Adam Mickiewicz.. Dwusetna Rocznica Urodzin Wieszcza. POSK - Sala Teatralna. Premiera 31 października 1998 r. (sobota) godz TEATR MAŁYCH FORM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adam Mickiewicz.. Dwusetna Rocznica Urodzin Wieszcza. POSK - Sala Teatralna. Premiera 31 października 1998 r. (sobota) godz. 19.30 TEATR MAŁYCH FORM"

Transkrypt

1 ROK. ROKEM MCKEWCZOWSKM TEATR MAŁYCH FORM 81 Sterli"& Gdns London DU Tel Adam Mickieicz.. Dusetna Rocznica Urodzin Wieszcza Premiera 31 października 1998 r. (sobota) godz POSK - Sala Teatralna

2 . Anders Kieronicy polskich Nauczyciele kursó szkół sobotnich j. polskiego W. Brytanii W. Br~tanii ]. Baranoska - dyrektor Galerii POSK-u J. Armata E. Łyszkoska - dyrektor nstytutu Kultury Polskiej Londynie B. Ba,rski. Delmar - prezes Ziązku Artystó Scen Polskich za Granicą ks. T. Bartnik T. Filipoicz - dyrektor Polskiej Fundacji Kulturalnej Sr S. R. Gabrielczyk - prezes Polskiej Macierzy Szkolnej za Granicą. Borqskoska Dr Józef Garliński - prezes Ziązku Pisarzy na Obczyźnie J. Budzyńska K OMTET HONOROWY. Grocholeska - p.o. prezes Zrzeszenia Nauczycielsta Polskiego za Bogumiła M. Butler G. Cejer Granicą Dr Z. Jagodziński - dyrektor Biblioteki Polskiej Londynie R. Kaczoroski - Prezydent R.P. na Uchodźstie F. Laski - fundator popierający polską kulturę E. Maresch - przeodnicząca Komisji Bibliotecznej (Biblioteka Polska - Londyn) B. O'Driscoll T. Fieldsend H. Fłanncry H. Głia A. Harasimó W.Hola J. Mokrzycki - prezes Zjednoczenia Polskiego W. Brytanii. Honoska ]. J. Ostoja-Koźnieski - honoroy sekretarz Polonia Aid T. Hough Foundation Trust E.Jacobs Dr A. Ostoja-Ostaszeski - prezes POSK-u A. G.J. Palmi - prezes Polish Benevolent Fund i innych organizacji S. Sobonieski - honoroy przeodniczący Rady Federacji J. Kopeć J. Kusiak Śiatoe' SPK T. Kubiakoski Prof. A. Stelmachoski - prezes Stoarzyszenia 'Wspólnota Polska'. Kantor Ks. St. Śierczyński - Rektor.Polskiej Misji Katolickiej Anglii L. H. Kuzemko Konończuk M. Lasocka i Walii Prof. dr. E. Szczepanik - prezes Polskiego Toarzysta Naukoego na Obczyźnie Nina Taylor-Terlecka -ykładoca Uniersytetu Oxfordpropagatorka Kresó Wschodnich T. Walczak - prezes Polskiej Fundacji Kulturalnej L. Wieciech - Konsul Generalny RP Szkocji Z. 1 c::szczyńska Z. Luklińska E. Luszo1cz ks. M. Łękaa L. Maik B. Mark J. Wnuk- Nazaroa - Minister Kultury i Sztuki. Marko ~ ka H. Neman M. Wyszyński - iceprezes PKK sekcja Kulturalno-Ośiatoa A. Nesome (Birmingham) K. Ołłiffe S. Zaremba - prezes POSK-u łatach , D. Parks Sr C. Pieknieska H. Zaisza - p.o. Konsul Generalny RP Londynie C. Zychoicz - przeodniczacy Rady Federacji Śiatoej SPK T. Przybylska J. Ponińska M. Rolińska KOMTET ORGANZACYJNY B. Rud, icz W. Rutkoski K. Dereszeska - sekretarz Koła SPK, Nr 11 Środkoy Wschód A.M. Grabania - dyrektor artystyczny Teatru Małych Form i Teatrzyku Wyobraźni Londynie M. Masznicz - dyrektor biura Polskiej Macierzy Szkolnej za Granicą W. Brytanii Londynie k~. E. Sopala E. Sykulska J. Terle.:ka M. Tyler E. Wisłocka B. Orłoska - iceprezes Stoarzyszenia Polskich Kombatantó F. Richards - dyrektor Teatru B. Sk. Małych Form i Teatrzyku Wyobraźni E. Wojciechoicz ks. ]. Wypart W. Wyszyńska A.Zyms Z. R. Kirakoski S. Kłimokz K. Kociński J. Koral J. Korzenioski Parafie M. Kosior S. Kuchciński ks. sup. prob J. Kiatkoski J. Białek, T.J. L. Lemańczyk ks. prob. L. Czvż li. Łęgoski ks. prob. dr. A. Dębski Z. R. Luszoicz ks. prob. prałat T. Marszałek W. G aic:cki A. Majbroda ks. prob. K. Grzymała J. Małc.:harek MC C. Maryszczak ks. prob. kan. S. Michałoski R. Juszczak B. Misiura ks. prałat mgr J. Molton T. Kukla L. 1 'oak ks. prob. C. Osika J. Orłoski ks. kan. A. Ożóg B. Piasecki ks. Wł. Paj:Jk T Chr. S. Piechociński ks. prob. \.. R. Puszczyński Tyliszczak S. Chr. Wanda Jankoska Beata H oc Elzbieta Kasprzycka Małgorzata Sztuka ks. prob. prałat dr. W. Wyszoadzki Prezesi Kół SPK W. Brytanii W. ll ke: r J. Bcrn;isiński D. Bielec T. Bi e li ński ' C. J. Buszek J. Dean T. Dela S. Dobrucki B. Dobski \1. Drzeiecki Z. Dziurman T. foryś W. Gąsiorski Z. G. ~ oski M. C ł ołonka M. Coh~z.:ski.. Grahoski D. Gradosi..lska S. Gudoski Z. ł-arot W. Jabłoński E. Jordan A. Jurkieic;: B. Kacperek J. Kalicki T. Pruszyński M. Przeoźniak W. Przybyłoski B. Putaj T. Radkoski F. Rysiccki A. Siemic::rnik M. Skoaek M. Skoron A. Sołujan T TEATR MAŁYCH FORM, znany z licznych inicjaty na rzecz polskiej kultury brytyjs~i~, ystąpił roku b1ezącym z inicjatyą środoisku zorganizoania Roku Mickieiczoskiego z okazji 200. rocznicy urodzin ieszcza. Przedstaienia odbyały się polskim i przypadającej Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym i nstytucie Kultury Polskiej. Otarcie uroczystości miało miejsce 6 lutego br. Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym. Odbyła się premiera Ballad i romansó reżyserti Piotra Szczerskiego. Spektakl postał yniku koprodukcji naszego Teatru i Państoego Teatru im. St. Żeromskiego z Kielc. Przedstaienie to na 23. Opolskich Konfrontacjach Teatralnych- Klasyka Polska '98 uzyskało aż trzy nagrody. Nagrodę za reżyserię i inscenizację otrzymał Piotr Szczerski, pozostałe die przypadły Violi Arlak i Krzysztofoi Wieczorkoi. oglądaliście Państo Pana Tadeusza j. angielskim g. przekładu J. Stanczyk 17 lutego br. nstytucie Kultury Polskiej T. Starzyński E. Stryjak S. Szczerbiak. Szenderoicz Kenneth R Mackenzie i reżyserii Petera ~zajkoskiego. Premiera ta była połączona z promocją znoionego J Szumiło A. Szumiński W Śieńczyk-Pyka E. Szym.:;:.1k ]. Tabero \ Tumaszeski H. Werakm W. Wiśnieski. Wojcic::1.:hoska \Y/. Wojtalek;: Z. Wroniecka M. Wylot M. Zasłaski K. Zdanieicz S. Zi macki ydania dujęzycznej ersji tej epopei, ydanej przez Polską Fundację Kulturalną. Przedstaienie zostało potórzone następnego dnia tj. 8 lutego br.- dla młodzieży polskich szkól sobotnich i kursó j. polskiego W. Brytanii. 27 czerca br. odbyła się premiera Pana Tadeusza j. polskim, stylu rapsodycznym, kostiumach z epoki reżyserii Marii Rabczyńskiej. Tym razem gościliśmy aktoró z Krakoa. Obecnie proponujemy obejrzenie Dziadó(scen ybranych) Grzegorza Mróczyńskiego. Wystąpią aryści skupieni okół Teatru im. C. Norida Jeleniej Górze i Teatru Polskiego Poznaniu. Tym prze dstaieniem kończymy tegoroczne obchody Roku Mickieiczoskiego. Dziękujemy za zainteresoanie. ANNA MARA GRABANA Dyrektor Artystyczny

3 W lecie postaje Śitezianka i Dudarz. przebya Wilnie, gdzie często. spotyka się z Marylą. Postają Dziady, nazane później częścią V, które kończy 1822 roku. ADAM MCKEWCZ kalendarium życia i tórczości grudnia urodził się Zaosiu (lub Noogródku) Adam Mickieicz, syn Mickieicza, komornika mińskiego i Barbary z dornu Majeskiej rześnia podejmuje naukę Jesienią Mikołaja szkole o.o. Dominikanó Noogródku maja umiera ojciec. 18is - Kończy naukę szkole poiatoej Noogródku. 17 rześnia immatrykuluje się na Uniersytecie Wileńskim. W trakcie trających do czerca 1819 studió zdobya gruntone i nooczesne ykształcenie humanistyczne zakresie filologii klasycznej - G.E. Groddeck, historii - ]. Leleel i teorii literatury - L. Boroski Na przełomie rześnia i października rozpoczyna działalność Toarzysto Filomató - tajny ziązek studentó, ktorego Mickieicz jest spółzałożycielem. Ma ono charakter literackiego kółka samokształcenioego, gdzie poeta przedstaia piersze próby literackie, prace krytyczne i przekłady, pisze dedykoane filomackim przyjaciołom iersze okolicznościoe i programoe W 'Tygodniku Wileńskim' (nr 125) ukazuje się pierszy drukoany iersz Mickieicza Zima miejska. W grudniu rozpoczyna pisanie Kartofli. Poemka czterech pieśniach o odkryciu Ameryki - dzieła, którego ostatecznie nie ukończył W 'Tygodniku Wilet1skirn' (nr 133) ukazuje się Żyiła. Poiastka z dziejó liteskich. 'Pamiętnik Warszaski' (t. 13) publikuje obszerną recenzję Mickieicza pt. Uagi nad 'fagiellonidq' Dyzmasa Bończy Tomaszeskiego, drukoaną Berdyczoie r W maju i czercu poeta składa ustne egzaminy na stopień magistra Oddziale Literatury. 23 lipca Komitet Szkolny ramach zoboiązań stypendialnych kieruje Mickieicza do pracy nauczycielskiej szkole poiatoej Konie. 8 rześnia yjeżdża do Kona, zamieszkuje na terenie szkoły. W grudniu pisze pierszą balladę To lubię i iersz dedykacyjny Do przyjaciół W pierszej połoie roku postają ballady: Śiteź, Rybka, Lilie, Pani Tivardoska, Tukaj i,rękaiczka. Sierpień spędza Mickieicz Tuhanoiczach, gdzie poznct 'e Marylę Wereszczakónę. 9 października umiera matka, co ukryane jest przed poelą, aż do Bożego Narodzenia. Jesienią pisze tz. romanse: Pier1<Jsnek i Kurhanek Maryli. W grudniu postaje Hymn na Ziastoanie N.P. Marii, Oda do młodości i Pieś1 i filaretó W styczniu postaje ballada Rvmantyczność, a później Porót taty i pradopodobnie piersza redakcja części Dziadó. 2 lutego ślub Maryli Wereszczakóny z Warzy11cem Pu ttkamerem. W marcu Mickieicz naiazuje romans z Karoliną Ko\ alską. W kietniu postaje iersz Żeglarz. W lipcu Komitet Sz.kolny udziela Mickieiczoi rocznego urlopu od pracy nauczycielskiej. Na akacje yjeżdża do domu rodzinnego, odiedza Tuhanoicze pod nieobecność Maryli, do której beznadziejna miłość nasila się W styczniu podejmuje pracę nad objaśnieniami do Sofi6ki S. Trembeckiego. W lutym pisze iersz Do Joachima Leleela, który kietniu ukazuje się osobnym ydaniu. Na początku czerca ukazuje się pierszy tomik Poezji Mickieicza, który zaiera Przedmoę o poezji romantycznej, cykl czternastu Ballad i romans6 oraz Wiersze r6żne. W lipcu i sierpniu Mickieicz przebya Szczor~ach, gdzie pradopodobnie pisze Grażynę. We rześniu poraca do pracy nauczycielskiej Konie W styczniu ukazuje się tysiącu egzemplarzy tajny druk pierszego tomiku Poezji. W lutym poeta pracuje nad tekstem Dziad6 i pisze balladoy iersz Upiór. W kietniu ychodzi drugi tomik Poezji, zaiera Grażynę, Dziadó część i V, ugruntouje słaę Mickieicza jako poety romantycznego. Od lipca do października Noosilco proadzi Wilnie śledzto spraie tajnych stoarzyszeń młodzieży, następują aresztoania studentó i ucznió. 23 października ar~sztoany zostaje Mickieicz kietnia, za poręczeniem Leleela, poeta ychodzi z ięzienia. Wyrok skazujący filomató i filaretó na deportację do Rosji car Aleksander podpisuje 14 sierpn~a. W końcu lipca, po otrzymaniu zezolenia na yjazd z Wilna, Mickieicz yjeżdża do Kona, a następnie na kurację do Połągi, skąd końcu sierpnia raca do Wilna. W nocy 24 października filomaci urządzają ucztę pożegnalną na cześć yjeżdżających na zesłanie. 25 października Mickieicz opuszcza Wilno i przez Kono, Kiejdany, Szale, Upitę dociera 6 listopada do Petersburga, gdzie poznaje późniejszych dekabrystó (K. Rylejea, A. Bestużea) stycmia yjeżdża do Odessy, delegoany do pracy liceum Richelieugo, której pradopodobnie nie podejmuje. Utrzymuje kontakty toarzyskie z polenią odesską, poznaje Karolinę Sobańską, postaje cykl sonetó erotycznych. W sierpniu yrusza na niemal dumiesięczną ycieczkę na Krym, postają piersze sonety z krymskiego cyklu. 12 grudnia yjeżd ża do Mosky, gdzie przebya do kietnia 1828, otrzymuje posadę kancelarii gubernatora Dymitra Golicyna. Utrzymuje kontakty toarzyskie z tamtejszą elitą kulturalną (A. Puszkinem, N. Poleojem, S. Soboleskim, P. Wia ziemskim; Z. Wołkońską). Pozo. je Karolinę Jeanisch, której się ośiadcza, pianistkę Marię Szymanoską i Józefa Oleszkieicza W grudniu ukazują się Moskie Sonety, zaierają cykl sonetó erotycznych i Sonety krymskie grudnia yjeżdża do Petersburga, gdzie przebya do maja 1829 roku. Przyjaźni się z rodziną Szymanoskiej, córkami Heleną i Celiną, które tu zamieszkały W Petersburgu ukazuje się Konrad Wallenrod Wychodzi dutomoe ydanie zbioroe Poezji Mickieicza, a nim utory i

4 ROK. ROKEM MCKEWCZOWSS'.M ROK. ROKEM MCKEWCZOWSKM przekłady napisane okresie rosyjskim oraz Farys i drugie ydanie Konrada Wallenroda. 15 maja yjeżdża z Rosji i płynie okrętem z Kronsztadu do Hamburga. W drodze do Rzymu ziedza Berlin, Drezno, Pragę, Kalsbad, Weimar, południoe Niemcy, Szajcarię, Mediolan, Wenecję, Florencję. W czasie dutygodnioego pobytu Weimarze składa hołd Goethemu. 18 listopada przybya do Rzymu Do 6 maja przebya Rzymie, potem odbya ycieczkę do Neapolu i na Sycylię. Rodzi się noa miłość poety do Henrietty Ankiczóny. W sierpniu yjeżdża do Szajcarii, gdzie poznaje Zygmunta Krasińskiego, postaje tu iersz Do m atki Polki. Od października pononie 'Rzymie, gdzie.zbliża się z ks. Stanisłaem '... \.,....' /... Chołonieskim. Postają liryki zane 'rzymskimi' - śiadecto głębokich przeżyć religijnych kietnia yjeżdża z Rzymu i przez Geneę udaje się do Paryża, gdzie zaiera znajomość z ks. Felicite de Lamennais. W ziązku z ybuchem po.stania Warszaie yrusza do Królesta, lecz dociera tylko do Wielkopolski, gdzie naiązuje kontakt z ładzami postańczymi. Pokłosiem tego okresu są iersze postańcze, m.in. Śmierć pułkonika i Reduta Ordona oraz ballada Ucieczka W Poznańskiem przebya do początku marca, następnie udaje się do Drezna (marzeckiecień), gdzie postają liryki religijne, m.in. Mędrcy, Śniła mi się zima, a przede szystkim 'arcydramat' narodoy część Dziadó. 1 sierpnia osiedla się na stałe Paryżu, pracuje nad ostateczną redakcją Dziadó. Jesienią pisze Księgi narodu polskiego i pielgrzymsta polskiego. W grudniu oba te dzieła ukazują się drukiem Paryżu. W tym okresie postaje iększość bajek i rozpoczyna pracę nad Panem Tadeuszem Publikuje artykuły publicystyczne 'Pielgrzymie Polskim'. W lipcu yjeżdża do Bex Szajcarii, gdzie opiekuje się chorym przyjacielem-postańcem, Stefanem Garczyńskim, z którym następnie przenosi się na poh,idnie Francji do Avignonu, gdzie e rześniu Garczyński umiera. Po porocie do Paryża kontynuuje pracę nad Panem Tadeuszem W lutym poeta ukończył Pana Tadeusza, którego druk trał do ko11ca czerca, a jesienią ukazał się sprzedaży. Dziełem tym zakończył publiczną tórczość poetycką. 22 lipca Adam Mickieicz zaarł małżeństo z Celiną Szym a noską.,. f,-:-_. ' J ' ł'~ '\ '\ / : ~.. ~ r,... ~ ~. ~.,..,. ; - :.) rześnia urodziła się córka Maria, późniejsza Garecka, ukochana córka poety. Mickieicz rozpoczyna pracę nad dziełem Piem1sze ieki historii Polski, która trała do druk Pisze po francusku dramat o konfederatach barskich, z którego zachoały się tylko da piersze akty Ukazuje się zbioroe ydanie dzieł Adama Mickieicza, tom ósmy zaiera utory liryczne pisane od roku 1830 oraz ybór postały latach mistycznych Zda1i i uag. 27 czerca urodził się syn Władysła, przyszły biograf i ydaca dzieł ojca. Mickieicz podejmuje starania o uzyskanie katedry literatury łaci1'1skiej na Akademii Lozaimie. Portret Adama Mickieo.:icza - rysunek C)priana Kamila Norlilida

5 ROK. ROKEM MCKEWCZOWSKM TEATR MAŁYCH FORM W jesieni yjeżdża do Szajcarii, lecz 9 listopada poraca do Paryża na ieść o chorobie żony czercu rodzina Mickieiczó przenosi się do lozzanny, gdzie Akademii otrzymał stanoisko profesora. Pierszy ykład ygłosił 12 listopada. W Lozannie postaje kilka najpiękniejszych lirykó poety, m.in. Nad odą ielką i czystą, Snuć miłość, _których za życia nie ogłosił. Dyrektor: FREDERCK RCHARDS Dyrektor Artystyczny: ANNA MARA GRABANA Adam Mickieicz 81 Sterlin& Gdns London SE 14 60U Tel O rześnia Mickieicz otrzymuje nominację na profesora literatur słoiańskich College de France Paryżu, gdzie poraca 13 października. 22 grudnia ygłasza pierszy ykład College W lipcu następuje narót choroby żony. 30 lipca domu Mickieiczó pojaia się po raz pierszy Andrzej Toiański, który przyraca przytomność, sproadzonej z lecznicy, Celinie. Od tego ydarzenia Mickieicz staje się yznacą 'Spray Bożej' Toia1'lskiego i pozyskuje mu zolennikó. Dusetna Rocznica Urodzin Wieszcza CZĘŚĆ przera CZĘŚĆ li maja piersze zebranie Koła Toiańczykó Nanterre, 19 maja Micieicz obejmuje kieronicto Kołem, z poodu ydalenia Toiańskiego z Francji. opracoanie tekstu i reżyseria: GRZEGORZ MRÓWCZYŃSK Od grudnia do maja 1844 poeta proadzi V Kurs ykładó College de France pośięcony Biesiadzie Toiańskiego, z tego poodu zostaje zolniony z tych oboiązkó. muzyka: JAN A. P. KACZMAREK kostiumy: ZBGNEW BEDNAROWCZ W lutym ychodzi zbioroe ydanie dzieł Mickieicza pt. Pisma. W drugiej połoie roku następuje stopnioy rozpad Koła Toiańczykó. obsada: Gusta-Konrad Ksiądz MARUSZ SABNEWCZ KAZMERZ KRZACZKOWSK W początkach lutego Mickieicz yjeżdża do Zurychu na rozmoy z Toiańskim. 7 kietnia opuszcza Zurych bez pożegnania z Toiańskim i poraca do Paryża 30 listopada postaje odrębne Koło pod przeodnictem poety stycznia Mickieiez yjeżdża do Włoch. 25 marca jest na audiencji u papieża Piusa X. W kietniu-czercu organizuje legion polski. 10 lipca poraca do Paryża marca ychodzi pierszy numer 'Tribune des Peuples' ('Trybuna Ludó') z artykułem Mickieicza jako redaktora pisma. 15 października ogła sza ośiadczenie imieniu polskich spółpraconikó o ystąpieniu z redakcji. Ksiądz Piotr POTR KONECZYŃSK Ea LDA FLPEK-CZARNY Narrator GRZEGORZ MRÓWCZYŃSK inspicjent: MAREK KUDAJCZYK dźięk, śiatło: DAVD FOSTER W spektaklu ykorzystano także: Alleluja z Oratorium "Mesjasz" G. F. Haendla Veni Creator z V Symfonii G. Mahlera Dalsze przedstaienia: 1 listopada 1998 r. (niedziela) godz i godz października obejmuje posadę bibliotekarza Bibliotece Arsenału marca umiera Celina Mickieiczoa. 11 rześnia poeta yj eżdża do Konstantynopola, gdzie organizuje oddziały polskie do alki z Rosją. 26 listopada zmarł Konstantynopolu czasie epidemii cholery stycznia pochoano złoki poety na cmentarzu Montmorency pod Paryżem lipca prochy Adama Mickieicza złożone zostały osobnej krypcie Katedry na Waelu Krakoie. ilustracj>: AN DP.EW CARSON

6 ROK. ROKEM MCKEW.C ZQlll/SKM'

7 R O K. ROKEM MCKEWCZOWSKM' ' GRZEGORZ MRÓWCZYŃSK Aktor, reżyser, pedagog, dyrektor teatru. Ukończył Wydział Aktorski (1968) i Wydział reżyserii (1975) Państoej Wyższej Aleksandra Zeleroicza Warszaie. Płockiego Był Szkole Teatralnej im. jednym z założycieli Teatru Urodził się Poznaniu. W 1986 r. ukończył PWSFTViT teatralne, to role spektaklach: Maria i teleizyjny - Dzieiątym Jego dyplomy Woyzeck Buchnera Hanuszkieicza i Ostatni Gorkiego Łodzi. MARUSZ SABNEWCZ A. E. Karina, natomiast dyplom spra iedliym Jurandota J. Machulskiego r. Dyrektor Teatru Polskiego Bydgoszczy , Teatru Polskiego W 1986 r. Poznaniu ( ), Teatru im. C. Norida Jeleniej Górze od marca z a grał rozpoczął pracę kilka ażnych Mróczyńskiego, 1997 r. Wykładoca gry aktorskiej PWST e Wrocłaiu latach , ykładoca Uniersytetu Wrocłaskiego , Uniersytetu im. Adama Mickieicza Poznaniu Państoym Teatrze Polskim Poznaniu, gdzie ról: Gustaa Konrada Dziadach Mickieicza Artura Tangu Mrożka M. Okopińskiego, G. Smurgonia Kurce odnej Witkacego J. Nyczka i Gustaa Ślubach panieńskich Fredry W 199~ r. Mróczyńskiego. G. rozpoczął pracę Państoym Teatrze Noym Poznaniu i zagrał tu m.in. Syfona Ferdydurke Gombroicza. Kittela Ghette Sobola, Jako reżyser interesuje arem romantycznym, się przede szystkim ielkim polskim repertu- realizując m. in.: Pierścień ielkiej damy i Kleopatrę i Cezara Cypriana Kamila Norida (nagroda reżyserska Festialu Klasyki Polskiej Opolu 1975), Kordiana Juliusza Słóackiego, Edmunda Królu Learze Szekspira, Borodina Czeronych nosach Barnesa, Głoackiego Policjanta Antygonie Noym Jorku i Pankracego Krasińskiego. Nie-boskiej komedii dukrotnie Dziady Adama Mickieicza (Teatr Polski Poznaniu 1987, Teatr im. C. Norida Jeleniej Górze 1997). że Mói o sobie, jest przede szystkim aktorem teatralnym, ma jednak rónież soim dorobku Kosmosie Gombroicza, Fryderyk Szkole Wiciuk serialu teleizyjnym ~: role spektaklach Teatru Teleizji (Witold Boża podszeka uczuć Flauberta i ostatnio -. Cyińskiej). Grzegorz Mróczyński bardzo cz~sto sięga też po najnosze spółczesne utory dramaturgii polskiej, realizując m. in. następujące prapremiery: Mimo Konopie/kę Edarda aktorem cenionym i nagradzanym: 1987 r. Współczesnej Redlińskiego (nagroda reżyserska na Festialu młodego ieku i stosunkoo dziedzinie teatru (n agroda redakcji Dramaturgii Polskiej -Wrocła 1974). Trzecia prao i druga leo od księżyca Janusza Rudnickiego, 1995 (najlepszy spektakl Gorzoskich Spotkań Teatralnych, Gorzó Wlkp 1995). Artystyczną im. St. Mickieicza r e ż. Wyspiańskiego Głosu za Mróczyńskiego G. niedługiego stażu zaodoego, jest Młodej Sztuki Wielkopolskiego), 1989 r. Nagrodę rolę otrzymał Medal ~ Gustaa Konrada Dziadach A. i 1990 r. Nagrodę Artystyczną Miasta Poznania. Pracoał także za granicą m.in. Banja Luce (Jugosłaia)...: prapremiera jugosłoiańska (1986),,;.: Ołtarza Charkoie zniesionego sobie reneusza redyńskiego (Ukraina) Operetka Witolda Gombroicza,, ~ prapremiera ukraińska - głóna nagroda na Festialu Dramaturgii Polskiej (1989). Szkołę Teatralną Wrocłaiu ukończyła została zaangażoana '' rolą Grzegorz Mróczyński e reżyseroał także Teatrze Teleizji m.in. Sentyment do Wenecji Luis Welle'a, Normalne serce Larry Kramera do Teatru Polskiego Szczecinie, gdzie Antygony Antygonie Sofoklesa Nasępne zagrane role to: Nastusia Beatrycze Słudze roku 1992 i tym samym roku Z. LDA FLPEK-CZARNY zadebiutoała Wilkońskiego. Białych nocach Dostojeskiego, dóch panó Goldoniego i kilka mniejszych ról. (prapremiera tel eizyjna (1987). W 1995r. Ważniejsze role aktorskie: Wacła Zemście i Wacła Mężu i żonie Aleksandra Fredry, Stach Krakoiakach i Góralach Wojciecha Bogusłaskiego, Car Kordianie Juliusza Słoackiego, Major Cath Paragrafie 22 Josepha Hellera. została zaar:igażoana do Teatru im. C. Norida Jeleniej Górze, gdzie rónież pierszą soją rolę zagrała Antygonie Sofoklesa, ale tym razem była to smena. Ponadto grała Agafię Ożenku Gogola Siergieja Fiedotoa, Dzieczynę prapremieroym spektaklu Ślub. Trzech. Pięcioro koreańskiego autora Mróczyńskiego. Pasterkę-Eę Dziadach Mickieicza G. X<

8 R O K. ROKEM MCKEWCZOWSKM' Urodził się 1 KAZMERZ KRZACZKOWSl< Teleizyjną Pracoał ",. ' 11V1950r. W 1974 r. i Teatralną R O K. ROKEM MCKEWCZOWSKM' ukończył Państoą Wyższą Szkołę Filmoą, Łodzi. Filolog. Teatrolog. Dziennikarka TV. Autorka licznych programó TV z zakresu publi- Jeleniej Górze, Legnicy, Opolu, Kaliszu i e Wrocłaiu. Jest cystyki kulturalnej i reportaży filmoych, felietonó, idoisk publicystyczno- aktorem o dużym dorobku i dośiadczeniu, jego emploi predystynuje go do teatralnych. Redaktor i elu idoisk Teatru TV. Otrzymyała nagrody za tórczość < najcz ę ściej ról charakterystycznych i te kich ról zagranych przez tego aktora, tegoż ymienić grya. Nie sposób ymieńmy ięc Jozsi Hymnie Schajdy, Eugeniusz Tangu te Mrożka, szyst- najażniejsze: autora, Piotr Biezsiemiono Mieszczanach Gorkiego, Choculia Piotra teleizyjną. Autorka scenariusza (pierszego historii poojennej Teleizji rolę Księdza ~: 1978 r. otrzymał nagrodę aktorską na Konfrontacjach Horaka, emisja 1981 r.). Ostatnio kieronik Redakcji WidoiskTeatralny~h Teleizji Katoice. Nie zeryfikoana stanie ojennym. WW. Brytanii od 1984 r. Założyła i proadzi z Frederickiem Richardsem Teatr Małych Form (od 1990 r.) i Teatrzyk Wyobraźni (od 1994 r.). Klasyki Polskiej Opolu. innymi nicjatorka i organizator 50. rocznicy śmierci Marii Palikoskiej-Jasnorzeskiej, Syn a filmie Chleba naszego poszedniego J. Zaorskiego, Raczka autorka sztuki o poetce pt. Maria, ystaionej Ne End Theatre Londynie Pójdziesz ponad sadem (1996). Roku Mickieiczoskiego (1998) i Dni Dziecka W. Brytanii (od 1994 r.) Kazimierz Krzaczkoski ma za Dom aradzkiego, a także sobą. iele ról filmoych. Podgórskiego, Kraczuka epizody filmie Obcy musi Grał między Wielkim fruać biegu Sanieskiego i Współpracuje z prasą emigracyjną. Wodnik Kolskiego.,, 'o W 1987 r. POTR KONECZYŃSK ukończył rozpoczął pracę Państoą Wyższą Szkołę Te a traln ą e Wrocłaiu Teatrze im. Cypriana Norida Jeleniej Górze. Już i,. debiut sceniczny - rola Puka Śnie nocy letniej Szekspira reżyserii Waldemara Zaodzińskiego przyniosła " opinia ugrunto a ła się Chłopca mu uznanie krytykó i sympatię publiczności. Ta po dalszych rolach tego aktora: sztuce Godzina kota P.O. Enquista, Daida Koncercie ś. Oidiusza A. Buero Vallejo, Milta Mallvin a Sie kochamy Schisg alla,,.. Dziadach zr eal izoanych jeleniogórskim Teatrze przez G. Mróczyńskiego Jańcio ANNA MARA GRABANA Polskiej) idoiska Teatru TV o systemie totalitarnym (Pustelnia g. poieści St. Parobek S Zabaie spektaklu Noc Walpurgii albo kroki Komandora Jerofiejea. Za ' Urodziła się Ciężkoicach k/jaorzna. Absolentka Uniersytetu Łódzkiego. Wacłaa Zemście Fredry, Syna Szklanej menażerii't. Williamsa. Za rolę Kelnera Młodego sztuce Tadeusza Różeicza pt. Stara kobieta ysiaduje A. Bubienia otrzymał nagrodę dla najlepszego aktora Konkursie Po l skich W s półcz e snych Sztuk młodego pokolenia organizoanym przez Ministersto Kultury i Sztuki i ZASP (1995). Ostatnim osiągnięciem aktorskim Piotra Kon ie czyńskiego je st rol a Koczkariea Ożenku Gogo la. J est ielokrotnym laureatem nagród plebiscycie publiczności na najpopularni ejszego aktora oraz odznaki Zasłużony Dz ia łacz Kultury. Piotr Konieczyński ystąpił ponadto filmie Najdłuższa ojna nooczesnej Europy i spektaklu teleizyjnym tycie Galileusza Macieja Prusa. SHEET GLASS Specialists for over 20 years in imported 3 and 4mm horticultural and 4mm Toughened Sheet Glass We stock large quantities of 2,3,4,5 and 6mm sheet, and 6mm ired Cutting Service available for long runs 2mm and 3mm PCTURE FRAME GLASS FROM OUR OWN CUTNG TABLES ~ MPORTERS OF 2mm CUT SZES Pencil edged glass available from our AUTOMATC TWN-EDGE GRNDNG MACHNES CONCORDE G' ss PLC Concorde Hou.se, Caxton Street North, London E16 1JL 1ł , Fax: WHOLESALE AND EXPORT NOURES ONLY &

9 POLSKA FUNDACJA POLSKA DZAŁ WYDAWNCZY PFK 23 COLERDGE STREET, HOVE, EAST SUSSEX BN3 SAB Tel Fax TV POLONA Poza ydaniem ponad 400 tytułó książek ydaje rónież DZENNK POLSK" Programy TELEWZYJNE i RADOWE bezpośrednio z Polski odbierane Wielkiej Brytanii W naszej ofercie : ysokiej jakości anteny i odbiorniki najnoszej generacji (łate obsłudze) fachoo instalotja i profesionalne strojenie systemu seris, pogarancyjny i pogotoie techniczne 12 miesięczny garancjo teleizją satelitarl'\q zajm1.-1jemy się p ofesiol'\all'\ie Polsce i W.Brytanii j1.-1ż od początk.~ jej ismiel'\ia. Wśród l'\aszyc~ 1i1satysfakcjonoanych Klientó s~ mi~dzy il'\l'\ymi: Dziel'\nik Polski, Kl1.-1b Lomikó, Jl'\sty t K1.-1lt1.-1ry Polskiej, Polskie Pet'\sjol'\aiy1 Patafie, Szpitale KULTURALNA. 63 JEDDO ROAD, LONDON W12 9ED Tel Fax TELEWZJA Stanisła Wynicze~ko e - jedyną codzienną polską gazetą TYDZEŃ POLSK" vum11u\~ ~ff ~i Europie Zachodniej, ukazującą się nieprzerp.nie od lat, docierającą do Polakó na całym śiecie. - ydanie sobotni o - n ie dzielne Dziennika". Artykuły polityczne, spray kulturalne, sztuka. Reklama dźignią handlu - przyjmujef!ly różne ogłoszenia -. drobne i ramkoe (po polsku i po angielsku). Redakcja: 63 JEDDO ROAD, LONDON W12 9ED Tel Fax o az se!ki odbiotcó pryamych -----~ CALDRA HOUSE LTD = TEL: , M - Mobile: FAX: '-M* Dodatkoych lnfirmacj udziela nasza bbro hadowa: PDSK Kinu Street London WB ORF MEMBER OF THE BRTSH-POLSH CHAMBER OF COMMERCE 23 Coleridge Street, Hove, East Sussex BN3 SAB Tel Fax ~ Drukarnia Dziennika Polskiego", Tygodnia Polskiego" i ksu,żek Polskiej Fundacji Kulturalnej. Poleca usługi drukarskie. ksiqżki, czasopisma, druki koloroe - szybko, tanio, fachoo. ~ ndyidualne usługi *

10 ROK. ROKEM MCKEWCZOWSKM S. MCHAŁOWSK & Co. ~\a~~ c,.e>" Tlł~~t. u~ ~t!. 9{ajszy6ciej - za1at1 'J{ajfe.piej 'J{ajtaniej ACCOUNTANTS & AUDTORS 90 Brlxton Hiii, London SW2 1QN. Tel. Day n Evenlng [!:!' BLETY LOTNK;ZE (!:!' Oferuje usługi: zestaienia i ulgi podatkoe, negocjacje z urzędem podatkoym, apela- cje i inne. 7011/B/AJ AMEMBEROF THE NSTTtrrE OF COMPANY ACCOUNTANTS N PUBLC PRACTCE pomoże doradzi BLETY AUTOKAROWE LCENCJONOWANYCH LN. do i~kszoki miast Polski, Anglii, Czech i na Ukrain~ [!( WYJAZDY GRUPOWE g WAKACJE W POLSCE Zakopane, Ustroc\, Mazury [!( REZERWACJA HOTEL Polsce i Anglii [i( UZDROWSKA. Ustroń, Ciechoc:inek, Kudoa i inne r!f KURSY ANGELSKEGO [if WYNAJEM SAMOCHOl>ÓW [i( BLETY PROMOWE (i!' UBEZPECZENA S'PECJ.U'J.[.'E O JT,!l(.l'Y ~ /Fu Princes Gate, Exhibition Road LONDON SW7 2PN (stacja metra - South Kensington) OGNSKO POLSKE POLONEZ TRAVEL 16 Trinłty Rd., London SW17. 1 piętro Tel: Fax (Obok kolejki, Tooting Bee") (ejście przez sklep Manna") BLETY DO POLSK NA CAŁY ŚWAT SAMOLOTY, KOLEJE, AUTOBUSY USTY ZAPRASZAJĄCE, WZY, PASZPORTY PRZEKAZY PENĘt/JE PACZK DO POLSK Szybko, spranie ł tanio Bank Handloy Warszaie S.A. Rok zalcialił 1870 ODDZAŁ W LONDYNE 16 Eastcheap, London EC3M 180 s JEDYNY WYŁĄCZNE UPRAWNONY DO DZAŁALNOSC NA TERENE W. BRYTAN PRZEDSTAWCEL BANKU PKO S.A. poleca n astr puj1ce usługi: * alektronlczne i teleksoe przekazy na rachunki alutoe dla o sób krajoych i zagranicznych, proadzone e szystkich bankach Polsce, * obsługę zleceń na ypłaty odbiorcom Polsce kot gotóce alutach ymienialnych, ponadto proadzlmy: * rachunki bleżęce dla przedsiębiorst, * rachunki oszczędnościoe dla osób pryatnych płatne na kdde tędanie i terminoe, obsługę kasoę klientó, obslugę handlu zagranicznego, ystaianie garancji, * skup eksli oraz inne operacje bankoe. OBSLUG~ KLENTÓW PROWADZMY W GODZ.! S.OO OD PONEDZALKU DO PĄTKU. WPł.AT DOKONYWAĆ MOŻNA TAKŻE DROGĄ POCZTOWĄ W FORME CZEKÓW, BANKERS DRAFTS ORAZ NTERNATONAL MONEY ORDER ZAPEWNAMY szybke. TERMNOWE BEZPECZNE WYKONANE PRZYJ~TYCH ZLECEN PO NSKCH KOSZTACH Ponad 40 lat dośiadczenia na trasie Anglia - Polska EAGLE TRANSPORT 57 Edbrooke Road, London W9 2DE 1!' Tel/Fax sarprzesedlena DO KRAJU. Od ponad 30 lat specjalizujemy się pakoaniu, magazynoaniu i przeożeniu mienia przesiedlenia. sarexpress PACZKOWY odbieramy paczki z domó Londynie, niezależnie od ich agi. Garantujemy dostaę do szystkich miejscości Polsce terminie 5-10 dni od daty yjazdu...-transporty ŁADUNKÓW ZBOROWYCH (DROBNCA) DO POLSK P. Leelłe _.PRZEPROWADZK W UK NA KONTYNENT 29 Groundell Road SWNOON Nul agenci PRMA OELCATESSEN 192 North End Road, LONDON W 14 'r WYJAZDY W KAŻDĄ SOBOTĘ

11 ROK. ROKEM MCKEWCZOWSKM Fundatorzy Roku Mickieiczoskiego Wielkiej Brytanii FUNDACJA M. B. GRABOWSKEGO THE HOLY FAMLY OF NAZARETH EDUCATONAL TRUST MNSTERSTWO KULTURY SZTUK POLONA AD FOUNDATON TRUST POLSKA MACERZ SZKOLNA ZA GRANCĄ STOWARZYSZENE POLSKCH KOMBATANTÓW W W. BRYTAN STOWARZYSZENE 'WSPÓLNOTA POLSKA' ZJEDNOCZENE POLSKE W W. BRYTAN DANUTA GERC TADEUSZ & KRZYSZTOF WALCZAK TEATR MAŁYCH FORM 81 Sterling Gdns London SEl4 6DUTel Dyrektor: FREDERCK RCHARDS Dyrektor Artystyczny: ANNA MARA GRABANA TEATR MAŁYCH FORM założony 1990 r. kalendarium życia i tórczości: HELENA KARWACKA słoo o Dziadach: GRZEGORZ MRÓWCZYŃSK redakcja programu: ANNA MARA GRABANA opracoanie graficzne programu: ANNA CARSON. tel O ilustracje: ANDREW CARSON, tel O druk: POLPRNT, tel O

120 wypełnionych aplikacji o paszport na dyżurze w Spalding

120 wypełnionych aplikacji o paszport na dyżurze w Spalding THE POLISH NEWSPAPER IN NORTH ENGLAND AND NORTH WALES LIVERPOOL-MANCHESTER-BIRKENHEAD-CHESTER-BLACKBURN-BRADFORD-LEEDS-FLINT-PRESTON STOCKPORT-ECCELS-BOLTON-ALTRINCHAM-ROCHDALE-SOUTHPORT-WAKEFIELED-WREXHAM

Bardziej szczegółowo

czasopismo bezpłatne 3/2014 Chełmska Biblioteka Publiczna w nowej szacie - czytaj na stronie 10.

czasopismo bezpłatne 3/2014 Chełmska Biblioteka Publiczna w nowej szacie - czytaj na stronie 10. czasopismo bezpłatne 13 3/2014 Chełmska Biblioteka Publiczna w nowej szacie - czytaj na stronie 10. 2 Wydarzenie Uroczystości poświęcone księciu Danielowi Romanowiczowi 21 września 2014 roku Prezydent

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK MUZEUM I ARCHIWUM POLONII AUSTRALIJSKIEJ

ROCZNIK MUZEUM I ARCHIWUM POLONII AUSTRALIJSKIEJ ROCZNIK MUZEUM I ARCHIWUM POLONII AUSTRALIJSKIEJ TOM III WYDAWNICTWO MUZEUM I ARCHIWUM POLONII AUSTRALIJSKIEJ MELBOURNE 20009 Komitet Redakcyjny: Piotr P. Bajer, Zdzisław A. Derwiński, Helena Evert Copyright

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI MAGAZYN ILUSTROWANY

WARSZAWSKI MAGAZYN ILUSTROWANY ISSN 0039-1689 WARSZAWSKI MAGAZYN ILUSTROWANY nr 1 (2178) kwiecień 2006 egzemplarz bezpłatny Galeria Od Redakcji Po latach nieobecności wraca na rynek prasowy STOLICA. Na razie będzie miesięcznikiem,

Bardziej szczegółowo

ISSN 0039-1689 WARSZAWSKI MAGAZYN ILUSTROWANY. nr 2 (2179) maj 2006 egzemplarz bezpłatny WOLA PNIE SIĘ W GÓRĘ ARCHITEKTURA ZABYTKI HISTORIA KULTURA

ISSN 0039-1689 WARSZAWSKI MAGAZYN ILUSTROWANY. nr 2 (2179) maj 2006 egzemplarz bezpłatny WOLA PNIE SIĘ W GÓRĘ ARCHITEKTURA ZABYTKI HISTORIA KULTURA ISSN 0039-1689 WARSZAWSKI MAGAZYN ILUSTROWANY nr 2 (2179) maj 2006 egzemplarz bezpłatny WOLA PNIE SIĘ W GÓRĘ ARCHITEKTURA ZABYTKI HISTORIA KULTURA nikiem dla przyszłego kształtu miasta są opracowywane

Bardziej szczegółowo

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II Światowe Spotkanie Polonii str. 2 70. ROCZNICA BITWY O MONTE CASSINO str. 29 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24 Nr 2/2014 ISSN: 1429-8457 Święty Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1 Słowo Prezesa SWP

Bardziej szczegółowo

Festiwal Gwiazd w Miedzyzdrojach. - 07 lipca 2013 r. OKŁADKA

Festiwal Gwiazd w Miedzyzdrojach. - 07 lipca 2013 r. OKŁADKA 18 03 Festiwal Gwiazd w Miedzyzdrojach - 07 lipca 2013 r. OKŁADKA 1 Zdjęcie OLAFA LUBASZENKO Szanowni Państwo! Kolejny raz wspólnie z szefującą Międzynarodowemu Domowi Kultury w Międzyzdrojach Panią Jadwigą

Bardziej szczegółowo

6.01.2007 Lubuski Teatr. Oficjalna premiera spektaklu muzycznego według Marka Grechuty A wszystko to Ty, w reż. Jerzego Satanowskiego.

6.01.2007 Lubuski Teatr. Oficjalna premiera spektaklu muzycznego według Marka Grechuty A wszystko to Ty, w reż. Jerzego Satanowskiego. STYCZEŃ 1.01.2007 Zielonogórzanka Pani Bronisława Musiałowicz ukończyła 100 lat. 29 grudnia 2006 roku - życzenia składali prezydent Janusz Kubicki, kierownik USC Tomasz Brzózka, przedstawicielki ZUS oraz

Bardziej szczegółowo

ŁOWCY TALENTÓW ROZMOWY TEATRALNE. Nie gonię za złudnym szczęściem. Kultura nadała sens życiu Andrzeja. CZYLI XV WAKACYJNA AKADEMIA TALENTÓW s.

ŁOWCY TALENTÓW ROZMOWY TEATRALNE. Nie gonię za złudnym szczęściem. Kultura nadała sens życiu Andrzeja. CZYLI XV WAKACYJNA AKADEMIA TALENTÓW s. ŁOWCY TALENTÓW CZYLI XV WAKACYJNA AKADEMIA TALENTÓW s. 7 Czerwiec 2014 Nr 6(06) B I U L E T Y N I N F O R M A C J I K U L T U R A L N E J s. 5 s. 6 s. 16 ROZMOWY TEATRALNE s. 8-9 s. 12-13 s. 18 Coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Pogody w sercach i za oknem, jasnych i ciepłych myśli, odwagi, pamięci o przyjaciołach

Pogody w sercach i za oknem, jasnych i ciepłych myśli, odwagi, pamięci o przyjaciołach NR 3/35/ grudzień 2009 Pogody w sercach i za oknem, jasnych i ciepłych myśli, odwagi, pamięci o przyjaciołach Kartka świąteczna wykonana przez młodzież z Ośrodka Samopomocy Społecznej przy ul. Błońskiej

Bardziej szczegółowo

Mi dz narodowy festiwal Teatraln ~~

Mi dz narodowy festiwal Teatraln ~~ Mi dz narodowy festiwal Teatraln ~~ Interesuje mnie teatr, który chce towarzyszyć człowiekowi w tym co najważniejsze Z KRYSTYNĄ MEISSNER, DYREKTOREM TEATRU WSPÓŁCZESNEGO WE WROCŁAWIU rozmawia Grażyna Migniewicz

Bardziej szczegółowo

I. Program promocji literatury i czytelnictwa w kraju

I. Program promocji literatury i czytelnictwa w kraju Sprawozdanie z działalności Instytutu Książki w pierwszych trzech kwartałach 2013 roku Promowanie i wspieranie działań z zakresu czytelnictwa, twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa 1. Dyskusyjne

Bardziej szczegółowo

Teatr w Radomiu NOCLEG APENINACH. sezon 1993/94

Teatr w Radomiu NOCLEG APENINACH. sezon 1993/94 Teatr w Radomiu NOCLEG w APENINACH sezon 1993/94 Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego w Radomiu 200-lecie urodzin Aleksandra Fredry 15-lecie Teatru Powszechnego im. J. Kochanowskiego ALEKSANDER FREDRO

Bardziej szczegółowo

POMAGAMY SOBIE W PRACY. Opolski kwartalnik informacyjno-metodyczny

POMAGAMY SOBIE W PRACY. Opolski kwartalnik informacyjno-metodyczny Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smółki w Opolu POMAGAMY SOBIE W PRACY Opolski kwartalnik informacyjno-metodyczny c /133& Rocznik XLn Nr 1 Opole 1997 Zespół redakcyjny: Małgorzata Bartoszewska

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Vol. III 2010 Nr 6-8 czerwiec-sierpień issn 1899-5810,,Heal the world - 16. edycja szkoły letniej Fundacji ASEF Mgr Przemysław Andrzejak Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

PISMO BEZPŁATNE - Nr 236 - rok wydania XX - WWW.COJESTGRANE.PL ISSN 1233-0086

PISMO BEZPŁATNE - Nr 236 - rok wydania XX - WWW.COJESTGRANE.PL ISSN 1233-0086 PISMO BEZPŁATNE - Nr 236 - rok wydania XX - WWW.COJESTGRANE.PL K O N C E N T R A T O R R ISSN 1233-0086 K U L T U R Y PAŹDZIERNIK 2013 GALA FINAŁOWA DOLNOŚLĄSKIEJ LIGI TALENTÓW 2013 Głuszyca, Głogów,

Bardziej szczegółowo

25 lat KTPS. Zaproszenie na Festyn z okazji 15lecia Spółki KOMBUS str. 2. Patryk Rajkowski MISTRZ EUROPY JUNIORÓW. str. 14. str.

25 lat KTPS. Zaproszenie na Festyn z okazji 15lecia Spółki KOMBUS str. 2. Patryk Rajkowski MISTRZ EUROPY JUNIORÓW. str. 14. str. DWUTYGODNIK * ROK XXVIII * 26 czerwca 2015 * NR 12 (456) *ISSN 0867-3225* BEZPŁATNY Patryk Rajkowski MISTRZ EUROPY JUNIORÓW 25 lat KTPS str. 14 str. 21 Foto. ŁG oraz archiwum MPK Poznań str. str. 15 15

Bardziej szczegółowo

Suwalska Orkiestra Kameralna Camerata dell' Arte

Suwalska Orkiestra Kameralna Camerata dell' Arte Suwalska Orkiestra Kameralna Camerata dell' Arte Camerata dell'arte powstała w lipcu 2007 r. z inicjatywy Prezydenta Suwałk Józefa Gajewskiego. Jej pierwszym dyrygentem był Grzegorz Bogdan. Od sierpnia

Bardziej szczegółowo

Kuropaczewski zagra dla koninian

Kuropaczewski zagra dla koninian Dla konińskiej publiczności wystąpi wkrótce Łukasz Kuropaczewski. Koncertu światowej sławy gitarzysty będzie można wysłuchać 21 marca 2009. Rozpocznie się on o 19.00 w Konińskim Domu Kultury. Bilety na

Bardziej szczegółowo

100 numer Gońca Polskiego! Świętujęmy nasz jubileusz. Wyjątkowy numer - wyjątkowe atrakcje wewnątrz.

100 numer Gońca Polskiego! Świętujęmy nasz jubileusz. Wyjątkowy numer - wyjątkowe atrakcje wewnątrz. 100 numer Gońca Polskiego! Świętujęmy nasz jubileusz. Wyjątkowy numer - wyjątkowe atrakcje wewnątrz. 26 listopada 2005 - Nr 37 (100) w w w. g o n i e c. c o m Zespół Gońca Polskiego: (od lewej na górze)

Bardziej szczegółowo

www.bitwawarszawska1920film.pl

www.bitwawarszawska1920film.pl www.bitwawarszawska1920film.pl 1920 Bitwa Warszawska Film Jerzego Hoffmana Mecenas filmu Bank Zachodni WBK Film współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej Dyrektor Agnieszka Odorowicz HBO Polska

Bardziej szczegółowo

A myśmy szli i szli dziesiątkowani! Przez tajgę, stepy plątaniną dróg! A myśmy szli, i szli niepokonani! Aż Cud nad Wisłą darował nam Bóg!

A myśmy szli i szli dziesiątkowani! Przez tajgę, stepy plątaniną dróg! A myśmy szli, i szli niepokonani! Aż Cud nad Wisłą darował nam Bóg! BYŁ WŚRÓD NAS... Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi, Z rezydencji, małych dworków i chat Myśmy wciąż do Niepodległej szli, Szli z uporem ponad dwieście lat (M. Jonkajtys, Marsz Sybiraków) Redakcja

Bardziej szczegółowo

Numer 118 Warszawa, grudzień 2003 r. KOMUNIKAT

Numer 118 Warszawa, grudzień 2003 r. KOMUNIKAT Numer 118 Warszawa, grudzień 2003 r. KOMUNIKAT Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Mickiewicza ul. Saska 59, 03-914 Warszawa tel. 617-85-83 PKO BP XII O/M Warszawa 36 10201127 122960042

Bardziej szczegółowo

ILUSTROWANA WYDANIE PORAMNE.

ILUSTROWANA WYDANIE PORAMNE. 1 :sz.y num&r Republiki", sktndb s-ę t 30 siron, s? mranoicie: 16 stron «* ł % *> stron ^D&t&aiku Lii^acko^^âiikoeao 1 ' i 8 siron.«ficei anorama" oprata pocarto» ILUSTROWANA K^AKCJA i I ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

W POLSCE W H O I S W H O. Piotr Dobrołęcki Ewa Tenderenda-Ożóg. oferta DLA WYDAWCÓW KOMPLEKSOWA. Patronat medialny. www.antalis.pl

W POLSCE W H O I S W H O. Piotr Dobrołęcki Ewa Tenderenda-Ożóg. oferta DLA WYDAWCÓW KOMPLEKSOWA. Patronat medialny. www.antalis.pl W H O I S W H O W POLSCE 2014 Piotr Dobrołęcki Ewa Tenderenda-Ożóg Patronat medialny ISBN 978-83-63879-36-5 9 788363 879365 KOMPLEKSOWA oferta DLA WYDAWCÓW www.antalis.pl RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2014 W

Bardziej szczegółowo

ALARM POWODZIOWY W KRAKOWIE

ALARM POWODZIOWY W KRAKOWIE ISSN 1426-3211 egz. bezpłatny, rok XV, nr 3 Magazyn Rady i Zarządu Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim Miasta Krakowa BIEŻANÓW NOWY BIEŻANÓW PROKOCIM NOWY PROKOCIM NA KOZŁÓWCE RŻĄKA W numerze: Alarm Powodziowy...

Bardziej szczegółowo

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013 GMINA CZARNA NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X Nr 25, marzec 2013 Czarna Dąbrówki Krzemienica Medynia Głogowska Medynia Łańcucka Pogwizdów Wola Mała Zalesie Nagroda Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

kalendarium grudzień 5 XII 11 XII 6 XII 12 XII 7 XII 13 XII 13 XII 10 XII Gian Carlo Menotti Amahl i nocni goście

kalendarium grudzień 5 XII 11 XII 6 XII 12 XII 7 XII 13 XII 13 XII 10 XII Gian Carlo Menotti Amahl i nocni goście kalendarium grudzień 69. sezon artystyczny 2014/2015 5 XII /piątek/ godz. 19.00 premiera sala koncertowa Filharmonii Gian Carlo Menotti Amahl i nocni goście Piotr Sułkowski kierownictwo muzyczne, dyrygent,

Bardziej szczegółowo

Trzeci. 70latpowojnie Toruń,24 26.04.2015 sztukafaktu.pl

Trzeci. 70latpowojnie Toruń,24 26.04.2015 sztukafaktu.pl Trzeci 70latpowojnie Toruń,24 26.04.2015 sztukafaktu.pl Spis treści Słowa wprowadzające 2 Prezydent Miasta Torunia 2 Prezeska MDR 5 Prezes Zarządu TVP SA 3 Dyrektor artystyczny festiwalu 7 Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

Kultura bardzo uduchowiona

Kultura bardzo uduchowiona Przez pół roku powstawał wyjątkowy kalendarz na 2010 rok, na kartach którego można obejrzeć Kayah, Ryszarda Rynkowskiego, Dodę, Ewelinę Flintę, Beatę Kozidrak, Perfect, Lady Pank, Kasię Kowalską, Pectus,

Bardziej szczegółowo