Protokół Nr XVIII/2011 z sesji Rady Miasta Ostrołęki. z dnia 24 listopada 2011 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr XVIII/2011 z sesji Rady Miasta Ostrołęki. z dnia 24 listopada 2011 roku"

Transkrypt

1 Protokół Nr XVIII/2011 z sesji Rady Miasta Ostrołęki Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrołęki przy Placu Bema 1 w dniu 24 listopada 2011 r. Radni nieobecni na XVIII sesji Rady Miasta Ostrołęki: Mirosław Dąbkowski, Mariusz Popielarz, Wiesław Piaściński. Na sesji w dniu 24 listopada 2011 roku podjęto następujące uchwały: Uchwała Nr 184/XVIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie nadania odznaki honorowej Za zasługi dla miasta Ostrołęki, Uchwała Nr 185/XVIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie nadania odznaki honorowej Za zasługi dla miasta Ostrołęki, Uchwała Nr 186/XVIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie nadania odznaki honorowej Za zasługi dla miasta Ostrołęki, Uchwała Nr 187/XVIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego w Ostrołęce oraz nadania statutu, Uchwała Nr 188/XVIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie likwidacji jednostki budŝetowej p.n. Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia, Uchwała Nr 189/XVIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budŝetowego w miejską jednostkę budŝetową, Uchwała Nr 190/XVIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Śródmieście Płd. Goworowska w Ostrołęce dla części drogi lokalnej oznaczonej symbolem 23 KUL, Uchwała Nr 191/XVIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Ostrołęki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok, Uchwała Nr 192/XVIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Ostrołęki, Uchwała Nr 193/XVIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie miasta Ostrołęki, Uchwała Nr 194/XVIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, Strona 1 z 49

2 Uchwała Nr 195/XVIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Ostrołęki, Uchwała Nr 196/XVIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę określającą wzory formularzy informacji i deklaracji w sprawach podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, Uchwała Nr 197/XVIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ostrołęki na lata , Uchwała Nr 198/XVIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budŝecie miasta Ostrołęki na 2011 r., Uchwała Nr 199/XVIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Uchwała Nr 200/XVIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Rady Miasta Ostrołęki, Uchwała Nr 201/XVIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Maciak - otworzył XVIII sesję Rady Miasta Ostrołęki. Powitał Prezydenta Miasta Janusza Kotowskiego, Wiceprezydenta Grzegorza Płochę, wszystkich obecnych gości, przedstawicieli prasy oraz radnych. Stwierdził prawomocność obrad /lista obecności - załącznik do protokołu/. Powiedział, Ŝe radna Irena Nosek rozda za chwilę pocztówki ze akcji Komendy Miejskiej Policji, Miasta Ostrołęki, Prezydenta Miasta Ostrołęki i róŝnych firm Wyobraźnia i Rozsądek nim przyspieszysz pomyśl. 2. Wybór sekretarza obrad. Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Maciak - na sekretarza obrad zaproponował radnego Wojciecha Zarzyckiego. Radny wyraziła zgodę. Głosowanie: Za - 17 Przeciw 0 Wstrzymało się 0 Sekretarzem obrad został wybrany radny Wojciech Zarzycki. 3. Przedstawienie porządku obrad oraz jego zmiany. Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Maciak powiedział, Ŝe pojawiły się dwa błędy w porządku obrad sesji w tytułach w pkt 10 naleŝy dodać wyraz samorządowego przed wyrazem zakładu. W pkt 16 natomiast poprosił o wstawienie wyrazu określenia przed wyrazem stawek. Przeprosił za te błędy drukarskie. Poinformował teŝ, Ŝe wpłynęły Strona 2 z 49

3 autopoprawki prezydenta do pkt 10 dot. projektu uchwały w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budŝetowego w miejską jednostkę budŝetową; oraz do pkt 14 czyli projektu uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie miasta Ostrołęki. Wpłynęły takŝe dwa projektu uchwał z komisji prawa. Pierwszy z nich jest to projekt uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Zaproponował, aby ten projekt uchwały stał się punktem 19a dzisiejszych obrad. Poddał pod głosowanie wprowadzenie tego punktu jako 19a. Głosowanie: Za 17 Przeciw 0 Wstrzymało się - 0 Punkt 19a został wprowadzony. Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Maciak poinformował, Ŝe wpłynął projekt uchwały z komisji prawa w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Rady Miasta Ostrołęki. Zaproponował aby projekt ten stał się punktem 19b dzisiejszych obrad. Poddał pod głosowanie wprowadzenie tego punktu jako 19b. Głosowanie: Za 14 Przeciw 0 Wstrzymało się - 3 Punkt 19b został wprowadzony. Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Maciak zapytał się czy są jakieś uwagi do porządku obrad. Uwag nie było. 4. Przyjęcie protokołu XV sesji Rady Miasta Ostrołęki. Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Maciak powiedział, Ŝe protokół był do wglądu, zapytał się czy są jakieś uwagi do tego protokołu. Uwag nie było. Poddał pod głosowanie protokół z XV sesji Rady Miasta Ostrołęki. Głosowanie: Za 17 Przeciw 0 Wstrzymało się - 0 Protokół z XV sesji został przyjęty. 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyznania odznaki honorowej Za zasługi dla miasta Ostrołęki dla Pani Sabiny ElŜbiety Malinowskiej. Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Maciak powiedział, Ŝe sprawozda wszystkie 3 projektu uchwał z pkt 5,6,7 razem. Wyjaśnił, Ŝe do komisji odznaczeń wpłynęły trzy wnioski dotyczące: Sabiny ElŜbiety Malinowskie, Teresy Rybaczy i Mieczysława Romanika. Powiedział, Ŝe w materiałach przedstawione są Ŝyciorysy tych osób. Wszystkie te wnioski uzyskały jednomyślnie akceptację komisji odznaczeń. Otworzył dyskusję w tym punkcie. Strona 3 z 49

4 Radny Tadeusz Kaczyński zapytał się czy nie za późno są podejmowane te uchwały, bo w treści projektu jest zapisane, Ŝe wręczenie odznak ma nastąpić w 24 listopada 2011 r. czyli dziś. Czy ta uroczystość juŝ trwa. Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Maciak wyjaśnił, Ŝe uroczystości będą miały miejsce dziś wieczorem o godzinie JeŜeli chodzi o fakt, Ŝe dzień wręczenia pokrywa się z dniem przyznania poprosił o wyjaśnienie mecenasa. Radny Tadeusz Kaczyński powiedział, Ŝe w kwestii prawnej nie ma pytania i wątpliwości. Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Maciak poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyznania odznaki honorowej Za zasługi dla miasta Ostrołęki dla Pani Sabiny ElŜbiety Malinowskiej. Głosowanie: Za 17 Przeciw 0 Wstrzymało się - 0 Uchwała została podjęta. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyznania odznaki honorowej Za zasługi dla miasta Ostrołęki dla Pani Teresy Rybaczyk. Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Maciak otworzył dyskusję w tym punkcie, głosów w dyskusji nie było. Poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyznania odznaki honorowej Za zasługi dla miasta Ostrołęki dla Pani Teresy Rybaczyk. Głosowanie: Za 17 Przeciw 0 Wstrzymało się - 0 Uchwała została podjęta. 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyznania odznaki honorowej Za zasługi dla miasta Ostrołęki dla Pana Mieczysława Romanika. Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Maciak otworzył dyskusję w tym punkcie, głosów w dyskusji nie było. Poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyznania odznaki honorowej Za zasługi dla miasta Ostrołęki dla Pana Mieczysława Romanika. Głosowanie: Za 17 Przeciw 0 Wstrzymało się - 0 Uchwała została podjęta. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego w Ostrołęce oraz nadania statutu. Strona 4 z 49

5 Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Maciak powiedział, Ŝe członkowie Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowali ten projekt uchwały głosami 6 za, przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Otworzył dyskusję w tym punkcie. Prezydent Miasta Ostrołęki Janusz Kotowski powiedział, Ŝe samorząd Ostrołęki - jeŝeli chodzi o takie miejsca i punkty, gdzie zwłaszcza dzieci młodzieŝ, moŝe się spotykać by dobrze i twórczo spędzać czas wolny dba. Ostatnie lata przyniosły powstanie wielu takich miejsc na terenie poszczególnych osiedli. Myśli tu o osiedlu Stacja, Sienkiewicza czy Wojciechowice. Są to punkty, gdzie dzieci, młodzieŝ, a często i dorośli mogą się spotkać, gdzie mogą rozmawiać i spędzać twórczo czas wolny. JeŜeli chodzi o ten projekt uchwały to zgodnie ze zmianami ustawowymi i wskazaniami choćby strony wojewódzkiej, proponujemy by powołać taki zespół, który będzie ogarniał te placówki w jeden organizm. W Ŝadnym wypadku nic nie likwidujemy, chcemy natomiast tę pracę skoordynować. W przyszłości chcemy, aby taka miejsca w Ostrołęce powstawały. Bez wątpienia wiele osób jest do objęcia taką opieką. Jest zawsze wdzięczy osobom, które pomagały w powstawaniu takich placówek, chociaŝby radnej Magdaleny Jaworowskiej, Przewodniczącej Rady Osiedla Sienkiewicza Dorota Andrzejczyk, radnego Jerzego Grabowskiego, radnej Ewy Rosak. Nasz samorząd w tej dziedzinie działa sprawnie. Na wszystkie pytania dotyczące projektu uchwały postara się odpowiedzieć wraz ze swoimi pracownikami. Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Maciak otworzył dyskusję w tym punkcie. Głosów w dyskusji nie było. Poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego w Ostrołęce oraz nadania statutu. Głosowanie: Za 18 Przeciw 0 Wstrzymało się - 0 Uchwała została podjęta. 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie likwidacji jednostki budŝetowej p.n. Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia. Sprawozdawca Komisji BudŜetu i Finansów Ewa śebrowska Rosak powiedziała, Ŝe zadania tego zakładu zostanie przejęte przez nowo utworzoną jednostkę. Jak wynika z uzasadnienia przejecie zadań nie powoduje skutków finansowych dla miasta Ostrołęki. Członkowie Komisji rozpatrzyli przedmiotowy projekt uchwały głosami 2 za, przy 1 wstrzymującym się, przeciwnych nie było. Sprawozdawca Komisji Oświaty Irena Nosek powiedziała, Ŝe uchwała ta ma na celu reorganizację zadań MOSiR-u i ZOOiAZB poprzez utworzenie jednostki p.n. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce. Zadania MOSiR i zakładu obsługi zostaną takie same. Pracownicy zostaną przejęci, zakres prac realizowanych przez jednostkę nie ulegnie zmianie. Część oświatowa zakładu zostanie przesunięta do placówek oświatowych. Jak zapewniał prezydent na posiedzeniu komisji ruchy nie będą gwałtowne, będzie to wszystko przemyślane, wdraŝane stopniowo. Komisja Strona 5 z 49

6 pozytywnie rozpatrzyła przedmiotowy projekt uchwały głosami 4 za, przy 2 przeciwnym i 1 wstrzymującym się. Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Maciak otworzył dyskusję w tym punkcie. Radny Rafał Dymerski powiedział, Ŝe ten punk łączy 3 punkty, zakład MOSiR- u i nowy zakład. Zaproponował, aby komisja wydały informacje o wszystkich i dyskutować o trzech tematach. A później oddzielnie głosować. Bo nie moŝna dyskutować tego oddzielnie. Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Maciak poprosił o wyjaśnienie o jakie 3 punkty chodzi, bo jego zdaniem temat dotyczy 2 punktów 9 i 10. Radny Rafał Dymerski powiedział, Ŝe chodzi mu o punkt dotyczący likwidacji i przekształcenia. Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Maciak poddał pod głosowanie wniosek radnego Rafała Dymerskiego, aby dyskusja z punktu 9 i 10 odbyła się wspólnie i aby dopuścić w tym punkcie sprawozdania z komisji dotyczące punktu 10. Głosowanie: Za 18 Przeciw 0 Wstrzymało się - 0 Wniosek uzyskał akceptację Rady Miasta. Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Maciak poprosił o wystąpienie sprawozdawców punktu 10 w sprawie przekształcenia zakładu budŝetowego w miejską jednostkę budŝetową. Sprawozdawca Komisji BudŜetu i Finansów Ewa śebrowska Rosak powiedziała, Ŝe przedmiotem zainteresowania były skutki finansowe związane z projektem. Jak wynikało z uzasadnienia były one znikome. W przygotowanej autopoprawce zostały przygotowane szczegółowe informacje dotyczące skutków finansowych, związane są one ze zmianą nazewnictwa, wyrobieniem nowych pieczątek itp. Członkowie Komisji rozpatrzyli przedmiotowy projekt uchwały głosami 2 za, jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. Sprawozdawca Komisji Sportu i Turystyki Dariusz Bralski powiedział, Ŝe członkowie komisji rozpatrzyli przedmiotowy projekt uchwały głosami 2 za, przy 3 wstrzymujących i 1 przeciwnym. Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Maciak otworzył dyskusję w punkcie 9 i 10. Prezydent Miasta Ostrołęki Janusz Kotowski powiedział, Ŝe projekty, które mamy przed sobą juŝ w dyskusjach wywoływały duŝo kontrowersji. To zrozumiała rzecz, bo zawsze to co nowe, to co moŝe nastąpić budzi niepokój, zwłaszcza, gdy dotyczy ludzi w wymiarze pracowniczym. Na spotkaniach z pracownikami oby podmiotów, którzy jak wierzy utworzą nową jednostkę samorządową, niepokojących głosów było duŝo. Pytań było duŝo. W przekazie medialnym, młodej i niedoświadczonej dziennikarki wyglądało na to, Ŝe prezydent jest groźny, odpowiadał to samo, ludzie otworzyli się dopiero przed nią. On rozumie młodość i cel pisania, mocno go to nie dziwi, traktuje to jako czas nauki jeszcze. Warto zebrać argumenty, które wnioskodawcom przyświecały przy przygotowaniu tego projektu uchwały. Powiedział, Ŝe chce szukać lepszych rozwiązań, decyzje nie są podyktowane krytyką zastanej czy obecnej rzeczywistości. On nigdy nie wyraził się w ten sposób, Ŝe firmy działają źle, Ŝe pracownicy się nie starają. Chodzi o to, aby szukać rozwiązań, które przyniosą samorządowi jeszcze bardziej racjonalne działanie, jeszcze lepsze efekty. Rzecz dotyczy podmiotów, które Strona 6 z 49

7 działają w dość róŝnych obszarach Ŝycia samorządowego. Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia zajmuje się właśnie obsługą jednostek oświatowych, zwłaszcza szkół podstawowych i przedszkoli. W innej części swojego działania zajmuje się porządkiem, czystością i remontami. Bez wątpienia bardzo waŝnym polem działania jest wsparcie osób, które mają trudności na rynku pracy. Ma tu na myśli aktywne zwalczanie bezrobocia. Z kolei MOSiR od lat działający w naszym samorządzie, czuwa nad funkcjonowaniem bazy sportowej, ale teŝ podejmuje róŝne inne sprawy. Teraz proponujemy, aby te dwa podmioty utworzyły jeden nowy podmiot. Pokrywające się zadania będą mogły być realizowane w sposób jeszcze bardziej skoordynowany. Sprzęt, który posiadają obydwie jednostki będzie moŝe jeszcze lepiej wykorzystany. Złączone zadania mogą być sprawnie i dobrze wykonywane. Choć obecnie wielu ludzi w oby firmach dokłada wszelkich starań, aby zadania były wypełniane jak najlepiej. Od początku dyskusji nie ukrywał co przyświeca działaniu dalekosięŝnemu. Chodzi o obszar oświaty i finansowej obsługi oświaty. W sposób ewolucyjny zamierza przekazać obsługę księgową przekazać do jednostek. Sądzi, Ŝe byłoby najlepiej, gdyby dyrektor jednostki i słuŝby księgowe działały razem. Oświata jest największym obszarem odpowiedzialności samorządowej. KaŜde działanie racjonalne moŝne przynieść dobre efekty, a kaŝde niedoskonałe działanie przynosi tez duŝe trudności. Przypomniał, Ŝe oświata to prawie 42 procent naszego budŝetu. To tez trudny układ relacji między stroną rządową a samorządową, wynagrodzenia nauczycieli ustala strona rządowa, a stroną odpowiedzialną za wypłacenie jest samorząd, gdzie subwencja oświatowa na same płace nie starcza. Jest to dziedzina bardzo istotna, ale tez trudna. Szanując dotychczasowe działania, szukamy takie działania, które by jeszcze dziedzinę oświaty bardziej racjonalizowało. Są róŝne podejmowane ruchy przez samorządy, słyszy się raz po raz, Ŝe w powiecie ostrołęckim zlikwidowano szkołę, złączono jednostki. My takich ruchów nie wykonujemy. W poprzedniej kadencji podjął próbę reorganizacji sieci szkół, która by wiązała się z likwidacją jednej placówki z przeniesieniem całych klas do innych szkół, zapewnieniem pracy dla wszystkich nauczycieli. Niektórzy radni do dziś uwaŝają, Ŝe było to złe działania, on drugi raz próby nie podejmuje, choć jest przekonany, Ŝe gdyby była pewna konsekwencja to kilku nauczycieli z tej szkoły powinno się zwolnić. Chodzi o to, Ŝe niektóre klasy są małe i naleŝałoby je połączyć. Nie wie co przeciwnicy tamtych działań dziś powiedzieliby zwalnianym pracownikom, być moŝe byłaby to wina prezydenta. Szkoła funkcjonuje, ale trudności na rynku pracy nauczyciele mają. Wtedy miała jeszcze znaczenie opinia kuratorium, dziś Rada moŝe decydować sama. Jednak takiej próby nie podejmuje, stara się podejmować inne działania. Stara się ograniczać koszty, ale nie przez zwolnienia ludzi. Taka motywacja mu przyświeca. Najprościej moŝna oszczędzać zwalniając ludzi, ale takich działań podejmować nie chce. Zadania zostają, te pokrywające się będą racjonalniej wykonywane. Z czasem będziemy przekazywać sprawy finansowe do placówek czuwając, aby ten proces przebiegał sprawnie i bezpiecznie. Te działania przynoszą czasem niepokój i atak, to nie jest sprawa Ŝycia i śmierci, jeśli Rada podejmie decyzję, Ŝe ma zostać po staremu, on oczywiście przyjmie to z szacunkiem. Drugi raz do sprawy nie będzie podchodził. Nie ma sensu, aby podobnie jak w przypadku salony gier wracał ten sam temat co miesiąc czy dwa. Powiedział, Ŝe spotkał się z załogą, starał się wyjaśniać na czym zmiany polegają i co przyniosą pracowników. Pewnie niektórych przekonał, innych nie. Choć nie są to rozmowy łatwe i Strona 7 z 49

8 nieobowiązkowe, a i tak w mediach pojawia się później opinia, Ŝe wszystko było nie tak. Ale według niego takie rozmowy są potrzebne. MoŜna byłoby nic nie zmieniać i byłaby spokojniejsza praca, ale nasza odpowiedzialność i nasze działania polegają, na tym, aby odwaŝne decyzje, reformatorskie podejmować. Poprosił radnych, aby spojrzeli nie tylko na groźne słowa likwidacja, ale takŝe na cel działania. Powiedział, Ŝe ogromna część pracowników na niezmienionych warunkach będzie pracować. Podobną praktykę przeŝyliśmy gdy osoby były przenoszone ze starego basenu na nowy basen. Szukamy lepszych rozwiązań, nie chcemy niszczyć, likwidować, chcemy doprowadzić do tego, aby zadania były wykonywane jeszcze bardziej racjonalnie. Radny Rafał Dymerski powiedział, Ŝe co innego zawarte jest w materiałach a co innego zawarte jest w wypowiedzi. OtóŜ w materiałach nie ma nakreślonych kierunków, celów, analizy ekonomicznej. Jest projekt uchwały i 4 zdania uzasadnienia. Na Komisji BudŜetu i Finansów wstrzymał się od głosu, bo Statut mówi, Ŝe ta komisja powinna zając stanowisko w sprawie skutków finansowych. W materiałach nie ma informacji jakie będą skutki finansowe, czy na tym budŝet skorzysta czy będzie trzeba dołoŝyć środki. Nie ma podanej informacji w materiałach ile osób pracuje w Zakładzie Obsługi Oświaty i jakie są koszty ich utrzymania. On się zgadza z prezydentem, Ŝe wniósł projekt i uszanuje decyzję Rady, bo musi uszanować. Ona jako radny podejmuje decyzję i on odpowiada przed społeczeństwem. Zgadza się z prezydentem, Ŝe kierunki i cele. śe gdyby dziś projekty miały napisane projekty, następnie analiza skutków. 10 czy 15 lat temu była informacja ludzi o wyŝszym wykształceniu, chyba za prezydenta Nowaka, jak dostał informacje z Urzędu Statystycznego, koleŝanka Nosek była, to człowiek się za głowę wziął, Ŝe w mieście jest tak mało ludzi z wyŝszym wykształceniem. Dziś to się zmieniło o kilkaset procent. W Ostrołęce nie szkolono w kierunku ekonomicznym. W Ostrowi było coś takiego. W zakładach pracy ludzie, chodzi tu o panie, w wieku przedemerytalnym 2-3, jeŝeli ma dziś wykształcenie technikum mechaniczne czy liceum ogólnokształcące, przez tyle lat pracy jest fachowcem w księgowości. Ale dziś w nowym podmiocie nie moŝna zatrudnić na księgową. JeŜeli ogłosimy konkurs zgłoszą się młodzi ludzie po studiach. Przy parkometrach była teŝ rozmowa, Ŝe ludzie nie będą mieli problemów z pracą, Ŝe będzie troska. On był przeciw, bo mieliśmy napisane. On jako radny nie ma podanej analizy, kierunków. Chciał, aby na komisji podano, kto jakie ma wykształcenie. Skutki finansowe mogą być korzystne, ale będzie strata dla Miasta. Sami sobie zaprzeczamy. Centrala nie w pełni daje nam środki, w sejmie się przyznają. Niektóre samorządy podejmują działania oszczędnościowe, w kaŝdej szkole musi powstać, jeŝeli ewolucyjnie to 4 etaty. Subwencja jest na ucznia. Zakład pracy musi mieć księgową i zastępcę i musi być kasjerka. Nie moŝe księgowy być kasjerem. Nie moŝna robić dalej zmian nazwy, bo wszyscy będą kojarzyć, Ŝe obiekty sportowe to jest MOSiR a nie jakiś Zakład Zarządzania Obiektami. To juŝ jest przyjęte, przez kilkadziesiąt lat był WOSiR MOSiR. Stara nazwa będzie dalej funkcjonowała. Nie wie co przyświeca zmianie nazwy. Nie wie czemu nazwa jest zmieniana. Komisja BudŜetu i Finansów opiniowała skutki finansowe, to zadawał pytanie jakie. Nawet jeŝeli skutków finansowych nie ma, to musi być to poparte analizą. JeŜeli w kaŝdym zakładzie jest dwóch księgowych, to nie czarujmy się w nowym zakładzie nie będzie dwóch księgowych. Zadaje pytanie dlaczego materiałów szczegółowych nie dano. We Wrocławiu, które podawane jest jako przykład, to akurat odwrotnie się dzieje, Strona 8 z 49

9 on uwaŝa, Ŝe subwencja jest na ucznia, koszty w szkole będą większe. Powiedział, Ŝe dziś głupio jest w przededniu wigilii, bo święta za pasem, oświetlenie świąteczne juŝ jest, tylko śniegu nie ma, Ŝeby ludziom stresy fundować., bo uczciwie powie, wieŝe się to ze zwolnieniami. A nie ma zapisane, Ŝe wszyscy 100 procent będą pracować w połączonym zakładzie. Kryzys idzie, sejm ma podatki wprowadzać, będzie się to z firmami wiązało. Powinniśmy patrzeć, aby nie iść w ciemno z reorganizacją bez analizy. Nie mówi tu przeciw kierunkom prezydenta, tylko mówi, Ŝe jako radny nie ma w materiałach tych analiz. To jest podstawą, Ŝe nie moŝe tego poprzeć i głosować jako radny. Prezydenta Miasta Ostrołęki Janusz Kotowski powiedział, Ŝe radny Rafał Dymerski poruszył wiele wątków, nie jest chyba w stanie wyjaśnić wszystkich wątpliwości i wątków, które poruszył radny, do niektórych jednak się odniesie. Zachęcił, aby wszystkie wątpliwości zebrać razem i niektóre przez redukcję same by się wyjaśniły. JeŜeli radny mówi, Ŝe w zakładzie nie będzie potrzeby dwóch kadrowych, a za chwilę mówi, Ŝe w szkole będzie potrzeba nowego. W konstrukcji umysłowej, osobę, która nie będzie potrzebna w zakładzie moŝna przenieść do szkoły, gdzie będzie potrzebna. Podpowiada koleŝeńsko, bo nikomu nie słuŝy martwienie się tym, co w rzeczywistości nie istnieje. Drugą sprawą jest to, co ma nam zaproponować sejm, za to nie jest w stanie wziąć odpowiedzialności. Niedawno były wybory, większość Polaków wybrała i trzeba się z tą rzeczywistością pogodzić. Radny jest w strukturach, które rządzą Polską i na pewno zginąć nie da. Nie zgadza się z radnym, Ŝe nie ma uzasadnienia, na dzień przekształcenia pozapisywane jest wszystko w projekcie uchwały, mienie i pracowników przejmuje nowo utworzona jednostka. Jest napisane, Ŝe nie spowoduje to dodatkowych skutków finansowych. W uzupełnionym, rozszerzonym uzasadnieniu mamy napisane skutki finansowe związane z wyrobieniem nowej pieczątki będą, ale nie są to sprawy, które nas budŝet zabiją. JeŜeli chodzi o nazewnictwo, to on wie, Ŝe człowiek się przyzwyczaja. Wielu Polaków przyzwyczaiło się do skrótu ZTS, a później wróciło do PSL. Nie ma co się martwić, Ŝe nie przyzwyczaimy się do nowej nazwy. Oczywiście, Ŝe się przyzwyczaimy. Nie jest to problem nie do przeŝycia. Powiedział, Ŝe dziś dokonujemy przekształcenia. UwaŜa, Ŝe traktowanie pracowników z obszaru samorządowego jest przyzwoite. Nie jest tak, Ŝe nie prowadzi się z ludźmi rozmów, nie mówi się: nie wasza sprawa - decyduje samorząd. Takiego kierunku na szczęście nie ma. Uzasadnienie zasadnicze dyspozycje wypełnia, po to jest dyskusja, komisja i rada, aby te wątpliwości wyjaśniać. Nie wszystko musi być napisane, i rozpisane, aby było przekonujące. JeŜeli chodzi o skład pracowników, to przewodnicząca Nosek dotarła do takich informacji, nie były one tajne. Powiedział, Ŝe pierwsi dyrektorzy, którzy mają obsługę księgową w zakładzie zwrócili się - bez nacisków prezydenta czy współpracowników, z prośbą, aby mogli rozpocząć przygotowania do przejęcia księgowości. Oczywiście z tą myślą, aby skorzystać z doświadczenia osób zatrudnionych w zakładzie. MoŜna by było nic w tej dziedzinie nie robić, szanować dotychczasowy dorobek i czekać na to co się stanie. On oczywiście dorobek i pracowników szanujemy, ale nie musi być tak, Ŝe zostają wszystkie nazwy i struktury. NaleŜy szukać, szanując dotychczasową pracę, jeszcze lepszych rozwiązań. Radna GraŜyna Sosnowska powiedziała, Ŝe chciała zabrać, głos, ale rezygnuje z niego, bo nie będzie traciła swojego głosu i umiejętności intelektualnych na odpowiadanie panu Strona 9 z 49

10 Dymerskiemu na temat jej osoby. Bardzo się cieszy, Ŝe pan Dymerski tak czujną uwagę zwraca na jej gesty, ruchy i uśmiechy. Radny Rafał Dymerski powiedział, Ŝe on nie jest zdenerwowany, a widzi z drugiej strony zdenerwowanie, powie dlaczego. Po pierwsze chce podziękować, bo nie wie z kim go pomylono, a moŝe prezydent dowiedział się, Ŝe jest ministrem, bo powiedział prezydent, Ŝe w strukturach jest. Krajowych i coś decyduje, On nie wie o tym i bardzo miło mu jest. Druga sprawa to jest dumny bo niepotrzebnie prezydent to wrzucił, Ŝe od 36 lat jest ludowcem. Nie zmienił przynaleŝności partii, a partia nazwę zmienił, bo się historia w kraju zmieniła. Nie był w organizacji, która nazywała się ROAD, PC, AWS, ZChN i PiS. UwaŜa, Ŝe to nie ma nic wspólnego i prezydencie merytorycznie spokojnie. Prosi, aby nie zrobić sprytnie, nie wkładać, bo kto słucha, Ŝe Rafał Dymerski ciemnotę wciska, Ŝe dwóch księgowych, w materiałach jest zapisane, na komisji budŝetu i dziś prezydent powiedział, Ŝeby się nie obawiać, bo nie ma, Ŝe od jutra idą ludzie do szkół, Ŝe będą tworzone nowe etaty. Powiedział, Ŝe dziś, kiedy zakłady ulegają połączeniu, to w kaŝdym zakładzie jest księgowy i zastępca, w związku z tym nie moŝe być dwóch księgowych i dwóch zastępców. Prezydent powiedział, Ŝe nie będzie z dniem uchwalenia od razu przejścia do szkół. Skoro tego nie ma, nie moŝe być po dwóch księgowych i kadrowych. Nie wypada wciskać mu w usta partyjnictwo na sesji. W poprzedniej kadencji chwalił prezydent PSL, gdy był wicemarszałkiem. Na sesji padały takie ciepłe słowa do marszałka Struzika i wszędzie prezydent dziękował. A teraz struktury PSL wrogiem. Powiedział kiedyś, Ŝe będzie zawsze popierał wszystkie uchwały, które słuŝą miastu. Miasto to jest nasze społeczeństwo. Będzie przeciw, a dziś się przyznaje, Ŝe przeciw dlatego, Ŝe nie posiada wiedzy. W materiałach tej wiedzy nie ma. UwaŜa, Ŝe walczyliśmy o demokrację, kaŝdy róŝną drogą w Ŝyciu, dziś uczymy się tej demokracji i mamy wolność wypowiedzi i kaŝdą wypowiedź naleŝy uszanować. Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Maciak powiedział, Ŝe mimo demokracji i wolności słowa jesteśmy w dwóch tematach: likwidacja jednostki budŝetowej ZOOiAZB a takŝe przekształcenia MOSiR. Prezydenta Miasta Ostrołęki Janusz Kotowski powiedział, Ŝe operując przykładami nie ma nic złego na myśli, radny Dymerski rozumie co chce, a on tylko podał przykład, Ŝe nie zawsze naleŝy się przywiązywać do jednaj nazwy. Nie dotykając nikogo i nie mówiąc kogo lubi a kogo nie. Marszałka Struzika uwaŝa za najlepszego samorządowca nie tylko na Mazowszu, ale iw Polsce. Ten pogląd mu się nie zmienił. Zresztą nie tylko on tak uwaŝa, ale kilkadziesiąt tysięcy wyborców uwaŝa podobnie. UwaŜa, Ŝe marszałek Struzik jest niezwykle pracowitym, godnym i mądrym samorządowcem i choćby się 10 razy koalicja zmieniała, on tak będzie uwaŝał. Wracając do sprawy chodzi o racjonalizację, próba pójścia w dobrym kierunku, pochylenie się z troską nad pytaniem co zrobić w obszarze oświaty, Ŝeby tej najtrudniejszy obszar działania samorządowego ogarniać a moŝe nawet poprawiać. A jeŝeli uda się lepiej wykorzystać sprzęt to tym lepiej. Zaznaczył, Ŝe świat się nie rozsypie jeŝeli zostanie po staremu. Zachęcił jednak do podjęcia odwaŝnej decyzji. Odpowiedzialność zawsze spada na prezydenta, bo rada pracuje jako pewne gremium. Z szacunkiem myśli o pracy radnych. Jakakolwiek decyzja zapadnie, to pytania będą do projektodawcy, on to przyjmuje na siebie. Strona 10 z 49

11 Radny Maciej Kleczkowski powiedział, Ŝe to kolejny bezsensowny, nieekonomiczny, nieracjonalny i niezgodny z logiką i zdrowym rozsądkiem projekt uchwały. Niestety taki mamy stan faktyczny, musimy się z tym pogodzić i przyzwyczaić. Dziś prezydent chce połączyć dwie firmy, które nie mają praktycznie ze sobą nic wspólnego. Jakiś czas temu natomiast rozsądnym byłoby włączenia Parku Wodnego do MOSiR. Te firmy działają na jednej płaszczyźnie, prezydent był wówczas innego zdania, podobnie jak większość Rady. Być moŝe dzisiejsza sprawa ma drugie dno. Przypomniał, Ŝe wkrótce po utworzeni Parku Wodnego pracę znalazło kilku menadŝerów. Dziś mamy taką sytuację, jakbyśmy chcieli połączyć fryzjera z lodziarzem. MoŜna i tak. Prezydenta Miasta Ostrołęki Janusz Kotowski powiedział, Ŝe wypowiedz radnego na temat logiki z logiką nie ma nic wspólnego. Więc trudno tu odpowiadać. Zachęcił, jeŝeli wydaje się takie oceny, aby dodawać moim zdaniem. Nie radny Kleczkowski jest d tego, aby obiektywnie stwierdzać co jest logiczna, a co nie. Swoje zdanie radny oczywiście ma prawo mieć. Dotyka pan równieŝ decyzji większości Rady. To Ŝe radny Kleczkowski nie szanuje jego funkcji, zdąŝył się juŝ przygotować, ale wobec radnych powinien się radny trochę zastanowić. Dziś zarządzanie oświatą, łataniem dziur i utrzymanie porządku teŝ nie ma za sobą wiele wspólnego, ale radny Kleczkowski tego nie zauwaŝa. Radny Ryszard śukowski powiedział, Ŝe chce bardzo pogratulować prezydentowi, Ŝe podejmuje trudną, ale bardzo odwaŝną decyzję, wielu się z tym problemem chciało zmierzyć, ale nie doprowadziło do końca jak obecny prezydent. Powiedział, Ŝe występuje w imieniu nauczycieli, wychowawców i własnym. On chciałby, aby komórkę finansową i kadrową przybliŝyć bezpośrednio placówce. Dlaczego on nauczyciel ma iść ileś metrów do zupełnie innego budynku, aby uzyskać zaświadczenia o poborach. Takie zaświadczenie przygotowuje jedna osoba a i tak musi podpisać je dyrektor placówki. On chce, Ŝeby to było blisko, on nie chce ganiać za pieniędzmi za podręczniki. Nie chce czekać ileś dni czy tygodni, rodzice teŝ nie chcą czekać. Wielu dyrektorów posiada w swoich placówkach takie komórki. NajwyŜszy czas jest to uporządkować. Powiedział, Ŝe jest to relikt z lat 80. jeŝeli chodzi i kompetencje finansowe, to ta sprawa nabierała rumieńców juŝ od dłuŝszego czasu. Osoby mogły w tym czasie podnieść swoje kwalifikacje, tym bardziej, Ŝe moŝliwości w Ostrołęce są bardzo duŝe. Zadaniem dyrektora będzie przeorganizowanie tych spraw. Zastanawia się dlaczego mają być zatrudniane kolejne osoby. Jako nauczyciel chciałby, aby ta sprawa funkcjonowała inaczej. On będzie głosował za. Radny Wojciech Zarzycki powiedział, Ŝe martwi się, Ŝe znika nazwa Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Mieszkamy, zyjemy w byłym mieście wojewódzkim, gdzie takie jednostki, zakłady budŝetowe funkcjonują. Na wsiach funkcjonują Gminne Ośrodki Sportu i Rekreacji. W mniejszych miastach OSiR. Ta nazwa funkcjonuje praktycznie w całym kraju. MOSiR jest po to, aby organizować, zarządzać, kreować działania sportowe. Zgodzi się z wypowiedzią radnego Kleczkowskiego, iŝ zasadnym by było, aby Park Wodny był zarządzany przez MOSiR. W niedalekiej przyszłości Miasto będzie budowało pełnowymiarową halę sportową, halę do tenisa ziemnego. Powstaną bardzo ładne obiekty sportowe. MOSiR powinien tym administrować. Powinien teŝ organizować więcej imprez sportowych. Robi wiele dobrych imprez sportowych: Maraton Kurpiowski, Turniej Harabasza, prowadzi akademię siatkówki w mieście. MOSiR nie jest dla niego jednostką, Strona 11 z 49

Protokół Nr LVII/2009 z sesji Rady Miasta Ostrołęki 13 listopad 2009 rok

Protokół Nr LVII/2009 z sesji Rady Miasta Ostrołęki 13 listopad 2009 rok Protokół Nr LVII/2009 z sesji Rady Miasta Ostrołęki 13 listopad 2009 rok Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrołęki przy Placu Bema 1 w dniu 13 listopada 2009 r. Na sesji w dniu 13

Bardziej szczegółowo

4) przedstawienie stanowiska Prezydenta w sprawie złoŝonych wniosków,

4) przedstawienie stanowiska Prezydenta w sprawie złoŝonych wniosków, P R O T O K Ó Ł N R IV/2010 z czwartej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 30 grudnia 2010 roku w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r.

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Rozpoczęcie Sesji: godz. 9.00 Zakończenie Sesji: godz. 12.40 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik.

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik. P R O T O K Ó Ł N R XLV/2008 z czterdziestej piątej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 27 października 2008 roku w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 Posiedzenie otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI (14.01.2011 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 10 radny Bogusław Śmigielski,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku

Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku Obecni radni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu sesji. Nieobecni radni Krzysztof Gnacy, Andrzej

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Radni jednomyślnie głosowali za przyjęciem protokołu z XXV sesji. obrady prowadził Przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego

Radni jednomyślnie głosowali za przyjęciem protokołu z XXV sesji. obrady prowadził Przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego Protokół Nr XXVl/2013 z XXVI sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego odbytej w dniu 31 stycznia 2013 roku w Starostwie Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 rozpoczętej o godz. to.oo, a zakończonej o godz.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 37/2008

P R O T O K Ó Ł Nr 37/2008 P R O T O K Ó Ł Nr 37/2008 z XXXVII sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 25 czerwca 2008r. o godz.11.00 w sali narad Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.sikorskiego 3-4. Sesję zwołano zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII / 11

Protokół nr VIII / 11 BRM. 0002.3.2011 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu Data publikacji : 02.04.2008 Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu P R O T O K Ó Ł N R XXX/2008 z trzydziestej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 25 lutego 2008 roku w sali Urzędu Stanu

Bardziej szczegółowo

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC BRM.0012.3.8.2011.KJ Protokół Nr 8/11 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 21.07.2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r.

PROTOKÓŁ. III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r. PROTOKÓŁ III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r. III sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich trwała od godz. 16 00 do godz. 17 30 Na ogólną liczbę 21 radnych obecnych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.16.40. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w obradach sesji w dniu 31 marca uczestniczyło 23 radnych, co stanowi 100 % ogółu Rady.

Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w obradach sesji w dniu 31 marca uczestniczyło 23 radnych, co stanowi 100 % ogółu Rady. PROTOKÓŁ NR LVIII/10 z obrad LVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży, które odbyły się w dniu 31 marca 2010 roku i 7 kwietnia 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Na ogólną liczbę 23 radnych

Bardziej szczegółowo

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na Protokół nr XXIII/12 z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 r. w godz. od 13.30 do 18.05 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie * * * Ad.pkt.1 Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55. Protokół Nr XXIV/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 27 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r.

PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r. PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 00 i trwała do godz.. 13 25. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1. W posiedzeniu w

Bardziej szczegółowo

się projekt uchwały, to, o co Pan występował. Wnioskodawcy ustalili, przedstawili Panu porządek obrad. W tym porządku obrad brakuje zapoznania

się projekt uchwały, to, o co Pan występował. Wnioskodawcy ustalili, przedstawili Panu porządek obrad. W tym porządku obrad brakuje zapoznania Protokół Nr XLII/10 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Leoncin, która odbyła się w dniu 13 stycznia 2010 roku od godz. 13 00 do godz. 15 25 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Leoncinie. Przewodniczył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 44/2013

P R O T O K Ó Ł Nr 44/2013 1 P R O T O K Ó Ł Nr 44/2013 z XLIV sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 27 lutego 2013r. o godz.12.00 w sali audytoryjnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.kos.gdyńskich

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N. KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych. Z posiedzenia: KOMISJI NADZWYCZAJNEJ PRZYJAZNE PAŃSTWO. Nr 1949/VI kad. 4.03.2009 r.

B I U L E T Y N. KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych. Z posiedzenia: KOMISJI NADZWYCZAJNEJ PRZYJAZNE PAŃSTWO. Nr 1949/VI kad. 4.03.2009 r. ISSN 1230 7289 KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych B I U L E T Y N Z posiedzenia: KOMISJI NADZWYCZAJNEJ PRZYJAZNE PAŃSTWO DO SPRAW ZWIĄZANYCH Z OGRANICZANIEM BIUROKRACJI (NR 229) Nr 1949/VI kad. 4.03.2009

Bardziej szczegółowo

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r.

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. RADA MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK Rybnik, dnia 15.10.2014 r. ISO 9001:2008 Or.0002.9.2014 2014-257642 Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 62-1/2014. z posiedzenia Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 9 stycznia 2014r.

PROTOKÓŁ NR 62-1/2014. z posiedzenia Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 9 stycznia 2014r. PROTOKÓŁ NR 62-1/2014 z posiedzenia Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 9 stycznia 2014r. Komisja rozpoczęła posiedzenie o godzinie 16:00, zakończyła

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach.

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach. P R O T O K Ó Ł Nr III/10 z Sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Stan Rady Miejskiej w Łazach - 15 radnych Obecnych na sesji Rady

Bardziej szczegółowo

l u d z i e s e k t o r a 1 wolne słowo

l u d z i e s e k t o r a 1 wolne słowo l u d z i e s e k t o r a 1 wolne słowo Legenda konspiracji Mirosław Chojecki. Do dziś nie opowiada o tym, co robi, dopóki tego nie zrobi. Ciągle walczy o wolne słowo i daje wyraz rozczarowaniu, że w Polsce

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży

P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży 1 P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży XXI sesja Rady Miejskiej Chełmży odbyła się w dniu 29 listopada 2012 roku w godzinach od 12,00 do 13,40. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI (16.04.2008 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 00 radny Piotr Zienc,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r.

Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r. Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r. Data utworzenia 2012-06-29 Numer aktu 24 Kadencja Kadencja 2010-2014 Miejsce sesji: Urząd Gminy Zabierzów, sala obrad. Sesja

Bardziej szczegółowo