Ka dego roku mury uczelni turystycznych opuszczajà Êwietnie przygotowani absolwenci... pod wzgl dem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ka dego roku mury uczelni turystycznych opuszczajà Êwietnie przygotowani absolwenci... pod wzgl dem"

Transkrypt

1 SZKO Y WY SZE WYDANIE SPECJALNE KWIETNIA 2008 Od teorii do kompetencji Ka dego roku mury uczelni turystycznych opuszczajà Êwietnie przygotowani absolwenci... pod wzgl dem teorii. A co z praktykà? Bran a bije na alarm, e szko y jà zaniedbujà, k adàc nacisk na wyk ady. Jak wi c wybraç szko, eby si póêniej nie rozczarowaç w pracy? Studia na kierunku turystyka i rekreacja dajà mo liwoêç kszta cenia si za granicà. Aktywni i zainteresowani programem nauczania studenci mogà uczestniczyç w mi dzynarodowych wymianach Zainwestuj w kadr, wyêlij pracownika na szkolenia Âwiat idzie do przodu, a wraz z nim turystyka. W Êlad za tym rozwojem powinny iêç równie inwestycje w kapita ludzki, aby wraz z kompetencjami pracowników rozwija a si firma. 5 Niemiecka jakoêç studiów Na rynku nie brakuje firm, które organizujà szkolenia i kursy dla pracowników bran y turystycznej, dostosowane do jej specyfiki. Najmodniejsze sà Pracownicy bran y turystycznej majà du o mo liwoêci dokszta cania si od szkoleƒ zawodowych po studia podyplomowe 14 Niepraktyczne praktyki krótkie kursy doszkalajàce, szyte na miar pod konkretne potrzeby, coraz cz Êciej te si zdarza, e firmy kierujà swoich pracowników na studia licencjackie lub podyplomowe. Zapewnianie szkoleƒ dla pracowników ma dwie podstawowe zalety nie tylko pozwalajà im podnosiç kwalifikacje, ale s u à równie budowaniu przeêwiadczenia o tym, e firma o nich dba. Dzi ki temu czujà si docenieni, zadowoleni, pracujà lepiej i wydajniej. Fachowy, kompetentny personel s u y tak e wizerunkowi firmy, od którego zale y zaufanie klientów do niej i poziom sprzeda y. Poza tym doszkalanie kadry ju pracujàcej jest dwa razy bardziej op acalne ni zatrudnianie nowej. Strony Sonda: Po co si kszta ciç? Turystyka to bran a, w której kontakt ze Êwiatem jest podstawà. Niezb dnym warunkiem jest wi c bieg a znajomoêç któregoê z najpopularniejszych j zyków (najcz Êciej angielskiego) oraz komunikatywna znajomoêç drugiego j zyka. Kandydat na studia powinien przywiàzywaç szczególnà uwag do nauki j zyków obcych. Warto te sprawdziç, czy szko a w ramach zaj ç z obs ugi komputera prowadzi çwiczenia z popularnymi programami i systemami rezerwacyjnymi u ywanymi w turystyce. Szko a ma nie tylko uczyç teorii, lecz organizowaç mo liwie jak najwi cej zaj ç praktycznych. U absolwentów zaskakuje mnie nieznajomoêç realiów funkcjonowania gospodarki turystycznej mówi Zbigniew G àbiƒski, prezes Zachodniopomorskiej Izby Turystyki. Wybierajàc szko, warto sprawdziç, czy szko a tego uczy i w jakim zakresie. Strona 2 Standardowo i minimalnie Kszta cenie na kierunkach turystycznych powinno mieç odpowiedni poziom. Na szcz Êcie standardy nauczania dla ró nych kierunków studiów, w tym turystyki i rekreacji, zosta y uj te w ramy prawne, co pozwoli zapewniç studentom odpowiednià liczb zaj ç z wa nych dla tej bran y przedmiotów. Mo e si kiedyê doczekamy kierunku, na którym b dzie po o ony nacisk na realia funkcjonowania biznesu turystycznego? Strona Gdzie studiowaç turystyk? Prezentacja uczelni wy szych strony Kierunek: Turystyka

2 2 SZKO Y WY SZE Od teorii do kompetencji Ma o który kierunek mo e pochwaliç si tak szerokà ofertà kszta cenia, jak turystyka. I ma o który dzia gospodarki tak bardzo odczuwa brak dop ywu dobrze przygotowanych, m odych kadr. Czy zawini tylko system szkolenia? Dla pracodawców wa ne jest by absolwent by uprzejmy, komunikatywny, zaanga owany. Wa ne by bardzo dobrze zna jeden j zyk, a drugi w stopniu komunikatywnym Co powinien umieç absolwent wy szej uczelni o profilu turystycznym? Ministerialne przepisy tak okreêlajà po àdanà sylwetk licencjata: Absolwent powinien posiadaç wiedz ogólnà z zakresu nauk przyrodniczych, spo ecznych i ekonomicznych / / powinien posiadaç umiej tnoêci: organizowania pracy oraz podejmowania przedsi wzi ç w sferze turystyki i rekreacji: przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla ró nych grup odbiorców oraz nawiàzywania kontaktów i komunikowania si w co najmniej jednym j zyku obcym. Absolwent powinien byç przygotowany do prowadzenia w asnej dzia- alnoêci gospodarczej i do pracy: w biurach podró y; hotelach 5 przykazaƒ absolwenta i oêrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych; centrach rekreacji i odnowy biologicznej; gospodarstwach agroturystycznych i oêrodkach doradztwa rolniczego; administracji rzàdowej i samorzàdowej; / /. Absolwent powinien znaç j zyk obcy na poziomie bieg oêci B2 ESOKJ Rady Europy oraz pos ugiwaç si j zykiem specjalistycznym umo liwiajàcym porozumiewanie si w dzia alnoêci zawodowej./ / Potencjalni pracodawcy nie wymagajà wi cej. Oprócz cech osobowoêci (uprzejmy, komunikatywny, zaanga owany) praktycy wymieniajà znajomoêç podstawowych technik biurowych i przydatnych programów komputerowych, znajomoêç geografii oraz umiej tnoêç pos ugiwania si j zykami obcymi. Bran a jednak wymaga, by wiedza i umiej tnoêci by y dostosowane do turystyki: a wi c jeêli geografia to turystyczna, jeêli angielski to tak e biznesowy, jeêli programy komputerowe to przede wszystkim systemy rezerwacyjne. Erudycja nie przeszkadza powinna cechowaç ka dego cz owieka z dyplomem wy szej uczelni. Przeszkadza brak umiej tnoêci stosowania szerokiej wiedzy w wàskiej, turystycznej praktyce. Jak podkreêlajà szefowie biur uczelnie powinny po- o yç wi kszy nacisk na çwiczenia i warsztaty. Tylko TUI Poland ceni brak doêwiadczenia, ale oferuje w zamian system wewn trznych szkoleƒ. A ma e firmy nie mogà sobie na to pozwoliç. Wi cej: bran a generalnie nie chce traciç czasu na darmowe szkolenia adeptów zawodu nawet w ramach praktyk. I tu ko o si zamyka, bo uczelnie dysponujà kadrà g ównie akademickà. Byç mo e warto spojrzeç na szkolenia zawodowe w innych krajach (np. w Irlandii). Stworzyç kilka wzorcowych oêrodków np. w miejsce obozów turystyki kwalifikowanej, które wypad y z obligatoryjnych zaj ç w nowych programach gdzie m odzie pod okiem do- Êwiadczonych trenerów zawodu zdobywa aby oczekiwane umiej tnoêci praktyczne. Czy jest to mo liwe w czasie studiów? Potrzebna by aby dobra wola obu stron. Popularny GDS, Amadeus, oferuje uczelniom pilota owy program treningowy za darmo. Po to, by przysz ym pracownikom naj atwiej by o dokonywaç wszelkich rezerwacji w aênie przez Amadeusa. Uczelnie musia yby poszerzyç program o warsztaty i op acaç czas mniej utytu owanych naukowo specjalistów. Bran a postaraç si, by praktyki zawodowe zacz y spe niaç swojà rol. Niektórzy majà ju ÊwiadomoÊç, e w ten sposób przygotowujà w asne kadry. Zdolna praktykantka spotka a si z propozycjà: wystawimy pani znakomite rekomendacje, ale tylko pod warunkiem, e po studiach zdecyduje si pani na prac w Orbisie. Liliana Olchowik J zyki: znajomoêç przynajmniej dwóch j zyków obcych, przy czym jeden (najlepiej angielski) powinien byç opanowany biegle, drugi (europejski lub popularny egzotyczny) w stopniu umo liwiajàcym komunikowanie si. Przyswojona terminologia biznesowa, mile widziana tak e turystyczna. Obs uga komputera: podstawa to znajomoêç pakietów biurowych (z naciskiem na Worda i Excela) oraz systemów rezerwacyjnych (co najmniej hotelowych, wskazane równie lotnicze). Swobodne pos ugiwanie si Internetem (wyszukiwarki, komunikatory, bazy danych). Wiedza ogólna: dobra znajomoêç geografii i historii Polski oraz Europy. OsobowoÊç: konieczne sà cechy takie, jak ciekawoêç Êwiata, otwartoêç na innych ludzi, yczliwoêç, elastycznoêç. Wiedza zawodowa: teoria i praktyka pilota wycieczek i przewodnika. ZnajomoÊç prawa turystycznego, umiej tnoêç jego interpretacji i zastosowania. Orientacja w podstawowych zagadnieniach europejskiego rynku turystycznego, hotelowego, przewozów autokarowych, lotniczego. ZnajomoÊç infrastruktury turystycznej (hotele, atrakcje turystyczne) Polski. UÊmiech to te warsztat Marek BabuÊka Marek BabuÊka, przewodniczàcy Krajowej Izby Turystyki: M odym brakuje warsztatu. Nie da si ich po przyj ciu do pracy postawiç za ladà. Uczelnie twierdzà, e to ludzie tak inteligentni, e w tydzieƒ nauczà si wszystkiego, czego trzeba. Pytam: to dlaczego uczelnia nie poêwi ci a im tego tygodnia? Tam nie ma çwiczeƒ sà g ównie wyk ady. A my chcemy, eby facet, który przychodzi do pracy, zna skuteczny sposób, jak jà wykonaç, nie wszystkie, mo liwe teoretycznie, metody. Kandydat do pracy musi byç u yteczny natychmiast. W sytuacji gdy mam przyuczaç pracownika i jeszcze mu p aciç, po prostu z niego rezygnuj. I nigdy si nie dowiem, jaki potencja intelektualny straci em Nagminna nieumiej tnoêç pos ugiwania si popularnymi systemami rezerwacyjnymi, jak choçby Amadeus, sprawia, e taki pracownik nie b dzie umia wykonaç prostej us ugi, jakà jest sprzeda biletu lotniczego. A w to, e opanuje t umiej tnoêç w tydzieƒ, jakoê nie wierz. Ponadto nabór do prywatnych wy szych szkó odbywa si bez wst pnej selekcji. A ju adne uczelnie nie biorà pod uwag predyspozycji osobistych. Wielu absolwentów w ogóle nie nadaje si do tego zawodu, choçby wzorowo przyswoili sobie ca à potrzebnà wiedz. KtoÊ, kto nie lubi ludzi, uwa a e korona spadnie mu z g owy, gdy b dzie us u ny wobec klientów, czuje niesmak do podró y, nie nadaje si do turystyki. Studiujesz turystyk? Zaprenumeruj specjalny studencki rabat 50%

3 Po àczyç teori z praktykà Pawe Niewiadomski Pawe Niewiadomski, wiceprezes PIT: Wymagania nie sà wcale skomplikowane, ale ma o który absolwent potrafi im sprostaç. ZnajomoÊç j zyków obcych: wiadomo, angielski w standardzie plus drugi j zyk: mo e byç nietypowy (po àdany zrobi si chiƒski). Widz to wszystko w cv, ale nie w praktyce. M oda osoba cz sto nawet porozumiewa si p ynnie po angielsku, ale ani w zàb nie zna terminologii biznesowo-turystycznej. Bo i skàd angliêci uczàcy j zyka te jej nie znajà. A zawodowy argon jest niezb dny, by za atwiç dla biura jakàkolwiek spraw za granicà, np. w hotelu. Konieczny do prowadzenia korespondencji biznesowej. Zresztà tu ju jest k opot i w ojczystym j zyku m odzi nie potrafià u o yç prostego pisma do urz du. Nie majà problemów z obs ugà komputera ale to umie przedszkolak. Gorzej, gdy przyjdzie skalkulowaç ofert do czego potrzebny jest Excel dla nich: czarna magia. Poza tym myli im si cena za pokój z cenà od osoby. Jeszcze gorzej jest przy konstruowaniu programu. U o- enie marszruty do Wiednia czy Pary- a przekracza ich mo liwoêci. Nie wiedzà, e narodowe przedstawicielstwa turystyczne Francji i Austrii s u à kontaktami i informacjà. Jako Êrednià pr dkoêç autokaru przyjmujà 90 km/h. Nie pomyêlà, e jeêli wyjazd wypada o 18, trzeba zaplanowaç postój na kolacj. Jeden z absolwentów pochwali si, e ustaw o us ugach turystycznych zna na pami ç. Nie umia jednak powiàzaç tych przepisów z yciem. Nie wiedzia, e np. w opisie oferty musi byç informacja o kosztach ubezpieczenia od rezygnacji, e trzeba w ofercie wyszczególniç wszystkie Êwiadczenia. Im potrzebne sà warsztaty, nie tylko wyk ady. Zaj cia praktyczne, podczas których samodzielnie, ale pod okiem fachowca, u o à program, skalkulujà ceny, opracujà ofert. B dà pope niaç b dy, ale i uczyç si na nich w prawdziwym yciu zawodowym to ju s ono kosztuje. Na uczelniach dramatycznie brakuje àczenia teorii z praktykà. Utalentowany, bez rutyny Maria Baumgartner Maria Baumgartner, TUI Poland: Kandydat na pracownika w biurze podró y, jeêli jest to absolwent po studiach, ale bez doêwiadczenia zawodowego, powinien posiadaç nast pujàce kompetencje: komunikatywnoêç, przyjemnoêç w pracy z klientami; dobrà znajomoêç geografii; dobrà znajomoêç programu MS Office; bardzo dobrà znajomoêç jednego z j zyków obcych (angielski, niemiecki); umiej tnoêç sprawnego wyszukiwania informacji; samodzielnoêç i doskona à organizacj pracy; entuzjazm i zaanga owanie; umiej tnoêç pracy w zespole; odpornoêç na stres, odpowiedzialnoêç; zdolnoêci interpersonalne, które pomagajà w szybkiej integracji. Jak widaç, sà to w du ej mierze cechy osobowoêci. Wrogiem nr 1 jest doêwiadczenie w bran y turystycznej. Na szcz Êcie absolwent nie ma adnej rutyny, co pozwala go odpowiednio ukszta towaç zawodowo. W tym celu TUI oferuje: wst pne szkolenie w zakresie systemu rezerwacyjnego i standardów obs ugi klienta; szkolenia produktowe, a ostatecznie wyjazdy studyjne. Bardzo wa ny jest talent do sprzeda y, ale to te cecha osobowoêci, którà mo na przez szkolenia tylko wydobyç. To, czy kandydat na pracownika posiada owe predyspozycje, okazuje si dopiero w trakcie pracy. SZKO Y WY SZE 3 Nauka i praktyka to dwa niezale ne Êwiaty Zbigniew G àbiƒski Zbigniew G àbiƒski, Prezes Zachodniopomorskiej Izby Turystyki: Najwa niejsze umiej tnoêci to: programowanie, kalkulowanie i oferowanie imprez turystycznych, pos ugiwanie si prostymi narz dziami marketingowymi, jak katalogi, Internet, podr czniki sprzeda y. Absolutnie obowiàzkowa znajomoêç czynna jednego (lepiej 2) j zyków obcych, znajomoêç podstawowych dokumentów wyst pujàcych w obs udze ruchu turystycznego. Przydatne sà podstawy z zakresu techniki pilota u i przewodnictwa oraz zasad wspó pracy z biurem turystycznym. Niezb dna dba oêç o odpowiedni styl ubioru, kultura obs ugi, umiej tnoêç rozmowy osobistej i telefonicznej z klientem w biurze lub recepcji, szczególnie przy za atwianiu skarg, uwag, reklamacji. Wià e si z tym praktyczna znajomoêç ustawy o us ugach turystycznych oraz aktów wykonawczych do niej. Z prozaicznych i oczywistych spraw: obs uga urzàdzeƒ biurowych (fax, komputer, kopiarka), obs uga pakietu MS Office. Dobrze widziana Absolwent po 40-tce Ryszard Cetnarski Ryszard Cetnarski, Holiday Travel: Potrzebuj ludzi do opracowywania ofert turystyki przyjazdowej. sprawnoêç przy pos ugiwaniu si literaturà turystycznà, mapami i planami miast, dobra orientacja przestrzenna, umiej tnoêç wykorzystywania wiadomoêci z zakresu geografii turystycznej (szlaki turystyczne, atrakcje). Tymczasem w zale noêci od wydzia- u, na którym znajduje si kierunek pn. turystyka, zdobywana wiedza jest bardziej ekonomiczna, rolnicza, geograficzna, socjologiczna lub zwiàzana z kulturà fizycznà. Niestety nigdzie nie ma po prostu nauki o turystyce. Poziom bywa ró ny. Moda spowodowa a, e liczba uczelni kszta càcych w tym kierunku jest imponujàca, a jakoêç kszta cenia enujàca. Brakuje prawdziwego nadzoru nad realizacjà programów okreêlonych przez Ministerstwo. Je eli nawet program w zakresie nazewnictwa spe nia standardy, to w zakresie treêci merytorycznych zupe nie nie!!! W 2004 roku by em jednym z prowadzàcych szkolenie praktyczne (projekt finansowany przez Departament Turystyki MG) dla m odych pracowników nauki. Zaskoczy a mnie u s uchaczy nieznajomoêç realiów funkcjonowania polskiej gospodarki turystycznej. To tak e powód niedostosowania wiedzy absolwentów do rynku pracy. Praktyki zawodowe, które przewiduje program studiów, a za które uczelnie nic firmom nie p acà, sà fikcjà. Studenci napotykajà te na mur tajemnicy przy zbieraniu danych do prac licencjackich i magisterskich. Dwa Êwiaty akademicki i biznesowy funkcjonujà obok siebie, bez jakiegokolwiek przenikania. Przyjà bym kogoê, kto porozumiewa si bez problemów w jednym j zyku obcym i zna w stopniu podstawowym drugi, opanowa prac przy komputerze (Excel, Word) i podstawowe hotelowe systemy rezerwacyjne. Zna infrastruktur turystycznà Polski (sieci i kategorie hoteli oraz odpowiadajàcy im standard) oraz nasze atrakcje krajoznawcze. Umie u o yç cudzoziemcom program, skalkulowaç cen oferty, zrobiç rozliczenie. Ale nawet gdyby si taki absolwent (w co wàtpi ) znalaz i tak wybior pracownika po 40-tce. DoÊwiadczonego i z odchowanymi dzieçmi... Wydawnictwo: Eurosystem Jaros aw Âleszyƒski, Wawelska 78, ap. 30 (wejêcie od ul. Glogera 1), Warszawa, tel. (22) , faks (22) , Opracowanie: Agnieszka Mularczyk, Liliana Olchowik, Sara Charafeddine. Zespó : Jagoda Walczak (dyrektor), Joanna Markowska, Pawel Puchalski. Sk ad i amanie: ArtMad Studio. Druk: Taurus. Dwutygodnik dost pny w PRENUMERACIE: Zamówienia przyjmujemy pod numerem tel. (22) , Nak ad 6000 egz.

4 4 SZKO Y WY SZE Wy sza Szko a Ekonomiczno-Informatyczna Studia na kierunku turystyka i rekreacja w Wy szej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej sà skierowane do tych osób, które sà zainteresowane turystykà, ale jednoczeênie majàc pewne zdolnoêci organizacyjne, myêlà o niej w kategoriach zarzàdzania. Absolwent turystyki i rekreacji w WSEI zdobywa wiedz ekonomicznà i prawnà, jak równie z zakresu zarzàdzania i organizacji, która pozwoli mu w przysz oêci profesjonalnie zarzàdzaç hotelami, biurami podró y, oêrodkami informacji turystycznej, koordynowaç prace zwiàzane z turystykà w administracji rzàdowej i samorzàdowej. Studenci studiujàcy na kierunku turystyka i rekreacja na studiach pierwszego stopnia (licencjackich) mogà wybraç jednà z trzech specjalnoêci: turystyka biznesowa, hotelarstwo, turystyka krajowa i zagraniczna. Wy sza Szko a Ekonomiczno-Informatyczna jest cz onkiem Meeting Professionals International (MPI), wspó pracuje tak e z Warsaw Convention Bureau, International Congress Convention Association (ICCA) oraz The Society of Incentives and Travels Executives (SITE). Wy sza Szko a Ekonomiczno-Informatyczna, ul. Stok osy 3, Warszawa Centrala: (022) , dziekanat: (022) , faks (022) ,

5 SZKO Y WY SZE 5 Niemiecka jakoêç studiów Wy sza Szko a w Monachium (Hochschule Mınchen) kszta ci studentów na kierunku turystyki. Wydzia Turystyki to najszybciej rozwijajàca si ga àê tej uczelni. Skupia ponad 10 tys. studentów, 20 profesorów oraz oko o 60 wyk adowców, co pozwala zaliczaç jà do jednej z najwi kszych komórek kszta càcych w dziedzinie turystyki w ca ej Europie. Studenci Wydzia u Turystyki w programie zaj ç majà praktyki, spotkania dyskusyjne oraz zaj cia praktyczne po àczone z badaniami, dzi ki którym mogà oprócz teorii zapoznaç si z realnymi czynnikami kszta tujàcymi rynek turystyczny w Niemczech i na Êwiecie. Jest to ciekawa propozycja dla wszystkich tych, którzy gotowi sà sp dziç minimum 3 i pó roku w Monachium, mieêcie co prawda do tanich nienale- àcym, ale gwarantujàcym du o atrakcji (blisko stàd i na alpejskie stoki, i nad w oskie jezioro Garda idealne do uprawiania windsurfingu), ale przede wszystkim oferujàcym du o ciekawych miejsc pracy. System uczelni proponuje studia licencjackie, które trwajà 7 semestrów, oraz magisterskie na które dodatkowo nale y poêwi ciç 3 semestry. Podstawà zaj ç w pierwszych latach nauki sà przedmioty, takie jak: administracja businessowa, ekonomia, rachunkowoêç, controlling, statystyka i matematyka. Du y nacisk k adziony jest na znajomoêç j zyków obcych, czyli na tzw. kompetencje mi dzykulturowe. W adze szko y zak adajà, i ka dy absolwent po jej zakoƒczeniu powinien dobrze w adaç dwoma j zykami obcymi angielskim oraz do wyboru francuskim lub hiszpaƒskim. Pomagaç ma w tym program Erasmus, który umo liwia najzdolniejszym studentom nauk j zyka obcego podczas jednego semestru na ponad 30 uczelniach w ca ej Europie. Dodatkowo szko a podpisa a kontrakty z uniwersytetami w Chile, Australii i od 2007 roku w Wietnamie. Rozszerzenie o dodatkowe oêrodki akademickie w Australii i Nowej Zelandii jest w planach na najbli sze lata. Poza tym podczas pierwszego semestru uczelnia oferuje bezp atne kursy drugiego j zyka obcego dla wszystkich nowo przyj tych studentów. Nauka trwajàca 7 semestrów to wed ug w adz szko y optymalna liczba godzin zaj ç, by poznaç sens rynku i gospodarki turystyki. Turystyka, zarzàdzanie turystykà przyjazdowà, organizacja kongresów, eventów i targów oraz hotelarstwo i catering sà dziedzinami, z którymi stykajà si wszyscy studenci. Modu owy, elastyczny system nauczania pozwala ju od pierwszego semestru na wybór zaj ç wed ug zainteresowaƒ i tematyki. I to wyró nia t szko od innych. Ró ne, tematycznie zwiàzane zaj cia, które wybiera student na poczàtku nauki sà pog biane poprzez praktyki. Przeznaczony jest na nie czwarty lub piàty semestr nauki. Praktyki na uczelni w Monachium trwajà 18 tygodni. Wielu studentów uczelni odbywa je za granicà, nie tylko w Europie, ale równie w Afryce, USA, Australii czy te w Chinach. Praktyczne umiej tnoêci zdobywajà w klasycznych firmach turystycznych, takich jak: hotele, biura W adze szko y zak adajà, e ka dy absolwent po jej zakoƒczeniu powinien dobrze w adaç dwoma j zykami obcymi podró y, linie lotnicze lub firmy eventowe oraz w ubezpieczeniach i innych bran ach powiàzanych z turystykà. Natomiast osobom, które nie chcà koƒczyç edukacji na 7 semestrach, uczelnia oferuje od 2008 roku dwa tzw. master course, czyli studia magisterskie. Trwajàce 3 semestry zaj cia specjalizujà w takich dziedzinach, jak: Zarzàdzanie Turystykà i Zarzàdzanie w Hotelarstwie. (mg) R E K L A M A

6 6 REKLAMA Zainwestuj w kadr, wyêlij pracownika na szkolenie Doskonalenie kompetencji pracowników firmy jest dziê jednym z podstawowych warunków jej rozwoju. Narastajàca konkurencja na rynku us ug turystycznych sprawia, e pracodawcy wyraênie dostrzegajà koniecznoêç nieustannego kszta cenia swojej kadry. Szkolenia oferowane pracownikom niejednokrotnie wykraczajà poza tematy ÊciÊle zwiàzane z bran à. Coraz cz Êciej sà to kursy j zykowe, szkolenia z zakresu nowoczesnych technik sprzeda y oraz zaawansowanych technologii komputerowych. Coraz wi cej firm sektora edukacjno-naukowego wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsi biorstw i wspiera je w planowaniu i wdra aniu strategii rozwoju kadr, oferujàc ró ne formy podnoszenia kwalifikacji. Najpopularniejsze sà krótkie kursy doszkalajàce, ale coraz wi kszym zainteresowaniem cieszà si kursy szyte na miar, czyli indywidualne, wielostopniowe projekty. Firma, która inwestuje w kadr pracowniczà, nie tylko oszcz dza pieniàdze, które musia aby wydaç na przeprowadzenie rekrutacji, ale tak e pozytywnie wp ywa na poziom zadowolenia obecnych pracowników, którzy przez uczestnictwo w szkoleniach czujà si docenieni i lepiej zmotywowani do wype niania swoich obowiàzków. DziÊ najwa niejszym kapita em firmy sà ludzie, którzy jà tworzà, a ich wiedza i umiej tnoêci to klucz do uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku. Magda Plutecka-Dydoƒ: Proces kszta cenia pracowników jest nieod àcznym elementem strategii personalnej Neckermanna Szkolenie czy rekrutacja? G ównym celem podnoszenia kwalifikacji pracowników ró nego szczebla jest zwi kszenie konkurencyjno- Êci i potencja u adaptacyjnego firmy. Rynek us ug turystycznych to dynamicznie rozwijajàcy si sektor polskiej gospodarki i dlatego tak wa nym elementem strategii ka dej firmy tej bran y jest dà enie do rozwoju zawodowego personelu. Wykszta cony pracownik, który doskonale zna si na wykonywanej profesji, pozytywnie wp ywa na wizerunek firmy b dàcy istotnym czynnikiem determinujàcym poziom sprzeda y. Pracodawcy coraz ch tniej inwestujà w pracowników, umo liwiajàc im podnoszenie kwalifikacji, gdy jest to bardziej op acalne ni zatrudnienie nowych osób. Koszt rekrutacji nowej kadry zazwyczaj dwukrotnie przewy sza koszt przeszkolenia osoby ju pracujàcej. Firmy bran y turystycz- W ciàgu ostatnich lat na popularnoêci zyska y studia licencjackie oraz studia podyplomowe. Mimo e poch aniajà wi cej czasu ni szkolenia czy kursy, to ch tnych do uczestnictwa w nich nie brakuje nej dostosowujà si do nowych warunków ekonomicznych i coraz cz Êciej dostrzegajà korzyêci p ynàce z nieustannego kszta cenia pracowników. Tajemnica sukcesu nowoczesnych i pr nie rozwijajàcych si przedsi biorstw tkwi w profesjonalnym zarzàdzaniu zasobami ludzkimi. To wa ny element, który ma istotny wp yw na przewag konkurencyjnà i niewàtpliwie chroni firm przed zastojem komentuje Magda Plutecka-Dydoƒ, PR Manager, Neckermann. Dlatego proces kszta cenia i rozwoju pracowników jest nieod àcznym elementem strategii personalnej naszej firmy. Postrzegamy go jako wa nà inwestycj przyczyniajàcà si zarówno do sukcesów firmy, jak i poprawy jej wizerunku. Wyszkolony i dobrze zmotywowany pracownik nie tylko doskonale radzi sobie z codziennymi obowiàzkami, ale przede wszystkim jest zadowolony z mo liwoêci w asnego samorozwoju dodaje Magda Plutecka-Dydoƒ. Wa niejsza od p acy jest mo liwoêç rozwoju Pracownicy chcà si rozwijaç, a pracodawcy poszukujà pracowników nastawionych na sukces. W pierwszej kolejnoêci osiàgajà go te osoby, które nieustannie podnoszà swoje kwalifikacje Obecny rynek pracy jest rynkiem pracownika, oko o 80- proc. firm boryka si z rekrutacjà. Chocia wi kszoêç z nich wprowadzi o zmiany w systemie wynagrodzeƒ, to poprawa warunków finansowych nie jest dziê wystarczajàca, aby zatrzymaç lub pozyskaç pracownika. DziÊ osoba aktywnie poszukujàca nowego zaj cia coraz cz - Êciej zwraca uwag na to, co w danej ofercie widnieje pod nazwà pracodawca oferuje i nie jest to, wbrew pozorom, poziom wynagrodzenia. OczywiÊcie jest on wa ny, ale spad na trzecie, czwarte miejsce poêród czynników motywujàcych do zmiany pracodawcy. Osoby, które majà do wyboru kilka ofert, wybierajà te, gdzie liczy si nie tylko adekwatna do obowiàzków pensja, ale przede wszystkim mo liwoêç rozwoju zawodowego mówi Kamila Gre- R E K L A M A Firmy bran y turystycznej dostosowujà si do nowych warunków ekonomicznych i coraz cz Êciej dostrzegajà korzyêci p ynàce z nieustannego kszta cenia pracowników

7 SZKO Y WY SZE 7 gorek, Consulting Associate, Executive Network/ Imd International Search & Consulting. Nowy trend najbardziej widoczny jest w obszarze bran o najwy szej dynamice wzrostu. Turystyka jest jednà z nich. Kandydaci cz sto pytajà, czy potencjalny pracodawca zawiera w wià àcej umowie: udzia w szkoleniach, podwy szanie kwalifikacji, realizacj interesujàcych zadaƒ oraz awans zawodowy. Pracodawcy zdajà sobie spraw z nowych potrzeb pracowników i dostrzegajà wp yw niepieni nych elementów wynagrodzenia na ich retencj. Ci, którzy realnie oceniajà sytuacj na rynku, nie podwa ajà ogromnej funkcji dzia u HR i szukajà dodatkowych form wynagradzania oraz motywowania swojej kadry. Rosnàca w si konkurencja sprawia, e firmy chcà pozyskaç najlepsze osoby na rynku oraz zatrzymaç te, które majà w sobie potencja. Firmy umo liwiajàce rozwój swojej kadry majà du o wi ksze szanse na przyciàgni cie i zatrzymanie pracowników dodaje Kamila Gregorek. Kszta cenie ÊciÊle zwiàzane z bran à Sektor edukacyjny z atwoêcià dostosowuje dziê swojà ofert do indywidualnych potrzeb najmniejszej nawet firmy. Tyle, ile firm szkoleniowych, tyle te pomys ów na ró ne formy kszta cenia. Pracodawcy najch tniej oferujà swoim pracownikom szybkie, intensywne kursy doszkalajàce i nieco d u sze szkolenia zawodowe. Du ym zainteresowaniem cieszà si równie szkolenia kadry managerskiej, która powszechnie uznawana jest za kluczowà dla rozwoju firmy. W ciàgu ostatnich lat na popularnoêci zyska- y te studia licencjackie oraz studia Kamila Gregorek: Dla pracowników liczy si nie tylko adekwatna do obowiàzków pensja, ale przede wszystkim mo liwoêç rozwoju zawodowego Kandydaci do pracy zwracajà uwag na to, czy potencjalny pracodawca zawiera w umowie podwyszanie kwalifikacji i awans zawodowy. Pracodawcy powinni zdawaç sobie spraw z nowych potrzeb pracowników podyplomowe. Mimo e poch aniajà wi cej czasu ni szkolenia czy kursy, to ch tnych do uczestnictwa w nich nie brakuje. Przyk adem studiów ÊciÊle zwiàzanych z bran à turystycznà sà studia podyplomowe Nowoczesne technologie i strategie w biznesie turystycznym i hotelarskim organizowane przez Krakowskà Szko Wy szà im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Integracja regionalna w Europie, krajowy i mi dzynarodowy rynek turystyczny, prawo w turystyce, us ugi ubezpieczeniowe i tworzenie produktu turystycznego to tylko niektóre z zaj ç prowadzonych w ramach studiów. W ciàgu 200 godzin uczestnicy majà mo liwoêç poszerzenia swojej wiedzy na temat funkcjonowania wspó czesnej gospodarki turystycznej. Oferta programowa studiów skierowana jest g ównie do pracowników Êredniego i wy szego szczebla kierujàcego poda à us ug turystycznych i hotelarskich na rynku. UruchomiliÊmy pierwszà edycj tych studiów i teraz zbieramy kolejnà grup, która zaj cia rozpocznie w paêdzierniku. Pierwsza edycja studiów przyciàgn a g ównie osoby ÊciÊle zwiàzane z bran à, które chcia y poszerzyç swojà wiedz i kompetencje. Studenci ocenili zaj cia, jako ciekawe z du à liczbà zaj ç praktycznych. Zainteresowanie tym kierunkiem jest du e wyjaênia Maciej Banach, Dzia Organizacji Konferencji Naukowych i Promocji w Krakowskiej Szkole Wy szej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Mod na podnoszenie kwalifikacji pracowników bran y turystycznej widaç równie w Wy szej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdaƒsku W ciàgu ostatnich kilku lat obserwujemy wzrost liczby studentów kierowanych na studia licencjackie przez swoich pracodawców. W obecnym roku akademickim 2007/2008 w 14 przypadkach koszt studiów pokryli pracodawcy sektora turystycznego. W roku poprzednim 10 osób regulowa o czesne w takim w aênie trybie. I sytuacja ta nie dziwi, poniewa system kierowania pracowników na studia daje pracodawcy wiele korzyêci. ciàg dalszy s. 9 R E K L A M A

8 8 SZKO Y WY SZE Wy sza Szko a Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie ul. Chodakowska 50, Warszawa tel./faks (022) , Wy sza Szko a Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie Kierunek: Turystyka i Rekreacja Studia I stopnia LICENCJACKIE 3-letnie w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym SpecjalnoÊci: animacja turystyki i rekreacji obs uga ruchu turystycznego hotelarstwo i gastronomia integracja europejska marketing, zarzàdzanie i reklama w turystyce i rekreacji zarzàdzanie finansami przedsi biorstw turystycznych Wszystkie zaj cia odbywajà si w siedzibie Uczelni. W roku 2005, 2006 i 2007 Uczelnia zosta a nagrodzona certyfikatem Wiarygodna Szko a Studenci mogà wybieraç lektoraty z szeêciu j zyków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, w oskiego oraz hiszpaƒskiego i uzyskujà europejski certyfikat znajomoêci wybranego j zyka. Dodatkowo mogà uczyç si j zyka miganego.

9 SZKO Y WY SZE 9 Zainwestuj w kadr, wyêlij pracownika na szkolenie ciàg dalszy ze s. 7 Pracownik systematycznie poszerza swojà wiedz i zdobywa nowe umiej tnoêci, a pracodawca zyskuje zintegrowanego i bardziej wydajnego pracownika. Umo liwienie podnoszenia kwalifikacji wpisuje si dziê w racjonalny system doboru kadr. Na tej drodze doboru pracowników du à popularnoêcià cieszà si takie specjalnoêci, jak: hotelarstwo i gastronomia, marketing us ug, turystyka uzdrowiskowa, turystyka biznesowa oraz Studium Podyplomowe Zarzàdzanie w Turystyce i Hotelarstwie mówi Monika Piekutowska z Wy szej Szko y Turystyki i Hotelarstwa w Gdaƒsku. Studia licencjackie w specjalnoêci: Turystyka i hotelarstwo, Turystyka i rekreacja zdrowotna, Turystyka transgraniczna oraz Zarzàdzanie turystykà w regionie proponuje Instytut Turystyki i Rekreacji Paƒstwowej Wy szej Szko y Zawodowej im. Jana Paw a II w Bielsku Bia ej. Celem kszta cenia na tym kierunku jest przygotowanie specjalistów ds. turystyki. Studia te dajà mo liwoêç zdobycia oprócz podstawowej wiedzy humanistycznej, wiedz przyrodniczà, ekonomicznà oraz organizacyjno prawnà. W ramach zaj ç prowadzone sà równie szkolenia z zakresu kierowania zespo em, planowania, organizacji i zarzàdzania. Na program kszta cenia sk adajà si przedmioty ogólne i podstawowe oraz kierunkowe i zawodowe. Niezwykle wa nym elementem programu jest nauczanie dwóch j zyków obcych oraz praktyki zawodowe. Studenci odbywajà je w biurach podró y, hotelach, w stowarzyszeniach i placówkach kultury fizycznej, w jednostkach administracji rzàdowej i samorzàdowej. Mogà równie uczestniczyç w kilkumiesi cznych lub rocznych praktykach p atnych, organizowanych w Anglii, we Francji i na Cyprze. Nie tylko turystyka i hotelarstwo Profesjonalna kadra bran y turystycznej to ta, która poza wiedzà stricte bran owà posiada te szerokie informacje z zakresu ekonomii, prawa i zarzàdzania. Organizacja w zakresie turystyki, pos ugiwanie si j zykami obcymi oraz wykorzystywanie nowoczesnej technologii to podstawowe umiej tnoêci ka dego specjalisty tej bran y. Od poczàtku istnienia na polskim rynku organizujemy dla naszych pracowników wiele ró norodnych szkoleƒ. Ka dy pracownik majàcy kontakt z klientem odbywa regularne szkolenia z zakresu technik sprzeda y, które organizowane sà zarówno w kraju, jak i za granicà. Podczas szkoleƒ osoba zdobywa wiedz teoretycznà oraz praktycznà dotyczàcà firmy, produktów i ró nych Profesjonalna kadra bran y turystycznej to ta, która poza wiedzà stricte bran owà posiada te szerokie informacje z zakresu ekonomii, prawa i zarzàdzania aspektów sprzeda y wyjaênia Magda Plutecka-Dydoƒ, Neckermann. Celem wyjazdów studyjnych typu study tours, które organizujemy 8 10 razy w ciàgu roku, jest zapoznanie pracownika z oferowanym produktem, atrakcjami turystycznymi danego kierunku oraz sposobem pracy serwisu i organizacji imprez. Ponad to pracownicy poszczególnych dzia ów przechodzà specjalistyczne szkolenia w centrali koncernu Thomas Cook Group plc. Bardzo kszta càcym i ciekawym doêwiadczeniem sà meetingi organizowane przez central. Sà one doskona ym forum wymiany informacji z pracownikami z innych krajów nale àcych do koncernu. Na co dzieƒ nasi pracownicy mogà doskonaliç swoje umiej tnoêci na ró nego rodzaju kursach komputerowych z zakresu zaawansowanych technologii programów: Excel, Word oraz grafiki komputerowej. Cz sto sà to szkolenia specjalistyczne np. z dziedziny informatyki czy zarzàdzania. Firma dofinansowuje te edukacj w szko ach wy szych oraz nauk j zyków. Karolina Felner Ksià ki niezb dne w Twojej pracy Zamów: tel. (022) , Rynek hotelowy 2007 Instytut Turystyki, WiadomoÊci Turystyczne ; M. Byszewska-Dawidek, T. Dziedzic, K. opaciƒski; 14 z ; Warszawa 2007 Rynek biur podró y 2007 Instytut Turystyki, WiadomoÊci Turystyczne ; M. Byszewska-Dawidek, K. opaciƒski; 14 z ; Warszawa 2007 Rynek lotniczy 2007 Instytut Turystyki, WiadomoÊci Turystyczne ; Tomasz Dziedzic; 40 z ; Warszawa 2007 Pilota wycieczek turystycznych. Testy i pytania egzaminacyjne WSTH; A. Stasiak, R. WiluÊ; 22 z ; ódê 2007 A to Polska w aênie... Przewodnik do çwiczeƒ z geografii turystycznej i krajoznawstwa WSTH; A. Stasiak; 59 z ; ódê 2006 Rynek biur podró y 2006 Instytut Turystyki, WiadomoÊci Turystyczne ; M. Byszewska-Dawidek, K. opaciƒski; 14 z ; Warszawa 2006 Prawo w Turystyce WiadomoÊci Turystyczne we wspó pracy z Departamentem Turystyki Ministerstwa Gospodarki; 20 z ; Warszawa 2006 Kompendium pilota wycieczek Proksenia; red. Z. Kruczek; 26,50 z ; Kraków 2005 Kraje pozaeuropejskie. Zarys geografii Proksenia; red. Z. Kruczek; 23 z ; Kraków 2005 Polska geografia atrakcji turystycznych Proksenia; red. Z. Kruczek; 22 z ; Kraków 2005 Europa. Geografia turystyczna Proksenia; red. Z. Kruczek; 19 z ; Kraków 2005 Krajoznawstwo. Zarys teorii i metodyki Proksenia; red. Z. Kruczek, M. Nowacki; 20 z ; Kraków 2003 Obs uga ruchu turystycznego Proksenia; red. Z. Kruczek, Krakowska Szko a Hotelarska; 26,50 z ; Kraków 2004 Promocja i informacja. Proksenia; red. Z. Kruczek, B. Walas; 25 z ; Kraków 2004 Kompendium wiedzy o turystyce PWN; G. Go embski; 36 z ; Warszawa 2005 Marketing w turystyce PWN; J. Altkorn; 26 z ; Warszawa 2004 Internet w turystyce i hotelarstwie PZH; J. Turakiewicz; 32 z ; Turystyka biznesowa POT; R. Davidson, B. Cope; 42 z ; Warszawa 2003 Marketing atrakcji, jak zwi kszyç frekwencj i dochody POT; B. Richards; 32 z ; Warszawa 2003 Turystyka PWE; W. Gaworecki; 46,50 z ; Warszawa 2003 Marketing w turystyce PWE; S. Briggs; 35 z ; Warszawa 2003 Mi dzynarodowe organizacje turystyczne Albis; W. Alejziak, T. Marciniec; 45 z ; Kraków 2003 Organizacja i technika pracy biurowej Albis; W. Alejziak; 29 z ; Kraków 2002 Turystyka w obliczu wyzwaƒ XXI Albis; W. Alejziak; 35 z ; Kraków 2000 Planowanie marketingowe w przedsi biorstwach PWE; L. Mazurkiewicz; 42 z ; Warszawa 2002 Metody stymulowania rozwoju turystyki w uj ciu przestrzennym WAE; G. Go embski; 43 z ; Poznaƒ 2002 Przedsi biorstwo turystyczne w gospodarce wolnorynkowej WAE; G. Go embski; 43 z ; Poznaƒ 1998 Informacja turystyczna WAE; J. Merski; 35 z ; Warszawa 2002 Umowa o imprez turystycznà Lexis Nexis; P. Cybula; 34 z ; Warszawa 2005 Prawo turystyczne Zakamycze; M. Nesterowicz; 44 z ; Zakamycze 2003 Geografia hotelarstwa Wydawnictwo U ; Kowalczyk; 54 z ; ódê 2001 Turystyka w Polsce w warunkach integracji europejskiej i globalizacji rynku Êwiatowego AWF Poznaƒ; J. J drzejczyk, W. M ynarski; 42 z ; Katowice 2003 Biometeorologia turystyki i rekreacji AWF Poznaƒ; J. Bogucki; 48 z ; Poznaƒ 1999

