~~~~~~~~~~~~~~~ słońce... CAF - foto Kopeć

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "~~~~~~~~~~~~~~~ słońce... CAF - foto Kopeć"

Transkrypt

1 łjpłatli JGcztwa: łszcz:.a l"yczałtem Rok XV Europejscy najemnicy muszą opuścit Katangę PARYŻ (PAP). - Przedstawiciel ONZ w Katandze O'Brien oświadczył w środę dziennikarzom w Elisabethville, że narody zjednoczone postanowiły przyśpieszyć rozbrojenie i wy siedlenie z Katangi europejskich najemnik6w. Wszyscy europejscy oficerowie, podoficerowie i żołnierze, służący w armii Katangi otrzymali wezwania do stawienia się w środę przed godziną 7 w wojskowych obozach ONZ. Uz'!'sadniając podjętą decyzję O'Bnen wyjaśnił, że według u zyskanych inlormacjl, belgijscy ofli:erowie zamierzali zorganizow!'c bu~t przy poparciu Belgow mieszkających w Elisabetbville. Wydanie l Cena SO gr Łódź, czwartek 3 sierpnia 96 roku l Nr 205 (459) ;...;~--~ Sprawa pokoju przyjaźni narodów zwycięży z a ś rachuby agresywnych sił 'będą udaremnione Oświadczenie rządu radzieckiego (S hrót} MOSKWA (PAP). Agencja TASS opu blikowała oświadczenie rządu rad.zlecklego, w którym czytamy: Naoo!dy są obec!llie świad kami wzmaga,jącej się, wciąż Goulart jedzie do Brazylii PARYŻ WAP). - Wicep;rezy<lent Rra.zylii Goufairt odleciał w środę po poludniu z Paryż.a do Nowego Joinlrn,,aby stamtąd uidać Slię do siwego lm'aju, po20.s.tającego wciąż bez sze.fa państwa. Gouła.rtt, przywód ca, &aieylijislkliej Pat'i Pracy, zamierza pnzez Nowy Jork i Pa amę JPZybyć do.swego rodzillllne.go s~alllju Rio de Grande do Su! w poh~dnio wt?j!br.aizyli!, gidjzie gubem,atomm jesit jego szwagier, Leonel BrizolJa. W Rio Grande do Su. sta,cjol!luje także tr.zec!a armia brazyilijska, której d'c>wód,ztwo wyraz>iło poparcie dla Goularta, NOWY JORK (PAP). - Na czeline do.wódz;two br8:zylijskich sil rzihrojnych, ikltóre jak wiadomo siprzeciwia się oddani u Go'JlaJ."t-Ol\'lli unzęd u pre Z)'de<nta, udzieli<lo dymisji d-0- wód>cy trozeciej a,rmii gen. Lo,pe.sio.wi, poipierającemu wice]jll'ezyderuta. Of<icjal,ne rozpoa:,ząd,zenie w tej lslprawie podpis.al :p.o. prezydenta Ma.ziilli. Prowokacja win dz zachodnioniemieckich BERLN (PAP). - rwe wiorek został a['eszjtowany w K!Ofornii z iewia<lom)"ch pciwodów WSPól'pr«ac>0 Wmiik p['.z.e,ds.taw.ijc,iel~lwa han,dkjwego ZSRR w Niemczech za,ch-0idn.ich, faż. W. P.riJPokew, który!powl!'a.cal z pracy do domu. Za wi<ad<jm.io na o.yim amhaooida. rndz,te'ctlco. w Barun iza.żądała nie,zwfo=ie podania miejsca pobyitu bezpra'v\'lnie a,re.s.itowan ego obywatela radzieclrie.go i um<jłli 'Wie;nia spot'ca,ni,a z,im jednakże wla,dze NRF ie ~odzi ły się na to. \VC.{;rótoe po~em!prasa p-0daja, że Pri.pokew z-0 mal przew.iezio ny do więzienia ślediczego w Es.s,en. Za.chod.ni-Oiniemieckie wladz.2 ">~.dowe, w rziwiązk.u z ża,da.ndem umotlhwienia.sipo,tkaia z Pri P?kewem, wysun<ęly nigdzie ni.e p!'aktyikoway wa.runek ~ żeby ro2mow~ odbyła si~ \\; Języku ruemieckim..wei~lug poisiadanych informa c. mz)' n,e.rowi Pri,pokewo wi rue p-0zwolono spać przez caf Smierć dziecka na torach KOSZALN (PAP). - Swiadkami wstrząsającej tragedii stali się wczoraj mieszlcańcy ul. Jasnej w Koszalinie. W chwil\ gd; na tor~e kolejowym bawi'. la się gromadka dzieci, ujrzano nadjeżdżający w kierunku Kołobrzegu pociąg motorowy. Słysząc świst lokomotywy kilkoro dzieci zdążyło zbiec z torów. Pozostał na nich tyltlw dwuletni chłopiec - Bogdan. Rybak, który p-0ctczas nieobecności rodziców wyszedł z domu, położonego zaledwie w odleglosci - lft metrów od torów. Pomimo nadludzkich wysiłków maszynisty - pociągu nie u<lalo się zahamować. Kola lokomotywy ucięly dziecku ręki:. Zaalarmowane natychmiast pogotowie ratunkowe pr7e\\ iozlo chlopczyka w stanie b2rdzo ct~żkim do szpitala. Mi ma bardzo troskliwej opieki lekarskiei, nie udalo się dziecka u trzymać przy ż;v<:iu. lą n-0c i nękano go ciąglyml prz&sllucha.niami, mającymi.d e cy.do,wanie pir<l!w'o kacyjny charakt~r. Brukowa pras.a publikuje ró2me brednie o are.s.zjtowainym, przypii.sują,c mu naj~ oll ma,itisre przestęj)stwa. AmbaSada raooie{!ka ka.tegorycznie zaprotesjtowala pneci wrko bez;pra,w.nemu i proiw-0- kacyjnemu po.stępowaniu policji zacho<lnionjemieck~ej, doma,ga,jąk: się nie2wto=eg-0 2wolnienia ~n.ży<iera Pripolcewa. W niedzielę 3 września Międzywojewódzkie dożynki w Wieruszowie Tradycyjnym zwyczajem rolnicy z województw: łódzkiego, opolskiego i poznańskiego, spo tykają się na wspólnie organizowanych międzywojewódzkich dożynkach. W tym roku międzywojewódzkie dożynki odbę dą się w niedzie l ę, 3 września w Wieruszowie. Pro.gram ni edzi.elnych U['Oczystości jes.t bardzo bo~ a.ty. W g-0.dzi,na.ch rannych, w Czastarach, w pow. wieruszoo,ws!qim, gdzie na miejscowym cmental!'zu.zna,jdują się groby polegl)l'ch p,riz -d 22 Jaty polskich żoli arzy, bi-0rą.c.ych u dziat w walim.eh z hhlero w.s.kim.a.jeżdźcą - zo;<ita,ą zl<o żooe wieńce. O godz. w 'Wieruszowie rozj]jocznie 5.ię wi ec, w którym v..=źmie udrzi<it po:i.,a.d 5 tya. o.s.ó b z trzech województw. Na,:,itęipnie ro,lrncy zjożą wk~ńce d-0żynkowe oraz n<asjt.ąpi otwa.i-cie wystawy olnicze.i. Wy.<;:,\ępy arty5tyc,,ne ze.s.polów z trz.ech województw (z łódzk:iego z,e.s.po ly z Wiśni<Jwej Góry i Białej) ora:z zabawa ludowa, izailr-0ńc~-: nhedzielne uroczy.s.t-o Ści d>0żynkowe w W h9ruszowie. Dobrze by było, aby za.kłady pracy w Lodzi zorganizuwa ly na tę niedzielę wycieczki swo.ich prace>wników do WiPruszowa. Na pewno lcd:!-ianie de>brze lu:dą się bawić na międzywwewódzkich dożynkach. J. Kr.. agresy,w,ności,polityki bloku mijiitarnego NATO. Stany Zje<ln-0czone i ich ooju.sz<icy zwiększają wciąż obroty kula [ o,zpe}dowe.go swej ma.chiny w-0jeninej,,potęgując do niebywalych rnzmiarów wyś.cig zbrojei, z,więk.s:zając elan : czebny armii i do,prnwadza jąc do maik.<>imum napięcie w sy-. tuacj'i międ:zym.arodowej. Do.s.zlo do tego, że czoł<j,wi po Htycy Stamów Zjednocz-Onych i spr,zymierzo.nych z nimi km jów grożą, że chwycą za bron i t ozpętają wo.j,nę w odpo wiedzi na za,warcie trakitatu pjkoj-0wego z Niemieaką Repubrn,ą Demokrntyczną. W obliazu tych faktó w, które nie mogą nie wzmagać czujno.ś.ci, r.ząd rad,ziecki uwa ża :za swój obowtiązek podjęcie ws:zyslkioh niez-będ:nych śrndków, ari'.eby Związek R'ld.zieciki byl w pclni gotów do uinies2kodliw; en i a każdegl) a,g,reisora, gdyby ten.s.próbowal dolmnać na,paści. Zbyt ż;«wa jeslt w,pa,mięci ludz: traged,ia pierw.szych miesi.; cy W.iel!kiej Wo-}ny Narodowe..!!idy Hitler :zaa.ta.lrnwal ZSRR :zapewrni W 5.ZY sobie prze wa.gę w technice bojowej - aby m-0.:ima byl-0 ';pozwolić na to obecnie. Oto dlaczego rząd raidzieak:i podjąl już szeireg do ni0s,ly,ch k:roków w dzied zirne umocnienia bezpieczeństwa ZSRR. Z tej samej przyczyny po glęboikim wszechs.tron A jednak TOKO. - W środę, premier jap0\ski keda, Zlfiedzit radziecką "\Vystaw~ handlo'\vo-przcmystową w Tokio. Oprowadzali go ambasador ZSRR Fledorenko i ~ relc Lor \\rys ta wy Toczy lin. LONDYN. - Mi<;dzynarodowy Pen Club, reprezentujący przeszło 7 tysi<;cy pisarzy całego świata, zaapelowal do rządu połudnlowokoreaiskiego o ułask:nvienie czlonka tej organizacji Ju Yung Songa, jednego z trzech dziennikarzy południowokoreańskich sliazauycb ostatnio na śnierć :La rzekomą działalność antytlaństwo,vą.". WASZYNGTON. - Pod przewodnictwem sekretarza stanu Ruslia. odbyła. sił'} "'czora,j 'vieczorent kolejna narada przedstawicieli Zachodu na temat Berlina. Trwa ;~ ona godzinę. 'Ve \\"toreli: ltusk konferował i 6wnież przez >6ltore.J godziny z J{er>nedy'm. Wczoraj ambasado NRF w Waszyngtonie Grewe wręczyć miał u. ezyden :iwi KelUlod;r' JDll - nx;m l!'o:%'ażendu 5prawy, rząd raid ziec,kii po.9lan-0wil dokonać doświadczalnych wybuchów broni jąd.r-0wej. Całkowicie świadom doniostości tego poważnego krok>.: i związanej z nim odpowiedziała.!00ci, rząd Związku Ra dz,ieckiego uważa za k<l'lieca: ne wyjaśnienie na.rad OW rad;zieckiemu i całej ludz;k-0ści &ensu i z,naczenia po,wyższej decyzji, l\:tórej jedynym celem jest uczynienie w.s.zystikie go w celu za,pobieżema kata.strofie, jaką stalaby sit; irzeaia wojna świ.ato<wa dla.setelk milionów mieszkańców naszej plainety. Ci, którzy p'zygotowują nową wojnę świa~tową,.sze!'za obecie złudzenia, że nowa woj<a - gdyby z05tala ro,z :pętaipa mogłaby rzekomo odbyć się bez urży.cia bron: term-0jądrowej. Je.sit to jednatk oszukiwanie narodów. Doświadczenie hisitoi:ii uczy. że,p-0,ż-0gi wojennej nigdy nie udaiwa.\o się utrzymać w wyznacz.onych z góry granicach. Wojny ma,ją swe okrutne i nieujblagane pra wa. Agre.sor rozpętuje wojnę po to, by rzudć f.wą ofiarę na kolan~. by r.ar-zucić jej &wą wolę. (DaJszy ci<\g na.str. 2) ~~~~~~~~~~~~~~~ WELK Nowojorskie organizacje ruchu pokoju wzywają do podjęcia rokowań NOWY JORK (PAP). Działając~ w N0Wym Jorik... orgamza.cje ruchu pokoju opublikowały na łamach dzien ni.ka New York Times" aipel, w którym zwracają s'.ę do Amerykamów o występowanie do prezydenta Kennedy'ego, selc.retarza stau Ru.sika i do członków Kongresu :z żądaniem ri:miany prowad,z.,cmej przez rząd USA,polityki remilitary.zacji Niemiec zachodnich i przystąpienia do rok-0- wań :ze Związkiem Rad:zieckim w sp.rawie Berlina zachodniego. Zawarcie poro:zumienia, na mocy którego agresywny r.ząd Niemiec zachodnich poz,bawio.ny,zostanie ' mo.ilno.ści pr-0wa.dzenia wojny i przeprowa.c:lzenie dernilitaryzaoji EUll'O.py środkowej glo.si apel - mogą być j)l) ważnymi k.rokami w kierunku zapewnienia trwalego pokoju w erze nukle.arnej". Apel.stwiwd!za m. m. na w.stępie, że remilitaryzacja Niemiec, rz.ach'c>dnich i WYP<>sażenie tego k.raju w broń nuklearną stanowi glćwny problem Berlillla. Pokonany w 945 ro.ku wróg staj się w 96 :roku prrodującym mocar.s.twem militai!'nym, które po.przez uzy&kanie br0di nuklearnej dąży do :zaipewn.ienia sobie swobody P-Odejm-0- W<mia niezależnej decyzji wszczęcia wojny. Po o.mówieniu.s.ta,no wiska Samorodki platyny z Gór Uralskich MOSK'WA {.PAP). - W kopani 'ZJna.jdująoej się na wl;:choon:im zbo czu Gór Urals~tich znaleziono w tyl:h dniach $am-0;r0dek pla,tytny o wadze 806 g rarnów. Jest to naj większy samo~odek tego cennego meta lu znalezi<ll!ly w o sla,tnich czasach w tej ok'olicy. Poza nim z.najeziono j-eis zcze 7 sa mo.rodków o wadize od 0 do 74 gramów. L st KC ZMS do młodzieży szl<olnej WARSZAWA (PAP). - W pn-eddzi eń n.owego roku.si2kol negu KC ZJY.S wystos<»wal list do uczn.iów szkól średnich i zaiw-0diowyoh Graz do sz.k-0łnych grup dzialaia i aktywu słońce... CAF - foto Kopeć bisty list od kanclerza Adenaue- a. GENEWA. - Na genewskiej konferencjl w sprawie Laosu osiąg ni<;to wczoraj zasadnicze porozumienie o przyjęciu propozycji radzieckich, dotyczących uregulowania sprawy zakitzu wwozu obcych oddziałów wojskowych do Laosu. PARYŻ. - We wtorek, w poznych godzinach wieczornych J>remier Debre wygłosił przemówienie, w którym w optymlstycz nych barwach starał się przedstawić sytuację ekonomiczną Francji. JiAR. - Konferencja paistw casabjanlti :zali:olcz~ a. się we wto rek " ieczoren. Uczestnicy kon ferenrji wypowiedzieli się m. in. Jednomy~lnie za niepodległo ścią Alg ierii. 'V ciągu " to lu poruszono także problem rozbrojenia i kwestię berlińską. Komunikatu :końcowego nie orłoszono, ZMS. W liście tym c.z.ytamy m. Jin.: Życie staiwia nas w-0bec wie lu zadiań i pmblemów, które będziemy razem podejmo wać. Je,s.teśmy śwladkami realiz,owa nia przez ustrój opady na ideologii, którą przyjęliśmy je. ko \l.ilasmą, najśmiel.s.zych marzeń ludzkości - zd,obycia kos.mosu i budowy na ziemi syistemu.sipołecznego, petnego dob:xjby tu i w-0 ln-0 ści - komuniz;mu. Wzję takiego świata przedls>ta.wia projekt pro.gra mu Komunisity"Cznej Partii Związku Radzieckiego. Komitet Cen tra lny ZMS jest prz,ekonany, że wszystkie szkol ne orga,niza.cje naszeg,o z:wią:z ku oo pi-erwszych dni no,wego roku szkolnego przy.s.tąpią d-0 a.ktywnej dziaja.lno.ści. Dom" akademicki na kółkach SZTOKHOLM (PAP). - W.szwed2kim mieście uniwersyte0kim Lund OSltro o-:lczuwa ~ię braik mie.s;zkań dla studc. t&w. Aby ro7.wiązać trudną.sytuację, władze uniwersvteckie zap.mpojflowaly dy" eiccj; szwedizlkich kolei państwowy.eh, by oddala do użyt.k:.i stud~mtów wyc-0fane z ruchu stare wagony sypialne. Dy rekitor generalny kolei E. Upma.rk wyraziił zgodq. Kilkudz,iesiąt starych wagonów u stawiooyoh,zostanie na bocznicy ko lej-owej i każdy stud eint ot.nzyma do.swej 'y&pozy.c:ji Hosobny przed.:zlial". -<>-- 5 pęd z i li noc nad przepaścią PARYZ (PAP). - A.k.cja ratunkowa w Chamonix za&tafa za.kończona w środę o godzin ie 9 cza.su miejscowego. Helilmptery p.rzyiwiozly osta,tnich z 25 ocalonych turystów i a,lpinistów, którzy &pętlzi.li noc,a wysokości oko.o metrów, :?Jawi>$$zeni na.d pn;e,paśc.ą, w tem,peratmizje dochodi.- ooj do miinlua o ~~e>p.ąj..,.,._ jakie zajmuje w tej s;irawie konsekwentnie Zw'iązek Radziecloi i po pri;utoczeniu w_ypowiedzi Kenedy'ego i lorda H<Jl!Tle'a, którzy przymali,.ze obawy Zwią7'lm Radzieckiego są uzasadn.i-oine, apel podkreśla: Jeśli pokój w Eur-0.pie i na całym świecie ma być zachowany, wiekie mocat"stwa muszą pr:zystą,pić do rojmwań na te.j di'odze rozwiązać swe sprzeczmo.ści w ~J:awie Berlina. Wo jn.a w Europie nie zagwarantuje niczyi-ob praw, lecz doprowadzi ludzkość na kraw<>,dź nuklearnej zagłady. Kryzys berliński m-0że być roziwiązany, jeśli cztery wielkie mocarstwa dojdą do po.:. rozumienia w.s.p.rawie w.sitrzy mania remilitaryzacji Niemiec,,,_, :zachodnich i utw-0irzema zdemilitaryz<i,wanej &trefy w Eu.rqpie środkowej. Ziedno;zenie Przemysłu! Odzieżowego, Zarząd ł Główny Zw. Zawodowego~ Włókniarzy i redakeja Głosu Robotniczego" rz;a.pra.szają na li Zielony Festiwal rtlody POD HASLEM Z Głosem i z modą pod rękę" 3 WRZESNA W PARKU PONATOWSKEGO, POCZĄTEK O GODZ W MUSZL KONCERTOWE.J OGÓLNOPOLSK POKAZ ODZEŻY Z UDZ l\lem ZAKLADOW PRZEMYSLO WYCił CALEGO KRAJU. KONCERT Wystąpią: POSENK (!) LUDMLA JAKUBCZAK (!) HANNA REK (!) JERZY PO.OMSK (!) ZBGNEW RAWCZ REWA NAJPĘK:HEJ! łszych LÓDZKCH KWlA FóW. ł LOSOWANE MODEL, ~ PRZEMYSLU ODZEZOWE-! ł GO ORAZ KWATÓW. ~ WEJśC~. BEZPLATNE Kronika wypadkóu Wczoraj, o go.dz. 9, Komenda Dzielnicowa MO Sródmieście została zaalarmowana wypad Jtiem samobójczym. Przy ul. Piotrkowskiej 26~ zona Czesława Krzemionki, u~ w 928 r. zast:>. a po powrocie z wczasóv c:a..0 męża w. mief,zkaniu. Wst~pne czynności dochodzeniowe wy.rnzaly, że zgcn nastąpił na sku tek. zatrucia gazem. Pn;~ puszczente. samobójstwa bierze się stąd,.ze. denat usiłował pozbawc się z:vcia.uz raz w 959 r. * * * Wczoraj, o godz. 22, lolcatorzy domu przy ul. Piotrkowskiej 07 zawezwali pogotowie i iunkcjonanuszy MO do mieszkania Jana Drożdża, który w stanie nie trzeźwym maltretował swoją żonę, Teresę, usitując ją udusić. Jak stwierdzają świadkowie Jan. rożdż awanturuje się bardzo często i niejednokrotnie nastaje na zdrowie swojei żony w stanie nietrzeźwym. Komenda Dziel nkowa MO Sródmieście sporz ą dziła w tej sprawie wniosek do Prokuratury. * * * Wczoraj, o godz. 8.0 kierowca furgonetki Eugeniusz Krede:is (ul. Kongresowa ) prowa dzł POJazd w stanie nietrzeźwym. Przy zbiegu ulic żwirki Zer".mskiego uderzył 0 mur, lecz. me zrazony tym, pojechał tlalej t pr2y ul. Wólczańskiej kol? Czerwonej, spowodowal po wazną kraksę, ilder,..c w latarmę zaczepiając pojazdem o mur fabryczny. Kierowcy nic s i ę nie stało - przebywa on ob;cnie w areszcie - zaś samoch.od uległ calkowitej dewasta CJl. Straty wynoszą 40 tys. zt. JE- * * O go.dz , przy Al. Kpścuszk, w pobliżu 22 Lipca, mo tocykhsta Zdzislaw Kalista (Przę dzalmana 92-94) przejechał Genowefę Blacharz (Gdańska 77a). Poszkodowana doznała ciężkich obr~zeń ciala l przebywa, w l)zptalu ill_l. ~o_nsc:ra.,.

2 Oświadczenie. rządu radziecliiego (Doiloończenie ze '5'łr. ) Ale również agresoc roiz-umie, że w wy;pad:ku.przegranej -.spobka go samego ło,s.. jaki iprzygoto.wywal swej of'erz!:. Dlateg.o też każde pańs-tw<r biocące udzial w WQjnie, niezależnie od tego, cri.y dokon- je napaści, ozy się,broni, nie ccf.nie.s.ię,przed in,iazym, aby odnieść 'ZJWY cię~~wo.i nie uzna.się.za [>O'koinane za.nim zastosuje i wyk-0rzyc<;ta wszystikie śrocl!ki prmvadrzen la wo.iny, jajrimi dy.spc"uje. W tych wa.runkach ik a żd y konfl~t 'Zbrojony - choćby P-Oczat kowo nawet nieznaczny - jeśii (Jlkaż.ą si'l we uwikłane mocarstwa nutleame, :Przel!Gsi2ltaloił.by się nieuchrgnnie w po.wszechną wojnę rakietoiw.o-j ą.d:ra.wą. Lu.dzi-0m radzieckim, któray jaszcz.ie ir>je,djaiwno byji świadkami wojn,v we w!la.s:nym a.om.u i któr.ey iza,pa.cili :za przywrócooie pokoju l!le daj~ymt l&i.ę z ni=yllll!p<jtrówlrlać sitra.taffil - są szczególnie bliis.kie i u:o :z.u.mia.!ie dążenia narndów do położenia kresu wyt;cgo w zbrojoeń i do uwonkmia ~.ię raiz na z<wjs>ze od ni.';.zczy cioe - &kiich wojen. W.s>zy.5<tko jednak co loozie przeżyli w cto.tychc2aoowych wojnach blednie wobec PQ bworności, jakie mogą irpnąć na ni.eh ws.kubek wy buchu ktil(<u załed we bomb Byl Clla;Sl, gdly l.sifln.ial n& świ>ede m<m opol na br oń a.tomową ii. Stany Zjedinoczone dą żyl:y do u tr.zymania tego monopolu. Kor zysta jąc z tego, że w jch rękach zmajdowafa.s.:ę broń, której wówczas i e pos!a.cta.lo ż ad'e paflstwo, S~a.ny Zjec:l,noc zone dok OnY'v,,ialy prób z bomba.mi atomo wymi, k ed y chci aly i gdzie chci.aly, n.ie ; c,ąc s:ę ZU!Pelnie z tym, co m yś l a ły i mówily <> tym. narody. USA ni e coj:n.ęly s ę nawe t przed wypróbvwa.n i~m te ; etraszllwe j broni na żywych lu.dj;;iach - dzieci.a::-h, k'()betac h stl3jrca ch,.zrz.u.c'i.wlszy oomby aoomowe na mi.a!s-ta ja.po.i.skie Hl!ro.;.zimę i Na.ga,;,:ak i, na z!iemię pokona.nego już fakt.yezmie wroga. rn, którzy wyty;czali wówczas po!hykę S tanów ZjednQ czo,ny ch, usilowaill po.t.rzą.sając oombą aitomową, dyktowa ć ~:w-0ją woję nieomal że całemu Ś>wiatu i &za nta0oiwać kiraje socja.us>"yczne. Powsta.waJ.a nieziwylde rne hezpieczna "'YtiJacja. Naród radzie.cki zmuszamy by! 2JTiob lizować w~y.s :tkie swoje.saly matc!"'ialne :i diuehowe, aby przełamać gro.źny dla świata mono poł a.tomowy USA i w niezwykle krót'"im cta~ie.stwo r zyć wła.s.ną hroń jądlr-0iwą W.k:rótc-e krąg m-0cars Lw afio. nwwych je;;.zcze bardziej.si~ roa"'l:l..erzyl. Pl"ey5 t8,a:jila d-0 ń ró'-"m.i. -'i:.amgha. tecnwją.dm \vyich. Narody w porę :;rooumialy, P.a ń.sitwjc> a.dizieckie piierw\:llze ja kie nieboopieczeń.sotwo stwarzocij.o apel o pow.szechlrue i rza pr zy.s.tępowainie do wyścicatlwiwite ir-02brojenie, o za- ' gl! zbrojeń coraz to nowych przestanie d-0świadoze'i z hro- krajów i gocąco usto.s.oolkon.ią atomową. WySUJwafo ono w ajy ei.ę do po.stulatu zapr;zenieraz w Orga'!li.zaicj.i Na.rodów s ta.ni.a doświaidcreń z bmruą Zjednoczooych ikonkret ne pr-0- jądrową. pozycje mogące za.pe.w.nić o- W tym celu ZSRR 'la,przestal ~ięde tew> eelu. d oświadczeń jądrowych w try Nie będzie,pu.'resad.ą twieir- b'e jednos.tmrun,ym, mimo ż,e dz.enie, :ile j,uż di:hś lutd.zlkość ta.ki akt z jeg.o strony 'ZlW'.iąmogliaiby żyć w pe.kodu be z zany byt iz pewnym ry,zykiem b:roni i bez aq mjj, gdl}'lby eyoko ponieważ USA i Anglia dok-0~ r2ądy USA, Alllglii, Francji i naly do toego cza.s;u wi.ęik.s,zej llli.ektóryich innych p.afls.tiw- lic.zby wyibuchów ją dimw:y,ch czł-olllików J8.eho.dni.ch bl-0thw mz 2wiąizoeik Radzieeki. Wlaśmilita.m'Y!Ch przeja.wil!y analo- nie dz~ki J.i>cja:tyiwie i wiv.siiłgi.c2mie dążente w tym kienm- kom Zwil<il!2lku Ra.d'Zi.eeki e go" roz kiu. poczęly &ię ifokc wa,nfa, między Pr2leeilw.ni.cy l:'<yllbro-jeni.a. tl'zema moeair&twaml a.tamo.wy wciąż u.dają, jakoby prz.el'>zlko-.mi w Genew:i.e, w tod{,u Módlą ""' o.siągni.ęciu poa:;o z.ui!tlie- rych rza.d -ra.d;zi.eick! de.rphiwie ni~ ro.zjb 0,ieiniowego była róż,s,zttklal: decy,zjj, które byiłyby nica w pooejściu ZSRR J do przyjęci.ai pr.z.ez 'Wl!' ZY~ ł<k ie państw zachodnich -Oo.s.piraiwy strony, niejedn-0krot:nie czynią.~ k-0nlr0ji. ważne kroki rn~gj.ędniające Aby nie d0tj)uścić do za.p!l'ze- żyic2' lli.a USA i Ang'iii. pa=:renia i'5to ty.spra.wy - Rzą'll.y m-0can.tw zach<jdlllich &amego roobroj.enia, rząd ra-. dziecki oświia dczyl w.ręez, że uparcie W}'l5uwa.ly i w dajgotów jet rz;,góry pnyjąć "''?:Yffi ciągu wys.uwadą :po,sltuj!at, wszelkie ip.ropozyeje moea;ratw a.by. ukła.d w.s,prawiie Z<Plf'Z.Pzachoodnich w S!lrawie Jroint.roli sta.ma doświadczeń jąd rowyc'h mtę::l.~urodowej. Od mo.ca>~.w nie za,wi etra l -zak-u prrepir-0- zacllod n.ic.h o.cźekiiwaoo przy wadzanfa PQdizi errn.n~ ch wybutym tylko jeckeg.o - przy- chów jąidtr(jwych. ł.ą-0.ell'li~a,gt,ę cl.o na.s.:cyich pro- A iprz.eciież <lila ka.żdego o.rien pozycji w Sl?fa.Wie poiw.szech- tująceg.o się cztoiwi.eika. jru;e nego rn:?jbro.jenia orari. przed- je.:;t, że dokono:wa.ni e taiktich stawie nia 'ńtasn.ych ipropo'l;~"cji el{;sp]ozji, na.wet jeśli.slt:: twi.e,r w 6jp['aWie porw:.zechmej kqn- dizi, że i;ą 0ne d OkQnyiwa.ne w troi. Ale, dziiwna rz.acz, ci cela.eh pokojowych - nie je5t któl-zy dotychczas przejawiali niczym innym - jak uikl"y'lą tylę tir0iski o ik:.omtrolę między- formą udc,skol!lal.a"lia pc&i a.cj,ana.rocl!ową, za.częji zaehmvywać nej br<l!:li jąd!"o'wej luib wypr;i, się dooitownie ta.k, ja.kby im CO \vy wania nowl)"ch tyipóiw tej odljęlo m0wę, gdy tylro otnzy- br<jl!lii. maili ilji.czym nie ograrnicz'()ną Rząd rad7.ieckl proipo.nowal, możjiwość formufo.waoia. i by zaiwairto PO!"O'zumi anie pr'ze wcieleni a w życie.<wych koo- widujące, 7.e w mi?,d.zynar-0.aocepcji sy&"vemu k.orutroj.i mię- wym orgia.nie kontrnlnym będą ~yina.roidi0>wej. w rówmej mi e r.ze reprezento- Jaik wytlumaiczyć to, że mo- wa 'le i b ę dą dy.s,pc:0waly rów carstwa rz.acho dlllie inie WY.S U- n.yml mo żluwościami kont.rołi nęły po.ty<:hcza.s w te.j.spra- paflis,twa "oej.ali.~.ty:c2jne, pańwie żadtych l«jnjl:.re,t.nych :pro- si'jwa ka:ditaiji,s.t)l'c2me, nale:ż.ąee pozycji? Chyba tylko obaiwa,, do bloków wojs. rnwy ch i kr.aiż. Związelk Ra.dzŁeoki i:;reyi- je neutra'n.e. W przecitwjieflmie ich propozycje w "'pra.wie.sh-,' e do tego moea~o.bwa zakcinh o.u. chodnie WJ"o<.uwaly pr zycje, Na.jważrriej..w,ą rzeee.ą w których rea,jieiac}a pomawijaby chwili obecnej jes.t if-o?.broj.e- ich w l>o r6;vin~n.iu ze Zwi<i.znie,pcMsrochne i cailik-0wi.t.e; kiem Radzi.eckim w.s'ytuacjl poroo:u.mienie.się w s.p.ra.w:e u,p:izywileiowanej, w taki ei sy ta kiego ro7-brojeni a wy.cze.upa- tu.a.cji, kt.óra umo,7,jiwilaby loby ;rów.nież kwe.~.tię prób ja,- tym mo ca.r.s.twom nh2:podtzie Lne d rowyeh. Albowiem kli ed:y kome:nderow:ame -0.rgan em koin przenmny 2cis.t.ainie wy.ścl' tronym oraz pokrycie ohstzant zbrojeń i kiedy znis7,czy s ig Związ'<u Radzieckiego cała.~. '.e za.pats'y broni, znikną w.~ zy.s t- cia Q ;lrcdków szple,gowl>lkiich kie pob~idiki do jej do.~'rn: a - pod 'l"osta ~i.ą txji<;terllln ków i leni,.a, a co za tym idzhe, do grv.9 ko nt~o.lnv ch. do,;;:c.ntywaoia ekóp>e :-y m0ntal- Caly,pl'zr>bieg r-0ko.wań w nyich wybuchów nu:kleamych. Gene wie dow-0d'zi, ±e mol c.ćlwrobn.ie, samo po.rozumie- carstwa. zachod.nie dążą do tenj,e o,przerwa.niu pr ób z bro- -go, by za.jegali.z-0wać de fact nią ją.grnwą nie mzy.i:e ooolożyć e rodzaie do.wia. aczeń nu kr-es.u wy,foitgo wi -z.brodeń. Pań-!kl ear.nych, w kitóryeh dolrnstwa, które już ł"d :>:i?qrzącl,za.ją vwairllu, są zointere.<o.wa.ne : bro :i'ią a.tonl(l Wą, ni.euohroo.nie i.by "'two rz yć taki mic;dzynakuisić będ'zje myśl, aby '()ibejść rndowy organ kontl'c.l,ny, któto :porozumienie, a.by.sz,ukać iry bytby,po.>:lu.~.lnym narzęwciąż owych dróg i fuirt ek dziem w ich.ręku d stano.wił dil& dos.konaloe.nia. broini, nie w istocie rrzeczy przylbu.dówmówiąc juiż o tym, że d<j- lkę ~ztab0w genera.jny<'h mo- 6wi a.dc?jeiia. przep['()'w<'dzone> Cf\t". tw zach'()dnich. Obudne pn:e>: brzy, czte ry mocarntwa '() < w ł a dcze>nia prze>j. tawicieli zupelmi.e w;l'\..te,rczaj"\ do teg-0, StBnów Zjed noczonych l An by w '!'p<' "-Ób n ieo,gran.k:wny glii o za.or?.e.<:tani.u doświfldpowi~sk.mać za,par.y nies.jy.cha- czeń i o kontroli mię.d2ynaronie nj.eooz.piecznej bro.ni ter- dowej -0ka.z.aly,c;[ę po pros tu mo:i'ldrow.ej.s.tniejących ty- ikamuflażern, ssów. Aby wyprmvad,z;i~ rokowfl- Z kcłe>i pań.s:twa, kt6re nie nia z lmpa.ou, ll'"ząd radzieckl p<:>lad::.ią jes:i:cre bro ni e mo- zaprnoon ował. by rolwiqza.it> jąd. '."'o iwe.i, br '.dą S<t a:-oly (~ię j:'l ;prab!e>mu zap,r,ze y;i :mia tlo "kc!"d -.0>wać, ni.e bacząc n a śvcadczeń z bronią nukleari.o;i',iie n'<>,jo,.ozv,miie,nia z;:l'l: - ną zo.o.talo 'f}oląc:wne z prozuj.fl~e.go do.~wh<lcz ó t atomn- h'<!mem pow.oo:achnego i cal wych. lrn wte'll'<>, iroi.:broje.nia. i:tq~.e.nnk LODZKl nr- 205(459f).r.,-. - Jak ust-0su!wwaty l'j!ę moca.rsitwa rzachodie d-0 nowej próby Związku Radziecltiego, mającej na celu,atwien~e -0.~lągnięcia wzajemnego zrozumienia? Zamiast iizetenego r-07,patrzenia propozycji.radzieol~ich, rządy Stanów Zjednoczonych i Anglii wolały :zająć się wypaczaniem ich 'treści i insynuacjami na temat zamie.r.zeń Związku Radoz.ieclctego. Jednocześnie odpo.wiedzial- i pr.zedstawiciele Stanów Zje dnoczonyeh.zacz,ęli czynić oied>wuwaczl!le alu.zje, że w najbliu.?.ej,pr.zy.s.zt-0ści USA wznowią doświ adczenia z brv nia.nulkleamą. p 7.ąd radzieokli uważa za siwój Qbowiązeik zw~ócić. uwagę narodom świata ;>z;czególnie.na to, że obecl!lie w :;ta.nach Zie<lTJJOownych no.s.zą si<: rz. >ptrojektami.s;tw-0rzenia boniby neutronowej - bombv, która zabija.laby wszystko, eo żywe, ale.nie niszezyl:~)ly przy tym dóbr materialnj ch. Tylko aig.resorzy mairzlący o rnzboju, o izajęciu cudzych iziem i o cu<lzyeh dobrach Jn( gą mobilizować wy.si.jtki ucz<> ~wch do "ibworzenda takk i b~-ol!l.i. Zalbijając ludzi chc.'l, oni skorzy.s.tać rr. -0woeów pracy uśmiereonych pr.zez siei::jie ofia.r, z bogao\i\v p.rzez te ofiary.s.twon'.onych. Je&t to mora.liność potworów. Nie jest ta.jelt'jllicą, że Stany Zjedn.oe:zone.są w przededniu ipfl"zeip.r,o wa<lzp..nia pod-!ziemnych e.ksplozji jądro- '\VYcib. i tylko szujrnją pierwstzego lepszego pretekstu, by je rozpocząć. Któż jednak nie tozu.mie, że.llkoro r.:ąd USA ma zairriar wznowić próby z bronią jądrową. to wznow ienie ich jest ty.ltko kwes.tią eza.s.u. Rząd radziecki nie może też pozostać obojętny w-0bec faktu, że.soju&z.nilk UE.A w NA''O Francja, już Qd dluż ~zego czasu pro wadzi próby jądrowe. Podc.z;ais, gdy Związc.k Radzieoki ;pow.st.rzymywat się Qd,prób jądtrowych. walc.ząc :z.a stołem.roko:wań o ;porozumienie z. USA Anglią w spra!wie PO Wll.Zechnego pner wain.ia talk.ich doświadczeń, F.rancja.ra z po i!'az d0- mnywała wybuehów jądr-0- wych. Francja robi to nadal. wbrew a pelo wi ONZ -0 po.wstrzymanie &'ię od.takich prób wy.sroots-o<wainemu d o wszyst- O<ich ip<lń!>bw. wbrew p.rote.5'tom ~zeroki.ch ik:ól op'ini: publiolej wszy.::;t;kich paiistw &wiata, wbrew 08.j:.rzeżenfom Związlku Rad,z;ie0kiego, że b<': dl'jie zmllil wny wznowić próby, jeśli F.ni.ncja.nie eaxze ~tanie doświadezeń iz: bro.nią ją<lrową. Na&uwa się uza.sadnio.ne py ta.nie: gdzie :znajdo.wały ;:.ię rw,<ly Stanów Zjednoczonych i Ang!Li, gdy Fra.neja do:lwny.w~ja ek<;plo zji jądrnwyc' na kootyne.noie af.ry!rnń,s,k!m, r:uucając wy.wanie Qrga.nizac.j i Narodów Zjednoezoych i nm odom cale.go świata? Zamia.m wywierania wplywiu na. swego plll!'tnera z bl<jiku wojskowego, zamiast po.wstnzyma. nia go ocl do.kooywainia wybuchów nlltkleairnych, rządy te :zachęcały w istocie rzeczy rząd francuski. Swia.dczy o tym dos.tateczn le chociażby to, że Stany Zjec:tnoozone j Anglia od mówiły :poparcia rezołucji Zgromadzenia Ogótneg;o NZ wzywającej państwa, by nie dl0ikonyway doświadczeń jądrowyeh. W Związku Rad,zieeikim zna ne są dobrze szikod.hwe dla żywych ocga.nizmów.a.stęps.twa do.świa.dczei z br-0ią termanu.k;jea.mą l dla.te.go stosuje się w&zelkie środki. aby sprowadzić te inastę,p.<>t.wa d:> minimum. Ta.k jest, wa.zelkie a.o;;wia.dczenia z bror.tią jądrq wą wywolują trwogę wśród ludzi, są dla inich uiezrniernie bola."llle. Jeśli rząd radzieoki mim-0 w~zy.o;.tk-0 powziąt dęcyzj~ d-0tlmnywaiia doświaidczeń nulk:lear.nych to decy z.ja ta inie przyszia mu latwo. Rząd ifadziec>kii zmu.~,zony byl to uc.zyić z żalem i ubolewaniem i tylko po aajba.rdziej skru,pulatnym i W5ir.e0h,"':rc nnym zibadanin so.ra.wy. Rząd radzieal;: i byl zmu,<;izony ooecydować się ina,tein kr-0.k,.:r. którego Z!laczelllia zdaje.siobie w pej.nl StJ)ra,wę - JPOd pre.sją sytuaicji między na.ro.d.o,wej, juką R wair.zają ikra.je im;pe~a\i,o,tyie'll!le. Nm:-ód iradziecki i jego rząd rnu.»7.ą S!lę liezyć ~ ym, że gc rącllkn przvgotc wań do woj ny 0ioanowa,la znów Niemcv z3chodnie i d 7is iejnych sojusl'lników mllitan.sitóiw nlemieclkich.., :, Nie tylko rząd Y Stanów Zjednoczonych, Anglii i Francji, lecz także rządy sozi;a-.egu k.ra.jów e uiraoej,okich, ktorych na.rody niemało ucerpajy WF ku tek n.a.jazd'll hii.tlero WSkle: go, dopoma.gają d.ziś wla.s.n,ymi rękami odwetowcom zach-od nioniemieokim w przygo.towywa.nju się do nowych awa.ntur wojen,nych. Swą cllęść -0dpowi.edzialności za p0ili.tykę u zbraja:ni a Nie.mi-ee z.achod ;n. ic~ p-0.noszą również rządy mm.ei.s.zych pat'istw NATO - Belgi i, Danii, Helan.di.i, Norwegii, Gre cji i i.nny'ch uczetst.mi.ków tego bl-0ku mili.ta.rn ego. Nie uda im się schować za plecami,<;owych.s.tan.'>zy.::h partnerów w bloku NATO i będą mu.siały Stame odoo,\~i i adać :za WStey\S tki>e poważne kc,n.s.ezklwetncje tej krótkowzr-0cznej i nie.bezpiecznej polityki. Adenauer i stojące za.. nim,s.ily d.ążą do pr:reks.ztalc.enła. Niiemiec za,ch-0dn'kh w urz.brojollle po zęby pań6 bwo militaryisty c.zne. Gtównym celem poli.tyiki zagra.niemej tego p,ańsitwa jasit -0diwet i rewizja granic u.st.a.lonych w Eur-0pie \V wyniku dru.giej WC>jny świ.at<jwej. R?.ąd NRF.<.tara.s.ię teraz nad.ro bić cza.s Sttra.co.ny w ciągu pienvislzych lat po be.ziwarnnlmwej ka.pitula.cji Niemiec hite ro'-"ekich, gdy Stalll,Y Zjerlno.cwne, Anglia. i Fraincja nie zerwajy jeszeze eallkcwi cie z porozum.ien.iami ooj u.s.imicz..ymi przewidującymi diemijjta.ryirację Niemiec. Nie.sitety, zb.vt wiele r2eczy świadczy o tym, że ta część na.rodu n iemieckieg-0, która zn.ajduje się w Niemc.zech L'Zachodinich, :znowu pod~ daje.się nairkj.tykowi -0dwetu i po.zwala nowym ftn~hrerom ~prnwadjć siię n.a ścieżkę woj-enną. Ja.k naczej wytlumaczyć to, ż,e w każdych wyborach do Bundestagu ludmość NRF polwrnie oddaje glo '>Y na kanclerza Adenau.e ra i tych pojicyków, któ.nzy z uporem cią,g;ną Niem.ców d o no.wych aktów agresji? Niemcy gl<j,<.ujący na Ad enauera nie mogą nie wie~zi.eć, że Adietnauier.i z.wolein.nicy jągo P<Jiicyki w Niemczech zaichodni~h wzięli d-0 2men.ału.s;wej broini te.same ha.oiła a.ncylroni.uni.zmu i -0d w.atu, po.a któiymi Hitler dos~ ed!l do wladzy i na.stęionie n;.;ipętaj drugą wojnę św\'l,to-. wą. Każdiy :naród ma oe:zywi.ście prawo postawić u,s.łlezt u władzy pa.ńis.twowej tych po lityków, który'ch.zechce. Ale nikt nie m-0ż,e odabrać.naro'llom iinnych kra.jów, które ju.i: inie rnz były &wladltiiem tego, jak w Ni emc2ech do jfz Waly za.a~ na miji.ta.ryzmu i a,gt esji, praw.a do podni.ęisien.ia OtS ~~ze,gaw czego g!-0.s.u prz.eciiw.ko powtórzentu,;ię tra.glcmych wyd arz.ei.p.rzeiszł-0ści, gl-06u, który po,win.ie.n slysz.eć kari:d\y Niemiec. Gc,rzka to prawda, aje nie tylko Niemcy w Niemczech za chodnkh, lecz tak.że na.rody niektórych innych krajów natie żący;ch do bloków mi.j!.ta.rnych moca<r.stw za.chodnich nie stanę ły j &zcre na wy.s.okośc.i wymagań e.poki, nie przeja.wiają nale.żytej akty wnoścl, aby po łożyć kres przygotorwan.i<jm d-0 w &P<>k.oanego ±yofa, gdlyby w obliezu gróźb li p.r.zy;gotowań mi~ liit:amyeh, które objęly USA i niektóre Lnne ktraje NATO, nie wykorzy&tal swych możliwości do u.do.s.lrnnalenia na.j.s.ku.teczniejszy'eh rodzajów br0i, zdoj.nych o.stud?iić goirące gl-0- wy w 6ltolieach ni.eiktórych pai'l,s.tw NATO. W Zwi.ą:?Jku Radzieckim op:ra cowa.no projekty.s.konstruo wa nta oorid bomb jądrowych o zwięksw nej moey, Qd,Po wi.adającej si.je wybuchu 20, i 00 milionów t0in trntyl~. A po>tęż.ne rakiety, P<Jd.obne do ty ch, z których pom-0cą majorzy Gaga.rilll i Titow dokonali swych bezprzykładnvch lotów kosmiczny-ch wokól Ziemi mogą wnie.ść te bomby jądro-'. we i pl'zetra.n.siporfo wać je do ka.żdego punktu kuli ziiem.skiej z którego d-0lmna,no by ewelll..'. tualnie napaści na Związek Rad7.iecki lub na i.nne kraje.socja.hs.tycz.n e. ByJ.o by n.iewybaqzajną lekkomyślnością nie wyciągnąć -0.d<po 0 wied.i ch W!.iosków z.s;ytuacji, jaka ~ię wytworzyła v.fkute.k agres.ywnej oolitvki mllitarnego bloku NATO. i nie za.tra.szczyć isię o umqen.i.eoi e bezpiec,e ństwa (Jra.z po~.ęgi moca.r&twa radizie-. cki.ego, wielkiego obozu &o.eja Hstycznego, wszvl';.tkich pokój miju:jącyich paflstw. Rząd ifa<lzieoki i<:wraca się z nin iejszym oświ8dc~c.niem nie tylko do.przyjaciół narndu radzieoltiego,.którzy właściwie oceniają pokojową poliltylkę Zwią.z:ku Radzieokiego, ałe także do tych Judzi w obcyc:h k.raiach, lctór.zy być może chcieliby surowo -0.sądz;ić Przeorowad:zaie przez ZSRR prób z nowym>! rodzajami broni termoj'ldrowej. Rzad radziecki a:iodejmuje ten krok wierząc mocno, iż narody zrozumieją wymus.zo,ny cha.raidter teg.o l):l<lls.unięcia ; jego nieuchrormooć w -Obecnych wa.run.kach, Aby odebrać agreoo.rowi -0chot.ę do zbr-0dniczego igrania iz -0 gnem tr:z~ ba, by wiedział i wid.ział, fo jest na świecie siła goiow w pelinym ryinszlu nku <Jd"! przeć!każdy izamach na nieeawistość i bez.oieezeńslw<> p.qkój rohujących państw i że broń odwetu dos.ię,gnie agresora. w jego wła.stnym ego, wistku. Rząd raid.ziecki mówi o tym w.szysbkim nie tylk-0 po to, by wyjaśnić do końca motvwy,!które.skl0.nijy go d-0 pi)a jęcia w chwili obectjej prób j<j,drn wycji. Przy.pQmLna -0n o tym,przede wszy.s>bkim dlatego. aby na.rody ealego świah ~v;d zialy, &kąd nadciąga n'ebez!]jieczeńsltwo, aby mialv otwbil"te oczy na knowania w.rogów!l)otk:oju i aby mogły zes.polić swe wysilki do walki z tym niebez;piec.zeń.stwem. Niech wszy.s.cy, któ.rym drogie jest zachowanie pokoju, wiedzą, że mogą śmdał<> opl'zeć się o Związek Radziec ki i podejmoiwa.ne przezeń o.gromne wysiłki miierzają.::e do tego, by ot.rzeźwić inicjatorów psychozy wojennej ; powst.rzymać co.raz szybszy bief:l ku nowej wojnie. Kierując się ndell!tliennie lennmv.s.kimi zasadami pok~ jowego wsipólistnenia Związek Radzieclki nikomu nie zagraża, a tym bardziej na nikogo nie "amderza napadać. Rzad radziecki ośw' adcz:i uro.czysee, że &iły zbrojne ZSRR.nigdy,pierwsze nie uty ją broni. Ludzie radzieccy byliby szczęśliwi, ~dyby udało się skończyć z wyścigiem zbrojeń, gdyby na za.wsze zniknęła konieczno.ść dokooywania doświadczeń z bro nią nuklearną i gdyby naitody uwojnily się po wieczne czasy -0d clę! kiego brzemienia które muszą dźwiogać na ' swyeh barkach od oza.<;;u, gdy wojna sta ła się zl-0wroglm widm~m towarzy.stzącym &poleczności lud:. kiej. Cala polityka rządu radzieckiego zmie rza do tego, aby.sitoounki między pań>twami opierały.się na zasadzie pokojowego w,s.pólist.nienia. aby narody mo.p,~y swobo.dn!p rozwijać ha.ndel, wzbo.gacać s~ nawzajem wa.rtościami du chowymi i aby wmólzawod niczyly nie o to, kto..' le:cej wyprodukuje środków znifl'l czenia. lecz o to, ltto wvtw~irzy więcej dóbr materi:ilnych - tak niezbędnych dla Wt?A.Y!S!tki-ch. Tymi s~lachetnyrni dążeniami przepojony jest projekt no wego programu Komu.n: stycznej Pa.rtU Zwlązku Radzi(;!ckieiio, prog.rflmu określają{!ego koo.kretne zadania, któ re nairód radzieoki SJta.w!a 50- bie na najbllższe dwad'lteścia lat. Na.~z komentarz Rząd radziiecki jes.t prze!kn tnany, że wys.hki narodu ra dzieckiego w wa lce o utrwale nie bezpie~e~,~a. między narndowe:;:a nie pójl"!ą n:t mairne, lecz połączą się ooe z wysil!kami wsizystkich in nych na.rodów q,mierzającym do za!) wnienia t.rwalego niewzru.sz.onego '.POk-0ju na ziemi, triwnfu idei p~oju i postępu. Spr8wa pokoju i przyjaźni na.rodów zwycięży, zaś rachu by agresywyeh sil będą uclaremnione. Konferencja państw niezaangażowanych piq.teik, wrześni.a roznowej w<jjny. poczyna się w Belgradzie konfe.rencja państw m bardziej namacalne je.st nie.z=ngażowa;nych. Weźml,e niebenpie.czeń&two r-0z,pętania w niej udzbal ok.ofo 30 państw. Jw.nf!Jktu przez Niemcy Ziachod Konferencja belgradzk.a stan > nie, tym ba.rdziej :pilną i me wt nowe wydarzeivie w po!icierpiącą zwi!.oki.sipraiwą je&t tyce świ/llf.owej, przede ws:zyzaiwarde tra.ktatu E<Jko~owelfi(-0 stki m,jlt tego, że po ra.z pierw z Niemcami, trajttalt>u, który szy zbierają się na jednej saza.be'zij)ieczylby na.rody przed li przedstawiciele państw nie ~~~ymi ~amac)ami kze is trony należących do żadnego z śnie o to, jak WSlzy.sttkim wi.a- Ju.i.iMa.rys.tów memjjec ich. W la i.stnieja;cvch bloków. cz so d-0mo, walczy Zw:iąz-ek RadlZAe- juszy, Uczestnicy lconferencji cki. Jednakże w odpowiedzi belgradzkiej, dla lctórych z na p.rzejaw.i.0e przez ZSRR p.ewnością pr.zedmi-0.tem troski zdecydo wain:ie za.warcia trakta- j".'st sprawa polcoju, za,jmą się tu pokojowego z Niemcami i rowiw~i sprawą tzw. kryzyoota.teczmego zamlmlęc.j.a w ten su be,,-lińskiego" i ~prawą s.po.s.ób romzialu drugi.ej woj- N eml'jc. Wi.2 lu Twmentaforów ny świa.t<jiwej grooi,,,.ię mu roiz ~a-chodnu:h lwcentrn}e swopęt.a niem trz.eciej wojjjy świ.a- ;a uwagę. przed.e wszy i.ni tq wej. na wp.~yw-e, Ja>lci decy.?je lco<n. Nową demc.'iltracją si?y f(!renc m-0oą rnie6 ntt ro.zw odpowiedzi JJa rad.zieckie wiqwnie tego najbardztej papro'!)oiz,yeje za;wa,rcia tral-:.tatu l[/:ceigo obecnie.zaga<lni.! zi.a. pokojowego z Niemcami je>~ Df? Belgrodu przujeidża p - i>:!j>l'owadtze.ni,e do Berlita 2a- mier Nehru. Jego sf.anomisko chqdiniego dod.a.tkoiwych 5iit ~vobe.c spra.wy iemieckie: zbj'-0jn.ych oraz brooni z USA Jest jasne i ni<!d:wuz.narzne, i Aingli.i. P.o.sunię.cie to :n.ie ma J~żeli preimier in.dyjslci powi.ęk.e;zego 2a.c.renia, je4lłi cho ciągnie za sobą pafistwa d,zi o wimocni 0en ie gamieon6w nl':utralne. to wówczas nie wojskowych mo.carsit.w?.a.chod- ulega wą.t.pliwofri, że trchwanich w Berlinie zachodnim, a ly Tconfere>nc,ii bqdą rrntować podjęte zc,s.tato wytaź.n-ie w ce na przys.zlą Tconfe e : ncję wiellach ptq W<Jkacyjnyoh i tylim kich mocarstw w sp awie nie pro.woka.cyjnych, o czym naj- mieckiej. Je,piej wiiiedzą ci, którzy por.lej problem B~rlina zach-0dmow.ali decyzje skierowan;a niego, a wra:: z nim n o -ego koo.ty.n,g imtu wojcoik do blem Nie.mlec, jest w Be:. lin:i zwchqdniiego. clrnti/i obecnej NJjbardziej pa.r7,ąd ra,d r.!scki nie w~p,0 t- iqcym zagad.ni.enipm w Em on,j by <\wego 9~ ięt-e,g o obowąz pie. 7,wiąze>Tc Rad.:lecki ealll\lt wolrnc!lla.ro.dó'.l.,;,w-ego Jun- zuiąc swo,ą polcojol'ą poliju, wobec narodów p a iii>~tw tyt,;ę 0d wif'l )uż la doma ;;ocjalistyiciinych, wobe c WfJ>'l,,.Y- ga się zwołania. konfe.r.encji ~kiiic'h narodów dążąc;v.::h li<>,_ za.równo w. svra wie Bea li.na; zachodniego, ja,k ł w sprawie Niemi.ee. Mocarstwa za chodn.ie uchylają się od tej konferencji. Prezydet l{ennedy i premie-r Macmillan uznali koniec.mość rozmów na temat Niemiec ze Zwto,zkiem Radzieckim. Rozmowom tym przeciwsw.wia się kllc'cr.i Ade>naueir. który nie chce takiego pok.oj<jwego zala.twicnfa sprawy, które uzn{lwal-0,jy istnienie niezależnej Niemieckiej Republiki Demo kratucz nej. Ceiem rządu bońs'lego nie jest za.kończeini-e z imnej wojny, lecz podtrzymanie jej. R ząd Sta nów ZjeclnoC!>ZOnych idąc na reki: kan ckrzowi Adenau.erowi zdecydował się wstrzymać in!: cfatywę podjęcia rozmóu! do czoa su odbycia wyborów, do czasu ponownego wybrr.nia. AdeJ!l.?W! ra na lcanclerz. Decu.z.fa ta. ja le ją zresztą ocen'tają komentatorzy i polit- c -.achodnl, jest niesłuszna. Przewodniczqcy angir.l>kiej op0zyc}i Labour Pa<rty Cmssrnmn posuwa, się tak da letlco, że twietrdzi: Jeśli dos:z:lobu fw sta.rcia. Kennedy'ego z Adenauere>m - JO mol m zdtt niem istnieje iewlele innych sytuacji. które mogluby się przyczynić do poleps;;cnia szans utrzyman~a pmc 'ju tlę d: W.~chodem a Zaclwd.em", Zwiqwh Radzieclci wuci!- ąl ę/tfi' do npqocjacji. Trzei wo pafrzqcy politycy zachnd n i i ocrumiejq r-0le AdenaueM w t?w. hry.:ysie lerl/i.~/;im" i wiclzą rozwiaza nqp pmbemu iemieclci,ogo właśnie na drod.:e n.cgocjacji. - MECZYSLAW DĘRBER

Mandżuria na wulkanie

Mandżuria na wulkanie CENA 10 gr. övyan PaÜJucj Padji JZyatUłyc&Hty SXą&&a i ZacjĄ&ia Wydawca: o. K. R. P; P. S. Katowice Wychodzi codziennie rano i wyjątkiem poniedziałków dni poświątecznych. Abonament miesięczny w ekspedycji

Bardziej szczegółowo

- ł6dź, Wtorek. 7 września 1937 r. Rok IX.

- ł6dź, Wtorek. 7 września 1937 r. Rok IX. demonstruj, WSzJstleie Dowsinieisze now firm, rl1diowe jui mo ele odbiorników --------------------------------------~ A8.. ~m Nr. 246 Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem, ~M~... ~... ~... ee., - ł6dź,

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-31 Grudnia (December) 2009 No 24 (990) Og oszeniodawcom i wiernym Czytelnikom ënowego Kurieraí øyczymy radosnych,

Bardziej szczegółowo

CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH I IT

CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH I IT CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH I IT P A R T N E R D O D A T K U 1 GRUDNIA 2014 AKÓW REDAKTOR PROWADZĄCY JERZY LEWIŃSKI DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ 32996437 JAKUB OCIEPA W numerze: Lubię ten biznes, a nawet kocham

Bardziej szczegółowo

JAK TANIO KUPIĆ PODATNIKA

JAK TANIO KUPIĆ PODATNIKA Piekarnik, mikrofalówkę i psa yorka wystawił na licytację komornik z Wejherowa. Jego zdaniem to najlepszy sposób, by zmusić dłużnika do zwrotu pieniędzy * 2 dziś o zwierzętach Patryk Ogorzałek/AG Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Kongres Centrolewu" odbyć się ma w Krakowie.

Kongres Centrolewu odbyć się ma w Krakowie. Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem LUSTROWANA Dzisiejszy numer zawiera 12 stron Rok V ŁÓDŹ, SOBOTA, 7 CZERWCA 1930 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 154 mieszane] ukończone. Momunikai oficjalny delegacji

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Mazowieckiego Garnizonu Policji. foto: Marian Świderek KOLEJNY NUMER TWOJEGO ULUBIONEGO PISMA!!!

Miesięcznik Mazowieckiego Garnizonu Policji. foto: Marian Świderek KOLEJNY NUMER TWOJEGO ULUBIONEGO PISMA!!! POLICYJNY GŁOS ISSN 1641 2075 MAZOWSZA Nr 3 Listopad 2000 Miesięcznik Mazowieckiego Garnizonu Policji Najważniejsze są inwestycje już rozpo częte rozmowa z podinsp. Edwardem Małeckim Szefem Logistyki KWP

Bardziej szczegółowo

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ W naszym cyklu o kulinarnej Warszawie, która odchodzi, zapraszamy do Fregaty knajpy, która zachowała klimat PRL, ale karmi znakomicie MetroMsn.pl R E K L A M A Ogólnopolski dziennik bezpłatny, nakład 325

Bardziej szczegółowo

Dziś 20 stron. Specjalny dodatek Republika Dziec ii ILUSTROWANA. 1 Ol)Z. WTOREK, 11 LISTOPADA 1930 ROKU. CENA NUMERU 28 GROSZY. Nr.

Dziś 20 stron. Specjalny dodatek Republika Dziec ii ILUSTROWANA. 1 Ol)Z. WTOREK, 11 LISTOPADA 1930 ROKU. CENA NUMERU 28 GROSZY. Nr. Dziś 20 stron. Specjalny dodatek Republika Dziec ii Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA U5 T /T J^Li^L Kok VIII. Ol)Z. WTOREK, LISTOPADA 930 ROKU. CENA NUMERU 28 GROSZY. Nr. 309 NOWA POŻYCZKA

Bardziej szczegółowo

Dalej! ISSN 0867-6496. Nr 47 wiosna lato 2014

Dalej! ISSN 0867-6496. Nr 47 wiosna lato 2014 Dalej! p i s m o s o c j a l i s t y c z n e ISSN 0867-6496 Nr 47 wiosna lato 2014 Ukraina Nie walczysz? To przegrałeś! Polska jest krajem o olbrzymiej skali nierówności ekonomicznych, niesprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE. Śpiewający począteks. 2. UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825

ŻYCIE. Śpiewający począteks. 2. UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825 ŻYCIE UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825 Śpiewający począteks. 2 NASZ UNIWERSYTET WYDARZENIA Śpiewający początek Jest już tra dy cją, że UAM świę tu je No wy Rok

Bardziej szczegółowo

REPUBI POLSKA NIE BĘDZIE PAŃSTWEM. Cena numeru 15 groszu

REPUBI POLSKA NIE BĘDZIE PAŃSTWEM. Cena numeru 15 groszu P Cena numeru 5 groszu numer zawiera 2 stron Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA Dzisiejszy REPUBI Łódź, PIĄTEK, DNIA 28 CZERWCA 935 R. CENA NUMERU 5 GROSZY. Nr. 76 R o k X u TRZĘSIENIE ZIEMI

Bardziej szczegółowo

Reductio ad absurdum

Reductio ad absurdum london 3 november 2011 17 (174) free issn 1752-0339 Czas na wyspie»3 Sir Leszek z Cambridge University Jest Polakiem zajmującym jedno z najbardziej prestiżowych stanowisk na Wyspiach Brytyjskich. Ostatnio

Bardziej szczegółowo

Fiat. Plan Grupy. wokół nas FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY

Fiat. Plan Grupy. wokół nas FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY M A J 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY Czasopismo pracowników spółek Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/2 Numer 109 Maj 2014 FIAT

Bardziej szczegółowo

POŻEGNANIE Z SIOSTRĄ I KAPŁANAMI

POŻEGNANIE Z SIOSTRĄ I KAPŁANAMI POŻEGNANIE Z SIOSTRĄ I KAPŁANAMI 2 GŁOS BRATA NR 3(37)2008 S³owo od ksiêdza Proboszcza Przełom września i października to od kilku lat w naszej parafii okazja, aby sięgnąć po lekturę nowego numeru naszego

Bardziej szczegółowo

AZOTÓW. Wokół spraw związanych z wprowadzeniem

AZOTÓW. Wokół spraw związanych z wprowadzeniem W NUMERZE: WYPRAWY PO DOLAROWE SZCZĘŚCIE $łr. 2 TRUCIE $tr. 4 KULTURA PO WAKACJACH str. 5 JESZCZE POCZEKAJMY, JESZCZE SIĘ NIE SPIESZMY str 7 TRENERSKI CHLEB str. 8 Dla kraju i na eksport ARGON - produkt

Bardziej szczegółowo

Obok innowacyjnej linii

Obok innowacyjnej linii DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY www.grupamediapartner.com NR 3 (119) 31 marca 2009 r. No we miej sce, wię cej moż li wo ści Pod koniec 2008 roku Grupa Kapitałowa LUG rozpoczęła działalność w nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

ola Weaier do 5 slolic Europv Rząd węgierski informuje o przyczynach zerwania rokowań - Krwawe walki

ola Weaier do 5 slolic Europv Rząd węgierski informuje o przyczynach zerwania rokowań - Krwawe walki Nr 48 239 bis IluBtrowaay dzieddlk narodowy WYDANIE POSWI4TECZNE - Preinnta --łfl-a 1.katolicki ~~ao Wtorek, 18 października 1938 3 ola Weaier do 5 slolic Europv Rząd węgierski informuje o przyczynach

Bardziej szczegółowo

pojedynek z zimową nudą

pojedynek z zimową nudą MAGAZYN PRACOWNIKÓW NETII 3/2011 połączenie w dobrym stylu kawa z Randi Zuckerberg nasze akcje przewodnik giełdowy pracownik w procesie zmian firmowe podróże intercity pojedynek z zimową nudą TO JEST TEMAT

Bardziej szczegółowo

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE L I S T O P A D 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY FCA debiut na Wall Street Czasopismo pracowników Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/5

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA

WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA Marek Kosewski WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA Dlaczego porządni ludzie czasem kradną, a złodzieje ujmują się honorem Warszawa 2008 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Jubileusz na Bielanach

Jubileusz na Bielanach b Dwie strony medalu b Wypalenie zawodowe b Drożeją bilety b Wiecha na Łodygowej 11 b NASZA 23 listopada 2012 Nr 20 (137) BEZPŁATNY DWUTYGODNIK ISSN 1896-5245 rok VIII Jubileusz na Bielanach Zamawianie

Bardziej szczegółowo

Wy pa le nie za wo do we

Wy pa le nie za wo do we WARSZAWA ŁÓDŹ BIAŁYSTOK LUBLIN PŁOCK RADOM PONIEDZIAŁEK 10 WRZEŚNIA 2012 NR 37 (933) DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ REDAGUJE GRAŻYNA BORKOWSKA NR INDEKSU ISSN 142-4794 JUTRO W GAZECIE WYBORCZEJ Sprawdź, jak

Bardziej szczegółowo

W desz czu zło ta. Nr 11 (191) 1 CZERWCA 2008. Mi strzem Pol ski kto jest? A Pu char Pol ski kto ma? Wisła, Wisła, Wisła.

W desz czu zło ta. Nr 11 (191) 1 CZERWCA 2008. Mi strzem Pol ski kto jest? A Pu char Pol ski kto ma? Wisła, Wisła, Wisła. 1 CZERWCA 2008 Nr 11 (191) W desz czu zło ta Mi strzem Pol ski kto jest? A Pu char Pol ski kto ma? Wisła, Wisła, Wisła. Ta ki mi okrzy ka mi po wi ta li ki bi ce (18 ma ja) przed ra tu szem pił ka rzy

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Dariusz Witold Kulczyński

ISSN 0848-1946. Dariusz Witold Kulczyński POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-31 Sierpnia (August) 2010 No 16 (1006) Dzień Żołnierza Polskiego w SPK Koło 20 Krystyna Sroczyńska W siedzibie

Bardziej szczegółowo

wyborcza.pl wychodzi 24 godziny na dobę

wyborcza.pl wychodzi 24 godziny na dobę 4 Wtorek 6 września 20 + Gazeta Wyborcza + wyborcza.pl wyborcza.pl wychodzi 24 godziny na dobę Z drugiej strony Wystawili kobiety do Sejmu Partie wywiązały się z obowiązku, jaki nakłada na nie nowy kodeks

Bardziej szczegółowo

ILUSTROWANI. syna znanego przemysłowca, prezesa Widzewskie! Mannfakiorg, p. Oskara Kona.

ILUSTROWANI. syna znanego przemysłowca, prezesa Widzewskie! Mannfakiorg, p. Oskara Kona. opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANI Dzisiejszy ntimer zawiera 12 stron REP U B LI KA Ro< VII ł Ol)7 PIĄTEK, I-GO LUTEGO 1929 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 32 Zabójstwo dyr. Alberta 1x0119

Bardziej szczegółowo

Meandry polskiego lobbingu

Meandry polskiego lobbingu POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-28 Lutego (February) 2011 No 4 (1018) Meandry polskiego lobbingu Emil Muciński Lobbing - to słowo, wśród wie

Bardziej szczegółowo

Uroczystości w historycznej Olszynce. Stulecie bitwy pod Grochowem.

Uroczystości w historycznej Olszynce. Stulecie bitwy pod Grochowem. tnitacizka ŁW-28.- Aaministmci*. 02-39. zyimują od tanio feratyi miejscowa i odsony. każdego atyczny amochodeffl* ychmiast * :ic k;lkan»** arzyczek" anicm tejjo łodzieńceffl a. 'ft* 6 ' Mr» utytych

Bardziej szczegółowo

pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud Katowice, piątek 2R-$ro grudnia 1928.

pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud Katowice, piątek 2R-$ro grudnia 1928. Cena ta egzemplarz \b groszy* cena za egzemplarz 1S grosz* GORNOSLAZAK pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud GÓRNOŚLĄZAK wychodzi 6 razy w tygodniu t kosztuje miesięcznie

Bardziej szczegółowo