Newcastle upon Tyne. Foto: FrAnia. Stare kamienice w Newcastle. yeri. Tyne Bridge. Foto: FrAnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Newcastle upon Tyne. Foto: FrAnia. Stare kamienice w Newcastle. yeri. Tyne Bridge. Foto: FrAnia"

Transkrypt

1 Newcastle upon Tyne Foto: FrAnia Stare kamienice w Newcastle 14 Newcastle upon Tyne, w s k r ó c i e Newcastle, to miasto na pó³nocnym wschodzie Anglii licz¹ce ok. 275 tys. mieszkañców. Le y nad Morzem Pó³nocnym a przecina je rzeka Tyne. Rywalizuje o miano stolicy pó³nocy Anglii z Manchesterem, jednak Manchester pozostawia przeciwnika sporo w tyle. Pocz¹tki Newcastle datowane s¹ na rok 1080 kiedy to Normanowie przerzucili most przez rzekê i zbudowali zamek. Dzisiaj zielony Tyne Bridge jest najd³u szym w Wielkiej Brytanii stalowym mostem ³ukowym o rozpiêtoœci 162m. Otwarto go w 1928 r. i jest jednym z symboli miasta. Poniewa jest stad niedaleko do Szkocji, w przesz³oœci Newcastle stanowi³o bazê wypadow¹ do wypraw na Szkotów. PóŸniej rozwija³o siê tu górnictwo, przemys³ maszynowy i stoczniowy. Dzisiaj miasto nastawione jest g³ownie na rozrywkê - mnóstwo pubów i klubów zapewni ciekawe maratony nocne. Mieszkañców Newcastle nazywa siê 'Geordies' i charakteryzuj¹ siê oni specyficznym akcentem, trochê zbli onym do szkockiego. Mark Knoplfer w kawa³ku 'Sailing to Philadelphia' œpiewa o 'Geordie boy' Naj³adniejszym fragmentem miasta jest dla mnie nabrze e rzeki Tyne z malowniczymi mostami i kamienicami. Wokó³ nabrze a jest sporo w¹skich uliczek, w³aœciwie samych schodów wiod¹cych do czêœci miasta polowych 2B INFORMATOR DLA POLAKÓW Spis treœci: Newcastle...1 Felieton z PL - Trzy grosze...2 TUC - Zwi¹zki Zawodowe...3 Magiczne miejsca - Wrzosowiska...4 Newsletter NEPCO...5 Benefity - Child Maintenance...6 Moja Brytania...6 Czytelnia...7 PL AKCENTY...7 Felieton - jak cz³owiek z cz³owiekiem, czyli Lena i dr Miros³aw...8 ZAPRASZAMY DO LEKTURY! powy ej. Mo e nie jest to a tak malownicze jak w Endynburgu, ale warto wybraæ siê na spacer po labiryncie schodów. Newcastle jest najwiêkszym miastem Northumbrii, krainy na pó³nocnym wschodzie Anglii. W centrum znajdziemy wiele budynków charakterystycznych dla angielskich miast - budynek opery, g³ówna ulica handlowa, monument - w tym przypadku pomnik hrabiego Grey, który by³ premierem Wielkiej Brytanii w latach Poza tym zamek i znany klub piekarski Newcastle United. Tyne Bridge yeri Foto: FrAnia << >>Ne w ca st le > ><< ET ON >>< < CZYT EL NI A >> NE PCO Y

2 felieton z kraju ojców Trzy grosze Ostatnio profesor Andrzej Rychard podda³ na internetowej witrynie Wirtualnej Polski analizie znaczn¹ czêœæ wyjazdów emigracyjnych Polaków. Okreœli³ je jako milcz¹cy protest wobec rz¹dz¹cych. Poniewa zgadzam siê z Panem Profesorem mo naby w tym miejscu skoñczyæ, ale kusi mnie, aby do³o yæ swoje trzy grosze. Grosz pierwszy: Nie zapowiada siê, aby jakoœæ polityki uprawianej w naszym mlekiem i miodem p³yn¹cym kraju siê zmieni³a. Pomimo osi¹gniêcia przez polsk¹ demokracjê pe³noletnoœci kultura polityczna jest nadal w ³obku, a zmieniaj¹ce siê ekipy nie wydaj¹ siê zauwa aæ rosn¹cych potrzeb Polaków zajête zaw³aszczaniem nowych obszarów w celu przysparzania korzyœci w³asnych. Przyk³ad urzêdnicy z nominacji Samoobrony zobowi¹zani bywaj¹ do p³acenia 7% od pensji na rzecz w³asnej partii. Obecnie planowane jest utworzenie oko³o 2,5 tysi¹ca etatów w gminach, które Ministerstwo Rolnictwa obsadzi osobami o wiadomej orientacji politycznej. Tak jak obsadza stanowiska w agendach podleg³ych. Tworzy siê etat zastêpcy dyrektora, a po trzech miesi¹cach zamieniamy siê sto³kami z dyrektorem. W ten sposób nowy zastêpca dyrektora i tak bêdzie robi³ czarn¹ robotê, a nowy dyrektor odprowadzi 7% w wiadomym kierunku. Grosz drugi: Od ponad dwóch tygodni trwa spektakularny protest s³u by zdrowia pod Kancelari¹ Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Miasteczko namiotowe roz³o one w Alejach Jerozolimskich przez jednych okreœlane jako Bia³e Miasteczko, pielêgniarki ochrzci³y mianem Kaczygrodu. Wiêkszoœæ czasu dotychczasowego protestu zajê³o ustalenie miejsca spotkania protestuj¹cych z premierem. Cztery pielêgniarki przez kilka dni okupowa³y jedn¹ z sal KPRM, a premier Millennium upar³ siê, Bridge e nie zejdzie do nich piêtro ni ej, bo to nielegalna okupacja. A która by³a legalna? W koñcu miejsce ustalono, strony siê spotka³y, rozmowy trwaj¹ i koñca nie widaæ. Jednoczeœnie media poda³y, e 80% studentów medycyny zamierza w przysz³oœci pracowaæ za granic¹. Zak³adam, e nie na Bia³orusi. Poniewa wyjazd deklaruje równie znaczna czêœæ obecnych lekarzy i pielêgniarek, a liczba wypowiedzeñ pracy wzrasta lawinowo, to faktycznie lepiej wyjechaæ teraz, jak siê jest zdrowym, bo potem, to ju nie bêdzie mia³ kto wyleczyæ przed wyjazdem. Grosz trzeci: Unijny odpowiednik GUS poda³, e bezrobocie wynosi w Polsce aktualnie 10,5% i nie jesteœmy ju na koñcu Europy. Wyprzedzi³a nas S³owacja. To mi³o, e inni maj¹ gorzej od nas. Obawiam siê jednak, e spadek bezrobocia zawdziêczamy w znacznej mierze emigracji. Poniewa przyrost naturalny nadal jest mizerny, obawiam siê, e za parê lat nie bêdzie mia³ kto pracowaæ na moj¹ emeryturê. To tylko trzy grosze, ale jak siê tak weÿmie, po gospodarsku, grosz do grosza, grosz do grosza, to rêce opadaj¹... Niezwykle by³o mi mi³o. ciekawostki PRAWO JAZDY W UK Posiadacze polskiego prawa jazdy nie maj¹ obowi¹zku wymiany go na angielskie, pod warunkiem, e prawo jazdy jest wa ne, a kieruj¹cy nie ukoñczy³ 70 roku ycia. Natomiast posiadacze prawa jazdy z uprawnieniami zawodowymi (np. kierowcy autobusów) s¹ zobowi¹zani do zarejestrowania siê w DVLA i otrzymania tzw. czêœci papierowej brytyjskiego prawa jazdy. ród³o: broszura Jak yæ i pracowaæ w Wielkiej Brytanii dostepna na *** Jerzy Wojciech WAKACYJNY KURS ANGIELSKIEGO Organizacja charytatywna Open Door organizuje darmowy kurs angielskiego w Newcastle. Zajêcia, na ró nych poziomach zaawansowania, bêd¹ trwa³y od 23 lipca do 1 wrzenia. Szczegó³y w siedzibie organizacji pod adresem: The CastleGate Centre, Melbourne Street, NE1 2JQ, Newcastle. Foto: FrAnia 2 2B INFORMATOR DLA POLAKÓW Nr

3 The Northern TUC ZWI ZKI ZAWODOWE The Northern TUC reprezentuje interes pracowników oraz ich rodzin w North East i Cumbria. Wypowiada siê w imieniu cz³onków zwi¹zków czynnych i biernych zawodowo, w spo³ecznoœci i miejscu pracy. Naszym celem jest promowanie zwi¹zków zawodowych, równoœci oraz sprawiedliwoœci spo³ecznej. Aby podnieœæ jakoœæ ycia w pracy nawi¹zana jest wspó³praca z partnerami w regionie. The Northern TUC jest koordynatorem zwi¹zków zawodowych w regionie. Podkreœlamy punkt widzenia Ruchu Zwi¹zków Zawodowych (the Trade Union Movement) rozwijaj¹c proste ambicje, wokó³ których zwi¹zki zawodowe oraz pracownicy mog¹ ³¹czyæ siê, aby wzmacniaæ zbiorow¹ moc si³y roboczej. Pozytywnym tego efektem jest rozpoczêcie przez pracowników negocjacji o lepsze umowy w miejscach pracy i kampanie na rzecz sprawiedliwoœci spo³ecznej. Naszym wspólnym celem jest osi¹gniêcie pozytywnej zmiany i zapewnienie widocznego wk³adu pracowników w rozwój lokalny. Szukamy wp³ywu w³adz i korzystamy z naszych kontaktów z Uni¹ Europejsk¹, eby rozwijaæ dzia³ania, które to przynios¹ korzyœci pracuj¹cym. Miêdzynarodowa solidarnoœæ jest najwa niejsz¹ cech¹ naszej pracy. Wspieramy tak e zwi¹zki w dzia³aniach, które oferuj¹ swoim cz³onkom. S¹ to us³ugi daj¹ce pracownikom mo liwoœci uczenia siê, szkolenia i rozwoju, dostêpu do rozwoju kariery zawodowej, ochrony zdrowia i bezpieczeñstwa, zw³aszcza w zmieniaj¹cych siê zjawiskach eksploatacji pracowników, nierównoœci, czy dyskryminacji w miejscu pracy i spo³eczeñstwie. Rozszerzenie siê UE o nowe pañstwa cz³onkowskie da³o mo liwoœæ the North East oraz Cumbrii wykorzystywaæ si³ê pracowników z krajów s¹siaduj¹cych, którzy wprowadzaj¹ o ywienie gospodarki, a tak e wzbogacaj¹ ycie kulturowe i spo³ecznoœci w regionie. W zwi¹zku z tym the Northern TUC stara siê, aby nowo przybywaj¹cy czuli siê mile widziani. Ponadto wspiera ich w wykorzystywaniu ich wiedzy, talentów, umiejêtnoœci i doœwiadczenia. Pomagamy we w³¹czeniu siê do spo³eczeñstwa, oraz w tym, aby przybywaj¹cy byli zatrudniani na dobrych warunkach i byli traktowani sprawiedliwie. Jakkolwiek, zdajemy sobie sprawê, e wielu pracowników z regionu ci¹gle napotyka b a r i e r y utrudniaj¹ce p e ³ n e uczestnictwo w rynku pracy i l o k a l n e j spo³ecznoœci, szczególnie na wykorzystywanie ich w pracy oraz na dyskryminacjê. W the North East i Cumbria jest jeszcze wiele do zrobienia. My zapewniamy pracowników, e s¹ nagradzani i szanowani. The Northern TUC wspó³pracuje ze zwi¹zkami zawodowymi, pracodawcami, w³adzami oraz organizacjami spo³ecznymi, aby przekazaæ przyje d aj¹cym pracownikom informacje, porady, doradztwo i wsparcie. Aby rozwijaæ nasz¹ relacjê z Polsk¹ Spo³ecznoœci¹ kluczowe jest zapewnienie Ruchu Zwi¹zków Zawodowych (the Trade Union Movement) w regionie o zrozumieniu, zaawansowanych potrzebach pracowników i ich aspiracjach. W The Northern TUC oczekujemy, e pracuj¹c razem bêdziemy budowaæ lepsz¹ przysz³oœæ dla nas wszystkich. 2B INFORMATOR DLA POLAKÓW Nr TUC (Przek³ad: Regina) 3

4 magiczne miejsca... Moje magiczne miejsce to Wrzosowiska West Yorkshire!!!! 11km wêdrówki z Haworth prowadzi przez Haworth Moor obok wodospadów Bront i ska³y zwanej fotel Bront i wzd³u Pennine Way do ruin Top Withens farmhouse. Moj¹ wycieczkê rozpoczê³am od zwiedzania Haworth. W wiosce tej znajduje siê Bront Personage Museum. Rodzina Bront to jedna z najs³ynniejszych na œwiecie rodzin pisarskich. Charlotte Bront napisa³a Jane Eyre (1847), natomiast Emily Bront Wuthering Heights (Wichrowe Wzgórza) (1847). Powieœci te zaliczane s¹ do klasyki literatury angielskiej. Ich m³odsza siostra Anne nie jest tak dobrze znana, choæ napisa³a dwie doskona³e powieœci: Agnes Grey (1847) i The Tenant of Wildfell Hall (1848). Banwell ich brat równie posiada³ talent pisarski, jednak nie odniós³ on sukcesu. W 1820 roku urodzony w I r l a n d i i wielebny Patrick Bront p r z y b y ³ zamieszkaæ na plebani w Haworth wraz Foto: Iza z pochodz¹c¹ z Kornwalii on¹ Mari¹ i szeœciorgiem ma³ych dzieci: Mari¹, Elizabeth, Charlotte, Branwellem,Emily i Anne. W ci¹gu kilku lat pani Bront i dwie najstarsze córki zmar³y. Dla pozosta³ych przy yciu dzieci, z których adne nie do y³o 40 lat, Haworth mia³o staæ siê domem na ca³e ycie. Patrick Bront zmar³ w 1861 roku, w wieku 84 lat, prze ywszy wszystkie swoje dzieci. Zwiedzaj¹c kolejne pokoje w domu Bront mia³am wra enie, ze za chwilê spotkam Emily, która zasi¹dzie jak zwykle przy pianinie i zacznie na nim graæ. Znalaz³am siê duchem w innej epoce, a widoki rozpoœcieraj¹ce za oknem warte s¹ obejrzenia. Wrzosowiska West Riding of Yorkshire s¹ miejscem odludnym i o zmiennych nastrojach, gdzie czêsto hulaj¹ wiatry i lej¹ deszcze. Okoliczne wrzosowiska mia³y ogromny wp³yw na m³ode pisarki, a tak e stanowi³y inspiracjê do najs³ynniejszych ich powieœci. Opuszczaj¹c plebaniê mo emy obraæ sobie trasê wycieczki po wrzosowiskach. Trasa okrê na ok. Ja wybra³am drogê bezpoœrednio prowadz¹ca do Top Withens czyli 3,5 mili wspinania siê po wrzosowiskach podziwiania krajobrazów i owiec oczywiœcie. Interesowa³o mnie to miejsce, poniewa to tam znajduj¹ siê ruiny domu który tak zainspirowa³ Emily, e umieœci³a akcjê swej powieœci w³aœnie tam, czyli Dom Heathcliffa z Wichrowych Wzgórz. Mroczny dom na wzgórzu z dala od cywilizacji a w oko³o wrzosowiska i wiatr Mnie jednak pogoda dopisa³a i wêdrówka sprawia³a mi wielk¹ radoœæ. Myœlê, e nawet gdyby by³o deszczowo to i tak pogoda w takich chwilach siê nie liczy. Bo ja przyjecha³am spe³niæ tam swoje marzenie, czyli dotrzeæ do domu ze s³awnej powieœci i poczuæ zapach wrzosowisk. Zainteresowanych odsy³am na bo droga z Newcastle do Haworth prosta, a tam znajdziecie dok³adne wskazówki co do trasy podró y. Myœlê, e wszyscy mi³oœnicy twórczoœci sióstr Bront powinni odwiedziæ ten zak¹tek Angli i poczuæ klimat wrzosowisk. Tych, którzy chc¹ przybli yæ sobie twórczoœæ pisarek odsy³am do lektury wy ej wymienionych dzie³ lub obejrzenia filmu Wichrowe Wzgórza z Ralphem Finnes i Juliette Binoche z 1992 roku. Udanej wycieczki i mi³ej lektury. Iza 4 2B INFORMATOR DLA POLAKÓW Nr Foto: Iza

5 NEWSLETTER NEPCO North East Polish Community Organisation, choæ m³ode, bo powsta³o w marcu tego roku, bardzo szybko prze naprzód. Od pocz¹tku powstania, mimo, e ci¹gle borykamy siê z wieloma sprawami formalnymi uda³o nam siê zrealizowaæ kilka ciekawych projektów... Pierwszym projektem NEPCO by³o zorganizowanie spotkania wielkanocnego w Polish Club. Spotkanie przy pe³nym stole, dzielenie siê jajeczkiem i wspólne sk³adanie sobie œwi¹tecznych yczeñ, sprzyja³o rozmowie. Przedstawione zosta³y wówczas cele, zamierzenia i sposób dzia³ania organizacji. Wycieczka do Aydon Castle, piknik w Tynemouth oraz w Jesmond Dene z okazji Dnia Dziecka to tylko niektore imprezy zorganizowane przez NEPCO. Prócz zabawy myœlimy równie o bardziej praktycznych rzeczach. Nawi¹zujemy wspó³pracê z wieloma instytucjami i organizujemy spotkania tematyczne. 7 czerwca odby³o siê, zorganizowane przez NEPCO i Enterprising Newcastle spotkanie na temat: jak za³o yæ swój biznes w Anglii. Spotkanie mia³o na celu ukazanie mo liwoœci i potrzeb zwi¹zanych z tematem zak³adania firmy. Dyskusja odkry³a z jakimi problemami mo emy siê spotkaæ i pozwoli³a okreœliæ jak¹, w zwi¹zku z tym pomoc mo e zaoferowaæ wszystkim przedsiêbiorczym Polakom Enterprising Newcastle. Prócz Enterprising Newcastle w sta³ym kontakcie jesteœmy równie z Kongresem Zwi¹zków Zawodowych. W planach jest cykl spotkañ na temat prawa pracy w UK. Zarz¹d NEPCO nawi¹za³ równierz wspó³pracê z EURES, z portalem, który oferuje dostêp do ofert pracy w 29 krajach Europy, a tak e daje mo liwoœæ zamieszczenia CV osoby poszukuj¹cej pracy. Organizacja pozostaje równierz w sta³y kontakcie z Komisji Równoœci Rasowej. Rozmowy, które zapocz¹tkowa³y wspó³pracê dotyczy³y powodów braku reakcji na ³amanie prawa równoœci rasowej w Wielkiej Brytanii. Uzgodniono, e aby zmieniæ t¹ sytuacjê nale y docieraæ z informacj¹ o prawach i obowi¹zkach do imigrantów. Od samego pocz¹tku dzia³alnoœci wspó³pracujemy równierz z Civic Centre, z Community Development Workers. Otrzymujemy wielkie wsparcie i zrozumienie ze strony pracowników CDW. S³u ¹ nam rad¹ i wyjaœniaj¹ wiele prawnych aspektów tego typu dzia³alnoœci. Jako organizacji wspieramy równierz inne inicjatywy. Tak, na przyk³ad polecalismy seminaria OECD; spotkania z cyklu "Coffee Get Together" przeznaczone dla migrantów mieszkaj¹cych i pracujacych w okolicy, organizowane przez Derwentside District Council; czy comiesiêczny cykl Cinema of the World, organizowany przez Star and Shadow Cinema, z którym wkrótce równiez rozpoczniemy wspó³prace. Jak na na cztery miesi¹ce dzia³alnoœci mamy na swoim k¹cie spore osi¹gniêcia. Chcemy wyjœæ na przeciw potrzbom rodaków i przyczyniæ siê do wiêkszej integracji ze spo³eczeñstwem, wœród którego yjemy. Impossible is nothing!!! Najbli sze plany: * Wizyta zarz¹du NEPCO u burmistrza Newcastle * BBC TOUR * Festiwal filmowy Foto: Simon * Koncert polskiego zespo³u 2B INFORMATOR DLA POLAKÓW Nr Marta 5

6 benefity... CHILD MAINTENANCE Co to jest? Odpowiednik polskich alimentów kwota wyp³acana rodzicowi zajmuj¹cemu siê dzieckiem przez drugiego rodzica, który nie mieszka/nie yje razem z nimi. Child Support Agency pomaga naliczyæ i wyegzekwowaæ ten dodatek na rzecz osoby zajmuj¹cej siê dzieckiem. Dla kogo? Ka dy, kto spe³nia jeden z poni szych warunków mo e aplikowaæ o CM: - otrzymuje Child Benefit, - jest rodzicem zajmuj¹cym siê swoim dzieckiem, - jest rodzicem nie mieszkaj¹cym ze swoim dzieckiem, - nie jest rodzicem, ale zajmuje/opiekuje siê dzieckiem. Szczególne zasady obowi¹zuj¹ osoby, które: - zajmuj¹ siê swoim dzieckiem i otrzymuj¹ Income Support albo oparty o zarobki zasi³ek dla bezrobotnych, - mieszkaj¹ poza UK/drugi rodzic dziecka mieszka poza UK, - maj¹ ustalone inne formy alimentów/p³acenia za utrzymanie dziecka. Nie mo na wyegzekwowaæ CM od osoby/rodzica, który: - jest pe³noetatowym studentem (b¹dÿ uczêszcza na kurs trwaj¹cy min. 12 godzin tygodniowo), - ma lat i jest uczniem (do wys. A level, NVQ3 level lub odpowiednika tych kwalifikacji), - jest w wiêzieniu, - przebywa w domu opieki/domu rezydenckim i otrzymuje pomoc w pokrywaniu jego kosztów). Przewa nie nie mo na otrzymaæ pomocy w wyegzekwowaniu op³aty od drugiego rodzica, jeœli ten mieszka poza UK wyj¹tek stanowi¹ osoby pracuj¹ce za granic¹ dla angielskich pracodawców lub s³u ¹ce w angielskiej armii. Ile? Wysokoœæ CM zale y g³ównie od dochodów rodzica p³ac¹cego, liczby dzieci kwalifikuj¹cych siê do alimentów oraz dzieci mieszkaj¹cych z osob¹, która alimenty ma p³aciæ. Kwoty nale ne mo na sprawdziæ w kalkulatorze on-lina na stronie internetowej: https://secureonline.dwp.gov.uk/csa/v2/en/calculatemaintenance.asp Jak aplikowaæ? Rejestruj¹c siê na stronie internetowej Child Support Agency: wype³niaj¹c aplikacjê on-line na stronie: lub wype³niaj¹c formularz pobrany ze strony albo uzyskany w oddziale Jobcentre Plus. Dla osób uzyskuj¹cych Income Support/Jobseekers Allowance aplikacja nastêpuje niejako automatycznie w momencie aplikowania o wymienione benefity (IS/JSA) i takie osoby s¹ uprawnione do dodatkowej kwoty max 10 tygodniowo - chyba, e wyraÿnie zaznacz¹ w swojej aplikacji o IS/JSA, eby tego nie robiæ. MOJA BRYTANIA Mamy lato! Dla przypomnienia lato to taka pora roku kiedy swieci slonce jest cieplo i nie pada eszcz. Kiedy przyjechalem do Anglii nie rozumialem dlaczego glownym tematem rozmow ubylcow jest pogoda? Teraz juz wiem, jak sie ma taka pogode to nic tylko siedziec w domu i ogladac telewizje, a tam... Zacznijmy od tego, ze Britan got talent. Rzeczywiscie talent 36-letni sprzedawca telefonow Poul Potts ma. Gdy pierwszy raz zobaczylem go na ekranie, przeczowalem totalna porazke, a tu prosze, jak zaspiewal to jurorom szczeki poopadaly. Teraz to czym pasjonuje sie spora czesc anglikow Big Brother. W tej edycji jedna pani nazwala druga pania nigger za co ta pani wyleciala z programu. Oj nie wychowana jest ta pani. Jesli juz jestem przy dobrym wychowaniu, to ostatnio brytyjczycy chca uczyc osoby przyjezdzajace na wyspy dobrych manier. Choc nie pada tam slowo Polacy, to larum sie wielkie podnioslo ze znow co zlego to my. Popatrzmy zatem czego to szacowni brytyjczycy chca uczyc imigrantow, a wlasciwie czego oduczyc. Po kolei: picia alkocholu, plucia na ulicy, podgladania sasiadow, wpychania sie bez kolejki, przeklinania. No tak ja proponuje by owa jakze pozyteczna publikacja byla ilustrowana zdjeciami z angielskich miast w sobotni wieczor, i "malowniczymi "angielskimi ulicami w niedzielny ranek. Teraz cos z naszej okolicy. Wiejskim chlopcom z country Durham brak jest...dziewczat. No coz panienki do roboty sie nie garna, wola miasta i miejskie nocne atrakcje. Proponuje zrobic nabor w Polsce. Przyjada zdrowe swarne dziewuchy i zaludnia angielskie wioski. Jest tylko jeden problem. Czy angielscy chlopcy beda umieli sie zachowac przy polskich dziewczynach? Moze powinnismy napisac im poradnik? Jak sadzicie? Marta 6 2B INFORMATOR DLA POLAKÓW Nr CEzAR

7 CZYTELNIA... Pielgrzym Paulo Coelho jest autorstwa cz³owieka, który mówi, e w swych utworach stara siê odpowiedzieæ na drêcz¹ce go pytania. Kim jest? Dok¹d zmierza? I jak powinna wygl¹daæ ta wêdrówka? Pytania, które zadaje sobie ka dy z nas. Id¹c wraz z tytu³owym bohaterem przez œredniowieczny szlak do œwiêtego miejsca, zatrzymujesz siê na chwile w codziennym biegu, dostrzegasz rzeczy na które wczeœniej nie zwraca³eœ uwagi. Poznajesz g³êbiej œwiat, innych ludzi a tym samym samego siebie, bo chyba na tym polega ycie. Siêgnij po ta œwietna ksi¹ kê a nauczysz siê cierpliwoœci do samego siebie, bo nie zawsze wszystko uk³ada siê tak jak byœmy chcieli, ale zawsze warto próbowaæ... Mi siê bardzo podoba³a, Wam te polecam. Szesnastowieczne bractwo iluminatów, Foto: Ana od czterech set lat dzia³aj¹ce w podziemiach umacniaj¹c swoja pozycje na œwiecie, wreszcie wychodzi z ukrycia by zemœciæ siê na swych dawnych przeœladowcach. Symbol rzymsko-katolickiego Koœcio³a jest zagro ony jak nigdy dot¹d przez masowa bron zag³ady, stworzona z antymaterii w supernowoczesnym genewskim laboratorium, Foto: FrAnia gdzie króluje technologia rodem z scince fiction. Okrutne morderstwa, które odmierzaj¹ czas dwójce g³ównych bohaterów, Langdonowi i Vittorii, próbuj¹cym zapobiec tragedii w mieœcie Boga. To wszystko znalaz³am w ksi¹ ce Dana Anio³y i demony Browna, dziêki której zwiedzi³am Rzym i Watykan "od kuchni". Jak wygl¹da œciœle przestrzegany, od setek lat, "tryb zycia" stolicy apostolskiej...? Dlaczego papieski skarbiec jest tak pilnie strze ony...? Czy wspaniale prace s³awnych artystów, takich jak Michal Anio³ czy Berninii, maja jakieœ tajemnicze znaczenia, które pomog¹ rozwi¹zaæ zagadkê... Czytaj¹c ta powieœæ na pewno nie bêdziesz siê nudzic, polecam. Betty PL AKCENTY PRZED... BBC TOUR - 18 lipca (œroda) o godz. 2pm grupa Polakow ma okazje zwiedzic siedzibe BBC w Newcastle wraz z polskim przewodnikiem. *** PL WIECZOR FILMOWY - w kinie Star and Shadow w Newcastle 19 lipca (czwartek) o godz. 7pm rozpocznie siê wieczor z polskim filmem Teraz ja oraz wystawa fotografii Kuby Ryniewicza. *** TYDZIEN POLSKI od 16 do 23 lipca w Newton Aycliff organizacja cherzescijanska z Gdanska organizuje serie spotkan, zabaw i rozrywek sportowych. PO... Polish Information Open Day 7 lipca w pubie The Globe w Newcastle odbylo siê spotkanie przedstawicieli instytycji angielskich z Polakami poszukujacymi odpowiedzi na pytania o zycie i funkcjinowanie w Wielkiej Brytanii. FILM - angielska telewizja lokalna Tyne Tees Televsion przygotowuje film dokumentalny o Polakach mieszkajacych w regionie North East. Emisja filmu w sierpniu. free events AIR SHOW - w ostatni weekend lipca (28-29 lipca) w Sunderlandzie odbêdzie siê coroczny pokaz akrobacji lotniczych. Najwiêksze atrakcje przewidziano miedzy 1pm-5pm. Pokazy bêd¹ widoczne równie z nabrze a w Tynemouth, wiec warto wybraæ siê w ten weekend nad morze. Foto: Simon 2B INFORMATOR DLA POLAKÓW Nr

8 > >Newcastle >><< FELIETON >><< CZYTELNIA>><< TUC >><< EVENTS >><< NEPCO >><<< BENE F ITY<< jak cz³owiek z cz³owiekiem, czyli lena i doktor miros³aw paluch Kell's Edge 13,5 %, trochê cierpkie, trochê ci¹ y-jak... na mym jêzyku, jak myœli na sercu, trochê s³odkie...i znów trochê cierpkie... by³y dni, by³y w nas... to by³ prawdziwy chrzest... we mgle pogubiliœmy siê... tak jak po fali, tak jak po linie, tracimy poczucie rzeczywistoœci, tracimy te jak¹œ cz¹stkê siebie, o ironio, zyskuj¹c jednak wiele... czasami z Bogiem, a czasami bez... czasami jak w matni, a czasami jak wolny ptak, dlaczego? po co? dok¹d to zmierza? jaki mój w tym cel? a w kraju bliscy, a w kraju przyjaciele, a w kraju kraj! dla pieniêdzy? dla jêzyka? dla ucieczki? czy dla przygody? ktoœ m¹dry powiedzia³: "...i nastêpne tysi¹c lat minie, zanimw³aœnie, zanim cz³owiek, zorientuje siê, e od nowego modelu Lexusa wa niejsza jest obecnoœæ przyjaciela... pytam siebie: "lena jesteœ tutaj dla jêzyka, a wci¹ wiele nie drgnê³o. A z drugiej strony, jakby ju lata œwietlne... przyszed³ Adam, pyta: "na smutno"... i zostajê sama... a w³aœciwie nie sama, dziœ z Tob¹, z Moim Najwiekszym Zaufaniem... wchodzi Czesiek przepraszaj¹c, mówi "zaœwiecê œwiatlo na chwilê, niech siê stanie jasnoœæ", a Ty, oœwiecisz mnie myœl¹ Przyjacielu? 2B jest informatorem dla Polaków yj¹cych w Newcastle i okolicach. Sk³ad: FrAnia & Zielka plus Betty, CEzAR, Iza, Jerzy Wojciech, Lena, Marta, Miros³aw, Regina, yeri. Zapraszamy do wspó³pracy! Jeœli chcesz zamieœciæ artyku³ w nastêpnym numerze - napisz do nas. Konstruktywna krytyka mile widziana! Kontakt z 2B: Internet: Wspó³praca: oraz Przeczyta³eœ? Podaj dalej... 2B INFORMATOR DLA POLAKÓW $Znany profesor rozpocz¹³ swój wyk³ad dla 200-stu osób, trzymaj¹c w rêku studolarowy banknot zapyta³: "Kto z was chcia³by dostaæ ten banknot?" Wszyscy podnieœli rêce... Wtedy powiedzia³: "Dam go jednemu z was, ale pozwólcie, e zrobiê to... i zgniót³ banknot w rêku. I znów zapyta³: "Kto teraz chce ten banknot?" Rêce nadal by³y podniesione... Profesor doda³ "A jeœli zrobiê tak..." rzuci³ pieni¹dz na ziemiê i zgniót³. Po czym podniós³ pieni¹dz wygnieciony i brudny i zapyta³ znów: "A teraz?... Kto jeszcze chce te 100 dolarów?" Rêce by³y nadal podniesione. Wtedy powiedzia³: "Niewa ne, co zrobiê z tym banknotem, zawsze bêdziecie go chcieli, bo nie traci on swojej wartoœci. To samo jest z nami... Czêsto w naszym yciu jesteœmy deptani, gnieceni, czujemy siê kompletnie bez wartoœci...ale to tylko chwila, bo nigdy nie tracimy naszej wartoœci, tym bardziej w perspektywie doœwiadczeñ! Brudni czy czyœci, zgnieceni czy cali, grubi czy chudzi, to wszystko jest niewa ne! Nie wp³ywa to w aden sposób na nasz¹ wartoœæ! Cen¹ naszego ycia jest to, co zrobiliœmy i co wiemy, jakich mamy przyjació³ i jakim sytuacjom sprostaliœmy! Wci¹ porównujemy siê do bogaszych, piêkniejszych, m¹drzejszych, zdolniejszych. Kilka dni temu by³ u mnie pacjent. A e jestem lekarzem i e lekarze maj¹ tê przypad³oœæ, e zawsze chc¹ daæ najm¹drzejsz¹ receptê, nawet tê na ycie, chcia³em mu powiedzieæ, to co by³oby najlepsze, a powiedzia³em, jak cz³owiek, który doœwiadczy³ i poczu³: "B¹dŸ Sob¹" Przyjacielu byæ sob¹, to be... Lena & dr Miros³aw Paluch

M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T

M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Kostkowie - 15 kwietnia 2013 r. Dru yna musi mieæ cel GMINA TO FIRMA Wywiad z wójtem gminy Gniewino panem Zbigniewem Walczakiem przeprowadziliœmy

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 orum Œw. Wojciecha w którego skad wchodzi m.in. Polska undacja im. Roberta Schumana, organizuje wyjazd na rancuskie Tygodnie Spo³eczne

Bardziej szczegółowo

Bezp³atny biuletyn informacyjny wrzesieñ - paÿdziernik 2005

Bezp³atny biuletyn informacyjny wrzesieñ - paÿdziernik 2005 ISSN 1505-599x II Bezp³atny biuletyn informacyjny wrzesieñ - paÿdziernik 2005 Krajobraz po bitwie.. Ẇybory 2005 Pañstwo Alicja i Ludwik Gapscy przed Komisj¹ w ObwodzieNr 2 (Przedszkole Nr 4). Wyniki, frekwencja,

Bardziej szczegółowo

CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ!

CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ! Słowo numeru str 1 NR 30 nr 30 czwartek, 24 marca 2011 www.slowowroclawian.pl cena 2,50 z³ LOKALNA GOSPODARKA, SPRAWY MIASTA, TEMATYKA SPO ECZNA W JEDNYM MIEJSCU CO MIESI C CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ! Drodzy

Bardziej szczegółowo

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008 W sobotê na mi³oœników malarstwa, rzeÿby, oraz ludowych, materialnych wyrobów kultury czeka³a niespodzianka w postaci Miêdzynarodowego Jarmarku Sztuki. Mo na by³o nabyæ lub po prostu podziwiaæ dzie³a artystów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007

SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 wrzesieñ, 2007 r. 1 Opracowanie materia³ów dostarczonych przez kierowników jednostek merytorycznych Jerzy Kozdroñ Zespó³ Wydawnictwa UWM

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Ile zarabia twój szef?

Ile zarabia twój szef? Biuletyn œrodowisk pracowniczych #11 /luty 2007/ W numerze Ile zarabia twój szef? Kostrzyn: Ci¹g dalszy sprawy Impel-Tom Gorzów: Pracowaæ w (by³ym) Volkswagenie Zielona Góra: Wyzysk pod francusk¹ i polsk¹

Bardziej szczegółowo

Instytut Badan nad Cywilizacjami

Instytut Badan nad Cywilizacjami Joanna eber* Jak siê robi rewolucjê? Marketing rewolucyjny na przyk³adzie opozycyjnych organizacji m³odzie owych: Otporu! w Serbii, Kmary w Gruzji i Pory! na Ukrainie 132 Lenin zwyk³ mawiaæ: eby rewolucja

Bardziej szczegółowo

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH Poradnik powsta³ w ramach projektu AKADEMIA PROMOCJI NGO, który zosta³ zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandiê,

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881 AKADEMIA numer dziewiêtnasty, maj 2008 pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 akademia maj 2008.p65 1 Witamy w Akademii 2 akademia maj 2008.p65 2 Witamy w Akademii

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

arto pomagać? czytaj str. 7

arto pomagać? czytaj str. 7 GAZETA BEZPŁATNA NR 1 (40) luty 2008 ISSN 1641-2656 W numerze: Kolejne przetar etargi w gminie czytaj str. 3 Dlaczeg ego wart arto pomagać? czytaj str. 7 Docenione talenty czytaj str. 10 APEL Gminny Zak³ad

Bardziej szczegółowo

WIEŒCI WIELICHOWSKIE

WIEŒCI WIELICHOWSKIE Urz¹d Miasta i Gminy Wielichowo WIEŒCI Wieœci Wielichowskie 1 Rynek 10, 64-050 Wielichowo tel. 061 44 33 001, 061 44 33 082 www.wielichowo.pl WIELICHOWSKIE Nr 3 (53) marzec 2012 ISSN 1898-7389 pismo bezp³atne

Bardziej szczegółowo

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A 1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2004/2005 GAUDEAMUS IGITUR... 2 Uroczysta Msza Œwiêta koncelebrowana przez JE Ksiêdza Biskupa Kazimierza Górnego

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

Skracać dystans. Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska

Skracać dystans. Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska rok IV, nr 34 czerwiec 2004 cena: 10 zł Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: Skracać dystans nr 34 2 OD REDAKCJI nr 34 Europejskie koalicje

Bardziej szczegółowo

Pamiêæ Miejsce Obecnoœæ

Pamiêæ Miejsce Obecnoœæ zeszyt 20 Rok XI ISSN 1644-9444 Pamiêæ Miejsce Obecnoœæ Znasz ten ustêp z Genezis? Jakub poszed³ swoj¹ drog¹. Spotkali go boscy pos³añcy. Jakub zobaczy³ ich i rzek³: To musi byæ obóz Boga, i nada³ temu

Bardziej szczegółowo

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. NR 2 (179) poznania www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x ZIMA 2010 Tegoroczna zima zaskoczy³a nawet samych meteorologów. W ³eb wziê³y ich

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH

PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH dodatek do numeru 4/2004 PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH Celem skautingu jest wyrabianie w m³odzie y samodzielnoœci i szlachetnoœci drog¹ zwalczania swych wad. Ustawa skautowa,

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM NR 8 (981)

Bardziej szczegółowo

Restauracja. CAMELOT zaprasza:

Restauracja. CAMELOT zaprasza: Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 12 (549) 24 czerwca 2015 roku Nak³ad 25 000 egz. bezp³atnie www.ngp.pl Atrakcyjne rabaty! Budowa II linii metra etap koncepcyjny Zbli aj¹ca

Bardziej szczegółowo

Drodzy Pañstwo! WYNIKI WYBORÓW SAMORZ DOWYCH W GMINIE WIEPRZ Z DNIA 21.11.2010r

Drodzy Pañstwo! WYNIKI WYBORÓW SAMORZ DOWYCH W GMINIE WIEPRZ Z DNIA 21.11.2010r Wieœci z Gminy Wieprz GRUDZIEÑ 2010 1 2 Wieœci z Gminy Wieprz GRUDZIEÑ 2010 Drodzy Pañstwo! W imieniu Komitetu Wyborczego Wyborców Nadzieja sk³adam wyrazy podziêkowania wszystkim mieszkañcom gminy Wieprz,

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (88) Sierpień 2006

Nr 8 (88) Sierpień 2006 M i e s i ę c z n i k S p o ł e c z n o - K u l t u r a l n y Cena 1 zł (w tym 7% VAT) Nr 8 (88) Sierpień 2006 ISSN 1507-8353 Miesięcznik Samorządowy. Wydawca: Urząd Miejski w Bełżycach Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Kampania wyborcza. Strategia sukcesu

Kampania wyborcza. Strategia sukcesu Kampania wyborcza Strategia sukcesu Sergiusz TRZECIAK Kampania wyborcza Strategia sukcesu Przewodnik dla kandydatów i sztabów wyborczych Zysk i S-ka Wydawnictwo Copyright by Sergiusz Trzeciak ISBN 83-7298-821-8

Bardziej szczegółowo

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Poznan, listopad-grudzien 2012 nr 6/167 Razem mo emy wiêcej str. 8 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Sierakowicach str. 16-19 O noœnikach danych str.

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo