Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 Oferta edukacyjna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta edukacyjna"

Transkrypt

1 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-00, ul Dąbrowskiego 1 Oferta edukacyjna rok szkolny 201/2015 1

2 Spis treści Słowo wstępne - Indeks form - 9 Edukacja elementarna - 17 Edukacja humanistyczna - 2 Edukacja matematyczno-przyrodnicza - 7 Technologia informacyjna i komunikacyjna - 1 Wychowanie i profilaktyka - 7 Grupa wsparcia - 55 Edukacja prozdrowotna i ekologiczna - 56 Wychowanie fizyczne, turystyka i wypoczynek - 60 Egzaminy zewnętrzne i pomiar dydaktyczny - 65 Awans zawodowy nauczyciela - 69 Zarządzanie placówką oświatową i szkolenia bhp - 71 Szkolenia rad pedagogicznych - 76 Szkolenia wyjazdowe - 8 Kursy kwalifikacyjne - 85 Zgłoszenie na formy doskonalenia /wzór/ - 87 Poświadczenie udziału w doskonaleniu /wzór/

3 Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy! Z przyjemnością - jak co roku - oddajemy do rąk Państwa Ofertę edukacyjną 201/2015, przygotowaną przez konsultantów i doradców metodycznych Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim. Kierujemy ją zarówno do doświadczonych nauczycieli jak i do tych, którzy rozpoczynają swoją karierę zawodową, w tym jakże trudnym i odpowiedzialnym zawodzie. Nasza oferta została opracowana w oparciu o Państwa potrzeby rozpoznane na podstawie prowadzonej diagnozy oraz wytyczne nadrzędnych instytucji oświatowych. Przygotowaliśmy szereg propozycji kursów doskonalących, warsztatów metodycznych, spotkań z radami pedagogicznymi i kursów kwalifikacyjnych. Wśród nich znajdą Państwo między innymi formy związane z nowym modelem wspomagania szkół, a także (w związku z nową maturą 2015) formy doskonalenia kierowane do tych z Państwa, którzy będą uczyć i egzaminować według zmienionej formuły egzaminu maturalnego. Duża część naszej oferty to formy bezpłatne. Są to seminaria i konferencje przedmiotowo-metodyczne. Tradycyjnie czekają na Państwa nasi konsultanci i doradcy metodyczni, których wiedza uaktualniana poprzez uczestnictwo w najnowszych formach szkoleń oraz doświadczenie połączone z wykorzystaniem nowoczesnego wyposażenia dydaktycznego, ciekawych metod szkoleniowych i materiałów przydatnych w szkolnej praktyce, sprzyjać będą efektywnej prowadzonych form doskonalenia. Mam nadzieję, że prezentowaną ofertę uznają Państwo za interesującą, a treści wybranych form wzbogacą nauczycielski warsztat pracy. Zapraszam do uważnej lektury Oferty edukacyjnej 201/2015 i do stałego monitorowania strony internetowej Znajdą tam Państwo miesięczne wykazy realizowanych form doskonalenia a oraz bieżące informacje o najnowszych działaniach naszego Ośrodka. Z wyrazami szacunku i życzeniami wszelkiej pomyślności w roku szkolnym 201/2015 Dariusz Magacz Dyrektor w Piotrkowie Tryb.

4 Na szkolenia zapraszamy nauczycieli, kadrę kierowniczą, przedstawicieli organów prowadzących, przedstawicieli organów sprawujących nadzór pedagogiczny i osoby nie będące nauczycielami, np.: studenci i bezrobotni. W przypadku form wymagających zgłoszenia, należy wypełnić formularz umieszczony na stronie 87 i przesłać na adres: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Piotrków Trybunalski ul. Dąbrowskiego 1 lub elektronicznie Druki do przesłania zgłoszeń drogą elektroniczną znajdują się na stronie internetowej O zakwalifikowaniu na szkolenie Klienci będą informowani drogą mailową. Istnieje możliwość szkoleń w Państwa placówkach. Część zajęć może być realizowana w formie samokształcenia kierowanego. Realizujemy także szkolenia na tematy zaproponowane przez szkołę/placówkę. Informujemy Państwa o częściowej odpłatności za zajęcia, w ramach której uczestnicy szkoleń otrzymają m.in. materiały dydaktyczne, dotyczące treści realizowanej formy. W zależności od rodzaju formy, uczestnicy otrzymują: świadectwo, zaświadczenie lub poświadczenie uczestnictwa. Opłat za szkolenia należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto: Oferta edukacyjna 201/2015 znajduje się także na stronie internetowej Zapraszamy do korzystania z naszych usług edukacyjnych, których wysoką jakość potwierdza przyznana akredytacja Łódzkiego Kuratora Oświaty i Certyfikat Międzynarodowego Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009.

5 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza dyrektorów szkół i placówek oświatowych do korzystania z nowego modelu wspomagania rozwoju, w ramach którego oferujemy: współpracę z konkretną szkołą/ placówką; wsparcie szkoły w wykonywaniu zadań wynikających z polityki oświatowej, jak również pomoc w rozwiązywaniu jej specyficznych problemów; współpracę z dyrektorem i nauczycielami w dokonaniu diagnozy potrzeb szkoły i pracujących w niej nauczycieli; pomoc w zaplanowaniu, wdrożeniu oraz podsumowaniu działań służących rozwiązaniu zdiagnozowanych problemów. Działania służące rozwiązaniu zdiagnozowanych problemów realizujemy poprzez: konsultacje indywidualne i zbiorowe, w tym on-line; organizowanie na terenie placówki spotkań i szkoleń wynikających z potrzeb szkoły i nauczycieli; umożliwienie udziału dyrektorów i nauczycieli w sieciach współpracy i forach wymiany doświadczeń organizowanych przez w Piotrkowie Trybunalskim; zapewnienie dostępu do aktualnej informacji pedagogicznej. Gwarantujemy: nieodpłatną pomoc w diagnozowaniu problemów i zaplanowaniu działań służących ich rozwiązywaniu; nieodpłatne konsultacje indywidualne, w tym on-line oraz dostęp do informacji pedagogicznej; nieodpłatny udział nauczycieli w sieciach przedmiotowych lub problemowych; promowanie osiągnięć i doświadczeń placówki wspomaganej. Sieci współpracy i samokształcenia zarejestrowane w roku szkolnym 201/2015 Sieć Szkół Promujących Zdrowie Edukacja regionalna Turystyka szkolna Edukacja ekologiczna Sieć Pedagogów Biblioteka TAK! Matura Nowa formuła egzaminu z języka polskiego Nauczyciele przyrodnicy Awans zawodowy Zapraszamy do współpracy! Na następnej stronie zamieszczamy (do wykorzystania) druk porozumienia zawieranego w ramach nowego modelu wspierania szkół między dyrektorem szkoły/placówki a dyrektorem w Piotrkowie Tryb. 5

6 .. miejscowość, data POROZUMIENIE Dyrektor. nazwa szkoły/placówki w porozumieniu z Dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Tryb. wyraża chęć współpracy w ramach nowego modelu wspomagania szkół. W wyniku porozumienia Dyrektor wyznacza nauczyciela konsultanta - koordynatora działań wspomagających szkołę/placówkę. Koordynator w porozumieniu z Dyrektorem szkoły opracowuje Roczny Plan Wspomagania Szkoły/Placówki, który zostanie zaakceptowany przez obie strony porozumienia. Porozumienie podpisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 6

7 IV WIOSENNA AKADEMIA SZTUKI DLA TWÓRCZYCH NAUCZYCIELI IV Wiosenna Akademia Sztuki jest adresowana do uzdolnionych artystycznie nauczycieli, którzy chcieliby doskonalić swoje umiejętności i wymieniać się doświadczeniami z innymi. W ramach zajęć przewidujemy: warsztaty twórcze z wykorzystaniem technik plastycznych - nr formy 2, zajęcia fotograficzne nr formy 12, 16 plener malarski nr formy 62, 6 konkurs piosenki ekologiczno-przyrodniczej - nr formy 7 prezentacje twórczości Zapisy na IV Wiosenną Akademię Sztuki trwają do 1 marca 2015 r. i przyjmowane są pod adresem Bieżące informacje dotyczące organizacji proponowanych zajęć będą zamieszczane na stronie XIV TARGI WYDAWNICTW EDUKACYJNYCH Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim organizuje kolejne, XIV Targi Wydawnictw Edukacyjnych, które odbędą się 18 kwietnia 2015 r. Do uczestnictwa w targach zapraszamy dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowo-wychowawczych, nauczycieli różnych przedmiotów na wszystkich poziomach kształcenia oraz zainteresowanych najnowszymi propozycjami wydawnictw oświatowych. XIV. Targom Wydawnictw Edukacyjnych tradycyjnie towarzyszyć będą konferencje i warsztaty metodyczne, podczas których można będzie spotkać się z autorami podręczników i materiałów dydaktycznych, reprezentujących najbardziej znane w kraju wydawnictwa edukacyjne. W sprawach organizacyjnych prosimy kontaktować się z konsultantem w Piotrkowie Trybunalskim Jadwigą Szymczyk: tel. / lub lub 7

8 WYJAZDOWE FORMY DOSKONALENIA organizuje wyjazdowe formy doskonalenia dla: grup dyrektorów szkół/placówek oświatowo-wychowawczych i rad pedagogicznych; nauczycieli reprezentujących daną grupę przedmiotową np.: humanistyczną, matematyczno-przyrodniczą, edukacji elementarnej; nauczycieli należących do sieci współpracy i samokształcenia: edukacja regionalna, edukacja ekologiczna, turystyka szkolna, nauczyciele przyrodnicy Organizujemy też wyjazdowe formy doskonalenia na zgłoszony przez Państwa temat. W ramach zgłoszonej formy możemy zabezpieczyć następujące świadczenia: noclegi i wyżywienie transport Koszty organizacji wyjazdów kalkulowane są każdorazowo według indywidualnych potrzeb i oczekiwań zamawiającego. Za organizację i przeprowadzenie szkolenia wystawiamy rachunki, a dla wszystkich uczestników zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia. Zlecenia na organizację w/w szkoleń przyjmujemy od jednostek samorządu terytorialnego i dyrektorów szkół/placówek oświatowo-wychowawczych. W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt: tel. /

9 KURSY DOSKONALĄCE nr formy temat formy strona 1 Diagnozowanie i kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania według koncepcji Grażyny Krasowicz-Kupis 17 2 Gry i zabawy interakcyjne 17 Diagnozowanie i kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania według koncepcji Grażyny Krasowicz-Kupis 17 Metoda projektów w edukacji dzieci 17 5 Obserwacja rozwoju dziecka w przedszkolu 18 6 Nauczanie ortografii w klasach początkowych 18 7 Jak interpretować rysunki dziecka? 18 7 Techniki Celestyna Freineta 18 9 Rozwijanie kreatywności uczniów w klasach początkowych 18 Tańce i zabawy przy muzyce w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej- część I Tańce i zabawy przy muzyce w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej- część II Zabawy ruchowe i muzyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Wykorzystanie chusty animacyjnej 19 1 Pedagogika zabawy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 19 1 Tańce obcych narodów w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Z piosenką dziecięcą przez cztery pory roku Wskazówki metodyczne i organizacyjne w nauczaniu języka angielskiego w przedszkolu 19 0 Polonista w świecie mediów - technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach języka polskiego. 2 1 Kreatywne nauczanie sprawności językowych 2 2 Nauczanie języków obcych w zjednoczonej Europie 2 Kurs przygotowujący do egzaminu The Teaching Knowledge. Test 2 Aktywizujące metody pracy z uczniem czytelnikiem 25 5 Biblioteka - centrum działań społeczno-kulturalnych 25 6 Sztuka wobec Holokaustu i ludobójstwa 25 7 Edukacja regionalna i patriotyczna zajęcia terenowe (Piotrków Trybunalski ) 25 8 Metoda indukcyjna i dedukcyjna w prezentowaniu zagadnień gramatycznych w nauczaniu języka obcego 25 9 Aktywizujące metody nauczania gramatyki języka angielskiego 25 0 Zasady nauczania dwujęzycznego 25 1 Filcowanie na mokro jako propozycja zajęć plastycznych 26 2 Filcowanie na sucho jako propozycja zajęć plastycznych 26 Proste techniki grafiki warsztatowej - monotypia, kolografia, gipsoryt 26 Podstawy szydełkowania- technika grunny sgnak, siateczkowa 26 5 Wykorzystanie technik rękodzielniczych w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową 26 6 Emisja głosu z kulturą żywego słowa 26 7 Metody aktywizujące w katechezie Podstawy obsługi platformy e-learningowej 1 12 Wykorzystanie fotografii jako pomocy dydaktycznej 1 12 Jak przygotować zajęcia na platformie Moodle a (e-learning - mieszany) Technologia informacyjna w nauczaniu wos Technologia informacyjna w szkole Technologia informacyjna w zarządzaniu oświatą Technologia informacyjna w nauczaniu techniki Komputer w pracy z dziećmi w wieku 5- lat 2 10 Wykorzystanie komputera w tworzeniu gazetki szkolnej 2 11 Tworzenie i obróbka grafiki komputerowej (e-learning) 2 12 CMS Joomla! - szybka i efektowna strona www 2 1 Przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej 2 1 Wykorzystanie komputerów w nauczaniu matematyki i fizyki 15 Tworzenie prezentacji multimedialnych (e-learning) 151 Klasa jako grupa wychowawcza metody i techniki pracy Techniki coachingowe w pracy pedagogicznej 7 15 Gdy uczeń eksperymentuje ze środkami psychoaktywnymi. Interwencja profilaktyczna w szkole 7 15 Rozwijanie twórczego myślenia i inteligencji emocjonalnej uczniów 7 9

10 155 Choreoterapia w edukacji dzieci w wieku - 12 lat Muzykoterapia w edukacji dzieci ze specjalnymi i specyficznymi trudnościami w nauce Współpraca z rodzicami w wychowaniu i profilaktyce Proces edukacji dzieci niewidomych i słabowidzących Metody pracy rewalidacyjnej ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Uczeń z dysleksją na lekcji języka obcego Arteterapia w pracy wychowawczej nauczyciela Poznawanie klasy szkolnej 9 16 Motywacja źródłem sukcesu 9 16 Jak uczyć skutecznie techniki twórczego myślenia z praktycznym wykorzystaniem mnemotechnik Formy i metody pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Autoewaluacja w szkole promującej zdrowie Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy Pierwsza pomoc przedmedyczna 56 2 Kurs wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży Kierownik wycieczek szkolnych i obozów wędrownych Kurs wychowawców wypoczynku Turystyka i krajoznawstwo jako pomoc w podstawy programowej i integracji międzyprzedmiotowej 60 2 Przygotowanie zadań i kryteriów oceniania do nowego egzaminu zawodowego Organizacja i program kwalifikacyjnego kursu zawodowego Ocenianie kształtujące korzyści dla uczniów, rodziców i nauczycieli Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych oraz EWD w ewaluacji pracy szkoły i nauczyciela Dokumentowanie rozwoju zawodowego nauczyciela. Przygotowanie do egzaminu, rozmowy kwalifikacyjnej Nauczyciel stażysta jak efektywnie odbyć staż na stopień nauczyciela kontraktowego? Nauczyciel kontraktowy jak efektywnie odbyć staż na stopień nauczyciela mianowanego? Nauczyciel mianowany jak efektywnie odbyć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego? Dokumentowanie rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty Dokumentowanie rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego Konstruowanie i modyfikowanie programów nauczania Budowanie warsztatu pracy młodego nauczyciela Stres w zawodzie nauczyciela Jak poprawnie wypełnić wniosek na projekt unijny? Modyfikowanie programów edukacyjnych zgodnie z podstawą programową Skuteczna komunikacja interpersonalna 72 WARSZTATY METODYCZNE nr formy temat formy strona 17 Metody i techniki pracy z sześciolatkiem w klasie pierwszej Formy pracy z tekstem literackim Jak kształtować gotowość do nauki czytania i pisania u dziecka w wieku przedszkolnym Jak pracować w zróżnicowanym zespole w klasie pierwszej? Gry i zabawy matematyczne dla najmłodszych Savoir-vivre w szkole i w przedszkolu 21 8 Lekcja odwrócona - nowatorski pomysł na aktywne organizowanie i przyswajanie wiadomości przez uczniów 27 9 NLP Neurolingwistyczne programowanie w edukacji nauczyciel jako ekspert od uczenia się Matura 2015 nowa formuła egzaminu z języka polskiego Literatura na ekranie Akademia Młodego Bibliotekarza 27 5 Promocja usług i zbiorów biblioteki szkolnej. Marketing biblioteczny 28 5 Prawo autorskie w pracy bibliotekarza szkolnego Praca z czytelnikiem indywidualnym i zbiorowym 28

11 56 Czytelniczek czyli jak zachęcić do czytania uczniów klas I-III? Współpraca biblioteki szkolnej z radą pedagogiczną jako czynnik wspierający realizację podstawy programowej Poznać, zrozumieć, zaakceptować-kształcenie postaw tolerancji Edukacja globalna w szkolnych projektach edukacyjnych Papieroplastyka w świątecznym wydaniu Projektowanie kart świątecznych XXIV Plener malarski Piękno przyrody pędzlem malowane 29 6 XXIV Plener Malarski Piękno przyrody pędzlem malowane - edukacja ekologiczna 29 6 Film w edukacji polonistycznej Metody aktywizujące kluczem do sukcesu edukacyjnego Jak nauczyć uczniów efektywnego czytania? 0 67 Nauczanie na II etapie edukacyjnym - ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb czwartoklasistów 0 68 Duch wprawdzie ochoczy ale ciało słabe 0 69 Powołanie a projekt życia 0 70 Zabawy muzyczno ruchowe i tańce dla najmłodszych 0 71 Zabawy muzyczne i elementy muzykoterapii w edukacji przedszkolnej 0 72 Bum Bum Rurki - najprostszy sposób na muzykowanie 0 7 Projekt gimnazjalny film 1 7 Konkurs piosenki ekologiczno przyrodniczej EKOCANTO 1 75 Bezpłatne aplikacje komputerowe jako narzędzie nauczyciela muzyki 1 Modyfikowanie wybranego programu nauczania geografii i przyrody 7 5 Porównywanie treści podstawy programowej przyrody i geografii na różnych poziomach edukacyjnych 7 6 Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej 7 7 Innowacyjne metody i formy pracy nauczyciela chemii 7 8 Działania podnoszące efektywność procesu edukacyjnego 7 9 Fizjologia człowieka rozwiązania metodyczne 7 1 Analiza treści podstawy programowej przyrody i biologii na różnych poziomach edukacyjnych a wyposażenia uczniów w kompetencje Lekcja biologii, przyrody w terenie na obszarze wybranego parku krajobrazowego 8 16 Edukacyjne zastosowanie arkusza kalkulacyjnego Excel 17 Dydaktyczne wykorzystanie edytora tekstu Word 18 Tworzenie multimedialnych pomocy dydaktycznych w programie PowerPoint 19 Jak wykonać atrakcyjną prezentację? Program Prezi najpopularniejszy system pokazu w kilku krokach 10 Tworzenie sprawdzianów i testów on-line 11 Edukacja w sieci - wykorzystanie usług Google 12 Tablica interaktywna w nauczaniu przedmiotów zawodowych 1 Narzędzia sieci 2.0 w nauczaniu słownictwa w języku obcym 5 1 Wykorzystanie multimediów na lekcjach języka polskiego i zajęciach pozalekcyjnych Jak efektywnie współpracować z rodzicami, zwłaszcza z rodzicami roszczeniowymi? Wykorzystanie nowych metod w rozwiązywaniu problemów wychowawczych action learning Wywiadówka profilaktyczna Zagrożenia w mediach dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Dramaterapia w pracy wychowawczej z grupą Wieloprofilowa diagnoza dziecka z niepełnosprawnością intelektualną Zaburzenia rozwojowe jako przyczyna niepowodzeń szkolnych Jak pracować z uczniem autystycznym? Metoda Dobrego Startu w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym Terapia ręki Metody aktywizujące w pracy wychowawczej i profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą Problematyka wartości w pracy wychowawczej i profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą Jak rozmawiać z rodzicami o zagrożeniach rozwojowych dzieci i młodzieży? HIV/AIDS i problematyka zachowań ryzykownych Efektywny dialog wychowawczy na katechezie Praca z uczniem trudnym Zajęcia terenowe na cztery pory roku Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna w szkole Diagnoza, planowanie, monitorowanie i ewaluacja w zakresie edukacji zdrowotnej Drzewa w tradycji i kulturze Ruch to zdrowie atrakcyjne formy aktywności ruchowej 57 11

12 200 Edukacja ekologiczna i regionalna na obszarze wybranego parku krajobrazowego Rola dyrektora i nauczycieli w zakresie planowania i turystyki szkolnej Zajęcia turystyczne do wyboru rozwijanie zainteresowań uczniów aktywnym wypoczynkiem Gra w kręgle- sport całego życia i propozycja zajęć do wyboru Jak realizować wybrane obszary wymagań szczegółowych Diagnoza sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego Elementy fitnessu i tańca w lekcji wychowania fizycznego Piłka ręczna realizacja wymagań szczegółowych z podstawy programowej 2, etap edukacyjny Najczęściej występujące urazy na lekcjach wychowania fizycznego - udzielanie pierwszej pomocy Piłka ręczna -doskonalenie elementów techniki i taktyki. Przepisy Gry i zabawy ruchowe - kwadrant Piłka siatkowa - technika i taktyka Pilates Piłka koszykowa - doskonalenie elementów technicznych i taktycznych Elementy samoobrony 6 28 Poprawa efektywności kształcenia w oparciu o analizę sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego Analiza wyników egzaminów zewnętrznych oraz EWD z przedmiotów przyrodniczych w ewaluacji pracy nauczyciela i szkoły Dokumentowanie awansu zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie kryteria oceniania Modyfikowanie programów nauczania Edukacja prawna na lekcjach wos 72 SEMINARIA nr formy temat formy strona 2 Praca z nowym podręcznikiem do edukacji wczesnoszkolnej 22 2 Pierwsze kroki sześciolatka w szkole Podręcznik dla sześciolatka w pierwszej klasie Szkoła w regionie, region w Europie co zmieniło się w moim środowisku w ciągu lat po przystąpieniu Polski do UE 2 77 Mistrz promocji czytelnictwa 2 78 Jak zaprzyjaźnić się ze sztuką w bibliotece śladami Józefa Chełmońskiego 2 79 Sieć współpracy nauczycieli bibliotekarzy Biblioteka TAK! 2 80 Konkursy przedmiotowe i ponadprzedmiotowe, ich rola w rozwijaniu zainteresowań uczniów 2 81 Lekcje plastyki w galeriach sztuki 2 82 Lekcje plastyki w plenerze 8 Uczeń w świecie tekstów kultury 8 Sposób na lekturę i rozwój zainteresowań czytelniczych uczniów 85 Aby uczniom chciało się uczyć - techniki motywacyjne 86 Bliskie spotkania z Tadeuszem Różewiczem na lekcjach języka polskiego i zajęciach pozalekcyjnych 87 Kreatywność w katechezie 88 Dzieła miłosierdzia 89 Dobra Nowina o Chrystusie wczoraj, dziś i na wieki 112 Edukacja finansowa uczniów 8 11 Organizowanie sieci wsparcia nauczycieli przedmiotów ekonomicznych i podstaw przedsiębiorczości 8 11 Kształcenie umiejętności egzaminacyjnych uczniów w zakresie biologii Praca z uczniem zainteresowanym biologią Ocenianie kształtujące jako styl pracy z uczniem na lekcji biologii, przyrody 9 15 Web Quest nowoczesna metoda pracy dydaktycznej 5 16 Fotografia przyrodnicza Dramaterapia w pracy z grupą 5 18 Edukacja uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym 5 12

13 201 VII Spotkania Koordynatorów SzPZ Ochrona przyrody w Polsce Spotkania w ramach rejonowej sieci SzPZ Obszary NATURA 2000 w woj. łódzkim Sesja popularnonaukowa uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalmych o tematyce ekologicznej i prozdrowotnej Rozwój turystyki szkolnej na terenie woj. łódzkiego Efektywność pracy nauczyciela wychowania fizycznego, a wypalenie zawodowe Materiały edukacyjne dla nauczycieli wychowania fizycznego w zasobach ORE Współczesne formy ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego Ocenianie kształtujące na lekcjach przedmiotów zawodowych 67 2 Przygotowanie uczniów do nowego egzaminu zawodowego 67 2 Ocenianie kształtujące jako styl pracy z uczniem na lekcji IX seminarium z cyklu: Wspieranie nowatorstwa pedagogicznego w rejonie piotrkowskim pod nazwą: Rola technologii informacyjnej i komunikacyjnej w efektywnej podstawy programowej Creative Commons zasady i sposób korzystania z podstawowej licencji otwartych zasobów edukacyjnych (e-podręcznik i zasoby witryn internetowych) Rola metod aktywizujących w skutecznej podstawy programowej Już nie mam siły Syndrom wypalenia zawodowego i stres w pracy nauczyciela Komunikacja interpersonalna w małych placówkach oświatowych Praca w sieci skutecznym narzędziem współpracy nauczycieli przyrodników na rożnych poziomach edukacyjnych 7 KONFERENCJE PRZEDMIOTOWO-METODYCZNE nr formy temat formy strona 26 Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego. Wdrażanie nowego podręcznika 2 27 Ocenianie wspierające rozwój uczniów edukacji wczesnoszkolnej 2 28 Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej 2 29 Procedura bieskie Karty zadania przedszkola w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec dziecka 2 90 Klub Polonisty - platforma współpracy i wymiany doświadczeń. Przykład lokalnej sieci wsparcia nauczycieli (sieć przedmiotowa) 91 Nowy arkusz maturalny z języka polskiego jak efektywnie z nim pracować 92 Europejskie wyzwania roku Powstanie warszawskie z perspektywy 70. lat 9 Kultura czytelnicza uczniów 95 Jaka biblioteka wypożyczalnia czy warsztat informacyjny? 96 Plus Près de la France Bliżej Francji propagowanie kultury Francji i języka francuskiego 5 97 Jak uczyć historii na plastyce 5 98 Ocenianie kształtujące na zajęciach plastycznych 5 99 Podejmowanie działań innowacyjnych w nauczaniu muzyki i prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych 5 0 Forma zajęć muzycznych: gra na instrumentach. Realizacja wymagań podstawy programowej w zakresie muzykowania 6 1 Wdrażanie nowej podstawy programowej katechezy kościoła katolickiego w Polsce 6 2 Rozwój duchowy i intelektualny katechety 6 Sprawdzian po szkole podstawowej w 2015 roku w nowej formule Planowanie pracy nauczyciela w świetle podstawy programowej z geografii i przyrody Materiały dydaktyczne wspierające nauczyciela w podstawy programowej z chemii Materiały dydaktyczne wspierające nauczyciela w podstawy programowej z chemii Biologią można zaciekawić każdego czy warto iść w stronę neurodydaktyki? Kształcenie umiejętności złożonych w zakresie biologii, przygotowanie do egzaminu maturalnego Nauczyciel w świecie mediów. Narzędzia TIK w procesie indywidualizacji nauczania 6 18 Realizacja zajęć technicznych w gimnazjum. Organizacja sieci wsparcia i wymiany doświadczeń nauczycieli techniki 6 19 Nauczyciel w chmurze - narzędzia dydaktyczne dostępne w Internecie 6 1

14 150 Sposoby kierowania grupą katechetyczną 6 18 Procedura bieskie Karty w szkole, placówce zadania szkoły, placówki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec dziecka Cyberbullying profilaktyka zachowań agresywnych w sieci Głos podstawowe narzędzie pracy nauczyciela Jak przekazywać wiedzę o życiu seksualnym człowieka na poszczególnych etapach rozwojowych? Sieć nauczycieli wdżwr Jak rozmawiać z rodzicami o wychowaniu we współczesnym świecie? Współpraca z rodzicami w zakresie wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Wychowanie społeczno-moralne w rodzinie i w szkole Dzieci w świecie różnorodności biologicznej Formy ochrony przyrody w świetle prawa Wykorzystanie różnorodnych obiektów przyrodniczych i kulturowych regionu w zajęć terenowych Prawidłowa dieta dla dzieci i młodzieży uprawiającej sport Umiejętności psychospołeczne w lekcji wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej 6 22 Planowanie pracy nauczyciela wychowania fizycznego w oparciu o analizę raportów NIK 6 2 Dobór ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych dla poszczególnych wad z uwzględnieniem grup wiekowych 6 25 Matura z geografii kształcenie złożonych umiejętności egzaminacyjnych Efektywne metody przygotowania uczniów do egzaminu gimnazjalnego Efektywne metody przygotowania uczniów do egzaminu gimnazjalnego Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i kwalifikacje w zawodzie Perspektywy rozwoju szkolnictwa zawodowego Sprawdzian po szkole podstawowej w 2015 roku w nowej formule Opiniowanie i dopuszczanie do użytku w przedszkolu/szkole programów nauczania Coachingowe zarządzanie szkołą. Organizacja sieci wsparcia i wymiany doświadczeń dyrektorów szkół 7 27 Realizacja zajęć technicznych w szkole podstawowej. Organizacja sieci wsparcia i wymiany doświadczeń nauczycieli techniki 7 27 Realizacja zajęć technicznych w gimnazjum. Organizacja sieci wsparcia i wymiany doświadczeń nauczycieli techniki Nadzór pedagogiczny - raport z ewaluacji strategią rozwoju szkoły 75 SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH nr formy temat formy strona 276 Szkoła jako organizacja ucząca się a nauczyciel jako ekspert od uczenia się - NLP i konektywizm Zastosowanie metody negocjacji i mediacji w rozwiązywaniu konfliktów Ocenianie kształtujące rozwój uczniów Praca zespołowa szansą na sukces szkoły Wspomaganie szkół i sieci współpracy i samokształcenia w procesie dydaktycznym Problem przestrzegania prawa autorskiego w szkole Ochrona dzieci i młodzieży w internecie Muzykoterapia w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym Zagrożenia w mediach dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Choreoterapia metodą wykorzystywaną w edukacji przedszkolnej Stres i wypalenie zawodowe w zawodzie nauczyciela Głos podstawowe narzędzie pracy nauczyciela Zespołowa praca nauczycieli warunkiem efektywnej wyznaczonych w szkole zadań Planowanie i prowadzenie ewaluacji wewnętrznej w szkole/placówce Promocja placówki oświatowej promocją wartości edukacji Metodyka nauczania/uczenia się Ewaluacja wewnętrzna i jej wpływ na wyniki ewaluacji zewnętrznej Prawo oświatowe przyjazne nauczycielowi i dyrektorowi szkoły zmiany w przepisach Zespołowa praca nauczycieli bilans zysków Odpowiedzialność prawna nauczycieli i rodziców w kontekście praw dziecka i ucznia 79 1

15 296 Współpraca szkoły ze środowiskiem Nauczyciel twórcą i realizatorem programu nauczania Ocenianie kształtujące jako sposób motywowania uczniów do nauki Jak małymi krokami budować autorytet nauczyciela? Motywowanie uczniów ważnym elementem procesu dydaktycznego Jak sobie radzić z trudnymi i prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? Metoda konstruktywnej konfrontacji Rodzice jako partnerzy szkoły tworzenie warunków sprzyjających skutecznej współpracy 80 0 Budowanie strategii pracy z uczniem przejawiającym zaburzenia zachowania w środowisku szkolnym i rodzinnym 80 0 Uczeń z zaburzeniami zachowania w klasie szkolnej Procedura bieskie Karty w szkole zadania szkoły, placówki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec dziecka Tablica interaktywna jako nowoczesne narzędzie dydaktyczne (tablice Quomo i InterWrite) Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych oraz EWD w ewaluacji pracy szkoły i nauczyciela Pomiar dydaktyczny w edukacji Konstruowanie programów edukacyjnych 81 Ruch i zdrowe żywienie w szkole profilaktyka nadwagi i otyłości Samorząd uczniowski narzędziem do rozwijania kompetencji kluczowych Organizacja kształcenia ustawicznego w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodzie 82 1 Wykorzystywanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do planowania pracy szkoły 82 1 Wykorzystanie walorów krajoznawczo-turystycznych woj. łódzkiego Odpowiedzialność nauczyciela za bezpieczeństwo ucznia Szkolenia okresowe BHP dla wszystkich grup zawodowych 8 17 Ryzyko zawodowe nauczyciela -nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny 8 GRUPA WSPARCIA nr formy temat formy strona 191 Rozwiązywanie problemów wychowawczych 55 SZKOLENIA WYJAZDOWE nr formy temat formy strona 18 W Spalskim Parku Krajobrazowym- realizacja podstawy programowej w terenie 8 19 Questing atrakcyjnym narzędziem promocji walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych woj. łódzkiego 8 20 Polska wielu kultur 8 21 Natura i zdrowie 8 22 Wycieczka efektywnym sposobem rozwijania zainteresowań przyrodniczych uczniów na obszarze wybranego parku krajobrazowego 8 2 Śladami świętych 8 2 Edukacja ekologiczna i regionalna na obszarze wybranego parku krajobrazowego 85 15

16 KURSY KWALIFIKACYJNE nr formy temat formy strona 25 Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu organizacji i zarządzania oświatą Kurs kwalifikacyjny w zakresie bibliotekoznawstwa Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny Wychowanie do życia w rodzinie Terapia pedagogiczna 86 0 Kurs kwalifikacyjny metodyczno- pedagogiczny z języka angielskiego 86 16

17 70,- IV kw ,- I kw ,- IV kw ,- IV kw. 201 EDUKACJA ELEMENTARNA KURSY DOSKONALĄCE Diagnozowanie i wspieranie gotowości do uczenia się matematyki (wg Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej) nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej dr Elżbieta Marek 1. Co to znaczy, że dziecko jest dojrzałe do uczenia się matematyki? Diagnozowanie dziecięcego liczenia. Diagnozowanie dziecięcego rozumowania. Diagnozowanie umiejętności dokonywania klasyfikacji. Diagnozowanie orientacji przestrzennej. Wspieranie gotowości do uczenia się matematyki. kierownik formy/osoba do kontaktu: Jadwiga Szymczyk adres owy (telefon): Gry i zabawy interakcyjne nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej dr Elżbieta Marek 2. Czego mogą się nauczyć dzieci dzięki grom i zabawom interakcyjnym? Etapy pracy. Umiejętność nawiązywania kontaktów. Rozwijanie kreatywności, fantazji. Znajomość własnych mocnych i słabych stron. Umiejętność wyrażania uczuć. Kształtowanie pozytywnych relacji w rodzinie, otwartej i rzeczowej komunikacji. Symboliczne przedstawianie uczuć. Rozwijanie umiejętności komunikacji w relacjach interpersonalnych. Poznawanie własnego ciała. Budowanie zaufania do innych oraz klimatu zaufania w grupie. Prezentacja siebie, rówieśników. Przekazywanie informacji zwrotnych. Budowanie współpracy w grupie. kierownik formy/osoba do kontaktu: Jadwiga Szymczyk adres owy (telefon): Diagnozowanie i kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania (wg koncepcji Grażyny Krasowicz- Kupis) nauczyciele edukacji przedszkolnej dr Elżbieta Marek. Analiza programów wychowania przedszkolnego w kontekście przygotowania do nauki czytania i pisania. Nastawienia i motywacje w początkowej nauce czytania i pisania. Funkcje percepcyjno-motoryczne i ich integracja. Rozwój intelektualny rozwój myślenia na poziomie operacyjnym. Rozwój mowy i języka umiejętności komunikacyjne i przyswajanie systemu językowego. Kształtowanie świadomości językowej. Kształtowanie świadomości pisma. kierownik formy/osoba do kontaktu: Jadwiga Szymczyk adres owy (telefon): Metoda projektów w edukacji dzieci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej dr Elżbieta Marek. Krótka historia metody projektów. Charakterystyczne cechy metody projektów. Fazy metody projektów. Słabe i mocne strony metody projektów. Konstruowanie projektu edukacyjnego. kierownik formy/osoba do kontaktu: Jadwiga Szymczyk adres owy (telefon):

18 70,- II kw ,- III kw ,- IV kw ,- I kw ,- II kw ,- IV kw.201 II kw Obserwacja rozwoju dziecka w przedszkolu nauczyciele przedszkoli Obserwacja jako podstawowa metoda poznawania rozwoju dziecka. Umiejętność prowadzenia obserwacji w określonych aspektach rozwoju dziecka, takich jak: rozwój emocjonalny; rozwój społeczny; rozwój mowy; rozwój gotowości do czytania i pisania; rozwój myślenia logiczno-matematycznego i twórczego; rozwój kompetencji matematycznych; rozwój sprawności ruchowej; rozwój zabawy. Nauczanie ortografii w klasach początkowych nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Psychopedagogiczne uwarunkowania nauczania ortografii. Metodyka nauczania ortografii (zasady, metody, środki dydaktyczne). Rodzaje ćwiczeń ortograficznych. Konstruowanie dyktand, środków dydaktycznych do nauczania ortografii. Jak interpretować rysunki dziecka? nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej dr Elżbieta Marek kierownik formy/osoba do kontaktu: Jadwiga Szymczyk adres owy (telefon): dr Elżbieta Marek kierownik formy/osoba do kontaktu: Jadwiga Szymczyk adres owy (telefon): dr Elżbieta Marek 7. Ewolucja rysunku dziecka, symbolika kolorów, wykorzystanie przestrzeni, kreska, kształt. Interpretacja rysunku postaci. Interpretacja rysunku rodziny. Interpretacja rysunku drzewa. Interpretacja rysunku nauczyciela. Rysunek w terapii. kierownik formy/osoba do kontaktu: Jadwiga Szymczyk adres owy (telefon): Techniki Celestyna Freineta nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej dr Elżbieta Marek 8. Zapoznanie z koncepcją Celestyna Freineta. Poznanie i umiejętność tworzenia oraz wykorzystania technik, takich jak: technika doświadczeń poszukujących; referaty i sprawności; fiszki autokorektywne; gazetka ścienna i gazetka szkolna; korespondencja międzyszkolna; technika swobodnego tekstu. Rozwijanie kreatywności uczniów w klasach początkowych nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej kierownik formy/osoba do kontaktu: Jadwiga Szymczyk adres owy (telefon): dr Elżbieta Marek 9. Cechy uczniów twórczych umiejętność identyfikowania tych dzieci. Badanie zdolności i postaw twórczych. Metodyka lekcji twórczości. Poznanie założeń programów: Żywioły, Krok w kierunku kreatywności, Podróże skarby przygoda cele, etapy, metody. Treningi kreatywności. Tańce i zabawy przy muzyce w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - część I nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. kierownik formy/osoba do kontaktu: Jadwiga Szymczyk adres owy (telefon): Magdalena Komsta. Poznanie metodyki prowadzenia zajęć tanecznych. Poznanie krótkich choreografii dla dzieci. Integracja grupy i rozwój umiejętności pracy zespołowej. Jak prowadzić rozgrzewkę taneczną? Podstawowe kroki, figury i kompozycje taneczne krakowiaka, polki, kujawiaka. Tańce integracyjne i w kręgu. Zasady tworzenia choreografii na potrzeby zajęć i występów okolicznościowych. kierownik formy/osoba do kontaktu: Wiesława Odrobina adres owy (telefon):

19 70,- IV kw.201 II kw ,- IV kw.201 II kw ,- IV kw.201 II kw ,- I kw ,- IV kw ,- IV kw.201 II kw Tańce i zabawy przy muzyce w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - część II nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej Ćwiczenia porządkowe, pobudzająco-hamujące oraz kształtujące współpracę i współdziałanie przy muzyce. Polskie tańce narodowe, regionalne i tańce innych narodów. Elementy tańca towarzyskiego i współczesnego. Wykorzystanie tańca w metodach aktywnego słuchania muzyki klasycznej. Zasady tworzenia choreografii - na przykładzie polki. Magdalena Komsta kierownik formy/osoba do kontaktu: Wiesława Odrobina adres owy (telefon): Zabawy ruchowe i muzyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Wykorzystanie chusty animacyjnej nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej Magdalena Komsta Wiesława Odrobina 12. Wszechstronne wspomaganie rozwoju dziecka poprzez ukierunkowanie naturalnej żywiołowości dziecka. Poszerzenie repertuaru znanych zabaw o kilkadziesiąt nowych propozycji. Zabawy integracyjne, ruchowe, muzyczne, matematyczne, językowe i poznawcze z wykorzystaniem chusty animacyjnej. Gry i zabawy dydaktyczne. Różne techniki plastyczne. kierownik formy/osoba do kontaktu: Wiesława Odrobina adres owy (telefon): Pedagogika zabawy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Zapoznanie z metodyką pedagogiki zabawy. Poznanie zabaw i twórczego opracowywania tematów: Zasady prowadzenia zajęć metodami pedagogiki zabawy; Metody wstępne i aktywizujące; Zabawy integrujące grupę; Metody odprężające. Pląsy i tańce; Metody twórczego opracowania tematu; Przykłady scenariuszy animacji grup: Hollywood, Morski rejs. Tańce obcych narodów w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej nauczyciele przedszkoli, szkół, świetlic Nauka prostych tańców do wykorzystania w pracy z dziećmi w wieku od -12 lat. Wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie umiejętności tańców i zabaw przy muzyce. Taniec źródłem radości. Z piosenką dziecięcą przez cztery pory roku nauczyciele przedszkoli, szkół, świetlic Magdalena Komsta. kierownik formy/osoba do kontaktu: Wiesława Odrobina adres owy (telefon): Dagmara Pietrzyk kierownik formy/osoba do kontaktu: Dagmara Pietrzyk adres owy (telefon): Dagmara Pietrzyk Zapoznanie z piosenkami na każdą porę roku do wykorzystania w pracy z dziećmi w wieku od do lat. Improwizacje ruchowe do piosenek. Zapoznanie z polskimi tańcami ludowymi. Pląsy i zabawy integracyjne. Wskazówki metodyczne i organizacyjne w nauczaniu języka angielskiego w przedszkolu lektorzy języka angielskiego kierownik formy/osoba do kontaktu: Dagmara Pietrzyk adres owy (telefon): Monika Nowak Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacje językowa małego dziecka. Przedstawienie podstawy programowej, omówienie rozwoju psychoruchowego. kierownik formy/osoba do kontaktu: Elżbieta Lottko adres owy (telefon):

20 16,- IV kw. 201 I kw ,- II kw ,- I kw WARSZTATY METODYCZNE 17. Metody i techniki pracy z sześciolatkiem w klasie pierwszej nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Pogłębienie wiedzy nauczycieli na temat wybranych metod pracy, uwzględniających potrzeby i możliwości ucznia młodszego. Wzbogacanie i urozmaicanie pracy z uczniem młodszym. Specyfika pracy z dzieckiem sześcioletnim. Przegląd metod i technik analiza pod kątem ich przydatności. Dobór i modyfikowanie metod, technik i organizacji pracy z uczniem o rok młodszym. Prezentacja praktycznych rozwiązań. 8 Wiesława Odrobina w Piotrkowie Tryb. SP nr 1 Tomaszów Maz. ul. L.W. Maya 11 kierownik formy/osoba do kontaktu: Wiesława Odrobina adres owy (telefon): Formy pracy z tekstem literackim nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 8 Wiesława Odrobina SP nr 1 Tomaszów Maz. ul. L.W. Maya Prezentacja różnych form pracy z tekstem oraz praktycznych rozwiązań wykorzystania treści omawianych utworów do różnorodnej działalności dydaktyczno-wychowawczej (wartości poznawcze, etyczne, postawy społeczne uczniów, twórcze działania słowne, plastyczne, muzyczne, ruchowe). Sposoby zapoznawania uczniów z lekturą. Model postępowania metodycznego przy opracowywaniu różnych rodzajów tekstów. Metody i formy pracy z lekturą (w tym twórcze działania uczniów). Zastosowanie technik teatralnych do lektur Propozycje różnych form ćwiczeń przy opracowywaniu lektur (ćwiczenia w mówieniu, pisaniu, słownikowo-frazeologiczne, syntaktyczne). Przykłady dobrych praktyk nauczycielskich. kierownik formy/osoba do kontaktu: Wiesława Odrobina adres owy (telefon): Jak kształtować gotowość do nauki czytania i pisania u dziecka w wieku przedszkolnym nauczyciele edukacji przedszkolnej 8 Wiesława Odrobina Przedszkole nr 20 w Tomaszowie Maz ul. Sikorskiego 6a 19. Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o zabawy i ćwiczenia przygotowujące dziecko do nauki czytania i pisania. Podstawowe warunki nabywania umiejętności czytania i pisania. Zabawy i ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową, wzrokową i kinestetyczno-ruchową. Umiejętności komunikowania się dziecka: gotowość słownikowo pojęciowa, gotowość emocjonalno motywacyjna dziecka do podjęcia nauki czytania i pisania. Pomysły na zabawy i ćwiczenia. kierownik formy/osoba do kontaktu: Wiesława Odrobina adres owy (telefon):

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. Wstęp Szanowni Państwo Już od 25 lat towarzyszymy Wam w rozwoju zawodowym. Mamy nadzieję, że w tym jubileuszowym dla nas roku również zechcecie skorzystać z naszego wsparcia. Jako placówka publiczna realizujemy

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła 67 351 17 50 - sekretariat 67 352 70 11 - PKU www.cdn.pila.pl SPIS TREŚCI Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012

OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012 SZCZECIN Szanowni Państwo, edukacja nie stoi w miejscu naszym zadaniem jest praca z kolejnymi pokoleniami młodzieży, coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Łomża, marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...... 3 2. Opis realizacji przez ODN w Łomży zadań obowiązujących placówki doskonalenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2013/2014 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2014/2015

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2014/2015 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oferta szkoleń 2014/2015 Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny mogę przekazać w Państwa ręce Ofertę szkoleń, przygotowaną przez Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH 27-200 STARACHOWICE, ul. Krywki 18 Tel/Fax: (0-41) 274 06 30 E-mail: poczta@cdko.edu.pl www.cdko.edu.pl Placówka akredytowana Decyzja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 1 Redakcja: Ewa Superczyńska Stefania Misiarek Tadeusz Nowik Joanna Marchewka Opracowanie: Gabriela Wojciechowska dział doradztwo metodyczne Iwona Wysocka oferta szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

Jolanta Bem, Dyrektor PODN

Jolanta Bem, Dyrektor PODN Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestawali zadawać pytań. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Szanowni Państwo! Ciekawość świata i stawianie pytań są początkiem niezwykłych odkryć naukowych

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń 2011/2012

Oferta szkoleń 2011/2012 Oferta szkoleń 2011/2012 kursy grantowe kursy kwalifikacyjne kursy, warsztaty rady pedagogiczne ODN Słupsk ul. Bałtycka 29 76-200 Słupsk tel/fax 59 84 23 567 e-mail: kursy@odn.slupsk.pl www.odn.slupsk.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NA ROK SZKOLNY

INFORMATOR NA ROK SZKOLNY WOJEWÓDZKI OŚRODEK METODYCZNY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM INFORMATOR NA ROK SZKOLNY 2014/2015 GORZÓW WIELKOPOLSKI SIERPIEŃ 2014 O p r a c o w a n i e Anna Buczak, Jerzy Kaliszan R e d a k c j a t e c h n

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA KATALOG SZKOLEŃ 2015/2016 Skuteczne strategie budowy i rozwoju placówki oświatowej OPINIE UCZESTNIKÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA Opinia szkoły: Dzięki otwartości i profesjonalnemu podejściu Centrum

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży SODMiDN PPP nr 2 w Łomży w Łomży Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży Rok 2013/2014 Szanowni Państwo Rok szkolny 2013/2014 to kolejne wyzwania dookreślone w priorytetach polityki

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Zielona Góra, 2013 r. Opracowanie: na podstawie propozycji złożonych przez nauczycieli konsultantów Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI

OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI ROK SZKOLNY 2013/2014 OŚRODEK USŁUG PEDAGOGICZNYCH I SOCJALNYCH ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO - Placówka OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI Strona0 Na szkolenia zapraszamy: Dyrektorów szkół i ich zastępców

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 ROZWIJAMY NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Europejskie Centrum Edukacji budujemy dla przestrze edukacji www.nowaszkola.com infolinia: 801 5555 08 Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz

Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz 1 2 SPRAWOZDANIE z wykonania usługi edukacyjnej realizacja form

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! W nowym roku szkolnym życzymy Państwu sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Szanowni Państwo! W nowym roku szkolnym życzymy Państwu sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy. Szanowni Państwo! W roku szkolnym 204/205 kolejny numer Informatora o szkoleniach organizowanych przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim po raz czwarty wydajemy również w

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. na rok oświatowy 2013/2014 KURSY SZKOLENIA WARSZTATY

INFORMATOR. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. na rok oświatowy 2013/2014 KURSY SZKOLENIA WARSZTATY Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie INFORMATOR na rok oświatowy 2013/2014 KURSY SZKOLENIA WARSZTATY Inwestuj w siebie w dobrym Towarzystwie! www.twp.szczecin.pl O Nas Szanowni

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie.

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja placówki...... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 9 ROZDZIAŁ IV Organy szkoły (przedszkola)

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Nowoczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej Sylwester Bębas Skrypt dla opiekunów praktyk Nowoczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A Projekt pn. Najlepsze programy praktyk

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie KURSY SZKOLENIA WARSZTATY. Inwestuj w siebie w dobrym Towarzystwie!

INFORMATOR. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie KURSY SZKOLENIA WARSZTATY. Inwestuj w siebie w dobrym Towarzystwie! Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie INFORMATOR KURSY SZKOLENIA WARSZTATY Inwestuj w siebie w dobrym Towarzystwie! www.twp.szczecin.pl O Nas Szanowni Państwo, z Towarzystwem Wiedzy

Bardziej szczegółowo