U M O W A zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy: z siedzibą. NIP:.., REGON:.., reprezentowaną przez:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "U M O W A zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy: z siedzibą. NIP:.., REGON:.., reprezentowaną przez:"

Transkrypt

1 M A R S Z K O B I E T M i e j s k a A k a d e m i a R o z w o j u S p o ł e c z n o Z a w o d o w e g o K o b i e t Projekt współfina n sowany przez Uni ę E uro p ejską w r amac h E uro pe jski e go Fu n d usz u Społecz n ego Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego z dnia U M O W A zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy: Fundacją Bez Względu Na Niepogodę z siedzibą przy ul. Pięknej 3a, Warszawa, NIP: , REGON: , reprezentowaną przez: zwaną dalej Zamawiającym, a z siedzibą. NIP:.., REGON:.., reprezentowaną przez: zwanym dalej Wykonawcą, W dalszej części Umowy Zamawiający i Wykonawca zwani będą Stronami. 1 Oświadczenia Stron 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia polegający na przeprowadzeniu szkolenia komputerowego w wymiarze 420 jednostek szkoleniowych dla 105 uczestniczek projektu MARSZ Kobiet Miejska Akademia Rozwoju Społeczno Zawodowego Kobiet (zwanych dalej Uczestniczkami) na warunkach określonych w niniejszej umowie. 2. Zamawiający oświadcza, że przedmiot zamówienia jest finansowany w ramach projektu MARSZ KOBIET Miejska Akademia Rozwoju Społeczno Zawodowego Kobiet, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (nr umowy UDA.POKL /11-00) Biuro projektu: 1 Fundacja Bez Względu Na Niepogodę ul. Piękna 3A; Warszawa; tel.: ; faks: ;

2 3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznoorganizacyjnym, w tym w szczególności prawem użytkowania oprogramowania w celach prowadzenia szkoleń na warunkach komercyjnych, potwierdzonym posiadaniem odpowiednich licencji, kadrowym, finansowym oraz uprawnieniami, wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na należyte wykonanie przedmiotu zamówienia oraz, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia terminowo z najwyższą starannością, efektywnością oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową. 2 Definicje Na potrzeby niniejszej umowy: 1) jednostka szkoleniowa oznacza minut, a przerwa oznacza.. minut, 2) poprzez grupę rozumie się zbiór Uczestniczek ustalony przez Zamawiającego na potrzeby realizacji zajęć stanowiących przedmiot zamówienia, 3) poprzez harmonogram rozumie się plan zajęć ustalany przez Zamawiającego dla poszczególnych grup, przekazywany Wykonawcy na warunkach wskazanych w niniejszej umowie, 3 Warunki realizacji przedmiotu zamówienia 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu ofertowym z dnia stanowiącym załącznik 1 do niniejszej umowy, w tym: 1) zakres zajęć obejmie szkolenie komputerowe zgodne z programem nauczania stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy, 2) poziom nauczania od podstaw, 3) zajęcia prowadzone będą na oprogramowaniu, którego licencja dopuszcza zastosowanie komercyjne oraz legalne korzystanie z niego jednocześnie przez wszystkich członków grupy, 4) ilość grup 7, 5) całkowita liczba Uczestniczek 105 osób w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia; 6) liczebność grup średnio 15 osób, przy czym liczebność każdej z grup nie będzie mniejsza niż 12 osób i większa niż 17 osób, 7) czas trwania zajęć dla jednej grupy to 60 jednostek szkoleniowych, 2

3 8) organizacja zajęć dla jednej grupy nie mniej niż 2 i nie więcej niż 4 spotkania w tygodniu po 3 jednostki szkoleniowe + rozdzielająca je przerwa; 9) miejsce realizacji zajęć:.. 2. Wykonawca obowiązany jest zapewnić w miejscu realizacji zajęć: 1) sale szkoleniowe wraz z wyposażeniem sprzętowym pozwalającym na prowadzenie szkolenia komputerowego dla co najmniej 15 Uczestniczek, uwzględniające możliwość zwiększenia liczebności grupy do 17 osób, 2) indywidualne w pełni wyposażone stanowiska szkoleniowe, zawierające co najmniej monitor, mysz, klawiaturę, jednostkę centralną lub laptop/notebook i mysz; sprzęt musi być wyposażony w programy komputerowe pozwalające na realizację pełnego zakresu szkolenia zgodnie z programem szkolenia stanowiącym załącznik 2 do niniejszej umowy, 3) swobodny i nieograniczony dostęp do Internetu na każdym indywidualnym stanowisku szkolenia w czasie trwania szkolenia komputerowego, 4) kadrę o odpowiednich kwalifikacjach do prowadzenia zajęć, 5) materiały szkoleniowe dostosowane do poziomu kursu, zawierające informacje dotyczące dyskowego programu operacyjnego, edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, prezentacji multimedialnej, Internetu i poczty elektronicznej oznaczonych zgodnie ze wzorem załączonym przez Zamawiającego, 6) każdej Uczestniczce szkolenia w każdym dniu szkolenia poczęstunku w postaci: kawy, herbaty, cukru, płynnej lub sypkiej substancji spożywczej zabielającej ciepłe napoje, wody mineralnej gazowanej i niegazowane, drobnych ciasteczek oraz kanapki o gramaturze nie mniejszej niż masa netto 180 gram w wariancie mięsnym lub wegetariańskim w zależności od preferencji żywieniowych uczestniczek szkolenia, o których Zamawiający będzie informował Wykonawcę w momencie przekazania harmonogramu dla danej grupy, 7) oznaczenie pomieszczeń, w których odbywać się będą zajęcia zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego. 3. Ponad obowiązki określone powyżej Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu zamówienia obowiązany jest: 1) po zakończeniu szkolenia wydać Uczestniczkom zaświadczenia ukończenia szkolenia komputerowego, 2) prowadzić dziennik kursu, listy obecności oraz inne dokumenty w wersji papierowej lub elektronicznej wg zaleceń Zamawiającego i przekazywać je Zamawiającemu we wskazanym przez niego terminie, nie później jednak niż z chwilą przekazania faktury z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia, 3

4 3) objąć każdą Uczestniczkę ubezpieczeniem NNW w całym okresie szkolenia i przekazać Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej, nie później niż w pierwszym dniu szkolenia. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany miejsca realizacji zajęć określonego w ust. 1 pkt 9. Zmiana miejsca realizacji zajęć może być dokonana jedynie na lokalizację równorzędną ze względów komunikacyjnych, o analogicznym standardzie sali szkoleniowej, wyposażoną w sprzęt komputerowy co najmniej o tym samym standardzie do oferowanego przez Wykonawcę w sali szkoleniowej zdefiniowanej w ust. 1 pkt. 9, posiadanego na dzień podpisania niniejszej umowy. Zmiana miejsca realizacji zajęć przez Wykonawcę nie stanowi zmiany treści umowy, niemniej jednak dla skutecznej zmiany wymaga złożenia zawiadamiającemu oświadczenia w formie pisemnej o zmianie miejsca realizacji zajęć z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem i uzyskania od Zamawiającego w tej samej formie akceptacji. Brak odpowiedzi nie może być utożsamiany z milczącą zgodą. 5. Brak akceptacji nowej lokalizacji, o której mowa w ust. 4 wskazanej przez Wykonawcę może być przyczyną rozwiązanie niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, bez obowiązku wypłaty odszkodowania na rzecz Wykonawcy, z zachowaniem przez Wykonawcę jedynie prawa do wynagrodzenie należnego z tytułu wykonania części umowy proporcjonalnie do liczby zrealizowanych jednostek szkoleniowych. Rozwiązanie umowy we wskazanym trybie następuje na piśmie, pod rygorem nieważności. 6. Przerwy o których mowa w 2 pkt 1 oraz 3 ust. 1 pkt 8 nie są wliczane do wymiaru zajęć o którym mowa w 3 ust. 1 pkt 7 tj. do łącznego wymiaru 300 jednostek szkoleniowych dla wszystkich 5 grup. Wykonawca nie jest uprawniony do roszczenia sobie jakichkolwiek należności z tytułu przerwy, którą zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy jest obowiązany stosować pomiędzy jednostkami szkoleniowymi realizowanymi danego dnia szkoleniowego ( 3 ust. 1 pkt 8). 4 Termin realizacji przedmiotu zamówienia 1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie od dnia. do dnia , wedle harmonogramu. 2. Zamawiający obowiązany jest przekazać wykonawcy Harmonogramy w terminie nie późniejszym niż 3 dni przed rozpoczęciem zajęć dla każdej z pięciu grup. 2. Harmonogram zostanie każdorazowo przesyłany Wykonawcy w formie elektronicznej na adres Zmiana wskazanego adresu nie stanowi zmiany treści umowy. O każdorazowej zmianie powyżej wskazanego adresu Wykonawca obowiązany 4

5 jest bezzwłocznie zawiadomić Zamawiającego w formie pisemnej, pod rygorem uznania doręczania harmonogramów za skuteczne. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zajęć objętych harmonogramem, w tym do odwoływania poszczególnych terminów zajęć z minimum 24-godzinnym wyprzedzeniem. 4. Zajęcia niezrealizowane z przyczyn określonych w ust. 3 Wykonawca jest obowiązany zrealizować w terminie późniejszym, określonym przez Zamawiającego w odrębnej korespondencji przesłanej do Wykonawcy w formie elektronicznej, na adres przewidziany dla przesyłania harmonogramów. 5. Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia powzięcia przez niego wiedzy o danym fakcie, w formie pisemnej o wszelkich istotnych okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. Jeżeli okoliczności, o których mowa, uniemożliwią Wykonawcy prawidłowe lub terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia, Zamawiający ma prawo do jednostronnego rozwiązania niniejszej umowy. 6. Rozwiązanie niniejszej umowy, o którym mowa w ust. 5, następuje bez zachowania okresu wypowiedzenia, bez obowiązku wypłaty odszkodowania na rzecz Wykonawcy, z zachowaniem przez Wykonawcę jedynie prawa do wynagrodzenie należnego z tytułu wykonania części umowy proporcjonalnie do liczby zrealizowanych jednostek szkoleniowych. Rozwiązanie umowy we wskazanym trybie następuje na piśmie, pod rygorem nieważności. 5 Wynagrodzenie 1. Strony ustalają iż z tytułu kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawcy należne będzie wynagrodzenie w kwocie. zł brutto (w tym VAT) (słownie... zł), co stanowi iloczyn kosztu jednostki szkoleniowej określonego na poziomie. zł brutto (w tym VAT) (słownie: zł) i liczby jednostek szkoleniowych 420 (słownie: czterysta dwadzieścia). 2. Koszt przedmiotu zamówienia określony w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z jego realizacją, w tym w szczególności wymagane przepisami prawa obciążenia fiskalne. 3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie doręczonej Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT lub rachunku, przelewem na konto na niej wskazane, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia wraz z dokumentem stanowiącym podstawę do jej wystawienia. 5

6 4. Poprzez dokument stanowiący podstawę do wystawienia faktury lub rachunku o którym mowa w ust. 3 rozumie się podpisaną przez Strony ewidencję prowadzenia zajęć, zgodnie z wzorem stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 5. Strony uznają za dopuszczalne wystawianie przez Wykonawcę faktur częściowych obejmujących realizację poszczególnych jednostek szkoleniowych. Do wskazanej faktury stosuje się wymogi wskazane w ust. 3 i Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający wydał dyspozycję przelewu wynagrodzenia na konto Wykonawcy. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pomniejszenia wynagrodzenia wypłacanego Wykonawcy o ewentualne naliczone kary umowne. 6 Kontrola realizacji przedmiotu zamówienia 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przebiegu realizacji przedmiotu zamówienia i prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym przedmiotem zamówienia, w tym dokumentów finansowych. 2. Wykonawca jest obowiązany udzielić Zamawiającemu oraz wskazanemu przez Zamawiającego podmiotowi wszelkich informacji niezbędnych do oceny należytego wykonywania przedmiotu zamówienia, w tym związanej z nim dokumentacji finansowej. 3. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia i przechowywania wszelkiej dokumentacji, w tym księgowej, związanej z realizacją przedmiotu zamówienia do dnia 31 grudnia 2020 r., z zastrzeżeniem ust. 4, w sposób zapewniający jej dostępność dla Zamawiającego oraz podmiotów przez niego wskazanych, a także poufność i bezpieczeństwo, oraz do informowania Zamawiającego o miejscu archiwizacji tych dokumentów. 4. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę przed jego upływem. 5. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 4 oznacza konieczność przedłużenia okresu przechowywania dokumentacji o wskazany w powiadomieniu termin. 6. Przez okres przechowywania dokumentacji o którym mowa w ust. 3-5, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania przedstawienia oryginałów poszczególnych dokumentów, prawo żądania niezwłocznego wydania Zamawiającemu ich kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem oraz prawo kontroli warunków ich przechowywania. 7. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu przechowywania dokumentacji związanej z realizacją umowy. 8. Zamawiającemu oraz wskazanemu przez Zamawiającego podmiotowi przysługuje prawo kontroli realizacji przedmiotu zamówienia w miejscu realizacji zajęć, bez 6

7 zapowiedzi, celem oceny jakości i prawidłowości realizacji przedmiotu zamówienia, które może obejmować w szczególności sprawdzenie, czy: 1) przedmiot zamówienia jest realizowany zgodnie z umową; 2) przedmiot zamówienia jest realizowany zgodnie z harmonogramem; 3) zakres tematyczny szkolenia jest zgodny z treścią umowy; 4) pomieszczenia, w których realizowany jest przedmiot zamówienia, są oznaczone zgodnie ze wzorem wskazanym przez Zamawiającego; 5) uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, które są oznakowane zgodnie ze wzorem wskazanym przez Zamawiającego. 9. Wykonawca obowiązany jest podczas kontroli udzielić wszelkiej pomocy Zamawiającemu oraz podmiotowi przez niego wskazanemu, w szczególności umożliwiając przeprowadzenie wywiadu/ankiety z uczestnikiem projektu w celu poznania ich opinii na temat realizowanego przedmiotu zamówienia, w tym jego jakości. 7 Naruszenie umowy 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym w szczególności naruszenia któregokolwiek z jej postanowień, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, z zachowaniem przez Zamawiającego prawa żądania zapłaty kary umownej w wysokości 5% wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w 5 ust. 1 niniejszej umowy. 2. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kary umownej, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych. 8 Zmiany treści umowy 1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Postanowienia umowy nie mogą być zmienione ani uzupełnione postanowieniami niekorzystnymi dla Zamawiającego. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia czasu realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w 4 ust. 1 lub zwiększenia ilości jednostek szkoleniowych, przy nie zmienionej kwocie jednostkowej. W takiej sytuacji zwiększenie wartości zamówienia brutto nie może przekroczyć 50% jego początkowej wartości brutto. 7

8 9 Rozstrzyganie sporów W razie sporów mogących wyniknąć z umowy Strony będą dążyć do ich polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku braku porozumienia Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 10 Postanowienia końcowe 1. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz zasad wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażone w szczególności w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego.. 2. Za osoby upoważnione do współpracy przy realizacji umowy upoważnia się ze strony: 1) Zamawiającego 2) Wykonawcy.. 3. Zmiana osób wymienionych w ust. 3 nie stanowi zmiany umowy. O konieczności zmiany osoby upoważnionej do współpracy Strony obowiązane są każdorazowo informować na piśmie. 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy. Zamawiający Wykonawca. (podpis/y osób upoważnionych). (podpis/y osób upoważnionych) Załączniki: 1. Zapytanie ofertowe z dnia Program szkolenia 3. Ewidencja zajęć 8

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Załącznik 6 UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Nr..zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

zwanym w treści umowy Zamawiającym lub Spółką, UMOWA EOG/04/2015

zwanym w treści umowy Zamawiającym lub Spółką, UMOWA EOG/04/2015 UMOWA EOG/04/2015 zawarta w dniu.w Gdańsku, na podstawie zapytania ofertowego, wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG

UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik 6 UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z siedzibą w Stróżach 413, 33-331 Stróże, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy zawarta w Warszawie dnia roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00 955 Warszawa, NIP 525-00-12-372, REGON: 000017319

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa hotelarsko-gastronomiczna, realizowana w

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Siedlce, 22 maja 2012. Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższ. ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce

Siedlce, 22 maja 2012. Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższ. ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższ Siedlce, 22 maja 2012 ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce Zaproszenie Nr K.WPSPnM/ZK612-5(1)/2012 do złożenia oferty na realizację usług szkoleniowych jako kształcenia

Bardziej szczegółowo

A. Szkolenie - kurs podstawowej obsługi komputera i korzystania z Internetu oraz poczty internetowej I.A. Wykonawca zobowiązany jest:

A. Szkolenie - kurs podstawowej obsługi komputera i korzystania z Internetu oraz poczty internetowej I.A. Wykonawca zobowiązany jest: ZPK.042.8.19.2012.2013 Kowala, dn. 14.08.2013r. Gmina Kowala z związku z realizacją projektu e-kowala nowoczesna gmina współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

CENA OFERTY BRUTTO (Lp.1+Lp.2+Lp.3) słownie złotych:..

CENA OFERTY BRUTTO (Lp.1+Lp.2+Lp.3) słownie złotych:.. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (NIP: 7010014467, REGON: 140533156) informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 14 000 EURO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2 Foundation W Z Ó R UMOWA Nr... zawarta w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. Załącznik nr 5 Wzór umowy UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Strona 1 Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r.

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo