Szko a Równych Szans projekty rozwojowe Miƒsk w województwie mazowieckim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szko a Równych Szans projekty rozwojowe Miƒsk w województwie mazowieckim"

Transkrypt

1 uromin M awa Przasnysz Ostro ka Ciechanów Maków Maz. Ostrów Maz. Pu tusk P oƒsk Wyszków Soko ów Podl. Sochaczew Pruszków Grodzisk Maz. yrardów Nowy Dwór Maz. Legionowo Warszawa Piaseczno Grójec Wo omin Otwock W grów Szko a Równych Szans projekty rozwojowe Miƒsk w województwie Maz. Siedlce mazowieckim Podsumowanie programu osice Bia obrzegi Garwolin Przysucha W a r s z a w a Zwoleƒ Szyd owiec Lipsko

2 Szko a Równych Szans projekty rozwojowe w województwie mazowieckim Podsumowanie programu W arszawa 2008

3 Szko a Równych Szans projekty rozwojowe w województwie mazowieckim Podsumowanie programu Redakcja: Martyna Kwiatkowska Redakcja j zykowa: ada Jurasz-Dudzik Opracowanie graficzne oraz fotografie na ok adce: Tomasz Maniewski Warszawa 2008 ISBN: X Program finansowany ze Êrodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego i bud etu paƒstwa

4 Podsumowanie programu Szko a Równych Szans projekty rozwojowe w województwie mazowieckim Witold Ko odziejczyk Wst p Szko a Równych Szans to program, który pozwoli uwierzyç w si polskiej szko y i polskich nauczycieli. To program, który udowodni, e wystarczy wskazaç ludziom cele, udost pniç przestrzeƒ do dzia ania i daç impuls, a potrafià si zaanga owaç, integrowaç i z ca à spo ecznoêcià stworzyç dzie o, które przeroênie najêmielsze oczekiwania. Szko y uczestniczàce w programie wielokrotnie zadziwi y same siebie. Rodzice od nowa uwierzyli, e szko a nie jest wy àcznie êród em dostarczania czasami nie najêwie szych informacji, ale przede wszystkim miejscem rozwoju indywidualnych talentów ich dzieci. Uczniowie uczestniczyli w zaj ciach, które w wielu przypadkach do tej pory mog y pozostawaç jedynie w sferze marzeƒ. Wielu po raz pierwszy by o w teatrze, po raz pierwszy znalaz o si w operze, wzi o udzia w koloniach, p ywa o w basenie czy te odwiedzi o muzeum. Dla sporej liczby m odych ludzi by a to jedyna i byç mo e niepowtarzalna okazja uczestniczenia w yciu kulturalnym. Wielokrotnie si zdarza o, e dzi ki programowi ujawnia y si talenty artystyczne. Za sprawà powstajàcych i dzia ajàcych zaj ç pozalekcyjnych wydano mnóstwo gazet szkolnych, nakr cono sporo filmów, zorganizowano liczne festiwale nauki, wystawy, wystawiano inscenizacje. Wiele szkó zdecydowa o si na zwi kszenie liczby zaj ç sportowych, zorganizowanie obozów, regularnych wyjazdów na basen, treningi pod okiem trenerów. Szko a Równych Szans da a uczniom pochodzàcym z obszarów wiejskich, ma ych szkó i niewielkich oêrodków dost p do wspó uczestniczenia w donios ych wydarzeniach kulturalnych kraju. Cele programu Organizatorzy i uczestnicy projektów z pe nym przekonaniem zapewniajà, e cele programu zosta y zrealizowane znakomicie. G ównym za o eniem Szko y Równych Szans by o wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zwi kszenie aspiracji edukacyjnych i spo ecznych uczniów szkó podstawowych, gimnazjów i szkó ponadgimnazjalnych, ze szczególnym uwzgl dnieniem tych, którzy mieszkajà na terenach wiejskich. W programie chodzi o równie o to, aby pomóc uczniom w przezwyci aniu barier (m.in. spo ecznych, ekonomicznych, kulturowych oraz zwiàzanych z niepe nosprawnoêcià) w dost pie do wykszta cenia co niewàtpliwie b dzie mia o wp yw na zwi kszenie ich szans na rynku pracy. Rezultaty sà przekonywajàce w projekcie zrealizowanym w ciàgu niespe na roku uczestniczy o ponad uczniów z 71 szkó. 70% spoêród nich stanowi y szko y wiejskie lub majàce co najmniej 35% uczniów mieszkajàcych na wsi. Kolejnym istotnym celem programu by o zainspirowanie rozwoju szko y w kierunku zapewnienia równoêci szans edukacyjnych uczniów. Chodzi o o to, aby pomóc prze amaç bariery spo eczne, ekonomiczne, kulturowe i chocia w cz Êci zaspokoiç potrzeby uczniów, zw aszcza pochodzàcych z terenów wiejskich lub uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. niepe nosprawnych, z ADHD czy takich, którzy nie radzà sobie z naukà szkolnà, a tak e szczególnie uzdolnionych, którzy nie mogà liczyç na wsparcie ze strony rodziny). Bardziej szczegó owe cele to umo liwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiej tnoêci u atwiajàcych dalszà edukacj i wybór Êcie ki zawodowej, pobudzanie aspiracji edukacyjnych i zainteresowaƒ uczniów, rozwijanie umiej tnoêci kluczowych, kszta towanie aktywnej postawy w samokszta ceniu, w zdobywaniu nauki i w Êrodowisku. Ponadto niezwykle istotne by o budowanie innego ni dotychczasowy wizerunku szko y i wzmacnianie jej roli w aktywizowaniu spo ecznoêci lokalnych wokó wspólnych dzia aƒ na rzecz edukacji i aktywnoêci obywatelskiej. WartoÊci programu Szko a Równych Szans Istotnym atutem Szko y Równych Szans by o odwo anie si w realizowanych przez szko y projektach bezpoêrednio do w asnych programów rozwoju. Planujàc swój rozwój, szko a mia a za zadanie uwzgl dniç zarówno potrzeby ca ej szkolnej spo ecznoêci, tj. uczniów, nauczycieli i rodziców, jak równie potrzeby spo ecznoêci lokalnej, kraju i Êwiata, a tak e wynikajàcà z nich polityk edukacyjnà kraju i regionu. W ten sposób otwiera a si wielka szansa szko y na zaspokojenie zdiagnozowanych i zidentyfikowanych wczeêniej potrzeb. Zawarte w wizji marzenia autorów o przysz oêci ich szko y mia y okazj zostaç urzeczywistnione. Program udowodni, e w polskich nauczycielach tkwi ogromny potencja. Prezentowany przez media obraz szko y ma o kreatywnej, nudnej i nieciekawej nie zawsze jest prawdziwy. Dzi ki wspó pracy z samorzàdem lokalnym szko a mo e byç dziê interesujàca, bogata w ofert i niezwykle innowacyjna. Wszystko zale y od ludzi, ich pomys ów i Êrodków, jakimi dysponujà. Program przyniós wymierne efekty. Obudzi aktywnoêç spo ecznoêci szkolnych. Umo liwi realizacj celów, zgodnie z kierunkami wskazanymi w dokumentach programowych szko y. Abstrakcyjne poj cia misji i wizji zosta y przekszta cone w solidne i u yteczne fundamenty planowania. W wielu przypadkach szko y sta y si silnym oêrodkiem ycia kulturalno-edukacyjnego. Wzros o ich znaczenie w Êrodowisku lokalnym, wzros a te przewaga konkurencyjna ma ych szkó. Samorzàdy dostrzeg y w dzia aniach szko y wielki potencja. Z kolei szko y bardzo wysoko oceni y zaanga owanie si w adz lokalnych w realizacj programu. Sta o si to impulsem do ponownego przemyêlenia przez samorzàdowców ich znaczenia i roli w rozwoju konkretnej oferty edukacyjnej w Êrodowisku. 3

5 Dyrektorzy wraz z nauczycielami otrzymali znakomite narz dzie w postaci profesjonalnego zarzàdzania projektami. KorzyÊcià sta o si u atwienie i usprawnienie bie àcego funkcjonowania szko y. Majàc jasno wytyczone cele i okreêlone zadania, szko y mog y zdystansowaç si od codziennych k opotów finansowych i zyska y pewnà niezale noêç od wp ywów otoczenia. Przekazanie szko om funduszy w postaci grantów pozwoli o tym samym na w aêciwe delegowanie uprawnieƒ tym, którzy najlepiej znajà potrzeby uczniów. Wed ug przejrzystych procedur wiadomo by o, kto i w jaki sposób powinien rozwiàzywaç pojawiajàce si problemy oraz udzielaç odpowiedzi na pytania i krytyk wszystkich zainteresowanych funkcjonowaniem danej placówki oêwiatowej. Profesjonalne zarzàdzanie szko à Dzi ki udzia owi w programie podnios y si nie tylko kompetencje uczniów, ale powi kszy a si równie wiedza rozwin y umiej tnoêci nauczycieli. Planowanie sta o si normà w funkcjonowaniu szko y. Doceniona zosta a umiej tnoêç zarzàdzania wiedzà i informacjà na ka dym poziomie funkcjonowania szko y. Zwrócono równie uwag na zapewnienie w a- Êciwych warunków do wprowadzania zmian we wszystkich obszarach ycia szko y. W sferze funkcjonowania szko y jako organizacji formu owanie celów, planowanie zadaƒ i ich realizacja sprzyja y budowaniu zespo u, bowiem wszystko, co si dzia o, by o efektem wspólnej pracy. Skutecznej realizacji celów sprzyja o w aêciwe wykorzystanie zasobów ludzkich i rzeczowych oraz dobre gospodarowanie czasem. Stàd rozwijana by a nie tylko koncepcja zarzàdzania kompetencjami, ale te praktyczna wiedza, doskonalàca warsztat pracy dyrektorów, nauczycieli i uczniów. Za sprawà programu powsta y warunki sprzyjajàce podnoszeniu jakoêci pracy szko y. Po raz kolejny przekonaliêmy si, e jeêli tylko nauczyciele zechcà dzieliç si doêwiadczeniami, a przyk ady dobrej praktyki b dà doceniane i systematycznie upowszechniane, to szko y mogà osiàgnàç w bardzo krótkim czasie wy szy poziom dzia ania i stanà si przyk adami organizacji uczàcych si. Dzia ania szkó Dzia ania szkó w ramach programu dotyczy y trzech obszarów: wyrównywania szans, stwarzania uczniom nowych mo liwoêci rozwoju, wspó pracy ze spo ecznoêcià lokalnà. W ramach wyrównywania szans najcz Êciej zatrudniano w szko ach profesjonalnych pedagogów i psychologów, którzy diagnozowali przyczyny trudnoêci dydaktycznych dzieci. Ponadto anga owano nauczycieli szko y macierzystej lub osoby z zewnàtrz do prowadzenia zaj ç pozalekcyjnych o charakterze terapeutycznym. W wielu przypadkach zorganizowano Êwietlice terapeutyczne i prowadzono w nich mi dzy innymi terapi i zaj cia stymulujàce rozwój psychomotoryczny dzieci, a tak e pomoc w przygotowywaniu si do lekcji i odrabianiu zadaƒ domowych. Zorganizowano zaj cia reedukacyjne, lekcje wyrównawcze, zarówno indywidualne, jak i grupowe, oraz zaj cia psychomotoryczne. Stworzono nowe mo liwoêci rozwoju uczniów. Dzi ki wprowadzaniu nowych form prowadzenia zaj ç kszta cono u uczniów kompetencje do publicznego wyst powania, pracy w zespole, umiej tnoêç w aêciwego zachowania w ró nych miejscach, autoprezentacji. Organizowano kursy i wakacyjne obozy j zykowe, dajàce umiej tnoêç praktycznego pos ugiwania si j zykami obcymi. Wyposa ono uczniów w umiej tnoêç pracy metodà projektu. Zaj cia prowadzone by y metodami aktywizujàcymi z udzia em technik multimedialnych, zaj ç doskonalàcych umiej tnoêci kluczowe spo eczeƒstwa informacyjnego i spo eczeƒstwa wiedzy. W ramach nowoczesnego doradztwa zawodowego organizowano warsztaty orientujàce uczniów w ich uzdolnieniach i preferencjach oraz w potrzebach rynku pracy. Organizowano pomoc w ambitnym wyborze dalszej Êcie ki edukacyjnej. Dzia ania korelujàce poradnictwo i doradztwo z poradnictwem zawodowym prowadzono z udzia em instytucji rynku pracy. S u y y temu mi dzy innymi spotkania z najpowa niejszymi lokalnymi pracodawcami. Organizowano zaj cia informacyjne dotyczàce procedur ubiegania si o stypendia dla uczniów i studentów. Wielokrotnie szko y prowadzi y kursy przyspieszonego uczenia si. Uaktywnia y si samorzàdy szkolne. Swojà aktywnoêç opiera y na diagnozie potrzeb mieszkaƒców gminy i tym samym odpowiada y na konkretne potrzeby m odszych dzieci, ludzi starych i chorych. Zakoƒczenie Podsumowujàc, z ca ym przekonaniem mo na stwierdziç, e w ramach programu zosta uruchomiony ogromny potencja spo ecznoêci szkolnych. Wyzwolono ogromnà energi, która dostarczy a szkolnym spo ecznoêciom satysfakcji i da a ogromnà motywacj do dalszych poszukiwaƒ. Dyrektorzy wraz z nauczycielami po raz pierwszy si gn li po fundusze europejskie. Uwierzyli, e warto je pozyskiwaç, e zdobycie ich na rozwój szko y nie jest trudne i le y w zasi gu ich mo liwoêci. Praca setek nauczycieli i w adz samorzàdowych da a owoc w postaci wielu ciekawych inicjatyw obywatelskich. Wyrwa a uczniów z marazmu i dostarczy a im wielu niezapomnianych wra eƒ i doêwiadczeƒ, a to b dzie procentowaç poniewa jeêli ktoê choçby raz prze yje coê satysfakcjonujàcego, b dzie za tym t skni i b dzie si stara, by móc prze yç to jeszcze raz. 4

6 Podsumowanie programu Szko a Równych Szans projekty rozwojowe w województwie mazowieckim Piotr Bogdanowicz Szko a Równych Szans, czyli... ró nych szans Mi dzy wizjà sukcesu a solà rzeczywistoêci Za o enia i realizacja projektu Szko a Równych Szans oznaczajà szeroko poj te wyrównywanie szans edukacyjnych. Musi jednak pojawiç si oczywiste pytanie: co to sà szanse edukacyjne i czy mo na by o równaç lepiej? I kto oczekuje w aênie od nas niwelowania drogi edukacyjnej? Ciekawe, na czym polega owa nierównoêç podzia u szans edukacyjnych. Wed ug prof. Zbigniewa Kwieciƒskiego (Wykluczanie, Toruƒ 2002) w Polsce co piàty absolwent miejskiej szko y podstawowej a co czwarty wiejskiej nie potrafi zrozumieç prostych tekstów w j zyku ojczystym! Uwa na analiza wyników badaƒ oêwiatowych prowadzonych w latach 1972, 1986, 1998 nasuwa smutny wniosek, e tych kilku prostych zdaƒ nie zrozumie ponad 25% uczniów szko y podstawowej mieszkajàcych na wsi. Przeczytaç to mo e coê i przeczytajà, ale czy b dà w stanie pojàç nieodleg e przecie konsekwencje tej nieweso ej diagnozy? W szczególnie niekorzystnej sytuacji sà obecnie uczniowie zasadniczych szkó zawodowych. To oni znaleêli si w zbiorowoêci negatywnie i ostro wyselekcjonowanej (...), która popycha ich ku marginalizacji i poza kultur symbolicznà. W ciàgu prawie trzydziestu lat prowadzonych badaƒ empirycznych taka wstydliwa przecie ocena nie uleg a zasadniczej zmianie, pomimo raportów o stanie edukacji narodowej, reform i g bokiej transformacji spo ecznej. Nie spowodowa y widaç odmiany przepisy ustawy z dnia 7 wrzeênia 1991 roku o systemie oêwiaty Szko a winna zapewniç ka demu uczniowi warunki niezb dne do jego rozwoju, przygotowaç go do wype niania obowiàzków rodzinnych i obywatelskich Czy mo na spe niaç elementarne obowiàzki obywatelskie oraz rodzinne, gdy nie posiad o si umiej tnoêci czytania ze zrozumieniem? Z wyników badaƒ opisanych przez prof. Z. Kwieciƒskiego wynika, e poêród uczniów stanowiàcych grup analfabetów i pó analfabetów a 70% stanowià dzieci rodzin o niskim statusie. Analfabetyzm, jak widaç, mo e byç dziedziczny. Dziedziczony jest tak e brak mo liwoêci. Szko a podstawowa prawie dwukrotnie zani a udzia uczniów z warstwy ni szej w kategorii ocen pozytywnych, a niemal dziewi ciokrotnie zawy a ich udzia w kategorii ocen ni szych (ibidem). W ten sposób szko a karze dzieci osób z rejonów ubóstwa edukacyjnego i spycha je z wygodnej drogi kulturowego awansu na zaêmiecone pobocza. Majàc niskie oceny, trudno marzyç o dobrej szkole ponadpodstawowej, o zostaniu po studiach nauczycielem, adwokatem, menad erem. Ale tu w aênie czeka nas niespodzianka! Dzieci z rodzin o niskim statusie marzà, by wydostaç si z kr gu biedy, niemo noêci i osiàgnàç pozycje osób znanych, bogatych, wykszta conych. W aênie w tych bardzo zawy onych aspiracjach drzemaç mo e du y potencja emancypacyjny lepszego spo ytkowania w przysz oêci w asnych mo liwoêci, choç te i prób poprawy w asnego losu przez walk z tymi, którzy majà wi cej i dla których los by askawszy (ibidem). W ten oto sposób studiujàc wyniki badaƒ, szkicujemy rejony spo ecznego zagro enia, ods aniajàc mechanizmy wykluczenia, które dzia ajà bez prawa, ale skutecznie. I to pomimo dobrych ch ci, deklaracji i politycznych zakl ç. To system oêwiaty powinien przecie pe niç rol regulatora procesów spo ecznych, nie dopuszczajàc do wykluczania z udzia u w kulturze i w rozdziale cywilizacyjnych zdobyczy najs abszych i bezbronnych. System oêwiaty zapewnia przecie w szczególnoêci realizacj prawa ka dego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kszta cenia si oraz prawa dzieci i m odzie y do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiàgni tego rozwoju (ustawa o systemie oêwiaty). To zadaniem edukacji narodowej jest upowszechnianie dost pu do szkó, których ukoƒczenie umo liwia dalsze kszta cenie w szko ach wy szych (ibidem). Misjà szko y jest zmniejszanie ró nic w warunkach kszta cenia, wychowania i opieki mi dzy poszczególnymi regionami kraju, a zw aszcza oêrodkami wielkomiejskimi i wiejskimi (ibidem). To zadaniem szkolnictwa jest wyrównywanie szans edukacyjnych niepe nosprawnych i niedostosowanych spo ecznie. Czy wiemy, jak bardzo po o enie domu rodzinnego decyduje o aspiracjach yciowych? Jak mocno wp ywa trasa dojazdu do szko y na wybór Êcie ki edukacyjnej? Czy jesteêmy Êwiadomi, w jakim stopniu wizje kariery zawodowej pi tnastolatka sà naznaczone przez najbli sze Êrodowisko? Czy dostrzegamy bariery nie tylko w niskich ocenach dziecka, ale i w ubóstwie kulturowym rodziców? Czy potrafimy skutecznie przeciwdzia aç nierównemu dost powi absolwentów polskiej szko y do cywilizacyjnych zdobyczy spo eczeƒstwa zjednoczonej Europy? Gdy spojrzy si na problem wyrównywania szans edukacyjnych, a wi c i yciowych, z perspektywy europejskiej, na podstawie prowadzonych systematycznych badaƒ mo na stwierdziç, e polska szko a podstawowa i gimnazjum nie odstajà zasadniczo swoim poziomem od Êredniej. Wiarygodne badania sà prowadzone w ramach programu PISA. OECD/PISA, czyli Program Mi dzynarodowej Oceny Umiej tnoêci Uczniów Organizacji Wspó pracy Gospodarczej i Rozwoju jest inicjatywà majàcà na celu za pomocà cyklicznych badaƒ analiz skutecznoêci systemów edukacyjnych w krajach europejskich, nale àcych do OECD, oraz w krajach niezrzeszonych. W roku 2000 w programie wzi y udzia 32 kraje (28 z OECD oraz 4 niezrzeszone), w roku 2003 ju 41 krajów (30 z OECD oraz 11 niezrzeszonych). W przygotowaniach do badaƒ PISA

7 bra o udzia 59 krajów. Koncepcja programu PISA (...) opiera si na przekonaniu o potrzebie kszta towania w uczniach umiej tnoêci praktycznego kojarzenia i wykorzystywania umiej tnoêci z ró nych dziedzin, a tak e, poprzez odwo anie do idei lifelong learning (LLL), na rozbudzaniu w nich motywacji i kszta towaniu postaw sprzyjajàcych rosnàcej samodzielnoêci w zdobywaniu dalszej wiedzy. Chodzi wi c o to, e tak jak w przypadku osób doros ych, które w dzisiejszym Êwiecie coraz cz Êciej muszà anga owaç si w zdobywanie nowych kompetencji, za o enia LLL pozwalajà zakotwiczyç sprawdzanie wiedzy i umiej tnoêci po stronie realnych sytuacji yciowych, nie zaê w bezpoêrednim powiàzaniu z wiedzà szkolnà (prof. Micha Federowicz; Raport PISA 2006). Przez dziesi ciolecia ywiliêmy przekonanie, e nasza szko a jest jednà z lepszych na Êwiecie. Z aknieni sukcesu Polacy odnotowywali ka de potwierdzenie szerokiej wiedzy emigrujàcych uczniów jako dowód wy szoêci systemu szkolnego funkcjonujàcego nad Wis à nad szkolnictwem paƒstw oêciennych. Sukcesy naszych najzdolniejszych uczniów w mi dzynarodowych olimpiadach przedmiotowych os adza y nam nijakoêç podr czników, braki w wyposa eniu szkó i niskà pozycj nauczyciela wêród pracowników uspo ecznionej gospodarki. Prowadzone w ostatnich latach badania oêwiatowe przynieêç musia y rewizj utrwalonych przez dziesi ciolecia ocen. Niez a, bo Êrednia pozycja polskiej szko y jako rezultat badania ca ego systemu szkolnego nie powinna jednak przys oniç istotnych jej mankamentów. Pierwszy z nich ujawnia poni sze zestawienie: Ró nice w wynikach uczniów I i II klas szkó ponadgimnazjalnych (PISA 2006) Rozumowanie w naukach przyrodniczych Czytanie i rozumowanie w naukach humanistycznych Matematyka Licea ogólnokszta càce Technika Licea profilowane Zasadnicze szko y zawodowe Âredni wynik dla klasy I Âredni wynik dla klasy II Ró nica Âredni wynik dla klasy I Âredni wynik dla klasy II Ró nica Âredni wynik dla klasy I Âredni wynik dla klasy II Ró nica Z analizy wyników badania kompetencji uczniów szkó ponadpodstawowych wynika, e w technikach i liceach profilowanych wyst puje stagnacja w rozwoju uczàcych si tam uczniów. Nie wyst puje przyrost w ocenie badanych kompetencji mi dzy klasà I a II. Na domiar z ego doêç wyraênie zarysowuje si regres umiej tnoêci mi dzy I a II klasà w zasadniczych szko ach zawodowych. Ods ania si oto ukryta cz Êç lodowej góry! Uczniowie zasadniczych szkó zawodowych uczàc si tracà kompetencje, które posiadali przed rozpocz ciem nauki. W tym przypadku system oêwiaty nie tylko nie wyrównuje szans edukacyjnych, ale je pog bia. Wyniki badaƒ przeprowadzonych w ramach programu PISA pozwalajà dostrzec jeszcze inne zjawisko z kr gu nierównoêci, którego znaczenie dotyka paradoksalnie najzdolniejszych, a nie najs abszych uczniów. A o to mankament drugi. S abe wyniki najlepszych polskich uczniów na ogólnej skali umiej tnoêci rozumowania w naukach przyrodniczych mogà rzutowaç na ich przysz oêç edukacyjnà i zawodowà. Kolejne szczeble nauki sà w stanie uzupe niç poziom wiedzy i umiej tnoêci jedynie w pewnym stopniu, a 9 lat powszechnej jednolitej edukacji nie u atwia, jak wskazujà wyniki badania PISA, tego zadania. Patrzàc na ten problem z perspektywy europejskiej, mo na stwierdziç, e polska szko a podstawowa i gimnazjum utrudniajà start najlepszych uczniów w konkurencji z innymi szko ami, przygotowujàcymi uczniów do funkcjonowania na rynku edukacyjnym i rynku pracy w Europie. Brak mo liwoêci rozwoju dla najbardziej uzdolnionych uczniów mo e tak e wp ywaç na ich decyzje edukacyjne i postrzeganie atrakcyjnoêci pracy naukowej jako przysz ego zawodu. Czy mo emy opisywaç takà sytuacj w ramach przeciwdzia ania nierównoêciom szans edukacyjnych? Do tej pory nasze myêlenie nie przekracza o granic kraju i nakazywa o opisywaç spo eczne zagro enia oêwiatowe w ramach polskiego systemu edukacyjnego. Zmieniona perspektywa nakazuje zainteresowaç si dzisiaj i tymi zjawiskami, które dotychczas nie mieêci y si w problematyce wyrównywania szans edukacyjnych. Zaczynamy wyrównywaç szanse edukacyjne w skali kontynentu europejskiego. Wyrównywanie szans edukacyjnych od wielu lat jest podstawowym celem programu Równaç Szanse Polsko-Amerykaƒskiej Fundacji WolnoÊci oraz Polskiej Fundacji Dzieci i M odzie y. Program stanowi wsparcie dla inicjatyw spo ecznych, s u àcych wyrównywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu yciowego dzieci i m odzie y z terenów wiejskich oraz miejscowoêci do 20 tysi cy mieszkaƒców. W programie organizacje pozarzàdowe, placówki oêwiatowe oraz niesformalizowane grupy m odzie y z ca ej Polski otrzymujà dotacje na realizacj w asnych projektów, majàcych na celu wyrównywanie szans edu- 6

8 Podsumowanie programu Szko a Równych Szans projekty rozwojowe w województwie mazowieckim kacyjnych dzieci i m odzie y. Dzia ania sà prowadzone na terenie miejscowoêci liczàcych do 20 tysi cy mieszkaƒców. Program Równaç Szanse powsta w 2001 roku. Obecnie realizowana jest ju siódma edycja tego programu. Szko a Równych Szans programy rozwojowe szkó w województwie mazowieckim to program Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacji Edukacja dla Demokracji oraz Spo ecznego Towarzystwa OÊwiatowego. Celem programu sta o si wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zwi kszanie aspiracji edukacyjnych i spo ecznych uczniów szkó podstawowych, gimnazjów i szkó ponadgimnazjalnych, ze szczególnym uwzgl dnieniem terenów wiejskich. Udzia szko y w programie polega na przygotowaniu do realizacji projektu, otwierajàcego przed uczniami nowe, nieznane mo liwoêci. Przezwyci anie ekonomicznych, kulturowych oraz zwiàzanych z niepe nosprawnoêcià barier w dost pie do wykszta cenia wp ywa korzystnie na szanse m odzie y na rynku pracy. Do konkursu nap yn y àcznie 184 wnioski. Wybrane projekty finansowane by y w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego: Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet 2.1. Rozwój spo eczeƒstwa opartego na wiedzy. Odkàd szko a sta a si powszechna, z ca à bezwzgl dnoêcià ods ania ona istniejàce naturalne i spo eczne nierównoêci. Od kiedy do istnienia powo ano równà dla wszystkich szko masowà dla kolejnych pokoleƒ m odzie y, wyrównywanie szans edukacyjnych stanowi jedno z jej g ównych wyzwaƒ. Idea powszechnej edukacji przyêwieca a utworzeniu Komisji Edukacji Narodowej w 1773 roku. Misj pomocy Jankowi Muzykantowi i jego krewniakom spe nia y pokolenia Si aczek. Wszystko, co pi kne w tradycji naszej oêwiaty, àczy si z ideà wyrównywania szans. Wspó czucie? Raczej równanie w gór, dêwiganie na wy szy poziom. Ale przede wszystkim wielki spo eczny obowiàzek. Nie tylko wobec Janka Muzykanta, ale i wobec spo eczeƒstwa. Otwarte pozostaje jednak pytanie, postawione przez jednego z dyrektorów szkó bioràcych udzia w programie Szko a Równych Szans w trakcie konferencji podsumowujàcej. Co b dzie dalej? Czy zakoƒczone w po owie roku wycieczki, kursy, obozy, konkursy, dzia ania terapeutyczne prócz radosnych wspomnieƒ nie zostawià kropli goryczy? Wracamy teraz do rzeczywistoêci. A rzeczywistoêç? Koƒ, jaki jest ka dy widzi! 7

9 Projekt nr 8/2.1a/2006/2515/SRS-WA-006 realizowany przez Szko Podstawowà w Zawadach Dotacja: ,20 z Czas trwania projektu: maj 2007 styczeƒ 2008 Nasza wieê jest oddalona od oêrodków miejskich, ma 323 mieszkaƒców. Do szko y ucz szcza 105 uczniów i 12 przedszkolaków. Po owa dzieci korzysta z dofinansowania na do ywianie, 40% otrzymuje stypendia socjalne. Dla wielu naszych uczniów szko a jest jedynym miejscem, gdzie mogà korzystaç z komputera. Z przeprowadzonych badaƒ wynika, e tylko 60% uczniów naszej szko y posiada w domu komputer, który niestety najcz Êciej wykorzystywany jest do gier. Mo liwoêç korzystania z internetu w domu ma jedynie 7% dzieci. Realizujàc projekt, chcieliêmy objàç dzia aniem wszystkich uczniów i zaoferowaç im ró norodne formy doskonalenia: ko a zainteresowaƒ, programy edukacyjne, wycieczki, nauk p ywania, gimnastyk korekcyjnà, wyjazdy do muzeum i innych oêrodków kultury, oglàdanie spektakli teatralnych i filmowych. Podj te dzia ania mia y s u yç podniesieniu jakoêci pracy szko y, daç szans na stworzenie dzieciom warunków alternatywnego sp dzania czasu wolnego, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowaƒ i talentów oraz kszta towanie aktywnych postaw i umiej tnoêci spo ecznych. Wi kszoêç dzia aƒ wymaga a aktywnego udzia u wszystkich uczniów, co wp yn o na zwi kszenie szans edukacyjnych i yciowych ka dego z nich. Klub mi oêników Anglii i Stanów Zjednoczonych. Kó ko artystyczne. Cykl zaj ç Spotkania z kulturà. Gimnastyka korekcyjna. Kó ko fotograficzne. Ko o internetowe. Wydawanie gazetki szkolnej. Warsztaty klasy VI. Nauka p ywania dla uczniów klas I-VI. Nasze dzia ania by y skierowane do wszystkich uczniów (105), mia y charakter ogólnorozwojowy. W projekcie brali udzia wszyscy nauczyciele pracujàcy w szkole (9 osób). Rodzice wspierali nas w dzia aniach, pomagali w razie potrzeby. ÂciÊle wspó pracowa z nami organ prowadzàcy, czyli gmina Lipowiec KoÊcielny, otrzymaliêmy wsparcie w prowadzeniu ksi gowoêci, a tak e pomoc finansowà op acenie sk adek spo ecznych od pracowników zaanga owanych w realizacj projektu. Rodzice, przedstawiciel kuratorium oêwiaty, przedstawiciele gminy, radni, dyrektorzy szkó z terenu gminy uczestniczyli w podsumowaniu projektu. PromowaliÊmy projekt poprzez plakaty w szkole, og oszenia na zebraniach z rodzicami, informacje i artyku y w prasie lokalnej ( Tygodnik Ciechanowski, Kurier M awski ) oraz na stronie szko y. WydaliÊmy folder szko y oraz gazetki szkolne Spinacz. O projekcie mówi uczennica klasy V, Joanna Wójcik: Lubi am jeêdziç na wycieczki z projektu Szko a Równych Szans, gdy dzi ki nim mog am wiele zobaczyç, a przede wszystkim dowiedzieç si nowych rzeczy. Wycieczka w Kàtach Rybackich bardzo mi si podoba a by a inna. PojechaliÊmy tam na 4 dni i mieliêmy ciekawe warsztaty. Podoba y mi si równie wycieczki do teatrów, gdzie byliêmy a 7 razy. Przy okazji zobaczy am ró ne muzea, a nawet Ambasad Brytyjskà. Interesujàce by y te wycieczki do skansenu w Sierpcu i w owiczu. UczyliÊmy si na nich wykonywania kwiatów z bibu y i wycinanek. Wszystkie wycieczki by y ciekawe. To by o coê nowego, a zarazem wspania ego. Nigdy ich nie zapomn. Dzi ki tym wycieczkom poczu am, e mam naprawd Równe Szanse. 8 Koordynator projektu: Joanna Wyszkowska Szko a Podstawowa w Zawadach Zawady Lipowiec KoÊcielny tel. (023)

10 Podsumowanie programu Szko a Równych Szans projekty rozwojowe w województwie mazowieckim Projekt nr 8/2.1a/2006/2515/SRS-WA-008 realizowany przez Publicznà Szko Podstawowà nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Kozienicach Dotacja: ,00 z Czas trwania projektu: maj 2007 styczeƒ 2008 Kozienice le à w centrum Polski, sà otoczone Puszczà Kozienickà. Miasto liczy oko o 20 tysi cy mieszkaƒców. Jedynym du ym zak adem produkcyjnym jest Elektrownia Kozienice. W mieêcie panuje jednak spore bezrobocie (14,25%). Szko a mieêci si na du ym osiedlu. Pe ni w Êrodowisku wielorakie funkcje: uczy, wychowuje, organizuje dzieciom czas wolny i wspiera rodziców. Uczy si tu 640 uczniów z ró nych Êrodowisk i z ró nymi potrzebami edukacyjnymi. Du à cz Êç (14,3%) stanowià dzieci z pobliskich wsi. Realizujàc projekt, poszerzyliêmy ofert us ug edukacyjnych dla uczniów naszej szko y ze szczególnym uwzgl dnieniem pomocy dla dzieci z rodzin ubogich i dzieci z obszarów wiejskich. Dzia ania skierowane by y do dzieci majàcych specyficzne trudnoêci w nauce np. zaj cia socjoterapeutyczne, logopedyczne. Przewidziane by y równie zaj cia dla uczniów zdolnych, którzy ze strony rodziny nie otrzymujà motywacji i poparcia dla rozwijania umiej tnoêci i talentów np. ko o teatralne, redagowanie gazetki szkolnej. Realizowano równie dzia ania aktywizujàce rodziców i promujàce szko w Êrodowisku lokalnym. np. Festyn Rodzinny Trójki. Zaj cia pozalekcyjne skierowane do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych: rewalidacyjno-wychowawcze, logopedyczne, socjoterapeutyczne, dla dyslektyków. Zaj cia pozalekcyjne skierowane dla uczniów majàcych trudnoêci w nauce, które sà wynikiem zaniedbaƒ: zaj cia wyrównawcze z j zyka polskiego, matematyki, informatyki, pomoc w odrabianiu lekcji. Dzia ania skierowane dla uczniów zdolnych, chcàcych poszerzyç i umiej tnoêci: Klub M odych Twórców Poezji, ko o teatralne, wydawanie gazetki szkolnej, ko o matematyczne, informatyczne, szachowe, Ko o M odego Ekologa, ko o artystyczne M odzi Twórcy, ko o bezpieczeƒstwa ruchu drogowego. Spotkania uczniów z pisarzami, aktorami, wyjazd na warsztaty ceramiczne do Mostówki, wizyta w pracowni rzeêbiarskiej Benedykta Janaszka i kuêni artystycznej Mariusza Jab oƒskiego, liczne wyjazdy na spektakle teatralne i do muzeum. Dzia ania rekreacyjno-sportowe: rajd w Góry Âwi tokrzyskie, rajd po Puszczy Kozienickiej, wycieczka Âladami pisarzy, wyjazd na stok narciarski w Ba towie, Festyn Rodzinny Trójki. Zaplanowane w projekcie dzia ania zosta y w ca oêci zrealizowane, szko a skorzysta a równie z dodatkowych Êrodków przyznanych przez Fundacj w ramach konkursu. Prowadzone zaj cia i wyjazdy wp yn y na popraw wyników w nauce oraz zwi kszenie aspiracji edukacyjnych i spo ecznych uczniów. Umo liwienie uczniom z ubogich rodzin wyjazdu do teatru czy na wycieczk krajoznawczà przyczyni o si do zacierania barier spo ecznych. W szkole pojawi y si nowe programy dydaktyczne, pomoce, sala multimedialna. W realizacji wzi o udzia 11 nauczycieli. Dzi ki dobrej wspó pracy z Domem Kultury w Kozienicach niektóre przedstawienia wystawiono na tamtejszej scenie. Na imprezy Êrodowiskowe zapraszani byli rodzice, przedstawiciele Urz du Miejskiego, policji, stra y po arnej, parku krajobrazowego, nadleênictwa i lokalna telewizja kablowa. O wydarzeniach zwiàzanych z realizacjà programu informowa a gazetka szkolna, tablice, plakaty. Na amach gazety regionalnej Echo Dnia ukaza y si artyku y o realizacji programu unijnego przez naszà szko. Wypowiedzi uczniów na temat projektu: Dzi ki Szkole Równych Szans doêwiadczy em nowych wra eƒ. Moja wiedza wybiega teraz ponad program. To by y mi e i przyjemne chwile. Nauczyciele prowadzili zaj cia w sposób twórczy. Dzi ki zaj ciom mo na by o zaprzyjaêniç si z nauczycielami, bardziej ni na lekcji. Mamy teraz wi ksze zaufanie do nauczycieli. (Radek) Zaj cia bardzo mi si podoba y. Dzi ki wycieczkom poszerzy am swojà wiedz. Dowiedzia am si, jak pracujà dziennikarze, jak naprawd wyglàda praca w telewizji. (Natalia) Koordynator projektu: Krzysztof Ludwiczak Szko a Podstawowa nr 3 im. J. Kochanowskiego ul. Konarskiego Kozienice tel. (048)

Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH

Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeƒskiego Warszawa 2009 pod redakcjà Teresy Ogrodziƒskiej Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI NR III/PAèDZIERNIK 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 BÑDèMY SOBIE YCZLIWI I SERDECZNI. ÂWI TA BO EGO NARODZENIA SÑ ZNAKOMITÑ OKAZJÑ, ABY ZAPOMNIEå O ALACH I URAZACH. Z Ó MY SOBIE YCZENIA,

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 publikacja bezp atna numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? KRONIKA SGH czerwiec 2008 r. 3 czerwca

Bardziej szczegółowo

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk Co to znaczy promowaç nauk? Co to znaczy promowaç nauk? Osiàgni ciu jakich celów mo e s u yç informowanie otoczenia

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja strategii informacyjnej oraz kampanii na rzecz integracji europejskiej w Polsce

Ewaluacja strategii informacyjnej oraz kampanii na rzecz integracji europejskiej w Polsce INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH Ewaluacja strategii informacyjnej oraz kampanii na rzecz integracji europejskiej w Polsce pod redakcjà Beaty Ci kiej i Mateusza Fa kowskiego EKSPERTYZY REKOMENDACJE Y Z BADA

Bardziej szczegółowo

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci (IGO) jest niezale nà, apolitycznà organizacjà

Bardziej szczegółowo

Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny

Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny Informacje Rady Powiatu, Zarzàdu Powiatu i Komisji Sta ych Rady Powiatu w Rypinie XV Bal RadoÊci Orszak Trzech Króli Komendant Powiatowy Paƒstwowej Stra y

Bardziej szczegółowo

Zach canie do odpowiedniego screeningu i wykrywania

Zach canie do odpowiedniego screeningu i wykrywania ISSN-1732-2928 nr6 AMAZONKI wrzesieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY JeÊli myêlisz, e jesteê pokonany,

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie!

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! publikacja bezp atna numer 03/09 (247), marzec 2009 Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! AKTUALNOÂCI

Bardziej szczegółowo

Pod redakcjà Justyny Wenglorz. Materia y zebra a i przygotowa a Agnieszka Sobich. Korekta Anita Rejch, Justyna Wenglorz

Pod redakcjà Justyny Wenglorz. Materia y zebra a i przygotowa a Agnieszka Sobich. Korekta Anita Rejch, Justyna Wenglorz Pod redakcjà Justyny Wenglorz Materia y zebra a i przygotowa a Agnieszka Sobich Korekta Anita Rejch, Justyna Wenglorz Projekt graficzny ok adki i strony tytu owej Bo ena Sawicka Wydawca Witold Sartorius

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str.

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str. Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wa ne inwestycje w naszej gminie w toku. str. 3 Ju wkrótce szósta edycja Klepiska.

Bardziej szczegółowo

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Redakcja naukowa: Tadeusz Baczko Zdj cie na ok adce: www.fotolia.com Redakcja cz Êci makroekonomicznej: Ma gorzata Pieƒkowska Redakcja cz Êci mikroekonomicznej: Ewa Krzywina Redakcja: Joanna P czkowska

Bardziej szczegółowo

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Kultura. 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury

Kultura. 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury W dzisiejszym Êwiecie mamy do czynienia z dwoma typami uczestnictwa w kulturze, która na wi kszoêci obszarów naszej planety pozostaje jeszcze kulturà analogowà,

Bardziej szczegółowo

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach?

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady i najlepsze praktyki wspó pracy samorzàdów z przedstawicielami spo ecznoêci lokalnych Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady

Bardziej szczegółowo

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Nidzica 2011 Publikacja przygotowana w ramach projektu Marketing przedsi biorstw spo ecznych realizowanego przy udziale Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu realizacji zasady partycypacji spo ecznej w samorzàdach lokalnych

Raport z monitoringu realizacji zasady partycypacji spo ecznej w samorzàdach lokalnych Raport z monitoringu realizacji zasady partycypacji spo ecznej w samorzàdach lokalnych Agnieszka Borek Przemys aw Fenrych Krzysztof Margol FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W A R S Z A W A 2 0 1 0 R

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 Poznaƒ, lipiec-sierpieƒ 2008 nr 4/141 Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 najwa niejsze wydarzenia O Gminie i wspó pracy z Bankiem rozmowa z wójtem gminy Brzeziny 16 Sk ad

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Warszawa, 2005 INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE

MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE W ARSZAWA 2011 MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE Adam Aduszkiewicz Bartosz

Bardziej szczegółowo

Integralny Element Miasta i Regionu

Integralny Element Miasta i Regionu Artur Zimny, Robert Cie lak Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu Streszczenie Punktem zwrotnym funkcjonowania polskich

Bardziej szczegółowo