Protokół Nr XVIII/2011 z sesji Rady Miasta Ostrołęki. z dnia 24 listopada 2011 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr XVIII/2011 z sesji Rady Miasta Ostrołęki. z dnia 24 listopada 2011 roku"

Transkrypt

1 Protokół Nr XVIII/2011 z sesji Rady Miasta Ostrołęki Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrołęki przy Placu Bema 1 w dniu 24 listopada 2011 r. Radni nieobecni na XVIII sesji Rady Miasta Ostrołęki: Mirosław Dąbkowski, Mariusz Popielarz, Wiesław Piaściński. Na sesji w dniu 24 listopada 2011 roku podjęto następujące uchwały: Uchwała Nr 184/XVIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie nadania odznaki honorowej Za zasługi dla miasta Ostrołęki, Uchwała Nr 185/XVIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie nadania odznaki honorowej Za zasługi dla miasta Ostrołęki, Uchwała Nr 186/XVIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie nadania odznaki honorowej Za zasługi dla miasta Ostrołęki, Uchwała Nr 187/XVIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego w Ostrołęce oraz nadania statutu, Uchwała Nr 188/XVIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie likwidacji jednostki budŝetowej p.n. Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia, Uchwała Nr 189/XVIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budŝetowego w miejską jednostkę budŝetową, Uchwała Nr 190/XVIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Śródmieście Płd. Goworowska w Ostrołęce dla części drogi lokalnej oznaczonej symbolem 23 KUL, Uchwała Nr 191/XVIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Ostrołęki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok, Uchwała Nr 192/XVIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Ostrołęki, Uchwała Nr 193/XVIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie miasta Ostrołęki, Uchwała Nr 194/XVIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, Strona 1 z 49

2 Uchwała Nr 195/XVIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Ostrołęki, Uchwała Nr 196/XVIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę określającą wzory formularzy informacji i deklaracji w sprawach podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, Uchwała Nr 197/XVIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ostrołęki na lata , Uchwała Nr 198/XVIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budŝecie miasta Ostrołęki na 2011 r., Uchwała Nr 199/XVIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Uchwała Nr 200/XVIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Rady Miasta Ostrołęki, Uchwała Nr 201/XVIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Maciak - otworzył XVIII sesję Rady Miasta Ostrołęki. Powitał Prezydenta Miasta Janusza Kotowskiego, Wiceprezydenta Grzegorza Płochę, wszystkich obecnych gości, przedstawicieli prasy oraz radnych. Stwierdził prawomocność obrad /lista obecności - załącznik do protokołu/. Powiedział, Ŝe radna Irena Nosek rozda za chwilę pocztówki ze akcji Komendy Miejskiej Policji, Miasta Ostrołęki, Prezydenta Miasta Ostrołęki i róŝnych firm Wyobraźnia i Rozsądek nim przyspieszysz pomyśl. 2. Wybór sekretarza obrad. Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Maciak - na sekretarza obrad zaproponował radnego Wojciecha Zarzyckiego. Radny wyraziła zgodę. Głosowanie: Za - 17 Przeciw 0 Wstrzymało się 0 Sekretarzem obrad został wybrany radny Wojciech Zarzycki. 3. Przedstawienie porządku obrad oraz jego zmiany. Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Maciak powiedział, Ŝe pojawiły się dwa błędy w porządku obrad sesji w tytułach w pkt 10 naleŝy dodać wyraz samorządowego przed wyrazem zakładu. W pkt 16 natomiast poprosił o wstawienie wyrazu określenia przed wyrazem stawek. Przeprosił za te błędy drukarskie. Poinformował teŝ, Ŝe wpłynęły Strona 2 z 49

3 autopoprawki prezydenta do pkt 10 dot. projektu uchwały w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budŝetowego w miejską jednostkę budŝetową; oraz do pkt 14 czyli projektu uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie miasta Ostrołęki. Wpłynęły takŝe dwa projektu uchwał z komisji prawa. Pierwszy z nich jest to projekt uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Zaproponował, aby ten projekt uchwały stał się punktem 19a dzisiejszych obrad. Poddał pod głosowanie wprowadzenie tego punktu jako 19a. Głosowanie: Za 17 Przeciw 0 Wstrzymało się - 0 Punkt 19a został wprowadzony. Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Maciak poinformował, Ŝe wpłynął projekt uchwały z komisji prawa w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Rady Miasta Ostrołęki. Zaproponował aby projekt ten stał się punktem 19b dzisiejszych obrad. Poddał pod głosowanie wprowadzenie tego punktu jako 19b. Głosowanie: Za 14 Przeciw 0 Wstrzymało się - 3 Punkt 19b został wprowadzony. Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Maciak zapytał się czy są jakieś uwagi do porządku obrad. Uwag nie było. 4. Przyjęcie protokołu XV sesji Rady Miasta Ostrołęki. Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Maciak powiedział, Ŝe protokół był do wglądu, zapytał się czy są jakieś uwagi do tego protokołu. Uwag nie było. Poddał pod głosowanie protokół z XV sesji Rady Miasta Ostrołęki. Głosowanie: Za 17 Przeciw 0 Wstrzymało się - 0 Protokół z XV sesji został przyjęty. 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyznania odznaki honorowej Za zasługi dla miasta Ostrołęki dla Pani Sabiny ElŜbiety Malinowskiej. Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Maciak powiedział, Ŝe sprawozda wszystkie 3 projektu uchwał z pkt 5,6,7 razem. Wyjaśnił, Ŝe do komisji odznaczeń wpłynęły trzy wnioski dotyczące: Sabiny ElŜbiety Malinowskie, Teresy Rybaczy i Mieczysława Romanika. Powiedział, Ŝe w materiałach przedstawione są Ŝyciorysy tych osób. Wszystkie te wnioski uzyskały jednomyślnie akceptację komisji odznaczeń. Otworzył dyskusję w tym punkcie. Strona 3 z 49

4 Radny Tadeusz Kaczyński zapytał się czy nie za późno są podejmowane te uchwały, bo w treści projektu jest zapisane, Ŝe wręczenie odznak ma nastąpić w 24 listopada 2011 r. czyli dziś. Czy ta uroczystość juŝ trwa. Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Maciak wyjaśnił, Ŝe uroczystości będą miały miejsce dziś wieczorem o godzinie JeŜeli chodzi o fakt, Ŝe dzień wręczenia pokrywa się z dniem przyznania poprosił o wyjaśnienie mecenasa. Radny Tadeusz Kaczyński powiedział, Ŝe w kwestii prawnej nie ma pytania i wątpliwości. Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Maciak poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyznania odznaki honorowej Za zasługi dla miasta Ostrołęki dla Pani Sabiny ElŜbiety Malinowskiej. Głosowanie: Za 17 Przeciw 0 Wstrzymało się - 0 Uchwała została podjęta. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyznania odznaki honorowej Za zasługi dla miasta Ostrołęki dla Pani Teresy Rybaczyk. Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Maciak otworzył dyskusję w tym punkcie, głosów w dyskusji nie było. Poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyznania odznaki honorowej Za zasługi dla miasta Ostrołęki dla Pani Teresy Rybaczyk. Głosowanie: Za 17 Przeciw 0 Wstrzymało się - 0 Uchwała została podjęta. 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyznania odznaki honorowej Za zasługi dla miasta Ostrołęki dla Pana Mieczysława Romanika. Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Maciak otworzył dyskusję w tym punkcie, głosów w dyskusji nie było. Poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyznania odznaki honorowej Za zasługi dla miasta Ostrołęki dla Pana Mieczysława Romanika. Głosowanie: Za 17 Przeciw 0 Wstrzymało się - 0 Uchwała została podjęta. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego w Ostrołęce oraz nadania statutu. Strona 4 z 49

5 Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Maciak powiedział, Ŝe członkowie Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowali ten projekt uchwały głosami 6 za, przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Otworzył dyskusję w tym punkcie. Prezydent Miasta Ostrołęki Janusz Kotowski powiedział, Ŝe samorząd Ostrołęki - jeŝeli chodzi o takie miejsca i punkty, gdzie zwłaszcza dzieci młodzieŝ, moŝe się spotykać by dobrze i twórczo spędzać czas wolny dba. Ostatnie lata przyniosły powstanie wielu takich miejsc na terenie poszczególnych osiedli. Myśli tu o osiedlu Stacja, Sienkiewicza czy Wojciechowice. Są to punkty, gdzie dzieci, młodzieŝ, a często i dorośli mogą się spotkać, gdzie mogą rozmawiać i spędzać twórczo czas wolny. JeŜeli chodzi o ten projekt uchwały to zgodnie ze zmianami ustawowymi i wskazaniami choćby strony wojewódzkiej, proponujemy by powołać taki zespół, który będzie ogarniał te placówki w jeden organizm. W Ŝadnym wypadku nic nie likwidujemy, chcemy natomiast tę pracę skoordynować. W przyszłości chcemy, aby taka miejsca w Ostrołęce powstawały. Bez wątpienia wiele osób jest do objęcia taką opieką. Jest zawsze wdzięczy osobom, które pomagały w powstawaniu takich placówek, chociaŝby radnej Magdaleny Jaworowskiej, Przewodniczącej Rady Osiedla Sienkiewicza Dorota Andrzejczyk, radnego Jerzego Grabowskiego, radnej Ewy Rosak. Nasz samorząd w tej dziedzinie działa sprawnie. Na wszystkie pytania dotyczące projektu uchwały postara się odpowiedzieć wraz ze swoimi pracownikami. Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Maciak otworzył dyskusję w tym punkcie. Głosów w dyskusji nie było. Poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego w Ostrołęce oraz nadania statutu. Głosowanie: Za 18 Przeciw 0 Wstrzymało się - 0 Uchwała została podjęta. 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie likwidacji jednostki budŝetowej p.n. Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia. Sprawozdawca Komisji BudŜetu i Finansów Ewa śebrowska Rosak powiedziała, Ŝe zadania tego zakładu zostanie przejęte przez nowo utworzoną jednostkę. Jak wynika z uzasadnienia przejecie zadań nie powoduje skutków finansowych dla miasta Ostrołęki. Członkowie Komisji rozpatrzyli przedmiotowy projekt uchwały głosami 2 za, przy 1 wstrzymującym się, przeciwnych nie było. Sprawozdawca Komisji Oświaty Irena Nosek powiedziała, Ŝe uchwała ta ma na celu reorganizację zadań MOSiR-u i ZOOiAZB poprzez utworzenie jednostki p.n. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce. Zadania MOSiR i zakładu obsługi zostaną takie same. Pracownicy zostaną przejęci, zakres prac realizowanych przez jednostkę nie ulegnie zmianie. Część oświatowa zakładu zostanie przesunięta do placówek oświatowych. Jak zapewniał prezydent na posiedzeniu komisji ruchy nie będą gwałtowne, będzie to wszystko przemyślane, wdraŝane stopniowo. Komisja Strona 5 z 49

6 pozytywnie rozpatrzyła przedmiotowy projekt uchwały głosami 4 za, przy 2 przeciwnym i 1 wstrzymującym się. Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Maciak otworzył dyskusję w tym punkcie. Radny Rafał Dymerski powiedział, Ŝe ten punk łączy 3 punkty, zakład MOSiR- u i nowy zakład. Zaproponował, aby komisja wydały informacje o wszystkich i dyskutować o trzech tematach. A później oddzielnie głosować. Bo nie moŝna dyskutować tego oddzielnie. Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Maciak poprosił o wyjaśnienie o jakie 3 punkty chodzi, bo jego zdaniem temat dotyczy 2 punktów 9 i 10. Radny Rafał Dymerski powiedział, Ŝe chodzi mu o punkt dotyczący likwidacji i przekształcenia. Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Maciak poddał pod głosowanie wniosek radnego Rafała Dymerskiego, aby dyskusja z punktu 9 i 10 odbyła się wspólnie i aby dopuścić w tym punkcie sprawozdania z komisji dotyczące punktu 10. Głosowanie: Za 18 Przeciw 0 Wstrzymało się - 0 Wniosek uzyskał akceptację Rady Miasta. Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Maciak poprosił o wystąpienie sprawozdawców punktu 10 w sprawie przekształcenia zakładu budŝetowego w miejską jednostkę budŝetową. Sprawozdawca Komisji BudŜetu i Finansów Ewa śebrowska Rosak powiedziała, Ŝe przedmiotem zainteresowania były skutki finansowe związane z projektem. Jak wynikało z uzasadnienia były one znikome. W przygotowanej autopoprawce zostały przygotowane szczegółowe informacje dotyczące skutków finansowych, związane są one ze zmianą nazewnictwa, wyrobieniem nowych pieczątek itp. Członkowie Komisji rozpatrzyli przedmiotowy projekt uchwały głosami 2 za, jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. Sprawozdawca Komisji Sportu i Turystyki Dariusz Bralski powiedział, Ŝe członkowie komisji rozpatrzyli przedmiotowy projekt uchwały głosami 2 za, przy 3 wstrzymujących i 1 przeciwnym. Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Maciak otworzył dyskusję w punkcie 9 i 10. Prezydent Miasta Ostrołęki Janusz Kotowski powiedział, Ŝe projekty, które mamy przed sobą juŝ w dyskusjach wywoływały duŝo kontrowersji. To zrozumiała rzecz, bo zawsze to co nowe, to co moŝe nastąpić budzi niepokój, zwłaszcza, gdy dotyczy ludzi w wymiarze pracowniczym. Na spotkaniach z pracownikami oby podmiotów, którzy jak wierzy utworzą nową jednostkę samorządową, niepokojących głosów było duŝo. Pytań było duŝo. W przekazie medialnym, młodej i niedoświadczonej dziennikarki wyglądało na to, Ŝe prezydent jest groźny, odpowiadał to samo, ludzie otworzyli się dopiero przed nią. On rozumie młodość i cel pisania, mocno go to nie dziwi, traktuje to jako czas nauki jeszcze. Warto zebrać argumenty, które wnioskodawcom przyświecały przy przygotowaniu tego projektu uchwały. Powiedział, Ŝe chce szukać lepszych rozwiązań, decyzje nie są podyktowane krytyką zastanej czy obecnej rzeczywistości. On nigdy nie wyraził się w ten sposób, Ŝe firmy działają źle, Ŝe pracownicy się nie starają. Chodzi o to, aby szukać rozwiązań, które przyniosą samorządowi jeszcze bardziej racjonalne działanie, jeszcze lepsze efekty. Rzecz dotyczy podmiotów, które Strona 6 z 49

7 działają w dość róŝnych obszarach Ŝycia samorządowego. Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia zajmuje się właśnie obsługą jednostek oświatowych, zwłaszcza szkół podstawowych i przedszkoli. W innej części swojego działania zajmuje się porządkiem, czystością i remontami. Bez wątpienia bardzo waŝnym polem działania jest wsparcie osób, które mają trudności na rynku pracy. Ma tu na myśli aktywne zwalczanie bezrobocia. Z kolei MOSiR od lat działający w naszym samorządzie, czuwa nad funkcjonowaniem bazy sportowej, ale teŝ podejmuje róŝne inne sprawy. Teraz proponujemy, aby te dwa podmioty utworzyły jeden nowy podmiot. Pokrywające się zadania będą mogły być realizowane w sposób jeszcze bardziej skoordynowany. Sprzęt, który posiadają obydwie jednostki będzie moŝe jeszcze lepiej wykorzystany. Złączone zadania mogą być sprawnie i dobrze wykonywane. Choć obecnie wielu ludzi w oby firmach dokłada wszelkich starań, aby zadania były wypełniane jak najlepiej. Od początku dyskusji nie ukrywał co przyświeca działaniu dalekosięŝnemu. Chodzi o obszar oświaty i finansowej obsługi oświaty. W sposób ewolucyjny zamierza przekazać obsługę księgową przekazać do jednostek. Sądzi, Ŝe byłoby najlepiej, gdyby dyrektor jednostki i słuŝby księgowe działały razem. Oświata jest największym obszarem odpowiedzialności samorządowej. KaŜde działanie racjonalne moŝne przynieść dobre efekty, a kaŝde niedoskonałe działanie przynosi tez duŝe trudności. Przypomniał, Ŝe oświata to prawie 42 procent naszego budŝetu. To tez trudny układ relacji między stroną rządową a samorządową, wynagrodzenia nauczycieli ustala strona rządowa, a stroną odpowiedzialną za wypłacenie jest samorząd, gdzie subwencja oświatowa na same płace nie starcza. Jest to dziedzina bardzo istotna, ale tez trudna. Szanując dotychczasowe działania, szukamy takie działania, które by jeszcze dziedzinę oświaty bardziej racjonalizowało. Są róŝne podejmowane ruchy przez samorządy, słyszy się raz po raz, Ŝe w powiecie ostrołęckim zlikwidowano szkołę, złączono jednostki. My takich ruchów nie wykonujemy. W poprzedniej kadencji podjął próbę reorganizacji sieci szkół, która by wiązała się z likwidacją jednej placówki z przeniesieniem całych klas do innych szkół, zapewnieniem pracy dla wszystkich nauczycieli. Niektórzy radni do dziś uwaŝają, Ŝe było to złe działania, on drugi raz próby nie podejmuje, choć jest przekonany, Ŝe gdyby była pewna konsekwencja to kilku nauczycieli z tej szkoły powinno się zwolnić. Chodzi o to, Ŝe niektóre klasy są małe i naleŝałoby je połączyć. Nie wie co przeciwnicy tamtych działań dziś powiedzieliby zwalnianym pracownikom, być moŝe byłaby to wina prezydenta. Szkoła funkcjonuje, ale trudności na rynku pracy nauczyciele mają. Wtedy miała jeszcze znaczenie opinia kuratorium, dziś Rada moŝe decydować sama. Jednak takiej próby nie podejmuje, stara się podejmować inne działania. Stara się ograniczać koszty, ale nie przez zwolnienia ludzi. Taka motywacja mu przyświeca. Najprościej moŝna oszczędzać zwalniając ludzi, ale takich działań podejmować nie chce. Zadania zostają, te pokrywające się będą racjonalniej wykonywane. Z czasem będziemy przekazywać sprawy finansowe do placówek czuwając, aby ten proces przebiegał sprawnie i bezpiecznie. Te działania przynoszą czasem niepokój i atak, to nie jest sprawa Ŝycia i śmierci, jeśli Rada podejmie decyzję, Ŝe ma zostać po staremu, on oczywiście przyjmie to z szacunkiem. Drugi raz do sprawy nie będzie podchodził. Nie ma sensu, aby podobnie jak w przypadku salony gier wracał ten sam temat co miesiąc czy dwa. Powiedział, Ŝe spotkał się z załogą, starał się wyjaśniać na czym zmiany polegają i co przyniosą pracowników. Pewnie niektórych przekonał, innych nie. Choć nie są to rozmowy łatwe i Strona 7 z 49

8 nieobowiązkowe, a i tak w mediach pojawia się później opinia, Ŝe wszystko było nie tak. Ale według niego takie rozmowy są potrzebne. MoŜna byłoby nic nie zmieniać i byłaby spokojniejsza praca, ale nasza odpowiedzialność i nasze działania polegają, na tym, aby odwaŝne decyzje, reformatorskie podejmować. Poprosił radnych, aby spojrzeli nie tylko na groźne słowa likwidacja, ale takŝe na cel działania. Powiedział, Ŝe ogromna część pracowników na niezmienionych warunkach będzie pracować. Podobną praktykę przeŝyliśmy gdy osoby były przenoszone ze starego basenu na nowy basen. Szukamy lepszych rozwiązań, nie chcemy niszczyć, likwidować, chcemy doprowadzić do tego, aby zadania były wykonywane jeszcze bardziej racjonalnie. Radny Rafał Dymerski powiedział, Ŝe co innego zawarte jest w materiałach a co innego zawarte jest w wypowiedzi. OtóŜ w materiałach nie ma nakreślonych kierunków, celów, analizy ekonomicznej. Jest projekt uchwały i 4 zdania uzasadnienia. Na Komisji BudŜetu i Finansów wstrzymał się od głosu, bo Statut mówi, Ŝe ta komisja powinna zając stanowisko w sprawie skutków finansowych. W materiałach nie ma informacji jakie będą skutki finansowe, czy na tym budŝet skorzysta czy będzie trzeba dołoŝyć środki. Nie ma podanej informacji w materiałach ile osób pracuje w Zakładzie Obsługi Oświaty i jakie są koszty ich utrzymania. On się zgadza z prezydentem, Ŝe wniósł projekt i uszanuje decyzję Rady, bo musi uszanować. Ona jako radny podejmuje decyzję i on odpowiada przed społeczeństwem. Zgadza się z prezydentem, Ŝe kierunki i cele. śe gdyby dziś projekty miały napisane projekty, następnie analiza skutków. 10 czy 15 lat temu była informacja ludzi o wyŝszym wykształceniu, chyba za prezydenta Nowaka, jak dostał informacje z Urzędu Statystycznego, koleŝanka Nosek była, to człowiek się za głowę wziął, Ŝe w mieście jest tak mało ludzi z wyŝszym wykształceniem. Dziś to się zmieniło o kilkaset procent. W Ostrołęce nie szkolono w kierunku ekonomicznym. W Ostrowi było coś takiego. W zakładach pracy ludzie, chodzi tu o panie, w wieku przedemerytalnym 2-3, jeŝeli ma dziś wykształcenie technikum mechaniczne czy liceum ogólnokształcące, przez tyle lat pracy jest fachowcem w księgowości. Ale dziś w nowym podmiocie nie moŝna zatrudnić na księgową. JeŜeli ogłosimy konkurs zgłoszą się młodzi ludzie po studiach. Przy parkometrach była teŝ rozmowa, Ŝe ludzie nie będą mieli problemów z pracą, Ŝe będzie troska. On był przeciw, bo mieliśmy napisane. On jako radny nie ma podanej analizy, kierunków. Chciał, aby na komisji podano, kto jakie ma wykształcenie. Skutki finansowe mogą być korzystne, ale będzie strata dla Miasta. Sami sobie zaprzeczamy. Centrala nie w pełni daje nam środki, w sejmie się przyznają. Niektóre samorządy podejmują działania oszczędnościowe, w kaŝdej szkole musi powstać, jeŝeli ewolucyjnie to 4 etaty. Subwencja jest na ucznia. Zakład pracy musi mieć księgową i zastępcę i musi być kasjerka. Nie moŝe księgowy być kasjerem. Nie moŝna robić dalej zmian nazwy, bo wszyscy będą kojarzyć, Ŝe obiekty sportowe to jest MOSiR a nie jakiś Zakład Zarządzania Obiektami. To juŝ jest przyjęte, przez kilkadziesiąt lat był WOSiR MOSiR. Stara nazwa będzie dalej funkcjonowała. Nie wie co przyświeca zmianie nazwy. Nie wie czemu nazwa jest zmieniana. Komisja BudŜetu i Finansów opiniowała skutki finansowe, to zadawał pytanie jakie. Nawet jeŝeli skutków finansowych nie ma, to musi być to poparte analizą. JeŜeli w kaŝdym zakładzie jest dwóch księgowych, to nie czarujmy się w nowym zakładzie nie będzie dwóch księgowych. Zadaje pytanie dlaczego materiałów szczegółowych nie dano. We Wrocławiu, które podawane jest jako przykład, to akurat odwrotnie się dzieje, Strona 8 z 49

9 on uwaŝa, Ŝe subwencja jest na ucznia, koszty w szkole będą większe. Powiedział, Ŝe dziś głupio jest w przededniu wigilii, bo święta za pasem, oświetlenie świąteczne juŝ jest, tylko śniegu nie ma, Ŝeby ludziom stresy fundować., bo uczciwie powie, wieŝe się to ze zwolnieniami. A nie ma zapisane, Ŝe wszyscy 100 procent będą pracować w połączonym zakładzie. Kryzys idzie, sejm ma podatki wprowadzać, będzie się to z firmami wiązało. Powinniśmy patrzeć, aby nie iść w ciemno z reorganizacją bez analizy. Nie mówi tu przeciw kierunkom prezydenta, tylko mówi, Ŝe jako radny nie ma w materiałach tych analiz. To jest podstawą, Ŝe nie moŝe tego poprzeć i głosować jako radny. Prezydenta Miasta Ostrołęki Janusz Kotowski powiedział, Ŝe radny Rafał Dymerski poruszył wiele wątków, nie jest chyba w stanie wyjaśnić wszystkich wątpliwości i wątków, które poruszył radny, do niektórych jednak się odniesie. Zachęcił, aby wszystkie wątpliwości zebrać razem i niektóre przez redukcję same by się wyjaśniły. JeŜeli radny mówi, Ŝe w zakładzie nie będzie potrzeby dwóch kadrowych, a za chwilę mówi, Ŝe w szkole będzie potrzeba nowego. W konstrukcji umysłowej, osobę, która nie będzie potrzebna w zakładzie moŝna przenieść do szkoły, gdzie będzie potrzebna. Podpowiada koleŝeńsko, bo nikomu nie słuŝy martwienie się tym, co w rzeczywistości nie istnieje. Drugą sprawą jest to, co ma nam zaproponować sejm, za to nie jest w stanie wziąć odpowiedzialności. Niedawno były wybory, większość Polaków wybrała i trzeba się z tą rzeczywistością pogodzić. Radny jest w strukturach, które rządzą Polską i na pewno zginąć nie da. Nie zgadza się z radnym, Ŝe nie ma uzasadnienia, na dzień przekształcenia pozapisywane jest wszystko w projekcie uchwały, mienie i pracowników przejmuje nowo utworzona jednostka. Jest napisane, Ŝe nie spowoduje to dodatkowych skutków finansowych. W uzupełnionym, rozszerzonym uzasadnieniu mamy napisane skutki finansowe związane z wyrobieniem nowej pieczątki będą, ale nie są to sprawy, które nas budŝet zabiją. JeŜeli chodzi o nazewnictwo, to on wie, Ŝe człowiek się przyzwyczaja. Wielu Polaków przyzwyczaiło się do skrótu ZTS, a później wróciło do PSL. Nie ma co się martwić, Ŝe nie przyzwyczaimy się do nowej nazwy. Oczywiście, Ŝe się przyzwyczaimy. Nie jest to problem nie do przeŝycia. Powiedział, Ŝe dziś dokonujemy przekształcenia. UwaŜa, Ŝe traktowanie pracowników z obszaru samorządowego jest przyzwoite. Nie jest tak, Ŝe nie prowadzi się z ludźmi rozmów, nie mówi się: nie wasza sprawa - decyduje samorząd. Takiego kierunku na szczęście nie ma. Uzasadnienie zasadnicze dyspozycje wypełnia, po to jest dyskusja, komisja i rada, aby te wątpliwości wyjaśniać. Nie wszystko musi być napisane, i rozpisane, aby było przekonujące. JeŜeli chodzi o skład pracowników, to przewodnicząca Nosek dotarła do takich informacji, nie były one tajne. Powiedział, Ŝe pierwsi dyrektorzy, którzy mają obsługę księgową w zakładzie zwrócili się - bez nacisków prezydenta czy współpracowników, z prośbą, aby mogli rozpocząć przygotowania do przejęcia księgowości. Oczywiście z tą myślą, aby skorzystać z doświadczenia osób zatrudnionych w zakładzie. MoŜna by było nic w tej dziedzinie nie robić, szanować dotychczasowy dorobek i czekać na to co się stanie. On oczywiście dorobek i pracowników szanujemy, ale nie musi być tak, Ŝe zostają wszystkie nazwy i struktury. NaleŜy szukać, szanując dotychczasową pracę, jeszcze lepszych rozwiązań. Radna GraŜyna Sosnowska powiedziała, Ŝe chciała zabrać, głos, ale rezygnuje z niego, bo nie będzie traciła swojego głosu i umiejętności intelektualnych na odpowiadanie panu Strona 9 z 49

10 Dymerskiemu na temat jej osoby. Bardzo się cieszy, Ŝe pan Dymerski tak czujną uwagę zwraca na jej gesty, ruchy i uśmiechy. Radny Rafał Dymerski powiedział, Ŝe on nie jest zdenerwowany, a widzi z drugiej strony zdenerwowanie, powie dlaczego. Po pierwsze chce podziękować, bo nie wie z kim go pomylono, a moŝe prezydent dowiedział się, Ŝe jest ministrem, bo powiedział prezydent, Ŝe w strukturach jest. Krajowych i coś decyduje, On nie wie o tym i bardzo miło mu jest. Druga sprawa to jest dumny bo niepotrzebnie prezydent to wrzucił, Ŝe od 36 lat jest ludowcem. Nie zmienił przynaleŝności partii, a partia nazwę zmienił, bo się historia w kraju zmieniła. Nie był w organizacji, która nazywała się ROAD, PC, AWS, ZChN i PiS. UwaŜa, Ŝe to nie ma nic wspólnego i prezydencie merytorycznie spokojnie. Prosi, aby nie zrobić sprytnie, nie wkładać, bo kto słucha, Ŝe Rafał Dymerski ciemnotę wciska, Ŝe dwóch księgowych, w materiałach jest zapisane, na komisji budŝetu i dziś prezydent powiedział, Ŝeby się nie obawiać, bo nie ma, Ŝe od jutra idą ludzie do szkół, Ŝe będą tworzone nowe etaty. Powiedział, Ŝe dziś, kiedy zakłady ulegają połączeniu, to w kaŝdym zakładzie jest księgowy i zastępca, w związku z tym nie moŝe być dwóch księgowych i dwóch zastępców. Prezydent powiedział, Ŝe nie będzie z dniem uchwalenia od razu przejścia do szkół. Skoro tego nie ma, nie moŝe być po dwóch księgowych i kadrowych. Nie wypada wciskać mu w usta partyjnictwo na sesji. W poprzedniej kadencji chwalił prezydent PSL, gdy był wicemarszałkiem. Na sesji padały takie ciepłe słowa do marszałka Struzika i wszędzie prezydent dziękował. A teraz struktury PSL wrogiem. Powiedział kiedyś, Ŝe będzie zawsze popierał wszystkie uchwały, które słuŝą miastu. Miasto to jest nasze społeczeństwo. Będzie przeciw, a dziś się przyznaje, Ŝe przeciw dlatego, Ŝe nie posiada wiedzy. W materiałach tej wiedzy nie ma. UwaŜa, Ŝe walczyliśmy o demokrację, kaŝdy róŝną drogą w Ŝyciu, dziś uczymy się tej demokracji i mamy wolność wypowiedzi i kaŝdą wypowiedź naleŝy uszanować. Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Maciak powiedział, Ŝe mimo demokracji i wolności słowa jesteśmy w dwóch tematach: likwidacja jednostki budŝetowej ZOOiAZB a takŝe przekształcenia MOSiR. Prezydenta Miasta Ostrołęki Janusz Kotowski powiedział, Ŝe operując przykładami nie ma nic złego na myśli, radny Dymerski rozumie co chce, a on tylko podał przykład, Ŝe nie zawsze naleŝy się przywiązywać do jednaj nazwy. Nie dotykając nikogo i nie mówiąc kogo lubi a kogo nie. Marszałka Struzika uwaŝa za najlepszego samorządowca nie tylko na Mazowszu, ale iw Polsce. Ten pogląd mu się nie zmienił. Zresztą nie tylko on tak uwaŝa, ale kilkadziesiąt tysięcy wyborców uwaŝa podobnie. UwaŜa, Ŝe marszałek Struzik jest niezwykle pracowitym, godnym i mądrym samorządowcem i choćby się 10 razy koalicja zmieniała, on tak będzie uwaŝał. Wracając do sprawy chodzi o racjonalizację, próba pójścia w dobrym kierunku, pochylenie się z troską nad pytaniem co zrobić w obszarze oświaty, Ŝeby tej najtrudniejszy obszar działania samorządowego ogarniać a moŝe nawet poprawiać. A jeŝeli uda się lepiej wykorzystać sprzęt to tym lepiej. Zaznaczył, Ŝe świat się nie rozsypie jeŝeli zostanie po staremu. Zachęcił jednak do podjęcia odwaŝnej decyzji. Odpowiedzialność zawsze spada na prezydenta, bo rada pracuje jako pewne gremium. Z szacunkiem myśli o pracy radnych. Jakakolwiek decyzja zapadnie, to pytania będą do projektodawcy, on to przyjmuje na siebie. Strona 10 z 49

11 Radny Maciej Kleczkowski powiedział, Ŝe to kolejny bezsensowny, nieekonomiczny, nieracjonalny i niezgodny z logiką i zdrowym rozsądkiem projekt uchwały. Niestety taki mamy stan faktyczny, musimy się z tym pogodzić i przyzwyczaić. Dziś prezydent chce połączyć dwie firmy, które nie mają praktycznie ze sobą nic wspólnego. Jakiś czas temu natomiast rozsądnym byłoby włączenia Parku Wodnego do MOSiR. Te firmy działają na jednej płaszczyźnie, prezydent był wówczas innego zdania, podobnie jak większość Rady. Być moŝe dzisiejsza sprawa ma drugie dno. Przypomniał, Ŝe wkrótce po utworzeni Parku Wodnego pracę znalazło kilku menadŝerów. Dziś mamy taką sytuację, jakbyśmy chcieli połączyć fryzjera z lodziarzem. MoŜna i tak. Prezydenta Miasta Ostrołęki Janusz Kotowski powiedział, Ŝe wypowiedz radnego na temat logiki z logiką nie ma nic wspólnego. Więc trudno tu odpowiadać. Zachęcił, jeŝeli wydaje się takie oceny, aby dodawać moim zdaniem. Nie radny Kleczkowski jest d tego, aby obiektywnie stwierdzać co jest logiczna, a co nie. Swoje zdanie radny oczywiście ma prawo mieć. Dotyka pan równieŝ decyzji większości Rady. To Ŝe radny Kleczkowski nie szanuje jego funkcji, zdąŝył się juŝ przygotować, ale wobec radnych powinien się radny trochę zastanowić. Dziś zarządzanie oświatą, łataniem dziur i utrzymanie porządku teŝ nie ma za sobą wiele wspólnego, ale radny Kleczkowski tego nie zauwaŝa. Radny Ryszard śukowski powiedział, Ŝe chce bardzo pogratulować prezydentowi, Ŝe podejmuje trudną, ale bardzo odwaŝną decyzję, wielu się z tym problemem chciało zmierzyć, ale nie doprowadziło do końca jak obecny prezydent. Powiedział, Ŝe występuje w imieniu nauczycieli, wychowawców i własnym. On chciałby, aby komórkę finansową i kadrową przybliŝyć bezpośrednio placówce. Dlaczego on nauczyciel ma iść ileś metrów do zupełnie innego budynku, aby uzyskać zaświadczenia o poborach. Takie zaświadczenie przygotowuje jedna osoba a i tak musi podpisać je dyrektor placówki. On chce, Ŝeby to było blisko, on nie chce ganiać za pieniędzmi za podręczniki. Nie chce czekać ileś dni czy tygodni, rodzice teŝ nie chcą czekać. Wielu dyrektorów posiada w swoich placówkach takie komórki. NajwyŜszy czas jest to uporządkować. Powiedział, Ŝe jest to relikt z lat 80. jeŝeli chodzi i kompetencje finansowe, to ta sprawa nabierała rumieńców juŝ od dłuŝszego czasu. Osoby mogły w tym czasie podnieść swoje kwalifikacje, tym bardziej, Ŝe moŝliwości w Ostrołęce są bardzo duŝe. Zadaniem dyrektora będzie przeorganizowanie tych spraw. Zastanawia się dlaczego mają być zatrudniane kolejne osoby. Jako nauczyciel chciałby, aby ta sprawa funkcjonowała inaczej. On będzie głosował za. Radny Wojciech Zarzycki powiedział, Ŝe martwi się, Ŝe znika nazwa Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Mieszkamy, zyjemy w byłym mieście wojewódzkim, gdzie takie jednostki, zakłady budŝetowe funkcjonują. Na wsiach funkcjonują Gminne Ośrodki Sportu i Rekreacji. W mniejszych miastach OSiR. Ta nazwa funkcjonuje praktycznie w całym kraju. MOSiR jest po to, aby organizować, zarządzać, kreować działania sportowe. Zgodzi się z wypowiedzią radnego Kleczkowskiego, iŝ zasadnym by było, aby Park Wodny był zarządzany przez MOSiR. W niedalekiej przyszłości Miasto będzie budowało pełnowymiarową halę sportową, halę do tenisa ziemnego. Powstaną bardzo ładne obiekty sportowe. MOSiR powinien tym administrować. Powinien teŝ organizować więcej imprez sportowych. Robi wiele dobrych imprez sportowych: Maraton Kurpiowski, Turniej Harabasza, prowadzi akademię siatkówki w mieście. MOSiR nie jest dla niego jednostką, Strona 11 z 49

12 która będzie łatać dziury w chodnikach. Powiedział, Ŝe on równieŝ jest nauczycielem i nie miał takich przypadków, Ŝe on biega do ZOOiAZB. Był tam raz po jedno zaświadczenie. Wcześniej zadzwonił do zakładu poprosił o przygotowanie dokumentu. Jego to nic nie kosztuje jak wraca z pracy i na chwile zajdzie odebrać zaświadczanie. Pracuje w szkole 17 lat i był tam raz. Takie sprawy jak pieniądze za podręczniki załatwia sekretariat, który ma stały kontakt z tym zakładem. On ma zupełnie odmienne odczucie, dyrektorzy, którzy chcieli przejść na swoje rozliczenie ich wola. Ale większość dyrektorów, którzy korzystający z zakładu są zadowoleni. Jego punkt widzenia jest taki, Ŝe nie moŝe zniknąć MOSiR. Niedawno mówił o tym prezydent przed podjęciem decyzji o utworzeniu Parku Wodnego. MOSiR - owi przybędzie zadań, on by sobie Ŝyczył, Ŝeby sport był administrowany przez MOSiR. Zakład Aktywnego Zwalczenia Bezrobocie powinien funkcjonować jako odrębna jednostka. Ma teŝ pytanie do mecenasa Janusza Kobylińskiego, z tego co pamięta to jak była likwidacja OPECu uchwała przechodziła bezwzględna większością głosów. Czy w tym przypadku kiedy mówimy o przekształceniu zakładu i likwidacji zakładu teŝ taka bezwzględna większość musi być. Mecenas Janusz Kobyliński powiedział, Ŝe w ocenie Biura Prawnego powinna być podejmowana zwykłą większością głosów. Randa Magdalena Jaworowska powiedziała, Ŝe jeŝeli chodzi o zmianę nazewnictwa, to wydaje jej się, Ŝe nie ginie MOSiR, tylko nazwa się rozbudowuje. JeŜeli będzie nowa hala, to ta nazwa będzie bardziej funkcjonowała. Ona pracuje w firmie, która nazywa się STORA ENSO, tych nazw miała juŝ kilka. Dla niej najwaŝniejsze jest to jak zakład będzie funkcjonował. Radny Ryszard śukowski powiedział, Ŝe on jako pedagog nie chciałby nosić kilka tysięcy złotych bez Ŝadnej obstawy. Mógłby ktoś go napaść, a on musiałby te pieniądze uzupełniać. Prezydent Miasta Ostrołęki Janusz Kotowski powiedział, Ŝe słucha z uwaga wypowiedzi pana Zarzyckiego, w pewnych kwestiach się nie zgadzają. Pewnie pytania o filozofię zarządzania się tutaj ujawniają. MoŜna zarządzać centralnie a moŝna dzielić się tymi zadaniami. Radny Zarzycki mówi, ze MOSiR mógłby trochę więcej imprez sportowych organizować. Pewnie mógłby, ale w zadaniach obecnych i przyszłych jest trochę więcej spraw niŝ organizowanie Ŝycia sportowego. UwaŜa jednak, Ŝe dorobkiem tego co nazywamy demokracją jest to, Ŝe dzielimy się pracą z tymi, którzy doskonale dane dziedziny podejmują. Są świetne imprezy organizowane przez MOSiR Ale równie ciekawe są imprezy zorganizowane przez stowarzyszenia. Jedno drugiemu nie przeszkadza. Jego zdaniem błędem jest krytyka i mówienie, Ŝe MOSiR musi się zajmować tylko jedną rzeczą. Jak był tworzony ZOOiAZB radny Zarzycki nie wiedział sprzeczności i nie pamięta głosów, Ŝe powinno to być rozdzielone. Jakoś to funkcjonuje. JeŜeli jest nowy projekt, to nagle się ujawniają dramatyczne sprzeczności i zarzuty o brak logiki, fryzjerów, lodziarzy. Poprosił, abyśmy do rzeczywistości podchodzili realnie, a nie na uŝytek tego co się na daną chwilę kojarzy. Radny Jerzy Grabowski powiedział, Ŝe jest troska o ludzi, którzy pracują w tych dwóch firmach. Były prowadzone, o czym wspomniał prezydent, rozmowy z pracownikami. Z doświadczenia wie, Ŝe kiedy były prowadzone rozmowy z prawnikami MOSiR, którzy przechodzili do pracy do Parku Wodnego. Dziś się okazuje, Ŝe jest to dobrze prosperująca firma miejska. JeŜeli po przeprowadzonych rozmowach jest zapewnienie, Ŝe będą miejsca Strona 12 z 49

13 pracy, to jest to podstawowa kwestia. JeŜeli on przytoczyłby nazwę firmy, w której on pracuje, to duŝo ludzi co to za firma: Mazowiecko-Podlaski Zakład Spółki. W proponowanej nazwie jest sport i infrastruktura. JeŜeli chodzi o skutki finansowe rzekomo, których tutaj nie ma, to minął rok, kiedy mieliśmy problem z podniesieniem cen biletów. Cena 5 zł za paliwo, było ceną niewyobraŝalną, dziś mamy 6 zł. Za chwilę będzie jeszcze droŝej. Skutki finansowe dziś przewidzieć, to jest jak gra w ruletkę. Radny Norbert Dawidczyk powiedział, Ŝe w dyskusji obawiamy się jakie będą skutki finansowe. W uzasadnieniu do uchwał jest wyraźnie napisane, Ŝe nie spowodują one dodatkowych skutków finansowych. Nie mamy tu Ŝadnej analizy, ale dla niego podpisy pani dyrektor i pani kierownik dają pewne gwarancje. Powiedział, Ŝe przygotowując się do dyskusji na ten temat rozmawiał z prezydentem i zapytał w jakim czasie będą przesunięcia z nowego zakładu świadczeń na rzecz szkół. Usłyszał, Ŝe w granicach 1 roku. Radna GraŜyna Sosnowska ma wraŝenie, Ŝe prezydent jest często rozgoryczony w swoich wypowiedziach, Ŝe ktoś nie rozumie jego wypowiedzi, Ŝe róŝne gremia posądzają prezydenta o złe intencje. Ona jest osobą, która nie śmiałaby posądzać prezydenta o złą wole czy o złe zarządzanie miastem. Prezydent stara się realizować swoje zadania w takie sposób, aby słuŝyć miastu i mieszkańców. Przysłuchiwała się wszystkim głosom w dyskusji. Na posiedzeniach poszczególnych komisji zadawała mnóstwo pytań, ale nie ze złej woli, tylko dlatego, Ŝe chciałaby mieć świadomość tego, Ŝe podniesie rękę za lub przeciw, kiedy będzie w pełni do tego przekonana. JeŜeli chodzi o obietnicę, Ŝe ludzie nie będą zwalniani, to pozwoli sobie zacytować informację, która pojawia się na stronie Urzędu: Wielu dyrektorów szkół i placówek nie ma moŝliwości bezpośredniej współpracy z księgową prowadzącą budŝet. Sytuacja taka wydłuŝa procedury i powoduje niesprawne działania szkół i przedszkoli w zakresie dysponowania finansami. Uznaje uwagi Ryszarda śukowskiego, ale w dobie komunikacji jak internet, telefonia komórkowa, samochody, konta bankowe, uwaŝa, Ŝe nie jest to duŝy problem. Z tego punktu widzenia nie rozumie tej sytuacji, bo napisanie takiego teksu uwłacza ludziom, którzy pracują w tym zespole. Jest napisane, Ŝe projekt uchwały nie zakłada tworzenia nowych etatów dyrektorskich, natomiast zapewnia kontynuację pracy osobom zatrudnionym w ramach aktywizacji osób bezrobotnych. Zapytała się, czy prezydent moŝe zagwarantować, Ŝe Ŝadna osoba nie zostanie zwolniona. Prezydent nie potwierdził tego. UwaŜa, więc, Ŝe parę osób nie zostanie zatrudnionych. Zapis w uzasadnieniu dla niej lakoniczny- Ŝe nowo powstała jednostka budŝetowa nie spowoduje skutków finansowych dla miasta. Prezydent mówił o pieczątkach, ale wydaje jej się, Ŝe nie są to istotne czynniki. Reorganizacja dotyczy 3 punktów widzenia: zarządzania Miastem, skutkami finansowymi i czynnikami ludzkimi. Skoro obecnie 9 księgowych zarządza finansami z tego co pamięta 21 jednostek, to skutki finansowe będą, ale będą odwleczone w czasie. Zatrudnienie w szkołach dodatkowych księgowych i dodatkowych osób, które będą naliczały płace i osobę od kadr, które i tak są częściowo prowadzone przez szkoły nie ograniczy kosztów funkcjonowania szkół. Zapytała się ile prezydent przewiduje stworzyć etatów w szkołach. Prezydent Miasta Ostrołęki Janusz Kotowski powiedział, Ŝe w kwestii rozgoryczenia, to ogólnie sobie radzi. Są sprawy, z którymi zostaje sam i musi sobie jakoś z tym radzić, tym bardziej, Ŝe niektóre sytuacje dotykają nie tylko jego, ale takŝe jego rodziny. Nie moŝe udawać, Ŝe jest zadowolony, jak jakiś kłamca pisze, Ŝe ma coś tam w reklamówce, a tak nie Strona 13 z 49

14 jest. Wobec takiej sytuacji jest bezradny, to tylko tyle moŝe powiedzieć o swoim rozgoryczeniu. Ogólnie sobie radzi, jest w niezłej formie, ćwiczy codziennie. Podziękował za Ŝyczliwą troskę. Rzeczywiście nie stwierdził, Ŝe 100 procent osób dostanie takie same stanowiska, albo będzie miało poprawioną sytuację. Na spotkaniu z pracownikami z ZOOiAZB bardzo starał się jasno potwierdzać, Ŝe naszym działaniem docelowym byłoby to, Ŝe osoby, które mają stałe umowy miły nadal stałe umowy, ale osoby, które mają umowę na czas określony, nigdy nie obiecał Ŝe umowy te zostaną zmienione i dostaną miejsca pracy na stałe. Konstrukcja Zakładu gdy chodzi o cześć Aktywnego Zwalczania Bezrobocia jest taka, Ŝe osoby zatrudniane są na rok a później mogą korzystać z zasiłku a w ich miejsce przychodzą nowe osoby. Oczywiście organizacyjnie moŝe nie jest to najlepsze wyjście, bo przez rok ktoś się przyuczy, coraz lepiej pracuje, a tu kończy się umowa, ale pomysł na ten zakład nie był garść ludzi ogarnąć i stworzyć na stałe miejsca pracy, ale Ŝeby osoby mające problemy na rynku pracy miały szansę rok przepracować, zyskać świadczenia, doświadczenie. Osoby zatrudnione w tych zasadach nie będą pracować ze stałą umową. Rzeczywiście nie stwierdził, Ŝe w 100 procentach będzie tak samo. Ale nie będzie grupowych zwolnienie, ani wielu sytuacji, gdzie osoby pracujące znajdą się bez pracy. Dziś stała praca to wielki skarb, on ma np. pracę na 3 lata o ile jakieś referendum się nie przydarzy. A potem nie wie co będzie. Mówi tu o moŝliwych sytuacjach jednostkowych. Zaproponowane zmiany nie przyniosą jakiś wieloprocentowych zwolnień. JeŜeli rozpiszemy konkurs na dyrektora nowej jednostki, to nie będzie automatycznego przeniesienia, Ŝe stworzymy dwa miejsca pracy dyrektorskie. Tak nie będzie, bo tak być nie moŝe. JeŜeli się wyraził nieprecyzyjnie, to dziś stwierdza, Ŝe nie moŝe wydać oświadczenia, Ŝe Ŝadna osoba nie zostanie zwolniona. Natomiast podejmie starania, Ŝeby osoby pracujące dziś mogły spokojnie swoją pracę wykonywać. UwaŜa, Ŝe w ogromnej części to się uda. W kaŝdym zakładzie pracy zdarzają się zwolnienia dyscyplinarne i nikt nie moŝe dać gwarancji, Ŝe 100 procent będzie pracować. Powiedział, Ŝe jest moŝliwe, Ŝe obsługa księgowa będzie obejmowała 2 placówki, mamy taki przykład na Stacji, gdzie Zespół Szkół i przedszkole, które to placówki działają w bezpośrednim sąsiedztwie. Naturalną rzeczą jest to, Ŝe obsługa powinna objąć te dwie placówki. Przy takim załoŝeniu, nie będzie problemy, Ŝe po dwóch stronach nam się cyferki nie zgadzają i nie ma rozwiązania. Przeorganizowanie pracy w szkołach jest moŝliwe, ale nie traktowałby tego w kategoriach trudności. Nie zaryzykuje odpowiedzi na pytanie, ile osób by chciał zatrudnić. To nie jest pytanie na dziś. Nie zakłada natomiast masowych zatrudnień w placówkach, tym bardziej, Ŝe chciałby zagospodarować osoby dziś pracujące a to nie są tylko księgowe. Nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, ile osób będzie zatrudnionych. Samorząd stara się pomagać ludźmi. Radny Rafał Dymerski powiedział, Ŝe przykro jest słuchać argumentów, Ŝe radny, który składał ślubowanie mieszkańcom słuŝyć, mówi dziś, Ŝe trudno mu się po zaświadczenie przejść. Ludzie przychodzą co wtorek do prezydenta prosić o pracę i stają w kolejce w MOPR, Ŝeby dostać 300 zł na miesiąc. Radny otrzymuje pensję co miesiąc i dietę co miesiąc i składa przysięgi. Ludzie, którzy utracą pracę wpadną w depresję, nie mamy analizy, Ŝe osoba moŝe być jedynym Ŝywicielem rodziny. Nie ma środków na staŝowe dla ludzi. Młodzi ludzie nawet po studiach, proszę o pracę fizyczną. Radnemu cięŝko jest pójść po zaświadczenie, a ludzie dojeŝdŝają do Warszawy do pracy tracąc na dojazdy 6 godzin. Skutki Strona 14 z 49

15 finansowe nie oznaczają, Ŝe ma być strata dla budŝetu, moŝe być korzyść dla budŝetu. A jak nie ma nic podane, to nie wierzy, Ŝe po analizie wyszło zero. Nie ma pełnej informacji i dlatego będzie głosował przeciw, przyniesie to szkodę dla miasta. Nie da się tych ludzi zatrudnić. Nie wiemy co nasz czeka w przyszłym roku, co się dzieje w Europie. Ale w mieście powinniśmy zachować ostroŝność. Gdy powiedział, Ŝe podwyŝka ścieków będzie szkodzić, to traktowano to bardzo źle. Okazało się, Ŝe dziś dodatki mieszkaniowe są większe, ze opieka społeczna z MOPR-u musi dawać większe zasiłki, dajemy większe środki dla jednostek oświaty. Tam nie moŝe być oszczędzania na wodzie, tam musi być czysto. Podłogi muszą być zmywane. Na tym zarabiają banki obsługujące. Radna GraŜyna Sosnowska powiedziała, Ŝe przeprasza o te niefortunne sformowanie dotyczące rozgoryczenia, zdaje sobie sprawę, Ŝe jest posądzany niesłusznie, o niektóre rzeczy. Reklamówka nie wchodzi w ogóle w jej dywagacje. Powiedziała, Ŝe ma takie swoje przemyślenia: skutki finansowe dla miasta będą i to dosyć duŝe. Zatrudnienie kilku osób w szkołach na pewno zaowocuje tym, Ŝe trzeba będzie podnieść wydatki na oświatę. Zgadza się z tym co mówił radny śukowski, Ŝe niektóre zadania moŝna przekazać osobom juŝ pracującym w szkołach, ale jeŝeli zwiększymy im zakres obowiązków, to będziemy musieli im jakoś to finansowo zrekompensować. Nie czuje się biegła w finansach, ale zdrowy rozsądek gospodyni domowej nakazuje jej myśleć w ten sposób. Radny Dariusz Bralski powiedział, Ŝe postara odnieść się do projektu uchwały a nie do wypowiedzi innych radnych. Uczestniczył na prawie wszystkich komisjach i starał się zadawać pytania, które rozwieją mu wątpliwości w tym temacie. UwaŜa, Ŝe decyzja, którą podjął prezydent jest bardzo trudną decyzją. Nigdy nie zagłosowałby za likwidacją zakładu, który miałby być zlikwidowany a pracownicy straciliby całkowicie moŝliwość zarobkowania. Z wypowiedzi prezydenta wywnioskował, Ŝe wszyscy pracownicy otrzymają propozycję pracy w nowo powołanym zakładzie. Wie, Ŝe obecnie pewne etaty się dublują, ale przy kaŝdej reorganizacji osoba, która jest odpowiedzialna za strukturę będzie miała propozycję dla kaŝdego z tych pracowników. Dla niego strona finansowa jest mniej waŝna czy Miasto na tym starci, czy nie. Dla niego najwaŝniejszy jest aspekt ludzki. Dla wielu ludzi ten zakład i praca w nim daje moŝliwość zarobkowania, ale i nauki. UwaŜa teŝ, Ŝe uzasadnienie do projektu uchwały jest za krótkie. Nie ma tam merytoryki, nie ma wyjaśnione w jakim celu to się robi, jakie są plusy a jakie minusy. JeŜeli chodzi o drugi projekt uchwały, to cieszy się, Ŝe to uzasadnienie zostało rozszerzone. Zastanawiał się jak ma głosować. Miał wiele zastrzeŝeń do nazwy nowego zakładu. Nie chce wracać do tego, Ŝe MOSiR to nazwa historyczna i rzeczywiście jest to zakład, który się specjalizuje sportem. Boi się tego, Ŝe za jakiś czas nowo powołany dyrektor nie wpadnie na pomysł, Ŝeby zlikwidować część obowiązków związanych z zatrudnieniem bezrobotnych i aktywizacją osób bezrobotnych. Wie, Ŝe prezydenta wskazywał, Ŝe w statucie te działania są ujęte, ale zapisane w nazwie te działania byłyby bezpieczniejsze. Pomimo tych zastrzeŝeń podjął decyzję, Ŝe poprze obydwa te projekty, mając na uwadze niedawno powoływany zakład Parku Wodnego. TeŜ było tam wiele zastrzeŝeń, ale wszystko dobrze się skończyło. Wszyscy dostali pracę, tylko jedna osoba nie przyjęła propozycji, bo miała inną pracę. Prezydent Miasta Ostrołęki Janusz Kotowski podziękował za takie podejście. ZauwaŜył, Ŝe tych pytań i wątpliwości jest duŝo i zawsze przy zmianach one są. On to szanuje. Nazwa Strona 15 z 49

16 rzeczywiście budzi dyskusje, ale rozszerzenie w nazwie zakresu działalności wiąŝe się teŝ z tym, Ŝe nie zawsze dotychczasowe działania MOSiR-u były ściśle związane ze sportem i rekreacją. Pytanie czy prowadzenie usług hotelowych jest związane ze sportem i rekreacją. O skrócie trudno dziś mówić, zwłaszcza, Ŝe naleŝałoby wypracować jakąś nazwę codzienną. Radny Dariusz Bralski mówił o zakresie działania zakładu jeŝeli chodzi o pomoc osobom mającym problemy ze znalezieniem pracy. Na pewno trudniej jest zmienić nazwę niŝ statut. Podkreślił jednak, Ŝe ani jedna spraw, ani druga bez zgody rady odbyć się nie moŝe. JeŜeli chodzi o kryzys to wiele procesów jest od nas niezaleŝnych. To co moŝemy powinniśmy robić, podejmować działania racjonalizujące gospodarkę miejską. Działania ostatnich lat pokazują, Ŝe samorządom dorzuca się działań, ale nie idą za tym pieniądze. JeŜeli rząd zabiera nam pieniądze na zasiłki stałe tłumacząc, Ŝe jest kryzys, to łatwo tak powiedzieć. Samorząd tez przeŝywa kryzys, a musi sobie jakoś radzić. Osoba, która taki zasiłek otrzymywała, nie powie, Ŝe nie chce zasiłku bo jest kryzys. Samorząd musi sobie radzić z takimi sytuacjami. Podkreślił raz jeszcze, Ŝe w działaniach projektodawcy nie chodzi o oszczędzanie na ludziach. Warto jednak zmieniać struktury i szukać rozwiązań, które pomógłby gospodarzyć tym co mamy. Nie ma zamiaru uchylać się od trudnych decyzji. Radny Tadeusz Kaczyński powiedział, Ŝe rozpatrujemy dwa projekty, jeden dotyczy likwidacji jednostki budŝetowej, drugi dotyczący przekształcenia. Pan prezydent uŝył argumentów, Ŝe w sprawie likwidacji zakładu celem jest racjonalizacja zarządzania w oświacie, Ŝe trzeba przenieść obsługę kadrową i finansową do szkół. Zakład MOSiR nie jest w stanie wypracować własnych dochodów na poziomie 50 procent. On ma odmienne zdanie co do obydwu projekty. ZOOiAZB istnieje od ponad 30 lat w Ostrołęce. Od 8 lat zajmuje się aktywnym zwalczaniem bezrobocia w Ostrołęce. Korzysta z pieniędzy z urzędów pracy, realizuje zadania na rzecz Miasta w zakresie utrzymania zieleni i dróg. Około 8-10 osób obsługuje około 900 pracowników w 21 szkołach w mieście. Jest to bardzo duŝo, do tej pory nie słyszał, aby zakład był źle oceniany. Swoje zadania wypełnia, zadowoleni są dyrektorzy szkół, były nagrody dla pracowników tego zakładu. To o czymś świadczy. Obsługa oświaty nie jest z przymusu, czy konieczności, jest to dobra wola szkół, to one zdecydowały, Ŝe ten zakład ich obsługuje. W zeszłej kadencji prezydent pytał czy są jakieś wnioski, jakiś potrzeby, Ŝeby tę obsługę przenieść do szkół. Na taki krok zdecydowała się tylko jedna szkoła. Pozostałe szkoły uznały, Ŝe dotychczasowe rozwiązanie jest dobre. Jest tendencja w kraju, aby usługi przekazywać na zewnątrz. W Ostrołęce chcemy zrobić odwrotnie. Obsługę finansową mogą wykonywać biura rachunkowe; w Warszawie w większości dzielnic korzysta z firm zewnętrznych. Nie były prowadzone Ŝadne konsultacje w tej sprawie, analizy co do zasadności tej decyzji. Z dnia na dzień powstał wniosek prezydenta o likwidacji zakładu z dniem 31 grudnia i przeniesieniu zadań do MOSiR- u. Według niego będą to dodatkowe skutki finansowe dla Miasta. JuŜ w Wydziale Oświaty są przymiarki dla 6 szkół przygotować po 3 etaty. 4 osoby z zakładzie prowadzi płace dla wszystkich jednostek, to się okaŝe w szkołach potrzeby tych osób więcej. Dodatkowo byli konserwatorzy, malarze, którzy mieli po kilka szkół pod opieką, teraz kaŝda szkoła będzie potrzebowała swojego pracownika. UwaŜa, Ŝe moŝna byłoby takie zmienny wprowadzać w sposób ewolucyjny, rozłoŝyć to w czasie. Ponownie pytać dyrektorów czy chcą mieć własną obsługę finansowo księgową. JeŜeli taki były wnioski i takie były propozycje, to Strona 16 z 49

17 moŝna by było tak zrobić. Teraz likwidujemy jednostkę, przekazujemy jej zadania do nowej jednostki zmieni się tylko podmiot, który będzie obsługiwał szkoły. W statucie nowej jednostki nie ma zapisanej obsługi Ŝłobka, natomiast Ŝłobek dotychczas był obsługiwany przez ZOOiAZB. Być moŝe jest to przeoczenie. W autopoprawce zauwaŝy drobne zmiany redakcyjne w tekście, jeŝeli są jakieś inne istotne zmiany, to prosi o podpowiedz jakie to są zmiany. W uchwale dotyczącej przekształcenia MOSiR, są podane dwie róŝne formy zmiany: przekształcenia i likwidacji. Zapytał czy tak powinno być? Albo coś się likwiduje, albo coś się przekształca. W jednym z projektów napisane jest, Ŝe naleŝności i zobowiązania przejmie MOSiR, a w drugim przy likwidacji ZOOiAZB jest napisane, Ŝe naleŝności przejmie Miasto. Czy tak powinno być. Czy nowo powstała jednostka nie powinna przejąć tych zobowiązań. JeŜeli chodzi o przekształcenie MOSiR-u to z ustawy o finansach publicznych jeden zapis tylko nie odpowiada zakresowy działalności, który jest wprowadzony: jest to ta działalność hotelarska. Gdyby nie to, to MOSiR mógłby zostać zakładem budŝetowym, nie trzeba by było go przekształcać w jednostkę. Działalność hotelową moŝna by przekazać na zewnątrz i moŝna by mieć czyste pieniądze. Prezydent Miasta Ostrołęki Janusz Kotowski podziękował za te wyczerpującą wypowiedź, jednak wydaje mu się, Ŝe problem jest jeden: mnóstwo informacji radny posiada, ale wiedza od informacji róŝni się tym, Ŝe wiedza jest uporządkowana informacja. To nie krytyka, tylko inne zdanie w tej wypowiedzi tego nie zauwaŝa. Nie moŝna zarzucać, Ŝe malarze, konserwatorzy będą mieli problemy w szkole czy ich potrzeba czy nie, w szkole są pracownicy gospodarczy, a w zakładzie te osoby miały inne zadania. Miał wraŝenie przez całą te wypowiedź, Ŝe MOSiR coś wchłania. MoŜna taką tezę postawić, ale jej nie ma. CięŜko mu się do tego odnieść, bo dwie jednostki będą bazą do tworzenia nowego podmiotu i dlatego nie wie co odpowiedzieć. JeŜeli chodzi o oddawanie usług na zewnątrz, to juŝ sobie wyobraŝa krytykę radnych, gdyby księgowość ze szkół wyprowadzali do biur rachunkowych. Byłby lament, ile to osób pójdzie na bruk, jak to krwioŝerczy biznesmen się dorabiał. Wszystkie sprzątania moŝna ze szkół wyprowadzić, przekazać firmom sprzątającym. Samorząd jednak podejmuje się większej ilości zadań niŝ zadań biznesowych. Pewnie byłoby taniej, gdybyśmy sprzątanie oddali firmom specjalistycznym, ale jak pracownicy by do tego podeszli i jak byliby obciąŝeni praca, to juŝ jest inny problem. Nie było działań z dnia na dzień, od wielu lat mówiło się o zmianach. Projekt uchwały teŝ nie był wczoraj podany, moŝna było się nad nim zastanawiać. Uzasadnienie jest rozszerzone, statut faktycznie poprawia literówki. Uprzedził interwencję radnego Kaczyńskiego, który wszystkie literówki wyłapuje. Radny Dariusz Bralski powiedział, Ŝe jego zastrzeŝenia co do nazewnictwa i czynności, którymi ma się zajmować ma takie, Ŝe jeŝeli w nazwie zawarta jest jakaś czynności, to jednoznaczne jest z tym, Ŝe zakład musi się tym zajmować. Zapis w statucie mówi tylko, Ŝe dopuszcza się zajmowanie zwalczaniem bezrobocia. Dyrektor nie będzie musiał informować Rady, Ŝe tą działalność np. zawiesi. Takie właśnie ma obaw. Radna Ewa śebrowska - Rosak powiedziała, Ŝe poprze te dwa projekty uchwał, bo uwaŝa to za działania racjonalne. Słuchając wypowiedzi, ma wraŝenie, Ŝe na siłę szuka się argumentów, aby wytoczyć działa przeciwko prezydentowi. Na początku były głosy przeciwne, Ŝe to likwidacja, jak okazało się, Ŝe to przekształcenie, to pojawiły się głosy po co te przekształcenie, czy wszyscy znajda pracę. Jak prezydent zapewnił, Ŝe ludzie z tego Strona 17 z 49

18 zakładu znajda pracę, to pojawiły się głosy, Ŝe ten zakład dobrze funkcjonuje. Nikt nigdy nie mówił, Ŝe ten zakład źle funkcjonuje. Nigdy nie było mowy o tym, Ŝe zakład jest likwidowany bo źle funkcjonuje. Funkcjonuje dobrze, ale inny jest cel przekształcenia. Radny Kaczyński powiedział teŝ, Ŝe szkoły wybrały czy mają być obsługiwane przez zakąś, czy chcą same prowadzić księgować i kadry. Dla szkół jest to wygodne, ale rolą prezydenta nie jest postępowanie, aby było komuś wygodnie, ale aby było racjonalnie. Radny Kaczyński powiedział, Ŝe firmy dąŝą do wyprowadzania działań na zewnątrz. Trudno mówić, Ŝe zakład jest odrębną jednostką. Trudno mówić o wyprowadzaniu księgowości czy kadr na zewnątrz, kiedy zajmuje się tym zakład budŝetowy. JeŜeli chodzi o skutki finansowe, to jeŝeli tworzenie etatów w szkołach wydaje się kosztowne, to w konsekwencji działalności oszczędności mogą być większe. Prezydent mówił cały czas o działaniach ewolucyjnych a nie rewolucyjnych. Osoby, które nie mają odpowiednich kwalifikacji, aby pracować jako księgowe w szkole, są kursy księgowych, które trwają kilka miesięcy i moŝna dodatkowych umiejętności nabyć i poradzić sobie na stanowisku w szkole. My wszyscy mamy na uwadze dobro mieszkańców. Radny Kaczyński powiedział, Ŝe raptem dowiedział się o tym projekcie uchwały, ona jest w radzie druga kadencję i juŝ na początku tamtej kadencji jakieś wzmianki o przekształceniu lub likwidacji zakładu. Radny Kaczyński jest w radzie o wiele dłuŝej niŝ ona. JeŜeli to jest działanie z dnia na dzień, to ona się zastanawia ile czasu trzeba przygotowywać ludzi. W jej odczuciu było sporo czasu i było moŝna się przygotować. Radny Tadeusz Kaczyński powiedział, Ŝe jeŝeli szukamy oszczędności w oświacie, to są moŝliwości. KaŜda szkoła oddzielnie ogłasza przetarg czy konkurs na świadczenie usług jak monitoring, ochrona zakupu Ŝywności i materiałów biurowych. Zastanawia się dlaczego takiego przetargu nie moŝe zrobić Miasto. Kompleksowa usługa na rzecz Miasta byłaby tańsza. JeŜeli chodzi o przekształcenie to on nie posiadał takiej wiedzy do dnia otrzymania projektu uchwały. Być moŝe rozmowy trwały i od kilku lat, ale w innych kręgach. W komisjach, w radzie takich rozmów nie było. Dyrektorzy i pracownicy zakładu teŝ nie byli przygotowani na takie posunięcie. W zmianach budŝetowych były teŝ środki, które przekazywaliśmy do ZOOiAZB; na sprzęt, na wyposaŝenie, na zwiększenie działalności. Mówiło się o rozbudowie tego zakładu a nie jego likwidacji. Pytał jeszcze we wcześniejszej wypowiedzi o to, czy poprawne są zapisy dotyczące przejęcia naleŝności zakładów. Prezydent Miasta Ostrołęki Janusz Kotowski powiedział, Ŝe nie jest w stanie dyskutować z tezami, Ŝe mówiło się o rozbudowie i zwiększaniu zadań a nie mówiło się o zmianie prawnej. Dyrektorzy nic według radnego Kaczyńskiego - nie wiedzieli o zmianach, a radni z wtajemniczonych kręgów, dyskutowali na ten temat z kapturami na głowie. Przeprasza za te przenośnię, ale trudno mu dyskutować z tezą, którą ktoś stawia a później z niej wyciąga wnioski. Przed dyrektorami nic nie ukrywał ani nie zapraszał części radnych na tajne spotkania. Wiceprezydent Miasta Ostrołęki Grzegorz Płocha powiedział, Ŝe zrozumiał, Ŝe w projekcie uchwały o likwidacji ZOOiAZB w 2 paragrafie jest napisane, Ŝe pracowników i mienie przejmuje nowa jednostka, natomiast w paragrafie 3 mowa jest o naleŝnościach i zobowiązaniach. W ustawie o finansach publicznych mowa jest o tym, co dzieje się z naleŝnościami w przypadku likwidowania jednostki. Propozycja jest taka, aby przejął to Urząd Miasta, w projekcie uchwały dotyczącym MOSiR - mówi się o tym, Ŝe naleŝności Strona 18 z 49

19 i zobowiązania przejmuje nowy podmiot. Prezydent podejmie decyzję czy te naleŝności pokryje Urząd, czy nowa jednostka. On tu sprzeczności z prawem nie widzi. Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Maciak zapytał się radnego Kaczyńskiego czy takie wyjaśnienia mu wystarczą. Radny Tadeusz Kaczyński powiedział, Ŝe przyjmuje to do wiadomości, ale pytał jeszcze o projekt dotyczący przekształcenia; w paragrafie 1 zapisane jest, Ŝe przekształca się MOSiR, a w paragrafie 2 zapisane jest, Ŝe likwiduje się MOSiR. Czy nie ma tu sprzeczności. Mecenas Janusz Kobyliński powiedział, Ŝe zapisy są ustawowe. Powiedział, Ŝe jeŝeli chodzi o relacje paragrafu 3 do 2 to jest to równieŝ uregulowane ustawą w artykule 16, w którym jest napisane, Ŝe przekształcenie samorządowego zakładu budŝetowego w inną formę organizacyjno prawną wymaga uprzednio jej likwidacji. Dlatego musi być zapis o likwidacji a później moŝemy przekształcać. Wynika to literalnie z przepisów. Radny Rafał Dymerski powiedział, Ŝe jest takie przysłowie, Ŝe kto pyta nie błądzi. W wypowiedzi Ewy Rosak wymieniany kilkakrotnie jego zdaniem niesłusznie. Radny Kaczyński jest bardzo doświadczonym radnym. Dociekliwość radnego słuŝy nie tylko radnym, ale i prezydentowi. Chyli czoła przed radnym. Radna Ewa Rosak mówiła o racjonalizacji kosztów. Jego zdaniem nie moŝna mówić o racjonalizacji czegoś czego nie ma. Taki przykład da, 6 osobowy zarząd za kadencji Czartoryskiego, kiedy przewodniczącym rady był Kotowski podjął decyzję o zaciągnięciu obligacji na dokończenie OCK. Przed sesją, tydzień, dwa, prezydent spotykał się z klubami, które wówczas istniały. Nie moŝna mieć pretensji, Ŝe ktoś pyta, skoro w uzasadnieniu tego nie ma. JeŜeli ktoś mówi, to powinien w uzasadnieniu się pod tym podpisać. Byłby przeciwny, jeŝeli radny pytałby ubliŝając. Prezydent Miasta Ostrołęki Janusz Kotowski powiedział, Ŝe róŝne są sposoby współpracy prezydenta z organem stanowiącym. Wyjaśnił, Ŝe 6 osobowego zarządu nie było nigdy. To co uprawia radny Dymerski to się nazywa meta krytyka krytyka krytyki. Mówi radnej Rosak, Ŝeby nie krytykowała radnego Kaczyńskiego, krytykując radą Rosak. Według niego brakuje w tym spójności. Radny Tadeusz Kaczyński powiedział, Ŝe mówiąc o rozmowach na temat przekształcenia, miał na myśli rozmowy w gremiach samorządowych, prezydent wmawia mu, Ŝe myślał o jakiś bojówkach, gremiach kapturowych. On zwraca się z szacunkiem do niego, nie z krytyka, tylko omawia projekt uchwały. Decydujemy o jednostkach budŝetowych, a to dotyczy miasta i naszego społeczeństwa. Trochę go to zabolało. Dopytał się czy w paragrafie 3 na pewno naleŝności i zobowiązania przejmuje Urząd Miasta czy Urząd Miasta jest osobą prawną. Prezydent Miasta Ostrołęki Janusz Kotowski powiedział, Ŝe jest to forma Ŝartu, czasem jest taki sposób dyskusji, Ŝe się świadomie sygnalizując to przejaskrawia przykłady. Przeprosił radnego za ten Ŝart, nie zaleŝało mu na tym, Ŝeby urazić, bo nie o to mu chodziło. Mecenas Janusz Kobyliński powiedział, Ŝe w artykule 12 ustęp 4 pkt 2 mówa jest o tym, Ŝe naleŝności likwidowanej jednostki przejmuje Urząd. Tak ustalił to ustawodawca i my nie mamy prawa tego zmienić. Strona 19 z 49

20 Radny Dariusz Bralski powiedział, Ŝe mecenas przytoczył zapisy, gdzie najpierw mówi się o likwidacji, a później o powołaniu. Jak sprawa wygląda z pracownikami? Czy otrzymują oni wypowiedzenie i są ponownie zatrudniani? Czy moŝe taki wymóg jest tylko do uchwały, a przejęcie tych pracowników odbywa się bez wypowiedzenia. Mecenas Janusz Kobyliński powiedział, Ŝe z treści uchwały wynika, Ŝe pracownicy i mienie likwidowanej jednostki przejdą do nowo tworzonej jednostki. Przy likwidacji stosuje się art. 23 Kodeksu Pracy, który mówi o obowiązkach pracodawcy nowego. Jest tam określony sposób postępowania w takich sytuacjach. Pracownicy mogą zrezygnować z propozycji, które im się przedstawia. Traktuje się to wtedy jako wypowiedzenie ze strony pracodawcy. Pracownik z mocy prawa staje się pracownikiem nowej firmy. Radna GraŜyna Sosnowska powiedziała, Ŝe przed chwileczką dostała pismo ze ZNP podpisane przez pana Chorowicza. Jest tutaj zapis, który budzi jej zastrzeŝenia. W szkołach gdzie jest samodzielna księgowość zdarzają się wypadki opóźnienia wypłat. Zapytała się czy jest to prawda. JeŜeli tak to czym zostały spowodowane te opóźnienia. Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Maciak powiedział, Ŝe nie jest to sprawa dotycząca tego punktu. Poprosił, aby te pytanie przenieść do spraw róŝnych. Radna GraŜyna Sosnowska powiedziała, Ŝe są to argumenty, które dotyczą tej sprawy. Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Maciak powiedział, Ŝe jeŝeli radni tak uwaŝają to prosi o odpowiedz. Prezydent Miasta Ostrołęki Janusz Kotowski powiedział, ze pan Chorowicz był na spotkaniu, gdzie rozmawialiśmy z pracownikami zakładu obsługi. Były pytania, pan Chorowicz teŝ mógł te pytania postawić. Pismo wpłynęło dzisiaj. Wcześniej do niego niŝ do pana przewodniczącego. Zainteresował przewodniczącego tą sprawa. On nie zna praktyki opóźnień w wypłatach. Na pewno nie było to spowodowane zaniedbaniem czy specyficznym funkcjonowaniem jednej czy drugiej księgowości. Z pieniędzmi w oświacie jest niełatwo. Nie wie czy były jakieś opóźnienia, ale nie płynęły one z zaniedbania swoich obowiązków. W piśmie wskazaną szkołą jest SP 2. ZaangaŜowany związkowiec powinien takie rzeczy zgłaszać, wcześniej takie sprawy nie były zgłaszane. Stąd trudno mu powiedzieć o jakie szkoły i o jakie przypadki chodzi. Jest przeświadczony, Ŝe nikt nie działa przeciwko pracownikom. Szanując troskę, to jednak zastanawia go tego typu wrzutka. Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Maciak wyjaśnił, iŝ prezydent poinformował go o tym piśmie, do niego jeszcze ono nie trafiło. Zadekretował te pismo, aby radni mogli się z nim zapoznać. Radny Tadeusz Giers powiedział, Ŝe chciał postawić wniosek o zakończenie dyskusji, bo jest ona nuŝąca. Wiele tu zostało powiedziane. Z tego co widzi jednak radni mają problem i wątpliwości co do likwidacji i przekształcenia. W związku z tym swój wniosek wycofuje. Radna GraŜyna Sosnowska powiedziała, Ŝe teŝ chciała taki wniosek zgłosić. Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Maciak poprosił, aby nie robić tego z szacunku dla siebie samych, większość radnych zadała juŝ pytania, ale są radni, którzy oczekują na głos. Radna GraŜyna Sosnowska wycofała się ze swojego wniosku. Strona 20 z 49

Protokół Nr 35/09 z posiedzenia Komisji BudŜetowej RM w Sosnowcu w dniu roku (godz )

Protokół Nr 35/09 z posiedzenia Komisji BudŜetowej RM w Sosnowcu w dniu roku (godz ) Protokół Nr 35/09 z posiedzenia Komisji BudŜetowej RM w Sosnowcu w dniu 22.01.2009 roku (godz. 14.10 15.00) Posiedzenie odbyło się w sali 319 Urzędu Miejskiego w przerwie obrad sesji Rady Miejskiej w Sosnowcu,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz Zakończono godz.10:40

X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz Zakończono godz.10:40 PROTOKÓŁ NR X/11 Z SESJI RADY GMINY W KONECKU z dnia 30 listopada 2011r. Protokołowała: Magdalena Wawrzyniak X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz. 10.00 - Zakończono godz.10:40 Do pkt 1 go porządku

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/08. Obecni wg. załączonej listy obecności. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Andrzej Sauter

Protokół Nr 34/08. Obecni wg. załączonej listy obecności. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Andrzej Sauter Protokół Nr 34/08 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 8.02.2008r. o godz.9.00 w sali Nr 32, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul.zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku. P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku. Obrady I inauguracyjnej sesji Rady Gminy otworzył Pan Szymon Tomczyk

Bardziej szczegółowo

Lista pozostałych osób uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Lista pozostałych osób uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Protokół nr 11-10/2015 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia z dnia 22 września 2015 r. w Nowym Ratuszu, przy ul. Wały Jagiellońskie 1, w sali nr 007 Posiedzenie rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

Po chwili zebrano karty do głosowania i policzono głosy. Karty stanowią załącznik do protokołu.

Po chwili zebrano karty do głosowania i policzono głosy. Karty stanowią załącznik do protokołu. Protokół nr 01/01/2004 Z posiedzenia Komisji Doraźnej do Prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Miasta Gdańska na lata 2005-2009 w dniu 9 listopada 2004 roku o godz. 8.15 w sali 003 Nowego Ratusza w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/2013 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 29 marca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XXIX/2013 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 29 marca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XXIX/2013 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 29 marca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Andrzej Siemianowski o godz. 11 00 otworzył

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 25 października 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 25 października 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 25 października 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 14/2012 posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury z dnia 28 marca 2012 r.

Protokół Nr 14/2012 posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury z dnia 28 marca 2012 r. Or.BRP.0012.3.6.2012 Lublin, dnia 28 marca 2012 r. Protokół Nr 14/2012 posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury z dnia 28 marca 2012 r. W dniu 28 marca 2012 roku w Starostwie Powiatowym w Lublinie odbyło

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r. DPr-BRM-II.0012.11.9.2015 Protokół nr 11/VIII/2015 I. Obecność na posiedzeniu 1. Członkowie Komisji: - stan... 5 osób, - obecnych... 5 osób. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie 1 P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Godzina rozpoczęcia: 18:05 Godzina zakończenia: 18:40 Ad. 1.

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r.

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Dz.18.0020.1.31.2013 Podsumowanie: XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji. 4. Roczne Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXV/09 XXXV sesji Rady Miasta Szczecinek, odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Szczecinek w dniu 28 lipca 2009r.

PROTOKÓŁ Nr XXXV/09 XXXV sesji Rady Miasta Szczecinek, odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Szczecinek w dniu 28 lipca 2009r. PROTOKÓŁ Nr XXXV/09 XXXV sesji Rady Miasta Szczecinek, odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Szczecinek w dniu 28 lipca 2009r. Stan Radnych 20 Obecnych - 16 radnych. Nieobecni radni: Andrzej Jaszczur,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ z dnia... 2012 r. w sprawie likwidacji samodzielnej placówki oświatowej Centrum Kształcenia Praktycznego w Małkini Górnej i włączenia jej w skład

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r.

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Pani Przewodnicząca zapytała, czy są uwagi do planu pracy Komisji Budżetu u Rozwoju Gospodarczego Gminy (stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Pani Przewodnicząca zapytała, czy są uwagi do planu pracy Komisji Budżetu u Rozwoju Gospodarczego Gminy (stanowi załącznik Nr 5 do protokołu). Wyciąg z Protokołu Nr XVIII/2012 z sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 24 lutego 2012 r. Pani Przewodnicząca zapytała, czy są uwagi do planu pracy Komisji Budżetu u Rozwoju Gospodarczego Gminy (stanowi załącznik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola odbytego w dniu 22 stycznia 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola odbytego w dniu 22 stycznia 2015 r. PROTOKÓŁ Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta odbytego w dniu 22 stycznia Posiedzenie Komisji Edukacji Rady Miasta odbyło się w sali nr 203 opolskiego Ratusza. W chwili stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 BRMG-KSiB-II.0012.12.2015 PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 z nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w dniu 30 kwietnia 2015 roku, a rozpoczęło się o godz. 8.30,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku Porządek sesji: 1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Gminy Miedziana Góra. 2. Wręczenie przez Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Ad pkt. 1 załącznik nr 2 do protokołu. Maria Bałdyga Józef Kimera Tadeusz Szymańczyk Józef Kimera Lechosław Bołtrukanis Tadeusz Szymańczyk

Ad pkt. 1 załącznik nr 2 do protokołu. Maria Bałdyga Józef Kimera Tadeusz Szymańczyk Józef Kimera Lechosław Bołtrukanis Tadeusz Szymańczyk PROTOKÓŁ nr 38/09 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 16 listopada 2009 roku w godz. od 15 30 do 17 00 w sali nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. XXI Sesja IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa

Bardziej szczegółowo

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (858) Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (20.) oraz Komisji Ustawodawczej (183.) w dniu 22 kwietnia 2009 r. VII

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia.

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia. Protokół Nr 2/15 z 3-go posiedzenia odbytej w dniu 30 marca 2015 r. w sali narad w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 11.15, zakończenie - godzina 12.45. Posiedzenie prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia PROTOKÓŁ Nr 12/15 z posiedzenia wspólnego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 23 grudnia 2015r. Posiedzeniu komisji

Bardziej szczegółowo

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Protokół nr 6/2015 posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Suwałkach odbytego w dniu 22 kwietnia 2015 r. w godz. od 15 30 do 16 20 w sali 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Obecni

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007.

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.30. Na ogólny stan radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz

Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Majewski Przewodniczący Komisji Nauki,

Bardziej szczegółowo

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Protokół nr 53/2014 posiedzenia Komisji Finansowo-BudŜetowej Rady Miejskiej w Suwałkach odbytego w dniu 24 lipca 2014 r. w godz. 15 30 16 50 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r.

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 16 00. Wszyscy radni byli obecni.

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r.

P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r. P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r. W sesji uczestniczyło 14 radnych wg załączonej listy obecności : 1. Maria Bąk 2. Wioletta Dzioba 3.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Batory: Po tej stronie jesteśmy przypadkiem

Batory: Po tej stronie jesteśmy przypadkiem Batory: Po tej stronie jesteśmy przypadkiem autorka: Małgorzata Łojkowska Nasza naczelna zasada: nie robić niczego po próżnicy. Jeżeli coś jest potrzebne, to to robimy. Jeżeli nie jest, to nie o realizacji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII/14. z sesji Rady Miejskiej w Opocznie. w dniu 7 stycznia 2014r.

Protokół Nr XXXVIII/14. z sesji Rady Miejskiej w Opocznie. w dniu 7 stycznia 2014r. Protokół Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 7 stycznia 2014r. Ad.pkt.1 Otwarcie obrad. Trzydziestą ósmą sesję Rady Miejskiej w Opocznie zwołaną w trybie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Ad. PUNKT 2 W wyniku głosowania Komisja przy 11 głosami za i 1 głosie wstrzymującym przyjęła protokół Nr 13/2009. (12 radnych na sali obrad).

Ad. PUNKT 2 W wyniku głosowania Komisja przy 11 głosami za i 1 głosie wstrzymującym przyjęła protokół Nr 13/2009. (12 radnych na sali obrad). PROTOKÓŁ nr 14/2009 z dnia 12 października 2009r. z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Obradom przewodniczyła P. Małgorzata Szelenbaum - Przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 31/04 posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Suwałkach odbytego w dniu 16 grudnia 2004 r.

PROTOKÓŁ nr 31/04 posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Suwałkach odbytego w dniu 16 grudnia 2004 r. PROTOKÓŁ nr 31/04 posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Suwałkach odbytego w dniu 16 grudnia 2004 r. w sali nr 146 Urzędu Miejskiego, przy ul. Mickiewicza 1, w godz. od 16 30

Bardziej szczegółowo

Znak: BRM /09. Rada Miasta Nowego Sącza

Znak: BRM /09. Rada Miasta Nowego Sącza Znak: BRM.0053-44/09 Rada Miasta Nowego Sącza Protokół Nr XLIV/2009 z posiedzenia XLIV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza zwołanej w dniu 24 marca 2009 r. Ad. 1 Obrady XLIV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza w

Bardziej szczegółowo

Obrady nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbyły się w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Połaniec.

Obrady nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbyły się w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Połaniec. Połaniec, dnia 30.09.2015 r. Projekt Protokołu Nr XIII/2015 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 30 września 2015 roku. Obrady nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbyły się w sali narad

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2006

PROTOKÓŁ Nr III/2006 PROTOKÓŁ Nr III/2006 z przebiegu III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku odbytej w dniu 12 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Przewodniczący Rady Wioleta Muszyńska

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 16/2007. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji.

Protokół nr 16/2007. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji. Protokół nr 16/2007 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 11 grudnia 2007 roku. Członkowie Komisji zebrali się w Przedszkolu Miejskim

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie

Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji 2014-2018 odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie Ad.1. Otwarcie sesji przez Radnego najstarszego wiekiem

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r.

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. Obrady, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta VI kadencji prowadził najstarszy wiekiem radny MIROSŁAW GAJDA.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku XXXIX sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 28 stycznia 2014 roku w sali posiedzeń Rady Gminy Krupski Młyn przy ul. Głównej 5/1.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 23/IV/2012 posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łodzi, z dnia 2 kwietnia 2012 r.

Protokół nr 23/IV/2012 posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łodzi, z dnia 2 kwietnia 2012 r. I. Obecność na posiedzeniu: stan Komisji obecnych nieobecnych Protokół nr 23/IV/2012 posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łodzi, z dnia 2 kwietnia 2012 r. - 11 radnych, - 10 radnych,

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.9.2013.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXIII sesji Rady N R XXXIII/2013 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Głosowanie nad przyjęciem poprawki do porządku obrad: za - 15, przeciw 0, wstrzymało się 0. Poprawka została przyjęta.

Głosowanie nad przyjęciem poprawki do porządku obrad: za - 15, przeciw 0, wstrzymało się 0. Poprawka została przyjęta. Protokół Nr XIX z Sesji Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24.11.2015r. Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie ul. Kolejowa 16. Sesja rozpoczęła się o godz.14.30., a zakończyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR II/2014 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 11 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ NR II/2014 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 11 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ NR II/2014 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 11 grudnia 2014 roku Obrady pierwszej sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.12 00. Lista obecności radnych stanowi załączniki nr 1 i 2 do

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/87/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 lutego 2011 roku

Uchwała Nr VII/87/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 lutego 2011 roku Uchwała Nr VII/87/11 z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie powołania Gdańskiej Rady Oświatowej Na podstawie art.48 i 49 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r.

Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r. Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w ratuszu w sali 312 i trwało od godz. 16.10 do godz. 19.40. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie. Radny J. Golusda powiedział, Ŝe został złamany 10 ust. 2 statutu i sesja zwołana jest z naruszeniem prawa.

1. Otwarcie. Radny J. Golusda powiedział, Ŝe został złamany 10 ust. 2 statutu i sesja zwołana jest z naruszeniem prawa. Projekt Protokół nr XXXVI/2012 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim, która odbyła się na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim dnia 11 grudnia 2012 r. 1. Otwarcie.

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Statutowo Regulaminowej w dniu 14 stycznia 2016 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Statutowo Regulaminowej w dniu 14 stycznia 2016 r. Protokół z posiedzenia Komisji Statutowo Regulaminowej w dniu 14 stycznia 2016 r. PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku. 2. Opiniowanie wniosku o wyrażenie zgody

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r.

PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r. PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.30 i trwało do 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

DzierŜoniów, 16.11.2015 r. PROTOKÓŁ z I posiedzenia Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego

DzierŜoniów, 16.11.2015 r. PROTOKÓŁ z I posiedzenia Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego DzierŜoniów, 16.11.2015 r. PROTOKÓŁ z I posiedzenia Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego Posiedzenie Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego odbyło się w dniu 16 listopada 2015 roku o godz.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 2983 UCHWAŁA NR VIII/116/15 RADY MIASTA KUTNO w sprawie zmiany Statutu Miasta Kutno Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia 28/13 Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 lutego 2013r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia 28/13 Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 lutego 2013r. PROTOKÓŁ z posiedzenia 28/13 Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 lutego 2013r. Rozpoczęcie godz. 14 30 Lista obecności członków Komisji w załączeniu Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr III/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ Nr III/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Gminy p. Lesław Kuczyński otworzył o godzinie 17:30 obrady III sesji Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/322/09 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

UCHWAŁA NR XXXIV/322/09 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH UCHWAŁA NR XXXIV/322/09 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród. Na podstawie art. 49 ust.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 6/2014 z dnia 27 maja 2014 roku Rady Nadzorczej MONNARI TRADE SA z siedzibą w Łodzi

Uchwała nr 6/2014 z dnia 27 maja 2014 roku Rady Nadzorczej MONNARI TRADE SA z siedzibą w Łodzi Uchwała nr 6/2014 z dnia 27 maja 2014 roku Rady Nadzorczej MONNARI TRADE SA z siedzibą w Łodzi załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 27 maja 2014 roku w przedmiocie uchylenia

Bardziej szczegółowo

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX Elbląg, dnia 14.10.2011 r. BRM 0052/9/2011 PANI/PAN...... Uprzejmie informuję, że na dzień 27 października 2011 r. (czwartek) godz. 10:00 w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI BANKOWEJ IM. LEOPOLDA KRONENBERGA. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne

STATUT FUNDACJI BANKOWEJ IM. LEOPOLDA KRONENBERGA. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne STATUT FUNDACJI BANKOWEJ IM. LEOPOLDA KRONENBERGA ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne. 1 Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga zwana w treści Statutu Fundacją, ustanowiona została przez Bank Handlowy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/09 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z 8 grudnia 2009 r.

Protokół Nr 34/09 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z 8 grudnia 2009 r. Br. 0063-2-11/09 Protokół Nr 34/09 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z 8 grudnia 2009 r. Posiedzenie Komisji odbyło się w sali posiedzeń nr 36

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VI 2006 r. z VI sesji Rady Miasta Sulejówek odbytej dnia 22 lutego 2006 r. W Urzędzie Miasta w Sulejówku, ul.

PROTOKÓŁ Nr VI 2006 r. z VI sesji Rady Miasta Sulejówek odbytej dnia 22 lutego 2006 r. W Urzędzie Miasta w Sulejówku, ul. PROTOKÓŁ Nr VI 2006 r. z VI sesji Rady Miasta Sulejówek odbytej dnia 22 lutego 2006 r. W Urzędzie Miasta w Sulejówku, ul. Dworcowa 55 Na wstępie Przewodniczący powitał wszystkich zebranych gości. Przed

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 30/2012 Komisji Oświaty RM w Sosnowcu w dniu roku (godz )

Protokół Nr 30/2012 Komisji Oświaty RM w Sosnowcu w dniu roku (godz ) BRM.0012.6.30.2012.MT Protokół Nr 30/2012 Komisji Oświaty RM w Sosnowcu w dniu 20.08.2012 roku (godz. 15.15 17.15) Posiedzenie odbyło się w gmachu Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, przy Al. Zwycięstwa 20,

Bardziej szczegółowo

BRM Protokół nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 23 października 2012 roku

BRM Protokół nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 23 października 2012 roku BRM.0012.8.2012.2 Protokół nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 23 października 2012 roku Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad:

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej BRM.0012.9.9.2014.KJ Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej Data posiedzenia: 13.10.2014 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../13 RADY POWIATU PIASECZYŃSKIEGO z dnia r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Łbiskach

UCHWAŁA NR.../13 RADY POWIATU PIASECZYŃSKIEGO z dnia r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Łbiskach UCHWAŁA NR.../13 RADY POWIATU PIASECZYŃSKIEGO z dnia... 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Łbiskach Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.,

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 365/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2008 roku

UCHWAŁA Nr 365/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2008 roku UCHWAŁA Nr 365/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Lubaczów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku.

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku. Protokół nr 9/2015 posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. LII Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 października 2014 roku

PROTOKÓŁ. LII Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 października 2014 roku PROTOKÓŁ LII Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 października 2014 roku LII sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, trwała od godz.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 21 stycznia 2011 roku

P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 21 stycznia 2011 roku P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 21 stycznia 2011 roku Obecność na posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Protokół 31/2012 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej w dniu r. (godz. 15:15-17:00)

Protokół 31/2012 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej w dniu r. (godz. 15:15-17:00) BRM.0012.4.31.2012.MG Protokół 31/2012 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej w dniu 24.08.2012r. (godz. 15:15-17:00) Posiedzenie komisji odbyło się w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu w

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 35/08 z wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki i Rozwoju Miasta i Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 15-07-2008 r. o godz.

Protokół Nr 35/08 z wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki i Rozwoju Miasta i Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 15-07-2008 r. o godz. Protokół Nr 35/08 z wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki i Rozwoju Miasta i Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 15-07-2008 r. o godz. 15 30 W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Gdańska z dnia

Uchwała Nr Rady Miasta Gdańska z dnia Uchwała Nr Rady Miasta Gdańska z dnia w sprawie wyraŝenia woli zawarcia z Samorządem Województwa Pomorskiego umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

Pani Jadwiga Myczkowska przewidywane wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami to około 1 mln.zł.

Pani Jadwiga Myczkowska przewidywane wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami to około 1 mln.zł. Protokół Nr 82/09 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 04.12.2009r. o godz.9.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul.zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej INCO we Wrocławiu w dniu 22.04.2015r. otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie

Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie Obrady rozpoczęto w dniu 03.12.2010 r. o godzinie 11 00, zakończono w dniu 03.12.2010

Bardziej szczegółowo