Newcastle upon Tyne. Foto: FrAnia. Stare kamienice w Newcastle. yeri. Tyne Bridge. Foto: FrAnia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Newcastle upon Tyne. Foto: FrAnia. Stare kamienice w Newcastle. yeri. Tyne Bridge. Foto: FrAnia"

Transkrypt

1 Newcastle upon Tyne Foto: FrAnia Stare kamienice w Newcastle 14 Newcastle upon Tyne, w s k r ó c i e Newcastle, to miasto na pó³nocnym wschodzie Anglii licz¹ce ok. 275 tys. mieszkañców. Le y nad Morzem Pó³nocnym a przecina je rzeka Tyne. Rywalizuje o miano stolicy pó³nocy Anglii z Manchesterem, jednak Manchester pozostawia przeciwnika sporo w tyle. Pocz¹tki Newcastle datowane s¹ na rok 1080 kiedy to Normanowie przerzucili most przez rzekê i zbudowali zamek. Dzisiaj zielony Tyne Bridge jest najd³u szym w Wielkiej Brytanii stalowym mostem ³ukowym o rozpiêtoœci 162m. Otwarto go w 1928 r. i jest jednym z symboli miasta. Poniewa jest stad niedaleko do Szkocji, w przesz³oœci Newcastle stanowi³o bazê wypadow¹ do wypraw na Szkotów. PóŸniej rozwija³o siê tu górnictwo, przemys³ maszynowy i stoczniowy. Dzisiaj miasto nastawione jest g³ownie na rozrywkê - mnóstwo pubów i klubów zapewni ciekawe maratony nocne. Mieszkañców Newcastle nazywa siê 'Geordies' i charakteryzuj¹ siê oni specyficznym akcentem, trochê zbli onym do szkockiego. Mark Knoplfer w kawa³ku 'Sailing to Philadelphia' œpiewa o 'Geordie boy' Naj³adniejszym fragmentem miasta jest dla mnie nabrze e rzeki Tyne z malowniczymi mostami i kamienicami. Wokó³ nabrze a jest sporo w¹skich uliczek, w³aœciwie samych schodów wiod¹cych do czêœci miasta polowych 2B INFORMATOR DLA POLAKÓW Spis treœci: Newcastle...1 Felieton z PL - Trzy grosze...2 TUC - Zwi¹zki Zawodowe...3 Magiczne miejsca - Wrzosowiska...4 Newsletter NEPCO...5 Benefity - Child Maintenance...6 Moja Brytania...6 Czytelnia...7 PL AKCENTY...7 Felieton - jak cz³owiek z cz³owiekiem, czyli Lena i dr Miros³aw...8 ZAPRASZAMY DO LEKTURY! powy ej. Mo e nie jest to a tak malownicze jak w Endynburgu, ale warto wybraæ siê na spacer po labiryncie schodów. Newcastle jest najwiêkszym miastem Northumbrii, krainy na pó³nocnym wschodzie Anglii. W centrum znajdziemy wiele budynków charakterystycznych dla angielskich miast - budynek opery, g³ówna ulica handlowa, monument - w tym przypadku pomnik hrabiego Grey, który by³ premierem Wielkiej Brytanii w latach Poza tym zamek i znany klub piekarski Newcastle United. Tyne Bridge yeri Foto: FrAnia << >>Ne w ca st le > ><< ET ON >>< < CZYT EL NI A >> NE PCO Y

2 felieton z kraju ojców Trzy grosze Ostatnio profesor Andrzej Rychard podda³ na internetowej witrynie Wirtualnej Polski analizie znaczn¹ czêœæ wyjazdów emigracyjnych Polaków. Okreœli³ je jako milcz¹cy protest wobec rz¹dz¹cych. Poniewa zgadzam siê z Panem Profesorem mo naby w tym miejscu skoñczyæ, ale kusi mnie, aby do³o yæ swoje trzy grosze. Grosz pierwszy: Nie zapowiada siê, aby jakoœæ polityki uprawianej w naszym mlekiem i miodem p³yn¹cym kraju siê zmieni³a. Pomimo osi¹gniêcia przez polsk¹ demokracjê pe³noletnoœci kultura polityczna jest nadal w ³obku, a zmieniaj¹ce siê ekipy nie wydaj¹ siê zauwa aæ rosn¹cych potrzeb Polaków zajête zaw³aszczaniem nowych obszarów w celu przysparzania korzyœci w³asnych. Przyk³ad urzêdnicy z nominacji Samoobrony zobowi¹zani bywaj¹ do p³acenia 7% od pensji na rzecz w³asnej partii. Obecnie planowane jest utworzenie oko³o 2,5 tysi¹ca etatów w gminach, które Ministerstwo Rolnictwa obsadzi osobami o wiadomej orientacji politycznej. Tak jak obsadza stanowiska w agendach podleg³ych. Tworzy siê etat zastêpcy dyrektora, a po trzech miesi¹cach zamieniamy siê sto³kami z dyrektorem. W ten sposób nowy zastêpca dyrektora i tak bêdzie robi³ czarn¹ robotê, a nowy dyrektor odprowadzi 7% w wiadomym kierunku. Grosz drugi: Od ponad dwóch tygodni trwa spektakularny protest s³u by zdrowia pod Kancelari¹ Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Miasteczko namiotowe roz³o one w Alejach Jerozolimskich przez jednych okreœlane jako Bia³e Miasteczko, pielêgniarki ochrzci³y mianem Kaczygrodu. Wiêkszoœæ czasu dotychczasowego protestu zajê³o ustalenie miejsca spotkania protestuj¹cych z premierem. Cztery pielêgniarki przez kilka dni okupowa³y jedn¹ z sal KPRM, a premier Millennium upar³ siê, Bridge e nie zejdzie do nich piêtro ni ej, bo to nielegalna okupacja. A która by³a legalna? W koñcu miejsce ustalono, strony siê spotka³y, rozmowy trwaj¹ i koñca nie widaæ. Jednoczeœnie media poda³y, e 80% studentów medycyny zamierza w przysz³oœci pracowaæ za granic¹. Zak³adam, e nie na Bia³orusi. Poniewa wyjazd deklaruje równie znaczna czêœæ obecnych lekarzy i pielêgniarek, a liczba wypowiedzeñ pracy wzrasta lawinowo, to faktycznie lepiej wyjechaæ teraz, jak siê jest zdrowym, bo potem, to ju nie bêdzie mia³ kto wyleczyæ przed wyjazdem. Grosz trzeci: Unijny odpowiednik GUS poda³, e bezrobocie wynosi w Polsce aktualnie 10,5% i nie jesteœmy ju na koñcu Europy. Wyprzedzi³a nas S³owacja. To mi³o, e inni maj¹ gorzej od nas. Obawiam siê jednak, e spadek bezrobocia zawdziêczamy w znacznej mierze emigracji. Poniewa przyrost naturalny nadal jest mizerny, obawiam siê, e za parê lat nie bêdzie mia³ kto pracowaæ na moj¹ emeryturê. To tylko trzy grosze, ale jak siê tak weÿmie, po gospodarsku, grosz do grosza, grosz do grosza, to rêce opadaj¹... Niezwykle by³o mi mi³o. ciekawostki PRAWO JAZDY W UK Posiadacze polskiego prawa jazdy nie maj¹ obowi¹zku wymiany go na angielskie, pod warunkiem, e prawo jazdy jest wa ne, a kieruj¹cy nie ukoñczy³ 70 roku ycia. Natomiast posiadacze prawa jazdy z uprawnieniami zawodowymi (np. kierowcy autobusów) s¹ zobowi¹zani do zarejestrowania siê w DVLA i otrzymania tzw. czêœci papierowej brytyjskiego prawa jazdy. ród³o: broszura Jak yæ i pracowaæ w Wielkiej Brytanii dostepna na *** Jerzy Wojciech WAKACYJNY KURS ANGIELSKIEGO Organizacja charytatywna Open Door organizuje darmowy kurs angielskiego w Newcastle. Zajêcia, na ró nych poziomach zaawansowania, bêd¹ trwa³y od 23 lipca do 1 wrzenia. Szczegó³y w siedzibie organizacji pod adresem: The CastleGate Centre, Melbourne Street, NE1 2JQ, Newcastle. Foto: FrAnia 2 2B INFORMATOR DLA POLAKÓW Nr

3 The Northern TUC ZWI ZKI ZAWODOWE The Northern TUC reprezentuje interes pracowników oraz ich rodzin w North East i Cumbria. Wypowiada siê w imieniu cz³onków zwi¹zków czynnych i biernych zawodowo, w spo³ecznoœci i miejscu pracy. Naszym celem jest promowanie zwi¹zków zawodowych, równoœci oraz sprawiedliwoœci spo³ecznej. Aby podnieœæ jakoœæ ycia w pracy nawi¹zana jest wspó³praca z partnerami w regionie. The Northern TUC jest koordynatorem zwi¹zków zawodowych w regionie. Podkreœlamy punkt widzenia Ruchu Zwi¹zków Zawodowych (the Trade Union Movement) rozwijaj¹c proste ambicje, wokó³ których zwi¹zki zawodowe oraz pracownicy mog¹ ³¹czyæ siê, aby wzmacniaæ zbiorow¹ moc si³y roboczej. Pozytywnym tego efektem jest rozpoczêcie przez pracowników negocjacji o lepsze umowy w miejscach pracy i kampanie na rzecz sprawiedliwoœci spo³ecznej. Naszym wspólnym celem jest osi¹gniêcie pozytywnej zmiany i zapewnienie widocznego wk³adu pracowników w rozwój lokalny. Szukamy wp³ywu w³adz i korzystamy z naszych kontaktów z Uni¹ Europejsk¹, eby rozwijaæ dzia³ania, które to przynios¹ korzyœci pracuj¹cym. Miêdzynarodowa solidarnoœæ jest najwa niejsz¹ cech¹ naszej pracy. Wspieramy tak e zwi¹zki w dzia³aniach, które oferuj¹ swoim cz³onkom. S¹ to us³ugi daj¹ce pracownikom mo liwoœci uczenia siê, szkolenia i rozwoju, dostêpu do rozwoju kariery zawodowej, ochrony zdrowia i bezpieczeñstwa, zw³aszcza w zmieniaj¹cych siê zjawiskach eksploatacji pracowników, nierównoœci, czy dyskryminacji w miejscu pracy i spo³eczeñstwie. Rozszerzenie siê UE o nowe pañstwa cz³onkowskie da³o mo liwoœæ the North East oraz Cumbrii wykorzystywaæ si³ê pracowników z krajów s¹siaduj¹cych, którzy wprowadzaj¹ o ywienie gospodarki, a tak e wzbogacaj¹ ycie kulturowe i spo³ecznoœci w regionie. W zwi¹zku z tym the Northern TUC stara siê, aby nowo przybywaj¹cy czuli siê mile widziani. Ponadto wspiera ich w wykorzystywaniu ich wiedzy, talentów, umiejêtnoœci i doœwiadczenia. Pomagamy we w³¹czeniu siê do spo³eczeñstwa, oraz w tym, aby przybywaj¹cy byli zatrudniani na dobrych warunkach i byli traktowani sprawiedliwie. Jakkolwiek, zdajemy sobie sprawê, e wielu pracowników z regionu ci¹gle napotyka b a r i e r y utrudniaj¹ce p e ³ n e uczestnictwo w rynku pracy i l o k a l n e j spo³ecznoœci, szczególnie na wykorzystywanie ich w pracy oraz na dyskryminacjê. W the North East i Cumbria jest jeszcze wiele do zrobienia. My zapewniamy pracowników, e s¹ nagradzani i szanowani. The Northern TUC wspó³pracuje ze zwi¹zkami zawodowymi, pracodawcami, w³adzami oraz organizacjami spo³ecznymi, aby przekazaæ przyje d aj¹cym pracownikom informacje, porady, doradztwo i wsparcie. Aby rozwijaæ nasz¹ relacjê z Polsk¹ Spo³ecznoœci¹ kluczowe jest zapewnienie Ruchu Zwi¹zków Zawodowych (the Trade Union Movement) w regionie o zrozumieniu, zaawansowanych potrzebach pracowników i ich aspiracjach. W The Northern TUC oczekujemy, e pracuj¹c razem bêdziemy budowaæ lepsz¹ przysz³oœæ dla nas wszystkich. 2B INFORMATOR DLA POLAKÓW Nr TUC (Przek³ad: Regina) 3

4 magiczne miejsca... Moje magiczne miejsce to Wrzosowiska West Yorkshire!!!! 11km wêdrówki z Haworth prowadzi przez Haworth Moor obok wodospadów Bront i ska³y zwanej fotel Bront i wzd³u Pennine Way do ruin Top Withens farmhouse. Moj¹ wycieczkê rozpoczê³am od zwiedzania Haworth. W wiosce tej znajduje siê Bront Personage Museum. Rodzina Bront to jedna z najs³ynniejszych na œwiecie rodzin pisarskich. Charlotte Bront napisa³a Jane Eyre (1847), natomiast Emily Bront Wuthering Heights (Wichrowe Wzgórza) (1847). Powieœci te zaliczane s¹ do klasyki literatury angielskiej. Ich m³odsza siostra Anne nie jest tak dobrze znana, choæ napisa³a dwie doskona³e powieœci: Agnes Grey (1847) i The Tenant of Wildfell Hall (1848). Banwell ich brat równie posiada³ talent pisarski, jednak nie odniós³ on sukcesu. W 1820 roku urodzony w I r l a n d i i wielebny Patrick Bront p r z y b y ³ zamieszkaæ na plebani w Haworth wraz Foto: Iza z pochodz¹c¹ z Kornwalii on¹ Mari¹ i szeœciorgiem ma³ych dzieci: Mari¹, Elizabeth, Charlotte, Branwellem,Emily i Anne. W ci¹gu kilku lat pani Bront i dwie najstarsze córki zmar³y. Dla pozosta³ych przy yciu dzieci, z których adne nie do y³o 40 lat, Haworth mia³o staæ siê domem na ca³e ycie. Patrick Bront zmar³ w 1861 roku, w wieku 84 lat, prze ywszy wszystkie swoje dzieci. Zwiedzaj¹c kolejne pokoje w domu Bront mia³am wra enie, ze za chwilê spotkam Emily, która zasi¹dzie jak zwykle przy pianinie i zacznie na nim graæ. Znalaz³am siê duchem w innej epoce, a widoki rozpoœcieraj¹ce za oknem warte s¹ obejrzenia. Wrzosowiska West Riding of Yorkshire s¹ miejscem odludnym i o zmiennych nastrojach, gdzie czêsto hulaj¹ wiatry i lej¹ deszcze. Okoliczne wrzosowiska mia³y ogromny wp³yw na m³ode pisarki, a tak e stanowi³y inspiracjê do najs³ynniejszych ich powieœci. Opuszczaj¹c plebaniê mo emy obraæ sobie trasê wycieczki po wrzosowiskach. Trasa okrê na ok. Ja wybra³am drogê bezpoœrednio prowadz¹ca do Top Withens czyli 3,5 mili wspinania siê po wrzosowiskach podziwiania krajobrazów i owiec oczywiœcie. Interesowa³o mnie to miejsce, poniewa to tam znajduj¹ siê ruiny domu który tak zainspirowa³ Emily, e umieœci³a akcjê swej powieœci w³aœnie tam, czyli Dom Heathcliffa z Wichrowych Wzgórz. Mroczny dom na wzgórzu z dala od cywilizacji a w oko³o wrzosowiska i wiatr Mnie jednak pogoda dopisa³a i wêdrówka sprawia³a mi wielk¹ radoœæ. Myœlê, e nawet gdyby by³o deszczowo to i tak pogoda w takich chwilach siê nie liczy. Bo ja przyjecha³am spe³niæ tam swoje marzenie, czyli dotrzeæ do domu ze s³awnej powieœci i poczuæ zapach wrzosowisk. Zainteresowanych odsy³am na bo droga z Newcastle do Haworth prosta, a tam znajdziecie dok³adne wskazówki co do trasy podró y. Myœlê, e wszyscy mi³oœnicy twórczoœci sióstr Bront powinni odwiedziæ ten zak¹tek Angli i poczuæ klimat wrzosowisk. Tych, którzy chc¹ przybli yæ sobie twórczoœæ pisarek odsy³am do lektury wy ej wymienionych dzie³ lub obejrzenia filmu Wichrowe Wzgórza z Ralphem Finnes i Juliette Binoche z 1992 roku. Udanej wycieczki i mi³ej lektury. Iza 4 2B INFORMATOR DLA POLAKÓW Nr Foto: Iza

5 NEWSLETTER NEPCO North East Polish Community Organisation, choæ m³ode, bo powsta³o w marcu tego roku, bardzo szybko prze naprzód. Od pocz¹tku powstania, mimo, e ci¹gle borykamy siê z wieloma sprawami formalnymi uda³o nam siê zrealizowaæ kilka ciekawych projektów... Pierwszym projektem NEPCO by³o zorganizowanie spotkania wielkanocnego w Polish Club. Spotkanie przy pe³nym stole, dzielenie siê jajeczkiem i wspólne sk³adanie sobie œwi¹tecznych yczeñ, sprzyja³o rozmowie. Przedstawione zosta³y wówczas cele, zamierzenia i sposób dzia³ania organizacji. Wycieczka do Aydon Castle, piknik w Tynemouth oraz w Jesmond Dene z okazji Dnia Dziecka to tylko niektore imprezy zorganizowane przez NEPCO. Prócz zabawy myœlimy równie o bardziej praktycznych rzeczach. Nawi¹zujemy wspó³pracê z wieloma instytucjami i organizujemy spotkania tematyczne. 7 czerwca odby³o siê, zorganizowane przez NEPCO i Enterprising Newcastle spotkanie na temat: jak za³o yæ swój biznes w Anglii. Spotkanie mia³o na celu ukazanie mo liwoœci i potrzeb zwi¹zanych z tematem zak³adania firmy. Dyskusja odkry³a z jakimi problemami mo emy siê spotkaæ i pozwoli³a okreœliæ jak¹, w zwi¹zku z tym pomoc mo e zaoferowaæ wszystkim przedsiêbiorczym Polakom Enterprising Newcastle. Prócz Enterprising Newcastle w sta³ym kontakcie jesteœmy równie z Kongresem Zwi¹zków Zawodowych. W planach jest cykl spotkañ na temat prawa pracy w UK. Zarz¹d NEPCO nawi¹za³ równierz wspó³pracê z EURES, z portalem, który oferuje dostêp do ofert pracy w 29 krajach Europy, a tak e daje mo liwoœæ zamieszczenia CV osoby poszukuj¹cej pracy. Organizacja pozostaje równierz w sta³y kontakcie z Komisji Równoœci Rasowej. Rozmowy, które zapocz¹tkowa³y wspó³pracê dotyczy³y powodów braku reakcji na ³amanie prawa równoœci rasowej w Wielkiej Brytanii. Uzgodniono, e aby zmieniæ t¹ sytuacjê nale y docieraæ z informacj¹ o prawach i obowi¹zkach do imigrantów. Od samego pocz¹tku dzia³alnoœci wspó³pracujemy równierz z Civic Centre, z Community Development Workers. Otrzymujemy wielkie wsparcie i zrozumienie ze strony pracowników CDW. S³u ¹ nam rad¹ i wyjaœniaj¹ wiele prawnych aspektów tego typu dzia³alnoœci. Jako organizacji wspieramy równierz inne inicjatywy. Tak, na przyk³ad polecalismy seminaria OECD; spotkania z cyklu "Coffee Get Together" przeznaczone dla migrantów mieszkaj¹cych i pracujacych w okolicy, organizowane przez Derwentside District Council; czy comiesiêczny cykl Cinema of the World, organizowany przez Star and Shadow Cinema, z którym wkrótce równiez rozpoczniemy wspó³prace. Jak na na cztery miesi¹ce dzia³alnoœci mamy na swoim k¹cie spore osi¹gniêcia. Chcemy wyjœæ na przeciw potrzbom rodaków i przyczyniæ siê do wiêkszej integracji ze spo³eczeñstwem, wœród którego yjemy. Impossible is nothing!!! Najbli sze plany: * Wizyta zarz¹du NEPCO u burmistrza Newcastle * BBC TOUR * Festiwal filmowy Foto: Simon * Koncert polskiego zespo³u 2B INFORMATOR DLA POLAKÓW Nr Marta 5

6 benefity... CHILD MAINTENANCE Co to jest? Odpowiednik polskich alimentów kwota wyp³acana rodzicowi zajmuj¹cemu siê dzieckiem przez drugiego rodzica, który nie mieszka/nie yje razem z nimi. Child Support Agency pomaga naliczyæ i wyegzekwowaæ ten dodatek na rzecz osoby zajmuj¹cej siê dzieckiem. Dla kogo? Ka dy, kto spe³nia jeden z poni szych warunków mo e aplikowaæ o CM: - otrzymuje Child Benefit, - jest rodzicem zajmuj¹cym siê swoim dzieckiem, - jest rodzicem nie mieszkaj¹cym ze swoim dzieckiem, - nie jest rodzicem, ale zajmuje/opiekuje siê dzieckiem. Szczególne zasady obowi¹zuj¹ osoby, które: - zajmuj¹ siê swoim dzieckiem i otrzymuj¹ Income Support albo oparty o zarobki zasi³ek dla bezrobotnych, - mieszkaj¹ poza UK/drugi rodzic dziecka mieszka poza UK, - maj¹ ustalone inne formy alimentów/p³acenia za utrzymanie dziecka. Nie mo na wyegzekwowaæ CM od osoby/rodzica, który: - jest pe³noetatowym studentem (b¹dÿ uczêszcza na kurs trwaj¹cy min. 12 godzin tygodniowo), - ma lat i jest uczniem (do wys. A level, NVQ3 level lub odpowiednika tych kwalifikacji), - jest w wiêzieniu, - przebywa w domu opieki/domu rezydenckim i otrzymuje pomoc w pokrywaniu jego kosztów). Przewa nie nie mo na otrzymaæ pomocy w wyegzekwowaniu op³aty od drugiego rodzica, jeœli ten mieszka poza UK wyj¹tek stanowi¹ osoby pracuj¹ce za granic¹ dla angielskich pracodawców lub s³u ¹ce w angielskiej armii. Ile? Wysokoœæ CM zale y g³ównie od dochodów rodzica p³ac¹cego, liczby dzieci kwalifikuj¹cych siê do alimentów oraz dzieci mieszkaj¹cych z osob¹, która alimenty ma p³aciæ. Kwoty nale ne mo na sprawdziæ w kalkulatorze on-lina na stronie internetowej: https://secureonline.dwp.gov.uk/csa/v2/en/calculatemaintenance.asp Jak aplikowaæ? Rejestruj¹c siê na stronie internetowej Child Support Agency: wype³niaj¹c aplikacjê on-line na stronie: lub wype³niaj¹c formularz pobrany ze strony albo uzyskany w oddziale Jobcentre Plus. Dla osób uzyskuj¹cych Income Support/Jobseekers Allowance aplikacja nastêpuje niejako automatycznie w momencie aplikowania o wymienione benefity (IS/JSA) i takie osoby s¹ uprawnione do dodatkowej kwoty max 10 tygodniowo - chyba, e wyraÿnie zaznacz¹ w swojej aplikacji o IS/JSA, eby tego nie robiæ. MOJA BRYTANIA Mamy lato! Dla przypomnienia lato to taka pora roku kiedy swieci slonce jest cieplo i nie pada eszcz. Kiedy przyjechalem do Anglii nie rozumialem dlaczego glownym tematem rozmow ubylcow jest pogoda? Teraz juz wiem, jak sie ma taka pogode to nic tylko siedziec w domu i ogladac telewizje, a tam... Zacznijmy od tego, ze Britan got talent. Rzeczywiscie talent 36-letni sprzedawca telefonow Poul Potts ma. Gdy pierwszy raz zobaczylem go na ekranie, przeczowalem totalna porazke, a tu prosze, jak zaspiewal to jurorom szczeki poopadaly. Teraz to czym pasjonuje sie spora czesc anglikow Big Brother. W tej edycji jedna pani nazwala druga pania nigger za co ta pani wyleciala z programu. Oj nie wychowana jest ta pani. Jesli juz jestem przy dobrym wychowaniu, to ostatnio brytyjczycy chca uczyc osoby przyjezdzajace na wyspy dobrych manier. Choc nie pada tam slowo Polacy, to larum sie wielkie podnioslo ze znow co zlego to my. Popatrzmy zatem czego to szacowni brytyjczycy chca uczyc imigrantow, a wlasciwie czego oduczyc. Po kolei: picia alkocholu, plucia na ulicy, podgladania sasiadow, wpychania sie bez kolejki, przeklinania. No tak ja proponuje by owa jakze pozyteczna publikacja byla ilustrowana zdjeciami z angielskich miast w sobotni wieczor, i "malowniczymi "angielskimi ulicami w niedzielny ranek. Teraz cos z naszej okolicy. Wiejskim chlopcom z country Durham brak jest...dziewczat. No coz panienki do roboty sie nie garna, wola miasta i miejskie nocne atrakcje. Proponuje zrobic nabor w Polsce. Przyjada zdrowe swarne dziewuchy i zaludnia angielskie wioski. Jest tylko jeden problem. Czy angielscy chlopcy beda umieli sie zachowac przy polskich dziewczynach? Moze powinnismy napisac im poradnik? Jak sadzicie? Marta 6 2B INFORMATOR DLA POLAKÓW Nr CEzAR

7 CZYTELNIA... Pielgrzym Paulo Coelho jest autorstwa cz³owieka, który mówi, e w swych utworach stara siê odpowiedzieæ na drêcz¹ce go pytania. Kim jest? Dok¹d zmierza? I jak powinna wygl¹daæ ta wêdrówka? Pytania, które zadaje sobie ka dy z nas. Id¹c wraz z tytu³owym bohaterem przez œredniowieczny szlak do œwiêtego miejsca, zatrzymujesz siê na chwile w codziennym biegu, dostrzegasz rzeczy na które wczeœniej nie zwraca³eœ uwagi. Poznajesz g³êbiej œwiat, innych ludzi a tym samym samego siebie, bo chyba na tym polega ycie. Siêgnij po ta œwietna ksi¹ kê a nauczysz siê cierpliwoœci do samego siebie, bo nie zawsze wszystko uk³ada siê tak jak byœmy chcieli, ale zawsze warto próbowaæ... Mi siê bardzo podoba³a, Wam te polecam. Szesnastowieczne bractwo iluminatów, Foto: Ana od czterech set lat dzia³aj¹ce w podziemiach umacniaj¹c swoja pozycje na œwiecie, wreszcie wychodzi z ukrycia by zemœciæ siê na swych dawnych przeœladowcach. Symbol rzymsko-katolickiego Koœcio³a jest zagro ony jak nigdy dot¹d przez masowa bron zag³ady, stworzona z antymaterii w supernowoczesnym genewskim laboratorium, Foto: FrAnia gdzie króluje technologia rodem z scince fiction. Okrutne morderstwa, które odmierzaj¹ czas dwójce g³ównych bohaterów, Langdonowi i Vittorii, próbuj¹cym zapobiec tragedii w mieœcie Boga. To wszystko znalaz³am w ksi¹ ce Dana Anio³y i demony Browna, dziêki której zwiedzi³am Rzym i Watykan "od kuchni". Jak wygl¹da œciœle przestrzegany, od setek lat, "tryb zycia" stolicy apostolskiej...? Dlaczego papieski skarbiec jest tak pilnie strze ony...? Czy wspaniale prace s³awnych artystów, takich jak Michal Anio³ czy Berninii, maja jakieœ tajemnicze znaczenia, które pomog¹ rozwi¹zaæ zagadkê... Czytaj¹c ta powieœæ na pewno nie bêdziesz siê nudzic, polecam. Betty PL AKCENTY PRZED... BBC TOUR - 18 lipca (œroda) o godz. 2pm grupa Polakow ma okazje zwiedzic siedzibe BBC w Newcastle wraz z polskim przewodnikiem. *** PL WIECZOR FILMOWY - w kinie Star and Shadow w Newcastle 19 lipca (czwartek) o godz. 7pm rozpocznie siê wieczor z polskim filmem Teraz ja oraz wystawa fotografii Kuby Ryniewicza. *** TYDZIEN POLSKI od 16 do 23 lipca w Newton Aycliff organizacja cherzescijanska z Gdanska organizuje serie spotkan, zabaw i rozrywek sportowych. PO... Polish Information Open Day 7 lipca w pubie The Globe w Newcastle odbylo siê spotkanie przedstawicieli instytycji angielskich z Polakami poszukujacymi odpowiedzi na pytania o zycie i funkcjinowanie w Wielkiej Brytanii. FILM - angielska telewizja lokalna Tyne Tees Televsion przygotowuje film dokumentalny o Polakach mieszkajacych w regionie North East. Emisja filmu w sierpniu. free events AIR SHOW - w ostatni weekend lipca (28-29 lipca) w Sunderlandzie odbêdzie siê coroczny pokaz akrobacji lotniczych. Najwiêksze atrakcje przewidziano miedzy 1pm-5pm. Pokazy bêd¹ widoczne równie z nabrze a w Tynemouth, wiec warto wybraæ siê w ten weekend nad morze. Foto: Simon 2B INFORMATOR DLA POLAKÓW Nr

8 > >Newcastle >><< FELIETON >><< CZYTELNIA>><< TUC >><< EVENTS >><< NEPCO >><<< BENE F ITY<< jak cz³owiek z cz³owiekiem, czyli lena i doktor miros³aw paluch Kell's Edge 13,5 %, trochê cierpkie, trochê ci¹ y-jak... na mym jêzyku, jak myœli na sercu, trochê s³odkie...i znów trochê cierpkie... by³y dni, by³y w nas... to by³ prawdziwy chrzest... we mgle pogubiliœmy siê... tak jak po fali, tak jak po linie, tracimy poczucie rzeczywistoœci, tracimy te jak¹œ cz¹stkê siebie, o ironio, zyskuj¹c jednak wiele... czasami z Bogiem, a czasami bez... czasami jak w matni, a czasami jak wolny ptak, dlaczego? po co? dok¹d to zmierza? jaki mój w tym cel? a w kraju bliscy, a w kraju przyjaciele, a w kraju kraj! dla pieniêdzy? dla jêzyka? dla ucieczki? czy dla przygody? ktoœ m¹dry powiedzia³: "...i nastêpne tysi¹c lat minie, zanimw³aœnie, zanim cz³owiek, zorientuje siê, e od nowego modelu Lexusa wa niejsza jest obecnoœæ przyjaciela... pytam siebie: "lena jesteœ tutaj dla jêzyka, a wci¹ wiele nie drgnê³o. A z drugiej strony, jakby ju lata œwietlne... przyszed³ Adam, pyta: "na smutno"... i zostajê sama... a w³aœciwie nie sama, dziœ z Tob¹, z Moim Najwiekszym Zaufaniem... wchodzi Czesiek przepraszaj¹c, mówi "zaœwiecê œwiatlo na chwilê, niech siê stanie jasnoœæ", a Ty, oœwiecisz mnie myœl¹ Przyjacielu? 2B jest informatorem dla Polaków yj¹cych w Newcastle i okolicach. Sk³ad: FrAnia & Zielka plus Betty, CEzAR, Iza, Jerzy Wojciech, Lena, Marta, Miros³aw, Regina, yeri. Zapraszamy do wspó³pracy! Jeœli chcesz zamieœciæ artyku³ w nastêpnym numerze - napisz do nas. Konstruktywna krytyka mile widziana! Kontakt z 2B: Internet: Wspó³praca: oraz Przeczyta³eœ? Podaj dalej... 2B INFORMATOR DLA POLAKÓW $Znany profesor rozpocz¹³ swój wyk³ad dla 200-stu osób, trzymaj¹c w rêku studolarowy banknot zapyta³: "Kto z was chcia³by dostaæ ten banknot?" Wszyscy podnieœli rêce... Wtedy powiedzia³: "Dam go jednemu z was, ale pozwólcie, e zrobiê to... i zgniót³ banknot w rêku. I znów zapyta³: "Kto teraz chce ten banknot?" Rêce nadal by³y podniesione... Profesor doda³ "A jeœli zrobiê tak..." rzuci³ pieni¹dz na ziemiê i zgniót³. Po czym podniós³ pieni¹dz wygnieciony i brudny i zapyta³ znów: "A teraz?... Kto jeszcze chce te 100 dolarów?" Rêce by³y nadal podniesione. Wtedy powiedzia³: "Niewa ne, co zrobiê z tym banknotem, zawsze bêdziecie go chcieli, bo nie traci on swojej wartoœci. To samo jest z nami... Czêsto w naszym yciu jesteœmy deptani, gnieceni, czujemy siê kompletnie bez wartoœci...ale to tylko chwila, bo nigdy nie tracimy naszej wartoœci, tym bardziej w perspektywie doœwiadczeñ! Brudni czy czyœci, zgnieceni czy cali, grubi czy chudzi, to wszystko jest niewa ne! Nie wp³ywa to w aden sposób na nasz¹ wartoœæ! Cen¹ naszego ycia jest to, co zrobiliœmy i co wiemy, jakich mamy przyjació³ i jakim sytuacjom sprostaliœmy! Wci¹ porównujemy siê do bogaszych, piêkniejszych, m¹drzejszych, zdolniejszych. Kilka dni temu by³ u mnie pacjent. A e jestem lekarzem i e lekarze maj¹ tê przypad³oœæ, e zawsze chc¹ daæ najm¹drzejsz¹ receptê, nawet tê na ycie, chcia³em mu powiedzieæ, to co by³oby najlepsze, a powiedzia³em, jak cz³owiek, który doœwiadczy³ i poczu³: "B¹dŸ Sob¹" Przyjacielu byæ sob¹, to be... Lena & dr Miros³aw Paluch

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole.

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole. Informacje na temat dodatku na podatek lokalny (Council Tax Support), które mogą mieć znaczenie dla PAŃSTWA Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji 01202 265212 Numer dla

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r.

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego w ramach Planu Działania na lata 2014-2015 zorganizował w dniach 8-13 grudnia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej Opinie mieszkańców o zmianach klimatu i gazie łupkowym Raport z badania opinii publicznej Lena Kolarska-Bobińska, członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, Platforma

Bardziej szczegółowo

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 Reguła życia, to droga do świętości; jej sens można również określić jako: - systematyczna praca nad sobą - postęp duchowy - asceza chrześcijańska

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/KadryWM13

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/KadryWM13 Białystok, dn. 16.01.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/KadryWM13 DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji szkoleń

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Piekary Śląskie, dnia... r. Imię i nazwisko (Nazwa): Adres: Nr telefonu: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Żwirki 23. 41-940 Piekary Śląskie

Piekary Śląskie, dnia... r. Imię i nazwisko (Nazwa): Adres: Nr telefonu: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Żwirki 23. 41-940 Piekary Śląskie Piekary Śląskie, dnia... r. Imię i nazwisko (Nazwa): Adres: Nr telefonu:.... Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Żwirki 23 41-940 Piekary Śląskie Wniosek o umorzenie wierzytelności lub udzielenie ulgi

Bardziej szczegółowo

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą.

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Po pierwsze - notacja - trzymasz swoją kostkę w rękach? Widzisz ścianki, którymi można ruszać? Notacja to oznaczenie

Bardziej szczegółowo

o: - umorzenie* / odroczenie* / rozłoŝenie na raty * naleŝności w opłatach związanych z lokalem mieszkalnym.

o: - umorzenie* / odroczenie* / rozłoŝenie na raty * naleŝności w opłatach związanych z lokalem mieszkalnym. ... (imię i nazwisko)... w Rybniku (adres) ul. 3 Maja 12 44-200 Rybnik... (pesel)... ( NIP)... (nr telefonu kontaktowego) Wniosek Do Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o: - umorzenie* / odroczenie*

Bardziej szczegółowo

Nazwisko. Ulica Numer domu Numer mieszkania.... (imię i nazwisko) Data urodzenia:... numer PESEL... Kod pocztowy: Ulica. Numer domu. Telefon...

Nazwisko. Ulica Numer domu Numer mieszkania.... (imię i nazwisko) Data urodzenia:... numer PESEL... Kod pocztowy: Ulica. Numer domu. Telefon... Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I Dane osoby ubiegającej się WNIOSEK O USTALENIE i WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Imię Nazwisko Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa Polish Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa (What to do if you think the decision about your Housing Benefit or Council

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020

Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020 Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020 DLACZEGO NALEŻY PROMOWAĆ PROJEKTY? Podstawą dla działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektów unijnych jest prawo obywateli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Żałoba po śmierci osoby bliskiej, która zginęła w wyniku morderstwa lub zabójstwa

Żałoba po śmierci osoby bliskiej, która zginęła w wyniku morderstwa lub zabójstwa Żałoba po śmierci osoby bliskiej, która zginęła w wyniku morderstwa lub zabójstwa Żałoba Śmierć bliskiej osoby to dramatyczne wydarzenie. Nagła śmierć w wyniku morderstwa lub zabójstwa wywołuje szczególny

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie zasiłku dla opiekuna: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA przysługującego na podstawie z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie społeczne pracownika

Zabezpieczenie społeczne pracownika Zabezpieczenie społeczne pracownika Swoboda przemieszczania się osób w obrębie Unii Europejskiej oraz możliwość podejmowania pracy w różnych państwach Wspólnoty wpłynęły na potrzebę skoordynowania systemów

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I Dane osoby ubiegającej się Imię Numer PESEL *) Obywatelstwo WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu

Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu Projekt Dobry pomysł na firmę wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Miasto Konin

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla twojej rodziny

Pomoc dla twojej rodziny 1 Pomoc dla twojej rodziny przewodnik po przyjaznym i oferującym wsparcie programie organizacji Home-Start www.home-start.org.uk Darmowy numer telefonu: 0800 068 63 68 2 Każdy czasami potrzebuje odrobiny

Bardziej szczegółowo

Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech

Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech Funkcje Izby Wspieranie stosunków w handlowych mi dzy przedsi biorstwami w Polsce i w Niemczech Reprezentowanie - polskiej gospodarki w niemieckiej

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 1 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieje kilka sposobów na dodanie nowego szablonu

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Budowanie własnego wizerunku. moduł 2 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Budowanie własnego wizerunku. moduł 2 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych moduł 2 Temat 1, Poziom 2 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO Akademia dla Młodych Moduł 2 Temat 1 Poziom 2 jak zrobić dobre pierwsze wrażenie? Podręcznik prowadzącego Cele szkolenia Zarówno prezencja, jak i umiejętność

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU CEL PROGRAMU Włączenie aktywnych mieszkańców Wrocławia do współtworzenia programu Wrocław Europejska Stolica

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r. UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA z dnia 28 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów.

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. 1 Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. Likwidacja barier architektonicznych to na przykład

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy

Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy Szkoła gimnazjalna Scenariusz z wykorzystaniem nowych mediów i metod aktywizujących (45 min) Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy CC BY-NC-ND Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez

Bardziej szczegółowo

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku. ANKIETA REKRUTACJNA Dane podstawowe Imiona Nazwisko Płeć Data i miejsce urodzenia PESEL Adres

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego?

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? - Wiesz, za dwa miesiące przyjeżdżam do Krakowa na stypendium,

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. uzgodniony pomiędzy. CALL CENTER TOOLS spółką akcyjną. oraz. IPOM spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. uzgodniony pomiędzy. CALL CENTER TOOLS spółką akcyjną. oraz. IPOM spółką z ograniczoną odpowiedzialnością PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE uzgodniony pomiędzy CALL CENTER TOOLS spółką akcyjną IPOM spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Warszawa, 29 stycznia 2015 roku Niniejszy plan połączenia przez

Bardziej szczegółowo

Temat: Funkcje. Własności ogólne. A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1

Temat: Funkcje. Własności ogólne. A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1 Temat: Funkcje. Własności ogólne A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1 Kody kolorów: pojęcie zwraca uwagę * materiał nieobowiązkowy A n n a R a

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r.

Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r. Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie: ustalenia instrukcji dokumentowania i rozliczania wyjść prywatnych pracowników Urzędu Gminy w Zarszynie Na podstawie art. 151

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH OFERTA PRACY Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku z realizacją projektu systemowego Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach realizowanego w ramach POKL, Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie oraz BSH WROCŁAW SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu Plan Połączenia Spółek: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp.

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZA OFERTA DLA FIRM 2012 2013

NAJLEPSZA OFERTA DLA FIRM 2012 2013 NAJLEPSZA OFERTA DLA FIRM 2012 2013 FILMY KONCERTY KABARETY KONFERENCJE IMPREZY Wykorzystaj moc kina w swoich działaniach! Kino Kijów.Centrum oferuje atrakcyjne możliwości zakupu biletów grupowych, biletów

Bardziej szczegółowo

jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Praktyczny poradnik Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W zakładce "wnioski

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Motywacyjnego II. na lata 2013-2015. współpracowników. spółek Grupy Kapitałowej Internet Media Services SA

Regulamin Programu Motywacyjnego II. na lata 2013-2015. współpracowników. spółek Grupy Kapitałowej Internet Media Services SA Załącznik do Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services SA z dnia 9 stycznia 2013 roku Regulamin Programu Motywacyjnego II na lata 2013-2015 dla członków Zarządu, menedżerów,

Bardziej szczegółowo

Ekonomia rozwoju. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I

Ekonomia rozwoju. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I Ekonomia rozwoju wykład 1 dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I Plan wykładu Ustalenie celu naszych spotkań w semestrze Ustalenie technikaliów Literatura, zaliczenie Przedstawienie punktu startowego

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna?

Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna? Dolnośląski Wojewódzki Urząd pracy radzi: Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna? Często pojawia się pytanie, jaki wpływ na emeryturę ma praca za granicą. Wiele osób, które pracowały w różnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1469/2012

Zarządzenie Nr 1469/2012 Zarządzenie Nr 1469/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Płockiej Karty Familijnej 3+ w ramach Programu Płocka Karta Familijna 3+ Na podstawie art. 7 ust 1

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

(wymiar macierzy trójk¹tnej jest równy liczbie elementów na g³ównej przek¹tnej). Z twierdzen 1 > 0. Zatem dla zale noœci

(wymiar macierzy trójk¹tnej jest równy liczbie elementów na g³ównej przek¹tnej). Z twierdzen 1 > 0. Zatem dla zale noœci 56 Za³ó my, e twierdzenie jest prawdziwe dla macierzy dodatnio okreœlonej stopnia n 1. Macierz A dodatnio okreœlon¹ stopnia n mo na zapisaæ w postaci n 1 gdzie A n 1 oznacza macierz dodatnio okreœlon¹

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego?

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Twój rodzaj CV Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Odpowiedz sobie na pytanie: Na czym polega fenomen dobrego CV jakie informacje powinny być widoczne w dokumencie

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Akademia Rodzinnych Finansów

Akademia Rodzinnych Finansów Akademia Rodzinnych Finansów Program edukacyjny zainicjowany przez Provident Polska w drugiej połowie 2007 roku. Ma na celu szerzenie wiedzy, rozwijanie umiejętności i kształtowanie pozytywnych nawyków

Bardziej szczegółowo

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10)

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) 5.5. Wyznaczanie zer wielomianów 79 gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) gdzie stopieñ wielomianu p 1(x) jest mniejszy lub równy n, przy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Or/9/Z/05

ZARZĄDZENIE Nr Or/9/Z/05 ZARZĄDZENIE Nr Or/9/Z/05 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 6 kwietnia 2005r. w sprawie udzielenia dnia wolnego od pracy Działając na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Witamy w przedszkolu

Witamy w przedszkolu Witamy w przedszkolu Wydanie: Biuro Szkolne Hafnarfjarðar 2005 Strandgötu 31 220 Hafnarfjörður tel: 555-5800 Fax: 585-5809 Adres internetowy: skolaskr@hafnarfjordur.is Zdjecia: Dzieci w przedszkolu Alfasteini

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo sieciowe. Implikacje dla kultury i edukacji Polaków

Społeczeństwo sieciowe. Implikacje dla kultury i edukacji Polaków Kazimierz Krzysztofek Szkoła WyŜsza Psychologii Społecznej Fundacja Pro Cultura Społeczeństwo sieciowe. Implikacje dla kultury i edukacji Polaków Kongres Bibliotek Publicznych Warszawa, 22-23.11. 2010

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CBOS SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 121/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 121/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 121/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Zasad używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy w celach służbowych do jazd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!!

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!! GAZETKA SZKOLNA Szkoła Podstawowa Im Mikołaja Kopernika Chorzelów 316 Chorzelów http://www.spchorzelow.pl/ Numer 1 WRZESIEŃ 2009 WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!! CO WARTO PRZECZYTAĆ W GAZETCE?

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE 2016-02-29 Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na analizę merytoryczną i budżetową

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV.178.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 12 lutego 2016 r. Rada Gminy Ustka uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR XV.178.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 12 lutego 2016 r. Rada Gminy Ustka uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR XV.178.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego. Warszawa, kwiecień maj 2015 r.

Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego. Warszawa, kwiecień maj 2015 r. Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego Warszawa, kwiecień maj 2015 r. Plan prezentacji 1) Kim jest osoba niepełnosprawna rodzaje orzeczeń 2) Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego: prawo do skróconego

Bardziej szczegółowo

www.naszanatura2000.pl

www.naszanatura2000.pl 1 Biuro Projektu Stowarzyszenie Tilia ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń Tel./fax: 6 67 60 8 e-mail: tilia@tilia.org.pl www.tilia.org.pl Szkoła Leśna na Barbarce www.szkola-lesna.torun.pl www.naszanatura2000.pl

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych Umowa / w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych zawarta w dniu.. pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy z siedzibą w Gdyni ul. Kołłątaja 8 reprezentowanym przez Dyrektora Joannę Siwicką

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) WPŁYNĘŁO URZĄD MIEJSKI WSKWIERZYNIE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 2S, KW!. 2013...., Ilość zalącznlk6w. -+ł-_ wlijta, rliastępeyw9jta, sel{retarlja ghliby, slffirhhika ghliby, IdMftI]iMIljMt1;~.," gmilłlłą osobą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

PIZZA FIESTA. CO MOŻNA ZOBACZYĆ NA KOSTCE? Składniki ( ryba, papryka, pieczarki, salami, ser)

PIZZA FIESTA. CO MOŻNA ZOBACZYĆ NA KOSTCE? Składniki ( ryba, papryka, pieczarki, salami, ser) 22705 PIZZA FIESTA Kto poradzi sobie pierwszy ze złożeniem składników na pizze? Zwycięzcą jest gracz, który jako pierwszy zapełni dwie karty pizzy. Zawartość: -4 kawałki pizzy -6 kawałków ryby -6 kawałków

Bardziej szczegółowo