RACHUNKOWOŚĆ WARTA POZNANIA 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RACHUNKOWOŚĆ WARTA POZNANIA 2014"

Transkrypt

1 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości KONTO RACHUNKOWOŚĆ WARTA POZNANIA 2014 materiały konferencyjne 20 lat Ustawy o rachunkowości jak wiele jeszcze przed nami Wydawnictwo: Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości KONTO Redakcja: Kamil Wiśniewski, Klaudia Kąkol, Ewa Klaudia Pietkiewicz 1

2 Spis treści Wstęp... 3 Część I. Partnerzy konferencji... 4 Piotr Staszkiewicz, Partner w Dziale Audytu RSM Poland KZWS Audyt S.A. - Ustawa o rachunkowości potrzeba dalszych zmian... 5 Część II. Studenci... 9 Łukasz Antos, Kamila Antos Klasyfikacja i zasady wyceny środków trwałych Kamila Antos, Piotr Łabiński Wpływ Międzynarodowych Standardów rachunkowości na relację rachunkowości zarządczej i finansowej Agnieszka Chełmecka Szeroko pojęta analiza sektora małych i średnich przedsiębiorstw z uwzględnieniem uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów w latach Magdalena Gogol, Magdalena Wódkowska Certyfikacja zawodu księgowego w opinii księgowych Anna Mickiewicz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej dla małych i średnich przedsiębiorstw porównanie z polskim prawem bilansowym i możliwość zastosowania w Polsce Dr Grażyna Owczarczyk Szpakowska, Katarzyna Samek, Klaudia Rudewicz Odroczony podatek dochodowy Dr Grażyna Owczarczyk Szpakowska, Klaudia Splitt, Lucyna Walther Odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych w latach na przykładzie Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu Aniela Potka Koszty prac badawczo-rozwojowych w kontekście Ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardach Rachunkowości Szymon Stereńczak Zróżnicowanie standardów rachunkowości, a analiza finansowa przedsiębiorstwa Marta Szczepańska Koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych

3 Wstęp Już 29 września 2014 r. ustawa o rachunkowości skończy 20 lat. W tym czasie ustawodawca zmieniał jej przepisy łącznie około 50 razy, dostosowując je zarówno do realiów biznesowych, postępującej globalizacji skali działalności polskich przedsiębiorstw, jak i dynamicznie zmieniających się możliwości technologicznych prowadzenia ksiąg rachunkowych. Tempo zmian oraz osadzenie ustawy w złożonym systemie funkcjonalno prawnym, niewątpliwie generuje gros problemów praktycznych i teoretycznych. Dlatego celem niniejszej publikacji i spotkania podczas IV edycji Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej Rachunkowość warta Poznania stała się refleksja na temat trendów w rachunkowości i problemów, jakie generuje (r)ewolucja ustawy o rachunkowości. Cel ten pragnęliśmy wyrazić ogólnym hasłem Konferencji - 20 lat ustawy o rachunkowości jak wiele jeszcze przed nami. Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości KONTO działają już od 11 lat, a od czterech lat umożliwiają pasjonatom rachunkowości stawianie pierwszych kroków w pracy naukowej. Tym sposobem już kilkudziesięciu młodych autorów miało okazję zaprezentować się na Rachunkowości wartej Poznania, każdorazowo inspirując słuchaczy i innych prelegentów do dalszego zgłębiania niuansów i implikacji ustawy o rachunkowości od strony teoretycznej i praktycznej. Z tego miejsca dziękujemy wszystkim autorom, którzy zechcieli wziąć udział w Rachunkowości wartej Poznania za ich czas i zaangażowanie, których efekty złożyły się w niniejszą publikację. Wierzymy, że nawet najdrobniejszy przejaw promowania i uznania wobec starań i wysiłków studentów, wpływa dodatnio na jakość aktywności środowiska akademickiego. Tym bardziej Partnerom i Patronom Konferencji dziękujemy za wyjątkowe upominki dla autorów referatów oraz finalistów i laureatów konkursu. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę wielkopolskiego oddziału Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, bez którego zaplecza organizacja Konferencji nie byłaby możliwa. Dziękujemy także przedstawicielom firm, które współpracowały z nami przy układaniu pytań konkursowych: KPMG, Deloitte, Grant Thornton, ABC Akademia, RSM Poland KZWS. Nieocenione było także wsparcie ACCA, Miesięcznika Rachunkowość, Wydawnictwa Difin i Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego. Naturalnie do Konferencji nie doszłoby bez opiekuna Koła - dr Marka Masztalerza oraz mgr Marty Mazurowskiej pracownika Katedry Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a także bez zaangażowania osób, które przeznaczyły swój czas i energię na organizację Konferencji, w szczególności Kamila Wiśniewskiego, który podjął się koordynacji całego wydarzenia. Serdecznie zapraszamy do lektury publikacji, na którą składają się artykuły studentów uczestników Rachunkowości wartej Poznania i kontynuacji dyskusji na temat ustawy o rachunkowości na W imieniu Organizatorów Ewa Klaudia Pietkiewicz Prezes SKNR KONTO 3

4 CZĘŚĆ I PARTNERZY KONFERENCJI 4

5 USTAWA O RACHUNKOWOŚCI POTRZBA DALSZYCH ZMIAN? Jako praktycy, mający na co dzień do czynienia z prawem bilansowym, zauważamy dążenia do uspójnienia księgowych czy też sprawozdawczych zasad oraz ułatwienia odbiorcom sprawozdań finansowych porównania danych, jak i bardzo często sporządzenia zagregowanych danych (konsolidacji) w oparciu o porównywalne wytyczne i przygotowane informacje. W tym celu zagraniczni właściciele podmiotów działających w Polsce oraz audytorzy grupowi, weryfikujący skonsolidowane sprawozdania finansowe dostarczają swoje instrukcje, według jakich powinien zostać sporządzony lokalnie tzw. pakiet grupowy dla celów konsolidacji na poziomie grupy kapitałowej. Związana z tym jest dodatkowa praca zarówno na szczeblu podmiotu dominującego, jak i (a może przede wszystkim) jednostek zależnych/niższego szczebla, bowiem poza statutowym sprawozdaniem finansowym podmioty te sporządzają odpowiednie przekształcenia i generują dodatkowy pakiet konsolidacyjny. Często różnice dotyczą wyceny, prezentacji i ujęcia środków trwałych. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę, iż w Polsce w znacznym zakresie dotyczy to właśnie środków trwałych jednostki parają się z odmiennymi przepisami prawa podatkowego, efektem czego jest np. prowadzenie przez służby finansowo-księgowe trzech różnych tabel amortyzacyjnych (na potrzeby prawa podatkowego, statutowego sprawozdania oraz pakietu konsolidacyjnego). Często jest to argument podawany przez księgowych jako przyczyna jakościowo słabej sprawozdawczości finansowej, ponieważ nie starcza już czasu na inne zagadnienia. Skoro zatem jest aż tyle dodatkowej pracy związanej ze wspomnianą pozycją bilansu, przyjrzyjmy się, czy można temu zapobiec; czy można zmienić cokolwiek, by nie powielać pracy i dodatkowej ewidencji na potrzeby kilku różnych ich odbiorców; czy można (może trzeba?) dążyć do dalszej (po kilkurazowych modyfikacjach, zaczynając od tej kluczowej z 2000 roku) poprawy Ustawy o rachunkowości? Biorąc pod uwagę zakres możliwych zmian oraz wariantów zmian skupimy się na razie na możliwych dopasowania prawa bilansowego 1 do międzynarodowego prawa bilansowego, umownie nazwanego MSSF 2 w zakresie środków trwałych (ujawnienie, wycena, prezentacja). Dlaczego środków trwałych? Z audytowanych przez nas w latach podmiotów, środki trwałe stanowiły w spółkach produkcyjnych średnio około 45% sumy bilansowej (w spółkach handlowo-usługowych odpowiednio około 20%) 3. Tak więc widać, iż aktywa te są istotnym elementem majątku spółki, a ich niewłaściwe zaprezentowanie w sprawozdaniu finansowym może mieć istotny i rozległy charakter, powodujący nawet odstąpienie od wydania opinii przez biegłego rewidenta. Poniżej omówione zostało kilka wybranych zagadnień wskazujących potrzebę dostosowania Uor do MSSF. 1 Mowa głównie o Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zmianami) (dalej: Uor). 2 Pod pojęciem MSSF-ów (Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej) w myśl Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 1 oraz definicji zamieszczonych w MSSF-ie 1 rozumiane są Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (dalej: MSR), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, jak i Interpretacje (wydane przez Stały Komitet ds. Interpretacji, a później przez Komitet ds. Interpretacji Sprawozdawczości Finansowej). 3 Na podstawie audytowanych danych spółek produkcyjnych oraz handlowo-usługowych. 5

6 1. Amortyzacja i jej modele Zarówno Uor jak i MSSF wskazują na konieczność przypisania do danego środka trwałego stawki amortyzacyjnej w oparciu o okres ekonomicznej użyteczności okresowo weryfikowanej, przy czym wg MSR 16 4 okresowo oznacza przynajmniej na każdy dzień bilansowy, a w razie istotnych zmian warunków/przesłanek do zmiany okresu ekonomicznej użyteczności nawet częściej. I tu już powstaje rozbieżność, ponieważ Uor, podając konieczność okresowej weryfikacji, umożliwia polskim jednostkom przeprowadzenie tejże weryfikacji np. raz na trzy lata, czyli też okresowo. Zdaje się, że w tym zakresie Uor wymaga doprecyzowania i skorzystania z zapisów MSR 16. Inną kwestią związaną z amortyzacją i koniecznością zmian w Uor jest dodanie zapisów o amortyzacji jedynie wartości podlegającej amortyzacji, przez którą rozumie się koszty aktywa (wartość początkowa) pomniejszone o wartość rezydualną (czyli pomniejszoną o taką wartość, jaką jednostka może otrzymać przy sprzedaży środka trwałego w przyszłości). Dokonanie odpisów od wartości podlegającej amortyzacji pozwoli zachować współmierność przychodów i kosztów w momencie zbycia aktywa, dzięki czemu uniknie się jak ma to najczęściej miejsce w praktyce niewspółmiernych przychodów z tej transakcji w stosunku do kosztów (często zbywane aktywa zostały już w poprzednich latach umorzone w 100%, więc koszty zbycia (wartość netto) nie występują w odróżnieniu od przychodów rozpoznanych na zbyciu). Swoją drogą rozważyć można by wprowadzenie w Uor odrębnej kategorii bilansowej i zasad wyceny dla aktywów podlegających zbyciu, a więc pójść w kierunku MSSF 5. Na zakończenie omawiania kwestii amortyzacji dodać należy konieczność wprowadzenia możliwości dokonywania amortyzacji metodami różnymi niż liniowe, czyli np. degresywną bądź naturalną. Choć niektóre podmioty stosują takie metody, kierując się zasadą wyższości treści nad formą, co w naszym odczuciu zasługuje na słowa pochwały w Uor brakuje jednoznacznego wskazania takiej możliwości. Podobnie ma się z amortyzowaniem niskocennych składników tworzących grupę środków trwałych (przykładowo 100 regałów magazynowych przyjmowanych w podobnym okresie o wartości jednostkowej 1 tys. zł spółki często ujmują bezpośrednio w kosztach, zapewne chcąc zachować zgodność z prawem podatkowym, niemniej dla celów sprawozdawczości może okazać się istotnym wykazanie takich regałów jako środek trwałych o wartości 100 tys. zł podlegający amortyzacji przez okres jego ekonomicznej użyteczności). Artykuł 32 ust. 6 Uor wskazuje niejednoznacznie na tę kwestię, a ponadto daje jedynie możliwość zastosowania zasady grupowania, z której gros księgowych korzysta, zapominając o nadrzędnych zasadach/zasadzie wyższości treści nad formą (art. 4 Uor). 4 International Accounting Standard 16 w International Financial Reporting Standards, część A, str. A755, Londyn

7 2. Części składowe oraz części zapasowe głównych środków trwałych Kolejnym zagadnieniem wymagającym wprowadzenia do Uor jest, zdaniem wielu praktyków, jak i naszym, kwestia części składowych. Brak jej uregulowania już na starcie przekreśla możliwość prawidłowej wyceny i prezentacji złożonego środka trwałego zawierającego komponenty, które są przykładowo znacznie szybciej zużywane aniżeli pozostała część środka trwałego. Uor wskazuje, że środkiem trwałym mogą być takie aktywa, które między innymi są kompletne. W praktyce jako biegli rewidenci spotykamy się często z kontrargumentem padającym ze strony służb finansowoksięgowych wskazującym, iż element większego środka trwałego sam w sobie nie jest kompletny i stąd nie spełnia definicji aktywa trwałego. Tym samym należałoby w naszym odczuciu postulować o odpowiednią zmianę w Uor tak, by nie było wątpliwości w tym zakresie. Wprowadzenie jasnych regulacji co do części składowych czy też zapasowych środków trwałych pozwoliłoby wierniej i rzetelniej oddać obraz sytuacji majątkowej przedsiębiorstw. Częściom składowym, które są częściej zużywane i wymieniane, przypisana zostałaby stawka amortyzacyjna wyższa aniżeli głównemu środkowi trwałemu, w której to ta część składowa jest zainstalowana. Tym samym wymiana np. silnika będącego częścią maszyny produkcyjnej nie rodziłaby dalszych wątpliwości i komplikacji z ujmowaniem jej kosztów/aktywowaniem remontu. Także kwestia części zapasowych powinna być uregulowana polskie spółki często wykazują je jako majątek obrotowy, zgodnie z MSR 16 natomiast takie części zamienne jeśli spełniają definicję aktywów trwałych zostają zaklasyfikowane jako aktywa trwałe, a dopiero w przeciwnym razie jako zapasy. Zdaje się, że takie podejście zaprezentowane w MSR 16 jest bliższe ekonomicznemu sensowi transakcji nabycia i dalszego przeznaczenia części zamiennych/zapasowych. 3. Koszty finansowania zewnętrznego Zarówno Uor jak i MSR 16 oraz MSR 23 wskazują na koszty związane z nabyciem i doprowadzeniem do stanu gotowości środka trwałego, które to koszty mogą zwiększać jego wartość początkową. Niemniej Uor reguluje bardzo ogólnie grupę kosztów bezpośrednio związanych z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania, w tym koszty ogólnie zwanego finansowania zewnętrznego (można by poddać pod dyskusję, czy np. koszty odsetek od zaciągniętego kredytu na zakup środka trwałego czy też różnice kursowe od takiego kredytu stanowią koszty bezpośrednio związane ), co może rodzić pewne niejasności i niezrozumienie. MSR 23 z kolei jasno precyzuje koszty finansowania zewnętrznego jako odsetki czy różnice kursowe w części będącej korektą kosztów odsetkowych (a więc odmiennie aniżeli zostało przedstawione to w art. 28 ust. 8 pkt 2 Uor). Poza powyższymi zagadnieniami można jeszcze wspomnieć o innych tematach związanych z rzeczowymi aktywami trwałymi wymagających uregulowania czy też doprecyzowania, jak: wycena aktywów do zbycia, ujęcie dotowanych aktywów czy rozpoznanie i wycena narzędzi do wytwarzania produktów na zlecenia (tooling). Pomimo możliwości zastosowania MSSF-ów 5 zdaje się, iż w praktyce brak jasnego określenia i narzucenia danego rozwiązania/przepisu powoduje zastosowanie ogólnych reguł Uor bez głębszej analizy, a tym samym obniżenie jakości 5 Art. 10 ust. 3 Uor 7

8 sprawozdawczości finansowej spółek w Polsce. I taki stan będzie trwał zapewne dopóki nie nastąpi zmiana podejścia służb finansowo-księgowych oraz kierownictwa podmiotów do zasad księgowości/sprawozdawczości jako narzędzia, za pomocą którego można przygotować transparentny raport dający czytelnikowi możliwość dokonywania analizy danych, ich porównania oraz wyboru, przed jakim stoją zainteresowane osoby/podmioty, nie będąc przy tym ograniczonym ilością czy jakością danych finansowych. A zmiana ta z kolei przyczyniłaby się do zmniejszenia różnic pomiędzy polską a międzynarodową sprawozdawczością, co pozytywnie mogłoby się przełożyć przykładowo na niższą czasochłonność okresowej/comiesięcznej pracy nad pakietami/raportami sprawozdawczymi. Piotr Staszkiewicz 6 Partner w Dziale Audytu RSM Poland KZWS Audyt S.A. 6 Autor jest biegłym rewidentem, praktykiem, pracuje od ponad 12 lat w audycie zewnętrznym, jednocześnie jest doktorantem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W ostatnich ośmiu latach pracował nad wdrożeniem międzynarodowych standardów bądź weryfikował sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z tymi standardami oraz finansową część prospektów emisyjnych w kilkunastu spółkach. Przeprowadza czynności rewizji finansowej dotyczące sprawozdań finansowych, sporządzanych zarówno wg polskich, jak i międzynarodowych zasad księgowych, podmiotów rocznie, a także na zlecenie inwestorów weryfikował audyty przeprowadzane przez innego biegłego rewidenta. 8

9 CZĘŚĆ II STUDENCI 9

10 Łukasz Antos Kamila Antos Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 1. Wstęp KLASYFIKACJA I ZASADY WYCENY ŚRODKÓW TRWAŁYCH Poprawne ujęcie i zakwalifikowanie nowego środka trwałego jest kluczowe ze względu na jego przedstawienie w bilansie przedsiębiorstwa jak również ustalenie jego wartości początkowej oraz stawki amortyzacji. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie treści związanych z pojęciem rzeczowych aktywów trwałych jakimi są środki trwałe. W artykule zostały zaprezentowane definicje, klasyfikacja środków trwałych, ich struktura i wycena. 2. Pojęcie, klasyfikacja środków trwałych i ich struktura Każda jednostka gospodarcza rozporządza składnikami majątkowymi, które nazywane są środkami gospodarczymi, jak również aktywami. Pod pojęciem aktywów rozumie się (zgodnie z Ustawą o rachunkowości)kontrolowane przez jednostkę gospodarczą zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku zdarzeń w przeszłości, które spowodują wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych 7. Aktywa, mimo różnej postaci, są dla potrzeb ewidencji ujmowane w jednorodne grupy. Zasadniczym kryterium grupowania środków gospodarczych, stosowanym w wielu krajach, również w Polsce, jest ich podział według stopnia możliwości ich upieniężnienia, co inaczej można nazwać zasadą wzrastającej płynności 8. W skład rzeczowego majątku trwałego wchodzą wszystkie obiekty fizyczne aktywów trwałych jednostki gospodarczej, takie jak np.: budynki, budowle, maszyny, środki transportu, grunty, itp. MSR 16 6 definiuje Rzeczowe aktywa trwałe są to środki trwałe: a) które są utrzymywane: w celu wykorzystania ich w procesie produkcyjnym lub przy dostawach towarów i świadczenia usług, w celu oddania do użytkowania innym podmiotom na podstawie umowy najmu, w celach administracyjnych; 7 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o Rachunkowości, (Tekst jednolity Dz. U. 2000, art. 3 ust. 1 pkt 15) tj. z póź. zm. art J. Matuszewicz, P. Matuszewicz, Rachunkowość od podstaw, FINANS SERVIS Zespół Doradców Finansowo Księgowych Spółka z o. o., Warszawa 2009, s

11 b) którym towarzyszy oczekiwanie iż będą wykorzystywane przez czas dłuższy niż jeden okres 9. Zgodnie z ustawą o rachunkowości przez środki trwałe rozumie się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie użyteczności ekonomicznej dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby przedsiębiorstwa 10. Do środków trwałych zalicza się w szczególności: nieruchomości w tym grunty, prawo do użytkowania wieczystego gruntu, budynki i budowle, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, ulepszenia w obcych środkach trwałych, inwentarz żywy 11. Środki trwałe w swojej strukturze stanowią bardzo zróżnicowaną grupę składników majątku jednostki gospodarczej. Można je zatem podzielić według kilku kryteriów. Z punktu widzenia spełnianych funkcji, środki trwałe dzielą się na: produkcyjne to takie środki trwałe, które w swojej strukturze przeznaczone są do pracy, biorą pośredni lub bezpośredni udział w procesach produkcji i obrotach towarowych. Są to zatem środki wykorzystywane dla potrzeb zaopatrzeniowych, produkcyjnych i zbytu; nieprodukcyjne do tego typu środków trwałych zalicza się domy mieszkalne, środki wykorzystywane w celach oświatowych, ochrony zdrowia, ośrodki wypoczynkowe itp. 12. W zależności od sposobu wykorzystania, środki trwałe można podzielić na: czynne to takie środki trwałe, które wykorzystywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jak również znajdujące się czasowo w rezerwie i w zapasie, nieczynne to środki wycofane z użytku z powodu utraty zdatności do dalszego wykorzystywania, bądź zmiany profilu przedsiębiorstwa, które zmuszone jest zlikwidować posiadane środki trwałe Kompletny tekst Międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej obowiązujących na dzień 31 marca 2004roku, Wydawnictwo International Accolnting Standards Board, London2004, s Ustawa z dnia 29 września 1994 roku, Dz. U. Nr. 76 z 2002 roku, poz. 694 ze zm. Art. 3, ust. 4, pkt T. Kiziukiewicz (red.) Komentarz do ustawy o rachunkowości. Wydanie II, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006, s B. Gierusz, Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o. o.,gdańsk 2006, s Ibidem, s

12 Rysunek 1. Zakres aktywów trwałych Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje długoterminowe Należności długoterminowe Długoterminowe rozliczenia między okresowe Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ustawa z dnia 29 września 1994 roku, Dz. U. Nr. 76 z 2002 roku, poz. 694 ze zm. Art. 3, ust. 4, pkt 15. Innym usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku trwałego, służącym do celów ewidencyjnych ustalania podatkowych stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych jest Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT). Wyodrębnia ona na pierwszym szczeblu podziału 10 następujących grup środków trwałych: 0 - grunty, 1 - budynki i lokale, 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej, 3 - kotły i maszyny energetyczne, 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty, 6 - urządzenia techniczne, 7 - środki transportu, 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, 9 - inwentarz żywy 14. Wymienione powyżej grupy środków trwałych zostały podzielone na drugim szczeblu klasyfikacji na podgrupy, a te z kolei na rodzaje obiektów, którym nadano symbole trzycyfrowe. Strukturę tę przedstawia rysunek Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 112, poz z późn. zm.). 12

13 Rysunek 2. Struktura symboli KŚT X GRUPA X X PODGRUPA X X X RODZAJ Źródło: Opracowanie własne na podstawie: B. Gierusz, Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o. o., Gdańsk 2006, s Klasyfikacja ta jest ściśle związana z przepisami podatkowymi, gdyż jest podstawą do ustalania stawek amortyzacji podatkowej, dla poszczególnych grup środków trwałych. KŚT ma wpływa na organizację ewidencji środków trwałych, dlatego należy krótko je przedstawić, czego dokonano w tabeli Tabela 1. Powiązania kryterium klasyfikacji środków trwałych Kryterium bilansowe Grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów Budynki i lokale w tym spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego oraz użytkowego a także obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe Kryterium rodzajowe KŚT Grupa KŚT a w niej ramach: użytki rolne, grunty leśne, sady, zasadzenia wieloletnie, plantacje, drzewostany, użytki ekologicznych, itp. Grupa 1 KŚT odnosząca się do wszystkich budynków i znajdujących się w nich lokali z wyłączeniem obiektów o charakterze prowizorycznym, tymczasowym, oraz obiektów przemysłowych. Grupa 2 KŚT do tej grupy zaliczamy między innymi kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, rurociągi, linie komunikacyjne i elektroenergetyczne, infrastrukturę transportu oraz inne obiekty. Grupa 3 KŚT to: kotły i maszyny energetyczne, a ponadto samodzielne obiekty jak: oddzielny kocioł, turbina, prądnica prądu stałego, koło wodne, prądnica synchroniczna, kompresor, zespół elektroenergetyczny. Grupa 4 KŚT maszyny i urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania, przy czym za odrębne obiekty uważa się poszczególne maszyny, zespoły lub linie obróbki bądź ciąg technologiczny. Grupa 5 KŚT to specjalistyczne maszyny, urządzenia, i aparaty mające zastosowanie w przemyśle: wydobywczym, włókienniczym, odzieżowym, rolnym, spożywczym. Grupa 6 KŚT to: urządzenia techniczne, takie jak, dźwigi, żurawie, podnośniki, suwnice, urządzenia klimatyczne i wentylacyjne, urządzenia do czyszczenia wody, powietrza, gazów i ścieków. Grupa 7 KŚT do tej grupy zalicza się obiekty taboru szynowego, tramwajowego, bezszynowego, a ponadto pojazdy mechaniczne. Grupa 8 KŚT są to narzędzia przyrządy ruchomości i wyposażenia. Grupa 9 KŚT jest to inwentarz żywy. Źródło: Z. Kołaczyk, Ewidencja aktywów trwałych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny, Warszawa2007, s Z. Kołaczyk, Ewidencja aktywów trwałych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny, Warszawa 2007, s

14 Do podstawowych kryteriów zaliczania rzeczowych składników majątku do środków trwałych należą: kontrola nad aktywami, przewidywany okres ekonomicznej użyteczności dłuższy niż rok, kompletność i zdatność do użytku, przeznaczenie na potrzeby jednostki 16. Środki trwałe mogą być klasyfikowane z punktu widzenia: własności, rodzaju, sposobu wykorzystania, ośrodków odpowiedzialności 17. Ogół środków trwałych wykorzystywanych przez jednostkę gospodarczą z punktu widzenia własności można podzielić na środki trwałe własne i środki trwałe traktowane z nimi na równi objęte ewidencją bilansową i obce. Do środków trwałych obcych zalicza się środki trwałe używane przez jednostkę na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Są one objęte ewidencją pozabilansową 18. Środki trwałe powinny być wykorzystywane w jednostkach gospodarczych przez przewidywany okres użytkowania dłuższy niż rok na własne potrzeby jednostek w związku z prowadzoną przez nie działalnością. Mogą one również być przeznaczone do oddania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy innej jednostce w celu ich użytkowania 19. Do środków trwałych nie zalicza się nieruchomości nabytych w celach spekulacyjnych, ponieważ ujmuje się je jako inwestycje 20. Na podstawie art. 4 ust. 4 Ustawy jednostka gospodarcza ma prawo w ramach przyjętych zasad rachunkowości wykorzystywać uproszczenia dla środków trwałych o niewielkiej wartości. Zaznaczyć należy jednak, że sytuacja ta nie może wywierać istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji finansowej lub majątkowej przedsiębiorstwa oraz wyniku finansowego 21. Zgodnie z art. 32 ust. 6 Ustawy dla środków trwałych o małej wartości początkowej można określać odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe w sposób uproszczony. Dokonuje się tego za pomocą zbiorczych odpisów dla grup środków zbliżonych rodzajem i przeznaczeniem, bądź stosując tzw. odpis jednorazowy. Można zastosować przepis podatkowy określający, iż środki trwałe o cenie nabycia do zł można jednorazowo amortyzować 22. Każdy kierownik jednostki gospodarczej może zgodnie z zasadą istotności określić granice wartości przedmiotów wchodzących w skład majątku przedsiębiorstwa i swoją decyzję w tym zakresie odzwierciedlić w ZPK (Zakładowy Plan Kont). Kierownik przedsiębiorstwa może przykładowo przyjąć, iż: środki trwałe o wartości nie przekraczającej 200 zł, będą odpisywane w ciężar kosztów w momencie ich zakupu i nie będą ujmowane w ewidencji analitycznej, 16 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, art J. Matuszewicz, P. Matuszewicz, Rachunkowość od podstaw, s J. Matuszewicz, P. Matuszewicz, Rachunkowość od podstaw, s K. Sawicki (red.), Podstawy rachunkowości. Wydanie II zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 1998, s Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, art. 4, ust Ibidem, art. 4, ust Ibidem, art. 32 ust

15 środki trwałe o wartości powyżej 200 zł do zł w momencie zakupu będą odpisywane w całości w ciężar kosztów, lecz ujmuje się je w ewidencji ilościowej, środki trwałe o wartości od zł do zł będą w momencie wydania do użytku odpisane w całości w ciężar kosztów, lecz ujmuje się je w ewidencji analitycznej środków trwałych 23. Środki trwałe w ujęciu prawa podatkowego zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, to środki stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do użytkowania: budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia i środki transportu, inne przedmioty o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej o podobnym charakterze 24. Można stwierdzić, że zasady klasyfikacji i zakres środków trwałych są nieco inne w prawie podatkowym i w ustawie o rachunkowości, co przedstawia tabela 2. Tabela 2. Środki trwałe w świetle przepisów prawa bilansowego i podatkowego Prawo bilansowe Prawo podatkowe Podstawowe warunki zaliczania rzeczowych składników majątku trwałego do środków trwałych - kontrola nad aktywami, - przewidywany okres ekonomicznej użyteczności dłuższy niż rok, - kompletność i zdatność do użytku, - przeznaczenie na potrzeby jednostki. Zakres środków trwałych - własność lub współwłasność podatnika, - kompletność i zdatność do użytku w dniu przyjęcia do używania, - przewidywany okres używania dłuższy niż rok, - wykorzystanie przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną działalnością. - nieruchomości, w tym grunty, prawo do wieczystego użytkowania gruntów, budynki i budowle, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, - maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, - ulepszenia w obcych środkach trwałych, - inwentarz żywy. - budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, - maszyny, urządzenia i środki transportu, - inne przedmioty. Źródło: T. Kiziukiewicz (red.),komentarz do ustawy o rachunkowości. Wydanie II, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2006, s Z. Kołaczyk, Rachunkowość przedsiębiorstw, s T. Kiziukiewicz (red.),komentarz do ustawy o rachunkowości. Wydanie II, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2006, s

16 3. Ogólne zasady wyceny i amortyzacji środków trwałych Starając się omówić zasady wyceny i amortyzacji środków trwałych należy szczególna uwagę zwrócić na: sposób wyceny środków trwałych w momencie przyjęcia ich do użytkowania, wycenę środków trwałych dla potrzeb bilansowych, relacje między zasadami przyjętymi w prawie bilansowym a zasadami amortyzacji podatkowej 25. Przychody i rozchody środków trwałych wycenia się według wartości początkowej, którą w zależności od sposobu pozyskania danego środka trwałego jest: cena nabycia, koszt wytworzenia we własnym zakresie, wartość deklarowana, wartość rynkowa 26. Rysunek 3. Wycena środków trwałych. Cena nabycia cena należna sprzedającemu pomniejszona o podatek VAT odliczeniu oraz powiększona o koszty związane z zakupem środka podlegający trwałego i jego montażem lub Koszt wytworzenia we własnym zakresie wszystkie koszty pozostające w bezpośrednim związku z procesem budowy środków trwałych Wartość deklarowana stosowana w przypadku wniesienia środków trwałych w formie aportu rzeczowego, nie wyższa jednak niż wartość rynkowa z dnia wniesienia aportu. Wartość środka trwałego Wartość rynkowa stosowana w przypadku nieodpłatnego otrzymania środków trwałych Źródło: Opracowanie własne na podstawie: W. Turowska, A. Węgrzyn, Rachunkowość, Wydawnictwo Marina, Wrocław 2011, s. 71. Szczegółowe zasady stosowane do wyceny środków trwałych przedstawiono w tabeli 3. Tabela 3. Zasady wstępnej wyceny środków trwałych. Zdarzenie gospodarcze Zasady wyceny wstępnej Podstawa prawna (ustawa o rachunkowości) Zakup środka trwałego Cena nabycia Art.28,ust.1, pkt 1, ust. 2, ust. 8,art. 31, ust.1 Przyjęcie do używania środka trwałego wybudowanego we własnym zakresie Koszt wytworzenia Art.28,ust.1, pkt 1, ust. 3, ust. 8,art. 31, ust.1 25 T. Waśniewski, W. Gos, Rachunkowość przedsiębiorstw. Tom 2, Fundacja rozwoju Rachunkowość w Polsce, Warszawa 2004, s W. Turowska, A. Węgrzyn, Rachunkowość, Wydawnictwo Marina, Wrocław 2011, s

17 Otrzymane darowizny, ujawnione środki trwałe na podstawi inwentaryzacji, Otrzymane aporty rzeczowe Cena sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu lub wartość godziwa. Cena sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu lub wartość godziwa. Art.28,ust.2, ust. 5, ust. 6 Art.28,ust.2, ust. 5, ust. 6 Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ustawa z dnia 29 września 1994 roku, Dz. U. Nr. 76 z 2002 roku, poz. 694 ze zm. Art. 28,ust. 1,pkt. 1, ust. 2,ust. 5, ust. 6,ust. 8, pkt 2, ust. 8, Art. 31, ust.1. Rysunek 4. Zasady wyceny środków trwałych. Środki trwałe Zakupione Otrzymane w formie: aportu darowizny Ujawnione w trakcie inwentaryzacji Wytwarzane przez jednostkę Według ceny nabycia Według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu lub wartość godziwa Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli 2. Według kosztu wytworzeni a Prawidłowe ustalenie wartości początkowej środka trwałego ma istotne znaczenie z punktu widzenia podatkowego i bilansowego. W przypadku, gdy wartość początkowa zostanie ustalona nieprawidłowo np. zostanie zawyżona, wówczas jednostka gospodarcza jest zobowiązana do dokonania korekty. Z kolei pojawienie się takiej korekty prowadzi do obowiązku dokonania odpowiedniej zmiany wysokości dokonywanych odpisów amortyzacyjnych, uznawanych za koszty uzyskania przychodu oraz należnego podatku dochodowego wraz z należnymi odsetkami za poszczególne okresy sprawozdawcze 27. Wartość początkowa posiada również swoje powiązanie z podatkiem VAT. Zgodnie z definicją ceny nabycia lub kosztu wytworzenia wynika, iż kwoty podatku od towarów i usług VAT nie uwzględnia się w wartości początkowej środka trwałego, jeżeli podatnik posiada prawo do jego odliczenia lub zwrotu. Liczy się więc posiadanie tego prawa, a nie to czy podatnik z tego prawa skorzystał, czy też nie. Podatnik, który dokonuje czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, już na etapie zakupów środków trwałych jest zobowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanego z tymi czynnościami. Do tego celu służy ewidencja zakupów. 27 T. Martyniuk, D. Małkowska, Zaawansowana rachunkowość finansowa, s

18 Jeżeli nie istnieje możliwość wyodrębnienia całości lub części kwot, wówczas podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Podatek naliczony od tzw. zakupów wspólnych podlega odliczeniu od podatku należnego według proporcji 28 : U = ó,ąół łść x 100 % Gdzie (U) określa udział rocznego obrotu z tytułu, w związku z którym przysługuje prawo do odliczenia VAT, w całkowitym obrocie podatnika. Powyższą proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Przy obliczaniu proporcji do obrotu nie wlicza się: nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności, obrotu uzyskanego z tytułu transakcji dotyczących nieruchomości lub usług pośrednictwa finansowego (zwolnionych od podatku), dotacji podlegającej opodatkowaniu 29. Jeżeli proporcja: przekroczyła wartość 98%, to podatnik ma prawo do obniżenia o 100% kwoty podatku naliczonego, nie przekroczyła wartości 2%, to podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego 30. Na wycenę księgową aktywów i pasywów składa się wycena początkowa (wstępna) oraz wycena bilansowa. Początkowa wycena składników majątku przedsiębiorstwa polega na ujęciu składnika aktywów i pasywów w księgach rachunkowych. Wartość ujęta na dzień bilansowy zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny, podlega korekcie 31. W wyniku dokonania korekty uzyskuje się realną wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów przedsiębiorstwa. Wycena składników majątku przedsiębiorstwa, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, może być dokonywana częściej, czyli na kolejne dni sprawozdawcze (kwartalne, co pół roku). Dotyczy to w szczególności zakładów ubezpieczeń, banków oraz akcyjnych spółek publicznych, które posiadają obowiązek sporządzania śródrocznych, kwartalnych i półrocznych sprawozdań finansowych. Składniki aktywów trwałych jednostki gospodarczej, do których zalicza się środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, z powodu ich długoterminowego uczestnictwa w działalności gospodarczej ulegają stopniowemu zużyciu. Wraz z upływem lat zmniejsza się ich wartość początkowa, a równowartość ich zużycia stanowi koszt działalności jednostki gospodarczej. Równowartość zużycia środków trwałych korygująca ich wartość początkową do wartości netto jest nazywana umorzeniem środków trwałych, zaś ta sama równowartość zużycia, która zaliczana może być w koszty działalności jednostki gospodarczej, jest określana jako amortyzacja środków trwałych T. Martyniuk, D. Małkowska, Zaawansowana rachunkowość finansowa, s Art. 29 ust 1, 2; art. 90 ustawy o VAT. 30 T. Martyniuk, D. Małkowska, Zaawansowana rachunkowość finansowa, s Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, art E. Nowak, Rachunkowość kurs podstawowy, wyd. IV zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, s

19 Amortyzacja jest związana ze zużywaniem się i reprodukcją środków trwałych. Jest szczególnym sposobem przekazywania wartości i odtwarzania środków trwałych. W najszerszym ujęciu amortyzacja określa zmniejszanie wartości aktywów bilansu. Zawężając definicję, amortyzację należy odnieść do majątku inwestycyjnego ograniczonego czasem użytkowania, czyli rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających zużyciu. W tym znaczeniu określa ona zmniejszanie wartości zużywających się składników majątku trwałego 33. Według MSR 16 amortyzacja jest systematycznym rozłożeniem polegającej amortyzacji wartości na przestrzeni okresu jego użytkowania składnika wartości niematerialnych. 34. Z zaprezentowanych definicji wynika, iż amortyzacja jest utożsamiana zarówno z procesem umarzania rzeczowego majątku trwałego, jak i z koniecznością odnowy tego majątku ze środków będących następstwem amortyzacji. Można zatem stwierdzić, że amortyzacja jest określana jako: kategoria ekonomiczna uogólniająca szczególne właściwości środków trwałych, a mianowicie przechodzenie tej wartości ze sfery produkcji do sfery podziału i obiegu, operacja rachunkowa, która służy głównie do rozłożenia poniesionego wydatku na liczne okresy, rozłożenie kosztów materialnych na czas ich użytkowania, stopniowe przenoszenie w procesie produkcji wartości środków trwałych na nowe produkty wytworzone za pomocą tych środków, źródło finansowania odnowy zużytych środków trwałych 35. Ze względu na przyczyny powstania zużycia składników środków trwałych, zużycie to można podzielić na dwa rodzaje przedstawione w tabeli 4. Tabela 4. Zużycie środków trwałych Zużycie fizyczne Zużycie ekonomiczne Zużycie fizyczne składników środków trwałych wiąże się z zużyciem materialnych substancji, z których dany składnik jest wykonany. Zużycie fizyczne następuje zarówno podczas używania składnika w działalności jednostki, jak i z przyczyn naturalnych, związanych ze starzeniem się zasobów majątkowych. Na wysokość zużycia fizycznego mogą mieć wpływ takie czynniki jak: rodzaj i jakość składnika, intensywność i warunki eksploatacji środka, jakość obsługi, jakość konserwacji, warunki atmosferyczne itp.. Zużycie ekonomiczne składników środków trwałych, oznacza utratę wartości użytkowych składników spowodowaną postępem technicznym. W wyniku tego postępu niektóre składniki środków trwałych tracą swoją wartość, pomimo tego, iż nie zostały jeszcze w pełni zużyte pod względem fizycznym. Powoduje to konieczność zastępowania ich nowymi składnikami, bardziej nowoczesnymi i tańszymi w eksploatacji. Zużycie ekonomiczne posiada wpływ na skrócenie okresu użytkowania składników środków trwałych. Źródło: Opracowanie własne na podstawie: E. Nowak, Rachunkowość kurs podstawowy, wyd. IV zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, s.106. Według ustawy odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go 33 A. Jaruga, M. Turzyński, Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, s MSR 16, Rzeczowe aktywa trwałe, par A. Jaruga, M. Turzyński, Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, s

20 do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego 36. Ustawa przewiduje również ustalanie okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej, przy których uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego, na określenie którego wpływają w szczególności: liczba zmian, na których pracuje środek trwały, tempo postępu techniczno-ekonomicznego, wydajność środka trwałego mierzona liczbą godzin jego pracy lub liczbą wytworzonych produktów albo innym właściwym miernikiem, prawne lub inne ograniczenia czasu używania środka trwałego, przewidywana przy likwidacji cena sprzedaży netto istotnej pozostałości środka trwałego 37. Tabela przedstawia funkcje amortyzacji z punktu widzenia funkcji umorzeniowej, kosztowej oraz finansowej. Tabela 5. Funkcje amortyzacji Funkcja umorzeniowa (miernik wartości przenoszonej przez środki trwałe na produkt lub usługę) FUNKCJE AMORTYZACJI Funkcja kosztowa (element kosztów produkcji) Funkcja finansowa (narzędzie tworzenia funduszu pieniężnego na reprodukcję środków trwałych) Umożliwia określenie w jednostkach pieniężnych wartości przeniesionej przez środki trwałe na produkty lub usługę. Towarzyszy temu zmniejszenie wartości środków trwałych, amortyzacja wyraża więc ubytek wartości tych aktywów wskutek uczestniczenia w procesach wytwarzania dóbr i usług. Pośredniczy w przenoszeniu równowartości zużycia środków trwałych na koszty produkcji. W ujęciu makroekonomicznym amortyzacja jako element materialnych kosztów produkcji, reprezentuje w PKB wartość wytworzoną w poprzednim okresie. Jest narzędziem gromadzenia zasobów pieniężnych niezbędnych do sfinansowania, odtworzenia zużytych obiektów majątku trwałego. Źródło: A. Jaruga, M. Turzyński, Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w prawie bilansowym i podatkowym, Wydawnictwo Difin, Warszawa: 2004, s. 41. Na dzień przyjęcia środka trwałego do używania należy ustalić okres lub stawkę i metodę jego amortyzacji. Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych powinna być przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach obrotowych odpisów amortyzacyjnych 38. Dla środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej można ustalić odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe w sposób uproszczony, przez dokonywanie tzw. zbiorczych odpisów dla grup środków zbliżonych rodzajem i przeznaczeniem lub jednorazowo odpisując wartość tego rodzaju środków trwałych Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, art. 32 ust Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, art. 32 ust A. Jaruga, M. Turzyński, Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, s Ibidem, s

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe to środki trwałe, które dana jednostka posiada w celu ich użytkowania oraz wykorzystania w związku z

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elementy rachunkowości Podstawowe zagadnienia kadrowo-płacowe Plan wykładów - Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE TRENER KAMILA PALIWODA - ALEJUN

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE TRENER KAMILA PALIWODA - ALEJUN PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE TRENER KAMILA PALIWODA - ALEJUN ŚRODKI TRWAŁE (1) Środki trwałe to składniki majątku spółki, które przeznaczone są do długotrwałego

Bardziej szczegółowo

Jak należy ewidencjonować ten zakup oraz dokonywać amortyzacji w związku z przekroczeniem przez ten program wartości 3 500 zł?

Jak należy ewidencjonować ten zakup oraz dokonywać amortyzacji w związku z przekroczeniem przez ten program wartości 3 500 zł? Jak należy ewidencjonować ten zakup oraz dokonywać amortyzacji w związku z przekroczeniem przez ten program wartości 3 500 zł? Pytanie Jesteśmy jednostką budżetową samorządu terytorialnego, zakupiliśmy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH 29 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012r. ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH I. WSTĘP 1. Do aktywów trwałych w Urzędzie Miejskiego w Stąporkowie

Bardziej szczegółowo

Jak należy dokonywać takich odpisów, jeśli otrzymano dotację na zakup tych środków?

Jak należy dokonywać takich odpisów, jeśli otrzymano dotację na zakup tych środków? Jak należy dokonywać takich odpisów, jeśli otrzymano dotację na zakup tych środków? Pytanie podatnika Nasza spółka wprowadziła do ewidencji środków trwałych maszyny, na które otrzymaliśmy dotację w wysokości

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r.

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Narodowego Funduszu Zdrowia zwanego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego ul. Bracka 23 00-028 Warszawa NIP: 525-20-954-45 Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Informacje ogólne Bilans Jednostki Rachunek Zysków i Strat Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

Metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych

Metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych Metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych Wydatki na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, co do zasady, nie mogą być bezpośrednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Wydatki te mogą

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje ogólne

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje ogólne Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje ogólne Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący działalność gospodarczą co do zasady nie mogą zaliczać

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ dr Roman Seredyñski Katarzyna Szaruga Marta Dziedzia Arkadiusz Lenarcik OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ Wycena i ujêcie na kontach wed³ug polskiego prawa bilansowego (w tym KSR) MSR/MSSF prawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Środki trwałe w ustawie o rachunkowości i MSR

Środki trwałe w ustawie o rachunkowości i MSR 9 luty 2010r. Środki trwałe w ustawie o rachunkowości i MSR dr Katarzyna Trzpioła Ustawa o rachunkowości Aktywa zalicza się do środków trwałych, jeśli (art. 3 ust 1 pkt 15): Są kontrolowane przez jednostkę,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego zostały opracowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Wszystko o środkach trwałych oraz metodach ich amortyzacji

Wszystko o środkach trwałych oraz metodach ich amortyzacji Wszystko o środkach trwałych oraz metodach ich amortyzacji Czym są środki trwałe? Środki trwałe to rzeczowe składniki majątku, których przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż 1 rok, kompletne,

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia

Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia dr Katarzyna Trzpioła Część IV Amortyzacja Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od wartości niematerialnej dokonuje się drogą systematycznego,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDACJI ŚLASKIEGO CENTRUM CHORÓB SERCA ZA ROK 2014

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDACJI ŚLASKIEGO CENTRUM CHORÓB SERCA ZA ROK 2014 NIP: 648-25-17-005 KRS: 0000219230 Regon: 278324069 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDACJI ŚLASKIEGO CENTRUM CHORÓB SERCA ZA ROK 2014 1. Nazwa podmiotu i siedziba, podstawowy przedmiot działalności

Bardziej szczegółowo

Jaka powinna być ewidencja księgowa tych środków? Pytanie

Jaka powinna być ewidencja księgowa tych środków? Pytanie Jaka powinna być ewidencja księgowa tych środków? Pytanie Jesteśmy samorządową instytucją kultury. Gmina, czyli nasz organizator, przekazała nam umową użyczenia budynek w celu prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

MSIG 118/2016 (5003) poz

MSIG 118/2016 (5003) poz Poz. 15605. Przedsiębiorstwo Prywatne w Siedlcach. [BMSiG-14518/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Przedsiębiorstwo Prywatne z siedzibą w Siedlcach, ul.brzeska 102A,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A za 2004 rok W okresie sprawozdawczym została utworzona grupa kapitałowa dla której jest to pierwszy rok funkcjonowania,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Jelenia Góra. za okres sprawozdawczy: r r.

INFORMACJA DODATKOWA Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Jelenia Góra. za okres sprawozdawczy: r r. INFORMACJA DODATKOWA Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Jelenia Góra za okres sprawozdawczy: 01.01.2008 r. 31.12.2008 r. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny (w tym: amortyzacji,, aktywów, pasywów

Bardziej szczegółowo

Z definicji tej wynika, że aby możliwe było dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, konieczne jest spełnienie następujących warunków:

Z definicji tej wynika, że aby możliwe było dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, konieczne jest spełnienie następujących warunków: Środki trwałe Co to są środki trwałe Pojęcie środków trwałych funkcjonuje zarówno w prawie podatkowym jak i bilansowym. W polskim ustawodawstwie można wyróżnić trzy akty prawne normujące istotę środków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21. z dnia 15 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 21. z dnia 15 maja 2014 r. REKTOR SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie ADOIL-AZOWA-0161/ZR-21-153/14 ZARZĄDZENIE NR 21 z dnia 15 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie Rektora nr 43 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. 1. Dane jednostki: Nazwa: ABC Sp. z o.o. Siedziba i adres: 01-000 Warszawa, Piękna 1001 Informacje ogólne Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2013

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2013 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu ul. Szewska 20/4 31-009 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa pełna: Polskie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Czy w opisanej sytuacji uzyskując takie prawa, można je amortyzować w koszty spółki?

Czy w opisanej sytuacji uzyskując takie prawa, można je amortyzować w koszty spółki? Czy w opisanej sytuacji uzyskując takie prawa, można je amortyzować w koszty spółki? Spółka działająca w branży IT od 10 lat zatrudnia ponad 40 informatyków, których zadaniem jest m.in. opracowywanie programów

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU 1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2015 ROK

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2015 ROK Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/82/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 marca 2016 r. INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Miejskie Centrum Kultury w Tychach jest

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 19 marca 2015 r. Spis treści Informacje ogólne... 3 1. Informacje o Fundacji... 3

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 SPIS TREŚCI Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 1.1. Istota i zakres systemu informacji ekonomicznej... 13 1.2. Rachunkowość jako podstawowy moduł w systemie informacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja i ewidencja składników majątku firmy spełniających kryteria zaliczenia do środków trwałych o niskiej wartości początkowej

Kwalifikacja i ewidencja składników majątku firmy spełniających kryteria zaliczenia do środków trwałych o niskiej wartości początkowej Kwalifikacja i ewidencja składników majątku firmy spełniających kryteria zaliczenia do środków trwałych o niskiej wartości początkowej Temat kwalifikacji składników majątku firmy spełniających kryteria

Bardziej szczegółowo

Wydawca: ISBN: 978-83-61807-51-3. Projekt okładki: Joanna Kołacz-Śmieja. Skład: Robert Kowal. Druk: Drukarnia GS. Kraków

Wydawca: ISBN: 978-83-61807-51-3. Projekt okładki: Joanna Kołacz-Śmieja. Skład: Robert Kowal. Druk: Drukarnia GS. Kraków Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za rok 2014

Informacja dodatkowa za rok 2014 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu ul. Szewska 20/4 31-009 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa za rok 2014 WPROWADZEIE DO SPRAWOZDAIA FIASOWEGO Nazwa pełna: Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Na podstawie art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: 2015-11-05 Angelika Borowska

Data: Autor: 2015-11-05 Angelika Borowska VAT zakupu + 50% VAT niepodlegającego odliczeniu Prawo do 100% odliczenia VAT Wartość netto z faktury zakupu Podmiot zwolniony z VAT Brakprawadoodliczenia VAT ze względu na status nabywcy Wartość brutto

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. 2. Zasady rachunkowości przejęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego.

WSTĘP. 2. Zasady rachunkowości przejęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego. INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKU I STRAT OD 01-01-201 DO 31-12-2012 ROKU FUNDACJA STUDENTÓW ABSOLWENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH POMERANIAN STUDENTS COALITION Z SIEDZIBĄ W GDYNI WSTĘP Fundacja

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup?

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Nasza spółka użytkowała samochód osobowy w leasingu operacyjnym. Zawarta umowa przewidywała opcję jego wykupu. Po zakończeniu umowy zawarliśmy umowę sprzedaży tego samochodu

Bardziej szczegółowo

W sprawozdaniu finansowym wykazuje się zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

W sprawozdaniu finansowym wykazuje się zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wskazanie okresu trwania działalności Stowarzyszenia: czas trwania Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem jest nieograniczony. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym: przedmiotowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA

Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA Ul. Wielka 7/5 61-774 Poznań Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2011 31.12.2011 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2012

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2012 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu ul. Szewska 20/4 31-009 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2012 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa pełna: Polskie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego KLUB SYMPATYKÓW KOLEI ul. PACZKOWSKA 26 50-503 WROCŁAW Wrocław, marzec 2011r. CZĘŚĆ PIERWSZA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

Bardziej szczegółowo

Środki trwałe wycena, amortyzacja i likwidacja

Środki trwałe wycena, amortyzacja i likwidacja NR 6 (880) CZERWIEC 2016 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Środki trwałe wycena, amortyzacja i likwidacja Jak prawidłowo ustalać wartość początkową środków trwałych

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa cz.2

Rachunkowość finansowa cz.2 Rachunkowość finansowa cz.2 Wycena aktywów trwałych i ich prezentacja w bilansie Dorota Kuchta Podatek VAT Value Added Tax Przedstawione zasady obowiązują, jeśli firma jest płatnikiem VAT-u Należny należny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2014. 1. Prezentowane sprawozdanie finansowe dotyczy Gminy Wyszków i sporządzone zostało za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne do sprawozdania finansowego za rok 2014

Informacje ogólne do sprawozdania finansowego za rok 2014 Informacje ogólne do sprawozdania finansowego za rok 2014 1. Podstawowe dane Stowarzyszenia: Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło-Wrocław Centrum ul. Biskupia 11, 50-148 Wrocław Sąd prowadzący

Bardziej szczegółowo

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW. nabycia, a więc w rzeczywistej cenie zakupu powiększonej o koszty bezpośrednio

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW. nabycia, a więc w rzeczywistej cenie zakupu powiększonej o koszty bezpośrednio Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2010 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 10 marca 2010r. METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW 1. Środki trwałe wycenia się następująco: a) Środki trwałe wycenia się w wysokości

Bardziej szczegółowo

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych:

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych: Jedną z pierwszych operacji gospodarczych ujmowanych w księgach rachunkowych nowo tworzonej spółki jest ujęcie wniesionego aportem przedsiębiorstwa i jego elementów. Spółka z o.o. (także w organizacji)

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI TRWAŁE WNiP ŚRODKI TRWAŁE. dr Marek Masztalerz

ŚRODKI TRWAŁE WNiP ŚRODKI TRWAŁE. dr Marek Masztalerz ŚRODKI TRWAŁE WNiP dr Marek Masztalerz ŚRODKI TRWAŁE rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej uŝyteczności dłuŝszym niŝ rok, kompletne, zdatne do uŝytku i przeznaczone na potrzeby jednostki:

Bardziej szczegółowo

Pre-współczynnik w VAT - kiedy należy go stosować

Pre-współczynnik w VAT - kiedy należy go stosować Pre-współczynnik w VAT - kiedy należy go stosować Od stycznia 2016 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące ustalania pre-współczynnika w zakresie odliczania VAT od wydatków o charakterze mieszanym, czyli

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami.

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. W artykule przeanalizowane zostały aspekty opodatkowania transakcji podatkiem dochodowym od osób prawnych,

Bardziej szczegółowo

okresu: 7.677,09 0,00 koniec okresu: 0, ,30 0,00 Druk: MPiPS

okresu: 7.677,09 0,00 koniec okresu: 0, ,30 0,00 Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I 1. Zmiany wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. a. grunty własne- początek okresu: 250.988,33; koniec okresu:248.584,33 b. prawo użytkowania

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NazwaSP ZOZ ZP Nowe Czarnowo RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Lp. Wyszczególnienie Nr Wykonanie za okres noty 01.01.-31.12.2006 r. 1.01.-31.12.2005 r. A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 25

Bardziej szczegółowo

Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak. Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie

Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak. Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 1. Przedmiotem podstawowej działalności SIE w roku obrotowym było: -działalność statutowa związana

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. DANE IDENTYFIKACYJNE Nazwa: Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego Nazwa skrócona: Siedziba: Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Dane identyfikujące badaną jednostkę 1.Nazwa firmy: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością Potrafię Więcej" 2.Adres siedziby jednostki:61-654 Poznań, ul.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA na dzień r. do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA na dzień r. do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31-12-2016 r. do sprawozdania finansowego CZĘŚĆ PIERWSZA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Informacje identyfikujące jednostkę. Dolnośląskie Stowarzyszenie Pośredników

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIE FUNDACJI DLA ZWIEZĄT ARGOS ZA 2012 ROK (nr KRS 0000286138) SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA Fundacja dla Zwierząt Argos, 04-886 Warszawa, ul Garncarska 37a, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie za 2010 r.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie za 2010 r. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie za 2010 r. 1/ Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES 01.10.2009 31.12.2009

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES 01.10.2009 31.12.2009 POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES 01.10.2009 31.12.2009 POZNAŃ 2010-01-26 1) WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE okres narastająco

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób zaksięgować takie nakłady, ponoszone w ramach projektu finansowanego ze środków UE?

W jaki sposób zaksięgować takie nakłady, ponoszone w ramach projektu finansowanego ze środków UE? W jaki sposób zaksięgować takie nakłady, ponoszone w ramach projektu finansowanego ze środków UE? Pytanie W jaki sposób zaksięgować nakłady na prace badawczo-rozwojowe, ponoszone w ramach projektu finansowanego

Bardziej szczegółowo

W bilansie połączonych spółek wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze.

W bilansie połączonych spółek wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze. Wartość godziwa aktywów lub zobowiązań ujawnionych w wyniku połączenia bądź nabycia przedsiębiors W bilansie połączonych spółek wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Zwolnienie od podatku dostawy samochodu wiąże się z koniecznością dokonania korekty części podatku odliczonego przy jego nabyciu.

Zwolnienie od podatku dostawy samochodu wiąże się z koniecznością dokonania korekty części podatku odliczonego przy jego nabyciu. Zwolnienie od podatku dostawy samochodu wiąże się z koniecznością dokonania korekty części podatku odliczonego przy jego nabyciu. Pytanie podatnika Spółka z o.o. kupiła we wrześniu 2008 r. samochód osobowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA na dzień r. do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA na dzień r. do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31-12-2015 r. do sprawozdania finansowego CZĘŚĆ PIERWSZA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Informacje identyfikujące jednostkę. Dolnośląskie Stowarzyszenie Pośredników

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA BANK MLEKA KOBIECEGO. ul. Podkowy 128J 04-937 Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 rok. Warszawa, 31.03.

FUNDACJA BANK MLEKA KOBIECEGO. ul. Podkowy 128J 04-937 Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 rok. Warszawa, 31.03. Warszawa, 31.03.2014r FUNDACJA BANK MLEKA KOBIECEGO ul. Podkowy 128J 04-937 Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 rok SPIS TREŚCI 1. BILANS 2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Ustawa o rachunkowości w jsfp. Prowadzący: dr Gyöngyvér Takáts

Ustawa o rachunkowości w jsfp. Prowadzący: dr Gyöngyvér Takáts Ustawa o rachunkowości w jsfp Prowadzący: dr Gyöngyvér Takáts JSFP prowadzą rachunkowość według przepisów: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, przepisów wykonawczych. UoR w jsfp JSFP

Bardziej szczegółowo

Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16 SPRAWOZDANIE FINANSOWE - BILANS 5174, ,99

Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16 SPRAWOZDANIE FINANSOWE - BILANS 5174, ,99 A K T Y W A 20111231 20121231 20111231 20121231 A. Aktywa trwałe A. Kapitał (fundusz) własny 5174,88 9940,99 I. Wartości niematerialne i prawne I. Kapitał (fundusz) statutowy II. Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia

Rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia Połączenia spółek powiązanych stanowią specyficzny obszar rachunkowości, w którym regulacje prawa bilansowego są nieco odmienne od przepisów dotyczących zasad rozliczania połączeń niezależnych podmiotów.

Bardziej szczegółowo

Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego

Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego Ewa Komorowska 1 Działalność badawczo - rozwojowa (B+R)

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności

Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności ul. Młynarska 7 m. 36 01205 Warszawa KRS 0000026361 NIP 5271046063 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 2 INFORMACJE OGÓLNE 1. Informacje o Jednostce Nazwa

Bardziej szczegółowo

za okres

za okres MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POLICJI IPA/RP-79 /2015 Servo Per Amikeco Służba poprzez przyjaźń SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEMYSKIEGO REGIONU MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA POLICJI IPA Z SIEDZIBĄ W PRZEMYŚLU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014R. 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Nazwa jednostki: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie Adres siedziby: ul. Poznańska 2

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2011

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2011 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu ul. Szewska 20/4 31-009 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa pełna: Polskie

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo