Adam Mickiewicz.. Dwusetna Rocznica Urodzin Wieszcza. POSK - Sala Teatralna. Premiera 31 października 1998 r. (sobota) godz TEATR MAŁYCH FORM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adam Mickiewicz.. Dwusetna Rocznica Urodzin Wieszcza. POSK - Sala Teatralna. Premiera 31 października 1998 r. (sobota) godz. 19.30 TEATR MAŁYCH FORM"

Transkrypt

1 ROK. ROKEM MCKEWCZOWSKM TEATR MAŁYCH FORM 81 Sterli"& Gdns London DU Tel Adam Mickieicz.. Dusetna Rocznica Urodzin Wieszcza Premiera 31 października 1998 r. (sobota) godz POSK - Sala Teatralna

2 . Anders Kieronicy polskich Nauczyciele kursó szkół sobotnich j. polskiego W. Brytanii W. Br~tanii ]. Baranoska - dyrektor Galerii POSK-u J. Armata E. Łyszkoska - dyrektor nstytutu Kultury Polskiej Londynie B. Ba,rski. Delmar - prezes Ziązku Artystó Scen Polskich za Granicą ks. T. Bartnik T. Filipoicz - dyrektor Polskiej Fundacji Kulturalnej Sr S. R. Gabrielczyk - prezes Polskiej Macierzy Szkolnej za Granicą. Borqskoska Dr Józef Garliński - prezes Ziązku Pisarzy na Obczyźnie J. Budzyńska K OMTET HONOROWY. Grocholeska - p.o. prezes Zrzeszenia Nauczycielsta Polskiego za Bogumiła M. Butler G. Cejer Granicą Dr Z. Jagodziński - dyrektor Biblioteki Polskiej Londynie R. Kaczoroski - Prezydent R.P. na Uchodźstie F. Laski - fundator popierający polską kulturę E. Maresch - przeodnicząca Komisji Bibliotecznej (Biblioteka Polska - Londyn) B. O'Driscoll T. Fieldsend H. Fłanncry H. Głia A. Harasimó W.Hola J. Mokrzycki - prezes Zjednoczenia Polskiego W. Brytanii. Honoska ]. J. Ostoja-Koźnieski - honoroy sekretarz Polonia Aid T. Hough Foundation Trust E.Jacobs Dr A. Ostoja-Ostaszeski - prezes POSK-u A. G.J. Palmi - prezes Polish Benevolent Fund i innych organizacji S. Sobonieski - honoroy przeodniczący Rady Federacji J. Kopeć J. Kusiak Śiatoe' SPK T. Kubiakoski Prof. A. Stelmachoski - prezes Stoarzyszenia 'Wspólnota Polska'. Kantor Ks. St. Śierczyński - Rektor.Polskiej Misji Katolickiej Anglii L. H. Kuzemko Konończuk M. Lasocka i Walii Prof. dr. E. Szczepanik - prezes Polskiego Toarzysta Naukoego na Obczyźnie Nina Taylor-Terlecka -ykładoca Uniersytetu Oxfordpropagatorka Kresó Wschodnich T. Walczak - prezes Polskiej Fundacji Kulturalnej L. Wieciech - Konsul Generalny RP Szkocji Z. 1 c::szczyńska Z. Luklińska E. Luszo1cz ks. M. Łękaa L. Maik B. Mark J. Wnuk- Nazaroa - Minister Kultury i Sztuki. Marko ~ ka H. Neman M. Wyszyński - iceprezes PKK sekcja Kulturalno-Ośiatoa A. Nesome (Birmingham) K. Ołłiffe S. Zaremba - prezes POSK-u łatach , D. Parks Sr C. Pieknieska H. Zaisza - p.o. Konsul Generalny RP Londynie C. Zychoicz - przeodniczacy Rady Federacji Śiatoej SPK T. Przybylska J. Ponińska M. Rolińska KOMTET ORGANZACYJNY B. Rud, icz W. Rutkoski K. Dereszeska - sekretarz Koła SPK, Nr 11 Środkoy Wschód A.M. Grabania - dyrektor artystyczny Teatru Małych Form i Teatrzyku Wyobraźni Londynie M. Masznicz - dyrektor biura Polskiej Macierzy Szkolnej za Granicą W. Brytanii Londynie k~. E. Sopala E. Sykulska J. Terle.:ka M. Tyler E. Wisłocka B. Orłoska - iceprezes Stoarzyszenia Polskich Kombatantó F. Richards - dyrektor Teatru B. Sk. Małych Form i Teatrzyku Wyobraźni E. Wojciechoicz ks. ]. Wypart W. Wyszyńska A.Zyms Z. R. Kirakoski S. Kłimokz K. Kociński J. Koral J. Korzenioski Parafie M. Kosior S. Kuchciński ks. sup. prob J. Kiatkoski J. Białek, T.J. L. Lemańczyk ks. prob. L. Czvż li. Łęgoski ks. prob. dr. A. Dębski Z. R. Luszoicz ks. prob. prałat T. Marszałek W. G aic:cki A. Majbroda ks. prob. K. Grzymała J. Małc.:harek MC C. Maryszczak ks. prob. kan. S. Michałoski R. Juszczak B. Misiura ks. prałat mgr J. Molton T. Kukla L. 1 'oak ks. prob. C. Osika J. Orłoski ks. kan. A. Ożóg B. Piasecki ks. Wł. Paj:Jk T Chr. S. Piechociński ks. prob. \.. R. Puszczyński Tyliszczak S. Chr. Wanda Jankoska Beata H oc Elzbieta Kasprzycka Małgorzata Sztuka ks. prob. prałat dr. W. Wyszoadzki Prezesi Kół SPK W. Brytanii W. ll ke: r J. Bcrn;isiński D. Bielec T. Bi e li ński ' C. J. Buszek J. Dean T. Dela S. Dobrucki B. Dobski \1. Drzeiecki Z. Dziurman T. foryś W. Gąsiorski Z. G. ~ oski M. C ł ołonka M. Coh~z.:ski.. Grahoski D. Gradosi..lska S. Gudoski Z. ł-arot W. Jabłoński E. Jordan A. Jurkieic;: B. Kacperek J. Kalicki T. Pruszyński M. Przeoźniak W. Przybyłoski B. Putaj T. Radkoski F. Rysiccki A. Siemic::rnik M. Skoaek M. Skoron A. Sołujan T TEATR MAŁYCH FORM, znany z licznych inicjaty na rzecz polskiej kultury brytyjs~i~, ystąpił roku b1ezącym z inicjatyą środoisku zorganizoania Roku Mickieiczoskiego z okazji 200. rocznicy urodzin ieszcza. Przedstaienia odbyały się polskim i przypadającej Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym i nstytucie Kultury Polskiej. Otarcie uroczystości miało miejsce 6 lutego br. Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym. Odbyła się premiera Ballad i romansó reżyserti Piotra Szczerskiego. Spektakl postał yniku koprodukcji naszego Teatru i Państoego Teatru im. St. Żeromskiego z Kielc. Przedstaienie to na 23. Opolskich Konfrontacjach Teatralnych- Klasyka Polska '98 uzyskało aż trzy nagrody. Nagrodę za reżyserię i inscenizację otrzymał Piotr Szczerski, pozostałe die przypadły Violi Arlak i Krzysztofoi Wieczorkoi. oglądaliście Państo Pana Tadeusza j. angielskim g. przekładu J. Stanczyk 17 lutego br. nstytucie Kultury Polskiej T. Starzyński E. Stryjak S. Szczerbiak. Szenderoicz Kenneth R Mackenzie i reżyserii Petera ~zajkoskiego. Premiera ta była połączona z promocją znoionego J Szumiło A. Szumiński W Śieńczyk-Pyka E. Szym.:;:.1k ]. Tabero \ Tumaszeski H. Werakm W. Wiśnieski. Wojcic::1.:hoska \Y/. Wojtalek;: Z. Wroniecka M. Wylot M. Zasłaski K. Zdanieicz S. Zi macki ydania dujęzycznej ersji tej epopei, ydanej przez Polską Fundację Kulturalną. Przedstaienie zostało potórzone następnego dnia tj. 8 lutego br.- dla młodzieży polskich szkól sobotnich i kursó j. polskiego W. Brytanii. 27 czerca br. odbyła się premiera Pana Tadeusza j. polskim, stylu rapsodycznym, kostiumach z epoki reżyserii Marii Rabczyńskiej. Tym razem gościliśmy aktoró z Krakoa. Obecnie proponujemy obejrzenie Dziadó(scen ybranych) Grzegorza Mróczyńskiego. Wystąpią aryści skupieni okół Teatru im. C. Norida Jeleniej Górze i Teatru Polskiego Poznaniu. Tym prze dstaieniem kończymy tegoroczne obchody Roku Mickieiczoskiego. Dziękujemy za zainteresoanie. ANNA MARA GRABANA Dyrektor Artystyczny

3 W lecie postaje Śitezianka i Dudarz. przebya Wilnie, gdzie często. spotyka się z Marylą. Postają Dziady, nazane później częścią V, które kończy 1822 roku. ADAM MCKEWCZ kalendarium życia i tórczości grudnia urodził się Zaosiu (lub Noogródku) Adam Mickieicz, syn Mickieicza, komornika mińskiego i Barbary z dornu Majeskiej rześnia podejmuje naukę Jesienią Mikołaja szkole o.o. Dominikanó Noogródku maja umiera ojciec. 18is - Kończy naukę szkole poiatoej Noogródku. 17 rześnia immatrykuluje się na Uniersytecie Wileńskim. W trakcie trających do czerca 1819 studió zdobya gruntone i nooczesne ykształcenie humanistyczne zakresie filologii klasycznej - G.E. Groddeck, historii - ]. Leleel i teorii literatury - L. Boroski Na przełomie rześnia i października rozpoczyna działalność Toarzysto Filomató - tajny ziązek studentó, ktorego Mickieicz jest spółzałożycielem. Ma ono charakter literackiego kółka samokształcenioego, gdzie poeta przedstaia piersze próby literackie, prace krytyczne i przekłady, pisze dedykoane filomackim przyjaciołom iersze okolicznościoe i programoe W 'Tygodniku Wileńskim' (nr 125) ukazuje się pierszy drukoany iersz Mickieicza Zima miejska. W grudniu rozpoczyna pisanie Kartofli. Poemka czterech pieśniach o odkryciu Ameryki - dzieła, którego ostatecznie nie ukończył W 'Tygodniku Wilet1skirn' (nr 133) ukazuje się Żyiła. Poiastka z dziejó liteskich. 'Pamiętnik Warszaski' (t. 13) publikuje obszerną recenzję Mickieicza pt. Uagi nad 'fagiellonidq' Dyzmasa Bończy Tomaszeskiego, drukoaną Berdyczoie r W maju i czercu poeta składa ustne egzaminy na stopień magistra Oddziale Literatury. 23 lipca Komitet Szkolny ramach zoboiązań stypendialnych kieruje Mickieicza do pracy nauczycielskiej szkole poiatoej Konie. 8 rześnia yjeżdża do Kona, zamieszkuje na terenie szkoły. W grudniu pisze pierszą balladę To lubię i iersz dedykacyjny Do przyjaciół W pierszej połoie roku postają ballady: Śiteź, Rybka, Lilie, Pani Tivardoska, Tukaj i,rękaiczka. Sierpień spędza Mickieicz Tuhanoiczach, gdzie poznct 'e Marylę Wereszczakónę. 9 października umiera matka, co ukryane jest przed poelą, aż do Bożego Narodzenia. Jesienią pisze tz. romanse: Pier1<Jsnek i Kurhanek Maryli. W grudniu postaje Hymn na Ziastoanie N.P. Marii, Oda do młodości i Pieś1 i filaretó W styczniu postaje ballada Rvmantyczność, a później Porót taty i pradopodobnie piersza redakcja części Dziadó. 2 lutego ślub Maryli Wereszczakóny z Warzy11cem Pu ttkamerem. W marcu Mickieicz naiazuje romans z Karoliną Ko\ alską. W kietniu postaje iersz Żeglarz. W lipcu Komitet Sz.kolny udziela Mickieiczoi rocznego urlopu od pracy nauczycielskiej. Na akacje yjeżdża do domu rodzinnego, odiedza Tuhanoicze pod nieobecność Maryli, do której beznadziejna miłość nasila się W styczniu podejmuje pracę nad objaśnieniami do Sofi6ki S. Trembeckiego. W lutym pisze iersz Do Joachima Leleela, który kietniu ukazuje się osobnym ydaniu. Na początku czerca ukazuje się pierszy tomik Poezji Mickieicza, który zaiera Przedmoę o poezji romantycznej, cykl czternastu Ballad i romans6 oraz Wiersze r6żne. W lipcu i sierpniu Mickieicz przebya Szczor~ach, gdzie pradopodobnie pisze Grażynę. We rześniu poraca do pracy nauczycielskiej Konie W styczniu ukazuje się tysiącu egzemplarzy tajny druk pierszego tomiku Poezji. W lutym poeta pracuje nad tekstem Dziad6 i pisze balladoy iersz Upiór. W kietniu ychodzi drugi tomik Poezji, zaiera Grażynę, Dziadó część i V, ugruntouje słaę Mickieicza jako poety romantycznego. Od lipca do października Noosilco proadzi Wilnie śledzto spraie tajnych stoarzyszeń młodzieży, następują aresztoania studentó i ucznió. 23 października ar~sztoany zostaje Mickieicz kietnia, za poręczeniem Leleela, poeta ychodzi z ięzienia. Wyrok skazujący filomató i filaretó na deportację do Rosji car Aleksander podpisuje 14 sierpn~a. W końcu lipca, po otrzymaniu zezolenia na yjazd z Wilna, Mickieicz yjeżdża do Kona, a następnie na kurację do Połągi, skąd końcu sierpnia raca do Wilna. W nocy 24 października filomaci urządzają ucztę pożegnalną na cześć yjeżdżających na zesłanie. 25 października Mickieicz opuszcza Wilno i przez Kono, Kiejdany, Szale, Upitę dociera 6 listopada do Petersburga, gdzie poznaje późniejszych dekabrystó (K. Rylejea, A. Bestużea) stycmia yjeżdża do Odessy, delegoany do pracy liceum Richelieugo, której pradopodobnie nie podejmuje. Utrzymuje kontakty toarzyskie z polenią odesską, poznaje Karolinę Sobańską, postaje cykl sonetó erotycznych. W sierpniu yrusza na niemal dumiesięczną ycieczkę na Krym, postają piersze sonety z krymskiego cyklu. 12 grudnia yjeżd ża do Mosky, gdzie przebya do kietnia 1828, otrzymuje posadę kancelarii gubernatora Dymitra Golicyna. Utrzymuje kontakty toarzyskie z tamtejszą elitą kulturalną (A. Puszkinem, N. Poleojem, S. Soboleskim, P. Wia ziemskim; Z. Wołkońską). Pozo. je Karolinę Jeanisch, której się ośiadcza, pianistkę Marię Szymanoską i Józefa Oleszkieicza W grudniu ukazują się Moskie Sonety, zaierają cykl sonetó erotycznych i Sonety krymskie grudnia yjeżdża do Petersburga, gdzie przebya do maja 1829 roku. Przyjaźni się z rodziną Szymanoskiej, córkami Heleną i Celiną, które tu zamieszkały W Petersburgu ukazuje się Konrad Wallenrod Wychodzi dutomoe ydanie zbioroe Poezji Mickieicza, a nim utory i

4 ROK. ROKEM MCKEWCZOWSS'.M ROK. ROKEM MCKEWCZOWSKM przekłady napisane okresie rosyjskim oraz Farys i drugie ydanie Konrada Wallenroda. 15 maja yjeżdża z Rosji i płynie okrętem z Kronsztadu do Hamburga. W drodze do Rzymu ziedza Berlin, Drezno, Pragę, Kalsbad, Weimar, południoe Niemcy, Szajcarię, Mediolan, Wenecję, Florencję. W czasie dutygodnioego pobytu Weimarze składa hołd Goethemu. 18 listopada przybya do Rzymu Do 6 maja przebya Rzymie, potem odbya ycieczkę do Neapolu i na Sycylię. Rodzi się noa miłość poety do Henrietty Ankiczóny. W sierpniu yjeżdża do Szajcarii, gdzie poznaje Zygmunta Krasińskiego, postaje tu iersz Do m atki Polki. Od października pononie 'Rzymie, gdzie.zbliża się z ks. Stanisłaem '... \.,....' /... Chołonieskim. Postają liryki zane 'rzymskimi' - śiadecto głębokich przeżyć religijnych kietnia yjeżdża z Rzymu i przez Geneę udaje się do Paryża, gdzie zaiera znajomość z ks. Felicite de Lamennais. W ziązku z ybuchem po.stania Warszaie yrusza do Królesta, lecz dociera tylko do Wielkopolski, gdzie naiązuje kontakt z ładzami postańczymi. Pokłosiem tego okresu są iersze postańcze, m.in. Śmierć pułkonika i Reduta Ordona oraz ballada Ucieczka W Poznańskiem przebya do początku marca, następnie udaje się do Drezna (marzeckiecień), gdzie postają liryki religijne, m.in. Mędrcy, Śniła mi się zima, a przede szystkim 'arcydramat' narodoy część Dziadó. 1 sierpnia osiedla się na stałe Paryżu, pracuje nad ostateczną redakcją Dziadó. Jesienią pisze Księgi narodu polskiego i pielgrzymsta polskiego. W grudniu oba te dzieła ukazują się drukiem Paryżu. W tym okresie postaje iększość bajek i rozpoczyna pracę nad Panem Tadeuszem Publikuje artykuły publicystyczne 'Pielgrzymie Polskim'. W lipcu yjeżdża do Bex Szajcarii, gdzie opiekuje się chorym przyjacielem-postańcem, Stefanem Garczyńskim, z którym następnie przenosi się na poh,idnie Francji do Avignonu, gdzie e rześniu Garczyński umiera. Po porocie do Paryża kontynuuje pracę nad Panem Tadeuszem W lutym poeta ukończył Pana Tadeusza, którego druk trał do ko11ca czerca, a jesienią ukazał się sprzedaży. Dziełem tym zakończył publiczną tórczość poetycką. 22 lipca Adam Mickieicz zaarł małżeństo z Celiną Szym a noską.,. f,-:-_. ' J ' ł'~ '\ '\ / : ~.. ~ r,... ~ ~. ~.,..,. ; - :.) rześnia urodziła się córka Maria, późniejsza Garecka, ukochana córka poety. Mickieicz rozpoczyna pracę nad dziełem Piem1sze ieki historii Polski, która trała do druk Pisze po francusku dramat o konfederatach barskich, z którego zachoały się tylko da piersze akty Ukazuje się zbioroe ydanie dzieł Adama Mickieicza, tom ósmy zaiera utory liryczne pisane od roku 1830 oraz ybór postały latach mistycznych Zda1i i uag. 27 czerca urodził się syn Władysła, przyszły biograf i ydaca dzieł ojca. Mickieicz podejmuje starania o uzyskanie katedry literatury łaci1'1skiej na Akademii Lozaimie. Portret Adama Mickieo.:icza - rysunek C)priana Kamila Norlilida

5 ROK. ROKEM MCKEWCZOWSKM TEATR MAŁYCH FORM W jesieni yjeżdża do Szajcarii, lecz 9 listopada poraca do Paryża na ieść o chorobie żony czercu rodzina Mickieiczó przenosi się do lozzanny, gdzie Akademii otrzymał stanoisko profesora. Pierszy ykład ygłosił 12 listopada. W Lozannie postaje kilka najpiękniejszych lirykó poety, m.in. Nad odą ielką i czystą, Snuć miłość, _których za życia nie ogłosił. Dyrektor: FREDERCK RCHARDS Dyrektor Artystyczny: ANNA MARA GRABANA Adam Mickieicz 81 Sterlin& Gdns London SE 14 60U Tel O rześnia Mickieicz otrzymuje nominację na profesora literatur słoiańskich College de France Paryżu, gdzie poraca 13 października. 22 grudnia ygłasza pierszy ykład College W lipcu następuje narót choroby żony. 30 lipca domu Mickieiczó pojaia się po raz pierszy Andrzej Toiański, który przyraca przytomność, sproadzonej z lecznicy, Celinie. Od tego ydarzenia Mickieicz staje się yznacą 'Spray Bożej' Toia1'lskiego i pozyskuje mu zolennikó. Dusetna Rocznica Urodzin Wieszcza CZĘŚĆ przera CZĘŚĆ li maja piersze zebranie Koła Toiańczykó Nanterre, 19 maja Micieicz obejmuje kieronicto Kołem, z poodu ydalenia Toiańskiego z Francji. opracoanie tekstu i reżyseria: GRZEGORZ MRÓWCZYŃSK Od grudnia do maja 1844 poeta proadzi V Kurs ykładó College de France pośięcony Biesiadzie Toiańskiego, z tego poodu zostaje zolniony z tych oboiązkó. muzyka: JAN A. P. KACZMAREK kostiumy: ZBGNEW BEDNAROWCZ W lutym ychodzi zbioroe ydanie dzieł Mickieicza pt. Pisma. W drugiej połoie roku następuje stopnioy rozpad Koła Toiańczykó. obsada: Gusta-Konrad Ksiądz MARUSZ SABNEWCZ KAZMERZ KRZACZKOWSK W początkach lutego Mickieicz yjeżdża do Zurychu na rozmoy z Toiańskim. 7 kietnia opuszcza Zurych bez pożegnania z Toiańskim i poraca do Paryża 30 listopada postaje odrębne Koło pod przeodnictem poety stycznia Mickieiez yjeżdża do Włoch. 25 marca jest na audiencji u papieża Piusa X. W kietniu-czercu organizuje legion polski. 10 lipca poraca do Paryża marca ychodzi pierszy numer 'Tribune des Peuples' ('Trybuna Ludó') z artykułem Mickieicza jako redaktora pisma. 15 października ogła sza ośiadczenie imieniu polskich spółpraconikó o ystąpieniu z redakcji. Ksiądz Piotr POTR KONECZYŃSK Ea LDA FLPEK-CZARNY Narrator GRZEGORZ MRÓWCZYŃSK inspicjent: MAREK KUDAJCZYK dźięk, śiatło: DAVD FOSTER W spektaklu ykorzystano także: Alleluja z Oratorium "Mesjasz" G. F. Haendla Veni Creator z V Symfonii G. Mahlera Dalsze przedstaienia: 1 listopada 1998 r. (niedziela) godz i godz października obejmuje posadę bibliotekarza Bibliotece Arsenału marca umiera Celina Mickieiczoa. 11 rześnia poeta yj eżdża do Konstantynopola, gdzie organizuje oddziały polskie do alki z Rosją. 26 listopada zmarł Konstantynopolu czasie epidemii cholery stycznia pochoano złoki poety na cmentarzu Montmorency pod Paryżem lipca prochy Adama Mickieicza złożone zostały osobnej krypcie Katedry na Waelu Krakoie. ilustracj>: AN DP.EW CARSON

6 ROK. ROKEM MCKEW.C ZQlll/SKM'

7 R O K. ROKEM MCKEWCZOWSKM' ' GRZEGORZ MRÓWCZYŃSK Aktor, reżyser, pedagog, dyrektor teatru. Ukończył Wydział Aktorski (1968) i Wydział reżyserii (1975) Państoej Wyższej Aleksandra Zeleroicza Warszaie. Płockiego Był Szkole Teatralnej im. jednym z założycieli Teatru Urodził się Poznaniu. W 1986 r. ukończył PWSFTViT teatralne, to role spektaklach: Maria i teleizyjny - Dzieiątym Jego dyplomy Woyzeck Buchnera Hanuszkieicza i Ostatni Gorkiego Łodzi. MARUSZ SABNEWCZ A. E. Karina, natomiast dyplom spra iedliym Jurandota J. Machulskiego r. Dyrektor Teatru Polskiego Bydgoszczy , Teatru Polskiego W 1986 r. Poznaniu ( ), Teatru im. C. Norida Jeleniej Górze od marca z a grał rozpoczął pracę kilka ażnych Mróczyńskiego, 1997 r. Wykładoca gry aktorskiej PWST e Wrocłaiu latach , ykładoca Uniersytetu Wrocłaskiego , Uniersytetu im. Adama Mickieicza Poznaniu Państoym Teatrze Polskim Poznaniu, gdzie ról: Gustaa Konrada Dziadach Mickieicza Artura Tangu Mrożka M. Okopińskiego, G. Smurgonia Kurce odnej Witkacego J. Nyczka i Gustaa Ślubach panieńskich Fredry W 199~ r. Mróczyńskiego. G. rozpoczął pracę Państoym Teatrze Noym Poznaniu i zagrał tu m.in. Syfona Ferdydurke Gombroicza. Kittela Ghette Sobola, Jako reżyser interesuje arem romantycznym, się przede szystkim ielkim polskim repertu- realizując m. in.: Pierścień ielkiej damy i Kleopatrę i Cezara Cypriana Kamila Norida (nagroda reżyserska Festialu Klasyki Polskiej Opolu 1975), Kordiana Juliusza Słóackiego, Edmunda Królu Learze Szekspira, Borodina Czeronych nosach Barnesa, Głoackiego Policjanta Antygonie Noym Jorku i Pankracego Krasińskiego. Nie-boskiej komedii dukrotnie Dziady Adama Mickieicza (Teatr Polski Poznaniu 1987, Teatr im. C. Norida Jeleniej Górze 1997). że Mói o sobie, jest przede szystkim aktorem teatralnym, ma jednak rónież soim dorobku Kosmosie Gombroicza, Fryderyk Szkole Wiciuk serialu teleizyjnym ~: role spektaklach Teatru Teleizji (Witold Boża podszeka uczuć Flauberta i ostatnio -. Cyińskiej). Grzegorz Mróczyński bardzo cz~sto sięga też po najnosze spółczesne utory dramaturgii polskiej, realizując m. in. następujące prapremiery: Mimo Konopie/kę Edarda aktorem cenionym i nagradzanym: 1987 r. Współczesnej Redlińskiego (nagroda reżyserska na Festialu młodego ieku i stosunkoo dziedzinie teatru (n agroda redakcji Dramaturgii Polskiej -Wrocła 1974). Trzecia prao i druga leo od księżyca Janusza Rudnickiego, 1995 (najlepszy spektakl Gorzoskich Spotkań Teatralnych, Gorzó Wlkp 1995). Artystyczną im. St. Mickieicza r e ż. Wyspiańskiego Głosu za Mróczyńskiego G. niedługiego stażu zaodoego, jest Młodej Sztuki Wielkopolskiego), 1989 r. Nagrodę rolę otrzymał Medal ~ Gustaa Konrada Dziadach A. i 1990 r. Nagrodę Artystyczną Miasta Poznania. Pracoał także za granicą m.in. Banja Luce (Jugosłaia)...: prapremiera jugosłoiańska (1986),,;.: Ołtarza Charkoie zniesionego sobie reneusza redyńskiego (Ukraina) Operetka Witolda Gombroicza,, ~ prapremiera ukraińska - głóna nagroda na Festialu Dramaturgii Polskiej (1989). Szkołę Teatralną Wrocłaiu ukończyła została zaangażoana '' rolą Grzegorz Mróczyński e reżyseroał także Teatrze Teleizji m.in. Sentyment do Wenecji Luis Welle'a, Normalne serce Larry Kramera do Teatru Polskiego Szczecinie, gdzie Antygony Antygonie Sofoklesa Nasępne zagrane role to: Nastusia Beatrycze Słudze roku 1992 i tym samym roku Z. LDA FLPEK-CZARNY zadebiutoała Wilkońskiego. Białych nocach Dostojeskiego, dóch panó Goldoniego i kilka mniejszych ról. (prapremiera tel eizyjna (1987). W 1995r. Ważniejsze role aktorskie: Wacła Zemście i Wacła Mężu i żonie Aleksandra Fredry, Stach Krakoiakach i Góralach Wojciecha Bogusłaskiego, Car Kordianie Juliusza Słoackiego, Major Cath Paragrafie 22 Josepha Hellera. została zaar:igażoana do Teatru im. C. Norida Jeleniej Górze, gdzie rónież pierszą soją rolę zagrała Antygonie Sofoklesa, ale tym razem była to smena. Ponadto grała Agafię Ożenku Gogola Siergieja Fiedotoa, Dzieczynę prapremieroym spektaklu Ślub. Trzech. Pięcioro koreańskiego autora Mróczyńskiego. Pasterkę-Eę Dziadach Mickieicza G. X<

8 R O K. ROKEM MCKEWCZOWSKM' Urodził się 1 KAZMERZ KRZACZKOWSl< Teleizyjną Pracoał ",. ' 11V1950r. W 1974 r. i Teatralną R O K. ROKEM MCKEWCZOWSKM' ukończył Państoą Wyższą Szkołę Filmoą, Łodzi. Filolog. Teatrolog. Dziennikarka TV. Autorka licznych programó TV z zakresu publi- Jeleniej Górze, Legnicy, Opolu, Kaliszu i e Wrocłaiu. Jest cystyki kulturalnej i reportaży filmoych, felietonó, idoisk publicystyczno- aktorem o dużym dorobku i dośiadczeniu, jego emploi predystynuje go do teatralnych. Redaktor i elu idoisk Teatru TV. Otrzymyała nagrody za tórczość < najcz ę ściej ról charakterystycznych i te kich ról zagranych przez tego aktora, tegoż ymienić grya. Nie sposób ymieńmy ięc Jozsi Hymnie Schajdy, Eugeniusz Tangu te Mrożka, szyst- najażniejsze: autora, Piotr Biezsiemiono Mieszczanach Gorkiego, Choculia Piotra teleizyjną. Autorka scenariusza (pierszego historii poojennej Teleizji rolę Księdza ~: 1978 r. otrzymał nagrodę aktorską na Konfrontacjach Horaka, emisja 1981 r.). Ostatnio kieronik Redakcji WidoiskTeatralny~h Teleizji Katoice. Nie zeryfikoana stanie ojennym. WW. Brytanii od 1984 r. Założyła i proadzi z Frederickiem Richardsem Teatr Małych Form (od 1990 r.) i Teatrzyk Wyobraźni (od 1994 r.). Klasyki Polskiej Opolu. innymi nicjatorka i organizator 50. rocznicy śmierci Marii Palikoskiej-Jasnorzeskiej, Syn a filmie Chleba naszego poszedniego J. Zaorskiego, Raczka autorka sztuki o poetce pt. Maria, ystaionej Ne End Theatre Londynie Pójdziesz ponad sadem (1996). Roku Mickieiczoskiego (1998) i Dni Dziecka W. Brytanii (od 1994 r.) Kazimierz Krzaczkoski ma za Dom aradzkiego, a także sobą. iele ról filmoych. Podgórskiego, Kraczuka epizody filmie Obcy musi Grał między Wielkim fruać biegu Sanieskiego i Współpracuje z prasą emigracyjną. Wodnik Kolskiego.,, 'o W 1987 r. POTR KONECZYŃSK ukończył rozpoczął pracę Państoą Wyższą Szkołę Te a traln ą e Wrocłaiu Teatrze im. Cypriana Norida Jeleniej Górze. Już i,. debiut sceniczny - rola Puka Śnie nocy letniej Szekspira reżyserii Waldemara Zaodzińskiego przyniosła " opinia ugrunto a ła się Chłopca mu uznanie krytykó i sympatię publiczności. Ta po dalszych rolach tego aktora: sztuce Godzina kota P.O. Enquista, Daida Koncercie ś. Oidiusza A. Buero Vallejo, Milta Mallvin a Sie kochamy Schisg alla,,.. Dziadach zr eal izoanych jeleniogórskim Teatrze przez G. Mróczyńskiego Jańcio ANNA MARA GRABANA Polskiej) idoiska Teatru TV o systemie totalitarnym (Pustelnia g. poieści St. Parobek S Zabaie spektaklu Noc Walpurgii albo kroki Komandora Jerofiejea. Za ' Urodziła się Ciężkoicach k/jaorzna. Absolentka Uniersytetu Łódzkiego. Wacłaa Zemście Fredry, Syna Szklanej menażerii't. Williamsa. Za rolę Kelnera Młodego sztuce Tadeusza Różeicza pt. Stara kobieta ysiaduje A. Bubienia otrzymał nagrodę dla najlepszego aktora Konkursie Po l skich W s półcz e snych Sztuk młodego pokolenia organizoanym przez Ministersto Kultury i Sztuki i ZASP (1995). Ostatnim osiągnięciem aktorskim Piotra Kon ie czyńskiego je st rol a Koczkariea Ożenku Gogo la. J est ielokrotnym laureatem nagród plebiscycie publiczności na najpopularni ejszego aktora oraz odznaki Zasłużony Dz ia łacz Kultury. Piotr Konieczyński ystąpił ponadto filmie Najdłuższa ojna nooczesnej Europy i spektaklu teleizyjnym tycie Galileusza Macieja Prusa. SHEET GLASS Specialists for over 20 years in imported 3 and 4mm horticultural and 4mm Toughened Sheet Glass We stock large quantities of 2,3,4,5 and 6mm sheet, and 6mm ired Cutting Service available for long runs 2mm and 3mm PCTURE FRAME GLASS FROM OUR OWN CUTNG TABLES ~ MPORTERS OF 2mm CUT SZES Pencil edged glass available from our AUTOMATC TWN-EDGE GRNDNG MACHNES CONCORDE G' ss PLC Concorde Hou.se, Caxton Street North, London E16 1JL 1ł , Fax: WHOLESALE AND EXPORT NOURES ONLY &

9 POLSKA FUNDACJA POLSKA DZAŁ WYDAWNCZY PFK 23 COLERDGE STREET, HOVE, EAST SUSSEX BN3 SAB Tel Fax TV POLONA Poza ydaniem ponad 400 tytułó książek ydaje rónież DZENNK POLSK" Programy TELEWZYJNE i RADOWE bezpośrednio z Polski odbierane Wielkiej Brytanii W naszej ofercie : ysokiej jakości anteny i odbiorniki najnoszej generacji (łate obsłudze) fachoo instalotja i profesionalne strojenie systemu seris, pogarancyjny i pogotoie techniczne 12 miesięczny garancjo teleizją satelitarl'\q zajm1.-1jemy się p ofesiol'\all'\ie Polsce i W.Brytanii j1.-1ż od początk.~ jej ismiel'\ia. Wśród l'\aszyc~ 1i1satysfakcjonoanych Klientó s~ mi~dzy il'\l'\ymi: Dziel'\nik Polski, Kl1.-1b Lomikó, Jl'\sty t K1.-1lt1.-1ry Polskiej, Polskie Pet'\sjol'\aiy1 Patafie, Szpitale KULTURALNA. 63 JEDDO ROAD, LONDON W12 9ED Tel Fax TELEWZJA Stanisła Wynicze~ko e - jedyną codzienną polską gazetą TYDZEŃ POLSK" vum11u\~ ~ff ~i Europie Zachodniej, ukazującą się nieprzerp.nie od lat, docierającą do Polakó na całym śiecie. - ydanie sobotni o - n ie dzielne Dziennika". Artykuły polityczne, spray kulturalne, sztuka. Reklama dźignią handlu - przyjmujef!ly różne ogłoszenia -. drobne i ramkoe (po polsku i po angielsku). Redakcja: 63 JEDDO ROAD, LONDON W12 9ED Tel Fax o az se!ki odbiotcó pryamych -----~ CALDRA HOUSE LTD = TEL: , M - Mobile: FAX: '-M* Dodatkoych lnfirmacj udziela nasza bbro hadowa: PDSK Kinu Street London WB ORF MEMBER OF THE BRTSH-POLSH CHAMBER OF COMMERCE 23 Coleridge Street, Hove, East Sussex BN3 SAB Tel Fax ~ Drukarnia Dziennika Polskiego", Tygodnia Polskiego" i ksu,żek Polskiej Fundacji Kulturalnej. Poleca usługi drukarskie. ksiqżki, czasopisma, druki koloroe - szybko, tanio, fachoo. ~ ndyidualne usługi *

10 ROK. ROKEM MCKEWCZOWSKM S. MCHAŁOWSK & Co. ~\a~~ c,.e>" Tlł~~t. u~ ~t!. 9{ajszy6ciej - za1at1 'J{ajfe.piej 'J{ajtaniej ACCOUNTANTS & AUDTORS 90 Brlxton Hiii, London SW2 1QN. Tel. Day n Evenlng [!:!' BLETY LOTNK;ZE (!:!' Oferuje usługi: zestaienia i ulgi podatkoe, negocjacje z urzędem podatkoym, apela- cje i inne. 7011/B/AJ AMEMBEROF THE NSTTtrrE OF COMPANY ACCOUNTANTS N PUBLC PRACTCE pomoże doradzi BLETY AUTOKAROWE LCENCJONOWANYCH LN. do i~kszoki miast Polski, Anglii, Czech i na Ukrain~ [!( WYJAZDY GRUPOWE g WAKACJE W POLSCE Zakopane, Ustroc\, Mazury [!( REZERWACJA HOTEL Polsce i Anglii [i( UZDROWSKA. Ustroń, Ciechoc:inek, Kudoa i inne r!f KURSY ANGELSKEGO [if WYNAJEM SAMOCHOl>ÓW [i( BLETY PROMOWE (i!' UBEZPECZENA S'PECJ.U'J.[.'E O JT,!l(.l'Y ~ /Fu Princes Gate, Exhibition Road LONDON SW7 2PN (stacja metra - South Kensington) OGNSKO POLSKE POLONEZ TRAVEL 16 Trinłty Rd., London SW17. 1 piętro Tel: Fax (Obok kolejki, Tooting Bee") (ejście przez sklep Manna") BLETY DO POLSK NA CAŁY ŚWAT SAMOLOTY, KOLEJE, AUTOBUSY USTY ZAPRASZAJĄCE, WZY, PASZPORTY PRZEKAZY PENĘt/JE PACZK DO POLSK Szybko, spranie ł tanio Bank Handloy Warszaie S.A. Rok zalcialił 1870 ODDZAŁ W LONDYNE 16 Eastcheap, London EC3M 180 s JEDYNY WYŁĄCZNE UPRAWNONY DO DZAŁALNOSC NA TERENE W. BRYTAN PRZEDSTAWCEL BANKU PKO S.A. poleca n astr puj1ce usługi: * alektronlczne i teleksoe przekazy na rachunki alutoe dla o sób krajoych i zagranicznych, proadzone e szystkich bankach Polsce, * obsługę zleceń na ypłaty odbiorcom Polsce kot gotóce alutach ymienialnych, ponadto proadzlmy: * rachunki bleżęce dla przedsiębiorst, * rachunki oszczędnościoe dla osób pryatnych płatne na kdde tędanie i terminoe, obsługę kasoę klientó, obslugę handlu zagranicznego, ystaianie garancji, * skup eksli oraz inne operacje bankoe. OBSLUG~ KLENTÓW PROWADZMY W GODZ.! S.OO OD PONEDZALKU DO PĄTKU. WPł.AT DOKONYWAĆ MOŻNA TAKŻE DROGĄ POCZTOWĄ W FORME CZEKÓW, BANKERS DRAFTS ORAZ NTERNATONAL MONEY ORDER ZAPEWNAMY szybke. TERMNOWE BEZPECZNE WYKONANE PRZYJ~TYCH ZLECEN PO NSKCH KOSZTACH Ponad 40 lat dośiadczenia na trasie Anglia - Polska EAGLE TRANSPORT 57 Edbrooke Road, London W9 2DE 1!' Tel/Fax sarprzesedlena DO KRAJU. Od ponad 30 lat specjalizujemy się pakoaniu, magazynoaniu i przeożeniu mienia przesiedlenia. sarexpress PACZKOWY odbieramy paczki z domó Londynie, niezależnie od ich agi. Garantujemy dostaę do szystkich miejscości Polsce terminie 5-10 dni od daty yjazdu...-transporty ŁADUNKÓW ZBOROWYCH (DROBNCA) DO POLSK P. Leelłe _.PRZEPROWADZK W UK NA KONTYNENT 29 Groundell Road SWNOON Nul agenci PRMA OELCATESSEN 192 North End Road, LONDON W 14 'r WYJAZDY W KAŻDĄ SOBOTĘ

11 ROK. ROKEM MCKEWCZOWSKM Fundatorzy Roku Mickieiczoskiego Wielkiej Brytanii FUNDACJA M. B. GRABOWSKEGO THE HOLY FAMLY OF NAZARETH EDUCATONAL TRUST MNSTERSTWO KULTURY SZTUK POLONA AD FOUNDATON TRUST POLSKA MACERZ SZKOLNA ZA GRANCĄ STOWARZYSZENE POLSKCH KOMBATANTÓW W W. BRYTAN STOWARZYSZENE 'WSPÓLNOTA POLSKA' ZJEDNOCZENE POLSKE W W. BRYTAN DANUTA GERC TADEUSZ & KRZYSZTOF WALCZAK TEATR MAŁYCH FORM 81 Sterling Gdns London SEl4 6DUTel Dyrektor: FREDERCK RCHARDS Dyrektor Artystyczny: ANNA MARA GRABANA TEATR MAŁYCH FORM założony 1990 r. kalendarium życia i tórczości: HELENA KARWACKA słoo o Dziadach: GRZEGORZ MRÓWCZYŃSK redakcja programu: ANNA MARA GRABANA opracoanie graficzne programu: ANNA CARSON. tel O ilustracje: ANDREW CARSON, tel O druk: POLPRNT, tel O

~ TeatrN9wy. ~w Łodzi. Mała Sala ul. Zachodnia 93. Sławomir Mrożek EMIGRANCI. premiera: 7 maja 1977

~ TeatrN9wy. ~w Łodzi. Mała Sala ul. Zachodnia 93. Sławomir Mrożek EMIGRANCI. premiera: 7 maja 1977 ~ TeatrN9wy ~w Łodzi Mała Sala ul. Zachodnia 93 Sławomir Mrożek EMIGRANCI premiera: 7 maja 1977 Sławomir Mrożek EMIGRANCI A A X X Obsada: JAN ZDROJEWSKI BOGUSŁAW SOCHNACKI Reżyseria: Scenografia: WITOLD

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY LITERACKIE POD ŚNIEŻKĄ KARPACZ 2014

WARSZTATY LITERACKIE POD ŚNIEŻKĄ KARPACZ 2014 WARSZTATY LITERACKIE POD ŚNIEŻKĄ KARPACZ 2014 Program WARSZTATÓW: 3.10.2014 r. 18.30 Uroczyste otwarcie Warsztatów Literackich pod Śnieżką 18.30-22.00 Rozmowy o poezji i nie tylko, cz. I Sala Konferencyjna

Bardziej szczegółowo

Bohm 5x? Stanisław Wyspiański

Bohm 5x? Stanisław Wyspiański strona 1 Bohm 5x? Stanisław Wyspiański 2010-04-21 Bohm 5x? Stanisław Wyspiański Opis przedmiotu: Stanisław Wyspiański 1869-1907 Wielki malarz, genialny poeta i dramaturg, tworzy dzieła poświęcone idei

Bardziej szczegółowo

Jarocki, Jerzy ( )

Jarocki, Jerzy ( ) Jarocki, Jerzy (1929-2012) Artykuły Wywiady z lat 1964-2013 1964 Kudliński, Tadeusz. - Tydzień teatralny, 16.05.1964. Udane Kucharki : [Jarocki w PWST]. 1964. 1967 Sienkiewicz, Marian. Przedstawienia dyplomowe

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ PATRONA GIMNAZJUM

DZIEŃ PATRONA GIMNAZJUM PROJEKT EDUKACYJNY DZIEŃ PATRONA GIMNAZJUM,,Imieniny Adama Opracowała: mgr Małgorzata Hamrol CELE OGÓLNE: - poznanie biografii oraz twórczości Adama Mickiewicza, - poznanie obyczajów staropolskich, - rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina

Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina Zestawienie ofert w Konkursie z dziedziny kultury AD 2010 wraz z przyznanymi dotacjami Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina

Bardziej szczegółowo

Program XXXVII sesji Stałej Konferencji Muzeów, Bibliotek i Archiwów na Zachodzie

Program XXXVII sesji Stałej Konferencji Muzeów, Bibliotek i Archiwów na Zachodzie Program XXXVII sesji Stałej Konferencji Muzeów, Bibliotek i Archiwów na Zachodzie Rapperswil, 2.09-06.09 2015 02.09 (środa) przyjazd i rejestracja w ośrodku konferencyjnym 19.00 kolacja 03.09 (czwartek)

Bardziej szczegółowo

Ignacy Domeyko. Obywatel Świata

Ignacy Domeyko. Obywatel Świata Ignacy Domeyko Obywatel Świata Czasy młodości Ignacy Domeyko urodził się 31 lipca 1802 w Niedźwiadce na terenie dzisiejszej Białorusi. Od najmłodszych lat interesował się naukami ścisłymi, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN

Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN Hommage à Kieślowski To festiwal filmowy zorganizowany dla uczczenia osoby i twórczości

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Johann Wolfgang Goethe Król elfów" 9. Romantyczny charakter ballady 9 Racjonalizm a romantyczność 9 Podsumowanie 9. UJ Streszczenie.

SPIS TREŚCI. Johann Wolfgang Goethe Król elfów 9. Romantyczny charakter ballady 9 Racjonalizm a romantyczność 9 Podsumowanie 9. UJ Streszczenie. SPIS TREŚCI Johann Wolfgang Goethe Król elfów" 9 Romantyczny charakter ballady 9 Racjonalizm a romantyczność 9 Podsumowanie 9 UJ Streszczenie. 10 l Adam Mickiewicz - - Ballady i romanse" 11 Powstanie ballad

Bardziej szczegółowo

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Nasza inicjatywa to przykład szerokiego myślenia o edukacji artystycznej i perspektywicznego myślenia o szkole, jako społeczności

Bardziej szczegółowo

PATRON SZKOŁY. Jan Drzeżdżon ( )

PATRON SZKOŁY. Jan Drzeżdżon ( ) PATRON SZKOŁY Jan Drzeżdżon (1937-1992) Kalendarium życia i twórczości 16 maja 1937 roku narodziny Jana Edwarda Drzeżdżona, w Domatowie (wsi położonej w Puszczy Darżlubskiej) w rodzinie Józefa i Heleny

Bardziej szczegółowo

Klub Książki. koordynatorka KK - p.katarzyna Stawczyk. Spis lektur do wypożyczenia dla mieszkańców bursy: w formacie PDF. Lp. Autor. Tytuł.

Klub Książki. koordynatorka KK - p.katarzyna Stawczyk. Spis lektur do wypożyczenia dla mieszkańców bursy: w formacie PDF. Lp. Autor. Tytuł. Klub Książki koordynatorka KK - p.katarzyna Stawczyk Spis lektur do wypożyczenia dla mieszkańców bursy: w formacie PDF Lp. Autor Tytuł Sygnatura 1 / 90 1. 1. Kwiatki świętego Franciszka 1963 1. 2. Balzac

Bardziej szczegółowo

nauczyciel naszej szkoły

nauczyciel naszej szkoły Pan Apolinary Nosalski - poeta, pisarz i nauczyciel naszej szkoły Praca zbiorowa Urodził się 22 czerwca 1930 roku we wsi Brudno koło Parczewa. Po ukończeniu w 1944 r. Szkoły Powszechnej w Koczergach kontynuował

Bardziej szczegółowo

MAŁA AKADEMIA TEATRALNA

MAŁA AKADEMIA TEATRALNA program edukacji kulturalnej dla dzieci z klas IV - VI MAŁA AKADEMIA TEATRALNA Proszę wyobrazić sobie 70-tkę dzieci, które przez dwie godziny bawią się w teatr: słuchają opowieści o historii teatru, oglądają

Bardziej szczegółowo

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM I semestr

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM I semestr CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM I semestr W dniu 7 stycznia 2012 r. oddział przedszkolny naszej szkoły odwiedził aktor serialu Barwy Szczęścia Jakub Małek. Czytelnicze spotkanie w ramach akcji "Cała Polska

Bardziej szczegółowo

Spis lektur Klubu Książki

Spis lektur Klubu Książki Spis lektur Klubu Książki Lp. Autor Tytuł Sygnatura 1. Kwiatki świętego Franciszka 1963 2. Balzac Honore Ojciec Goriot 2139 3. Balzac Honore Ojciec Goriot 2138 4. Balzac Honore Ojciec Goriot 2235 5. Balzac

Bardziej szczegółowo

Alwernia. Moja Mała Ojczyzna. Opracowała: Karolina Hojowska

Alwernia. Moja Mała Ojczyzna. Opracowała: Karolina Hojowska Alwernia Moja Mała Ojczyzna Opracowała: Karolina Hojowska Nazywam się Karolina Hojowska, mam trzynaście lat i mieszkam w Alwerni. Tutaj też chodzę do Szkoły Podstawowej, jestem uczennicą klasy szóstej.

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 121 im. Wojciecha Zawadzkiego Warszawa, ul. Płużnicka 4, Warszawa Tel./fax (022)

Gimnazjum nr 121 im. Wojciecha Zawadzkiego Warszawa, ul. Płużnicka 4, Warszawa Tel./fax (022) Gimnazjum nr 121 im. Wojciecha Zawadzkiego Warszawa, 19.12.2016 ul. Płużnicka 4, 03-184 Warszawa Tel./fax (022) 811 26 08 Dyrektorzy Gimnazjów Warszawa Burmistrz Dzielnicy Warszawa-Białołęka oraz Dyrekcja

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w Zespole Szkół nr 5 im. Józefa Rymera VII Liceum Ogólnokształcące i V Liceum Profilowane WYCIECZKI I WIZYTY STUDYJNE

Projekt realizowany w Zespole Szkół nr 5 im. Józefa Rymera VII Liceum Ogólnokształcące i V Liceum Profilowane WYCIECZKI I WIZYTY STUDYJNE Projekt realizowany w Zespole Szkół nr 5 im. Józefa Rymera VII Liceum Ogólnokształcące i V Liceum Profilowane WYCIECZKI I WIZYTY STUDYJNE 2010 OPIEKUNOWIE Pani Ewa Jakubiak Pani Danuta Trybuś Ksiądz Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Trzeba pomóc. Krystyna Lachowicz

Trzeba pomóc. Krystyna Lachowicz Krystyna Lachowicz Trzeba pomóc cz. I Po kilkudziesięciu latach przerwy, w 1989 roku znów zaczęły ukazywać się niezależne, polskie gazety na Wschodzie. Głos znad Niemna, tygodnik Związku Polaków na Białorusi

Bardziej szczegółowo

Dr Władysław Biegański. częstochowianin stulecia patron współczesnych lekarzy

Dr Władysław Biegański. częstochowianin stulecia patron współczesnych lekarzy Dr Władysław Biegański częstochowianin stulecia patron współczesnych lekarzy Dr Władysław Biegański Częstochowianin Stulecia patron współczesnych lekarzy pod redakcją Beaty Zawadowicz przy współpracy Anny

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

19 września 1917 r. Urodził się jego młodszy brat, Andrzej Miłosz

19 września 1917 r. Urodził się jego młodszy brat, Andrzej Miłosz MISIOWA LOLEK Urodził się 30 czerwca 1911 r. w Szetejniach na Litwie. Czesław Miłosz był pierworodnym synem Aleksandra Miłosza i Weroniki Miłoszowej z Kunatów. 19 września 1917 r. Urodził się jego młodszy

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z j. polskiego dla kl. 3f semestr letni 2014/ Ferdydurke W. Gombrowicza styl, język, pojęcie formy

Zagadnienia egzaminacyjne z j. polskiego dla kl. 3f semestr letni 2014/ Ferdydurke W. Gombrowicza styl, język, pojęcie formy Zagadnienia egzaminacyjne z j. polskiego dla kl. 3f semestr letni 2014/15 1. Ferdydurke W. Gombrowicza styl, język, pojęcie formy 2. Ferdydurke W. Gombrowicza jako powieść awangardowa 3. Granica jako powieść

Bardziej szczegółowo

Rok Korczakowski w Młodzieżowym Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku 1. Wizyta Pani Prezydentowej Anny Komorowskiej

Rok Korczakowski w Młodzieżowym Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku 1. Wizyta Pani Prezydentowej Anny Komorowskiej Rok Korczakowski w Młodzieżowym Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku 1. Wizyta Pani Prezydentowej Anny Komorowskiej W Młodzieżowym Domu Kultury w Płocku w lutym 2012 roku gościła Pani Prezydentowa

Bardziej szczegółowo

PŁATONOW. Obsada. Anton Czechow. Premiera: 26 października Scena Kameralna Czas trwania: 2 godziny 10 minut (jedna przerwa) Tylko dla dorosłych

PŁATONOW. Obsada. Anton Czechow. Premiera: 26 października Scena Kameralna Czas trwania: 2 godziny 10 minut (jedna przerwa) Tylko dla dorosłych PŁATONOW Anton Czechow Na deski Teatru Wybrzeże powraca dramaturgia Antona Czechowa - wspaniałego, obdarzonego błyskotliwym poczuciem humoru, wnikliwego zmysłem obserwacji rosyjskiego dramatopisarza i

Bardziej szczegółowo

17593, 17594. Balladyna / Juliusz słowacki. Głosy do Balladyny / Marian Bizan, Paweł Hertz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970. 617 s.

17593, 17594. Balladyna / Juliusz słowacki. Głosy do Balladyny / Marian Bizan, Paweł Hertz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970. 617 s. R O K 2009 - R O K IE M JU L IU SZ A SŁ O W A CK IE G O 200. R O CZ N ICA U R O D Z IN PO E T Y BIBLIOGRAFIA WYDAWNICTW ZWARTYCH UTWORÓW JULIUSZA SŁOWACKIEGO, DZIEŁ KRYTYCZNYCH ORAZ BIOGRAFII OPRACOWANA

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923 Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/1921 1922/1923 Lekarz, patolog, historyk medycyny i antropolog. Urodził się 6 V 1875 r. w Zagórzu

Bardziej szczegółowo

1

1 LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

Centrum Kulturalne Białorusi w Warszawie

Centrum Kulturalne Białorusi w Warszawie Centrum Kulturalne Białorusi w Warszawie Styczeń 2014 Pn Wt Śr Cz Pt Sb N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 wydarzenia: 1 stycznia Święto Nowego Roku 7

Bardziej szczegółowo

Odpowiednie dać rzeczy słowo!

Odpowiednie dać rzeczy słowo! Lekcje języka polskiego w Społecznym Gimnazjum STO nr 27 Odpowiednie dać rzeczy słowo! Cyprian Kamil Norwid Justyna Walczak i Małgorzata Białek Nasi uczniowie: poznają siebie, swoje możliwości, rozwijają

Bardziej szczegółowo

Opracowały i wykonały nauczycielki Zespołu Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach - Stefania Kiwertz i Ewa Klimasek. Bo królom był równy

Opracowały i wykonały nauczycielki Zespołu Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach - Stefania Kiwertz i Ewa Klimasek. Bo królom był równy Opracowały i wykonały nauczycielki Zespołu Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach - Stefania Kiwertz i Ewa Klimasek Bo królom był równy KONSPEKT ZAJĘĆ POŚWIĘCONYCH śyciu I TWÓRCZOŚCI JULIUSZA SŁOWACKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE I. Europa oczami dziecka budowanie wiedzy o Europie i byciu Europejczykiem z jednoczesnym kształtowaniem przynależności do własnego kraju

ZAGADNIENIE I. Europa oczami dziecka budowanie wiedzy o Europie i byciu Europejczykiem z jednoczesnym kształtowaniem przynależności do własnego kraju I ZAGADNIENIE I. Europa oczami dziecka budowanie wiedzy o Europie i byciu Europejczykiem z jednoczesnym kształtowaniem przynależności do własnego kraju Cele Zakres Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

Kalendarium przejście prof. dr hab. Mariana S. Wolańskiego na emeryturę zatrudnienie dr Artura Drzewickiego

Kalendarium przejście prof. dr hab. Mariana S. Wolańskiego na emeryturę zatrudnienie dr Artura Drzewickiego Kalendarium 2000 powstanie Zakładu Polityki Zagranicznej RP Skład Zakładu: prof. dr hab. Marian S. Wolański (kierownik Zakładu), dr Tomasz R. Dębowski, dr Mirosław Habowski 2001-11 z Zakładem związani

Bardziej szczegółowo

Kultura w województwie śląskim

Kultura w województwie śląskim Urząd Statystyczny Katoicach ul. Oocoa 3, 40 158 Katoice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Kultura ojeództie śląskim Katoice, czeriec

Bardziej szczegółowo

Pan Tadeusz. Obsada. Adam Mickiewicz. Premiera: 16 kwietnia Duża Scena Czas trwania: 1 godzina 30 minut (bez przerw)

Pan Tadeusz. Obsada. Adam Mickiewicz. Premiera: 16 kwietnia Duża Scena Czas trwania: 1 godzina 30 minut (bez przerw) Pan Tadeusz Adam Mickiewicz Wszyscy znamy PANA TADEUSZA. Naszą epopeję narodową, w której nasz wieszcz Adam opisuje wspaniałym trzynastozgłoskowcem piękno naszej ojczyzny. To prawda. Ale można też przeczytać

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE, ICH RODZAJE, ZASTOSOWANIE

BIBLIOGRAFIE, ICH RODZAJE, ZASTOSOWANIE BIBLIOGRAFIE, ICH RODZAJE, ZASTOSOWANIE Bibliografia z greki biblion książka, graphen pisać Bibliografia uporządkowany spis / wykaz,zestawienie dokumentów / zestawiony wg pewnych kryteriów, spełniający

Bardziej szczegółowo

Almanach sceny polskiej

Almanach sceny polskiej INSTYTUT SZTUKI POLSKA AKADEMIA NAUK Almanach sceny polskiej 2002/03 Pod redakcją ANNY CHOJNACKIEJ XLIV Warszawa 2008 SPIS TREŚCI Od redakcji............................................ 5 Teatry i sceny

Bardziej szczegółowo

Bibliografie literackie online. oprac. dr Aneta Drabek

Bibliografie literackie online. oprac. dr Aneta Drabek Bibliografie literackie online oprac. dr Aneta Drabek Polska Bibliografia Literacka online Polska Bibliografia Literacka jest (z założenia) bieżącą bibliografia literacką. Ukazuje się od 1954 r., kiedy

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI FESTIWAL TEATRALNY MŁODYCH W STAREJ PROCHOWNI kwietnia 2015

WARSZAWSKI FESTIWAL TEATRALNY MŁODYCH W STAREJ PROCHOWNI kwietnia 2015 WARSZAWSKI FESTIWAL TEATRALNY MŁODYCH W STAREJ PROCHOWNI 17-18 kwietnia 2015 W piątek i sobotę (17 i 18 kwietnia) odbyła się kolejna edycja Warszawskiego Festiwalu Teatralnego Młodych w Starej Prochowni.

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI FESTIWAL TEATRALNY MŁODYCH W STAREJ PROCHOWNI

WARSZAWSKI FESTIWAL TEATRALNY MŁODYCH W STAREJ PROCHOWNI WARSZAWSKI FESTIWAL TEATRALNY MŁODYCH W STAREJ PROCHOWNI 11-12 kwietnia 2014 W piątek i sobotę (11 i 12 kwietnia) odbyła się kolejna edycja Warszawskiego Festiwalu Teatralnego Młodych w Starej Prochowni.

Bardziej szczegółowo

HENRYK SIENKIEWICZ

HENRYK SIENKIEWICZ HENRYK SIENKIEWICZ 1846-1916 Wczesne lata Urodzony w Woli Okrzejskiej Rodzina zubożała szlachta Jeden z sześciorga dzieci Od 1861 roku w Warszawie Gimnazjum w Warszawie Posada guwernera Studia: medycyna

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski 3 - semestralne studia podyplomowe ze Scenografii Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego oferuje nowe 3-semestralne studia podyplomowe ze Scenografii. Ogólne cele kształcenia: Celem studiów jest zdobycie

Bardziej szczegółowo

Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I

Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I Strona1 Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I......... Imię i nazwisko uczennicy/ucznia klasa nr w dzienniku Liczba uzyskanych punktów:... ocena:... Podpis

Bardziej szczegółowo

WIŚNIOWY SAD. Obsada. Anton Czechow. Premiera: 16 grudnia Duża Scena Czas trwania: 1 godzina 35 minut (bez przerw)

WIŚNIOWY SAD. Obsada. Anton Czechow. Premiera: 16 grudnia Duża Scena Czas trwania: 1 godzina 35 minut (bez przerw) WIŚNIOWY SAD Anton Czechow Ostatni dramat Czechowa, o życiowych rozbitkach, wysadzanym z siodła prowincjonalnym ziemiaństwie. Lubow Raniewska (Dorota Kolak) dziedziczka rodzinnego majątku na rosyjskiej

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy LITERATURA 1. "Żyć życiem innym niż większość". Twoje rozważania o wybranych bohaterach literackich idących

Bardziej szczegółowo

Współpraca przygraniczna. im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

Współpraca przygraniczna. im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim Współpraca przygraniczna Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim W Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim od wielu lat prowadzona jest nauka języka ukraińskiego jako języka

Bardziej szczegółowo

KONCERT LAUREATÓW XII LUBELSKIEGO FESTIWALU HERBERTOWSKIEGO II edycja ogólnopolska

KONCERT LAUREATÓW XII LUBELSKIEGO FESTIWALU HERBERTOWSKIEGO II edycja ogólnopolska KONCERT LAUREATÓW XII LUBELSKIEGO FESTIWALU HERBERTOWSKIEGO 2012 II edycja ogólnopolska Grand Prix Festiwalową Statuetkę otrzymali: w kategorii recytacji szkół gimnazjalnych Marta Łaska z Publicznego Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Finansowanie kultury w Opolu

Finansowanie kultury w Opolu Finansowanie kultury w Opolu W Opolu zrealizowaliśmy dwa projekty współfinansowane z XI Priorytetu Kultura i Dziedzictwo Kulturowe POIiŚ, o łącznej wartości 53 mln zł: Remont Amfiteatru Tysiąclecia i utworzenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I. Wprowadzenie... 13. Biblioteka miejsce prezentacji i realizacji tekstu artystycznego... 19

Spis treści. Rozdział I. Wprowadzenie... 13. Biblioteka miejsce prezentacji i realizacji tekstu artystycznego... 19 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział I Biblioteka miejsce prezentacji i realizacji tekstu artystycznego... 19 1.1. Biblioteka jako audytorium... 22 1.1.1. Biblioteka publiczna... 23 1.1.1.1. Typy czytelników...

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI FESTIWAL TEATRALNY MŁODYCH W STAREJ PROCHOWNI kwietnia 2012

WARSZAWSKI FESTIWAL TEATRALNY MŁODYCH W STAREJ PROCHOWNI kwietnia 2012 WARSZAWSKI FESTIWAL TEATRALNY MŁODYCH W STAREJ PROCHOWNI 20 21 kwietnia 2012 W dniu 17 kwietnia Rada Artystyczna WFTM zakwalifikowała do Finału 10 spektakli. Dziękujemy wszystkim grupom teatralnym, które

Bardziej szczegółowo

Od przeszłości do teraźniejszości. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

Od przeszłości do teraźniejszości. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego Od przeszłości do teraźniejszości Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 1945 2015 Paula Gamus * Michał Kuna Starszy kustosz dyplomowany 1, z przerwami wicedyrektor BUŁ w latach 1959 1983. Urodził się 13 września

Bardziej szczegółowo

Bibliografie literackie online. oprac. dr Aneta Drabek

Bibliografie literackie online. oprac. dr Aneta Drabek Bibliografie literackie online oprac. dr Aneta Drabek Polska Bibliografia Literacka online Polska Bibliografia Literacka jest (z założenia) bieżącą bibliografia literacką. Ukazuje się od 1954 r., kiedy

Bardziej szczegółowo

Motyw snu w literaturze

Motyw snu w literaturze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Motyw snu w literaturze zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2010 2 Materiały ogólne 1. Danek, D. : Sen (marzenie

Bardziej szczegółowo

Matura 2014 wykaz lektur liceum, technikum. Maturzyści

Matura 2014 wykaz lektur liceum, technikum. Maturzyści Matura 2014 wykaz lektur liceum, technikum Maturzyści Ponieważ temat maturalny z języka polskiego zredagowany jest w odniesieniu do tekstu literackiego, który zdający otrzymuje, tematy wypracowań na egzaminie

Bardziej szczegółowo

Wasza bibliotekarka Anna Pogorzelska Łucyk

Wasza bibliotekarka Anna Pogorzelska Łucyk Zapraszam do uczestnictwa w działaniach Koła Bibliotecznego O nazwie Kulturalny MOL książkowy W planach: Wyjścia na spotkania, wykłady, Imprezy kulturalne, Kino i teatr, Wystawy i koncerty, Akcje charytatywne,

Bardziej szczegółowo

CZERWONY AUTOBUS JACKA KACZMARSKIEGO & AUTOBUS BRONISŁAWA WOJCIECHA LINKE

CZERWONY AUTOBUS JACKA KACZMARSKIEGO & AUTOBUS BRONISŁAWA WOJCIECHA LINKE CZERWONY AUTOBUS JACKA KACZMARSKIEGO & AUTOBUS BRONISŁAWA WOJCIECHA LINKE BRONISŁAW WOJCIECH LINKE 1906-1962 Bronisław Wojciech Linke urodził się 23 kwietnia 1906 w Dorpacie (Estonia). Bronisław Wojciech

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

http://www.gazetae.com /

http://www.gazetae.com / gazeta internetowa dla Polonii w UK http://www.gazetae.com / Prasa w internecie dzieli się na strony prasy drukowanej (np. portal Newsweek'a) i portale społecznościowe. Pierwsze produkują kontent, drugie

Bardziej szczegółowo

o łącznej wartości 53 mln zł

o łącznej wartości 53 mln zł INWESTUJEMY W OPOLE W Opolu zrealizowaliśmy dwa projekty współfinansowane z XI Priorytetu Kultura i Dziedzictwo Kulturowe POIiŚ o łącznej wartości 53 mln zł Rozbudowa Filharmonii Opolskiej Remont Amfiteatru

Bardziej szczegółowo

Stanisław Czernik - twórca autentyzmu.

Stanisław Czernik - twórca autentyzmu. 19.04.2012 Stanisław Czernik - twórca autentyzmu. autor: zanetakrzyzostaniak Stanisław Czernik był poetą, powieściopisarzem, dramaturgiem, eseistą i publicystą. Uznany został za twórcę nowego nurtu, zwanego

Bardziej szczegółowo

Julita Wiench : Wystawy

Julita Wiench : Wystawy Julita Wiench : Wystawy 1983: Pokonkursowa wystawa plakatu Polnische Künstler Heute II Kunstverein Landau (Niemcy) Wystawa pokonkursowa ilustracji książek dla dzieci GTPS Gdańsk 1985: Wystawa malarstwa

Bardziej szczegółowo

gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego

gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego Władysław Eugeniusz Sikorski ur. 20 maja 1881r. w Tuszowie Narodowym, zm. 4 lipca 1943r. na Gibraltarze, polski wojskowy i polityk, generał broni

Bardziej szczegółowo

Urodził się 13 września 1938 roku w Poznaniu. Jest polskim prozaikiem, dramaturgiem i felietonistą.

Urodził się 13 września 1938 roku w Poznaniu. Jest polskim prozaikiem, dramaturgiem i felietonistą. Urodził się 13 września 1938 roku w Poznaniu. Jest polskim prozaikiem, dramaturgiem i felietonistą. Studiował historię na Uniwersytecie Warszawskim, potem przeniósł się na Wydział Aktorski Paostwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/13

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/13 Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/13 Zakończenie roku szkolnego poprzedziła uroczysta Msza św. połączona z obchodami 40 rocznicy Święceń Biskupich Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Tadeusza Zawistowskiego,

Bardziej szczegółowo

Tel. kontaktowy Organizatorzy

Tel. kontaktowy Organizatorzy O Laur Sztuki i Narodu Uprzejmie informujemy, że eliminacje kolejnego międzywojewódzkiego XV Konkursu Recytatorskiego o Laur Sztuki i Narodu odbędą się w poznańskim XX Liceum Ogólnokształcącym 14 XI 2014

Bardziej szczegółowo

Mała Scena Teatru Powszechnego w Łodzi

Mała Scena Teatru Powszechnego w Łodzi Mała Scena Teatru Powszechnego w Łodzi Łódź 216 MAŁA SCENA Teatru Powszechnego w Łodzi: komplementarna wobec Dużej Sceny przestrzeń realizacji statutowych założeń teatru przestrzeń realizacji spektakli

Bardziej szczegółowo

Andrzej Grzeszczuk. Wileńszczyzna. w II Rzeczypospolitej. Materiały dydaktyczne do lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych

Andrzej Grzeszczuk. Wileńszczyzna. w II Rzeczypospolitej. Materiały dydaktyczne do lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych Andrzej Grzeszczuk Wileńszczyzna w II Rzeczypospolitej Materiały dydaktyczne do lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych Andrzej Grzeszczuk Wileńszczyzna w II Rzeczypospolitej Materiały dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

KOLEJNOŚĆ PREZENTACJI. 6 kwietnia / BLOK I. godz / Sala Widowiskowa. 1. Teatr PUK-PUK (15 aktorów) Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku

KOLEJNOŚĆ PREZENTACJI. 6 kwietnia / BLOK I. godz / Sala Widowiskowa. 1. Teatr PUK-PUK (15 aktorów) Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku KOLEJNOŚĆ PREZENTACJI 6 kwietnia / BLOK I godz. 9.30-10.00 / Sala Widowiskowa 1. Teatr PUK-PUK (15 aktorów) Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku Reżyser: Katarzyna Marjasiewicz Głusi spektakl dramatyczny

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działalności kulturalno-popularyzatorskiej w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie w maju

Harmonogram działalności kulturalno-popularyzatorskiej w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie w maju Harmonogram działalności kulturalno-popularyzatorskiej w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie w maju 2013 roku 06.05 10.05 Tydzień Bibliotek Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Pierwsza kobieta w korpusie generałów Policji

Pierwsza kobieta w korpusie generałów Policji Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Niedziela, 20 września 2015, 19:48 Strona znajduje się w archiwum. Czwartek, 23 lipca 2015 Pierwsza kobieta w korpusie generałów Policji W Pałacu Belwederskim awanse

Bardziej szczegółowo

Kalina. 5 i 6 maja (wtorek i środa) godz. 19:30

Kalina. 5 i 6 maja (wtorek i środa) godz. 19:30 OFERTA NA MAJ Kalina 5 i 6 maja (wtorek i środa) godz. 19:30 Małgorzata Głuchowska, Justyna Lipko-Konieczna Kalina reżyseria: Małgorzata Głuchowska występuje: Katarzyna Figura Jaką cenę płaci kobieta za

Bardziej szczegółowo

Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej,

Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej, Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej, organizowanymi przez Dolnośląską Kurator Oświaty. 16 października

Bardziej szczegółowo

Portfolio///Identyfikacje//Logo. Wybrane loga, które powstały od 1983 do 2014 roku.

Portfolio///Identyfikacje//Logo. Wybrane loga, które powstały od 1983 do 2014 roku. Portfolio 1983/2014 Portfolio Dyplom w Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (obecnie Akademii Sztuk Pięknych) w Gdańsku obroniłem w 1983 roku. Od tamtego czasu zajmuję się pracą w obszarze komunikacji

Bardziej szczegółowo

Warsztaty polonistyczne w Śmiełowie.

Warsztaty polonistyczne w Śmiełowie. Warsztaty polonistyczne w Śmiełowie. W dniach od 4 do 5 października polonistki z naszej szkoły uczestniczyły w warsztatach metodycznych pt. Śladem Adama Mickiewicza w Wielkopolsce, zorganizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Obchody Dnia Edukacji Narodowej Obchody Dnia Edukacji Narodowej W dniach 14, 15 i 16 października 2013 r. odbyły się uroczystości Dnia Edukacji Narodowej zorganizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty - Panią Beatę Pawłowicz. 14

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2/POKL/9.5/2009

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2/POKL/9.5/2009 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2/POKL/9.5/2009 W roku szkolnym 2009/2010 i 2010/11 realizowany był w szkole projekt w ramach Kapitału Ludzkiego Człowiek w teatrze Ŝycia. W ramach projektu zrealizowano

Bardziej szczegółowo

wiążesz swoje życie z aktorstwem lub teatrem

wiążesz swoje życie z aktorstwem lub teatrem STUDIUM TEATRALNE Studium Teatralne przy Gdańskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuki to zajęcia adresowane do młodzieży ponadgimnazjalnej, studentów, pedagogów, nauczycieli, animatorów, których pasją jest

Bardziej szczegółowo

Program Historyczno Edukacyjny Rzeczypospolita Polska Polskie Państwo Emigracyjne

Program Historyczno Edukacyjny Rzeczypospolita Polska Polskie Państwo Emigracyjne Współorganizatorzy Programu: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz INSTYTUT TRADYCJI RZECZYPOSPOLITEJ I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w imieniu Komitetu Organizacyjnego Programu Historyczno

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

W 2016 roku odbędzie się kongres kultury dla dzieci

W 2016 roku odbędzie się kongres kultury dla dzieci W 2016 roku odbędzie się kongres kultury dla dzieci Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska zapowiedziała zwołanie w 2016 r. Kongresu Kultury dla Dzieci. Podczas Wieczoru

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM IMPREZ SPORTOWYCH, KULTURALNYCH I TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY KRZYNOWŁOGA MAŁA W 2016 ROKU

HARMONOGRAM IMPREZ SPORTOWYCH, KULTURALNYCH I TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY KRZYNOWŁOGA MAŁA W 2016 ROKU HMONOGM M OTOWYH, KULTULNYH TUYTYNYH OGNOWNYH N TN GMNY KYNOWŁOG MŁ W 2016 OKU Lp. Termin Nazwa imprezy Miejsce imprezy 1. T Y Wystawa książek w 10 rocznicę śmierci ks. Jana Twardowskiego polskiego księdza

Bardziej szczegółowo

"Pokój ludziom dobrej woli."

Pokój ludziom dobrej woli. "Pokój ludziom dobrej woli." Z tym bożonarodzeniowym przesłaniem w dniu 20 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się jasełka, które wspólnie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W MALBORKU. Patryk Witkowski, Maciej Szymkowiak

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W MALBORKU. Patryk Witkowski, Maciej Szymkowiak ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W MALBORKU Patryk Witkowski, Maciej Szymkowiak Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku mieści się na Alei Wojska Polskiego 502. W skład zespołu wchodzą technikum

Bardziej szczegółowo

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach Szkolny Projekt: Grunwald 600

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach Szkolny Projekt: Grunwald 600 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach Szkolny Projekt: Grunwald 600 Uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach niezwykle pracowicie uczcili przypadającą w 2010 roku 600. rocznicę bitwy pod

Bardziej szczegółowo

HANS CHRISTIAN ANDERSEN. Przygotawała Katarzyna Semla SP-5 Żywiec

HANS CHRISTIAN ANDERSEN. Przygotawała Katarzyna Semla SP-5 Żywiec HANS CHRISTIAN ANDERSEN Przygotawała Katarzyna Semla SP-5 Żywiec HANS CHRISTIAN ANDERSEN Żył w latach 1805 1875; Prozaik, poeta, dramaturg i baśniopisarz duński; W wieku 14 lat, po śmierci ojca, we wrześniu

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO, Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach organizuje w dn. 08 09.05.2012 r. kurs: Tworzenie koła teatralnego

SZANOWNI PAŃSTWO, Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach organizuje w dn. 08 09.05.2012 r. kurs: Tworzenie koła teatralnego SZANOWNI PAŃSTWO, Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach organizuje w dn. 08 09.05.2012 r. kurs: Tworzenie koła teatralnego Terminy i godziny szkoleń: 08.05.2012 r., w godz. 10.00 16.00

Bardziej szczegółowo

,PUŁTUSKIE TEATRY AMATORSKIE KONKURS PTA-K pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Pułtusk

,PUŁTUSKIE TEATRY AMATORSKIE KONKURS PTA-K pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Pułtusk ,PUŁTUSKIE TEATRY AMATORSKIE KONKURS PTA-K pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Pułtusk REGULAMIN 1. Postanowienia ogólne 1. Konkurs jest zorganizowany w ramach projektu Teatralne tradycje Pułtuska,

Bardziej szczegółowo

GNIAZDO. 40 lat. Wystawa Czesława Wasiłowskiego

GNIAZDO. 40 lat. Wystawa Czesława Wasiłowskiego Wernisaż wystawy fotografii Czesława Wasiłowskiego pt. GNIAZDO. 40 lat zorganizowany w czwartek 13 marca w sali wystawienniczej Kinoteatru Pasja wywołał wśród licznie zebranych wiele wspomnień i niejednokrotnie

Bardziej szczegółowo

G upa Laokoona. Obsada. Tadeusz Różewicz. Premiera: 17 marca Scena Malarnia Czas trwania: 1 godzina 30 minut (bez przerw) Tylko dla dorosłych

G upa Laokoona. Obsada. Tadeusz Różewicz. Premiera: 17 marca Scena Malarnia Czas trwania: 1 godzina 30 minut (bez przerw) Tylko dla dorosłych G upa Laokoona Tadeusz Różewicz Opowieść o sztuce, polityce i głupocie, a wszystko to w popkulturowej oprawie. Zremasterowana oraz zaktualizowana wersja spektaklu z 2007 roku. Nowa przestrzeń, nowe obrazki,

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA FRAGMENT FIKCYJNEGO PAMIĘTNIKA Z CZASÓW DAWNEGO, WIELOKULTUROWEGO TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

KONKURS NA FRAGMENT FIKCYJNEGO PAMIĘTNIKA Z CZASÓW DAWNEGO, WIELOKULTUROWEGO TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO OŚRODEK KULTURY TKACZ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM OGŁASZA KONKURS NA FRAGMENT FIKCYJNEGO PAMIĘTNIKA Z CZASÓW DAWNEGO, WIELOKULTUROWEGO TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO Przedmiotem konkursu jest przygotowanie fragmentu

Bardziej szczegółowo

Historia Szkoły Podstawowej im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej

Historia Szkoły Podstawowej im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej Szkoły Podstaoej im. 17 Wielkopolskiej Dyizji Piechoty Modlnej Nie ma dokumentó dotyczących postania Szkoły Podstaoej Modlnej. Ze zględu na brak dokumentó szystkie informacje do 1945 r. pochodzą z relacji

Bardziej szczegółowo

Śląska Jesień Literacka 2012 aw Jesień Literacka 2012

Śląska Jesień Literacka 2012 aw  Jesień Literacka 2012 Zapraszamy bardzo serdecznie do uczestnictwa w wydarzenaich odbywajacych się w ramach Śląskiej Jesieni Literackiej, która od 9 do 13 listopadaodbywa się w kilku śląskich miastach: Bytomiu, Chorzowie, Piekarach

Bardziej szczegółowo

Zadania literatury i sposób ich realizacji (na przykładzie dwóch wybranych epok)

Zadania literatury i sposób ich realizacji (na przykładzie dwóch wybranych epok) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Zadania literatury i sposób ich realizacji (na przykładzie dwóch wybranych epok) zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce

Bardziej szczegółowo

Józef Wilkoń. Ilustracja do powieści Don Kichot Miguela de Cervantesa /fragment/

Józef Wilkoń. Ilustracja do powieści Don Kichot Miguela de Cervantesa /fragment/ Szanowni Państwo! Z przyjemnością informujemy, że Fundacja Chain realizuje jedyny w swoim rodzaju projekt: drukowaną edycję powieści Don Kichot Miguela de Cervantesa z ilustracjami jednego z najwybitniejszych

Bardziej szczegółowo

Klaudiusz Baran Urodził się w Przemyślu. W 1995 roku ukończył Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie Prof. Jerzego Jurka. Jako stypendysta rządu francuskiego kontynuował studia w

Bardziej szczegółowo

Kard. Stanisław Nagy SCI. Świadkowie wielkiego papieża

Kard. Stanisław Nagy SCI. Świadkowie wielkiego papieża Kard. Stanisław Nagy SCI Świadkowie wielkiego papieża Kard. Stanisław Nagy SCI Świadkowie Wielkiego Papieża CZĘSTOCHOWA 2011 Redaktor serii: ks. Ireneusz Skubiś Redaktor tomu: Anna Srokosz-Sojka Redakcja

Bardziej szczegółowo