NOTY DO BILANSU JEDNOSTKI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2007 R. 1. WYBRANE POZYCJE BILANSU WEDŁUG SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOTY DO BILANSU JEDNOSTKI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2007 R. 1. WYBRANE POZYCJE BILANSU WEDŁUG SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI"

Transkrypt

1 NOTY DO BILANSU JEDNOSTKI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2007 R. 1. WYBRANE POZYCJE BILANSU WEDŁUG SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI 30 czerwca 2007 r. Udostępnianie i serwis wózków widłowych Budowa i sprzedaż wyposażenia magazynów Pozostałe PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 Aktywa segmentu, w tym Inwestycje w jednostki stowarzyszone wyceniane metodą praw własności Zobowiązania segmentu, w tym Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Wartość zakupów w okresie Wartości niematerialnych Rzeczowych składników majątku trwałego grudnia 2006 r. Udostępnianie i serwis wózków widłowych Budowa i sprzedaż wyposażenia magazynów Pozostałe PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 Aktywa segmentu, w tym Inwestycje w jednostki stowarzyszone wyceniane metodą praw własności Zobowiązania segmentu, w tym Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Wartość zakupów w okresie Wartości niematerialnych Rzeczowych składników majątku trwałego

2 30 CZERWCA 2006 r. Udostępnianie i serwis wózków widłowych Budowa i sprzedaż wyposażenia magazynów Pozostałe PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 Aktywa segmentu, w tym Inwestycje w jednostki stowarzyszone wyceniane metodą praw własności Zobowiązania segmentu, w tym Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Wartość zakupów w okresie Wartości niematerialnych Rzeczowych składników majątku trwałego WARTOŚCI NIEMATERIALNE Koszty prac rozwojowych Pozostałe Wartość brutto na dzień r Zwiększenia od stycznia do czerwca 2006 roku Zwiększenia z tytułu nabycia podmiotów powiązanych Zmniejszenie w 2005 roku Wartość brutto na dzień roku Umorzenie Amortyzacja na dzień r Amortyzacja od stycznia do czerwca 2006r Zmniejszenie amortyzacji w 2005 roku Amortyzacja na dzień r Wartość netto Na dzień 30 czerwca 2006r

3 Koszty prac rozwojowych Pozostałe Wartość brutto na dzień r Zwiększenia w 2006 roku Zwiększenia z tytułu nabycia podmiotów powiązanych Zmniejszenie w 2006 roku Wartość brutto na dzień roku Umorzenie Amortyzacja na dzień r Amortyzacja za 2006r Zmniejszenie amortyzacji w 2006 roku Amortyzacja na dzień r. 0 Wartość netto Na dzień 31 grudnia 2006r Koszty prac rozwojowych Pozostałe Wartość brutto na dzień r Zwiększenia od stycznia do czerwca 2007 roku Zwiększenia z tytułu nabycia podmiotów powiązanych Zmniejszenie od stycznia do czerwca 2007 roku Wartość brutto na dzień roku Umorzenie Amortyzacja na dzień r Amortyzacja od stycznia do czerwca 2007r Zmniejszenie amortyzacji od stycznia do 0 czerwca 2007 roku 0 0 Amortyzacja na dzień r

4 Wartość netto Na dzień 30 czerwca 2007r RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE Koszt nabycia Grunty własne Budynki i budowle Maszyny, urządzenia i inne aktywa trwałe razem Na dzień 1 stycznia Zwiększenia od I-VI Zmniejszenia od I-VI Przeniesienia Stan na dzień r Na dzień 1 stycznia Zwiększenia Zmniejszenia Przeniesienia Stan na dzień r Na dzień 1 stycznia Zwiększenia I-VI 2007r Zmniejszenia I-VI 2007r Przeniesienia Stan na dzień r Amortyzacja Amortyzacja na dzień 1 stycznia Amortyzacja I-VI 2006r Utrata wartości Zmniejszenia z tytułu likwidacji lub sprzedaży I-VI 2006r Odwrócenie utraty wartości Amortyzacja na dzień 30 czerwca Amortyzacja na dzień 1 stycznia

5 Amortyzacja 2006r Utrata wartości Zmniejszenia z tytułu likwidacji lub sprzedaży 2006r Odwrócenie utraty wartości Amortyzacja na dzień 31 grudnia Amortyzacja na dzień 1 stycznia Amortyzacja I-VI 2007r Utrata wartości Zmniejszenia z tytułu likwidacji lub sprzedaży I-VI 2007r Odwrócenie utraty wartości Amortyzacja na dzień 30 czerwca Wartość netto Na dzień 1 stycznia Na dzień 30 czerwca Na dzień 31 grudnia Na dzień 30 czerwca OGRANICZENIE W MOŻLIWOŚCI DYSPONOWANIA ŚRODKAMI TRWAŁYMI Wartość środków trwałych, w stosunku do których jednostki Grupy miały ograniczone prawo dysponowania kształtowała się następująco: Maszyny, urządzenia Grunty Budynki i i inne własne budowle aktywa trwałe Na dzień 30 czerwca 2006r Zabezpieczenie otrzymanych kredytów i pożyczek Zabezpieczenie na poczet zawartych umów leasingowych 0 0 Zajęcie przez komornika 0 0 Inne ograniczenia w możliwości dysponowania Na dzień 31 grudnia 2006r Zabezpieczenie otrzymanych kredytów i pożyczek

6 Zabezpieczenie na poczet zawartych umów leasingowych 0 0 Zajęcie przez komornika 0 0 Inne ograniczenia w możliwości dysponowania Na dzień 30 czerwca 2007r Zabezpieczenie otrzymanych kredytów i pożyczek Zabezpieczenie na poczet zawartych umów leasingowych 0 0 Zajęcie przez komornika 0 0 Inne ograniczenia w możliwości dysponowania WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH UŻYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LEASINGU FINANSOWEGO Grunty, budynki i budowle Środki trwałe w budowie Maszyny, urządzenia i inne aktywa trwałe Wartość środków użytkowanych na podstawie leasingu finansowego - stan na r Wartość środków użytkowanych na podstawie leasingu finansowego stan na r Wartość środków użytkowanych na podstawie leasingu finansowego stan na r Wartość środków użytkowanych na podstawie leasingu finansowego stan na r WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE Spółka posiada prawo użytkowania wieczystego działek gruntu w Zgierzu o ogólnej powierzchni m 2. Grunt stanowi wartość Umorzenie 72 Wartość netto na dzień r DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRWAŁYCH Wartość księgowa brutto w pełni zamortyzowanych środków trwałych, które były w ciągu roku obrotowego wykorzystywane przez jednostkę wynosiła 592 tys. złotych. 6

7 4. AKTYWA FINANSOWE Aktywa finansowe Wartość godziwa Krótkoterminowe aktywa finansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe dotyczą udzielonej pożyczki w 2004 roku dla jednostki zależnej Wandalex Ukraina w wys. 200 tys. EUR na okres jednego roku. Na udzieloną pożyczkę dokonano odpisu aktualizującego w wysokości 50%. Stan należności z tytułu udzielonej pożyczki na dzień 30 czerwca 2007 roku wynosi 176 tysięcy EUR. Okres spłaty pożyczki został przedłużony do dnia 30 czerwca 2008 roku. W dniu r. jednostka dominująca Wandalex S.A. udzieliła pożyczkę w wysokości 500 tys. złotych na okres jednego roku dla jednostki współkontrolowanej Wandalex Feralco Sp. z o.o. 5. UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH Stan na początek okresu Zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec okresu INWESTYCJE W JEDNOSTKI WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI Stan na początek okresu Zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec okresu ZAPASY Towary Materiały Produkcja w toku Wyroby gotowe

8 Na dzień bilansowy r. zapasy o wartości księgowej 1,9 mln PLN stanowiły zabezpieczenie zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek. WARTOŚĆ ZAPASÓW, KTÓRE WYCENIONE ZOSTAŁY WEDŁUG CENY SPRZEDAŻY NETTO Tabela przedstawia wartość zapasów wycenionych według ceny sprzedaży netto w poszczególnych okresach Towary Materiały Produkcja w toku Wyroby gotowe Saldo odpisu aktualizującego zapasy na dzień 30 czerwca 2007 roku wynosi 192 tys. złotych. Wartość zapasów ujęta jako koszt w rachunku zysków i strat wynosiła tys. złotych (pierwsze półrocze 2006 r.: tys.zł) i jest prezentowana w pozycji koszty sprzedanych towarów i materiałów). 8.NALEŻNOŚCI Należności z tytułu dostaw towarów i usług Należności od podmiotów powiązanych Należności pozostałe w tym: Z tytułu podatków i ceł Inne należności netto Odpisy aktualizacyjne należności należności brutto Ryzyko kredytowe Głównymi aktywami finansowymi posiadanymi przez jednostkę są: gotówka na rachunkach bankowych i w kasie, należności handlowe oraz pozostałe należności. Główne ryzyko kredytowe jednostki związane jest przede wszystkim z należnościami handlowymi. Kwoty prezentowane w bilansie są wartościami netto, po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące, oszacowane przez kierownictwo jednostki na podstawie przeszłych doświadczeń oraz oceny aktualnej sytuacji ekonomicznej. Spółka nie zabezpiecza się przed ryzykiem zmian stóp procentowych. 9. ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY Środki pieniężne w kasie Środki pieniężne na rachunkach bankowych

9 10.CZYNNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW Ubezpieczenie Pozostałe ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU LEASINGU FINANSOWEGO Spłata rat kapitałowych Koszty finansowe Zobowiązania wymagalne w ciągu: Jednego roku Dwóch do pięciu lat Powyżej pięciu lat Zgodnie z polityką jednostki, część wyposażenia użytkowana jest na podstawie umów leasingu finansowego. Okres leasingu wynosi 3-5 lat. Stopa procentowa jest stałą i ustalana jest przy rozpoczęciu leasingu. Wszystkie umowy leasingowe mają ustalony z góry harmonogram spłat i jednostka nie zawarła żadnych umów warunkowych płatności ratalnych. Wysokość OOL jest zmienna i jest kalkulowana w oparciu o jednomiesięczną stopę WIBOR z lub EURIBOR z ostatniego dnia miesiąca. Umowy leasingowe nie wprowadzają również żadnych ograniczeń w zakresie możliwości wypłaty dywidendy, niezbędnych do utrzymywania wskaźników finansowych lub zakazów zawierania kolejnych umów leasingowych. Zobowiązanie jednostki z tytułu leasingu jest zabezpieczone na rzecz leasingodawcy wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową. 12. KREDYTY I POŻYCZKI Kredyty w rachunku bieżącym Kredyty bankowe Pożyczki Kredyty i pożyczki w podziale na waluty: PLN PLN EUR USD Kredyty w rachunku bieżącym Kredyty i pożyczki bankowe Pożyczki

10 PLN PLN EUR USD Kredyty w rachunku bieżącym Kredyty i pożyczki bankowe Pożyczki PLN PLN EUR USD Kredyty w rachunku bieżącym Kredyty i pożyczki bankowe Pożyczki Zobowiązania zabezpieczone na majątku spółki: Nazwa firmy udzielającej Maksymalna kwota do Termin spłaty Zabezpieczenie kredytu lub pożyczki wykorzystania KREDYTY Stan na Na rachunku bieżącym: Bank Handlowy 1 mln zł Hipoteka kaucyjna w wysokości tys PLN na nieruchomości położonej w miejscowości Paniowy. Pełnomocnictwo do pobrania środków z rachunku prowadzonego w Banku Handlowym Bank Millennium 1,5 mln zł Ustanowienia hipoteki na nieruchomości w Rumii; hipoteka łączna kaucyjna do kwoty 1,5 mln zł na nieruchomości położonej w Rumii;; oświadczenie o poddaniu się egzekucji; pełnomocnictwo do rachunku prowadzonego w Banku Millennium. Na potrzeby o charakterze odnawialnym: Bank Millennium 465 tys. EUR Przewłaszczenie stanów magazynowych na kwotę 1,9 mln PLN wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej; oświadczenie o poddaniu się egzekucji; pełnomocnictwo do rachunku prowadzonego w Banku Millennium. Techniczny typu stand-by Bank Millennium 600 tys. zł Hipoteka łączna kaucyjna w wysokości 600 tys. PLN na nieruchomości położonej w Rumii wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej; oświadczenie o poddaniu się egzekucji; pełnomocnictwo do pobrania środków z rachunku prowadzonego w Banku Millennium. POŻYCZKI Stan na Od Aporter Sp. z o.o mln PLN r. - Dla Wandalex Ukraina 176 tys. EUR r. - Dla Wandalex -Feralco 500 tys.pln r. Gwarancje udzielone na zlecenie Wandalex S.A. wg stanu na dzień r. Gwarancja bankowa nr CR/11486/ /04 kwota 23 tys. złotych 10

11 Gwarancja bankowa nr CR/11486/ /04 kwota 23 tys. złotych Bank udziela na rzecz Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze, ul. Żwirki i Wigury 1, Warszawa, gwarancji dobrego wykonania umowy, w związku z umową na sprzedaż i dostarczenie wózka widłowego marki Yale model GDP70CA dla Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka, do łącznej kwoty 23 tys. złotych z terminem ważności do dnia 30 kwietnia 2008 r. Zobowiązanie banku z tytułu niniejszej gwarancji zmniejszy się w dniu 15 kwietnia 2005 r. Do kwoty 16 tys. złotych. Prawne zabezpieczenie ewentualnych wierzytelności Banku z tytułu gwarancji stanowi przewłaszczenie kwoty pieniężnej w rozumieniu art. 102 Prawa Bankowego w kwocie 24 tys. złotych. Gwarancja bankowa nr CR/11487/ /04 kwota 14 tys. złotych Banku udziela na rzecz przedsiębiorstwa Porty Lotnicze, ul. Żwirki i Wigury 1, Warszawa, gwarancji należytego wykonania umowy, w związku z umową na sprzedaż i dostarczenie wózka widłowego marki Yale model GDP35LJ w dniu r. do łącznej kwoty: 14 tys. złotych, z terminem ważności do dnia 31 stycznia 2008 r. Prawne zabezpieczenie ewentualnych wierzytelności Banku z tytułu gwarancji stanowi przewłaszczenie kwoty pieniężnej w rozumieniu art. 102 Prawa Bankowego w kwocie PLN 14 tys. złotych. Spółka nie udzieliła poręczeń w roku w I półroczu INNE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE Na saldo zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań składają się głównie zobowiązania handlowe oraz inne zobowiązania bieżące. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług: wobec podmiotów powiązanych wobec pozostałych jednostek Zobowiązania pozostałe: Zobowiązania budżetowe W tym: Podatek dochodowy Zobowiązania tyt. Świadczeń pracowniczych inne Przychody przyszłych okresów Długoterminowe Krótkoterminowe W kwocie przychodów przyszłych okresów jednostka wykazuje rozliczenia międzyokresowe dotyczące leasingu zwrotnego. 11

12 15. REZERWY Rezerwa na świadczenia pracownicze Rezerwa na koszty restrukturyzacji Pozostałe Stan na dzień 1 stycznia Utworzenie rezerwy w ciągu roku Wykorzystanie rezerwy Rozwiązanie rezerwy Z tytułu zmiany stopy dyskonta Stan na dzień 30 czerwca W tym: Część długoterminowa Część krótkoterminowa Spółka Wandalex S.A. w 2006 roku utworzyła rezerwę na świadczenia emerytalne i rentowe gwarantowane przez Kodeks Pracy oraz rezerwę na niewykorzystane urlopy. Wycena została wykonana przez niezależnego aktuariusza na dzień 31 grudnia 2006 roku. Wycena zgodna jest z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR19).Odprawa rentowa lub emerytalna stanowi jednomiesięczne wynagrodzenie pracownika. W I półroczu 2007roku utworzono rezerwę na przewidywane koszty w wysokości 25 tys. PLN. 16. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez Jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe, oraz z tytułu hipoteki kaucyjnej: Powyższe zobowiązania wykazano w notach: Rzeczowe aktywa trwałe ograniczenie możliwości dysponowania środkami trwałymi oraz w nocie kredyty i pożyczki zobowiązania zabezpieczone na majątku Spółki. 17. PODATEK ODROCZONY Ruchy w obrębie podatku odroczonego jednostki w podziale na główne tytuły prezentowały się w okresie bieżącymi i poprzednim następująco: Różnica między amortyzacją podatkową a księgową Zarachowa ne przychody Dodatnie różnice kursowe Ulga inwestycyjna Leasing finansowy Stan na dzień 1 stycznia Zwiększenie Zmniejszenie Stan na 31 grudnia Stan na 1 stycznia Zwiększenia Zmniejszenia Stan na dzień 30 czerwca

13 18. AKTYWA Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO 30 czerwca 2007 Ujemne różnice kursowe Leasing Akcje własne Koszty bilansowe Strata podatkowa z lat ubiegłych Odpis aktualizacyjny niefinansowych aktywów trwałych Świadczenia pracownicze BO Zwiększenia Zmniejszenia Stan na grudnia 2006 Ujemne różnice kursowe Leasing Akcje własne Koszty bilansowe Strata podatkowa z lat ubiegłych Odpis aktualizacyjny niefinansowych aktywów trwałych Świadczenia pracownicze BO Zwiększenia Zmniejszenia Stan na KAPITAŁ ZAKŁADOWY Kapitał akcyjny: akcje uprzywilejowane akcje zwykłe (o wartości nominalnej 1 zł każda) Kapitał akcyjny wyemitowany i zapłacony: razem akcje zwykłe i uprzywilejowane (o wartości nominalnej 1 zł każda) Wartość Wszystkie wyemitowane przez podmiot dominujący akcje są akcjami uczestniczącymi w podziale zysku. 20. KAPITAŁ ZAPASOWY ZE SPRZEDAŻY AKCJI POWYŻEJ ICH WARTOSCI NOMINALNEJ Stan na dzień 1 stycznia Nadwyżka ceny emisyjnej nad cena nominalną akcji Koszty emisji kapitału akcyjnego Stan na dzień 31 grudnia

14 21. KAPITAŁ ZAPASOWY POZOSTAŁY Stan na dzień 1 stycznia Zwiększenia w tym: z podziału zysku z kapitału rezerwowego pozostałe zwiększenia zmniejszenia Przeniesienie na kapitał rezerwowy Stan na 31 grudnia Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny tworzony jest przez zwiększenia wartości aktywów finansowych zaklasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży powyżej ich kosztu nabycia (lub kosztu nabycia skorygowane o efektywną stopę zwrotu dla instrumentów dłużnych). Kapitały te nie mogą być podstawą do wypłaty dywidendy. 22.POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE Stan na dzień 1 stycznia Zwiększenia, w tym: 0 0 odpis z zysku z lat poprzednich 0 0 Przeniesienie z kapitału zapasowego 0 0 Zmniejszenia, w tym: przeniesienie na kapitał zapasowy umorzenie akcji własnych 0 0 Stan na dzień 30 czerwca Saldo kapitału rezerwowego na dzień roku wynosi ZYSKI NIEPODZIELONE Stan na dzień 1 stycznia Wypłacone dywidendy 926 Zysk netto za rok obrotowy Płatność w formie akcji 0 Przeniesienie do innych kategorii kapitałów Stan na dzień 30 czerwca NOTY DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2007 R. 24. WYBRANE POZYCJE RACHUNKU WYNIKÓW WEDŁUG SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI Okres zakończony 30 czerwca 2007 r. Udostępnianie i serwis wózków widłowych Budowa i sprzedaż wyposażenia magazynów Pozostałe PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 Przychody ze sprzedaży, w tym

15 Poza Grupę Do innych segmentów Koszty amortyzacji Pozostałe koszty Utrata wartości rozpoznana w rachunku wyników Odwrócenie utraty wartości rozpoznane w rachunku wyników Udział w zysku/stracie jednostek stowarzyszonych Wynik netto segmentu: Okres zakończony 30 czerwca 2006 r. Udostępnianie i serwis wózków widłowych Budowa i sprzedaż wyposażenia magazynów Pozostałe PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 Przychody ze sprzedaży, w tym Poza Grupę Do innych segmentów Koszty amortyzacji Pozostałe koszty Utrata wartości rozpoznana w rachunku wyników Odwrócenie utraty wartości rozpoznane w rachunku wyników Udział w zysku/stracie jednostek stowarzyszonych Wynik netto segmentu: PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 30 czerwca czerwca 2006 PLN 000 PLN 000 Sprzedaż towarów Sprzedaż produktów 0 0 Przychody z tytułu świadczonych usług w tym: Przychody z wynajmu nieruchomości W tym sprzedaż -export Przychody z odsetek Inne przychody PODZIAŁ KOSZTÓW WEDŁUG RODZAJU 30 czerwca czerwca 2006 PLN 000 PLN 000 Zmiana stanu zapasów 0 0 Wartość zużytych materiałów Koszty wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych Koszty amortyzacji Usługi obce Koszty podatków Pozostałe koszty koszty operacyjne według rodzaju

16 27.POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 30 czerwca czerwca 2006 Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Otrzymane odszkodowanie Odwrócenie odpisu aktualizującego Przychody leasing zwrotny Pozostałe POZOSTAŁE KOSZTY OPEACYJNE 30 czerwca czerwca 2006 Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 Odpis aktualizujący należności Złomowanie składników majątku obrotowego 1 0 Kary umowne 0 0 Koszty leasing zwrotny Pozostałe PRZYCHODY FINANSOWE 30 czerwca czerwca 2006 Odsetki uzyskane Zysk ze sprzedaży inwestycji 0 0 Dodatnie różnice kursowe Pozostałe KOSZTY FINANSOWE 30 czerwca czerwca 2006 Koszty odsetek kredyty i pożyczki

17 Koszty odsetek obligacje zamienne 0 0 Koszty odsetek z tytułu leasingu finansowego koszty finansowania zewnętrznego Pozostałe koszty finansowe PODATEK DOCHODOWY okres zakończony 30 czerwca 2007 okres zakończony 30 czerwca 2006 Podatek bieżący: Bieżące obciążenie podatkowe Korekty ujęte w sprawozdaniu danego okresu, dotyczące podatku bieżącego oraz za poprzednie okresy Związany ze zmiana stawki podatku dochodowego od osób prawnych podatek dochodowy, wykazany w rachunku zysków i strat Część bieżąca podatku dochodowego ustalona została w 2007 roku według stawki równej 19% (2006: 19%) dla podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Uzgodnienie wysokości podatku dochodowego w rachunku zysków i strat z wynikiem finansowym: 30 czerwca czerwca 2006 Zysk przed opodatkowaniem Podatek przy zastosowaniu stawki krajowej wynoszącej 19% (2006: 19%) Efekt podatkowy różnic dodatnich między wartościami podatkowymi i księgowymi składników bilansu ( 3745x19%) Efekt podatkowy różnic ujemnych między wartościami podatkowymi i księgowymi składników bilansu (2 562x19%) Obciążenie podatkowe oraz efektywna stawka podatku dochodowego w I półroczu 2007r wynosi 33% (w 2006r.16%) UTRATA WARTOŚCI AKTYWÓW ROZPOZNANA W CIĄGU ROKU W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość środków trwałych : W okresie sprawozdawczym nie rozpoznano utraty wartości aktywów. 33.ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW Saldo odpisu aktualizującego zapasy na dzień 30 czerwca 2007 roku wynosi 192 tys. złotych. 17

18 34. WARTOŚĆ AKCJI WŁASNYCH ZAKUPIONYCH OD PODMIOTÓW POWIĄZANYCH W prezentowanym okresie jednostka nie zakupiła akcji własnych od podmiotów powiązanych. 35.ZYSK PRZYPADAJĄCY NA JEDNĄ AKCJĘ Działalność kontynuowana i zaniechana Wyliczenie zysku na jedną akcję i rozwodnionego zysku przypadającego na jedną akcję zostało oparte na następujących informacjach: Koniec okresu Koniec okresu Zysk netto danego roku dla celów wyliczenia zysku na jedną akcję podlegający podziałowi między akcjonariuszy jednostki dominującej Efekt rozwodnienia liczby akcji zwykłych: Odsetki od obligacji zamiennych na akcje (po opodatkowaniu) 0 0 Zysk wykazany dla potrzeb wyliczenia wartości zysku rozwodnionego przypadającego na jedną akcję Zysk przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji. Nie występują czynniki powodujące rozwodnienie zysku przypadającego na jedną akcję. Liczba wyemitowanych akcji Koniec okresu Koniec okresu Średnia ważona liczba akcji wykazana dla potrzeb wyliczenia wartości zysku zwykłego na jedną akcję Efekt rozwodnienia potencjalnej liczby akcji zwykłych: Opcje na akcje 0 0 Obligacje zamienne na akcje 0 0 Średnia ważona liczba akcji zwykłych wykazana dla potrzeb wyliczenia wartości zysku rozwodnionego na jedną akcję Wartość nominalna wszystkich akcji: 1,00 zł. 36. Działalność kontynuowana Koniec okresu Koniec okresu Zysk netto danego roku podlegający podziałowi między akcjonariuszy jednostki dominującej Wyłączenie straty na działalności zaniechanej 0 0 Zysk netto z działalności kontynuowanej dla celów wyliczenia zysku na

19 jedną akcję, po wyłączeniu wyniku na działalności zaniechanej Efekt rozwodnienia liczby akcji zwykłych: Odsetki od obligacji zamiennych na akcje (po opodatkowaniu) 0 0 Zysk z działalności kontynuowanej wykazany dla potrzeb wyliczenia wartości zysku rozwodnionego przypadającego na jedną akcję, po wyłączeniu wyniku na działalności zaniechanej NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 37. Podział działalności Spółek w rachunku przepływu środków pieniężnych Do działalności operacyjnej zalicza się głównie transakcje i zdarzenia związane z podstawową działalnością jednostki. Do działalności inwestycyjnej zalicza się wpływy i wydatki związane z zakupem lub sprzedażą składników majątku trwałego oraz nabyciem lub sprzedażą papierów wartościowych, w tym także przeznaczonych do obrotu. Do działalności finansowej zalicza się głównie pozyskiwanie kapitału własnego oraz kapitałów obcych, w tym kredytów zarówno krótko jak i długoterminowych. Do działalności operacyjnej zalicza się głównie transakcje i zdarzenia związane z podstawową działalnością jednostki. Do działalności inwestycyjnej zalicza się wpływy i wydatki związane z zakupem lub sprzedażą składników majątku trwałego oraz nabyciem lub sprzedażą papierów wartościowych, w tym także przeznaczonych do obrotu. Do działalności finansowej zalicza się głównie pozyskiwanie kapitału własnego oraz kapitałów obcych, w tym kredytów zarówno krótko jak i długoterminowych. Różnica pomiędzy bilansową zmianą stanu środków pieniężnych, a wykazaną w rachunku przepływów pieniężnych dotyczy niezrealizowanych różnic kursowych na rachunku bankowym. 38. SKŁADNIKI GOTÓWKI I JEJ EKWIWALENTÓW W SPRAWOZDANIU Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 30 czerwca czerwca 2006 Gotówka w kasie i na rachunkach bankowych W tym: Niezrealizowane różnice kursowe Weksle i czeki 0 0 Instrumenty pieniężne 0 0 gotówka według sprawozdania z przepływu środków pieniężnych WARTOŚĆ ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH POSIADANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ W STOSUNKU DO KTÓRYCH ISTNIEJĄ OGRANICZENIA CO DO ICH WYKORZYSTANIA Rodzaj ograniczenia 30 czerwca czerwca 2006 Środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych gotówka z ograniczeniem możliwości korzystania

20 40. Informacja o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych. W dniu 01 sierpnia 2007 roku z firmą AUDYT I RACHUNKOWOŚĆ UZB-CBR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Junacka 34 została podpisana umowa na badanie sprawozdania finansowego za 2007 rok. Zakres umowy obejmuje: przegląd śródroczny jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego, badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego, badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Wandalex S.A. Wynagrodzenie należne za powyższe badanie zostało ustalone w wysokości 27 tys. złotych plus VAT. Badanie sprawozdania finansowego za rok poprzedni przeprowadzone było przez tą samą firmę. Wynagrodzenie ustalone i wypłacone było w kwocie 22 tys. złotych plus VAT. 41. Zasady rachunkowości stosowane przez Wandalex S.A. Zasady rachunkowości stosowane przez Wandalex S.A. są takie same jak stosowane przez Grupę, które zostały opisane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Warszawa dnia r. GŁÓWNY KSIĘGOWY ZARZĄD WANDALEX S.A. Teresa Kondrasiuk Marek Skrzeczyński Mirosław Kozłowski 20

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A.

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. BILANS A k t y w a I. Aktywa trwałe długoterminowe 58 839 61 551 73 113 1. Rzeczowe aktywa trwałe 47 339 50 276 51 745 2. Wartość firmy 3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne 734 276 456 4. Długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Macrologic

Informacja o wynikach Grupy Macrologic Informacja o wynikach Grupy Macrologic za okres od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2017 roku. Dane finansowe zawarte w niniejszej informacji nie zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Dokument ma charakter

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany bilans

Skonsolidowany bilans Skonsolidowane sprawozdania finsowe grupy kapitałowej efekt SA za 2017 Skonsolidowany bilans 0.09.2017 0.06.2017 1.12.2016 0.09.2016 Aktywa A. A k t y w a t r w a ł e 94 724 95 640 97 45 97 742 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe SONEL SA sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2012 do 30-09-2012 Świdnica, 10-11-2012 1. Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2005 półrocze / 2004 półrocze / 2005 półrocze / 2004 I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok.

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 6 262 7 303 1. Wartości niematerialne 1 20 51 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 4 296 4 297 3. Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 1 2005 okres od 20050101 do 20050331 2004 okres od 20040101

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP 61-612 Poznań BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 R. AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 282 852,93 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) przed opodatkowaniem Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR 2 89 6 132 88 1 593 Przepływy

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do (kwoty wyrażone są w tys. zł) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ kwartału/2011 31.12.2010 roku/2010 kwartału/2010 31.12.2009 roku/2009 A k t y w a A. Aktywa trwałe 87720 88458 86114 88436

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś Formularz SAQS. I / 2002 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS

SKONSOLIDOWANY BILANS RS -2008 GPW Strona 1 SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2008 rok bieżący 2007 rok poprzedni A k t y w a I. Aktywa trwałe 190 877 251 418 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 458 133 - wartość firmy 2.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe "RAFAMET" S.A. za I półrocze 2007 r.

Sprawozdanie finansowe RAFAMET S.A. za I półrocze 2007 r. Sprawozdanie finansowe "RAFAMET" S.A. za I półrocze 2007 r. WYBRANE JEDNOSTKOWE w tys. zł w tys. EURO DANE FINANSOWE 30.06.2007 31.12.2006 30.06.2007 31.12.2006 I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów,

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I.

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. Wartości niematerialne, w tym: 323 871,60 2 162,06 3 629,04 3 479,03

Bardziej szczegółowo

(Skonsolidowany) Bilans

(Skonsolidowany) Bilans (Skonsolidowany) Bilans Aktywa Lp. Tytuł 31.1.016 w zł 31.1.015 A AKTYWA TRWAŁE 4 66 601 51,18 4 667 943 7,98 I Wartości niematerialne i prawne 379 708,18 674 111,88 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona A.. I II. V. BILANS - AKTYWA 0 0 Aktywa trwałe 0 98, 5 5 76, Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo