MODEL EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Poziom 2. Specyfikacje Egzamin przykładowy STANAG 6001

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MODEL EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Poziom 2. Specyfikacje Egzamin przykładowy STANAG 6001"

Transkrypt

1 MODEL EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Poziom 2 STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy Łódź 2011

2 2

3 Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 2 wg STANAG 6001 Specyfikacje i egzamin przykładowy OPRACOWANIE: mjr mgr Dariusz Ćwierzona mgr Joanna Cyniak-Wilk mgr Krzysztof Domański mgr Jeremy Wysakowski-WaltersWalters KONSULTACJA: płk dr Aleksy Romaniuk 3

4 4

5 SPIS TREŚCI Specyfikacje egzaminu Wstęp Czytanie Słuchanie Pisanie Mówienie Przykładowe materiały egzaminacyjne Czytanie Klucz do zadań Słuchanie Klucz do zadań Transkrypcja tekstów Pisanie Kryteria oceny Oceny przykładowych prac pisemnych Mówienie Kryteria oceny Arkusz oceny

6 POZIOM 2 SPECYFIKACJE EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WSTĘP Cel egzaminu Egzamin ma na celu sprawdzenie kompetencji językowych w ramach sprawności słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie. Materiał egzaminacyjny skonstruowany został w oparciu o porozumienie standaryzacyjne dla sił zbrojnych Paktu Północnoatlantyckiego określające stopnie znajomości języków obcych (STANAG 6001). W pięciopoziomowej skali dokumentu egzamin odpowiada poziomowi 2. Egzamin może być przeprowadzany m.in. na zakończenie kursów językowych na poziomie 2. organizowanych w Siłach Zbrojnych RP, w ramach sesji eksternistycznych lub jako egzamin wstępny do szkół wojskowych. W każdym przypadku egzamin sprawdza kompetencje językowe w odniesieniu do poziomu zaawansowania bez względu na przyjęty program nauczania. Sytuacje komunikacyjne - wykorzystanie języka obcego Język wykorzystywany jest w sytuacjach zawodowych i towarzyskich w środowisku wojskowym oraz w czasie podróży. Opis egzaminu Egzamin składa się z czterech części odbywających się w następującej kolejności: Czytanie Słuchanie Pisanie Mówienie Charakterystyka osób przystępujących do egzaminu Egzamin jest organizowany z myślą o kadrze zawodowej, kandydatach na żołnierzy zawodowych, oraz pracownikach cywilnych Wojska Polskiego. 6

7 CZYTANIE Rodzaje tekstów Proste teksty oryginalne lub adaptowane (artykuły lub fragmenty artykułów prasowych, teksty informacyjne, adaptowane fragmenty prozy). Informacja ma charakter faktograficzny, osadzona jest na poziomie konkretu i przekazana w sposób bezpośredni. Zakres tematyczny Tematyka dotyczy znanych zagadnień, nie wymagających od osoby zdającej wiedzy specjalistycznej. Dotyczy to również tekstów wojskowych. Teksty mogą zawierać opis ludzi i miejsc oraz narrację wydarzeń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych. Testowane umiejętności rozumienie głównych i szczegółowych informacji rozumienie logicznych związków wewnątrzzdaniowych i międzyzdaniowych Rodzaje zadań twierdzenia typu prawda/fałsz pytania wielokrotnego wyboru uzupełnianie zdań Opis testu Zdający mają 70 minut na udzielenie prawidłowych odpowiedzi, w tym na przeniesienie odpowiedzi na arkusz odpowiedzi. Test składa się z trzech zadań zawierających 20 pytań. Łączna długość tekstów wynosi od 1600 do 1800 słów. Zadanie 1. 1 lub 2 teksty, do których ułożone są pytania typu prawda/fałsz. Liczba pytań w zadaniu od 6 do 8. Minimalna liczba pytań do jednego tekstu - 2. Zadanie 2. 1 lub 2 teksty, do których ułożone są pytania wielokrotnego wyboru, po 3 opcje w każdym pytaniu. Liczba pytań w zadaniu od 6 do 8. Minimalna liczba pytań do jednego tekstu - 2. Zadanie 3. 1 tekst o tematyce ogólnowojskowej, w który należy wpasować 6 usuniętych wcześniej fragmentów zdań. Wśród podanych fragmentów jeden nie pasuje do zamieszczonego tekstu. Polecenia Polecenia do zadań w teście sformułowane są w języku angielskim. Przed rozpoczęciem egzaminu instrukcje udzielane są w języku polskim. Punktacja Zadaniem zdających jest wskazanie poprawnej odpowiedzi poprzez zakreślenie prawidłowej opcji lub uzupełnienie luk w zdaniach na arkuszu odpowiedzi. We wszystkich częściach testu zdający otrzymują po 1 punkcie za każdą prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć sprawność czytania, zdający musi uzyskać minimum 14 punktów z 20 możliwych. Arkusz odpowiedzi zawiera maksymalną liczę punktów jaka może pojawić się w poszczególnych zadaniach. W zależności od wersji testu, część punktów pozostaje niezakreślona. 7

8 SŁUCHANIE Rodzaje nagrań Teksty adaptowane, czytane przez lektorów anglojęzycznych lub rodzimych użytkowników języka oraz autentyczne nagrania radiowe i telewizyjne sformułowane prostym językiem (np. reportaże, wywiady). Dialogi i monologi. Informacja osadzona jest na poziomie konkretu oraz podana w sposób bezpośredni. Zadanie 1. 1 lub 2 teksty pytania wielokrotnego wyboru z trzema opcjami każde. Liczba pytań w zadaniu od 6 do 8. Zadanie 2. 1 tekst uzupełnianie brakujących informacji; 5 lub 6 pytań w zadaniu. Zadanie lub 2 teksty rozpoznawanie stwierdzeń typu prawda/fałsz. Liczba pytań w zadaniu od 6 do 8. Zakres tematyczny Tematyka dotyczy znanych zagadnień, nie wymagających od osoby zdającej wiedzy specjalistycznej. Dotyczy to również tekstów wojskowych. Teksty mogą dotyczyć rutynowych zagadnień służbowych, zawierać opis osób i miejsc oraz narrację wydarzeń obecnych, przeszłych i przyszłych. Testowane umiejętności rozumienie głównych informacji oraz myśli zawartych w tekście rozumienie szczegółowych informacji Rodzaje zadań pytania wielokrotnego wyboru uzupełnienie brakującej informacji dotyczącej tekstu stwierdzenia typu prawda/fałsz Opis testu Test trwa około 35 minut i składa się z trzech części zawierających łącznie 20 pytań. Teksty odtwarzane są dwukrotnie. Nagrania i polecenia Przed rozpoczęciem egzaminu osobom zdającym udzielane są instrukcje w języku polskim. W nagraniu materiału egzaminacyjnego każde zadanie poprzedzone jest instrukcjami w języku angielskim, po których następuje przerwa umożliwiająca zdającym zapoznanie się z treścią pytań. Po wysłuchaniu wszystkich zadań zdający mają 4 minuty na przeniesienie odpowiedzi na arkusz odpowiedzi. Punktacja Zadaniem zdających jest wskazanie poprawnej odpowiedzi poprzez zakreślenie prawidłowej opcji lub wpisanie brakujących informacji na arkuszu odpowiedzi. We wszystkich częściach testu zdający otrzymują po 1 punkcie za każdą prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć sprawność słuchania, zdający musi uzyskać minimum 14 punktów z 20 możliwych. Arkusz odpowiedzi zawiera maksymalną liczę punktów jaka może pojawić się w poszczególnych zadaniach. W zależności od wersji testu, część punktów pozostaje niezakreślona. 8

9 PISANIE Rodzaje tekstów /list na temat prywatny lub służbowy sprawozdanie Opis testu Test trwa 75 minut i polega na wykonaniu dwóch zadań. Zadanie 1 - Zdający piszą (list) prywatny lub służbowy o objętości słów. Zadanie 2 - Zdający piszą krótkie sprawozdanie o objętości słów, korzystając z dodatkowo podanych wskazówek. Polecenia Przed rozpoczęciem egzaminu zdającym udzielane są instrukcje w języku polskim. Polecenia i wskazówki do zadań egzaminacyjnych sformułowane są w języku angielskim. Wymagania Od zdających oczekuje się umiejętności wypowiedzi pisemnej na konkretne tematy, dotyczące codziennych wydarzeń, zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej. Zdający powinni wykazać się umiejętnościami: dziękowania formułowania opinii odmawiania opisywania ludzi, miejsc oraz rzeczy opisywania przeszłych, teraźniejszych oraz przyszłych wydarzeń podawania przyczyn przepraszania stwierdzania faktów udzielania informacji wyjaśniania wyrażania niezadowolenia wyrażania prośby zapraszania Od zdających oczekuje się umiejętności formułowania pełnych, ale prostych akapitów, poprawności gramatyczno-leksykalnej, logiki i spójności wypowiedzi. Tekst powinien zawierać zdania zarówno proste, jak i złożone. Ocenianie Wypowiedź pisemna jest oceniana przez dwóch egzaminatorów. Za każde z zadań można uzyskać maksymalnie 10 punktów. Aby zaliczyć sprawność pisania, zdający musi uzyskać minimum 14 punktów z 20 możliwych. Szczegółowe kryteria oceny zamieszczone są na str

10 MÓWIENIE Rodzaje wypowiedzi rozmowa nieformalna scenka sytuacyjna rozmowa na określony temat Opis testu Egzamin ustny składa się z trzech części i trwa minut. Część 1.- Egzaminator prowadzi rozmowę z osobą egzaminowaną, w której ta przedstawia się, podaje informacje na temat swojej pracy, miejsca zamieszkania, zainteresowań, etc. Część 1. trwa maksymalnie 2 minuty. Część 2.- Zadaniem osoby egzaminowanej jest odbycie z egzaminatorem rozmowy dla osiągnięcia ustalonego celu. Zdający zapoznaje się z krótkim opisem sytuacji. Aby osiągnąć wskazany cel, egzaminowany powinien jak najskuteczniej odegrać swoją rolę, kierując się przedstawionymi mu wskazówkami. Część 2. trwa maksymalnie 4 minuty. Scenki mogą dotyczyć następujących sytuacji: aranżowanie spotkań gratulowanie pytanie o drogę robienie zakupów spędzanie czasu wolnego telefonowanie wskazywanie drogi zwiedzanie na lotnisku na poczcie podczas podróży u lekarza w aptece w banku w biurze podróży w hotelu w informacji turystycznej w pracy w restauracji w samolocie Część 3. - Krótka rozmowa na temat wskazany przez egzaminatora. Część 3. trwa 6 7 minut. Przykładowe kręgi tematyczne: codzienne czynności czas wolny dane osobowe dom edukacja podróże pogoda pożywienie praca relacje z innymi spędzanie wolnego czasu sport środowisko usługi zabawa zainteresowania zakupy zdrowie Polecenia Polecenia do zadań sformułowane są w języku angielskim. Wymagania Od zdających oczekuje się umiejętności formułowania wypowiedzi na tematy służbowe, jak i ogólne, pozostające w ich sferze zainteresowań. Zdający powinni wykazać się następującymi umiejętnościami: dziękowanie odmawianie opisywanie wydarzeń bieżących, przeszłych i przyszłych opisywanie ludzi i miejsc podawanie podobieństw i różnic przepraszanie pytanie o informacje stwierdzanie faktów udzielanie informacji udzielanie instrukcji wyrażanie niezadowolenia wyrażanie opinii wyrażanie prośby zapraszanie Od zdających oczekuje się: płynności i jasności wypowiedzi poprawności gramatyczno-leksykalnej inicjowania rozmowy logicznego reagowania na wypowiedzi egzaminatora Ocenianie Wypowiedź ustna jest oceniana przez 2 egzaminatorów. Aby zaliczyć sprawność mówienia, zdający musi uzyskać minimum 14 punktów z 20 możliwych. Szczegółowe kryteria oceny zamieszczone są na str

11 EGZAMIN Z JĘZYKA OBCEGO wg STANAG 6001 Egzamin przykładowy Język: angielski Poziom: 2 Sprawność: CZYTANIE Czas trwania: 70 min. 11

12 KOD POZIOM 2 ARKUSZ ODPOWIEDZI C Z Y T A N I E łączna liczba punktów Podpisy egzaminatorów: Imię i nazwisko: Podpis: Imię i nazwisko: Podpis: 12

13 TASK ONE Read the text and circle T for True or F for False. A Penthouse With a View A penthouse is an apartment only few people can afford. It s a flat located at the top of a really tall building, with a breathtaking view of the city. Customers with an average salary can just dream of it. Prosperous companies are ready to pay astronomical prices for such a representative and attractive location. And of all cities, London seems to be the kingdom of penthouses. About a decade ago, these extravagant apartments were almost impossible to buy. After all, the number of top-floor flats is limited, especially the ones situated in the most desirable places. Annika and Hakan Olsson, the husband-and-wife engineers from Sweden, noticed this promising niche on the London market. And they managed to break the impasse. Instead of hunting for penthouses that were hardly available anyway, they decided to put new constructions on top of the existing buildings. This simple idea turned out to be revolutionary. Of course, the Olssons apartments are not constructed on rooftops. Noise and dust are out of the question in areas that are already inhabited. To avoid conflict with both residents and authorities, the Olssons decided on ready-made buildings. The penthouses are produced at a Swedish factory that also makes outlets for McDonald s. They are shipped to London and lifted to a prepared landing spot on the roof. Once this structure reaches the rooftop, finishing touches may still take a couple of weeks, but this phase is not even half as noisy and messy as the construction itself. Penthouse exteriors are matched to the shape of the roof. Workers have to operate among the existing limitations, such as chimneys, lift shafts and pipes. The inside of the apartment is usually simple and minimalist white walls and highquality wood floors. It s a style the Olssons decided to import from Sweden. It is particularly popular with international buyers, who are not crazy about traditional English interiors. The fact that these penthouses are brand-new is a real advantage. After all, London buildings are wellknown for their outdated installations. Individual buyers range from young professionals working in the City, to older couples ready to trade their big houses for the greater security of a penthouse. Well-paid international businesspeople treat a penthouse as a good investment. Corporations, on the other hand, look for particularly large penthouses located in the most attractive places, with a view that takes your breath away. Mr. Olsson, who runs the business side of the project, isn t planning mass production. Although he is investigating possibilities in New York, he says the company will never do more than 30 penthouses a year. He wants to sell top-quality products in the best areas of the city. Mr. Olsson is not too worried about any direct competition in the penthouse niche. I used to think that sooner or later we would have competitors, but now I m sure it is so technically complicated that they would have to be as crazy as we are. And that would be hard to achieve, he laughs. 1. The Olssons started from selling the existing penthouses. T F 2. Penthouses are constructed in England. T F 3. Finishing a penthouse is noisier than its construction. T F 4. Simple interiors are favoured by foreigners. T F 5. Penthouses are popular with individual clients and companies. T F 6. Mr. Olsson thinks of entering the American market. T F 7. Mr. Olsson thinks he will soon have competition. T F 13

14 TASK TWO Read the text and choose the best answer A, B or C. The Surgeon Who Wasn't On 25 July 1865 the military surgeon James Barry, who served as a British Army doctor in garrisons across the empire for 46 years, died. The physician made a name in military circles as a passionate reformer who improved the health of soldiers and civilians alike. Soon after his death Dr Barry became the most talked-about doctor in history for a completely different reason. It was discovered that the doctor was a true female. But was he really a she? And if so, who was she and how had she kept her secret for so long? Despite 140 years of speculation, the truth about Barry proved unclear for a long time. However recently, a retired urologist Michael du Preez announced he had uncovered the secret. We know from old photographs and letters written by work colleagues that the short doctor of delicate build, curly fair hair and squeaky voice presented some female features. If he truly was a she, then a girl had posed as a young man long enough to finish medical training, making her the first medically qualified woman in the UK. Moreover, she fooled the army into employing her and then kept her sex secret for almost half a century. Horrified by that, army officials locked away Barry's service records for a hundred years and hoped the story would remain secret. And so it did for some time. However, in the 1950s, historian Isobel Rae persuaded the army to open up Barry's records. From those documents, she created a detailed picture of the doctor's career. Rae found out that Barry was a woman and probably a niece of James Barry, the celebrated Irish artist. But without proof of the girl's identity, the question of Barry's sex was still unclear. One recent theory states that Barry was born genetically male, although the height and body build suggest something else. Not long ago the amateur researcher, Michael du Preez, decided to solve the mystery of Dr Barry once and for all. The early investigators had searched medical archives only, while their followers focused on the military ones. Neither of the two offered satisfying information. So du Preez tried a new tactic: if Dr Barry was a close relative of James Barry, the artist, then papers linked to the artist's family might provide some leads. Soon he found among a large collection of letters, accounts and legal documents, conclusive evidence of Dr Barry s identity and new facts that helped him reconstruct much of the doctor's early life. According to du Preez s discoveries, Barry started life in Ireland as Margaret Ann Bulkley. The family documents also describe a conspiracy between Margaret's mother and some of her uncle's influential and liberal-minded friends. Its aim was to get the girl through medical school and we learn about that from the artist s diary. Surprisingly, the solid proof of identity is not obvious from the medical school records, as we might think, but from about two dozen letters. Some of them were written by teenaged Margaret and some by Barry the student doctor. Alison Reboul, an expert on document analysis with the UK's Forensic Science Service confirmed that all letters were written by the same person. So what was the story? In 1803, Margaret's father was jailed for debt, leaving his wife and daughter in financial problems. They appealed to their famous relative, Barry the artist for help. He and his friends were supporters of women's education and agreed to promote the girl s study. Soon Barry died suddenly, leaving Margaret his money which allowed the girl and her mother to move to London. There Margaret had individual lessons for the next three years. It is unclear when the plan to educate Margaret became a plot to make her a doctor. But the key fact was that she was promised a physician s job in Venezuela by one of her dead uncle s enlightened friends - General Miranda. The only difficulty was that no British medical school admitted women. If Margaret was to qualify as a doctor, she would have to masquerade as a boy for some time. This caused the identity change into James Barry. After three years of university study in Edinburgh Margaret, now known as James Barry, graduated in It took her another six months to train as a pupil at St Thomas' Hospital in London, after which she joined the army. It was a tough choice for someone with such a secret to hide. But Barry's options were limited: General Miranda, one of Margaret s mentors, was unexpectedly killed in a political conflict in Venezuela. There was no longer a chance of a physician s job for her there. If Margaret had come clean and said she was a woman, she couldn't have done anything in Britain. The army was actively seeking doctors, so she chose the army where she served successfully for many years to come. 14

15 1. Michael du Preez made a discovery about Dr Barry s A. experience as an officer B. very mysterious identity C. new methods of treatment 2. The military authorities kept the story secret because they A. found the situation unbelievable B. refused to hire educated women C. were truly shocked by the trickery 3. In the 1950s A. Barry was identified as a famous artist s daughter B. a detailed genetic analysis of Barry s body was done C. military medical records were opened to the public 4. The source of information du Preez focused on was A. the military archives B. the medical archives C. the family archives 5. The final proof of Dr. Barry s identity was found in A. a relative s old diary B. some two dozen letters C. a medical school record 6. Margaret decided to study medicine because A. she could finally afford it B. she moved into the capital C. she was offered employment 7. The identity change continued because it was A. the only way to have a career B. the last advice from the mentor C. the easiest way to keep the secret 15

16 TASK THREE In this task six phrases have been removed from the text and placed at the bottom. An extra phrase has been included. You must decide which phrase goes into which gap and write the letter in the box below the sentences. Hacked Off They are an enemy without a physical presence, but can strike without warning. Their silent attacks could potentially paralyse armed forces. Hackers are becoming a real threat, and one which is getting stronger all the time. However, anyone who tries to break through the UK s defence networks will have to fight against an army of experts. The situation is moving all the time (1), says Lt Col Ian Dodeswell, head of the Joint Security Coordination Centre (JSyCC). So we have to be on our guard, making sure that we are covered against all known threats. But the real concern for us is what we call Zero Day Exploits something that we really cannot predict. Our systems are well protected, but that doesn t mean that there aren t people out there (2). After 9/11 it became clear that computer systems could be a terrorist target. Everybody understood that army networks could be the source of priceless information. If that information was not secured, it could be fatal. Lt Col Dodeswell admits that military IT systems find themselves in danger more and more often. As soon as we provide the right security software, (3). The average time gap between these two events used to be 331 days. Now it s just six. The risk of virus attacks in Iraq and Afghanistan is as high as in the UK. Another key defence against hackers are the front line troops which are constantly warned not to ignore anything suspicious. We are trying to keep our eyes open, Dodeswell says. And users are the best defence the people (4). Coordinating the defence against cyber threats is one part of the job. Knowing the enemy is another. Experts keep monitoring websites used by hackers (5). Both can be decisive when a crisis strikes. There is one department that concentrates only on hacker methodologies. Psychological expertise is as important in this kind of job as knowledge of Information Technology. Obviously (6). Understanding these motives is the key to success. A and follow official information sources B hackers do things for different reasons C who are trying to get through all the time D and the risks are changing daily E who can warn us if they notice something unusual F hackers have their contacts at all levels G hackers try to crack it with another virus

17 KLUCZ DO ZADAŃ TASK ONE 1. F 2. F 3. F 4. T 5. T 6. T 7. F TASK TWO 1. B 2. C 3. C 4. C 5. B 6. C 7. A TASK THREE 1. D 2. C 3. G 4. E 5. A 6. B 17

18 strona pusta 18

19 EGZAMIN Z JĘZYKA OBCEGO wg STANAG 6001 Egzamin przykładowy Język: angielski Poziom: 2 Sprawność: SŁUCHANIE Czas trwania: 35 min. 19

20 KOD POZIOM 2 ARKUSZ ODPOWIEDZI S Ł U C H A N I E łączna liczba punktów Podpisy egzaminatorów: Imię i nazwisko: Podpis: Imię i nazwisko: Podpis: 20

21 TASK ONE Listen and choose the best answer a), b) or c). You now have one minute to look through the questions for Task One. 1. Gerald Barnes looks like A. a doctor B. a skillful cheat C. a successful man 2. Barnes A. directed a Los Angeles clinic B. was unmasked company managers C. got arrested but didn t go to jail 3. Barnes feels guilty that he A. broke off contact with his family B. wasn t good enough as a doctor C. didn t tell his family the truth 4. As a young boy, Barnes dreamed of becoming A. an actor B. a doctor C. a pharmacist 5. As a pharmacist Barnes A. sold medicines people didn t need B. charged too much for medicines C. sold some medicines illegally 6. Barnes managed to A. receive a false diploma B. get authentic documents C. falsify a medical license 7. Barnes feels most angry because A. he hadn t gone to medical school B. he took a wrong medical decision C. his trickery was discovered 21

22 TASK TWO Listen and complete the notes by putting short phrases into the gaps. There will now be a pause of 40 seconds for you to look through the notes. (0) (Example) The convoy is delivering (1) The operation starts on food (2) In the trucks, someone may smuggle (3) The convoy must stop if you see (4) At illegal checkpoints local people want (5) If there is an attack, the patrol must not (6) In Bahraya, you should first contact 22

23 TASK THREE Listen and circle T for true or F for false. You now have one minute to look through the questions for Task Three. 1. The name Memphis is the result of Jackson s interest in Egypt. T F 2. In 1892 transport in Memphis was improved. T F 3. Martin Luther King was killed during the opening of the museum. T F 4. W.C. Handy created the blues music. T F 5. At the end of his career Elvis Presley returned to Memphis. T F 6. Visitors need to go to the hotel s top floor to admire the birds. T F 7. The presenter invites listeners to taste traditional Memphis T F food in Beale Street. 23

24 KLUCZ DO ZADAŃ TASK ONE 1. B 2. A 3. C 4. B 5. C 6. B 7. C TASK TWO 1. Wednesday, 13 th 2. drugs 3. (any) road works (ahead) 4. money 5. shoot back 6. the local authorities TASK THREE 1. F 2. T 3. F 4. T 5. F 6. F 7. F 24

25 TRANSKRYPCJA TEKSTÓW This is a listening test for the Ministry of National Defense, level 2, English language examination. I m going to give you some instructions about this test and tell you about what you are going to hear. I will introduce each part of the test, and before each part there will be a pause for you to look through the questions. Please ask any questions now as you will not be allowed to speak during the test. Task One Listen and choose the best answer a, b or c. You now have one minute to look through the questions for task one. PAUSE 1 minute Task one will now begin. Sitting in a jail cell in Illinois, Gerald Barnes doesn t look like a legend. Tiny and aging, in his prison clothes - he looks like a loser. No one would suspect that this man could cheat people on a massive scale. He looks innocent. Like someone who wouldn t hurt a fly. But that s often the way it is with talented cheats. They look ordinary and aren t easily noticed. And that was the case with Gerald Barnes. He was posing as a doctor for 20 years. None of his patients ever suspected that Barnes was not a medic, but a mere charlatan. Gerald Barnes was arrested for practicing medicine without a license five times. Then he spent less than two years at any one time in prison. And each time, after serving his sentence, he d find another job. He became so good at his masquerade, that at one point, he even served as a director at a top Los Angeles medical clinic. He treated corporate executives of Fortune 100 firms and FBI agents, the very people who could unmask him. It wasn t just patients Barnes tricked. He married five times and had several children. Typically they knew nothing of his real life until his arrest. It s hardly surprising that none of them want to keep in touch with him now. Gerald feels very bad about his family. He believes he should have told them everything. They would have understood. They knew I was an excellent doctor, he says charmingly. He truly believes that all those years he was a good medic. At school Gerald was a class clown. He loved performing in plays and singing in the choir. He was a comedian and his ability to mimic was extraordinary. But Barnes s interest in playing was nothing compared to his passion for medicine. He remembers an orthopedist who helped his mother. Of course, he prescribed her the right medicines. But he also found enough time to explain to his patient what exactly was wrong with her back and why. Gerald admired the orthopedist for patience and personal touch. It was then that he decided to become a doctor. Why didn t he realize his dreams and study medicine then? It s hard to answer this question. It might seem surprising, but he studied pharmacy instead. After graduation, Barnes started work as a pharmacist. It gave him a chance to watch the medical profession up close. And he didn t like what he saw. He thought doctors charged too much for their services and often prescribed drugs people didn t really need. As his opinion about doctors got worse and worse, Gerald thought more and more positively about himself, which is surprising because he was not a very good pharmacist. In fact, he lost his license because he was selling specialized medicines without prescriptions. However, it didn t take Barnes long to start a new life. He went to California, where he soon started working in the same profession. Nobody bothered to check his license. Then Barnes had another idea. He looked at a book listing all California s doctors, and by coincidence, there was a real medic named Gerald Barnes, an orthopedic surgeon in Stockton. It was an opportunity Barnes couldn t pass. He called the Medical Board of California, introduced himself as Gerald Barnes the doctor of medicine, and said that his medical license had been destroyed in a fire. The Board sent him copy of real dr. Barnes s license within a week. Using the same method, he got a copy of Barnes s medical school diploma from the University of Wisconsin. After that, any identity checks could confirm the existence of Dr. Gerald 25

26 Barnes of Los Angeles who had an excellent academic and professional record. On December 26 th, 1989, Barnes examined John McKenzie. The 29-year-old factory employee had lost 7 kilos in 10 days. He told Barnes he felt thirsty and ate candy all the time. Gerald took a blood sample and diagnosed diabetes. Then he did something he criticizes real doctors for. He prescribed medication and sent McKenzie home. Two days later, McKenzie was dead. Barnes still can t get over it. It was a terrible mistake, he admits. But it isn t the loss of life he s so sorry about. What makes him most furious is the fact that he was unmasked. Facing arrest, Barnes put his acting talent to use again. He faked a heart attack so well that he was briefly hospitalized. Now in his prison cell, he says he wishes he d gone to medical school right after graduation. That s what most of his patients wish too. REPEAT Task One This is the end of task one. Task Two Listen and complete the notes by putting short phrases into the gaps. There will now be a pause of 40 seconds for you to look through the notes. PAUSE 40 seconds Task two will now begin. OK, listen up men! Everybody here? Good, so off we go. My name s Capt. Smith. As you know the local authorities have asked us to escort a food convoy to Bahraya. I m here to brief you on this task and remind you of the details and procedures we must follow in case of emergency. Well, it was originally planned to escort the food convoy on Thursday 14 th. The problem is on that day a really bad sandstorm is expected. For this reason the convoy must leave earlier. The Command have changed orders for us, so now we start the operation on Wednesday 13 th. Before you leave you must do a very important thing: search each truck yourselves and do that very carefully. Sounds a bit strange, doesn t it? Yeah, I know, but there have been some smuggling incidents lately we want to prevent. And guess what was smuggled. If you think it was weapons, ammunition or explosives, you are wrong. It has always been something else, I mean drugs. That s why you also have to search the local drivers. Well, this procedure should help you avoid the trouble. Next, you must remember that this region is still in a state of civil war. Some guerilla groups look on our soldiers as enemies. They often plant bombs or mines on the road which we use. That s why you have to be really careful while escorting the convoy. So rule number one is: you must stop the convoy if you see any road works ahead. Why? Because there could be landmines there. Then the mine disposal unit should be called to take care of it. Now, some general info on checkpoints as there are a number of them around here. I m sure our convoy sooner or later will be stopped and checked on its way. The problem is that some of these checkpoints are illegal they are set up by the local people who want money for the use of the roads. Of course, you mustn t pay. If the locals don t let you pass through the checkpoint, which occasionally may happen, get in touch with HQ as soon as possible. Right men, there s another important thing I want you to keep in mind. Be aware that the convoy is an easy target for the enemy. So, if you hear any shooting, send one patrol ahead to see what s happening. But the patrol soldiers must not shoot back. They have to inform the HQ about the incident instantly and quickly return to the convoy. We certainly don t want any casualties or the escalation of the conflict in this area. Let me move on to the final stage. When the convoy gets to Bahraya, you have to go straight to the distribution center in the main square. Next, you must seal off all the roads leading to the square. In this way you will prevent possible attacks or food thefts. And one more essential thing: before the food distribution starts, you must call the local authorities to inform them that you have arrived. That s because it s their job to supervise distributing food supplies. OK everybody, I hope this briefing reminded you how to avoid dangerous situations and what to do if they happen during the task. Well, that s all from me now. Any questions there? REPEAT Task Two This is the end of task two. 26

1. Przeczytaj ogłoszenia o mieszkaniach do wynajęcia, a następnie odpowiedz na pytania od 1 do 9, wpisując literę odpowiadającą danemu ogłoszeniu:

1. Przeczytaj ogłoszenia o mieszkaniach do wynajęcia, a następnie odpowiedz na pytania od 1 do 9, wpisując literę odpowiadającą danemu ogłoszeniu: Rozdział II Czytanie 1. Przeczytaj ogłoszenia o mieszkaniach do wynajęcia, a następnie odpowiedz na pytania od 1 do 9, wpisując literę odpowiadającą danemu ogłoszeniu: A/ Barbican studio to let in EC1.

Bardziej szczegółowo

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury real life pre-intermediate Skuteczne przygotowanie do matury Zadania, tematy i strategie maturalne Kluczowe umiejętności w motywującym kontekście Słowa i zwroty niezbędne na maturze i w codziennej komunikacji

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book Workbook online Student s Book David Spencer Gateway @ 4 Food for thought Żywienie artykuły spożywcze, przygotowywanie posiłków Vocabulary Food b c Look at these photos. What food and drink can you see?

Bardziej szczegółowo

Część pisemna (poziom rozszerzony). Przykładowe zadania z rozwiązaniami

Część pisemna (poziom rozszerzony). Przykładowe zadania z rozwiązaniami 62 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.4. Część pisemna (poziom rozszerzony). Przykładowe zadania z rozwiązaniami ROZUMIENIE ZE SŁUCHU Zadanie 1. (0 3)

Bardziej szczegółowo

Konwersacje w biznesie 341[02].Z2.02

Konwersacje w biznesie 341[02].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Danuta Malinowska-Bartków Konwersacje w biznesie 341[02].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie pracy z tekstem 341[02].Z2.01

Doskonalenie pracy z tekstem 341[02].Z2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Danuta Malinowska-Bartków Doskonalenie pracy z tekstem 341[02].Z2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY LISTOPAD 2013 Czas pracy: 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2012. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2012. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Artur Kowalski. Moduł. Wykonywanie pomiarów w układach i elektronicznych 311410.M1. Jednostka modułowa

Artur Kowalski. Moduł. Wykonywanie pomiarów w układach i elektronicznych 311410.M1. Jednostka modułowa Artur Kowalski Moduł Wykonywanie pomiarów w układach i elektronicznych 311410.M1 elektrycznych Jednostka modułowa Posługiwanie się językiem obcym w branży mechatronicznej 311410.M1. J3 Poradnik dla ucznia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 6 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 6 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy Egzemplarz pokazowy MATURA EXPLORER KOMPENDIUM materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate Alina Łubecka Izabela Michalak Anna Milewska Beata Polit Agnieszka Saramowicz-Garstecka

Bardziej szczegółowo

Andreas: Hi, I'm Andreas. I'm a student in London. I've been in London for 3 and a half years. I'm looking for a job at the moment.

Andreas: Hi, I'm Andreas. I'm a student in London. I've been in London for 3 and a half years. I'm looking for a job at the moment. GET THAT JOB LESSON 1 Curriculum Vitae Patrice: Merry: CV, actually, stands for Curriculum Vitae, which is Latin, actually, it s Latin, it stands for 'the story of my life'. But CV is the term people use

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. MJA 2015 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom rozszerzony przykładowy zestaw zadań

Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom rozszerzony przykładowy zestaw zadań Uczeń... Klasa... Szkoła... Zadanie 1. (0 3) Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania. Zakreśl literę A, B albo C. Tekst 1. 1.1. The speech is

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę dysleksja MJA-P1_1P-092 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJ ROK 2009 POZIOM PODSTAWOWY Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Project no.: 016020. Project acronym: ATVN-EU-GP. Project title: ACADEMIC INTERNET TELEVISION NETWORK SHOWCASES THE BEST OF GOOD PRACTICE ACTIVITIES

Project no.: 016020. Project acronym: ATVN-EU-GP. Project title: ACADEMIC INTERNET TELEVISION NETWORK SHOWCASES THE BEST OF GOOD PRACTICE ACTIVITIES Project no.: 016020 Project acronym: ATVN-EU-GP Project title: ACADEMIC INTERNET TELEVISION NETWORK SHOWCASES THE BEST OF GOOD PRACTICE ACTIVITIES Instrument: SSA Thematic Priority: IST D5 Interviews with

Bardziej szczegółowo

Oskar Czepeczek, The Application of the Cognitive Method and Drill in Teaching the Rudiments of English to Adults (2013), o.czepeczek@gmail.

Oskar Czepeczek, The Application of the Cognitive Method and Drill in Teaching the Rudiments of English to Adults (2013), o.czepeczek@gmail. Oskar Czepeczek, The Application of the Cognitive Method and Drill in Teaching the Rudiments of English to Adults (2013), o.czepeczek@gmail.com Contents INTRODUCTION...2 The aim of the work...2 CHAPTER

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Test z języka angielskiego

Test z języka angielskiego Małe olimpiady przedmiotowe Test z języka angielskiego ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Koszalinie Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Imię i nazwisko. Szkoła. Szkoła Podstawowa nr

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH (A7) Czas pracy: 125 minut Czas pracy będzie wydłużony zgodnie z opublikowanym

Bardziej szczegółowo

All characters appearing in the work are anonymous personae. Any resemblance to real persons, living or dead, is coincidental

All characters appearing in the work are anonymous personae. Any resemblance to real persons, living or dead, is coincidental This work is based on true stories All characters appearing in the work are anonymous personae Any resemblance to real persons, living or dead, is coincidental Kennedy Browne 1 HOW CAPITAL MOVES A script

Bardziej szczegółowo

= the Chief Executive Officer, dyrektor naczelny - praca, stanowisko - firma, przedsiębiorstwo. - dokument przedstawiający strategię/plan działania

= the Chief Executive Officer, dyrektor naczelny - praca, stanowisko - firma, przedsiębiorstwo. - dokument przedstawiający strategię/plan działania Talk About Business Lesson 1 Strategy The CEO spent his first months in the job talking to managers in the company and formulating his strategy document. The day came for him to make his presentation to

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAW Ą PROGRAMOW Ą Z 27 SIERPNIA 2012 ROKU Typ szkoły: GIMNAZJUM, klasy I III Etap nauki: III etap edukacyjny, poziom średnio zaawansowany Podstawa programowa:

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK ROZMOWA WSTĘPNA

CZŁOWIEK ROZMOWA WSTĘPNA CZŁOWIEK 1. Who is, in your opinion, the most beautiful woman / the most handsome man you have ever seen? Justify your choice. 2. What clothes do you feel most comfortable in? 3. What makes you laugh?

Bardziej szczegółowo

4-5 December Novotel Warszawa Centrum

4-5 December Novotel Warszawa Centrum nr 10 / (41) LISTOPAD 2013 ISSN 2081-1683 Cena 40 PLN / 10 Euro (w tym 8% VAT) LISToPAD 2013 4-5 December Novotel Warszawa Centrum Zapraszamy do serwisu WWW.THECITY.COM.PL 2 nd Edition Smart Strategies

Bardziej szczegółowo

Piotr Wahl ENGLISH - 99. uniwersalny kurs komunikacyjny języka angielskiego. Szczecin 1999 copyright by Piotr Wahl

Piotr Wahl ENGLISH - 99. uniwersalny kurs komunikacyjny języka angielskiego. Szczecin 1999 copyright by Piotr Wahl Piotr Wahl ENGLISH - 99 uniwersalny kurs komunikacyjny języka angielskiego Szczecin 1999 copyright by Piotr Wahl 2 3 Spis treści Wstęp 5 Introduction 5 1. Wymowa / Transkrypcja [EXTRA: słowa pytajne] 6

Bardziej szczegółowo