10 UCZELNIE WY SZE: PREZENTACJA KIERUNKÓW TURYSTYCZNYCH mazowieckie ma opolskie ódzkie lubuskie lubelskie kujawsko-pomorskie dolnoêlàskie woj. Tryb studiów [stacjonarne (dzienne), nie- Kryteria przyj ç (kolejnoêç zg o- Czesne w roku akademickim 2008/2009 Wspó praca z zagranicà (Erasmus/Socrates lub Obowiàzkowe j zyki Pe ny adres (ulica, numer, Poziomy kszta cenia Nazwa Uczelni, Wydzia kod, miasto), telefon, strona www podyplomowe) Kierunki i specjalnoêci turystyczne (I stopnia, II stopnia, Praktyki w kraju i za granicà (gdzie) stacjonarne (zaoczne, szeƒ, konkurs Êwiadectw, egzamin) (dzienne, wieczorowe, zaoczone) inne, wspó praca ze szko ami zagranicznymi) obce wieczorowe)] Akademia Ekonomiczna im. Oskara ul. Nowowiejska 3, Jelenia Góra, (075) , dzanie Gospodarkà Turystycznà i Hotelarstwem niestacjonarne ranckie, podyplomowe studia stopnia I oraz stopnia II w roku akadeszecski, francuski, w oski, hisz- Kierunki: Ekonomia i Zarzàdzanie, specjalnoêç: Zarzà- stacjonarne, I stopnia, II stopnia, dokto- konkurs Êwiadectw 2130 z /semestr czesne za niestacjonarne Socrates/Erasmus Praktyki w Hotelach w Grecji, Serbii oraz na kempingach we W o- angielski, niemiecki, rosyj- Langego we Wroc awiu, Wydzia Gospodarki Regionalnej i Turystyki mickim 2007/2008 paƒski, czeski, japoƒski w Jeleniej Górze (odp atnie) Akademia Wychowania Fizycznego, Wydzia Wychowania Fizycz- 612 Wroc aw, tel. (071) 347 Aktywna, Rekreacja Ruchowa niestacjonarne Êciowy zaoczne II stopnia 2450 z /semestr College of Birmingham, W. Brytania; Telemark University sportów zimowych, Finlandia; krajowe w przedsi biorstwach turystycznych al. I.J. Paderewskiego 35, 51- Kierunek: Turystyka i Rekreacja, specjalnoêci: Turystyka stacjonarne, I stopnia, II stopnia konkurs Êwiadectw, egzamin sprawno- zaoczne I stopnia 2200 z /semestr, Erasmus, umowy z 3 uczelniami zagranicznymi University Zagraniczne w ramach Erasmusa: agencja turystycza, W. Brytania; oêrodek j zyki obce do wyboru nego 32 00, College, Norwegia; Universita degli Studi del Molise, W ochy i rekreacyjnych (hotele, biura podró y, oêrodki sportu i rekreacji) Paƒstwowa Wy sza Szko a ul. Zamkowa 4, Wa brzych, tel. (074) , Wolnego i Rekreacji, Geoturystyka, Obs uga Turystyczna Im- niestacjonarne Stara Matura egzamin pisemny, kon- partnerskie z uczelniami na Litwie, Czechach, Turcji wydzia y promocji przy urz dach miejskich i gminnych niemiecki Kierunek: Turystyka i Rekreacja, specjalnoêci: Animacja Czasu stacjonarne, I stopnia Nowa Matura konkurs Êwiadectw, od 1600 z /semestr Wspó praca w zakresie programu Erasmus, umowy Biura podró y, uzdrowiska, hotele i pensjonaty, agencje turystyczne, angielski, Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wa brzychu, (074) , prez Sportowych, Turystyka Historyczna i Archeologiczna, kurs Êwiadectw Instytut Turystyki Przewodnictwo i Pilota, Turystyka Uzdrowiskowa Paƒstwowa Wy sza Szko a ul. Sejmowa 5a, Legnica, Kierunek: Turystyka i Rekreacja, specjalnoêci: Organizacja Turystyki i Rekreacji, Turystyka i Hotelarstwo niestacjonarne niestacjonarne 1900 z /semestr francuski, rosyjski stacjonarne, I stopnia konkurs Êwiadectw stacjonarne bezp atne, Erasmus angielski, niemiecki, Zawodowa im. Witelona tel. (076) , Wy sza Szko a Handlowa ul. Fabryczna 14, Kierunek: Turystyka i Rekreacja, specjalnoêç: Gospodarka Turystyczna, Organizacja Czasu Wolnego niestacjonarne podyplomowe stacjonarne, I stopnia, kolejnoêç zg oszeƒ rektor ustali w maju ELP Erasmus W kraju i za granicà angielski, niemiecki Wroc aw.wy sza Szko a Gospodarki ul. Garbary 2, Kierunek: Turystyka i Rekreacja, specjalnoêci: Zarzàdzanie stacjonarne, I stopnia, Âwiadectwo dojrza oêci lub Êwiadectwo Czesne w roku akademickim 2007/2008 Centrum Wspó pracy z Zagranicà Wy szej Szko y Gospodarki powsta o wraz z rozpocz ciem roku akademicwajà 8 tyg. praktyk, a w systemie niestacjonarnym 4 tyg. w ciàgu 3 lat syjski, francuski, w oski, Studenci kierunku Turystyka i Rekreacja w systemie stacjonarnym odby- angielski, niemiecki, ro- w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Gastronomià i Dietetyka, Zarzàdzanie Turystykà, Hotelarstwo, Organizacja Rekreacji i Rehabilitacji, Organizacja i Za- pod uwag nast. przedmioty: j. obcy, I stopnia: za rok 3900 z p atnoêç w 2 ratach. kiego 2004/2005. Koordynacja programu Socrates-Era- studiów w biurach podró y, hotelach, parkach narodowych, muzeach, hiszpaƒski, japoƒski, niestacjonarne II stopnia ukoƒczenia szko y Êredniej. Brane sà na tryb stacjonarny i niestacjonarny: studia Wydzia Turystyki i Geografii (052) , rzàdzanie Sportem. Kierunek: Turystyka i Rekreacja, specjalnoêci: Gospodarka Turystyczna, Zarzàdzanie w Hotelarczeƒstwie. Rozmowa kwalifikacyjna. Studia II stopnia stacjonarne za rok 3900 z, punktach ywienia zbiorowego, firmach transportowych i logistycznych, arabski, migowy w tury- geografia lub biologia, wiedza o spo e- P atnoêç w 10 ratach. P atnoêç w 12 ratach. smus, wydawanie newslettera. Lista szkó partnerskich wydzia ach promocji urz dów administracji paƒstwowej, samorzàdowej, kultura arabska i j zyk stwie i Gastronomii, Turystyka Uzdrowiskowa i Spa, Kultura p atnoêç w 2 ratach. P atnoêç w 10 ratach. spedycyjnych, kurierskich, sanatoriach, przedszkolach i szko ach integracyjnych, domach opieki spo ecznej, salonach odnowy biologicznej, przystyce, grecki Fizyczna i Zarzàdzanie Sportem, Systemy Informatyczne P atnoêç w 12 ratach. Niestacjonarne za rok w Turystyce, Logistyka i Transport w Gospodarce Turystycznej, Turystyka i Rozwój Tourisme et Développement ratach. P atnoêç w 12 ratach. dacjach, zwiàzkach sportowych (LOK, TKKF). Biuro Praktyk Zawodowych 4000 z, p atnoêç w 2 ratach. P atnoêç w 10 chodniach rehabilitacyjnych, klubach sportowych, stowarzyszeniach, fun- (studia master Uniwersytet w Tuluzie) proponuje wyjazdy na praktyki m.in. do: Francji, Belgii, Hiszpanii, Niemiec, Grecji, Anglii, W och, na Litw, Cypr, Kos i Kret. Wy sza Szko a Spo eczno-przyrodnicza im. Wincentego Pola tel./faks (081) , telarstwo, specjalizacja: Obs uga Ruchu Turystycznego, Hote- niestacjonarne podyplomowe niestacjonarne 1700 z /semestr, uzyska a dost p do udzia u w projekcie unijnym Era- francuski, rosyjski, w o- ul. Choiny 2, Lublin, Kierunek: Turystyka i Rekreacja, specjalnoêci: Turystyka i Ho- stacjonarne, I stopnia, kolejnoêç zg oszeƒ I stopnia: stacjonarne 450 z /miesiàc, W zakresie dzia alnoêci mi dzynarodowej uczelnia W kraju hotele, biura podró y. Grecja, Cypr, Szwecja, Niemcy angielski, niemiecki, w Lublinie larstwo i Gastronomia, Studia Podyplomowe, kierunek: Organizacja i Zarzàdzanie w Turystyce, Hotelarstwie i Gastronomii niestacjonarne 1500 z /semestr podyplomowe: smus i ubiega si o Socrates ski, hiszpaƒski Akademia Wychowania ul. Akademicka 2, Bia a Kierunek: Turystyka i Rekreacja, specjalnoêci: Turystyka, Rekreacja, Hotelarstwo, Turystyka Aktywna (survi- niestacjonarne zakreacja, II stopieƒ dla absolzamin sprawnoêciowy II stopieƒ 2400 z ropy acyjne, uzdrowiska, hotele i pensjonaty, centra rekreacji i odnowy cuski, niemiecki, rosyj- stacjonarne, I stopieƒ Turystyka i Re- punkty za Êwiadectwo maturalne, eg- I stopieƒ 2470 z, Umowy bilateralne z 44 uczelniami w 17 krajach Eu- Francja, W ochy, Polska oêrodki wypoczynkowe, sportowe i rekre- angielski, w oski, fran- Fizycznego im. J. Pi sudskiego, Podlaska, tel. (083) Zamiejscowy Wydzia centrala, (083) , val, kajakarstwo itp.), Obs uga Ruchu Turystycznego oczne wentów kierunku Turystyka biologicznej typu spa i wellnes, biura turystyczne, gospodarstwa ski Wychowania Fizycznego (w tym pilota wycieczek, przewodnik turystyczny), Kinezygeronto-Profilaktyka, Odnowa Biologiczna, Instrukzycznym o specjalnoêci i Rekreacja na wych. Fi- agroturystyczne w Bia ej Podlaskiej tor Rekreacji tenis ziemny, fitness, narciarstwo zjazdowe Turystyka Aktywna Trener Osobisty, Rekreacja, Paƒstwowa Wy sza Szko a ul. Armii Krajowej 51, Kierunek: Turystyka i Rekreacja, specjalnoêci: Turystyka i Organizacja Wypoczynku, Hotelarstwo i Gastrono- niestacjonarne niestacjonarne jeszcze nie ustalono op aty wniosek o nadanie Uczelni Karty Erasmusa, co u atwi oby syjski, francuski, w oski stacjonarne I stopnia konkurs Êwiadectw dojrza oêci stacjonarne nieodp atne, PWSZ w Sulechowie z o y a w ubieg ym roku rozszerzony Irlandia, Anglia, USA angielski, niemiecki, ro- Zawodowa w Sulechowie, Sulechów, Instytut Turystyki i Rekreacji tel. (068) , mia, Gospodarka Turystyczna za rok akademicki 2008/2009. W roku akademickim 2007/2008 op ata za semestr wy- Podpisano porozumienie z Uniwersytetem w Kalmar (Szwe- wspó prac z uczelniami zagranicznymi i wymian studentów. nosi a 1600 z cja) oraz Brandenburgische Technische Uniwersitat w Cottbus Uniwersytet ódzki, ul. Narutowicza 88, Kierunek: Turystyka i Rekreacja, specjalnoêç: Turystyka, Rekreacja, Hotelarstwo niestacjonarne II stopnia, turalnych. Studia II stopnia egzamin umowy mi dzy uczelniami (St. Petersburg, Angers) noclegowy, regiony turystyczne Polski, regiony turystyczne Europy syjski, francuski, w oski, stacjonarne, I stopnia, studia I stopnia konkurs Êwiadectw ma- TiR 4200 z, PST 3000 z Programy: Erasmus/Sokrates, MOST, dwustronne Parki narodowe, muzea, gmina turystyczna, biuro podró y, obiekt angielski, niemiecki, ro- Wydzia Nauk Geograficznych ódê, podyplomowe (geografia, turystyka, rekreacja, hotelarstwo) tylko absolwenci kierunku TiR hiszpaƒski Wy sza Szko a Turystyki i Hotelarstwa w odzi, ódê, (042) , ka, Hotelarstwo, Gastronomia i Hotelarstwo niestacjonarne niestacjonarne 400 z miesiàc dowców z Uniwersytetem Humanistycznym w Smo- (Sudety lub Karpaty tydzieƒ), regiony turystyczne Europy (co roku inny, miecki, trzeci j zyk do wy- ul. Kopciƒskiego 69/ 71, Kierunek: Turystyka i Rekreacja, specjalnoêci: Turysty- stacjonarne, I stopnia kolejnoêç zg oszeƒ stacjonarne 450 z /miesiàc, Umowy o wspó pracy i wymianie studentów i wyk a- Praktyki wyjazdowe: region ódzki (4 dni), Polska pn. (tydzieƒ), Polska pd. II i III rok: angielski, nie- Wydzia Turystyki i Rekreacji, tel./faks (042) , leƒsku (Rosja) i Instytutem Handlowo-Ekonomicznym do tej pory Litwa, Ukraina, Rosja, S owacja, Czechy, Niemcy, Rumunia, boru (arabski, francuski, Wydzia Zamiejscowy ww.wsth.edu.pl, w Czerniowcach (Ukraina), w zakresie nadawania W gry, Szwajcaria tydzieƒ). Praktyki w firmach turystycznych (biura podró y, punkty informacji turystycznej, ROT-y, hotele i inne obiekty noclegoski, migowy), I rok: angiel- hiszpaƒski, rosyjski, w o- w Gostyninie Wydzia Zamiejscowy w Gostyninie: ul. Polna 36, Go- (Szwajcaria) we, zak ady gastronomiczne, kluby sportowe, obiekty rekreacyjne na tereski, drugi j zyk do wyboru certyfikatów j zykowych z Hotelfachschule w Thun stynin, tel. (024) , nie ca ej Polski, na yczenie studenta tak e w dowolnych krajach Êwiata (j. w.) 4 6 tygodni) Wy sza Szko a ul. eromskiego 115, SpecjalnoÊç: Pedagogika Sportu, Rekreacji i Turystyki stacjonarne, I stopnia, bez ograniczeƒ stacjonarne 290 z, Ev. Fachschule für Soziapädagogik Stuttgart Evangelical Academy Brno School of Higher Education of So- Kraj placówki pedagogiczne angielski Pedagogiczna w odzi ódê, niestacjonarne, podyplomowe niestacjonarne 270 z tel. (042) , podyplomowe cial Work and Law Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze Akademia Wychowania al. Jana Paw a II 78, Turystyka i Rekreacja, specjalnoêci: Obs uga Ruchu stacjonarne, I stopnia, Nowa Matura geografia, biologia lub historia, j. obcy: angielski, niemiecki, francuci I roku studiów I stopnia wieczorowi 4800 podpisane umowy z The Birmingham College of Fo- wczasowych, hotelach, spa, hostelach, centrach turystyki i rekreacji francuski, rosyjski, w o- w roku akademickim 2008/2009 studen- W ramach programu Erasmus/Socrates. Uczelnia ma Zgodnie z planem studiów studenci odbywajà praktyki w oêrodkach angielski, niemiecki, Fizycznego im. Bronis awa tel. (012) , Turystycznego, Pedagogika Czasu Wolnego, Hotelarstwo, Odnowa Psychosomatyczna ski, rosyjski, w oski lub hiszpaƒski. Stara z /rok, od, Tourism and Creative Studies, W. Brytania; Rovaski, hiszpaƒski niestacjonarne II stopnia Czecha w Krakowie, Wydzia Wychowania Fizycznego Matura konkurs Êwiadectw. studenci zaoczni 4300 z. niemi University for Applied Sciences, Finlandia, Universite de Savoie, Francja; Universitat de Lleida, Uni- Studenci studiów II stopnia 4300 z (w szeêciu ratach) versidad de Almeria, Hiszpania; Universidade do Minho, Portugalia; University of Primorska, S owenia Ma opolska Wy sza Szko a Rynek 9, Tarnów, Kierunek: Turystyka i Rekreacja, specjalnoêci: Hotelarstwo, Odnowa Psychosomatyczna, Obs uga Ruchu Tu- niestacjonarne rozmowa kwalifikacyjna uczelnie zagraniczne: Praga (Czechy), Beja (Portugaki, francuski, w o- stacjonarne, I stopnia konkurs Êwiadectw, stacjonarne i niestacjonarne 320 z /miesiàc Programy: Socrates, Erasmus, Leonardo da Vinci, Wielka Brytania, Niemcy angielski, niemiec- Ekonomiczna w Tarnowie (014) , , rystycznego, Pedagogika Czasu Wolnego dla Starej Matury lia), Dania ski, hiszpaƒski Ma opolska Wy sza Szko a ul. Wincentego Pola 4, Kierunek: Turystyka i Rekreacja, specjalnoêci: Turystyka i Hotelarstwo, Rekreacja i Odnowa Biologiczna niestacjonarne rozmowa kwalifikacyjna niestacjonarne 355 z 2006/2007), Erasmus/Sokrates (rok akademicnomià, pensjonaty, uzdrowiska, agroturystyka i za granicà: hotelarsko- ski, w oski, niemiecki stacjonarne, I stopnia kolejnoêç zg oszeƒ, stacjonarne 385 z, Program Leonardo da Vinci (rok akademicki Praktyki w kraju: biura podró y, agencje turystyczne, hotele z gastro- francuski, hiszpaƒ- Zawodowa, Kraków, tel. (012) , Wydzia Humanistyki i Zdrowia ki 2006/2007) -gastronomiczne w Grecji Paƒstwowa Wy sza Szko a ul. Jagielloƒska 61, Kierunek: Ekonomia, specjalnoêç: Zarzàdzanie Turystykà niestacjonarne grafia lub historia, nowo ytny j z. obgram M odzie, wyjazd w ramach wymiany do Macedonii ki, rosyjski stacjonarne, I stopnia konkurs Êwiadectw (matematyka, geo- niestacjonarne 2950 z Erasmus, wyjazdy na W gry, do W och i Niemiec. Unijny pro- W kraju (biura turystyczne, hotele), w Niemczech (hotele) angielski, francuski, niemiec- Zawodowa w Nowym Sàczu, Nowy Sàcz, tel. (018) 443 Instytut Ekonomiczny 53 02, , Podhalaƒska Wy sza Szko a ul. Kokoszków 71, Nowy Kierunek: Turystyka i Rekreacja, specjalnoêci: Obs uga stacjonarne, I stopnia konkurs Êwiadectw stacjonarne bezp atne, Wspó praca z Uniwersytetem w Presowie (S owacja) umowa o wspó pracy obejmujàca wymiawych, oêrodkach sportowo-rekreacyjnych, oêrodkach sanatoryjno- Praktyki w kraju w hotelach, pensjonatach, domach wczaso- angielski, niemiecki Zawodowa w Nowym Targu Targ, tel. (018) , Ruchu Turystycznego i Zarzàdzanie w Turystyce, Rekreacja Ruchowa z Odnowà Psychosomatycznà, Turyn studentów i pracowników naukowych -wczasowych, gabinetach odnowy biologicznej, szko ach w ra- niestacjonarne niestacjonarne 4000 z /rok faks (018) , styka Pielgrzymkowa mach pó kolonii i kolonii oraz w biurach turystycznych Wy sza Szko a ul. Kiliƒskiego 70, Turystyka i Rekreacja, specjalnoêci: Hotelarstwo, Obs uga Ruchu Turystycznego niestacjonarne stacjonarne, I stopnia konkurs Êwiadectw 2050 z Targi w Berlinie, hotele, sanatoria, biura podró y angielski, niemiecki Przedsi biorczoêci Nowy Sàcz, tel Wy sza Szko a Turystyki ul. Zamkowa 1, Kierunek: Turystyka i Rekreacja, specjalnoêci: Obs uga Ruchu stacjonarne, I stopnia kolejnoêç stacjonarne 1800 z, Wspó praca z Uniw. Bedfordshire, Anglia; Akademià Europejskà Pó nocnej Europy, Uniwersytetem Chambery w Saki, w oski, francuski Francja, Grecja, Hiszpania, Niemcy, Turcja, USA, Anglia, Irlandia angielski, niemiec- i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka, Turystycznego, Hotelarstwo i Gastronomia, Zarzàdzanie w Turystyce, Turystyka Mi dzynarowowa baudii, Uniwersytetem Toronto Waterloo, Mi dzynarodo- niestacjonarne zg oszeƒ niestacjonarne 1680 z Wydzia Turystyki i Rekreacji, tel. (033) , Wydzia Nauk Spo ecznych, wà Wy szà Szko à w Zurychu. Wspó praca z Polonià Wydzia Informatyki na ca ym Êwiecie, Erasmus/Sokrates, program stypendialny programu MIRA Akademia Humanistyczna ul. 17 Stycznia 56a, Kierunek: Turystyka i Rekreacja stacjonarne, I stopnia kolejnoêç zg oszeƒ studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Europejski Uniwersytet Humanistyczny w Wilnie (Erasmus), Uniwersytet Agronomiczny w Grodnie (wspó cjach, gospodarstwach agroturystycznych ki, francuski, rosyjski W biurach podró y, hotelach, oêrodkach wczasowych, restaura- angielski, niemiec- im. Aleksandra Gieysztora, Ciechanów, niestacjonarne 2800 z /rok Wydzia Zamiejscowy tel. (023) , , praca), Narodowy Uniwersytet Bia orusi w Miƒsku (Erasmus) w Ciechanowie faks (023) Akademia Wychowania ul. Marymoncka 34, Kierunek: Turystyka i Rekreacja, specjalnoêci: Pilota Wycieczek, Przewodnictwo Turystyczne, Obs uga Ruchu Tury- niestacjonarne II stopnia, (na Êwiadectwie), egzamin sprawno- II stopieƒ zaoczne 2400 z /semestr pejskimi i Turcjà. Wyjazdy studentów mach pragramu Erasmus ki, francuski, rosyj- stacjonarne, I stopnia, konkurs Êwiadectw, j z. obcy I stopieƒ zaoczne 2665 z /semestr, Program Erasmus, wspó praca z 43 uczelniami euro- Praktyki zawodowe 6 tygodni w kraju lub za granicà w ra- angielski, niemiec- Fizycznego Józefa Warszawa, Pi sudskiego w Warszawie, tel. (022) , stycznego, Organizacja Imprez Turystycznych i Rekreacji, Fitness Nowoczesne Formy Gimnastyczne, Kinezyge- doktoranckie Êci fizycznej 2007/ osób, przyjazdy 25 osób ski, hiszpaƒski Wydzia Wychowania Fizycznego rontoprofilaktyka, Nordic Walking, Instruktor Rekreacji w Wybranej Dyscyplinie (narciarstwo, windsurfing itd.) Almamer Wy sza Szko a ul. Wolska 43, Kierunek: Hotelarstwo i Gastronomia, Obs uga Ruchu stacjonarne, I stopnia, II stopnia, podyplomowe (agroturystyka, dectwie niestacjonarne 1900 z granicy firmy zrzeszone w Brytyjsko-Polskiej Izbie Handlowej, POT niemiecki, rosyjski, kolejnoêç przyj ç oraz wyniki na Êwia- stacjonarne 2600 z, Sokrates II, umowy partnerskie z 15 uczelniami z za- Firmy z bran y turystycznej Orbis, Triada, Radisson SAS, Westin, angielski, hiszpaƒski, Ekonomiczna, Warszawa, Turystycznego, Zarzàdzanie w Turystyce i Rekreacji, niestacjonarne Wydzia Turystyki i Rekreacji Zarzàdzanie w Hotelarstwie i Gastronomii zarzàdzanie hotelem i zak adem gastronomicznym) Prywatna Wy sza Szko a ul. Zubrzyckiego 6, Kierunek: Turystyka i Rekreacja stacjonarne, niestacjonarnnymi, szko ami o profilu turystycznym jakowe, obozy narciarskie ski, w oski, hiszpaƒ- I stopnia kolejnoêç zg oszeƒ 320 z /miesiàc w 10 ratach Erazmus i Sokrates, wspó praca z biurami turystycz- Zaj cia terenowe, targi turystyczne krajowe i zagraniczne, sp ywy ka- angielski, niemiecki, rosyj- Ochrony Ârodowiska Radom, w Radomiu tel. (048) wew. 13 ski, francuski Szko a G ówna Gospodarstwa ul. Nowoursynowska 166, Kierunek: Turystyka i Rekreacja, specjalnoêci: Przedsi biorstwo na Rynku Us ug Turystycznych, Turystyka narne krutacja przez internet wymagane przedces, Pirkanmaa Polytechnic University of Applied Sciennia, w kraju: Rainbour Tours SA, Ole Travel s.c., Delta Tosyjski, francuski stacjonarne, niestacjo- I stopnia, II stopnia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia: re- studia zaoczne 1800 z Erazmus-Sokrates: Jyvaskyla University of Applied Scien- Za granicà: Norwegia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Wielka Bryta- angielski, niemiecki, ro- Wiejskiego, Warszawa, Mi dzywydzia owe Studium (022) , Wiejska, Turystyka na Obszarach Przyrodniczo Cennych, Organizacja Ruchu Turystycznego, Hotelarstwo dia II sto-pnia test z przedmiotów kierunkogry University of Debrecen; Universita degli studi di Perumioty j zyk nowo ytny i geografia, stuces, Finlandia; Universida de Cantabria, Hiszpania; W ur sp. z o.o. Turystyki i Rekreacji i Gastronomia wych obowiàzujàcych na studiach gia, W ochy Szko a G ówna Handlowa, al. Niepodleg oêci 164, bud. F, Podyplomowe Studia Mened erów Turystyki niestacjonarne podyplomowe kolejnoêç zg oszeƒ 5300 z /rok Kolegium Gospodarki Âwiatowej pok , Warszawa, tel. (022) , (022) , (022) , faks (022) Wy sza Szko a Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie, Warszawa, wa, kierunek: Turystyka i Rekreacja, specjalnoêci: Tunarnmia, I stopnia Turysty z /rok, cja, Hiszpania, Szwecja, S owenia), Socrates-Grundmiecki ul. Stok osy 3, Kierunek: Ekonomia, specjalnoêci: Turystyka Bizneso- stacjonarne, niestacjo- II stopnia Ekono- kolejnoêç zg oszeƒ wpisowe 400 z, Socrates/Erasmus wymiana studentów (Niemcy, Fran- Praktyki w kraju, biura turystyczne angielski, rosyjski, nie- Wydzia Ekonomiki Biznesu tel. (022) rystyka i Rekreacja, Hotelarstwo, Turystyka Krajowa i Zagraniczna dia, Cypr, Hiszpania). Wspó praca z uczelniami: Internatioka i Rekracja 1700 z /semestr tvig II wymiana doêwiadczeƒ z zakresu IT (Holan- i Stosunków Mi dzynarodowych i Turystyki nal Business Scholl w Budapeszcie, W gry; Universidade de Vigo, Hiszpania; Vilnius College in Higher Education, Litwa; Universidade Atlantica w Uatla, Portugalia; Fachhochschule Schmalkalden, Niemcy Wy sza Szko a Ekologii ul. Wawelska 14, Warszawa, stykà narne niestacjonarne 390 z /miesiàc Kierunek: Zarzàdzanie, specjalnoêç: Zarzàdzanie Tury- stacjonarne, niestacjo- I stopnia kolejnoêç zg oszeƒ stacjonarne 440z /miesiàc, Erasmus Praktyki w kraju angielski, niemiecki i Zarzàdzania, Wydzia Zarzàdzania Wy sza Szko a Handlu ul. Nowogrodzka 56, Kierunek: Turystyka i Rekreacja, specjalnosci: Turoperatorstwo, Hotelarstwo i Gastronomia, Turystyka Bizcjonarne w nauce sà przyznawane ulgi narnych I rok: 2200 z, Studia ViBES i JUMP we wspó pracy z Erasmus Uninego; American Travel; ARAM Sp. z o.o.; Bank Gospodarstwa Krajoweki, hiszpaƒski, w o- stacjonarne i niesta- I stopnia, podyplomowe kolejnoêç zg oszeƒ. Za dobre wyniki czesne za semestr stacjo- Socrates/Erasmus, szko y letnie, umowy bilateralne. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Agencja Rynku Rol- angielski, niemiec- i Finansów Mi dzynarodowych Warszawa, im. Fryderyka Skarbka, tel. (022) , nesowa, Tour Operator and Hotel Management (ang.). w czesnym. II rok: 3000 z, III rok: 3700 z. Op aty z rabatem w przypadku p atnoêci za rok stutwa i Rozwoju Wsi; Ministerstwo Skarbu Paƒstwa Oddzia Regionalski, japoƒski, chiƒski. versity Rotterdam. go; Bank Pocztowy; Ciech S.A.; Kredyt Bank S.A.; Ministerstwo Rolnicski, rosyjski, hindi, arab- Wydzia Turystyki (022) , Od paêdzienrika nowe specjalnoêci uwzgl dniowe w komórce O2. diów: 4000 z, 5500 z, 6700 z. Czeny; P.H.U. EVERCOM; Pekao Development Sp. z o.o; Polska Agen- (od paêdziernika 2008 faks (022) , Wydzia Turystyki sne za semestr niestacjonarnych I rok: 1800 z, II rok: 2400 z, III ro fonia Cyfrowa Sp. z o.o.; Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.; Ruch S.A.; cja Prasowa; Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci; Polska Tele- i Rehabilitacji) k: Telekomunikacja Polska; TRIADA Biuro Rachunkowe; Warszawska Grupa Inwestycyjna S.A.; Warszawska Spó dzielnia Spo yw z. Op aty z rabatem w przypadku p atnoêci za rok studiów: 3600 z, 4800 z, 5800 z. roku WSHiFM nawiàza a tak e wspó prac z: Kolaja & Partners Sp ców Spo em ÂródmieÊcie; Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych. W tym Czesne za studia podyplomowe: 3500 z z o.o., Pricewaterhouse Coopers, Expander, General Electric i in. Wy sza Szko a Hotelarstwa, ul. Chodakowska 50, Kierunek: Turystyka i Rekreacja, specjalnoêç: Obs uga Ruchu Turystycznego, Animacja Turystyki i Rekrenarne wieczorowe 380 z /miesiàc, nachium, Polska: Sto eczne Biuro Informacji i Promocji Turystyczki, francuski, rosyj- stacjonarne, niestacjo- I stopnia kolejnoêç zg oszeƒ studia I stopnia: dzienne 460 z /miesiàc, Erasmus (uczelnia wystàpi a z wnioskiem) Hiszpania: sieç hoteli Marina, Niemcy: hotel St. Georg Gmbh w Mo- angielski, niemiec- Gastronomii i Turystyki Warszawa, tel. (022) , acji, Hotelarstwo i Gastronomia, Integracja Europejska, Marketing, Zarzàdzanie i Reklama w Turystystol (Warszawa) ski oraz dodatkowo j - zaoczne 360 z /miesiàc nej, Polish Travel Quo Vadis, Polska Izba Turystyki, hotel Briski, hiszpaƒski, w o- ce i Rekreacji, Zarzàdzanie Finansami Przedsi biorstzyk migany Turystycznych Wy sza Szko a Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej ul. Staszica 1, Pruszków, tel. (022) , Kierunek: Turystyka i Rekreacja, specjalnoêci: Instruktorska stacjonarne, niestacjonarne 1650 z /semestr lub 5 rat po 350 z I stopnia kolejnoêç zg oszeƒ stacjonarne i niestacjonarne z Zakresu Rekreacji Ruchowej, Fitness Nowoczesne Formy Gimnastyki, Kolarstwo, Obs uga Informatyczna w Ruchu Turystycznym UE, Obs uga Ruchu Turystycznego, Agroturystyka i Turystyka Pobytowa, Turystyka Zdrowotna z Odnowà Biologicznà, Spa, Bezpieczeƒstwo i Ochrona w Turystyce, Trener Osobisty z Elementami Animacji Turystyki i Rekreacji, Socjologia Turystyki i Rekreacji, Kinezygerentologia Taniec W kraju i za granicà (Niemcy, W ochy, Anglia, Holandia, USA) angielski, niemiecki Wy sza Szko a Organizacji Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie, szawa, tel. (022) ul. 17 Stycznia 32, War- Wydzia Ekonomii i Zarzàdzania Kierunek: Zarzàdzanie, specjalnoêci: Hotelarstwo i Gastronomia, Obs uga Ruchu Turystycznego narne niestacjonarne 4000 stacjonarne, niestacjo- I stopnia, podyplomowe kolejnoêç zg oszeƒ stacjonarne 5000 z, z Erasmus rozszerzona karta na lata W kraju w obiektach OST Gromada na terenie ca ej Polski, za granicà Berlin hotel OST Gromada i Rhodos Falirbay Hotel angielski, niemiecki, w oski, rosyjski, hiszpaƒski Szko a Wy sza Przymierza Rodzin w Warszawie, Wydzia Turystyki i Rekreacji ul. M. Grzegorzewskiej 10, Warszawa, tel. (022) , Kierunek: Turystyka i Rekreacja stacjonarne, niestacjonarne niestacjonarne 4000 I stopnia kolejnoêç zg oszeƒ stacjonarne 4450 z /rok, z /rok Erasmus WKanadzie, W. Brytanii, Grecji, USA i na Cyprze; sta e zawodowe w hotelach sieci Mariott i Hyatt w USA; praktyki zawodowe w: ATIS Travel Ltd., syjski, hiszpaƒski, w o- angielski, niemiecki, ro- Best Western Hotel Mazurkas, Hotele IB1S, hotel Jan III Sobieski, Hotel; Klinika Zdrowia i Urody Villa Park, Mazurkas Travel Ltd., New Poskland Ltd., Polish Travel Quo Vadis Ltd., Air Tours, American Express

11 UCZELNIE WY SZE: PREZENTACJA KIERUNKÓW TURYSTYCZNYCH Czy sà prowadzone kursy ze specjalistycznych programów komputerowych Certyfikaty (jakie certyfikaty Osiàgni cia naukowe studentów (stypendia naukowe, Kursy zwiàzane z kierunkiem turystycznym (np. pilotów wycieczek zagranicznych) stosowanych w bran y turystycznej mogà otrzymaç studenci) MNiSW, inne), liczba studentów otrzymujàcych stypendium (prosz wymieniç) Kurs pilotów wycieczek zagranicznych Na zaj ciach z Obs ugi ruchu turystycznego, Systemów informacji rezerwacji stra za najlepszà prac magisterskà z zakresu gospodarki turystycznej W 2007 r. uzyskanie pierwszej nagrody w konkursie o nagrod mini- turystycznej oraz Prawno-finansowych dla absolwentki Wydzia u GRiT mgr Izabeli Âcibiorskiej zaprac napisanà pod kierunkiem prof. AE dra hab. Lucjana aspektów turystyki Kowalczyka Wydawnictwa naukowe liczba publikacji Studenci zagraniczni Kadra naukowa liczba samodzielnych pracowników nauko- Zaj cia w j zyku obcym NowoÊci w roku akademickim 2008/2009 Biblioteka liczba woluminów dotyczàca kierunku turystyki przez uczelni lub napisanych przez pracowni- turystycznym w roku aka- naukowych z dziedziny turystyki wydanach kszta càcy si na kierunku (przedmiot, specjalizacje, kierunki) wych ze stopniami naukowymi ków uczelni za rok 2006/2007 demickim 2007/2008 specjalnoêç Logistyka w Przedsi biorstwie 15 (5 dr hab. oraz 10 prof. zw.) 55 dane z 2006 roku 1 Kursy instruktora rekreacji w ró nych formach aktywno- Stypendia: MNiSW 0, naukowe 278, sportowe 3, socjalne 87, niepe nosprawnych 1 acja Fitness pism, baza z czasopismami pe notekstowyniem dr hab. specjalnoêç na kierunku Turystyka i Rekre tytu ów ksià ek, 78 tytu ów czaso- 2 prof. zw. 4 prof. nadzw. ze stop- 141 publikacji z dziedziny turystyki 2 Êci mi (Hospitality and Tourism Complete) Kurs pilotów wycieczek Stypendia za wyniki w nauce 29 osób, za wyniki w sporcie specjalnoêç Obs uga Turystyczna Imprez woluminów, 11 tytu ów czasopistwie uczelnianym: 8, liczba publikacji wydanych przez 1 prof. dr hab., 4 dr hab., 15 dr Liczba publikacji wydanych we w asnym wydawnic- 1 osoba Sportowych pracowników w innych wydawnictwach: 268 Kurs pilotów wycieczek, wychowawców kolonii, instruktora rekreacji ruchowej datkowe uprawnienia zwiàzane z kierunkiem Wroc awska Wy sza Szko- TELC, LCCI 485 Êwiadczeƒ, sprawozdanie S11 stan na r. Obligatoryjne studium uzupe niajace dajàce do- ok wyk ady w j z. obcym studiów, np. instruktor rekreacji ruchowej a Informatyki Stosowanej Kurs pilotów, wychowawców, na patent eglarza Kursy na patent eglarza 197 osób Uczelnia z o y a wniosek o uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia (magisterskich) dr hab. 12, feratów pracownikow etatowych z zakresu tury- studia semestralne w j. angiel woluminów mgr 8, dr 27, 2 publikacje ksià kowe uczelni i 20 artyku ów i re- 8 w ramach programu Erasmus jachtowego, sternika motorowodnego i sternika koƒczà si zdobyciem uprawnieƒ paƒstwowych na kierunku Turystyka i Rekreacja prof. 5 styki i rekreacji skim z zakresu turystyki Kurs pilotów wycieczek, wychowawców kolonijnych, kierowników placówek wypoczynku dzieci i m odzie y, Akaderunku Turystyka i Rekreacja przewiduje wymienionych kursów (szkoleƒ) dia MNiSW 1600 osób nie transportem i logistyka, Zarzàdzanie turykich jak geografia, turystyka, ekonomia, dr hab. 10, dr 36 i rekreacja, pt. Problemy turystyki XXI wieku, pod red. 3 w ramach wymiany mo liwoêç uczestniczenia Program zaj ç na studiach I stopnia kie- Ukoƒczenie ka dego z wczeêniej W roku 2006/2007 stypendia z funduszu uczelni oraz stypen- Kierunek: Zarzàdzanie, specjalnoêci: Zarzàdza- ponad 20 tys. woluminów z dziedzin ta- prof. 12, Wydawnictwa 2007: 1. ZN nr 6, t. 4, seria: Turystyka 18 studentów, w tym Wszyscy studenci majà mia Rezydentów, Akademia Animatorów, kurs instruktorów: rekreacji, jazdy konnej, tak e specjalnoêç hipoterapia, delio katu ludzkimi, Marketing i reklama, Informatyka nad 100 tytu ów czasopism polsko- ark. wyd., nak. 200 egz. 2. Geografia a przemiany prowadzonych przez za- nauk obs ugi programów Amadeus i Fi- wià e si z uzyskaniem certyfistykà i hotelarstwem, Zarzàdzanie zasobami informatyka, socjologia i inne, baza po- W. Maika i K. Marciniaka, Bydgoszcz 2007, obj. 18 studenckiej Erasmus w otwartych wyk adach masa u I i II stopnia, narciarstwa, golfa, aerobiku, snowboardu, Niepe nosprawni bli ej opieka nad osobami nierzàdzanie finansami i inwestycje; Wydzia Turytom dost p do baz EBSCO umo liwiajàbowskiej, A. Suliborskiego, seria: Podstawowe idee ni, poza tym na kierunku w zarzàdzaniu, Zarzàdzanie s u bà zdrowia, Zai obcoj zycznych, udost pnia studen- wspó czesnego Êwiata, pod red. W. Maika, K. Remgranicznych goêci uczelpe nosprawnymi wprowadzenie, opieka nad niepe nosprawnymi dzieçmi specjalizacja, opieka nad niepe noacja, specjalnoêci: Zarzàdzanie w hotelarstwie obj. 25 ark. wyd., nak. 300 egz. 3. Czas wolny uwa- J zyk angielski w gospostyki i Geografii, kierunek: Turystyka i Rekrecej czytanie publikacji online i koncepcje w geografii, T. 3, Bydgoszcz 2007, Ekonomia na specjalnoêci sprawnymi doros ymi specjalizacja, barmaƒski podstawowy, zaawansowany, w stylu Flair, kelnerski na, specjalnoêç Zarzàdzanie rozwojem lokal- pod. red. K. Ci kowicza, M. Sobczak, Byd- przewiduje ponad po ow i gastonomii; kierunek: Gospodarka Przestrzenrunkowania spo eczno-ekonomiczne i przyrodnicze, darce program studiów nym i regionalnym goszcz 2007, obj. 16 ark. wyd., nak. 300 egz. 4. J. zaj ç w j z. angielskim Umiƒski, Przewodnik po Bydgoszczy (II wyd. zmienione; wersja polska, angielska i niemiecka), Bydgoszcz 2007, obj. 11 ark. wyd., s. 104, nak egz. Kurs pilotów wycieczek MS Publisher Amadeus Chart Hotel Stypendia za wyniki w nauceturystyka i Rekreacja 61 stypendiów dr hab. Starania o studia II stopnia woluminów prof. 6, 62 pozycje 9 rosyjski 8 Kurs pilotów wycieczek i przewodników turystycznych Kierunek Turystyka i Rekreacja, stypendia (2007) naukowe 63, socjalne 146, sportowe 2, MNiSW 1, z funduszu uczelnianego 2, stypendia dla osób niepe nosprawnych 2 Dla absolwentów I stopnia Turystyki i Rekreacji woluminów, w tym: druki zwarte , czasopisma 7420, liczba ty- adiunkt 46, starszy wyk adowca zycji Prof. zw. 12, prof. nadzw. 16, Publikacje pracowników za 2006/ po- mo liwoêç kontynuacji studiów II stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne o specjalno- tu ów prenumerowanych 172. Komputerowe katalogi dost pne w internecie, dowca 11, wyk adowca 28, z tytu em dr 23, starszy wyk a- Êciach: rekreacja, turystyka aktywna, trener osobisty. Nowe specjalizacje: jazda konna, liczba miejsc bibliotecznych z dost pem asystent 3, lektor, instruktor 7 w dkarstwo. Nowy przedmiot w toku studiów do internetu 103 (II stopieƒ) obóz turystyki przygodowej 4 Kursy instruktora rekreacji ruchowej na specjalnoêciach: instruktor gier rekreacyjnych, koszykówki, narciarstwa, jazdy konnej, aerobicu, tenisa. Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i m odzie y, kurs pilotów wycieczek Stypendia za wyniki w nauce w roku 2007/ osób (44 studia stacjonarne, 26 niestacjonarne). Stypendia za wyniki w sporcie 5 osób specjalnoêci: Hotelarstwo i gastronomia, Gospodarka turystyczna 2600 woluminów dr 17, dr hab. 5, prof studia stacjonarne Kurs pilotów wycieczek, przewodników beskidzkich, specjalistów GDS, instruktora w wybranej dziedzinie sportu i rekreacji Globalne Systemy Dystrybucji (Amadeus, Worldspan, Galileo), Fidelio 2 stypendia MNiSW, 56 stypendiów naukowych, 17 listów gratulacyjnych rektora U nowy przedmiot Zarzàdzanie projektami ekologicznymi w turystyce 20 tys. woluminów w bibliotece wydzia- 25 osób kadry naukowo-dydaktycznej, w tym: 2 prof. zw., 4 dr owej, w tym 3 tys. stricte z zakresu turystyki i rekreacji oraz ca a Biblioteka hab. prof. U Uniwersytetu ódzkiego 46 ksià ek i artyku ów naukowych z zakresu turystyki, rekreacji i 7 hotelarstwa Kurs pilota wycieczek, A, B, C sztuki barmaƒskiej, instruktora fitness, wychowawców kolonijnych Program studiów obejmuje sta e zaj cia z systemów informatycznych w hotelarstwie i gastronomii Certyfikat j zykowych kompetencji zawodowych Hotelfachschule w Thun (Szwajcaria) po zdaniu egzaminu ACCUEIL studia stacjonarne w Wydziale Zamiejscowym w Gostyninie Ponad 3,5 tys. publikacji ksià kowych 1 prof. zw., 5 prof. nadzw. Wydawnictwo WSTH: czasopismo naukowe Turystyka i Hotelarstwo (pó rocznik, 10 numerów), 7 pu- 5 (tak e w j z. angielskim, niemiecki, rosyjskim i francuskim), 35 tytu ów blikacji ksià kowych (w tym 2 w ostatnim roku), poza tym w ostatnim roku 4 ksià ki w innych wydaw- czasopism bran owych w prenumeracie nictwach krajowych ( TN, ROT Województwa ódzkiego, Âlàsk, PWE) i 1 w zagranicznym (UNITY-DA- NA Moskwa) licencjat 100 Pedagogika sportu, rekreacji i turystyki, zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika doros ych z animacjà spo- eczno-zawodowà, pedagogika opiekuƒczo- -wychowawcza, praca socjalna 150 Prof. dr hab. Bogus aw Âliwerski, prof. dr hab. Iwona Chrzanowska, prof. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyƒska, prof. dr hab. Bogdan Szczepankowski, prof. dr hab. Myko a Sme-tanski, prof. dr hab. Jadwiga Hanisz Kurs pilota wycieczek zagranicznych (na podstawie decyzji marsza ka województwa ma opolskiego) zaj cia z informatyki oraz zapoznajà si uzyskaç uprawnienia instruktora rewe i 1 stypendium za wyniki w nauce wych , mapy 1963, 8 dokumentrudnionych jest: 12 prof. zw., 20 wie analizy bazy publikacji pracowników AWF doko- w j. angielskim prowadzo- Studenci w ramach studiów odbywajà W ramach studiów studenci mogà W roku 2007/ stypendiów MNiSW za wyniki sporto- Pozycji zwartych ksià ko- Na wydziale Wych. Fizycznego za- Specjalistyczny pó rocznik Folia Turistika Na podsta- 7 Semestralny blok zaj ç z programami informatycznymi stosowanymi w bran y turystycznej nach sportowych i rekreacyjnych: pism naukowych zatrudnionych na stanowiskach addzono z dziedziny Turystyka: 1870 publikacji krajowców z uczelni partkreacji ruchowej w kilku dyscyplitów elektronicznych, 80 tytu ów czaso- prof. nadzw. i dr hab., 100 doktorów nanych przez Oddzia Informacji Naukowych stwierny dla studentów obco- aerobik, fitness, gry rekreacyjne, iunkta lub starszego wyk adowcy. nerskich w ramach programu Erasmus/Socrates narciarstwo zjazdowe, p ywanie, Na stanowiskach asystenta, wyk adowcy, lektora, instruktora zatrudnia- snowboard, tenis, wspinaczka ska kowa my 81 nauczycieli akademickich tak Certyfikat London Chamber of Commerce and Industry International stra za wyniki w sporcie w roku 2006/2007 gogika spo eczno-opiekuƒcza wych MWSE w Tarnowie 988 stypendiów w roku 2006/2007 oraz 1 stypendium mini- Kierunek: Pedagogika, specjalnoêç: Peda prof. dr hab., 1 dr hab. 4 artyku y pracowników w Zeszytach Nauko- angielski Qualifications English for Business (EFB) Level woluminów Pracownicy samodzielni (ogó em 24) w tym: prof. zw. 9 i Rekreacja (stan na Na kierunku Turystyka, dr hab r.) 654 W ramach przedmiotu Systemy informatyczne w turystyce W roku 2006/2007 stypendium naukowe pobiera o 11 osób 260 tytu ów zwiàzanych z turystykà dr hab. in. 1 Zeszyty naukowe PWSZ 4 artyku y Skrypt 1 Publikacje poza Instytutem Ekonomicznym: 6 artyku ów 1 Kurs pilotów wycieczek krajowych i zagranicznych, Instruktor rekreacji ruchowej spe- 46 studentów otrzymuje stypendium za wyniki w na- SpecjalnoÊç: Agroturystyka 4000 woluminów prof. dr hab. 4, dr hab. 3, dr 66 publikacji naukowych z dziedziny turystyki na- kurs wychowawców kolonijnych cjalizacja fitness nowoczesne foruce, 1 student za wyniki w sporcie 13 pisanych przez pracowników uczelni w roku aka- my gimnastyki i çwiczenia si owe, dem. 2006/2007 specjalizacja narciarstwo zjazdem. dowe Kurs pilotów wycieczej, kurs instruktorów fitness Certyfikat ECDL Stypendia naukowe prof., 3 dr hab., 11 dr. 4 0 Kurs wychowawców kolonijnych, kierowników wycieczek szkolnych i pedagogicznych, agenta reklamy, pilotów wycieczek, anirystyka mi dzynarodowa Galileo, Nettur, masystent, Anomail TOEIC, TFI lub TOEIC Bridge Stypendia za wyniki w nauce lub sporcie 124 SpecjalnoÊç: Zarzàdzanie w turystyce, Tumatora czasu wolnego, instruktora narciarstwa zjazdowego, kajakarstwa górskiego, fitness, bmanów i sonowlierów, mened era sportu liczba woluminów 10150, w tym z turystyki 1723 cownika naukowego W okresie 4 lat Êrednia liczba publigranicznych uczelniach 4 prof. dr hab., 7 dr hab., 21 dr 3, wydane przez uczelnie 2. Liczba publikacji na 1 pra- 1 w WSTiE, 5 na zakacji na jednego pracownika uczelni w okresie 1 roku: Monografie naukowe 0,42; Artyku y 2,78; Podr czniki 0,49; Skrypty 0,13; Suma 3,82 j. angielski Stypendia naukowe 12 studentów Hotelarstwo, Organizacja i zarzàdzanie turystykà, Rekreacja ruchowa, Turystyka europej- 2 dr hab.) umowa o dzie umowa o prac 7 (5 prof., ska, Turystyka na obszarach wiejskich o i umowa zlecenie 1 (1 prof.) W ramach specjalizacji Certyfikaty uczelniane i uprawnienia paƒstwowe w rares w woj. mazowieckim; dwa pierwsze miejsca w ogólnopolskiej nego, Programy unijne w turystyce i rekreminy czasopism ków nauki (w tym 7 prof. zw.) 2006/2007 Osiàgni cia: 3. miejsce w konkursie Primus inter pa- Przedmioty: Socjologia kultury i czasu wol- 570 pozycje ksià kowe, 1024 wolu- 31 samodzielnych pracownimach specjalizaji konferencji studenckich kó naukowych. Stypendia: za wyniki w nauce 133, socjalne 79, na wy ywienie 56, mieszkaniowe 11, dy, specjalizacje: Nordic walking acji, Uzdrowiska polskie, Filozofia przyro- za wyniki w sporcie wyk ad w j. angielskim, wyk ad w j. wybranym, konwersatorium w j. angielskim i j. wybranym àczenie publikacji (artyku y, podr czniki, monografir) 25 j. angielski 10 proc. 68 programu zaj ç, pozosta- e w fazie organizacji Kurs pilotów, kurs wychowawców kolonijnych Amadeus TELC Oko o 600 studentów Wydzia u Turystyki jest obj tych programem stypendialnym dzanie w hotelarstwie i Zarzàdzanie w turystyce i rekreacji, Zarzà- gastronomii pracowników naukowych, w tym 40 prof.. i 71 dr hab. 86 wydanych przez uczelni, 140 napisanych przez pracowników 12 Istnieje mo liwoêç studiów na kierunku Hotel and Catering Management Kurs pilotów wycieczek krajowych i zagranicznych, przewodników turystycznych ZaÊwiadczenia z pilota u Stypendia naukowe w roku 2007/ osób SpecjalnoÊç: Organizacja turystyki i rekreacji, Padagogika czasu wolnego, Turystyka regionalna ok prof. dr hab. 3 pracowników samodzielnych, dr hab. 5 pracowników samodzielnych Przeglàd Naukowy Turystyki i Rekreacji 3 zeszyty Kurs pilotów wycieczek Zaj cia z systemów informatycznych Po praktyce zagranicznej we W o- Stypendia naukowe od Êredniej 4,0. Liczba studentów otrzy- W trakcie realizacji brak danych 19 profesorów prowadzi zaj - Wydawnictwo SGGW wyda o 7 pozycji 10 j. angielski w turystyce z wykorzystaniem proszech studenci otrzymujà certyfimujàcych stypendium naukowe wynosi 170. cia na kierunku Turystyka i Rekre- gramu Amadeus kat z j. angielskiego i zaêwiadczenie acja o nauce j. w oskiego/certyfikat z j. w oskiego na poziomie B2 Szko a jest cz onkiem Meeting Professionals Uczelnia oferuje stypendia: naukowe, socjalne, sportowe, za pracowników pe nozatrud- 28 Studia Business International (MPI), pomogi. W roku 2007 stypendia zosta y przyznane 750 stunionych w tym: 9 prof., 9 dr hab Administration wspó pracuje tak e z Warsaw Convention dentom w j. angielskim. Bureau, International Condentom gress Convention Association (IC- CA) oraz The Society of Incentives and Travels Executives (SITE). Studenci mogà zostaç cz onkami MPI 368 studentów otrzymuje stypendium za wyniki w nauce Turystyka i Rekreacja w przygotowaniu ok woluminów 138 w tym 65 prof., 31 doc., 23 a 3 7 nie diunktów Studenci uczestniczà w obozach w ramach przedmiotu turystyka kwalifikowana LCCI, Cisco Academy, Microsoft Academy Stypendia za wyniki w nauce lub sporcie 131, zapomogi w 2007 r. 27, stypendia w ramach Programu Socrates 33, stypenium za wyniki w sporcie 1. Od paêdziernika 2008 r. specjalnoêci: Hipoterapia, Rekreacja hipiczna, Turystyka lotnicych turystyki 9200, w tym 362 woluminów dotyczàcza, Turystyka biznesowa i obs uga placówek dyplomatycznych i konsularnych. Majà byç wdro one studia na Wydziale Informatyki prowadzone we wspó pracy z firmà IBM. W planach jest tak e uruchomienie III edycji Programu Mobily Student, w ramach którego studenci otrzymaujà notebooki na ca y okres studiowania Profesor: 9, doktor habilitowany: 20, doktor: Tak, w j. angielskim na specjalnosci Tour Operator and Hotel Management Kurs wychowawców kolonii i obozów, pilotów wycieczek Certyfikaty j zykowe zawierajàce Ogó em 534, w tym za wyniki w nauce i sporcie 107, stypendium socjalne 430, zapomogi 74 poêwiadczenie umiej tnoêci j zykowych na poziomie okreêlonym w Europejskim systemie opisu kszta cenia j zykowego Rady Europy, uczelniane certyfikaty i dyplomy za osiàgni cia w sporcie Nowe specjalnoêci: turystyka biznesowa, turystyka uzdrowiskowa, rekreacja, kszta towanie Êrodowiska dla potrzeb turystyki i dodatkowe specjalizacje 7737 woluminów prof. zw. 4. prof. nadzw. 17, d Zeszyty Dydaktyczno-Naukowe WSHGiT 3 publikacje po 500 sztuk. oc. 2, adiunkt 23, asystent 9, starszy wyk adowca 2, wyk adowca 12, lektorzy 9, instruktor 1 40 Kurs pilotów wycieczek zagranicznych Ogó em 287, w tym naukowe 58 i styp. MEN 1 Specjalizacja: kinezygerontologia, taniec prof., 44 dr, 52 mgr 4 2 Kurs pilotów wycieczek uruchamiany po zebraniu grupy studentów Szkolenie z programów SART, mo liwoêç szkolenia z programu Amadeus Certyfikat znajomoêci j zyka obcego Liczba studentów otrzymujàca stypendium 41 Planowany nowy kierunek studiów Turystyka i Rekreacja cje zwiàzane z turystykà ok. ok woluminów, z tego pozy prof. dr hab., 3 dr hab. 0 7 nie Kurs kierowników wycieczek szkolnych Stypendia naukowe 5 osób, socjalne 19 osób nie prof., 3 dr hab., 18 dr 10 0

12 UCZELNIE WY SZE: PREZENTACJA KIERUNKÓW TURYSTYCZNYCH zachodnipomorskie wielkopolskie Êwi tokrzyskie Êlàskie pomorskie podlaskie podkarpackie opolskie mazowieckie woj. Tryb studiów [stacjonarne Poziomy kszta cenia Czesne w roku akademickim Wspó praca z zagranicà Pe ny adres (ulica, numer, kod, miasto), Kryteria przyj ç (kolejnoêç zg oszeƒ, Nazwa Uczelni, Wydzia Kierunki i specjalnoêci turystyczne (dzienne), niestacjonarne (I stopnia, II stopnia, 2008/2009 (Erasmus/Socrates lub inne, Praktyki w kraju i za granicà (gdzie) Obowiàzkowe j zyki obce telefon, strona www konkurs Êwiadectw, egzamin) (zaoczne, wieczorowe)] podyplomowe) (dzienne, wieczorowe, zaoczone) wspó praca ze szko ami zagranicznymi) Wy sza Szko a Turystyki al. Prymasa Tysiàclecia 38, Warszawa, Kierunek: Turystyka i Rekreacja, Socjologia niestacjonarne 3400 z /rok cja, Cypr oraz biura podró y i hotele rosyjski, francuski stacjonarne, niestacjonarne I stopnia kolejnoêç zg oszeƒ stacjonarne 3800 z /rok, nie Irlandia, Grecja, W ochy, Hiszpania, Fran- angielski, niemiecki, w oski, hiszpaƒski, i J zyków Obcych w Warszawie tel./faks (022) , tel. (022) ul. Ogrodowa 46/48, Warszawa, na terenie ca ego kraju tel./faks (022) , tel. (022) Wy sza Szko a Turystyki i Rekreacji im. ul. Marymoncka 34, Warszawa, Kierunek: Turystyka i Rekreacja, specjalnoêci: Organizacja i Obs uga Ruchu Tucjonarnych j zyk angielski dla studiów nie- studia niestacjonarne I, II, VI 1600 z /se- i uczelniami za granicà Kos, Rodos, Kefalonia, St. Tropez), w reno- niemiecki, francuski stacjonarne, niestacjonarne I stopnia Nowa Matura z przedmiotów: dla studiów sta- studia stacjonarne 2300 z /semestr, LLP-Erasmus, wspó praca z instytucjami Praktyki krajowe i zagraniczne (Majorka, angielski, w oski, hiszpaƒski, rosyjski, Mieczys awa Or owicza tel. (022) , , w Warszawie, rystycznego, Zarzàdzanie Sportem i Rekreacjà, Hotelarstwo i Gastronomia gielski, niemiecki, rosyjski lub francuski), Magic Life Kos, Amathus Resort), biurach stacjonarnych jeden z czterech j zyków (anmestr, III, IV, V 2050 z /semestr mowanych hotelach (Jan III Sobieski, Ibis, Wydzia Turystyki i Rekreacji na zasadzie kolejnoêci zg oszeƒ. Stara Matura podró y i organizacjach bran owych (Neckermann Polska, Sports Tourist, POT) oraz lub niespe nienie ww. kryteriów pozytywnie zdany pisemny egzamin wst pny z j zyka obcego, odpowiednio: dla studiów stacjonarnych Wola, Muzeum Sportu i Turystyki) instytucjach sportowych (np. PKOl, OSiR j zyk angielski dla studiów niestacjonarnych jeden z czterech j zyków (do wyboru angielski, niemiecki, rosyjski i francuski). Politechnika Opolska, Kierunek: Turystyka i Rekreacja (akredytacja PKA 2007 r.), katedry: Turystyki op ata roczna 3200 z Op ata semestralna 1600 z, angielski, niemiecki Wydzia Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii i Rekreacji, Kulturowych Podstaw Turystyki, Geografii i Marketingu Turystyki Paƒstwowa Wy sza Szko a ul. Tymona Terleckiego 6, Kierunek: Historia, specjalnoêç: Turystyka Mi dzynarodowa niestacjonarne 1200 z /semestr Praktyka zawodowa w instytucjach tury- stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, podyplomowe konkurs Êwiadectw stacjonarne nieodp atne, Uczelnia ma Kart Erasmusa Wycieczki krajowe i zagraniczne 6 dni. angielski, rosyjski, ukraiƒski Wschodnioeuropejska w PrzemyÊlu, Instytut Historii stycznych 4 tygodnie PrzemyÊl, tel. (016) , Wy sza Szko a Informatyki ul. Sucharskiego 2, Rzeszów, Kierunek: Turystyka i Rekreacja, specjalnoêci: Hotelarstwo i Gastronomia, Obs utów zdawanych w cz Êci pisemnej: j zyk (dzienne, wieczorowe, zaoczne): schule Bad Honnef, Bonn, Niemcy, kierunki: Tumoor Hotel, Colorado Springs, USA, Villa stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia Nowa Matura wyniki z trzech przedmio- W roku akademickim 2008/2009 Erasmus, 9 umów: Internationale Fachhoch- Purdue University (PU), Indiana, Broad- angielski, niemiecki, rosyjski, francuski i Zarzàdzania z siedzibà tel. (017) , faks (017) w Rzeszowie ga Ruchu Turystycznego, Turystyka polski, j zyk obcy, wybrany przedmiot: geografia lub historia (Turystyka i Rekreacja). Âcie ka standardowa (6 semestrów): Niemcy, kierunki: Ekonomia i Informatyka. Rocation Exchange, Internship International, Studia I stopnia stacjonarne: rystyka i Ekonomia, Fachhochschule Bielefeld, Maria College, Buffalo, International Edu- Zdrowotna, Geoturystyka, Rekreacja i Turystyka Zdrowotna, Zarzàdzanie Turystykà, Turystyka Mi dzynarodowa, Rekre- dojrza oêci. Na wszystkie kierunki b dà brastrów): I IV 440 z /semestr, V VII 300 i Informatyka, Business Academy WEST, Es- Not USA Ukoƒczenie szko y Êredniej oraz egzaminu 440 z. Âcie ka elastyczna* (7 semeskilde Handelskole, Dania, kierunki: Ekonomia Adam's Mark Hotel Buffalo, Niagara, Why acja z Promocjà Zdrowia ne pod uwag oceny koƒcowe z pi ciu z /semestr. Studia I stopnia niestacjonarne. Âcie ka standardowa (6 seme- Central Ostrobothnia University of Applied bjerg, Dania, kierunki: Ekonomia i Informatyka, przedmiotów: matematyki, j zyka polskiego, historii, j zyka obcego nowo ytnego, fizyki strów): 335 z. Sciences, Ylivieska Unit, Finlandia, kierunki: Ekonomia i Informatyka, Universitat de Vic, Hiszpa- (kierunki: Informatyka i Ekonometria, Programowanie, Informatyka), geografii (kie- I IV 335 z /semestr, V VII 230 z /senia, kierunki: Ekonomia i Dziennikarstwo, Escola Âcie ka elastyczna (7 semestrów): runki: Ekonomia, Biznes Mi dzynarodowy, mestr. Studia II stopnia stacjonarne 380 z, niestacjonarne 340 z. Portugalia, kierunki: Ekonomia, Informatyka oraz Superior de Tecnologia e Gestao de Portalegre, Turystyka i Rekreacja). Czesne p atne w 10 ratach Administracja, Instituto Politecnico da Guarda, w ciàgu roku akademickiego Portugalia, kierunek: Turystyka, Groupe ESC Troyes, Francja, kierunki: Ekonomia i Turystyka, Oferta jednoczesnych 2 dyplomów: Wielka Brytania, Internationale Fachhochschule Bad Honnef, Bonn, Niemcy, uczelnie partnerskie wspó praca w obszarze Turystyki (obj ta umowami), Purdue University, USA, Instituto Superior De Administraço e Linguas in Funchal w Portugalii (list intencyjny), Villa Maria College w Buffalo, USA, Jaya Academy of International Studies, Coimbatore, Indie Politechnika Bia ostocka, ul. O. Stefana Tarasiuka 2, Kleosin, Kierunek: Turystyka i Rekreacja, Zarzàdzanie, specjalnoêç: Zarzàdzanie Tury- na rok akademicki 2008/2009 noclegowych, gospodarstwach agroturystycz- stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia lista rankingowa brak danych Erasmus MobilnoÊç Praktyki w biurach turystycznych, obiektach angielski, niemiecki, rosyjski Wydzia Zarzàdzania tel. (085) , (085) , stykà nych, firmach rekreacyjnych i instytucjach zarzàdzajàcych obszarami przyrodniczo cennymi Wy sza Szko a Mened erska ul. Sobieskiego 3, Bia ystok, Kierunek: Turystyka i Rekreacja stacjonarne, niestacjonarne I stopnia kolejnoêç zg oszeƒ oraz ankieta kwalifikacyjna niestacjonarne 1400 z /semestr w Krasnojarsku; Paƒstwowy Uniwersytet Ekocje, kwatery agroturystyczne, gospodar- stacjonarne 1500 z /semestr, wspó praca z: Aerokosmiczny Uniwersytet W kraju: biura podró y, hotele, restaura- angielski, niemiecki, rosyjski w Bia ymstoku (085) nomiczny w Miƒsku; Paƒstwowy Uniwersytet stwa ekologiczne w BrzeÊciu Wy sza Szko a Turystyki ul. Miszewskiego 12/13, Kierunek: Turystyka i Rekreacja, specjalnoêci: Zarzàdzanie Hotelarstwem i Ga- eksternistyczne mowe szeƒ, z o enie kompletu dokumentów. Stune (dzienne) 2200 z, niestacjonarne (za- (Volkswagen Poznaƒ sp. z o. o., Wrigley, w oski, hiszpaƒski, francuski stacjonarne, niestacjonarne, I stopnia, II stopnia, podyplo- Studia I stopnia (licencjackie): kolejnoêç zg o- studia I stopnia (licencjackie): stacjonar- LLP/Erasmus, LLP/Jean Monet Praktyki i sta e w firmach z Wielkopolski angielski, niemiecki, rosyjski, szwedzki, i Hotelarstwa w Gdaƒsku, Gdaƒsk, Wydzia Turystyki, Handlu i Us ug tel. (058) , stronomià, Rynek Turystyczny UE, Gastronomia i Dietetyka, Marketing Us ug, diów I stopnia WSTiH : kolejnoêç zg oszeƒ, z o- rowe) 1800 z, eksternistyczne 1520 z, vea Polska SA, firmy rodzinne i mniejsze, dia II stopnia (magisterskie): absolwenci stuoczne) 1900 z, niestacjonarne (wieczo- Amica Wronki SA, GlaxoSmithKline, Ni- faks (058) Informatyka w Turystyce, Turystyka Mi dzynarodowa, Zarzàdzanie Przedsi biordiów I stopnia z innych uczelni: kolejnoêç zg onarne (dzienne) 1800 z, niestacjonarne we) enie kompletu dokumentów; absolwenci stu- studia II stopnia (magisterskie): stacjo- np. biura rachunkowe, firmy konsultingo- stwem Turystycznym, Agrobiznes, Turystyka Mi dzynarodowa, Turystyka Uzdrowanie kwalifikacyjne (dla absolwentów innych z szeƒ, z o enie kompletu dokumentów, post po- (zaoczne) 1900 z, eksternistyczne 1520 wiskowa, Wellness i Spa kierunków) Akademia Wychowania Fizycznego ul. Miko owska 72a, Katowice, Kierunek: Turystyka i Rekreacja stacjonarne, niestacjonarne I stopnia konkurs Êwiadectw maturalnych i egzamin studia niestacjonarne ok z Erazmus, Sokrates Praktyki w obiektach hotelowych (min. 3*) 2 j zyki do wyboru z: angielski, rosyjski, im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, tel. (032) , sprawnoêciowy z p ywania z rozbudowanà bazà gastronomicznà niemiecki, hiszpaƒski, francuski, w oski Wydzia Wychowania Fizycznego faks (032) w kraju i za granicà. Praktyki w biurach podró y Beskidzka Wy sza Szko a ul. Grunwaldzka 5, ywiec Kierunek: Turystyka i Rekreacja, specjalnoêç: Hotelarstwo, Rekreacja, Turystyka Przygranicznej Polska-S owacja PHARE 2001, francuski, hiszpaƒski, rosyjski, w oski stacjonarne, niestacjonarne I stopnia kolejnoêç zg oszeƒ stacjonarne i niestacjonarne 3600 z Programy: Leonardo da Vinci, Wspó pracy Cypr, Grecja, Tunezja, Turcja angielski, niemiecki, j zyk dodatkowy: Umiej tnoêci w ywcu, tel./faks (033) Wydzia Turystyki i Administracji www. bwsu. edu. pl INTERREG III A Polska-Republika S owacka. Uczelnie: AHOL Vy í odborná kola o.p.s v Ostravie, Czechy; Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne, S owacja GórnoÊlàska Wy sza Szko a Handlowa ul. Harcerzy WrzeÊnia 3, Wydzia Turystyki i Promocji Zdrowia: stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia, studia podyplomowsi cznie; studia niestacjonarne 340 zagranicznymi w zakresie programu Erasmus, oraz przedsi biorstwach turystycznych ski, w oski, rosyjski kolejnoêç zg oszeƒ studia stacjonarne z mie- GWSH wspó pracuje z ponad 30 uczelniami Praktyki w hotelach, biurach podró y angielski, niemiecki, francuski, hiszpaƒ- im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Wydzia Zarzàdzania, Wydzia Tu- tel. (032) , styka mi dzynarodowa, Hotelarstwo i ga- 380 z miesi cznie lub z a tak e w zakresie praktyk studenckich zarówno w kraju jak i za granicà Katowice, Turystyka i Rekreacja specjalnoêci: Turyrystyki i Promocji Zdrowia, Wydzia Zamiejscowy w orach, Zamiejscowy rystyka, Turystyka uzdrowiskowa i odno- stronomia, Turystyka zdrowotna i agrotu- semestralnie OÊrodek Dydaktyczny w orach, wa biologiczna, Fizjoterapia, Kosmetologia; studia podyplomowe Hotelarstwo Zamiejscowy OÊrodek Dydaktyczny w Radzionkowie, Zamiejscowy i Gastronomia Hotelowa Organizacja i Zarzàdzanie OÊrodek Dydaktyczny w Jaworznie Wy sza Szko a Hotelarstwa i Turystyki ul. Ogrodowa 41-47, Cz stochowa, Turystyka i Rekreacja, specjalnoêci: stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, podyplomowe konkurs Êwiadectw stacjonarne 1800 z /semestr (3 raty) Erasmus, Sokrates, umowy z 4 uczelniami W Polsce hotele i biura podró y niemal angielski w Cz stochowie, Wydzia Turystyki tel. (034) , , Cbs uga Ruchu Turystycznego, Hotelarstwcz ciem semestru) z Uniwersytetem Pedagogicznym w Tule (wy- Grecja (program Olymp organizowany lub 1700 z (jednorazowo przed rozpo- (wymiana studentów); umowa o wspó pracy w ka dym mieêcie. Za granicà Niemcy, miana studentów i kadry naukowej) przez biuro The Tree), Anglia Wy sza Szko a Ekonomii, ul. Ponurego Piwnika 49, Kierunek: Ekonomia, specjalnoêci: Hotelarstwo i Turystyka, Gospodarka Regionalna ze mowe niestacjonarne 230 z zagranicznymi ne, praktyki zagraniczne: hotele w Grecji, rosyjski stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia, podyplo- kolejnoêç zg oszeƒ stacjonarne 250 z, Erazmus, Sokrates, wspó praca ze szko ami Praktyki krajowe: hotele, biura turystycz- angielski, niemiecki, hiszpaƒski, w oski, Turystyki i Nauk Spo ecznych Kielce Specjalizacjà Zarzàdzanie Ârodowiskiem Chorwacji, Hiszpanii, USA, S owacji, Serbii, Czarnogórze, Bu garii, Anglii, Irlandii, Niemczech Wszechnica Âwi tokrzyska ul. E. Orzeszkowej 15, Kierunek: Turystyka i Rekreacja, specjalnoêç na kierunku Pedagogika: Pedagogi- niestacjonarne Pedagogi- niestacjonarne 2520 z /rok, Wszechnicy majà mo liwoêç odbycia cz Êci Pedagogika z Turystykà odbywajà dwie stacjonarne, niestacjonarne, I stopnia na obu kierunkach kolejnoêç zg oszeƒ na obu kierunkach stacjonarne 3200 z /rok, W ramach programu Erasmus studenci Turystyka i Rekreacja oraz specjalnoêci angielski, niemiecki w Kielcach Kielce, tel./faks (041) , ka z Turystykà ka niestacjonarne Pedagogika 2300 z /rok studiów w uczelniach zagranicznych: Katholieke Brugge-Oostende w Belgii, uniwersytety turystyczny biura turystyczne, hotele obowiazkowe praktyki: 1. Wybrany obiekt w Cordobie, Huelva i Barcelonie w Hiszpanii itp. 2. Gmina turystyczna odpowiedni oraz Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaveny turystycznej na terenie ca ego kraju. wydzia w urz dzie gminy o statusie gmi- Uczelnia umo liwia wyjazdy na praktyki do Portugalii, USA, W och, Grecji i Niemiec Wy sza Szko a Umiej tnoêci ul. Weso a 52, Kielce, Kierunek: Turystyka i Rekreacja, specjalnoêç: Agroturystyka, Animacja Rekreacji, niestacjonarne 3000 z /rok dii stacjonarne, niestacjonarne I stopnia kolejnoêç zg oszeƒ stacjonarne 3600 z /rok, nie Praktyki zawodowe w Grecji, USA i Irlan- angielski, niemiecki im. Stanis awa Staszica tel. (041) , w Kielcach Gastronomia, Hotelarstwo, Obs uga Ruchu Turystycznego Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, al. Niepodleg oêci 10, Kierunek: Stosunki Mi dzynarodowe, stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia, podyplomowe Matura- rozmowa kwalifikacyjna z dwóch (I rok) 4900 z, II stopnia (I rok) 3100 z, (Volkswagen Poznaƒ sp. z o. o., Wrigley, ski, rosyjski Nowa Matura konkurs Êwiadectw, Stara studia wieczorowe I stopnia LLP/Erasmus, LLP/Jean Monet Praktyki i sta e w firmach z Wielkopolski angielski, niemiecki, hiszpaƒski, francu- Wydzia Ekonomii, Poznaƒ, specjalnoêci: Biznes Mi dzynarodowy, Wydzia Informatyki i Gospodarki tel. (061) , Studia Europejskie, Logistyka Mi dzynarodowa, Polityka i Ekonomika Turystyki, cych na dany wydzia i kierunek AEP z, II stopnia (I rok) 2450 z vea Polska SA, firmy rodzinne i mniejsze, przedmiotów kwalifikacyjnych obowiàzujà- studia zaoczne I stopnia (I-IV rok) Amica Wronki SA, GlaxoSmithKline, Ni- Elektronicznej, faks (061) , Wydzia Gospodarki Mi dzynarodowej, Zarzàdzanie Hotelarstwem i (II rok) 2200 z np. biura rachunkowe, firmy konsultingowe itd.) Wydzia Towaroznawstwa, Wydzia Zarzàdzania Paƒstwowa Wy sza Szko a Zawodowa ul. Mickiewicza 5, Leszno, Kierunek: Turystyka i Rekreacja, specjalnoêç: Turystyka, specjalizacja na III roku: ne kolejnoêç zg oszeƒ niestacjonarne 1550 z /semestr (jednorawiàzkowe w sumie 15 tygodni w kraju od drugiego roku studenci mogà wybraç stacjonarne, niestacjonarne I stopnia studia dzienne konkurs Êwiadectw, zaocz- stacjonarne bezp atne, Studenci majà do odbycia 3 praktyki obo- angielski jest j zykiem obowiàzkowym, im. Jana Amosa Komeƒskiego tel. (065) , Turystyka Alternatywna i Aeroturystyka zowo), w ratach 1650 z /semestr i za granicà (Irlandia, Cypr, Grecja) sobie dodatkowy j zyk Paƒstwowa Wy sza Szko a Zawodowa ul. Przyjaêni 1, Kierunek: Turystyka i Rekreacja stacjonarne, niestacjonarne I stopnia konkurs Êwiadectw niestacjonarne 1600 z Erasmus, uczelnie wspó pracujàce: Mit Sweden University, Fachhochschule Oldenburg, tucje dzia ajàce w sferze turystyki admi- Praktyki w kraju: firmy turystyczne, insty- rosyjski, angielski, niemiecki, francuski w Koninie, Konin, Wydzia Spo eczno-techniczny tel. (063) , School of Business and Management w Novo nistracji rzàdowej i samorzàdowej, biura Mesto w S owenii, Universitet w Bielefeld, Instituto Politecnica de Braganca w Portugalii, poczynkowe, izby turystyczne PTTK podró y, zak ady hotelarskie, oêrodki wy- College for Modern Business Studies w Tabanaya na W grzech, Instituto Politecnico de Portalegre w Portugalii, Uniwersytet Paƒstwowy w Briaƒsku Wy sza Szko a Hotelarstwa i Gastronomii ul. Nieszawska 19, Poznaƒ, Kierunek: Turystyka i Rekreacja, specjalnoêci: stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia konkurs Êwiadectw studia stacjonarne 6000 z /rok, Sokrates LPP, akredytacja R.D.T. Mi dzynarodowy Instytut Restauratorstwa i Turystyki kreacyjne w W. Brytanii, Irlandii, Francji, trzeci j zyk do wyboru z: rosyjski, hisz- Obiekty hotelarskie, gastronomiczne i re- angielski i francuski lub niemiecki oraz tel. (061) , Hotelarstwo i Gastronomia, Obs uga Ruchu studia niestacjonarne 5400 z /rok faks (061) , Turystycznego, Zarzàdzanie i Marketing w Hotelarstwie, Gastronomii, Turystyce i Rekreacji Superior de Hotelaria e Turismo do Estorial, chiƒski, dla wszystkich studentów obo- w Lozannie, Szwajcaria, wspó praca: Escola Szwajcarii, Grecji, Hiszpanii, Austrii i USA paƒski, w oski, fiƒski, norweski, grecki, Portugal, Galway Mayo Institute of Technology, wiàzkowy j zyk migowy The Birmingham College of Food Tourism and Creative Studies, Andalu University, Universitat de Girona, Universidad Complutense de Madrid, Florida Culinary Institute, Palm Springs, Florida International University, Miami, University of Huston, Kansas State Univesity, Pensylvania State Univesity, University of Delware, Newark, University of Massachusetts, Amherst Wy sza Szko a Zawodowa ul. Petera Mansfelda 4, Kierunek: Turystyka i Rekreacja; specjalno- stacjonarne, niestacjonarne I stopnia kolejnoêc zg oszeƒ stacjonarne: 4482 z /rok Erasmus/Sokrates Praktyki zawodowe w hotelach, pensjonatach i biurach podró y na terenie kraju angielski i niemiecki Kadry dla Europy, Poznaƒ, tel. (061) , Êci: Zarzàdzanie w gospodarce turystycznej; z /semstr, 415 z /12 rat; Wydzia Ekonomii faks (061) , Eko- i agroturystyka; Obs uga klienta w turystyce i hotelarstwie; Turystyka aktywna i re z /semestr, 345 z /12 rat niestacjonarne: 3708 z /rok, i za granicà i Nauk Humanistycznych kreacja ruchowa; Turystyka biznesowa Uniwersytet Szczeciƒski, ul. Mickiewicza 18, Kierunek: Turystyka Morska i Nadmorska stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia konkurs Êwiadectw studia I stopnia 1850 z /semestr, studia II stopnia 1950 z /semestr (propozy- Êrednictwem The Tree niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, Programy Sokrates/Erasmus (LLP/Erasmus) Praktyki wkraju i zagranicà wgrecji zapo- angielski i drugi j zyk do wyboru spoêród Wydzia Nauk Przyrodniczych, Szczecin, Instytut Nauk o Morzu cja jeszcze niezatwierdzona przez Senat) w oskiego Uniwersytet Szczeciƒski, ul. Cukrowa 8, Szczecin, Kierunek: Ekonomia, specjalnoêç: Turystyka stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia, I stopnia zasady rekrutacji na stronie Program Erasmus angielski, francuski, rosyjski, niemiecki, Wydzia Zarzàdzania tel. (091) , i Hotelarstwo. Kierunek: Zarzàdzanie Biznesem Turystycznym niestacjonarne Zarzàdzanie Ekonomia, stacjonarne, Zarzàdzanie w oski i Ekonomiki Us ug Wy sza Szko a ul. 3 Maja 1a, Kierunek: Turystyka i Rekreacja, specjalnoêç: Us ugi Turystyczne z o.o. w Szczecinie: promy Polonia, Gryf, dziale na grupy wg stopnia zaawansowania stacjonarne, niestacjonarne I stopnia kolejnoêç zg oszeƒ 9 rat po 400 z (3600 z /rok) Hotel St. George na Cyprze, Unity Line sp. angielski, niemiecki w semestrach 1-4 w po- Ekonomiczno-Turystyczna Szczecin, w Szczecinie tel. (091) , (091) Wolin, hotele: Radisson SAS, Novotel, Neptun, Ibis; biura podró y w Szczecinie francuski specjalistyczny, rosyjski angielski i niemiecki s ownictwo bran owe, Wy sza Szko a Zawodowa pl. Kiliƒskiego 3, Kierunek: Gospodarka Turystyczna stacjonarne, niestacjonarne I stopnia kolejnoêç zg oszeƒ studia stacjonarne 3850 z /2 semestry, nie Biura turystyczne, hotele, Unity Line angielski, niemiecki Oeconomicus Polskiego Szczecin, i Hotelarstwo studia niestacjonarne 3450 z /2 semestry, mo liwoêç p atnoêci w ratach promy Towarzystwa Ekonomicznego tel. (091) , w Szczecinie

13 UCZELNIE WY SZE: PREZENTACJA KIERUNKÓW TURYSTYCZNYCH Kursy zwiàzane z kierunkiem turystycznym (np. pilotów wycieczek zagranicznych) Czy sà prowadzone kursy ze specjalistycznych programów komputerowych Certyfikaty (jakie certyfikaty mogà otrzymaç Osiàgni cia naukowe studentów (stypendia naukowe, MNiSW, inne), liczba stukim 2008/2009 (przedmiot, specjaliza- NowoÊci w roku akademic- stosowanych w bran y turystycznej studenci) dentów otrzymujàcych stypendium cje, kierunki) (prosz wymieniç) Biblioteka liczba woluminów dotyczàca kierunku turystyki Kadra naukowa liczba samodzielnych pracowników naukowych ze stopniami naukowymi Wydawnictwa naukowe liczba publikacji naukowych z dziedziny turystyki wydanach przez uczelni lub napisanych przez pracowników uczelni za rok 2006/2007 Studenci zagraniczni kszta càcy si na kierunku turystycznym w roku akademickim 2007/2008 Zaj cia w j zyku obcym Kurs pilota wycieczek Stypendia naukowe 26, socjalne 154 nie prof., 4 dr hab., 9 dr 13 Kurs pilota wycieczek (dla absolwentów specjalnoêci Organizacja i Obs uga cyjny B. P. Triada cjalnoêci Zarzàdzanie Sportem i Rekreacjà) 78 ProHOTT, Orbis on line, system rezerwa- Dyplom Mened era Sportu (dla absolwentów spe- Stypendia za wyniki w nauce lub sporcie Ruchu Turystycznego) 2056 etatowi: 7 prof., 6 dr, 1 mgr 5 tytu ów 8 przewidziane na rok 2008/2009 Stypenia MNiSW 1, stypendia naukowe trwajà przygotowania otwarcia Biblioteka G ówna wraz z Bibliotekà WWFiF 89, stypendium socjalne 87 od 2008/2009 II stopnia studiów licencjackich stacjonarnych i niestacjonarnych zagraniczne 4500 ksiàzek, 22 tytu y czasopism w tym 1 kierunku Turystyka i Rekreacja 5 prof. i dr hab,. 7 adiunktów, 4 asystentów, 1 instruktor za rok 2006/2007 wydano prace zwarte 2, artyku y 12 2 (Bia oruê, Hiszpania) Kurs pilota wycieczek krajowych i zagranicznych oraz przewodnika po regionie jest wkomponowany w program specjalnoêci Turystyka Mi dzynarodowa W programie studiów historycznych o specjalnoêci Turystyka mi dzynarodowa przedmioty: Technologia informacyjna 60 godz., Informatyka w turystyce 15 godz. Studenci uzyskujà zaêwiadczenie o ukoƒczeniu kursu dla Uczelnia oferuje stypendia socjalne, na wy- SpecjalnoÊci: Turystyka mi dzynarodowa 8500 Prof. zw. 1, dr hab. 4, pilotów wycieczek oraz kursu przewodnika po regionie ywienie, mieszkaniowe oraz za wyniki oraz Kulturoznawstwo mi dzynarodowe dr 6, mgr 2 oraz mo liwoêç zdania egzaminu paƒstwowego w nauce i za wyniki w sporcie, a tak e stypendia dla osób na kierunku Historia (na uczelni) na pilota wycieczek i przewodnika po regionie niepe nosprawnych Kurs instruktora rekreacji ze specjalno- Wy sza Szko a Informatyki i Zarzàdzania Êcià p ywanie, fitness, jazda konna, w Rzeszowie w ramach zaj ç prowadzi narciarstwo zjazdowe, ratownik wodny, kurs programu komputerowego GDS pilot wycieczek, kursy masa u klasycznego I, II i III Amadeus stopnia Certyfikaty j zykowe: The European Language Certificates: telc English C1, telc Deutsch C1, telc English pendialnego oraz Êrodków z bud etu paƒcjalnoêç: Geoturystyka. Absolwent mo e turystyki i geografii to 780 tytu ów i 2222 wo- Prace ekonomiczne, red. A. Nowakow- (Ukraina, Bia oruê, Kazachstan, Rosja) Dzi ki po àczeniu w asnego funduszu sty- Na kierunku Turystyka i Rekreacja spe ksià ek, w tym publikacje dotyczàce 29 prof., 27 dr hab. Turystyka w badaniach naukowych. Na kierunku Turystyka 220 studentów Liczba programów studiów: 6 B2, telc English B2 Business, telc Deutsch B2, telc stwa w roku 2007/2008 przyznano rekordowà liczb stypendiów blisko parkach narodowych, urz dach gminy k ady inauguracyjne, otwarte, obj te planem , Turystyka w badaniach podjàç prac w parkach krajobrazowych, luminów. Biblioteka Multimedialna (m. in. wyska, M. Przydzia, 2006, ISBN 83- Deutsch B2 Beruf, telc Français B2, telc CAA: 89 O7K: B2, telc English B1, telc English B1 Business, telc W roku 2007/ studentów uzyska- (referaty Êrodowiska, ochrony Êrodowiska, turystyki) w biurach turystycznych dost pne (po zalogowaniu) referaty pokonfemanistyczne, red. J. Krupa, J. Biliƒski, studiów), w systemie Wirtualna Uczelnia sà naukowych. Prace przyrodnicze i hu- Deutsch B1, telc Français B1, telc CAA: 89 O7K: B1 o stypendia MNiSW za wybitne osiàgni cia w nauce. System bezp atnych miejsc oferujàcych turystyk kwalifikowanà barencyjne oraz inne publikacje i materia y dydak- 2006, ISBN , Tourism telc English A2, telc Test Arbeitsplatz Deutsch A2+, telc Français A2, telc CAA: 89 O7K: A2 London zujàcà na walorach przyrodniczych tyczne, równie w formie distance learning in scientific research in Poland and Chamber of Commerce and Industry International Qualifications: English for Business Level Four, English ISBN X, Innowacje eko- worldwide, ed. J. Chopecki, 2006, for Business Level Three, English for Business Level Two, English for Business Level One, English for spodarczym, red. L. Woêniak, J. Krupa, logiczne w rozwoju spo eczno go- Business Preliminary Level, English for Tourism J. Grzesik, 2006, ISBN Level Two, English for Tourism Level One London X, Tests of English: London Tests of English Level Four Advanced, London Tests of English Level Three Upper Intermediate, London Tests of English Level Two Intermediate, London Tests of English Level One Elementary Certyfikaty informatyczne certyfikaty w ramach umów zawartych przez WSIiZ z czo owymi firmami z bran y informatycznej, Polskim Towarzystwem Informatycznym oraz dzi ki uprawnieniom i akredytacjom, które ma uczelnia (m. in. przy WSIiZ dzia a centrum egzaminacyjne Prometic, Akademia Cisco, Akademia Microsoft, Autoryzowany Akademicki OÊrodek Edukacyjny Sun Microsystems) Katedra jest wspó organizatorem kursów Stypendia naukowe ( r.): Turystyka Planowane otworzenie II stopnia Turystyki 1 prof. zw., 1 prof. tytular r. 73 publikacje 9 na pilota wycieczek i wychowaw- i Rekreacja I stopnia: stacjonarne 73 oso- i Rekreacji od roku 2008/2009 ny, 3 dr hab. na stanowisku ców kolonijnych by, niestacjonarne zaoczne 38 osób, niestacjonarne prof. nadzw. wieczorowe 12 osób Stypendia naukowe MEN 36, stypendia naukowe brak 284 dr hab. 3, prof. dr hab. pokonferencyjne 2 prace zbiorowe Fundacji Akademia Startu 4 2 Kurs pilotów wycieczek, mened era, gastronomii, barman-mixer, barista Oprogramowania wspomagajàce funkcjonowanie e-organizacji; systemy rezerwacji cjalistycznych organizowanych przez WSTiH Certyfikaty uzyskane po ukoƒczeniu kursów spe- Za àcznik nr 3 us ug turystyczno-hotelarskich ma ych (kurs pilotów wycieczek, mened era gastronomii, i Êrednich hoteli; systemy obs ugi rozliczeƒ barman mixer, barista); certyfikaty za udzia us ug gastronomicznych i hotelarskich; w konferencjach i seminariach bran y turystycznej organizowanych przez WSTiH globalne systemy informatyczne w turystyce (GDSiIDS) SpecjalnoÊci na studiach I stopnia: Turystyka biznesowa; Turystyka uzdrowisko- czasopism w wersji papierowej, 500 tytu ów ukowi: 28 osób, w tym: egzemplarzy), publikacje naukowe ka ksià ek w wersji papierowej, 100 tytu ów samodzielni pracownicy na- 6 pozycji ksià kowych (nak ad 4900 wa, wellness i spa; Gastronomia i dietetyka. Studia podyplomowe: Turystyka Biz- do bazy EPSCO), 300 tytu ów ksià ek w wersji ze stopniem dr hab. 16 czasopism w wersji elektronicznej (dost p z tytu em profesora 12, dry naukowej uczelni: 165 nesowa; Organizacja i Ekonomika Turystyki i Hotelarstwa. Kursy specjalistyczne: elektronicznej (dost p do bazy EPSCO) Kurs Barista 18 Lektoraty j zykowe na studiach I i II stopnia oraz wyk ady w j zykach obcych (j. angielski, j. niemiecki) z wybranych przedmiotów Kurs pilota wycieczek W ramach studiów przedmiot: Technologia informacyjna brak stypendia naukowe, MEN, socjalne liczba brak 4850 Kat. Turystyki, Rekreacji brak brak nie -ok. 100 i Zarzàdzania: prof. dr hab.- 2, dr hab. 6 Kursy instruktora rekreacji ruchowej w zakresie: narciarstwa zjazdowego, kajakarstwa, eglarstwa deskowego, aerobiku, snowboardu, sportów walki, nurkowania Uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej nie ma Obligatoryjne studium uzupe niajaàce nadajàce ok prof. 2 dr hab nie dodatkowe uprawnienia (do wybo- ru) zwiàzane z kierunkiem studiów, np. instruktor rekreacji ruchowej, masa ysta Kurs pilota wycieczek, kurs przewodnika górskiego NETTUR. CMS, NETTUR. KOMUNIKA- kat ICC, Certyfikat TELC Voyager. Travel, Galileo GDS, S. A. R. T., Certyfikat EURHODIP, Certyfikat IES, Certyfi- TOR, CZART HOTEL, SOHO BIS, Hotel TK, AnoMail 2007, masystent 2007, Microsoft Autoroute, Centauri, Merlin, Amadeus Studenci otrzymujàcy stypendia naukowe GWSH planuje w roku akademickim 2008/2009 uruchomienie dwóch nokreacja w GWSH zaj cia kreacja kszta ci si 2 studentów z Turnictwa w zaj ciach w j. angielskim 6569 Na kierunku Turystyka i Re- 15 Aktualnie na kierunku Turystyka i Re- Tak, studenci majà mo liwoêç uczest- 779 wych specjalnoêci na kierunku Turystyka prowadzi: 15 profesorów, 52 doktorów oraz 107 student z Litwy cji, 2 studentów ze S owenii oraz 1 i Rekreacja magistrów Kurs pilotów wycieczek Kompleksowy system obs ugi recepcji Zwiàzane z ukoƒczeniem kursu pilotów wycieczek Stypendium za wyniki w nauce 94 osoby na kierunku Turystyka i Rekreacja oraz podr czniki/skrypty 3; czasopisma Z o one wnioski o: studia II stopnia 7910 prof. zw. 3, dr hab. 5 Publikacje uczelni zwiàzane z turystykà: i rezerwacji hotelowej Chart firmy Softech sp. z o.o. z Ko obrzegu; 2 2. Fidelio Micros System, program przeznaczony gia ywnoêci i ywienie Cz owieka Zeszyty naukowe ); publikacje pra- o studia I stopnia na kierunku Technolo- Biuletyn WSHiT (do , potem do u ytkowania w hotelu dowolnej wielkoêci 3; artyku y w czasopismach 18; (w trakcie rozpatrywania) cowników uczelni: podr czniki/skrypty fragmenty w ksià ce 6; recenzje 3 Kurs pilotów wycieczek zagranicznych, Certyfikat j zykowy Pearson, j zykowe prawo jazdne 190 studentów cjalnoêci: Ekonomika i organizacja przedsi - pokonferencyjne Stypendium naukowe 32 osoby, socjal- Na kierunku Ekonomia studia II stopnia, spe prof. dr hab. 14, dr 14 5 zeszytów naukowych, 4 publikacje kursy barmaƒskie biorstw, Obs uga rynku nieruchomoêci 4 nie 1 (S owacja) j. angielski Kurs pilotów wycieczek krajowych i zagranicznych otrzymujàcy stypendia naukowe: stacjoj cia wg planów opracowanych w ronej i rekreacyjnej àcznie z przewodnikami dr hab. 1, dr 27, dr Studenci kierunku Turystyka i Rekreacja W roku 2008/2009 prowadzone b dà za- Liczba tytu ów publikacji o tematyce turystycz- dr 27, dr hab. 4, prof. narne 17, niestacjonarne 29, studenci ku 2007/2008. Wprowadzono przedmioty 399. Liczba woluminów Liczba czasopism z tej dziedziny 10 (Pedagogika ( hab. 4, prof. dr hab. 2 specjalnoêci Pedagogika z Turystykà przygotowujàce do organizacji agroturystyki, np. Technologia ywnoêci, JakoÊç otrzymujàcy stypendia naukowe: niestacjonarne 14 surowców i produktów spo ywczych, Produkcja roêlinna i zwierz ca, Kszta towanie Êrodowiska i ochrona przyrody W ostatnim czasie w uczelni wydane 0 nie zosta y 3 opracowania ksià kowe dotyczàce turystyki, w tym Zeszyt naukowy (zbiór artyku ów) przygotowany przez pracowników naukowo-dydaktycznych zrzeszonych w Katedrze Turystyki i Rekreacji. Prezentacja programu Amadeus Stypendium naukowe 15, stypendium socjalne 67 nie Na kierunku prowadzi zaj cia: 8 4 nie 1 prof., 1 dr hab., 25 dr Brak, ewentualna mo liwoêç kontynuacji nauki na studiach podyplomowych Wydzia u Gospodarki Mi dzynarodowej na (ze specjalnoêciami: Finanse i zarzàdzanie czasopism i zbiorów specjalnych z zakresu nie 549. W tym z tytu em danych w 2007 r. specializations taught entirely in En- Dwie studentki Akademii Ekonomicznej Wydzia Ekonomii: kierunek Polityka spo ecz- Zbiory liczà oko o woluminów ksià ek, Pracownicy naukowi àcz- 48 publikacji naukowych ogólnych wy- 20 od roku akademickiego 2008/2009: 5 otrzyma y Z oty i Srebrny Medal II serii us ugami spo ecznymi, Komunikacja spo eczna). Wydzia Gospodarki Mi dzynarodowej: nauk pokrewnych. Na bie àco prenumerowaniem dr hab. 74 zation: Economics and Finance of Bu- ekonomii, zarzàdzania, towaroznawstwa oraz profesora 60, ze stopglish: Faculty of Economics. Speciali- egzaminów LCCI EFB w 2007 roku za najlepsze prace egzaminacyjne kierunek Mi dzynarodowe stosunki gospodarcze (ze specjalnoêciami: Biznes mi dzynaroskich i zagranicznych Level. Faculty of International Econonych jest oko o 1000 tytu ów, czasopism polsiness in Global Economy, Bachelor na Êwiecie. Jest to równoznaczne z najlepiej zdanymi egzaminami w Polsce dowy, Logistyka mi dzynarodowa, Polityka my. Specialization: International Business, Bachelor Level. Faculty of Infor- w 2007 roku. Do powy szych egzaminów i ekonomika turystyki, Studia europejskie, Zarzàdzanie hotelarstwem). Wydzia Towaromatics and Electronic Economy. Spe- przystàpi o 170 tys. kandydatów na ca- ym Êwiecie. Studenci otrzymujàcy stypendia socjalne 1232, za wyniki w naznawstwa: kierunek Zarzàdzanie i in ynieria cialization: Electronic Business, Bachelor. Faculty of Commodity Science. produkcji. Wydzia Zarzàdzania: kierunek Finanse i rachunkowoêç (ze specjalnoêciami: uce lub sporcie 1753 Specialization: Quality of Products, Bachelor Level. Faculty of Management. Analiza rynku us ug finansowych, Finanse Specialization: Business Management, i rachunkowoêç przedsi biorstw, Finanse samorzàdów terytorialnych, Inwestycje kapita o- Bachelor Level we i strategie finansowe przedsi biorstwa) Kurs pilotów wycieczek, wychowawców kolonijnych powy ej Êredniej Studenci otrzymujà stupendia naukowe nie ok prof. zw. i 2 prof. nadzw. nie nie 4,0 Stypendium ministra za wybitne osiàgni cia sportowe 1 osoba, stypendia nanoêç: Obs uga ruchu turystycznego oraz kowego j. rosyjski, j. angielski, j. nie- Kierunek: Turystyka i Rekreacja specjal dr hab. 1 Zeszyt Naukowy wiedza o krajach danego obszaru j zyukowe Rekreacja ruchowa miecki, j. francuski Kurs kelnerski, barmaƒski, hotelarski, pilotów wycieczek zagranicznych Fidelio W zale noêci od ukoƒczonego kursu Sokrates LPP 23 osoby, stypendia naukowe 3 osoby, stypendia socjalne 320 osób Technologia ywienia Cz owieka woluminów prof. zw. 20, prof. nadzw. 25 pozycji w àcznym nak adzie 10 9, dr hab. 18, dr stacjonarne 46, niestacjonarne 3 w j zyku angielskim liczba wyk adów 2006/ , 2007/ Studenci przygotowani sà do zdobycia licencji pilota wycieczek zagranicznych, mogà uzyskaç tak e uprawnienia instruktorskie ró nych dyscyplin sportowych i rekreacyjnych ECDL-Europejski Certyfikat Umiej tnoêci Komputerowych Minimum kadrowe: dr hab. 3 osoby, dr 9 osób. W ramach programu Erazmus/Sokrates jest mo liwoêç odbycia zaj ç w j. angielskim Od nowego roku planujemy kurs pilota W ramach programu studiów przedmiot: Zastosowanie informatyki w turystyce i rekreacji Certyfikaty j zykowe Stypendia za wyniki w nauce (w ubieg ym roku akad. stypendium otrzyma o 67 studentów) SpecjalnoÊç na II stopniu TiR: Turystyka morska i nadmorska Biblioteka Wydzia u Nauk Przyrodniczych liczy 320 tys. woluminów. Gros z nich dotyczy zaganieƒ turystycznych 8 prof. dr hab. 4 dr hab. W asne wydawnictwo naukowe Problemy turystyki i rekreacji nie 4 osoby majà stypendium MEN, 652 osobom przyznano stypendium naukowe prof. zw. dr hab. 6; prof. dr hab. 6; dr hab. prof. US 14; dr hab. 2 Kurs pilotów wycieczek, opiekunów kolonii i obozów, fitness Stypendium w aêciciela hotelu St. George na Cyprze dla dwóch studentek w wysokoêci 1000 euro 14: 4 prof., 2 dr hab., 8 dr 0 nie Kurs na pilotów wycieczek Stypendia naukowe dla studentów (w roku 2007/ studentów otrzymuje stypendia naukowe) Przedmioty: Teleinformatyka w turystyce 1115 vol. prof. dr hab. 8, dr 14, i hotelarstwie, Prawo w asnoêci intelektualnej, Technologie informacyjne, Ekono- mgr 10 mia integracji europejskiej 1 nie

14 14 SZKO Y WY SZE Niepraktyczne praktyki Praktyki dla studentów sà cz sto jedynà okazjà sprawdzenia, jak wyglàda praca w bran y turystycznej. Jednak ostatnie zmiany programowe zaw zi y je do kilku tygodni. Praktyki sà nieod àcznym elementem studiów na kierunkach turystycznych. Jednak jeêli studenci nie zadbajà, by by y one dla nich rozwijajàce, to sà one cz sto jedynie formalnoêcià Absolwent kierunku Turystyka i Rekreacja powinien w trakcie studiów odbyç co najmniej 4 tygodnie praktyk. Bardzo ma o, jeêli si przypomni standardy 16 tygodni! obowiàzujàce do roku akademickiego 2007/2008. Ma o te jeêli braç serio narzekania bran y na zbyt akademicki sposób przygotowywania adeptów do zawodu. A jednoczeênie ca kiem du o, jeêli si pos ucha studentów szczerze (choç raczej anonimowo) mówiàcych o tym, jak praktyki wyglàdajà w praktyce. R E K L A M A Przecie ja doje d am Pewien student, nazwijmy go Andrzej A., mieszka w podwarszawskim miasteczku i na zaj cia do Warszawy doje d a. W stolicy nie brak miejsc, gdzie przyj to by praktykanta z otwartymi r koma, ale Andrzej A. musia by tak e w trakcie wakacji ponosiç koszty dojazdów lub op acaç dach nad g owà w stolicy. W rodzinnym miasteczku zaê nie ma renomowanych restauracji, biur podró y, hoteli. Praktyki (a w zasadzie odpowiedni wpis do dzienniczka praktyk) za atwi sobie po sàsiedzku, w pizzerii. To ma- y punkt gastronomiczny, gdzie gotowe pizze wk ada si do mikrofali i podaje klientom na papierowej tacce. Nawet gdyby tam popracowa, niewiele by si nauczy. Uczelnia ów wpis zaakceptowa a. W tym czasie, w budowlanej firmie ojca, Andrzej A. zarobi na czesne na nast pny rok akademicki. Ka dy znajdzie dziesiàtki logicznych uzasadnieƒ tego typu manewrów z zaêwiadczeniami o odbytych praktykach. Najbardziej przekonujàcy jest ten, e w czasie praktyk studenci naprawd niewiele si uczà. Darmowe popychad o Kinga K. powa nie myêli o przysz ym zawodzie, powa nie wi c podesz a do zaliczenia praktyk. Miejsce znalaz a bez trudu i bez pomocy uczelni w sieciowym hotelu, gdzie ju jà dobrze znano, gdy mia a tam praktyk podczas nauki w technikum gastronomicznym. Marzy a, e tym razem pozna gastronomi hotelowà od strony osoby zarzàdzajàcej. Dowie si choçby, jak pracuje zaopatrzenie, jak trzeba kalkulowaç ceny i jak obliczaç iloêç zamawianych produktów. W rzeczywistoêci stan a przy tym samym zmywaku, w porze Êniadaniowej dopuszczano jà do sma enia jajek, a w trakcie przygotowaƒ do obiadu do obierania jarzyn. W tym samym czasie jej kole anka praktykantka w biurze podró y p ynnie (bo codziennie) obs ugiwa- a xero klientów widywa a czasem przez szpar w uchylonych drzwiach. Wag korespondencji handlowej mog a oceniç dos ownie odstajàc d ugie godziny w kolejkach na poczcie. Niemodne terminowanie Uczelnie majà biura karier lub osoby pilotujàce sprawy praktyk studenckich. Ich rola sprowadza si do akceptowania wszelkich za- Êwiadczeƒ o pracy (w kraju i za granicà), które studenci przynoszà. Pracy zwiàzanej z szeroko poj tà (czasem naprawd tak szeroko, e trudno si doszukaç zwiàzku) turystykà. I z zaj ciami, o których przy najlepszych ch ciach trudno powiedzieç, e czegokolwiek adepta zawodu uczà. Najambitniejszym zadaniem, którego si uczelnie podejmujà, jest pomoc w znalezieniu miejsc praktyk. Obecnie jest to zadanie dziecinnie proste, bo turystyka (szczególnie gastronomia i hotelarstwo) odczuwa brak ràk do pracy. Oficjalnie uczelnia zawiera wi c umowy z organizacjami zrzeszajàcymi potencjalnych praktykodawców (np. Izbami Turystyki). Realnie to z zak adów pracy dzwonià na zaprzyjaênione uczelnie, czy nie podes a yby praktykantów, poniewa czas jest goràcy i trzeba ludzi do czarnej roboty. Uczelnie nie wizytujà praktyk. Nie domagajà si, by pokazano studentom funkcjonowanie zak adu z perspektywy ró nych stanowisk czy by objaêniano im skomplikowane procesy. Bran a zaê, która tak wiele mówi o z ym przygotowaniu absolwentów do zawodu, ani myêli poêwi caç na to swój cenny czas. Praktyczna nauka zawodu powinna si odbywaç na terenie uczelni mówi Pawe Niewiadomski Mo e w formie warsztatów, na które zapraszano by doêwiadczonych ludzi z bran y. Za odpowiednià stawk wielu zarezerwuje na ten cel par godzin. Ale nie w trakcie dnia pracy, kiedy nie wiadomo, w co r ce w o yç. Terminowanie wysz o z mody, ale praktyki trzeba zaliczyç. (lok) Praca w turystyce wymaga wielu kompetencji, których nie nab dzie si w bibliotecznych murach Prenumerata egzemplarzy drukowanych:

15 SZKO Y WY SZE 15

16 16 SZKO Y WY SZE Po co si kszta ciç? SONDA Co daje wy sze wykszta cenie turystyczne w bran y turystycznej? Czy jest ono rzeczywiêcie potrzebne? Daniel Lubaszka, Marketing Manager, Biuro Podró y Kopernik Monika Jasiƒska, HR Manager, TUI Poland Kamila KaraÊ, Dzia HR grupa Bli ej S oƒca Bogdan Kurys, Dyrektor ds. turystyki i Marketingu, Prywatne Biuro Podró y Sindbad W turystyce najwi kszym atutem jest charyzma i silna osobowoêç. Dlatego przeprowadzajàc rekrutacj do dzia u sprzeda y, najwi kszà uwag przywiàzujemy do sposobu bycia oraz komunikatywnoêci, potem do doêwiadczenia, a na koƒcu do wykszta cenia w kierunku turystycznym. Co innego gra rol podczas naboru na stanowiska kierownicze. Tutaj priorytetem jest jak najd u szy sta pracy w bran y. Studia sà potrzebne, ale niekoniecznie turystyczne. Mo e to byç zarzàdzanie albo finanse. Przy podejmowaniu decyzji o przyj ciu nowego pracownika na pierwszym miejscu stawiamy doêwiadczenie zawodowe, jednak nie bez znaczenia jest wykszta cenie wy sze kierunkowe. Absolwenci takich kierunków, jak: turystyka i rekreacja czy geografia majà wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu. Studia turystyczne umo liwiajà poznanie prawnych i ekonomicznych zasad funkcjonowania rynku turystycznego. Uczà tak e profesjonalnego podejêcia do klienta. Cz sto od kandydatów, którzy majà ju za sobà doêwiadczenia zwiàzane z pracà w biurze podró y, s ysz, e kiedy ktoê przychodzi do pracy zaraz po studiach, musia zaczynaç od poczàtku na nowo poznawa geografi, odkrywa informacje dotyczàce atrakcji turystycznych. Problem stanowi nieznajomoêç systemów rezerwacyjnych. Szczególnie ceni si osoby, które nie tylko ukoƒczy y studia turystyczne, ale równie sà ciekawe Êwiata, posiadajà pasje czy fascynujà si ró nymi kulturami, obyczajami, kuchnià. Na pierwszym miejscu stawiamy do- Êwiadczenie, dopiero potem wykszta cenie. OczywiÊcie, w przypadku osób, które nie mogà pochwaliç si doêwiadczeniem w bran y, wa niejsze jest wykszta cenie. Ukoƒczenie kierunku turystycznego gwarantuje podstawowà wiedz na temat prawnych i ekonomicznych aspektów rynku oraz oszcz dza czas konieczny na przygotowanie tych osób do pracy. W naszej firmie wykszta cenie turystyczne ma znaczenie w zasadzie w Dziale Sprzeda y oraz Dziale Organizacji Imprez. R E K L A M A

17 SZKO Y WY SZE 17 Standardowo i minimalnie R E K L A M A Rozporzàdzenie w sprawie standardów kszta cenia dla poszczególnych kierunków studiów, w tym dla kierunku Turystyka i Rekreacja, Minister Nauki podpisa 12 lipca 2007 r. Obowiàzywa y zatem od poczàtku obecnego roku akademickiego. To dobry krok, jednak na pewno nie milowy. GiT a czesne si nie zmniejszy o. Nie ma prywatnej uczelni, która decydowa aby si ponosiç wi ksze koszty, ni nakazujà jej przepisy. Tak minimum sta o si podstawà. Studia I stopnia (dajàce tytu licencjata turystyki i rekreacji) trwajà jak dawniej 6 semestrów. Liczba zaj ç powinna byç nie mniejsza ni 1900 godz. Dawnej minimum wynosi o 2200 godz. Na zaj cia niosàce tzw. treêci podstawowe przeznacza si 270 godz. wszystkie sà obowiàzkowe. W tzw. grupie treêci kierunkowych jest 12 przedmiotów, z których uczelnia musi wybraç co najmniej 8. WÊród nich nie ma ju Marketingu czy Finansów, jest za to Produkcja roêlinna i zwierz ca. W poprzednich standardach suma godzin przeznaczona na treêci podstawowe i kierunkowe wynosi a 750. DziÊ to 600 godz. Mniej jest zaj ç z wychowania fizycznego (60 godz.). Reszt czasu szko y mogà zagospodarowaç dowolnie. Ów margines uleg zwi kszeniu. Zniknà obowiàzek organizowania przez uczelnie obozów turystyki kwalifikowanej; zmniejszono (do 4 tygodni) czas praktyk. W optyce uczelni Nie ma jednolitej opinii Êrodowiska akademickiego na temat wi kszoêci zmian ró ne bywajà interesy uczelni. Program jest doêç wszechstronny i taki powinien byç mówi dr Anna Konieczna-Domaƒska, wyk adowca na SGH i ekspert Paƒstwowej Komisji Akredytacyjnej. Specjalistów w zakresie turystyki trzeba kszta ciç w wielu dyscyplinach. W nowym programie brakuje mi jednak tak klasycznych przedtem przedmiotów, jak marketing czy zagospodarowanie turystyczne. Âwiadoma tego braku uczelnia mo e je jednak e sama wprowadziç w ramach puli godzin swobodnie przez uczelni kszta towanych. Jest za to kontrowersyjna produkcja roêlinna i zwierz ca efekt pojawienia si kierunku Turystyka i rekreacja na uczelniach rolniczych. Nie demonizowa abym jednak tej nieszcz snej produkcji, bo jest to tylko propozycja: uczelnie nierolnicze raczej jej nie wybierajà. Zdecydowanym atutem wprowadzonych standardów jest zwi kszony margines wyboru. Alicja Gotowt Jeziorska, wyk adowca z Uczelni Warszawskiej im. Marii Curie Sk odowskiej najbardziej chwali zmniejszenie liczby obowiàzkowych godzin. Umo liwia to ró nicowanie si uczelni, które mogà przeznaczyç sporà pul godzin na zaj cia zwiàzane z wybranym profilem. Moja pozosta y margines swobody wykorzysta na przedmioty zwiàzane z przedsi biorczoêcià. Nowe standardy majà jednak wady, choçby w postaci rozbudowanej, a obowiàzkowej fizjologii, czy te produkcji roêlinnej i zwierz cej. Po co pracownikom, którzy b dà mieli do czynienia z turystami, nie wyczynowcami, taka jej dawka? Wa na jest psychologia i socjologia uczy studenta jak pracowaç z grupà. Studenci, szczególnie uczelni prywatnych, majà zasadniczà uwag na temat nowych standardów. Okaza o si bowiem, e ofert okrojono o 300 godz. mówi Kinga Kryszczyƒska z WSH- Nowe standardy Po co standardy? W chwili, gdy zacz y powstawaç prywatne uczelnie, pojawi a si koniecznoêç ustalania tzw. minimów programowych, które majà zapobiegaç dewaluacji wykszta cenia. Na dodatek turystyka jest poj ciem tak interdyscyplinarnym i wprowadzi o ten kierunek tak wiele uczelni, e grozi o to du ymi rozbie noêcia`mi w zakresie opanowanej przez absolwenta wiedzy. Regulacje sta y si niezb dne. Alicja Gotowt- -Jeziorska, okreêla to jako kolejny etap procesu porzàdkujàcego.. Praca w PKA mówi dr Anna Konieczna Domaƒska utwierdzi a mnie w przekonaniu, e ministerialne minima kadrowe i programowe sà potrzebne. Obecnie przyj to uwzgl dniajàc w jakimê zakresie konsultowane opinie i pracowników uczelni, i praktyków. Sà one efektem pewnego konsensusu. O jakoêci kszta cenia i tak zadecyduje sposób realizacji przyj tego programu, w tym poziom nauczycieli akademickich. Wiele wi c zale y od uczelni.. Minima programowe ustalono po konsultacjach w Êrodowisku akademickim i zawodowym. W gremiach opiniujàcych byli praktycy. Jednak o jakoêci kszta cenia i tak zadecyduje sposób realizacji tego programu. Wszystko zatem zale y od uczelni. Grupa treêci podstawowych (razem 270 godz.): Historia architektury i sztuki (45 godz.); Fizjologia cz owieka (30 godz.); Psychologia (30 godz.); Ekologia i ochrona Êrodowiska (45 godz.); Prawo (30 godz.); Ekonomia (45 godz.); Zarzàdzanie (45 godz.). Grupa treêci kierunkowych (330 godz.): Podstawy turystyki; Podstawy rekreacji; Geografia turystyczna; Krajoznawstwo; Obs uga ruchu turystycznego; Ekonomika turystyki i rekreacji; Hotelarstwo; Pedagogika czasu wolnego; Kszta towanie Êrodowiska i ochrona przyrody; Produkcja roêlinna i zwierz ca; JakoÊç surowców i produktów spo ywczych; ywienie cz owieka. Inne wymagania: Zaj cia z zakresu technik informatycznych (30 godz.); lektoraty (120 godz.); treêci humanistyczne (filozofia, socjologia, etyka 60 godz.); wychowanie fizyczne (60 godz.). O jakoêci kszta cenia i tak zadecyduje sposób realizacji programu. Wszystko zatem zale y od uczelni

18 18 SZKO Y WY SZE Kierunek: Turystyka Krytyka, z jakà spotka o si ze strony bran y wy sze szkolnictwo turystyczne, zaowocowa a kilkuletnimi pracami nad nowym programem nauczania. Wszystko sz o dobrze a sprawa ucich a. Powracamy do losów owego projektu, na który wszak z o yli si wszyscy polscy podatnicy. Turystyka i rekreacja jako kierunek studiów wy szych ma 30-letnià tradycj. Dyplom z turystyki mo na by- o zdobyç, koƒczàc Akademi Wychowania Fizycznego. DziÊ turystyk mo na studiowaç na uczelniach publicznych i prywatnych, rolniczych, technicznych, humanistycznych, ekonomicznych, ale nazwa kierunku pozosta a. SpuÊciznà po AWF by te program uzupe niony tzw. usprawnianiem fizycznym i fizjologià. Po urynkowieniu gospodarki turystycznej okaza o si, e umiej tnoêci absolwentów uczelni i wydzia ów turystycznych nie pasujà do rynku pracy. Bran a domaga a si, bo zaj cia dotyczàce rekreacji zamieniç na nacisk na ekonomi, marketing, zarzàdzanie. Dr hab. Anna Konieczna-Domaƒska doskonale pami ta: Goràce rozmowy, ca à grup pracowników naukowych skupionà przy Instytucie Turystyki, wiodàcà rol Departamentu Turystyki. Ostatnie spotkanie odby o si bodaj póênà wiosnà, mieli- Êmy spotkaç si ponownie po wakacjach. Ale jesienià 2006 r. nikt ju o projekcie nie mówi. Olga Piekarzewska z Departamentu Turystyki tak to opisuje (odpowiedzi uzyskaliêmy em): W celu opracowania standardów kszta cenia na kierunku Turystyka, w 2005 r. zorganizowano: warsztaty z bran à turystycznà, dwie ogólnopolskie konferencje ze Êrodowiskiem akademickim i samorzàdem gospodarczym dzia ajàcym w turystyce. Ponadto przeprowadzono szereg konsultacji w zakresie okreêlenia sylwetki absolwenta zgodnej z oczekiwaniami rynku pracy w sektorze us ug turystycznych./ / Nast pnie z pomocà zespo u naukowców, reprezentujàcych uczelnie kszta càce kadry dla turystyki, wypracowano projekt standardów dla nowego kierunku studiów. W pracach tych uczestniczyli przedstawiciele 40 szkó i uczelni kszta càcych kadry dla turystyki oraz bran a turystyczna./ / W trakcie prac nad standardami dla nowego kierunku studiów powo ano zespó ekspertów, którzy analizowali i rozpatrywali ró ne modele kszta cenia w szkolnictwie wy szym. Wszystkie te dzia ania zaowocowa y projektem opracowanym przez Departament Turystyki (wówczas przy Ministerstwie Gospodarki). Olga Piekarzewska jest przekonana, e ostateczna wersja standardów kszta cenia na kierunku Turystyka jest optymalna. Zosta a przed o ona Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wy szego w dniu 6 maja 2006 r., uzyska a akceptacj szkó wy szych i uczelni oraz aprobat bran y turystycznej, a wi c uczestników przedsi wzi cia i koƒcowych beneficjentów. Wszystkie konsultacje potwierdzi y celowoêç dzia aƒ majàcych na celu uruchomienie kszta cenia profesjonalnych kadr mened erskich posiadajàcych wiedz i umiej tnoêci zgodne z oczekiwaniami rynku pracy (europejskiego równie ). Zdaniem bran y: Wi cej praktyki, mniej teorii SpytaliÊmy o opini na temat jakoêci wy szego wykszta cenia turystycznego w Polsce prezesa PIT, Jana Korsaka. O projekcie sprzed dwóch lat nie mia wiele do powiedzenia: Pami tam, e by y spotkania i konsultacje, potem sprawa Jan Korsak przycich a rol Departamentu Turystyki w MG marginalizowano. Jednak sprawa jakoêci kszta cenia powróci w bran owych dyskusjach. Cz onkowie ju zaczynajà nas naciskaç, byêmy ten temat aktywniej podj li. Jest on istotny, bo od m odych kadr zale eç b dzie przysz oêç polskiej turystyki. Inna sprawa, czy nale y powracaç dos ownie do wypracowanego w 2006 r. modelu. ycie idzie na przód, potrzebne b dà modyfikacje. Podczas zgromadzenia PIT na Majorce odwiedziliêmy kompleks wielostopniowej uczelni przygotowujàcej do zawodów turystycznych. Mia a ca y oêrodek treningowy. W sali wyk adowej amfiteatralnie ustawione krzes a, a w centralnym miejscu: pokój hotelowy. Kuchnia, w której wszystko przygotowujà s uchacze, i sala restauracyjna, gdzie sami podajà lunch. Uczmy si od najlepszych. U nas absolwent oglàda po raz pierwszy hotel od zaplecza, gdy zostanie tam przyj ty do pracy! Podczas procesu kszta cenia zbyt du o wt acza si do g owy treêci ogólnych. A te kierunkowe Z turystykà cz sto niewiele majà wspólnego. Na akademiach wychowania fizycznego uzupe nia si program sportem, na uczelniach ekonomicznych przedmiotami ekonomicznymi, na politechnice zapewne uczono by, jak hotel zbudowaç. Pewnà nadziej budzi ni demograficzny. Byç mo e uczelnie, zmuszone zabiegaç o studentów, zaproponujà im wi cej ni dotychczas. DziÊ turystyk mo na studiowaç na uczelniach publicznych i prywatnych, rolniczych, technicznych, humanistycznych, ekonomicznych, ale nazwa kierunku pozosta a Co mo e minister W tym miejscu potrzebne sà wyja- Ênienia. Droga projektu wynika z podzia u kompetencji na szczytach w adzy. Minister w aêciwy ds. turystyki (i dzia ajàcy w jego imieniu departament) ma zdecydowanie wi kszy wp yw na szkolnictwo zawodowe. To z nim Minister Edukacji Narodowej uzgadnia treêci w zakresie przedmiotów zawodowych w ramach podstawy programowej kszta cenia w zawodach niezb dnych dla rynku us ug turystycznych. Przypisano mu osiem zawodów: Technik hotelarstwa, Technik obs ugi turystycznej, Technik organizacji us ug gastronomicznych, Technik turystyki wiejskiej, Kelner, Kucharz oraz Kucharz ma ej gastronomii (przy wspó dzia aniu z Ministrem w aêciwym dla rynków rolnych) i Pracownik pomocniczy obs ugi hotelowej (kszta cenie wy àcznie dla upoêledzonych umys owo w stopniu lekkim). Jednak w przypadku szkolnictwa wy szego minister w aêciwy ds. turystyki mo e tylko: inicjowaç i wspieraç dzia ania, upowszechniaç wyniki prac badawczych. NieprzekreÊlony Od maja 2006 r. min y niemal dwa lata. Jak wyjaênia Olga Piekarzewska: W maju 2006 roku Pan Marcin Korolec, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki wystàpi z wnioskiem o utworzenie nowego kierunku studiów o nazwie Turystyka do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego. Odpowiedê Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego nie przekreêla mo liwoêci ubiegania si resortu ds. turystyki o utworzenie kierunku studiów zgodnego z oczekiwaniami rynku pracy. Sformu owanie tajemnicze i niezbyt optymistyczne. Zapewne treêç owej odpowiedzi sprawi a, e konsultacje straci y rozp d, choç planowano ju pilota owe przetestowanie programu. Olga Piekarzewska wymienia odwa nych: Prof. zw. dr hab. W. W odzimierz Gaworecki, jako Rektor zadeklarowa wdro enie w trybie pilota owym kszta cenie na nowym kierunku studiów Turystyka w Wy szej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdaƒsku, oczywiêcie po uzyskaniu akceptacji Ministerstwa w aêciwego dla szkolnictwa wy szego (wówczas Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu). Tak e Wy sza Szko a Turystyki i J zyków Obcych w Warszawie zadeklarowa a mo liwoêç pilota owego kszta cenia na proponowanym, nowym kierunku studiów. Absolwent niedoskona y Dlaczego projekt na dwa lata utonà w szufladach? Turystyka jak pami tamy nie mia a wówczas dobrych notowaƒ u polityków, a rok póêniej wesz y w ycie nowe standardy dla wszystkich kierunków studiów wy szych, w tym dla kierunku nazywanego tradycyjnie Turystyka i Rekreacja. Anna Konieczna-Domaƒska uwa a, e czas przeciàgania liny pomi dzy AWF-ami i uczelniami ekonomicznymi minà. Obecne standardy sà lepsze, a proporcje zdrowsze. W moim odczuciu, teraz trzeba wypróbowaç nowy program. A powróciç do dyskusji, gdy si oka e, e ma jednak ukryte mankamenty. Ja ich nie widz podobnie jak powodu, by wcià zmieniaç proces kszta cenia mówi Konieczna-Domaƒska. Alicja Gotowt-Jeziorska uwa a, e wiele zale y od wyk adowców. Wa ne, eby k aêç nacisk na turystyk przy nauczaniu wszystkich przedmiotów, tak e tych ogólnych. I eby wyk adom z przedmiotów kierunkowych towarzyszy y çwiczenia mówi Gotowt-Jeziorska. Zawsze te zwracam uwag na to, e poniewa system szkolnictwa wy szego nie jest na tyle elastyczny, by co par lat dostosowywaç go do rynku pracy. Do tego potrzebny jest dobrze przygotowany system szkoleƒ. MyÊl zatem, e s uszne by o by, gdyby Departament Turystyki (zlecajàc to np. Instytutowi Turystyki) zwróci du à uwag na opracowanie projektu systemu doszkalania pracowników gospodarki turystycznej. Gwa townie potrzeba choçby szkoleƒ z zakresu tworzenia produktów turystycznych i marketingu. Liliana Olchowik

19 SZKO Y WY SZE 19

20 20 REKLAMA Wydzia Zarzàdzania i Ekonomiki Us ug Uniwersytetu Szczeciƒskiego Dostosowujàc si do zaleceƒ Deklaracji Boloƒskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. oraz ustawy Prawo o Szkolnictwie Wy szym z dnia 27 lipca 2005 r., Wydzia Zarzàdzania i Ekonomiki Us ug w roku akademickim 2006/2007 wprowadzi trójstopniowy system studiów, wpisujàc si tym samym w europejskà przestrzeƒ edukacyjnà. Pierwszy stopieƒ to trzyletnie studia licencjackie, drugi stopieƒ to dwuletnie uzupe niajàce studia magisterskie, trzeci to trzyletnie studia doktoranckie z zakresu nauk ekonomicznych. Wprowadzenie tego systemu ma na celu umo liwienie identyfikacji zdobytego wykszta cenia i tytu u w pozosta ych krajach Unii Europejskiej i przez to u atwienie naszym absolwentom startu w zjednoczonej Europie. Wydzia Zarzàdzania i Ekonomiki Us ug kszta ci w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym ok studentów na pi ciu kierunkach studiów: ekonomia (kierunek uzyska akredytacj Paƒstwowej Komisji Akredytacyjnej), europeistyka, finanse i rachunkowoêç, logistyka oraz zarzàdzanie. Ofert Wydzia u wyró niajà specjalnoêci, które student wybiera w ramach kierunku, np. ekonomika transportu i logistyka, ekonomika i organizacja àcznoêci, turystyka i hotelarstwo, europejska integracja gospodarcza, transport mi dzynarodowy. Studenci WZiEU majà równie mo liwoêç studiowania w j zyku angielskim na specjalnoêci: business economics. Wydzia Zarzàdzania i Ekonomiki Us ug, jako jedyny w Polsce, kszta ci studentów w dziedzinie àcznoêci i jako jedyny w regionie, w dziedzinie transportu i turystyki na wszystkich poziomach studiów. W ramach wspó pracy mi dzyuczelnianej Program Most i mi dzynarodowej Socrates /Erasmus, Wydzia dysponuje bogatà ofertà wyjazdów stypendialnych skierowanych dla studentów i m odych naukowców. Obecnie studenci Wydzia u Zarzàdzania i Ekonomiki Us ug mogà wyjechaç na studia do Niemiec, Danii, Francji, W och, Rumunii, S owacji, Turcji, Czech oraz na Litw i otw. Wychodzàc naprzeciw potrzebom absolwentów studiów wy szych, Wydzia stwarza mo liwoêci dalszego rozwoju w formie wspomnianych studiów doktoranckich (stacjonarnych i niestacjonarnych) z zakresu nauk ekonomicznych oraz podyplomowych, takich jak: Zarzàdzanie Projektami Europejskimi; Zarzàdzanie Sprzeda à i Relacjami z Klientem; Zarzàdzanie Logistyczne Us ugami Pocztowymi; Zarzàdzanie i Finanse w Ma ych i Ârednich Przedsi biorstwach, Zarzàdzanie Biznesem Turystycznym. Z pe nà ofertà Wydzia u mo na zapoznaç si na stronie STUDIA I STOPNIA EKONOMIA (wybór specjalnoêci przy sk adaniu dokumentów) SpecjalnoÊci: ekonomika transportu i logistyka ekonomika i organizacja àcznoêci turystyka i hotelarstwo ekonomika i zarzàdzanie przedsi biorstwami business economics (potok angloj zyczny)* EUROPEISTYKA (wybór specjalnoêci na 3. semestrze studiów) SpecjalnoÊci: europejska integracja gospodarcza handel i euromarketing FINANSE I RACHUNKOWOÂå (wybór specjalnoêci na 3. semestrze studiów) SpecjalnoÊci: bankowoêç i ubezpieczenia finanse przedsi biorstw gospodarka finansowa i administracja ZARZÑDZANIE (wybór specjalnoêci na 3. semestrze studiów) SpecjalnoÊci: e-biznes i zarzàdzanie informacjà zarzàdzanie biznesem turystycznym LOGISTYKA (wybór specjalnoêci na 3. semestrze studiów) SpecjalnoÊci: transport mi dzynarodowy logistyka biznesu STUDIA II STOPNIA EKONOMIA (wybór specjalnoêci przy sk adaniu dokumentów) SpecjalnoÊci: ekonomika transportu i logistyka ekonomika i organizacja àcznoêci** turystyka i hotelarstwo gospodarka finansowa i administracja samorzàdowa** ekonomika i zarzàdzanie przedsi biorstwami** komunikacja w biznesie mi dzynarodowym** EUROPEISTYKA SpecjalnoÊç: zarzàdzanie projektami europejskimi LOGISTYKA SpecjalnoÊç: systemy transportowe i logistyczne * tylko na studiach stacjonarnych ** tylko na studiach niestacjonarnych Wydzia Zarzàdzania i Ekonomiki Us ug Uniwersytetu Szczeciƒskiego ul. Cukrowa 8, Szczecin tel. (091) , faks (091) www. wzieu. pl

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Kierunek: filologia Specjalność: filologia rosyjska (oferta dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw)

Kierunek: filologia Specjalność: filologia rosyjska (oferta dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw) Kierunek: filologia Specjalność: filologia rosyjska (oferta dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw) Poziom kształcenia: studia I stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów:

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/201 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych

Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Kierunek studiów: studia międzykierunkowe Rodzaj studiów: jednolite pięcioletnie studia magisterskie lub studia I stopnia (w zależności

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDENTÓW OSTATNIEGO ROKU STUDIÓW PWSZ W TARNOWIE DOTYCZĄCE DALSZEJ KARIERY ZAWODOWEJ - ROK AKADEMICKI 2013/2014

PLANY STUDENTÓW OSTATNIEGO ROKU STUDIÓW PWSZ W TARNOWIE DOTYCZĄCE DALSZEJ KARIERY ZAWODOWEJ - ROK AKADEMICKI 2013/2014 PLANY STUDENTÓW OSTATNIEGO ROKU STUDIÓW PWSZ W TARNOWIE DOTYCZĄCE DALSZEJ KARIERY ZAWODOWEJ - ROK AKADEMICKI 2013/2014 Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Podsumowanie ankiet Spis treści 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl Rynek informatyków w województwie kujawsko-pomorskim o f e r t a s p r z e d a ż y r a p o r t u KRAKÓW 2009 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pi sudskiego w Warszawie Wydzia Turystyki i Zdrowia w Bia ej Podlaskiej. Turystyka i rekreacja.

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pi sudskiego w Warszawie Wydzia Turystyki i Zdrowia w Bia ej Podlaskiej. Turystyka i rekreacja. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pi sudskiego w Warszawie Wydzia Turystyki i Zdrowia w Bia ej Podlaskiej Program studiów II stopnia dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA Ogólna charakterystyka studiów

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach ROLA BIUR PODRÓŻY W OBSŁUDZE RUCHU TURYSTYCZNEGO DOROTA NAMIROWSKA-SZNYCER Szkolenia poprzedzające staż Moduł

Bardziej szczegółowo

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH 1 Szczegółowe przepisy wykonawcze na rok akadem. 2010/11 wprowadzające w życie Zarządzenie Rektora PWT we Wrocławiu w sprawie nauczania języków obcych na PWT we Wrocławiu z dnia 29 września 2009 r. 1.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 Nabór do szkoły odbywać się będzie metodą elektroniczną według wspólnych zasad dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3. Termin realizacji zamówienia: 10 miesi cy, od 1 wrze nia 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3. Termin realizacji zamówienia: 10 miesi cy, od 1 wrze nia 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Krynice, 14.07.2013 r. Dyrektor Zespo u Szkó w Krynicach zaprasza do z enia oferty na nauczyciela zyka angielskiego w ramach projektu: Klub Przedszkolaka w Krynicach o szacunkowej warto

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Turystyka i rekreacja Organizacja turystyki i rekreacji Absolwent Państwowej

Bardziej szczegółowo

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji z zakresu wdrażania rozwiązań proekologicznych u pracowników przedsiębiorstw branży TSL.

Bardziej szczegółowo

Młodzi 2014 - plany zawodowe i edukacyjne uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych

Młodzi 2014 - plany zawodowe i edukacyjne uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych Młodzi 2014 - plany zawodowe i edukacyjne uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych Szanowni Państwo, Pracownia Badań Socjologicznych Humlard realizuje projekt naukowy pn. "Młodzi 2014 - plany zawodowe

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Nauczyciel na miarę czasów język angielski w wychowaniu przedszkolnej i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Specjalizacja pilotaŝ wycieczek KOD KOD TiR/I/st/50

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Specjalizacja pilotaŝ wycieczek KOD KOD TiR/I/st/50 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2014/2015 Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej z dnia 11 grudnia 2014 r. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Specjalizacja pilotaŝ wycieczek KOD KOD TiR/I/st/50

Bardziej szczegółowo

Lubuska Akademia Sportu

Lubuska Akademia Sportu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubuska Akademia Sportu Zespół projektu Patrycja Górniak p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-90/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 90/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA

TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W SULECHOWIE INSTYTUT ADMINISTRACJI I TURYSTYKI Zaprasza do studiowania kierunku TURYSTYKA I REKREACJA www.pwsz.sulechow.pl e-mail: sek-ipia@pwsz.sulechow.pl Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Opis kierunku studiów.

Opis kierunku studiów. Zakład Centrum Turystyki i Rekreacji http://turystyka.amu.edu.pl. Nabór na Turystykę i Rekreację III letnie dzienne i zaoczne studia licencjackie II letnie dzienne i zaoczne studia magisterskie (w tym

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Sosnowiec

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Sosnowiec WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Sosnowiec Filologia angielska Specjalności: Kultura i literatura angielskiego obszaru językowego; Kultura-media-translacja; Nauczycielska z informatyką; Nauczycielska z językiem niemieckim

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu 3. ZOH1-7

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu 3. ZOH1-7 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ZARZĄDZANIA HOTELAMI 4. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:

Bardziej szczegółowo

Ludzie êród em ycia organizacji.

Ludzie êród em ycia organizacji. Ludzie êród em ycia organizacji. Na konkurencyjnych rynkach farmaceutycznym i medycznym coraz trudniej zwi kszaç dynamik sprzeda y. Dotyczy to tak e rynku polskiego, na którym, poza rodzimymi firmami dzia

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2012, badanie po roku od ukończenia studiów.

Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2012, badanie po roku od ukończenia studiów. Biuro Karier AWF w Krakowie 31.10. 2013 r. Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2012, badanie po roku od ukończenia studiów. Cel badania: Próba znalezienia odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zapasami / zakupami asortymentów do sprzedaży

Zarządzanie zapasami / zakupami asortymentów do sprzedaży Zarządzanie zapasami / zakupami asortymentów do sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/13/7013/1031 Cena netto 1 250,00 zł Cena brutto 1 537,50 zł Cena netto za godzinę 89,29 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych

Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014. Wydział Turystyki i Rekreacji II

Bardziej szczegółowo

liwości dostosowania programu studiów w do potrzeb rynku pracy w sektorze IT

liwości dostosowania programu studiów w do potrzeb rynku pracy w sektorze IT Możliwo liwości dostosowania programu studiów w do potrzeb rynku pracy w sektorze IT Jacek Migdałek Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Akademia Pedagogiczna w Krakowie Produkt Informatyk Producent

Bardziej szczegółowo

A. Kryteria do standardu w zakresie sposobu realizacji programu kształcenia. Punktacja Tak - 1 Nie 0

A. Kryteria do standardu w zakresie sposobu realizacji programu kształcenia. Punktacja Tak - 1 Nie 0 Załącznik nr 2 do Uchwały KRASZM z dnia 3 listopada 2005 r. Nr 2/II/05 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH WYSTĘPUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Zapisy na kursy B i C

Zapisy na kursy B i C Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego Zapisy na kursy B i C rok akademicki 2016 / 2017 procedura i terminarz Gdańsk, 2016 Tok studiów w Instytucie Psychologii UG Poziomy nauczania i ścieżki specjalizacyjne

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Decyzji Nr 5/2015 Dziekana Wydziału Filologicznego PWSZ w Koninie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Filologicznym REGULAMIN STUDENCKICH

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA: MODUŁ IV - Motywowanie i delegowanie zadań pracownikom

AKADEMIA MENEDŻERA: MODUŁ IV - Motywowanie i delegowanie zadań pracownikom AKADEMIA MENEDŻERA: MODUŁ IV - Motywowanie i delegowanie zadań pracownikom Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/11/6138/7828 Cena netto 1 190,00 zł Cena brutto 1 463,70 zł Cena netto za godzinę 74,38

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2009 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Warszawa, dnia 29 grudnia 2009 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 29 grudnia 2009 r. KNO-410-01-03/2009 P/09/069 Pan Prof. dr hab. inŝ. Józef Kubik Rektor Uniwersytetu Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kursie dokształcającym

Program kształcenia na kursie dokształcającym Program kształcenia na kursie dokształcającym Załącznik nr 5 Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Jednostka prowadząca kurs Zakład Teorii Sportu dokształcający Nazwa kursu Trener pierwszej klasy w zapasach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania kariery zawodowej absolwenta Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie Absolwenci kierunku Ekonomia (S2)

Wyniki badania kariery zawodowej absolwenta Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie Absolwenci kierunku Ekonomia (S2) Wyniki badania kariery zawodowej absolwenta Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie Absolwenci kierunku Ekonomia (S2) Spis treści: 1. Odpowiedzi absolwentów, którzy zadeklarowali, że: A. Pracują w zawodzie

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń zamkniętych na 2013r.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń zamkniętych na 2013r. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń zamkniętych na 2013r. ZARZĄDZANIE DLA KADRY MANAGERSKIEJ Kim jesteśmy? Trenerzy rada programowa Tematy szkoleń Najciekawsze projekty opisy Szkolenia badanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE KADRA TORUŃ/POKL/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE KADRA TORUŃ/POKL/2014 Toruń, 01.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KADRA TORUŃ/POKL/2014 Synik Teresa Centrum Edukacji Dorosłych w związku z realizacją projektu Rozwój kwalifikacji w zawodzie Technik informatyk wśród 50 osób dorosłych

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie szkoleń w systemie rezerwacji Sabre Interact i Sabre w języku niemieckim i

Prowadzenie szkoleń w systemie rezerwacji Sabre Interact i Sabre w języku niemieckim i Senior Trainer Sabre Reservations (w/m) Twoje zadania: Prowadzenie szkoleń w systemie rezerwacji Sabre Interact i Sabre w języku niemieckim i angielskim Ewaluacja wyników treningu Przygotowanie i opieka

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 202/203 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Zawarto :

Spis tre ci. Zawarto : Spis tre ci Zawarto : Rejestracja (zak adanie konta kandydata)... 2 Logowanie do Systemu:... 7 Strona g ówna kandydata... 9 Wybór kierunku studiów - studia I stopnia... 9 Wybór kierunku studiów - studia

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pi sudskiego w Warszawie Wydzia Turystyki i Zdrowia w Bia ej Podlaskiej. Turystyka i rekreacja.

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pi sudskiego w Warszawie Wydzia Turystyki i Zdrowia w Bia ej Podlaskiej. Turystyka i rekreacja. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pi sudskiego w Warszawie Wydzia Turystyki i Zdrowia w Bia ej Podlaskiej Program studiów I stopnia dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA Ogólna charakterystyka studiów

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU Wydzia Bada i Analiz OKE w Krakowie WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU WST PNE INFORMACJE DLA TRZECH WOJEWÓDZTW PO O ONYCH NA TERENIE DZIA ANIA OKE W KRAKOWIE Egzamin maturalny w 2009 roku organizowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY. Artykuł 1

PROGRAM WSPÓŁPRACY. Artykuł 1 Str. 1 PROGRAM WSPÓŁPRACY między Ministerstwem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Oświaty i Nauki Republiki Litewskiej na lata 1998 2001 Ministerstwo Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA Specjalność: PSYCHOLOGIA DIALOGU MIĘDZYLUDZKIEGO Studia: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE I. ORGANIZACJA PRAKTYKI Edycja 2014 1. Praktyka zawodowa na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ZASADY REALIZACJI 2010/2011 I. WSTĘP 1. Decyzję o przystąpieniu Uczelni do Programu Lifelong Learning (dawniej Sokrates) podejmuje Senat Uczelni.

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Polityki Erasmusa

Deklaracja Polityki Erasmusa Deklaracja Polityki Erasmusa Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk prowadzi badania nad literaturą i kulturą polską i jest najważniejszym w Polsce centrum badań w takich dyscyplinach jak historia

Bardziej szczegółowo

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Autor programu: Prof. dr hab. inż. Zofia Wilimowska Instytut Finansów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Nadrzędnym

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Fundacja Edukacyjna Perspektywy Organizatorzy Fundacja Edukacyjna Perspektywy jest niezale nà organizacjà non-profit promujàcà szkolnictwo wy sze i wspierajàcà proces internacjonalizacji polskich uczelni

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin licencjacki studentów kierunku TURYSTYKA l REKREACJA

Zagadnienia na egzamin licencjacki studentów kierunku TURYSTYKA l REKREACJA Zagadnienia na egzamin licencjacki studentów kierunku TURYSTYKA l REKREACJA 1. Przedstaw zarys dziejów turystyki oraz podaj klasyfikacj zjawisk turystycznych. Wymie czynniki warunkuj ce rozwój turystyki

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące Wykonawcy :

Dane dotyczące Wykonawcy : Załącznik nr 1...., dn...2014 pieczęć adresowa wykonawcy miejscowość i data O F E R T A S Z K O L E N I O W A Dane dotyczące Wykonawcy : Nazwa...... Adres : miejscowość:.., ulica: kod:., poczta:., województwo:..

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA STUDENTÓW KIERUNKU: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE (tryb studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia) I. Postanowienia ogólne: 1.

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

E-biznes w turystyce E-biznes w turystyce Dlaczego wybrać specjalność E-biznes w turystyce? E-turystyka ogromnych perspektywach

E-biznes w turystyce E-biznes w turystyce Dlaczego wybrać specjalność E-biznes w turystyce? E-turystyka ogromnych perspektywach E-biznes w turystyce - nowa specjalność na I stopniu studiów (licencjat) na kierunku Turystyka i rekreacja w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Niezwykle szybki rozwój technologii informatycznych

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Brzozów: Wykonanie usługi edukacyjnej obejmującej przeprowadzenie zajęć wyrównawczych i dodatkowych oraz szkoleń i kursów w ramach projektu p.n. Podkarpacie stawia na zawodowców Numer ogłoszenia: 375224-2012;

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PROCESEM KSZTAŁCENIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE

REGULAMIN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PROCESEM KSZTAŁCENIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE Załącznik do Uchwały nr.. /2010 Senatu Akademii Muzycznej w Krakowie z dnia 12 października 2010 r. REGULAMIN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PROCESEM KSZTAŁCENIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE Regulamin ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kursie dokształcającym

Program kształcenia na kursie dokształcającym Program na kursie dokształcającym Załącznik nr 5 Wydział Jednostka prowadząca kurs dokształcający Nazwa kursu Typ kursu Opłata za kurs (całość) Określenie obszaru /obszarów, do którego przyporządkowany

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI i ORGANIZACJI WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja1: Mobilność edukacyjna w roku akademickim 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI i ORGANIZACJI WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja1: Mobilność edukacyjna w roku akademickim 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI i ORGANIZACJI WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja1: Mobilność edukacyjna w roku akademickim 2015/2016 I. Postanowienia ogólne: 1 Przedmiot regulaminu Niniejszy

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. ZAOCZNE PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE dla nauczycieli

STUDIA PODYPLOMOWE. ZAOCZNE PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE dla nauczycieli STUDIA PODYPLOMOWE WYDZIAŁ ELEKTRONIKI i INFORMATYKI ul. Śniadeckich 2 75-453 Koszalin tel. (094) 34 78 742 fax. (094) 34 33 479 ZAOCZNE PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE dla nauczycieli "INFORMATYKA,

Bardziej szczegółowo

U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y WE WROCŁAWIU

U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y WE WROCŁAWIU U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y WE WROCŁAWIU Kontakt: tel. 071 37-16-300 e-mail: sekretariatuswro@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/wroclaw INFORMACJA SYGNALNA nr 2/2006 EDUKACJA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY KONSULTANT DS. FINANSOWYCH

CERTYFIKOWANY KONSULTANT DS. FINANSOWYCH CERTYFIKOWANY KONSULTANT DS. FINANSOWYCH Szkolenie przygotowujące wraz z egzaminem w ramach Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej 1 MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA BANKOWOŚCI I FINANSÓW to ponad 23 lata

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)!

Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)! MEMO/11/406 Bruksela, dnia 16 czerwca 2011 r. Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)! Na wakacjach bądź przygotowany na wszystko! Planujesz podróż

Bardziej szczegółowo

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel PAYROLL CONSULTING HRK Payroll Consulting specjalizuje si w zarzàdzaniu dokumentacjà personalnà i profesjonalnym rozliczaniu wynagrodzeƒ. Naszymi atutami sà wiedza i doêwiadczenie zespo u. Tworzà go konsultanci

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35/2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 25 marca 2008 r.

Zarządzenie Nr 35/2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 25 marca 2008 r. 35/2008 Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2008 roku oraz ustalenie regulaminu przyznawania dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Gminie Zbąszyń. Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Projekt Comenius o numerze 2011-1-ES1-COM06-35030 8 i tytule EUROFACE" realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się

Bardziej szczegółowo

job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO

job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO EuropaJOB to młoda, dynamicznie rozwijająca się agencja zatrudnienia i pracy tymczasowej, zarejestrowana pod numerem 8455. Firma EuropaJOB została

Bardziej szczegółowo

Praca. DEPARTAMENT ds. ROZWOJU RYNKU PRACY. Kraków 2006 rok Anna Florczyk. zarezerwowane dla kobiet. Opracowanie DMP MARR S.A.

Praca. DEPARTAMENT ds. ROZWOJU RYNKU PRACY. Kraków 2006 rok Anna Florczyk. zarezerwowane dla kobiet. Opracowanie DMP MARR S.A. DEPARTAMENT ds. ROZWOJU RYNKU PRACY Kraków 2006 rok Anna Florczyk Misja DRRP Efektywne i skuteczne wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego poprzez podejmowanie i realizowanie działań mających na

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKO CI KSZTAŁCENIA W SGGW J ZYKI OBCE

OCENA JAKO CI KSZTAŁCENIA W SGGW J ZYKI OBCE OCENA JAKO CI KSZTAŁCENIA W SGGW J ZYKI OBCE Wyniki bada ankietowych prowadzonych elektronicznie z wykorzystaniem systemu EHMS w roku akademickim 009/00 W roku akademickim 009/00 badaniom ankietowym poddano

Bardziej szczegółowo

KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL

KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL Poprawa koniunktury na rynku pracy zachęca Polaków do bardziej aktywnego poszukiwania nowego zatrudnienia. Eksperci serwisu rekrutacyjnego Szybkopraca.pl,

Bardziej szczegółowo

Finansowy Barometr ING

Finansowy Barometr ING Finansowy Barometr ING Międzynarodowe badanie ING na temat postaw i zachowań konsumentów wobec bankowości mobilnej Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez IPSOS O badaniu Finansowy

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik hotelarstwa 422402 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe punkty.. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Do projektu Małopolski Uniwersytet Kompetencji szkolenia językowe i komputerowe dla Małopolan

Dodatkowe punkty.. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Do projektu Małopolski Uniwersytet Kompetencji szkolenia językowe i komputerowe dla Małopolan Data wpływu do Organizatora: Dodatkowe punkty.. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Do projektu Małopolski Uniwersytet Kompetencji szkolenia językowe i komputerowe dla Małopolan Wybieram kurs: ECDL Start (szkolenie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, dnia 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizowanym przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego projektem Z Gospodarki do Edukacji II w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie zarządzanie ekonomia Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

tryb niestacjonarny Zarządzanie reklamą Zainteresowanie tematyką reklamy

tryb niestacjonarny Zarządzanie reklamą Zainteresowanie tematyką reklamy MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis tryb niestacjonarny Nazwa modułu Warunki uczestnictwa 1 Zarządzanie reklamą Zainteresowanie tematyką reklamy Zajęcia o charakterze praktycznym,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. 3. Bilans punktów ECTS

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. 3. Bilans punktów ECTS KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod: Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH» Od studenta do menadżera»zarządzanie karierą międzynarodową»między starym a nowym - sztuka w świecie biznesu...www.pwsbijo.pl POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze I r o k. Nazwa modułu

Liczba godzin w semestrze I r o k. Nazwa modułu PLAN STUDIÓW (poziom studiów) PIERWSZEGO STOPNIA studia (forma studiów) licencjackie (kierunek studiów) Turystyka i rekreacja Uchwalono przez Radę Wydziału Przyrodniczego w dniu 13.05.2015r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach i świat wyniki Badanie Manpower Kobiety na kierowniczych stanowiskach zostało przeprowadzone w lipcu 2008 r. w celu poznania opinii dotyczących kobiet pełniących

Bardziej szczegółowo

S-10. Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200 r.

S-10. Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 2 Wypełnia US Oddział terenowy Nr formularza Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON S- Sprawozdanie o studiach

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie przedsiębiorstw w państwach strefy EURO na przykładzie praktyki we Włoszech.

Funkcjonowanie przedsiębiorstw w państwach strefy EURO na przykładzie praktyki we Włoszech. Funkcjonowanie przedsiębiorstw w państwach strefy EURO na przykładzie praktyki we Włoszech. Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie

Bardziej szczegółowo

Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych. Akademii Finansów i Biznesu Vistula. oraz

Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych. Akademii Finansów i Biznesu Vistula. oraz Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych oraz Wydział Zamiejscowy w Krakowie serdecznie zapraszają na konferencję naukową skierowana do dyrektorów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych EDUKACJA W XXI

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK GOSPODARKA TURYSTYCZNA

KIERUNEK GOSPODARKA TURYSTYCZNA KIERUNEK GOSPODARKA TURYSTYCZNA Osoba kontaktowa: dr Ewa Markiewicz e.markiewicz@ue.poznan.pl Gospodarka Turystyczna to międzynarodowy biznes turystyczny Branża turystyczna w Polsce i na świecie Wpływy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROJEKTY MOBILNOŚĆI IVT, PLM & VETPRO

PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROJEKTY MOBILNOŚĆI IVT, PLM & VETPRO Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE śycie PROJEKTY MOBILNOŚĆI IVT, PLM & VETPRO Warszawa, 10 listopada 2011 r. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl Skarżysko-Kamienna: Zatrudnienie specjalisty ds. praktyk - 2 asystentów

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Biblioteki specjalistyczne UWr. w systemie Virtua

I N F O R M A C J A. Biblioteki specjalistyczne UWr. w systemie Virtua Biblioteki specjalistyczne UWr. w systemie Virtua I N F O R M A C J A Studenci wszystkich rodzajów studiów i pracownicy: Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Historycznego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo