~~~~~~~~~~~~~~~ słońce... CAF - foto Kopeć

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "~~~~~~~~~~~~~~~ słońce... CAF - foto Kopeć"

Transkrypt

1 łjpłatli JGcztwa: łszcz:.a l"yczałtem Rok XV Europejscy najemnicy muszą opuścit Katangę PARYŻ (PAP). - Przedstawiciel ONZ w Katandze O'Brien oświadczył w środę dziennikarzom w Elisabethville, że narody zjednoczone postanowiły przyśpieszyć rozbrojenie i wy siedlenie z Katangi europejskich najemnik6w. Wszyscy europejscy oficerowie, podoficerowie i żołnierze, służący w armii Katangi otrzymali wezwania do stawienia się w środę przed godziną 7 w wojskowych obozach ONZ. Uz'!'sadniając podjętą decyzję O'Bnen wyjaśnił, że według u zyskanych inlormacjl, belgijscy ofli:erowie zamierzali zorganizow!'c bu~t przy poparciu Belgow mieszkających w Elisabetbville. Wydanie l Cena SO gr Łódź, czwartek 3 sierpnia 96 roku l Nr 205 (459) ;...;~--~ Sprawa pokoju przyjaźni narodów zwycięży z a ś rachuby agresywnych sił 'będą udaremnione Oświadczenie rządu radzieckiego (S hrót} MOSKWA (PAP). Agencja TASS opu blikowała oświadczenie rządu rad.zlecklego, w którym czytamy: Naoo!dy są obec!llie świad kami wzmaga,jącej się, wciąż Goulart jedzie do Brazylii PARYŻ WAP). - Wicep;rezy<lent Rra.zylii Goufairt odleciał w środę po poludniu z Paryż.a do Nowego Joinlrn,,aby stamtąd uidać Slię do siwego lm'aju, po20.s.tającego wciąż bez sze.fa państwa. Gouła.rtt, przywód ca, &aieylijislkliej Pat'i Pracy, zamierza pnzez Nowy Jork i Pa amę JPZybyć do.swego rodzillllne.go s~alllju Rio de Grande do Su! w poh~dnio wt?j!br.aizyli!, gidjzie gubem,atomm jesit jego szwagier, Leonel BrizolJa. W Rio Grande do Su. sta,cjol!luje także tr.zec!a armia brazyilijska, której d'c>wód,ztwo wyraz>iło poparcie dla Goularta, NOWY JORK (PAP). - Na czeline do.wódz;two br8:zylijskich sil rzihrojnych, ikltóre jak wiadomo siprzeciwia się oddani u Go'JlaJ."t-Ol\'lli unzęd u pre Z)'de<nta, udzieli<lo dymisji d-0- wód>cy trozeciej a,rmii gen. Lo,pe.sio.wi, poipierającemu wice]jll'ezyderuta. Of<icjal,ne rozpoa:,ząd,zenie w tej lslprawie podpis.al :p.o. prezydenta Ma.ziilli. Prowokacja win dz zachodnioniemieckich BERLN (PAP). - rwe wiorek został a['eszjtowany w K!Ofornii z iewia<lom)"ch pciwodów WSPól'pr«ac>0 Wmiik p['.z.e,ds.taw.ijc,iel~lwa han,dkjwego ZSRR w Niemczech za,ch-0idn.ich, faż. W. P.riJPokew, który!powl!'a.cal z pracy do domu. Za wi<ad<jm.io na o.yim amhaooida. rndz,te'ctlco. w Barun iza.żądała nie,zwfo=ie podania miejsca pobyitu bezpra'v\'lnie a,re.s.itowan ego obywatela radzieclrie.go i um<jłli 'Wie;nia spot'ca,ni,a z,im jednakże wla,dze NRF ie ~odzi ły się na to. \VC.{;rótoe po~em!prasa p-0daja, że Pri.pokew z-0 mal przew.iezio ny do więzienia ślediczego w Es.s,en. Za.chod.ni-Oiniemieckie wladz.2 ">~.dowe, w rziwiązk.u z ża,da.ndem umotlhwienia.sipo,tkaia z Pri P?kewem, wysun<ęly nigdzie ni.e p!'aktyikoway wa.runek ~ żeby ro2mow~ odbyła si~ \\; Języku ruemieckim..wei~lug poisiadanych informa c. mz)' n,e.rowi Pri,pokewo wi rue p-0zwolono spać przez caf Smierć dziecka na torach KOSZALN (PAP). - Swiadkami wstrząsającej tragedii stali się wczoraj mieszlcańcy ul. Jasnej w Koszalinie. W chwil\ gd; na tor~e kolejowym bawi'. la się gromadka dzieci, ujrzano nadjeżdżający w kierunku Kołobrzegu pociąg motorowy. Słysząc świst lokomotywy kilkoro dzieci zdążyło zbiec z torów. Pozostał na nich tyltlw dwuletni chłopiec - Bogdan. Rybak, który p-0ctczas nieobecności rodziców wyszedł z domu, położonego zaledwie w odleglosci - lft metrów od torów. Pomimo nadludzkich wysiłków maszynisty - pociągu nie u<lalo się zahamować. Kola lokomotywy ucięly dziecku ręki:. Zaalarmowane natychmiast pogotowie ratunkowe pr7e\\ iozlo chlopczyka w stanie b2rdzo ct~żkim do szpitala. Mi ma bardzo troskliwej opieki lekarskiei, nie udalo się dziecka u trzymać przy ż;v<:iu. lą n-0c i nękano go ciąglyml prz&sllucha.niami, mającymi.d e cy.do,wanie pir<l!w'o kacyjny charakt~r. Brukowa pras.a publikuje ró2me brednie o are.s.zjtowainym, przypii.sują,c mu naj~ oll ma,itisre przestęj)stwa. AmbaSada raooie{!ka ka.tegorycznie zaprotesjtowala pneci wrko bez;pra,w.nemu i proiw-0- kacyjnemu po.stępowaniu policji zacho<lnionjemieck~ej, doma,ga,jąk: się nie2wto=eg-0 2wolnienia ~n.ży<iera Pripolcewa. W niedzielę 3 września Międzywojewódzkie dożynki w Wieruszowie Tradycyjnym zwyczajem rolnicy z województw: łódzkiego, opolskiego i poznańskiego, spo tykają się na wspólnie organizowanych międzywojewódzkich dożynkach. W tym roku międzywojewódzkie dożynki odbę dą się w niedzie l ę, 3 września w Wieruszowie. Pro.gram ni edzi.elnych U['Oczystości jes.t bardzo bo~ a.ty. W g-0.dzi,na.ch rannych, w Czastarach, w pow. wieruszoo,ws!qim, gdzie na miejscowym cmental!'zu.zna,jdują się groby polegl)l'ch p,riz -d 22 Jaty polskich żoli arzy, bi-0rą.c.ych u dziat w walim.eh z hhlero w.s.kim.a.jeżdźcą - zo;<ita,ą zl<o żooe wieńce. O godz. w 'Wieruszowie rozj]jocznie 5.ię wi ec, w którym v..=źmie udrzi<it po:i.,a.d 5 tya. o.s.ó b z trzech województw. Na,:,itęipnie ro,lrncy zjożą wk~ńce d-0żynkowe oraz n<asjt.ąpi otwa.i-cie wystawy olnicze.i. Wy.<;:,\ępy arty5tyc,,ne ze.s.polów z trz.ech województw (z łódzk:iego z,e.s.po ly z Wiśni<Jwej Góry i Białej) ora:z zabawa ludowa, izailr-0ńc~-: nhedzielne uroczy.s.t-o Ści d>0żynkowe w W h9ruszowie. Dobrze by było, aby za.kłady pracy w Lodzi zorganizuwa ly na tę niedzielę wycieczki swo.ich prace>wników do WiPruszowa. Na pewno lcd:!-ianie de>brze lu:dą się bawić na międzywwewódzkich dożynkach. J. Kr.. agresy,w,ności,polityki bloku mijiitarnego NATO. Stany Zje<ln-0czone i ich ooju.sz<icy zwiększają wciąż obroty kula [ o,zpe}dowe.go swej ma.chiny w-0jeninej,,potęgując do niebywalych rnzmiarów wyś.cig zbrojei, z,więk.s:zając elan : czebny armii i do,prnwadza jąc do maik.<>imum napięcie w sy-. tuacj'i międ:zym.arodowej. Do.s.zlo do tego, że czoł<j,wi po Htycy Stamów Zjednocz-Onych i spr,zymierzo.nych z nimi km jów grożą, że chwycą za bron i t ozpętają wo.j,nę w odpo wiedzi na za,warcie trakitatu pjkoj-0wego z Niemieaką Repubrn,ą Demokrntyczną. W obliazu tych faktó w, które nie mogą nie wzmagać czujno.ś.ci, r.ząd rad,ziecki uwa ża :za swój obowtiązek podjęcie ws:zyslkioh niez-będ:nych śrndków, ari'.eby Związek R'ld.zieciki byl w pclni gotów do uinies2kodliw; en i a każdegl) a,g,reisora, gdyby ten.s.próbowal dolmnać na,paści. Zbyt ż;«wa jeslt w,pa,mięci ludz: traged,ia pierw.szych miesi.; cy W.iel!kiej Wo-}ny Narodowe..!!idy Hitler :zaa.ta.lrnwal ZSRR :zapewrni W 5.ZY sobie prze wa.gę w technice bojowej - aby m-0.:ima byl-0 ';pozwolić na to obecnie. Oto dlaczego rząd raidzieak:i podjąl już szeireg do ni0s,ly,ch k:roków w dzied zirne umocnienia bezpieczeństwa ZSRR. Z tej samej przyczyny po glęboikim wszechs.tron A jednak TOKO. - W środę, premier jap0\ski keda, Zlfiedzit radziecką "\Vystaw~ handlo'\vo-przcmystową w Tokio. Oprowadzali go ambasador ZSRR Fledorenko i ~ relc Lor \\rys ta wy Toczy lin. LONDYN. - Mi<;dzynarodowy Pen Club, reprezentujący przeszło 7 tysi<;cy pisarzy całego świata, zaapelowal do rządu połudnlowokoreaiskiego o ułask:nvienie czlonka tej organizacji Ju Yung Songa, jednego z trzech dziennikarzy południowokoreańskich sliazauycb ostatnio na śnierć :La rzekomą działalność antytlaństwo,vą.". WASZYNGTON. - Pod przewodnictwem sekretarza stanu Ruslia. odbyła. sił'} "'czora,j 'vieczorent kolejna narada przedstawicieli Zachodu na temat Berlina. Trwa ;~ ona godzinę. 'Ve \\"toreli: ltusk konferował i 6wnież przez >6ltore.J godziny z J{er>nedy'm. Wczoraj ambasado NRF w Waszyngtonie Grewe wręczyć miał u. ezyden :iwi KelUlod;r' JDll - nx;m l!'o:%'ażendu 5prawy, rząd raid ziec,kii po.9lan-0wil dokonać doświadczalnych wybuchów broni jąd.r-0wej. Całkowicie świadom doniostości tego poważnego krok>.: i związanej z nim odpowiedziała.!00ci, rząd Związku Ra dz,ieckiego uważa za k<l'lieca: ne wyjaśnienie na.rad OW rad;zieckiemu i całej ludz;k-0ści &ensu i z,naczenia po,wyższej decyzji, l\:tórej jedynym celem jest uczynienie w.s.zystikie go w celu za,pobieżema kata.strofie, jaką stalaby sit; irzeaia wojna świ.ato<wa dla.setelk milionów mieszkańców naszej plainety. Ci, którzy p'zygotowują nową wojnę świa~tową,.sze!'za obecie złudzenia, że nowa woj<a - gdyby z05tala ro,z :pętaipa mogłaby rzekomo odbyć się bez urży.cia bron: term-0jądrowej. Je.sit to jednatk oszukiwanie narodów. Doświadczenie hisitoi:ii uczy. że,p-0,ż-0gi wojennej nigdy nie udaiwa.\o się utrzymać w wyznacz.onych z góry granicach. Wojny ma,ją swe okrutne i nieujblagane pra wa. Agre.sor rozpętuje wojnę po to, by rzudć f.wą ofiarę na kolan~. by r.ar-zucić jej &wą wolę. (DaJszy ci<\g na.str. 2) ~~~~~~~~~~~~~~~ WELK Nowojorskie organizacje ruchu pokoju wzywają do podjęcia rokowań NOWY JORK (PAP). Działając~ w N0Wym Jorik... orgamza.cje ruchu pokoju opublikowały na łamach dzien ni.ka New York Times" aipel, w którym zwracają s'.ę do Amerykamów o występowanie do prezydenta Kennedy'ego, selc.retarza stau Ru.sika i do członków Kongresu :z żądaniem ri:miany prowad,z.,cmej przez rząd USA,polityki remilitary.zacji Niemiec zachodnich i przystąpienia do rok-0- wań :ze Związkiem Rad:zieckim w sp.rawie Berlina zachodniego. Zawarcie poro:zumienia, na mocy którego agresywny r.ząd Niemiec zachodnich poz,bawio.ny,zostanie ' mo.ilno.ści pr-0wa.dzenia wojny i przeprowa.c:lzenie dernilitaryzaoji EUll'O.py środkowej glo.si apel - mogą być j)l) ważnymi k.rokami w kierunku zapewnienia trwalego pokoju w erze nukle.arnej". Apel.stwiwd!za m. m. na w.stępie, że remilitaryzacja Niemiec, rz.ach'c>dnich i WYP<>sażenie tego k.raju w broń nuklearną stanowi glćwny problem Berlillla. Pokonany w 945 ro.ku wróg staj się w 96 :roku prrodującym mocar.s.twem militai!'nym, które po.przez uzy&kanie br0di nuklearnej dąży do :zaipewn.ienia sobie swobody P-Odejm-0- W<mia niezależnej decyzji wszczęcia wojny. Po o.mówieniu.s.ta,no wiska Samorodki platyny z Gór Uralskich MOSK'WA {.PAP). - W kopani 'ZJna.jdująoej się na wl;:choon:im zbo czu Gór Urals~tich znaleziono w tyl:h dniach $am-0;r0dek pla,tytny o wadze 806 g rarnów. Jest to naj większy samo~odek tego cennego meta lu znalezi<ll!ly w o sla,tnich czasach w tej ok'olicy. Poza nim z.najeziono j-eis zcze 7 sa mo.rodków o wadize od 0 do 74 gramów. L st KC ZMS do młodzieży szl<olnej WARSZAWA (PAP). - W pn-eddzi eń n.owego roku.si2kol negu KC ZJY.S wystos<»wal list do uczn.iów szkól średnich i zaiw-0diowyoh Graz do sz.k-0łnych grup dzialaia i aktywu słońce... CAF - foto Kopeć bisty list od kanclerza Adenaue- a. GENEWA. - Na genewskiej konferencjl w sprawie Laosu osiąg ni<;to wczoraj zasadnicze porozumienie o przyjęciu propozycji radzieckich, dotyczących uregulowania sprawy zakitzu wwozu obcych oddziałów wojskowych do Laosu. PARYŻ. - We wtorek, w poznych godzinach wieczornych J>remier Debre wygłosił przemówienie, w którym w optymlstycz nych barwach starał się przedstawić sytuację ekonomiczną Francji. JiAR. - Konferencja paistw casabjanlti :zali:olcz~ a. się we wto rek " ieczoren. Uczestnicy kon ferenrji wypowiedzieli się m. in. Jednomy~lnie za niepodległo ścią Alg ierii. 'V ciągu " to lu poruszono także problem rozbrojenia i kwestię berlińską. Komunikatu :końcowego nie orłoszono, ZMS. W liście tym c.z.ytamy m. Jin.: Życie staiwia nas w-0bec wie lu zadiań i pmblemów, które będziemy razem podejmo wać. Je,s.teśmy śwladkami realiz,owa nia przez ustrój opady na ideologii, którą przyjęliśmy je. ko \l.ilasmą, najśmiel.s.zych marzeń ludzkości - zd,obycia kos.mosu i budowy na ziemi syistemu.sipołecznego, petnego dob:xjby tu i w-0 ln-0 ści - komuniz;mu. Wzję takiego świata przedls>ta.wia projekt pro.gra mu Komunisity"Cznej Partii Związku Radzieckiego. Komitet Cen tra lny ZMS jest prz,ekonany, że wszystkie szkol ne orga,niza.cje naszeg,o z:wią:z ku oo pi-erwszych dni no,wego roku szkolnego przy.s.tąpią d-0 a.ktywnej dziaja.lno.ści. Dom" akademicki na kółkach SZTOKHOLM (PAP). - W.szwed2kim mieście uniwersyte0kim Lund OSltro o-:lczuwa ~ię braik mie.s;zkań dla studc. t&w. Aby ro7.wiązać trudną.sytuację, władze uniwersvteckie zap.mpojflowaly dy" eiccj; szwedizlkich kolei państwowy.eh, by oddala do użyt.k:.i stud~mtów wyc-0fane z ruchu stare wagony sypialne. Dy rekitor generalny kolei E. Upma.rk wyraziił zgodq. Kilkudz,iesiąt starych wagonów u stawiooyoh,zostanie na bocznicy ko lej-owej i każdy stud eint ot.nzyma do.swej 'y&pozy.c:ji Hosobny przed.:zlial". -<>-- 5 pęd z i li noc nad przepaścią PARYZ (PAP). - A.k.cja ratunkowa w Chamonix za&tafa za.kończona w środę o godzin ie 9 cza.su miejscowego. Helilmptery p.rzyiwiozly osta,tnich z 25 ocalonych turystów i a,lpinistów, którzy &pętlzi.li noc,a wysokości oko.o metrów, :?Jawi>$$zeni na.d pn;e,paśc.ą, w tem,peratmizje dochodi.- ooj do miinlua o ~~e>p.ąj..,.,._ jakie zajmuje w tej s;irawie konsekwentnie Zw'iązek Radziecloi i po pri;utoczeniu w_ypowiedzi Kenedy'ego i lorda H<Jl!Tle'a, którzy przymali,.ze obawy Zwią7'lm Radzieckiego są uzasadn.i-oine, apel podkreśla: Jeśli pokój w Eur-0.pie i na całym świecie ma być zachowany, wiekie mocat"stwa muszą pr:zystą,pić do rojmwań na te.j di'odze rozwiązać swe sprzeczmo.ści w ~J:awie Berlina. Wo jn.a w Europie nie zagwarantuje niczyi-ob praw, lecz doprowadzi ludzkość na kraw<>,dź nuklearnej zagłady. Kryzys berliński m-0że być roziwiązany, jeśli cztery wielkie mocarstwa dojdą do po.:. rozumienia w.s.p.rawie w.sitrzy mania remilitaryzacji Niemiec,,,_, :zachodnich i utw-0irzema zdemilitaryz<i,wanej &trefy w Eu.rqpie środkowej. Ziedno;zenie Przemysłu! Odzieżowego, Zarząd ł Główny Zw. Zawodowego~ Włókniarzy i redakeja Głosu Robotniczego" rz;a.pra.szają na li Zielony Festiwal rtlody POD HASLEM Z Głosem i z modą pod rękę" 3 WRZESNA W PARKU PONATOWSKEGO, POCZĄTEK O GODZ W MUSZL KONCERTOWE.J OGÓLNOPOLSK POKAZ ODZEŻY Z UDZ l\lem ZAKLADOW PRZEMYSLO WYCił CALEGO KRAJU. KONCERT Wystąpią: POSENK (!) LUDMLA JAKUBCZAK (!) HANNA REK (!) JERZY PO.OMSK (!) ZBGNEW RAWCZ REWA NAJPĘK:HEJ! łszych LÓDZKCH KWlA FóW. ł LOSOWANE MODEL, ~ PRZEMYSLU ODZEZOWE-! ł GO ORAZ KWATÓW. ~ WEJśC~. BEZPLATNE Kronika wypadkóu Wczoraj, o go.dz. 9, Komenda Dzielnicowa MO Sródmieście została zaalarmowana wypad Jtiem samobójczym. Przy ul. Piotrkowskiej 26~ zona Czesława Krzemionki, u~ w 928 r. zast:>. a po powrocie z wczasóv c:a..0 męża w. mief,zkaniu. Wst~pne czynności dochodzeniowe wy.rnzaly, że zgcn nastąpił na sku tek. zatrucia gazem. Pn;~ puszczente. samobójstwa bierze się stąd,.ze. denat usiłował pozbawc się z:vcia.uz raz w 959 r. * * * Wczoraj, o godz. 22, lolcatorzy domu przy ul. Piotrkowskiej 07 zawezwali pogotowie i iunkcjonanuszy MO do mieszkania Jana Drożdża, który w stanie nie trzeźwym maltretował swoją żonę, Teresę, usitując ją udusić. Jak stwierdzają świadkowie Jan. rożdż awanturuje się bardzo często i niejednokrotnie nastaje na zdrowie swojei żony w stanie nietrzeźwym. Komenda Dziel nkowa MO Sródmieście sporz ą dziła w tej sprawie wniosek do Prokuratury. * * * Wczoraj, o godz. 8.0 kierowca furgonetki Eugeniusz Krede:is (ul. Kongresowa ) prowa dzł POJazd w stanie nietrzeźwym. Przy zbiegu ulic żwirki Zer".mskiego uderzył 0 mur, lecz. me zrazony tym, pojechał tlalej t pr2y ul. Wólczańskiej kol? Czerwonej, spowodowal po wazną kraksę, ilder,..c w latarmę zaczepiając pojazdem o mur fabryczny. Kierowcy nic s i ę nie stało - przebywa on ob;cnie w areszcie - zaś samoch.od uległ calkowitej dewasta CJl. Straty wynoszą 40 tys. zt. JE- * * O go.dz , przy Al. Kpścuszk, w pobliżu 22 Lipca, mo tocykhsta Zdzislaw Kalista (Przę dzalmana 92-94) przejechał Genowefę Blacharz (Gdańska 77a). Poszkodowana doznała ciężkich obr~zeń ciala l przebywa, w l)zptalu ill_l. ~o_nsc:ra.,.

2 Oświadczenie. rządu radziecliiego (Doiloończenie ze '5'łr. ) Ale również agresoc roiz-umie, że w wy;pad:ku.przegranej -.spobka go samego ło,s.. jaki iprzygoto.wywal swej of'erz!:. Dlateg.o też każde pańs-tw<r biocące udzial w WQjnie, niezależnie od tego, cri.y dokon- je napaści, ozy się,broni, nie ccf.nie.s.ię,przed in,iazym, aby odnieść 'ZJWY cię~~wo.i nie uzna.się.za [>O'koinane za.nim zastosuje i wyk-0rzyc<;ta wszystikie śrocl!ki prmvadrzen la wo.iny, jajrimi dy.spc"uje. W tych wa.runkach ik a żd y konfl~t 'Zbrojony - choćby P-Oczat kowo nawet nieznaczny - jeśii (Jlkaż.ą si'l we uwikłane mocarstwa nutleame, :Przel!Gsi2ltaloił.by się nieuchrgnnie w po.wszechną wojnę rakietoiw.o-j ą.d:ra.wą. Lu.dzi-0m radzieckim, któray jaszcz.ie ir>je,djaiwno byji świadkami wojn,v we w!la.s:nym a.om.u i któr.ey iza,pa.cili :za przywrócooie pokoju l!le daj~ymt l&i.ę z ni=yllll!p<jtrówlrlać sitra.taffil - są szczególnie bliis.kie i u:o :z.u.mia.!ie dążenia narndów do położenia kresu wyt;cgo w zbrojoeń i do uwonkmia ~.ię raiz na z<wjs>ze od ni.';.zczy cioe - &kiich wojen. W.s>zy.5<tko jednak co loozie przeżyli w cto.tychc2aoowych wojnach blednie wobec PQ bworności, jakie mogą irpnąć na ni.eh ws.kubek wy buchu ktil(<u załed we bomb Byl Clla;Sl, gdly l.sifln.ial n& świ>ede m<m opol na br oń a.tomową ii. Stany Zjedinoczone dą żyl:y do u tr.zymania tego monopolu. Kor zysta jąc z tego, że w jch rękach zmajdowafa.s.:ę broń, której wówczas i e pos!a.cta.lo ż ad'e paflstwo, S~a.ny Zjec:l,noc zone dok OnY'v,,ialy prób z bomba.mi atomo wymi, k ed y chci aly i gdzie chci.aly, n.ie ; c,ąc s:ę ZU!Pelnie z tym, co m yś l a ły i mówily <> tym. narody. USA ni e coj:n.ęly s ę nawe t przed wypróbvwa.n i~m te ; etraszllwe j broni na żywych lu.dj;;iach - dzieci.a::-h, k'()betac h stl3jrca ch,.zrz.u.c'i.wlszy oomby aoomowe na mi.a!s-ta ja.po.i.skie Hl!ro.;.zimę i Na.ga,;,:ak i, na z!iemię pokona.nego już fakt.yezmie wroga. rn, którzy wyty;czali wówczas po!hykę S tanów ZjednQ czo,ny ch, usilowaill po.t.rzą.sając oombą aitomową, dyktowa ć ~:w-0ją woję nieomal że całemu Ś>wiatu i &za nta0oiwać kiraje socja.us>"yczne. Powsta.waJ.a nieziwylde rne hezpieczna "'YtiJacja. Naród radzie.cki zmuszamy by! 2JTiob lizować w~y.s :tkie swoje.saly matc!"'ialne :i diuehowe, aby przełamać gro.źny dla świata mono poł a.tomowy USA i w niezwykle krót'"im cta~ie.stwo r zyć wła.s.ną hroń jądlr-0iwą W.k:rótc-e krąg m-0cars Lw afio. nwwych je;;.zcze bardziej.si~ roa"'l:l..erzyl. Pl"ey5 t8,a:jila d-0 ń ró'-"m.i. -'i:.amgha. tecnwją.dm \vyich. Narody w porę :;rooumialy, P.a ń.sitwjc> a.dizieckie piierw\:llze ja kie nieboopieczeń.sotwo stwarzocij.o apel o pow.szechlrue i rza pr zy.s.tępowainie do wyścicatlwiwite ir-02brojenie, o za- ' gl! zbrojeń coraz to nowych przestanie d-0świadoze'i z hro- krajów i gocąco usto.s.oolkon.ią atomową. WySUJwafo ono w ajy ei.ę do po.stulatu zapr;zenieraz w Orga'!li.zaicj.i Na.rodów s ta.ni.a doświaidcreń z bmruą Zjednoczooych ikonkret ne pr-0- jądrową. pozycje mogące za.pe.w.nić o- W tym celu ZSRR 'la,przestal ~ięde tew> eelu. d oświadczeń jądrowych w try Nie będzie,pu.'resad.ą twieir- b'e jednos.tmrun,ym, mimo ż,e dz.enie, :ile j,uż di:hś lutd.zlkość ta.ki akt z jeg.o strony 'ZlW'.iąmogliaiby żyć w pe.kodu be z zany byt iz pewnym ry,zykiem b:roni i bez aq mjj, gdl}'lby eyoko ponieważ USA i Anglia dok-0~ r2ądy USA, Alllglii, Francji i naly do toego cza.s;u wi.ęik.s,zej llli.ektóryich innych p.afls.tiw- lic.zby wyibuchów ją dimw:y,ch czł-olllików J8.eho.dni.ch bl-0thw mz 2wiąizoeik Radzieeki. Wlaśmilita.m'Y!Ch przeja.wil!y analo- nie dz~ki J.i>cja:tyiwie i wiv.siiłgi.c2mie dążente w tym kienm- kom Zwil<il!2lku Ra.d'Zi.eeki e go" roz kiu. poczęly &ię ifokc wa,nfa, między Pr2leeilw.ni.cy l:'<yllbro-jeni.a. tl'zema moeair&twaml a.tamo.wy wciąż u.dają, jakoby prz.el'>zlko-.mi w Genew:i.e, w tod{,u Módlą ""' o.siągni.ęciu poa:;o z.ui!tlie- rych rza.d -ra.d;zi.eick! de.rphiwie ni~ ro.zjb 0,ieiniowego była róż,s,zttklal: decy,zjj, które byiłyby nica w pooejściu ZSRR J do przyjęci.ai pr.z.ez 'Wl!' ZY~ ł<k ie państw zachodnich -Oo.s.piraiwy strony, niejedn-0krot:nie czynią.~ k-0nlr0ji. ważne kroki rn~gj.ędniające Aby nie d0tj)uścić do za.p!l'ze- żyic2' lli.a USA i Ang'iii. pa=:renia i'5to ty.spra.wy - Rzą'll.y m-0can.tw zach<jdlllich &amego roobroj.enia, rząd ra-. dziecki oświia dczyl w.ręez, że uparcie W}'l5uwa.ly i w dajgotów jet rz;,góry pnyjąć "''?:Yffi ciągu wys.uwadą :po,sltuj!at, wszelkie ip.ropozyeje moea;ratw a.by. ukła.d w.s,prawiie Z<Plf'Z.Pzachoodnich w S!lrawie Jroint.roli sta.ma doświadczeń jąd rowyc'h mtę::l.~urodowej. Od mo.ca>~.w nie za,wi etra l -zak-u prrepir-0- zacllod n.ic.h o.cźekiiwaoo przy wadzanfa PQdizi errn.n~ ch wybutym tylko jeckeg.o - przy- chów jąidtr(jwych. ł.ą-0.ell'li~a,gt,ę cl.o na.s.:cyich pro- A iprz.eciież <lila ka.żdego o.rien pozycji w Sl?fa.Wie poiw.szech- tująceg.o się cztoiwi.eika. jru;e nego rn:?jbro.jenia orari. przed- je.:;t, że dokono:wa.ni e taiktich stawie nia 'ńtasn.ych ipropo'l;~"cji el{;sp]ozji, na.wet jeśli.slt:: twi.e,r w 6jp['aWie porw:.zechmej kqn- dizi, że i;ą 0ne d OkQnyiwa.ne w troi. Ale, dziiwna rz.acz, ci cela.eh pokojowych - nie je5t któl-zy dotychczas przejawiali niczym innym - jak uikl"y'lą tylę tir0iski o ik:.omtrolę między- formą udc,skol!lal.a"lia pc&i a.cj,ana.rocl!ową, za.częji zaehmvywać nej br<l!:li jąd!"o'wej luib wypr;i, się dooitownie ta.k, ja.kby im CO \vy wania nowl)"ch tyipóiw tej odljęlo m0wę, gdy tylro otnzy- br<jl!lii. maili ilji.czym nie ograrnicz'()ną Rząd rad7.ieckl proipo.nowal, możjiwość formufo.waoia. i by zaiwairto PO!"O'zumi anie pr'ze wcieleni a w życie.<wych koo- widujące, 7.e w mi?,d.zynar-0.aocepcji sy&"vemu k.orutroj.i mię- wym orgia.nie kontrnlnym będą ~yina.roidi0>wej. w rówmej mi e r.ze reprezento- Jaik wytlumaiczyć to, że mo- wa 'le i b ę dą dy.s,pc:0waly rów carstwa rz.acho dlllie inie WY.S U- n.yml mo żluwościami kont.rołi nęły po.ty<:hcza.s w te.j.spra- paflis,twa "oej.ali.~.ty:c2jne, pańwie żadtych l«jnjl:.re,t.nych :pro- si'jwa ka:ditaiji,s.t)l'c2me, nale:ż.ąee pozycji? Chyba tylko obaiwa,, do bloków wojs. rnwy ch i kr.aiż. Związelk Ra.dzŁeoki i:;reyi- je neutra'n.e. W przecitwjieflmie ich propozycje w "'pra.wie.sh-,' e do tego moea~o.bwa zakcinh o.u. chodnie WJ"o<.uwaly pr zycje, Na.jważrriej..w,ą rzeee.ą w których rea,jieiac}a pomawijaby chwili obecnej jes.t if-o?.broj.e- ich w l>o r6;vin~n.iu ze Zwi<i.znie,pcMsrochne i cailik-0wi.t.e; kiem Radzi.eckim w.s'ytuacjl poroo:u.mienie.się w s.p.ra.w:e u,p:izywileiowanej, w taki ei sy ta kiego ro7-brojeni a wy.cze.upa- tu.a.cji, kt.óra umo,7,jiwilaby loby ;rów.nież kwe.~.tię prób ja,- tym mo ca.r.s.twom nh2:podtzie Lne d rowyeh. Albowiem kli ed:y kome:nderow:ame -0.rgan em koin przenmny 2cis.t.ainie wy.ścl' tronym oraz pokrycie ohstzant zbrojeń i kiedy znis7,czy s ig Związ'<u Radzieckiego cała.~. '.e za.pats'y broni, znikną w.~ zy.s t- cia Q ;lrcdków szple,gowl>lkiich kie pob~idiki do jej do.~'rn: a - pod 'l"osta ~i.ą txji<;terllln ków i leni,.a, a co za tym idzhe, do grv.9 ko nt~o.lnv ch. do,;;:c.ntywaoia ekóp>e :-y m0ntal- Caly,pl'zr>bieg r-0ko.wań w nyich wybuchów nu:kleamych. Gene wie dow-0d'zi, ±e mol c.ćlwrobn.ie, samo po.rozumie- carstwa. zachod.nie dążą do tenj,e o,przerwa.niu pr ób z bro- -go, by za.jegali.z-0wać de fact nią ją.grnwą nie mzy.i:e ooolożyć e rodzaie do.wia. aczeń nu kr-es.u wy,foitgo wi -z.brodeń. Pań-!kl ear.nych, w kitóryeh dolrnstwa, które już ł"d :>:i?qrzącl,za.ją vwairllu, są zointere.<o.wa.ne : bro :i'ią a.tonl(l Wą, ni.euohroo.nie i.by "'two rz yć taki mic;dzynakuisić będ'zje myśl, aby '()ibejść rndowy organ kontl'c.l,ny, któto :porozumienie, a.by.sz,ukać iry bytby,po.>:lu.~.lnym narzęwciąż owych dróg i fuirt ek dziem w ich.ręku d stano.wił dil& dos.konaloe.nia. broini, nie w istocie rrzeczy przylbu.dówmówiąc juiż o tym, że d<j- lkę ~ztab0w genera.jny<'h mo- 6wi a.dc?jeiia. przep['()'w<'dzone> Cf\t". tw zach'()dnich. Obudne pn:e>: brzy, czte ry mocarntwa '() < w ł a dcze>nia prze>j. tawicieli zupelmi.e w;l'\..te,rczaj"\ do teg-0, StBnów Zjed noczonych l An by w '!'p<' "-Ób n ieo,gran.k:wny glii o za.or?.e.<:tani.u doświfldpowi~sk.mać za,par.y nies.jy.cha- czeń i o kontroli mię.d2ynaronie nj.eooz.piecznej bro.ni ter- dowej -0ka.z.aly,c;[ę po pros tu mo:i'ldrow.ej.s.tniejących ty- ikamuflażern, ssów. Aby wyprmvad,z;i~ rokowfl- Z kcłe>i pań.s:twa, kt6re nie nia z lmpa.ou, ll'"ząd radzieckl p<:>lad::.ią jes:i:cre bro ni e mo- zaprnoon ował. by rolwiqza.it> jąd. '."'o iwe.i, br '.dą S<t a:-oly (~ię j:'l ;prab!e>mu zap,r,ze y;i :mia tlo "kc!"d -.0>wać, ni.e bacząc n a śvcadczeń z bronią nukleari.o;i',iie n'<>,jo,.ozv,miie,nia z;:l'l: - ną zo.o.talo 'f}oląc:wne z prozuj.fl~e.go do.~wh<lcz ó t atomn- h'<!mem pow.oo:achnego i cal wych. lrn wte'll'<>, iroi.:broje.nia. i:tq~.e.nnk LODZKl nr- 205(459f).r.,-. - Jak ust-0su!wwaty l'j!ę moca.rsitwa rzachodie d-0 nowej próby Związku Radziecltiego, mającej na celu,atwien~e -0.~lągnięcia wzajemnego zrozumienia? Zamiast iizetenego r-07,patrzenia propozycji.radzieol~ich, rządy Stanów Zjednoczonych i Anglii wolały :zająć się wypaczaniem ich 'treści i insynuacjami na temat zamie.r.zeń Związku Radoz.ieclctego. Jednocześnie odpo.wiedzial- i pr.zedstawiciele Stanów Zje dnoczonyeh.zacz,ęli czynić oied>wuwaczl!le alu.zje, że w najbliu.?.ej,pr.zy.s.zt-0ści USA wznowią doświ adczenia z brv nia.nulkleamą. p 7.ąd radzieokli uważa za siwój Qbowiązeik zw~ócić. uwagę narodom świata ;>z;czególnie.na to, że obecl!lie w :;ta.nach Zie<lTJJOownych no.s.zą si<: rz. >ptrojektami.s;tw-0rzenia boniby neutronowej - bombv, która zabija.laby wszystko, eo żywe, ale.nie niszezyl:~)ly przy tym dóbr materialnj ch. Tylko aig.resorzy mairzlący o rnzboju, o izajęciu cudzych iziem i o cu<lzyeh dobrach Jn( gą mobilizować wy.si.jtki ucz<> ~wch do "ibworzenda takk i b~-ol!l.i. Zalbijając ludzi chc.'l, oni skorzy.s.tać rr. -0woeów pracy uśmiereonych pr.zez siei::jie ofia.r, z bogao\i\v p.rzez te ofiary.s.twon'.onych. Je&t to mora.liność potworów. Nie jest ta.jelt'jllicą, że Stany Zjedn.oe:zone.są w przededniu ipfl"zeip.r,o wa<lzp..nia pod-!ziemnych e.ksplozji jądro- '\VYcib. i tylko szujrnją pierwstzego lepszego pretekstu, by je rozpocząć. Któż jednak nie tozu.mie, że.llkoro r.:ąd USA ma zairriar wznowić próby z bronią jądrową. to wznow ienie ich jest ty.ltko kwes.tią eza.s.u. Rząd radziecki nie może też pozostać obojętny w-0bec faktu, że.soju&z.nilk UE.A w NA''O Francja, już Qd dluż ~zego czasu pro wadzi próby jądrowe. Podc.z;ais, gdy Związc.k Radzieoki ;pow.st.rzymywat się Qd,prób jądtrowych. walc.ząc :z.a stołem.roko:wań o ;porozumienie z. USA Anglią w spra!wie PO Wll.Zechnego pner wain.ia talk.ich doświadczeń, F.rancja.ra z po i!'az d0- mnywała wybuehów jądr-0- wych. Francja robi to nadal. wbrew a pelo wi ONZ -0 po.wstrzymanie &'ię od.takich prób wy.sroots-o<wainemu d o wszyst- O<ich ip<lń!>bw. wbrew p.rote.5'tom ~zeroki.ch ik:ól op'ini: publiolej wszy.::;t;kich paiistw &wiata, wbrew 08.j:.rzeżenfom Związlku Rad,z;ie0kiego, że b<': dl'jie zmllil wny wznowić próby, jeśli F.ni.ncja.nie eaxze ~tanie doświadezeń iz: bro.nią ją<lrową. Na&uwa się uza.sadnio.ne py ta.nie: gdzie :znajdo.wały ;:.ię rw,<ly Stanów Zjednoczonych i Ang!Li, gdy Fra.neja do:lwny.w~ja ek<;plo zji jądrnwyc' na kootyne.noie af.ry!rnń,s,k!m, r:uucając wy.wanie Qrga.nizac.j i Narodów Zjednoezoych i nm odom cale.go świata? Zamia.m wywierania wplywiu na. swego plll!'tnera z bl<jiku wojskowego, zamiast po.wstnzyma. nia go ocl do.kooywainia wybuchów nlltkleairnych, rządy te :zachęcały w istocie rzeczy rząd francuski. Swia.dczy o tym dos.tateczn le chociażby to, że Stany Zjec:tnoozone j Anglia od mówiły :poparcia rezołucji Zgromadzenia Ogótneg;o NZ wzywającej państwa, by nie dl0ikonyway doświadczeń jądrowyeh. W Związku Rad,zieeikim zna ne są dobrze szikod.hwe dla żywych ocga.nizmów.a.stęps.twa do.świa.dczei z br-0ią termanu.k;jea.mą l dla.te.go stosuje się w&zelkie środki. aby sprowadzić te inastę,p.<>t.wa d:> minimum. Ta.k jest, wa.zelkie a.o;;wia.dczenia z bror.tią jądrq wą wywolują trwogę wśród ludzi, są dla inich uiezrniernie bola."llle. Jeśli rząd radzieoki mim-0 w~zy.o;.tk-0 powziąt dęcyzj~ d-0tlmnywaiia doświaidczeń nulk:lear.nych to decy z.ja ta inie przyszia mu latwo. Rząd ifadziec>kii zmu.~,zony byl to uc.zyić z żalem i ubolewaniem i tylko po aajba.rdziej skru,pulatnym i W5ir.e0h,"':rc nnym zibadanin so.ra.wy. Rząd radzieal;: i byl zmu,<;izony ooecydować się ina,tein kr-0.k,.:r. którego Z!laczelllia zdaje.siobie w pej.nl StJ)ra,wę - JPOd pre.sją sytuaicji między na.ro.d.o,wej, juką R wair.zają ikra.je im;pe~a\i,o,tyie'll!le. Nm:-ód iradziecki i jego rząd rnu.»7.ą S!lę liezyć ~ ym, że gc rącllkn przvgotc wań do woj ny 0ioanowa,la znów Niemcv z3chodnie i d 7is iejnych sojusl'lników mllitan.sitóiw nlemieclkich.., :, Nie tylko rząd Y Stanów Zjednoczonych, Anglii i Francji, lecz także rządy sozi;a-.egu k.ra.jów e uiraoej,okich, ktorych na.rody niemało ucerpajy WF ku tek n.a.jazd'll hii.tlero WSkle: go, dopoma.gają d.ziś wla.s.n,ymi rękami odwetowcom zach-od nioniemieokim w przygo.towywa.nju się do nowych awa.ntur wojen,nych. Swą cllęść -0dpowi.edzialności za p0ili.tykę u zbraja:ni a Nie.mi-ee z.achod ;n. ic~ p-0.noszą również rządy mm.ei.s.zych pat'istw NATO - Belgi i, Danii, Helan.di.i, Norwegii, Gre cji i i.nny'ch uczetst.mi.ków tego bl-0ku mili.ta.rn ego. Nie uda im się schować za plecami,<;owych.s.tan.'>zy.::h partnerów w bloku NATO i będą mu.siały Stame odoo,\~i i adać :za WStey\S tki>e poważne kc,n.s.ezklwetncje tej krótkowzr-0cznej i nie.bezpiecznej polityki. Adenauer i stojące za.. nim,s.ily d.ążą do pr:reks.ztalc.enła. Niiemiec za,ch-0dn'kh w urz.brojollle po zęby pań6 bwo militaryisty c.zne. Gtównym celem poli.tyiki zagra.niemej tego p,ańsitwa jasit -0diwet i rewizja granic u.st.a.lonych w Eur-0pie \V wyniku dru.giej WC>jny świ.at<jwej. R?.ąd NRF.<.tara.s.ię teraz nad.ro bić cza.s Sttra.co.ny w ciągu pienvislzych lat po be.ziwarnnlmwej ka.pitula.cji Niemiec hite ro'-"ekich, gdy Stalll,Y Zjerlno.cwne, Anglia. i Fraincja nie zerwajy jeszeze eallkcwi cie z porozum.ien.iami ooj u.s.imicz..ymi przewidującymi diemijjta.ryirację Niemiec. Nie.sitety, zb.vt wiele r2eczy świadczy o tym, że ta część na.rodu n iemieckieg-0, która zn.ajduje się w Niemc.zech L'Zachodinich, :znowu pod~ daje.się nairkj.tykowi -0dwetu i po.zwala nowym ftn~hrerom ~prnwadjć siię n.a ścieżkę woj-enną. Ja.k naczej wytlumaczyć to, ż,e w każdych wyborach do Bundestagu ludmość NRF polwrnie oddaje glo '>Y na kanclerza Adenau.e ra i tych pojicyków, któ.nzy z uporem cią,g;ną Niem.ców d o no.wych aktów agresji? Niemcy gl<j,<.ujący na Ad enauera nie mogą nie wie~zi.eć, że Adietnauier.i z.wolein.nicy jągo P<Jiicyki w Niemczech zaichodni~h wzięli d-0 2men.ału.s;wej broini te.same ha.oiła a.ncylroni.uni.zmu i -0d w.atu, po.a któiymi Hitler dos~ ed!l do wladzy i na.stęionie n;.;ipętaj drugą wojnę św\'l,to-. wą. Każdiy :naród ma oe:zywi.ście prawo postawić u,s.łlezt u władzy pa.ńis.twowej tych po lityków, który'ch.zechce. Ale nikt nie m-0ż,e odabrać.naro'llom iinnych kra.jów, które ju.i: inie rnz były &wladltiiem tego, jak w Ni emc2ech do jfz Waly za.a~ na miji.ta.ryzmu i a,gt esji, praw.a do podni.ęisien.ia OtS ~~ze,gaw czego g!-0.s.u prz.eciiw.ko powtórzentu,;ię tra.glcmych wyd arz.ei.p.rzeiszł-0ści, gl-06u, który po,win.ie.n slysz.eć kari:d\y Niemiec. Gc,rzka to prawda, aje nie tylko Niemcy w Niemczech za chodnkh, lecz tak.że na.rody niektórych innych krajów natie żący;ch do bloków mi.j!.ta.rnych moca<r.stw za.chodnich nie stanę ły j &zcre na wy.s.okośc.i wymagań e.poki, nie przeja.wiają nale.żytej akty wnoścl, aby po łożyć kres przygotorwan.i<jm d-0 w &P<>k.oanego ±yofa, gdlyby w obliezu gróźb li p.r.zy;gotowań mi~ liit:amyeh, które objęly USA i niektóre Lnne ktraje NATO, nie wykorzy&tal swych możliwości do u.do.s.lrnnalenia na.j.s.ku.teczniejszy'eh rodzajów br0i, zdoj.nych o.stud?iić goirące gl-0- wy w 6ltolieach ni.eiktórych pai'l,s.tw NATO. W Zwi.ą:?Jku Radzieckim op:ra cowa.no projekty.s.konstruo wa nta oorid bomb jądrowych o zwięksw nej moey, Qd,Po wi.adającej si.je wybuchu 20, i 00 milionów t0in trntyl~. A po>tęż.ne rakiety, P<Jd.obne do ty ch, z których pom-0cą majorzy Gaga.rilll i Titow dokonali swych bezprzykładnvch lotów kosmiczny-ch wokól Ziemi mogą wnie.ść te bomby jądro-'. we i pl'zetra.n.siporfo wać je do ka.żdego punktu kuli ziiem.skiej z którego d-0lmna,no by ewelll..'. tualnie napaści na Związek Rad7.iecki lub na i.nne kraje.socja.hs.tycz.n e. ByJ.o by n.iewybaqzajną lekkomyślnością nie wyciągnąć -0.d<po 0 wied.i ch W!.iosków z.s;ytuacji, jaka ~ię wytworzyła v.fkute.k agres.ywnej oolitvki mllitarnego bloku NATO. i nie za.tra.szczyć isię o umqen.i.eoi e bezpiec,e ństwa (Jra.z po~.ęgi moca.r&twa radizie-. cki.ego, wielkiego obozu &o.eja Hstycznego, wszvl';.tkich pokój miju:jącyich paflstw. Rząd ifa<lzieoki i<:wraca się z nin iejszym oświ8dc~c.niem nie tylko do.przyjaciół narndu radzieoltiego,.którzy właściwie oceniają pokojową poliltylkę Zwią.z:ku Radzieokiego, ałe także do tych Judzi w obcyc:h k.raiach, lctór.zy być może chcieliby surowo -0.sądz;ić Przeorowad:zaie przez ZSRR prób z nowym>! rodzajami broni termoj'ldrowej. Rzad radziecki a:iodejmuje ten krok wierząc mocno, iż narody zrozumieją wymus.zo,ny cha.raidter teg.o l):l<lls.unięcia ; jego nieuchrormooć w -Obecnych wa.run.kach, Aby odebrać agreoo.rowi -0chot.ę do zbr-0dniczego igrania iz -0 gnem tr:z~ ba, by wiedział i wid.ział, fo jest na świecie siła goiow w pelinym ryinszlu nku <Jd"! przeć!każdy izamach na nieeawistość i bez.oieezeńslw<> p.qkój rohujących państw i że broń odwetu dos.ię,gnie agresora. w jego wła.stnym ego, wistku. Rząd raid.ziecki mówi o tym w.szysbkim nie tylk-0 po to, by wyjaśnić do końca motvwy,!które.skl0.nijy go d-0 pi)a jęcia w chwili obectjej prób j<j,drn wycji. Przy.pQmLna -0n o tym,przede wszy.s>bkim dlatego. aby na.rody ealego świah ~v;d zialy, &kąd nadciąga n'ebez!]jieczeńsltwo, aby mialv otwbil"te oczy na knowania w.rogów!l)otk:oju i aby mogły zes.polić swe wysilki do walki z tym niebez;piec.zeń.stwem. Niech wszy.s.cy, któ.rym drogie jest zachowanie pokoju, wiedzą, że mogą śmdał<> opl'zeć się o Związek Radziec ki i podejmoiwa.ne przezeń o.gromne wysiłki miierzają.::e do tego, by ot.rzeźwić inicjatorów psychozy wojennej ; powst.rzymać co.raz szybszy bief:l ku nowej wojnie. Kierując się ndell!tliennie lennmv.s.kimi zasadami pok~ jowego wsipólistnenia Związek Radzieclki nikomu nie zagraża, a tym bardziej na nikogo nie "amderza napadać. Rzad radziecki ośw' adcz:i uro.czysee, że &iły zbrojne ZSRR.nigdy,pierwsze nie uty ją broni. Ludzie radzieccy byliby szczęśliwi, ~dyby udało się skończyć z wyścigiem zbrojeń, gdyby na za.wsze zniknęła konieczno.ść dokooywania doświadczeń z bro nią nuklearną i gdyby naitody uwojnily się po wieczne czasy -0d clę! kiego brzemienia które muszą dźwiogać na ' swyeh barkach od oza.<;;u, gdy wojna sta ła się zl-0wroglm widm~m towarzy.stzącym &poleczności lud:. kiej. Cala polityka rządu radzieckiego zmie rza do tego, aby.sitoounki między pań>twami opierały.się na zasadzie pokojowego w,s.pólist.nienia. aby narody mo.p,~y swobo.dn!p rozwijać ha.ndel, wzbo.gacać s~ nawzajem wa.rtościami du chowymi i aby wmólzawod niczyly nie o to, kto..' le:cej wyprodukuje środków znifl'l czenia. lecz o to, ltto wvtw~irzy więcej dóbr materi:ilnych - tak niezbędnych dla Wt?A.Y!S!tki-ch. Tymi s~lachetnyrni dążeniami przepojony jest projekt no wego programu Komu.n: stycznej Pa.rtU Zwlązku Radzi(;!ckieiio, prog.rflmu określają{!ego koo.kretne zadania, któ re nairód radzieoki SJta.w!a 50- bie na najbllższe dwad'lteścia lat. Na.~z komentarz Rząd radziiecki jes.t prze!kn tnany, że wys.hki narodu ra dzieckiego w wa lce o utrwale nie bezpie~e~,~a. między narndowe:;:a nie pójl"!ą n:t mairne, lecz połączą się ooe z wysil!kami wsizystkich in nych na.rodów q,mierzającym do za!) wnienia t.rwalego niewzru.sz.onego '.POk-0ju na ziemi, triwnfu idei p~oju i postępu. Spr8wa pokoju i przyjaźni na.rodów zwycięży, zaś rachu by agresywyeh sil będą uclaremnione. Konferencja państw niezaangażowanych piq.teik, wrześni.a roznowej w<jjny. poczyna się w Belgradzie konfe.rencja państw m bardziej namacalne je.st nie.z=ngażowa;nych. Weźml,e niebenpie.czeń&two r-0z,pętania w niej udzbal ok.ofo 30 państw. Jw.nf!Jktu przez Niemcy Ziachod Konferencja belgradzk.a stan > nie, tym ba.rdziej :pilną i me wt nowe wydarzeivie w po!icierpiącą zwi!.oki.sipraiwą je&t tyce świ/llf.owej, przede ws:zyzaiwarde tra.ktatu E<Jko~owelfi(-0 stki m,jlt tego, że po ra.z pierw z Niemcami, trajttalt>u, który szy zbierają się na jednej saza.be'zij)ieczylby na.rody przed li przedstawiciele państw nie ~~~ymi ~amac)ami kze is trony należących do żadnego z śnie o to, jak WSlzy.sttkim wi.a- Ju.i.iMa.rys.tów memjjec ich. W la i.stnieja;cvch bloków. cz so d-0mo, walczy Zw:iąz-ek RadlZAe- juszy, Uczestnicy lconferencji cki. Jednakże w odpowiedzi belgradzkiej, dla lctórych z na p.rzejaw.i.0e przez ZSRR p.ewnością pr.zedmi-0.tem troski zdecydo wain:ie za.warcia trakta- j".'st sprawa polcoju, za,jmą się tu pokojowego z Niemcami i rowiw~i sprawą tzw. kryzyoota.teczmego zamlmlęc.j.a w ten su be,,-lińskiego" i ~prawą s.po.s.ób romzialu drugi.ej woj- N eml'jc. Wi.2 lu Twmentaforów ny świa.t<jiwej grooi,,,.ię mu roiz ~a-chodnu:h lwcentrn}e swopęt.a niem trz.eciej wojjjy świ.a- ;a uwagę. przed.e wszy i.ni tq wej. na wp.~yw-e, Ja>lci decy.?je lco<n. Nową demc.'iltracją si?y f(!renc m-0oą rnie6 ntt ro.zw odpowiedzi JJa rad.zieckie wiqwnie tego najbardztej papro'!)oiz,yeje za;wa,rcia tral-:.tatu l[/:ceigo obecnie.zaga<lni.! zi.a. pokojowego z Niemcami je>~ Df? Belgrodu przujeidża p - i>:!j>l'owadtze.ni,e do Berlita 2a- mier Nehru. Jego sf.anomisko chqdiniego dod.a.tkoiwych 5iit ~vobe.c spra.wy iemieckie: zbj'-0jn.ych oraz brooni z USA Jest jasne i ni<!d:wuz.narzne, i Aingli.i. P.o.sunię.cie to :n.ie ma J~żeli preimier in.dyjslci powi.ęk.e;zego 2a.c.renia, je4lłi cho ciągnie za sobą pafistwa d,zi o wimocni 0en ie gamieon6w nl':utralne. to wówczas nie wojskowych mo.carsit.w?.a.chod- ulega wą.t.pliwofri, że trchwanich w Berlinie zachodnim, a ly Tconfere>nc,ii bqdą rrntować podjęte zc,s.tato wytaź.n-ie w ce na przys.zlą Tconfe e : ncję wiellach ptq W<Jkacyjnyoh i tylim kich mocarstw w sp awie nie pro.woka.cyjnych, o czym naj- mieckiej. Je,piej wiiiedzą ci, którzy por.lej problem B~rlina zach-0dmow.ali decyzje skierowan;a niego, a wra:: z nim n o -ego koo.ty.n,g imtu wojcoik do blem Nie.mlec, jest w Be:. lin:i zwchqdniiego. clrnti/i obecnej NJjbardziej pa.r7,ąd ra,d r.!scki nie w~p,0 t- iqcym zagad.ni.enipm w Em on,j by <\wego 9~ ięt-e,g o obowąz pie. 7,wiąze>Tc Rad.:lecki ealll\lt wolrnc!lla.ro.dó'.l.,;,w-ego Jun- zuiąc swo,ą polcojol'ą poliju, wobec narodów p a iii>~tw tyt,;ę 0d wif'l )uż la doma ;;ocjalistyiciinych, wobe c WfJ>'l,,.Y- ga się zwołania. konfe.r.encji ~kiiic'h narodów dążąc;v.::h li<>,_ za.równo w. svra wie Bea li.na; zachodniego, ja,k ł w sprawie Niemi.ee. Mocarstwa za chodn.ie uchylają się od tej konferencji. Prezydet l{ennedy i premie-r Macmillan uznali koniec.mość rozmów na temat Niemiec ze Zwto,zkiem Radzieckim. Rozmowom tym przeciwsw.wia się kllc'cr.i Ade>naueir. który nie chce takiego pok.oj<jwego zala.twicnfa sprawy, które uzn{lwal-0,jy istnienie niezależnej Niemieckiej Republiki Demo kratucz nej. Ceiem rządu bońs'lego nie jest za.kończeini-e z imnej wojny, lecz podtrzymanie jej. R ząd Sta nów ZjeclnoC!>ZOnych idąc na reki: kan ckrzowi Adenau.erowi zdecydował się wstrzymać in!: cfatywę podjęcia rozmóu! do czoa su odbycia wyborów, do czasu ponownego wybrr.nia. AdeJ!l.?W! ra na lcanclerz. Decu.z.fa ta. ja le ją zresztą ocen'tają komentatorzy i polit- c -.achodnl, jest niesłuszna. Przewodniczqcy angir.l>kiej op0zyc}i Labour Pa<rty Cmssrnmn posuwa, się tak da letlco, że twietrdzi: Jeśli dos:z:lobu fw sta.rcia. Kennedy'ego z Adenauere>m - JO mol m zdtt niem istnieje iewlele innych sytuacji. które mogluby się przyczynić do poleps;;cnia szans utrzyman~a pmc 'ju tlę d: W.~chodem a Zaclwd.em", Zwiqwh Radzieclci wuci!- ąl ę/tfi' do npqocjacji. Trzei wo pafrzqcy politycy zachnd n i i ocrumiejq r-0le AdenaueM w t?w. hry.:ysie lerl/i.~/;im" i wiclzą rozwiaza nqp pmbemu iemieclci,ogo właśnie na drod.:e n.cgocjacji. - MECZYSLAW DĘRBER

3 Już ~sq-pjerwsze efektv Drltgi etap przemian w metalurgii P oświęciliś~'y ju _ż trochę miejsca za.gadmemu, k!t6 re w chwili obecnej nurtjjje cajy ;pr.zemy.sił metalu'\!:iczny nasze.go tkraju i mia.<;la: zagadnieniu norm u zasad.jtfojl.ych techiami.ie. Wypada jednak za~ta.nowić się nad tym Pl'Qlblemem niec J ob"!zerniej. Jak już donosiliśmy, wszystkie. zaiklady przemysłu metaju.rgioznego w naszym mieście - podlegle MLnis.teirstwu Prz.emyslu Cię:hkiego - przeszly na :nowy system normvwania pracy. Wś ród n~ch były :zaklady pioierskie - takie jak Fa bryka Kotlów i Radia\{lrów, bądź też Łódzka Fabryka Maszy Jedwabniczych, k>tóre znac2'lllie wcze - nie. od i.pilnych zaczęły pracować wedlug nowego, racjonalnego systemu. Specyfitka przemys.lu metalo wego polega na tym, że w przemyśle tym is.tmieje szeroki wachla:m różnych specjal zacji, w procesie pro dukcji wykonywane są różne, pod względem stopnia trudności i wymogów technicznych, operacje, a ponadto istnieją poważne :różnice w pracy nad wykonywaniem poozczególnych serii wytworów oraz tpoważne rói.nice orga.nizacyjne i technologiczne pomiędzy poszczególnymi za.kjadam,, Tak więc normy uzasadninne technicznie oo, z jednej _,..._...,...,...,..._ strony życiową koinie-cznośc:ą tego przemysłu, ponieważ w Orzepl~ls;~a:y za eranicą l TRZ.EZWY GLOS DER MONAT", BERL:tN ZACH. Miesięoznilk.za,chodiniiobedińaki, omawiając persipektywy :ro-koiwań Ws.chód - Zachód w &prawie Niemiec d BediJila ZaJchoidnie.go, z ubolewaniem pisze: Boom w ta.kich rokowaniach nie miało by najmniej!!zych sza<d.<s na. skłonienie moca:rsiw zachodich do kwestion()wa.nia g ai cy Odra - Nysa.. PodCllJlls takich rokowań wy&'jlloby na jaw to, o ozym da,wno wie nawet ł wiek, crzegio jednak: w Niemcrzech (rzachodni-ch) żaden poł lityk nie odważył się d()!ychciza.s po<wied.'ljieć bea: o.gró ' ł dek - miain.owicie, że linia Odry - Nysy jest nirnaru- szalna. P~ecież naiwet wśród zachodnich sojuszni.'ków \ paainje mil~ca zgioda, że Polska powimt.a. utrzymać. V.swój obeony stll<ll posiadania.". '"\: '-. UZNAC ZAGWARANTOWAC GRANCE POLSlK l. DE'lROT NEWS", DETROT Ukarują.cy się w tym wielkim 00rodk'U przemystow~m dziel!l.gk a mer}'lkański "pisze na ten sam temait: Klc'dy KetJedy mówi, że w każdej chwili gotowi jesteśmy\ r02jmawi.ać z R-Osjanami, to ma. on na myśli wiele spraiw powiojennej Europ~. Jedną z tych spraw jest 'i linia OO;ry - Nysy. Ale jaik moma jeszcrre prowadmić dyskusję na ten temait? Zdje Się, że w ogóle dziś nj.e ma. Ju~ momości rokowa.n.ia na ten temat. Ra.C7Jej p()win.niśmy v;aprq'pono- wa<\ naszą gwa.ra,ncję dlla. tej grain.icy".... " \ DOLNY BEG WSLY \ SOWJJETSKAJA ROSS.JA", MOS KWA Dzbeinruilk moskiew.slki omawia r-o JWÓj go poda["czy w-ojewódzitw POł-OŻ0yich nad dolnym bie.giean Wi'5ily i p isze: W najbłi~ej <pzyszlości dolin.a. w d-0jnym biegu Wis.lY od Plookia. do Tw.:ewa i Gdań.ska, lill:zll<ca. pona.d 4 tys. km kiw. powiem:chni p'2ieksztajci się w n-0w.v wielki -Olklręg pnzemys<lowy PolskJ. Wisła stanie się źró.' diem tanjie~ energili elelkitlrycl'lllej.. Pi~ wielka elekitr.o<wjdiia, któtą zbuduje się tu na l, Wiśle, będizie elelktr-owlllia wodjną we WłoołWku. System /. hydro<wę7a~ ~lllwjnlie podtn.iesde '(JO'lliom wody w Wiśle. \R07Wiiną się miasta poil00;0de nad dojnym biegiem Wisły. \Płoclk st3ll.ie si~ wielik!im -0śoodlkiem pnzemysłu naftowego. We W.t~cłaiwGcu 2buduje się ajwięksri;e w Polsce za- k!łdy włókna syntety Clllllegio i nowy wielki kombinat cei' JulorllOWO - plllj)iern!jcrzy. Nowe fa.bryki pljw\9ta.ną też w ~~dgoszo.zy, G'Uid!m ąidt!iu i innych miastach". /, :, i WARSZAWSiK TAKSOWKARZ NEMEC Z NRF J / NEUE RHEll!N ZETUNG", DUESSELDORF * Wail."'SZ!B4'Ski ilrot8!lj>ondent tej ri:a.ohod.nioniemiedtie: i\ gazety, d:r MaiU'er, o,pisuje SWJ\ rozrx;awę z taikisówkarzem. w wa.rszawie: Jeiłllill. z wanw.a.wsldcb talksóąarzy powi-edajial mi kdlka dllll teju 'ł>il'!zy za.chowaniu callkow:i~ o spokoju jedjno bw'drz:o tpm;ylkre 2damiie: Qey nigdy nie dacie wy naro BP~. j.u?" - ~d tym zpytal mnie, jakiej jeistem narod()wloset. P,ra.gni_en!ie nie tylk-0 polkaju, le rol'llladowa,nia. na ~ pięcia mu:~!2ylllmod:mvego jest w Polsce zjawiskiem po ~ ws7iechnym. ~~- ::~ O JAiNUSZU KOROZAKU CZERWONY SZTANDAR", WLNO Dzienniik wileńlsikli., wyrażając hold dla wielkie.go humanisty i ped a.go,ga, jak:im był Janiusz Korozaik, podkre~ śla!kult, jakim pamięć jego cieszy się w Pol.sce: Na.iednym z placów S7JC'Lec:ina W7lni~i O!lo w tym roku p()!nniik k!róla, ta.le - króla Maciusia Pierwszego. Jest to lk:ról, ma.;ią,cy na,jwiększe królestwo w PDlbce - krm cli?jieci. Król ten myślał o ich życiu, o ich mcrzęściu. Pomagał bied'ltym, troszczył się o nics7joo:ęśli wych i miał wiele ceoh wspólnych z człowiekiem, który go wymyśll i. puda~o<wał dzieciom całego świata - Januszem Ko rczakem. ZEMB Z ACHODNE W OCZACH HOLENDRA ALGEMEN DAGBLAD", RAG.A Ko.r-e.<;po.ndent tego d.zieinm.iika takie oito uwag snuje w związku z pobytem na naszych Ziemiach Za.chodn ich Póloonych: Po.Jacy ucizyn'li z tych 7liem k ra.j prwlhiwiie >0lski. Odbudowali staire i znisr.w"looe miasta, jak SzC"Zecin, Gdańsk i inne. Mia6ta. te.stały.się pojskimi do ostatniej ulic v i s:z,koly. pobieżnie poilnfotmowany w sprwach poutycamych czlooparciu o chronometraż pracy pozwalają obliczać wielkość produkjcji, wydajność oraz sprawiedliwy rozdział plac; a z drugiej strony są to normy niełatwe do wprnwadzema - biorąc pod uwagę znaczne róż nice pomiędzy zaktadami, a nawet oddzialami w tym samym za,j<la,dzie. Pierwszy etap a więc wprowaid-renie norm technicznie uza.sa.dnionych - został już w zasadzie zakończouy w naszym mieście. Łódzka metalujrgia zajmuje w stlrnlt krajowej drugie miejsce po Katowicach - pod względem terminowości i prawidlowoś.:; (mimo braków., o których niżej) wproowadzania nowych rio.r:m. Jest to ocena wążąra - pochodząca z Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego. Po.winna być :również wiążąca w drugim etapie, a który wkra cza lódzka metalurgia. EFEKTY BEZPOSREDNE Łódzka Fabryka Ma.szyn Jedwabniczych w roku poprzedzającym wprowadzenie norm technicznie uzasadnionych (959) wyprodukowała 256 ma.s.zyn. o wartości '.7,8 mijio.na zl. W 960 r. - a więc już P l'zy nll'wych normach - wyp ro.dukowano 3ó ma,szyn o wartości 96,5 mln zł, czyli 22 proc. więct,j. (Przy wzroście wydajności ;, 20 proc a zatrudnieniu większym zaledwie o 3 proc.). Zadania roku bieżącego i;ą wyk.onywane z przekroczeniem, tak że uzyskano za pólrucze - w..,.tosunku d-0 tego samego okresu w roiku ubiegłym - 9 proc. wzrostu produkcji, tj. 9 mln zł - p.r:zy WMoście wydajności o U p J'OC. i rzatrudnie.niu zwiększonym. o 3 proc. No rmy te-chniczne - będąo isto tnym dopingiem do redukrji czasu z.mad no.wanego i zwięk,sjzenia wydajności przyczyniają się w sposób zasadniczy do z-;vięks"t..enia p"odukcji i wydajności w calym pr zemyśle metalujl"gicznym kraju. Wystarczy nadmienić, że na szczeblu resortu produkcja wzrosła o śrerlio go l!la<lj'wafo Olkires najbliższy etapem dalszego usprawniania i po mądkowania zakładów Zano towa.no bowiem oewne ujemne zjawi>ka, rzu.tujące nieko.l'lzystnie na pracę niektórych przedsiębio.rst w. Niektóre zaklady wykazywaly wiele niezrozumienia dla wprowadzania nowych no.rm technicznych - i to zaczyna się mścić, ponieważ za.znaczy~ się.tu i ówdzie pewien regres -organizacyjny i średni wzros stracnnego czasu - z winy adminlsitracji i mbotni.ków. To samo dotyczy zdarzających się wypadków nie:.i&prawie-dliwionej a.bs.encji., Szczególnie niemiły do zarejestrowania je.5<t fakt, Żt'. część zaldadów nie wią tała W[)rnwad.zeni.a norm technir. nie uzasa.dnidnych ze swa specyfiką. Tak więc opracowania byly opa.rte na afaptacji znanych no rmatywów kro jowych lub zagranicznych. T!~ zawsze poparte wlasną doku. men tacją (chronometraż, tz w fotografia dnia pracy" itp.). Zai~ tnialy również pewi'!e absurdalne rozpiętości w nor mowaniu tych samych czyuności, wykonywanych Pl"LC'l tych samych fachowców w różnych za.kl a da.eh pracy. Pt'Zy lklndcm na to jest fa.kl, że w jednym zakladzie przyjmowano na toczenie gwintu minutę, a w innym 4 minuty. To oczywiście nie sp.rzyj<l rnz.;..,dnemu procesowi ustalania l wdrażania no wych no.rm. wprowadza zakłócenia na rynku pracy, wędrówki pra~nwników od jednego zaiklaiu dr. drugiego i inne niepotrzebne kombinacje. Z czego wynika ta sytuacja? M. in. z tego, że situżb3 normowania w niektórych zakladach obejmuje wylącznie: p acowników adm.inis,racy,inych, nie związanych z bezpośrednią produkcją. Należy przeto wzmo-cnić owe sztaby" technologami, inżynierami i techni kami mają,cymi bezpośredni konta.kl,z wytwarza- niom. Należy po.rządkować normatywy bliżej W6póli:;racować z branżowy:ni o- środkami nor mowania. 20 p roc bez stra.iy jakości. OCZYWSCE, Ale czy tyko do tego o.gra- KOOPERACJA niczają się zdobycze wynil,a- Na ws.tępie przykla.d: Na jące Z wprowadzenia nowyc!j skutek nierytmicznych d{staw no.rm? Oczywiście :nie. Nor- materialów (przez kooperan- ma technicznie uzasadniona tów) w kwietniu i maju nie jes t obliczona przede w.szyst- wykonała pla.nu Fabryka' U- kim na to (jeśli chodzi 0 fon rządzeń Budo wlanych. Z bradusz plac), aby place zostały ku dostaw silników, Zakłady sprawiedliwie przyzinawaine: Me-chainiczne im. St.r:.zelczyka za większy wkład pracy i :nie wykonały 5 obrabiarel< wy:hsze kwalifiikacje - wię- ekspo.r:towych. cej. Zrozumiała to najwcześ- Podobnych przykładów możniej sta.r:a, fachowa kadra na by wyliczyć więcej. w ~~;:;f:'~aj'po~ :{~iej~o;i~~= :zina.cznym stopniu wpływają Oil.e na samopoczucie zalo.gi, form p.rizemyslu ciężkiego. wpływają również na ks"ztal- Ale już widzimy po.ważne e- feikty irów.nież w :Ln.nych krę- towauie się pla.c i wyk0nanie planów - w wyniku chwil0- gach praoowników metalur- wych zahamowań procesu pro gii. Daje siię :zauważyć wzmo- dukcy'j.nego. A więc Siprawa żony pęd do uzupelir\ian:a wy ś kształcenia wśród robo bniikó'.'' wla ciwej.kooperacji - sprawa bezwzględnego kara.n.is obojębnych do tej pory na te :kooperantów nie wywi~zująsprawy. (Stare nieracjonalne cych się ze swych zadań.0.r:my 'llie uwzg!ęclimaly w zagadnienie koncent.racji koo- WY'&tarczającej mierze stopnia peraintów na terenie najbliżk,walifiikacji rnbotnika). Obec- szego wojewódzjtwa _ 0 pronie co ósmy metajowiec kształ blemy chwili bieżącej. ci się. Jeszcze w 959 r. bvlo po.nad 3 tys. robotników lód.z- SygnaHzowano nam projekt ikiej metalurgii bez s.zkoly powalania w Lodzi komisji ;j{i spraw Jcoo,peracji. W tej chw [.l-0.d.s.tawowej. Dziś iczba ta li trnd:no jest przewidzieć, ja- :zmalała do okolo.000. Oczy- ki charakter admitni.s.tr'lcyjny wiście, równolegle rozwija się będzie mial ów ośrod etk wiepęd do SJ2lkolenia za.wod-0we- lobra.nżowy, jedno jest pewne go. Do tej pory (tzn. przed - Jest 0' kon.iec'lllly i po winie.n wprowadzeniem nowych norm) dążyć glówruie do tego, aby wyrzdarzalo się często, że robot- najdywać przedsiębiorstwa PQ nik pi-zyucrzooy ~a.ra,~ial_. tyle łożone na terenie wojewódzsamo'. A nawet węcej, mz fa- twa łódzkiego d Lodzi, k!óre ~howec. Teraz t~.lrn. sytuacia ł mggłyby zastępować z bi.e- Jest me do pomyslerua. giem c.za9 kooperantów roz- CZY JUŻ WSZYSTKO sianych po calym kraju. Od ZALATWONO? ległość przedsiębiors.tw koope Oczywiście nie - i dla!ego mowa o drugim etapie. Ministerstwo PrzemysJ.u Ci~żkierujących jest bowiem jedna z przyczyn -okres.o wego zalamywa.nia się planów kooperacji. ROBERT GLUTH rewirz,ii, oo zrllllzltą przyw:il de Gaulle, Debł'e a.merll' kański sena.io0r Hum[)r'ey. W Wal"S'Zawie poohloem ten jebt jasny i w Bonn chyba równie:i:. ". POLSKA - CSRS PREDVOJ", BRATSLAWA Cza.<i-,pi,<nno slowackie omawia w.sipópracę między Polsiką i CzechosJowacją i stwierdza: W Dniu Energetyka LUDZE od megawatów i gigakalorii l Ṁegawaty, bardzo niewiele mówią laikowi. A przecież wprosr, gigakalorie. Te pojęcia nic, lub tylko lub pośrednio stykamy się z nimi na co dzień, korzystamy z nich w coraz szerszym zakresie, są juz niezbędne w życiu każdego obywatela i całego narodu. Megawaty, to energia elektryczna, która oświetla nasze mieszkania i ulice, wprawia w ruch maszyny w fabrykach, pociągi na stacjach. Gigakalorie, to miliony jednostek ciepla w wodzie gorącej i parze technologicz nej. Bez nich zimno byłoby w naszych mieszkaniach, stan~lyby zakłady pracy. Energetyka polska zatrudnia tysiące pracowników. Starych i młodych, świetnych fachowców i takich, którzy stawiają dopiero pierwsze kroki w tym zawodzie. Swe trudne, odpowiedzialne i czrsto niebezpieczne zadania wykonują oni codziennie niemal anonimowo. Rzadko się o nich mówi, nic często pisze. Poznajmy więc dziś choć kilku z nich. * Oto Roman Czerwiński. monter armatury w Z-Okładzie Sieci Cieplne.i. 32 lafa w za wodzie. wielokrnfn pr:mdow- il>. pracy i rac;onalizalar. autor patentu na wżarzanie końcówek rur. Rn:kochany w swej pmcy. której za nic nie zamieniłby na innq. Jeden z synów poszedł ślndami ojca, został energety kiem, drugi jest tokar=em. Stefan Kubicki, starszy maszynista turbinowy w EC ll pracue w energetyce od 2 lat. Doskonały fachal'iec. oh>luguie w zasadzie turbiny produkcji polskie;. W razie patr=ej jedna.k daje sobie również ra.dę z turbin.ar.ii zagraniczn!lnli. Na zd;ęcu kontroluje pracą i urbiny czechosłowackiej o mocy 25 megawatów. * Gdyby polączyć wszystkie lcable elektryczm, które monter kablowy, Józef Gibus ulożyl w swym życiu, to zajęłyby one przestrzeń z Lodzi do Warszawy i z powrotem! Tyle się już tego w czasie 40 - le-tniej prcicy uz bieralo. N a zdjęciu Józef Gibus, pracownik Zakladu Energetucznego Łódź-Miasto, układa ko lejny kabel u zbiegu Nowotki i li.fa.tej ki. D * ziś, w Dniu Energetyka. wszystkim ludziom od mer.awatów i gigakalorii i tym zatrudnionym w Łodzi i tym,, którzy budują Turoszów, Siekierki, Konin, Si~rszę i inne, wielkie elektrownie, składamy podzi~kowanie za ich dotychczasowy trud oraz życzymy dalszych sukcesów dla dobra polskiej energetyki. {bn) plany odwetowe miitarystów niemieckich są skiiza.ne n.a całkowite fiasko. ". FLMY POLSKE W USA TME", NOWY JORK Tygodniik amery'kań.siki :Lnformuje o powodzeniu filmów po!skich w Stanach Zjedocz0lllych. CzY'lamy w Niemieekie postulaity i aspi racje (chodzi 0 gra.ni=e Wielkie maczenic ma wspólpra.ca obu kra.jów w Polska produkcja. filmowa podjęła pierwszą poważaspi~ acje Bonn) stajy się cal:kjdwicie ni erealne w nai'l!zych wa.jce z mihtaryzmem niemieckim. CzechosJO'wacja zdt>- ną próbę wejścia. na. rynek amerykański. Za pośrednicc-.zzsach. Nie ma ani jednego męża s.tanu na Zachodzie cyd owanie wypowiada się za SP'fawiedliwą gra.nj.cą Poł- twem c'llterec'h amt rykań~kich firm im>ortu filmów kiury by był gotów poświi:cić dla tego celu choćby jed~ ski na Odrze i Ny.sie. sprzedano 6 filmów polskich, z których na szersre fonego iiołnierza. Nikt na tych ziemiach nie ma wątpli Dziś nairo!ly o bu naszych krajów nie S\ w takie.i sy- rum poszły tmy: Kanal", Ewa chce spać" i Popiół wa ci co ~o kh?cstatec:me:i p;zynale:tno~c! tuacji, jak we wrześniu 939 r głównie dlateiro, że ft\- nim: di.amenf". " Zachodme granice Po.J.siln me mo ga, JUZ ulec btdnej czy,ie przyja:'.:ń ze Zwhr~kiem Radi:viec~im. Ws'tystkie Filmy te d k" " ~-~~ ~~... -,..... ~ - -~... ~... '.' '-:'--~ ~:'-.:'-.'.""--~~~ ~... ~~.,.,~-.-!&.!:.:.:!.!..:~!~!!'.~~!..: l>zennk ŁODZKl m: 205 (459). C

4 Jesienno -zimowe prognozy odzieżowe J 00 lys. plaszcży. ubrań i kostiumów ie 230 lys bawełnianej bielizny ~ Kłopoty z ubrania mi dla chłopców eś!i porów.nywać ilości o. dzi ż.y charakleryzujice zaop.a.trzenie j sienno-z.: mowe w &:ugim pólr<h.:z.u uh. roku i roku bieżącego to wypadnie ono na pewno na korzyść obecne.go ezonu. W r<j ku 960 Wo,iewódU.ie Prze że zaopatrzenie w ten artykuł > cizie lep.szc niż w u biegłych latach. PrzygQtowano 230 tysi~cy sztuk kom>letów, reform, koszul itp. Przewidziana 5jębiorstwo Handlu odziażą,_---, dostarczyli> b()wipm dla L-0-dzi z o i województwa około 70 tys. )'CZenza < kryć damskich, męskich i mlodziewwych zaś w tym r-0- h k ku ilość tych okryć sięga 00 arcers ze tysięcy sztuk. Z tym, ż.e wpro wadzono blisko 600 nowych wzoców. Zwiększyła się także znacznie ilość ubrań mę.gkioch z elany, O ile w u.b roku rozprowa d2lono ich tylko 400, to obe~ przygo.towuje się 5 tysięcv garniturów. Ró\ m;eż o wiele więcej, bo o 9 tysiqcy sztuk 2Jllajdzie s:ę w s.pn:edaży ubrań z 60 proc. czesan."i. Niewielkie natom iast będą nieste ty ilości ubrań z Soet<2'k". Płaszczy mę skich przygotqwuje się blis :co 35 tysii::cy. w tym pewna ilo.5ć p las zczy produkcji beziimnkurencyjnych Łódzkich zarrd. Odi,ieżowych im. Próchnika. T egoroczna moda na.kazuje naszym pa:niom ubierać się jesi enią i zimą w cieple..xa lr.tyczne kostiumy. Handel przyrzeka po:tryć to zar>;>trz.eoowanie. Krakowakle Zakladv Odz:ieżowc d<jstarczą wide dekawych faoornów mod Do nych k <AStiumów. Natomias t na jj.ep.sze i:>la:;zcze dams kie naide~dą z Jaroci0a i Pa2Ja nia. Te obydwa zakłady mają jtliż ustaloną markę w.śród klietntek. Jes.ien.'0-Zimowych <laluslkich kvsitiumów i płaszczy P.rzygowwuje &ię blls:ro.24 ty.s.iąc~ H andel ;przyrz,eka pokryć w J)ełni zapol.rzebqwani0 na odzież dziewczęcą. Przygotpwuje filę je i bowern aż 7 t.vsięcy m!uk (2,5 tysiąca. rc'llprtwad.zam> w ubiegłym sezonie). Nieco gorziej bę.dzi<? nc_toroi<!st z okrydami chlo pięcymi, Mimo, ~;i wyt ómie dostarc'lą. ich blisko 9 tys. ~tuk {o 7 tys. '-ięcej niż w drugim półroczu ub. roku) nie będą to il<>ści. wysta,rczające. :Qlatego też Wojewódzk:"' Przed_siębioc~wo Handlu O dzieżą oort aktuie ze spóldzielnfam.i prac.v w spra w;e dodatkowej prod.uikc.ii przede wszystkim J,.hrane:k dla chtopców w wieku od 7 do 4 lat. Jeśli tylko uda sę zdobyć tka niny - braki zootaną n.iewątpliwie pokri..:re. Chodziłoby ~ednak o to. aby pr-0dukcja spółdzielni czy z a kładów ter mowych byla lepsza niż. dotychczas. S zczegól.nie wiele do życzen ia pooz-0sta,wia nada. wzornictwo. Spótdzieln:ie i zakłady terenowe po winny w większym stopniu korzystać z w2i0rów państwowych. W sezonie je.sienno-zimow.ym ogromnym ponytem cieszy się zwykle bielizna ba wełniana i to zairówno d<imska. dziewczęca jak i mę.ska. Hurt przyrzeka, Komenda Chorągwi Lódzkiej Związku Harcerstwa Polskiego z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 96 /62 sl<łada wszystkim opiekunom drużyn, instruktorom-nauczycielom, cale mu nauczycielstwu życzenia jak najlepszych wyników wy chowawczych oraz wszelkiej pomyślności osobistej. Młodzież harcerska swoim nauczy cielom-wychowa,vcom również serdecznie życzy wiele radosci i zadowolenia z pracy. CZUWAJ! * * * Komenda Chorągwi Lódzklej Związku Harcerstwa Polskiego w przededniu nowego roku szkolnego l96/62 życzy całej młodzieży najlepszych wynl ków w nauce, wspólnych ra dosnych przeżyć szkolnych, a członkom naszego związku pel ni zadowolenia z pracy harcerskiej. CZUWAJ! ji!st '..kże spora ilość bielizny imp()rtowanej, Nie pov.; ni.en ;się też dać odczue brak bielizny jedwabnej. D o bardzo PO.$Zukiwimych artykułów należy dziani na welniana. Dobrą nowiną bedzie więc wiadomość, że sklepy otrzymają je; więecj i w lep<szy!l gatunku. Dzianil.na nareszcie nie będzie się kurczyć, Czy naprawdę? - przekonamy sie. Pc<l.adresem wytwórni Q.ziewiarsk<ich kierujemy jednak prośbę o Jadniej~ze fasony sweterków. Ostatnio wzornictwo dziewiarskie bardzo &ię popsuło, N ie'llbyt porny lne prognozy dotyczą pończoch, szczególnie krvs-.ota!.ków i pończoch bez szwów. Pończoch welruianych. bawełnianych. st-eelql!lowych zwyklych ma być pod doota<l kiem. W pończochach helan.oo mogą wysta.oić tylko niewiclkie bra ki. Życzen..iern ma tek byłoby jednak. aby nasz przemysł W produkował rówmez pońcrochy helanoo dla dzieci. Przydałyby się też. rajtuzy helanco na zimę..prawdzie najmodniejsze płaszcze pr"zieci w deszoww szyje się i u.ż oboon.ie z ładnego i pra.ktycz- Dl Dziecka w lokalu PDT Dotychr,zas istniejący w Lodzi Dom Dziecka przy ul Próchnika, nic po.siada, n ie stety, odpowiednie.go lokalu, co. ujemnie odbija s:ę na Dla amatorów języków obcych Kunsy języków obcj ich wob,ywaja.wbie coraz wi ęcej zwolenn,jków. Z roku na rok domy kultury. Towarzyl>'bwo Wiedzy Pow.sizechnej. &lowem wszy.st.kie placowki kultur.al n()o-()św:ia,towe organizują coraz więcej kursów języków angielskiego, ro.syjiskiiego, nie mi~kiego, fra.nrusok.iego it'p Z nowym r0okicm szk<>lnym wznawia. również swą <7.<i.a.lalność Studium Języków Obcych przy Domu Kultury Nauczycj<!la które przyjmuje zapicsy na kurs jęiyków rosyjskiego, angielsk:ie g<>, niemieckiego i francuskiego dla poozątkują cych i 7,aawa.ns>wanvch. Stud:um przy Domu Kultury Nauczyci<>la prowadzi również!kluby konwersacyjne dla oeób posfadaiąc:n~h dobrą z:najomość języka oboogo. Nową formą clzial.alności stu dium w roku bieżącym ja<;t org.an.i zowan.ie nauki w zakladagh pra.cy i instytucja.eh w czasie d-0g-odnym dla. praoowników. Wszelkich informacji w tej swawie udziera So8kretali.at Domu Kultury Nauc-i;ycjela przy ul. Piotrkowskiej 37. funkcjo,nowaniu tej placówki Aby, z jed,nej sit.rany, ułatwić rodzicom dokonywanie zaku pów dla dzieci, a :z. drugiej s.tworzyć wlaści.we warunki dla pe.rsonelu, planuje się u nądzenie nowego Domu Dziecka. Dla tego celu prze znacz.o.ny zostal lokal obecnego PDT, który z kolei olrzy ma inny budynek. W nowym DD znajdą si<; c;toisk a z odzie& d z iec ięcą ; ml-odzież.ową (zaopa,rrywane wproisot z przemys.tu), s toiska z obuwiem, gala.n.terią i zabawkami. Dy.rekcji Domu Dziecka podlcg.ać będzie 0 sklepów rzlokalizowanych w różnych dzielnicach miao:ta. gdzie również będ.zie można otrzym8ć arty'kuły przeznaczone dla dzieci. W d,otychczasowym Domu Dziecka przy ul. Próchnik2 znajdzie miejsce prawdopo.dcbnie jeszcze jeden pla,nowany sklep 00 drnbiazgów". (Kas.) ne,e;o ortalionu. ale i folia ma jeszcze wciąż odbiorców! v_ł związku z tym handel zamowil sparo płaszczy z folii i to zarówno dymnych jak i kolorowvch. Na zakończenie jeszcze dwie interesuiąee wiadomości: w-e wrześniu wiele odzieży (również i zimowej) produkowanej cio 959 roku ulegnie pr:recenie zaś w V kwart.ale nade.idą po.nadplanowe ilości o dzieży i bielizny w nowych atrakcyinych wzorach 7.amówionvch rn. i. na: Targach Poznańskich. (Kas.) Abonamenty. na premiery filmów polskich W związku z Fe.stiwalem Filmów PoJ.skich Miejski Zarząd Kin w Lodzi wprowadzit kartv abo.n.amentowe o obmżonei cenie do następujących kin wyświetlających i;iremiery filmowe polskie: Do kin.,baltyk" Polonfa'' na seanse popoludniowe kartv 8-bilet()llji e w cen.ie złotych biletowe zt 32,-, na seanse do godz. 4: karty 8-biletowe w CElnie zt 48,-, 4-biletowe zt 24. Bibliosam Do kin Muza" i Zachęta": ona sc'anse popołudniowe kairty 8-biletowe w cenie z! 8, 4-biletowe..zl 24, na seanse do godz. 4 karty 8-bileiowe w cenie zl 40, 4-biletowe zł 20, na pjerw&z.e mie.i.sc.a. Ceny te oi;>oia, ią:ziują w od rniesi-enitt do filmów sta:ndartowych. Przy realizacji kady na film panoramiczny.. S.amsOl!l" 'w ki.nie Ba,ltyik" pobierana będzie dopłata w wy...">0- lro.ści zt 4, natomia,:>t na film par,i0i;:amiczny Krzyżacy" w kinie Muza" w wysoko&cl zł 6 od j~ego mie.isca:. Dl.a poo,iadaczy kart ab<jmamentowyah zarezerwowane zo Gtaly w w/w kinach sipecja,lne m~eisca. Na,bycie i realizacja kart abcnaimentowyoh w kas.ach ty'ch ki.n odbywać się będ2ie pooza normalna kole.inoi cia, PO\Stiadac,z karty może ied:norawwo zrealizować. z niej dowolną ilość kuiponów. Karty są ważne tylko w kinach. do których wstały zakupkme i wyłącz::i.!e w okresie Festiwalu Filmów Polskich. A nowa inicj atywa ŁDK Powstaje w L<Jd.zi kuturalna placówka zupelnie nowego typu, która zainteresuje przede wszy.stkim milośn.ioków czy telnictwa. Oto, zgod.riie z żr czeniami czytelników biblioteka Łódzkiego Dom~ Kuilu- ' o wpół do piątej rano czy stal ten pan, czy nik składu p. Michalak no w kolejkach. w po bylem przekonany, też nie. dwoi się i troi. Przyj- nieclzialel, kiedy mam że za,jmę jedno z Kierownik oznajmia, mujl' intercr.antów z ko \Yiększc przydziały moplerwszych miejsc w ko że przydzielono 50 ton lejki, odbiera liczni! te gę załatwić nawet 00 lejce do skladn koksu koksu. Jest więc na lefony oraz jedno<!; ;. osób. Dziś zalatwilem pogazowego, który pro dzleja, że prawie wszys nie unika osób, ltt<ire 36 Jnteresantów, a po wadzi Lódzkic Przedsię cy będą załatwieni. Roz przychodzą do biurn zostalym <"zterem pro b!orstwo Handlu Opa- poczyna się normalna aby załatwić zakup po ponowalem, aby zgłosi em i Mate!'iałami Bu- p:aca składu opalowe- za kolejnością.,jest li się września, ale dowlanyml. Podobne na go. przy tym nadzwyczaj tylko jedna osoba wyra dzieje żywili widocznie uprzejmy, uwzględnia zila na to zgodę. Sy i inni interesanci, bo Notuję uwagi ludzi z :i:yczenia klientów co do stemu sprzedaży nie mo wiem 0 godz nali- kolejki. Wszyscy narze- jakoiici koksu. załatwia żna zmienić jako 7.e je czylem już 9 osób. lrnją na długie wysta im, jeżeli proszą trans sieśmy uzalei:nlenl od - Ja przychodzę tu wanie od wczesnych go vort. gazown\. Przydziały ko luż cd trzc<:h dni _ 0. ksu są różne l dlatego ~ladc :.:a ml pan za lttó RE p O R TA z nie można podobnie za rym stana?em _ zaw latwiać l:lientów jak to sze jednak w ostatniej ma miejsce przy węglu. chwili zabrakfo ula Czy rzeczywiście nie mnie kol<~u. Dziś może można? bęcę miał więcej szczę~ cia. Może. Na razie wszy Rtkich dręczy tylko j~dno pytanie: czy gazownia zwlększy ua dzień ru-;siejszy przy dział? W popr~ednim dnia przy~nano bowiem do sprzedaży zaledwie 30 ton koksu i ponnd 20 03ól> ooeszlo z kwit klem". O godz.?.30 zostaliśmy ypuszcc.:enl na podwórko gazowni gdzie mic!icl się biuro skla du. W kolejce następt Je poru!i.zn'!" lconfllk ły na OLlWieczny temat: dzln rannych przerl ga zownią, wszyscy mówią o J.;:onieczuości Jaklejs reorganizacji pr?.y do konywaniu wplat i od blorze koksu. P. Sob ~owski skarży się, iż z,ie<lnego mieszkania mu szą się zglaszać aż dwie osoby (matka i syn), aby zostać załatwiony ml. 'J ymczasem klerow- - Mamy ponad 4 tys. 0lbiorców - mówi kie rowni.k -.Jeclnal<że w maju czerwcu prawie nikt sio; do nas nic zgla szal a dopiero teraz za czął się ruch. zawsze lu dzie wszystko odkłada,ją na ostatnią chwili:. A przecież wszyscy zo staną do 5 listopada :;;a łatwlenl nie ma po trzeby stawać o 4 ra Przeclc:: mimo tych czy innych trudnnści organizacyjnych - Lódz kie P,rzedsiębiorstwo Handlu Opalem i Mate rialami Budowlanymi powinno w,iakiś spo sób usprawnić wydawa nie koksu. Liczni kllen cl na pewno woleliby nawet c!lużej poczekać w domu na dostawę te go opału aniżeli codziennie, skoro świt, wędrować do składu. Dlatego też naszym zda niem wart> pomyśleć o wprowadzeniu syst.e mu sprzedaży jaki obo wiązuje. przy dostawach węgla. J. Kr ~~.:-.-~~... ~~~ ~ ~~~~~ 'l DZENNK LODZl( nr 205 (459) ry (Traugutta 8) unowocześnia obecnie sy&tem wypożyczania książek. Wprowadza ona wolny dostęp do pólek - samoobsługę. Będzie to okazja do blit.szego kontaktu czytelniików z księg-0.zbio rem. Otwarcie pierwszego łódz kiego Biblio.samu, poznstającego pod kie.runkiem Krystyny Lewickiej, odbędzie się ju.tro, w piątek, września o godzinie 5. Warto tu do. dać, że bibliote-ka. będz!e o twarta codziennie od god.z. 5 do 20, przy czym korzystać- z niej mogą bezpłatnie wszyscy łodzian i e. Jak iru'lowacja ta przyjm'e się w Łodzi? Nie omes zka my sprawd.zić tego w swoim cza.sie. A w tej chwili pierwszemu łód7jkiemu Biblio,samowi życzymy powodzenia w pracy! M. Komitet Lódżki Związku Młodzieży Socjalistycznej i Zakład Doskonalenia Rzemiosła organizują kursy ]<roju i. szycia i. stopnia. Zapisy przyjmuje się w KL ZMS, ul. Piotrkowska 262 pokój nr 7. Kurs rozpoczyna się z dniem 5 września br. ~: :to * Ośrodek Gospodarstwa. Domowego przy ZL Ligi Kobiet przyj muje zapisy na 6-tygodnlowy lmrs acjonalnego żywienia, 6 godz. kurs dietetyczny, 3-rnlesięczny lrnrs. do,zk&lający dla intendentek i lrncharek. Zapisr przyjmuje in!orma Ks i ą ~ ka, k sęgarne itd. - Dom <csiąili:i"? Z panem d~ rektoil'em pros-i:ę. - Słucham. C''sow,~k. - - Jak minęło lato w pa.n.a nstytucji? Wbrew temperat u ze tego sei,onu u nas bylo- bardzo gorąco. Przede wszys:km akcja pod~czników sz.k0lnych dnsta.rczyla nam sporo emn<:ji. Tak na tereme miasta jak i w<>jewódz..wa. - Jak pan<>wit z tego wybrnęli? - Generalnie stwerdzaąc mamy to?oza sobą Ws7.ystkie niem~! >7..knly odebrały swoje przydzialy, pozo.stały jeszcze te szkoły, w których nauczyciele byli na urlt- pach. Ostat.rna wzyfac)a Ministerstwa Oświaty oceniła całą akcję pochlebnie. Nasze województwo notowane jest jako Jedn<> z przodujących. - W<>bec tego na l t>ży vanom wyrazić uznanie. A teraz z innej bec?..ki: obse-w>waliśmy w ciągu lala dość dui'.v ruch nie tyle w księgarniach ile z księgarniami. Jak.ie nowe obiekty ;sprrdaiy książek 7.ySkali mieszkańcy Lodzi na ot waroie sc'l.>n czytelniczeg<>'? - Po dlugim oczekiwaniu naukowcy łódzcy i situdenc~ obrzymal swoją ks:ęprnie przy zbi gu ulic Narutow; cza i Armii Ludowe.]. Jednym 7.daniem mogę stwierdzić, że Akademicka" Jest.ie<lną z najladmeiszych \\o kraju. A po.za tym ma rzeczywjści~ pełny asortyment wydawnictw naukowych z przewagą prawniczych. - A p0oza nią? Jak wygląda ekspansja na peryfe.ria<"b miasta? - Mieszkańcy Widzewa otrzymali piękny pawilon księgarski, a ponadto uruchomiliśmy k.sięgal'nię na R-0- kiciu. w nowym osiedlu mieszkaniowym, wreszcie - księgarnia zo&tala oddana do dyspozycji mieszkańców nowego osiedla na Dolach. - Słowem najpilnie,jszy głód ksiąi.ki w dzielnicach tzw. peryferyjnych 'Z'<hStal Za8>oko,j00y. - Częściowo. Na naszej mapie księgarsikiei w dnieją.ies.zcze bale plamy: na głębo.kich Chojnach, Julianowie, Stokach i ul. Lima.nowsu'>iego. - Kiedy je zamalujemy"? - To pytanie razem z panią przekazuję jako dl"<lykację Miejskiej Komisji Planowania Gospodarczego. Bardzo ściśle z nią wspólpracujemy. - Jeszcze jedno pyta.nie: czym pa.n-0wie uracr.ią nas na długie wieczory.ie.sienne? - O tej po.rze nie możemy mówić paillli s,pojrzy na niebo: dopiero :zaczyna o jesieni, niech się lato. Rozm.: Zo-Ta. Ozdobne koperty, nalepki, katalog, o ko liczności ow y kosownik Przygotowania do wysta y = w pełnym toku Pra.ce przygotowujące ogólnopolską wystawę fila.te!i.sttycz ną Lenin i jego idea", która odbędz i oe.siię w Lodzi, &ą już. w pełnym t-0ku. Codizi ennioe do komitetu orga,m,za,cyjnego wiply wają z terenu cat.ego kraju zgloozenda wy.staiwców. D<>tychczas jest ich p-zesz.to 20. Przewiduje się, że w kla.sie oficjajnoej wy.stawione będ ą eksponaty Mirn,<;terstwa LąC'Z :n.ości i Mureum Poczty Wrocla\Miu. rw tej chwili w druku zna; duje się barwny afi<'>z: pr'.lpngandowy. Wykonuje się r.)wnież dyplo my dla w,.,,taowców o.rae; sp.ecja.lne medale pamiąt kowe i na.grody honor wve. W druku jest ta,kże wielobarwna nalepka propago.,dowa, która będzie wyda.na w małych <>zdobnych a,rku5'ikach, Z'.l.Wl.?ra jących 6 sztuk nalepek oraz ozdobne koperty wyst w;owe. w czasie wiystawy zna.ld< się w sprzedaży no we, atr~k- cyjne &ene znaczków, kt-0re mo ż.n.a będzie s templowac {lk-0li.cznośclowym kas.own;kiem. Kasownik taki u,p.amiętnia.ący tę niecod:zi 0 enną imprezę wykon u.je już dyrekcja poc'zty łódzkiej. Orga.mża.torzy sprowadzili z P()znania,o;pecjalnoe gabloty wysfa,w{l\\"e. W opra.co warnu zna..d<uje &ię też kafalog wystawy, W~"ltawa mieścić się będzie w łodzkun Pałacu Sporwwym w dniach od 5 do 2 li.s:toiada br. Ponioewiaż wstęp będzie Dezplatny, i:>o;:woll to llcznym r~<zom mies.i,kańców naszego mia.sta zwiedzić tę at.rakw kilku zdo ni ach cii udziela Ośrodek Gospodar stwa Domowego, ul. A. Stru ga w godz tel * {. * Kierownik sklepu MHD Wló kno przy ut. Wrocławskiej 7 informuje za naszym pośredni ctwem klientkę, która 29 bm. zostawiła torebkę z pieniędzmi i innymi rzeczami, że zguba jest do odebrania. * :to * Teatr lm. Jarac7.a zawiadamia, że bilety.a lrnplone na sztukę Gra rzeczywl~:t.ość" na dzleń września br. będą ważne w dniu 0 września br. na tę samą god.zin~. cyjnie zapowiadającą się w~ sta.wę. Spodziewany jest te> k ż,e liczny naptyw filatelistów.z terenu wvj. łódzkiego i innych. części kraju. (Kcs.) ~ 0 s ~ PRALNCE N<>Wa Sól" a.650 zł - Piotrko \l\r.s.jm ł:l, 9. Narutowicza 32 Gdań.ska 2. ' ODBORNK wszystkie typy w od z.. LAMPY radiowe i tele~zy jne w dużym wyborze, MAGNETOFONY Melodia" a zł, STABLZATORY napięć w cenie () zi -i Piotrkowska 27. ~ ; SRODK.antykonoepcyjne: globulki Zet'', płyn Arno''. krem i błony; Proven" sln.rtecz.ne, ł nie.sz.kcdliwe i łatwe w A stosowaniu - do nabycia" we wszystkich drogeriach. ł MHD ~. Art. Chemicznymi. TABLETKil pr:reciw grypie, aspiryna. tabletki o:l bólu głowy. akron, syropv oo kaszlu - drogerie: Nawrot 35, Plac Wo ln<j5- ci 9, G lówna 52, Plotrkow ska 57. Narutowicza 35. erzecenoną odzlież. damską, męską i d.zie ~ięcą można nabyć w du zym wyborze - Kościelna 6; Ogrodowa 4, PiotrkowsKa , Liroan.owski~o 46. USLUG.,ARGEDU" POGOTOWE naprawc:re sprzę<tu zmechan;ziowanego g'q'jj J.cJar.stwa dom"'" wego Arged" - za hocl nia 22. tel. 526-:W, żwir-~ ki, tel " K. ~---~-~~-~

5 i Niez_a/eźnie ocl cotygodniowych wygranych pieniężnych Ł. G. L. >>KUKUŁECZKA«f JUZ OD MESĄCA WRZESNA chcąc przyjść z pomocą w zakupie zapasów zimowych wszystkim grającym PRZEZNACZA kilkanaście dodatkowych nagród specialnych po zł Każdy kupon złożony w miesiącu wrze ś niu bierze udział w losowaniu nagród specjalnych. Przypominamy, że w tym tygodniu f - GŁOWNA WYGRANA WYHOS złotych JnieUJażnlenie Zarząd Spółdzielni U s ług Przewozowych Akord" w Łodzi ul. Żeromskiego 60 uniewa ~a zagubioną pieczątkę o brzmieniu: Pom. Sp-nia Przewoz. Akord" w lodzi ul. Gdańska 3 przyjęf... do pracy data... podpis. " f NERUCHOMOSC DOMEK jecłnorodztnny - wolny z ogród.klem kuplę. Oferty 4433" Biuro O g!oszeń Piotrkowska 96,JEDEN ha ziemi Romanow k. Koch.anówkl - sprzedam Pawlows ka. Wia domoś ć na miejscu P_L_A_C~-w--o-;k:-:e>-;h;-:_ 4355 G dzin dziennie pilnie po- KU.RSY fotograficzne-;_ ży włókienniczej oraz prakt y ką, techników włó- c=y:--:rii:diostacii sprzedam. Oferty pisemne 4392" Biuro ogłoszeń Piotrkows ka ~6 li DZALK 750 m kw. lub.500 m kw. w Lęczycy s;.irzectam tanio. Wiadomość Lęczyca, Waryńskie go 2, Tadeusz Kazimierczak 444 WLLĘ jednorodzinną wol ną bli5ko tramwaju - n jchętniej Ruda Pabianicka kupię. Oferty pisemne 4347" Biuro Og!o s zeń Piotrkowska G DZALKĘ m (polowa zalesiona) sprzedam lub zamienię na samochód. Wiade>mość Lódź, Piotnkowska G 4425 G DZALK budowlane od m kw. do m sprzedam. Klinowa 6 - przystanek Kochanówka 4380 G SPRZEDAZ. KUPNO KULTURALNA opiekunka do rocznego dziecka potrzebna. Ląkow«0 m. 29 godz. 7-9 H375 G. _. POMOC -- do dzieclta do- PLYTĘ marmurową biała wymiary 45X57 cm lub więlrnzą kupię. Tel SKODA G Samochody-motocykle chodząca potrzebna. Mia nowsltiego 9-3 godz G POMOC domowa docł;'odząca potrzebna. Gdańska m. 2 adwolrnt 4369 G POMOC dochodząca do lekarza i dwojga star cztero- szycn dzieci potrz~bna. drzwiową, cetua do Gdańska - m G sprzedania. Lódź, Zacho- MSTRZ cholewkarski po dnia szukuje pracy. Brzeziny SAMOCHOD Steyer-55" tel ~ małolitrażowy, stan tech GOSPOSA do lekarza po njczny (wygląd bardzo do trzebna. Tel po b r:y) sprzedam pilnie. Wy gc'dz. 7 '357 G spiańskiego lga 435 G WARSZAWĘ" ~S-kod(i" furgon sprzedam. Grunwaldzka 30c,przy Pojezierskiej 4398 G SAMOCHOD Fiat 500" -= sprzedam lub zamienię na Mosk,vicz 400", Folwarczna 4358 G. MOS~WCZ 402", stan dobry zamienię na większy lub sprzedam. Ryszard Załęcki Lask, ul. Żeromskiego -0, tel G SYRENĘ" 0-96 r. p l<m sprzedam. H G Zielona 2Ga m. 4 godz. SAMOCHÓD Slrnda" "' sprzedam KarWO\\'Ski, Pa DWA kro;na mecanic" nc pasmanteryjne sptzedam bardzo tanao. Wiado mość Lódź, Moniuszki 2 m. 3, Kosik 4407 G SATK-ogrudzeniowe - - słupki, bramy, furtki po leca warsztat ul. Złota G WAPNO lasowane, gruz, kamienie sprzedam. Chałubińskiego 4 (Sikawa) 336 G usrn -skóry'piatyn-owe, srebrne, niebieskle, kołnierze w najlepszym gatunku poleca hodowla - tel G BURKO sprzedam- z Po~ wodu wyjazdu. Tel (caly dzień) 4528 G GĄBKĘ plastikową zagra bianice, Robotnicza 0-2 (kolo dworca) 4527 G [ PRAGA [ LOKALE l.od:t - 2 pokoje, kuchnia - zamienię na po dobne Rzeszów. Oferty 4434" Biuro Ogłoszeń, Piotrlt0wslca G MALY pokój, ku~hnia duży pokój - zamienię na dwa pokoje. kuchnia. Oferty pisemne 442" Biuro Ogtoszeń Plottk.ow ska G DWOCH uczniów. przyj. Szybko * Tanio -te Solidnie i.uslug DLA LUDNOSC! Woiewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Meblami PRZEPROWAl:>ZA NAPRAWĘ. i RENOWAC.Jt MEBL. STOLARSKCH TAPCERSKCH w swoich punktach usługowych: LMANOWS Kl EGO GDANSKA BAŁUCK RYNEK teł _,...,...,...,,~, LEKARSKE mę na mieszkanie (okoli D Jadwiga ANFORO ca Placu Niepodlegidści). WCZ weneryczne, skór- 0.ferty pisemne H393' '. ne , ('róchnika 8 Biuro Ogłoszeń Piotrko w 460 G ska G ln RECBER - wenerycz POKOJU na kilka miesie ne, korne. zastpca doey bardzo pilnie poszukt; któr Zlomkowski 6-9. Ję ewent. kuplę wydzie- Piotrkowska lł 3547 G!one spod kwaterunku. Dr KUDBEWC:Z specja Oierty pisemne 4389" lista choróo weneryc~ Biuro Ogłoszeń Piot'kow!l.~cłl, slmmycb e-0. lt- sl<a G J&. ulica 22 Lipca ł CHLOPEC do krawca z Dr CHĘClllll!!llU epecjallpoczątkami potrzebny. -,..._...._.._..... ~ WAZNE TELEFONY ł Stanisław Perliński. Piotr NAUKA sta skórne, weneryczne kowska G 7-9, Piotrkowska 57 - l"racownka parasoli front lłlol G Pomieszczenia magazynowe (szopy drewniane o pow. 464 m2 z biurem i telefonem) garażem i placem ogólnej powi~rzchni 2369 m2 z ogrodzeniem w śródmieści u przekaże instytucjom p~ństwowym lub spółdzielczym za zwrotem kos ztów zabudowań przedsiębiorstwo państwowe. Zgłoszenia kierować na adres: Przedsiębiorstwo Robót nstalacyjnych w Łodzi ul. Nowotki 247/ 249 teł n i czną (arkusze) sprze DZEWCZYNA do porno- wyc organizuje Zakład i wykoczalnictwa welny, z praktyką - na d,m. - Oferty pisemne 4449" Biuro Ogloszei G _ 239 T lub kierowca znalazca letnią praktyką zawodową, na stanowisko mi KURSY kroju i szycia teczki (2'0 sierpnia) z apa t tk l k t t d z kl d p Piotrkowska llj Dr MARUEWlCZ specjana wyjazd przyjmę na- _ JL~ta clłoróo kornycb tychmiast. Warunki bar- KURSY k_o_nserwacjl oraz wenerycznycbł Piotrkow dzo dobre. Wiadomość ul. obsługi roznego rodzaju ska G zgierska 30a fryzjer dźwigów organizuje Za li 4446 G klad Doskonalenia Rz~ Henryka KORO!'łSKA. le- PRACOWNCY POSZUKWAN li DQciiOi>zĄcA -do - małe- mlosła Lódź Ląkowa 4 kar?! ginekolog połoznik, KEROWNKA magazynu tkanin crotowycli ' 0322 T Pl'ZYl muje 7-8' Zielo- g" dziecka na parę go- na us 3099 G (średnie wykształcenie) ze znajomością bran- u zebna. Tel godz. raz kreślei't technicznych k' 'k s G budowlanych i maszyno- ZGUBY enm ow ze specp nością przędzalnictwa cy domowe_i potrzebna. Doskonalenia Rzemiosła., stanowiska podmis trzów oraz technika włókien Obr. Stalingradu 42 m. 5a Lóctź Ląkowa 4 tel UCZCWY przechodzień nika ze specjalnoś cią tkactwa wełny, z kilim durowlcza przy ul. For-! or0zenla wymia- Pn. n- ; /U.f, ~nu ~~~~?~~j! 7 ~~e~ie~; 2 -~ 4 ~o;:; rowe telefoniczne 3-50 flup i'u&lfl& ftj f.u7" gineko!oglcznie, cięzarne Porot. Ratunkowe 09 i rodzące z dzielnicy Po- Porot. Milicyjne 07 lesie, Poradni K", przy straż Pożarna. 08 no czynne tylko w dni REKORD (Rzgowska nr 2) ul. Marynąrskiej 3l i Kom. Miejska MO pogodne Kłopoty z muością" - MSW Kom. Ruchu Dro- prod. NRD, dozw. od Szpital Ginekologlcznogoweiro SH-62 KNA KATEGOR lat 4 g. 5.45, 8, 20.5 Położniczy im. Curle-Sklo pryw. Pogot. Dziec. 300-DO ROMA (Rzgowska nr 84) dowskiej przy ul. Curie- PrYW Poirot. Lek. ;:~=i~ ~~ftaj (~~~:~~;:Ca p}i~~ ~~c:':.'tl~ra~~~.no~~~! od ~o~~~~o;sr~;lm~ ~obf~~~ USA dozw. od lat 8, lat 4, g. 0, 2, 4, 0, chore ginekologlcznie, cię J\ tr la Podmiejska 0 g. 5.45, 8, , 20 żarne rodzące z dzielni Crn a PRZEDWOSNE (Zerom- SOJUSŻ (Nowe Zlotno _ cy Górna, Poradni K" TE )TR Jl prod. radz. dozw. od Gorączka w El-Pao" i pr~y ul. Zuli Pacanow- skiego 74) Sprawa 3" ul. Płatowcową nr 6 ) przy ul. Snycerskiej -3 - lat 2 g. 6, 8, 20 prod. franc. dozw. od skej 3. ll'eatr?.5 (Traugutta ) S'l'YLOWY (Kilińskiego lat 8 g Szpital Glnekologczno- osobliwe zdarzenie" g. 23) Wiatr ucichł przed S 'T ł ~i ~ k S) Położ,niczy im. dr H._ Wolf 9.5 świtem" prod. jug. - \\ (Bauc yne przy ul. Lagiewmckiej OPERETKA (Piotrkowska dozw. od lat 2 g Słaba płeć prod. fr (tel ) przyj M3) Król włóczęgów'-' 8, 20.5 dozw. od lat 8, g. 5.45, muje kobiety chore gineg. 9.5 WLOKNARZ (Próchn!lta 8, 20.l5 ko!oglcznle, ciężarne i ro JZ EA lat 2, g. 0; 2.30, 5, Psiak", Mój przyja- dziowskiej 6 POZOSTALE TEATRY - 6) Babette idzie na 'f ATRY (Sienkiewicza 40) dzące z dzielnicy Sródnieczynne wojnę" (panorama) Program dla najmłod- mieście, Widzew i Poraprod. franc dozw. od szych Lajkonik", dni K'! przy ul. Sę- /- 7.30, 20 ciel Tom", Pamiętnik Chirurgia: Szpital im. ZACHĘTA (Zgierska 26) myszy", Nie drażnić dr Sterlinga, ul. sterlin- MUZEUM RUCHOW RE- Czarodziejski mlecz" lwa" Baloniki" g. 6 ga -3. WOLUCYJNYCH (G:dan- prod. jug dozw. od lat 7, 050/o alibi" prod. Laryngologia: Szp. im. ska 3) nieczynne 0, g. 9.45, 2, Korsa- czeskiej dozw. od lat 6 N. Barlickiego; ul. Kopf!UZEU!ll HSTOR WLO rze Pacyfiku" seria, g. 8, 20 c!ńskiego 22. KENNCTWA (Piotr- prod. radz., dozw. od Okulistyka: Szpital im. ' kowska 282). Wystawa lat 6, g. 4.5, 6.5, KNA KATEGOR dr Jonschera; ul. Miliopn z dziejów włókien 3.5, 20.5 nowa 4. ' ni~t\~a łódzkiego". Czyn LĄCZNOSC (Józefó\V 43) Chirurgia laryngologia na g. -8. W lokalu KNA n KATEGORR 5,0 do Yumy" prod. clziecięca: Szpita_l im. Kor Więckowskiego 36 Tka USA dozw. od lat 6 g. czaka, ul. Armu Czerwoniny drukowane ma- ADRA (Piotrkowska 50) 9 nej 5. lowane". czynna od g. szatan z V klasy" - ~'.EWA (Rzgowska nr 94) ADRESY GODZNY -8 prod. p"ol. dozw. od lat Ciao, ciao, bambino" PRZYJĘC wieczornej l MGZEUM SZTUK (Więc 0 g. lo.45, 8, 20.5 prod. wloskiej dozw. od świątecznej pomocy lekowsklego 36) czynne g. DKl\ł (Nawro~ 27l, Dwa lat 6 g. 6, 8, 20 kar~klcj i plelęgnlankle.l: _ 9. piętra. szczescia' prod. POLESE (Fornalskiej 37) Wieczorna śwląteczna tzeum'. ARCHEOLO- rum. dozw.?d lat 6, Statek z dynamitem" pomoc pielęgniarska u- J\tl ZNE ETNOGR _ godz. 7, 9.lo prod. rum. dozw. od dziela pomocy w ambu- G~ZNE (Plac Woln~- DW?RCO'l_ll'E ~Dw. Ka:!- lat 6 g. 7, 9 latonum w do/du charci l4) nieczynne skt) Pa.nll)tm~ myszy : LETNE <Teresy nr 58) _ rego w dni powszednie W *!if. * Stary Tallin, Rzeki nieczynne. ~0<;z W dni Wietnamu" g. 0,.0,,. s wiąteczne w godz zoo -?zynne g , 4.40, 5.50, Sl'UD_lo (Lumum~y 7-9 l Sródmieście - ul. Piotr " łl- * 7, 8.0, 9.20, ~,Dziewiąty krąg prod. kowska 02, tel PALMARNA - czynna iugosl. dozw. od lat 2 Bałuty _ ul Snycer- " l0-8 GDYNA-STUDYJNE (T~t- g. 7.5, * ~ * wima 2) Lwy afrykan- ska -3, tel , ul. z.. WARNA ZMS kie"' prod. USA dozw. * :/. * Pacanowsltlej 3. tel KLUB KA Widzew - ul. Szpltat- (Staromiejska). Dansing od lat lo, dod. z zie- PRZEDSPRZEDAŻ bile- 4 tel " N A do kin: Bałtyk'', Po- tel ml opolskie!" prod. poi. ~ ' g 0 2 i tów na 2 dni naprzód l'olerle - Al. Maja 24 HALKA (Krn:'llecka_ 3-5) lon~". Wisła'', Włók Górna - ul. Piotrkow Sprawcy nieznani - niarz", Wolność" od- ska 269, tel , ul. KNA PRĘMEROWE :prod. wlosl<iej dozw. o~ bywa się w specjalnej L0cznicza 6, tel lat 6 g. 5.45, 8, 20.lo kasie kina Bałtyk" Wieczorna świąteczna BALTYK (Narutowicza 20) l\loda GWARDA (Zie- - (ul. Narutowicza 20) w pomoc lekarska w dni Vera druz" (panora-!ona 2) 5.0 do Yumy" dnt powszednie w go- cy w ambulatorium i w ma) prod. USA dozw. prod. USA, dozw. od lat dzinach 2-7 nr.wszednie udziela porno od lat 2 g. 5.30, 8, 6 g. 5.45, ,.!if. * ~. >mu chorego w godzl ODRA (Przędzalni.ana 68) n~ch 8-22, w dni świą- POLONA (Piotrkowska Deszczowa piosenl<a" Uwaga! Repertuar spo- teczne w godz ) Cbamplon" prod. prod. USA dozw. od lat rządzono na podstawie Sródmieście - ut. Piotr USA. dozw. od lat 6, 6 g, 7, 9!wmunil;:atu Miejskiego kowska 02, tel g , 5, OKA (Tuwima 34) Biały Zarządu Kin (dla doroslych dzieci). WSLA (Tuwima nr tli szejk" prod. wloskiej - Bałuty - ul. z. Paca- ;,Anatomla morderstwa" dozw. od l<łt 6 g. 6, nowskiej nr 3, tel prod. USA dozw. od lat 8, 20 /łp TE N. (dla dorosłych i dzlecl). 8 g. 0, l~. 6, 9 MAJA - nieczynne Widzew - ul. Szpltalwoc,N09C (Przybyszew- OPULABNll O rodowa Obr. Staling.radu 5, Pa na 6, tel (dla_ do skie&o 6) Vern Cruz" S) J.d < g ik d" bianicka 28. Główna 50, ro.slych dzieci). Pomoc (panorama) prod. USĄ, od '"ue;.az ~~zw znod '\at Kopernika 26, Piotrlrnw- '".eczorna godz. 8-2, dozw. od lat 2 g. 9.ao, pr 9 ska 67, Pl. Kościelny s, niedzielna godz , 7, g. 7, Jaracza 32. Polesie - Al. Maja 24 ' ONER (Franciszkańska tel (dla dorosłych S'l'YLOWY-LETNE CKiliń- 3) Kamienne serca." AS AJ. Ko~ciuezkl 48 i dzieci). _ sklego 23) Szlacbe- prod. NRD dozw. od pełni stałe dyżury nocne Górna..,.. ul. Lecznicza 6 ctwo l':obowlązuje" prod. lat 2, g. 5, 7.5, Sled t ' (dla dorosłych - an.:. dozw. od lat 8. llliu samurajów" prod. i dzieci). ' !;no czynne jap dozw. od lat H, lhzufj Szpitali Poradnia przy ul. Piotr tylko w dnf pogodne; g. rn. 3 0 'rnwskiej 289 ud.lela pn- TATRY-l.:ETNE (Sienltie- POKOJ (Kazimierza nr 6) POLOŻNCTWO nory dorosłym mieslta\ wicza 40) Taka_ miłość" M:ąż ~wojej żony" c?m byłej dz'elnlcy Ruda prod. czesklej, dozw. prod. poj dozw. od Szpital Glnelrnlogłcz0- w dni powszednie w 0- od laf 6, i kl la-t 2 i 6, 8, 20 Polo:tniczy im. dr-~' ~~-;..<;!~i.nach organizuje Zaklaod Dosko r.:item fotograficznym i s rza a ni or owej za ru mą a a Y rzernalenia Rzemiosła. zapi- innymi rzeczami proszo- mysłu Wełnianego im. Józefa Nledzielskit'Q'O sy przyjmuje Ośrodek ny jest o zwrot za wyna w Łodzi, ul. Kopcińskiego 3 d., Zgłoszenia Lódź, A. Struga 4, Piotr grodzeniem. Pisarek, ul. przyjmuje' dział kadr i szkolenia zawodowego ltewska 24 i 262 (ZMS). Wysoka G d d 7 30 d 5 30 W ki d ' Zgierska 7 (Dom Kultu- ZEGAREK firiny Doxa" w go z. o, o, arun - o amory) oraz Rzgówska 34 zgubiłem dnia 26 sierpnia wienia na miejscu. 400-K (Mie.iskie La~nie) 2 35 T br. Stanisław Wyka - do NŻYNERA budowlanego z dlu()'oletnią prak NOWOCZESNY król u- t'c;czyciel Urzędu Poczto- " brań damskich, dziecię- wego Lódż tyką i uprawnieniami budowlanymi na stano cych opanujesz szybko r.askawego znalaz~ę tor wisko z-cy dyrektora d/ s technicznych oraz pod gwarancją, opatento ł'ly sportowej przy Pl. jednego inżyniera względnie technika na stawanym wynalazkiem. - Niepodległości w dnlu nowisko kierownika budowy poszukuje Budo ntormace Nawrot 32 ~ 'l'-"3.:.37:..:7_;;g zwrot za wynagrodzeniem 20. V. 96 r. proszę 0 wlane Przedsiębiorstwo Terenowe w 8'ało OSRODEK kursów TKWP',Szara 6 Białek tel gard~ie ul. -Maja nr 23. Termin rozpoczęcia Gdańska 6 organizuje 4453 c;x pracy oraz warunki w nagrndzenia do uzgolrnrsy kroju, szycia i mci r, dnienia. Mieszkanie zapewnione. dclowania, st. haftu. Roz NE ==:-::-:::-:-:-:-:----:--:-'-: maszynowego; kwiatów TECH NKOW budowlanych na stanowisko sztucznych i galanterii kalkulatorów - zatrudni MPRB nr 4 w Łodzi ozdobnej, wyrobu kołder. Si k' kapeluszni~twa damskie- TELEWZORY naprawia U en tewicza / T go. Zapisy codziennie rr.y natychmiast, prosimy ARCHWSTĘ. i elektryka zatrudni PSS Za Gdańska 5 &odz. 8-ls, telefonować , co- chód ul. Hutora 7. Z..,ofoszenia przy'mu'e tel K dziennie godz. -9 ZAPSY dorosłych mło- sz RPACZ-pos!adam;-lo dział kadr. 235/T dzieży na początkowe, za kal, sił.a poszukuję awansowane i konwersa- ws.póln!ka względnie in -~yjne kursy angielskiego, ne propozycje. Tel OBWESZCZENE O LCYTACJ niemieckiego; francuskie- gcdz po 20, go; rosyjskiego i włoskie 4350 G NERUCHQMQSC go przyjmują Ośrodki TWP. Piotrkowska 68 tel. POGOTOWE telewizyjne godz. 8-5 oraz naprawia telewizory w do 7-9, Andrzeja Struga 24 mu klienta. Tel co Komornik Sądu Powiatowego Wydziału Za~ godziny K dziennie 4423 G.. P b'. l p t K t OSRODEK kursów TKWP l:elewzory naprawi:a~ m~scow ego w. a iam~ac. 0 r war o, my w waszych mleszl<a- ma3ący kancelarię w Pabianicach ul. Kresowa Wapienna 5 (przen!esio- nlach. Proim." zgłaszać 0 na podstawie art. 688 kpc podaj e do publicz n:v z Obrońców StaUngra " du 27) organizuje kursy te\. 563-tn Radlon" nej wiadomości, że w dniu 30 września 96 r. kroju, szycia ; st. z DNEM września 96 l o godz. 0 rano w Sądzie Powiatowym Wykwiatów sztucznych. wy- r. Zakład Ortopedyczny d l z p b. h p b' rcbu kołder ltapejusznl- Józefa-Edwarda llóżyckitj zia amieiscowy W a iarn~ac '. a anc~ ctwa damskiego. zapisy r;o w Lodzi, ul. Więckow ul. Warszawska Nr 39 odbędzie S~ sprzedaz c;idz!ennie wapienna 5. s_l,iego 2 wznowił swa w drodze publicznej licytacji nieruchomo ś ci godz ! K oziałalność. Wykonuje pa należącej do Stanisława i Leokadii Szulczew SPAWACZE. kursy spa- ~ky rupturowe najno~sz'"j skich położonej' w Pabianicach przy ul Wiei - w:inia gazowego elel<- dziej zastarzałe stany, sklej Nr 6a, maiącei urządzon,~ księgę wet rycznego dla początlmją przyrządy ortopedyczne na czystą N. Kw. 53 w Oddziale Ksiąg Wieczys z wyda vaniem ksląz kl er sa ra s, tyc ą u owiatowego Wydziału ZamieJ'sco- onstrukcii na naibar-.. ' cych i zaawansowanych anus p et i k li h S d p ' avaraty z masy, na k.rót p b' - h kl d spawacza pro_wadzi TKWJ".. s?f' nogi. zastępujące 0 _ wego w a a mcac,. s a. a3ące się Zapisy codziennie Tuw- buwie na.korku, na któ z placu o powerzch 2356 m2, na tna 5 goodiz. 3-9, tel. re można włożyć prawie którym znajduje się altana studnia K normalne pantofle wiercona i 76 drzew owocowych ~raz krzewy fil.~rzet ARG lf Przedsiębiorstwo Remontowo-Montażowe HW w. todzi: ul. Piotrkowska 7 ogłasza przetarg neogranczony na naprawę i smołowanie dachów ~rzy ul: OgTOdowej 6 i Targowej J 7, o,r9'-'.erzchn. ca.4oą m2. Szczegółowych wy_asnen udziela sel~c3a administracyjno-gospodarcza. Oferty nalezy składać w sekretar.iacie przedsiębiorstwa do dnia 8. X. 96 r. Otwarcie nastąpi w dniu 9. X. S6 r. o godz. l~. Zleceniodawca zastrzega sobie dowolny wybor o~erenta oraz odstąpienie od przetargu bez podania przyczyn. 450-K Przedsiębiorstwo Remontowo-Montażowe F-W w lodzi ul. Piotrkows'<a 7 ogłasza przet<lr;:: nieograniczony na wykonanie trylinką nawierzchni podwórka przy ul. Ogrodowej 6 o powierzchni ca 240 m2. Szczegółowych wyjaśnień udziela se~<cja lldminis!racyjno-gospodarcza. Oferty nalezy składać w sekretariacie przed ~iebior~twa do dnia 8. X. 96 r. Otw::trcie n~s!ępi w dniu 9. X. 96 r. o god7.. JO. Zll"ccniodawc~ zastrzega ~obir dnwolriy vybńr oferenta oraz odstąpienie od przetargu bez podani:.i lhzy~zyn. - :!UB:E owocowe. Nieruchomość zosta la oszacowana na złotych, cena wywdania wynos i złotych. Przystępujący do przefargu obo wiązany jest złożyć rpkojmię w kwocie zł. Przy licytacji zachowane będą ustawowe warunki licytacyjne. W ciągu ostatnich dwóch tygodni wolno oglądać nieruchomość w dni pow s zednie od godziny 8 do 8, akta zś sprnwy egzekucyjnej możnll oglądać w Sekretari:icie Sądu Powiatowego w Pabianicach w godzinach urzędowych. Komornik f-) F. Kwarto W dnlu 29 Vllf 96 r. zmarła prze.iywszy lat 63 nasza najukochańsza matka i babcia S. t P. Jadwiga Włochińska z Piechów Pogrzeb odbędzie się w dniu t. br. o godz. Hi z kaplicy cmentarza Franciszka na Chojnach. DZEC WNUK X. św. ()ZENNll( LODZl(l nr 205 (459) i

6 ~ SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT. SPORT SPORT SPORT SPORT li liga łódzka na start z nowymi W sobołeł Zeslpołv ligi łódzkiej wchodzą n.a afisz. :nauguracja stron.u mistrwwtslki-ego na.s tąpi już w nadchodzącą S0batę i iniledz,i. ilę. Ok!res JPrzyigo toiwiań drużyn~ starnly się WJ'kol"l:yątać na wznno anienie swoich skjaodów, w niektórych więc wy>adkach z nowymi silami. a w~zyst!jcie z in.owymi, n ia:i Jd,y wielkimi nadziejami., przystąpią do rozgiry wek. SyginaliZ'D waliśmy JUZ srereg zmiarn jakie ewerutąa.jrnie zajdą w zesi;iolach i.ódzlk;ioh. Dodać należy jedynie kiiłka. słów o nasizym Wlókrrl'iiarau. bo i tam nie zaniedbano.przygoto- 4 nadzieiami po cenne punkty niedzielę pierwsze. mecze wać diruri:ymy do waki. Trener WiśniowiSlki iest bardzo tajemn i.czy. :nie chciał na ten temat 'lię <wypowiadać. Jedyne oo :zxiojalioś'.).y z niego wydobyć to to, że chętnie widziatby w zes:pole jakieś w.airitośei<>we nabytki, którymi <nógl by obsadzić dwje warżine po zycje. Wtók-.nia!frowi. brak mialllowkle dobreg0 kierowrnika a>ta:ku i zaiwodln:i.ka nad.aj ą- Ządamy więcej inicjatywy od okręgowych związków sportowych Pomoc finansowa ŁKl<FiT zapewniona Nie \każxl.a dyscyplina ~;portuwa oz,wija s.ię równo.miernie. Mamy bardziej populame. któ l!"e, jak to mówdą, chwydły i ta kri.e, które nie 2l!.a jd.ując wi elu!z)w<j'le.nndlków, i:o:ziwij ają się słaibo. Ma to niewąl;pliwie w wielu wypad<kaoh decydujące 2maczeinie dla pracy ojcręgowych zwi;:\z,ków sporla,wych i jej wyniików, tym bardziej, ze nie ;zaw.s,ze dysjponu.ją 0tne odp.owiedn imi środkami firna.noowymi a podjęcie oidpowiedniej a:klcj.i ;propagandowej i ~mleniowej. O postępie więc bez od,powiedniej pomocy nie może być mowy. Mając na wzgilęd.zie sla<by :mzmój niel~tórych dyscyipli.r "lpootowyoh LKKFiT posta.nowi! a'kim zwiąfz.krun oklręgowym p.rzydść z pomocą. Ma się on~ wy.rażać <w pomocy f irna<nsowej mniej trarly cyj.nego turnieju w podinoszeniu ciężarów o Puchar Pirzyjaźmi. Taiki je.sit JPla.n LKKFiT jedy nie z g.rubsza naikreślony. Nit: za<leżnie bo'wiem oo tego, ins.tytucj a ki&"ująca sportem lód z kim prowadzi i finansuje szereg szkolenio'wych O Ś>r<J-dków ~po,rtowych ja.k: w łyżwiarstwie fi.gurowym, hoikeju na lodzie, ipilce soia.bkowej i ko.~ykowej, pływaniu i innych. Kwota pie.nię2ma przeznaczona na cele p~pulary.zacji niekitórych dy&cy,p lim ~ortowyoh. i ich rozwój jest ie'ba.gatelna, więc wszysl\lkie bez.poś.redni'.l zaitutere.sjo<wa.ne 2w9ązlki o<kręgowe powiinny bezwz.gięd.n ie skorzy.:it.ać z tej po.mocy. Od nich to 'bowiem zaileży, czy fund u- 9ze będą właściwie wykonystane i ozy spo;"t lód'7.iki osiągnie z tego tytulu należyte korzyści. pr.z:y or.ganizowainiu impre z masc;wych d różmych ku.rsów ~oleni.owych. -<>--- Program dziala.nfa L:K:KFiT w tym wzg!lędzie da.się ująć v, siedmiu JPUiJJktach. Dotyczy on jplywania, w!którym p.rzewiduj e się xor.g.an~zowainie trzech imprez o chao:akterze ma.s.owym i ikursu do\!' Zlooleniowego dh lin.strrnkitooów, izo!l"ganizowarnia t,rój boju dla mlodz,ieży, kurou dla pomocnikó-w imsbru.kto rów w hokeju.na fod:zie, a kur.su dla sędziów w hokej u trawia stym, wrga.n~zowainia maso wego um.ieju teni.sio 0wego dla ml" d,zieży 'i doro...<tlych, tradycyjne ~ tu;mieju o puchar ŁKKFiT w p-ilice siatlkowej, wreszcie nie Dziś zebranie kolarzy Startu Kolarze Startu szykują się do wielu interesujących wyścigów mających się odbyć w ramach Bałuckiej Jesieni". Jest projekt rozegrania wyścigów na to.rze w Helenowie, w 'obwodzie zamkn!ę tym na autostradzle i na bieżni lekkoatletycznej przy ul. Teresy. Na dzisiejszym zebraniu kolarzy Startu, które odbędzie się o godz. 9 na stadionie przy ul. Te resy omówione zostaną sprawy związane z tymt wyścigami. cego sie do gry na <ldipowie <lziałnei pozycji stopem. li l iga łódzka liczy, jak w ub. mistirz;oot'wac:h, 2 klubów. W slklad.ie.i wchodzą: Orzeł, Włókniarz (L), Bawema, Start, Pilfoa, Wók!niar'Z (Pal>.), LKS b, P''C, Wid lew, Ozarai (Radomsko), Stał (Rllldomsk<>) i Cr;:arnd (Kutno). W porównaniu <: roikiem ubiegłym notujemy s.tratę prowjncji na :rzecz Łoaz. Co pra;wda d.o klasy A sopądl ie.den lódz.ki z,eslj)ql Kolejarz, wraz z Borutą, lecrz na ioh miej.s.ca arwau.;.owa.!y dwie lódzkie dll"uiżyny, mianowicie LKS lb i Orzeł. Na ;prwstrreni &z.e!'egu lat Wlók.nian pabial!li.clki n iemal z reguły si,~ga t JPO [l)ailmę pierwsz.eootwa. Za le,;!iwie jed_y.n.v raz u.biegl gq w tym Start. Nie pisa nyjn więc ipra wem powinic n i tym ra.zem od~rać domimującą rolę gdyby, gdyby nie :(arna gtosząca o wy;_ką zywa.nej p,rzez niektórych pil:ka!fzy Włókr.ia rza tenden<::.i i do wędrówek. le w tych wersja.eh mieści sili praiwdy trndno n <>talić. Jedni P-O<!Jwie:rde.ają, drudzy za!p'fz.ec~ją. MóW!i się jednak dwć wyraźnie o tym, że k:imm zawodn.ilków p<oipirosilo o zwolnienie. Między i,nmymi podaje się na zwi;siko Maty.siika,!kitóry ciąży do Sta tu. Byłaby to powa:?jna straita dla WJótlmiarza, Matyiuk jest bowiem ipilłk.arzem tej kl.asy. który wprowadzał do dt'u ŻYlllY pewien lad. zwłaszcza zaś w linii OifertSY'Wlllej, P rzyinadmniej części~.i Bogate plany Wyścigi, rajdy, zjazdy plakietowe Kończy się okres letniego wypo czynku i pewnego zastoju w spor cie. Kluby i związki sportowe zaczynają przejawiać wzmożoną naszym Łódź jakoś dała sobie radę... Neftianik z Baku miłym gościem 0 września inicjatywę, rośnie wir,c ilość im- mjlil'ezy mic:dzynlld"odowe w ~edwc:zesna. prez. Podobne zjawisko daje się Lodzi nie na,łeż do zby( C:Z" zaobserwować w sporcie motoro..., "s" wym. zwłaszcza kalendarzyk stych wyda.rzeń. Ta.k się,jakoś wrześniowy jest dość obfity w sll'.i!a.d a, że czynnuki, od których io była. radość, gdyż ze Smoleńska. na.des!da depema pr.zelkreśla.ją,ca nadzieje różnego rodzaju rajdy i wyścigi t-o, za.leży, w większości wypad- P'l"J:yna,jmniej na. ten rok. samochodowe, w których zainte kow zaipomina,ją o naszym mie resowani są również członkowie śoie i ni.e ma a-rgumentów, któ Lódzkiego Automobil Klubu. re. by Je Ptl"Zelrnuały, że naj- Już w dniach 2-3 września od WY7lSZY czas zerwać z pod-olmą będzie się trzecia eliminacja raj polityką, Nie J>rLemawiają do dowych samochodowych mistrzostw strefy centralnej, w któ nich naiwet purej mogą uczestniczyć zawodnicy ste kasy, chozarówno licencjonowani jak i nie oiaż z drugie,! posiadający licencji. W dniach strnny wiedza., 9-0 września odbędą się w War że wdzięc'zda szawie na Stadionie X-lecia wy- publiczność łóitl. ścigi go-kartów, w których po raz pierwszy zadebiutują mlodzi ka, gdyby je~ kierowcy Automobilklubu Lódzkie da,ne było ogla,- go, specjalnie w tym celu wy- dać ciekaiwą imprezę, za,pełniła- szkojeni na kursie w Lodzi. by stad~on bez NllSZty. Na. p]aicu starań poo:ostał zespół Neftia.niik. Tutaj zostala już za.warta um&wa. Piłkarze z Baku pm:yjeżdżają do Polski 3 września i w rama.eh zalrnntraiktowanych trzech spotkań Jedno rorzegrają w Lodzi. Pierw S'ZY mecz drużyna N eftianillm T'O'Zegra 6 września w Raciborzu z Unią, drugi w Lod ti J>l"Z:Y pa,da na niedzieł4l 0 wneśnia, Również 0 września odbędzie w tych wa runkach dzialac:ze wreszcie osh,tnie spotkanie l!d się ogólnopolski samochodowo-ma lódzcy skar.i;a.ni są więc racze. bqdzie si" w Bydgoszm;y z ta.mtorowy plakietowy zjazd do Wrze l i " śni z okazji 3-lccia Wiosny Lu tylim na własne 5. ~ ez dów" i Dni wrześni". energii muszą strac.ic wy~a- 0 tejsrzą Pofonią. Niezwykle atrakcyjną imprezę zać pctmyslowości, żeby nawią- D&wno już nie gościliśmy w urządza Rraków dn. 24 września. zać lmntakty z jalcimś 'Zespo- Mianowicie w grodzie podwawel-l le. m za.gj.'&ttilyz>llym. Raz się uda Le>dzi pilkany radzii!ekich. Z skim odbędzie się wielka parada d. rarz nie ' tym wic:kszym zaciekawieniem samochodów staruszkó'\v, a także rng"j. najnowocześniejszych modeli ma ostatni-o wiele inicja.t~ i niecierphwością oczeku,iemy szyn wyróżniających się specjał- wylta'laji dziaja.cze spo rtu pil- ich występu. Zwłasrzcrza, ie nie oryginalnością linii i konstrukcji. ka.t'ski-ego. Na-wiązali kontakty września!o dzie LOZPS, a Automobilltlub Lódzkl zaprasza z dmży:nmllli rad.'zi eckimi. Już ba.rwy Lod'Zi będzie reprezenlorównież swoich członków do wzit)cia udzlalu w ogólnopolskim cie6'zyłiśmy 9ii), że miasto na.- wal Hgowy LKS wzmocniony gwiaździstym zjeździe m'?toro- sze odwiedzą w pieiwsriej po- piłkarzami drużyn m ljgj, kt6- wym do Turoszowa, organzowa nym. pod haslem Poznajmy bu-, owie wrrześnia, dwa zespoły ra- rzy dowie socjalizmu". Termin tego d'z<iecgl;ie Trud ze Snwłefu;ka. nie ~::~~':iirt~~idziany jest na lg-7 NeftianDc z Baku.. Niestety. mą. Ra.d. ia prawdv dowiedzą się ik.ibi.ce :pil CZWARTEK, 3 SERPNA ny Wiadomości ~portowe. kiansicy, _e.-dy d'użyy PROGRAM na boiskx> Wesoły lraleidosjcop muzycz- na.u~utaoia ro2grywek ny. 0.oo p 0g, pt. Najważniejsza li,gowyiah zap>owiadg. s:ię cieka- jest ta ka". 0.0 Koncert poranwie, loo biowi ltll 2ldarzyl, i:.e ny Felieton na tematy mię ;uż w pierrwtszym termil!lie tra- dzynarndowe. n.oo Chtopec zmftl" na siebie dl!"użyny debiu- kąd" opow..30 Ekscentryczn_e " mej.odie..57 Sygnał czasu i hej- tują,oe w. idze. Co praiw~a Flał.. 2.0!l Wiadonwścl. 2.5 Mu LKS b po roczne] zale&w:e zyka ludowa. 2.ao Rolnic-zy kwa grze w kil.asie A oozy~kał utra d'.i ans" Muzyka ludowa d b. ta _ die i piosenki naszych sąsiadow. go!;!lowa!zlll<;czeniu e U n 4.5 Koncert popołudniowy t<i'm. Komunikat o stanie wód. 5.0 n- Mecz 0'zel - LKS lb od:bę- formacje Program dnia. dzie &ię w sobotę o godz ,.Postęp w gospodarstwie na bod<sllru Orla. Równ~eż w domo'l.vym" aud Radiorel<lasoootę 0 tej samej godzittie ma Sekwa;ia i bulwary. łód. ik ' 6.00 Wadomośc Nad Odrą zrrn,erz~ się zesno Y Z! ego i Bałtykiem'' Chwila muzy- woar.ma.rza i PTC. Pa,zootałe ki (L) zagadki muzyczne. C?:terv mecze 'WY'Zlnaozono na 7.oo z życia Związku Radzieckie nie<l'zielę 3 września. go Koncert rozrywkmvy. Grać będą ze sobą: Baiwelna _8.00 Wiadomości Audycja _ Wid.zew. Start _ Czall'ni (Ra hteracka Piosenki radze- ~'--) P'li '"'tal 'R d clne Rad0reklama Ma d sjoo) i Włókniarz (Pabi~nice) Polskiego R~dia. J9.30 Aud. doku- - Cza rrui (Kutmol. ltm. mentalna Dziennik wieczor- Ollll""'v ca - "'. \ a.om ga.zyn PWN 9 OO Gra sekstet L Polskie tańce ludowe Opera w przekroju" Muzio Clementi: Sonata B-dur Muzyka taneci.na Ostatnie wiadomości. PROGRAM 8.30 Wiadomości Chwj.la col!lą pozycję hgowca, tym nie Utwory skrzypcowe ostatmtniei Ornel jest w całym te- nia bitwa" fragment M~lomuzyki Z plecakiem po Jcraju Koncert poranny Błękitne -a'\vaje" Zły pies" (L) Zacz~ło się od maczków" fel..05 (L) Kalejdoskop muzyczny..35 (L) Magazyn dla wsi..57 Sygnał czasu i hejnal Wiadomości. 2.5 Szla kiem karawan" Jan Maklakiewicz: tragmenty z suity żywieckiej Egzotyczne melodie (L) nformacje dn:ia (L) Przerwa Muzyka rozrywko,:va żongler" słuchowisko Muzyka taneczna Dla dzieci audycja s!ownomuzyczna Na drogach Kolberga" Popołudniowy Jrnncert Problemy ekonomiczne (L) Omówienie programu (L) Audycja dla mlodzieży (L) Koncert życzeń" (L) Lódzki dziennik radiowy. 8.5 (L) Radforeklama Muzyka i oczywiście na, to wyróżniezasługują wykazywaną for-,,_ aktualności Tygodniowy elieton Redakcji Spolecznej PogadanJca prof. dr Jullusza Bardacha pt. Testament Krzywoustego". 9.5 (L) Filmowa paleta" (L) Muzyka rozrywkowa , Pelnym głosem o spra wach młodzieży" Muzyka popularna z kraju i złl świata Kronika sportowa 2.40 Muzyka popularna Poznańska 5 Radiowa nter mezzo" fragm Wieczorna audycja kameralna Muzyka taneczna Ostatnie wiado mości TELEWZJA Program dnia (L lok.) Jeńcy króla mórz" - tilm fab. prod. radz. dla dzieci (W) Przemówienle ambasadora Wietnamskiej Republiki Ludowei (W) Przed wrześniem" - program dokumentalny (W) Dziennik telewizyjny (W) Mein Kampf" - film dok. prod. szewdzkiej (W) Ostatnie wiadomości (W) e POWESC DZENNKA" e POWESC DZENNKA" e POW!ESC DZENNKA",.. POWESC DZENNKA" e POWESC DZENNKA",_ POW!ESC DZENNKA" P<F (W) Hans Helmut Kirst (45) P'RZEKt.AD EMLU BELCKEJ i TERESY JĘTKEWlCZ Kiedy pani Weideniels uwoil<niła by.najmniej ae z,r<j,z,paczo,nego.and.rzeja od swod-ej obec- oocii, otiwoczyl on na oścież okrno w kuchni. Wychyiliw.!'lzy się przez ie obswwo.wal dzieci bawliące się na podwór,z,u w zlo dziei i poli~jantów. Ws:zy,'lJtkie chciały byl zlod,zi jami. Sprawy JPOlliLcjantów przedstawiały się beznadziej'!llie. Paińi Weidenfels "ZJaś z daiwalo się, że glęb0- iki ból, :z>idany jej,por.zez Dreibauma, :ni.gdy nip 'U!Sltąipi. K.i!Lka. minut su edziala zdruzg-0tana w swoim ipokoju. - Cóż to za świat! - po 'Niedz.iafa <w p-0.sęipne,j zadumie. Po tem jed nak wiz.ięla się w garść. Obowiązkiem jej byfo sitawić czolo temu świaitu. Po\!iipi&izy la więc do JXlk'<lj U HHdy Wiemann. Jej chęć wygaidania się byla nie do ujar.z :młenia. Ju ż :na progu wybuchnęja: - Nie UJwienzy pani w ~ o. oo po.wiem! - To 'b;wd:zo jpł'awdo.poidobne odparła chłodno Ri tda. - \Ni.gidy bym się po lll im te.go -ie spod.ziewaila! Niech pal!li oobie wyobrazi, i.ie podobno ~zeniewierzyl pieniądze! Tysiąc ma.rek! - ;panli w to wie!l'zy? - Sam ml pzywiedzial! - że.sipmzeniewi&zyi cudrze piendadze? - że jest o to JPOSądwn.y! To mówi samo za siebie!. Pallli Weide.nfels pa.dla na 'knesjo, jaikfby ją.siły catkiem za.wiodły. Co chwrlua po.trząsała glo'wą. Chciiaita w ten ~posób zarzmaczyć, że :nie może podąć ud zil~iej przewrntn.ofoi. Hilda patrzyła na nią z Jeciuoom il'ozjbawienjem. - A więc.pani gotowa jem przyipis.ać taikie postępowa.nie swojemu Dreibaumo'Wli? -.SPY tała ciekawie. - On wcale n.ie jec.": moim" Dreiba.umem - oświadczyła pani Weiden.feJs niemal gwal;.. toiw.nie. - PTzy;padlko wo zostaj mo.lt\ su.bloka.to.rem. A świat je.sit podły! - Komu to Pani mówi! - ipokusy zewsząd grożą. W tych wa.runkach mlody człowiek la.two ulega, jeśli n.ie ma.e;.ilneg-0 oparcia. Ale kogo ś, k<to ni.e potrafi doijl'zeć <prawd ziwej m i łości, gotowa je.stem JP'O.są.dzić o s,plą.dmwal!lje kasy przy pierws.zej do;godned okazji. Mwe nie mam racji?.kito nie chwyta wycią.gnię.tej ku niemu pomoanej dloru, l!lie może Slię dziwić, je. h się po tknie. Chyba.mi pani przyzna słuszność. Ale Hilda Wiemann nie zamierzafa pow.iedizieć tego, co pani,weid Tlfeis tak bardzo pragnclia od.niej usłyszeć. Wyz.naJa na.to.mia.st!z pro,0.totą; - Nie wierzę, żeby palll Drei.ba.um mógł po 'P~nić taki czyn. PaTT,i Weridenie.Jis Sjpa,j<r2lala na ill'ią z oburne niem d nie ukrywając SWYCJh wą,t,p hwości. Miała na.dzieję, ż.e zmaj dzi.e w panin!i.e Wiemarnn c-a.tkorwite po~ wiei!'d.zenie wła.snych poglądów - oka.mjo się ~.aś, że t rafiła na pożalowania godną ie otę bez skry 'lltiali<w warnych przełkoinań, bez ikośćca moral ne!lo, nrie2doilną do ikrnn~.ekwen.tinego rc zurmo wanna. - Chyba me zamier.z,a iparu brać go w obronę? Wła śnie pa<ni! HiJ.da ~ktunęm. glową. - To samo mo.gja:bym teraiz powie-dzieć o pani: że też wfaśnie pa.n.i go o,o;,karża! Nic już nie ro2lumiem -,powli-ediiiala pani Weidenfel.s kręcąc glową. - Wcale te.go od!pa.ni nie oc2lekiwaiam. To mówliąc Hilda otwonyła d<nz.wi i zrobiła iręką ge.s~. kttórego nie sposób bylo inie zroziumieć. Pani Weidenfełs chwiejąc Slię opuściła poikój. Bolała nad UrPad.ikiem monllllym świaia a w sz.czególrno-ści nad. niewdzięc'zl!lością lud.z 'ką. Ona jednak lll!ie,pq?jwoji, arby jej upo"ząidlwwa życie miało paść o fia.rą tegio chaosu. O&tatec.izmie jee.t przecież powszechnie szanowaną wdową JX urizęd:ni.ku pańsbwowym. A to do oze.goś zobowią2uje. TJ'llko n.ie bardzo jeszcze wied.~iała do czego. A ndrzej Dreihaum czytait właśrnie piięlroą Jcsiążkę, w ik:jtórej napisano, że ka.wy JP0Wmen bez rozglosu i z cajym poczuciem od.jx> Wie.dziiaJinoścJ spe.j';niat swoje obowiązjki. że sktomno ść jest ozdorbą człowieka. że należy być zawi~ze wiernym i uczciwym. WĘ zysibko t-0, zdaniem And<rzeja, l:>rzmóalo bardmo Ja,dinie. Ale on widać zapomniał już o.kierowa.n~u się w ży.ciu takimi bu.dującymd sentencjami. SprawiedliJwość także nie zawsze p:ra.cowaja precyzyjlllie jaik zegarek; w je-go przy,padku mogiorby się Taczej wytlawać, że ijjuc<;izczono w t uch wajec parowy. Tocząc się nap.r.zód, po.zostawiał za oobą pustynię. Z.ja.wienie się Renaty uwolnio A.n.drzeja zarówno od iprzvg.nębiających myśli. jaik li od wzniosłej lektury. tf c,i~zyl s i~ SZC zer:ze na widoilc gościa. Re.natta twierdziła, że d~znaj<' tych -;amych u.c?juć. Ozn.vle nad.s.tawija starannie.up'udrrowa.ny p-0ilicizek li. JP0'lWOiliŁa siię An drzejowi uca-łować. - Jaik się czujesz, ikocha.olie? l!ll'ytała Jro.s,kl iwie., - Dobt"z.e, odkąd ty tu jes.teś. - A w ogóle? - me t~ dobrze. Ale i lłl!ie calikdem tle.. Renata Ul!>Lai~.a w na}w;y:go,cljniejmyrrn.ze sto.iący_oh "!' _poblizu foteli, zalorżyla nogę na nogę a usmechnęla się do Andl!'zeja. - Nije wyglądasz na nieszoz.,ęśliwego sttwi.ertlizila. - Nie mam też powodu. Wresz.cie mogę wypocząć, bylem V: k in!e, ~a.wet czytałem ks.ią:ijkę. A terai-z, ~edy mam cebe. - Nioolety, nie mo.gę tu zostać dlużej. - Ro,zumiem - powiedział And,rzej wołno. - Muszę poświęcić trochę <:.zasu matce. P.t'zyna.jmniej ra z na ty<lzień. On.a już ndemal zapomn.iala jak wyglądam. - Miejmy nadzieję, że oię pozna. Renata ll'o'l.eśmiala się beztrooko. Zdawało się, że uwagę Andrzeja wzięła za milą aluz.;ę?~ swego efekto<\'v'nego ma.l~ijażu. Pochlebiało Je] t-0; bo cho.ciaż wiedzi.ała, że śtk.zn.ie wygląda, lubija, by ją o tym za.pewni.ano. Niemniej Renata ani na chwilę nie zapominała, po co tu.przy'szła. Rzucając Andrzejo Wli tlldiwe spojrzen.ie, s;pytala: - Chyba to niepororz:umie<nie m.ięd zy i;,ta.ryn AHmeye rem i tobą me jest niczym po.ważnym? - Nie, to aczej przyjemność...._ Więc ie mam powodu się ma:rtwić, prawda? - O mn.ie nie. Ja'k gdyby w naglym J)'ZY'P'lywie uczuć Renata chwycila rękę Andrzeja i uśei~nęła ją. Powied:?JiaŁa prizy tym nisktm, &tłumionylll g!a,sem: - Wj em, że >0Stęipujeso: tak, jaik trzeba, Andrzeju. że cały czas będziesz także myślał o mnie - o nas oboj.gu! Dreibaum kiw.ną.l glow.,,. Scihyiil się t ipocalorwal Renatę w sann czubek nosa. - Tylko \e rój;>. gluo:>shw - powiedzfafa ze s2tuc,2l!lą wesoj_osca~. - To się nigdy nie Qplac.a. - pra_w::e :i e robiąc przerwy ciągnęła: - Moozę J:'Z isć. Aha, wezl!llę perfumy, które tu zosttawlam. Do widzenia,.kocharue. :Pewno do jutra. trizymaj się! {C. d. n.) Redaguje koleg<um Reda kcj Administracja - Łódż Plotrkow sit.a 96. Centrala łączy "' wszystkimi działami Telefony be:z;pośrednle: Redaktor nae7.elny Z-oa redaktora naczelnego Sekretarz, octpo.w , Dzi l ekoclom Dział mie.s:k Dział kult nzlał ~_pol'towy Dzał listów lnterwencj Telefon Usługe>wy Red.a kcja nocna Brnm Ogło<>zeń :-00 w~wn :lo. czynne do s obota do 3.30 Prenumerat.a mtesecz'le zł Prenmnerat.e p.l'zyjmują placówki po<.'2towe. listonosze oraz PUPiK Ruch''. Łódź, ul Roosevelta 7, k-0'to PKO Łódz 7-~-5~9 Prenumerata za grani.de: wynos.: kwa<r,~aln e z! p,ółroc'.llrye?;ł 05, rocznie!l.! 20 Zamówienia t wpłaty przyjmu.je PKWZ Ruch''. Warszawa, ul. Wilcza 46. kornt.o P<O Wyda.je. WycLammetwo Prasowe. Prasa Łódzlca RSW Prasa. Łódz, Potrk-0Wska 96 - R ł<oplsów ne za mówionych redakcja nie 2wraea. 6...!.Di.PNN~ LODZK nr 205 (459).,,,,,..

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

Historisch-technisches Informationszentrum.

Historisch-technisches Informationszentrum. 1 Historisch-technisches Informationszentrum. Wojskowy Ośrodek Badawczy w Peenemünde był w latach 1936-1945 jednym z najbardziej nowoczesnych ośrodków technologii na świecie. W październiku 1942 roku udało

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012 Imię i nazwisko ucznia... Wypełnia nauczyciel Klasa.... SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Numer ucznia w dzienniku Instrukcja dla ucznia Kolorowe zadanie 2012 TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO Czas pracy: 45

Bardziej szczegółowo

Biuro Ruchu Drogowego

Biuro Ruchu Drogowego KOMENDA GŁÓWNA G POLICJI Biuro Ruchu Drogowego Kampania pod hasłem ODBLASKI ŻYCIA W okresie od stycznia do października 2008 roku miało miejsce: 40 725 wypadków drogowych, w wyniku których 51 987 osób

Bardziej szczegółowo

Dorota Choroszewska. Wyprawa do Afryki. Wyprawa do Afryki. Prze bieg za jęć. Część głó wna MJ 0001

Dorota Choroszewska. Wyprawa do Afryki. Wyprawa do Afryki. Prze bieg za jęć. Część głó wna MJ 0001 Wyprawa do Afryki Dorota Choroszewska Przedstawiamy dzisiaj kolejny scenariusz, który może pomóc w zorganizowaniu interesującej, edukacyjnej zabawy dla małych dzieci. Zabawa ta optymalizowana jest dla

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY 7 NIEBO Nieziemskie osiedle No w e Os i e d l e n i e p r z y pa d kowo n o s i n a z w ę 7 NIEBO chcemy, a b y je g o p r z y s z l i m i es z- k a ń c y c z u l i się

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Nasi uczniowie w Holandii Relacja 1

Nasi uczniowie w Holandii Relacja 1 Nasi uczniowie w Holandii Relacja 1 Po 13 godzinach spędzonych w autokarze szczęśliwie dotarliśmy do Silvolde. Po drodze doświadczaliśmy iście marcowej pogody od śnieżyc i temperatur -11 o C do pięknej

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Fi lo zo fia pra wa pra cy... 20 1.3. Pod sta

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

I Bezpieczeństwo pieszych na terenie woj. zachodniopomorskiego w okresie 10 miesięcy od 2006 2008 roku

I Bezpieczeństwo pieszych na terenie woj. zachodniopomorskiego w okresie 10 miesięcy od 2006 2008 roku Analiza stanu bezpieczeństwa na drogach woj. zachodniopomorskiego z udziałem pieszych i rowerzystów za okres 10 miesięcy 2008 roku I Bezpieczeństwo pieszych na terenie woj. zachodniopomorskiego w okresie

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3 PODATKI NR 3 INDEKS 36990X ISBN 9788374403108 STYCZEŃ 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1 Ustawa Akty wykonawcze Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne

Bardziej szczegółowo

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Obozy Zdobywców Biegunów to cykl wyjazdów na letnie i zimowe obozy rekreacyjne, których celem jest wspieranie aktywności dzieci niepełnosprawnych ruchowo, przewlekle

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DO SPRAWDZIANU

ZADANIA DO SPRAWDZIANU ZADANIA DO SPRAWDZIANU 1. Do daty dopisz wydarzenie: a) 1 IX 1939 r. wybuch II wojny światowej (agresja niemiecka na Polskę) b) 17 IX 1939 r. agresja radziecka na Polskę c) 28 IX 1939 r. kapitulacja Warszawy

Bardziej szczegółowo

Słoń. (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;)

Słoń. (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;) Słoń (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;) Obecnie żyją trzy gatunki słoni. Jest największym zwierzęciem żyjącym na lądzie. Najbardziej szczególnym elementem

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Chcielibyśmy uzyskać dane o rodzajach aktywności fizycznej będącej składnikiem życia codziennego. Pytania dotyczą Państwa aktywności fizycznej w ciągu

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

PANEL IV. FORUM DYSTRYBUCJA I KONSUMPCJA 11:30-13:00. Moderator: Mikołaj Rudawski, UPM. Ekspert: Natalia Fechse, Vamir

PANEL IV. FORUM DYSTRYBUCJA I KONSUMPCJA 11:30-13:00. Moderator: Mikołaj Rudawski, UPM. Ekspert: Natalia Fechse, Vamir PANEL IV. FORUM DYSTRYBUCJA I KONSUMPCJA 11:30-13:00 Moderator: Mikołaj Rudawski, UPM Ekspert: Natalia Fechse, Vamir Tematy do dyskusji Jakość biomasy Wiedza o biomasie drzewnej Rozliczenia 2 Biomasa leśna

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 533/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia zasad rozliczania kosztów związanych z podróżą służbową pracowników Urzędu Gminy w Dziemianach oraz kierowników jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej Opinie mieszkańców o zmianach klimatu i gazie łupkowym Raport z badania opinii publicznej Lena Kolarska-Bobińska, członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, Platforma

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

၇剗Ż ၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 NAZWA INWESTYCJI : "GAJÓWKA MIKOŁAJA - Budynek Główny ADRES INWESTYCJI : GORCZAŃSKI PARK NARODOWY DATA OPRACOWANIA : 10.0.008R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania Według opublikowanych na początku tej dekady badań Demoskopu, zdecydowana większość respondentów (74%) przyznaje, że w miejscowości, w której mieszkają znajdują się nośniki reklamy zewnętrznej (specjalne,

Bardziej szczegółowo

Materiały Oddziału II Sztabu Głównego dotyczące przygotowań wojennych Niemiec

Materiały Oddziału II Sztabu Głównego dotyczące przygotowań wojennych Niemiec Centralne Archiwum Wojskowe Materiały Oddziału II Sztabu Głównego dotyczące przygotowań wojennych Niemiec Od połowy lat dwudziestych w wojsku niemieckim używano maszyny do szyfrowania depesz, uważając

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Recenzent: Prof. dr hab. Małgorzata Sulmicka. Copyright do wydania polskiego CeDeWu Sp. z o.o. Wszel kie prawa za strze żo ne.

Recenzent: Prof. dr hab. Małgorzata Sulmicka. Copyright do wydania polskiego CeDeWu Sp. z o.o. Wszel kie prawa za strze żo ne. Recenzent: Prof. dr hab. Małgorzata Sulmicka Copyright do wydania polskiego CeDeWu Sp. z o.o. Wszel kie prawa za strze żo ne. Za bro nio ne jest ko pio wa nie, prze twa rza nie i roz po wszech nia nie

Bardziej szczegółowo

Wychowanie komunikacyjne

Wychowanie komunikacyjne Wychowanie komunikacyjne Kluczowym zadaniem szkoły i każdego w niej pracującego nauczyciela jest wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności oraz nawyki niezbędne do bezpiecznego zachowania się na

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Azja w stosunkach międzynarodowych. dr Andrzej Anders

Azja w stosunkach międzynarodowych. dr Andrzej Anders Azja w stosunkach międzynarodowych dr Andrzej Anders Japonia współczesna Japonia jest jednym z nielicznych krajów pozaeuropejskich, które uniknęły kolonizacji w XIX w. Wraz z wzrostem mocarstwowości Japonii

Bardziej szczegółowo

Tryumfy Króla Niebieskiego

Tryumfy Króla Niebieskiego lleg Trąbk zstą pi z e zstą pi zstą pi z e z e Tryumfy Król Niebie wy wy wy s s s Chór Try um rr. by Per Hochel (fr ntoo Vivldi) opr. Brr Pr fy Kró l Nie bie Try um fy Kró l Nie bie Try um fy Kró l Nie

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2 instrukcja obsługi grupy pompowej Rys. 1. Budowa grupy pompowej powrót 2 3 GW 1/2 6 7 1 zasilanie 4 GW 1/2 1. zawór termostatyczny ZT 2. zawór regulacyjny ZR 3. zawór odcinający G1" belki zasilającej 4.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOWA www.nowa-amerika.net AMERIKA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ STANOWISKO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POLSKO-NIEMIECKIEGO REGIONU PRZYGRANICZNEGO 1 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Branża motoryzacyjna to jeden z największych i najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Edukacja leśna społeczeństwa w Lasach Państwowych. Barbara Czołnik

Edukacja leśna społeczeństwa w Lasach Państwowych. Barbara Czołnik Edukacja leśna społeczeństwa w Lasach Państwowych Barbara Czołnik Edukacja leśna społeczeństwa w Lasach Państwowych rozwijana jest już od 33 lat 1983 r. otwarcie pierwszej wystawy stałej Muzeum Leśnictwa

Bardziej szczegółowo

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji Policja Śląska Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/94758,lzy-wzruszenia-podczas-konferencji.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 19:48 Łzy wzruszenia podczas konferencji

Bardziej szczegółowo