REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TANIE-TKANINY-SKLEP.PL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TANIE-TKANINY-SKLEP.PL"

Transkrypt

1 i n t R g u l a m i n s k l p u i n t r n t o w g o d o s t ę p n y j s t p o d a d r s m Rgulamin sklpu intrntowgo dostępny jst pod adrsm intrntowym: SPIS TREŚCI: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TANIE-TKANINY-SKLEPPL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4 SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT 5 KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU 6 REKLAMACJA PRODUKTU (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH DO 24 GRUDNIA 2014 ROKU) 7 REKLAMACJA PRODUKTU (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU) 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR 9 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH DO 24 GRUDNIA 2014 ROKU) 10 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU) 11 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE Sklp Intrntowy wwwtani-tkaniny-sklppl dba o prawa konsumnta Konsumnt ni moż zrzc się praw przyznanych mu w Ustawi o Prawach Konsumnta Postanowinia umów mnij korzystn dla konsumnta niż postanowinia Ustawy o Prawach Konsumnta są niważn, a w ich mijsc stosuj się przpisy Ustawy o Prawach Konsumnta Dlatgo tż postanowinia ninijszgo Rgulaminu ni mają na clu wyłączać ani ograniczać jakichkolwik praw konsumntów przysługujących im na mocy bzwzględni wiążących przpisów prawa, a wszlki wntualn wątpliwości nalży tłumaczyć na korzyść konsumnta W przypadku wntualnj nizgodności postanowiń ninijszgo Rgulaminu z powyższymi przpisami, pirwszństwo mają t przpisy i nalży j stosować 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 11 Sklp Intrntowy dostępny pod adrsm intrntowym wwwtani-tkaniny-sklppl prowadzony jst przz ROBERTA HYLĘ prowadzącgo działalność gospodarczą pod firmą HYLA ROBERT PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "RH MIX" wpisango do Cntralnj Ewidncji i Informacji o Działalności Gospodarczj Rzczypospolitj Polskij prowadzonj przz ministra właściwgo do spraw gospodarki, posiadającgo: adrs mijsca wykonywania działalności i adrs do doręczń: ul Słowackigo 3f, Libiąż, NIP , REGON , adrs poczty lktronicznj: numr tlfonu:

2 12 Ninijszy Rgulamin skirowany jst zarówno do konsumntów, jak i do przdsiębiorców korzystających z Sklpu Intrntowgo (z wyjątkim pkt 11 Rgulaminu, który skirowany jst wyłączni do przdsiębiorców) 13 Administratorm danych osobowych prztwarzanych w związku z ralizacją postanowiń ninijszgo Rgulaminu jst Usługodawca Dan osobow prztwarzan są w clach, w zakrsi i w oparciu o zasady wskazan w polityc prywatności opublikowanj na stronach Sklpu Intrntowgo Podani danych osobowych jst dobrowoln Każda osoba, którj dan osobow prztwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich trść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania 14 Dfinicj: 141 DZIEŃ ROBOCZY jdn dziń od ponidziałku do piątku z wyłącznim dni ustawowo wolnych od pracy 142 FORMULARZ REJESTRACJI formularz dostępny w Sklpi Intrntowym umożliwiający utworzni Konta 143 FORMULARZ ZAMÓWIENIA Usługa Elktroniczna, intraktywny formularz dostępny w Sklpi Intrntowym umożliwiający złożni Zamówinia, w szczgólności poprzz dodani Produktów do lktroniczngo koszyka oraz okrślni warunków Umowy Sprzdaży, w tym sposobu dostawy i płatności 144 KLIENT (1) osoba fizyczna posiadająca płną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przwidzianych przz przpisy powszchni obowiązując takż osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jdnostka organizacyjna niposiadająca osobowości prawnj, którj ustawa przyznaj zdolność prawną; - która zawarła lub zamirza zawrzć Umowę Sprzdaży z Sprzdawcą 145 KODEKS CYWILNY ustawa kodks cywilny z dnia 23 kwitnia 1964 r (DzU 1964 nr 16, poz 93 z zm) 146 KONTO Usługa Elktroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginm) i hasłm podanym przz Usługobiorcę zbiór zasobów w systmi tlinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzon są dan podan przz Usługobiorcę oraz informacj o złożonych przz nigo Zamówiniach w Sklpi Intrntowym 147 NEWSLETTER Usługa Elktroniczna, lktroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przz Usługodawcę za pośrdnictwm poczty lktronicznj -mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z nij Usługobiorcom automatyczn otrzymywani od Usługodawcy cyklicznych trści koljnych dycji nwslttra zawirającgo informacj o Produktach, nowościach i promocjach w Sklpi Intrntowym 148 PRODUKT dostępna w Sklpi Intrntowym rzcz ruchoma będąca przdmiotm Umowy Sprzdaży między Klintm a Sprzdawcą 149 REGULAMIN ninijszy rgulamin Sklpu Intrntowgo 1410 SKLEP INTERNETOWY - sklp intrntowy Usługodawcy dostępny pod adrsm intrntowym: wwwtanitkaniny-sklppl 1411 SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA ROBERT HYLA prowadzący działalność gospodarczą pod firmą HYLA ROBERT PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "RH MIX" wpisany do Cntralnj Ewidncji i Informacji o Działalności

3 Gospodarczj Rzczypospolitj Polskij prowadzonj przz ministra właściwgo do spraw gospodarki, posiadający: adrs mijsca wykonywania działalności i adrs do doręczń: ul Słowackigo 3f, Libiąż, NIP , REGON , adrs poczty lktronicznj: numr tlfonu: UMOWA SPRZEDAŻY umowa sprzdaży Produktu zawirana albo zawarta między Klintm a Sprzdawcą za pośrdnictwm Sklpu Intrntowgo 1413 USŁUGA ELEKTRONICZNA usługa świadczona drogą lktroniczną przz Usługodawcę na rzcz Usługobiorcy za pośrdnictwm Sklpu Intrntowgo 1414 USŁUGOBIORCA (1) osoba fizyczna posiadająca płną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przwidzianych przz przpisy powszchni obowiązując takż osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jdnostka organizacyjna niposiadająca osobowości prawnj, którj ustawa przyznaj zdolność prawną; - korzystająca lub zamirzająca korzystać z Usługi Elktronicznj 1415 USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA ustawa z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumnta (DzU 2014 poz 827 z zm) 1416 ZAMÓWIENIE - oświadczni woli Klinta składan za pomocą Formularza Zamówinia i zmirzając bzpośrdnio do zawarcia Umowy Sprzdaży Produktu z Sprzdawcą 2 USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 21 W Sklpi Intrntowym dostępn są następując Usługi Elktroniczn: Konto, Formularz Zamówinia oraz Nwslttr 211 Konto korzystani z Konta możliw jst po wykonaniu łączni trzch koljnych kroków przz Usługobiorcę (1) wypłniniu Formularza Rjstracji, (2) kliknięciu pola Zarjstruj się oraz (3) potwirdzniu chęci utworznia Konta poprzz kliknięci w link potwirdzający przsłany automatyczni na podany adrs poczty lktronicznj W Formularzu Rjstracji nizbędn jst podani przz Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adrs (ulica, numr domu/miszkania, kod pocztowy, mijscowość, państwo), adrs poczty lktronicznj, numr tlfonu kontaktowgo oraz hasło 2111 Usługa Elktroniczna Konto świadczona jst niodpłatni przz czas nioznaczony Usługobiorca ma możliwość, w każdj chwili i bz podania przyczyny, usunięcia Konta (rzygnacji z Konta) poprzz wysłani stosowngo żądania do Usługodawcy, w szczgólności za pośrdnictwm poczty lktronicznj na adrs: lub tż pismni na adrs: ul Słowackigo 3f, Libiąż 212 Formularz Zamówinia korzystani z Formularza Zamówinia rozpoczyna się z momntm dodania przz Klinta pirwszgo Produktu do lktroniczngo koszyka w Sklpi Intrntowym Złożni Zamówinia następuj po wykonaniu przz Klinta łączni dwóch koljnych kroków (1) po wypłniniu Formularza Zamówinia oraz (2) kliknięciu na stroni Sklpu Intrntowgo po wypłniniu Formularza Zamówinia pola Zamówini z obowiązkim zapłaty do tgo momntu istnij możliwość samodzilnj modyfikacji wprowadzanych danych (w tym clu nalży kirować się wyświtlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stroni Sklpu Intrntowgo) W Formularzu Zamówinia nizbędn jst podani przz Klinta następujących danych dotyczących Klinta: imię i

4 nazwisko/nazwa firmy, adrs (ulica, numr domu/miszkania, kod pocztowy, mijscowość, państwo), adrs poczty lktronicznj, numr tlfonu kontaktowgo oraz danych dotyczących Umowy Sprzdaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, mijsc i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności W wypadku Klintów nibędących konsumntami nizbędn jst takż podani nazwy firmy oraz numru NIP 2121 Usługa Elktroniczna Formularz Zamówinia świadczona jst niodpłatni oraz ma charaktr jdnorazowy i ulga zakończniu z chwilą złożnia Zamówinia za jgo pośrdnictwm albo z chwilą wczśnijszgo zaprzstania składania Zamówinia za jgo pośrdnictwm przz Usługobiorcę 213 Nwslttr korzystani z Nwslttra następuj po podaniu w zakładc Nwslttr widocznj na stroni Sklpu Intrntowgo adrsu poczty lktronicznj, na który mają być przsyłan koljn dycj Nwslttra i kliknięciu pola + Na Nwslttr można się równiż zapisać poprzz zaznaczni odpowidnigo chckboxa w trakci zakładania Konta z chwilą utworznia Konta Usługobiorca zostaj zapisany na Nwslttr 2131 Usługa Elktroniczna Nwslttr świadczona jst niodpłatni przz czas nioznaczony Usługobiorca ma możliwość, w każdj chwili i bz podania przyczyny, wypisania się z Nwslttra (rzygnacji z Nwslttra) poprzz podani w zakładc Nwslttr widocznj na stroni Sklpu Intrntowgo adrsu poczty lktronicznj i kliknięci pola - Wypisani się z Nwslttra następuj równiż poprzz wysłani stosowngo żądania do Usługodawcy, w szczgólności za pośrdnictwm poczty lktronicznj na adrs: lub tż pismni na adrs: ul Słowackigo 3f, Libiąż 22 Wymagania tchniczn nizbędn do współpracy z systmm tlinformatycznym, którym posługuj się Usługodawca: (1) komputr, laptop lub inn urządzni multimdialn z dostępm do Intrntu; (2) dostęp do poczty lktronicznj; (3) przglądarka intrntowa: Mozilla Firfox w wrsji 110 i wyższj lub Intrnt Explorr w wrsji 70 i wyższj, Opra w wrsji 70 i wyższj, Googl Chrom w wrsji 1200 i wyższj; (4) zalcana rozdzilczość kranu: 1024x768; (5) włączni w przglądarc intrntowj możliwości zapisu plików Cookis oraz obsługi Javascript 23 Usługobiorca obowiązany jst do korzystania z Sklpu Intrntowgo w sposób zgodny z prawm i dobrymi obyczajami mając na uwadz poszanowani dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intlktualnj Usługodawcy oraz osób trzcich Usługobiorca obowiązany jst do wprowadzania danych zgodnych z stanm faktycznym Usługobiorcę obowiązuj zakaz dostarczania trści o charaktrz bzprawnym 24 Tryb postępowania rklamacyjngo: 241 Rklamacj związan z świadcznim Usług Elktronicznych przz Usługodawcę oraz pozostał rklamacj związani z działanim Sklpu Intrntowgo (z wyłącznim procdury rklamacji Produktu, która została wskazana w pkt 6 i 7 Rgulaminu) Usługobiorca moż składać na przykład: 242 osobiści pod adrsm: ul Słowackigo 3f, Libiąż; 243 pismni na adrs: ul Słowackigo 3f, Libiąż; 244 tlfoniczni pod numrm tlfonu:

5 245 w formi lktronicznj za pośrdnictwm poczty lktronicznj na adrs: 246 Zalca się podani przz Usługobiorcę w opisi rklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przdmiotu rklamacji, w szczgólności rodzaju i daty wystąpinia niprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającgo rklamację ułatwi to i przyspiszy rozpatrzni rklamacji przz Usługodawcę Wymogi podan w zdaniu poprzdnim mają formę jdyni zalcnia i ni wpływają na skutczność rklamacji złożonych z pominięcim zalcango opisu rklamacji 247 Ustosunkowani się do rklamacji przz Usługodawcę następuj nizwłoczni, ni późnij niż w trmini 14 dni kalndarzowych od dnia jj złożnia 3 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 31 Zawarci Umowy Sprzdaży między Klintm, a Sprzdawcą następuj po uprzdnim złożniu przz Klinta Zamówinia za pomocą Formularza Zamówiń w Sklpi Intrntowym zgodni z pkt 212 Rgulaminu 32 Cna Produktu uwidoczniona na stroni Sklpu Intrntowgo podana jst w złotych polskich i zawira podatki O łącznj cni wraz z podatkami Produktu będącgo przdmiotm Zamówinia, a takż o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczni i usługi pocztow) oraz o innych kosztach, a gdy ni można ustalić wysokości tych opłat o obowiązku ich uiszcznia, Klint jst informowany na stronach Sklpu Intrntowgo w trakci składania Zamówinia, w tym takż w chwili wyrażnia przz Klinta woli związania się Umową Sprzdaży 33 Procdura zawarcia Umowy Sprzdaży w Sklpi Intrntowym za pomocą Formularza Zamówiń 331 Zawarci Umowy Sprzdaży między Klintm, a Sprzdawcą następuj po uprzdnim złożniu przz Klinta Zamówinia w Sklpi Intrntowym zgodni z pkt 212 Rgulaminu 332 Po złożniu Zamówinia Sprzdawca nizwłoczni potwirdza jgo otrzymani oraz jdnoczśni przyjmuj Zamówini do ralizacji Potwirdzni otrzymania Zamówinia i jgo przyjęci do ralizacji następuj poprzz przsłani przz Sprzdawcę Klintowi stosownj wiadomości -mail na podany w trakci składania Zamówinia adrs poczty lktronicznj Klinta, która zawira co najmnij oświadcznia Sprzdawcy o otrzymaniu Zamówinia i o jgo przyjęciu do ralizacji oraz potwirdzni zawarcia Umowy Sprzdaży Z chwilą otrzymania przz Klinta powyższj wiadomości -mail zostaj zawarta Umowa Sprzdaży między Klintm, a Sprzdawcą 34 Utrwalni, zabzpiczni oraz udostępnini Klintowi trści zawiranj Umowy Sprzdaży następuj poprzz (1) udostępnini ninijszgo Rgulaminu na stroni Sklpu Intrntowgo oraz (2) przsłani Klintowi wiadomości -mail, o którj mowa w pkt 212 Rgulaminu, a takż (3) wyświtlni wiadomości, o którj mowa w pkt 332 Trść Umowy Sprzdaży jst dodatkowo utrwalona i zabzpiczona w systmi informatycznym Sklpu Intrntowgo Sprzdawcy 4 SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT 41 Sprzdawca udostępnia Klintowi następując sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzdaży:

6 411 Płatność za pobranim przy odbiorz przsyłki 412 Płatność przlwm na rachunk bankowy Sprzdawcy 4121 Bank: Crdit Agricol Bank Polska SA 4122 Numr rachunku: Płatności lktroniczn za pośrdnictwm srwisu PayUpl, Transfrujpl, Dotpaypl, PayPalcom, Przlwy24pl możliw aktualn sposoby płatności okrślon są na stroni Sklpu Intrntowgo w zakładc Formy płatności oraz odpowidnio na stroni intrntowj Płatności kartą płatniczą Visa, Visa Elctron, MastrCard, Mastro, MastrCard Elctronic 42 Rozlicznia transakcji płatnościami lktronicznymi przprowadzan są zgodni z wyborm Klinta za pośrdnictwm srwisu PayUpl, Transfrujpl, Dotpaypl, PayPalcom, Przlwy24pl 43 Rozlicznia transakcji kartą płatniczą przprowadzan są za pośrdnictwm srwisu Ecardpl 44 Obsługę płatności lktronicznych prowadzi: 441 PayUpl spółka PayU SA z sidzibą w Poznaniu (adrs sidziby: ul Grunwaldzka 182, Poznań), wpisana do Rjstru Przdsiębiorców Krajowgo Rjstru Sądowgo pod numrm , akta rjstrow przchowywan przz Sąd Rjonowy Poznań Now Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości zł w całości opłacony, NIP: Transfrujpl - spółka Krajowy Intgrator Płatności Spółka Akcyjna (dawnij Brachia Sp J) z sidzibą w Poznaniu (adrs sidziby: Św Marcin 73/6, Poznań), wpisana do Rjstru Przdsiębiorców Krajowgo Rjstru Sądowgo pod numrm , akta rjstrow przchowywan przz Sąd Rjonowy Poznań Now Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości ,00 zł w całości opłacony, NIP: Dotpaypl spółka DOTPAY SA z sidzibą w Krakowi, przy ul Wilickij 72, Kraków, NIP , REGON , wpisana do rjstru przdsiębiorców pod numrm KRS , prowadzongo przz Sąd Rjonowy Kraków-Śródmiści w Krakowi, Wydział XI Gospodarczy Krajowgo Rjstru Sądowgo, o kapital zakładowym ,00 złotych, kapital wpłaconym ,00 złotych 444 PayPalcom spółka PayPal (Europ) Sà rl & Ci, SCA, 5 kondygnacja Boulvard Royal, L-2449, Luxmbourg 445 Przlwy24pl spółka Dialcom24 Sp z oo z sidzibą w Poznaniu (adrs sidziby: ul Kanclrska 15; Poznań) wpisana do Rjstru Przdsiębiorców Krajowgo Rjstru Sądowgo pod numrm , akta rjstrow przchowywan przz Sąd Rjonowy Poznań Now Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości zł, NIP:

7 45 Obsługę płatności kartą płatniczą prowadzi: 451 Ecardpl - Spółka Card Spółka Akcyjna z sidzibą w Gdańsku (adrs sidziby: ul Arkońska 11; Gdańsk), wpisana do Rjstru Przdsiębiorców Krajowgo Rjstru Sądowgo pod numrm , akta rjstrow przchowywan przz Sąd Rjonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS, o kapital zakładowym wynoszącym ,00 złotych w całości opłaconym, NIP: Trmin płatności: 461 W przypadku wyboru przz Klinta płatności przlwm, płatności lktronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klint obowiązany jst do dokonania płatności w trmini 7 dni kalndarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzdaży 462 W przypadku wyboru przz Klinta płatności za pobranim przy odbiorz przsyłki, Klint obowiązany jst do dokonania płatności przy odbiorz przsyłki 5 KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU 51 Dostawa Produktu do Klinta jst odpłatna, chyba ż Umowa Sprzdaży stanowi inaczj Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczni i usługi pocztow) są wskazywan Klintowi na stronach Sklpu Intrntowgo w zakładc Koszt i sposoby dostawy oraz w trakci składania Zamówinia, w tym takż w chwili wyrażnia przz Klinta woli związania się Umową Sprzdaży 52 Sprzdawca udostępnia Klintowi następując sposoby dostawy Produktu: 521 Przsyłka kurirska, przsyłka kurirska pobraniowa 522 Przsyłka paltowa 53 Trmin dostawy Produktu do Klinta wynosi do 10 Dni Roboczych, chyba ż w opisi dango Produktu lub w trakci składania Zamówinia podano krótszy trmin W przypadku Produktów o różnych trminach dostawy, trminm dostawy jst najdłuższy podany trmin, który jdnak ni moż przkroczyć 10 Dni Roboczych Początk bigu trminu dostawy Produktu do Klinta liczy się w następujący sposób: 531 W przypadku wyboru przz Klinta sposobu płatności przlwm, płatności lktroniczn lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowgo lub konta rozliczniowgo Sprzdawcy 532 W przypadku wyboru przz Klinta sposobu płatności za pobranim od dnia zawarcia Umowy Sprzdaży

8 6 REKLAMACJA PRODUKTU (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH DO 24 GRUDNIA 2014 ROKU) 61 Podstawa i zakrs odpowidzialności Sprzdawcy wobc Klinta będącgo osobą fizyczną, który nabywa Produkt w clu nizwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu nizgodności Produktu z Umową Sprzdaży są okrślon powszchni obowiązującymi przpisami prawa, w szczgólności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r o szczgólnych warunkach sprzdaży konsumnckij oraz o zmiani Kodksu cywilngo (DzU 2002 nr 141, poz 1176 z zm) 62 Szczgółow informacj dotycząc odpowidzialności Sprzdawcy z tytułu nizgodności Produktu z Umową Sprzdaży oraz uprawniń Klinta są okrślon na stroni Sklpu Intrntowgo w zakładc Rklamacja towaru 63 Rklamacja (w tym takż zawiadomini o nizgodności Produktu z Umową Sprzdaży oraz zgłoszni odpowidnigo żądania sposobu doprowadznia Produktu do zgodności z Umową Sprzdaży lub złożni oświadcznia o obniżniu cny albo odstąpiniu od Umowy Sprzdaży) moż zostać złożona przz Klinta na przykład: 631 osobiści pod adrsm: ul Słowackigo 3f, Libiąż; 632 pismni na adrs: ul Słowackigo 3f, Libiąż; 633 tlfoniczni pod numrm tlfonu: w formi lktronicznj za pośrdnictwm poczty lktronicznj na adrs: 64 Zalca się podani przz Klinta w opisi rklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przdmiotu rklamacji, w szczgólności rodzaju i daty wystąpinia nizgodności; (2) żądania sposobu doprowadznia Produktu do zgodności z Umową Sprzdaży lub oświadcznia o obniżniu cny albo odstąpiniu od Umowy Sprzdaży; oraz (3) danych kontaktowych składającgo rklamację ułatwi to i przyspiszy rozpatrzni rklamacji przz Sprzdawcę Wymogi podan w zdaniu poprzdnim mają formę jdyni zalcnia i ni wpływają na skutczność rklamacji złożonych z pominięcim zalcango opisu rklamacji 65 Sprzdawca ustosunkuj się do rklamacji Klinta nizwłoczni, ni późnij niż w trmini 14 dni kalndarzowych od dnia jj złożnia Brak ustosunkowania się Sprzdawcy w powyższym trmini oznacza, ż Sprzdawca uznał rklamację za uzasadnioną 66 W przypadku gdy do ustosunkowania się przz Sprzdawcę do rklamacji Klinta lub do wykonania uprawniń Klinta wynikających z nizgodności Produktu z Umową Sprzdaży nizbędn będzi dostarczni Produktu do Sprzdawcy, Klint zostani poproszony przz Sprzdawcę o dostarczni Produktu na koszt Sprzdawcy na adrs ul Słowackigo 3f, Libiąż Jżli jdnak z względu na rodzaj nizgodności, rodzaj Produktu lub sposób jgo zamontowania dostarczni Produktu przz Klinta byłoby nimożliw albo nadmirni utrudnion, Klint obowiązany jst udostępnić Produkt Sprzdawcy w mijscu, w którym Produkt się znajduj 67 Prośba o dostarczni Produktu, o którj mowa w pkt 66 Rgulaminu ni ma wpływu na big trminu na ustosunkowani się Sprzdawcy do rklamacji Klinta, o którym mowa w pkt 65 Rgulaminu

9 7 REKLAMACJA PRODUKTU (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU) 71 Podstawa i zakrs odpowidzialności Sprzdawcy względm Klinta, jżli sprzdany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są okrślon powszchni obowiązującymi przpisami prawa, w szczgólności w Kodksi Cywilnym (w szczgólności w art Kodksu Cywilngo) 72 Sprzdawca obowiązany jst dostarczyć Klintowi Produkt bz wad Szczgółow informacj dotycząc odpowidzialności Sprzdawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawniń Klinta są okrślon na stroni Sklpu Intrntowgo w zakładc Rklamacja towaru 73 Rklamacja moż zostać złożona przz Klinta na przykład: 731 osobiści pod adrsm: ul Słowackigo 3f, Libiąż; 732 pismni na adrs: ul Słowackigo 3f, Libiąż; 733 tlfoniczni pod numrm tlfonu: w formi lktronicznj za pośrdnictwm poczty lktronicznj na adrs: 735 Pod adrsm dostępna jst platforma intrntowgo systmu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumntami i przdsiębiorcami na szczblu unijnym (platforma ODR) Platforma ODR stanowi intraktywną i wilojęzyczną stronę intrntową z punktm komplksowj obsługi dla konsumntów i przdsiębiorców dążących do pozasądowgo rozstrzygnięcia sporu dotyczącgo zobowiązań umownych wynikających z intrntowj umowy sprzdaży lub umowy o świadczni usług 74 Zalca się podani przz Klinta w opisi rklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przdmiotu rklamacji, w szczgólności rodzaju i daty wystąpinia wady; (2) żądania sposobu doprowadznia Produktu do zgodności z Umową Sprzdaży lub oświadcznia o obniżniu cny albo odstąpiniu od Umowy Sprzdaży; oraz (3) danych kontaktowych składającgo rklamację ułatwi to i przyspiszy rozpatrzni rklamacji przz Sprzdawcę Wymogi podan w zdaniu poprzdnim mają formę jdyni zalcnia i ni wpływają na skutczność rklamacji złożonych z pominięcim zalcango opisu rklamacji 75 Sprzdawca ustosunkuj się do rklamacji Klinta nizwłoczni, ni późnij niż w trmini 14 dni kalndarzowych od dnia jj złożnia Brak ustosunkowania się Sprzdawcy w powyższym trmini oznacza, ż Sprzdawca uznał rklamację za uzasadnioną 76 W przypadku gdy do ustosunkowania się przz Sprzdawcę do rklamacji Klinta lub do wykonania uprawniń Klinta wynikających z rękojmi nizbędn będzi dostarczni Produktu do Sprzdawcy, Klint zostani poproszony przz Sprzdawcę o dostarczni Produktu na koszt Sprzdawcy na adrs ul Słowackigo 3f, Libiąż Jżli jdnak z względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jgo zamontowania dostarczni Produktu przz Klinta byłoby nimożliw albo nadmirni utrudnion, Klint poproszony zostani o udostępnini Produktu Sprzdawcy w mijscu, w którym Produkt się znajduj 77 Prośba o dostarczni Produktu, o którj mowa w pkt 76 Rgulaminu ni ma wpływu na big trminu na ustosunkowani się Sprzdawcy do rklamacji Klinta, o którym mowa w pkt 75 Rgulaminu oraz ni narusza prawa Klinta żądania od Sprzdawcy dmontażu wadliwgo Produktu i ponowngo zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art 561[1] Kodksu cywilngo

10 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR 81 Szczgółow informacj dotycząc możliwości skorzystania przz Klinta będącgo konsumntm z pozasądowych sposobów rozpatrywania rklamacji i dochodznia roszczń oraz zasady dostępu do tych procdur dostępn są w sidzibach oraz na stronach intrntowych powiatowych (mijskich) rzczników konsumntów, organizacji społcznych, do których zadań statutowych nalży ochrona konsumntów, Wojwódzkich Inspktoratów Inspkcji Handlowj oraz pod następującymi adrsami intrntowymi Urzędu Ochrony Konkurncji i Konsumntów: oraz 82 Klint będący konsumntm posiada następując przykładow możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania rklamacji i dochodznia roszczń: 821 Klint uprawniony jst do zwrócnia się do stałgo polubowngo sądu konsumnckigo, o którym mowa w art 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o Inspkcji Handlowj (DzU 2001 nr 4 poz 25 z zm), z wnioskim o rozstrzygnięci sporu wynikłgo z zawartj Umowy Sprzdaży Rgulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumnckich okrśla rozporządzni ministra sprawidliwości z dnia 25 wrzśnia 2001 r w sprawi okrślnia rgulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumnckich (DzU 2001, nr 113, poz 1214) 822 Klint uprawniony jst do zwrócnia się do wojwódzkigo inspktora Inspkcji Handlowj, zgodni z art 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o Inspkcji Handlowj (DzU 2001 nr 4 poz 25 z zm), z wnioskim o wszczęci postępowania mdiacyjngo w sprawi polubowngo zakończnia sporu między Klintm, a Sprzdawcą Informacja na tmat zasad i trybu procdury mdiacji prowadzonj przz wojwódzkigo inspktora Inspkcji Handlowj dostępna jst w sidzibach oraz na stronach intrntowych poszczgólnych Wojwódzkich Inspktoratów Inspkcji Handlowj 823 Klint moż uzyskać bzpłatną pomoc w sprawi rozstrzygnięcia sporu między Klintm, a Sprzdawcą, korzystając takż z bzpłatnj pomocy powiatowgo (mijskigo) rzcznika konsumntów lub organizacji społcznj, do którj zadań statutowych nalży ochrona konsumntów (min Fdracja Konsumntów, Stowarzyszni Konsumntów Polskich) Porady udzilan są pod przz Fdrację Konsumntów pod bzpłatnym numrm infolinii konsumnckij oraz przz Stowarzyszni Konsumntów Polskich pod adrsm mail 9 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH DO 24 GRUDNIA 2014 ROKU) 91 Konsumnt, który zawarł umowę na odlgłość, moż od nij odstąpić bz podania przyczyn, składając stosown oświadczni w trmini dzisięciu dni kalndarzowych Do zachowania tgo trminu wystarczy wysłani oświadcznia przd jgo upływm Oświadczni o odstąpiniu od umowy moż zostać złożon na przykład: 911 osobiści pod adrsm: ul Słowackigo 3f, Libiąż; 912 pismni na adrs: ul Słowackigo 3f, Libiąż;

11 913 w formi lktronicznj za pośrdnictwm poczty lktronicznj na adrs: 92 Przykładowy wzór formularza odstąpinia od umowy dostępny jst na stroni Sklpu Intrntowgo w zakładc Odstąpini od umowy Konsumnt moż skorzystać z wzoru formularza, jdnak ni jst to obowiązkow 93 Trmin dzisięciodniowy, w którym konsumnt moż odstąpić od umowy, liczy się w przypadku Umowy Sprzdaży od dnia wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy świadcznia Usługi Elktronicznj od dnia jj zawarcia 94 W razi odstąpinia od umowy umowa jst uważana za nizawartą, a konsumnt jst zwolniony z wszlkich zobowiązań To, co strony świadczyły, ulga zwrotowi w stani nizminionym, chyba ż zmiana była koniczna w granicach zwykłgo zarządu Zwrot powinin nastąpić nizwłoczni, ni późnij niż w trmini cztrnastu dni kalndarzowych Jżli konsumnt dokonał jakichkolwik przdpłat, nalżą się od nich odstki ustawow od daty dokonania przdpłaty 95 Sprzdawca zwróci konsumntowi wszystki dokonan przz nigo płatności, w tym koszty dostawy Produktu do Klinta, na wskazany przz konsumnta numr rachunku bankowgo, chyba ż konsumnt wskaż inny sposób Konsumnt moż zwrócić Produkt Sprzdawcy na adrs: ul Słowackigo 3f, Libiąż 96 Prawo odstąpinia od umowy zawartj na odlgłość ni przysługuj konsumntowi w wypadkach: (1) świadcznia usług rozpoczętgo, za zgodą konsumnta, przd upływm trminu, o którym mowa powyżj w pkt 91 oraz 93; (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przz konsumnta ich oryginalngo opakowania; (3) umów dotyczących świadczń, za któr cna lub wynagrodzni zalży wyłączni od ruchu cn na rynku finansowym; (4) świadczń o właściwościach okrślonych przz konsumnta w złożonym przz nigo zamówiniu lub ściśl związanych z jgo osobą; (5) świadczń, któr z uwagi na ich charaktr ni mogą zostać zwrócon lub których przdmiot ulga szybkimu zpsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) usług w zakrsi gir hazardowych 10 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU) 101 Konsumnt, który zawarł umowę na odlgłość, moż w trmini 14 dni kalndarzowych odstąpić od nij bz podawania przyczyny i bz ponosznia kosztów, z wyjątkim kosztów okrślonych w pkt 108 Rgulaminu Do zachowania trminu wystarczy wysłani oświadcznia przd jgo upływm Oświadczni o odstąpiniu od umowy moż zostać złożon na przykład: 1011 osobiści pod adrsm: ul Słowackigo 3f, Libiąż; 1012 pismni na adrs: ul Słowackigo 3f, Libiąż; 1013 w formi lktronicznj za pośrdnictwm poczty lktronicznj na adrs: 102 Przykładowy wzór formularza odstąpinia od umowy zawarty jst w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumnta oraz dodatkowo dostępny jst na stroni Sklpu Intrntowgo w zakładc Odstąpini od umowy Konsumnt moż skorzystać z wzoru formularza, jdnak ni jst to obowiązkow 103 Big trminu do odstąpinia od umowy rozpoczyna się:

12 1031 dla umowy, w wykonaniu którj Sprzdawca wydaj Produkt, będąc zobowiązany do prznisinia jgo własności (np Umowa Sprzdaży) od objęcia Produktu w posiadani przz konsumnta lub wskazaną przz nigo osobę trzcią inną niż przwoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) objmuj wil Produktów, któr są dostarczan osobno, partiami lub w częściach od objęcia w posiadani ostatnigo Produktu, partii lub części albo (2) polga na rgularnym dostarczaniu Produktów przz czas oznaczony od objęcia w posiadani pirwszgo z Produktów; 1032 dla pozostałych umów od dnia zawarcia umowy 104 W przypadku odstąpinia od umowy zawartj na odlgłość umowę uważa się za nizawartą 105 Sprzdawca ma obowiązk nizwłoczni, ni późnij niż w trmini 14 dni kalndarzowych od dnia otrzymania oświadcznia konsumnta o odstąpiniu od umowy, zwrócić konsumntowi wszystki dokonan przz nigo płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkim dodatkowych kosztów wynikających z wybrango przz Klinta sposobu dostawy inngo niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklpi Intrntowym) Sprzdawca dokonuj zwrotu płatności przy użyciu takigo samgo sposobu płatności, jakigo użył konsumnt, chyba ż konsumnt wyraźni zgodził się na inny sposób zwrotu, który ni wiąż się dla nigo z żadnymi kosztami Jżli Sprzdawca ni zaproponował, ż sam odbirz Produkt od konsumnta, moż wstrzymać się z zwrotm płatności otrzymanych od konsumnta do chwili otrzymania Produktu z powrotm lub dostarcznia przz konsumnta dowodu jgo odsłania, w zalżności od tgo, któr zdarzni nastąpi wczśnij 106 Konsumnt ma obowiązk nizwłoczni, ni późnij niż w trmini 14 dni kalndarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzdawcy lub przkazać go osobi upoważnionj przz Sprzdawcę do odbioru, chyba ż Sprzdawca zaproponował, ż sam odbirz Produkt Do zachowania trminu wystarczy odsłani Produktu przd jgo upływm Konsumnt moż zwrócić Produkt na adrs: ul Słowackigo 3f, Libiąż 107 Konsumnt ponosi odpowidzialność za zmnijszni wartości Produktu będąc wynikim korzystania z nigo w sposób wykraczający poza koniczny do stwirdznia charaktru, cch i funkcjonowania Produktu 108 Możliw koszty związan z odstąpinim przz konsumnta od umowy, któr obowiązany jst poniść konsumnt: 1081 Jżli konsumnt wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklpi Intrntowym, Sprzdawca ni jst zobowiązany do zwrotu konsumntowi ponisionych przz nigo dodatkowych kosztów 1082 Konsumnt ponosi bzpośrdni koszty zwrotu Produktu 109 Prawo odstąpinia od umowy zawartj na odlgłość ni przysługuj konsumntowi w odnisiniu do umów: 1091 (1) o świadczni usług, jżli Sprzdawca wykonał w płni usługę za wyraźną zgodą konsumnta, który został poinformowany przd rozpoczęcim świadcznia, ż po spłniniu świadcznia przz Sprzdawcę utraci prawo odstąpinia od umowy; (2) w którj cna lub wynagrodzni zalży od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzdawca ni sprawuj kontroli, i któr mogą wystąpić przd upływm trminu do odstąpinia od umowy; (3) w którj przdmiotm świadcznia jst Produkt niprfabrykowany, wyprodukowany wdług spcyfikacji konsumnta lub służący zaspokojniu jgo zindywidualizowanych potrzb; (4) w którj przdmiotm świadcznia jst Produkt ulgający szybkimu zpsuciu lub mająca krótki trmin przydatności do użycia; (5) w którj przdmiotm świadcznia jst Produkt dostarczany w zapiczętowanym opakowaniu, którgo po otwarciu opakowania ni można zwrócić z względu na ochronę zdrowia lub z względów higinicznych, jżli opakowani zostało otwart po dostarczniu; (6) w którj przdmiotm świadcznia są Produkty, któr po dostarczniu, z względu na swój charaktr, zostają nirozłączni połączon z innymi rzczami; (7) w którj przdmiotm świadcznia są napoj alkoholow, których cna została

13 uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzdaży, a których dostarczni moż nastąpić dopiro po upływi 30 dni i których wartość zalży od wahań na rynku, nad którymi Sprzdawca ni ma kontroli; (8) w którj konsumnt wyraźni żądał, aby Sprzdawca do nigo przyjchał w clu dokonania pilnj naprawy lub konsrwacji; jżli Sprzdawca świadczy dodatkowo inn usługi niż t, których wykonania konsumnt żądał, lub dostarcza Produkty inn niż części zaminn nizbędn do wykonania naprawy lub konsrwacji, prawo odstąpinia od umowy przysługuj konsumntowi w odnisiniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w którj przdmiotm świadcznia są nagrania dźwiękow lub wizualn albo programy komputrow dostarczan w zapiczętowanym opakowaniu, jżli opakowani zostało otwart po dostarczniu; (10) o dostarczani dzinników, priodyków lub czasopism, z wyjątkim umowy o prnumratę; (11) zawartj w drodz aukcji publicznj; (12) o świadczni usług w zakrsi zakwatrowania, innych niż do clów miszkalnych, przwozu rzczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkim, wydarzniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jżli w umowi oznaczono dziń lub okrs świadcznia usługi; (13) o dostarczani trści cyfrowych, któr ni są zapisan na nośniku matrialnym, jżli spłniani świadcznia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumnta przd upływm trminu do odstąpinia od umowy i po poinformowaniu go przz Sprzdawcę o utraci prawa odstąpinia od umowy 11 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW 111 Ninijszy punkt Rgulaminu oraz postanowinia w nim zawart dotyczą wyłączni Klintów i Usługobiorców ni będących konsumntami 112 Sprzdawcy przysługuj prawo odstąpinia od Umowy Sprzdaży zawartj z Klintm nibędącym konsumntm w trmini 14 dni kalndarzowych od dnia jj zawarcia Odstąpini od Umowy Sprzdaży w tym wypadku moż nastąpić bz podania przyczyny i ni rodzi po stroni Klinta nibędącgo konsumntm żadnych roszczń w stosunku do Sprzdawcy 113 W wypadku Klintów ni będących konsumntami Sprzdawca ma prawo ograniczyć dostępn sposoby płatności, w tym takż wymagać dokonania przdpłaty w całości albo części i to nizalżni od wybrango przz Klinta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzdaży 114 Z chwilą wydania przz Sprzdawcę Produktu przwoźnikowi przchodzą na Klinta ni będącgo konsumntm korzyści i ciężary związan z Produktm oraz nibzpiczństwo przypadkowj utraty lub uszkodznia Produktu Sprzdawca w takim wypadku ni ponosi odpowidzialności za utratę, ubytk lub uszkodzni Produktu powstał od przyjęcia go do przwozu aż do wydania go Klintowi oraz za opóźnini w przwozi przsyłki 115 W razi przsłania Produktu do Klinta za pośrdnictwm przwoźnika Klint ni będący konsumntm obowiązany jst zbadać przsyłkę w czasi i w sposób przyjęty przy przsyłkach tgo rodzaju Jżli stwirdzi, ż w czasi przwozu nastąpił ubytk lub uszkodzni Produktu, obowiązany jst dokonać wszlkich czynności nizbędnych do ustalnia odpowidzialności przwoźnika 116 Zgodni z art Kodksu Cywilngo odpowidzialność Sprzdawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobc Klinta ni będącgo konsumntm zostaj wyłączona 117 W wypadku Usługobiorców ni będących konsumntami Usługodawca moż wypowidzić umowę o świadczni Usługi Elktronicznj z skutkim natychmiastowym i bz wskazywania przyczyn poprzz przsłani Usługobiorcy stosowngo oświadcznia 118 Odpowidzialność Usługodawcy/Sprzdawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klinta ni będącgo konsumntm, bz względu na jj podstawę prawną, jst ograniczona - zarówno w ramach pojdynczgo roszcznia, jak równiż za wszlki roszcznia w sumi - do wysokości zapłaconj cny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzdaży, ni więcj jdnak niż do kwoty jdngo tysiąca złotych Usługodawca/Sprzdawca ponosi odpowidzialność w stosunku do

14 Usługobiorcy/Klinta ni będącgo konsumntm tylko za typow szkody przwidywaln w momnci zawarcia umowy i ni ponosi odpowidzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klinta ni będącgo konsumntm 119 Wszlki spory powstał pomiędzy Sprzdawcą/Usługodawcą, a Klintm/Usługobiorcą nibędącym konsumntm zostają poddan sądowi właściwmu z względu na sidzibę Sprzdawcy/Usługodawcy 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 121 Umowy zawiran poprzz Sklp Intrntowy zawiran są w języku polskim 122 W sprawach niurgulowanych w ninijszym Rgulamini mają zastosowani powszchni obowiązując przpisy prawa polskigo, w szczgólności: Kodksu cywilngo; ustawy o świadczniu usług drogą lktroniczną z dnia 18 lipca 2002 r (DzU 2002 nr 144, poz 1204 z zm); dla Umów Sprzdaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klintami będącymi konsumntami - przpisy ustawy o ochroni niktórych praw konsumntów oraz o odpowidzialności za szkodę wyrządzoną przz produkt nibzpiczny z dnia 2 marca 2000 r (DzU 2000 nr 22, poz 271 z zm) oraz ustawy o szczgólnych warunkach sprzdaży konsumnckij oraz o zmiani Kodksu cywilngo z dnia 27 lipca 2002 r (DzU 2002 nr 141, poz 1176 z zm); dla Umów Sprzdaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klintami będącymi konsumntami - przpisy ustawy o prawach konsumnta z dnia 30 maja 2014 r (DzU 2014 r poz 827 z zm); oraz inn właściw przpisy powszchni obowiązującgo prawa

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SAVENA.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SAVENA.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SAVENA.PL Regulamin Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://savena.pl/regulamin.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Regulamin Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Podstawę prawną regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MEBLE-METALOWE- XMEBEL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MEBLE-METALOWE- XMEBEL.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MEBLE-METALOWE- XMEBEL.PL OBOWIĄZUJE DLA UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD DNIA 24 GRUDNIA 2014 ROKU SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego sakwyrowerowe.com.pl

Regulamin sklepu internetowego sakwyrowerowe.com.pl Regulamin sklepu internetowego sakwyrowerowe.com.pl SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego tonery.rdstudio.pl

Regulamin Sklepu Internetowego tonery.rdstudio.pl 1 z 12 2014-12-17 08:11 Regulamin Sklepu Internetowego tonery.rdstudio.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LUPINE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LUPINE.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LUPINE.PL ZASTRZEŻENIE PRAWNE Niniejszy regulamin sklepu internetowego jest przeznaczony do wykorzystania jedynie dla klientów spółki Dreacommerce SA właściciela platformy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PODARUNKOWO.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PODARUNKOWO.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PODARUNKOWO.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HURTSZEWSKI.COM

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HURTSZEWSKI.COM REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HURTSZEWSKI.COM SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ATHLETICSHOP.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ATHLETICSHOP.COM.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ATHLETICSHOP.COM.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży sklepu internetowego www.enumizmatyczny.pl. Postanowienia ogólne

Regulamin sprzedaży sklepu internetowego www.enumizmatyczny.pl. Postanowienia ogólne Regulamin sprzedaży sklepu internetowego www.enumizmatyczny.pl Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy www.enumizmatyczny.pl, działający pod adresami internetowymi www.enumizmatyczny.pl oraz www.monety.warszawa.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO E-INTERIUM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO E-INTERIUM.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO E-INTERIUM.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.BIOEXPERT.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.BIOEXPERT.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.BIOEXPERT.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SPIS TREŚCI: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.NETFISH.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FUNINTERIORS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FUNINTERIORS.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FUNINTERIORS.PL OBOWIĄZUJE DLA UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP na platformie FCN.PL (Aneks do Regulaminu FCN)

Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP na platformie FCN.PL (Aneks do Regulaminu FCN) ` Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP na platformie FCN.PL (Aneks do Regulaminu FCN) obowiązujący od 25 grudnia 2014 Strona 1 z 7 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOMU SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOMU SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOMU SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PHARMACF.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PHARMACF.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PHARMACF.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY z tytułu niezgodności towaru z umową dotyczy Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TIKTAKI.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TIKTAKI.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TIKTAKI.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PODFILARAMI.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PODFILARAMI.PL SPIS TREŚCI: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PODFILARAMIPL OBOWIĄZUJE DLA UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3 WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.sklep.pozorski.info/regulamin,11

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.sklep.pozorski.info/regulamin,11 Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.sklep.pozorski.info/regulamin,11 Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HOHO.SKLEP.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HOHO.SKLEP.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HOHO.SKLEP.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BRATTO.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BRATTO.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BRATTO.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umowy kupnasprzedaży Towaru pomiędzy Sprzedawcą a Klientem przy wykorzystaniu środków porozumiewania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.prosejf.pl obowiązujący od 25.12.2014r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.prosejf.pl obowiązujący od 25.12.2014r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.prosejf.pl obowiązujący od 25.12.2014r. Sejfy.PL Sp. z o. o. Orla 8 00-143 Warszawa Nip:5223017052 Regon:147329217 Infolinia 22 620 02 07 Mobile +48533888866 +48604655554

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MERTEN.NET.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MERTEN.NET.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MERTEN.NET.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ISMOOK.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ISMOOK.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://ismook.pl/pl/i/regulamin/2 http://ismook.pl//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ISMOOK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO STLPOLAND.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO STLPOLAND.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO STLPOLAND.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA)

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Załącznik nr do Siwz UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Zawarta w dniu......2014 r. w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNETOWEGO KOMISU SZTUKI

REGULAMIN INTERNETOWEGO KOMISU SZTUKI Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.komis-sztuki.pl/regulamin.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://1000klamek.pl/regulamin_sklepu_internetowego/27/

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://1000klamek.pl/regulamin_sklepu_internetowego/27/ Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://1000klamek.pl/regulamin_sklepu_internetowego/27/ Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLFORYOU24.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLFORYOU24.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLFORYOU24.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO E-PAJERO.PL ORAZ CM4X4.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO E-PAJERO.PL ORAZ CM4X4.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.e-pajero.pl/dzial_regulamin.php?phpsessid=381aaaf7f2023039f9742ce5a79c6000 http://www.e-pajero.pl/abc/regulamin_sklepu_carmont.pdf

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Poznań, październik 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW W RAMACH CATERINGU DIETETYCZNEGO W TRÓJMIEŚCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW W RAMACH CATERINGU DIETETYCZNEGO W TRÓJMIEŚCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW W RAMACH CATERINGU DIETETYCZNEGO W TRÓJMIEŚCIE 1 Postanowienia ogólne 1.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r.

Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r. Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r. 1 1 Regulamin Promocji Assistance 500+ 1 Organizator Promocji 1. Promocja Assistance 500+, zwana dalej Promocją organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PREZENTYODCIEBIE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PREZENTYODCIEBIE.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PREZENTYODCIEBIE.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Apteczki.sklep.pl SPIS TREŚCI:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Apteczki.sklep.pl SPIS TREŚCI: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Apteczki.sklep.pl SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO VENTUSCOLLECTION.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO VENTUSCOLLECTION.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.ventuscollection.pl/?regulamin,4 http://ventuscollection.pl//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO VENTUSCOLLECTION.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ANIMAPLUS.COM.PL OBOWIĄZUJE DLA UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH DO DNIA 24 GRUDNIA 2014 ROKU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ANIMAPLUS.COM.PL OBOWIĄZUJE DLA UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH DO DNIA 24 GRUDNIA 2014 ROKU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ANIMAPLUS.COM.PL OBOWIĄZUJE DLA UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH DO DNIA 24 GRUDNIA 2014 ROKU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA

Bardziej szczegółowo

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL.

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO UMÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZAWARTYCH Z LINK4 S.A. ORAZ OBSŁUGI PŁATNOŚCI ONLINE 1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM

Bardziej szczegółowo

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego.

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego. REGULAMIN USŁUGI NAVIEXPERT MONITORING I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę prawa polskiego (PL) NaviExpert Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Nr sprawy: PZP1/2016 Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne

Bardziej szczegółowo

d. Regulamin niniejszy regulamin, określający zasady zakupów w Sklepie;

d. Regulamin niniejszy regulamin, określający zasady zakupów w Sklepie; REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Definicje użyte w Regulaminie oznaczają: a. Sklep Internetowy, zwany dalej Sklepem Sklep prowadzony przez Natalię Pinis, prowadzącą działalność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. Regulamin udostępniania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. elektronicznego kanału dystrybucji umożliwiającego Klientom Banku przystępowanie do Umowy grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. II. Postanowienia ogólne.

I. Definicje. II. Postanowienia ogólne. I. Definicje. 1 W niniejszym regulaminie sklepu internetowego http://wszystko.pl/ zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć: a Sprzedawca firma OFIR Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Podstawowe pojęcia 1. Sprzedawca Spółka EnergyLife Limited z siedzibą w Sliema SLM 1843, Malta przy ulicy Sir Luigi Camilleri Street 7A wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HOMEGARDEN.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HOMEGARDEN.COM.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://homegarden.com.pl/regulamin-pm-5.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RONCATO.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RONCATO.COM.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://walizkipodrozne.com.pl/86- regulamin_sklepu.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BeJeans.pl (obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku)

Regulamin sklepu internetowego BeJeans.pl (obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku) Regulamin sklepu internetowego BeJeans.pl (obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Sklep Internetowy www.clean-matic.pl jest własnością EBEN-HEZER PHU Dariusz Popiński z siedzibą w Warszawie ul.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Sklep Internetowy www.clean-matic.pl jest własnością EBEN-HEZER PHU Dariusz Popiński z siedzibą w Warszawie ul. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Sklep Internetowy www.clean-matic.pl jest własnością EBEN-HEZER PHU Dariusz Popiński z siedzibą w Warszawie ul. Wasilkowska 12C, NIP: 9521642875 zwany dalej Sprzedawcą. 1.2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MEBLE-STILE-ITALIANO.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MEBLE-STILE-ITALIANO.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://meble-stile-italiano.pl/content/3-regulaminsklepu Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR. 1 Główne zobowiązania stron umowy. Świadczone usługi telekomunikacyjne. Elementy składające się na opłatę abonamentową

UMOWA ABONENCKA NR. 1 Główne zobowiązania stron umowy. Świadczone usługi telekomunikacyjne. Elementy składające się na opłatę abonamentową UMOWA ABONENCKA NR zawarta w Bielsku Podlaskim ( w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 r. pomiędzy: 1. firmą BIEL.NET Dariusz Bielak, z siedzibą: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Andrzeja Barana prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Baran

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.mninteriors.pl/index.php/regulamin

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.mninteriors.pl/index.php/regulamin Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.mninteriors.pl/index.php/regulamin Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. 1 Przedmiot umowy

Umowa nr.. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta w dniu... roku w Łomży, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne...2014 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39-46 ustawy z

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.buttimoda.eu prowadzony jest przez KONDOR SP. Z O.O. ul. Św.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.buttimoda.eu prowadzony jest przez KONDOR SP. Z O.O. ul. Św. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.buttimoda.eu prowadzony jest przez KONDOR SP. Z O.O. ul. Św. Teresy 91a, 91-341 Łódź, tel. +48 42 2721000 fax +48 42 2721001

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Zaproszenie do składania oferty cenowej UZP Procedura udzielania zamówień publicznych Załącznik nr 4 Wersja: 2 Strona: 1 z 3 Zaproszenie do składania oferty cenowej Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić Umowa nr.. /. zawarta dnia w, pomiędzy: Piotr Kubala prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Piotr Kubala JSK Edukacja, 41-219 Sosnowiec, ul. Kielecka 31/6, wpisanym do CEIDG, NIP: 644 273 13 18,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŚREDNICTWA NAJMU NR...

UMOWA POŚREDNICTWA NAJMU NR... UMOWA POŚREDNICTWA NAJMU NR... zawarta w dniu pomiędzy: 1. Imię, nazwisko/nazwa:... seria i nr dow. os..., PESEL.. adres zamieszkania/siedziby.... adres do korespondencji....... KRS., NIP, REGON. Reprezentujący..

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedawcy Wszystko.pl I. DEFINICJE

Regulamin Sprzedawcy Wszystko.pl I. DEFINICJE Regulamin Sprzedawcy Wszystko.pl I. DEFINICJE 1. Sprzedawca Sklep Motoryzacyjny REGMOT inż. Wiesław Ptak z siedzibą w 31-571 Kraków ul. Mogilska 121c, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 676-103-16-84,

Bardziej szczegółowo

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A zał. nr 4 U M O W A zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: WyŜszym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040, REGON: 00033224, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego o nazwie: #Clippo przez Klientów, a w szczególności składania zamówień na towary dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. P ostanowienia ogólne. Drukuj. Regulamin w wersji PDF

REGULAMIN. 1. P ostanowienia ogólne. Drukuj. Regulamin w wersji PDF REGULAMIN Drukuj Regulamin w wersji PDF 1. P ostanowienia ogólne 1. Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.fotobiedronka.pl (dalej: "Serwis internetowy") prowadzony przez firmę Foto Smereka

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PZU SA w zakresie obsługi klienta PZU SA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PZU SA w zakresie obsługi klienta PZU SA Załącznik do uchwały nr UZ/355/2011 Zarządu PZU SA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PZU SA w zakresie obsługi klienta PZU SA Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca

Bardziej szczegółowo

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ARTIMENO.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY PŁATNOŚCI 5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

Bardziej szczegółowo

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem rzeczy.dag.pl. Sprzedającym jest spółka cywilna

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: ProService Agentem Transferowym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej ProService AT) z

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedawcy Zicom Next Sp. z o.o.

Regulamin Sprzedawcy Zicom Next Sp. z o.o. Regulamin Sprzedawcy Zicom Next Sp. z o.o. Niniejszy regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym, prowadzonym przez Sprzedającego w ramach wszystko.pl Sprzedającym jest Zicom Next Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU,

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetu XI Działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA. a firmą. reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą.

UMOWA. a firmą. reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą. UMOWA Zawarta w Rzeszowie dnia r. roku pomiędzy: Oficyna Wydawnicza Press-Media ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec reprezentowaną przez: Romana Oraczewskiego zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 23 czerwca 2013r. do 7 czerwca 2014r. związali/zwiążą się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T- Mobile. Regulamin

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

"Kredyt konsumencki w świetle przepisów dyrektywy"

Kredyt konsumencki w świetle przepisów dyrektywy "Kredyt konsumencki w świetle przepisów dyrektywy" MSZ CIE, Warszawa, 17 października 2012 r. 1 Spis treści 1. Podstawa prawna 2. Definicje 3. Wyłączenia 4. Informacje podawane w reklamie 5. Standardowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / WM / 2015

UMOWA NR... / WM / 2015 ZAŁĄCZNIK Nr 1 UMOWA NR... / WM / 2015 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie, 71-682, ul. M. Golisza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku.

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku. REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL 1 Organizatorem Promocji pod nazwą 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu Promocją,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000,00 euro

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000,00 euro Załącznik do zarządzenia nr 1375/2014 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000,00 euro 1 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Definicje

Regulamin. 1 Definicje Regulamin Sklep internetowy, działający pod adresem www.cetel-hurtownia.pl, jest prowadzony przez Cetel Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach, przy ul. Św. Rocha 3, wpisanej przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego minaris.pl

Regulamin Sklepu Internetowego minaris.pl Regulamin Sklepu Internetowego minaris.pl I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WNOSZENIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH W FORMIE POŻYCZEK NA RZECZ SPÓŁDZIELNI I ZASAD ICH OPROCENTOWANIA

REGULAMIN WNOSZENIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH W FORMIE POŻYCZEK NA RZECZ SPÓŁDZIELNI I ZASAD ICH OPROCENTOWANIA REGULAMIN WNOSZENIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH W FORMIE POŻYCZEK NA RZECZ SPÓŁDZIELNI I ZASAD ICH OPROCENTOWANIA Regulamin wprowadzony Uchwałą nr4/2015 Rady Nadzorczej z dnia 23.04.2015r, w oparciu o 12 a ust.

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

U M O W A - projekt. 1. Przedmiot umowy

U M O W A - projekt. 1. Przedmiot umowy U M O W A - projekt Załącznik nr 5 zawarta w dniu... w Ciechanowie pomiędzy: Zakładem Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie Spółka z o. o., mającym swą siedzibę w Ciechanowie przy ul. Gostkowskiej 83, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO PRASOWANIA MARKI TEFAL

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO PRASOWANIA MARKI TEFAL REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO PRASOWANIA MARKI TEFAL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej promocji urządzeń do prasowania Tefal ( Promocja ) oraz fundatorem nagród jest spółka Groupe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego - www.sklep.expert

Regulamin Sklepu Internetowego - www.sklep.expert Regulamin Sklepu Internetowego - www.sklep.expert I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.ekomin.com.pl

Regulamin sklepu internetowego www.ekomin.com.pl Regulamin sklepu internetowego www.ekomin.com.pl 1. Postanowienia ogólne 2. Definicje 3. Składanie zamówienia 4. Realizacja zamówienia 5. Cena 6. Reklamacje 7. Prawo odstąpienia od umowy 8. Dane osobowe

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin w wersji PDF 1. Postanowienia ogólne 1. Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.cotofoto.pl (dalej: "Serwis internetowy") prowadzony przez firmę Cyfrowa Foto Sp. z o.o. pod adresem

Bardziej szczegółowo

UMOWA Dostawa i wdrożenie programu egzekucyjnego na potrzeby Urzędu Miasta Stalowa Wola

UMOWA Dostawa i wdrożenie programu egzekucyjnego na potrzeby Urzędu Miasta Stalowa Wola UMOWA zawarta dnia.2013 r. w Stalowej Woli pomiędzy: Gminą Stalowa Wola (37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7), NIP: 865 239 87 25, REGON: 830409086 reprezentowaną przez: Pana Andrzeja Szlęzaka - Prezydenta

Bardziej szczegółowo