Adam Mickiewicz.. Dwusetna Rocznica Urodzin Wieszcza. POSK - Sala Teatralna. Premiera 31 października 1998 r. (sobota) godz TEATR MAŁYCH FORM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adam Mickiewicz.. Dwusetna Rocznica Urodzin Wieszcza. POSK - Sala Teatralna. Premiera 31 października 1998 r. (sobota) godz. 19.30 TEATR MAŁYCH FORM"

Transkrypt

1 ROK. ROKEM MCKEWCZOWSKM TEATR MAŁYCH FORM 81 Sterli"& Gdns London DU Tel Adam Mickieicz.. Dusetna Rocznica Urodzin Wieszcza Premiera 31 października 1998 r. (sobota) godz POSK - Sala Teatralna

2 . Anders Kieronicy polskich Nauczyciele kursó szkół sobotnich j. polskiego W. Brytanii W. Br~tanii ]. Baranoska - dyrektor Galerii POSK-u J. Armata E. Łyszkoska - dyrektor nstytutu Kultury Polskiej Londynie B. Ba,rski. Delmar - prezes Ziązku Artystó Scen Polskich za Granicą ks. T. Bartnik T. Filipoicz - dyrektor Polskiej Fundacji Kulturalnej Sr S. R. Gabrielczyk - prezes Polskiej Macierzy Szkolnej za Granicą. Borqskoska Dr Józef Garliński - prezes Ziązku Pisarzy na Obczyźnie J. Budzyńska K OMTET HONOROWY. Grocholeska - p.o. prezes Zrzeszenia Nauczycielsta Polskiego za Bogumiła M. Butler G. Cejer Granicą Dr Z. Jagodziński - dyrektor Biblioteki Polskiej Londynie R. Kaczoroski - Prezydent R.P. na Uchodźstie F. Laski - fundator popierający polską kulturę E. Maresch - przeodnicząca Komisji Bibliotecznej (Biblioteka Polska - Londyn) B. O'Driscoll T. Fieldsend H. Fłanncry H. Głia A. Harasimó W.Hola J. Mokrzycki - prezes Zjednoczenia Polskiego W. Brytanii. Honoska ]. J. Ostoja-Koźnieski - honoroy sekretarz Polonia Aid T. Hough Foundation Trust E.Jacobs Dr A. Ostoja-Ostaszeski - prezes POSK-u A. G.J. Palmi - prezes Polish Benevolent Fund i innych organizacji S. Sobonieski - honoroy przeodniczący Rady Federacji J. Kopeć J. Kusiak Śiatoe' SPK T. Kubiakoski Prof. A. Stelmachoski - prezes Stoarzyszenia 'Wspólnota Polska'. Kantor Ks. St. Śierczyński - Rektor.Polskiej Misji Katolickiej Anglii L. H. Kuzemko Konończuk M. Lasocka i Walii Prof. dr. E. Szczepanik - prezes Polskiego Toarzysta Naukoego na Obczyźnie Nina Taylor-Terlecka -ykładoca Uniersytetu Oxfordpropagatorka Kresó Wschodnich T. Walczak - prezes Polskiej Fundacji Kulturalnej L. Wieciech - Konsul Generalny RP Szkocji Z. 1 c::szczyńska Z. Luklińska E. Luszo1cz ks. M. Łękaa L. Maik B. Mark J. Wnuk- Nazaroa - Minister Kultury i Sztuki. Marko ~ ka H. Neman M. Wyszyński - iceprezes PKK sekcja Kulturalno-Ośiatoa A. Nesome (Birmingham) K. Ołłiffe S. Zaremba - prezes POSK-u łatach , D. Parks Sr C. Pieknieska H. Zaisza - p.o. Konsul Generalny RP Londynie C. Zychoicz - przeodniczacy Rady Federacji Śiatoej SPK T. Przybylska J. Ponińska M. Rolińska KOMTET ORGANZACYJNY B. Rud, icz W. Rutkoski K. Dereszeska - sekretarz Koła SPK, Nr 11 Środkoy Wschód A.M. Grabania - dyrektor artystyczny Teatru Małych Form i Teatrzyku Wyobraźni Londynie M. Masznicz - dyrektor biura Polskiej Macierzy Szkolnej za Granicą W. Brytanii Londynie k~. E. Sopala E. Sykulska J. Terle.:ka M. Tyler E. Wisłocka B. Orłoska - iceprezes Stoarzyszenia Polskich Kombatantó F. Richards - dyrektor Teatru B. Sk. Małych Form i Teatrzyku Wyobraźni E. Wojciechoicz ks. ]. Wypart W. Wyszyńska A.Zyms Z. R. Kirakoski S. Kłimokz K. Kociński J. Koral J. Korzenioski Parafie M. Kosior S. Kuchciński ks. sup. prob J. Kiatkoski J. Białek, T.J. L. Lemańczyk ks. prob. L. Czvż li. Łęgoski ks. prob. dr. A. Dębski Z. R. Luszoicz ks. prob. prałat T. Marszałek W. G aic:cki A. Majbroda ks. prob. K. Grzymała J. Małc.:harek MC C. Maryszczak ks. prob. kan. S. Michałoski R. Juszczak B. Misiura ks. prałat mgr J. Molton T. Kukla L. 1 'oak ks. prob. C. Osika J. Orłoski ks. kan. A. Ożóg B. Piasecki ks. Wł. Paj:Jk T Chr. S. Piechociński ks. prob. \.. R. Puszczyński Tyliszczak S. Chr. Wanda Jankoska Beata H oc Elzbieta Kasprzycka Małgorzata Sztuka ks. prob. prałat dr. W. Wyszoadzki Prezesi Kół SPK W. Brytanii W. ll ke: r J. Bcrn;isiński D. Bielec T. Bi e li ński ' C. J. Buszek J. Dean T. Dela S. Dobrucki B. Dobski \1. Drzeiecki Z. Dziurman T. foryś W. Gąsiorski Z. G. ~ oski M. C ł ołonka M. Coh~z.:ski.. Grahoski D. Gradosi..lska S. Gudoski Z. ł-arot W. Jabłoński E. Jordan A. Jurkieic;: B. Kacperek J. Kalicki T. Pruszyński M. Przeoźniak W. Przybyłoski B. Putaj T. Radkoski F. Rysiccki A. Siemic::rnik M. Skoaek M. Skoron A. Sołujan T TEATR MAŁYCH FORM, znany z licznych inicjaty na rzecz polskiej kultury brytyjs~i~, ystąpił roku b1ezącym z inicjatyą środoisku zorganizoania Roku Mickieiczoskiego z okazji 200. rocznicy urodzin ieszcza. Przedstaienia odbyały się polskim i przypadającej Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym i nstytucie Kultury Polskiej. Otarcie uroczystości miało miejsce 6 lutego br. Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym. Odbyła się premiera Ballad i romansó reżyserti Piotra Szczerskiego. Spektakl postał yniku koprodukcji naszego Teatru i Państoego Teatru im. St. Żeromskiego z Kielc. Przedstaienie to na 23. Opolskich Konfrontacjach Teatralnych- Klasyka Polska '98 uzyskało aż trzy nagrody. Nagrodę za reżyserię i inscenizację otrzymał Piotr Szczerski, pozostałe die przypadły Violi Arlak i Krzysztofoi Wieczorkoi. oglądaliście Państo Pana Tadeusza j. angielskim g. przekładu J. Stanczyk 17 lutego br. nstytucie Kultury Polskiej T. Starzyński E. Stryjak S. Szczerbiak. Szenderoicz Kenneth R Mackenzie i reżyserii Petera ~zajkoskiego. Premiera ta była połączona z promocją znoionego J Szumiło A. Szumiński W Śieńczyk-Pyka E. Szym.:;:.1k ]. Tabero \ Tumaszeski H. Werakm W. Wiśnieski. Wojcic::1.:hoska \Y/. Wojtalek;: Z. Wroniecka M. Wylot M. Zasłaski K. Zdanieicz S. Zi macki ydania dujęzycznej ersji tej epopei, ydanej przez Polską Fundację Kulturalną. Przedstaienie zostało potórzone następnego dnia tj. 8 lutego br.- dla młodzieży polskich szkól sobotnich i kursó j. polskiego W. Brytanii. 27 czerca br. odbyła się premiera Pana Tadeusza j. polskim, stylu rapsodycznym, kostiumach z epoki reżyserii Marii Rabczyńskiej. Tym razem gościliśmy aktoró z Krakoa. Obecnie proponujemy obejrzenie Dziadó(scen ybranych) Grzegorza Mróczyńskiego. Wystąpią aryści skupieni okół Teatru im. C. Norida Jeleniej Górze i Teatru Polskiego Poznaniu. Tym prze dstaieniem kończymy tegoroczne obchody Roku Mickieiczoskiego. Dziękujemy za zainteresoanie. ANNA MARA GRABANA Dyrektor Artystyczny

3 W lecie postaje Śitezianka i Dudarz. przebya Wilnie, gdzie często. spotyka się z Marylą. Postają Dziady, nazane później częścią V, które kończy 1822 roku. ADAM MCKEWCZ kalendarium życia i tórczości grudnia urodził się Zaosiu (lub Noogródku) Adam Mickieicz, syn Mickieicza, komornika mińskiego i Barbary z dornu Majeskiej rześnia podejmuje naukę Jesienią Mikołaja szkole o.o. Dominikanó Noogródku maja umiera ojciec. 18is - Kończy naukę szkole poiatoej Noogródku. 17 rześnia immatrykuluje się na Uniersytecie Wileńskim. W trakcie trających do czerca 1819 studió zdobya gruntone i nooczesne ykształcenie humanistyczne zakresie filologii klasycznej - G.E. Groddeck, historii - ]. Leleel i teorii literatury - L. Boroski Na przełomie rześnia i października rozpoczyna działalność Toarzysto Filomató - tajny ziązek studentó, ktorego Mickieicz jest spółzałożycielem. Ma ono charakter literackiego kółka samokształcenioego, gdzie poeta przedstaia piersze próby literackie, prace krytyczne i przekłady, pisze dedykoane filomackim przyjaciołom iersze okolicznościoe i programoe W 'Tygodniku Wileńskim' (nr 125) ukazuje się pierszy drukoany iersz Mickieicza Zima miejska. W grudniu rozpoczyna pisanie Kartofli. Poemka czterech pieśniach o odkryciu Ameryki - dzieła, którego ostatecznie nie ukończył W 'Tygodniku Wilet1skirn' (nr 133) ukazuje się Żyiła. Poiastka z dziejó liteskich. 'Pamiętnik Warszaski' (t. 13) publikuje obszerną recenzję Mickieicza pt. Uagi nad 'fagiellonidq' Dyzmasa Bończy Tomaszeskiego, drukoaną Berdyczoie r W maju i czercu poeta składa ustne egzaminy na stopień magistra Oddziale Literatury. 23 lipca Komitet Szkolny ramach zoboiązań stypendialnych kieruje Mickieicza do pracy nauczycielskiej szkole poiatoej Konie. 8 rześnia yjeżdża do Kona, zamieszkuje na terenie szkoły. W grudniu pisze pierszą balladę To lubię i iersz dedykacyjny Do przyjaciół W pierszej połoie roku postają ballady: Śiteź, Rybka, Lilie, Pani Tivardoska, Tukaj i,rękaiczka. Sierpień spędza Mickieicz Tuhanoiczach, gdzie poznct 'e Marylę Wereszczakónę. 9 października umiera matka, co ukryane jest przed poelą, aż do Bożego Narodzenia. Jesienią pisze tz. romanse: Pier1<Jsnek i Kurhanek Maryli. W grudniu postaje Hymn na Ziastoanie N.P. Marii, Oda do młodości i Pieś1 i filaretó W styczniu postaje ballada Rvmantyczność, a później Porót taty i pradopodobnie piersza redakcja części Dziadó. 2 lutego ślub Maryli Wereszczakóny z Warzy11cem Pu ttkamerem. W marcu Mickieicz naiazuje romans z Karoliną Ko\ alską. W kietniu postaje iersz Żeglarz. W lipcu Komitet Sz.kolny udziela Mickieiczoi rocznego urlopu od pracy nauczycielskiej. Na akacje yjeżdża do domu rodzinnego, odiedza Tuhanoicze pod nieobecność Maryli, do której beznadziejna miłość nasila się W styczniu podejmuje pracę nad objaśnieniami do Sofi6ki S. Trembeckiego. W lutym pisze iersz Do Joachima Leleela, który kietniu ukazuje się osobnym ydaniu. Na początku czerca ukazuje się pierszy tomik Poezji Mickieicza, który zaiera Przedmoę o poezji romantycznej, cykl czternastu Ballad i romans6 oraz Wiersze r6żne. W lipcu i sierpniu Mickieicz przebya Szczor~ach, gdzie pradopodobnie pisze Grażynę. We rześniu poraca do pracy nauczycielskiej Konie W styczniu ukazuje się tysiącu egzemplarzy tajny druk pierszego tomiku Poezji. W lutym poeta pracuje nad tekstem Dziad6 i pisze balladoy iersz Upiór. W kietniu ychodzi drugi tomik Poezji, zaiera Grażynę, Dziadó część i V, ugruntouje słaę Mickieicza jako poety romantycznego. Od lipca do października Noosilco proadzi Wilnie śledzto spraie tajnych stoarzyszeń młodzieży, następują aresztoania studentó i ucznió. 23 października ar~sztoany zostaje Mickieicz kietnia, za poręczeniem Leleela, poeta ychodzi z ięzienia. Wyrok skazujący filomató i filaretó na deportację do Rosji car Aleksander podpisuje 14 sierpn~a. W końcu lipca, po otrzymaniu zezolenia na yjazd z Wilna, Mickieicz yjeżdża do Kona, a następnie na kurację do Połągi, skąd końcu sierpnia raca do Wilna. W nocy 24 października filomaci urządzają ucztę pożegnalną na cześć yjeżdżających na zesłanie. 25 października Mickieicz opuszcza Wilno i przez Kono, Kiejdany, Szale, Upitę dociera 6 listopada do Petersburga, gdzie poznaje późniejszych dekabrystó (K. Rylejea, A. Bestużea) stycmia yjeżdża do Odessy, delegoany do pracy liceum Richelieugo, której pradopodobnie nie podejmuje. Utrzymuje kontakty toarzyskie z polenią odesską, poznaje Karolinę Sobańską, postaje cykl sonetó erotycznych. W sierpniu yrusza na niemal dumiesięczną ycieczkę na Krym, postają piersze sonety z krymskiego cyklu. 12 grudnia yjeżd ża do Mosky, gdzie przebya do kietnia 1828, otrzymuje posadę kancelarii gubernatora Dymitra Golicyna. Utrzymuje kontakty toarzyskie z tamtejszą elitą kulturalną (A. Puszkinem, N. Poleojem, S. Soboleskim, P. Wia ziemskim; Z. Wołkońską). Pozo. je Karolinę Jeanisch, której się ośiadcza, pianistkę Marię Szymanoską i Józefa Oleszkieicza W grudniu ukazują się Moskie Sonety, zaierają cykl sonetó erotycznych i Sonety krymskie grudnia yjeżdża do Petersburga, gdzie przebya do maja 1829 roku. Przyjaźni się z rodziną Szymanoskiej, córkami Heleną i Celiną, które tu zamieszkały W Petersburgu ukazuje się Konrad Wallenrod Wychodzi dutomoe ydanie zbioroe Poezji Mickieicza, a nim utory i

4 ROK. ROKEM MCKEWCZOWSS'.M ROK. ROKEM MCKEWCZOWSKM przekłady napisane okresie rosyjskim oraz Farys i drugie ydanie Konrada Wallenroda. 15 maja yjeżdża z Rosji i płynie okrętem z Kronsztadu do Hamburga. W drodze do Rzymu ziedza Berlin, Drezno, Pragę, Kalsbad, Weimar, południoe Niemcy, Szajcarię, Mediolan, Wenecję, Florencję. W czasie dutygodnioego pobytu Weimarze składa hołd Goethemu. 18 listopada przybya do Rzymu Do 6 maja przebya Rzymie, potem odbya ycieczkę do Neapolu i na Sycylię. Rodzi się noa miłość poety do Henrietty Ankiczóny. W sierpniu yjeżdża do Szajcarii, gdzie poznaje Zygmunta Krasińskiego, postaje tu iersz Do m atki Polki. Od października pononie 'Rzymie, gdzie.zbliża się z ks. Stanisłaem '... \.,....' /... Chołonieskim. Postają liryki zane 'rzymskimi' - śiadecto głębokich przeżyć religijnych kietnia yjeżdża z Rzymu i przez Geneę udaje się do Paryża, gdzie zaiera znajomość z ks. Felicite de Lamennais. W ziązku z ybuchem po.stania Warszaie yrusza do Królesta, lecz dociera tylko do Wielkopolski, gdzie naiązuje kontakt z ładzami postańczymi. Pokłosiem tego okresu są iersze postańcze, m.in. Śmierć pułkonika i Reduta Ordona oraz ballada Ucieczka W Poznańskiem przebya do początku marca, następnie udaje się do Drezna (marzeckiecień), gdzie postają liryki religijne, m.in. Mędrcy, Śniła mi się zima, a przede szystkim 'arcydramat' narodoy część Dziadó. 1 sierpnia osiedla się na stałe Paryżu, pracuje nad ostateczną redakcją Dziadó. Jesienią pisze Księgi narodu polskiego i pielgrzymsta polskiego. W grudniu oba te dzieła ukazują się drukiem Paryżu. W tym okresie postaje iększość bajek i rozpoczyna pracę nad Panem Tadeuszem Publikuje artykuły publicystyczne 'Pielgrzymie Polskim'. W lipcu yjeżdża do Bex Szajcarii, gdzie opiekuje się chorym przyjacielem-postańcem, Stefanem Garczyńskim, z którym następnie przenosi się na poh,idnie Francji do Avignonu, gdzie e rześniu Garczyński umiera. Po porocie do Paryża kontynuuje pracę nad Panem Tadeuszem W lutym poeta ukończył Pana Tadeusza, którego druk trał do ko11ca czerca, a jesienią ukazał się sprzedaży. Dziełem tym zakończył publiczną tórczość poetycką. 22 lipca Adam Mickieicz zaarł małżeństo z Celiną Szym a noską.,. f,-:-_. ' J ' ł'~ '\ '\ / : ~.. ~ r,... ~ ~. ~.,..,. ; - :.) rześnia urodziła się córka Maria, późniejsza Garecka, ukochana córka poety. Mickieicz rozpoczyna pracę nad dziełem Piem1sze ieki historii Polski, która trała do druk Pisze po francusku dramat o konfederatach barskich, z którego zachoały się tylko da piersze akty Ukazuje się zbioroe ydanie dzieł Adama Mickieicza, tom ósmy zaiera utory liryczne pisane od roku 1830 oraz ybór postały latach mistycznych Zda1i i uag. 27 czerca urodził się syn Władysła, przyszły biograf i ydaca dzieł ojca. Mickieicz podejmuje starania o uzyskanie katedry literatury łaci1'1skiej na Akademii Lozaimie. Portret Adama Mickieo.:icza - rysunek C)priana Kamila Norlilida

5 ROK. ROKEM MCKEWCZOWSKM TEATR MAŁYCH FORM W jesieni yjeżdża do Szajcarii, lecz 9 listopada poraca do Paryża na ieść o chorobie żony czercu rodzina Mickieiczó przenosi się do lozzanny, gdzie Akademii otrzymał stanoisko profesora. Pierszy ykład ygłosił 12 listopada. W Lozannie postaje kilka najpiękniejszych lirykó poety, m.in. Nad odą ielką i czystą, Snuć miłość, _których za życia nie ogłosił. Dyrektor: FREDERCK RCHARDS Dyrektor Artystyczny: ANNA MARA GRABANA Adam Mickieicz 81 Sterlin& Gdns London SE 14 60U Tel O rześnia Mickieicz otrzymuje nominację na profesora literatur słoiańskich College de France Paryżu, gdzie poraca 13 października. 22 grudnia ygłasza pierszy ykład College W lipcu następuje narót choroby żony. 30 lipca domu Mickieiczó pojaia się po raz pierszy Andrzej Toiański, który przyraca przytomność, sproadzonej z lecznicy, Celinie. Od tego ydarzenia Mickieicz staje się yznacą 'Spray Bożej' Toia1'lskiego i pozyskuje mu zolennikó. Dusetna Rocznica Urodzin Wieszcza CZĘŚĆ przera CZĘŚĆ li maja piersze zebranie Koła Toiańczykó Nanterre, 19 maja Micieicz obejmuje kieronicto Kołem, z poodu ydalenia Toiańskiego z Francji. opracoanie tekstu i reżyseria: GRZEGORZ MRÓWCZYŃSK Od grudnia do maja 1844 poeta proadzi V Kurs ykładó College de France pośięcony Biesiadzie Toiańskiego, z tego poodu zostaje zolniony z tych oboiązkó. muzyka: JAN A. P. KACZMAREK kostiumy: ZBGNEW BEDNAROWCZ W lutym ychodzi zbioroe ydanie dzieł Mickieicza pt. Pisma. W drugiej połoie roku następuje stopnioy rozpad Koła Toiańczykó. obsada: Gusta-Konrad Ksiądz MARUSZ SABNEWCZ KAZMERZ KRZACZKOWSK W początkach lutego Mickieicz yjeżdża do Zurychu na rozmoy z Toiańskim. 7 kietnia opuszcza Zurych bez pożegnania z Toiańskim i poraca do Paryża 30 listopada postaje odrębne Koło pod przeodnictem poety stycznia Mickieiez yjeżdża do Włoch. 25 marca jest na audiencji u papieża Piusa X. W kietniu-czercu organizuje legion polski. 10 lipca poraca do Paryża marca ychodzi pierszy numer 'Tribune des Peuples' ('Trybuna Ludó') z artykułem Mickieicza jako redaktora pisma. 15 października ogła sza ośiadczenie imieniu polskich spółpraconikó o ystąpieniu z redakcji. Ksiądz Piotr POTR KONECZYŃSK Ea LDA FLPEK-CZARNY Narrator GRZEGORZ MRÓWCZYŃSK inspicjent: MAREK KUDAJCZYK dźięk, śiatło: DAVD FOSTER W spektaklu ykorzystano także: Alleluja z Oratorium "Mesjasz" G. F. Haendla Veni Creator z V Symfonii G. Mahlera Dalsze przedstaienia: 1 listopada 1998 r. (niedziela) godz i godz października obejmuje posadę bibliotekarza Bibliotece Arsenału marca umiera Celina Mickieiczoa. 11 rześnia poeta yj eżdża do Konstantynopola, gdzie organizuje oddziały polskie do alki z Rosją. 26 listopada zmarł Konstantynopolu czasie epidemii cholery stycznia pochoano złoki poety na cmentarzu Montmorency pod Paryżem lipca prochy Adama Mickieicza złożone zostały osobnej krypcie Katedry na Waelu Krakoie. ilustracj>: AN DP.EW CARSON

6 ROK. ROKEM MCKEW.C ZQlll/SKM'

7 R O K. ROKEM MCKEWCZOWSKM' ' GRZEGORZ MRÓWCZYŃSK Aktor, reżyser, pedagog, dyrektor teatru. Ukończył Wydział Aktorski (1968) i Wydział reżyserii (1975) Państoej Wyższej Aleksandra Zeleroicza Warszaie. Płockiego Był Szkole Teatralnej im. jednym z założycieli Teatru Urodził się Poznaniu. W 1986 r. ukończył PWSFTViT teatralne, to role spektaklach: Maria i teleizyjny - Dzieiątym Jego dyplomy Woyzeck Buchnera Hanuszkieicza i Ostatni Gorkiego Łodzi. MARUSZ SABNEWCZ A. E. Karina, natomiast dyplom spra iedliym Jurandota J. Machulskiego r. Dyrektor Teatru Polskiego Bydgoszczy , Teatru Polskiego W 1986 r. Poznaniu ( ), Teatru im. C. Norida Jeleniej Górze od marca z a grał rozpoczął pracę kilka ażnych Mróczyńskiego, 1997 r. Wykładoca gry aktorskiej PWST e Wrocłaiu latach , ykładoca Uniersytetu Wrocłaskiego , Uniersytetu im. Adama Mickieicza Poznaniu Państoym Teatrze Polskim Poznaniu, gdzie ról: Gustaa Konrada Dziadach Mickieicza Artura Tangu Mrożka M. Okopińskiego, G. Smurgonia Kurce odnej Witkacego J. Nyczka i Gustaa Ślubach panieńskich Fredry W 199~ r. Mróczyńskiego. G. rozpoczął pracę Państoym Teatrze Noym Poznaniu i zagrał tu m.in. Syfona Ferdydurke Gombroicza. Kittela Ghette Sobola, Jako reżyser interesuje arem romantycznym, się przede szystkim ielkim polskim repertu- realizując m. in.: Pierścień ielkiej damy i Kleopatrę i Cezara Cypriana Kamila Norida (nagroda reżyserska Festialu Klasyki Polskiej Opolu 1975), Kordiana Juliusza Słóackiego, Edmunda Królu Learze Szekspira, Borodina Czeronych nosach Barnesa, Głoackiego Policjanta Antygonie Noym Jorku i Pankracego Krasińskiego. Nie-boskiej komedii dukrotnie Dziady Adama Mickieicza (Teatr Polski Poznaniu 1987, Teatr im. C. Norida Jeleniej Górze 1997). że Mói o sobie, jest przede szystkim aktorem teatralnym, ma jednak rónież soim dorobku Kosmosie Gombroicza, Fryderyk Szkole Wiciuk serialu teleizyjnym ~: role spektaklach Teatru Teleizji (Witold Boża podszeka uczuć Flauberta i ostatnio -. Cyińskiej). Grzegorz Mróczyński bardzo cz~sto sięga też po najnosze spółczesne utory dramaturgii polskiej, realizując m. in. następujące prapremiery: Mimo Konopie/kę Edarda aktorem cenionym i nagradzanym: 1987 r. Współczesnej Redlińskiego (nagroda reżyserska na Festialu młodego ieku i stosunkoo dziedzinie teatru (n agroda redakcji Dramaturgii Polskiej -Wrocła 1974). Trzecia prao i druga leo od księżyca Janusza Rudnickiego, 1995 (najlepszy spektakl Gorzoskich Spotkań Teatralnych, Gorzó Wlkp 1995). Artystyczną im. St. Mickieicza r e ż. Wyspiańskiego Głosu za Mróczyńskiego G. niedługiego stażu zaodoego, jest Młodej Sztuki Wielkopolskiego), 1989 r. Nagrodę rolę otrzymał Medal ~ Gustaa Konrada Dziadach A. i 1990 r. Nagrodę Artystyczną Miasta Poznania. Pracoał także za granicą m.in. Banja Luce (Jugosłaia)...: prapremiera jugosłoiańska (1986),,;.: Ołtarza Charkoie zniesionego sobie reneusza redyńskiego (Ukraina) Operetka Witolda Gombroicza,, ~ prapremiera ukraińska - głóna nagroda na Festialu Dramaturgii Polskiej (1989). Szkołę Teatralną Wrocłaiu ukończyła została zaangażoana '' rolą Grzegorz Mróczyński e reżyseroał także Teatrze Teleizji m.in. Sentyment do Wenecji Luis Welle'a, Normalne serce Larry Kramera do Teatru Polskiego Szczecinie, gdzie Antygony Antygonie Sofoklesa Nasępne zagrane role to: Nastusia Beatrycze Słudze roku 1992 i tym samym roku Z. LDA FLPEK-CZARNY zadebiutoała Wilkońskiego. Białych nocach Dostojeskiego, dóch panó Goldoniego i kilka mniejszych ról. (prapremiera tel eizyjna (1987). W 1995r. Ważniejsze role aktorskie: Wacła Zemście i Wacła Mężu i żonie Aleksandra Fredry, Stach Krakoiakach i Góralach Wojciecha Bogusłaskiego, Car Kordianie Juliusza Słoackiego, Major Cath Paragrafie 22 Josepha Hellera. została zaar:igażoana do Teatru im. C. Norida Jeleniej Górze, gdzie rónież pierszą soją rolę zagrała Antygonie Sofoklesa, ale tym razem była to smena. Ponadto grała Agafię Ożenku Gogola Siergieja Fiedotoa, Dzieczynę prapremieroym spektaklu Ślub. Trzech. Pięcioro koreańskiego autora Mróczyńskiego. Pasterkę-Eę Dziadach Mickieicza G. X<

8 R O K. ROKEM MCKEWCZOWSKM' Urodził się 1 KAZMERZ KRZACZKOWSl< Teleizyjną Pracoał ",. ' 11V1950r. W 1974 r. i Teatralną R O K. ROKEM MCKEWCZOWSKM' ukończył Państoą Wyższą Szkołę Filmoą, Łodzi. Filolog. Teatrolog. Dziennikarka TV. Autorka licznych programó TV z zakresu publi- Jeleniej Górze, Legnicy, Opolu, Kaliszu i e Wrocłaiu. Jest cystyki kulturalnej i reportaży filmoych, felietonó, idoisk publicystyczno- aktorem o dużym dorobku i dośiadczeniu, jego emploi predystynuje go do teatralnych. Redaktor i elu idoisk Teatru TV. Otrzymyała nagrody za tórczość < najcz ę ściej ról charakterystycznych i te kich ról zagranych przez tego aktora, tegoż ymienić grya. Nie sposób ymieńmy ięc Jozsi Hymnie Schajdy, Eugeniusz Tangu te Mrożka, szyst- najażniejsze: autora, Piotr Biezsiemiono Mieszczanach Gorkiego, Choculia Piotra teleizyjną. Autorka scenariusza (pierszego historii poojennej Teleizji rolę Księdza ~: 1978 r. otrzymał nagrodę aktorską na Konfrontacjach Horaka, emisja 1981 r.). Ostatnio kieronik Redakcji WidoiskTeatralny~h Teleizji Katoice. Nie zeryfikoana stanie ojennym. WW. Brytanii od 1984 r. Założyła i proadzi z Frederickiem Richardsem Teatr Małych Form (od 1990 r.) i Teatrzyk Wyobraźni (od 1994 r.). Klasyki Polskiej Opolu. innymi nicjatorka i organizator 50. rocznicy śmierci Marii Palikoskiej-Jasnorzeskiej, Syn a filmie Chleba naszego poszedniego J. Zaorskiego, Raczka autorka sztuki o poetce pt. Maria, ystaionej Ne End Theatre Londynie Pójdziesz ponad sadem (1996). Roku Mickieiczoskiego (1998) i Dni Dziecka W. Brytanii (od 1994 r.) Kazimierz Krzaczkoski ma za Dom aradzkiego, a także sobą. iele ról filmoych. Podgórskiego, Kraczuka epizody filmie Obcy musi Grał między Wielkim fruać biegu Sanieskiego i Współpracuje z prasą emigracyjną. Wodnik Kolskiego.,, 'o W 1987 r. POTR KONECZYŃSK ukończył rozpoczął pracę Państoą Wyższą Szkołę Te a traln ą e Wrocłaiu Teatrze im. Cypriana Norida Jeleniej Górze. Już i,. debiut sceniczny - rola Puka Śnie nocy letniej Szekspira reżyserii Waldemara Zaodzińskiego przyniosła " opinia ugrunto a ła się Chłopca mu uznanie krytykó i sympatię publiczności. Ta po dalszych rolach tego aktora: sztuce Godzina kota P.O. Enquista, Daida Koncercie ś. Oidiusza A. Buero Vallejo, Milta Mallvin a Sie kochamy Schisg alla,,.. Dziadach zr eal izoanych jeleniogórskim Teatrze przez G. Mróczyńskiego Jańcio ANNA MARA GRABANA Polskiej) idoiska Teatru TV o systemie totalitarnym (Pustelnia g. poieści St. Parobek S Zabaie spektaklu Noc Walpurgii albo kroki Komandora Jerofiejea. Za ' Urodziła się Ciężkoicach k/jaorzna. Absolentka Uniersytetu Łódzkiego. Wacłaa Zemście Fredry, Syna Szklanej menażerii't. Williamsa. Za rolę Kelnera Młodego sztuce Tadeusza Różeicza pt. Stara kobieta ysiaduje A. Bubienia otrzymał nagrodę dla najlepszego aktora Konkursie Po l skich W s półcz e snych Sztuk młodego pokolenia organizoanym przez Ministersto Kultury i Sztuki i ZASP (1995). Ostatnim osiągnięciem aktorskim Piotra Kon ie czyńskiego je st rol a Koczkariea Ożenku Gogo la. J est ielokrotnym laureatem nagród plebiscycie publiczności na najpopularni ejszego aktora oraz odznaki Zasłużony Dz ia łacz Kultury. Piotr Konieczyński ystąpił ponadto filmie Najdłuższa ojna nooczesnej Europy i spektaklu teleizyjnym tycie Galileusza Macieja Prusa. SHEET GLASS Specialists for over 20 years in imported 3 and 4mm horticultural and 4mm Toughened Sheet Glass We stock large quantities of 2,3,4,5 and 6mm sheet, and 6mm ired Cutting Service available for long runs 2mm and 3mm PCTURE FRAME GLASS FROM OUR OWN CUTNG TABLES ~ MPORTERS OF 2mm CUT SZES Pencil edged glass available from our AUTOMATC TWN-EDGE GRNDNG MACHNES CONCORDE G' ss PLC Concorde Hou.se, Caxton Street North, London E16 1JL 1ł , Fax: WHOLESALE AND EXPORT NOURES ONLY &

9 POLSKA FUNDACJA POLSKA DZAŁ WYDAWNCZY PFK 23 COLERDGE STREET, HOVE, EAST SUSSEX BN3 SAB Tel Fax TV POLONA Poza ydaniem ponad 400 tytułó książek ydaje rónież DZENNK POLSK" Programy TELEWZYJNE i RADOWE bezpośrednio z Polski odbierane Wielkiej Brytanii W naszej ofercie : ysokiej jakości anteny i odbiorniki najnoszej generacji (łate obsłudze) fachoo instalotja i profesionalne strojenie systemu seris, pogarancyjny i pogotoie techniczne 12 miesięczny garancjo teleizją satelitarl'\q zajm1.-1jemy się p ofesiol'\all'\ie Polsce i W.Brytanii j1.-1ż od początk.~ jej ismiel'\ia. Wśród l'\aszyc~ 1i1satysfakcjonoanych Klientó s~ mi~dzy il'\l'\ymi: Dziel'\nik Polski, Kl1.-1b Lomikó, Jl'\sty t K1.-1lt1.-1ry Polskiej, Polskie Pet'\sjol'\aiy1 Patafie, Szpitale KULTURALNA. 63 JEDDO ROAD, LONDON W12 9ED Tel Fax TELEWZJA Stanisła Wynicze~ko e - jedyną codzienną polską gazetą TYDZEŃ POLSK" vum11u\~ ~ff ~i Europie Zachodniej, ukazującą się nieprzerp.nie od lat, docierającą do Polakó na całym śiecie. - ydanie sobotni o - n ie dzielne Dziennika". Artykuły polityczne, spray kulturalne, sztuka. Reklama dźignią handlu - przyjmujef!ly różne ogłoszenia -. drobne i ramkoe (po polsku i po angielsku). Redakcja: 63 JEDDO ROAD, LONDON W12 9ED Tel Fax o az se!ki odbiotcó pryamych -----~ CALDRA HOUSE LTD = TEL: , M - Mobile: FAX: '-M* Dodatkoych lnfirmacj udziela nasza bbro hadowa: PDSK Kinu Street London WB ORF MEMBER OF THE BRTSH-POLSH CHAMBER OF COMMERCE 23 Coleridge Street, Hove, East Sussex BN3 SAB Tel Fax ~ Drukarnia Dziennika Polskiego", Tygodnia Polskiego" i ksu,żek Polskiej Fundacji Kulturalnej. Poleca usługi drukarskie. ksiqżki, czasopisma, druki koloroe - szybko, tanio, fachoo. ~ ndyidualne usługi *

10 ROK. ROKEM MCKEWCZOWSKM S. MCHAŁOWSK & Co. ~\a~~ c,.e>" Tlł~~t. u~ ~t!. 9{ajszy6ciej - za1at1 'J{ajfe.piej 'J{ajtaniej ACCOUNTANTS & AUDTORS 90 Brlxton Hiii, London SW2 1QN. Tel. Day n Evenlng [!:!' BLETY LOTNK;ZE (!:!' Oferuje usługi: zestaienia i ulgi podatkoe, negocjacje z urzędem podatkoym, apela- cje i inne. 7011/B/AJ AMEMBEROF THE NSTTtrrE OF COMPANY ACCOUNTANTS N PUBLC PRACTCE pomoże doradzi BLETY AUTOKAROWE LCENCJONOWANYCH LN. do i~kszoki miast Polski, Anglii, Czech i na Ukrain~ [!( WYJAZDY GRUPOWE g WAKACJE W POLSCE Zakopane, Ustroc\, Mazury [!( REZERWACJA HOTEL Polsce i Anglii [i( UZDROWSKA. Ustroń, Ciechoc:inek, Kudoa i inne r!f KURSY ANGELSKEGO [if WYNAJEM SAMOCHOl>ÓW [i( BLETY PROMOWE (i!' UBEZPECZENA S'PECJ.U'J.[.'E O JT,!l(.l'Y ~ /Fu Princes Gate, Exhibition Road LONDON SW7 2PN (stacja metra - South Kensington) OGNSKO POLSKE POLONEZ TRAVEL 16 Trinłty Rd., London SW17. 1 piętro Tel: Fax (Obok kolejki, Tooting Bee") (ejście przez sklep Manna") BLETY DO POLSK NA CAŁY ŚWAT SAMOLOTY, KOLEJE, AUTOBUSY USTY ZAPRASZAJĄCE, WZY, PASZPORTY PRZEKAZY PENĘt/JE PACZK DO POLSK Szybko, spranie ł tanio Bank Handloy Warszaie S.A. Rok zalcialił 1870 ODDZAŁ W LONDYNE 16 Eastcheap, London EC3M 180 s JEDYNY WYŁĄCZNE UPRAWNONY DO DZAŁALNOSC NA TERENE W. BRYTAN PRZEDSTAWCEL BANKU PKO S.A. poleca n astr puj1ce usługi: * alektronlczne i teleksoe przekazy na rachunki alutoe dla o sób krajoych i zagranicznych, proadzone e szystkich bankach Polsce, * obsługę zleceń na ypłaty odbiorcom Polsce kot gotóce alutach ymienialnych, ponadto proadzlmy: * rachunki bleżęce dla przedsiębiorst, * rachunki oszczędnościoe dla osób pryatnych płatne na kdde tędanie i terminoe, obsługę kasoę klientó, obslugę handlu zagranicznego, ystaianie garancji, * skup eksli oraz inne operacje bankoe. OBSLUG~ KLENTÓW PROWADZMY W GODZ.! S.OO OD PONEDZALKU DO PĄTKU. WPł.AT DOKONYWAĆ MOŻNA TAKŻE DROGĄ POCZTOWĄ W FORME CZEKÓW, BANKERS DRAFTS ORAZ NTERNATONAL MONEY ORDER ZAPEWNAMY szybke. TERMNOWE BEZPECZNE WYKONANE PRZYJ~TYCH ZLECEN PO NSKCH KOSZTACH Ponad 40 lat dośiadczenia na trasie Anglia - Polska EAGLE TRANSPORT 57 Edbrooke Road, London W9 2DE 1!' Tel/Fax sarprzesedlena DO KRAJU. Od ponad 30 lat specjalizujemy się pakoaniu, magazynoaniu i przeożeniu mienia przesiedlenia. sarexpress PACZKOWY odbieramy paczki z domó Londynie, niezależnie od ich agi. Garantujemy dostaę do szystkich miejscości Polsce terminie 5-10 dni od daty yjazdu...-transporty ŁADUNKÓW ZBOROWYCH (DROBNCA) DO POLSK P. Leelłe _.PRZEPROWADZK W UK NA KONTYNENT 29 Groundell Road SWNOON Nul agenci PRMA OELCATESSEN 192 North End Road, LONDON W 14 'r WYJAZDY W KAŻDĄ SOBOTĘ

11 ROK. ROKEM MCKEWCZOWSKM Fundatorzy Roku Mickieiczoskiego Wielkiej Brytanii FUNDACJA M. B. GRABOWSKEGO THE HOLY FAMLY OF NAZARETH EDUCATONAL TRUST MNSTERSTWO KULTURY SZTUK POLONA AD FOUNDATON TRUST POLSKA MACERZ SZKOLNA ZA GRANCĄ STOWARZYSZENE POLSKCH KOMBATANTÓW W W. BRYTAN STOWARZYSZENE 'WSPÓLNOTA POLSKA' ZJEDNOCZENE POLSKE W W. BRYTAN DANUTA GERC TADEUSZ & KRZYSZTOF WALCZAK TEATR MAŁYCH FORM 81 Sterling Gdns London SEl4 6DUTel Dyrektor: FREDERCK RCHARDS Dyrektor Artystyczny: ANNA MARA GRABANA TEATR MAŁYCH FORM założony 1990 r. kalendarium życia i tórczości: HELENA KARWACKA słoo o Dziadach: GRZEGORZ MRÓWCZYŃSK redakcja programu: ANNA MARA GRABANA opracoanie graficzne programu: ANNA CARSON. tel O ilustracje: ANDREW CARSON, tel O druk: POLPRNT, tel O

WARSZTATY LITERACKIE POD ŚNIEŻKĄ KARPACZ 2014

WARSZTATY LITERACKIE POD ŚNIEŻKĄ KARPACZ 2014 WARSZTATY LITERACKIE POD ŚNIEŻKĄ KARPACZ 2014 Program WARSZTATÓW: 3.10.2014 r. 18.30 Uroczyste otwarcie Warsztatów Literackich pod Śnieżką 18.30-22.00 Rozmowy o poezji i nie tylko, cz. I Sala Konferencyjna

Bardziej szczegółowo

Program XXXVII sesji Stałej Konferencji Muzeów, Bibliotek i Archiwów na Zachodzie

Program XXXVII sesji Stałej Konferencji Muzeów, Bibliotek i Archiwów na Zachodzie Program XXXVII sesji Stałej Konferencji Muzeów, Bibliotek i Archiwów na Zachodzie Rapperswil, 2.09-06.09 2015 02.09 (środa) przyjazd i rejestracja w ośrodku konferencyjnym 19.00 kolacja 03.09 (czwartek)

Bardziej szczegółowo

Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina

Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina Zestawienie ofert w Konkursie z dziedziny kultury AD 2010 wraz z przyznanymi dotacjami Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina

Bardziej szczegółowo

Ignacy Domeyko. Obywatel Świata

Ignacy Domeyko. Obywatel Świata Ignacy Domeyko Obywatel Świata Czasy młodości Ignacy Domeyko urodził się 31 lipca 1802 w Niedźwiadce na terenie dzisiejszej Białorusi. Od najmłodszych lat interesował się naukami ścisłymi, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

nauczyciel naszej szkoły

nauczyciel naszej szkoły Pan Apolinary Nosalski - poeta, pisarz i nauczyciel naszej szkoły Praca zbiorowa Urodził się 22 czerwca 1930 roku we wsi Brudno koło Parczewa. Po ukończeniu w 1944 r. Szkoły Powszechnej w Koczergach kontynuował

Bardziej szczegółowo

Odpowiednie dać rzeczy słowo!

Odpowiednie dać rzeczy słowo! Lekcje języka polskiego w Społecznym Gimnazjum STO nr 27 Odpowiednie dać rzeczy słowo! Cyprian Kamil Norwid Justyna Walczak i Małgorzata Białek Nasi uczniowie: poznają siebie, swoje możliwości, rozwijają

Bardziej szczegółowo

Trzeba pomóc. Krystyna Lachowicz

Trzeba pomóc. Krystyna Lachowicz Krystyna Lachowicz Trzeba pomóc cz. I Po kilkudziesięciu latach przerwy, w 1989 roku znów zaczęły ukazywać się niezależne, polskie gazety na Wschodzie. Głos znad Niemna, tygodnik Związku Polaków na Białorusi

Bardziej szczegółowo

17593, 17594. Balladyna / Juliusz słowacki. Głosy do Balladyny / Marian Bizan, Paweł Hertz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970. 617 s.

17593, 17594. Balladyna / Juliusz słowacki. Głosy do Balladyny / Marian Bizan, Paweł Hertz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970. 617 s. R O K 2009 - R O K IE M JU L IU SZ A SŁ O W A CK IE G O 200. R O CZ N ICA U R O D Z IN PO E T Y BIBLIOGRAFIA WYDAWNICTW ZWARTYCH UTWORÓW JULIUSZA SŁOWACKIEGO, DZIEŁ KRYTYCZNYCH ORAZ BIOGRAFII OPRACOWANA

Bardziej szczegółowo

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Nasza inicjatywa to przykład szerokiego myślenia o edukacji artystycznej i perspektywicznego myślenia o szkole, jako społeczności

Bardziej szczegółowo

Opracowały i wykonały nauczycielki Zespołu Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach - Stefania Kiwertz i Ewa Klimasek. Bo królom był równy

Opracowały i wykonały nauczycielki Zespołu Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach - Stefania Kiwertz i Ewa Klimasek. Bo królom był równy Opracowały i wykonały nauczycielki Zespołu Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach - Stefania Kiwertz i Ewa Klimasek Bo królom był równy KONSPEKT ZAJĘĆ POŚWIĘCONYCH śyciu I TWÓRCZOŚCI JULIUSZA SŁOWACKIEGO

Bardziej szczegółowo

MAŁA AKADEMIA TEATRALNA

MAŁA AKADEMIA TEATRALNA program edukacji kulturalnej dla dzieci z klas IV - VI MAŁA AKADEMIA TEATRALNA Proszę wyobrazić sobie 70-tkę dzieci, które przez dwie godziny bawią się w teatr: słuchają opowieści o historii teatru, oglądają

Bardziej szczegółowo

Centrum Kulturalne Białorusi w Warszawie

Centrum Kulturalne Białorusi w Warszawie Centrum Kulturalne Białorusi w Warszawie Styczeń 2014 Pn Wt Śr Cz Pt Sb N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 wydarzenia: 1 stycznia Święto Nowego Roku 7

Bardziej szczegółowo

Kultura w województwie śląskim

Kultura w województwie śląskim Urząd Statystyczny Katoicach ul. Oocoa 3, 40 158 Katoice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Kultura ojeództie śląskim Katoice, czeriec

Bardziej szczegółowo

Alwernia. Moja Mała Ojczyzna. Opracowała: Karolina Hojowska

Alwernia. Moja Mała Ojczyzna. Opracowała: Karolina Hojowska Alwernia Moja Mała Ojczyzna Opracowała: Karolina Hojowska Nazywam się Karolina Hojowska, mam trzynaście lat i mieszkam w Alwerni. Tutaj też chodzę do Szkoły Podstawowej, jestem uczennicą klasy szóstej.

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE, ICH RODZAJE, ZASTOSOWANIE

BIBLIOGRAFIE, ICH RODZAJE, ZASTOSOWANIE BIBLIOGRAFIE, ICH RODZAJE, ZASTOSOWANIE Bibliografia z greki biblion książka, graphen pisać Bibliografia uporządkowany spis / wykaz,zestawienie dokumentów / zestawiony wg pewnych kryteriów, spełniający

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I. Wprowadzenie... 13. Biblioteka miejsce prezentacji i realizacji tekstu artystycznego... 19

Spis treści. Rozdział I. Wprowadzenie... 13. Biblioteka miejsce prezentacji i realizacji tekstu artystycznego... 19 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział I Biblioteka miejsce prezentacji i realizacji tekstu artystycznego... 19 1.1. Biblioteka jako audytorium... 22 1.1.1. Biblioteka publiczna... 23 1.1.1.1. Typy czytelników...

Bardziej szczegółowo

Almanach sceny polskiej

Almanach sceny polskiej INSTYTUT SZTUKI POLSKA AKADEMIA NAUK Almanach sceny polskiej 2002/03 Pod redakcją ANNY CHOJNACKIEJ XLIV Warszawa 2008 SPIS TREŚCI Od redakcji............................................ 5 Teatry i sceny

Bardziej szczegółowo

Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I

Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I Strona1 Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I......... Imię i nazwisko uczennicy/ucznia klasa nr w dzienniku Liczba uzyskanych punktów:... ocena:... Podpis

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy LITERATURA 1. "Żyć życiem innym niż większość". Twoje rozważania o wybranych bohaterach literackich idących

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski 3 - semestralne studia podyplomowe ze Scenografii Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego oferuje nowe 3-semestralne studia podyplomowe ze Scenografii. Ogólne cele kształcenia: Celem studiów jest zdobycie

Bardziej szczegółowo

Matura 2014 wykaz lektur liceum, technikum. Maturzyści

Matura 2014 wykaz lektur liceum, technikum. Maturzyści Matura 2014 wykaz lektur liceum, technikum Maturzyści Ponieważ temat maturalny z języka polskiego zredagowany jest w odniesieniu do tekstu literackiego, który zdający otrzymuje, tematy wypracowań na egzaminie

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA FRAGMENT FIKCYJNEGO PAMIĘTNIKA Z CZASÓW DAWNEGO, WIELOKULTUROWEGO TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

KONKURS NA FRAGMENT FIKCYJNEGO PAMIĘTNIKA Z CZASÓW DAWNEGO, WIELOKULTUROWEGO TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO OŚRODEK KULTURY TKACZ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM OGŁASZA KONKURS NA FRAGMENT FIKCYJNEGO PAMIĘTNIKA Z CZASÓW DAWNEGO, WIELOKULTUROWEGO TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO Przedmiotem konkursu jest przygotowanie fragmentu

Bardziej szczegółowo

Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej,

Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej, Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej, organizowanymi przez Dolnośląską Kurator Oświaty. 16 października

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2/POKL/9.5/2009

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2/POKL/9.5/2009 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2/POKL/9.5/2009 W roku szkolnym 2009/2010 i 2010/11 realizowany był w szkole projekt w ramach Kapitału Ludzkiego Człowiek w teatrze Ŝycia. W ramach projektu zrealizowano

Bardziej szczegółowo

Urodził się 13 września 1938 roku w Poznaniu. Jest polskim prozaikiem, dramaturgiem i felietonistą.

Urodził się 13 września 1938 roku w Poznaniu. Jest polskim prozaikiem, dramaturgiem i felietonistą. Urodził się 13 września 1938 roku w Poznaniu. Jest polskim prozaikiem, dramaturgiem i felietonistą. Studiował historię na Uniwersytecie Warszawskim, potem przeniósł się na Wydział Aktorski Paostwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

http://www.gazetae.com /

http://www.gazetae.com / gazeta internetowa dla Polonii w UK http://www.gazetae.com / Prasa w internecie dzieli się na strony prasy drukowanej (np. portal Newsweek'a) i portale społecznościowe. Pierwsze produkują kontent, drugie

Bardziej szczegółowo

Motyw snu w literaturze

Motyw snu w literaturze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Motyw snu w literaturze zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2010 2 Materiały ogólne 1. Danek, D. : Sen (marzenie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie kultury w Opolu

Finansowanie kultury w Opolu Finansowanie kultury w Opolu W Opolu zrealizowaliśmy dwa projekty współfinansowane z XI Priorytetu Kultura i Dziedzictwo Kulturowe POIiŚ, o łącznej wartości 53 mln zł: Remont Amfiteatru Tysiąclecia i utworzenie

Bardziej szczegółowo

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

Portfolio///Identyfikacje//Logo. Wybrane loga, które powstały od 1983 do 2014 roku.

Portfolio///Identyfikacje//Logo. Wybrane loga, które powstały od 1983 do 2014 roku. Portfolio 1983/2014 Portfolio Dyplom w Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (obecnie Akademii Sztuk Pięknych) w Gdańsku obroniłem w 1983 roku. Od tamtego czasu zajmuję się pracą w obszarze komunikacji

Bardziej szczegółowo

o łącznej wartości 53 mln zł

o łącznej wartości 53 mln zł INWESTUJEMY W OPOLE W Opolu zrealizowaliśmy dwa projekty współfinansowane z XI Priorytetu Kultura i Dziedzictwo Kulturowe POIiŚ o łącznej wartości 53 mln zł Rozbudowa Filharmonii Opolskiej Remont Amfiteatru

Bardziej szczegółowo

Andrzej Grzeszczuk. Wileńszczyzna. w II Rzeczypospolitej. Materiały dydaktyczne do lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych

Andrzej Grzeszczuk. Wileńszczyzna. w II Rzeczypospolitej. Materiały dydaktyczne do lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych Andrzej Grzeszczuk Wileńszczyzna w II Rzeczypospolitej Materiały dydaktyczne do lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych Andrzej Grzeszczuk Wileńszczyzna w II Rzeczypospolitej Materiały dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/13

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/13 Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/13 Zakończenie roku szkolnego poprzedziła uroczysta Msza św. połączona z obchodami 40 rocznicy Święceń Biskupich Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Tadeusza Zawistowskiego,

Bardziej szczegółowo

Współpraca przygraniczna. im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

Współpraca przygraniczna. im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim Współpraca przygraniczna Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim W Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim od wielu lat prowadzona jest nauka języka ukraińskiego jako języka

Bardziej szczegółowo

KONCERT LAUREATÓW XII LUBELSKIEGO FESTIWALU HERBERTOWSKIEGO II edycja ogólnopolska

KONCERT LAUREATÓW XII LUBELSKIEGO FESTIWALU HERBERTOWSKIEGO II edycja ogólnopolska KONCERT LAUREATÓW XII LUBELSKIEGO FESTIWALU HERBERTOWSKIEGO 2012 II edycja ogólnopolska Grand Prix Festiwalową Statuetkę otrzymali: w kategorii recytacji szkół gimnazjalnych Marta Łaska z Publicznego Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działalności kulturalno-popularyzatorskiej w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie w maju

Harmonogram działalności kulturalno-popularyzatorskiej w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie w maju Harmonogram działalności kulturalno-popularyzatorskiej w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie w maju 2013 roku 06.05 10.05 Tydzień Bibliotek Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Maciej Włodarczyk / Kapitan Matzky Data urodzenia: 22.06.1984 Stan cywilny: matzky@op.pl www.wix.com/matzky/portfolio

Maciej Włodarczyk / Kapitan Matzky Data urodzenia: 22.06.1984 Stan cywilny: matzky@op.pl www.wix.com/matzky/portfolio Kapitan Matzky Imię i nazwisko: Maciej Włodarczyk / Kapitan Matzky Data urodzenia: 22.06.1984 Stan cywilny: kawaler Miejsce zamieszkania: ul. Bielska 34/26 09-400 Płock Telefon kontaktowy: 501 392 665

Bardziej szczegółowo

Kalina. 5 i 6 maja (wtorek i środa) godz. 19:30

Kalina. 5 i 6 maja (wtorek i środa) godz. 19:30 OFERTA NA MAJ Kalina 5 i 6 maja (wtorek i środa) godz. 19:30 Małgorzata Głuchowska, Justyna Lipko-Konieczna Kalina reżyseria: Małgorzata Głuchowska występuje: Katarzyna Figura Jaką cenę płaci kobieta za

Bardziej szczegółowo

Historia Szkoły Podstawowej im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej

Historia Szkoły Podstawowej im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej Szkoły Podstaoej im. 17 Wielkopolskiej Dyizji Piechoty Modlnej Nie ma dokumentó dotyczących postania Szkoły Podstaoej Modlnej. Ze zględu na brak dokumentó szystkie informacje do 1945 r. pochodzą z relacji

Bardziej szczegółowo

,PUŁTUSKIE TEATRY AMATORSKIE KONKURS PTA-K pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Pułtusk

,PUŁTUSKIE TEATRY AMATORSKIE KONKURS PTA-K pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Pułtusk ,PUŁTUSKIE TEATRY AMATORSKIE KONKURS PTA-K pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Pułtusk REGULAMIN 1. Postanowienia ogólne 1. Konkurs jest zorganizowany w ramach projektu Teatralne tradycje Pułtuska,

Bardziej szczegółowo

Alojzy FELIŃSKI: Barbara Radziwiłłówna. Kraków (b. r. w.) [BN I, 9] Kazimierz BRODZIŃSKI: Wybór pism. Oprac. A. Witkowska. Wrocław 1966.

Alojzy FELIŃSKI: Barbara Radziwiłłówna. Kraków (b. r. w.) [BN I, 9] Kazimierz BRODZIŃSKI: Wybór pism. Oprac. A. Witkowska. Wrocław 1966. DWUDZIESTOLECIE PRZEDROMANTYCZNE Teksty: Alojzy FELIŃSKI: Barbara Radziwiłłówna. Kraków (b. r. w.) [BN I, 9] Kajetan KOŹMIAN: Ziemiaństwo. Wrocław 1981. Kazimierz BRODZIŃSKI: Wybór pism. Oprac. A. Witkowska.

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE I. Europa oczami dziecka budowanie wiedzy o Europie i byciu Europejczykiem z jednoczesnym kształtowaniem przynależności do własnego kraju

ZAGADNIENIE I. Europa oczami dziecka budowanie wiedzy o Europie i byciu Europejczykiem z jednoczesnym kształtowaniem przynależności do własnego kraju I ZAGADNIENIE I. Europa oczami dziecka budowanie wiedzy o Europie i byciu Europejczykiem z jednoczesnym kształtowaniem przynależności do własnego kraju Cele Zakres Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

Julita Wiench : Wystawy

Julita Wiench : Wystawy Julita Wiench : Wystawy 1983: Pokonkursowa wystawa plakatu Polnische Künstler Heute II Kunstverein Landau (Niemcy) Wystawa pokonkursowa ilustracji książek dla dzieci GTPS Gdańsk 1985: Wystawa malarstwa

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO, Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach organizuje w dn. 08 09.05.2012 r. kurs: Tworzenie koła teatralnego

SZANOWNI PAŃSTWO, Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach organizuje w dn. 08 09.05.2012 r. kurs: Tworzenie koła teatralnego SZANOWNI PAŃSTWO, Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach organizuje w dn. 08 09.05.2012 r. kurs: Tworzenie koła teatralnego Terminy i godziny szkoleń: 08.05.2012 r., w godz. 10.00 16.00

Bardziej szczegółowo

RUCHOMy TEATR XXI WIEKU DLA DZIECI XXIV sceny biblijne i historyczne. OfERTA EDUKACyJnA

RUCHOMy TEATR XXI WIEKU DLA DZIECI XXIV sceny biblijne i historyczne. OfERTA EDUKACyJnA RUCHOMy TEATR XXI WIEKU DLA DZIECI XXIV sceny biblijne i historyczne OfERTA EDUKACyJnA Zapraszamy dzieci do wspaniałego teatru ukazującego polską historię i działanie Opatrzności Bożej w dziejach naszego

Bardziej szczegółowo

Aleksander Sas-Bandrowski - tenor z Lubaczowa

Aleksander Sas-Bandrowski - tenor z Lubaczowa 1 Aleksander Sas-Bandrowski - tenor z Lubaczowa W moich wędrówkach po artystycznych śladach kultury muzycznej naszego podkarpackiego regionu dotarłem do znakomitej postaci wspaniałego artysty śpiewaka

Bardziej szczegółowo

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH. PORTRETY i SYTUACJE

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH. PORTRETY i SYTUACJE BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH PORTRETY i SYTUACJE PAPIEROSY. ZMĘCZONE TWARZE akryl na płótnie, 150 x 120 cm WAŻNIEJSZE WYSTAWY INDYWIDUALNE: 2012 Figuracja malarstwo. Galeria Ether, Warszawa. 2010

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014 Formularz należy ypełnić języku polskim,

Bardziej szczegółowo

Portfolio///Książki. Wybrane książki, które powstały do 2014 roku.

Portfolio///Książki. Wybrane książki, które powstały do 2014 roku. Portfolio 1983/2014 Portfolio Dyplom w Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (obecnie Akademii Sztuk Pięknych) w Gdańsku obroniłem w 1983 roku. Od tamtego czasu zajmuję się pracą w obszarze komunikacji

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013 2014. / zakresy pytań części szkolnej /

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013 2014. / zakresy pytań części szkolnej / EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013 2014 / zakresy pytań części szkolnej / Wielka synteza epok literackich od antyku do oświecenia - ramy czasowe - podstawy filozoficzne, hasła, idee, bohaterowie

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Marek Pawlikowski CZTERDZIEŚCI LAT UNII POLSKICH PISARZY LEKARZY

Prof. dr hab. Marek Pawlikowski CZTERDZIEŚCI LAT UNII POLSKICH PISARZY LEKARZY Prof. dr hab. Marek Pawlikowski CZTERDZIEŚCI LAT UNII POLSKICH PISARZY LEKARZY Czterdzieści lat temu, w październiku 1967 roku, podczas Zjazdu Założycielskiego w Radziejowicach, powołano do życia Stowarzyszenie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej Klasyka Żywa

Regulamin Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej Klasyka Żywa Regulamin Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej Klasyka Żywa Jubileusz 250-lecia istnienia teatru publicznego w Polsce I. Organizator Konkursu 1. Nadzór nad Konkursem sprawuje Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Chłopiec i kawka (Kauwboy) Holandia 2012, 81 min. reżyseria: Boudewijn Koole. od lat 11 szkoła podstawowa klasy 4-6 i gimnazjum

Chłopiec i kawka (Kauwboy) Holandia 2012, 81 min. reżyseria: Boudewijn Koole. od lat 11 szkoła podstawowa klasy 4-6 i gimnazjum Chłopiec i kawka (Kauwboy) Holandia 2012, 81 min. reżyseria: Boudewijn Koole od lat 11 szkoła podstawowa klasy 4-6 i gimnazjum INFORMACJE O FILMIE CHŁOPIEC I KAWKA (Kauwboy), Holandia 2012, 81 min., od

Bardziej szczegółowo

Klaudiusz Baran Urodził się w Przemyślu. W 1995 roku ukończył Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie Prof. Jerzego Jurka. Jako stypendysta rządu francuskiego kontynuował studia w

Bardziej szczegółowo

Powtórka z epok - ROMANTYZM

Powtórka z epok - ROMANTYZM Biblioteka Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów w Chorzowie Powtórka z epok - ROMANTYZM Artur Grotger Pożegnanie powstańca Granice czasowe Europa: pierwsza połowa XIX w. od rewolucji francuskiej

Bardziej szczegółowo

KONTAKTY I WYJAZDY ZAGRANICZNE PROF. HELENY WIĘCKOWSKIEJ

KONTAKTY I WYJAZDY ZAGRANICZNE PROF. HELENY WIĘCKOWSKIEJ Aleksandra Brzozowska KONTAKTY I WYJAZDY ZAGRANICZNE PROF. HELENY WIĘCKOWSKIEJ "Helena Więckowska - kobieta polska w nauce Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 10.IV.2014 Poszerzało to nasze horyzonty Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

GABRIELA ZAPOLSKA (1857-1921) 150. rocznica urodzin - scenariusz wystawy

GABRIELA ZAPOLSKA (1857-1921) 150. rocznica urodzin - scenariusz wystawy GABRIELA ZAPOLSKA (1857-1921) 150. rocznica urodzin - scenariusz wystawy Opracowanie: Anna Kula-Lubaszewska. Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie Opublikowano 21.04.2010 Temat: Gabriela Zapolska (1857-1921)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2011 Elbląg, 2012-05-25 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2011 1. Dane Fundacji: Nazwa: Fundacja Świętego Brata Alberta Siedziba: ul. Częstochowska 28,

Bardziej szczegółowo

Obchody 11 listopada Biłgoraj 2014

Obchody 11 listopada Biłgoraj 2014 Obchody 11 listopada Biłgoraj 2014 fot. Zenon Łój od redakcji Spis treści Wstęp 3 Stefan Szmidt Mój Biłgoraj 4 Henryk Wujec Bez uproszczeń Dominikańskie listy z Lublina 6 o. Tomasz Dostatni Wypisy z lektury

Bardziej szczegółowo

Czwórka z plusem NUMER SPECJALNY. Witajcie!

Czwórka z plusem NUMER SPECJALNY. Witajcie! Czwórka z plusem NUMER SPECJALNY Witajcie! Przedstawiamy Wam dzisiaj numer specjalny naszej Czwórki z plusem. Pozwoli on Wam bliżej zapoznać się z naszym patronem szkoły Adamem Mickiewiczem. Przed Wami

Bardziej szczegółowo

Lp Temat Data Zaproszony gość

Lp Temat Data Zaproszony gość Tematyka spotkań klubowych w roku szkolnym 2000/2001 Lp Temat Data Zaproszony gość 1. Boże Narodzenie, Weinachten, Christmas, - jak obchodzą je chrześcijanie? Rola i zadania związków zawodowych w realiach

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ W LO

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ W LO UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ W LO Nr XVII im. A. OSIECKIEJ we WROCŁAWIU, 13 grudnia 2010 r. 13 grudnia 2010

Bardziej szczegółowo

Pierwsza kobieta w korpusie generałów Policji

Pierwsza kobieta w korpusie generałów Policji Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Niedziela, 20 września 2015, 19:48 Strona znajduje się w archiwum. Czwartek, 23 lipca 2015 Pierwsza kobieta w korpusie generałów Policji W Pałacu Belwederskim awanse

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO MATEMATYCZNE Członek Europejskiego Towarzystwa Matematycznego

POLSKIE TOWARZYSTWO MATEMATYCZNE Członek Europejskiego Towarzystwa Matematycznego POLSKIE TOWARZYSTWO MATEMATYCZNE Członek Europejskiego Toarzysta Matematycznego ODDZIAŁ KRAKOWSKI Zarząd Oddziału ul. Reymonta 4, 30-059 Krakó, e-mail: ptm@im.uj.edu.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W MALBORKU. Patryk Witkowski, Maciej Szymkowiak

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W MALBORKU. Patryk Witkowski, Maciej Szymkowiak ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W MALBORKU Patryk Witkowski, Maciej Szymkowiak Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku mieści się na Alei Wojska Polskiego 502. W skład zespołu wchodzą technikum

Bardziej szczegółowo

Protokół ustaleń Nr 56/2005 z posiedzenia Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniach 7 i 8 listopada 2005 roku

Protokół ustaleń Nr 56/2005 z posiedzenia Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniach 7 i 8 listopada 2005 roku Protokół ustaleń Nr 56/2005 z posiedzenia Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniach 7 i 8 listopada 2005 roku Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego otworzył posiedzenie Zarządu Województwa

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM IMPREZ SPORTOWYCH, KULTURALNYCH I TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY KRZYNOWŁOGA MAŁA W 2016 ROKU

HARMONOGRAM IMPREZ SPORTOWYCH, KULTURALNYCH I TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY KRZYNOWŁOGA MAŁA W 2016 ROKU HMONOGM M OTOWYH, KULTULNYH TUYTYNYH OGNOWNYH N TN GMNY KYNOWŁOG MŁ W 2016 OKU Lp. Termin Nazwa imprezy Miejsce imprezy 1. T Y Wystawa książek w 10 rocznicę śmierci ks. Jana Twardowskiego polskiego księdza

Bardziej szczegółowo

Wykaz imprez organizowanych w styczniu 2016 roku w BOK-MCC. Lp. Data Godzina Miejsce Nazwa imprezy Organizator Uwagi

Wykaz imprez organizowanych w styczniu 2016 roku w BOK-MCC. Lp. Data Godzina Miejsce Nazwa imprezy Organizator Uwagi Wykaz imprez organizowanych w styczniu 2016 roku w Lp. Data Godzina Miejsce Nazwa imprezy Organizator Uwagi 8.01.2016 18.00 11-14.01.2016 9.30/ 12.00 Sala Forum 14.01.2016 19.00 Sala Forum Klub Oko Orła

Bardziej szczegółowo

4. Cel studiów: intensywny rozwój warsztatu naukowego w zakresie teorii muzyki i wiedzy ogólnohumanistycznej.

4. Cel studiów: intensywny rozwój warsztatu naukowego w zakresie teorii muzyki i wiedzy ogólnohumanistycznej. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa Informacja o siódmej edycji dwuletnich Podyplomowych Studiów Teorii Muzyki 1. Organizator:

Bardziej szczegółowo

Debiut na NewConnect 12 lipca 2010

Debiut na NewConnect 12 lipca 2010 Debiut na NewConnect 12 lipca 2010 Portal Filmowy STOPKLATKA marketing@stopklatka.pl 2010 1 Stopklatka.pl - wiodący portal filmowy najdłużej istniejący polski portal filmowy od sierpnia 1996 roku wysoka

Bardziej szczegółowo

HANS CHRISTIAN ANDERSEN. Przygotawała Katarzyna Semla SP-5 Żywiec

HANS CHRISTIAN ANDERSEN. Przygotawała Katarzyna Semla SP-5 Żywiec HANS CHRISTIAN ANDERSEN Przygotawała Katarzyna Semla SP-5 Żywiec HANS CHRISTIAN ANDERSEN Żył w latach 1805 1875; Prozaik, poeta, dramaturg i baśniopisarz duński; W wieku 14 lat, po śmierci ojca, we wrześniu

Bardziej szczegółowo

22.05. O godz. 10.30 odbyła się Pierwsza Komunia św. dzieci niesłyszących przygotowana przez ks. Wikariusza.

22.05. O godz. 10.30 odbyła się Pierwsza Komunia św. dzieci niesłyszących przygotowana przez ks. Wikariusza. 08.05. W parafii odbył się kiermasz książki katolickiej zorganizowany przez Drukarnię i Księgarnię Św. Wojciecha. 15.05. O godz. 10.30 odbyła się uroczystość I Komunii św. dzieci, które przygotowała katechetka

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II Jan Paweł II właściwie Karol Józef Wojtyła, urodził się 18 maja 1920 w Wadowicach, zmarł 2 kwietnia 2005 w Watykanie polski biskup rzymskokatolicki, biskup

Bardziej szczegółowo

Bagaż: Wymiary i waga - Aegean Airlines

Bagaż: Wymiary i waga - Aegean Airlines 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 21.09.2015 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Co można zabrać do samolotu? Bagaż: Wymiary i aga Jak spakoać bagaż podręczny do samolotu? Jedzenie bagażu

Bardziej szczegółowo

Jarosław Figura ur. 08.09.1968 r. w Ciepielowie (OBECNIE WOJ. MAZOWIECKIE )

Jarosław Figura ur. 08.09.1968 r. w Ciepielowie (OBECNIE WOJ. MAZOWIECKIE ) Jarosław Figura ur. 08.09.1968 r. w Ciepielowie (OBECNIE WOJ. MAZOWIECKIE ) - polonista, aktor, scenograf i reżyser fot. Kamil Witaszak Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 Rok szkolny 2012/2013 był piątym rokiem działalności Niepublicznego Przedszkola Przy Lesie Legionoie. Był to czas intensynej pracy, ale także czas miłych spomnień.

Bardziej szczegółowo

Godzina Impreza Moderator (organizator) Lokalizacja. 22 maja, czwartek. Prezentacja stoiska narodowego Federacji Rosyjskiej. Obiad à la fourchette.

Godzina Impreza Moderator (organizator) Lokalizacja. 22 maja, czwartek. Prezentacja stoiska narodowego Federacji Rosyjskiej. Obiad à la fourchette. Program imprez stoiska narodowego Federacji Rosyjskiej w ramach 5 Warszawskich Targów Książki (22-25 maja 2014 roku) Lokalizacja: Stadion Narodowy w Warszawie Godzina Impreza Moderator (organizator) Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Absolwenci i goście, jak zawsze, wypełnili obszerną salę. Moment ślubowania.

Absolwenci i goście, jak zawsze, wypełnili obszerną salę. Moment ślubowania. Uroczystość wręczenia praw wykonywania zawodu farmaceuty tegorocznym absolwentom studiów farmaceutycznych, 14 kwietnia 2012 r., Sala Warszawskiego Domu Technika NOT. Absolwenci i goście, jak zawsze, wypełnili

Bardziej szczegółowo

Działalność koncertowa Stowarzyszenia Orkiestra Miasta Pruszcz Gdański. Działalność koncertowa Stowarzyszenia Orkiestra Miasta Pruszcz Gdański

Działalność koncertowa Stowarzyszenia Orkiestra Miasta Pruszcz Gdański. Działalność koncertowa Stowarzyszenia Orkiestra Miasta Pruszcz Gdański Działalność koncertowa Stowarzyszenia Orkiestra Miasta Pruszcz Gdański Drugie półrocze 2013 Pod koniec sierpnia 2013 roku odbyło się spotkanie orkiestry, otwierające nowy sezon artystyczny. Obecny był

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE "PRZED 75 LATY, 27 WRZEŚNIA 1939 R., ROZPOCZĘTO TWORZENIE STRUKTUR POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO. BYŁO ONO FENOMENEM NA SKALĘ ŚWIATOWĄ. TAJNE STRUKTURY PAŃSTWA POLSKIEGO, PODLEGŁE

Bardziej szczegółowo

Ksiądz Profesor Józef Tischner - Łopuszna sierpień 2006

Ksiądz Profesor Józef Tischner - Łopuszna sierpień 2006 Ksiądz Profesor Józef Tischner - Łopuszna sierpień 2006 Jak w kilku zdaniach ująć naukę, jaką odebraliśmy z tego, co mówił do nas Ksiądz Profesor. Czym dla nas była Jego obecność w polskiej rzeczywistości,

Bardziej szczegółowo

3. Konkurs jest przeprowadzany w porozumieniu z Panią Elżbietą Moczarską, córką Pana Kazimierza Moczarskiego.

3. Konkurs jest przeprowadzany w porozumieniu z Panią Elżbietą Moczarską, córką Pana Kazimierza Moczarskiego. Nagroda Historyczna im. Kazimierza Moczarskiego 2013- regulamin 1 Organizatorzy Konkursu 1. Nagroda Historyczna im. Kazimierza Moczarskiego, dalej zwana Nagrodą, jest nagrodą przyznawaną na warunkach określonych

Bardziej szczegółowo

Prawdziwa Legenda na wyciągnięcie ręki! Przyjdź! Zobacz! Poczuj!

Prawdziwa Legenda na wyciągnięcie ręki! Przyjdź! Zobacz! Poczuj! Największa wystawa rzeźb o Michaelu Jacksonie w EUROPIE! Wystawa sensualna, gdzie każdy może stanąd oko w oko z historią muzyki POP! Król sceny muzycznej XX wieku ożywa w 14 odsłonach! Prawdziwa Legenda

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia Parafialne. XI Niedziela zwykła 12.06.2016

Ogłoszenia Parafialne. XI Niedziela zwykła 12.06.2016 Ogłoszenia Parafialne XI Niedziela zwykła 12.06.2016 8.00 Msza święta Za + rodziców Władysława i Genowefę Sokalskich, zmarłą mamę Genowefę Talacha, zmarłego brata, bratową, szwagra oraz dziadków z obu

Bardziej szczegółowo

Organizatorem VIII Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej była Pani Beata Pawłowicz - Dolnośląski Kurator Oświaty.

Organizatorem VIII Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej była Pani Beata Pawłowicz - Dolnośląski Kurator Oświaty. VIII Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej W dniu 29 kwietnia 2014r. w Klubie 4.Regionalnej Bazy Logistycznej odbył się koncert galowy VIII Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej.

Bardziej szczegółowo

KONKURS. śycie i twórczość Fryderyka Franciszka Chopina Imię, nazwisko i klasa

KONKURS. śycie i twórczość Fryderyka Franciszka Chopina Imię, nazwisko i klasa KONKURS śycie i twórczość Fryderyka Franciszka Chopina Imię, nazwisko i klasa Przed Tobą znajduje się test, który składa się z 40 pytań. Pytania 1-30 to pytania testowe, jednokrotnego wyboru, natomiast

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne S t r o n a 1 R E G U L A M I N K O N K U R S U WIEDZY O JANIE PAWLE II JAN PAWEŁ II SANTO SUBITO I. Postanowienia ogólne 1 1. Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II ma za zadanie pogłębianie wiedzy na temat

Bardziej szczegółowo

ROLA OŚRODKA KULTURY W ROZWIJANIU TALENTU I TWORZENIU PRZYJAZNEGO ŚRODOWISKA DO PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM

ROLA OŚRODKA KULTURY W ROZWIJANIU TALENTU I TWORZENIU PRZYJAZNEGO ŚRODOWISKA DO PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM ROLA OŚRODKA KULTURY W ROZWIJANIU TALENTU I TWORZENIU PRZYJAZNEGO ŚRODOWISKA DO PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Instytucja

Bardziej szczegółowo

Młodzież w wyjątkowy sposób przywitała insp. Grzegorza Jacha oraz swoje rodziny i przyjaciół. Nie zabrakło również wielkopolskich SymPaTyków.

Młodzież w wyjątkowy sposób przywitała insp. Grzegorza Jacha oraz swoje rodziny i przyjaciół. Nie zabrakło również wielkopolskich SymPaTyków. Urodziny w Poznaniu Poznańska Grupa PaT w piątek 13 listopada świętowała swój roczek! Poznań długo czekał na własną młodzieżową grupę PaT. Po kilku latach działalności studenckiej grupy PaT na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Teatru Lwowskiego. Unikatowa kolekcja Biblioteki Śląskiej w Katowicach

Biblioteka Teatru Lwowskiego. Unikatowa kolekcja Biblioteki Śląskiej w Katowicach Biblioteka Teatru Lwowskiego Unikatowa kolekcja Biblioteki Śląskiej w Katowicach Najciekawsze egzemplarze Biblioteki Teatru Lwowskiego można przeglądać w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej Kolekcje: Regionalna

Bardziej szczegółowo

FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Młodzi pamiętają

FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Młodzi pamiętają FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Młodzi pamiętają W dniach 6 7 listopada 2015 roku w Kompleksie Hotelowym Borowianka w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ BYDGOSZCZ 4-15.11.2015

ZAPROSZENIE TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ BYDGOSZCZ 4-15.11.2015 XXXIV TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ BYDGOSZCZ 4-15.11.2015 BYDGOSKIE SPOTKANIA Z KULTURĄ CHRZEŚCIJAŃSKĄ Rodzina pierwszą szkołą cnót społecznych św. Jan Paweł II Familiaris Consortio (n. 36) PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej na semestr letni roku akademickiego 2011/2012

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej na semestr letni roku akademickiego 2011/2012 Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej na semestr letni roku akademickiego 2011/2012 LUTY 06 II (n) Koniec przerwy międzysemestralnej. Powrót alumnów do seminarium do godziny 20.00. 07 II (po) Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Kopia obrazu Dama z gronostajem

Kopia obrazu Dama z gronostajem Kopia obrazu Dama z gronostajem 50 x 65 cm autor: Bogusław Ziółkowski Dama z gronostajem, powszechnie znana jako Dama z łasiczką, to obraz namalowany przez Leonarda da Vinci w Mediolanie między 1483 a

Bardziej szczegółowo

osobowy rzeczowy geograficzny miary

osobowy rzeczowy geograficzny miary Liczba Autor Sygnatura Daty Indeks Indeks Indeks L.p. Nazwa zespołu/zbioru jednostek fotografii/ zespołu / Proweniencja skrajne osobowy rzeczowy geograficzny miary atelier zbioru 1 Wizytacja parafii Boguszyce

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

5. POZNAŃSKI BIEG IM O. JÓZEFA JOŃCA SP ZAPROSZENIE

5. POZNAŃSKI BIEG IM O. JÓZEFA JOŃCA SP ZAPROSZENIE . POZNAŃSKI BIEG IM O. JÓZEFA JOŃCA SP ZAPROSZENIE Termin: 17.04.201 Miejsce: Zespół Szkół Zakonu Pijarów na os. J. III Sobieskiego w Poznaniu Uczestnicy: 1.300 osób, w tym ok. 1.100 dzieci od 6 do 18

Bardziej szczegółowo

Program (rodzaj proponowanych zajęć)

Program (rodzaj proponowanych zajęć) LATO W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY, W RAMACH AKCJI LATO W MIEŚCIE 2008 w dniach 24 czerwca 29 sierpnia 2008 r. Bezpośredni Organizator L p.

Bardziej szczegółowo