ZABAWA SŁÓWKAMI METODĄ PROTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZABAWA SŁÓWKAMI METODĄ PROTI"

Transkrypt

1 AGNIESZKA PRZYGODZKA LIDIA WRONA ZABAWA SŁÓWKAMI METODĄ PROTI PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI OD 2,5 LAT Jaworzno 2009

2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.... str OPIS PROGRAMU str ZAŁOśENIA PROGRAMU BAZA METODY PROTI...str ADRESACI PROGRAMU... str WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU...str MODYFIKACJA PROGRAMU....str.5 2. CELE NAUCZANIA DZIECI JĘZYKA OBCEGO.....str CELE OGÓLNE...str CELE SZCZEGÓŁOWE.....str.7 3. TEMATYKA KURSU PROTI....str DZIAŁY TEMATYCZNE....str.8 4. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW.... str ZALECENIA METODYCZNE DO REALIZACJI PROGRAMU I PRACY METODĄ PROTI.. str FORMY PRACY.. str PRACA W GRUPIE O ZRÓśNICOWANYM POZIOMIE.str METODY I TECHNIKI NAUCZANIA JĘZYKA OBCEGO INSPIRACJA POWSTANIA METODY PROTI....str METODA PROTI...str POMOCE DYDAKTYCZNE str PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI I SPOSOBY KONTROLI NABYTYCH UMIEJĘTNOŚCI...str ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW str PROPOZYCJE OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW str PRZYKŁADOWE ZAJĘCIA PROWADZONE WEDŁUG PROGRAMU str.22 BIBLIOGRAFIA... str.25 2

3 Powiedz mi, a zapomnę. Naucz mnie a zapamiętam. ZaangaŜuj mnie a nauczę się. Benjamin Franklin 1. WSTĘP 1.1 OPIS PROGRAMU Program Zabawa słówkami metodą PROTI jest praktycznym przewodnikiem dla prowadzących zajęcia języka angielskiego z dziećmi początkującymi. Jest prezentacją i zarazem opisem głównych załoŝeń autorskiej metody PROTI- Practice Reinforcement Opportunity (to acquire language) Techniques & Interaction, wykorzystywanej w nauczaniu języka angielskiego dzieci w wieku od 2,5 roku do 6-lat. Inspiracją do opisania metody były wyniki wieloletnich doświadczeń w prowadzeniu zajęć językowych z dziećmi najmłodszymi Program stanowi podstawę do tworzenia, modyfikacji i wprowadzania własnych pomysłów na realizację zajęć językowych. Opracowany został w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego. Program w poszczególnych rozdziałach zawiera: załoŝenia programu, stanowiące bazę metody PROTI, charakterystykę adresatów, warunki jego realizacji oraz sposoby modyfikacji, ogólne i szczegółowe cele nauczania języka obcego dzieci, skoordynowane z podstawą programową nauczania przedszkolnego, tematykę materiału edukacyjnego skoordynowaną z tematyką realizowaną w danym okresie w przedszkolu, wskazówki metodyczne i dydaktyczne dla prowadzących zajęcia metodą PROTI, propozycje materiałów dydaktycznych, charakterystykę zakładanych osiągnięć uczniów i przykładowych technik ich kontroli, przykładowy scenariusz zajęć językowych realizowanych w oparciu o program. Prawa autorskie do programu i pomocy z serii: PROTI-mini, PROTI 1 i PROTI 2 mają autorki Agnieszka Przygodzka i Lidia Wrona. Pomocy i konsultacji filologicznej do powyŝszych wydań udzieliła Gabriela Szwed- Woźnica 3

4 1.2. ZAŁOśENIA PROGRAMU - BAZA METODY PROTI Program przeznaczony jest do pracy z dziećmi najmłodszymi, dla których w większości przypadków, zajęcia tego typu są pierwszym kontaktem z językiem angielskim. Bardzo waŝna jest, więc rola nauczyciela, który musi przede wszystkim sprawić, aby dziecko miało poczucie bezpieczeństwa, a dzięki temu komfortu, co będzie rzutowało w duŝej mierze na podejście, motywacje i chęć udziału dziecka w zajęciach języka obcego. Program i prezentowana w nim metoda, PROTI, opiera się na załoŝeniu, Ŝe dziecko jest centralną postacią kaŝdego zajęcia, a nauczyciel pełni tylko rolę przewodnika i organizatora. Jego zadaniem jest budzenie w dziecku ciekawości, motywowanie go, wspomaganie w procesie uczenia się i pokazanie mu, Ŝe język obcy jest dodatkowym sposobem komunikacji. Program zakłada wykształcenie podstawowych umiejętności językowych, takich jak: rozumienie ze słuchu i mówienie. Dodatkowo opanowanie podstawowych zagadnień gramatycznych takich jak: odmiana czasownika to be, tryb rozkazujący, czas Present Continous, czas Present Simple, podstawowe pytania, liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników, struktury typu I like / I don t like. Wszystko wprowadzane w nierozerwalnym połączeniu z nauką słownictwa, najpierw jako materiał do słuchania- nagrany na przygotowanych płytach CD,DVD, materiale multimedialnym oraz lekcjach z wykorzystaniem platformy e-learning (szczegółowy opis dodatkowych materiałów zawarty jest w dziale 4.5). Program zakłada równieŝ wykorzystanie elementów metody Glenna Domana podczas wprowadzania słownictwa jako przygotowanie do czytania (szczegółowy opis w dziale 4.4). Dodatkowo wprowadzenie ćwiczeń koordynacji ręka oko oraz ćwiczeń kształcących precyzyjne ruchy ręki, jako wstęp do nauki pisania (m.in. łączenie kropek, precyzyjne rysowanie linii, kolorowanie, naklejanie-wszystko to zawarte jest w zeszytach ćwiczeń do kursu), jak równieŝ kształcenia umiejętności precyzyjnego posługiwania się myszką (płyta multimedialna, lekcje e-learningowe). Program zakłada holistyczne (całościowe) postrzeganie poruszanych zagadnień z danych zakresów tematycznych ADRESACI PROGRAMU Adresatem programu Zabawa słówkami metodą PROTI, są nauczyciele języka angielskiego prowadzących zajęcia (w grupach lub indywidualnie) z dziećmi w wieku od 2,5 roku do 6 lat, które rozpoczynają naukę języka angielskiego. Program adresowany jest równieŝ do dyrektorów placówek oświatowych oraz rodziców, w których gestii leŝy podjęcie decyzji o rozpoczęciu kursu językowego przez dzieci. 4

5 1.4. WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU Dzieci najlepiej uczą się języka obcego w grupie z rówieśnikami, wspólnie się bawiąc. Zalecane jest, więc prowadzenie zajęć z grupą. Jednak naleŝy podkreślić, iŝ nie jest to koniecznym warunkiem realizacji programu. Program moŝna równieŝ realizować na zajęciach indywidualnych (naleŝy tylko nieco zmodyfikować techniki i formy pracy). Podstawowym warunkiem realizacji programu i pracy metodą PROTI, jest odpowiednio przygotowane miejsce prowadzenia zajęć (sala przedszkolna, kącik językowy itp., w którym dziecko będzie miało poczucie bezpieczeństwa, moŝliwość skupienia uwagi i korzystania z róŝnorodnych pomocy dydaktycznych). Dodatkowo, niezbędnym warunkiem realizacji programu są odpowiednie materiały dydaktyczne: realne przedmioty, liczne pomoce graficzne oraz audiowizualne, a takŝe zalecany jest dla kaŝdego dziecka odpowiednio dobrany zeszyt ćwiczeń, zawierający materiał do ćwiczeń graficznych, dostosowany do wieku, zainteresowań oraz poziomu wiedzy dziecka. Kolejnym warunkiem realizacji programu są kwalifikacje i odpowiednie przygotowanie językowe oraz metodyczno- dydaktyczne nauczyciela prowadzącego zajęcia. Niezbędnym do realizacji programu jest wybór tematyki zajęć oraz ustalenie ich częstotliwości. Proponowane działy tematyczne (podane w dalszej części programu), przewidziane do realizacji podczas zajęć językowych, są zintegrowane z tematyką, wprowadzaną w danym okresie na zajęciach przez nauczyciela przedszkolnego. Program jest, więc szczególnie przystosowany do sytuacji, kiedy nauczyciel wychowania przedszkolnego ma uprawnienia do prowadzenia zajęć językowych i moŝe łączyć zajęcia języka angielskiego z zajęciami przedszkolnymi. JeŜeli natomiast zajęcia językowe z dziećmi prowadzi dodatkowo inny nauczyciel, niezbędna jest jego współpraca z nauczycielem przedszkolnym danej grupy w celu skorelowania terminów wprowadzania tych samych zagadnień w języku polskim i angielskim. Dzięki takim połączeniom, zajęcia języka angielskiego będą ciekawym sposobem uzupełniania wiedzy zdobywanej przez dziecko, które moŝe zapamiętane informacje wykorzystać w róŝnych sytuacjach. Przyczynia się to budowania jego motywacji i budzenia wiary we własne siły i moŝliwości. Zalecana w programie ilość zajęć językowych to minimum 2 razy w tygodniu po 15 lub 30 minut (w zaleŝności od wieku dziecka), łącznie minimum 64 zajęcia w ciągu roku MODYFIKACJA PROGRAMU Modyfikacji w programie mogą podlegać: - szczegółowe treści zawarte w działach tematycznych realizowane podczas całego kursu, PROTI, które mogą być odpowiednio, w zaleŝności od potrzeby, rozbudowywane bądź nieco ograniczane. Decyzja o wyborze słownictwa z danego działu, uzaleŝniona jest od kilku czynników, które nauczyciel, rozpoczynający zajęcia językowe z daną grupą, musi wziąć pod uwagę. Czynniki, o których mowa powyŝej to: wiek dzieci rozpoczynających kurs PROTI, stopień zaawansowania ich umiejętności, częstotliwość zajęć, (z czym wiąŝe się przewidywana długość trwania kursu dla danej grupy). Nauczyciel moŝe rozpoczynać pracę z dziećmi na etapie PROTI- mini, PROTI 1 lub PROTI 2 i wtedy zakładany jest, scharakteryzowany w dalszej części rozdziału, odpowiednio długi czas pracy z dziećmi. Dodatkowo, na potrzebę modyfikacji słownictwa do realizacji w danym dziale tematycznym, ma równieŝ wpływ fakt, iŝ grupy językowe tworzone są często losowo, w związku z tym naleŝą do nich dzieci o róŝnym poziomie rozwoju. NaleŜy, więc nauczany materiał dostosować do moŝliwości grupy. JeŜeli nauczyciel stwierdzi, iŝ dana grupa wiekowa nie 5

6 radzi sobie z przewidzianym materiałem - ograniczy wprowadzanie nowych treści, jeŝeli natomiast będzie pracował z grupą dzieci zdolnych i intelektualnie rozwiniętych - wówczas moŝe dodatkowo rozbudować słownictwo w danym dziale tematycznym, biorąc pod uwagę, Ŝe program zakłada holistyczne (całościowe) postrzeganie poszczególnych zagadnień. - Warunki realizacji programu związane z ilością zajęć. Pełny cykl kursu PROTI przewidziany jest na trzy lata i odpowiednio są to: Pierwszy rok: PROTI- mini, przeznaczony dla dzieci 2,5, 3 i 4-letnich. Zalecane jest, aby zajęcia odbywały się minimum dwa razy w tygodniu i trwały po minut kaŝde. JeŜeli dziecko rozpoczęło zajęcia jako 2,5-latek moŝe korzystać z PROTI- mini jeszcze jako dziecko 4-letnie. Ten etap kursu ma na celu osłuchanie i zapoznanie dziecka z brzmieniem języka angielskiego w zakresie podstawowego słownictwa związanego z najbliŝszym jego otoczeniem, zachęcenie go do uczestnictwa w ciekawych, pełnych atrakcji zajęciach. Główny nacisk jest połoŝony na kształcenie sprawności językowej takiej jak, rozumienie ze słuchu. Drugi rok: PROTI 1- poziom podstawowy dla 5-latków, które ukończyły PROTI- mini jako dzieci 4-letnie lub teŝ dla tych, które nie brały udziału w kursie PROTI- mini (w takim wypadku naleŝy dokonać modyfikacji treści zawartych w poszczególnych działach tematycznych). Zalecane jest, aby zajęcia odbywały się minimum dwa razy w tygodniu i trwały po 30 minut kaŝde. Ten etap kursu ma na celu poznanie podstawowego słownictwa z zakresu otaczającego dziecko świata oraz przełamanie barier w posługiwaniu się nim. Główny nacisk na tym etapie połoŝony jest na kształcenie sprawności językowych takich jak: rozumienie ze słuchu, mówienie. Trzeci rok: PROTI 2 -poziom zaawansowany dla 6-latków po odbytym kursie PROTI 1. Zalecane jest, aby zajęcia odbywały się minimum dwa razy w tygodniu i trwały po 30 minut kaŝde. Ten etap kursu ma na celu kształcenie umiejętności samodzielnego budowania krótkich wypowiedzi, na bazie poznanego, we wcześniejszych etapach kursu PROTI, słownictwa. PROTI 2 przewiduje równieŝ dalsze wzbogacanie słownictwa o nowe zwroty i wyraŝenia. Główny nacisk na tym etapie połoŝony jest na kształcenie sprawności językowych takich jak: rozumienie ze słuchu, mówienie, przygotowanie do czytania i pisania w języku angielskim. Granice pomiędzy poziomami są płynne. Niewykluczone jest uczestnictwo dzieci starszych, np.: 6-letnich, w zajęciach, w ramach kursu PROTI 1. Wówczas, realizacja poziomu zaawansowanego PROTI 2, nastąpi w klasie pierwszej szkoły podstawowej. 6

7 2.CELE NAUCZANIA DZIECI JĘZYKA OBCEGO 2.1. CELE OGÓLNE Cele nauczania języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym, zgodne z załoŝeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego zakładającej m.in. wspomaganie dziecka w jego całościowym rozwoju, to: zwrócenie uwagi dziecka na język obcy, jako dodatkowy środek komunikacji międzyludzkiej, zachęcenie i zainteresowanie dziecka nauką języka obcego, rozwój zdolności językowych, manualnych, spostrzegawczości i wyobraźni dziecka, pobudzenie wiary dziecka we własne siły i moŝliwości oraz rozbudzenie motywacji do dalszej nauki, kształcenie samodzielności w zdobywaniu wiedzy, budowanie własnej toŝsamości dziecka jako członka społeczności i rozwijanie umiejętności bycia członkiem tej społeczności przy poczuciu własnej wartości, rozbudzenie zainteresowania światem i innymi kulturami. 2.2 CELE SZCZEGÓŁOWE Cele szczegółowe nauczania języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym to: rozwój elementarnych umiejętności komunikacyjnych w zakresie języka angielskiego, które będą podstawą do dalszego zdobywania wiedzy, czyli: rozumienie ze słuchu, mówienie, przygotowanie do czytania i pisania poprzez m.in. zapoznanie dziecka z graficznym obrazem wyrazów, wykształcenie umiejętności wyszukiwania informacji szczegółowych w nieskomplikowanych wypowiedziach oraz rozumienie ogólnego sensu wypowiedzi, nabycie umiejętności samodzielnego zadawania prostych pytań i udzielania na nie odpowiedzi, samodzielne wykonywanie przez dziecko ćwiczeń z zakresu poznanego materiału, nabycie umiejętności pracy i zabawy w grupie, zapoznanie dziecka z kulturą i zwyczajami Anglii. 1 1 Źródło: Przygodzka A., Wrona L., Zabawa słówkami- program nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku 3-6 lat, Jaworzno

8 3.TEMATYKA KURSU PROTI 3.1. DZIAŁY TEMATYCZNE Prowadzący zajęcia, na kaŝdym z trzech etapów kursu PROTI, powinien powracać do poszczególnych tematów, powtarzając wcześniejszy materiał i na jego bazie wprowadzać nowe zwroty i wyraŝenia. NaleŜy, bowiem pamiętać, Ŝe dziecko łatwo zapamiętuje, ale równieŝ szybko zapomina. PoniŜej przedstawione są działy tematyczne, proponowane do realizacji na poszczególnych etapach kursu PROTI, które (jak juŝ wcześniej wspomniano) są zintegrowane z materiałem realizowanym na zajęciach przedszkolnych. Proponowane do realizacji w poszczególnych działach słownictwo, jest dokładnie opisane w poradniku nauczyciela do kursu PROTI. Część kursu I Bawmy się! II Jesień III Moje zdrowie Numer lekcji PROTI- mini PROTI-1 PROTI-2 1 Witamy Pierwsze angielskie Powitanie po zwroty wakacjach 2 Witamy piosenką Witamy wszystkich Opowiedz o sobie 3 Powtórka Powtórka Powtórka 4 Zabawki Zabawki w moim Przybory szkolne pokoju. 5 Moje ulubione zabawki Moje ulubione zabawki Idę do szkoły 6 Powtórka Zabawki W szkole 7 Czynności Zabawa w polecenia Co lubię robić? 8 Zabawa w polecenia Zabawa w polecenia Czynności 9 Powtórka Powtarzamy Powtórka polecenia 1 Jesień i jej kolory Kolory jesieni Jesienne rozrywki 2 Jesienne owoce Kolory jesieni Owocowy ogród jesienią 3 Jakiego koloru są Owoce egzotyczne i Policz owoce owoce? ich kolory 4 Powtórka Lubię, nie lubię Powtórka 5 W co ubrać się jesienią? OdzieŜ na jesienną pogodę Dobór odzieŝy do jesiennych warunków atmosferycznych 6 Warzywa Ogród warzywny Warzywa i owoce 7 Powtórka Warzywa Halloween 1 Dbamy o czystość Higiena Jak dbać o czystość? 2 Dbamy o czystość Części ciała Części ciała 3 Dbamy o czystość Części ciała Powtórka 4 Powtórka Powtórka Powtórka 5 U lekarza Moje zdrowie Spotkanie z zawodami 8

9 6 Robię zakupy W sklepie PołoŜenie towarów na sklepowych półkach IV Zwierzęta i zima 1 Zwierzęta w zoo Wycieczka do zoo Charakterystyka zwierząt 2 Zoo Zwierzęta w zoo Charakterystyka zwierząt Powtórka 3 Powtórka Czy znasz te zwierzęta 4 Atrybuty zimy Skąd się bierze lód? Kolorowa zima V Rodzina VI Części ciała VII Wiosna 5 Ubrania na zimę W co się ubrać zimą? Moje ubranie jest... 6 Spotkanie z Spotkanie z Upominki Mikołajem Mikołajem 7 Święta i choinka Ozdabiamy choinkę Celebrowanie świąt 8 Powtórka Powtórka Powtórka 9 Pamiętajmy o Dokarmianie zwierząt zwierzętach Pamiętajmy o zwierzętach w okresie zimy 1 Moja rodzina Moja rodzina Szacunek dla 2 Dzień Babci i Dziadka 3 Powitania i poŝegnania Świętujemy dzień Babci i Dziadka Powitania o danej porze dnia 4 Zwierzęta domowe Moje zwierzęta domowe członków rodziny Charakterystyka członków rodziny Dni tygodnia 5 Urodzinowe Urodziny prezenty 6 Powtórka Powtórka Powtórka Zwierzęta na farmie, w domu, w lesie, w zoo Urodzinowe przyjęcie 7 Pojazdy Co pływa, co lata, co Kosmos jeździ? 1 Poznaj i policz Policz części ciała Części ciała swoje części ciała Potwora 2 Części ciała Policz Powtórka 3 Walentynki Walentynki w przedszkolu 4 Powtórka Powtórka Powtórka Święto zakochanych 1 JuŜ wiosna OdzieŜ na wiosenne dni Wiosenna pogoda i ubranie 2 Wiosna na łące Wiosenny las i łąka Co lubimy robić 3 Bezpieczna droga do przedszkola Bezpieczeństwo na drodze wiosną? Pytanie o drogę 4 Powtórka Powtórka Powtórka 5 Mój dom Widok mojego domu Wiosenne porządki w moim domu 6 Urządzam dom Mój dom Sprzęty domowe 7 Dom Sprzęty domowe Urządzamy dom 8 Święta Wielkanocne Powtórka Celebrowanie Świąt 9 Świąteczny czas Czas Świąt Wielkanocnych Wielkanocnych Która godzina? 1 Lato juŝ blisko Kolorowy, letni czas Lubimy lato VIII 2 Powtórka Powtórka Powtórka 9

10 IX Wakacje 3 Lato w przyrodzie Zmiany w przyrodzie Pory roku 4 Powtórka Powtórka Opowiadanie 5 Zwierzęta Farma Powtórka gospodarskie 6 Zwierzęta gospodarskie Farma Gdzie mieszkają zwierzęta? 7 Plac zabaw Przedszkolny plac Dbam o moje 1 Rodzina na placu zabaw zabaw Z rodziną na placu zabaw 2 Plac zabaw Przedszkolny plac zabaw otoczenie Moja rodzina i zawody Dbam o moje otoczenie 3 Powtórka Powtórka Powtórka 4 Ulubione słodycze Co lubię jeść? Posiłki 5 Jedzenie i picie Piknik Posiłki 6 Wakacje Wakacyjny wyjazd Jadę na wakacje 7 Powtórka Morze Wakacyjna przygoda 4. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW 4.1. ZALECENIA METODYCZNE DO REALIZACJI PROGRAMU I PRACY METODĄ PROTI Dziecko w wieku przedszkolnym charakteryzuje: myślenie konkretne, pamięć mechaniczna, potrzeba zabawy i sterowania własną aktywnością. Nie naleŝy, więc zmuszać dziecka, wbrew jego woli, do podjęcia aktywności (wypowiedzi czy wykonywania czynności). Dziecko samo podejmie działanie wtedy, gdy poczuje się do tego gotowe. NaleŜy zachęcać dziecko do wypowiedzi, pozwolić mu popełniać błędy, a korygować je tylko poprzez kilkakrotne powtarzanie poprawnej formy. 1

11 Dla dziecka w wieku przedszkolnym charakterystyczne są: krótkie odcinki koncentracji uwagi, szybkie zapamiętywanie, ale teŝ szybkie zapominanie, spontaniczne i silne reakcje emocjonalne. Oznacza to, Ŝe nauka musi wiązać się z konkretnymi przedmiotami i sytuacjami oraz dotyczyć tego, co znajduje się w zasięgu jego wzroku. Cały proces dydaktyczny nie moŝe być oderwany od naturalnego otoczenia dziecka. NaleŜy wykorzystywać róŝnorodne pomoce dydaktyczne, pamiętając o tym, Ŝe dziecko chłonie świat wszystkimi zmysłami. Zgodnie z teorią Vernona Magnesena, zapamiętujemy: 10% z tego, co czytamy, 20% z tego, co słyszymy, 30% z tego, co widzimy, 50% z tego, co widzimy i słyszymy, 70% z tego, co mówimy, 90% z tego, co mówimy i robimy. Dzięki mądrze i dobrze zaplanowanym zajęciom z wykorzystaniem licznych scenek, teatrzyków, konkursów śpiewu i recytacji, itp., moŝna niezwykle efektywnie podnosić kompetencje językowe dziecka. NaleŜy pamiętać przy tym, aby język angielski był dominującym, poniewaŝ dziecko musi się z nim osłuchać. Od początku naleŝy wprowadzać dodatkowe słownictwo typu: Pardon, sorry, I don t know, What did you say? Can you help me, please? Who is absent/present, czego efektem będzie rozumienie instrukcji i reagowanie dzieci na polecenia. WaŜne, aby unikać tłumaczenia na język polski zwrotów i nazw, które moŝna pokazać gestem, zaprezentować na obrazku itp. Stosować liczne powtórzenia, pamiętając o ich atrakcyjności (piosenki, wierszyki, rymowanki). Podczas prowadzenia zajęć językowych, pamiętać naleŝy o częstych zmianach aktywności stosując naprzemiennie zabawy statyczne i dynamiczne. KaŜde zajęcie musi być dobrze zaplanowane i przemyślane tak, aby dziecko było aktywne i dzięki temu szybciej się uczyło. NaleŜy zwrócić uwagę, aby zabawa z językiem angielskim była wzbogacona o wiele ćwiczeń aktywizujących ciało i zmysły dziecka, których celem jest powtórzenie materiału znanego i wprowadzenie nowego. Podstawą efektywnej nauki jest zasada, Ŝe zarówno dziecko, jak i nauczyciel muszą podchodzić do niej z ochota i radością. Uczenie się nie jest karą, ale świetną zabawą. Dla dziecka jest niezmiernie waŝną przygodą w Ŝyciu. WaŜne jest, aby dziecko po zajęciach odczuwało pewien niedosyt. Pobudzi to jego chęć uczestnictwa w następnych zajęciach, dalszego zdobywania wiedzy i odkrywania. Podkreślić, raz jeszcze naleŝy, Ŝe nauczyciel jest tylko przewodnikiem w procesie zdobywania przez dziecko umiejętności. Rola przewodnika to wspieranie i wspomaganie dziecka na miarę jego moŝliwości. Stosunek nauczyciela do dziecka powinien być ciepły i Ŝyczliwy. Istotnym jest, aby nagradzać dziecko pochwałami, nawet za najdrobniejszy sukces! Nie naleŝy zraŝać się oznakami znudzenia i niechęci z jego strony. Oznaki te są wyraźnym sygnałem dla nauczyciela do zmiany aktywności oraz zastosowania takich pomocy i technik, które nie nudzą dzieci: gry komputerowe, bajki oglądane lub czytane, ilustracje, kolorowanie, wycinanie itp. Jeśli uda się na samym początku wykształcić w dziecku wiarę we własne umiejętności oraz poczucie pewności i entuzjazm do nauki, takie nastawienie będzie towarzyszyć mu przez całe Ŝycie. Podczas planowania kaŝdego zajęcia naleŝy pamiętać, Ŝe podstawową formą aktywności dziecka jest zabawa. Zajęcia powinny rozpoczynać się przypomnieniem znanego 1

12 słownictwa, a dopiero potem naleŝy wprowadzić nowe treści, uwzględniając przy tym załoŝenie, iŝ zabawy na zajęciach powinny być podzielone na około 5-minutowe okresy róŝnorodnej aktywności dziecka, z uwzględnieniem zasady przemienności elementów dynamicznych i statycznych, co pozwoli na zmianę natęŝenia koncentracji, np. zabawa relaksująca po intensywnej pracy umysłowej. Na kaŝdych zajęciach musi być przewidziany czas na: słuchanie, powtarzanie oraz śpiewanie piosenek i recytację wierszyków, ułatwiających zapamiętywanie poznanych słów i zwrotów. Pomaga to w trwałym przechowywaniu w pamięci poznanego słownictwa dzięki rymom, rytmowi i powtórzeniom. Piosenki i wierszyki wpływają równieŝ na rozwój sprawności rozumienia ze słuchu. Ich powtarzanie musi być rozłoŝone w czasie całego procesu nauki; waŝne, aby zawierały one słownictwo i zwroty wprowadzane na zajęciach. Język obcy- przyswajany w ten sposób - jest lepiej zapamiętywany aniŝeli wtedy, gdy jest wprowadzany prozą. Oczywiste jest, Ŝe stopień trudności piosenek i wierszy musi być dostosowany do poziomu oraz moŝliwości językowych dziecka. MoŜna je w róŝny sposób inscenizować, mimicznie i pantomimicznie przedstawiać ich treści, co kojarzy się dzieciom z wesołą zabawą. Są one elementem dynamicznym zajęć, aktywizują dzieci - kaŝde z nich moŝe brać udział w śpiewaniu, do czego nauczyciel winien szczególnie zachęcać. Śpiew i grupowa recytacja pomagają w przezwycięŝeniu lęku przed mówieniem. Przykłady praktyczne tekstów ujęte są w materiałach dodatkowych do kursu PROTI: płytach i ksiąŝce nauczyciela. Szczególnie waŝny w całym procesie dydaktycznym jest udział w uroczystościach przedszkolnych i wykorzystanie wszelkich okazji do występów dzieci przed szerszym gronem: zajęcia pokazowe, uroczystości okazjonalne w przedszkolu itp. WaŜne jest, aby dzieci miały okazję zaprezentować przed rodzicami i rówieśnikami nabyte umiejętności językowe, co stanowi element motywacji do dalszej nauki. Przykładowymi rodzajami aktywności przedszkolaków, które moŝna wykorzystać podczas takich prezentacji, są: recytowanie wierszyków, śpiewanie piosenek wraz z inscenizowaniem ich, dialogi, krótkie scenki itp. opisy rysunku. Zabawa słówkami musi być bardzo atrakcyjna. JeŜeli jednak dziecko straci chęć działania to nie moŝna go zmuszać. Prowadzący kurs ma duŝo czasu, więc nie musi sztywno trzymać się planu i scenariusza. Jeśli nie zrealizuje czegoś zaplanowanego, zrobi to na następnych zajęciach FORMY PRACY Pamiętać naleŝy, aby zajęcia były prowadzone w taki sposób pod względem róŝnorodności doboru ćwiczeń, aby pojawiła się moŝliwość zarówno pracy: indywidualnej, w parach, w grupach. Praca indywidualna pomoŝe dziecku rozwijać swoje umiejętności we własnym tempie. Dziecko moŝe np.: wykonywać ćwiczenia graficzne. Jednak waŝna jest równieŝ praca w parach oraz w grupach. Dzięki temu dziecko będzie kształtowało społeczne postawy, umiejętność pracy w zespole, współpracy z rówieśnikami. Praca w parach, czy grupach moŝe mieć miejsce podczas zabaw projektowych, inscenizacji itp. Ostatnią formą jest praca 1

13 nauczyciela z całą grupą. MoŜe mieć miejsce przy wprowadzaniu nowego słownictwa np.: powtarzaniu chóralnym słownictwa, wspólnym śpiewaniu piosenek, słuchaniu kaset itp PRACA W GRUPIE O ZRÓśNICOWANYM POZIOMIE W sytuacji, kiedy dzieci uczyły się wcześniej języka angielskiego i posiadają pewien zakres umiejętności językowych, a nie jest moŝliwe utworzenie jednorodnej grupy, z którą realizowany byłby materiał na poziomie zaawansowanym, PROTI 2 powinny one otrzymywać zadania o wyŝszym stopniu trudności. Zapobiega to znuŝeniu i zniechęceniu. Propozycje tego rodzaju materiałów dodatkowych (przeznaczonych do kserowania) zawiera wspomniany wcześniej poradnik nauczyciela. Wiedzę, którą posiadają dzieci, moŝna teŝ wykorzystać podczas sprawdzania poprawności językowej wypowiedzi pozostałych uczestników kursu. JeŜeli, np.: nauczyciel zauwaŝy, Ŝe polecenie wydane w języku angielskim zrozumiało tylko niewielu uczniów moŝe poprosić dziecko-pomocnika o przetłumaczenie go na język polski. Podobnie w przypadku pytań o znaczenie wyrazów. Pomocnicy będą czuli się potrzebni, zauwaŝeni i docenieni, zmotywuje się ich tym samym do dalszej nauki. Pozostałe dzieci równieŝ mogą być pomocnikami w organizacji zajęć. Mogą, na przykład, rozdawać materiały dydaktyczne, waŝne, aby kaŝdy podczas zajęć czuł się potrzebny i zauwaŝony. Dla dzieci uczących się szybciej nauczyciel powinien zaplanować dodatkowe ćwiczenia utrwalające, np.: kolorowanie, zakreślanie przedmiotów, których nazwy zna. Przy zróŝnicowanej grupie nauczyciel dobiera takie zestawy ćwiczeń, które moŝna dokończyć w domu lub na następnych zajęciach. Chodzi, bowiem o to, aby płynność zajęć nie była zakłócana. Nauczyciel powinien mieć zawsze przygotowanych kilka ćwiczeń dla dzieci, które skończyły zadanie szybciej od pozostałych. Mogą na przykład układać obrazkowe domino, wymieniając nazwy przedmiotów lub przeprowadzać z kolegą dialog, zaśpiewać piosenkę itp. NaleŜy pamiętać, aby podczas pracy, np. rozkładania materiałów potrzebnych do zajęć, czy kolorowania elementów, dzieci powtarzały za prowadzącym i utrwalały poznane wcześniej treści poprzez śpiewanie, recytację, powtarzanie słów oraz zwrotów METODY I TECHNIKI NAUCZANIA JĘZYKA OBCEGO INSPIRACJA POWSTANIA METODY PROTI Przygotowując zajęcia językowe naleŝy szczególną uwagę zwrócić na dobór metod, odpowiednich dla dzieci przedszkolnych. Dobierając metody pracy naleŝy, według. zaleceń Hanny Komorowskiej, wziąć pod uwagę: cel nauki, wiek uczniów, ich cechy osobowości, dostęp do nowoczesnych, atrakcyjnych materiałów dydaktycznych. Do najwaŝniejszych metod stosowanych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym naleŝą: Metoda TPR Total Physical Response, czyli metoda reagowania całym ciałem, polegająca na wykorzystaniu aktywności ruchowej w procesie kształcenia. Nauczanie tą metodą polega na wydawaniu przez nauczyciela prostych poleceń w języku obcym 1

14 przy jednoczesnym zaprezentowaniu ich poprzez ruch własnego ciała, np.: polecenia: jump, clap your hands, stand up itp. wprowadzane mogą być właśnie z wykorzystaniem tej metody. Metoda The Natura Approach, metoda naturalna, opierająca się na słuchaniu wypowiedzi obcojęzycznych, gdzie uczący rozumie ich ogólny sens. Nauczyciel stosuje proste wypowiedzi, powtarza je na róŝne sposoby, dodaje gesty i mimikę by uczynić je bardziej zrozumiałym. Metoda pełni bardzo waŝną rolę w nauce rozumienia ze słuchu. Pełni teŝ waŝną rolę w budowaniu poczucia bezpieczeństwa, wiary we własne siły, wyeliminowaniu stresu. Pomaga w spontanicznym i podświadomym przyswajaniu języka. Nauka czytania metodą Glenna Domana polegająca na wprowadzaniu do pamięci całych form, a dokładnie obrazów graficznych słowa. Lekarz-terapeuta Glenn Doman, pracujący z dziećmi z uszkodzeniami mózgu uwaŝał, Ŝe najlepszym okresem do rozpoczęcia nauki czytania jest wiek trzech lat. Dowiódł, Ŝe osoby, które nauczyły się czytać przed piątym rokiem Ŝycia, wyróŝniały się w szkole i przewyŝszały pozostałych inteligencją. Proces nauki czytania Glenn Doman podzielił na pięć etapów, które obowiązują zawsze, niezaleŝnie od wieku dziecka rozpoczynającego naukę czytania: etap pierwszy (pojedyncze słowa), etap drugi (wyraŝenia dwuwyrazowe). WyraŜenia dwuwyrazowe są dla niego pomostem pomiędzy słowami a zdaniami. Etap ten pomaga przejść do następnego poziomu. WyraŜenia tworzymy ze słów, których uczyliśmy dziecko. KaŜde z tych wyraŝeń ma tą wartość, Ŝe dziecko zna oba pojedyncze słowa. Zaczyna ono dostrzegać, iŝ połączenia dwóch wcześniej znanych wyrazów, tworzą nową ideę, etap trzeci (proste zdania). Przejście od wyraŝeń dwuwyrazowych do prostych zdań jest krokiem stosunkowo prostym. Polega on na włączeniu nazwy czynności do wyraŝenia. W taki sposób tworzy się krótkie zdania. Jeśli dzieci dysponują podstawowym słownictwem wyrazów, to i tak liczba moŝliwych kombinacji jest bardzo duŝa, etap czwarty (rozbudowane zdania). Jest to etap, w którym dziecko jest juŝ gotowe do czytania rozbudowanych zdań, wyraŝających złoŝoną myśl. Rozpoznawanie pojedynczych słów i rozumienie, Ŝe przedstawiają one przedmiot lub pojęcie, jest podstawowym krokiem w nauce czytania. W dalszym ciągu stosuje się te same podstawowe sposoby, jakie zostały zastosowane przy wprowadzaniu zdań prostych, z tą róŝnicą, Ŝe dodaje się czasowniki oraz rzeczowniki tworząc zdania. Następnie wprowadza się przyimki przedstawiając je najpierw w dwuwyrazowych wyraŝeniach z rzeczownikiem w odpowiedniej formie gramatycznej, później włączając w rozbudowane zdania. MoŜliwość tworzenia zdań znacznie się powiększa. Aby nie utrudniać dziecku czytania słów pojawiających się w zmienionej formie, naleŝy budować zdania zawierające tylko jedno słowo z przyimkiem. Do budowy zdań rozbudowanych najlepiej jest wybrać około 50 wyrazów i uŝywać ich do tworzenia tylu zdań, ile razem z dzieckiem potrafimy ułoŝyć. W ten sposób dziecko uzyska wprawę w operowaniu tymi słowami. Jego pewność wzrośnie w takim stopniu, Ŝe bez względu na to, w jakiej kombinacji i ustawieniu pojawią się one w zdaniu, będzie umiało je rozszyfrować, etap piąty to gotowość dziecka do czytania prawdziwej i odpowiedniej ksiąŝki. Opanowało ono pojedyncze słowa, wyraŝenia i zdania, które znajdzie w swojej pierwszej ksiąŝce. Dziecko będzie na tym etapie zmagać się z małym drukiem i duŝą ilością słów na stronie 2. 2 Źródło: Doman G., Jak nauczyć małe dziecko czytać, Excalibur, Bydgoszcz

15 Na podstawie dotychczasowych badań i obserwacji sposobów pracy oraz efektów osiągniętych przez dzieci, proponujemy następujący, zmodyfikowany sposób wykorzystania elementów metody Glenna Domana. 1. Prezentowane w zestawach słowa to przede wszystkim rzeczowniki nazwy rzeczy z najbliŝszego otoczenia dziecka. 2. KaŜdy zestaw słów nauczyciel tworzy samodzielnie. Zestaw zawierać powinien około 5-6 słów. 3. Wprowadzając na kolejnych zajęciach inny zestaw, nauczyciel nie zapomina o prezentacji zestawu wcześniejszego. 4. KaŜdy zestaw (stary + nowy) prezentowany powinien być podczas spotkania minimum trzy razy. NaleŜy pamiętać o przerwie między prezentacjami. 5. Czas prezentacji jednego wyrazu to około jednej sekundy. 6. Podczas prezentacji nowego zestawu słów, dziecko nie powtarza nazw tylko wzrokowo fotografuje graficzny obraz słowa. Podczas prezentacji znanych zestawów dzieci mogą odczytywać słowa. Nauczyciel ma moŝliwość kontrolowania poprawności wypowiedzi dzięki uŝywaniu odpowiednio przygotowanych kart z napisami (flash cards do serii PROTI). 7. Nauczyciel powinien wprowadzać jak najwięcej ćwiczeń z wykorzystaniem obrazka wraz z napisem (oprócz sesji sekundowych fotografowania samych napisów). 8. Do starych zestawów nauczyciel powinien powracać do momentu opanowania przez dzieci danego słownictwa. Ich umiejętności moŝna sprawdzić np. poprzez polecenie dopasowania napisu do obrazka. Najlepsze efekty zostaną osiągnięte przy wprowadzeniu w/w sposobu pracy juŝ u dzieci 2,5 i 3-letnimi. Ograniczy to, bowiem w późniejszym wieku (dzieci 5,6-letnie) próby literowania prezentowanych wyrazów, poniewaŝ dzięki sesjom fotografowania całych obrazów na etapie przed rozpoczęciem nauki liter, mózg dziecka zapamiętał od razu cały obraz słowa. Dzieci, które opanowały graficzny obraz podstawowych słów w większości nie mają problemów w szkole, gdy rozpoczynają naukę pisania po angielsku. W zaleŝności od sprawności językowych, których osiągnięcie jest celem danego zajęcia, naleŝy dobrać odpowiednie techniki pracy. Przykładowe techniki stosowane na zajęciach to: tzw. drills, czyli wielokrotne odtwórcze i twórcze powtarzanie określonych konstrukcji językowych (chóralnie, grupowo, parami, indywidualnie), łączenie w pary obrazków i usłyszanych słów, rozpoznawanie dźwięków, np.: zwierząt, pytania i odpowiedzi, np.: Where do you live? I live... rozpoznawanie dźwięków: np.: nauczyciel prezentuje dwa wyrazy o podobnym brzmieniu: ball, doll, zadaniem dziecka jest wskazywać na odpowiednie obrazki (w późniejszym etapie nauki wybierać moŝna trudniejsze do rozróŝnienia wyrazy: see, sea itp.), projekty np. długookresowo tworzony przez dzieci, pod kierunkiem nauczyciela, dictionary, słuŝący potem do utrwalania i powtarzania słownictwa. Podstawą jest wspólne (z daną grupą) tworzenie z przyniesionych przez uczestników obrazków (np.: wyciętych z gazet, narysowanych) i wklejanie ich na duŝych kartkach bloku według podziału na dane tematy, kojarzenie przedmiotów w pary, budowanie przeciwieństw, kojarzenie przedmiotów z pomieszczeniem, lub jako atrybuty danego zawodu, techniki audiolingwalne, wszelkie ćwiczenia typu: posłuchaj i ułóŝ w kolejności, posłuchaj i pokaŝ, posłuchaj i zaznacz, 1

16 wyszukiwanie róŝnic w obrazkach, historyjki obrazkowe, gry dydaktyczne, inscenizacje-podczas, których uczący się odgrywają role. 3 Stosując kaŝdą z powyŝszych metod i technik kształcenia naleŝy pamiętać, aby zdecydowana większość aktywności była po stronie dziecka. Rola nauczyciela jest głównie rolą organizatora METODA PROTI Na podstawie wieloletniej praktyki i doświadczeń w nauczaniu języka angielskiego dzieci w wieku od 2,5 lat Centrum Edukacyjne PROTEUSS, kierowane przez Agnieszkę Przygodzką i Lidię Wrona, wypracowało metodę o nazwie PROTI-- Practice Reinforcement Opportunity (to acquire language) Techniques & Interaction, dzięki której nabywanie przez dzieci umiejętności językowych odbywa się w sposób dla nich naturalny czyniąc z nauki świetną zabawę, pogłębia i ugruntowuje wiedzę oraz motywuje do dalszej nauki. Śledząc fachową literaturę, obserwując zachowania dzieci, sprawdzając ich poziom wiedzy i umiejętności moŝna stwierdzić jednoznacznie, Ŝe podstawową formą działalności dziecka jest zabawa. Jeśli więc cały proces nauki języka obcego zorganizujemy w taki sposób, aby zabawa stała się dla dziecka niezwykle atrakcyjna, wykorzystując przy tym prezentowane w programie zalecenia, wówczas moŝemy liczyć na sukces! Sam proces nauki metodą PROTI przebiega w warunkach naturalnych dla dziecka, i polega na intensywnym angaŝowaniu wszystkich jego zmysłów w proces nauki. Metoda kładzie nacisk na uŝywanie na zajęciach tylko języka angielskiego w formie prostych wyraŝeń i zwrotów. Wprowadzanie graficznych obrazów słów w opisany powyŝej sposób, ułatwia dziecku naukę języka obcego w następnych latach, pomagając w przygotowaniu do nauki czytania i pisania w języku angielskim. Metoda zakłada, Ŝe nauczyciel jest tylko przewodnikiem (jego rolą jest wspieranie i wspomaganie dziecka w jego naturalnym rozwoju), dziecko zaś - postacią centralną kaŝdego zajęcia, gdzie samodzielnie wykonującą ćwiczenia. Bardzo waŝnym elementem w pracy metodą PROTI jest korzystanie ze specjalnie opracowanych materiałów dydaktycznych. Dzięki nim dziecko, zgodnie z załoŝeniami metody, powinno, jak najczęściej obcować z językiem, nie tylko w przedszkolu, na zajęciach, podczas wykonywania zadań w zeszytach ćwiczeń, ale równieŝ w domu np.: podczas zabawy. UmoŜliwiają to materiały w postaci płyt CD, DVD, multimedialnej- przygotowane tak, aby dziecko mogło z nich korzystać samodzielnie. Wtedy rolą rodzica będzie dopilnowanie zachowania odpowiedniej częstotliwości korzystania z w/w materiałów. Zalecane jest, aby minimum raz dziennie dziecko miało kontakt ze słownictwem nagranym na płytach. W dalszej części programu oraz w Poradniku nauczyciela do programu i kursu PROTI, prezentujemy zalecane podczas realizacji kursu, zestawy pomocy dydaktycznych POMOCE DYDAKTYCZNE Nauczyciel powinien uŝywać pomocy dydaktycznych podczas kaŝdych zajęć, poniewaŝ są one w pracy z dziećmi pomostem pomiędzy światem zjawisk, a światem słów. Pomoce muszą być kolorowe, odpowiadać zainteresowaniom dziecka oraz jego potrzebom 3 Źrodło: Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych, Fraszka Edukacyjna, Warszawa

17 emocjonalnym. Na przykład mogą to być prawdziwe owoce/eksponaty, bądź teŝ plastikowe przedmioty, o których mowa na zajęciach; ilustracje, którymi moŝna wzbogacić zajęcia przy wprowadzaniu słownictwa z danego działu tematycznego, ponadto karty do gry, gry obrazkowe, np. bingo, ilustracje bajek, plakaty, płyty z nagraniami piosenek, wierszyków, dialogów, słówek, czy kasety wideo. Dla prowadzących zajęcia językowe metodą PROTI, zalecane jest korzystanie ze specjalnie przygotowanych materiałów dydaktycznych (z serii PROTI), pozwalających w pełni zrealizować załoŝenia programu. W skład serii PROTI wchodzą: Zeszyt ćwiczeń PROTI- mini wraz z naklejkami i płytą DVD. Zeszyt ma formę kart pracy. (Dla pierwszego etapu kursu, dzieci 2,5, i 4 letnich), Zeszyt ćwiczeń PROTI 1 wraz z naklejkami i płytą CD oraz multimedialnymi grami (dla drugiego etapu kursu, dzieci 5-letnie lub 6-latki rozpoczynające naukę), Zeszyt ćwiczeń PROTI 2 wraz z naklejkami i płytą CD (dla trzeciego etapu kursu, dzieci 6-7 letnie), Poradnik dla nauczyciela zawierający: proponowane do realizacji na poszczególnych stopniach zaawansowania słownictwo, propozycje wykorzystania ćwiczeń z PROTI mini, PROTI 1, PROTI 2, materiały do powielania na gazetki językowe oraz materiały dodatkowe do kserowania dla dzieci, przykłady gier i zabaw językowych, dodatkowe słownictwo oraz przykładowy scenariusz zajęć językowych, a takŝe propozycje prezentacji wybranych utworów muzycznych. Zestaw flash cards wraz z napisami. Szczególnie zachęcamy zarówno nauczycieli języka, jak i dzieci i rodziców do korzystania z dostępu do platformy e-learning. Materiał tam zawarty został przygotowany w oparciu o poniŝszy program. Jest to dodatkowa nowoczesna forma wprowadzania i utrwalania materiału językowego z poszczególnych lekcji kursu Proti. Dobrym pomysłem na dodatkową pomoc mającą zachęcić, zaciekawić i zmotywować do nauki jest pacynka kangurek Proti, czy Kolorowa kredka Peggy (ucząca się razem z dziećmi na kaŝdych zajęciach) lub inna bajkowa postać, np.: wróŝka (osoba przebrana w bajkową postać, prowadząca rozmowę z dziećmi w języku nauczanym, nagradzająca za dobre odpowiedzi, pojawiająca na zajęciach jako gość-niespodzianka). 5. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI I SPOSOBY KONTROLI NABYTYCH UMIEJĘTNOŚCI 5.1.ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Na poszczególnych etapach kursu pojawiają się umiejętności w mniejszym stopniu tzw. cząstkowe. Po zakończeniu udziału w całym kursie PROTI dziecko potrafi: - przywitać się i poŝegnać o róŝnych porach dnia, - zadać pytanie o imię i odpowiedzieć na takie samo pytanie, 1

18 - przedstawić się, - odpowiedzieć przy sprawdzaniu obecności, - uŝywać zwrotów grzecznościowych, - zapytać o czyjeś samopoczucie oraz odpowiedzieć na takie pytanie, - powiedzieć o swojej sympatii do kogoś, - przedstawić dialog z drugą osobą odpowiednio modyfikowany do wymyślonej sytuacji, -prawidłowo konstruować wypowiedzi uŝywając podstawowych struktur gramatycznych takich jak: czasownik modalny can, struktur I like/ I don t like, czasownika to be w odpowiedniej osobie, -tworzyć liczbę mnogą wybranych rzeczowników np.: pigs, cows, - tworzyć proste zdania twierdzące i pytające np.:this is a dog, - złoŝyć Ŝyczenia urodzinowe, - rozpoznać kolory i nazwać je, - zapytać o kolor i odpowiedzieć na pytanie o kolor, - wskazać, nazwać i wymienić nazwy owoców, - powiedzieć, który owoc lubi, a którego nie lubi, - określić całym zdaniem, jakiego koloru jest owoc. - rozpoznać, wskazać i nazwać niektóre zabawki, - określić kolor zabawki, - rozpoznać otaczające go w domu i w przedszkolu wybrane przedmioty, - nazwać podstawowe części garderoby, - rozróŝnić i nazwać ubiory dziewcząt i chłopców. - nazwać członków swojej najbliŝszej rodziny, - wymienić nazwy znanych mu warzyw, - określić, jakiego koloru jest warzywo, - wyliczać, wybrać osobę z grupy przy pomocy poznanej wyliczanki - rozpoznać i nazwać zwierzęta domowe (pets), wiejskie (farm animals), dzikie (wild animals), - wskazać zwierzęta mieszkające w: gospodarstwie domowym, zoo, dŝungli, lesie, na łące, - stosować coraz bogatszy język komunikacji w naturalnych sytuacjach Ŝyciowych, - wykonywać polecenia ruchowe, - zaśpiewać piosenki z wykorzystaniem poleceń, - zaśpiewać i zainscenizować wybrane utwory muzyczne, - rozpoznać, wskazać i nazwać części ciała, - wskazać części ciała śpiewając piosenkę, - określić liczbę wybranych części ciała. - nazwać poszczególne części domu (przedszkola) jako budynku, - nazwać części przedszkolnego placu zabaw (ogrodu), - nazwać niektóre rośliny w ogrodzie, - wymienić podstawowe napoje, które pije w przedszkolu i domu, - opowiedzieć, jakie potrawy lubi, jakich nie lubi, - recytować wiersze, śpiewać piosenki - rozpoznać i wskazać atrybuty związane ze świętami, - nazwać prezenty, które chciałoby otrzymać pod choinką, - złoŝyć Ŝyczenia świąteczne - wskazać, rozpoznać i nazwać atrybuty zimy, - nazwać części garderoby zimowej. - rozpoznać i wskazać atrybuty związane ze świętami, - powiedzieć, co ma w koszyku wielkanocnym, - Ŝyczyć wesołych świąt, - recytować wiersz, 1

19 - odnaleźć sens i wyszukać informacje szczegółowe w nieskomplikowanych wypowiedziach i dialogach, - zrozumieć intencje rozmówcy i ogólny sensu prostych sytuacji komunikacyjnych oraz umiejętnie reagować na nie, - uŝywać podstawowe słownictwo z zakresu otaczającego go świata, - prawidłowo fonetycznie i intonacyjnie powtarzać za podanym wzorem oraz bez wzoru, - poprawnie wymawiać zwroty z zakresu materiału przewidzianego do realizacji, - zna graficzny obraz nauczanych słów (rzeczowników) i potrafi połączyć obrazek z odpowiednim napisem, - potrafi przeczytać prezentowany obraz słowa, - posiada umiejętność pracy i zabawy w grupie oraz odgrywania ról PROPOZYCJE OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW W czasie nauki naleŝy dobrać takie techniki sprawdzania dziecka, aby nie powodowały u niego stresu. Dziecko bardzo lubi się uczyć, ale nie lubi sprawdzania. Stres nie moŝe towarzyszyć zabawie. Im rzadziej sprawdzamy dziecko, tym szybciej będzie się ono uczyć. Zamiast sprawdzania powinno się zapewnić mu okazje do rozwiązywania problemów, co pozwoli kaŝdemu dziecku na wykazanie się wiedzą, a nauczycielowi na ocenę stopnia nabycia danych umiejętności. WaŜne jest nagradzanie wszystkich dzieci, by kaŝde z nich bez względu na swoje umiejętności językowe, poczuło się docenione. WaŜne jest równieŝ zachęcanie dzieci do samodzielnej oceny własnych umiejetności. Na końcu zeszytów ćwiczeń przygotowanych do kursu Proti zamieszczona została karta samooceny dziecka. Ocenianie małych uczniów w wieku przedszkolnym jest czynnością specyficzną i naleŝy bardzo uwaŝać, aby nie zniechęcić ich do dalszej nauki. Zdobywanie przez uczniów nowych umiejetności językowych moŝe być kontrolowane poprzez: wydawanie poleceń wymagających reakcji, zadawanie pytań, porządkowanie, układanie obrazków według instrukcji, recytowanie wiersza, wyliczanki, śpiewanie piosenki, przeprowadzenie dialogu z kolegą, udział w scenkach, wskazywanie odpowiedniego obrazka zgodnie z poleceniem prowadzącego, polecenie samodzielnego rozwiązania ćwiczeń graficznych np.: w zeszytach ćwiczeń i obserwacja działania dzieci. MoŜna rysować w ustalonym miejscu, np.: w zeszycie ćwiczeń na przykład tzw. buźki, które będą odzwierciedleniem efektów nauki danego dziecka. Nie jest koniecznym robienie tego po kaŝdych zajęciach, ale w pewnych odcinkach czasowych przeznaczonych na opanowanie danej partii materiału. NaleŜy wyraźnie nakreślić za jaki zakres umiejętności jest dana buźka, np.: opanowanie nazw zwierząt, wiersza, piosenki. Dzięki takiemu podejściu dziecko będzie uczyło się samodzielności i odpowiedzialności za własną naukę. Nauczyciel jednak musi pamiętać, Ŝe kaŝde dziecko powinno otrzymać pochwałę w postaci znaczka. MoŜna je jedynie zróŝnicować np.: zakolorowane bardzo dobrze, nie zakolorowane -gorzej itp. 1

20 Średnia znaczków z danej grupy (bardzo dobrze, gorzej) pokaŝe nauczycielowi poziom opanowanego materiału i jeśli jest on słaby ( buźki nie zakolorowane) wskaŝe, iŝ przed przejściem do kolejnej partii materiału naleŝy przećwiczyć zwroty jeszcze nie opanowane lub słabo opanowane w celu lepszego ich utrwalenia. Przykład testu, sprawdzającego opanowanie kolorów: dla dzieci 5,6-letnich, z którymi nauczyciel pracował z wykorzystaniem obrazów słowa. Nauczyciel czyta nazwy poszczególnych kolorów. Zadaniem dzieci jest dobranie kredki w odpowiednim kolorze i wypełnienie pola. Podczas testu nauczyciel na bieŝąco kontroluje poprawność wyboru dzieci. red blue yellow orange black brown 5.3.PRZYKŁADOWE ZAJĘCIA PROWADZONE WEDŁUG PROGRAMU 2

ZABAWA SŁÓWKAMI METODĄ PROTI

ZABAWA SŁÓWKAMI METODĄ PROTI AGNIESZKA PRZYGODZKA LIDIA WRONA ZABAWA SŁÓWKAMI METODĄ PROTI PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DZIECI OD 3 LAT SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.. str. 3 1.1. OPIS PROGRAMU.... str. 3 1.2. ZAŁOśENIA PROGRAMU BAZA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASY 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASY 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASY 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Obowiązkowe wyposażenie ucznia: zeszyt przedmiotowy, podręcznik i zeszyt ćwiczeń, przybory do pisania i rysowania Uczeń

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE

INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE 1. Tytuł innowacji Z angielskim za pan brat już od najmłodszych lat 2. Typ innowacji Programowa i organizacyjna: - wprowadzenie zajęć z języka

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016 Klasa pierwsza 6 punktów - doskonale - potrafi swobodnie przywitać się i pożegnać, przedstawić się i zapytać o imię inną osobę,

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU PRZYGOTOWUJĄCYCH DZIECI DO POSŁUGIWANIA SIĘ JĘZYKIEM OBCYM NOWOŻYTNYM OD ROKU SZKOLNEGO 2015/16

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU PRZYGOTOWUJĄCYCH DZIECI DO POSŁUGIWANIA SIĘ JĘZYKIEM OBCYM NOWOŻYTNYM OD ROKU SZKOLNEGO 2015/16 ORGANIZACJA ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU PRZYGOTOWUJĄCYCH DZIECI DO POSŁUGIWANIA SIĘ JĘZYKIEM OBCYM NOWOŻYTNYM OD ROKU SZKOLNEGO 2015/16 Elżbieta Pełka-Pryszcz Starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie 16

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla uczniów klasy I Zespołu Szkół w Rząsce Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz rok szkolny 2014/2015 nauczyciel mgr Romana Danak 1. Obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I I PÓŁROCZE- SRÓDROCZNA Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie 3 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III WYMAGANIA DLA UCZNIA KOŃCZĄCEGO KLASĘ PIERWSZĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ( ZGODNIE Z NOWĄ PODSTAWĄPROGRAMOWĄ) Uczeń kończący

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 I. Organizacja oceniania. A. Elementy podlegające ocenianiu: 1 znajomość słownictwa 2 umiejętność słuchania 3 umiejętność czytania 4 umiejętność

Bardziej szczegółowo

Wstęp. W ramach serii Angielski dla dzieci na rynku pojawiły się ponadto następujące zestawy:

Wstęp. W ramach serii Angielski dla dzieci na rynku pojawiły się ponadto następujące zestawy: ANGIELSKI DLA DZIECI Wstęp Zapraszamy rodziców i dzieci do zabawy z książką i kartami obrazkowymi 100 pierwszych słówek. Jest to zestaw 100 kart, które ułatwią dziecku poznanie i utrwalenie słownictwa

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I Kryteria oceniania z j. angielskiego Klasy I-III Klasa I W klasie I uczeń nabywa sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu. 1) rozumienie prostych poleceń a) celujący : rozumie wszystkie polecenia używane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOT: JĘZYK NIEMIECKI KLASA: I-III NAUCZYCIEL: DOMINIKA SZPULARZ 1. W ocenianiu stosuje się następującą skalę ocen: Lp. Słowne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Pod koniec trzeciej klasy od każdego ucznia oczekuje się spełnienia następujących wymagań w obszarze edukacji językowej:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP ROK SZKOLNY

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP ROK SZKOLNY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP Ocenę A otrzymuje uczeń, który: ROK SZKOLNY 2015/2016 bezbłędnie opanował słownictwo : Hello, goodbye witamy się i żegnamy liczebniki od 1 do 10 zabawki

Bardziej szczegółowo

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej:

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: 1 1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: POZIOM OSIĄGNIĘĆ Wspaniały Bardzo dobry Dobry Wystarczający OCENA WYMAGANIA EDUKACYJNE WSPANIALE oznaczane literą A Wymagania dotyczą

Bardziej szczegółowo

Oxford Explorers 1 Kryteria oceny

Oxford Explorers 1 Kryteria oceny Oxford Explorers 1 Kryteria oceny Hello! 1 odpowiednie gesty towarzyszące piosenkom i wierszykowi z rozdziału Hello, nie wykonuje w towarzyszące piosenkom i wierszykowi z rozdziału, popełniając niewielkie

Bardziej szczegółowo

Formy organizacji zajęć: Praca jednolita z całą klasą, praca w parach, praca indywidualna.

Formy organizacji zajęć: Praca jednolita z całą klasą, praca w parach, praca indywidualna. Temat: My Holiday. I will go to London. Wprowadzenie słownictwa związanego z wakacyjnymi Elementy czasu Future Simple Czas zajęć: 45-60 minut Cele ogólne: rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji języka angielskiego w szkole podstawowej

Scenariusz lekcji języka angielskiego w szkole podstawowej Scenariusz lekcji języka angielskiego w szkole podstawowej Sylwia Tomas Szkoła Podstawowa w Woli Mieleckiej 1. DATA: 15.12.2005 2. POZIOM: klasa V szkoła podstawowa, 3 godz. języka angielskiego tygodniowo

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 5. im. Marii Konopnickiej w Ełku zgodny z nową podstawą programową

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 5. im. Marii Konopnickiej w Ełku zgodny z nową podstawą programową Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku zgodny z nową podstawą programową W klasach I III szkoły podstawowej obowiązuje cyfrowy system

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III I. Sposób oceniania Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzonych cały rok szkolny w następujących

Bardziej szczegółowo

utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu słownictwa oraz gramatyki przewidzianych do realizacji w kl. IV SP

utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu słownictwa oraz gramatyki przewidzianych do realizacji w kl. IV SP PROGRAM ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI MAJĄCYCH PROBLEMY W OPANOWANIU JĘZYKÓW OBCYCH Klasy IVa i IVb Prowadząca: mgr Gabriela Kłosowska Czas zajęć: 1x45min (13:40-14:25) Termin: co druga środa

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO - nie rozpoznaje znaczenia nawet prostych wyrazów podstawowych dla danego rozdziału; - nie zna podstawowych

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W JĘZYKU ANGIELSKIM- Założenia programowe w klasach dwujęzycznych

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W JĘZYKU ANGIELSKIM- Założenia programowe w klasach dwujęzycznych EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W JĘZYKU ANGIELSKIM- Założenia programowe w klasach dwujęzycznych Wstęp Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej w języku angielskim dotyczy uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji: My toys wprowadzenie nazw zabawek. Liczebniki 1 10

Scenariusz lekcji: My toys wprowadzenie nazw zabawek. Liczebniki 1 10 Scenariusz lekcji: My toys wprowadzenie nazw zabawek. Czas zajęć: 45 60 minut Cele ogólne: nabywanie umiejętności rozumienia języka angielskiego przygotowanie do dalszej nauki rozwijanie ciekawości poznawczej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. Obszary podlegające ocenianiu słuchanie i słownictwo - stopniowe osłuchanie z dźwiękami i intonacją języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 29 maja 2014 r. Nowelizacja rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny

Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny UNIT 1 In the town CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ CELUJĄCY OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Mówienie i reagowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III. Język angielski

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III. Język angielski PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III Język angielski Nauczanie języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Twardogórze odbywa się według,,program nauczania języka angielskiego do edukacji

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania - język angielski. I etap edukacyjny klasa II. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa. w Minkowicach Oławskich

Kryteria oceniania - język angielski. I etap edukacyjny klasa II. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa. w Minkowicach Oławskich Kryteria oceniania - język angielski I etap edukacyjny klasa II Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka UNIT 1 In the town CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Poziom opanowania umiejętności. Kryteria: Uczeń: Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Poziom opanowania umiejętności. Kryteria: Uczeń: Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I Dziedzina edukacji Zakres umiejętności (sprawności językowe) opanowania umiejętności Kryteria: JĘZYK ANGIELSKI witanie i przedstawianie się, żegnanie się, rozpoznawanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala Treści nauczania zgodne z nową podstawą programową od 2009 r. WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

Uczenie się języka obcego przez dzieci Monika Madej

Uczenie się języka obcego przez dzieci Monika Madej Uczenie się języka obcego przez dzieci Monika Madej Plan prezentacji pytania: - Jak dzieci uczą się języka obcego? - Jak rodzic może uczyć języka obcego swoje dziecko? - Jak sprawić, aby dziecko polubiło

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów odpowiedzi ustne, kartkówki, testy, prace domowe,

Bardziej szczegółowo

Język angielski w nauczaniu przedszkolnym

Język angielski w nauczaniu przedszkolnym Język angielski w nauczaniu przedszkolnym Mariola Bogucka Lublin, 21.10.2015 Cele nauczania języka angielskiego w przedszkolu Integracja lekcji języka angielskiego i nauczania przedszkolnego Kompetencje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas I-III

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas I-III Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas I-III Patrycja Nieradzińska Marta Nowaczyk Bartosz Jadziński Umiejętności, które uczniowie powinni posiadać po klasie I Zna zasady różnych gier

Bardziej szczegółowo

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Opracowanie: Renata Bernacka Mirosława Kral Barbara Drat (zgodnie z nowa podstawą programową) Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa III 01.09.2015. 1. Uczeń:

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa III 01.09.2015. 1. Uczeń: Wymagania Edukacyjne, Klasa III 01.09.2015 Ocena celująca: samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia prezentując je na forum klasy, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami,

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. www.beehappy.pl 3

Słowo wstępne. www.beehappy.pl 3 2 Słowo wstępne Nauka języka angielskiego dla dziecka to poznawanie wszystkiego na nowo. Jeszcze niedawno uczyliśmy swoje pociechy posługiwania się językiem ojczystym, a teraz zaczynamy uczyć je nazywać

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III W klasach 1-3 szkoły podstawowej istnieje punktowy system oceniania. Ocena roczna jest oceną opisową. Uczniowie za umiejętności i wiedzę otrzymują punkty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI KLASY I VI I. Ocenianie osiągnięć uczniów w zakresie języka kaszubskiego ma na celu : - zmierzenie wyników pracy ucznia, - ujawnienie jego osiągnięć i braków,

Bardziej szczegółowo

Super Sparks 1 Kryteria oceny

Super Sparks 1 Kryteria oceny Super Sparks 1 Kryteria oceny Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, nie popełniając Uczeń przedstawia się z imienia, Uczeń przedstawia się z imienia, niewielkim zrozumienie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III I. CELE OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO: poinformowanie ucznia o osiągnięciach

Bardziej szczegółowo

Super Sparks 2 Kryteria oceny

Super Sparks 2 Kryteria oceny Super Sparks 2 Kryteria oceny Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, nie popełniając Uczeń przedstawia się z imienia, popełniając niewielkie błędy językowe, Uczeń

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWEJ NR 96 W WARSZAWIE

PODSTAWOWEJ NR 96 W WARSZAWIE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 96 W WARSZAWIE Ocena osiągnięć edukacyjnych ucznia z języka angielskiego jest zgodna z rozporządzeniem oceniania osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie (klasy I-III)

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie (klasy I-III) Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie (klasy I-III) 1.Zasady oceniania: - oceny są oparte na czytelnych kryteriach znanych uczniom

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM Zgodnie z własnym Programem nauczania w Gimnazjum Specjalnym Nr 100 w Warszawie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa Dominika Birkenmajer Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa 1. zakres tematyczny: powitania, pożegnania liczenie 1-10 kolory, owoce moje zabawki przybory

Bardziej szczegółowo

Metoda innowacyjna skorelowana będzie z programem nauczania przedszkolnego oraz z wykorzystaniem programu SUPER SIMPLE LEARNING.

Metoda innowacyjna skorelowana będzie z programem nauczania przedszkolnego oraz z wykorzystaniem programu SUPER SIMPLE LEARNING. INNOWACJA PEDAGOGICZNA -,,Learning is fun nauka języka angielskiego przez zabawę dla dzieci 3, 4 letnich Rodzaj innowacji: metodyczno programowa Zakres innowacji: Grupy 3 i 4 latków Autor innowacji: mgr

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy I - III w Szkole Podstawowej nr 29

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy I - III w Szkole Podstawowej nr 29 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy I - III w Szkole Podstawowej nr 29 Strona 1 z 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 I. Organizacja oceniania. Elementy

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA Wymagania edukacyjne z Języka angielskiego dla klasy III d 1 SŁOWNICTWO I GRAMATYKA -uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w programie nauczania oraz zna niektóre wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów w zakresie przedmiotu języka rosyjskiego w klasie I szkoły

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów w zakresie przedmiotu języka rosyjskiego w klasie I szkoły Kryteria oceniania osiągnięć uczniów w zakresie przedmiotu języka rosyjskiego w klasie I szkoły średniej(tech.) WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń: - wyróżnia dźwięki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II 1. Formy aktywności podlegające ocenie w klasie drugiej: a) werbalne i niewerbalne reagowanie na proste polecenia nauczyciela; b) rozumienie prostych wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia rozwijające umiejętności językowe. Raport Dyrektoriatu Generalnego Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej

Ćwiczenia rozwijające umiejętności językowe. Raport Dyrektoriatu Generalnego Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej Ćwiczenia rozwijające umiejętności językowe Raport Dyrektoriatu Generalnego Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej Nauczanie języków obcych wsród najmłodszych obywateli WNIOSEK Nauczyciele nie powinni

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 1 na rok szkolny 2012/2013

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 1 na rok szkolny 2012/2013 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 1 na rok szkolny 2012/2013 Dział programu Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 1. Okres bezpodręcznikowy Zna formy powitania, przedstawiania

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-19 w Kaliszu

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-19 w Kaliszu Szkoła Podstawowa nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-19 w Kaliszu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 29 września

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ODDZIAŁACH I-III Przedmiotowe zasady oceniania są zgodne z rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III 1. Formy aktywności podlegające ocenie w klasie trzeciej: a) werbalne i niewerbalne reagowanie na proste polecenia b) rozumienie prostych wypowiedzi ze

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę -działam-idę w świat

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę -działam-idę w świat Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę -działam-idę w świat Autor: Justyna Krawczyk Klasa I Edukacja: językowa języka angielski, Temat bloku: Numbers Temat lekcji: What number is it? Cel/cele zajęć:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III. Język angielski

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III. Język angielski PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III Język angielski Nauczanie języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Twardogórze odbywa się według programu,, Język angielski w nauczaniu zintegrowanym.

Bardziej szczegółowo

PSO i WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ

PSO i WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PSO i WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: III TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 2h ROK SZKOLNY: 2015/2016 PROGRAM NAUCZANIA: data dopuszczenia 2010-03-04, numer dopuszczenia 30/2/2010

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis poszczególnych części przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis poszczególnych części przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis poszczególnych części przedmiotu zamówienia: 1 CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 1 - przeprowadzenie 189 godzin zajęć dodatkowych z języka angielskiego w Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

Standardy wymagań i kryteria ocen z języka kaszubskiego w szkole podstawowej. klasa I

Standardy wymagań i kryteria ocen z języka kaszubskiego w szkole podstawowej. klasa I Standardy wymagań i kryteria ocen z języka kaszubskiego w szkole podstawowej klasa I ocena niedostateczna (poziom 1) uczeń nie posiada postaw i wiadomości z poziomu 2, nie interesuje się przedmiotem, nie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania Język angielski Klasy I III Nauczyciel: Magdalena Karaś

Przedmiotowe zasady oceniania Język angielski Klasy I III Nauczyciel: Magdalena Karaś Przedmiotowe zasady oceniania Język angielski Klasy I III Nauczyciel: Magdalena Karaś Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) z języka angielskiego zgodne są z Wewnątrzszkolnym System Oceniania (WSO) zawartym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW UPOŚLEDZONYCH W STOPNIU LEKKIM KLASA I

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW UPOŚLEDZONYCH W STOPNIU LEKKIM KLASA I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW UPOŚLEDZONYCH W STOPNIU LEKKIM Obszary edukacji: KLASA I Rozumienie ze słuchu : rozpoznać dźwięki i proste słowa w j. niemieckim zrozumieć

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III 1 I. Cele nauczania przedmiotu Nadrzędnym celem nauczania w klasach 1-3 jest opanowanie przez uczniów podstaw języka angielskiego w stopniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka angielskiego W KLASACH 1-3

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka angielskiego W KLASACH 1-3 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka angielskiego W KLASACH 1-3 KLASA I W klasach I na 6 punktów uczeń powinien: - pracować systematycznie oraz z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu, - wykazywać

Bardziej szczegółowo

PLAN METODYCZNY LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV C

PLAN METODYCZNY LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV C PLAN METODYCZNY LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV C DATA: 27.12.2013 NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: Martyna Szala KLASA: IV c CZAS ZAJĘĆ: 45 min TEMAT LEKCJI: Animals opisywanie zwierząt, czytanie i słuchanie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KLASY 1-3. III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

JĘZYK ANGIELSKI KLASY 1-3. III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych JĘZYK ANGIELSKI KLASY 1-3 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych I.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT JĘZYK ANGIELSKI KLASY I III NAUCZYCIEL MGR ALEKSANDRA KOŚCIÓŁKO NAZWA PODRĘCZNIKA NEW SPARKS PLUS 1/2/3 PODRĘCZNIK + ZESZYT ĆWICZEŃ 1. WSTĘP Przedmiotowy System

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Klasa I Wspaniale 6 pkt Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć języka angielskiego w klasie I Piosenka 1 What time is it?

Scenariusz zajęć języka angielskiego w klasie I Piosenka 1 What time is it? Scenariusz zajęć języka angielskiego w klasie I Piosenka 1 What time is it? Autorka: Magdalena Miś, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyślu Scenariusz jest możliwy do realizacji pod warunkiem,

Bardziej szczegółowo

+ umiejętności/wiadomości opanowane, / umiejętność wymaga ćwiczeń/ wiadomości wymagają uzupełnienia - brak umiejętności /wiadomości.

+ umiejętności/wiadomości opanowane, / umiejętność wymaga ćwiczeń/ wiadomości wymagają uzupełnienia - brak umiejętności /wiadomości. KRYTERIA OCENY WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 1. Na lekcje uczniowie zobowiązani są przynosić: podręcznik oraz ćwiczenia. 2.W ramach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO UCZNIÓW KLAS V-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR6 W ZAMOŚCIU

SZCZEGÓŁOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO UCZNIÓW KLAS V-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR6 W ZAMOŚCIU SZCZEGÓŁOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO UCZNIÓW KLAS V-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR6 W ZAMOŚCIU I. Sposoby i cele oceniania 1. Ocenianie bieŝące Ocenianie bieŝące dostarcza informacji o rozwoju

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W BYDGOSZCZY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W BYDGOSZCZY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W BYDGOSZCZY OBSZAR JĘZYKOWY PODLEGAJĄCY OCENIE Ocenie nauczyciela języka obcego podlegają: 1. Cztery sprawności językowe: słuchanie,

Bardziej szczegółowo

W klasie II i III rozwijane są intensywnie wszystkie cztery sprawności językowe.

W klasie II i III rozwijane są intensywnie wszystkie cztery sprawności językowe. Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasach I - III Podczas trwania procesu nauczania języka angielskiego na I etapie edukacyjnym (nauczanie zintegrowane w klasach I, II, III) nauczyciel stopniowo

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języków w klasach 1-3 szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z języków w klasach 1-3 szkoły podstawowej Kryteria oceniania z języków w klasach 1-3 szkoły podstawowej W klasie I 1) Rozumienie prostych poleceń celujący: uczeń rozumie wszystkie polecenia używane w klasie, bezbłędnie na nie reaguje, potrafi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III SP nr 36 W POZNANIU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III SP nr 36 W POZNANIU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III SP nr 36 W POZNANIU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. 1. W klasach I-III uczniowie są oceniani w sposób opisowy uwzględniający rozwój indywidualny ucznia i jest dostosowana

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: I TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 2h ROK SZKOLNY: 2015 / 2016 PROGRAM NAUCZANIA: data dopuszczenia 2010-03-04 numer dopuszczenia 30/2/2010 Tytuł:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO kl. I-III ROK SZKOLNY 2016/2017

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO kl. I-III ROK SZKOLNY 2016/2017 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO kl. I-III ROK SZKOLNY 2016/2017 1) Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASY I - III

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASY I - III SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASY I - III 1 Spis treści SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW... 3 Formy sprawdzania

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb 1. Podstawowe założenia Ze względu na warunki pracy w szkole ogólnodostępnej podczas lekcji nauczyciel może wspomóc ucznia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE Opracowała: Anna Ropicka Danuta Walicht-Wiśniewska 20.09.2013r.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: II. Podręcznik: III.Tematyka realizowanych modułów :

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: II. Podręcznik: III.Tematyka realizowanych modułów : Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, klasy IV VI), autorzy: Ewa Piotrowska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I III PSO z języka niemieckiego dla klas I III uwzględnia w swej treści w szczególności: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego dla klas I III Szkoły Podstawowej nr 27

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego dla klas I III Szkoły Podstawowej nr 27 Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego dla klas I III Szkoły Podstawowej nr 27 Obowiązujące podręczniki Klasa I S. M.Howell, L. Kester-Dodgson- Young Treetops 1 Class Book 1 S. M.Howell, L.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE PODRĘCZNIK YOUNG TREETOPS 2 ( wydawnictwo Oxford) SEMESTR 1 Cel kształcenia Zgodnie z nowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pszennie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pszennie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pszennie Opracowała: mgr Wioletta Lęga Przedmiotowy system oceniania na zajęciach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM W KLASACH I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM W KLASACH I-III I POSTANOWIENIA OGÓLNE System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN, w sprawie oceniania, klasyfikacji i promowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I III. obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I III. obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I III obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 Wymagania konieczne* : - zna i rozumie najbardziej podstawowe pojęcia, - reaguje na proste komunikaty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Podstawą Przedmiotowego Systemu Oceniania z języka niemieckiego na poziomie klasy I szkoły podstawowej jest program nauczania

Bardziej szczegółowo

English Adventure 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Okres bezpodręcznikowy i sekcja Hello!

English Adventure 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Okres bezpodręcznikowy i sekcja Hello! English Adventure 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 POZIOM PODSTAWOWY Zna formy powitania, przedstawiania się. Potrafi się przywitać i przedstawić: Hello, I m. Rozpoznaje i poprawnie reaguje na

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA DO PODRĘCZNIKA My toys Zna niektóre nazwy zabawek. Po wysłuchaniu nagrania rysuje po śladzie zabawki. Częściowo poprawnie nazywa liczebniki zakresie 11 15. poprawnie koloruje figury. Na obrazku odnajduje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W GŁOGOWIE IM. ORLĄT LWOWSKICH DLA KLAS I - III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W GŁOGOWIE IM. ORLĄT LWOWSKICH DLA KLAS I - III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W GŁOGOWIE IM. ORLĄT LWOWSKICH DLA KLAS I - III Celem Przedmiotowego Systemu Oceniania jest: 1.Poinformowanie ucznia i rodzica

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego. w Szkole Podstawowej dla klasy 1-3

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego. w Szkole Podstawowej dla klasy 1-3 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w Szkole Podstawowej dla klasy 1-3 Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z wymaganiami stawianymi przez: Nową Podstawę Programową, Wewnątrzszkolny System

Bardziej szczegółowo

Wszelkie działania twórcze zaczyna się od ruchu. Gimnastyka Mózgu. Kinezjologia Edukacyjna według dr P. Dennisona stopień I i II.

Wszelkie działania twórcze zaczyna się od ruchu. Gimnastyka Mózgu. Kinezjologia Edukacyjna według dr P. Dennisona stopień I i II. Wszelkie działania twórcze zaczyna się od ruchu. Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie kolejny juŝ raz w swojej ofercie proponuje dla nauczycieli wszystkich specjalności warsztaty metodyczne: Gimnastyka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Podręcznik: Sarah M Howell i Lisa Kester-DodgsonTreetops 1, Oxford Univeristy Press. Nr dopuszczenia MEN:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH 1-3 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH 1-3 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH 1-3 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 Kryteria oceniania poszczególnych aktywności w klasie pierwszej: Ocena celująca (6) -uczeń rozumie wszystkie

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla I etapu edukacyjnego. Treści nauczania - wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla I etapu edukacyjnego. Treści nauczania - wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne Język Angielski Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla I etapu edukacyjnego Treści nauczania - wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej Język obcy nowożytny.

Bardziej szczegółowo

Dostawca rozwiązań edukacyjnych od ponad 20 lat. Oferuje multimedialne kursy do nauki języków obcych oparte na metodzie SuperMemo

Dostawca rozwiązań edukacyjnych od ponad 20 lat. Oferuje multimedialne kursy do nauki języków obcych oparte na metodzie SuperMemo Dostawca rozwiązań edukacyjnych od ponad 20 lat Oferuje multimedialne kursy do nauki języków obcych oparte na metodzie SuperMemo Członek Grupy Wydawniczej PWN Partner T-mobile i Onet.pl Autorzy kursu:

Bardziej szczegółowo