WYST~PIENIE POKONTROLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYST~PIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 KUI.:TURY l DZIEDZiCT\v',\ NA.RODOWEGO Warszawa, dniaao wrzesnia 2013 r. Pan Robert Banasiak Dyrektor Centrum T echnologii Audiowizualnych we Wroclawiu WYST~PIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroh w administracji rzqdowej1 (daler uslawa (j kontroll), Biuro Audytu Wewnt;:trznego i KontroIi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeprowadzifo kontrole w CentrJm Technologii Audiowizualnych we Wroctawill wzakresie: 1) prawidtowosci zawierania i roziiczania um6w cywilnoprawnych w 2011 roku, 2} kontroii organizacji jednoslki i gospodarki finansowej za okres od 2011 roku j! p6frocze 2012 roku. Czynnosci kontro!ne zostaty przeprowadzone przez pracownik6w Biura Audytu Wewnlitrznego ikontroli: Edytli Zbrog - g~6wnego specjalist,?, w terminie od 16 do 27 kwietnia 2012 roku oraz od 17 grudnia 2012 rcku do 31 stycznia 2013 roku, Iwor~ Wojcik - g!6wnego specjalistli, w terminie cd 21 do 31 stycznia 2013 roku w siedzibie Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrodawiu (kod pocz. 51~618), przy u!. WystawolJv'3 1. Centrum ~'echnologii Audiowizualnych (dalej: CeTA lub Centrum) zostafo utworzone w dniu 9 listopada 2011 roku przez przeksztaicenie Wytw6mi Film6w Fabuiarnych we Wrodawiu (dalej: WFF lub WytvI/ornia).2 Dziala!nosc Wytw6rni zamkn~ja si~ stratq bilansowq netto w kwocie 1,226 min zl, a CentrJm zyskien netto wkwocie 225 tys. Kierownikiern jednostki kontrolowanej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 maja 2012 roku byf pan Robert Ga~owski, ad 21 czerwca 2012 roku byt pan MareK Dqbrowski, a od 9 grudnia 2012 roku jest pan Robert Banasiak. Zgodnie z art. 47 'N?w. Z art. 46 ust 2 j 3 ustawy o kontroll przekazuj~ Panu Dyrektorowi Wystqpienie pokontm/ne. Dzialalnosc C ntrum Technoiogii Audiowizualnych wkontroiowanyro zakresie naleiy ocenic negatywnie, Podstawq do sformufowania przedstawionej oceny og61nej byig w szczeg6lnosci: brak pocsiawowych procedur regulujqcych funkcjonowanie jednostki, - niep~awjdlowosci w zakresie zawierania i rozliczania urn6w cywilnoprawnych polegajqce na braku dowod6w potwierdzajqcych wykonanie prac oraz wykonawcow Da podstawie zawartych urn6w, l Dz U 2iJ1 Ni lb~, roz ',)92. : rr 65 1VH1!s\-a Kuhury i Oziedzictwa Narodowego l dnia 9 hstopada 2011 roku Vi sprawie utworzenia panslwowej instytucji kultufjl Centrum 7edlno'ocH:Audiowizualnycn przez przeksztalcenis paristwowej instytucji fiimowej Wytw6rni Film6w Fabularnych we vvrodaw!u

2 niemoinosci dokladnego wskazania czasu i miejsca ich wykonywania, zawieranie um6w na uslugi i roboty' budowlane z pomini~ciem procedur zamåwien publicznych oraz niewlasciwe kwalifikowanie um6w jaka umowy o dziefo zamiast zlecenia, - zagini~cie umow cywilnoprawnych, - bral< udokumentowania przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji majq,tku, - niedozwolone prowadzenie gospodarki kasowej skutkujq,ce niedoborem got6wki w kasie, - nietermmowe regulowanie zobowiqzan publicznoprawnych skutkujqce zaptatq odsetek, - wydatkowanie na dzien 31 grudnia 2011 roku dotacji na stworzenie osrodka edukacyjnego pn. Wrocfawskiego Studia Technologii Audiowizualnych w kwocie zl na koszty niezwiq,zane z realizacjq ww. zadania. i. Podstawowq przyczynq wyst~powania licznych nieprawidtowosci byl brak funkcjonowania skutecznej i efektywnej kontroii zarzq,dczej i finansowej, w celu podejmowania dzialan wsposåb zgodny z przepisami prawa i procedurami wewn~trznymi, efektywny, oszcz~dny oraz terminowy. System kontroii wewn~trznej jednostki byt nieskuteczny oraz niesformalizowany. Pomimo, ii jednostka posiada ad 2010 roku pisemnq procedu~ kontroii zarzqdczep, kt6rej zapisy okreslajq mechanizmy kontroii, nie podj~to skutecznych dziatan w celu upofzqdkowania stanu wewn~trznych unormowan. Do czasu kontroii w CeTN nie opracowano i nie wdrozono wewn~trznych unormowan regulujqcych råine obszary dziatania instytucji, w szczeg6lnosci: instrukcji kasowej, instrukcji inwentaryzacji, obiegu i kontroii dokument6w finansowych oraz zaci~ania zobowiqzan finansowych, korzystania z samochodu sfuibowego, wynajmu powierzchni nalezqcych do CeT/l.. Zastrzeienia dotyczq råwniei stanu obowif:\zujqcych wjednostce wewn~trznych regulacji. Wadliwie sformutcwano dokumentacj~ przyj~tych zasad polityki rachunkowosci z dnia 1 stycznia 2009 roku 5, kl6ra nie zawiera niektårych element6w okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rac'lunkowosci,6 tjo sposobu prowadzenia ksi~ rachunkowych, w tym przyj~tych zasad klasyfikacji zdarzen oraz zasad prowadzenia kont ksiqg pomocniczych oraz ich powiqzania z kontami ksi~gi gl6wnej. DoktJmentacja nie okresla wartosci oraz rodzaju zakupåw, od kfårej jednostka ~dzie traktowala nabywane sktadniki majq,tkowe jaka srodki trwate. Zasady polityki zawierajq nieprecyzyjne zapisy odnosnie Vtl)lceny aktywåw trwalych o niskiej jednostkowej wartosci poczqtkowej, nieprzekraczaja.cej kwoty okreslonej w przepisach podatkowych, aktuainie do zf. Zapis uj~ty w pkt 2 ppkt 2.1 polityki rachunkowosci pozwala na dowolnosc ujmowania w ewidencji srodk6w trwatych. tjo kierownik jednostki podejmuje kaidorazowo decyzj~ o tym, czy srodek do wartosci Zf naleiy wykazac w ewidencji srodk6w trwatych, czy tei traktowac go jaka wydatek na zuiycie materiat6w. Ookumentacja nie okresla cz~stotliwosci oraz zasad przeprowadzania i odpowiedniego udokumentowania wynik6w inwentar{zacji w powiqzaniu z zapisami w ksi~gach rachunkowych, a instytucja nie posiada instrukcji inwentaryzacji. Dokumentacja zawiera nieaktualne zapisy dotyczqce okres6w sprawozdawczych oraz zasad ewidencf i rozliczania koszt6w dzialalnosci operacyjnej. W Instytucji koszty dzialalnosci operacyjnej ewidencjonowane sq, na kontach zespofu,,4" i,,5," podczas gdy w dokumentacji wskazano uktad rodzajowy. DoklJmentacja nie okresla sposobu prezentowania w sprawozdaniach finansowych dotacji otrzymywanych na dziaialnosc biezqgq oraz dotacji celowych. Ponadto nie okresla sposobu dokumentowania operacji gospodarczych podlegajqcych ewidencji w ksi~gach rachunkowych oraz przechowywan;a dowodåw ksi~gowych. 3 Zarz~dzenie Oyreklora Wylwårni FHmåw Fabulamych we Wroclawiu z dnia 12 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia syslemu Kontroii Zarzctdczej. 4 Do dnia zakonczenia czynnosci kontrolnych wcata. tjo do dnia 27 kwietnia 2012 roku. szarzctdzenie o wpr:)waczeniu polityki rachunkowosci z dnia 1 stycznia 2009 roku. 6 Dz.U Nr 152, poz

3 NieprawicHowo wprowadzono zrniany w Zasadach polityki rachunkowosci z dnia 1 stycznia 2009 roku, tj, z naruszeniem art. 8 ust 2 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci. Dokumentacja zostata zaktualizowana Zarzqdzeniem Dyrektora Centrum Technologii Audiowizualnych z dnia 22 czerwca 2012 roku, \AJ kt6rym wprowadzono zmiany obowiclzujclce wstecz od dnia 1 stycznia 2011 roku, tjo dotyezqce poprzedniego roku obrotowego. Powyzsze zarzcldzenie zostato wprowadzone po sporzqdzeniu i podpisaniu raport6w z badania sprawozdania finansowego Wytw6mi Film6w Fabulamych za okres od 1stycznia do 8 listopada 2011 roku oraz Centrum Technologii Audiowizualnych za okres od 9 listopada do 31 grudnia 2011 roku. Zaznaczy6 nalezy, ii w raportach z badania sprawozdania finansowego odniesiono si~ do zasad polityki rachunkowosci z dnia 1 styeznia 2009 roku oraz wskazano, ie jednostka przestrzegata ciqgtosci stosowanych zasad rachunkowosci. Brak wskazania o zmianach wprowadzonych w polityce rachunkowosci w dodatkowej informacji dia Wytw6mi i Centrum. Ponadto zarzqdzenie z dnia 22 czel'\llfca 2012 roku zostafo podpisane przez p.o. dyrel«ora, zatrudnionego dzien wczesniej l wprowadzal'o \l\iydrukowane komputerowo (bez podpisu dyrektora) zarzqdzenie Dyrektora Wytw6mi Film6w Fabulamych z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie aneksu do przyj~tej dokumentacji opisujqcej zasady (polityk~) rachunkowosci. Struktura organizacyjna zawarta w Regulaminie organizacyjnym WFF7, obowictzujqcym w niezmienionej formie od 1993 roku oraz Regulaminie organizacyjny CeTA z dnia 3 kwietnia 2012 roku 8 nie byfa na biezctco aktualizowana. Oba Regulaminy zawierajcl nieaktualne zapisy, w szczeg6lno;sci w zakresie zadan nieistniejqcych!<om6rek organizacyjnych lub stanowisk pracy. Poprawne funkcjonowanie wewn~trznej kontroll finansowej wykluczato ustanowienie wylqcznego i jednoosobowego uprawnienia do zaciqgania zobowictzan majqtkowych, w tym zawierania i rozliczania um6w cywil!1oprawnych, dysponowania srodkami flnansowymi oraz autoryzacji przelew6w bankowych dia Dyrektora. Jak wynika z wyjasnien 9 rola gf6wnego ksi~gowego byta ograniczona. Dyrektor jednoosobowo zacj;~aj, zobowiqzania, podpisywaf umowy i realizowa~ przelewy. GI6wnemu ksi~owemu nie przedstawiano do weryfikacji i akceptacji um6w cywilnoprawnych z osobami fizycznymi. Listy ptac w zakresie realizacji projektu Wroc1awskie Studia Technologii Audiowizualnych (dalej WSTW) byly naliczane na podstawie zbiorczego zestawienia zatwierdzanego przez Dyrektora i Kierownika projektu WSTW. Gt6wny ksi~gowy nie zostat upowazniony do autoryzacji przelew6w, z wyjqtkiem ptatnosci w zakresie organizacji Europejskiego Kongresu Kultury. II. Negatywnie nalezy oceni6 zawieranie i rozliczanie um6w cywilnoprawnych z osobami fizycznymi. W 2011 roku instytucja poniosfa koszty z tytufu realizacji um6w cywilnoprawnych w wysokosci ,56 zi, kt6re znacznie przekraczaty I<wot~ zaplanowanq w planie finansowym na 2011 rak. Na dzier'l30 czerijvca 2012 roku koszty z tytu~u um6w wynios~y ,80 zt Nie istniaty pisemne procedury okreslajqce spos6b post~powania przy zawieraniu i rozliczaniu um6w cywilnoprawnych. Dopiero w dniu 10 maja 2012 roku zostalo wprowadzone zarzqdzenie odnosnie obiegu dokument6w um6w o dzieto i zlecenia. Jedynie obowi(tzywat Regulamin Zam6wieri Publicznych, kt6ry nie byt stosowany do um6w cywilnoprawnyeh zawieranych z osobami fizycznymi. W zwiqzl<u z tym, ii do iadnej umowy nie za~(tczono notatl<i potwierdzajqeej rozeznanie rynku, nie ma moiliwosci stwierdzenia, ezy wynagrodzenie za wykonanie um6w zostafo prawidtowo skalkulowane oraz czy zostala zachowana zasada konkurencyjnosci przy wyborze wyl<onawc6w. I 7 Zarz<1.dzenie nr' 0133 Dfreklora Wytw6rnj Fjlmöw Fabularnyeh z dnia 30 marea 1992 roku wsprawie zmiany struktury organizaeyjnej. B Zarz<1.dzenie nr 5/2)12 Dyrektora Centrum Technologii Audiowizualnych we Wroclawiu z dnia 3 kwietnia 2012 [oku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego w Centrum Technologii Audiowizualnych. 9 Protok& przy~cia ustnycr wyjasnien z dnia 28 kwietnia 2012 roku. 3

4 Nie prowadzono rejestru um6w cywilnoprawnych. W trakcie kontroii sporzqdzono 4 wersje rejestru, ostatnia z doia 11 rf,arca 2013 roku zawiera 377 um6w na lqcznq kwot~ ,35 zt Jak wynika z wyjasnien 10 umowy sporzqdzane byly przez specjalist~ ds. administracyjno biurowych w zakres.e dziatalnosci instytucji na polecenie Dyrektora oraz administratora projektu WSTW (umowa zlecenia) dia os6b zajmujqcych si~ w projekcie WSTW pracami informatycznymi, grafiki komputerowej; dzwi~i\u, rekrutacji oraz pracami budowlano - remontowymi na polecenia Kierownika projektu WSTW. Jak wyjasniono 11 zdarzaty si~ przypadki, ii: Dyrektor osobiscie przynosit wydrukowane umowy lub przesylal elektronicznie pracownikowi do wydrukowania. Kontrola, obj~to 150 um6w, kt6rych przedmioty dotyczyfy biezqcej dziatalnosci instytucji (w przewazajqcej cz~sci prace remoniowo - budowlane), realizacji projektu WSTW oraz prac informatycznych. 1. Wcelu potwierdzenia efekt6w wykonania um6w cywilnoprawnych przeprowadzono ogl~dziny12 oraz pobrano wyjasnienia od pracownik6w instytucji w zakresie 49 um6w cywilnoprawnych dotyczqcych dzialalnosci biezc:\,cej instytucji oraz realizacji projektu WSTW. Nie potwierdzono wynik6w realizacji prac oraz wykonawc6w odnosnie 24 um6w zawartych z 8 wykonawcami na f~_cznc:\, kwot~ zt j\jie zaleziono dowod6w realizacji prac lub braku ich realizacji odnosnie 9 um6w na fc\cznc:\, kwot~66_823 zt Powodem powyzszego byfa niemoznos(~ doktadnego wskazania czasu i miejsca ich wykonywania, brak precyzyjnego okreslenia przedmiotu lub. miejsca wykonania prac okreslonych w umowie oraz brak materialnego efektu realizacji umowy. Wszystlde umowy zosiafy zawarte, potwierdzone pod wzgl~dem realizacji oraz zatwierdzone do wyptaty jednoosobowo przez Dyrektora. Z wyjasnien wynika 13, ie 3 wykonawc6w, co do kt6rych nie potwierdzono wynik6w realizacji prac pracowafo w instytucji przez krötki czas w 2010 roku, natomiast w 2011 roku nie widziano ich wykonujc:\,cych prace w instytucji, przychodzity jedynie w celu podpisania umow'f oraz odbioru wynagrodzenia z kasy. a) Brak dowod6w realizacji prac, jak r6wniez ich wykonania przez wykonawc6w wskazanych w 24 umowach zawartych na iqcznct zt stwierdzono w zakresie: - sporzqdzenia zestawienia koszi6w do planu finansowego na 2011 rok na potrzeby projektu WSTW oraz przygotowanie i skompletowanie wzor6w um6w i rachunk6w (umowa o dzieio z dnia 3 stycznia 2011 roku ra kwot~ Zf). Stwierdzono, ie nieprawid~owo wyprecono wynagrodzenie z tytutu realizacji umowy w kwocie zt netto oraz zaksi~gowano koszty w wysokosci brutto zt, podczas gdy umowa o dzieto zostala sporzc\dzona na kwot~ Zf brutto. swiadczenie biezqcych prac z zakresu rachunkowosci przy realizacji projektu WSTW w zakresie przekazywania raport6w kasowych, faktur zakupu i sprzedazy oraz wyciqg6w bankowych do biura rachunkowego (umowa zlecenia z dnia 10 lutego 2011 roku na kwot~ zt). W umowie wskazano, ie wykonawcy przysfuguje wynagrodzenie platne w 5 ratach po Zf brutto, podczas gdy wszystkie rachunki zostaly wystawione w kwocie 4.502,11 zt brutto. Jak wynika z wyjasinien 14 iaden z 4 pracownik6w instytucji, kt6rych praca zwietzana jest obstugq finansowo - l{sj~gov/c\. instytucji oraz Kierownik projektu WSTW i Dyrektor Programowy nie potwierdzili wykonywania przez zleceniobior~ ww. prac, jak r6wniei udost~pniania zleceniobiorcy dokument6w finansowo.- ksi~gowych. Z tresci umowy zawartej w dniu 1 maja 2010 rolm z Biurem rachunkowym lo Protokoly przyj~cja ustnych wyjasnien z dnia 26 kwietnia 2012 raku. 11 Protokoly przyj{:cia ustnych wyjasnien :z: dnia 26 kwietnia 2012 roku. 12 Protokoly ogl~dzin z dna 23 kwietnia 2012 rol\u oraz.21 stycznia 2013 roku. 13 Protok61 przyj~ciajstn) ch wyjasnien z dnia 26 kwietnia 2012 roku. 14 Protok6! przyj~cja Jstn)ch wyjasnien z dnia 261\wielnia 2012 raku. 4

5 w zal<;resie prowadzenia ksiqg rachunkowych dia projektu WSTW wynika, ie prowadzenie ksiqg odbywac si~ bfldzie wsiedzibie zamawiajltcego, i wtym celu Biuro rachunkowe oddeleguje do siedziby Wytw6mi pracownika w ilosci godzin koniecznych do wykonania zlecenia, a dokumentacja placowo kadrowa przechowywana bfldzie w siedzibie zleceniodawcy. Ponadto w instytucji obowiqzywata jednoczesnie druga urnowa zlecenia z dnia 1 lutego 2011 roku zawarta z pracownikiem instytucji wzakresie udzialu i pomocy w opracowaniu plan6w inwestycyjnych i finansowych na rok prace polegajqce na szpachlowaniu, murowaniu scianek dzialowych, wylewkach. budowaniu scianek z ptyty kartonowo - gipsowej w pomieszczeniu 130, 131 (2 x umowy o dzielo z dnia 1 lutego 2011 roku, kaida w kwocie 1.752,34 zl) oraz prace polegajqce na szpachlowaniu, murowaniu scianek dziafowych, wylewkach, budowaniu scianek z ptyty kartonowo - gipsowej, podbijaniu fundament6w w pomieszczeniach '130, 131,132 (umowa o dzielo z dnia 1 lutego 2011 roku ns kwot~ ). Jak wynika z wyjasnien 15 prace remontowe w pomieszczeniaeh 130,131,132, kt6re przeznaczone zostaty pod najem byly przeprowadzane przez pracownik6w instytucji i polegaty na zdrapaniu starej farby ze seian, szpaehlowaniu ubytk6w oraz pomalowaniu seian. Jak wyjasniono w pomieszczeniach tyeh nie byiy wykonane prace polegajqee na murowaniu scianek dziatowych, budowaniu scianek z piyty kartonawo ~ gipsow9j oraz wylewkaeh, poniewai na podtodze znajduje si~ parkiet i wyk!adzina. - wykonanie inwentaryzacji w pomieszczeniach 77,76,74,34,28,169 (3 x umowy o dzieto z dnia 1marea 2011 roku na ~cznqkwot<? 8.060,74 zl). Jak wynika z wyjasnien 16 inwentaryzaeja wpomieszczeniaeh Wydziatu Diwi~ku 28,37,73,74,75,76,77, 169 zostata 'NYkonana przez czterech innyeh \A.tykonawe6w (w tym jednego z obeenych praeownik6w) na podstawie 4 um6w o dzieto z dnia 1 i 9 kwietnia 2010 roku w zakresie spisu ruehomych skjadnik6w majqtku w pomieszczeniach diwi~ku i montazu lia potrzeby adaptaeji i opracowania dokumentacji teehnieznej koncepeji projektu WSTW. Do raehunk6w z tytutu reaiizacji um6w zatqezono protokoty zdawezo - odbiorcze oraz spis ruehomyeh skfadnik6w majqiku w pomieszezeniach dzwi~ku i montaiu, podpisane przez wszystkieh wykonawe6w. Jak wyjasniono w pomieszczeniu 28 (dawne pomieszczenie poglosowe) nie byta inwentaryzaeji, obeenie znajduje si<? tam magazyn starych mebli i materiat6w budowlanyeh. - wykonanie dziela na Il pi~trze korytarza polegajqcego na uzup~nianiu tynk6w (wap-cem), wykuciu bruzd pod kable (beton), montai gniazd elektrycznyeh, pomalowanie seian (2 x umowy o dzieto z dnia 1 kwietnia 2011 roku na tqcznq kwot~ 3.504,68 zt). Jak wynika z wyjasnien 17 prace remontowe na Il pifltrze korytarza (pomieszezenia przeznaezone pod najem) zostat,! wykonane przez pracownik6w instytucji i polegaty na szpaehlowaniu i malowania scian oraz wykuciu brudy pod przewody bez montaiu gniazd elektrycznyeh. - prace remcntowo - tynkarsko - porzqdkowe w Hali A i C polegajqce na zbijaniu odparzonego tynku, zastosowaniu srodk6w grzybob6jczych i przeciw wilgotnosciowyeh typu izomur, szpachlowanie i tatanie scian {2 x umowy o dzielo z dnia 1 lipca 2011 roku na tqeznq kwot~ zl). Jak wynika z wyjasnier'l18 nie moiliwe jest zbijanie odparzonego tynku w Hali A i C, poniewai Sq one wyg!uszone powfokq azbestow~ i nie mam dost~pu do tynku. Dodatkowo Hala C jest nieuzywana i zniszezona. Prace liv tych pomieszczeniach byly wykonywane przez praeownik6w instytueji przed organizaejq Europejskiego Kongresu Kultury i mafy eharakter porzqdkowy. Polegafy m.in. na wyburzeniu pomieszczenia biurowo - soejalnego w kopule szklarz, zerwaniu staryeh pod!6g 15 Protok61 ogllidzin z dnia 2- stycznia 2013 roku oraz protaköl przyj~cia ustnych wyjasnien z dnia 31 stycznia 2013 raku 16 Protokö! cgl~dzir. z dnia 2~ slycznia 2013 roku oraz protakå! przyj~cia ustnych wyjasnieli z dnia 31 stycznia 2013 roku. 17 Protok61 cgl~dzir z dnia 21 stycznia 2013 rol(u oraz protok61 przyj~cia ustnych wyjasnien z dnia 31 stycznia 2013 raku. IS Protok61 ogllidzir z dnia 21 stycznia 2013 roku oraz protok61 przyj~cia ustnych wyjasnieli z dnja 31 stycznia 2013 roku. 5

6 i uzupelnieniu 'rragment6w zgnilej pod{ogi w wszystkich koputach,,,usuwaniu starych podest6w pod maszyny, oraz szeregu prac porzqdkowych, bez prac polegajqcych na zastosowaniu srodk6w grzybob6jczych i przeciw wilgotosciowych typu izomur. Zaznaczyc nalezy, \z instytucja poniosfa koszty w zakresie prac porzqdkowych z tytutu umowy z dnia 25 maja 2011 roku zawartej z firmq zewn~trznq wprzedmiocie prac porzqdkowych, zabezpieczajqcych oraz sprzqtania budynk6w Pawilonu Czterech Kopu{ na kwot~ z{ netto (od 25 maja do 27 czerwca 201'[ roku), faktury VAT nr 32/09/11 z dnia 16 wrzesnia 2011 roku w przedmiocie prac interwencyjnych przy naprawie dachu WFF w Pawilonie Czterech Koput na kwot~ zf; faktury VAT nr 03/2011 z dnia 30 wrzesnia 2011 roku w przedmiocie prac porzqdkowy po EKK na obiekcie Pawilonu Czterech Koput na kwot~ zf oraz umowy zlecenia zawartej zfirmq zewn~trznq wzakresie kompleksowego sprzqtania przed EKK wewnqtrz budynk6w WFF na kwot~ zt. - wykonanie dziefa w postaci dokumentacji technicznej dotyczqcej planowanych inwestycji na rok 2012, kosztorys6w inwestycji na rok 2012 oraz zestawienia prac inwestycyjnych na rok 2012 (umowa o dzielo z dnia 2 listc'pada 2011 na kwot~ 3.504,67 zl). Jak wynika z wyjasnien 19 wieloietnie plany inwestycyjne zostaty wykonane przez pracownika instytucji - specjalist~ ds. administracyjno - technicznych oraz prawa zam6wien publicznych. - roboty budowlane polegajqce na r6wnaniu scian, montazu scianek gipsowo - kartonowych, wyburzaniu sc::ianek dziatowych, tynkowaniu, wylewkach samopoziomujqcych w pomieszczeniu 152 (2 x umowa o dzielo z dnia 1 czerwca 2011 roku na fqczncl kwot~ 7.242,56 zt brutto). Umowa o dzie~o z dnia 1 czerwca 2011 rol<u zostata zawarta na kwot~ 2.920,56 Zf brutto, tymczasem wykonawcy wyptacono wynagrodzenie w kwocie Zf netto. i\ja liåde ptac zaksi~gowar')o koszty w kwocie brutto z tytufu realizacji ww. umowy. Jak wyjasniono 20 pomieszczenie 152 znajduje siel na I pieltrze, gdzie mieszczq sif{ pokoje pracownik6w CeTA. W trakcie komroii w pomieszczeniu 152 nadal trwaly prace remontowe.:jak wynika z wyjasnien, prace polegajqce na zamocowaniu ptyt kartonowo - gipsowych, szlifowaniu, tynkowaniu, zamurowaniu otworu drzwiowego, wykuciu oiworu w scianie oraz obsadzeniu drzwi zostafy wykonane przez pracownik6w instytucji. Wpomieszczeniu nie wykonano wylewek samopoziomujqcych. - prace na sianolil/isku slusarza IN projekcie WSTW (umowa zlecenie z dnia 3 stycznia 2011 roku, z dnia 8 kwietnia 2011 roku oraz z dnia 1 lipca 2011 na tqcznq kwotf{ 8,760 zf brutto). Brak potwierdzenia przez Kierownika Projektu WSTW oraz Dyrektora Programowego realizacji prac przez wykonawc~. Umowa zlecenie z dnia 3 stycznia 2011 roku zostafa zawarta na okres od 3 stycznia do 30 kwietnia 2011 roku i z tytutu jej realizacji wyptacono z kasy wykonawcy wynagrodzenie 4 x zt netto, co potv</ierdzajq dowody wyplaty KW za okres luty - maj 2011 roku, tymczasem w tym samym okresie zawar10 z wykonawcq umow~ zlecenia z dnia 10 lutego 2011 roku (10 luty - 30 lipiec 2011) w przedmiocie wykonania prac naprawczo - konserwatorsko - porzqdkowych w pomieszczeniach WFF njeobj~tych remontem dachu i hali filmowej na kwot~ ,80 zt brutto (6 x 3.339,80 zl brutto). Do powyzszej umowy brak rachunk6w, protokorow zdawczo - odbiorczych oraz dowod6w za~aty. Zaznaczy6 nalezy 'Nszystkie wynagrodzenia z tymu zawartych um6w z ww. wykonawcq zostruy wyptacone z kasy instytucji, jednakie na zadnym dowodzie wyptaty (KW) nie wskazano wyptaty z tytutu realizacji umowy z dnia 10 lutego 2011 roku. Z powodu braku precyzyjnego okreslenia przedmiotu lub miejsca wykonania prac okreslonych w umowie zlecenia z dnia 10 lutego 2011 roku nie znaleziono dowod6w realizacji prac jak r6wniez braku ich realizacji. Ponadto dane 'flnansowe zawarte na listach 19 Wyjasnienia z onia 1 lutego 2013 roku. 26 Protoko/y ogl~dzin z dnia 22 kwietnia 2012 roku oraz z dnia 21 stycznia 2013 roku. 6

7 piac oraz dowodach zapiaty KW nie Sq zgodne z przedstawjonymi dowodami ksi~gowymi, tjo na liåde ptac zaksi~gowam) umow~ zlecenia z dnja 3 stycznia 2011 roku jaka umow~ o dzie10 w kwocie zl brutto, na dov\lodach zaptaty (KW) widniejct inne daty zawarcia um6w, nii faktycznie przedstawione umowy, na dowodach wyptaty KW za miesiqce luty - maj wskazano jaka tytut wyptaty umow~ zlecenia z dnia 3 styczl1ia 2011 roku, podczas gdy jednoczesnie obowiqzywafa umowa z dnia 10 lutego 2011 roku. swiadczenie prac realizowanych przez tzw. technika helpdesk (umowy z dnia 1 wrzesnia 2011 roku, 1 pazdziernika 2011 roku, 2 listopada 2011 na tctcznq kwot~ zt). Brak potwierdzenia przez Kierownika ProJektu WSTW oraz Dyrektora Programowego realizacji prac przez wykonawce2. Na wszystkic.h umowach znajduje sie2 pieczqtka instytucji oraz pieczqtka Dyrektora bez jego podpisu. Dodatkowo VI Dziale KsiE290wosci znajduje sie2 projekt umowy zlecenia w zakresie swiadczenia prac realizowanych przez tzw. technika helpdesk na kwot~ zf w okresie od 1 wrzesnia do 31grudnia 2011 roku. W wyjas.nieniach podano 21, ii: poczc\.tkowo umowy dia zleceniobiorcy sporzqdzane byty w przedmiocie ~wiadczenia prac realizowanych przez tzw. technika helpdesk, jednak na polecenie Dyrektora zmieniono z8kresy um6w na prace dotyczqce dzialalnosci Wytw6rnL W trakcie kontroii okazano umowy zlecenia z dnia 1 sierpnia 2011 roku oraz z 1 wrzesnia 2011 roku, zawarte z WIA'. wykonawcq w zakresie prac techniczno - porzctdkowych na terenie Pawilonu Czterech Koput i WFF na iqcznq I<wotE ,45 zt, obowiqzujqce w okresie od 1 sierpnia do 31grudnia 2011 roku. Stwierdzoro rozbleinosci w zakresie dat zawarcia um6w wskazanych na dowodach zaptaty KW, a datami zawarcia wynikajctcymi z przedstawionych um6w. Zaznaczyc naleiy, ii w 2012 roku z tym samym wykonawcq zawarto 2 umowy: zlecenia z dnia 2 stycznia 2012 roku w zakresie swiadczenia prac remontowo - budowlanych w pomieszczeniach CeTA, przygctowywanych pod najem ok. 200 m.kw. pow. na kwote zt oraz umow~ o dzielo z dnia 19 marca 2012 rokuw przedmiocie remontowo - porzqdkowych w Pawilonie Czterech Kopuf na kwot~ 5.607,48 zt Ca do powyiszych um6w nie znaleziono dowod6w realizacji um6w jak råwniei braku dowodöw ich realizacji ze wzgle2du na brak wskazania doktadnie miejsca ich wykonywania oraz precyzyjnego zakfe~u prac. W wyjasnienia 22 podano, :ie w 2012 roku prace remontowe w pomieszczeniach przeznaczonych pod najem dia szkofy filmowej zostaty wykonane przez pracownika instytucji. swiadczenie prac na stanowisku malarza w projekcie WSTW na tctcznq kwot~ zt (umowy z jednym wykonawcc\. zawarte na okres od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku na kwot~ zt, od 1 Iipca do 30 sierpnia 2011 roku na.kwote zl, 1 do 30 wrzesnia 2011 roku na kwot~ zl, 1 do 30 pazdziernika 2011 roku na kwot~ zt oraz 1 do 31 grudnia 2011 roku na kwote zt. Brak potwierdzenia przez Kierownika Projektu WSTW oraz Dyrektora Programowego realizacji prac przez wykonawc~. Wszystkie ww. umowy zostaty jednostronnie podpisane przez Dyrektora (brak podpisu zleceniobiorcy). Jednoczesnie w instytucji zawarto umow~ zlecenia na okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 201 ';. roku w zakresie prac naprawczych i konserwatorsko - porzqdkowych w pomieszczeniacr WFF nie obj~tych remonfem dachu i hali filmowej na kwote ,25 zt oraz umow~ zlecenia na okres od 1 Iipca do 30 sierpnia 2011 roku w zakresie prac techniczno porzqdkowych na terenie Pawilonu Czterech Kopul na kwot~ 8.549,50 zt Obydwie umowy zostaty jednostronnie podpisane przez Dyrektora (brak podpisu zleceniobiorcy).. Ponadto z powyiszym wykonawcq zawarto umowy na tctcznq kwote zt, ca do ktårych istniejq wqtpliwosci odnosniedch wykonania i obowiqzywaty w tych samych miesiqcach, np. w miesiqcu marcu 21 Wyjasnienie zdna 27 kwietnia 2012 rolm 22 Protok61 ogltildzin zdna 21 stycznia 2013 roku. 7

8 2011 roku wyptacono wynagrodzenie w kwocle zl netto z tytutu realizacji umowy za prace remontowo - budowlanych przy adaptacji pomieszczen WFF oraz kwot~ zf netto za przeprowadzenie inwentaryzacji pomieszczen 37,74,76,77,18,169. prace przygotowawcze polegajc\ce na przygotowaniu terenu i placu pod roboty budowlane oraz zabezpieczeniu terenu, na kt6rych trwajc\ roboty budowlane, wykopach ziemnych wok6t dziedzirica, wyburzeniu ~cian (murk6w) przylegajc\cych do baraku, wylewkach betonowych pod stupy ogrodzeniowe (2 x umowy na roboty budowlane z dnia 1czerwca 2011 roku na tqcznq kwot~ zt ). Jak wynika z wyjasnieri 23 umowy zostaly zawarte na nazwiska zleceniobiorc6w, a prace faktycznie zostaty wykonane. przez pracownik6w instytucji. Pracownicy otrzymali od zleeeniobioreöw wynagrodzenie z tytulu ich realizacji. Prace miaty charalder porzqdkowy i polegajy na wyniesieniu maszyn, desek, sprz~tu z baraku, kt6ry p6zniej zosta! rozburzony przez firm~ zewn~trzncl. \IV ramach przedmiotowych umow nie wykonano prae polegajclcyeh na wykopach ziemnyeh wokot dziedzirica, wyburzeniu scian (murk6w) przylegajcleyeh do baraku, wylewkach betonowyeh pod sjupy ogrodzeniowe, wyburzaniu seian i murk6w i wylewki beionowe. Praee polegajq,ce na przygotowaniu terenu i placu pod roboty budowlane oraz zabezpieezeniu terenu zostaty wykonywane przez firm~ zewn~trznc\: b} Nie znaleziono dowod6w realizaeji um6w lub braku dowodöw ich realizacji z powodu niemoznosci wskazania dc>kladnie czasu i miejsca ich wykonywania, braku precyzyjnego okreslenia przedmiotu lub miejsca wykonania prac ol(reslonych w umowie oraz braku materialnego efektu realizacji umowy, co stwierdzon<) w przypadku umöw zawartych na ~ezncl kwot~ zt w nast~pujcleyeh zakresaeh: - dzieto polegajclce na pracach po~dkowo - inwentaryzacyjnyeh w pomieszezeniaeh charaktery'zatorskich (umowa o dzieto z dnia 1 marea 2011 roku na kwot~ zr) - brak ustalenia zakresu i miejsca ""ykonania prae. - dzieto polegajqce na inwentaryzacji montaiowni oraz wykonaniu dokumentaeji fotografieznej (umowa o dz;ero z dnia 1 lipea 2011 roku na kwot~ zt) - brak materialnego efektu realizaeji umowy oraz brak ustalenia zakresu i miejsca wykonania prac. - dzie!o polegajqce na rozebraniu konstrukcji drewnianyeh, mocowaniu element6w drewnianyeh, usuni~eiu gruzu powstatego po rozbiörkaeh, opalaniu starej powtoki malarskiej na powierzehni drewnianyeh wpomieszezeniach 168,167 (umowa o dzieto z dnia 4 maja 2011 roku na kwo~ zt) - brak ustalenia zakr~su i miejsca wykonania prae, - praee remontowo- tynkarskie polegajclce na usuni~ciu skutk6w miejscowych zalan sufit6w i seian budynku 8 WFF w korytarzach: zbijanie odparzonego tynku, zastosowanie srodk6w grzybob6jczyeh i przeciw wilgotnosciowych typu izomur, naprawa miejseowa p~kni~c tynk6w fclczen deletaeji, prace tynkarskie, prace l11alarskie, miejscowa wymiana zwifgoconej ptyty GKF sufitöw (3 x umowy na roboty budowlane z dnia 4 maja 2011 roku na tq,cznq kwot~ z+) - brak ustalenia zakresu oraz miejsea wykonania prac. roboty budowlane polegajqee na naprawie stropodaehu ielbetowego z pustaka stropowego Ackerman oraz wykonaniu nowych konstrukeji wraz z sufitem z ptyt GK i ieh pomalowanie (3 x umowy na roboty bud"wlane z dnia 1 lipea 2011 roku na tq,cznq kwot~ zf) - brak ustalenia zakresu oraz miejsea wyl<:onania prac. Wyptata wynagrodzenia z tytufu realizacji ww. um6w nastclpita przed wykonaniem prac, tj. liv dniu 12 lipca 2011 roku, podczas gdy termin wykonania prac ustalono na dzien 30 lipca 2011 roku. Zaznaczyc naleiy, ii w okresie od 1 do 31 lipca 2011 opr6cz ww. um6w z ww, 3 wykonawcami zawarto dodatkowe umowy na prace remontowo, tynkarsko - porzctdkowe w Hali A i C 23 Protol<oly przyjf?cia ustnych wyjasnien z dnia 31 stycznia 2013 roku. 8

9 polegajclce os zbijaniu odparzonego tynku, zastosowaniu srodk6w grzybob6jczych i przeciw wilgotnosciowych typu izomur, szpachlowanie i malowanie scian w kwocie zt; swiadczenie prac techniczno - porz,~dkowych na ferenie Pawilonu Czterech Koput w kwocie zl, oraz brak umowy na kwot~ ä Jak wynika z wyjasnieri 24 stropodachy zelbetowe' z pustaka Akerman, znajdujcl siq na terenie budynku A. W pomieszczeniach przylegtych do HaB A i wentylatornii wystewity zalania z dachu. Prace w tych pomieszczeniach wykonywane zostat)' przez firmq zewnqtrznq w ramach przebudowy i utylizacji azbestu z Hali B, tlilllafy od listapada 2010 roku do Iipca 2011 roku j potegaty na wyburzeniu stropu, posadzek oraz kana~6w wentylacyjnych. e) Zawierano :.Jmowy cywilnoprawne na nazwjska zleceniobiorc6w, kt6rzy nie wykonywali prac okreslonych w umowach, nje mnjej jednak przedmiotowe prace zostaty zrealizowane przez innych wykonawc6w, ca stwierdzono w nast~pujqcych zakresach:. - odgrzybianie element6w drewnianych. przycinanie desek, listew, szlifowanie powierzchni desek, lakierownie element6w drewnianych, mocowanie elemen16w drewnianych w pomieszczeniach magazynowych (umowa o dzieto z doia 4 maja 2011 roku na kwot~ zi - inwentaryzacja robot budowlanych oraz materiat6w budowlanych (sprawdzenie stanu faktycznego wszystkich materiat6w budowlanych, kt6re znajdujq si~ na placu budowy, magazynie dia robot budowlanych wykol1ywanych w zwiqzku z EKK (umowa 1wrzesnia 2011 roku oa kwot~ 2.897,20 zl), Jak wynika z wyjasnien 25 WW. umowy zawarto na nazwisko zleceniobiorcy, a prace faktycznie wykonat obscny pracownik, krory w 2011 roku pracowat w instytucji na podstawie umowy zlecenia na stanowisku murai'z - tynkarz przy projekcie WSTW. Ze wzgl~du na sytuacjff osobistcl dodatkowe umowy na prace inne, nii: wykonywane IN ramach umowy zlecenia oa stanowisku murarz - tynkarz zawarte zostaty za zgodet Dyrektora la nazwisko zleceniobiorcy, wskazanego przez tego pracownika (murarz - tynkarz). Dodatkowo zakres prac okreslony w ww. umowach tylko cz~sciowo pokrywat si~ z pracami wykonywanyrrd przez tego pracownika. - swiadczenie pracy przy projekcie WSTW na stanowisku specjalista ds. zaopatrzenia i planowania (umowy z dnia 1 lipca 2011 roku, 1 sierpnia 2011 roku oraz 1wrzesnia 2011 roku na kwot~ zf), - wyl<onanie wdrewnie imetalu skrzyni przeznaczonej dia potrzeb montazu podzespot6w sterujqcych Motion Controi Simulation (umowa z dnia 1 kwietnia 2011 roku na kwot~ zt), - prace polegajqce na oczyszczaniu, uzupelnianiu i pomalowaniu wentylacji w korytarzach przylegajqcych do poo1ieszczeri przeznaczonych na potrzeby WSTW (umowa z dnia 4 maja 2011 roku na kwot~ zt), - renowacja poffileszczenia nr 37 - studio nagran lektorskich, w tym odtworzenie paneli wygtuszajqcych, lizupemienie ubytk6w drewnianych, szlifowanie, malowanie, uziemienie podtogi wykoriczenie podfogi :na potrzeby WSTW (umowa o dzie10 z dnia 1 czelilllca 2011 roku na kwot~ zt) Jak wyjasniono 26 ;wszystkie wyzej wymienione umowy (specjalista ds. zaopatrzenia i planowania, wykonania w drewnie imetalu sl<rzyni, pomalowaniu wentylacji w korytarzach oraz renowacji pomieszczenia 37) zostaty wykonane przez innego wykonawc~ - zwanym dalej po<iwykonawcq. Z wyjasnien Dyrektcra 27 wynika, i:e osoba ta (podwykonawca) przez cat)' czas faktycznie pracowala 24 Protok6i ogl~dzin z dnia ~;1 stycznia 2013 roku.,; Protok61 z przyje2cia ustl)'{;h wyjasnien z dnia 31 stycznia 2013 roku. 20 Oswiadczenia z dria 2f kwietn;a 2012 roku oraz notatka s!uwowa z dnia 24 kwietnia 2012 roku 27 Notatka sluibowa z dnia 24 kwi9tnia 2012 roku 9

10 w instytucji, vrykonujqc razne prace przy projekcie VVSTW pod nadzorem Dyrektora Programowego oraz Kierownika projektu WSTW, jednakie nie chciata osobiscie kontynuowac umaw ze wzgl~du zaj~cie komornicze, diatego w okresie od 1 kwieinia do 31 grudnia 2011 roku umowy zostaty zawarte na nazwisko zlec 'niobiorcy wskazanego w WW. umowach (osoba niepracujqca w instytucji). Ustalono, te wokresie od 3 stycznia do 30 kwietnia 2011 roku na nazwisko podwykonawcy (osoba faktycznie wykonujctc8 prace w instytucji) zawarto 4 umowy o dzieto w zakresie swiadczenia pracy przy projekcie WSTW n~ stanowisku specjalista ds. zaopatrzenia i planowania (4 x 4.007,74 zt brutto) oraz umow~ o dziefo z dnia 1 marca 2011 roku w zakresie remontu i konserwacji dw6ch szaf pancernych na potrzeby WSTW ;!'la kwot~ zl brutto. Wokresie od 1 K\i\lieinia do 31 grudnia 2011 roku na nazwisko zleceniobiorcy zawarto umowy z dnia 1 lipca 2011 roku, t sierpnia 2011 roku oraz 1 wrzesnia 2011 roku w zakresie swiadczenia pracy przy projekcie WSTW na stanowisku specjalista ds. zaopatrzenia i planowania, umow~ z dnia 1 kwietnia 2011 roku na wykonanie w drewnie i metai u skrzyni przeznaczonej dia potrzeb montaiu podzesporow sterujc:tcych Motion Controi Simulation, umow~ z dnia 4 maja 2011 roku w zakresie oczyszczania, uzupetnienia i pomalowania wentylacji w korytarzach przylegajqcych do pomieszczen przeznaczonych na potrzeby WSTW oraz umow~ z dnia 1czerwca 2011 roku wzakresie renowacji pomieszczenia nr 37 - studio nagran lektorskich. Zleceniobiorca, kt6ry nie wykonywat ww. prac, otrzymywat wynagradzenie z tytutu realizacji um6w z kasy instytucji. Na dowodach wyplaty KW znajdujq si~ parafld zleceniobiorcy. Zaznaczy6 nalezy, ii w 2012 raku zawatio jednoczesnie umowy na nazwisko zleceniobiorcy, (osoba nlepracujqca 'IN instytucji) oraz na nazwisko podwykonawcy (osoba, kt6ra faktycznie wykonywafa prace w instytucji). Na nazwisko zleceniobiorcy zawarto 4 umowy zlecenia na Iqcznq kwot~ zf brutto, ktore wraz z rachunkami zagin~ty w instytucji. W CeTA brak powyiszych um6w wraz z rachunkami, kt6re zostaly uj~te na listach plac, zaksi~gowane w kwocie zt brutto oraz zrealizowane w kasie instytucji. Na nazwts~o podwykonawcy zawarto 4 umowy na t<.\czn<.\ kwot~ zt, tj. umow~ zlecenia z dnia 3 stycznia 20:12 roku w przedmiocie swiadczenia prac przy projekcie WSTW przez specjalist~ ds. zaopatrzenia ; planowania na kwot~ ,32 zf w okresie od 3 stycznia do 31 marca 2012 roku; umow~ zlecenia z dnia 29 maja 2012 roku w przedmiocie swiadczenia prac przy projekcie WSTW przez specjalist~ ds. zaopatrzenia i planowania na kwot~ Zf w okresie od 1 do 30 czerwca 2012 roku; umow~ o dzieto z dnia 19 marca 2012 roku w zakresie oklejania i malowania powierzchni "blue sercem" duzej cykloramy systemu montlon controi w duzym studiu na kwot~ 5.607,48 zt oraz umowa o dzieto z dnia 10 lutego 2012 roku w przedmiocie szlifowania, akrylowania, gruntowania powierzchni "blue screem" duzej cyklor~my systemu montion contral w duiym studiu na kwot~ 5.607,48 zt Jak wynika z wyjasnieli 28 umowy o dzieto z dnia 10 lutego 2012 roku oraz 19 marca 2012 roku w zakresie prac na powierzchni "blue screem" duzej cykloramy systemu montlon controi w duzym studiu zostaty sporzqdzone Ci!opiero w dniu ich przedtozenia do wyplaty IN kasie instytucji, tjo wdniu 16 kwietnia 2012 roku (KW nr 139/2012 oraz KW nr 140/2012). Obie umowy zostaty zawarte, potwierdzone pod wzgl~dem reaiizacji oraz zatwierdzone do wyptaty jednoosobowo przez Dyrektora. Do rachunk6w przedk>zono protokol'l zdawczo - odbiorcze z dnia 13 I<wietnia 2012 roku do umowy z dnia 19 marca 2012 roku oraz z dnia 15 marca 2012 roku do umowy z dnja 10 lutego 2012 roku, na ktarych Dyrektor jednoosobowo podnlerdzil wykonanie prac. Jak wynika z wyjasni~n prace okreslone w WW. umowach cz~sciowo nie zostaty wykonane w okresie wynikajc:tcym z przedrniotowych um6w przez zleceniobiorc~. Z wyjasnien Dyrektora Programowego 29 nadzorujqcego prace przy realizacji projektu WSTW wynika, ie prace polegajqce na akrylowaniu, szlifowaniu, gruntowaniu cykloramy faktycznie wykonane zostaty przez zleceniobiorc~ w okresie 1& Wyjasnienie z dnia 27,-wielnia 2012 rol\u 29 Wyjasnienie 2 dnia 27 o(wietnia 2012 roku 10

11 od listopada do grudnia 2011 roku oraz cz~sciowo w 2012 roku. Jak wyjasniono30 prace polegajqce Ila malowaniu cykloramy zostaty wykonane dopiero na przelomie listopada i grudnia 2012 roku przez dw6ch pracownik6w instytucji. d) Wynagrodzeria z tytutu realizacji wszystkich powyzszej opisanych um6w cywilnoprawnych (pkt a-c) wyptacane byty zkasy instytucji, z wyjqtkiam 6 um6w zawartych z 3 wykonawcami. Wyptaty dokonywano na podstawie przedtozonych przaz wykonawc6w um6w wraz z rachunkami. W wi~kszosci przypadk6w listy' ptac sporzqdzone i zaksi~gowane zostaty po dokonaniu wyptaty wynagrodzenia z kasy. Z analizy r,aport6w kasowych wynika, ze przed wyptatq wynagrodzen, pobierano got6wk~ z rachunku bankowego, a nast~pnje wptacano do kasy wcelu wyplaty wykonawcom, np.: - w dniach i 1 i 12'tipca 2011 roku wyptata z rachunku bankowego i wptata do kasy kwoty zt, a nast~pnie w dniu :12 lipcs 2011 wyptata wynagrodzenia dia 3 wykonawc6w (3 x po zt netto) z tytufu realizacji um6w na roboty budowlane z dnia 1 lipca 2011 roku w zakresie naprawy stropodachu ielbetowego z pustaka stropowego Ackerman oraz wykonaniu nowych konstrukcji wraz z sufitem z ptyty GK i ich pomalowaniu, - w dniach 7 i 8 czerwca 2011 roku wyptata z rachunku bankowego i wplata do kasy kwoty zt, a nast~pnie IN dniu 8 czerwca 2011 wyplata wynagrodzenia dia 3 wykonawc6w (3 x po Zf netto) z tymu realizaeji um6w na roboty budowlane z dnia 4 maja 2011 roku w zakresie prac remontowo tynkarskich potegaj~pych na usuniqciu skutk6w miejscowych zajan sufit6w i seian budynku B WFF w korytarzach: zbijaniu odparzonego iynku, zastosowaniu srodk6w grzybob6jczych i przeciw wllgotnosciowych typu IZOMUR, naprawa miejscowa ~kniqc tynk6w fqczefl deletacji, prace tynkarskie, prace malarskie, mie~scowa wymiana zwilgoconej plyty GKF sufit6w, - w dniu 25 maja :2011 roku wyptata z rachunku bankowego i wplata do kasy kwoty zt, a nast~pnie VI tym s,amym dniu wyptata wynagrodzenia dia 3 wykonawc6w z tytutu realizacji um6w z dnia 4 kwietnia 2011 roku w zakresie prac remontowo'- tynkarskieh polegajqcych na usuni~ciu miejscowych zalan w,budynku BWFF i zastosowaniu srodk6w przeciwwilgotnosciowych, umowa z dnia 4 kwietnia 2011 rokuw zakresie prac remontowych na II Pietrle korytarza WFF uzupetnie tynk6w wapcem oraz zaginiona urnowa z dnia 4 kwietnia 2011 roku. w dniu 16 marca 2011 roku wyplata z rachunku bankowego i wptata do kasy kwoty zf, a nast~pnie wtym samym dniu wyplata wynagrodzenia dia 3 wykonawc6w z tytutu realizacji um6w z dnia 1 lutego 2011; roku w zakresie prae remontowych w pomieszczeniach 130, 131 oraz umowy z dnia 3 stycznia 2011 roku w zakresie prac na stanowisku slusarza wprojekcie WSTW, 2. Niezgodnie z art. :353 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny31 zawierano umowy o dziclo zamiast umow zlecenia, co skuikowaio nie naliczaniem skfadek na ubezpieczenia spoieczne oraz innych skladek, do kt6rych pobierania zobowiqzany jest Zaktad Ubezpieczen Spotecznych. Zaznaczyc naleiy ii z powodu nieprawidiowego kwalifikowania um6w cywilnoprawnych zaptacono w kwietniu 2012 roku korekt~ w wysokosci ,54 zf wraz z odsetkami w kwocie zl, wynikajqcq z kontt',n przeprowadzonej w II poiowie 2011 roku przez Zakt8d Ubezpieczen Spotecznych Oddziat we Wroclawiu'za okres W przypadku 29 am6w cywilnoprawnych zawartych na tqcznq kwot~ zt, sposr6d 52 obj~tych kontrolq stwierdzono nieprawidtowe zawieranie um6w o dzieto zamiast zlecenia, co skutkow8to nie naliczeniem sktad~k, do kt6rych pobierania zobowiqzany jest Zaktad Ubezpieczen Spotecznych. Powyisze stwierdz{md z nastqpujqcych przypadkach: 30 Protok61 przyj~cia ustnych wyjasnien z doia 31 stycznia 2013 roku. 31( Dz.U 1964 Nr 16. poz. 93:re zm,) 11

12 - umowa o dzielo z dnia 4 maja 2011 roku w zakresie oczyszczania, uzupeioienia ubytk6w i pomalowania wentylacji w korytarzu przylegajc\.cym do pomieszczen przeznaczonych na potrzeby projektu WSTW na kwot~ zt, - umowa o ::iziejo z dnia 1 czerwca 2011 roku w zakresie renowacji pomieszczenia nr 37, odtworzenie paneli wyg~uszajqcych, uzupetnienie ubytk6w drewnianych, szlifowanie, malowanie, uziemianie podfogi, wykonezenie podtogl, wykfadzina na potrzeby WSTW na I(wot~ Zf, - umowa o dzieto z dnia 4 maja 2011 roku w zakresie odgrzybianle element6w drewnianyeh, przycinanie desek, listew, szlifowanie powierzchni desek, lakierowanie elementåw drewnianych, moeowanie eiement6w drewnianych w pomieszczeniach magazynowyeh na kwot~ zt, - 3 umowy na roboty budowlane z dnia 1 czerwca 2011 roku na prace przygotowawcze {przygotowanie terenu i plaeu pod roboty budowlane oraz zabezpieezenie terenu na ktåryeh trwajq roboty budowlane, wykopaeh ziemnyeh wok6t dziedzir'ica, wyburzeniu seian (murk6w) przylegajqeyeh do baraku, wylewkach betonowyeh pod sfupy ogrodzeniowe na t'teznq kwot~ zt, - 2 umowy na roboty budowlane z dnia 1 lipca 2011 roku na praee remontowo - tynkarsko porzqdkowe w Hali A i C polegajctce na zbijaniu odparzonego tynku, zastosowaniu srodk6w grzybobåjezych i przeciw wilgotnoseiowyeh typu izomur, szpaehlowanie i malowanie seian na tqeznq kwot~ , - 2 umowy o dzieto z dnia 1 wrzesnia 2011 roku VI zakresie inwentaryzaeji robot budowlanych oraz material6w budowlal1yeh {sprawdzenie stanu faktyeznego wszystkieh materiat6w budowlanyeh, ktore znajdujq si~ na placu budowy, magazynie dia rob6t budowlanyeh wykonywanyeh w zwiqzku z EKK na kwot~ zl" - umowa o dzieto z:dnia 4 maja 2011 roku w zakresie rozebrania drewnianyeh konstrukeji, moeowaniu element6w drewnianych, usuni~eie gruzu powstatego po rozbi6rkaeh opalanie starej powloki malarskiej na powierzehni drewrlianej w pomieszczeniu 168,167 na kwot~ zf, - 3 umowy o dzietd z. dnia 1lutego 2011 roku w zakresie prae w pomieszezeniaeh 130, 131, 132 polegajctce na szpachlowaniu murowaniu scianek dziafowyeh, wylewkaeh, budowanie scianek z plyty kartonowo - gipsowej, podbijanie sufitu na tqeznq kwot~ zt 2 umowy () dzieto z dnia 1 kwietnia 2011 roku na wykonanie dziefa na II pi~trze korytarza polegajc\.cego na uzupelnianiu tynk6w wap-cem, wykueiu bruzd pod kable (beton), montaz gniazd elektrycznyeh, pomalowanie seian na tqeznq kwot~ zt, - 3 umowy na roboty budowlane z dnia 4 maja 2011 roku polegajctce na pracach remontowotynkarskieh, polegajc\.ce na usuni~eiu skutk6w miejseowyeh zalan sufitåw i seian budynku B WFF w korytarzaer: zbijaloie odparzonego tynku, zastosowanie srodk6w grzybob6jezyeh i przeeiw wilgotnoseiowych typu IZOMUR, naprawa miejseowa p~kni~c tynk6w t'tezen deletaeji, praee tynkarskie, prace malarskie, miej~cowa wymiana zwilgoconej ptyty GKF sufit6w na tqezna kwot~ 28,037 zt, - 3 umowy na roboty budowlane z dnia 1 lipca 2011 roku polegajqce na naprawie stropodaehu zelbetowego z pustaka stropowego Ackerman oraz wykonaniu nowyeh konstrukeji wraz z sufitem zpm GK i ieh pomalowanie na!cteznc\. kwot~ zt, - umowa o dzi~o z dnia 1 marca 2011 roku w zakresie wykonania dzieta polegajqeego na pracaeh porzctdkowo - inwentaryzacyjnyeh w pomieszczeniach eharakteryzatorni ns kwot~ zt, - 2 umowy o dzielc> z dnia 1 ezerwca 2011 roku w zakresie r6wnania seian, montaiu scianek gipsowo - kartonowyeh, wyburzaniu scianek dziatowyeh, tynkowaniu wylewkaeh samopoziomujqeych w pomieszczeniu 152 na tqcznq kwot~ zt, - umowa o dziero z dnia 19 marca 2012 roku w zakresie prac remontowo - porz~dkowyeh w Pawilonie CZl:erech Koput na kwot~ zf, 12

13 - umowa o dzielo, z dnia 1 lutego 2011 roku w zakresie prac porzqdkowych w pomieszczeniach 130,131,132 podczas remontowanych pomieszczen oraz po zakonczeniu remontu na kwotel 2.161,21 zl, - umowa o dzieto z dnia 4 maja 2011 roku wzakresie wysprzqtania korytarza na II pi~trze po odbytym remoncie, w;/sprzqtanie dziedzillca WFF, w czasie sprzqtania usuwanie ruchomych przedmiot6w, oproznianie koszy na smieci, doktadnym wysprzqtaniu i umyciu pomieszczen oraz toalet na kwotel Zf, - umowa o dzie o z dnia 4 maja 2011 roku w zakresie prac pomocniczo - porzqdkowych przy dostosowaniu sufiiow w biurach 107,101,116,118, zabezpieczenie wyposazenia biura, demontaz oraz montal mebli Irvykonanie drobnych prac konserwacyjnych i porzqdkowych na kwotel500 zt 3, W instytucji zagin~ oryginaty 43 umow cywilnoprawnych wraz rachunkami i protokofami zdawczo odbiorczymi, zawartych w 2011 roku na Iqcznq kwot~ zt. Powyzsze umowy zostaty sporzqdzone tylko IN jednym egzemplarzu i przechowywane czelsciowo przez specjalistel ds. administracyjne,...;. biurowych oraz przez administratora biura projektu WSTW. Do czasu zakoriczenia kontroli nie octlalorzono zaginionej dokumentacji. WwiElkszosci przypadkow zaginione umowy dotyczyty wykonawc6w, ktorych prac nie potwierdzono wtrakcie ogl~dzin. 4. Wtym samym przedziale czasowym powielano umowy cywilnoprawne dotyczqce realizacji projektu WSTW. Najcz~sciej byty.to umowy na prace informatyczne, usfugi malarskie oraz prace swiadczone przez tzw. specjaiistel ds. rekrutacji. OznaczaJo to, i.e z jednym pracownikiem zawierano po kilka umow miesielcznych, umow~ kwartalnq obejmujqcq miesiqce z poprzednich umow, umowel p&rocznq i/lub umow~ waznq 'do kalka roku kalendarzowego. Umowy dotyczyty tego samego zakresu prac, a roznily si~ jedyn ie terminem trwania umowy i nazwisk/em osoby przetozonej (w pierwszym przypadku osobq tqjest Kierownik projektu WSTW, w drugim - Dyrektor Programowy WSTW). Na cz~sci umow lub rachunköw brak podpis6w dyrektora lub wykonawcy. Stan dokumentacji uniemozliwial jednoznaczne stwierdzenie, kiora z,umow stanowua podstaw~ wyplaty wynagrodzenia, tym bardziej, le czese z nich nie zawierala kompietu dokumentow (rachunköw oraz protokotow zdawczo - odbiorczych) jak rowniei podpisow obu lub jednej ze stron. Wzwiqzku z powyzszym, rzeczywista kwota wypfacona wykonawcom ustalona zostaja na podstawie list plac oraz zapisow na kontach rozrachunkowych. Jak wynika z wyjasnien32 umowy cywilnoprawne sporzqdzane dia osob pracujqcych przy projekcie WSTW zostafy zm/ehione na polecenie Kierownika projektu WSTW. Powodem zm/any miaro bye zmniejszenie liczby u11l10w, poprzez wydfuzenie terminow ich obowiqzywania. 5. Zawierano ummvy cywilnoprawne z pracownikami instytucji, ktore obejmowafy zadania nalelqce do ich zakresow obowiqzl<öw. Dodatkowo z tresci umow nie wynikato, le wykonywanie czynnosci zleconych umowq winflo odbywa6 poza godzinami pracy. Powyzsze dotyczy 20 umöw cywilnoprawnych zawartych w 2011 rolm na lqcznq kwote2 ponad zf, z ktorych 15 umow w kwocie zf. sfinansowano ze srooköw biezqcych, a 5 w kwocie Zf w ramach srodkow przeznaczonych na organizacj~ Europ$jskiego Kongresu Kultury (dalej: EKK), Umowy zostajy zawarte z 6 pracownikami wsröd 11 pracownikow zatrudnionych w 2011 roku, w tym az 6 umow zawartych na kwotel ponad 18,000 zl zjednym pracownikiem. Zastrzezenia budzi zawieranie jednoczesnie po dwie umowy cywilnoprawne z 3 pracownikami w okresie od 1 do 30 wrzesnia 2011 roku podczas organizacji EKK. Wynagrodzenia z tytuju realizacji przedmiotowych umow wyplacone zostaty ze srodkow biezqcych Wytw6mi oraz srodk6w zaplanowanych w ramach organizacji EKK. Zaznaczyc nalei:y, ii: w przypadku umow z dwoma 32 No!a!ka sluibowa z dnia 19 kwietnia 2012 roku. 13

14 pracownikarri zakresy zleconych czynnosci dotyczyty organizacji EKK, byfy zbiezne i pokrywaty si~ z zakresem ObOWiqZkow pracownikow, np. z pracownikiem zawarto umow~ w zakresie nadzoru nad infrastruldu~ technicznq oraz ekipq technicznq z ramienia WFF podczas EKK wdniach od 5 wrzesnia do 20 wrzesnia 20~ 1 roku w godz do na kwot~ 8.243,39 zl oraz umow~ zlecenie w zakresie nadzoru administracyjnego nad obiekiem WFF w okresie od 17 maja 2011 roku do 30 wrzesnia 2011 roku na kwot~ zt W przypadku umovv cywilnoprawnych zawartych z dwoma pracownikami wyst~ity nieprawidtowosci polegajqce na partycypowaniu zleceniodawcy w wynagrodzeniu wykonawc6w z tytuty realizacji um6w cywilnoprawnych. Z; wyjasnien wynika 33, ii powyzsze miato miejsce w przypadku 'I umowy zawartej z pracownikiem, z kt6rym zawarto 4 umowy, natomiast w przypadku drugiego pracownika, z ktorym zawarto 6 um6w nie wskazano liczby zdarzen oraz kwoty partycypacji. 6. Zasirzei:enia dctyczq um6w cywilnoprawnych w zakresie swiadczenia uslug informatycznych. W jednym przypadku wyptacono nienaleznq cz~sc wynagrodzenia. Na podstawie rachunku z dnia 30 grudnia 2011 ml~lj, wystawionego do umowy o dziefo z dnia 15 listopada 2011 roku wyptacono wykonawcy kwot~ zt netto, pomimo, ii: umowa zostafa zawarta na t~ kwo~ w wartosci brutto. W wyniku pamyiki, :zaliczka na podatek dochodowy od os6b fizycznych w kwocie 198 zl zostata poniesiona przez jednostk~ kontrolowanq. Na zafqczonym do ww. umowy rachunku brak jest: podpisu wystawcy rachunku, podpisu Dyrektora Programowego WSTW stanowiqcego potwierdzenie wykonania prac zgodnie z zawartq umowq oraz sprawdzenia porl wzgl~dem formalno-rachunkowym. Wjednym,:xzypadku wy~acono zleceniobiorcy wynagrodzenie bez zawarcia umowy na kwot~ brutto Z1. W oparciu o Ilsty p!ac pracownika oraz zapisy na koncie rozrachunkowym tego pracownika (231-14) ustalonc-, ii w 2012 roku wyptacono fqcznie wynagrodzenie w kwocie brutto zf, tymczasem z okazanych um6w wynika kwota Z1 brutto. Brak umowy ns kwot~ zj brutto, kt6ra stanowi r6znj~ pomj~dzy faktycznie wyptaconym na podstawie list ptac wynagrodzeniem, a wynagrodzeniem :'~ieznyrn na podstawie podpisanych um6w. Stwierdzono nieprawidtowosci wtrasci zapis6w um6w cywilnoprawnych, polegajqge na zawieraniu w tresci umaw post~nowier'l wskazujqge na istnienie zaleinosci sfui:bowej pomi~dzy zleceniodawcq a zleceniobiorcq IN zakresie podporzqdkowania stui:bowego, miejsca i czasu wykonywania pracy. O podporzqdkowal11ustuzbowym swiadczq zapisy: "wykonywanie innych zadan zwiqzanych z realizacjq projektu, a zlecanych przez Kierownika Projektu" oraz "zjecenie realizowane b~dzie na terenie Wyfw6mi oraz poza nitt!iii tym zleceniobiorca zobowief.zuje si~ do przebywania na terenie WFF min. 4 godziny dziennie, co potwierdzone zostanie od~bnym dokumentem" - do rachunk6w zalqczano listy obecnosci. Brak sprawdzen ~achunk6w dofqczonych do um6w cywilnoprawnych pod wzgl~dem forrnalnorachunkowym oraz P9d wzgl~dem wykonania prac zgodnie z zawartq umow~ Na skontrolowanych dokumentach bral< jest podpis6w asab odpowiedzialnych za kontrol~ formalno-rachunkowq, podpisu Dyrektora Programow~go WSTW, jak r6wniei: wystawc6w rachunk6w. Brak podpis6w Dyrektora Programowego WSTW na protolmfach zdawczo~odbjorczych zatqczonych do umaw o dziefo oraz podpis6w wykonawc6w. m. Negatywnie nalei:y oceni6 prowadzenie gospodarki kasowej. Do czasu kontroli nie funkcjonowafa Instrukcja kasolna, kt6ra zostala wprowadzona dopiero wdniu 10 maja 2012 roku. Nie przestrzegano zapis6w Zasad polityki rachunkowosci w zakresie obrotu got6wki w kasie. Ka~ prowadzit pracownik bez pisemnego powierzenia tego obowiqzku oraz przyj~cia odpowiedzialnosci materialnej. W zakresie 33 Protoko!y przyjfilcia ustnych wyjasnien z dnia 26 kwietnia 2012 roku oraz z dnia 31 stycznia 2013 roku 14

15 obowi~zk6w sjuzbowych z dnia 31 maja 2007 roku pracownikowi temu powierzono jedynie przygotowywanie i sporzqdzanie raportu kasowego za dany okres rozliczeniowy. W wyniku inwentaryzacji kasy stwierdzono niedob6r got6wki w kwocie z1. Jak wyjasniono 34 niedooor got6wk' w,kasie dotyczy~ zaliczki wyptaconej zleceniobiorcy na podstawie wniosku o zaliczk~ z dnia 181<wietnia 2ID12 roku, kt6ry nie uj~ty zostat w tresei raportu kasowego za miesiqc kwiecien 2012 roku. Wniosek o zaliczk~ zostat sprawdzony pod wzgl~dem merytorycznym przez kasjera oraz zatwierdzony do wyp;a1y przez Dyrektora (brak sprawdzenia formalno - rachunkowego przez g.6wnego ksi~gowego). W wyji3snieniach podano 35, ii zaliczka nie zostala uj~ta na raporcie kasowym, poniewaz zostala wy~acora osobie wykonujqcej prace stolarskie na podstawie umowy zlecenia, co potwierdzit zleceniobiorca IN pisemnych oswiadczeniu. PowyZsza zaliczka zostata przeznaczona na zakup materialow i rozliczona na podstawie przed!ozonych dowod6w ksi~gowych. Zwyjasnien wynika 36, ie na podstawie wnioskc.w o zaliczk~, kt6re nie byiy ujmowane na raportach kasowych wyptaeano gotowkf? dia 2 zleceniobiorcow, ktorzy C2~StO dokonywali zakupow materiarow dia instytueji. Wnioski o zaliezk~ zatwierdzaoe byf)' przez Dyrektora, przechowywane w kasie paneernej, a nast~pnie niszczone przez kasjera po przed!ozeniu rozliczenia. Jak wyjasniono 37 zdarzaty sif? przypadki, ii wnioski o zaliczkf? sporzqdzane byty rownlez dia Dyrektora. Z powodu zniszezenia wnioskow oraz braku ich kopii nie jest mozliwe ustalenie cz~stotliwosci oraz wysokosci dokonywanyeh wy~t na podstawie wniosk6w o zaliezk~. Siwierdzono nle~rawidfowosci w zakresie przekazywania srodk6w pieni~znych z rachunku bankowego do kasy~ \fil 2 przypadkach stwierdzono, ie okres przekazywania srodk6w pienif?inyeh z banku do kasy v~'nbsit od kilku dni do ponad 2 miesif?cy. Na raporcie kasowyn;l za miesiqc luty2011 roku ujf?to dow6d wplaty KP nr 11/02/2011 z dnia 1lutego 2011 roku oa kwotli z! z tytuiu wyplaty z rachunku bankowego w dniu 271istopada 2010 roku. Jak wyjasnion0 38 Dyrektor w dniu 1 lutego 2011 roku wpfacij do kasy got6wkf? w kwoeie zl, ktorq wyptacil z rachunku baokowego wdniu 27listopada 2010 roku. Na raporcie kasowym za miesiqc marzec 2012 roku uj~to 4 dowody wplaty KP wystawione w dniu 9 marea 2012 roku na fqcznq kwotf? i, ktore dotyczyty wczesniejszych wyplat gotowki z rachunku bankowego, tjo KP nr 25/03/2012 na kwot~ zl dotyczyt wyplaty z dnia 24 lutego 2012 roku; KP nr 26/03/2012 oa kwot~ zl dotyczyl wypiaty z dnia 1 i 2 marea 2012 roku; KP nr 28/03/2012 na kwotf?, zl dotyczy! wy~ty 2 dnja 4 marea 2012 roku oraz KP nr 27/03/2012 na kwotf? z! dotyciyt wy~aty z dnia 9 marea 2012 roku. Jak wyjasniono 39 w dniu 9 marea 2012 roku Dyrel<tor przekazal d~wody wyplaty gotowki z raehunku bankowego na fqcznq kwot~ zf bez przekazania got6wki do kasy. Na powyzszq kwotf? spofzqdzono wniosek o zaliczkf? ktory nie zostat ujf?ty w raporc; I<asqwym. W toku kontroii Dyrektor wpfach do kasy kwotf? zt, a na pozostalq kwot~ zf sporzctdzone zostafy w dniu 16 kwietnia 2012 roku 2 umowy cywilnoprawne w zakresie oklejania i maiowemia powierzchni "blue sercem" duzej cykloramy systemu montion controi w duzym studiu na kwot~ 5.607,48 zt (4.800 zf netto) oraz szlifowania, arylowania, gruntowania powierzchni "blue screem" duzej cyklc.ramy systemu montion controi w duzym studiu na kwot~ 5.607,48 zf (4.800 zl), przedlozone do kasy,a nast~pnje wystawione dowody wyptaty KW nr 139/2012 oraz 140/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 roku; podpisane przez wykonawcfi bez wyplacenia gotowki z kasy. 34 Proto1<61 z inwentarizacji kasy 35 Protok61 z inwentaryzacji k~y 36 Protokoly z przyj!2cia ustnych wyjasnien z dnia 31 stycznia 2013 roku oraz z dnia 26 kwietnia 2012 roku. 37 Protoköly z przyj!2cia ustnycn wyjasnien z dnia 31 stycznia 2013 roku oraz z dnia 26 kwietnia 2012 roku. 38 Protok61 z przyj~cia uslnych,wyjasnien z dnia 31 stycznia 2013 roku. 39 ProtokOly z przy.i~cia ustnycil wyjasnien z dnia 31 stycznia 2013 roku oraz z dnia 26 kwietnia 2012 roku. 15

16 Nie zalqczano dol<ument6w zr6dtowych w postaci um6w cywilnoprawnych oraz rachunk6w pod raporty kasowe, z wyjqtkiem rachunk6w przedstawianych przez 2 osoby wykonujqc9 usfug~ sprzqtania. Wypfata wynagrodz~nia z tytutu realizacji um6w cywilnoprawnych nast~powata poprzez wystawienie zast~pczych dowodpw wyptaty - KW, bez przechowywania pod raportami kasowymi dokument6w zr6dfowych wpostaci rachunk6w i um6w cywilnoprawnych. Jak wyjasnio'n0 40 po okazaniu w kasie przez wykonawc~ rachui1ku do umowy. zatwierdzonego przez dyrektora wystawiano dow6d zast~pczy KW, na kt6rym wykonawca potwierdzal odbi6r goi6wki. Na dowodzie wyptaty KW wpisywano dat~ zawarcia i tytul umowy okazanej w kasie, bez zatrzymywania w kasie rachunku wykonawcy bqdz wykonania jego kserokopii. Przed wypfatqpracownik otrzymywat ustnie ad Dyrel<tora zatwierdzenie do wyptaty. W przypadku 8 z; 55 um6w cywilnoprawnych wystewhy nieprawidfowosci polegajqce na tym, iz daty zawarcia um6w oka~ane do I<ontroli z Dziatu Ksi~gowosci byly niezgodne z datami zawarcia um6w wskazanych na dowqdach wyplaiy KW. Brak kontroii fun~ejonalnej gospodarki kasowej. Zaden z raport6w kasowych, sporzqdzonych za okres od stycznia 2011 roku do marca 2012 roku nie zostat zatwierdzony przez dyrekto ra, ca jest niezgodne pkt 3.2 Z~ad polityki rachunkowosci stanowiqcym, ii wydatki!<asowe Sq zatwierdzane przez kierownika jednosu:i. 'Zaden z raport6w kasowych za ww. okres nie zawiera sprawdzenia pod wzgl~dem formalno - rachunkowych przez gt6wnego ksi~gowego. Na 15 sposröd 18 badanych raport6w kasowych brak podpisu osoby sporzqdzajqcej dokument. Powyzsza nieprawidtowos6 zostata naprawiona w toku kontroii, tjo raport kasowy za miesiqc kwiecjen 2012 zawiera zatwierdzenie dyrektora, za miesiqe maj 2012 roku - gl6wnego ksi~gowego, a za miesiqc czerwiee 2012 roku - podpis osoby sporzqdzajqcej, sprawdzenie przez samodzielnego ksi~gowego i gt6wnego ksi~gowego oraz zbtwierdzenie dyrektora. Raparty kasowe nie mialy stosownej numeraeji, odoosily si~ konkretnych miesi~cznych okres6w. Dowod6w wpraty KP, wszezeg6lnosci przedstawiane przez Dyrektora nie zawierajq podpis6w osoby dokonujqcej ~aty. W zwiqzku z brakiem okreslenia pogotowia kasowego przeehowywano w kasle znaezne kwoty, np. stan kasy na koniec marca 2011 roku wyni6st zf (w tym stan poprzedni kasy 9.176,13 zf t przych6d ,08 zt, z tego 9 pobran z banku przez Dyrektora na kwot~ zl, rozch6d ,21 zf); stan kasy na koniee maja 2011 roku - 22,413,25 zt, (w tym stan poprzedni kasy ,18 zi, przych6d ,18 zf, z tego 13 pobran z banku przez Dyrektora na kwot~ zf, rozch6d ,11 zl); stan kasy na koniee wrzesnia 2011 roku wyni6st ,32 zi (w tym stan poprzedni kas)' ,80 zt, przych6d ,50 zt, z tego 5 pobran z banku przez Dyrektora na kwot~ zl, rozch6d ,98 zf). IV. O sfabosci systernu kontroii finansowej swiadczy nadptata przez Wytw6rni~ kwoty zl brutto z tytutu zapfaty za faktur~ VAT w zakresie produkeji filmu oraz brak potwierdzenia poniesienia wydatku na cel wskazany na opisie faktury VAT w wysokosci zt w zakresie ustugi gastronomicznej. W dniu 3 CZerNGa 2011 roku Wytw6rnia zawarta umow~ w zakresie produkeji fi.lmu na 0961n(:\ wartosc zf brutto, a nast~pnie w dniu 14 czerwca 2011 roku podpisata kolejnq umow~ z Podwykona'NCq M realizacj~ tego samego filmu. Wartosc prac okreslonyeh w umowie z Podwykonaw-:q wyc~niono na zl brutto, ptatnq w trzech transzach. Wartosc ostatniej transzy zostata zawyzona o kwot~ zt netto (7.380 zf brutto), gdyi Podwykonawca wdniu 3 pezdziernika 2011 roku wystawil faktur~ VAT Nr 1JARG/10/2011 w kwocie netto zl ( zt brutto) zamiast zgodnie z UmO'Nq z{ netto ( z~ brutto). Zawyzona faktura zostala optacona przez WFF w calosci. Na'ewersie przedmiotowej faktury zamieszczono sprawdzenia pod wzgl~dem 40 Protok61 z przyj~ci3 uslny:hwyjasnien z dnia 31 stycznia 2013 roku oraz 26 kwietnia 2012 rol<u 16

17 merytorycznym, formalno - rachunkowym oraz zafwierdzenie do wyplaty przez Dyrektora WFF, bez opisu merytcrycznego oraz stwierdzenia zakvojalifikowania dowodu zr6crowego do uj~cia w ksi~gach rachunkol/liych przez wskazanie miesiqca oraz sposobu jaga uj~cia w ksi~gach rachunkowych (dekretacja) i podpisu osoby odpowiedzialnej za te wskazania. Do zakonczenia czynnosci kontrolnych nadptata w kwocie zt brutto nie zostata skorygowana. Z uzyskanych wyjasnien 41 wynika, il w dniu 20 lutego 20'13 rok~ Podwykonawca wystawit faktur~ korygujqcq Nr 1Jkorf2013 na nadptaconq kwot~, natomiast w dniu 11marea 2013 roku zwrocit powyzszq kwot~ na rachunek CeTA. Ponadto w umowie zdoia 14 czerwca 2011 roku zawaliej z Podwykonawcq jednostronnie dokonano zmiany daty jej za1f/arcia przez osob~ do tego nieuprawnionq. Zmiana polegajqca na skresjeniu poprzedniej daty opatrzona zostata parafq osoby nie b~dqcej stronq tej umowy, przy naniesionej zmianie brak jest innych podpisow. Nierzetelnie opisano faktur~ VAT nr 172J2011/RMW z dnia 15 sierpnia 2011 roku (dzien wolny od pracy) z tytulu ustugi gastronomicznej na kwot~ z+, przedlozonq do zaptaty przez Dyrektora. Na odwrocie fak:ury zamieszczono opis, ii wydatek dotyczy spotkania z producentem i reiyserem z Berlina w sprawie omowienia programu wystawy Dyrektora Programowego WSTW, czego nie potwierdzif Dyrektor Programowy WSTW. Z wyjasnien pana Roberta Gawtowskiego z dnia 6 lutego 2013 roku 42 wynika, te faktura dotyczyfa jego spotkania w obecnosci petnomocnika ds. kultury Konsulatu Generamego Republiki Federalnej Niemiec z goscmi z Saksonii j Turyngii. Spotkanie dotyczyfo projektu WSTW oraz wystawy organizowanej przez Dyrektora Programowego w Berlinie. V. Negatywnie nale?y ocenic nieterminowe regulowanie zobowiqzari dotyczqcych odprowadzania sk~adek ZUS, z tytufu podatku dochodowego od osab fizycznych, podatku od nieruchomosci, opiaty za wieczyste uiytkowanie oraz ptatnosci za wykonane usfugi, czym naruszono art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20q9 roku o finansach publicznych. 43 Z ewidencji ksi~gowej oraz wyciqgow bankowych wynika, ie z powcdu ppoznien zapiacono odsetki wtqcznej wysokosci ,80 zt. Ponadto zaptacono odsetki w kwocie zt z tytufu korekty w wysokosci ,54 z~ wynikajqcej z protokoiu kontroii Z$kfadu Ubezpieczen Spotecznych w zakresie prawidlowosci i rzetelnosci obliczania sktadek na ubezpieczenie spoleczne za okres Nieterminowo ::Iokonywano zaplaty podatku od nieruchomoscl. Kwota podatku od nieruchomosci wyniosta Z1 ma 2011 rok, oraz na 2012 rok, wtym ,50 zt na dzieri 30 czerwca 2012 roku, co wynika z deklaracji podatkowych. 44 Jak wyjasniona,45 zmniejszenie kwoty podatku w 2012 roku v..'ynika, z weryfikacji danych powierzchni opodatkowania. Z ewidencji ksi~gowej wyciqg6w bankowy'chi wynika, te nieterminowo regulowano miesi~czne raty podatku od nieruchomosci, w wysokosci zr w 2011 roku oraz w wysokosci zf w 2012 roku. Z powodu opåinienia w zaplacie zaplacono:odsetki wfqcznej kwocie 5.590,40 zt, w tym zt za 2011 rak oraz 446, 40 zt za 2012 rok. 46 Opoznienia wystqpify w przypadku wszystkich miesi~cznych skladek za okres od stycznia 2011 mku d~ kwietnia 2012, z wyjqtkiem miesiqca czerwca 2012 roku i wyniosty od 15 do 292 dni. Stwierdzono, ie zapis~ na koncie rozrachunki z Urz~dem Miejskim - podatek od nieruchomosci za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 raku oraz za okres od 1 stycznia 2012 roku oraz 41 Wyjasnienie z dnia 22 :;zei'wca 2013 roku (pismo znak L.dz. 376/2013) 42 Wyjasniema pana Roberta Gawlowskiego z dnia 61ulego 2013 roku 43 Dz. U. z 2009 r. Nr 157. poz Z p6i:n. zm. 44 Deklaracja na podalek doc~odowy ad nieruchomosci na 2011 rak oraz na 2012 rok, zapisy na koncie 225 podatek od nieruchomosci - Urzqd Miejski, zesuowieni3 sporzqdzone Samodzielnego ksi~gowego. 45 Wyjasnienie Samodzielnegö I(si~owego, pismo znak I.dz. 103/2012 'aku zdnia 7 marca 2012 roku. 46 Zestawienie sporz<tdzone Samodzielnego ksil2gowego. 17

18 do 30 czerwca 2012 roku Sq niezgodne z danymi zawartymi na wyciqgach bankowych w zakresie wysokosci sldadek podatku oraz odsetek, np. z wyciqgu bankowego z dnia 'I lipca 2011 roku wynika, ie zaplacono kwot~ zt tytulem podatl~u za miesiqce styczen-kwiecien 2011 roku, podczas gdy na koncis zaksi~gov/ano jedynie kwot~ zt, z wyciqgu bankowego Z dnia 1 maja 2012 roku wynika, ie zaptac:oho kwot~ ,83 z~ tytu~em podatku za miesiqce styczen-marzec 2012 roku z odsetkami, podczas gdy na koncie zaksi~gowano Jedynie kwot~ ,83 zt, z wyci~u bankowego zdnia 1 czenl1lca 2012 roku wynika, ze zapjacono kwot~ 7,720,40 zl tytutem podatku od nieruchomosci za kwiecien 2012 roku wraz z odsetkami, podczas gdy na kancie 225 zal(si~gowano kwot~ jedynie kwot~ zt Ponadto saldo kanta razrachunki z Urz~em Miejskim - padatek ad nieruchomasci jest niezgodne z ustaleniem salda z tytufu podatku od nieruchamosci na dzien 30 czerwca 2012 roku w pismie otrzymanym od Urz~du Miejskiega Wroclawia z dnia 24 sierpnia 2012 roku. Pa zakonczeniu ezynnosci kontrolnych inst}'illcja zwr6cha si~ do Urz~du Miejskiego Wrodawia celem wyjasnienia salda zobowiqzan wobec Urz~du Miejskiego, jednakie informacje otrzymane od Urz~du Miejsl<iego w, pismie z dnia 2 kwietnia 2013 roku r6znicl. si~ z ustalonym saldem z tytulu podatku od nieruchomosci we wczesniejszym pisnie z dnia 24 sierpnia 2012 roku oraz z kwotaml zaksi~gowanymi na koncie instytucji. Nie dotrzymywano terminu opiatyz tytulu wieczystego uzytkowania, kt6ra w 2011 roku wyniosla ,58 zt rocznie,: Z powodu op6znienia w zaptacie wynoszcl.cego ad 250 do 368 dni zaksi~gawano i zaptacono odsetki wkwocle zt Siwierdzono, ie za okres ad 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku na koncie 226 ~ ro!zrachunki z Urz~em Miasta - wieczyste uiytkowanie zaksi~gowano odsetki w Iqcznej wysokosci :3.039 zl, podczas gdy faktycznie zaplacono w dniu 2 kwiemia 2012 roku odsetki wkwocie 1,496 zi. Na koncie rozrachunki z Urz~dem Miasta - wieczyste uzytkowanie za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wyst~puje saldo w wysokosci zt i dotyczy naliezonych i niezaplaconych odseiek z tytutu wieczystega uzytkowania za 2011 rok. Powyisze saldo r6ini si~ ad infarmacji uzyskanych od Urz~du Miejskiego Wroclawia w pismie z dnla 10 kwietnia 2013 roku. Nieterminowo regl;llowano zaliczl<i na podatek dochadowy ad as6b fizycznych. Z powodu op6znienia zaptacono odsetki wtqcznej kwocie 1,888,40 Zf, w tym 1.810,40 zl za 2011 rok oraz 78,00 zl za 2012 rok, Opoiniema wysu:tpity w przypadku zaliczek za nast~pujqce miesi~ce: marzec - kwiecien 2011 rol<u, listapad - grudzien 2011 roku, styezer'l-iuty 2012 rolm oraz kwiecien 2012 roku i wyniosfy od 6 do 292 dni. Jak wyjasniol10 47, miesi~czne rozliczenie podatku dochodowego od os6b fizycznych nast~powalo poprzez przeksic190wanie nadwyzki podatku VAT naliczanego nad VAT naleznym. Najwi~ksze op6znienie w zaplaeie podatku dotyczyro miesicl.ca marea 2011 roku, kt6ry zostat zaplacony dopiero w dniu 2 kwietnia 2012 roku, Biura rachunkowe prowadzqce ksi~gi rachunkowe nie doi~czyla do deklaraeji VAT 7 za miesiqc marzec 2011 roku pisma z prosbq o przeksi~gawanie nadwyiki podatku VAT naliczonego nad naleinym, W zwi~zku z powyzszym podatek VAT zostat zwr6cony na konto CeTA w czerwcu 2011 roku,:a nie dopatrzano si~ braku zaptaty padatku dochodowego. Z powadu nieterminowego regulowania skladek ZUS zaptacano odsetki w lqeznej kwocie 5,017 zt, wtym 4,733 zt za 2011 rok oraz 284 zt za 2012 rok,48 Nieterminowo dakpnywano ptatnasci za faktury VAT w zakresie swiadczenia ustug achrony, Z tytutu nieterminowe~o regulawania zobowiqzan wobec firmy za faktur~ nr /2012/FVS z dnia 30 kwietnia 2012 roku zaptacono odsetki wwysokosci 216,85 Zf. 47 Wyjasnienia Samcdzielnegl? ksi~gowego. 48 Zestawienie dotyc:::a.ce skla~ek ZUS, sporzqdzone przez Samodzielnego :\si~gowego. 18

19 VI. Negatywnie ralezy oceni6 brak udokumentowania przeprowadzenia i rozliezenia inwentaryzacji, jak r6wniez brak uregulowan wewn~trznych w zakresie procedury jej pizeprowadzania. W toku kontroii nie okazano podpisan~go protokolu z przeprowadzonej inwentaryzacji. Jak wyjasniono 49 w jednostce znajduje si~ iylko pilk pn. "Ewideneja srodk6w trwalych 2009", kt6ry zostat zapisany wprogramie Excel przez biuro rachunkbwe w roku 2009 oraz wydruk z ww, pliku, kt6ry nie jest podpisany. Zwyjasnien50, wynika takze, iz cz~sc srodk6w trwafych nie byta w' og61e zaewidencjonowana w programie ksi~gowym Rewizor, a arnortyzacja w pbprzednich latach byta naliczana r~cznie w oparciu o phk z inwentaryzacjq. Ponadto wyjasnion0 5 1, ze w 2011 roku nie przeprowadzono inwentaryzacji srodk6w trwatych. Na dzien 8 listopada 2011 roku (przeksztatcenie WFF w CeTA) oraz 31 grudnia 2011 roku zostajy przygotowane pctwierdzenia sald dia odbiorc6w usfug oraz przeprowadzona inwentaryzacja srodk6w pieni~znych.../ kasie: W dniu 12 listopada 2012 roku wydano zarz<:tdzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 62. Do zakonczenia czynnosci kontrolnych jednostka nie posiadata petnej dokumentacji pizeprowadzonegc spisu z natury. Uzyskano wyjasnienie 53, ii inwentaryzacja zostata rozpoez~ta w miesiqcu wrzesniu'2012 roku, trwala do konea 2012 roku i nie zostata ukonezona na dzien 31 grudnia 2012 roku, gdyz as(!)by wyznaczone do przeprowadzenia spisu poszczeg61nych magazyn6w zostaly zaangazowane w ukonezenie projektu WSTW w miesiqeu styezniu 2013 roku. VII. Zastrzezenia dctyezq udzielania zam6wien publicznych z pomini~ciem przepisåw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 rokj Prawo zam6wien publieznych oraz Regulaminu udzielania zam6wien publicznyeh. Od 2011 roku obowi<:tzywat Regulamin zam6wieli publicznych,54 jednak gros jego zapis6w nie byte stosowane, w szcze.g6lnosci odnosnie zawierania um6w,. kt6rych przedmiotem byly ustugi, roboty budowlane lub sporzatdzanie rejestr6w okreslonyeh w 7 Regulaminu, 1. Nie zamieszczono w Dzienniku Urz~dowym Unii Europejskiej ogloszenia oa dostaw~ i montaz dia potrzeb studia filmow.ego Wroelawskieh Studi6w Technologii Wizualnych kolistej konstrukcji drewnianej - eykloramy oraz prototypowych konstrukcji drewnianyeh sktadajqeych si~ z: a) matej kolistej konstrukcji drewnianej - cykla' y, b) obrotowej sceny, e) contrai room - pomieszczen rezyserki filmowej i serwerowni wraz z " frastrukturq" ezym naruszono art. 11 ustawy z dnia 29 styeznia 2004 roku Prawo zam6wien publicznych 55. Wokresie od 3 marea 2011 roku do 15 lipaa 2011 roku przeprowadzono dwa odr~bne post~powania o udzielenie zam6wienia publieznego, kt6re wygrat ten sam wykonawca. Pierwsze postelpowanie w zakresie montazu kolistej kon strukcji drewnianej - cykloramy przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Wartosc podpisanej w dniu 25 marea 2011 r. umowy wynosi ,00 z1 netto ( ,00 Zf brutto). Natomiast drugie, dotyez<:tce dostawy i montaiu prototypo~yeh konstrukcji drewnianyeh sktadajqcych sitz z: a) matej kolistej konstrukcji drewnianej - cykioramy, b) obrotowej seeny, c) controi room - pomieszczen rezyserki filmowej i serwerowniwraz 4 infrastruktur<t przeprowadzono w trybie przetargu ograniczonego. WartoS<: podpisanej w dniu 13.lipca 2011 r. umowy wynosi ,00 Zf netto ( ,00 zf brutto). Kazde z przedmiotowych PQsttzpowan zostato opisane dwoma identycznymi kodami (CPV: i ), a ich tslczna wartosc netto wynosi ,00 zf tj ,40 eura i przekracza prag aura dia d(lstaw lub usfug, wymieniony w rozporzqdzeniu Prezesa Rady Ministr6w z dnla 23 grudnia 2009 r iv sprawie kwot war10sci zam6wien oraz konkurs6w, od kt6rych jest uzalezniony obowietzek przekazywania ogtoszen Urztzdowi Ofiejalnyeh Publikaeji Wsp61not Europejskich s5. 49 Wyjasnienie z dnia 24 slycznia 2013 roku. 50 Wyjasnienie z dnia i 7 lutago 2013 r. 51 Wyjasnienie z dnia 24 sty:;zhia 2013 roku. ~ Zalqcznik da wyjasnien z dnja 24 stycznia 2013 L 53 Wyjasnienie z dnia 171ut6go 2013 raku 54 Zarzqdzenie Dyrektora 'Nftworni Filmöw Fabularnych we Wroclawiu zdnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie ust$lenia Regulaminu Zamöwien Publicznych'N Wytwömi Filmöw Fabularnych we Wroclawiu. 55 Dz, U. z 2010 L, Nr 113. ~{)z (Dz.U. z 2009 r, Nr 224. poz

20 Nie zabezpieczono srodkow na realizacj~ zamowienia prototypowych konstrukcji drewnianych sktadajqcych sili) z: a) malej koliste] konstrukcji drewnianej - cykloramy, b) obrotowej sceny, c) oontrol room - pomieszczen rezyserki filmowej i serwerowni wraz z infrastrukturq przeprowadzonego w trybie przetargu ogranigzonego. Na wniosku z dnla 27 kwietnia 2011 roku o przeprowadzenie zamowienia brak jest podpfsu gtownego ksi~gowego w zakresie zabezpieczenia srodkow finansowych oraz podpisu dyrektora zatwierdzajqcego niniejszy wniosek do realizaeji. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 57 kierownik jednostki jest odpowiedzialny za eafosc gospodarki finansowej tej jednostki, natomiast do podstawowyctl' obowiqzkow g!ownego ksj~gowego nalezy wykonywanie dyspozycji srodkami pieni~znymi (art. 54 ust. 1pkt 2 ustawy o finansach publieznych) oraz dokonywanie wst~pnej kontroii w :zakresie zgodnosci operaeji gospodarczych i finansowych z planem finansowym (art. 54 ust 1 pkt 3 lit. a. ww. ustawy). Brak na wniosku podpisow potwierdzajqcych zabezpieczenie srodkow finansowych i zatwierdzenie go do realizacji stanowi naruszenie wewn~trznych procedur zawartych w 13 pki4. j pkt 6. Regulaminu zam6wien publicznych wwytw6rni Film6w Fabulamych we Wrodawiu. 58 Stwierdzono rozbieine wartosci szacunkowe ujelte w dokumentach post~powania przeprowadzonego w trybie przetargu ograniczonego. We wniosku Zamawiajqcy ustam szacunkowl:\. wartosc netio zamowienia w kwocie ,90 zt ( ,46 z. brutto), wartosc netto zostata potwierdzona w pkt 2. ppkt 2. protokrnu post~powania w trybie przetargu ograniczonego Bezposrednio przed otwarciem ofen Zamawiajqcy podat tyjko kwot~ w wysokosei brutto ,00 zt (pkt 11 ppkt 1 ww. protokotu), natorriast w ogtoszeniu o udzieleniu zamowienia - dostawy z dnia 15 lipea 2011 roku Zamawiajl:\.cy podal szacunkowq wartosc zam6wienia netio w kwocie ,96 zt, co po doliczeniu 23% podatku VAT wynosi ,00 zf brutto. Ponadto nia zam\eszczono informaeji o zwi~kszeniu srodkow przeznaczonych na realizacj~ ww. zam6wienia. Ustalorio, ie oferta z najniiszq cenq przewyzszata kwotf?, kt6rq zamawiajqcy zamierzat przeznaczyc na sfinansowanie zam6wienia. Bezposrednio przed otwarciem ofer'! zamawiajqcy podal kwot~ ,00 zf brutto 59, naiomiast z Wykonawcq zawarto umow~ na og61nq kwot~ ,00 z1 brutto. Wdokumentacji przekazanej kontrolujqcym dotyczqcej przedmiotowego post~powania brak jest dokumentu swiadczq~go o mozliwosci zwj~kszenja przez Zamawiajqcego kwoty na realizacj~ tego zamowienia do cer,y najkorzystniejszej oferty. Podkresli6 naleiy, ie jest to niezgodne z przepisem art. 93 ust.1 pkt 4 Pzp. 2. Nie przeprowadzqno post~powania o udzielenie zam6wienia publicznego na ochron~ mienia na terenie obiektu Vii roku ~011. lqczna wartosc faktur opfaconych w 2011 roku z tytulu ochrony mienia wynosi.a Zf netto i przekroczyta kwot~ eur0 6D okreslonq w art. 4 pkt 8. ustawy Prawo zam6wieli publicznyc!1 61 jako wartos6 progowct powodujqc tym samym obowiqzek przeprowadzenia post~powania o udzi$lenie zamowienia publicznego. Ustalono, ze firma wytoniona w 2005 roku na podstawie post~powanja o udzielenie zam6wienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cen~, nieprzerwalnie swiadezyta ustugi w zakresie ochrony do kwietnia 2012 roku W dniu 11 maja 2005 roku podpisano 'pierwszq umow~, kt6ra obowiqzywata trzy lata, tjo do dnia 12 maja 2008 roku. W okresie od13 maj~ 2008 roku do 29 kwieinia 2009 roku brak jest pisemnej umowy stanowiqcej podstaw~ wsprnpracy. Natomiast, w dniu 30 kwletnia 2009 roku podpisano umow~ na czas nieokreslony. hla podstawie przedmiotowej umowy powyisza firma swiadczyta ustugi w zakresie 57 (Dz. U. z 2009 L. f lr 157 poz. 1240) 58 Zarz<tdzenie dyrektcra Wylwomi Filmow Fabularnych we Wroclawiu z dnia 3 styczoia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu zam6wien publicznych w Wytworni Filmow Fabulamych we Wroctawiu 59 Wartosc podana ~~ ~k1 'i ppkt 1. protokolu pgstti1powania w trybie przetargu ograniczooego. 'o W2011 roku kwolq ba2.:)\f}q!n przeliczeniu os PLN po kursie byta kwots , zl. 61 (Dz. U. z 2010 r. n: 113 poz. 759 z pözn. zm.). 20

Protokol. Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na

Protokol. Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na Do uzytku stuzbowego Protokol Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 200?r. w Przedszkolu Publicznym w Strzyzowicach przez gtownego specjalist? ds. kontroli wewnettznej Matgorzat?

Bardziej szczegółowo

ZARZJ\DZENIE NR 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 1 MARCA 2011 r.

ZARZJ\DZENIE NR 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 1 MARCA 2011 r. ZARZJ\DZENIE NR 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 1 MARCA 2011 r. w sprawie: ustalenia wzorow wniosku i umowy 0 udzielenie dotacji oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania polegajqcego

Bardziej szczegółowo

SPRAW ZD NIE. na podstawie upowa2nienia z dnia 13.10.2006r. Nr 91/06, wydanego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

SPRAW ZD NIE. na podstawie upowa2nienia z dnia 13.10.2006r. Nr 91/06, wydanego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu. Do u2ytku slu2bowego SPRAW ZD NIE z kontroli dora±nej przeprowadzonej w UrzQdzie Skarbowym w Koninie w dniach 19-23 pa±dziernika 2006r. przez pracownikow Wydzialu Nadzoru Izby Skarbowej w Poznaniu: - Teresa

Bardziej szczegółowo

Zarz'ldzenie nr 5112011 W6jta Gminy Bytnica z dnia 27 grudnia 2011 roku. ZARZi\DZAM, CO NASTF;PUJE

Zarz'ldzenie nr 5112011 W6jta Gminy Bytnica z dnia 27 grudnia 2011 roku. ZARZi\DZAM, CO NASTF;PUJE Zarz'ldzenie nr 5112011 W6jta Gminy Bytnica z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie: wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumenttlw. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ZARZ1\DZENIE NR 29/2012 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 11 maja 2012 r.

ZARZ1\DZENIE NR 29/2012 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 11 maja 2012 r. ,. ZARZ1\DZENIE NR 29/2012 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 11 maja 2012 r. W sprawie szczegolnych zasad sporz'ldzania, obiegu, kontroli i przechowywania dowodow ksi~gowych dotycz~cych projektu pn. "Poprawa

Bardziej szczegółowo

F-01/1-01. kwartat. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym. rok 2010 PKD: oraz o nakladach na srodki trwale

F-01/1-01. kwartat. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym. rok 2010 PKD: oraz o nakladach na srodki trwale REGON: PKD: 8-4 ID 774 7Z KROSNO GtdWNY URZAD STATYSTYCZNY, al. NlepodlegtoSci 8, -95 Warszawa F-/- Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakladach na srodki trwale kwartat II

Bardziej szczegółowo

Zarzqdzenie Nr OR,0 135,34,201l Starosfy Lw6weckiego

Zarzqdzenie Nr OR,0 135,34,201l Starosfy Lw6weckiego Zarzqdzenie Nr OR,0 135,34,201l Starosfy Lw6weckiego z dnia 28 grudnia 201lr. w sprawie procedury rozliczania dotacji udzielanych z budzetu Powiatu Lw6weckiego Na podstawie art. 251, 252 w nv. z art. 61

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadza si~ wzor protokolu zdawczo - odbiorczego, ktory stanowi zalqcznik nr 1

1. Wprowadza si~ wzor protokolu zdawczo - odbiorczego, ktory stanowi zalqcznik nr 1 Zarzqdzenie nr 69/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16 wrzesnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia wzoru protokolu zdawczo - odbiorczego i wzoru karty obiegowej dla pracownikow Urz~du Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL Z KONTROLI. fz uwzglgdnieniem zmian zaistnialych w okresie obj$tym kontrolq, data objqcia stanowiska stuzbowego)

PROTOKOL Z KONTROLI. fz uwzglgdnieniem zmian zaistnialych w okresie obj$tym kontrolq, data objqcia stanowiska stuzbowego) Opoiskt (jrzqd YVojewodzki WYDZlAt POLITVK! SPOtECZNEJ 45-082 Opole, u!. Piaslowska 14 PS.1.431.2.3.2011. LW PROTOKOL Z KONTROLI 1. Jednostka kontrolowana: Gmina Prudnik - Urza^d Miejski w Prudniku, ul.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. BK.0914-17/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 17 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 maja 2009

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Pruszkowie

Urząd Miejski w Pruszkowie Załącznik do Zarządzenia Nr 185/2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 16 grudnia 2015 roku Urząd Miejski w Pruszkowie Regulamin Kontroli wykorzystania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Miasta Pruszkowa

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE. o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE. o wyborze najkorzystniejszej oferty UNIA europejska europejski FUNDUS2 Projekt wsp6ff1nansowany ze irodk6w Europejskiego Funduszu RozwoJu GMINA BARCIANY NR SPRAWY: RGKiI.271.3.2015 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Barciany,

Bardziej szczegółowo

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy 16.08.2013 bzp1.portal.uzp.gov.plli ndexphp?og loszenie= show&paz}cja=163297&rok=2013-08-16 Adres strony internetowet na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.wup.kielce.pl/bip2/

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu. BK.0914-8/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 8 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 17 marca 2009 r. pracownicy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych.

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych. FB.V.0932 38-04 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Małopolskim Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie przy ulicy Krupniczej 11 a, 34 123 Kraków zwanym dalej MCZP, w dniach od 06 do 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

Protokół nr II/2005. Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 22.03.2005 r do 04.04.2005 r.

Protokół nr II/2005. Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 22.03.2005 r do 04.04.2005 r. Lędziny 04.04.2005 r Protokół nr II/2005 kontroli przeprowadzonej w instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Lędzinach, ul. Lędzińska 86. Kontrolę przeprowadziła inspektor

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK REFUNDACJĘ KOSZTÓW Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 7

WNIOSEK REFUNDACJĘ KOSZTÓW Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 7 WNIOSEK REFUNDACJĘ KOSZTÓW Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 7 Tytuł projektu Miejsce organizacji Kierunek - praca! Kompleksowy program wsparcia dla długotrwale bezrobotnych Kielce Okres realizacji

Bardziej szczegółowo

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane PrzesYfanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp. goy.pilindex.php?ogloszeme=l.r-'-tvv"",,,,,, ~ ~ Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

UMOWA. w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

UMOWA. w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych UMOWA w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zawarta dnia. roku,w Warszawie pomiędzy : firmą.. z siedzibą w Warszawie przy.. reprezentowaną przez zwaną dalej Zleceniodawcą, a :. Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO Załączniki Wniosku o Płatność Beneficjent przygotowuje/wypełnia wniosek o

Bardziej szczegółowo

w Bialymstoku wprowadzonego ZarzEdzeniem nr 13 Rektora Uniwersytetu

w Bialymstoku wprowadzonego ZarzEdzeniem nr 13 Rektora Uniwersytetu Zarzqdzenie nr 13 Rektora Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w strukturze organitacyinei atlministtacii cenlralnei orflz zmian w Regulaminie organizacyinym Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/55/09 Gliwice, 01 lipiec 2009 r. Pani mgr Iwona Hrycyna-Mutz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 ul. Pocztowa 31 Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Departament Księgowości i Rozliczeń Marek Ignaczewski Warszawa, 30.01.2014 r. Przekazywanie środków

Bardziej szczegółowo

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO w OPOLU

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO w OPOLU MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO w OPOLU 45 082 Opole, ul. Piastowska 14 tel.: +48 77 541 65 11 tel.: +48 77 541 6510 e-mail: tel./fax: +48 77 541 65 12 umwo@umwo.opole.pl www.umwo.opole.pl Opole,,i l

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, marzec 2013 Stowarzyszenie Normalne Paristwo Wprowadzenie do sprawozdania fmansowego A. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH Zawarta w dniu roku we Wrocławiu pomiędzy: 1) Biuro Rachunkowe Finesti a 2) Anna Małecka, Dagmara Nowak S.C. ul. Jedności Narodowej 45b 50-260 Wrocław Zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW Zawarta w dniu roku w Koszalinie pomiędzy: 1) Biuro Rachunkowe Eprofis a 2) Elżbieta Woźniak ul. Kretomińska 30 Kretomino 75-900 Koszalin Zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Udzielenie kredytu dtugoterminowego do kwoty 3.770.000,00 zt (stownie:

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Kielce, dnia 29 sierpnia 2011 r. WK-60.23.3606.2011 Pani Jolanta Anielska Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen. Franciszka Kamińskiego w Bejscach 28-512 Bejsce 233 Wystąpienie pokontrolne Regionalna

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie

Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie kontroli. Jeżeli koszty pośrednie rozliczane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA PRZECIWKO LEUKEMII 1M. AGATY MROZ-OLSZEWSKIEJ UL. GUSTAWA MORCINKA 5 LOK. 19 01-496 WARSZAWA. Sprawozdanie finansowe rok za 2009

FUNDACJA PRZECIWKO LEUKEMII 1M. AGATY MROZ-OLSZEWSKIEJ UL. GUSTAWA MORCINKA 5 LOK. 19 01-496 WARSZAWA. Sprawozdanie finansowe rok za 2009 " FUNDACJA PRZECIWKO LEUKEMII 1M. AGATY MROZ-OLSZEWSKIEJ UL. GUSTAWA MORCINKA 5 LOK. 19 01-496 WARSZAWA Sprawozdanie finansowe rok za 2009 If BILANS FUNDACJA PRZECJWKO LEUKEMII im. Agaty Mroz Olszewskiej

Bardziej szczegółowo

PR0T0K6l do uzytku shizbowego

PR0T0K6l do uzytku shizbowego PR0T0K6l do uzytku shizbowego / Kontroli przeprowadzonej zgodme z ramowym rocznym planem kontroli na 2006r. w Gimnazjum im.marszalka J6zefe Pflsudskiego w Psarach przez glbwnego specialist? d/s kontroli

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 24 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 sierpnia 2008 r. pracownicy Biura Kontroli i

Bardziej szczegółowo

BK /08. Pan Jerzy Zoń Dyrektor Teatru KTO w Krakowie ul. Gzymsików Kraków

BK /08. Pan Jerzy Zoń Dyrektor Teatru KTO w Krakowie ul. Gzymsików Kraków BK-04.0914-162-2/08 Kraków, dnia... Pan Jerzy Zoń Dyrektor Teatru KTO w Krakowie ul. Gzymsików 8 30-015 Kraków Referat Kontroli Finansowej Biura Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa przeprowadził,

Bardziej szczegółowo

1. Naczelnq_ Radq_ Lekarskq_

1. Naczelnq_ Radq_ Lekarskq_ Raport z konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o swiadczeniach opieki zdrowotnej Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dziafalnosci lobbingowej w procesie

Bardziej szczegółowo

z dnia..^2.^9, pazdziernika 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia w Starostwie Powiatowym w Bialej Podlaskiej

z dnia..^2.^9, pazdziernika 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia w Starostwie Powiatowym w Bialej Podlaskiej Zarzsjdzenie Nr...^... Starosty Bialskiego z dnia..^2.^9, pazdziernika 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia w Starostwie Powiatowym w Bialej Podlaskiej Na podstawie art.26 ust.li 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.5.2013 Gliwice, 31 październik 2013 r. nr kor. UM-545165/2013 Pani Barbara Kozak PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 ul. TARNOGÓRSKA 107 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/5/11 Gliwice, 10 czerwiec 2011 r. nr kor. UM-218175/2011 Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 032 230-6951 Fax +48 032 231-2725 pm@um.gliwice.pl

Bardziej szczegółowo

,(f/l,~r. m~ ~z Bl/stronaJri. Pan Michal Nowacki. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna. Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r.

,(f/l,~r. m~ ~z Bl/stronaJri. Pan Michal Nowacki. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna. Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r. WÓJT GMINY NOWOSOLNA ul. Rynek Nowosolna 1 92.703Lódz 35 lei (0-42)6~8-41-08. fax 648-41-19 Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r. Pan Michal Nowacki Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna Niniejszym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Załącznik nr 5 do SIWZ wzór umowy

UMOWA. Załącznik nr 5 do SIWZ wzór umowy Załącznik nr 5 do SIWZ wzór umowy UMOWA W dniu... r. w Łomży pomiędzy Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Łomży z siedzibą w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej 160 reprezentowanym przez: 1. Mariana Jana Czerskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 68/2016 BURMISTRZA ŁASKU. z dnia 15 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 68/2016 BURMISTRZA ŁASKU. z dnia 15 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 68/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad rozliczania dotacji przedmiotowej i celowej przyznanej Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.21.2015 Kraków, 26.08.2015 r. Pan Marek Chudoba Burmistrz Miasta Czchów Rynek 12 32-860 Czchów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ozawarcia umowy ramowej

ozawarcia umowy ramowej Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.artbem.pl BIP Warszawa: Prowadzenie zaj~c ogolnorozwojowych dla dzieci ( w grupach

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. wg umowy

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. wg umowy pieczęć Zleceniobiorcy data złożenia sprawozdania w Narodowym Instytucie Dziedzictwa RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Dziedzictwo kulturowe Ochrona zabytków archeologicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja księgowa

Dokumentacja księgowa Dokumentacja księgowa 1. Dokumenty księgowe, ich znaczenie i klasyfikacja Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej. Nazywa się je dokumentami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia nr 22/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka kultury i Sportu w Pyskowicach z dnia 03.12.2014 r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE I N S T R U K C J A Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 2/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 02.01.2013r W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KASOWA. Instrukcja ustala zasady gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Damasławku. Rozdział 1 POMIESZCZENIA KASY

INSTRUKCJA KASOWA. Instrukcja ustala zasady gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Damasławku. Rozdział 1 POMIESZCZENIA KASY Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or 0152-31/10 Wójta Gminy Damasławek z dnia 17 grudnia 2010r. INSTRUKCJA KASOWA Instrukcja ustala zasady gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Damasławku Rozdział 1 POMIESZCZENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego Zespolu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkol w Zaklikowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego Zespolu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkol w Zaklikowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego Zespolu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkol w Zaklikowie Rozdzial I Postanowienia ogolne 1 Gminny Zespol Ekonomiczno-Administracyjnych Szkol w Zaklikowie zwany dalej GZEAS"

Bardziej szczegółowo

Repki, dnia 10.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawcow Numer ogloszenia (postfipowania): 291824-2014 Nazwa zamowienia: "Zakup energii elektrycznej"

Repki, dnia 10.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawcow Numer ogloszenia (postfipowania): 291824-2014 Nazwa zamowienia: Zakup energii elektrycznej Repki, dnia 10.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawcow Numer ogloszenia (postfipowania): 291824-2014 Nazwa zamowienia: "Zakup energii elektrycznej" Dotyczy Postfpowania 0 udzielenie zamowienia pub/icznego

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr 11I?J12012 Zarz~du Powiatu w Olsztynie z dnia 119 l2qtrjcq 2012 r.

Uchwala Nr 11I?J12012 Zarz~du Powiatu w Olsztynie z dnia 119 l2qtrjcq 2012 r. Uchwala Nr 11I?J12012 Zarz~du Powiatu w Olsztynie z dnia 119 l2qtrjcq 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fmansowego za rok 2011 Zespolu Zaklad6w Opieki Zdrowotnej w Dobrym MieScie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

020-1 Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo Umorzenie Umorzenie pozostałych 080-1

020-1 Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo Umorzenie Umorzenie pozostałych 080-1 II PLAN KONT Dla Urzędu Gminy DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ. I Konta bilansowe KONTA W UKŁADZIE SYNTETYCZNYM KONTA W UKŁADZIE ANALITYCZNYM NAZWA KONTA 1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ 1. ZASADY OGÓLNE

INSTRUKCJA W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ 1. ZASADY OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2015 z 2 stycznia 2015 r. Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie INSTRUKCJA W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ 1. ZASADY OGÓLNE 1. Prowadzenie kasy powierza

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ Załącznik nr 7 do regulaminu kontroli zarządczej REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ 1 1. Kontrola finansowa jest elementem kontroli zarządczej. Jej przedmiotem są w szczególności procesy związane z gromadzeniem

Bardziej szczegółowo

Cz/onek Zespo/u Kontrolujqcego - Elzbieta Czaplak- Specjalista, Zesp6/ ds. Finansowo-Ksi~gowych

Cz/onek Zespo/u Kontrolujqcego - Elzbieta Czaplak- Specjalista, Zesp6/ ds. Finansowo-Ksi~gowych r L~ :~~-':l) WWPE Wfadza Wdrazajqca Programy Europejskie Informacja po kontroli na mlejscu projektu: "Internet szans,\ rozwoju Gminy lomianki", nr POIG.08.03.00-02-053/09 realizowanego przez Gmin~ lomianki

Bardziej szczegółowo

WoJFwodzki FuNdusz OclnRONy $RodowislcA

WoJFwodzki FuNdusz OclnRONy $RodowislcA WoJFwodzki FuNdusz OclnRONy $RodowislcA i CospodARki Wodcwf j w KATowicAch Psary, dnia 16 Iistopada2011 si Plebiscytowa 19.40-035 Katowice tel, (032) 60 32 200. fax: (032} 2&! 04 06 REGON. 271806983. NIP

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... Załącznik Nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa Zleceniobiorcy/(-ów),

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE STAROSTY POZNANSKIEGO Z DNIA 4.C.Q$.,J){JOW.

ZARZADZENIE STAROSTY POZNANSKIEGO Z DNIA 4.C.Q$.,J){JOW. ZARZADZENIE STAROSTY POZNANSKIEGO Z DNIA 4.C.Q$.,J){JOW. NR.~fJ:/.Q~... w sprawie zmiany zarzadzenia Starosty Poznanskiego nr 28/2002 z dnia 2. pazdziernika 2002 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

OGtOSZENIE O SPRZEDA2Y ZB^DNEGO MIENIA. STANOWIA.CEGO WtASIMOSd GMINY

OGtOSZENIE O SPRZEDA2Y ZB^DNEGO MIENIA. STANOWIA.CEGO WtASIMOSd GMINY OGtOSZENIE O SPRZEDA2Y ZB^DNEGO MIENIA RUCHOMEGO STANOWIA.CEGO WtASIMOSd GMINY OSTR6WEK 1. Wojt Gminy Ostrowek ogfasza przetarg pisemny na sprzedaz zb^dnego mienia ruchomego stanowiqcego wtasnosc Gminy

Bardziej szczegółowo

Oolnoslqski Wojew6dzki Inspektor Farmaceutyczny na podstawie art. 105 1 ustawy z dnia

Oolnoslqski Wojew6dzki Inspektor Farmaceutyczny na podstawie art. 105 1 ustawy z dnia OOLNOSLJ\SKI WOJEWOOZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY WE WROClAWIU Wrodaw, dnia31utego 2014r. Oolnoslqski Wojew6dzki Inspektor Farmaceutyczny na podstawie art. 105 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks

Bardziej szczegółowo

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju Wrocław, 25 listopada 2013 roku WK.60/318/K-35/J/13 Pani Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju ul. Kościelna 31 57-540 Lądek-Zdrój Regionalna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Placówce Wielofunkcyjnej Słoneczny Dom w Radomiu; Na podstawie Polecenia słuŝbowego Nr 23/2009 Prezydenta

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Placówce Wielofunkcyjnej Słoneczny Dom w Radomiu; Na podstawie Polecenia słuŝbowego Nr 23/2009 Prezydenta Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Placówce Wielofunkcyjnej Słoneczny Dom w Radomiu; Na podstawie Polecenia słuŝbowego Nr 23/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30.06.2009r., pracownik Biura Kontroli

Bardziej szczegółowo

INSTRUKC1A w sprawie ewidencji i kontroli druk6w scislego zarachowania w Starostwie Powiatowym w Pszczynie

INSTRUKC1A w sprawie ewidencji i kontroli druk6w scislego zarachowania w Starostwie Powiatowym w Pszczynie Za+qcznik do Zarzqdzenia Nr 20/2009 Starosty Pszczynskiego z dnia 29 czerwca 2009r. INSTRUKC1A w sprawie ewidencji i kontroli druk6w scislego zarachowania w Starostwie Powiatowym w Pszczynie 1 1. Druki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY : BUDYNEK ADMINISTRACYJNY. Adres : CIESZYN ul. Srebrna 2 działka numer 145 obręb 43. 43-400 Cieszyn, Rynek 1

PROJEKT BUDOWLANY : BUDYNEK ADMINISTRACYJNY. Adres : CIESZYN ul. Srebrna 2 działka numer 145 obręb 43. 43-400 Cieszyn, Rynek 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : BUDYNEK ADMINISTRACYJNY Adres : CIESZYN ul. Srebrna 2 działka numer 145 obręb 43 Inwestor : Gmina Cieszyn 43-400 Cieszyn, Rynek 1 Temat : Projekt remontu pomieszczeń Autor opracowania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 w Radomiu, ul. Biała 6.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 w Radomiu, ul. Biała 6. BK.0914-12/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 w Radomiu, ul. Biała 6. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 12 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 4 maja 2009

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

1. Nieterminowe złożenie sprawozdania. Zgodnie z umową ma to być do 30 dni od czasu zakończenia zadania - 12 pkt 2 umowy, określonego w 2 pkt 1. 2.

1. Nieterminowe złożenie sprawozdania. Zgodnie z umową ma to być do 30 dni od czasu zakończenia zadania - 12 pkt 2 umowy, określonego w 2 pkt 1. 2. 1. Nieterminowe złożenie sprawozdania. Zgodnie z umową ma to być do 30 dni od czasu zakończenia zadania - 12 pkt 2 umowy, określonego w 2 pkt 1. 2. Bardzo ogólnikowo opisane osiągnięte cele, rezultaty

Bardziej szczegółowo

Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska pl. Zwycięstwa Słupsk Słupsk, dn r.

Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska pl. Zwycięstwa Słupsk Słupsk, dn r. Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska pl. Zwycięstwa 3 76-200 Słupsk Słupsk, dn. 23.05.2016 r. ZAWiK-III.1711.6.2015 Pan Michał TRAMER DYREKTOR Państwowego Teatru Lalki "Tęcza" ul. Waryńskiego 2 76-200

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.7.2014 Gliwice, 16 październik 2014 r. nr kor. UM-557526/2014 Pan Andrzej Bismor SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 ul. ROBOTNICZA 6 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w 2010 roku przez Wydział Audytu

Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w 2010 roku przez Wydział Audytu Urząd Miasta Zielona Góra Wydział Audytu ul. Henryka Sienkiewicza 8a 65-443 Zielona Góra Zielona Góra, 31 stycznia 2011 r. AD.II.0910-1-2/10 id.1622834 Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w 2010 roku

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Nie podpisany elektronicznie. pieczęć Zleceniobiorcy data złożenia sprawozdania RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Program Ministra 1 Priorytet 1 ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie ustugi w zakresie recertyfikacji

1. Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie ustugi w zakresie recertyfikacji GMINA MIASTO RZESZOW Rzesz6w, dnia 26 maja 2015 r. URZJ\D MIASTA RZESZOWA WYDZIAt. ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY URZ~DU MIASTA RZESZOWA UL. MICKIEWICZA 11 35-064 RZESZOW TEL. 17 875 4996 Adres wydzialu

Bardziej szczegółowo

Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku

Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Zarzadzenia nr 107/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia terminu sktadania

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w ZIELONEJ GÓRZE

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w ZIELONEJ GÓRZE REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w ZIELONEJ GÓRZE ul. Chmielna 13, 65-261 Zielona Góra, tel.: 068 329 19 00, fax: 068 329 19 03 www.zielonagora.rio.gov.pl; e-mail:zielonagora@rio.gov.pl Zielona Góra, 2012.01.26

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 180236-2015 z dnia 2015-07-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie wybranych pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W Przedszkola nr 42O, w Warszawie Postanowienia o96lne Sr Rada Rodzic6w jest spotecznq, niezale2nq i samorzqdnq reprezentacjq wszystkich rodzic6w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

MARECKIE INWESTYCJE MIEJSKIE

MARECKIE INWESTYCJE MIEJSKIE MARECKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SPOtKA Z OGRANICZONt\ ODPOWIEDZIALNOSCIt\ SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKONCZONY DNIA 3 GRUDNIA 0 ROKU Marki, marca 03 roku MARECKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SPOtKA Z 0.0. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie netto to wynagrodzenie brutto pomniejszone o skladkg na

Wynagrodzenie netto to wynagrodzenie brutto pomniejszone o skladkg na Zadanie 51. Wynagrodzenie netto to wynagrodzenie brutto pomniejszone o skladkg na A. ubezpieczenia spdeczne, ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkg na podatek. dochodowy. B. ubezpieczenia spoleczne i zaliczkg

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DROBNE ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE W ZAKRESIE ADAPTACJI HALI PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNYM ZAPLECZEM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DROBNE ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE W ZAKRESIE ADAPTACJI HALI PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNYM ZAPLECZEM 1 S t r o n a Łódź, 6 lutego 2013 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DROBNE ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE W ZAKRESIE ADAPTACJI HALI PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNYM ZAPLECZEM Dotyczy realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIZEJ EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIZEJ EURO SZIU UNA OWA Szlichtyngowa, dnia 01.12.2016 r. RZPiP.27L2.15.2016.TW ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIZEJ 30 000 EURO Zamawiajqcy: GMINA SZLICHTYNGOWA ul.

Bardziej szczegółowo

RAPORT z wykonania Zadania w ramach. Programu Kultura Interwencje 2015 ze środków Narodowego Centrum Kultury. (nazwa zadania) w okresie od... do...

RAPORT z wykonania Zadania w ramach. Programu Kultura Interwencje 2015 ze środków Narodowego Centrum Kultury. (nazwa zadania) w okresie od... do... Nr umowy / 2015/KI Załącznik nr 4 do Umowy pieczęć Zleceniobiorcy wypełnia NCK RAPORT z wykonania Zadania w ramach Programu Kultura Interwencje 2015 ze Narodowego Centrum Kultury. (nazwa zadania) w okresie

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM~WIENIA. Zamieszczanie ogkszenia: obowiqzkowe. Ogloszenie dotyuy: zamdwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM~WIENIA. Zamieszczanie ogkszenia: obowiqzkowe. Ogloszenie dotyuy: zamdwienia publicznego. Goluchow: Przedmiotem zamowienia jest wykonanie: budowy dwoch wiat wystawienniczych dla wielkogabarytowych eksponatow muzealnych wraz z instalacjq elektrycznq i odgromowq. Wtascicielem dziatki na ktorej

Bardziej szczegółowo

RAPORT (CZĘŚCIOWY*/KOŃCOWY*) 1) z wykonania zadania w ramach. PROGRAMU ([#Program Nazwa] / [#Priorytet Nazwa]) [#Zadanie Nazwa] (nazwa zadania)

RAPORT (CZĘŚCIOWY*/KOŃCOWY*) 1) z wykonania zadania w ramach. PROGRAMU ([#Program Nazwa] / [#Priorytet Nazwa]) [#Zadanie Nazwa] (nazwa zadania) pieczęć Zleceniobiorcy data złoŝenia sprawozdania RAPORT (CZĘŚCIOWY*/KOŃCOWY*) 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU ([#Program Nazwa] / [#Priorytet Nazwa]) ze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

SWIZ można pobrać w Urzędzie Gminy pokój nr 5.

SWIZ można pobrać w Urzędzie Gminy pokój nr 5. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro na Remont korytarza w budynku Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie Zamawiający: Gmina Lipce Reymontowskie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia/spaździernika 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.66.2014.1 F.? w":?>wna * 10. 2014 f ^ Pan Andrzej Rolle Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie Dyrektor Powiatowej Stacji

Bardziej szczegółowo

5.4 Instrukcja kasowa. Część 1. Ogólna. Instrukcja ustala zasady funkcjonowania kasy w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Pleszewie.

5.4 Instrukcja kasowa. Część 1. Ogólna. Instrukcja ustala zasady funkcjonowania kasy w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Pleszewie. 5.4 Instrukcja kasowa Część 1. Ogólna Instrukcja ustala zasady funkcjonowania kasy w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Pleszewie. Instrukcja została opracowana na podstawie Ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.6.2013 Gliwice, 06 listopad 2013 r. nr kor. UM-564994/2013 Pani Małgorzata Bałuta PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 27 ul. TARGOSZA 3 44-121 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasto Rzesz6w-Urz~d Miasta Rzeszowa 35-064 Rzesz6w, ul. Rynek 1 NIP 8130008613

Gmina Miasto Rzesz6w-Urz~d Miasta Rzeszowa 35-064 Rzesz6w, ul. Rynek 1 NIP 8130008613 NACZELNIK PIERWSZEGO URZ~DUSKARBOWEGO WRZESZOWIE Protok61 z kontroli podatkowej przeprowadzonej w dniach 18,19,20,21 i 26 czerwca 2012 roku przez pracownik6w Pierwszego Urz~du Skarbowego w Rzeszowie: Iwon~

Bardziej szczegółowo

'l ~ WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2016

'l ~ WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2016 'l ~ Za{qcznik Nr 1 do Uchwaty Nr...1...1... Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 30 pazdziernika 2013 roku WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2016 z tego: dochody z tytulu dochody z tytutu Wyszczegolnienie

Bardziej szczegółowo

Zaf'lcznik ill 2 do Zarz'ldzenia Nr 14/2015 W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 27 marca 2015 r.

Zaf'lcznik ill 2 do Zarz'ldzenia Nr 14/2015 W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 27 marca 2015 r. Zaf'lcznik ill 2 do Zarz'ldzenia Nr 14/2015 W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 27 marca 2015 r. Sprawozdanie Roczne Gminnej Bihlioteki Puhlicznej w Wiecifni Koscielnej za 2014 rok. Gminna Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kasowa. stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

Instrukcja kasowa. stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2004 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. Instrukcja kasowa stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego 1 1 1. Za prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość na miarę małej i dużej NGO

Rachunkowość na miarę małej i dużej NGO Rafał Pecka Rachunkowość na miarę małej i dużej NGO Z łatwością przez rachunkowość i księgowość Podstawowe narzędzia księgowe dla niewtajemniczonych Cel nadrzędny prowadzenia rachunkowości Zadbanie o bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo