Razem dla rozwoju. Aktywizacja mieszkańców gmin Bodzanów, Bulkowo, Mała Wieś, Radzanowo i Wyszogród na rzecz rozwoju lokalnego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Razem dla rozwoju. Aktywizacja mieszkańców gmin Bodzanów, Bulkowo, Mała Wieś, Radzanowo i Wyszogród na rzecz rozwoju lokalnego"

Transkrypt

1 Razem dla rozwoju. Aktywizacja mieszkańców gmin Bodzanów, Bulkowo, Mała Wieś, Radzanowo i Wyszogród na rzecz rozwoju lokalnego Bodzanów, maj 2006

2 Razem dla rozwoju. Aktywizacja mieszkańców gmin Bodzanów, Bulkowo, Mała Wieś, Radzanowo i Wyszogród na rzecz rozwoju lokalnego (herb) Urząd Gminy Bodzanów Bodzanów, maj 2006 RAZEM DLA ROZWOJU 2

3 Autorzy: Ireneusz Kamiński, Mariusz Bieniek Wydawca: Urząd Gminy Bodzanów, ul. Bankowa 7, Bodzanów Urząd Gminy Bodzanów Opracowanie i druk publikacji finansowany w ramach Programu PilotaŜowego LEADER+ ISBN. Wydanie I, Bodzanów, maj 2006 Opracowanie graficzne i druk: ADAR Poligrafia, tel RAZEM DLA ROZWOJU 3

4 WSTĘP Niniejsza publikacja jest efektem wspólnych działań na rzecz rozwoju lokalnego, podjętych początkowo w gminach: Bodzanów, Bulkowo i Radzanowo, a następnie takŝe gminach Mała Wieś i Wyszogród, wszystkich naleŝących do powiatu płockiego, województwa mazowieckiego. Bezpośrednim powodem dla podjęcia tej współpracy w jej obecnym kształcie był PilotaŜowy Program Leader+ realizowany w Polsce w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, ale świadomość potrzeby takiego współdziałania poprzedzała działania w ramach Leadera i wyraziła się m.in. w opracowaniu zarysu koncepcji zagospodarowania zlewni rzeki Mołtawy oraz wspólnej aplikacji Bodzanowa, Bulkowa i Radzanowa do programu INTERREG III B CADSES Komisji Europejskiej. Tytuł publikacji nawiązuje do tytułu projektu Razem dla rozwoju aktywizacja mieszkańców gmin Bodzanów, Bulkowo i Radzanowo na rzecz rozwoju lokalnego, zrealizowanego przez te trzy gminy w ramach tzw. Schematu I Programu PilotaŜowego Leader+. Lokalny pozytywny oddźwięk projektu zaowocował włączeniem się przedstawicieli gmin Mała Wieś i Wyszogród do działań Leadera, a takŝe zainspirował inne gminy powiatu płockiego do utworzenia sąsiedzkiej Lokalnej Grupy Działania Ziemia Płocka. RAZEM DLA ROZWOJU 4

5 PROJEKT RAZEM DLA ROZWOJU AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW GMIN BODZANÓW, BULKOWO I RADZANOWO NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO Celem projektu było stymulowanie, inwentaryzacja i wsparcie lokalnych inicjatyw na rzecz zrównowaŝonego rozwoju obszarów wiejskich, administracyjnie naleŝących do gmin Bodzanów, Bulkowo i Radzanowo, a geograficznie obejmujących zlewnię rzeki Mołtawy i fragment doliny Wisły Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Cel ten był realizowany zgodnie z filozofią i metodologią Inicjatywy Wspólnotowej Leader+ poprzez: mobilizację ludności trzech gmin do aktywnego udziału w procesie rozwoju i promocji obszarów wiejskich; utworzenie Lokalnej Grupy Działania z udziałem zarówno przedstawicieli trzech samorządów lokalnych, aktywnych organizacji na polu rozwoju lokalnego, jak równieŝ aktywnych i kreatywnych mieszkańców trzech gmin; inwentaryzację potrzeb mieszkańców trzech gmin oraz stworzenie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich tych gmin. Zrealizowane w ramach projektu działania objęły m.in.: przeprowadzenie konkursu Bądź wizjonerem obejmującego: a) ankietę Jaka wieś jutra? - wśród grup mieszkańców: rolników, przedsiębiorców, pracowników sfery budŝetowej, członków lokalnych stowarzyszeń, bezrobotnych, gospodyń domowych, określającą, jakim chcieliby oni widzieć swoje miejsce Ŝycia i co ich zdaniem naleŝy zrobić, by to osiągnąć; b) konkurs na esej (dla gimnazjów) oraz plastyczny (dla szkół podstawowych) Moja gmina za 10 lat, pozwalający na identyfikację najbardziej zaangaŝowanych i kreatywnych młodych przedstawicieli społeczności lokalnej; szkolenia dla wybranych aktywnych przedstawicieli społeczności lokalnej w zakresie: rozwoju i promocji przedsiębiorczości, aktywnych form zwalczania bezrobocia, zasad zrównowaŝonego rozwoju lokalnego (uwzględniającego walory kulturowe, przyrodnicze i krajobrazowe), rozwoju turystyki kwalifikowanej i agroturystyki, przygotowywania i zarządzania projektami oraz innych tematów; przeprowadzenie warsztatów stanowiących rozwinięcie wyników konkursu Bądź wizjonerem oraz wykorzystujących wiedzę nabytą w trakcie szkoleń; ukonstytuowanie się Lokalnej Grupy Działania (LGD) spośród uczestników konkursu, szkoleń i warsztatów; inwentaryzację przez LGD potencjału rozwojowego, lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju i barier dla rozwoju gmin; opracowanie strategii rozwoju obszarów wiejskich Partnerstwa; RAZEM DLA ROZWOJU 5

6 Opracowana Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich jest dokumentem, w oparciu o który społeczności lokalne będą mogły inicjować, realizować i wspierać działania realizujące potrzeby rozwojowe kaŝdej z gmin i całego ich wspólnego terytorium. Odnosi się ona do takich kwestii jak: zastosowanie nowych informacji, know-how i nowych technologii w celu podniesienia konkurencyjności produktów i usług obszarów wiejskich, poprawa jakości Ŝycia na terenach wiejskich, wykorzystanie zasobów ludzkich, naturalnych i kulturowych gmin dla ich bardziej zróŝnicowanego i trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego; działania promujące ZSROW, adresowane do mieszkańców gmin oraz władz powiatowych i wojewódzkich. Obszar projektu objął trzy gminy powiatu płockiego, województwa mazowieckiego: Bodzanów, Bulkowo i Radzanowo. Są to sąsiadujące ze sobą gminy, tworzące zwarty obszar w środkowo-wschodniej części powiatu płockiego o wspólnych cechach: są to gminy typowo wiejskie na ich obszarze brak jest miast; są to gminy niewielkie - o relatywnie małej liczbie ludności w sumie mieszkańców, a jednocześnie dość gęsto zaludnione, co powoduje relatywnie silną antropopresję na środowisko naturalne; są to gminy rolnicze, brak jest w nich większych przedsiębiorstw usługowoprodukcyjnych; wszystkie trzy gminy znajdują się w strefie oddziaływania Płocka, co z jednej strony zwiększa ich mieszkańcom moŝliwości zatrudnienia, ale z drugiej stanowi negatywny bodziec dla rozwoju lokalnego (ze względu na wyrwanie wielu mieszkańców z ich środowiska i konkurencyjną dla lokalnych firm/instytucji ofertę gospodarczą i kulturalną ze strony firm/instytucji płockich); obszar tych trzech gmin stanowi w sumie 100% powierzchni zlewni rzeki Mołtawy, wspólnego i najistotniejszego, poza doliną Wisły w gminie Bodzanów, elementu ich środowiska naturalnego, o istotnych w skali powiatu walorach przyrodniczych. Wszystkie trzy gminy łączy wspólna historia, m.in.: przynaleŝność ich ziem do historycznego Mazowsza Płockiego; wspólny udział w walkach o niepodległość Polski, w tym w: - Powstaniu Styczniowym, - Wojnie Polsko Bolszewickiej 1920 roku pułk kawalerii, w którego szeregach znajdowali się mieszkańcy dzisiejszych gmin Bodzanów, Bulkowo i Radzanowo uczestniczył w m.in. w Bitwie pod Górą. RAZEM DLA ROZWOJU 6

7 Łączy je takŝe zbliŝona struktura społeczna, z duŝym udziałem społeczności rolniczej i wzrastającym udziałem i znaczeniem napływowej ludności pochodzenia miejskiego. Najistotniejszymi powodami dla wspólnych działań mieszkańców gmin Bodzanów, Bulkowo i Radzanowo na rzecz opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich były: wspólne cechy społeczno-ekonomiczne trzech gmin i wynikające z nich wspólne problemy związane z ich rozwojem; ograniczony obszar i zasoby gmin wymuszające koordynację działań inwestycyjnych o charakterze przestrzennym; wspólne sąsiedztwo aglomeracji płockiej (ok.150 tysięcy mieszkańców) i wynikające z niego moŝliwości gospodarcze; dominacja dynamicznego rozwoju aglomeracji płockiej nad społecznoekonomicznym rozwojem trzech gmin; zlewnia rzeki Mołtawy jako łącznik ekologiczny; wspólna świadomość konieczności zachowania i kreatywnego wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego. Opracowanie wspólnej strategii miało pozwolić na integrację społeczności trzech gmin wokół wspólnych celów i wobec wspólnych zagroŝeń, optymalizację wykorzystania ograniczonych zasobów i uzyskanie efektu synergii, a tym samym intensyfikację procesu rozwoju trzech gmin oraz na uniknięcie konfliktowych kierunków rozwoju sąsiadujących ze sobą gmin, znoszących pozytywne efekty działań prorozwojowych sąsiada lub wręcz szkodliwych dla niego. Było ono praktycznym ćwiczeniem procesów demokratycznych (identyfikacja i uzgadnianie wspólnych interesów i działań, negocjowanie konfliktów) na poziomie ponadlokalnym. Cele projektu: Nadrzędnym celem projektu Razem dla rozwoju aktywizacja mieszkańców gmin Bodzanów, Bulkowo i Radzanowo na rzecz rozwoju lokalnego było lepsze wykorzystanie potencjału rozwojowego tych trzech wiejskich gmin, poprawa ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz aktywizacja i rozwój współpracy ich społeczności, a w rezultacie: zanegowanie filozofii pasywności Ŝyciowej, czynne zaangaŝowanie istotnej części społeczności lokalnej w działania na rzecz rozwoju lokalnego i spopularyzowanie tej idei w szerszej grupie mieszkańców trzech gmin. Cele szczegółowe projektu obejmowały identyfikację aktywnych organizacji i jednostek w gminach Bodzanów, Bulkowo i Radzanowo, uświadomienie im wagi strategicznego podejścia do rozwoju lokalnego i konieczności współpracy na jego rzecz, a w rezultacie powstanie Lokalnej Grupy Działania i opracowanie przez nią Zintegrowanej Strategii Rozwoju narzędzia dla promocji i realizacji zrównowaŝonego rozwoju obszaru gmin Bodzanów, Bulkowo i Radzanowo. RAZEM DLA ROZWOJU 7

8 ZałoŜenia projektu Zamierzony projekt był efektem przedstawionych konstatacji, dotyczących wspólnych cech, problemów i potrzeb trzech przylegających do siebie gmin: Bodzanowa, Bulkowa i Radzanowa, takich jak: wspólna historia, wiejski, rolniczy charakter, podobna struktura społeczna, ograniczone zasoby, połoŝenie w sąsiedztwie cieniu aglomeracji płockiej, ekologiczny łącznik w postaci rzeki Mołtawy, dość duŝa gęstość zaludnienia, niska przedsiębiorczość, potrzeba promocji i jednoczesnej ochrony zasobów przyrodniczych przed antropopresją. Silna konkurencja Płocka jako ponadlokalnego ośrodka rozwoju i bardzo ograniczone ekonomiczne zasoby gmin powodują ponadprzeciętną konieczność aktywizacji środowisk lokalnych dla wzmocnienia procesów rozwojowych i uniknięcia scenariusza, w którym atrakcyjne zakątki gmin staną się luksusowymi sypialniami zamoŝnych mieszkańców Płocka, często kosztem środowiska naturalnego, a pozostałe ich obszary podlegać będą społeczno-ekonomicznej stagnacji lub degradacji. Projekt stanowił takŝe próbę wyjścia poza gminne partykularyzmy, kiedy świadomość samorządowców nie przekracza granic administracyjnych danej gminy, ignorując moŝliwości i zagroŝenia występujące tuŝ poza nią, a lokalna społeczność postrzega sąsiadów jako konkurencję czy wręcz zagroŝenie, a nie sojuszników we wspólnej sprawie, dzielących jej problemy i mających te same dąŝenia. Projekt bazował na dość licznych dotychczasowych lokalnych inicjatywach w zakresie rozwoju społecznego i gospodarczego, których wyrazem i nośnikiem są m.in. powstałe w ostatnim okresie stowarzyszenia, takie jak Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego SOLARIS z Bodzanowa (grupujące młodych wykształconych mieszkańców gminy Bodzanów w celu propagowania i rozwijania zasad samorządności społeczeństwa obywatelskiego na terenie gminy), Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi RAZEM LEPIEJ z Miszewa Murowanego (szczególnie aktywne w obszarze integracji społecznej), Stowarzyszenie TWOJA GMINA (aktywne w obszarze kultury i ekologii), Fundacja Budowy Europejskiej Szkoły Ekologicznej w Worowicach (działalność kulturalna wśród młodzieŝy szkolnej), Stowarzyszenie NASZA PRZYSZŁOŚĆ z Bulkowa (praca z młodzieŝą), Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Włuki (działania ukierunkowana na podnoszenie poziomu Ŝycia mieszkańców wsi), Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzanowo (rozwijanie i popularyzowanie postaw sprzyjających rozwojowi społecznemu i gospodarczemu gminy wg zasad zrównowaŝonego rozwoju). Występowanie inicjatyw lokalnych jest jednak nierównomierne na terenie trzech gmin, więc jednym z załoŝeń projektu była promocja inicjatyw wśród dotychczas mniej aktywnych grup trzech społeczności gminnych. Podstawową intencją projektu było wsparcie i ukierunkowanie takich inicjatyw - dla osiągnięcia synergii między nimi samymi oraz między nimi a działaniami podejmowanymi przez władze samorządowe trzech sąsiedzkich gmin. RAZEM DLA ROZWOJU 8

9 Metodologia Projekt składał się z trzech etapów. KaŜdy z etapów posiadał inne sposoby wdraŝania, które mają stosowne uzasadnienia. I tak: I. Na etap pierwszy składały się trzy następujące zadania, które miały na celu pobudzenie społecznej aktywności w sferze lokalnych inicjatyw, tworzenie tzw. społeczeństwa obywatelskiego oraz identyfikację potrzeb społecznych z terenu trzech gmin: - Konkurs Bądź wizjonerem: na konkurs składała się ankieta, w której społeczność trzech gmin określiła, jakim chciałaby widzieć swoje miejsce Ŝycia i co naleŝy zrobić aby to osiągnąć, oraz konkurs na esej (dla gimnazjalistów), plastyczny (dla szkól podstawowych) o podobnym celu określeniu wizji trzech gmin w najbliŝszej przyszłości z punktu widzenia ich (młodych) mieszkańców; Pokłosie konkursu plastycznego Moja gmina za 10 lat - Impreza podsumowująca konkurs i otwarcie wystawy plastycznej z udziałem uczestników, mediów, władz powiatowych i posłów; RAZEM DLA ROZWOJU 9

10 Konferencja podsumowująca I etap projektu Młodzi laureaci konkursu plastycznego w jakŝe przyjemnej chwili wręczania nagród - prezentacja najlepszych prac i pomysłów (wyników ankiety) na utworzonej w tym celu stronie internetowej. Efektem tego etapu była mobilizacja ludności do aktywnego udziału w procesie rozwoju i promocji obszarów wiejskich, w tym wyłonienie relatywnie szerokiej grupy (kilkadziesiąt osób) najbardziej kreatywnych i aktywnych członków społeczności lokalnej, która stała się bazą dla Lokalnej Grupy Działania, jak równieŝ promocja obszarów wiejskich trzech gmin wśród decydentów i szerszej społeczności regionu i kraju. RAZEM DLA ROZWOJU 10

11 II. Realizacja etapu II słuŝyła wsparciu działań prowadzących do powołania LGD. Pierwszą fazę stanowiły szkolenia dla zidentyfikowanej aktywnej grupy mieszkańców trzech gmin, dotyczące zagadnień związanych z rozwojem lokalnym i mogących zainteresować tę grupę, takich jak: Cele i zakres projektu RAZEM DLA ROZWOJU - aktywizacja mieszkańców gmin Bodzanów, Bulkowo i Radzanowo na rzecz rozwoju lokalnego; Cele i zasady programu Leader+ oraz przykłady zrealizowanych w jego ramach projektów; Zasady i przykłady działań na rzecz zrównowaŝonego rozwoju lokalnego; Programy odnowy wsi metodą rozwoju obszarów wiejskich; Bariery i scenariusze rozwoju obszarów wiejskich w Polsce; Rola organizacji obywatelskich w rozwoju lokalnym; Rozwój i promocja przedsiębiorczości oraz aktywne formy zwalczania bezrobocia; Rozwój turystyki kwalifikowanej i agroturystyki; Finansowanie rozwoju obszarów wiejskich; Planowanie strategiczne jako podstawa organizacji rozwoju lokalnego. Jedna z sesji szkoleniowych w mroźne styczniowe popołudnie 2006 roku RAZEM DLA ROZWOJU 11

12 Świadectwa ukończenia i satysfakcja.... gratulacje od Wójta.. RAZEM DLA ROZWOJU 12

13 .oraz rodzinne zdjęcia dla uczestników szkoleń. Drugą fazę etapu II projektu stanowiły warsztaty, pogłębiające i uzupełniające pod kątem opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich powyŝsze zagadnienia. Wzięli w nich udział najbardziej aktywni uczestnicy szkoleń (około 30 osób). Leaderowe warsztaty: praca na planie zagospodarowana przestrzennego RAZEM DLA ROZWOJU 13

14 Integracja uczestników warsztatów miała róŝne formy RAZEM DLA ROZWOJU 14

15 Zakończeniem tego etapu było ukonstytuowanie się Lokalnej Grupy Działania, wyłonionej spośród uczestników konkursu, szkoleń i warsztatów (lokalne partnerstwo publiczno prywatne) oraz innych istotnych dla rozwoju obszaru LGD osób. Tak jak to zostało na wstępie powiedziane, w wyniku lokalnego rozgłosu, jaki uzyskał projekt, udział w LGD zadeklarowali teŝ przedstawiciele dwóch graniczących gmin powiatu płockiego, dzielących cechy trzech pierwszych, czyli Małej Wsi i Wyszogrodu. Jedno z głosowań na zebraniu załoŝycielskim Lokalnej Grupy Działania Razem dla Rozwoju III. Trzeci etap projektu prowadził do opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich wymienionych pięciu gmin. Punkt wyjścia stanowiła oparta o wyniki ankiet, materiały urzędów gminnych, starostwa i inne inwentaryzacja lokalnych inicjatyw i potencjału rozwojowego pięciu gmin. Materiał wyjściowy stanowiły teŝ eseje młodzieŝy gimnazjalnej na temat Moja gmina za 10 lat. Badania ankietowe, oprócz dostarczenia informacji, słuŝyły teŝ zaangaŝowaniu społeczności w rozwój lokalny. Opisanie lokalnego potencjału i inicjatyw pozwoliło na określenie najwłaściwszych kierunków rozwoju gmin Bodzanów, Bulkowo, Mała Wieś, Radzanowo i Wyszogród, uwzględniających takŝe trendy w rozwoju gospodarczym świata i Polski oraz konsekwencje członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Opracowanie ZSROW było wspólnym dziełem Lokalnej Grupy Działania i ekspertów uczestniczących we wcześniejszych etapach projektu i wywodzących się z regionu płockiego, a więc dobrze zorientowanych w realiach lokalnych. Podsumowaniem trzeciego etapu były działania promujące ZSROW, adresowane do mieszkańców gmin, władz powiatowych i wojewódzkich obejmujące konferencję podsumowującą projekt, opracowanie i ukierunkowaną promocję niniejszej publikacji, stronę internetową projektu/ Partnerstwa i informacje w mediach. RAZEM DLA ROZWOJU 15

16 Strona internetowa Partnerstwa Razem dla Rozwoju Działania te będą kontynuowane po zakończeniu projektu. Będą stanowić wstęp do realizacji ZSROW obszaru LGD Razem dla Rozwoju. Realizacja ta będzie postępować w tempie ograniczanym jedynie przez warunki zewnętrzne, natomiast bariera wewnętrzna, taka jak brak wizji czy wsparcia społeczności lokalnych, została dzięki projektowi w duŝej mierze pokonana. Utworzona LGD stanowi jednocześnie mózg i krwiobieg procesu będąc łącznikiem między władzami samorządowymi a społecznościami lokalnymi i dając przez to silniejszą legitymację działaniom władz oraz ciągle jeszcze w Polsce ograniczoną moŝliwość udziału społeczności lokalnej w tym procesie. Jest to bowiem twór otwarty dla wszystkich chętnych członków społeczności lokalnych, jak równieŝ osób spoza nich sympatyków tych społeczności, którym nie jest obojętny ich los. RAZEM DLA ROZWOJU 16

17 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA RAZEM DLA ROZWOJU Tak, jak to zostało przedstawione powyŝej, w rezultacie realizacji Schematu I PilotaŜowego Programu Leader+ została zawiązana Lokalna Grupa Działania. Ukonstytuowała się ona w formie stowarzyszenia na spotkaniu załoŝycielskim w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie w dniu 17 marca 2006 roku. W wyniku głosowania, spośród kilku zgłoszonych propozycji, uczestnicy spotkania wybrali dla niej nazwę Razem dla Rozwoju, jako nawiązującą do projektu, który dał jej początek oraz trafnie oddającą ideę, która była powodem jej powstania. Rodzinne zdjęcie członków-załoŝycieli Lokalnej Grupy Działania Razem dla Rozwoju W skład wybranego drogą głosowania Zarządu Lokalnej Grupy Działania Razem dla Rozwoju weszli: Mariusz Bieniek Prezes Małgorzata Jeziak Członek Zarządu (Sekretarz) Ireneusz Kamiński Członek Zarządu Monika Maron-Kozicińska - Członek Zarządu (Skarbnik) BoŜena Myszkowska Członek Zarządu Michał Stefaniak Członek Zarządu W grupie tej, zgodnie z metodologią Leadera, reprezentowane są wszystkie trzy sektory: publiczny, prywatny i społeczny oraz istotna część społeczności lokalnych (sołectw) obszaru Partnerstwa Razem dla Rozwoju, jak równieŝ pojedyncze osoby zamieszkałe poza tym obszarem, ale związane z nim swoimi korzeniami i działalnością zawodową. W chwili obecnej (maj 2006) Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju liczy 46 członków. Ambicją Zarządu i całej LGD jest pozyskanie do współpracy przedstawicieli wszystkich sołectw obszaru. RAZEM DLA ROZWOJU 17

18 Lista członków-załoŝycieli Lokalnej Grupy Działania Razem dla Rozwoju: Lp. Imię i nazwisko Sektor Miejsce zamieszkania Stanisław Bielski Mariusz Bieniek Radosław Budzicki Justyna Celmer Aneta Chmielewska Izabela Chmura Ewa Ciastkowska Jarosław Dorobek Ryszard Fenkowski Janina Głowacka Małgorzata Jeziak Ireneusz Kamiński Ilona Karczmarczyk Wiesława Kasztelan Jolanta Kopera Andrzej Kuliński Janina Malicka Agnieszka Malińska Monika Maron-Kozicińska Edyta Matczak Krzysztof Michalak BoŜena Myszkowska Honorata Nagórka Magdalena Nowacka Sławomir Opała Michał Orysiak Norbert Pałysa Stanisław Pęcherzewski Krzysztof Pietrzak Tadeusz Z. Pokorski Robert Rajewski Maria Sarzalska Mirosław Skonieczko Jan Staniszewski Michał Stefaniak Stanisław Sztendur Joanna Szymanek Wiesława Świderska Marek Wąsowski Wojciech Zmysłowski Sektor prywatny rolnictwo Sektor społeczny stowarzyszenie Sektor prywatny przedsiębiorczość Sektor społeczny stowarzyszenie Sektor prywatny rolnictwo Sektor prywatny przedsiębiorczość Sektor prywatny przedsiębiorczość Sektor administracji lokalnej Sektor prywatny przedsiębiorczość Sektor prywatny przedsiębiorczość Sektor administracji lokalnej Sektor prywatny przedsiębiorczość Sektor społeczny - stowarzyszenie Sektor prywatny rolnictwo Sektor społeczny stowarzyszenie Sektor społeczny stowarzyszenie Sektor społeczny stowarzyszenie Sektor prywatny przedsiębiorczość Sektor administracji lokalnej Sektor administracji lokalnej Sektor administracji lokalnej Sektor administracji lokalnej Sektor administracji lokalnej Sektor prywatny przedsiębiorczość Sektor prywatny rolnictwo Sektor prywatny rolnictwo Sektor społeczny stowarzyszenie Sektor społeczny stowarzyszenie Sektor prywatny przedsiębiorczość Sektor administracji lokalnej Sektor administracji lokalnej Sektor prywatny rolnictwo Sektor społeczny stowarzyszenie Sektor społeczny - stowarzyszenie Sektor administracji lokalnej Sektor administracji lokalnej Sektor prywatny przedsiębiorczość Sektor prywatny rolnictwo Sektor prywatny przedsiębiorczość Sektor administracji lokalnej Borowice Nowe Miszewo Radzanowo Stanowo Nowy Podleck Bodzanów Stanowo Nowe Miszewo Arciszewo Kępa Polska Bulkowo Grodzisk Maz. Kłaczkowo Miszewo Murowane Bodzanów Bodzanów Bodzanów Wólka Radzanowo-Dębniki Pilichowo Bulkowo Wyszogród Staroźreby Małoszewo Archutówko Krawieczyn Rogozino Gąsewo Radzanowo Płock Podgórze-Parcele Chełstowo Wyszogród Bulkowo Mała Wieś Worowice Cieśle Parkoczewo Rogozino Mała Wieś RAZEM DLA ROZWOJU 18

19 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA RAZEM DLA ROZWOJU (zarys) Zasięg terytorialny i uwarunkowania geograficzne Obszar Partnerstwa (Lokalnej Grupy Działania) Razem dla Rozwoju obejmuje tereny pięciu gmin: Bodzanów, Bulkowo, Mała Wieś, Radzanowo i Wyszogród, o łącznej powierzchni 566 km 2. Gminy te są zintegrowane pod względem administracyjnym, gdyŝ wszystkie naleŝą do powiatu płockiego, wchodzącego w skład województwa mazowieckiego. Obszar ten jest równieŝ spójny pod względem historycznym i kulturowym i stanowi zachodnią część Mazowsza Płockiego. Na terenie Partnerstwa znajduje się jedno miasteczko Wyszogród, siedziba gminy miejsko-wiejskiej oraz cztery inne centra administracyjne, będące siedzibami gmin wiejskich. Omawiany obszar zamieszkuje osób, co daje średnią gęstość zaludnienia 60,7 mieszkańca na 1 km 2. Pod względem fizyczno geograficznym obszar Partnerstwa obejmuje północno zachodnią część Kotliny Warszawskiej oraz zachodnią część Wysoczyzny Płońskiej. RAZEM DLA ROZWOJU 19

20 Uwarunkowania przyrodnicze i środowiskowe. Najistotniejszym zasobem przyrodniczym obszaru jest dolina Wisły. Wyznacza ona jego południową granicę. Dolina środkowej Wisły jest zaliczana do Obszaru Specjalnej Ochrony w systemie Natura Na tym odcinku Wisła zachowuje naturalny charakter rzeki roztokowej z licznymi wyspami, poczynając od łach piaszczystych po dobrze uformowane wyspy porośnięte roślinnością zielną. Największe z wysp są pokryte zaroślami wierzbowymi i topolowymi. Brzegi rzeki wraz z terasą zalewową zajmują intensywnie eksploatowane zarośla wikliny, łąki i pastwiska, na których wypasane są duŝe stada bydła. W Obszarze Specjalnej Ochrony Dolina Środkowej Wisły znajdują się równieŝ fragmenty dawnych lasów łęgowych. Zalesienie tego obszaru stanowią lasy iglaste i lasy liściaste. Znajdują się tu równieŝ wydmy, piaszczyste plaŝe, siedliska łąkowe i zaroślowe, wrzosowiska, zarośla, itp. Tereny te są ostoją ptasią o randze europejskiej, zwłaszcza ptaków wodno-błotnych. Występują tu co najmniej 22 gatunki ptaków. W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków: brodziec piskliwy, krwawodziób, mewa czarnogłowa, mewa pospolita, ostrygojad, płaskonos, podgorzałka, podróŝniczek, rybitwa białoczelna, rybitwa rzeczna, sieweczka obroŝna, sieweczka rzeczna, śmieszka, zimorodek. W okresie wędrówek w stosunkowo wysokim zagęszczeniu występuje bocian czarny (do 245 osobników). Zimą występuje tu co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego czapli siwej i krzyŝówki, gągoł i bielczek. Ptaki wodno-błotne występują w tym okresie w koncentracjach powyŝej osobników. Na obszarze objętym systemem Natura 2000 znajdują się następujące rezerwaty przyrody: Kępa Antonińska (475,0 ha), Kępa Rakowska (120,0 ha), Kępa Wykowska (248,0 ha), Łachy Brzeskie (476,3 ha), Ławice Troszyńskie (114,0 ha), Ruska Kępa (15,3 ha), Wyspy Białobrzeskie (140,0 ha) i Wyspy Zakrzewskie (310,0 ha). Przez teren LGD Razem dla Rozwoju przepływają teŝ rzeczki: Mołtawa, Ryksa i Struga. Ich doliny cechują teŝ podwyŝszone walory przyrodnicze i krajobrazowe, chociaŝ tereny te są o wiele intensywniej wykorzystywane rolniczo niŝ dolina Wisły na omawianym odcinku. Teren działania LGD charakteryzuje się bardzo niskim zalesieniem, którego wskaźnik wynosi poniŝej 10 % (Polska 29%). Największe kompleksy leśne występują wzdłuŝ rzeki Wisły w gminach Bodzanów i Mała Wieś i graniczą z Obszarem Specjalnej Ochrony Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły. W drzewostanie dominuje sosna, ale obok niej spotkać moŝna brzozy, dęby, świerki, olchy itp. W większości są to siedliska boru świeŝego i świeŝego mieszanego, rzadziej boru suchego z fragmentami lasu świeŝego i lasu mieszanego oraz lasu mieszanego wilgotnego i olsu. Lasy te w większości naleŝą do Skarbu Państwa i są zarządzane przez Nadleśnictwo Płock. Nadleśnictwo prowadzi równieŝ w miejscowości Miszewo Murowane Ośrodek Rehabilitacji Zwierzyny Leśnej. Na pozostałym obszarze nie ma większych powierzchni leśnych, a zadrzewienia występują jedynie RAZEM DLA ROZWOJU 20

21 w grupach i kępach drzew, ciągach ekologicznych, które stanowią obramowania cieków i zbiorników wodnych oraz jako zadrzewienia przydroŝne. Uwarunkowania historyczne. Dzisiejsze gminy Bodzanów (dawniej Mąkolin), Bulkowo, Radzanowo, Mała Wieś (dawniej Święcice) i Wyszogród wchodziły w skład tzw. Mazowsza Starego. Poza Radzanowem wszystkie te miejscowości łączyły więzi historyczne i administracyjne, wchodziły bowiem w skład Ziemi Wyszogrodzkiej ze stolicą w miasteczku grodowym Wyszogród i wraz z nią do 1793 roku pozostawały w województwie mazowieckim ze stolicą w Warszawie. W Wyszogrodzie sprawowano sądy grodzkie dla tych okolic i tu wybierano dwóch posłów na sejm Rzeczpospolitej. Po drugim rozbiorze Ziemia Wyszogrodzka zostaje przyłączona do Departamentu Płockiego pod nazwą Powiatu Wyszogrodzkiego, a od 1815 wejdzie w skład nowego Województwa Płockiego, potem nazywanego Gubernią Płocką. Tędy biegły szlaki handlowe z Gdańska do Rusi i tędy prowadziła najbardziej ruchliwa od XVI w. droga wodna Rzeczpospolitej - Wisła. Mołtawa, biorąca swój początek w okolicy Radzanowa, stanowiła rzekę graniczną między Ziemią Wyszogrodzką i Ziemią Płocką, do której naleŝało wspomniane Radzanowo. Wszystkie wymienione miejscowości łączyła wspólna przeszłość Mazowsza Starego. Przez te ziemie ciągnęły wojska Jagiełły i Witolda na rozprawę z Zakonem w 1410 roku, w jednym czasie spalone zostały przez uciekających Szwedów, tu w okolicy Bodzanowa przygotowywano uderzenie na Płock w czasie Powstania Styczniowego 1863 r. W okolicy Radzanowa walczyli mieszkańcy Bodzanowa z idącym na Płock korpusem kozackim Gaja w 1920 r. Tu w końcu krzyŝowała się ponad podziałami administracyjnymi najpierw własność kościelna i rycerska a potem szlachecka. Tu krzyŝowały się wpływy najzamoŝniejszych rodów średniowiecznego Mazowsza: Grzymalitów z Miszewa, Prawdziców z Radzanowa i biskupów płockich właścicieli klucza dóbr i dworu wiejskiego w Mąkolinie. Święcicki w Opisie Mazowsza w XVI w. o mieszkańcach tych ziem pisał Ŝe jest to lud wiejski hoŝy, wesoły, odwaŝny i bitny RAZEM DLA ROZWOJU 21

22 Uwarunkowania kulturowe Obszar objęty partnerstwem jest jednolity pod względem kulturowym. Teren jest ubogi w zabytki o znaczeniu ponadregionalnym. Przed wojną charakteryzowała go dosyć duŝa liczba folwarków i średniej wielkości majątków ziemskich. Najistotniejszymi zmianami w sieci osadniczej były te po 1945 roku, kiedy to w wyniku reformy rolnej rozparcelowano majątki ziemskie. W ich miejscu powstały Spółdzielnie Rolnicze oraz Państwowe Gospodarstwa Rolne. Dwory i zabudowania folwarczne zostały przejęte przez nowych właścicieli. Wiele z nich przekształcono w obiekty uŝyteczności publicznej. Pozostały po nich w większości ruiny oraz zdewastowane parki. Obecnie część z tych obiektów została wyremontowana przez nowych właścicieli. Obszar ten nie posiada oryginalnych, charakterystycznych tylko dla niego zachowań kulturowych, o znaczeniu ponadlokalnym, takich jak np. na Kurpiach. Występuje jednak kilka uwarunkowań, które zbieŝne są dla wszystkich gmin, wchodzących w skład Partnerstwa. Jednym z takich uwarunkowań wpływających na wspólne zachowania kulturowe jest religia. Na opisywanym obszarze dominuje kościół rzymsko katolicki. Z obchodami świąt kościelnych wiąŝe się wiele lokalnych tradycji szczególnie w okresie Niedzieli Palmowej, Wielkanocy, Zielonych Świątek czy DoŜynek. W Felicjanowie (gmina Bodzanów) znajduje się klasztor Kościoła Katolickiego Mariawitów, którego wierni dość licznie zamieszkują obszar Partnerstwa. Inną religią, która odcisnęła w przeszłości piętno na kulturze regionu był judaizm. Jego wyznawcy stanowili spory odsetek ludności regionu, zwłaszcza takich miejscowości jak Bodzanów czy Wyszogród. Cechą kulturową obszaru są charakterystyczne (zwykle dla danej gminy) imprezy kulturalne. Zazwyczaj organizowane jako święto danej miejscowości czy teŝ gminy. Nawiązują do historii obszaru, angaŝują mieszkańców w organizację, przez co stanowią działanie integrujące lokalną społeczność. Dla przykładu moŝna wymienić: Dni Wisły w gminie Wyszogród, Dni Małej Wsi w gminie Mała Wieś, Festyn Rodzinny w Bulkowie w gminie Bulkowo, Festyn Radzanowski w gminie Radzanowo, Dni Bodzanowa i Jarmark Norbertański w gminie Bodzanów. Wspólne uwarunkowania kulturowe obszaru przejawiają się równieŝ w tradycyjnym rzemiośle. Uprawia je tylko kilkunastu rzemieślników - w oparciu o tradycyjne metody pracy (rękodzielnictwo) zajmują się wikliniarstwem, kowalstwem, szewstwem czy połowem ryb. Działalność kulturalną, obok instytucji finansowanych przez samorząd lokalny, takich jak Gminne Ośrodki Kultury i gminne biblioteki, prowadzą organizacje społeczne. Najczęstszymi inicjatywami są imprezy masowe adresowane do mieszkańców. Przykładami tego typu działania są: Memoriał Janusza Grzegorzewskiego - organizowany przez Fundację Rozwoju Ziemi Wyszogrodzkiej (gmina Wyszogród), Festyn Rodzinny organizowany przez Stowarzyszenie NASZA PRZYSZŁOŚĆ (gmina Bulkowo), czy Dni humoru i satyry organizowane przez RAZEM DLA ROZWOJU 22

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe.

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. CELE OGÓLNE, SZCZEGÓŁOWE I PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. PRZEDSIĘ- WZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe

Program współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe Program współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności poŝytku publicznego

Bardziej szczegółowo

KLASTRY TRADYCYJNEJ śywności konferencja: RYNEK TRADYCYJNEJ śywności O UZNANEJ JAKOŚCI Grudnia 2007

KLASTRY TRADYCYJNEJ śywności konferencja: RYNEK TRADYCYJNEJ śywności O UZNANEJ JAKOŚCI Grudnia 2007 KLASTRY TRADYCYJNEJ śywności konferencja: RYNEK TRADYCYJNEJ śywności O UZNANEJ JAKOŚCI 10 11. Grudnia 2007 Prof.dr hab. Małgorzata Duczkowska- Piasecka Katedra Biznesu Międzynarodowego SGH I Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Soły Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" Lokalna Grupa Działania Dolina Soły to stowarzyszenie o charakterze trójsektorowym. Członkami LGD są 72 podmioty, tym: organizacje pozarządowe stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ZAŁĄCZNIK NR 2 Załącznik do uchwały nr XLVI/286/2002 Rady Powiatu w Olecku z dnia 18 kwietnia 2002 roku PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU w POWIECIE OLECKIM NA LATA 2002-2006 Kwiecień 2002 rok I. Cel

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

,,Wzmocnienie potencjału samorządu Miasta i Gminy Chmielnik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

,,Wzmocnienie potencjału samorządu Miasta i Gminy Chmielnik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego NAZWA ORGANIZACJI: Siedziba organizacji: Adres do korespondencji: Biuro: TAK Dni i godziny pracy biura: Telefon: Strona internetowa: E-mail: GG: Skype: Osoba do kontaktu: Data powstania (rok rejestracji):

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Działalność na rzecz upowszechniania i popularyzacji tenisa stołowego, piłki siatkowej, piłki siatkowej plaŝowej.

Działalność na rzecz upowszechniania i popularyzacji tenisa stołowego, piłki siatkowej, piłki siatkowej plaŝowej. Klub Sportowy Piast Zawidów ul. Zgorzelecka 39 zaglj@interia.pl Cele stowarzyszenia: Celem Klubu Sportowego jest propagowanie i organizowanie wychowania fizycznego i sportu oraz stworzenie swym członkom

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022 2022 WYNIKI ANKIETY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OSIEK OCENA STANU INFRASTRUKTURY NA TERENIE GMINY OSIEK OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2005

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2005 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Węgierska Górka Nr XIX/192/2004 PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Dunajec Biała. Wspólnie działamy- nasze piękne Pogórze rozwijamy

Lokalna Grupa Działania Dunajec Biała. Wspólnie działamy- nasze piękne Pogórze rozwijamy Lokalna Grupa Działania Dunajec Biała Wspólnie działamy- nasze piękne Pogórze rozwijamy Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała to grupa powstała w 2005 roku w ramach PilotaŜowego Programu LEADER+, obejmująca

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. CEL PROGRAMU

I. WPROWADZENIE II. CEL PROGRAMU Program Współpracy Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na rok 2009 I. WPROWADZENIE Doświadczenia poprzednich lat

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR. Kraków,

Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR. Kraków, Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR Kraków, 12-03-2008 Program przedakcesyjny SAPARD Działanie 4: RóŜnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku 1 Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2005. Na podstawie art. 5 ust.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1 Załącznik do uchwały Nr XXXVII/ 258 /2010 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2010r. Program współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja środowisk lokalnych Gminy Daleszyce na rzecz opracowania strategii rozwoju obszarów wiejskich i powołania lokalnej grupy działania

Aktywizacja środowisk lokalnych Gminy Daleszyce na rzecz opracowania strategii rozwoju obszarów wiejskich i powołania lokalnej grupy działania Lidia Grzanka Aktywizacja środowisk lokalnych Gminy Daleszyce na rzecz opracowania strategii rozwoju obszarów wiejskich i powołania lokalnej grupy działania 1 W RAMACH SPO RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według kryteriów wyboru

Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według kryteriów wyboru Załącznik nr 1 do Uchwały nr 33/WZC/2011 WZC Stowarzyszenia Siła w Grupie z dnia 30 maja 2012 r. Załącznik nr 4 do LSR Lokalne kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania Siła w Grupie określone

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI www.bilgoraj21.pl MIASTO NA SZLAKU KULTUR KRESOWYCH KRESOWYCH 2 KIM JESTEŚMY? lipca 2005 roku ustanowiona została aktem notarialnym Fundacja Obywatelska Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 1 Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 2007-2013 Wspólna Polityka Rolna I filar Płatności bezpośrednie Płatności rynkowe Europejski Fundusz Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju 2016-2022

Lokalna Strategia Rozwoju 2016-2022 Lokalna Strategia Rozwoju 2016-2022 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Stobrawy Kluczbork, 08 grudnia 2015 r. Filar gospodarczy Analiza SWOT Filar społeczno - środowiskowy Filar gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Ankieta monitorująca z realizacji operacji

Ankieta monitorująca z realizacji operacji Ankieta monitorująca z realizacji operacji Ankietę monitorującą z realizacji operacji beneficjent wypełnia na podstawie danych z wniosku o przyznanie pomocy, umowy przyznania pomocy oraz wniosku o płatność.

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/307/05 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

UCHWAŁA NR XXXVIII/307/05 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ UCHWAŁA NR XXXVIII/307/05 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czarna Białostocka z organizacjami pozarządowymi oraz osobami

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Bytom Szombierki ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy. Warsztaty Charette Sesja 3

Bytom Szombierki ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy. Warsztaty Charette Sesja 3 Bytom Szombierki ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy Warsztaty Charette Sesja 3 1 Organizatorzy warsztatów Miasto Bytom Śląski Związek Gmin i Powiatów 2 Program warsztatów dzień 2 Sesja

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M Współpracy Gminy Miasta Chełm z organizacjami pozarz dowymi i innymi podmiotami prowadz cymi działalno ytku publicznego na 2006 rok.

P R O G R A M Współpracy Gminy Miasta Chełm z organizacjami pozarz dowymi i innymi podmiotami prowadz cymi działalno ytku publicznego na 2006 rok. P R O G R A M Współpracy Gminy Miasta Chełmży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok. WSTĘP Rozwój Chełmży i poprawa warunków życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Procesy Zachodzące w Agroturystyce

Procesy Zachodzące w Agroturystyce Procesy Zachodzące w Agroturystyce Agroturystyka jest to forma wypoczynku na obszarach wiejskich o charakterze rolniczym, oparta o bazę noclegową i aktywność rekreacyjną związaną z gospodarstwem rolnym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Streszczenie. Program Rewitalizacji Miasta Zakliczyn na lata

ROZDZIAŁ I. Streszczenie. Program Rewitalizacji Miasta Zakliczyn na lata Streszczenie Program Rewitalizacji Miasta Zakliczyn na lata 2008-2015 9 1.1. Tytuł: PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA ZAKLICZYN 1.2. Lokalizacja: 1.3. Obszar na lata 2008-2015 MIASTO ZAKLICZYN stolica gminy

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania na terenie powiatu świeckiego

Lokalna Grupa Działania na terenie powiatu świeckiego Lokalna Grupa Działania na terenie powiatu świeckiego Koordynatorem działań zmierzających do utworzenia LGD na terenie powiatu świeckiego jest Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Cel działania: mieszkańców obszarów wiejskich.

Cel działania: mieszkańców obszarów wiejskich. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Cel działania: Pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RUDA ŚLĄSKA DO ROKU 2030

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RUDA ŚLĄSKA DO ROKU 2030 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RUDA ŚLĄSKA DO ROKU 2030 Warsztat 1 Prowadzenie: prof. dr hab. Andrzej Klasik, dr Krzysztof Wrana, dr Adam Polko, mgr Marcin Budziński Fundacja Edukacji Przedsiębiorczej

Bardziej szczegółowo

stowarzyszenia Siedziba Nr KRS 1. 2. 3. 4. 1. Towarzystwo Miłośników Ziemi Gąbińskiej ul. Stary Rynek 6

stowarzyszenia Siedziba Nr KRS 1. 2. 3. 4. 1. Towarzystwo Miłośników Ziemi Gąbińskiej ul. Stary Rynek 6 WYKAZ STOWARZYSZEŃ zarejestrowanych w KRS z siedzibą na terenie powiatu płockiego Nazwa Lp. stowarzyszenia Siedziba Nr KRS 1. 2. 3. 4. 1. Towarzystwo Miłośników Ziemi Gąbińskiej ul. Stary Rynek 6 0000195097

Bardziej szczegółowo

Opis przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach LSR:

Opis przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach LSR: Opis przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach LSR: 1. Przedsięwzięcie Poznaj i zachowaj Brzeską Wieś Historyczną" Realizacja przyczynia się do realizacji celu ogólnego: A. Aktywne, zintegrowane

Bardziej szczegółowo

Założenia programu Eko - Polska

Założenia programu Eko - Polska Założenia programu Eko - Polska dr Jarosław Klimczak Warszawa 17 Kwiecień 2013r. Cele programu Promocja Polski jako kraju który wykorzystał szanse pakietu klimatycznego Pokazanie Polski jako lidera w ekologii

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Cele programu

Rozdział II Cele programu Program współpracy Gminy Mirzec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na rok 2006. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Program określa zasady,

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

Ankieta badawcza związana z opracowaniem strategii działania w zakresie kultury na terenie Gminy Liszki

Ankieta badawcza związana z opracowaniem strategii działania w zakresie kultury na terenie Gminy Liszki Stowarzyszenie kulturalne Dom dla Kultury 32-020 Wieliczka ul. Klaśnieńska 23 http://www.poliskultury.pl KRS: 0000496304 e-mail: kontakt@poliskultury.pl Liszki, dnia 6 listopada 2015 roku Ankieta badawcza

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z Przedstawicielami sektora publicznego Wielka Nieszawka, 18.09.2015 AGENDA 1. Idea i cele RLKS 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA SKUTECZNEJ EDUKACJI

ŹRÓDŁA SKUTECZNEJ EDUKACJI ŹRÓDŁA SKUTECZNEJ EDUKACJI Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła 90-602 Łódź, ul. Zielona 27 tel. 042 632 03 11, kom. 507 575 535 www.zrodla.org www.zieloneszkoly.pl Edukacja ekologiczna - Ośrodek Edukacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Wrocławskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych pod nazwą Bez barier na lata 2012-2014 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenia zwykłe

Stowarzyszenia zwykłe 1 Właścicieli Domków Letniskowych JEZIORAK w Makowie 2 Awans na Rzecz Promocji i Rozwoju Gminy Sadlinki 3 Właścicieli Działek Letniskowych w Klasztorku ul. Grudziądzka 8 82-522 Sadlinki Glina 41 82-522

Bardziej szczegółowo

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r.

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. Stan i główne g wyzwania rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. 1 Cele konferencji Ocena stanu i głównych wyzwań rozwoju obszarów wiejskich w Polsce Ocena wpływu reform

Bardziej szczegółowo

Autor: Wenanta Anna Rolka

Autor: Wenanta Anna Rolka Autor: Wenanta Anna Rolka Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 2013 źródło dotacji gmin wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 powstał z myślą o samorządach wiejskich i jest największym

Bardziej szczegółowo

Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów, Zduny

Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów, Zduny STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIALANIA ZIEMIA ŁOWICKA ul. Jana Pawła II 173/175 99-400 Łowicz NIP: 834-188-35-65 REGON: 3619321840000 Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew

Bardziej szczegółowo

Projekt do konsultacji

Projekt do konsultacji Projekt do konsultacji Załącznik Nr do Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014- Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030)

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA 2015-2020 2020 (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) Michał Romanowski 5 wrzesień 2014 r. 375 km² 75,5 tys. mieszkańców Horyzont

Bardziej szczegółowo

Historia organizacji społecznych w Polsce po 1989 roku

Historia organizacji społecznych w Polsce po 1989 roku Historia organizacji społecznych w Polsce po 1989 roku Po transformacji powstaje wiele stowarzyszeń i fundacji. DuŜą grupę tworzą organizacje proekologiczne, zainteresowane ochroną środowiska naturalnego.

Bardziej szczegółowo

Karta oceny zgodności operacji z LSR

Karta oceny zgodności operacji z LSR Dane Członka Rady Programowej: Pieczęć LGD Nr karty:.. Imię Nazwisko:. Podpis Sekretarza Posiedzenia: Sektor: Gmina:..... Karta oceny zgodności operacji z LSR Wniosek nr:. złożony przez:..... Nazwa operacji:.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r.

Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r. Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Krasnystaw z Organizacjami Pozarządowymi w 2006 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Przede wszystkiej liczy się pomysł

Przede wszystkiej liczy się pomysł Przede wszystkiej liczy się pomysł ciekawy, nowatorski możliwy do realizacji i odpowiadający oczekiwaniom społeczności lokalnej nt.: - organizacja szkoleń w zakresie prowadzenia działalności turystycznej

Bardziej szczegółowo

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Idea programu W programie Wolontariat studencki grupy liczące od dwóch do pięciu studentów wolontariuszy prowadzą zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata Konferencja Rewitalizacja szansą rozwoju miasta Warszawy 30 czerwca 2006r Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013 1. Czy Państwa zdaniem Warszawa

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY W FORMIE KÓŁ TERENOWYCH numer w nazwa Stowarzyszenia lub.

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY W FORMIE KÓŁ TERENOWYCH numer w nazwa Stowarzyszenia lub. Gmina Popielów l.p. 1. WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY W FORMIE KÓŁ TERENOWYCH numer w nazwa Stowarzyszenia lub adres siedziby obszar działania ze jednostki

Bardziej szczegółowo

Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór!

Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór! Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór! Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem rozpoczęła działania zmierzające

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w obszarze przygranicznym województwa lubelskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Dyrektor Jacek Gallant Liczba bezrobotnych W latach 2000-20012001 utrzymywała się tendencje wzrostu bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA POWIATU BYDGOSKIEGO NA LATA

POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA POWIATU BYDGOSKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr 44/IX/03 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 lipca 003r. POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA POWIATU BYDGOSKIEGO NA LATA 003 00. Wstęp i uzasadnienie. Pomoc

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji obszarów miejskich Rabki Zdrój

Program rewitalizacji obszarów miejskich Rabki Zdrój Program rewitalizacji obszarów miejskich Rabki Zdrój Ewa Sołek-Kowalska, Grzegorz Godziek Definicja rewitalizacji Rewitalizacja - proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych, mający na

Bardziej szczegółowo

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Leśna Kraina Górnego Śląska współfinansowana jest ze środków

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalna Grupa Działania Bądźmy Razem 07-130 Łochów, Al. Pokoju 75 lgdbadzmyrazem@gmail.com KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Dane

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr Rady Powiatu w Lublińcu z dnia.2010 roku Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawą Programu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Pilotażowy Program Leader +

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Pilotażowy Program Leader + Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2005 r. (poz. 51) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Pilotażowy Program Leader + Uwaga: Ubiegający

Bardziej szczegółowo

Działalność na rzecz upowszechniania i popularyzacji tenisa stołowego, piłki siatkowej, piłki siatkowej plażowej.

Działalność na rzecz upowszechniania i popularyzacji tenisa stołowego, piłki siatkowej, piłki siatkowej plażowej. Klub Sportowy Piast Zawidów ul. Zgorzelecka 39 zaglj@interia.pl Cele stowarzyszenia: Celem Klubu Sportowego jest propagowanie i organizowanie wychowania fizycznego i sportu oraz stworzenie swym członkom

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie Szanowni Państwo, Prosimy o wypełnienie czytelnie (elektronicznie lub pismem drukowanym) wyłącznie białych

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

MoŜliwa do uzyskania liczba punktów w ocenie tego kryterium wynosi od 1 do 5. Punktujemy: 1) miejsce projektu: - obszary Natura 2000

MoŜliwa do uzyskania liczba punktów w ocenie tego kryterium wynosi od 1 do 5. Punktujemy: 1) miejsce projektu: - obszary Natura 2000 KARTA MERYTORYCZNEJ OCENY WNIOSKU O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH RPOWL KRYTERIA STRATEGICZNE Numer i nazwa Osi Priorytetowej: VI Środowisko

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 83/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 28 października 2015 r. P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ROWEREM I KAJAKIEM PO ZIEMI KOZIENICKIEJ Organizator Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach Diagnoza problemu i opis projektu Problem: Słabo rozwinięta baza rowerowo-wodna wodna w regionie Powiatu Kozienickiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/408/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r.

Uchwała Nr XXXV/408/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r. Uchwała Nr XXXV/408/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r. w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny merytorycznej

Kryteria oceny merytorycznej Kryteria oceny merytorycznej Ocena merytoryczna składa się z: a) oceny zgodności operacji z LSR; b) oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami przyjętymi przez LGD. Ocenę zgodności operacji z LSR

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Analiza SWOT jest to jedna z najpopularniejszych i najskuteczniejszych metod analitycznych wykorzystywanych we wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA 2016-2023 Zapraszamy Państwa do wypełnienia Ankiety Informacyjnej, której celem jest opracowanie Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo