Szko a Równych Szans projekty rozwojowe Miƒsk w województwie mazowieckim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szko a Równych Szans projekty rozwojowe Miƒsk w województwie mazowieckim"

Transkrypt

1 uromin M awa Przasnysz Ostro ka Ciechanów Maków Maz. Ostrów Maz. Pu tusk P oƒsk Wyszków Soko ów Podl. Sochaczew Pruszków Grodzisk Maz. yrardów Nowy Dwór Maz. Legionowo Warszawa Piaseczno Grójec Wo omin Otwock W grów Szko a Równych Szans projekty rozwojowe Miƒsk w województwie Maz. Siedlce mazowieckim Podsumowanie programu osice Bia obrzegi Garwolin Przysucha W a r s z a w a Zwoleƒ Szyd owiec Lipsko

2 Szko a Równych Szans projekty rozwojowe w województwie mazowieckim Podsumowanie programu W arszawa 2008

3 Szko a Równych Szans projekty rozwojowe w województwie mazowieckim Podsumowanie programu Redakcja: Martyna Kwiatkowska Redakcja j zykowa: ada Jurasz-Dudzik Opracowanie graficzne oraz fotografie na ok adce: Tomasz Maniewski Warszawa 2008 ISBN: X Program finansowany ze Êrodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego i bud etu paƒstwa

4 Podsumowanie programu Szko a Równych Szans projekty rozwojowe w województwie mazowieckim Witold Ko odziejczyk Wst p Szko a Równych Szans to program, który pozwoli uwierzyç w si polskiej szko y i polskich nauczycieli. To program, który udowodni, e wystarczy wskazaç ludziom cele, udost pniç przestrzeƒ do dzia ania i daç impuls, a potrafià si zaanga owaç, integrowaç i z ca à spo ecznoêcià stworzyç dzie o, które przeroênie najêmielsze oczekiwania. Szko y uczestniczàce w programie wielokrotnie zadziwi y same siebie. Rodzice od nowa uwierzyli, e szko a nie jest wy àcznie êród em dostarczania czasami nie najêwie szych informacji, ale przede wszystkim miejscem rozwoju indywidualnych talentów ich dzieci. Uczniowie uczestniczyli w zaj ciach, które w wielu przypadkach do tej pory mog y pozostawaç jedynie w sferze marzeƒ. Wielu po raz pierwszy by o w teatrze, po raz pierwszy znalaz o si w operze, wzi o udzia w koloniach, p ywa o w basenie czy te odwiedzi o muzeum. Dla sporej liczby m odych ludzi by a to jedyna i byç mo e niepowtarzalna okazja uczestniczenia w yciu kulturalnym. Wielokrotnie si zdarza o, e dzi ki programowi ujawnia y si talenty artystyczne. Za sprawà powstajàcych i dzia ajàcych zaj ç pozalekcyjnych wydano mnóstwo gazet szkolnych, nakr cono sporo filmów, zorganizowano liczne festiwale nauki, wystawy, wystawiano inscenizacje. Wiele szkó zdecydowa o si na zwi kszenie liczby zaj ç sportowych, zorganizowanie obozów, regularnych wyjazdów na basen, treningi pod okiem trenerów. Szko a Równych Szans da a uczniom pochodzàcym z obszarów wiejskich, ma ych szkó i niewielkich oêrodków dost p do wspó uczestniczenia w donios ych wydarzeniach kulturalnych kraju. Cele programu Organizatorzy i uczestnicy projektów z pe nym przekonaniem zapewniajà, e cele programu zosta y zrealizowane znakomicie. G ównym za o eniem Szko y Równych Szans by o wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zwi kszenie aspiracji edukacyjnych i spo ecznych uczniów szkó podstawowych, gimnazjów i szkó ponadgimnazjalnych, ze szczególnym uwzgl dnieniem tych, którzy mieszkajà na terenach wiejskich. W programie chodzi o równie o to, aby pomóc uczniom w przezwyci aniu barier (m.in. spo ecznych, ekonomicznych, kulturowych oraz zwiàzanych z niepe nosprawnoêcià) w dost pie do wykszta cenia co niewàtpliwie b dzie mia o wp yw na zwi kszenie ich szans na rynku pracy. Rezultaty sà przekonywajàce w projekcie zrealizowanym w ciàgu niespe na roku uczestniczy o ponad uczniów z 71 szkó. 70% spoêród nich stanowi y szko y wiejskie lub majàce co najmniej 35% uczniów mieszkajàcych na wsi. Kolejnym istotnym celem programu by o zainspirowanie rozwoju szko y w kierunku zapewnienia równoêci szans edukacyjnych uczniów. Chodzi o o to, aby pomóc prze amaç bariery spo eczne, ekonomiczne, kulturowe i chocia w cz Êci zaspokoiç potrzeby uczniów, zw aszcza pochodzàcych z terenów wiejskich lub uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. niepe nosprawnych, z ADHD czy takich, którzy nie radzà sobie z naukà szkolnà, a tak e szczególnie uzdolnionych, którzy nie mogà liczyç na wsparcie ze strony rodziny). Bardziej szczegó owe cele to umo liwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiej tnoêci u atwiajàcych dalszà edukacj i wybór Êcie ki zawodowej, pobudzanie aspiracji edukacyjnych i zainteresowaƒ uczniów, rozwijanie umiej tnoêci kluczowych, kszta towanie aktywnej postawy w samokszta ceniu, w zdobywaniu nauki i w Êrodowisku. Ponadto niezwykle istotne by o budowanie innego ni dotychczasowy wizerunku szko y i wzmacnianie jej roli w aktywizowaniu spo ecznoêci lokalnych wokó wspólnych dzia aƒ na rzecz edukacji i aktywnoêci obywatelskiej. WartoÊci programu Szko a Równych Szans Istotnym atutem Szko y Równych Szans by o odwo anie si w realizowanych przez szko y projektach bezpoêrednio do w asnych programów rozwoju. Planujàc swój rozwój, szko a mia a za zadanie uwzgl dniç zarówno potrzeby ca ej szkolnej spo ecznoêci, tj. uczniów, nauczycieli i rodziców, jak równie potrzeby spo ecznoêci lokalnej, kraju i Êwiata, a tak e wynikajàcà z nich polityk edukacyjnà kraju i regionu. W ten sposób otwiera a si wielka szansa szko y na zaspokojenie zdiagnozowanych i zidentyfikowanych wczeêniej potrzeb. Zawarte w wizji marzenia autorów o przysz oêci ich szko y mia y okazj zostaç urzeczywistnione. Program udowodni, e w polskich nauczycielach tkwi ogromny potencja. Prezentowany przez media obraz szko y ma o kreatywnej, nudnej i nieciekawej nie zawsze jest prawdziwy. Dzi ki wspó pracy z samorzàdem lokalnym szko a mo e byç dziê interesujàca, bogata w ofert i niezwykle innowacyjna. Wszystko zale y od ludzi, ich pomys ów i Êrodków, jakimi dysponujà. Program przyniós wymierne efekty. Obudzi aktywnoêç spo ecznoêci szkolnych. Umo liwi realizacj celów, zgodnie z kierunkami wskazanymi w dokumentach programowych szko y. Abstrakcyjne poj cia misji i wizji zosta y przekszta cone w solidne i u yteczne fundamenty planowania. W wielu przypadkach szko y sta y si silnym oêrodkiem ycia kulturalno-edukacyjnego. Wzros o ich znaczenie w Êrodowisku lokalnym, wzros a te przewaga konkurencyjna ma ych szkó. Samorzàdy dostrzeg y w dzia aniach szko y wielki potencja. Z kolei szko y bardzo wysoko oceni y zaanga owanie si w adz lokalnych w realizacj programu. Sta o si to impulsem do ponownego przemyêlenia przez samorzàdowców ich znaczenia i roli w rozwoju konkretnej oferty edukacyjnej w Êrodowisku. 3

5 Dyrektorzy wraz z nauczycielami otrzymali znakomite narz dzie w postaci profesjonalnego zarzàdzania projektami. KorzyÊcià sta o si u atwienie i usprawnienie bie àcego funkcjonowania szko y. Majàc jasno wytyczone cele i okreêlone zadania, szko y mog y zdystansowaç si od codziennych k opotów finansowych i zyska y pewnà niezale noêç od wp ywów otoczenia. Przekazanie szko om funduszy w postaci grantów pozwoli o tym samym na w aêciwe delegowanie uprawnieƒ tym, którzy najlepiej znajà potrzeby uczniów. Wed ug przejrzystych procedur wiadomo by o, kto i w jaki sposób powinien rozwiàzywaç pojawiajàce si problemy oraz udzielaç odpowiedzi na pytania i krytyk wszystkich zainteresowanych funkcjonowaniem danej placówki oêwiatowej. Profesjonalne zarzàdzanie szko à Dzi ki udzia owi w programie podnios y si nie tylko kompetencje uczniów, ale powi kszy a si równie wiedza rozwin y umiej tnoêci nauczycieli. Planowanie sta o si normà w funkcjonowaniu szko y. Doceniona zosta a umiej tnoêç zarzàdzania wiedzà i informacjà na ka dym poziomie funkcjonowania szko y. Zwrócono równie uwag na zapewnienie w a- Êciwych warunków do wprowadzania zmian we wszystkich obszarach ycia szko y. W sferze funkcjonowania szko y jako organizacji formu owanie celów, planowanie zadaƒ i ich realizacja sprzyja y budowaniu zespo u, bowiem wszystko, co si dzia o, by o efektem wspólnej pracy. Skutecznej realizacji celów sprzyja o w aêciwe wykorzystanie zasobów ludzkich i rzeczowych oraz dobre gospodarowanie czasem. Stàd rozwijana by a nie tylko koncepcja zarzàdzania kompetencjami, ale te praktyczna wiedza, doskonalàca warsztat pracy dyrektorów, nauczycieli i uczniów. Za sprawà programu powsta y warunki sprzyjajàce podnoszeniu jakoêci pracy szko y. Po raz kolejny przekonaliêmy si, e jeêli tylko nauczyciele zechcà dzieliç si doêwiadczeniami, a przyk ady dobrej praktyki b dà doceniane i systematycznie upowszechniane, to szko y mogà osiàgnàç w bardzo krótkim czasie wy szy poziom dzia ania i stanà si przyk adami organizacji uczàcych si. Dzia ania szkó Dzia ania szkó w ramach programu dotyczy y trzech obszarów: wyrównywania szans, stwarzania uczniom nowych mo liwoêci rozwoju, wspó pracy ze spo ecznoêcià lokalnà. W ramach wyrównywania szans najcz Êciej zatrudniano w szko ach profesjonalnych pedagogów i psychologów, którzy diagnozowali przyczyny trudnoêci dydaktycznych dzieci. Ponadto anga owano nauczycieli szko y macierzystej lub osoby z zewnàtrz do prowadzenia zaj ç pozalekcyjnych o charakterze terapeutycznym. W wielu przypadkach zorganizowano Êwietlice terapeutyczne i prowadzono w nich mi dzy innymi terapi i zaj cia stymulujàce rozwój psychomotoryczny dzieci, a tak e pomoc w przygotowywaniu si do lekcji i odrabianiu zadaƒ domowych. Zorganizowano zaj cia reedukacyjne, lekcje wyrównawcze, zarówno indywidualne, jak i grupowe, oraz zaj cia psychomotoryczne. Stworzono nowe mo liwoêci rozwoju uczniów. Dzi ki wprowadzaniu nowych form prowadzenia zaj ç kszta cono u uczniów kompetencje do publicznego wyst powania, pracy w zespole, umiej tnoêç w aêciwego zachowania w ró nych miejscach, autoprezentacji. Organizowano kursy i wakacyjne obozy j zykowe, dajàce umiej tnoêç praktycznego pos ugiwania si j zykami obcymi. Wyposa ono uczniów w umiej tnoêç pracy metodà projektu. Zaj cia prowadzone by y metodami aktywizujàcymi z udzia em technik multimedialnych, zaj ç doskonalàcych umiej tnoêci kluczowe spo eczeƒstwa informacyjnego i spo eczeƒstwa wiedzy. W ramach nowoczesnego doradztwa zawodowego organizowano warsztaty orientujàce uczniów w ich uzdolnieniach i preferencjach oraz w potrzebach rynku pracy. Organizowano pomoc w ambitnym wyborze dalszej Êcie ki edukacyjnej. Dzia ania korelujàce poradnictwo i doradztwo z poradnictwem zawodowym prowadzono z udzia em instytucji rynku pracy. S u y y temu mi dzy innymi spotkania z najpowa niejszymi lokalnymi pracodawcami. Organizowano zaj cia informacyjne dotyczàce procedur ubiegania si o stypendia dla uczniów i studentów. Wielokrotnie szko y prowadzi y kursy przyspieszonego uczenia si. Uaktywnia y si samorzàdy szkolne. Swojà aktywnoêç opiera y na diagnozie potrzeb mieszkaƒców gminy i tym samym odpowiada y na konkretne potrzeby m odszych dzieci, ludzi starych i chorych. Zakoƒczenie Podsumowujàc, z ca ym przekonaniem mo na stwierdziç, e w ramach programu zosta uruchomiony ogromny potencja spo ecznoêci szkolnych. Wyzwolono ogromnà energi, która dostarczy a szkolnym spo ecznoêciom satysfakcji i da a ogromnà motywacj do dalszych poszukiwaƒ. Dyrektorzy wraz z nauczycielami po raz pierwszy si gn li po fundusze europejskie. Uwierzyli, e warto je pozyskiwaç, e zdobycie ich na rozwój szko y nie jest trudne i le y w zasi gu ich mo liwoêci. Praca setek nauczycieli i w adz samorzàdowych da a owoc w postaci wielu ciekawych inicjatyw obywatelskich. Wyrwa a uczniów z marazmu i dostarczy a im wielu niezapomnianych wra eƒ i doêwiadczeƒ, a to b dzie procentowaç poniewa jeêli ktoê choçby raz prze yje coê satysfakcjonujàcego, b dzie za tym t skni i b dzie si stara, by móc prze yç to jeszcze raz. 4

6 Podsumowanie programu Szko a Równych Szans projekty rozwojowe w województwie mazowieckim Piotr Bogdanowicz Szko a Równych Szans, czyli... ró nych szans Mi dzy wizjà sukcesu a solà rzeczywistoêci Za o enia i realizacja projektu Szko a Równych Szans oznaczajà szeroko poj te wyrównywanie szans edukacyjnych. Musi jednak pojawiç si oczywiste pytanie: co to sà szanse edukacyjne i czy mo na by o równaç lepiej? I kto oczekuje w aênie od nas niwelowania drogi edukacyjnej? Ciekawe, na czym polega owa nierównoêç podzia u szans edukacyjnych. Wed ug prof. Zbigniewa Kwieciƒskiego (Wykluczanie, Toruƒ 2002) w Polsce co piàty absolwent miejskiej szko y podstawowej a co czwarty wiejskiej nie potrafi zrozumieç prostych tekstów w j zyku ojczystym! Uwa na analiza wyników badaƒ oêwiatowych prowadzonych w latach 1972, 1986, 1998 nasuwa smutny wniosek, e tych kilku prostych zdaƒ nie zrozumie ponad 25% uczniów szko y podstawowej mieszkajàcych na wsi. Przeczytaç to mo e coê i przeczytajà, ale czy b dà w stanie pojàç nieodleg e przecie konsekwencje tej nieweso ej diagnozy? W szczególnie niekorzystnej sytuacji sà obecnie uczniowie zasadniczych szkó zawodowych. To oni znaleêli si w zbiorowoêci negatywnie i ostro wyselekcjonowanej (...), która popycha ich ku marginalizacji i poza kultur symbolicznà. W ciàgu prawie trzydziestu lat prowadzonych badaƒ empirycznych taka wstydliwa przecie ocena nie uleg a zasadniczej zmianie, pomimo raportów o stanie edukacji narodowej, reform i g bokiej transformacji spo ecznej. Nie spowodowa y widaç odmiany przepisy ustawy z dnia 7 wrzeênia 1991 roku o systemie oêwiaty Szko a winna zapewniç ka demu uczniowi warunki niezb dne do jego rozwoju, przygotowaç go do wype niania obowiàzków rodzinnych i obywatelskich Czy mo na spe niaç elementarne obowiàzki obywatelskie oraz rodzinne, gdy nie posiad o si umiej tnoêci czytania ze zrozumieniem? Z wyników badaƒ opisanych przez prof. Z. Kwieciƒskiego wynika, e poêród uczniów stanowiàcych grup analfabetów i pó analfabetów a 70% stanowià dzieci rodzin o niskim statusie. Analfabetyzm, jak widaç, mo e byç dziedziczny. Dziedziczony jest tak e brak mo liwoêci. Szko a podstawowa prawie dwukrotnie zani a udzia uczniów z warstwy ni szej w kategorii ocen pozytywnych, a niemal dziewi ciokrotnie zawy a ich udzia w kategorii ocen ni szych (ibidem). W ten sposób szko a karze dzieci osób z rejonów ubóstwa edukacyjnego i spycha je z wygodnej drogi kulturowego awansu na zaêmiecone pobocza. Majàc niskie oceny, trudno marzyç o dobrej szkole ponadpodstawowej, o zostaniu po studiach nauczycielem, adwokatem, menad erem. Ale tu w aênie czeka nas niespodzianka! Dzieci z rodzin o niskim statusie marzà, by wydostaç si z kr gu biedy, niemo noêci i osiàgnàç pozycje osób znanych, bogatych, wykszta conych. W aênie w tych bardzo zawy onych aspiracjach drzemaç mo e du y potencja emancypacyjny lepszego spo ytkowania w przysz oêci w asnych mo liwoêci, choç te i prób poprawy w asnego losu przez walk z tymi, którzy majà wi cej i dla których los by askawszy (ibidem). W ten oto sposób studiujàc wyniki badaƒ, szkicujemy rejony spo ecznego zagro enia, ods aniajàc mechanizmy wykluczenia, które dzia ajà bez prawa, ale skutecznie. I to pomimo dobrych ch ci, deklaracji i politycznych zakl ç. To system oêwiaty powinien przecie pe niç rol regulatora procesów spo ecznych, nie dopuszczajàc do wykluczania z udzia u w kulturze i w rozdziale cywilizacyjnych zdobyczy najs abszych i bezbronnych. System oêwiaty zapewnia przecie w szczególnoêci realizacj prawa ka dego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kszta cenia si oraz prawa dzieci i m odzie y do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiàgni tego rozwoju (ustawa o systemie oêwiaty). To zadaniem edukacji narodowej jest upowszechnianie dost pu do szkó, których ukoƒczenie umo liwia dalsze kszta cenie w szko ach wy szych (ibidem). Misjà szko y jest zmniejszanie ró nic w warunkach kszta cenia, wychowania i opieki mi dzy poszczególnymi regionami kraju, a zw aszcza oêrodkami wielkomiejskimi i wiejskimi (ibidem). To zadaniem szkolnictwa jest wyrównywanie szans edukacyjnych niepe nosprawnych i niedostosowanych spo ecznie. Czy wiemy, jak bardzo po o enie domu rodzinnego decyduje o aspiracjach yciowych? Jak mocno wp ywa trasa dojazdu do szko y na wybór Êcie ki edukacyjnej? Czy jesteêmy Êwiadomi, w jakim stopniu wizje kariery zawodowej pi tnastolatka sà naznaczone przez najbli sze Êrodowisko? Czy dostrzegamy bariery nie tylko w niskich ocenach dziecka, ale i w ubóstwie kulturowym rodziców? Czy potrafimy skutecznie przeciwdzia aç nierównemu dost powi absolwentów polskiej szko y do cywilizacyjnych zdobyczy spo eczeƒstwa zjednoczonej Europy? Gdy spojrzy si na problem wyrównywania szans edukacyjnych, a wi c i yciowych, z perspektywy europejskiej, na podstawie prowadzonych systematycznych badaƒ mo na stwierdziç, e polska szko a podstawowa i gimnazjum nie odstajà zasadniczo swoim poziomem od Êredniej. Wiarygodne badania sà prowadzone w ramach programu PISA. OECD/PISA, czyli Program Mi dzynarodowej Oceny Umiej tnoêci Uczniów Organizacji Wspó pracy Gospodarczej i Rozwoju jest inicjatywà majàcà na celu za pomocà cyklicznych badaƒ analiz skutecznoêci systemów edukacyjnych w krajach europejskich, nale àcych do OECD, oraz w krajach niezrzeszonych. W roku 2000 w programie wzi y udzia 32 kraje (28 z OECD oraz 4 niezrzeszone), w roku 2003 ju 41 krajów (30 z OECD oraz 11 niezrzeszonych). W przygotowaniach do badaƒ PISA

7 bra o udzia 59 krajów. Koncepcja programu PISA (...) opiera si na przekonaniu o potrzebie kszta towania w uczniach umiej tnoêci praktycznego kojarzenia i wykorzystywania umiej tnoêci z ró nych dziedzin, a tak e, poprzez odwo anie do idei lifelong learning (LLL), na rozbudzaniu w nich motywacji i kszta towaniu postaw sprzyjajàcych rosnàcej samodzielnoêci w zdobywaniu dalszej wiedzy. Chodzi wi c o to, e tak jak w przypadku osób doros ych, które w dzisiejszym Êwiecie coraz cz Êciej muszà anga owaç si w zdobywanie nowych kompetencji, za o enia LLL pozwalajà zakotwiczyç sprawdzanie wiedzy i umiej tnoêci po stronie realnych sytuacji yciowych, nie zaê w bezpoêrednim powiàzaniu z wiedzà szkolnà (prof. Micha Federowicz; Raport PISA 2006). Przez dziesi ciolecia ywiliêmy przekonanie, e nasza szko a jest jednà z lepszych na Êwiecie. Z aknieni sukcesu Polacy odnotowywali ka de potwierdzenie szerokiej wiedzy emigrujàcych uczniów jako dowód wy szoêci systemu szkolnego funkcjonujàcego nad Wis à nad szkolnictwem paƒstw oêciennych. Sukcesy naszych najzdolniejszych uczniów w mi dzynarodowych olimpiadach przedmiotowych os adza y nam nijakoêç podr czników, braki w wyposa eniu szkó i niskà pozycj nauczyciela wêród pracowników uspo ecznionej gospodarki. Prowadzone w ostatnich latach badania oêwiatowe przynieêç musia y rewizj utrwalonych przez dziesi ciolecia ocen. Niez a, bo Êrednia pozycja polskiej szko y jako rezultat badania ca ego systemu szkolnego nie powinna jednak przys oniç istotnych jej mankamentów. Pierwszy z nich ujawnia poni sze zestawienie: Ró nice w wynikach uczniów I i II klas szkó ponadgimnazjalnych (PISA 2006) Rozumowanie w naukach przyrodniczych Czytanie i rozumowanie w naukach humanistycznych Matematyka Licea ogólnokszta càce Technika Licea profilowane Zasadnicze szko y zawodowe Âredni wynik dla klasy I Âredni wynik dla klasy II Ró nica Âredni wynik dla klasy I Âredni wynik dla klasy II Ró nica Âredni wynik dla klasy I Âredni wynik dla klasy II Ró nica Z analizy wyników badania kompetencji uczniów szkó ponadpodstawowych wynika, e w technikach i liceach profilowanych wyst puje stagnacja w rozwoju uczàcych si tam uczniów. Nie wyst puje przyrost w ocenie badanych kompetencji mi dzy klasà I a II. Na domiar z ego doêç wyraênie zarysowuje si regres umiej tnoêci mi dzy I a II klasà w zasadniczych szko ach zawodowych. Ods ania si oto ukryta cz Êç lodowej góry! Uczniowie zasadniczych szkó zawodowych uczàc si tracà kompetencje, które posiadali przed rozpocz ciem nauki. W tym przypadku system oêwiaty nie tylko nie wyrównuje szans edukacyjnych, ale je pog bia. Wyniki badaƒ przeprowadzonych w ramach programu PISA pozwalajà dostrzec jeszcze inne zjawisko z kr gu nierównoêci, którego znaczenie dotyka paradoksalnie najzdolniejszych, a nie najs abszych uczniów. A o to mankament drugi. S abe wyniki najlepszych polskich uczniów na ogólnej skali umiej tnoêci rozumowania w naukach przyrodniczych mogà rzutowaç na ich przysz oêç edukacyjnà i zawodowà. Kolejne szczeble nauki sà w stanie uzupe niç poziom wiedzy i umiej tnoêci jedynie w pewnym stopniu, a 9 lat powszechnej jednolitej edukacji nie u atwia, jak wskazujà wyniki badania PISA, tego zadania. Patrzàc na ten problem z perspektywy europejskiej, mo na stwierdziç, e polska szko a podstawowa i gimnazjum utrudniajà start najlepszych uczniów w konkurencji z innymi szko ami, przygotowujàcymi uczniów do funkcjonowania na rynku edukacyjnym i rynku pracy w Europie. Brak mo liwoêci rozwoju dla najbardziej uzdolnionych uczniów mo e tak e wp ywaç na ich decyzje edukacyjne i postrzeganie atrakcyjnoêci pracy naukowej jako przysz ego zawodu. Czy mo emy opisywaç takà sytuacj w ramach przeciwdzia ania nierównoêciom szans edukacyjnych? Do tej pory nasze myêlenie nie przekracza o granic kraju i nakazywa o opisywaç spo eczne zagro enia oêwiatowe w ramach polskiego systemu edukacyjnego. Zmieniona perspektywa nakazuje zainteresowaç si dzisiaj i tymi zjawiskami, które dotychczas nie mieêci y si w problematyce wyrównywania szans edukacyjnych. Zaczynamy wyrównywaç szanse edukacyjne w skali kontynentu europejskiego. Wyrównywanie szans edukacyjnych od wielu lat jest podstawowym celem programu Równaç Szanse Polsko-Amerykaƒskiej Fundacji WolnoÊci oraz Polskiej Fundacji Dzieci i M odzie y. Program stanowi wsparcie dla inicjatyw spo ecznych, s u àcych wyrównywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu yciowego dzieci i m odzie y z terenów wiejskich oraz miejscowoêci do 20 tysi cy mieszkaƒców. W programie organizacje pozarzàdowe, placówki oêwiatowe oraz niesformalizowane grupy m odzie y z ca ej Polski otrzymujà dotacje na realizacj w asnych projektów, majàcych na celu wyrównywanie szans edu- 6

8 Podsumowanie programu Szko a Równych Szans projekty rozwojowe w województwie mazowieckim kacyjnych dzieci i m odzie y. Dzia ania sà prowadzone na terenie miejscowoêci liczàcych do 20 tysi cy mieszkaƒców. Program Równaç Szanse powsta w 2001 roku. Obecnie realizowana jest ju siódma edycja tego programu. Szko a Równych Szans programy rozwojowe szkó w województwie mazowieckim to program Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacji Edukacja dla Demokracji oraz Spo ecznego Towarzystwa OÊwiatowego. Celem programu sta o si wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zwi kszanie aspiracji edukacyjnych i spo ecznych uczniów szkó podstawowych, gimnazjów i szkó ponadgimnazjalnych, ze szczególnym uwzgl dnieniem terenów wiejskich. Udzia szko y w programie polega na przygotowaniu do realizacji projektu, otwierajàcego przed uczniami nowe, nieznane mo liwoêci. Przezwyci anie ekonomicznych, kulturowych oraz zwiàzanych z niepe nosprawnoêcià barier w dost pie do wykszta cenia wp ywa korzystnie na szanse m odzie y na rynku pracy. Do konkursu nap yn y àcznie 184 wnioski. Wybrane projekty finansowane by y w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego: Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet 2.1. Rozwój spo eczeƒstwa opartego na wiedzy. Odkàd szko a sta a si powszechna, z ca à bezwzgl dnoêcià ods ania ona istniejàce naturalne i spo eczne nierównoêci. Od kiedy do istnienia powo ano równà dla wszystkich szko masowà dla kolejnych pokoleƒ m odzie y, wyrównywanie szans edukacyjnych stanowi jedno z jej g ównych wyzwaƒ. Idea powszechnej edukacji przyêwieca a utworzeniu Komisji Edukacji Narodowej w 1773 roku. Misj pomocy Jankowi Muzykantowi i jego krewniakom spe nia y pokolenia Si aczek. Wszystko, co pi kne w tradycji naszej oêwiaty, àczy si z ideà wyrównywania szans. Wspó czucie? Raczej równanie w gór, dêwiganie na wy szy poziom. Ale przede wszystkim wielki spo eczny obowiàzek. Nie tylko wobec Janka Muzykanta, ale i wobec spo eczeƒstwa. Otwarte pozostaje jednak pytanie, postawione przez jednego z dyrektorów szkó bioràcych udzia w programie Szko a Równych Szans w trakcie konferencji podsumowujàcej. Co b dzie dalej? Czy zakoƒczone w po owie roku wycieczki, kursy, obozy, konkursy, dzia ania terapeutyczne prócz radosnych wspomnieƒ nie zostawià kropli goryczy? Wracamy teraz do rzeczywistoêci. A rzeczywistoêç? Koƒ, jaki jest ka dy widzi! 7

9 Projekt nr 8/2.1a/2006/2515/SRS-WA-006 realizowany przez Szko Podstawowà w Zawadach Dotacja: ,20 z Czas trwania projektu: maj 2007 styczeƒ 2008 Nasza wieê jest oddalona od oêrodków miejskich, ma 323 mieszkaƒców. Do szko y ucz szcza 105 uczniów i 12 przedszkolaków. Po owa dzieci korzysta z dofinansowania na do ywianie, 40% otrzymuje stypendia socjalne. Dla wielu naszych uczniów szko a jest jedynym miejscem, gdzie mogà korzystaç z komputera. Z przeprowadzonych badaƒ wynika, e tylko 60% uczniów naszej szko y posiada w domu komputer, który niestety najcz Êciej wykorzystywany jest do gier. Mo liwoêç korzystania z internetu w domu ma jedynie 7% dzieci. Realizujàc projekt, chcieliêmy objàç dzia aniem wszystkich uczniów i zaoferowaç im ró norodne formy doskonalenia: ko a zainteresowaƒ, programy edukacyjne, wycieczki, nauk p ywania, gimnastyk korekcyjnà, wyjazdy do muzeum i innych oêrodków kultury, oglàdanie spektakli teatralnych i filmowych. Podj te dzia ania mia y s u yç podniesieniu jakoêci pracy szko y, daç szans na stworzenie dzieciom warunków alternatywnego sp dzania czasu wolnego, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowaƒ i talentów oraz kszta towanie aktywnych postaw i umiej tnoêci spo ecznych. Wi kszoêç dzia aƒ wymaga a aktywnego udzia u wszystkich uczniów, co wp yn o na zwi kszenie szans edukacyjnych i yciowych ka dego z nich. Klub mi oêników Anglii i Stanów Zjednoczonych. Kó ko artystyczne. Cykl zaj ç Spotkania z kulturà. Gimnastyka korekcyjna. Kó ko fotograficzne. Ko o internetowe. Wydawanie gazetki szkolnej. Warsztaty klasy VI. Nauka p ywania dla uczniów klas I-VI. Nasze dzia ania by y skierowane do wszystkich uczniów (105), mia y charakter ogólnorozwojowy. W projekcie brali udzia wszyscy nauczyciele pracujàcy w szkole (9 osób). Rodzice wspierali nas w dzia aniach, pomagali w razie potrzeby. ÂciÊle wspó pracowa z nami organ prowadzàcy, czyli gmina Lipowiec KoÊcielny, otrzymaliêmy wsparcie w prowadzeniu ksi gowoêci, a tak e pomoc finansowà op acenie sk adek spo ecznych od pracowników zaanga owanych w realizacj projektu. Rodzice, przedstawiciel kuratorium oêwiaty, przedstawiciele gminy, radni, dyrektorzy szkó z terenu gminy uczestniczyli w podsumowaniu projektu. PromowaliÊmy projekt poprzez plakaty w szkole, og oszenia na zebraniach z rodzicami, informacje i artyku y w prasie lokalnej ( Tygodnik Ciechanowski, Kurier M awski ) oraz na stronie szko y. WydaliÊmy folder szko y oraz gazetki szkolne Spinacz. O projekcie mówi uczennica klasy V, Joanna Wójcik: Lubi am jeêdziç na wycieczki z projektu Szko a Równych Szans, gdy dzi ki nim mog am wiele zobaczyç, a przede wszystkim dowiedzieç si nowych rzeczy. Wycieczka w Kàtach Rybackich bardzo mi si podoba a by a inna. PojechaliÊmy tam na 4 dni i mieliêmy ciekawe warsztaty. Podoba y mi si równie wycieczki do teatrów, gdzie byliêmy a 7 razy. Przy okazji zobaczy am ró ne muzea, a nawet Ambasad Brytyjskà. Interesujàce by y te wycieczki do skansenu w Sierpcu i w owiczu. UczyliÊmy si na nich wykonywania kwiatów z bibu y i wycinanek. Wszystkie wycieczki by y ciekawe. To by o coê nowego, a zarazem wspania ego. Nigdy ich nie zapomn. Dzi ki tym wycieczkom poczu am, e mam naprawd Równe Szanse. 8 Koordynator projektu: Joanna Wyszkowska Szko a Podstawowa w Zawadach Zawady Lipowiec KoÊcielny tel. (023)

10 Podsumowanie programu Szko a Równych Szans projekty rozwojowe w województwie mazowieckim Projekt nr 8/2.1a/2006/2515/SRS-WA-008 realizowany przez Publicznà Szko Podstawowà nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Kozienicach Dotacja: ,00 z Czas trwania projektu: maj 2007 styczeƒ 2008 Kozienice le à w centrum Polski, sà otoczone Puszczà Kozienickà. Miasto liczy oko o 20 tysi cy mieszkaƒców. Jedynym du ym zak adem produkcyjnym jest Elektrownia Kozienice. W mieêcie panuje jednak spore bezrobocie (14,25%). Szko a mieêci si na du ym osiedlu. Pe ni w Êrodowisku wielorakie funkcje: uczy, wychowuje, organizuje dzieciom czas wolny i wspiera rodziców. Uczy si tu 640 uczniów z ró nych Êrodowisk i z ró nymi potrzebami edukacyjnymi. Du à cz Êç (14,3%) stanowià dzieci z pobliskich wsi. Realizujàc projekt, poszerzyliêmy ofert us ug edukacyjnych dla uczniów naszej szko y ze szczególnym uwzgl dnieniem pomocy dla dzieci z rodzin ubogich i dzieci z obszarów wiejskich. Dzia ania skierowane by y do dzieci majàcych specyficzne trudnoêci w nauce np. zaj cia socjoterapeutyczne, logopedyczne. Przewidziane by y równie zaj cia dla uczniów zdolnych, którzy ze strony rodziny nie otrzymujà motywacji i poparcia dla rozwijania umiej tnoêci i talentów np. ko o teatralne, redagowanie gazetki szkolnej. Realizowano równie dzia ania aktywizujàce rodziców i promujàce szko w Êrodowisku lokalnym. np. Festyn Rodzinny Trójki. Zaj cia pozalekcyjne skierowane do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych: rewalidacyjno-wychowawcze, logopedyczne, socjoterapeutyczne, dla dyslektyków. Zaj cia pozalekcyjne skierowane dla uczniów majàcych trudnoêci w nauce, które sà wynikiem zaniedbaƒ: zaj cia wyrównawcze z j zyka polskiego, matematyki, informatyki, pomoc w odrabianiu lekcji. Dzia ania skierowane dla uczniów zdolnych, chcàcych poszerzyç i umiej tnoêci: Klub M odych Twórców Poezji, ko o teatralne, wydawanie gazetki szkolnej, ko o matematyczne, informatyczne, szachowe, Ko o M odego Ekologa, ko o artystyczne M odzi Twórcy, ko o bezpieczeƒstwa ruchu drogowego. Spotkania uczniów z pisarzami, aktorami, wyjazd na warsztaty ceramiczne do Mostówki, wizyta w pracowni rzeêbiarskiej Benedykta Janaszka i kuêni artystycznej Mariusza Jab oƒskiego, liczne wyjazdy na spektakle teatralne i do muzeum. Dzia ania rekreacyjno-sportowe: rajd w Góry Âwi tokrzyskie, rajd po Puszczy Kozienickiej, wycieczka Âladami pisarzy, wyjazd na stok narciarski w Ba towie, Festyn Rodzinny Trójki. Zaplanowane w projekcie dzia ania zosta y w ca oêci zrealizowane, szko a skorzysta a równie z dodatkowych Êrodków przyznanych przez Fundacj w ramach konkursu. Prowadzone zaj cia i wyjazdy wp yn y na popraw wyników w nauce oraz zwi kszenie aspiracji edukacyjnych i spo ecznych uczniów. Umo liwienie uczniom z ubogich rodzin wyjazdu do teatru czy na wycieczk krajoznawczà przyczyni o si do zacierania barier spo ecznych. W szkole pojawi y si nowe programy dydaktyczne, pomoce, sala multimedialna. W realizacji wzi o udzia 11 nauczycieli. Dzi ki dobrej wspó pracy z Domem Kultury w Kozienicach niektóre przedstawienia wystawiono na tamtejszej scenie. Na imprezy Êrodowiskowe zapraszani byli rodzice, przedstawiciele Urz du Miejskiego, policji, stra y po arnej, parku krajobrazowego, nadleênictwa i lokalna telewizja kablowa. O wydarzeniach zwiàzanych z realizacjà programu informowa a gazetka szkolna, tablice, plakaty. Na amach gazety regionalnej Echo Dnia ukaza y si artyku y o realizacji programu unijnego przez naszà szko. Wypowiedzi uczniów na temat projektu: Dzi ki Szkole Równych Szans doêwiadczy em nowych wra eƒ. Moja wiedza wybiega teraz ponad program. To by y mi e i przyjemne chwile. Nauczyciele prowadzili zaj cia w sposób twórczy. Dzi ki zaj ciom mo na by o zaprzyjaêniç si z nauczycielami, bardziej ni na lekcji. Mamy teraz wi ksze zaufanie do nauczycieli. (Radek) Zaj cia bardzo mi si podoba y. Dzi ki wycieczkom poszerzy am swojà wiedz. Dowiedzia am si, jak pracujà dziennikarze, jak naprawd wyglàda praca w telewizji. (Natalia) Koordynator projektu: Krzysztof Ludwiczak Szko a Podstawowa nr 3 im. J. Kochanowskiego ul. Konarskiego Kozienice tel. (048)

11 Projekt nr 8/2.1a/2006/2515/SRS-009 realizowany przez Publicznà Szko Podstawowà im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie Dotacja: ,00 z Czas trwania projektu: maj 2007 styczeƒ 2008 Sobolew to ma a gminna miejscowoêç, po o ona w powiecie garwoliƒskim. Liczy oko o 1800 mieszkaƒców. Do szko y podstawowej ucz szcza 323 uczniów. Pracuje tu 44 nauczycieli. Dyrektorem szko y jest Krzysztof apacz. Celem projektu by o wdro enie wieloletniego programu rozwoju szko y. Realizujàc projekt, chcieliêmy zapewniç naszym uczniom mo liwoêç pe nego rozwoju, zach ciç do twórczego postrzegania Êwiata, uczestniczenia w wielu atrakcyjnych przedsi wzi ciach bez wzgl du na status spo eczny, miejsce zamieszania i bariery finansowe. Podj te dzia ania mia y s u yç rozwijaniu zdolnoêci, zainteresowaƒ i pasji uczniów oraz budowaniu pozytywnego wizerunku naszej placówki w Êrodowisku lokalnym. Terapia pedagogiczna. Terapia integracji sensorycznej i gimnastyka korekcyjna. Nauka i wakacyjny kurs j zyka angielskiego. Klub M odych Matematyków. Klub Tenisa Ziemnego. Szkolny Klub Sportowy: dru yna pi ki no nej i unihokeja, dru yna pi ki r cznej, dru yna pi ki siatkowej. Dru yna harcerska. Szko a taƒca. W projekcie bra o udzia 14 nauczycieli oraz psycholog i pedagog. Dzia aniami obj tych zosta o 300 uczniów. Efekty realizacji projektu prezentowaliêmy na forum szko y i gminy, a nawet regionu. Uwa amy, e Szko a Równych Szans da a nam mo liwoêci wyrównania szans edukacyjnych naszym uczniom, uczestniczenia w imprezach kulturalnych, sportowych, aktywnego sp dzania wolnego czasu. O projekcie mówi matka ucznia: Zaj cia zorganizowane w ramach projektu Szko a Równych Szans umo liwi y moim dzieciom korzystanie z basenu i szko y taƒca. Dzieci wyje d a y na biwaki harcerskie, na których uczy y si samodzielnoêci i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 10 Koordynator projektu: Zofia Beczek Publiczna Szko a Podstawowa im. H. Sienkiewicza ul. KoÊciuszki Sobolew tel. (025)

12 Podsumowanie programu Szko a Równych Szans projekty rozwojowe w województwie mazowieckim Projekt nr 8/2.1a/2006/2515/SRS-011 My i nasi lokalni sprzymierzeƒcy realizowany przez Szko Podstawowà w Czachówku Dotacja: ,00 z Czas trwania projektu: lipiec 2007 styczeƒ 2008 Czachówek liczy oko o 600 mieszkaƒców. Bezrobocie jest bardzo niskie, nie przekracza 3%. Do szko y ucz szcza 150 uczniów, wi kszoêç stanowià ch opcy. Praca zarobkowa rodziców sprawia, e majà oni ograniczony czas na kszta towanie postaw kulturalnych dzieci i rozwijanie ich zainteresowaƒ. Rol t przej a szko a, która sta a si najwa niejszym oêrodkiem kulturalno-oêwiatowym. Podj te dzia ania mia y s u yç kszta towaniu postaw kulturalnych i patriotycznych. Chodzi o nam te o rozwijanie zainteresowaƒ, doskonalenie umiej tnoêci j zykowych oraz poszanowanie przyrody ze zwracaniem uwagi na jej pi kno. Realizujàc ten projekt, chcieliêmy równie zwi kszyç kontakt uczniów ze sztukà. Cz Êç dzia aƒ poêwi ciliêmy na korygowanie wad wymowy i postawy oraz na walk z trudnoêciami w nauce. Projekt mia na celu przede wszystkim integracj lokalnego Êrodowiska. Nauka j zyka angielskiego Halloween, kurs dla grupy zaawansowanej i poczàtkujàcej. Spotkanie z kulturà wycieczki do kin, teatrów, miejsc pami ci narodowej. Imprezy integracyjne Âwi to pieczonego ziemniaka, festyn, rajdy, spotkania z wychowawcà. Ko a zainteresowaƒ przyrodnicze, teatralne, plastyczne, literackie. Praca z uczniami z trudnoêciami zaj cia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, pomoc w odrabianiu prac domowych. Informacje o przystàpieniu szko y do projektu zamieêciliêmy w lokalnej prasie, na stronie internetowej szko y oraz na og oszeniach zamieszczonych na terenie miejscowoêci. Nasze dzia ania spotka y si z ogromnym zainteresowaniem ca ej spo ecznoêci i w adz lokalnych. Wielkà aprobat i uznanie wyrazi burmistrz podczas uroczystoêci rozpocz cia roku szkolnego 2007/2008. W realizacj projektu zaanga owa o si 12 nauczycieli, ponad 70 rodziców, 150 uczniów, a tak e przedstawiciele w adz lokalnych i ksiàdz proboszcz. Wszystkie przedsi wzi cia poprzedziliêmy plakatami i og oszeniami propagujàcymi podj te dzia ania. Efekty pracy utrwalaliêmy najcz Êciej za pomocà zdj ç, które przedstawione zosta y na gazetkach szkolnych, stronie internetowej szko y, stronie internetowej fundacji, a tak e w lokalnej prasie. Logo fundacji znajdowa o si na wszystkich dokumentach potwierdzajàcych podj te dzia ania. W organizacj imprez integracyjnych w àczyli si sponsorzy, wspomagajàc nas w zakupach, dowozie dzieci oraz przygotowywaniu posi ków, noclegów itp. Projekt spe ni nasze oczekiwania. O projekcie mówi burmistrz Czachówka, Dariusz Zieliƒski: Przystàpienie szko y do projektu przede wszystkim wzbogaci o ofert zaj ç pozalekcyjnych. Bardzo korzystnie wp yn o na rozwój zainteresowaƒ uczniów oraz poznanie ich ma ej ojczyzny. Trafnie dobrane dzia ania zintegrowa y lokalnà spo ecznoêç, zwi kszy y zainteresowania mieszkaƒców okolicznych miejscowoêci. Dzi ki projektowi uczniowie w 100% mogli uczestniczyç w wycieczkach, wielu zaj ciach i imprezach organizowanych przez szko. Dodatkowe zaj cia j zykowe pomog y im poszerzyç zasób s ownictwa i zdobyç sprawnoêç pos ugiwania si j zykiem. Projekt ten z pewnoêcià wp ynà na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów. Koordynator projektu: Maria Urbaniak Szko a Podstawowa w Czachówku ul. G ówna Góra Kalwaria tel./fax (022)

13 Projekt nr 8/2.1a/2006/2515/SRS-WA-013 realizowany przez Zasadniczà Szko Zawodowà nr 6 Specjalnà w P ocku Dotacja: ,00 z Czas trwania projektu: maj 2007 luty 2008 P ock jest miejscowoêcià liczàcà 130 tysi cy mieszkaƒców. Nasza szko a obejmuje opiekà dzieci i m odzie niepe nosprawnà intelektualnie w stopniu lekkim oraz z niepe nosprawnoêciami sprz onymi. W roku szkolnym 2007/2008 uczy si w niej prawie 150 uczniów. Podopieczni naszej szko y w ogromnej wi kszoêci pochodzà z rodzin patologicznych, wielodzietnych, niezaradnych yciowo, czasami kryminogennych. Ponad 10% wychowanków naszej szko y to jednoczeênie podopieczni placówek i instytucji opiekuƒczo-wychowawczych. Realizujàc poszczególne zadania, chcieliêmy rozbudziç zainteresowania uczniów, rozwijaç ich indywidualne uzdolnienia, wspomagaç harmonijny rozwój psychofizyczny oraz kultywowaç tradycj i kultur polskà. Aktywne uczestnictwo w dzia- aniach pozwoli o m odzie y na prezentacj w asnych umiej tnoêci, wp yn o pozytywnie na zbudowanie pozytywnego obrazu siebie. Udzia w cyklicznych zaj ciach i spotkaniach przyczyni si równie do ukszta towania cech tak istotnych, jak dyscyplina, systematycznoêç, odpowiedzialnoêç oraz umiej tnoêç wspó pracy w grupie. Wychowanie przez sport i rekreacj zaj cia pozalekcyjne z p ywania i gier zespo owych (koszykówka, siatkówka, pi ka no na), cykl spotkaƒ ze znanymi sportowcami, zaj cia z przepisów ruchu drogowego, rajdy rowerowe, biwak, obóz sportowo-rekreacyjny oraz turniej pi ki no nej. Cykl zaj ç Przyroda polska wycieczki do Kampinoskiego Parku Narodowego, Brudzeƒskiego Parku Krajobrazowego, Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, gospodarstwa ekologicznego w Grzybowie oraz Ogrodu Botanicznego w Powsinie. Patrz, czuj, poznaj wyjazdy do kina interaktywnego w Warszawie. M odzie owy Zespó Folklorystyczny Wise ka przygotowanie 4 przedstawieƒ folklorystycznych oraz zorganizowanie wycieczki do siedziby Zespo u PieÊni i Taƒca Mazowsze w Karolinie. Osoby zaanga owane w projekt to g ównie dyrekcja ZSZ oraz nauczyciele, którzy od wielu lat organizujà wycieczki, konkursy i uroczystoêci szkolne. G ównym celem ich dzia ania jest przygotowanie m odzie y do samodzielnoêci w poszczególnych sferach ycia, a przede wszystkim w pracy zawodowej, yciu spo ecznym i rodzinnym. Zaanga owani byli m. in.: miejski zak ad piekarniczo-cukierniczy, rada rodziców, Sekcja Olimpiad Specjalnych Wise ka, Miejski Zespó Obiektów Sportowych, Klub Sportowy Sprawni Razem, zespó Taƒca Ludowego Mazovia oraz prywatni sponsorzy. O realizacji projektu informowaliêmy uczniów poprzez apele i uroczystoêci szkolne, informacje i zdj cia na gazetkach szkolnych oraz na konferencji podsumowujàcej projekt. O projekcie mówi Anna Budziak, koordynator projektu: Nasi uczniowie byli zachwyceni programem! Dzi ki Szkole Równych Szans wi kszoêç z nich po raz pierwszy w yciu by a w kinie, po raz pierwszy wyjecha a poza swoje miasto. 12 Koordynator projektu: Anna Budziak Zasadnicza Szko a Zawodowa nr 6 Specjalna ul. Lasockiego P ock tel

14 Podsumowanie programu Szko a Równych Szans projekty rozwojowe w województwie mazowieckim Projekt nr 8/2.1a/2006/2515/SRS-WA-014 realizowany przez Zespó Szkó w ysowie Dotacja: ,00 z Czas trwania projektu: sierpieƒ 2007 marzec 2008 W sk ad Zespo u Szkó w ysowie wchodzi przedszkole, szko a podstawowa oraz gimnazjum. Ucz szczajà do nich uczniowie z trzech wsi: ysowa, Dàbrowy i Wólki ysowskiej. Do szko y ucz szcza 137 uczniów. W szkole pracuje 16 nauczycieli. Szko a znajduje si na terenie gminy Przesmyki, powiat siedlecki. Szko a posiada doêwiadczenie w realizacji projektów finansowanych z EFS oraz MEN. W roku 2004 Uczniowski Klub Sportowy Trapez wzià udzia w projekcie Sportowe wakacje na wsi, organizowanym przez Polskà Fundacj Dzieci i M odzie y oraz fundacj J&S Pro Bono Poloniae. W obecnym roku szkolnym obok projektu Szko a Równych Szans realizujemy projekt Przyjazna szko a. Realizowany przez nas projekt mia na celu podniesienie jakoêci nauczania, stworzenie równych szans rozwoju, zach cenie uczniów do kreatywnego dzia ania i rozwijania zainteresowaƒ. Ró norodne formy pracy z uczniami (projekty i wyjazdy edukacyjne, warsztaty, zaj cia pozalekcyjne, organizacja turniejów sportowych oraz imprez skierowanych do ca ej spo ecznoêci lokalnej) mia y na celu wszechstronny rozwój uczniów. Da y im mo liwoêci wykazania si samodzielnoêcià i kreatywnoêcià, zdobycia wiedzy i wykorzystania jej w praktyce, dostrze enia zwiàzków pomi dzy ró nymi dziedzinami wiedzy i ca oêciowego postrzegania w procesie kszta cenia cz owieka oraz otaczajàcej go rzeczywistoêci. ChcieliÊmy zaktywizowaç spo ecznoêç lokalnà oraz uczniów do dzia aƒ na rzecz szko y i regionu. Korygujemy wady postawy: komputerowe badanie wad postawy, zaj cia z gimnastyki korekcyjnej, wyjazd na basen. Tradycje naszego regionu: warsztaty malarskie i r kodzielnicze. Poznaj swój kraj: 3-dniowy wyjazd edukacyjny w Góry Âwi tokrzyskie oraz do Krakowa. Mali przyrodnicy: zaj cia pozalekcyjne, wycieczki (Podlaski Prze om Bugu, Bia owieski Park Narodowy). Teatr bli ej nas: trzy wyjazdy do teatrów w Warszawie, przygotowanie przedstawieƒ oraz monta y s owno-muzycznych na uroczystoêci szkolne. W ramach projektu Skorzystaj z szansy, osiàgnij sukces zaplanowaliêmy 13 dzia aƒ, w ich realizacj zaanga owani byli wszyscy uczniowie (137) i nauczyciele (16) naszej szko y, rodzice oraz liczne instytucje i organizacje wspó pracujàce. Podj te dzia ania podzieliliêmy na 5 grup, w zale noêci od potrzeb, na jakie odpowiada y. By y to: dzia ania s u àce wyrównywaniu szans uczniów, majàcych specjalne potrzeby edukacyjne; zwi kszenie uczestnictwa uczniów w kulturze; promocja zdrowego stylu ycia i zachowaƒ proekologicznych; odkrywanie dziedzictwa kulturowego regionu i kraju; wykorzystywanie nowoczesnych technologii w procesie nauczania (Szkolne Centrum Informacji). W realizacji projektu pomaga y nam m.in. Nadbu aƒski Park Krajobrazowy, Centrum Edukacji SENSUS, Gminny OÊrodek Kultury. Informacje o projekcie by y przekazywane podczas spotkaƒ z rodzicami, poprzez gazetki szkolne i tablice informacyjne. Organizowane by y wystawy prac uczniów. W dzia aniach uczestniczyli te uczniowie z innych szkó, m.in. w turniejach sportowych czy mi dzygminnym turnieju taƒca nowoczesnego. O projekcie mówi nauczyciel: MyÊl, e uczniowie uczestniczàcy w programie Szko a Równych Szans mieli okazj przekonaç si, e uczyç si mo na na wiele ró nych sposobów, równie poprzez zabaw, e dzia ania, w jakich uczestniczyli, da y im wiele satysfakcji, a jednoczeênie zainspirowa y do dalszej nauki, do rozwijania w asnych zainteresowaƒ. Równie dla nas, nauczycieli, realizacja projektu by a nowym wyzwaniem, dzi ki któremu zdobyliêmy wiele cennych doêwiadczeƒ. Koordynator projektu: El bieta Bobryk Zespó Szkó w ysowie ysów 89, tel. (025)

15 Projekt nr 8/2.1a/2006/2515/SRS-WA-018 realizowany przez Szko Podstawowà im. 11 Listopada 1918 roku w Domanicach Kolonii Dotacja: ,00 z Czas trwania projektu: maj 2007 styczeƒ 2008 Uczniowie szko y zamieszkujà teren bardzo ma ej gminy Domanice. Sytuacja materialna mieszkaƒców jest bardzo trudna wi kszoêç rodzin utrzymuje si z pracy w gospodarstwie rolnym. Przewa ajà gleby V i VI klasy, dochody z gospodarstw sà bardzo niskie. 60% rodzin korzysta z pomocy spo ecznej. Bezrobocie wynosi 9,8%. Do szko y ucz szcza 141 uczniów 83 dziewczynki i 58 ch opców. Pomimo trudnej sytuacji nasi uczniowie ch tnie anga ujà si w dodatkowe prace na rzecz szko y i Êrodowiska. Czerpià radoêç z uczestniczenia w dodatkowych zaj ciach. Realizujàc projekt, chcieliêmy daç szans wszystkim uczniom. Podj te dzia ania mia y s u yç zach caniu do ciekawoêci, i aktywnego poszukiwania rozwiàzaƒ. Celem by o równie inspirowanie do wspó pracy grupowej, prezentowanie rezultatów pracy w Êrodowisku lokalnym i rówieêniczym, rozwijanie wra liwoêci na pi kno, sztuk, radoêç z tworzenia oraz twórcze wykorzystywanie czasu wolnego. Poprzez zagospodarowanie czasu wolnego próbowaliêmy walczyç z zagro eniami cywilizacyjnymi oraz zmniejszaç zachowania agresywne. Wa nym zadaniem by o stworzenie mo liwoêci uczestniczenia w kulturze, dla wi kszoêci by a to jedyna szansa wizyty w teatrze, na wystawie muzealnej, koncercie. ChcieliÊmy poszerzyç wiedz uczniów, uczyç ich odbioru sztuki, zachowania si w ró nych miejscach, pomóc w wyzbyciu si l ku przed przebywaniem w nowym Êrodowisku. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych, rozwijania zainteresowaƒ, zagospodarowanie czasu wolnego, rozwijanie umiej tnoêci teatralnych, plastycznych, umiej tnoêci prezentowania swoich dzia aƒ, a tym samym nabywanie umiej tnoêci autoprezentacji, pokonywania kompleksu prowincji oraz pomoc uczniom z trudnoêciami w nauce i zdrowotnymi w pokonywaniu barier. Zaj cia z r kodzie a kwiaty z bibu y, haftowane serwetki, lalki ze sznurka, kartki Êwiàteczne. Wakacyjne warsztaty r kodzie a garncarstwo, batik, papier czerpany. Zaj cia ko a teatralnego inscenizacje Szewczyk Dratewka, To Ojczyzna twa, Jase ka. Zaj cia plastyczne oraz sobotnie warsztaty z artystà-plastykiem wystawy prac, zwiedzanie wystawy malarskiej. Zaj cia z taƒca nowoczesnego pokaz uk adu tanecznego na forum szko y. Zaj cia na basenie nauka p ywania. Zaj cia sportowe z unihokeja. Redakcja gazetki szkolnej Styl Szko y, spotkanie z redaktorem gazety lokalnej, zwiedzanie drukarni. Wyjazdy do teatrów, muzeów Techniki, Ewolucji, Powstania Warszawskiego, do Wilanowa, koncerty muzyczne. W realizacji projektu uczestniczyli wszyscy uczniowie (141 osób) oraz nauczyciele (16). W pomoc zaanga owa o si 65 rodziców, którzy szyli stroje dla aktorów i tancerzy oraz przygotowywali posi ki w czasie zaj ç wakacyjnych i sobotnich. W realizacji zadaƒ wspomaga nas tak e Urzàd Gminy w Domanicach. Nasze dzia ania znane by y w Êrodowisku dzi ki informacjom na zebraniach rodziców, wystawom, spektaklom teatralnym dla spo ecznoêci szko y i gminy, informacjom w gazetce szkolnej i sta ej gazetce Êciennej na korytarzu szko y. Mamy nadziej, e wiedza i umiej tnoêci zdobyte podczas zaj ç zaprocentujà w przysz oêci: uczniowie b dà umieli dostrzegaç pi kno sztuki i czerpaç radoêç z procesu tworzenia. Rozwijanie m odzieƒczych pasji pomo e im w przysz oêci w wyborze zawodu. O projekcie mówi uczennica klasy VI b, Iwona Soçko: Najbardziej podoba y mi si wakacyjne warsztaty w ucznicy. NauczyliÊmy si, jak i z czego powstaje papier. Bardzo ciekawe by o lepienie z gliny i wykonanie serwetek technikà batiku. Dla m odszych dzieci zorganizowano ko o taneczne, które cieszy o si ogromnym zainteresowaniem, a dla starszych ko o teatralne. Zaj cia te sprawi y nam wiele radoêci. Dumni byliêmy, popisujàc si przed rodzicami naszymi pracami, wyst pami. Uczniowie z trudnoêciami z matematyki mieli szans wyrównania braków i podciàgni cia si na zaj ciach wyrównawczych 14 Koordynator projektu: Halina Kolo SP im. 11 Listopada 1918 roku Domanice Kolonia Domanice tel. (025)

16 Podsumowanie programu Szko a Równych Szans projekty rozwojowe w województwie mazowieckim Projekt nr 8/2.1a/2006/2515/SRS-0-20 realizowany przez Szko Podstawowà w Krzynow odze Ma ej Dotacja: ,80 z Czas trwania projektu: czerwiec 2007 luty 2008 Szko a Podstawowa w Krzynow odze Ma ej jest placówkà wiejskà. Ucz szcza do niej 161 uczniów, którzy doje d ajà z 27 okolicznych miejscowoêci. Oko o 85% rodzin w naszej gminie utrzymuje si z rolnictwa. Dominujà ma e gospodarstwa, których dochód jest niewielki. Du a cz Êç uczniów (35%) korzysta z do ywiania refundowanego przez GOPS. Realizujàc projekt, chcieliêmy zapewniç uczniom dost p do kultury, umo liwiç im udzia w zaj ciach pozalekcyjnych, które mia y na celu rozwijaç ich zdolnoêci i zami owania. Podj te dzia ania mia y s u yç stymulowaniu aktywnoêci dzieci, rozwijaniu twórczej postawy wobec otaczajàcego Êwiata, rozwijaniu aktywnoêci poznawczej, przezwyci aniu trudnoêci w nauce. Celem projektu by o przede wszystkim wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Program kulturalny wyjazdy do teatrów, muzeów, kina, przygotowanie przedstawienia. Zaj cia sportowe nauka p ywania, siatkówka, koszykówka, pi ka r czna, mini pi ka no na. Dzia ania proekologiczne wyjazdy do lasu, akcje ekologiczne, obserwacje przyrody, spotkanie z leêniczym. Poznawanie regionu i kraju: wycieczka nad morze, wycieczka Szlakiem Piastowskim, wycieczki na Kurpie, wycieczka do Malborka, spotkania z twórcami ludowymi, wydanie biuletynu Tradycje i zwyczaje naszej Ma ej Ojczyzny. Zaj cia s u àce pokonywaniu trudnoêci w nauce i w mowie (odrabianie prac domowych, zaj cia logopedyczne i ortograficzne). Wa nym aspektem sà urzàdzenia i pomoce, w które wzbogaci a si szko a, realizujàc projekt. Wyposa enie to pos u y jeszcze d ugie lata i b dzie pamiàtkà programu Szko a Równych Szans. RealizowaliÊmy dzia ania teatralne, krajoznawczo-turystyczne, sportowe, ekologiczne, regionalne, utrwalajàce ortografi. W projekcie zaanga owanych by o 11 nauczycieli, 133 uczniów oraz znaczna czeêç rodziców. Promocja programu polega a na rozwieszaniu plakatów, wykonywaniu tematycznych gazetek Êciennych, og aszaniu informacji na zebraniach z rodzicami, pisaniu artyku ów do lokalnej prasy. W ramach projektu wspó pracowaliêmy z Urz dem Gminy, Radà Rodziców, ksi dzem proboszczem, nadleênictwem, chórem. Szko trzy razy odwiedzi a Beata Kossakowska, która sprawowa a opiek merytorycznà nad projektem. O projekcie mówi inspektor do spraw oêwiaty, Ewa Ostrowska: Dzi ki FRDL oraz zaanga owaniu szko y w opracowanie, a potem realizacj projektu uczniowie podejmowali wiele dodatkowych dzia aƒ i uczestniczyli w bardzo cennych formach ycia kulturalnego, sportowego, turystycznego, na które ani ich rodziców, ani bud etu gminy nie by o wczeêniej staç. Dzieci zobaczy y Êwiat, z którym na co dzieƒ nie majà kontaktu, ale jednoczeênie uêwiadomi y sobie, e wyt ona nauka, w asna inwencja, otwarty umys pozwalajà wiele osiàgnàç w yciu, bez wzgl du na status materialny rodziców. Koordynator projektu: Ma gorzata Budna SP w Krzynow odze Ma ej ul. Szkolna Krzynow oga Ma a tel. (029)

17 Projekt nr 8/2.1a/2006/2515/SRS-WA-025 realizowany przez Zespó Szkó w Zar bach Dotacja: ,40 z Czas trwania projektu: maj 2007 luty 2008 Zespó Szkó w Zar bach, sk adajàcy si z oddzia u zerowego, szko y podstawowej i gimnazjum, liczy 373 uczniów. Do szko y ucz szczajà dzieci z 15 miejscowoêci po o onych w gminie Chorzele. Okolic stanowià s abe ziemie, na których rolnicy utrzymujà si z trudem. Dzieci rolników to zdecydowana wi kszoêç uczniów naszej wiejskiej szko y. Realizujàc projekt, chcieliêmy uatrakcyjniç i poszerzyç dzia alnoêç opiekuƒczo-wychowawczà szko y, stworzyç mo liwoêci rozwoju talentów, zaprezentowaç bogactwo kultury regionu kurpiowskiego i kraju. Pragn liêmy daç szans rozwoju ka demu dziecku. Podj te dzia ania mia y s u yç wydobyciu uêpionych talentów i rozwijaniu zainteresowaƒ uczniów. Zaj cia sekcji sportowej z koszykówki sparingi i zawody na pe nowymiarowych salach sportowych. Nauka j zyków obcych: klub j zyka rosyjskiego, mi dzyszkolny konkurs wiedzy o Rosji, gminny festiwal piosenki angloj zycznej, ko o j zyka angielskiego, wystawienie bajek w j zyku rosyjskim i angielskim. Cykl zaj ç Âladami wielkich Polaków i wa nych wydarzeƒ historycznych wycieczki do miejsc wa nych dla ka dego Polaka, do teatru, kina, planetarium, do muzeów. Cykl zaj ç Nasza Ziemia Kurpiowska wycieczki po Kurpiach, spotkania warsztatowe z twórcami ludowymi, gminne i szkolne konkursy regionalne, przygotowanie i degustacja jad a kurpiowskiego. Zaj cia na basenie. Nauka gry na keyboardzie. Zaj cia logopedyczne. Ko o logicznego myêlenia gminny konkurs MyÊl, tworz, licz. Szkolne ko o redakcyjne wydawanie gazetki szkolnej. W ramach projektu podj to szereg ró norodnych dzia aƒ: wycieczki, wyjazdy na basen, sparingi i zawody sportowe, spotkania z twórcami ludowymi, dziennikarzami, ko a zainteresowaƒ, konkursy i festiwale na szczeblu szkolnym i gminnym. W gazetce szkolnej i w prasie lokalnej ( Nasz Mazur, Tygodnik Ostro cki, Kurier Przasnyski, Kurier Miasta i Gminy Chorzele ) ukazywa y si sprawozdania z realizacji projektu. Na wyeksponowanej tablicy w szkole równie przedstawiano dzia ania projektowe. Niektóre dzia ania (festiwal, konkursy, podsumowanie projektu) realizowano w obecnoêci w adz gminnych, oêwiatowych, rodziców. Na zakoƒczenie projektu przygotowano prezentacj multimedialnà i okolicznoêciowà gazetk. W realizacj projektu w àczy o si 12 nauczycieli i zdecydowana wi kszoêç uczniów szko y. O projekcie mówi Justyna Kacprzak, nauczycielka: Zaj cia prowadzone w ramach projektu by y dla wielu dzieci ogromnà atrakcjà. Pomimo e by y nieobowiàzkowe, skupia y wielu uczniów. Nie wymaga y wk adu finansowego, co w naszym wiejskim Êrodowisku by o ich dodatkowym atutem. Dla wielu uczniów udzia w tego typu zaj ciach ze wzgl du na barier finansowà by by niemo liwy. Dla nas, nauczycieli, prowadzenie zaj ç z zapewnionymi pomocami by o równie bardzo korzystne. Gdyby nie projekt, wiele dzia aƒ nigdy nie zosta oby zorganizowanych. 16 Koordynator projektu: Alina Zyra Zespó Szkó w Zar bach Zar by tel. (029)

18 Podsumowanie programu Szko a Równych Szans projekty rozwojowe w województwie mazowieckim Projekt nr 8/2.1a/2006/2515/SRS-WA-026 realizowany przez Zespó Szkó nr 3 Rolnicze Centrum Kszta cenia Ustawicznego im. Stanis awa Staszica w osicach Dotacja: ,00 z Czas trwania projektu: wrzesieƒ 2007 styczeƒ 2008 osice sà miastem liczàcym 8 tysi cy mieszkaƒców. Bezrobocie si ga tu 11,5 %. Do szko y ucz szcza 580 uczniów, przewa nie z terenów wiejskich, wi kszoêç stanowià ch opcy. Placówka zatrudnia 45 nauczycieli na pe nym etacie oraz 5 na cz Êç etatu. Realizujàc projekt, chcieliêmy przede wszystkim zmniejszyç kompleksy m odzie y wiejskiej i ma omiasteczkowej w stosunku do rówieêników z wi kszych aglomeracji. Podj te dzia ania mia y s u yç wyrównywaniu szans edukacyjnych i kulturowych, a tak e wp ynàç na podniesienie poziomu tolerancji religijnej oraz przybli yç uczniom pi kno najbli szej ziemi. Ponadto projekt mia zach caç uczniów do aktywnoêci kulturalnej po jego zakoƒczeniu. Program kulturalny: wyjazdy do teatru, kina, spotkanie z aktorem, warsztaty filmowe. Nauka j zyków obcych: angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Rozwijanie idei samorzàdnoêci: warsztaty samorzàdu szkolnego, poznawanie instytucji samorzàdowych na szczeblu lokalnym (Starostwo Powiatowe) i krajowym (Sejm, Senat, Sàd Najwy szy, Gie da Papierów WartoÊciowych). Program turystyczno-patriotyczny: poznawanie w asnego regionu, ró norodnoêci religijnej i miejsc historycznych ziemi najbli szej. Pobudzanie aktywnoêci w asnej: cykl spotkaƒ z pasjonatami naszego regionu. Dzia ania podj te w ramach projektu mia y charakter edukacyjny, turystyczno-poznawczy, kulturowy i praktyczny. Dzi ki podj tym zadaniom uczniowie poznali szeroki wachlarz mo liwoêci, które stojà przed nimi. Przysz oêç poka e, czy b dà chcieli i umieli z nich skorzystaç. W projekcie wzi o udzia 18 nauczycieli i 508 uczniów. Do cz Êci zadaƒ w àczali si pozostali nauczyciele, cz Êç rodziców oraz pracownicy administracji szko y. Bardzo dobrze oceniamy wspó prac z osickim Domem Kultury i Sportu, Bankiem Spó dzielczym oraz firmami prywatnymi. Poczàtek realizacji projektu, jego przebieg i podsumowanie poza og oszeniami i plakatami w Starostwie Powiatowym, domu kultury oraz szkole zosta nag oêniony w lokalnej prasie ( Gazeta osicka, Tygodnik Siedlecki, S owo Podlasia i Echo Katolickie ). O projekcie mówi uczeƒ: Dzi ki udzia owi w projekcie mieliêmy mo liwoêç pog bienia wiadomoêci o regionie, poznaliêmy bliskà nam kultur Podlasia oraz jego tradycje. ZwiedziliÊmy wiele interesujàcych miejsc i instytucji. ObejrzeliÊmy wiele spektakli teatralnych i seansów filmowych. UczestniczyliÊmy w warsztatach i zaj ciach tematycznych, nabywajàc nowych umiej tnoêci i wiadomoêci. Jednym s owem: przez szereg miesi cy mogliêmy si poczuç jak nasi rówieênicy z wielkich aglomeracji, majàcy szeroki dost p do dóbr szeroko rozumianej kultury i sztuki. Bez wàtpienia program pomóg nam zmniejszyç przepaêç edukacyjnà i spo ecznà, jaka jeszcze istnieje mi dzy ma ymi i du ymi Êrodowiskami. Goràcym yczeniem naszej m odzie y by oby poszerzenie oferty przy nast pnych projektach gdyby takowe mia y byç o regularne zaj cia na basenie i kilkudniowe wycieczki w dalsze cz Êci naszego kraju. Koordynator projektu: Rados aw Chatkiewicz Zespó Szkó nr 3 ul. Radzyƒska osice tel./fax (083)

19 Projekt nr 8/2.1a/2006/2515/SRS-027 realizowany przez Szko Podstawowà w Mrozowej Woli Dotacja: ,00 z Czas trwania projektu: sierpieƒ 2007 styczeƒ 2008 Mrozowa Wola liczy oko o 500 mieszkaƒców. W naszej miejscowoêci znajdujà si trzy sklepy, remiza, kaplica i szko a, do której ucz szcza 25 dzieci. W klasach I-III jest 13 uczniów. Mieszkaƒcy w wi kszoêci pracujà w oddalonej o 80 km Warszawie. Podj te dzia ania mia y s u yç: rozwijaniu sprawnoêci ruchowej dzieci w m odszym wieku szkolnym, wyrównywaniu szans dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych, korygowaniu wad postawy. Rozwój ruchowy: zaj cia pozalekcyjne na boisku szkolnym, marszobiegi terenowe, wyjazdy na basen i do hali sportowej. Wyrównywanie szans dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych: gimnastyka korekcyjna, zaj cia dydaktyczno- -wyrównawcze, reedukacja. Wycieczka do centrum rozrywki ruchowej. Projekt by przedstawiany na spotkaniach z rodzicami. W dzia ania zostali zaanga owani wszyscy uczniowie oraz nauczyciele pracujàcy w naszej szkole. Rodzice ch tnie wspó pracowali ze szko à i chcieli, aby ich dzieci uczestniczy y niemal w ka dych zaj ciach. Szko a uzyska a wsparcie ze strony Urz du Gminy (ksi gowoêç). Wypowiedê ucznia na temat projektu: Szkoda, e to ju koniec... Wypowiedê rodzica: Moje dziecko polubi o wod, nauczy o si p ywaç, jest bardziej skoordynowane. Wyjazdy na basen da y mu wiele dobrego. 18 Koordynator projektu: El bieta Rydzewska Szko a Podstawowa w Mrozowej Woli Mrozowa Wola Stoczek tel. (025)

20 Podsumowanie programu Szko a Równych Szans projekty rozwojowe w województwie mazowieckim Projekt nr 8/2.1a/2006/2515/SRS-WA-029 realizowany przez Gimnazjum Specjalne im. Janusza Korczaka w Miƒsku Mazowieckim Dotacja: ,00 z Czas trwania projektu: maj 2007 marzec 2008 Miƒsk Mazowiecki to miejscowoêç po o ona w odleg oêci 42 km od Warszawy. Liczy poni ej 40 tysi cy mieszkaƒców. W roku 2006 bezrobocie wynosi o 17,9%. Siedziba Gimnazjum Specjalnego, które wchodzi w sk ad Specjalnego OÊrodka Szkolno-Wychowawczego, znajduje si na obrze ach miasta. Atutem tego po o enia jest fakt, e oêrodek znajduje si w pobli u dworców PKP i PKS (80% uczniów doje d a z pobliskich terenów wiejskich). W gimnazjum uczy si 53 uczniów (w ca ym oêrodku 124) upoêledzonych umys owo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Realizujàc projekt, chcieliêmy przybli yç naszym podopiecznym zdobycze kultury poprzez udzia w pracach kó zainteresowaƒ ze szczególnym zwróceniem uwagi na kultur Mazowsza. ZamierzaliÊmy propagowaç zdrowy styl ycia i rozwijaç sprawnoêç fizycznà uczniów, pokazaç im pi kno ziemi ojczystej przez wycieczki i wyjazd wakacyjny. Podj te dzia ania mia y s u yç wyrównywaniu szans edukacyjnych, pog bianiu wiary we w asne mo liwoêci. Chcemy przygotowywaç uczniów do uczestnictwa w yciu spo ecznym i kulturalnym oraz do dalszego kszta cenia w celu zdobycia zawodu. Chcemy upowszechniaç edukacj zdrowotnà ze szczególnym zwróceniem uwagi na ryzyko uzale nieƒ, choroby oraz przemoc, brak równowagi emocjonalnej, trudnoêci spo eczne. Wakacyjny wyjazd do Krynicy Morskiej zwiedzanie Gdaƒska, Fromborka, Muzeum Stutthof w Sztutowie. Zaj cia na p ywalni w Aquaparku w Weso ej nauka p ywania. Wycieczki do Teatru Rampa i Teatru Na Woli oraz do Muzeum Wojska Polskiego. Zaj cia pozalekcyjne w ko ach zainteresowaƒ: teatralnym, plastycznym, fotograficznym, wokalno-tanecznym, sportowym. Ko a zainteresowaƒ prowadzi o 5 nauczycieli, natomiast 5 kierowa o innymi dzia aniami (wyjazdy na basen, wycieczki). Wspó dzia ali wszyscy nauczyciele przy aktywnym wsparciu dyrektora oêrodka. Dodatkowo zaanga owa o si 4 rodziców, piel gniarka szkolna, lekarz, kierownik internatu. Od sponsorów pozyskano dodatkowe Êrodki na przed u enie wakacyjnego pobytu dzieci nad morzem. Projekt promowany by na terenie oêrodka przez plakaty, gazetki i wystawy prac uczniów w szkolnej galerii. Omawiany by na zebraniach rodziców. Zorganizowano wystaw fotograficznà w Muzeum Ziemi Miƒskiej. Artyku y o realizowanych dzia aniach zamieszczano w prasie lokalnej. O projekcie mówi uczennica: Bra am udzia w zaj ciach pozalekcyjnych kó ku fotograficznym i wokalno-tanecznym, wyje d a am do Teatru Rampa, Muzeum Wojska Polskiego i na basen. Najbardziej lubi am zaj cia ko a fotograficznego, po raz pierwszy w yciu robi am samodzielnie zdj cia moim kole ankom. Bardzo si cieszy y, gdy na wystawie zobaczy y swoje fotki. Moje zdj cia by y te na wystawie w muzeum. Chcia abym mieç swój aparat, ebym mog a robiç wi cej zdj ç. Koordynator projektu: Bogumi a Moryc Gimn. Spec. im. J. Korczaka ul. Stankowizna 42/ Miƒsk Mazowiecki tel. (025)

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Publicznym Gimnazjum Nr1 w Połańcu w roku szkolnym 2012/2013

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Publicznym Gimnazjum Nr1 w Połańcu w roku szkolnym 2012/2013 Wewnątrz System Doradztwa Zawodowego w Publicznym Gimnazjum Nr1 w Połańcu w roku m 2012/2013 Główny cel WSDZ: Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia ponadgimnazjalnego.

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 9 W BARTOSZYCACH

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 9 W BARTOSZYCACH KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 9 W BARTOSZYCACH WIZJA PRZEDSZKOLA Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu

Bardziej szczegółowo

wysoka stopa bezrobocia ponad 28%, bezrobocie dotyczy co 8 mieszkańca (około 27,500 osób bezrobotnych), około 11.000 to osoby, które pozostają bez

wysoka stopa bezrobocia ponad 28%, bezrobocie dotyczy co 8 mieszkańca (około 27,500 osób bezrobotnych), około 11.000 to osoby, które pozostają bez KLUB INTEGRACJI DLACZEGO KLUB INTEGRACJI? wysoka stopa bezrobocia ponad 28%, bezrobocie dotyczy co 8 mieszkańca (około 27,500 osób bezrobotnych), około 11.000 to osoby, które pozostają bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY ROK SZKOLNY 2015/2016

ROCZNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkolny program wychowawczy ROCZNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY ROK SZKOLNY ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 7 W KATOWICACH Priorytety programu wychowawczego szkoły: 1. WZMACNIANIE BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW. 2.

Bardziej szczegółowo

MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE. Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020

MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE. Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020 MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

Trafny wybór dla Twojego Dziecka! SP 5 Bytom Nowoczesność w historycznym budynku!

Trafny wybór dla Twojego Dziecka! SP 5 Bytom Nowoczesność w historycznym budynku! Serdecznie witamy w naszych stuletnich murach! Życie ludzkie jest jak tkanie pajęczyny przedszkole gimnazjum dalsza edukacja narodziny szkoła podstawowa szkoła średnia zawód, praca i szczęśliwe życie Tworzymy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIE PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY Bełżyce 2014 SPIS TREŚCI: I Cele i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Załącznik Nr 1 do Regulaminu rekrutacji i w projekcie FORMULARZ REKRUTACYJNY do w projekcie Nr POKL.09.01.02-30-061/12, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Program ekologicznego w Gimnazjum w Zamieniu opracowała Beata Walas nauczyciel biologii i chemii

Program ekologicznego w Gimnazjum w Zamieniu opracowała Beata Walas nauczyciel biologii i chemii Program ekologicznego w Gimnazjum w Zamieniu opracowała Beata Walas nauczyciel biologii i chemii WSTĘP Kształtowanie właściwego stosunku do przyrody, wyrabianie nawyków umiejętnego jej chronienia, wymaga

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia województwa pomorskiego w zakresie wsparcia kształcenia ogólnego w RPO 2014-2020 UMWP DEFS Z-ca Dyrektora Kamila Siwak

Zamierzenia województwa pomorskiego w zakresie wsparcia kształcenia ogólnego w RPO 2014-2020 UMWP DEFS Z-ca Dyrektora Kamila Siwak Zamierzenia województwa pomorskiego w zakresie wsparcia kształcenia ogólnego w RPO 2014-2020 UMWP DEFS Z-ca Dyrektora Kamila Siwak Warszawa, dn. 04.04.2013 r. WARSZTATY EFS- PODSUMOWANIE I WNIOSKI W OBSZARZE

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ AKTUALNOŚCI PERSPEKTYWA FINANSOWA 2004 2006 PERSPEKTYWA FINANSOWA 2007 2013 PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014 2020 INNE STRONY DOTYCZĄCE ŚRODKÓW UNIJNYCH PERSPEKTYWA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 142 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 12 lutego 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 142 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 12 lutego 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 15 865 Poz. 142 142 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szko ach publicznych. Na podstawie art. 22 ust.

Bardziej szczegółowo

Program działania. Zespołu Samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy

Program działania. Zespołu Samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy Program działania Zespołu Samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy pracujących w dzielnicy Warszawa Praga Południe na rok szkolny: 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 oprac. Bożena Dawidowska-Langer Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane Ι. WPROWADZENIE Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane z funkcjonowaniem społeczności lokalnych i grup społecznych oraz wyznacza kierunki działań, mających na celu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Mów dziecku, że jest mądre, że umie, że potrafi... W szkole nie tylko wiedza ma być nowoczesna, ale również jej nauczanie

Bardziej szczegółowo

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. A. Mickiewicza 45 720 Opole ul. Sz. Koszyka 21 tel./fax.: (077) 4743191 DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI program współpracy szkolno - przedszkolnej Magdalena

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 ROK

P R O G R A M PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 ROK P R O G R A M PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 ROK strona 1 Zjawisko narkomanii w Polsce staje się jednym z najpoważniejszych problemów społecznych i wykazuje tendencję wzrostową. Zagrożenie to dotyczy

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Podsumowanie realizacji projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w okresie 01.01.2009r. do 31.03.2010r.

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PROJEKTU. pn. Równe szanse. Przygotowała: Anna Kołodziejczyk Koordynator Projektu

PREZENTACJA PROJEKTU. pn. Równe szanse. Przygotowała: Anna Kołodziejczyk Koordynator Projektu PREZENTACJA PROJEKTU pn. Równe szanse Przygotowała: Anna Kołodziejczyk Koordynator Projektu Projekt realizowany przez Gminę Smyków na podstawie umowy podpisanej z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. Standardy współpracy międzysektorowej

Program szkolenia. Standardy współpracy międzysektorowej Program szkolenia Standardy współpracy międzysektorowej przygotowany w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim współfinansowanego ze środków Unii Priorytet V Dobre Rządzenie,

Bardziej szczegółowo

3. Ogólny opis zaplanowanych usług społecznych (ok. 500 znaków)

3. Ogólny opis zaplanowanych usług społecznych (ok. 500 znaków) PLAN DZIAŁANIA 1. Adres gminy Województwo Kujawsko-Pomorskie Miejscowość Baruchowo Ulica ----------- Nr domu 54 Nr lokalu ----------- Kod pocztowy 87-821 Baruchowo 2. Osoba do kontaktów roboczych z Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Żyrardów, 31 maja 2016 r. Departament Rozwoju

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/165/11 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 25 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XVIII/165/11 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 25 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XVIII/165/11 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół z terenu powiatu zgierskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

edukacji przedszkolnej

edukacji przedszkolnej ZAMAWIAJĄCY: Gmina Krapkowice ul. 3-go Maja 17 47-303 Krapkowice Tel. 77/ 44 66 800 Fax. 77/ 44 66 888 www.krapkowice.pl e-mail: umig@krapkowice.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

Kolorowe przytulanki

Kolorowe przytulanki Innowacja pedagogiczna. Kolorowe przytulanki Autorki : mgr Małgorzata Drozdek mgr Wioletta Szypowska Założenia ogólne: Każdy rodzaj kontaktu ze sztuką rozwija i kształtuje osobowość człowieka. Zajęcia

Bardziej szczegółowo

POMORSKA RADA OŚWIATOWA A BUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU WSPARCIA SZKÓŁ

POMORSKA RADA OŚWIATOWA A BUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU WSPARCIA SZKÓŁ POMORSKA RADA OŚWIATOWA A BUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU WSPARCIA SZKÓŁ Adam Krawiec Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego MISJĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA JEST REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

W 2001 roku szkoła została laureatem pierwszej nagrody w Konkursie na Najlepszą Inicjatywę

W 2001 roku szkoła została laureatem pierwszej nagrody w Konkursie na Najlepszą Inicjatywę Parafialna Podstawowa Szkoła Polsko Romska w Suwałkach działa od 1993 roku. Jej pomysłodawcą i założycielem był ks. kanonik Jerzy Zawadzki ówczesny proboszcz parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA 2015

WYPRAWKA SZKOLNA 2015 WYPRAWKA SZKOLNA 2015 Pion Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie informuje, że w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. Wyprawka szkolna można skorzystać z pomocy na dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece. Centrum Edukacji Obywatelskiej

Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece. Centrum Edukacji Obywatelskiej Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece Centrum Edukacji Obywatelskiej Centrum Edukacji Obywatelskiej Instytucja pożytku publicznego Niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli Promuje wiedzę, praktyczne

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH. W GIMNAZJUM NR 1 im. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W RACIBORZU

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH. W GIMNAZJUM NR 1 im. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W RACIBORZU REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 im. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W RACIBORZU 1 Ustalenia ogólne 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 8 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Przekaż swoją opinię Unii Europejskiej! Projekt dofinansowany w ramach programu Europa dla Obywateli Unii Europejskiej POWITANIE Dlaczego dobrze, że tu jestem?

Bardziej szczegółowo

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Realizator projektu: Urząd Miasta Szczecin Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Pl. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

odzie owy O rodek Socjoterapii nr 2 w Szczecinie ul. Jagiello ska 58 70-382 Szczecin tel. 91-484-36-41 www.mos2.szczecin.pl

odzie owy O rodek Socjoterapii nr 2 w Szczecinie ul. Jagiello ska 58 70-382 Szczecin tel. 91-484-36-41 www.mos2.szczecin.pl odzie owy O rodek Socjoterapii nr 2 w Szczecinie ul. Jagiello ska 58 70-382 Szczecin tel. 91-484-36-41 www.mos2.szczecin.pl Dla kogo jest odzie owy O rodek Socjoterapii? Dla dzieci i m odzie y która: Jest

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Rozwoju Zespołu Szkół w Gromniku na rok szkolny 2014/2015.

Roczny Plan Rozwoju Zespołu Szkół w Gromniku na rok szkolny 2014/2015. Roczny Plan Rozwoju Zespołu Szkół w Gromniku na rok szkolny 2014/2015. Przyjęto do realizacji następujące zadania: W obszarze kształcenia: a) podniesienie poziomu kształcenia, b) oferty zajęć pozalekcyjnych,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW BADANIA

ANALIZA WYNIKÓW BADANIA ANALIZA WYNIKÓW BADANIA SATYSFAKCJI UCZESTNIKÓW Projekt pn: Każdy może zostać Omnibusem Badanie ankietowe przeprowadzone wśród uczestników w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Serock w okresie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Troszynie

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Troszynie Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Troszynie na lata 2014-2019 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna Urząd Gminy w Bolimowie od listopada 2008 roku do czerwca 2009 roku realizuje program edukacji ekologicznej pn. Integracja mieszkańców gminy Bolimów wokół działań służących ochronie

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Lubuska Akademia Sportu

Lubuska Akademia Sportu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubuska Akademia Sportu Zespół projektu Patrycja Górniak p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego mgr inż. Wiesława Kozłowska nauczyciel przedmiotów informatycznych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego Data rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Wyprawka szkolna 2015/16

Wyprawka szkolna 2015/16 Wyprawka szkolna 2015/16 Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 (nie dotyczy uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym

Bardziej szczegółowo

BUDOWANIE KOALICJI NA RZECZ UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO NOSPRAWNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTA W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM SKIM

BUDOWANIE KOALICJI NA RZECZ UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO NOSPRAWNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTA W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM SKIM BUDOWANIE KOALICJI NA RZECZ UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO NOSPRAWNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTA LNOKSZTAŁCĄCYCH CYCH W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM SKIM W skład Zespołu u Szkół Ogólnokszta lnokształcącychcych

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie realizowanym w roku 2016. w Zespole Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie realizowanym w roku 2016. w Zespole Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie. Wzbogacanie warsztatu pracy oraz poszerzanie horyzontów zawodowych poprzez praktyki zawodowe w krajach UE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Joanna Królik- nauczyciel języka rosyjskiego Placówka oświatowa: Zespół

Bardziej szczegółowo

Liczba bezrobotnych XII 2012 I 2013 II 2013 XII 2012 I 2013 II 2013

Liczba bezrobotnych XII 2012 I 2013 II 2013 XII 2012 I 2013 II 2013 Powiatowy Urz d Pracy w Grodzisku Mazowieckim STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Grodzisku Mazowiecki dnia 27 marca 2013 r. LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM W OKRESIE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III I TREŚCI NAUCZANIA KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Język obcy nowożytny. Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1 Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Dz.U.2015.1113 z dnia 2015.08.07

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp... 3. Cele programu... 6. Ramowy program edukacji w zakresie umiejętności życiowych klas pierwszych...8

SPIS TREŚCI. Wstęp... 3. Cele programu... 6. Ramowy program edukacji w zakresie umiejętności życiowych klas pierwszych...8 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Cele programu... 6 Ramowy program edukacji w zakresie umiejętności życiowych klas pierwszych...8 Ramowy program edukacji w zakresie umiejętności życiowych klas drugich...13 Ramowy

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015-2016

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015-2016 PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015-2016 Zadania działalności wychowawczej i profilaktycznej są realizowane przez wszystkich nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GIMNAZJALNEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO. Gimnazjum Nr 24 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu. rok szkolny 2010/2011

REGULAMIN GIMNAZJALNEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO. Gimnazjum Nr 24 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu. rok szkolny 2010/2011 REGULAMIN GIMNAZJALNEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO Gimnazjum Nr 24 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu rok szkolny 2010/2011 I Zapisy prawne dotyczące organizacji w szkole edukacyjnego, zgodne z rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Stwórzmy świat przyjazny, by dało się w nim żyć, a nie tylko wytrzymać. PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W MILANOWIE

Stwórzmy świat przyjazny, by dało się w nim żyć, a nie tylko wytrzymać. PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W MILANOWIE Stwórzmy świat przyjazny, by dało się w nim żyć, a nie tylko wytrzymać. PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W MILANOWIE PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Szkołę w działaniach dotyczących edukacji

Bardziej szczegółowo

MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I PRACOWNIKÓW

MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I PRACOWNIKÓW Działania mające na celu upowszechnianie rezultatów projektu 1. Uczniowie realizujący Programu Erasmus + MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I PRACOWNIKÓW 2014 pt. Praktyka zagraniczna w hotelu mój start w życie

Bardziej szczegółowo

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku. ANKIETA REKRUTACJNA Dane podstawowe Imiona Nazwisko Płeć Data i miejsce urodzenia PESEL Adres

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania Za cznik nr 13 Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania w obszarze: Efekty Oferta : Rodzice s partnerami szko y w projekcie: Bezpo rednie wsparcie rozwoju szkó poprzez wdro enie zmodernizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Umiejętności bez granic doskonalenie kwalifikacji zawodowych na praktykach zagranicznych

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Umiejętności bez granic doskonalenie kwalifikacji zawodowych na praktykach zagranicznych REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Umiejętności bez granic doskonalenie kwalifikacji zawodowych na praktykach zagranicznych Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

do kwoty 175 zł do kwoty 225 zł

do kwoty 175 zł do kwoty 225 zł Informacja w sprawie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku - Wyprawka szkolna W związku z uchwałą Rady Ministrów Nr 80/2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie propagowania wśród młodzieży postaw obywatelskich

UCHWAŁA XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie propagowania wśród młodzieży postaw obywatelskich UCHWAŁA XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie propagowania wśród młodzieży postaw obywatelskich Art. 1. 1. Należy zachęcić posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej do uchwalenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM W MIEJSKIEJ GÓRCE. Ustalenia ogólne

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM W MIEJSKIEJ GÓRCE. Ustalenia ogólne REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM W MIEJSKIEJ GÓRCE Ustalenia ogólne 1. Uczniowie gimnazjum realizują projekty edukacyjne na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 10

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

ALEKSANDRA SŁABIAK. Przedmiotowy System Oceniania j. angielski kl. IV VI

ALEKSANDRA SŁABIAK. Przedmiotowy System Oceniania j. angielski kl. IV VI ALEKSANDRA SŁABIAK Przedmiotowy System Oceniania j. angielski kl. IV VI Zgodnie z WZO, śródroczne i roczne oceny z języka angielskiego w klasach IV VI wyrażone są stopniem w następującej skali: stopień

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii. Psychologia. jednolite studia magisterskie. Stacjonarne

OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii. Psychologia. jednolite studia magisterskie. Stacjonarne OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Seminarium monograficzno teoretyczne : Psychologia twórczości - wspomagania rozwoju czynności poznawczych u dzieci Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/356/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23. 12.2008r sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2009 ROK Więcbork, dnia 30 kwietnia 2010r.

Bardziej szczegółowo

Jak zachęcać i przygotowywać uczniów do udziału w Olimpiadzie Informatycznej Gimnazjalistów (OIG)?

Jak zachęcać i przygotowywać uczniów do udziału w Olimpiadzie Informatycznej Gimnazjalistów (OIG)? PomóŜmy im rozwinąć skrzydła - czego potrzebują uczniowie o róŝnorodnych zdolnościach? 24 25 X 2011, Warszawa Jak zachęcać i przygotowywać uczniów do udziału w Olimpiadzie Informatycznej Gimnazjalistów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Projekt Comenius o numerze 2011-1-ES1-COM06-35030 8 i tytule EUROFACE" realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ. 15 maja 2014 roku, Zgierz

DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ. 15 maja 2014 roku, Zgierz DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 15 maja 2014 roku, Zgierz Samorząd Województwa Łódzkiego Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy przedszkola Koncepcja pracy przedszkola WRZESIEŃ 2013 1 I. Charakterystyka przedszkola Nasze przedszkole mieści się na parterze bloku mieszkalnego w centrum miasta. Dużym atutem jest zadbany i dobrze wyposażony ogród

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dzierżoniów Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie

Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie Opracowanie: mgr Robert Orłowski Śrem 2014 Wstęp Zważywszy na coraz większe zapotrzebowanie rynku pracy na osoby swobodnie posługujące się językami obcymi,

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO TERAPEUTYCZNY (I etap edukacyjny) Program opracowany na I etap edukacyjny przez zespół nauczycieli w składzie:

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO TERAPEUTYCZNY (I etap edukacyjny) Program opracowany na I etap edukacyjny przez zespół nauczycieli w składzie: Pieczęć szkoły INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO TERAPEUTYCZNY (I etap edukacyjny) Program opracowany na I etap edukacyjny przez zespół nauczycieli w składzie: 1.. koordynator -.. 2.... 3.... 4.... 5.. 6..

Bardziej szczegółowo

Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Protokół z posiedzenia Komisji Oceniającej z dnia 24 kwietnia 2007r.

Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Protokół z posiedzenia Komisji Oceniającej z dnia 24 kwietnia 2007r. Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Protokół z posiedzenia Komisji Oceniającej z dnia 24 kwietnia 2007r. Postępowanie oceniające dotyczyło ofert, które wpłynęły na otwarte

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki na rok szk. 2014/2015

Plan pracy biblioteki na rok szk. 2014/2015 Za realizację każdego z wymienionych zadań odpowiedzialni są nauczyciele bibliotekarze. Plan pracy biblioteki na rok szk. 2014/2015 Zadania do wykonania I. Udostępnianie zbiorów biblioteki II. Działalność

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny

Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny W badaniu wzięło udział 343 absolwentów (obrona pracy w roku 212) Kierunki: Administracja 62 osób Filozofia 31 osób Historia 6 osoby Politologia 8 osób Socjologia 36 osób Stosunki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

,,Aktywny w szkole- aktywny w życiu

,,Aktywny w szkole- aktywny w życiu ,,Aktywny w szkole- aktywny w życiu ,,Aktywny w szkole- aktywny w życiu to trzyletni projekt skierowany do społeczności gimnazjów z czterech województw: śląskiego małopolskiego opolskiego łódzkiego Celem

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY- Część I - diagnoza, kierunki (priorytety, cele główne)

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY- Część I - diagnoza, kierunki (priorytety, cele główne) KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY- Część I - diagnoza, kierunki (priorytety, cele główne) Podstawą planowania pracy Zespołu Szkół w Suchym Dębie był wynik głębokiej refleksji i przemyśleń na temat

Bardziej szczegółowo