WYST~PIENIE POKONTROLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYST~PIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 KUI.:TURY l DZIEDZiCT\v',\ NA.RODOWEGO Warszawa, dniaao wrzesnia 2013 r. Pan Robert Banasiak Dyrektor Centrum T echnologii Audiowizualnych we Wroclawiu WYST~PIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroh w administracji rzqdowej1 (daler uslawa (j kontroll), Biuro Audytu Wewnt;:trznego i KontroIi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeprowadzifo kontrole w CentrJm Technologii Audiowizualnych we Wroctawill wzakresie: 1) prawidtowosci zawierania i roziiczania um6w cywilnoprawnych w 2011 roku, 2} kontroii organizacji jednoslki i gospodarki finansowej za okres od 2011 roku j! p6frocze 2012 roku. Czynnosci kontro!ne zostaty przeprowadzone przez pracownik6w Biura Audytu Wewnlitrznego ikontroli: Edytli Zbrog - g~6wnego specjalist,?, w terminie od 16 do 27 kwietnia 2012 roku oraz od 17 grudnia 2012 rcku do 31 stycznia 2013 roku, Iwor~ Wojcik - g!6wnego specjalistli, w terminie cd 21 do 31 stycznia 2013 roku w siedzibie Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrodawiu (kod pocz. 51~618), przy u!. WystawolJv'3 1. Centrum ~'echnologii Audiowizualnych (dalej: CeTA lub Centrum) zostafo utworzone w dniu 9 listopada 2011 roku przez przeksztaicenie Wytw6mi Film6w Fabuiarnych we Wrodawiu (dalej: WFF lub WytvI/ornia).2 Dziala!nosc Wytw6rni zamkn~ja si~ stratq bilansowq netto w kwocie 1,226 min zl, a CentrJm zyskien netto wkwocie 225 tys. Kierownikiern jednostki kontrolowanej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 maja 2012 roku byf pan Robert Ga~owski, ad 21 czerwca 2012 roku byt pan MareK Dqbrowski, a od 9 grudnia 2012 roku jest pan Robert Banasiak. Zgodnie z art. 47 'N?w. Z art. 46 ust 2 j 3 ustawy o kontroll przekazuj~ Panu Dyrektorowi Wystqpienie pokontm/ne. Dzialalnosc C ntrum Technoiogii Audiowizualnych wkontroiowanyro zakresie naleiy ocenic negatywnie, Podstawq do sformufowania przedstawionej oceny og61nej byig w szczeg6lnosci: brak pocsiawowych procedur regulujqcych funkcjonowanie jednostki, - niep~awjdlowosci w zakresie zawierania i rozliczania urn6w cywilnoprawnych polegajqce na braku dowod6w potwierdzajqcych wykonanie prac oraz wykonawcow Da podstawie zawartych urn6w, l Dz U 2iJ1 Ni lb~, roz ',)92. : rr 65 1VH1!s\-a Kuhury i Oziedzictwa Narodowego l dnia 9 hstopada 2011 roku Vi sprawie utworzenia panslwowej instytucji kultufjl Centrum 7edlno'ocH:Audiowizualnycn przez przeksztalcenis paristwowej instytucji fiimowej Wytw6rni Film6w Fabularnych we vvrodaw!u

2 niemoinosci dokladnego wskazania czasu i miejsca ich wykonywania, zawieranie um6w na uslugi i roboty' budowlane z pomini~ciem procedur zamåwien publicznych oraz niewlasciwe kwalifikowanie um6w jaka umowy o dziefo zamiast zlecenia, - zagini~cie umow cywilnoprawnych, - bral< udokumentowania przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji majq,tku, - niedozwolone prowadzenie gospodarki kasowej skutkujq,ce niedoborem got6wki w kasie, - nietermmowe regulowanie zobowiqzan publicznoprawnych skutkujqce zaptatq odsetek, - wydatkowanie na dzien 31 grudnia 2011 roku dotacji na stworzenie osrodka edukacyjnego pn. Wrocfawskiego Studia Technologii Audiowizualnych w kwocie zl na koszty niezwiq,zane z realizacjq ww. zadania. i. Podstawowq przyczynq wyst~powania licznych nieprawidtowosci byl brak funkcjonowania skutecznej i efektywnej kontroii zarzq,dczej i finansowej, w celu podejmowania dzialan wsposåb zgodny z przepisami prawa i procedurami wewn~trznymi, efektywny, oszcz~dny oraz terminowy. System kontroii wewn~trznej jednostki byt nieskuteczny oraz niesformalizowany. Pomimo, ii jednostka posiada ad 2010 roku pisemnq procedu~ kontroii zarzqdczep, kt6rej zapisy okreslajq mechanizmy kontroii, nie podj~to skutecznych dziatan w celu upofzqdkowania stanu wewn~trznych unormowan. Do czasu kontroii w CeTN nie opracowano i nie wdrozono wewn~trznych unormowan regulujqcych råine obszary dziatania instytucji, w szczeg6lnosci: instrukcji kasowej, instrukcji inwentaryzacji, obiegu i kontroii dokument6w finansowych oraz zaci~ania zobowiqzan finansowych, korzystania z samochodu sfuibowego, wynajmu powierzchni nalezqcych do CeT/l.. Zastrzeienia dotyczq råwniei stanu obowif:\zujqcych wjednostce wewn~trznych regulacji. Wadliwie sformutcwano dokumentacj~ przyj~tych zasad polityki rachunkowosci z dnia 1 stycznia 2009 roku 5, kl6ra nie zawiera niektårych element6w okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rac'lunkowosci,6 tjo sposobu prowadzenia ksi~ rachunkowych, w tym przyj~tych zasad klasyfikacji zdarzen oraz zasad prowadzenia kont ksiqg pomocniczych oraz ich powiqzania z kontami ksi~gi gl6wnej. DoktJmentacja nie okresla wartosci oraz rodzaju zakupåw, od kfårej jednostka ~dzie traktowala nabywane sktadniki majq,tkowe jaka srodki trwate. Zasady polityki zawierajq nieprecyzyjne zapisy odnosnie Vtl)lceny aktywåw trwalych o niskiej jednostkowej wartosci poczqtkowej, nieprzekraczaja.cej kwoty okreslonej w przepisach podatkowych, aktuainie do zf. Zapis uj~ty w pkt 2 ppkt 2.1 polityki rachunkowosci pozwala na dowolnosc ujmowania w ewidencji srodk6w trwatych. tjo kierownik jednostki podejmuje kaidorazowo decyzj~ o tym, czy srodek do wartosci Zf naleiy wykazac w ewidencji srodk6w trwatych, czy tei traktowac go jaka wydatek na zuiycie materiat6w. Ookumentacja nie okresla cz~stotliwosci oraz zasad przeprowadzania i odpowiedniego udokumentowania wynik6w inwentar{zacji w powiqzaniu z zapisami w ksi~gach rachunkowych, a instytucja nie posiada instrukcji inwentaryzacji. Dokumentacja zawiera nieaktualne zapisy dotyczqce okres6w sprawozdawczych oraz zasad ewidencf i rozliczania koszt6w dzialalnosci operacyjnej. W Instytucji koszty dzialalnosci operacyjnej ewidencjonowane sq, na kontach zespofu,,4" i,,5," podczas gdy w dokumentacji wskazano uktad rodzajowy. DoklJmentacja nie okresla sposobu prezentowania w sprawozdaniach finansowych dotacji otrzymywanych na dziaialnosc biezqgq oraz dotacji celowych. Ponadto nie okresla sposobu dokumentowania operacji gospodarczych podlegajqcych ewidencji w ksi~gach rachunkowych oraz przechowywan;a dowodåw ksi~gowych. 3 Zarz~dzenie Oyreklora Wylwårni FHmåw Fabulamych we Wroclawiu z dnia 12 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia syslemu Kontroii Zarzctdczej. 4 Do dnia zakonczenia czynnosci kontrolnych wcata. tjo do dnia 27 kwietnia 2012 roku. szarzctdzenie o wpr:)waczeniu polityki rachunkowosci z dnia 1 stycznia 2009 roku. 6 Dz.U Nr 152, poz

3 NieprawicHowo wprowadzono zrniany w Zasadach polityki rachunkowosci z dnia 1 stycznia 2009 roku, tj, z naruszeniem art. 8 ust 2 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci. Dokumentacja zostata zaktualizowana Zarzqdzeniem Dyrektora Centrum Technologii Audiowizualnych z dnia 22 czerwca 2012 roku, \AJ kt6rym wprowadzono zmiany obowiclzujclce wstecz od dnia 1 stycznia 2011 roku, tjo dotyezqce poprzedniego roku obrotowego. Powyzsze zarzcldzenie zostato wprowadzone po sporzqdzeniu i podpisaniu raport6w z badania sprawozdania finansowego Wytw6mi Film6w Fabulamych za okres od 1stycznia do 8 listopada 2011 roku oraz Centrum Technologii Audiowizualnych za okres od 9 listopada do 31 grudnia 2011 roku. Zaznaczy6 nalezy, ii w raportach z badania sprawozdania finansowego odniesiono si~ do zasad polityki rachunkowosci z dnia 1 styeznia 2009 roku oraz wskazano, ie jednostka przestrzegata ciqgtosci stosowanych zasad rachunkowosci. Brak wskazania o zmianach wprowadzonych w polityce rachunkowosci w dodatkowej informacji dia Wytw6mi i Centrum. Ponadto zarzqdzenie z dnia 22 czel'\llfca 2012 roku zostafo podpisane przez p.o. dyrel«ora, zatrudnionego dzien wczesniej l wprowadzal'o \l\iydrukowane komputerowo (bez podpisu dyrektora) zarzqdzenie Dyrektora Wytw6mi Film6w Fabulamych z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie aneksu do przyj~tej dokumentacji opisujqcej zasady (polityk~) rachunkowosci. Struktura organizacyjna zawarta w Regulaminie organizacyjnym WFF7, obowictzujqcym w niezmienionej formie od 1993 roku oraz Regulaminie organizacyjny CeTA z dnia 3 kwietnia 2012 roku 8 nie byfa na biezctco aktualizowana. Oba Regulaminy zawierajcl nieaktualne zapisy, w szczeg6lno;sci w zakresie zadan nieistniejqcych!<om6rek organizacyjnych lub stanowisk pracy. Poprawne funkcjonowanie wewn~trznej kontroll finansowej wykluczato ustanowienie wylqcznego i jednoosobowego uprawnienia do zaciqgania zobowictzan majqtkowych, w tym zawierania i rozliczania um6w cywil!1oprawnych, dysponowania srodkami flnansowymi oraz autoryzacji przelew6w bankowych dia Dyrektora. Jak wynika z wyjasnien 9 rola gf6wnego ksi~gowego byta ograniczona. Dyrektor jednoosobowo zacj;~aj, zobowiqzania, podpisywaf umowy i realizowa~ przelewy. GI6wnemu ksi~owemu nie przedstawiano do weryfikacji i akceptacji um6w cywilnoprawnych z osobami fizycznymi. Listy ptac w zakresie realizacji projektu Wroc1awskie Studia Technologii Audiowizualnych (dalej WSTW) byly naliczane na podstawie zbiorczego zestawienia zatwierdzanego przez Dyrektora i Kierownika projektu WSTW. Gt6wny ksi~gowy nie zostat upowazniony do autoryzacji przelew6w, z wyjqtkiem ptatnosci w zakresie organizacji Europejskiego Kongresu Kultury. II. Negatywnie nalezy oceni6 zawieranie i rozliczanie um6w cywilnoprawnych z osobami fizycznymi. W 2011 roku instytucja poniosfa koszty z tytufu realizacji um6w cywilnoprawnych w wysokosci ,56 zi, kt6re znacznie przekraczaty I<wot~ zaplanowanq w planie finansowym na 2011 rak. Na dzier'l30 czerijvca 2012 roku koszty z tytu~u um6w wynios~y ,80 zt Nie istniaty pisemne procedury okreslajqce spos6b post~powania przy zawieraniu i rozliczaniu um6w cywilnoprawnych. Dopiero w dniu 10 maja 2012 roku zostalo wprowadzone zarzqdzenie odnosnie obiegu dokument6w um6w o dzieto i zlecenia. Jedynie obowi(tzywat Regulamin Zam6wieri Publicznych, kt6ry nie byt stosowany do um6w cywilnoprawnyeh zawieranych z osobami fizycznymi. W zwiqzl<u z tym, ii do iadnej umowy nie za~(tczono notatl<i potwierdzajqeej rozeznanie rynku, nie ma moiliwosci stwierdzenia, ezy wynagrodzenie za wykonanie um6w zostafo prawidtowo skalkulowane oraz czy zostala zachowana zasada konkurencyjnosci przy wyborze wyl<onawc6w. I 7 Zarz<1.dzenie nr' 0133 Dfreklora Wytw6rnj Fjlmöw Fabularnyeh z dnia 30 marea 1992 roku wsprawie zmiany struktury organizaeyjnej. B Zarz<1.dzenie nr 5/2)12 Dyrektora Centrum Technologii Audiowizualnych we Wroclawiu z dnia 3 kwietnia 2012 [oku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego w Centrum Technologii Audiowizualnych. 9 Protok& przy~cia ustnycr wyjasnien z dnia 28 kwietnia 2012 roku. 3

4 Nie prowadzono rejestru um6w cywilnoprawnych. W trakcie kontroii sporzqdzono 4 wersje rejestru, ostatnia z doia 11 rf,arca 2013 roku zawiera 377 um6w na lqcznq kwot~ ,35 zt Jak wynika z wyjasnien 10 umowy sporzqdzane byly przez specjalist~ ds. administracyjno biurowych w zakres.e dziatalnosci instytucji na polecenie Dyrektora oraz administratora projektu WSTW (umowa zlecenia) dia os6b zajmujqcych si~ w projekcie WSTW pracami informatycznymi, grafiki komputerowej; dzwi~i\u, rekrutacji oraz pracami budowlano - remontowymi na polecenia Kierownika projektu WSTW. Jak wyjasniono 11 zdarzaty si~ przypadki, ii: Dyrektor osobiscie przynosit wydrukowane umowy lub przesylal elektronicznie pracownikowi do wydrukowania. Kontrola, obj~to 150 um6w, kt6rych przedmioty dotyczyfy biezqcej dziatalnosci instytucji (w przewazajqcej cz~sci prace remoniowo - budowlane), realizacji projektu WSTW oraz prac informatycznych. 1. Wcelu potwierdzenia efekt6w wykonania um6w cywilnoprawnych przeprowadzono ogl~dziny12 oraz pobrano wyjasnienia od pracownik6w instytucji w zakresie 49 um6w cywilnoprawnych dotyczqcych dzialalnosci biezc:\,cej instytucji oraz realizacji projektu WSTW. Nie potwierdzono wynik6w realizacji prac oraz wykonawc6w odnosnie 24 um6w zawartych z 8 wykonawcami na f~_cznc:\, kwot~ zt j\jie zaleziono dowod6w realizacji prac lub braku ich realizacji odnosnie 9 um6w na fc\cznc:\, kwot~66_823 zt Powodem powyzszego byfa niemoznos(~ doktadnego wskazania czasu i miejsca ich wykonywania, brak precyzyjnego okreslenia przedmiotu lub. miejsca wykonania prac okreslonych w umowie oraz brak materialnego efektu realizacji umowy. Wszystlde umowy zosiafy zawarte, potwierdzone pod wzgl~dem realizacji oraz zatwierdzone do wyptaty jednoosobowo przez Dyrektora. Z wyjasnien wynika 13, ie 3 wykonawc6w, co do kt6rych nie potwierdzono wynik6w realizacji prac pracowafo w instytucji przez krötki czas w 2010 roku, natomiast w 2011 roku nie widziano ich wykonujc:\,cych prace w instytucji, przychodzity jedynie w celu podpisania umow'f oraz odbioru wynagrodzenia z kasy. a) Brak dowod6w realizacji prac, jak r6wniez ich wykonania przez wykonawc6w wskazanych w 24 umowach zawartych na iqcznct zt stwierdzono w zakresie: - sporzqdzenia zestawienia koszi6w do planu finansowego na 2011 rok na potrzeby projektu WSTW oraz przygotowanie i skompletowanie wzor6w um6w i rachunk6w (umowa o dzieio z dnia 3 stycznia 2011 roku ra kwot~ Zf). Stwierdzono, ie nieprawid~owo wyprecono wynagrodzenie z tytutu realizacji umowy w kwocie zt netto oraz zaksi~gowano koszty w wysokosci brutto zt, podczas gdy umowa o dzieto zostala sporzc\dzona na kwot~ Zf brutto. swiadczenie biezqcych prac z zakresu rachunkowosci przy realizacji projektu WSTW w zakresie przekazywania raport6w kasowych, faktur zakupu i sprzedazy oraz wyciqg6w bankowych do biura rachunkowego (umowa zlecenia z dnia 10 lutego 2011 roku na kwot~ zt). W umowie wskazano, ie wykonawcy przysfuguje wynagrodzenie platne w 5 ratach po Zf brutto, podczas gdy wszystkie rachunki zostaly wystawione w kwocie 4.502,11 zt brutto. Jak wynika z wyjasinien 14 iaden z 4 pracownik6w instytucji, kt6rych praca zwietzana jest obstugq finansowo - l{sj~gov/c\. instytucji oraz Kierownik projektu WSTW i Dyrektor Programowy nie potwierdzili wykonywania przez zleceniobior~ ww. prac, jak r6wniei udost~pniania zleceniobiorcy dokument6w finansowo.- ksi~gowych. Z tresci umowy zawartej w dniu 1 maja 2010 rolm z Biurem rachunkowym lo Protokoly przyj~cja ustnych wyjasnien z dnia 26 kwietnia 2012 raku. 11 Protokoly przyj{:cia ustnych wyjasnien :z: dnia 26 kwietnia 2012 roku. 12 Protokoly ogl~dzin z dna 23 kwietnia 2012 rol\u oraz.21 stycznia 2013 roku. 13 Protok61 przyj~ciajstn) ch wyjasnien z dnia 26 kwietnia 2012 roku. 14 Protok6! przyj~cja Jstn)ch wyjasnien z dnia 261\wielnia 2012 raku. 4

5 w zal<;resie prowadzenia ksiqg rachunkowych dia projektu WSTW wynika, ie prowadzenie ksiqg odbywac si~ bfldzie wsiedzibie zamawiajltcego, i wtym celu Biuro rachunkowe oddeleguje do siedziby Wytw6mi pracownika w ilosci godzin koniecznych do wykonania zlecenia, a dokumentacja placowo kadrowa przechowywana bfldzie w siedzibie zleceniodawcy. Ponadto w instytucji obowiqzywata jednoczesnie druga urnowa zlecenia z dnia 1 lutego 2011 roku zawarta z pracownikiem instytucji wzakresie udzialu i pomocy w opracowaniu plan6w inwestycyjnych i finansowych na rok prace polegajqce na szpachlowaniu, murowaniu scianek dzialowych, wylewkach. budowaniu scianek z ptyty kartonowo - gipsowej w pomieszczeniu 130, 131 (2 x umowy o dzielo z dnia 1 lutego 2011 roku, kaida w kwocie 1.752,34 zl) oraz prace polegajqce na szpachlowaniu, murowaniu scianek dziafowych, wylewkach, budowaniu scianek z ptyty kartonowo - gipsowej, podbijaniu fundament6w w pomieszczeniach '130, 131,132 (umowa o dzielo z dnia 1 lutego 2011 roku ns kwot~ ). Jak wynika z wyjasnien 15 prace remontowe w pomieszczeniaeh 130,131,132, kt6re przeznaczone zostaty pod najem byly przeprowadzane przez pracownik6w instytucji i polegaty na zdrapaniu starej farby ze seian, szpaehlowaniu ubytk6w oraz pomalowaniu seian. Jak wyjasniono w pomieszczeniach tyeh nie byiy wykonane prace polegajqee na murowaniu scianek dziatowych, budowaniu scianek z piyty kartonawo ~ gipsow9j oraz wylewkaeh, poniewai na podtodze znajduje si~ parkiet i wyk!adzina. - wykonanie inwentaryzacji w pomieszczeniach 77,76,74,34,28,169 (3 x umowy o dzieto z dnia 1marea 2011 roku na ~cznqkwot<? 8.060,74 zl). Jak wynika z wyjasnien 16 inwentaryzaeja wpomieszczeniaeh Wydziatu Diwi~ku 28,37,73,74,75,76,77, 169 zostata 'NYkonana przez czterech innyeh \A.tykonawe6w (w tym jednego z obeenych praeownik6w) na podstawie 4 um6w o dzieto z dnia 1 i 9 kwietnia 2010 roku w zakresie spisu ruehomych skjadnik6w majqtku w pomieszczeniach diwi~ku i montazu lia potrzeby adaptaeji i opracowania dokumentacji teehnieznej koncepeji projektu WSTW. Do raehunk6w z tytutu reaiizacji um6w zatqezono protokoty zdawezo - odbiorcze oraz spis ruehomyeh skfadnik6w majqiku w pomieszezeniach dzwi~ku i montaiu, podpisane przez wszystkieh wykonawe6w. Jak wyjasniono w pomieszczeniu 28 (dawne pomieszczenie poglosowe) nie byta inwentaryzaeji, obeenie znajduje si<? tam magazyn starych mebli i materiat6w budowlanyeh. - wykonanie dziela na Il pi~trze korytarza polegajqcego na uzup~nianiu tynk6w (wap-cem), wykuciu bruzd pod kable (beton), montai gniazd elektrycznyeh, pomalowanie seian (2 x umowy o dzieto z dnia 1 kwietnia 2011 roku na tqcznq kwot~ 3.504,68 zt). Jak wynika z wyjasnien 17 prace remontowe na Il pifltrze korytarza (pomieszezenia przeznaezone pod najem) zostat,! wykonane przez pracownik6w instytucji i polegaty na szpaehlowaniu i malowania scian oraz wykuciu brudy pod przewody bez montaiu gniazd elektrycznyeh. - prace remcntowo - tynkarsko - porzqdkowe w Hali A i C polegajqce na zbijaniu odparzonego tynku, zastosowaniu srodk6w grzybob6jczych i przeciw wilgotnosciowyeh typu izomur, szpachlowanie i tatanie scian {2 x umowy o dzielo z dnia 1 lipca 2011 roku na tqeznq kwot~ zl). Jak wynika z wyjasnier'l18 nie moiliwe jest zbijanie odparzonego tynku w Hali A i C, poniewai Sq one wyg!uszone powfokq azbestow~ i nie mam dost~pu do tynku. Dodatkowo Hala C jest nieuzywana i zniszezona. Prace liv tych pomieszczeniach byly wykonywane przez praeownik6w instytueji przed organizaejq Europejskiego Kongresu Kultury i mafy eharakter porzqdkowy. Polegafy m.in. na wyburzeniu pomieszczenia biurowo - soejalnego w kopule szklarz, zerwaniu staryeh pod!6g 15 Protok61 ogllidzin z dnia 2- stycznia 2013 roku oraz protaköl przyj~cia ustnych wyjasnien z dnia 31 stycznia 2013 raku 16 Protokö! cgl~dzir. z dnia 2~ slycznia 2013 roku oraz protakå! przyj~cia ustnych wyjasnieli z dnia 31 stycznia 2013 roku. 17 Protok61 cgl~dzir z dnia 21 stycznia 2013 rol(u oraz protok61 przyj~cia ustnych wyjasnien z dnia 31 stycznia 2013 raku. IS Protok61 ogllidzir z dnia 21 stycznia 2013 roku oraz protok61 przyj~cia ustnych wyjasnieli z dnja 31 stycznia 2013 roku. 5

6 i uzupelnieniu 'rragment6w zgnilej pod{ogi w wszystkich koputach,,,usuwaniu starych podest6w pod maszyny, oraz szeregu prac porzqdkowych, bez prac polegajqcych na zastosowaniu srodk6w grzybob6jczych i przeciw wilgotosciowych typu izomur. Zaznaczyc nalezy, \z instytucja poniosfa koszty w zakresie prac porzqdkowych z tytutu umowy z dnia 25 maja 2011 roku zawartej z firmq zewn~trznq wprzedmiocie prac porzqdkowych, zabezpieczajqcych oraz sprzqtania budynk6w Pawilonu Czterech Kopu{ na kwot~ z{ netto (od 25 maja do 27 czerwca 201'[ roku), faktury VAT nr 32/09/11 z dnia 16 wrzesnia 2011 roku w przedmiocie prac interwencyjnych przy naprawie dachu WFF w Pawilonie Czterech Koput na kwot~ zf; faktury VAT nr 03/2011 z dnia 30 wrzesnia 2011 roku w przedmiocie prac porzqdkowy po EKK na obiekcie Pawilonu Czterech Koput na kwot~ zf oraz umowy zlecenia zawartej zfirmq zewn~trznq wzakresie kompleksowego sprzqtania przed EKK wewnqtrz budynk6w WFF na kwot~ zt. - wykonanie dziefa w postaci dokumentacji technicznej dotyczqcej planowanych inwestycji na rok 2012, kosztorys6w inwestycji na rok 2012 oraz zestawienia prac inwestycyjnych na rok 2012 (umowa o dzielo z dnia 2 listc'pada 2011 na kwot~ 3.504,67 zl). Jak wynika z wyjasnien 19 wieloietnie plany inwestycyjne zostaty wykonane przez pracownika instytucji - specjalist~ ds. administracyjno - technicznych oraz prawa zam6wien publicznych. - roboty budowlane polegajqce na r6wnaniu scian, montazu scianek gipsowo - kartonowych, wyburzaniu sc::ianek dziatowych, tynkowaniu, wylewkach samopoziomujqcych w pomieszczeniu 152 (2 x umowa o dzielo z dnia 1 czerwca 2011 roku na fqczncl kwot~ 7.242,56 zt brutto). Umowa o dzie~o z dnia 1 czerwca 2011 rol<u zostata zawarta na kwot~ 2.920,56 Zf brutto, tymczasem wykonawcy wyptacono wynagrodzenie w kwocie Zf netto. i\ja liåde ptac zaksi~gowar')o koszty w kwocie brutto z tytufu realizacji ww. umowy. Jak wyjasniono 20 pomieszczenie 152 znajduje siel na I pieltrze, gdzie mieszczq sif{ pokoje pracownik6w CeTA. W trakcie komroii w pomieszczeniu 152 nadal trwaly prace remontowe.:jak wynika z wyjasnien, prace polegajqce na zamocowaniu ptyt kartonowo - gipsowych, szlifowaniu, tynkowaniu, zamurowaniu otworu drzwiowego, wykuciu oiworu w scianie oraz obsadzeniu drzwi zostafy wykonane przez pracownik6w instytucji. Wpomieszczeniu nie wykonano wylewek samopoziomujqcych. - prace na sianolil/isku slusarza IN projekcie WSTW (umowa zlecenie z dnia 3 stycznia 2011 roku, z dnia 8 kwietnia 2011 roku oraz z dnia 1 lipca 2011 na tqcznq kwotf{ 8,760 zf brutto). Brak potwierdzenia przez Kierownika Projektu WSTW oraz Dyrektora Programowego realizacji prac przez wykonawc~. Umowa zlecenie z dnia 3 stycznia 2011 roku zostafa zawarta na okres od 3 stycznia do 30 kwietnia 2011 roku i z tytutu jej realizacji wyptacono z kasy wykonawcy wynagrodzenie 4 x zt netto, co potv</ierdzajq dowody wyplaty KW za okres luty - maj 2011 roku, tymczasem w tym samym okresie zawar10 z wykonawcq umow~ zlecenia z dnia 10 lutego 2011 roku (10 luty - 30 lipiec 2011) w przedmiocie wykonania prac naprawczo - konserwatorsko - porzqdkowych w pomieszczeniach WFF njeobj~tych remontem dachu i hali filmowej na kwot~ ,80 zt brutto (6 x 3.339,80 zl brutto). Do powyzszej umowy brak rachunk6w, protokorow zdawczo - odbiorczych oraz dowod6w za~aty. Zaznaczy6 nalezy 'Nszystkie wynagrodzenia z tymu zawartych um6w z ww. wykonawcq zostruy wyptacone z kasy instytucji, jednakie na zadnym dowodzie wyptaty (KW) nie wskazano wyptaty z tytutu realizacji umowy z dnia 10 lutego 2011 roku. Z powodu braku precyzyjnego okreslenia przedmiotu lub miejsca wykonania prac okreslonych w umowie zlecenia z dnia 10 lutego 2011 roku nie znaleziono dowod6w realizacji prac jak r6wniez braku ich realizacji. Ponadto dane 'flnansowe zawarte na listach 19 Wyjasnienia z onia 1 lutego 2013 roku. 26 Protoko/y ogl~dzin z dnia 22 kwietnia 2012 roku oraz z dnia 21 stycznia 2013 roku. 6

7 piac oraz dowodach zapiaty KW nie Sq zgodne z przedstawjonymi dowodami ksi~gowymi, tjo na liåde ptac zaksi~gowam) umow~ zlecenia z dnja 3 stycznia 2011 roku jaka umow~ o dzie10 w kwocie zl brutto, na dov\lodach zaptaty (KW) widniejct inne daty zawarcia um6w, nii faktycznie przedstawione umowy, na dowodach wyptaty KW za miesiqce luty - maj wskazano jaka tytut wyptaty umow~ zlecenia z dnia 3 styczl1ia 2011 roku, podczas gdy jednoczesnie obowiqzywafa umowa z dnia 10 lutego 2011 roku. swiadczenie prac realizowanych przez tzw. technika helpdesk (umowy z dnia 1 wrzesnia 2011 roku, 1 pazdziernika 2011 roku, 2 listopada 2011 na tctcznq kwot~ zt). Brak potwierdzenia przez Kierownika ProJektu WSTW oraz Dyrektora Programowego realizacji prac przez wykonawce2. Na wszystkic.h umowach znajduje sie2 pieczqtka instytucji oraz pieczqtka Dyrektora bez jego podpisu. Dodatkowo VI Dziale KsiE290wosci znajduje sie2 projekt umowy zlecenia w zakresie swiadczenia prac realizowanych przez tzw. technika helpdesk na kwot~ zf w okresie od 1 wrzesnia do 31grudnia 2011 roku. W wyjas.nieniach podano 21, ii: poczc\.tkowo umowy dia zleceniobiorcy sporzqdzane byty w przedmiocie ~wiadczenia prac realizowanych przez tzw. technika helpdesk, jednak na polecenie Dyrektora zmieniono z8kresy um6w na prace dotyczqce dzialalnosci Wytw6rnL W trakcie kontroii okazano umowy zlecenia z dnia 1 sierpnia 2011 roku oraz z 1 wrzesnia 2011 roku, zawarte z WIA'. wykonawcq w zakresie prac techniczno - porzctdkowych na terenie Pawilonu Czterech Koput i WFF na iqcznq I<wotE ,45 zt, obowiqzujqce w okresie od 1 sierpnia do 31grudnia 2011 roku. Stwierdzoro rozbleinosci w zakresie dat zawarcia um6w wskazanych na dowodach zaptaty KW, a datami zawarcia wynikajctcymi z przedstawionych um6w. Zaznaczyc naleiy, ii w 2012 roku z tym samym wykonawcq zawarto 2 umowy: zlecenia z dnia 2 stycznia 2012 roku w zakresie swiadczenia prac remontowo - budowlanych w pomieszczeniach CeTA, przygctowywanych pod najem ok. 200 m.kw. pow. na kwote zt oraz umow~ o dzielo z dnia 19 marca 2012 rokuw przedmiocie remontowo - porzqdkowych w Pawilonie Czterech Kopuf na kwot~ 5.607,48 zt Ca do powyiszych um6w nie znaleziono dowod6w realizacji um6w jak råwniei braku dowodöw ich realizacji ze wzgle2du na brak wskazania doktadnie miejsca ich wykonywania oraz precyzyjnego zakfe~u prac. W wyjasnienia 22 podano, :ie w 2012 roku prace remontowe w pomieszczeniach przeznaczonych pod najem dia szkofy filmowej zostaty wykonane przez pracownika instytucji. swiadczenie prac na stanowisku malarza w projekcie WSTW na tctcznq kwot~ zt (umowy z jednym wykonawcc\. zawarte na okres od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku na kwot~ zt, od 1 Iipca do 30 sierpnia 2011 roku na.kwote zl, 1 do 30 wrzesnia 2011 roku na kwot~ zl, 1 do 30 pazdziernika 2011 roku na kwot~ zt oraz 1 do 31 grudnia 2011 roku na kwote zt. Brak potwierdzenia przez Kierownika Projektu WSTW oraz Dyrektora Programowego realizacji prac przez wykonawc~. Wszystkie ww. umowy zostaty jednostronnie podpisane przez Dyrektora (brak podpisu zleceniobiorcy). Jednoczesnie w instytucji zawarto umow~ zlecenia na okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 201 ';. roku w zakresie prac naprawczych i konserwatorsko - porzqdkowych w pomieszczeniacr WFF nie obj~tych remonfem dachu i hali filmowej na kwote ,25 zt oraz umow~ zlecenia na okres od 1 Iipca do 30 sierpnia 2011 roku w zakresie prac techniczno porzqdkowych na terenie Pawilonu Czterech Kopul na kwot~ 8.549,50 zt Obydwie umowy zostaty jednostronnie podpisane przez Dyrektora (brak podpisu zleceniobiorcy).. Ponadto z powyiszym wykonawcq zawarto umowy na tctcznq kwote zt, ca do ktårych istniejq wqtpliwosci odnosniedch wykonania i obowiqzywaty w tych samych miesiqcach, np. w miesiqcu marcu 21 Wyjasnienie zdna 27 kwietnia 2012 rolm 22 Protok61 ogltildzin zdna 21 stycznia 2013 roku. 7

8 2011 roku wyptacono wynagrodzenie w kwocle zl netto z tytutu realizacji umowy za prace remontowo - budowlanych przy adaptacji pomieszczen WFF oraz kwot~ zf netto za przeprowadzenie inwentaryzacji pomieszczen 37,74,76,77,18,169. prace przygotowawcze polegajc\ce na przygotowaniu terenu i placu pod roboty budowlane oraz zabezpieczeniu terenu, na kt6rych trwajc\ roboty budowlane, wykopach ziemnych wok6t dziedzirica, wyburzeniu ~cian (murk6w) przylegajc\cych do baraku, wylewkach betonowych pod stupy ogrodzeniowe (2 x umowy na roboty budowlane z dnia 1czerwca 2011 roku na tqcznq kwot~ zt ). Jak wynika z wyjasnieri 23 umowy zostaly zawarte na nazwiska zleceniobiorc6w, a prace faktycznie zostaty wykonane. przez pracownik6w instytucji. Pracownicy otrzymali od zleeeniobioreöw wynagrodzenie z tytulu ich realizacji. Prace miaty charalder porzqdkowy i polegajy na wyniesieniu maszyn, desek, sprz~tu z baraku, kt6ry p6zniej zosta! rozburzony przez firm~ zewn~trzncl. \IV ramach przedmiotowych umow nie wykonano prae polegajclcyeh na wykopach ziemnyeh wokot dziedzirica, wyburzeniu scian (murk6w) przylegajcleyeh do baraku, wylewkach betonowyeh pod sjupy ogrodzeniowe, wyburzaniu seian i murk6w i wylewki beionowe. Praee polegajq,ce na przygotowaniu terenu i placu pod roboty budowlane oraz zabezpieezeniu terenu zostaty wykonywane przez firm~ zewn~trznc\: b} Nie znaleziono dowod6w realizaeji um6w lub braku dowodöw ich realizacji z powodu niemoznosci wskazania dc>kladnie czasu i miejsca ich wykonywania, braku precyzyjnego okreslenia przedmiotu lub miejsca wykonania prac ol(reslonych w umowie oraz braku materialnego efektu realizacji umowy, co stwierdzon<) w przypadku umöw zawartych na ~ezncl kwot~ zt w nast~pujcleyeh zakresaeh: - dzieto polegajclce na pracach po~dkowo - inwentaryzacyjnyeh w pomieszezeniaeh charaktery'zatorskich (umowa o dzieto z dnia 1 marea 2011 roku na kwot~ zr) - brak ustalenia zakresu i miejsca ""ykonania prae. - dzieto polegajqce na inwentaryzacji montaiowni oraz wykonaniu dokumentaeji fotografieznej (umowa o dz;ero z dnia 1 lipea 2011 roku na kwot~ zt) - brak materialnego efektu realizaeji umowy oraz brak ustalenia zakresu i miejsca wykonania prac. - dzie!o polegajqce na rozebraniu konstrukcji drewnianyeh, mocowaniu element6w drewnianyeh, usuni~eiu gruzu powstatego po rozbiörkaeh, opalaniu starej powtoki malarskiej na powierzehni drewnianyeh wpomieszezeniach 168,167 (umowa o dzieto z dnia 4 maja 2011 roku na kwo~ zt) - brak ustalenia zakr~su i miejsca wykonania prae, - praee remontowo- tynkarskie polegajclce na usuni~ciu skutk6w miejscowych zalan sufit6w i seian budynku 8 WFF w korytarzach: zbijanie odparzonego tynku, zastosowanie srodk6w grzybob6jczyeh i przeciw wilgotnosciowych typu izomur, naprawa miejseowa p~kni~c tynk6w fclczen deletaeji, prace tynkarskie, prace l11alarskie, miejscowa wymiana zwifgoconej ptyty GKF sufitöw (3 x umowy na roboty budowlane z dnia 4 maja 2011 roku na tq,cznq kwot~ z+) - brak ustalenia zakresu oraz miejsea wykonania prac. roboty budowlane polegajqee na naprawie stropodaehu ielbetowego z pustaka stropowego Ackerman oraz wykonaniu nowych konstrukeji wraz z sufitem z ptyt GK i ieh pomalowanie (3 x umowy na roboty bud"wlane z dnia 1 lipea 2011 roku na tq,cznq kwot~ zf) - brak ustalenia zakresu oraz miejsea wyl<:onania prac. Wyptata wynagrodzenia z tytufu realizacji ww. um6w nastclpita przed wykonaniem prac, tj. liv dniu 12 lipca 2011 roku, podczas gdy termin wykonania prac ustalono na dzien 30 lipca 2011 roku. Zaznaczyc naleiy, ii w okresie od 1 do 31 lipca 2011 opr6cz ww. um6w z ww, 3 wykonawcami zawarto dodatkowe umowy na prace remontowo, tynkarsko - porzctdkowe w Hali A i C 23 Protol<oly przyjf?cia ustnych wyjasnien z dnia 31 stycznia 2013 roku. 8

Protok61 z lustracji pelnej przeprowadzonej w Sp61dzielni Mieszkaniowej "PIAST" w Katowicach, nl. Zawiszy Czarnego 8

Protok61 z lustracji pelnej przeprowadzonej w Sp61dzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach, nl. Zawiszy Czarnego 8 Protok61 z lustracji pelnej przeprowadzonej w Sp61dzielni Mieszkaniowej "PIAST" w Katowicach, nl. Zawiszy Czarnego 8 Telefon 1fax 2546505/254 1025 Regon 001053234 NIP 6340136084 Stosownie do zapisu art.

Bardziej szczegółowo

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu internetowego Uzedu Zam6wiei Publicznych, w dniu 0,1.06.2015 roku zamieszczono

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI DZIECI^CY SZPITAL KLINICZNY

UNIWERSYTECKI DZIECI^CY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTECKI DZIECI^CY SZPITAL KLINICZNY im. L. Zamcnhofa vv Bialymstoku 15-274 Bialystok, ill. Wsszyngtona 17; tcl. {85)7450595, fax (85) 7450595 Bialystok, 2015-03-02 Wszyscy uczestnicy postqpowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. ZARZAD DRUG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e -mail : zdm@zdm.waw.p l

Warszawa, dn. ZARZAD DRUG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e -mail : zdm@zdm.waw.p l 1 Warszawa, dn. ZARZAD DRUG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e -mail : zdm@zdm.waw.p l ZDM/DZP/ L7} /12/Z ZDM-DZP-EKW-3411-5/1-4 -12 Dotyczy : postcpowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ii. art. i29b ust. 1-2 i 4 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Oz.U. z.' --,.

ii. art. i29b ust. 1-2 i 4 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Oz.U. z.' --,. OOLNOSLJ\SKI WOJEWOOZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY WE WROClAWIU I. art. 105 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks post~powania administracyjnego (Oz. U. z 2013 r. poz. 267), umarza post~powanie administracyjne

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO KNO-4100-001-05/2014 Nr ewid. 134/2014/P/14/001/KNO Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 17 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W KROSCIENKU WYZNYM

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W KROSCIENKU WYZNYM GMINNY OSRODEK SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W KROSCIENKU WYZNYM ZA ROK 2010 Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej nast$puj^cych akt6w prawnych: w Kroscienku Wyznym dziata na

Bardziej szczegółowo

',I. 0 *y*6r i utylizacja produkt6w pochodz4cych z rozbi6rki zakwalifikowanych jako odpady budowlane

',I. 0 *y*6r i utylizacja produkt6w pochodz4cych z rozbi6rki zakwalifikowanych jako odpady budowlane Muzeum Palacu Krt6la Jana III w Wilanowie ul. Stanislawa Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa Warszawa, dn. 15-06-2015 r. Dzial inwestycii ZAPYTANIE OFERTOWE dla zam6wienia publicznego o warto5ci nie

Bardziej szczegółowo

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego KAPTAT LUDZK NARODOWA STRATECA 5PO]N05C P ;r U{A EUBOPEJS(A EUROPESK. '...' FUNDU5Z 5POTECZNY, w^iduii^opr^cyw Nr sprawy: OR081 1 3/LG/2014/EKONOMSTA SPECYFKACJA STOTNYCH POWAT KARTUSK/POWATOWY URZAD PRACY

Bardziej szczegółowo

Zarzlldzenie Nr 13/2013 Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K~dzierzynie-Kozlu z dnia 21-06-2013

Zarzlldzenie Nr 13/2013 Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K~dzierzynie-Kozlu z dnia 21-06-2013 Zarzlldzenie Nr 13/2013 Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K~dzierzynie-Kozlu z dnia 21-06-2013 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K\)dzierzynie-Koilu

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2012 Data wejścia w Ŝycie: 1 stycznia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii /. Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii 31-826 Krak6w, os. Zlotej Jesieni 1 Szezegolewe na udzielanie wiadczen zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II - Dowody księgowe... 2 Rozdział III - Gospodarka finansowa w jednostce... 4 Rozdział IV - Kontrola dokumentów...

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW Nr kontroli KBF-41006/06 Nr ewid. 121/2006/P/05/040/KBF Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku Część 13 INSTYTUT PAMIĘCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA. dla zamowienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadnia dotycz^cego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA. dla zamowienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadnia dotycz^cego: Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy-Zdroju Spolka z o.o. 57-320 Polanica-Zdroj, ul Spacerowa 2 Tel. 74/865 17 80, Fax 74/869 01 61 www.mzk-polamca.pl, e-mail: mzk@mzk-polanica.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dotycz^ce uslugi szkoleniowej

ZAPYTANIE OFERTOWE dotycz^ce uslugi szkoleniowej KAPITAt LUDZKI NA5IODOWA STRAT1GIA SPOJNOSCI SWIETOKRZYSKIE BIURO UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOtECZNY Projekt,,Program Aktywizacji Spoleczno-Zawodowej w Gminie Samborzec" wspolfinansowany ze Srodkow

Bardziej szczegółowo

ROZPORZf\DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOSCI. z dnia... 2014 r.

ROZPORZf\DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOSCI. z dnia... 2014 r. ROZPORZf\DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOSCI z dnia... 2014 r. w sprawie przekazania rozpoznawania wniosk6w o nadanie klauzuli wykonalnosci decyzjom wydanym przez Rad((, Komisjft Europejsk~b Europejski Bank

Bardziej szczegółowo

LLU 4101-012-02/2014 P/14/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU 4101-012-02/2014 P/14/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4101-012-02/2014 P/14/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej I. Dane identyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie ustalenia zasad kontroli finansowej na Politechnice Śląskiej. Działając na podstawie art. 66 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I

P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I Kancelarii Sejmu w Warszawie, ul. Wiejska 4/6/8 (kod pocztowy 00-902), numer statystyczny REGON-001103340, zwanej takŝe w dalszej treści Kancelarią. Obowiązki Szefa Kancelarii

Bardziej szczegółowo

M O D E L. Zarządzania pracą w UKW

M O D E L. Zarządzania pracą w UKW Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 163/2013/2014 Senatu UKW z dnia 8 lipca 2014 r. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy M O D E L Zarządzania pracą w UKW Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,

Bardziej szczegółowo

I. ORGANIZACJA ORAZ DZIAŁANOŚĆ KONTROLNA BIURA KONTROLI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

I. ORGANIZACJA ORAZ DZIAŁANOŚĆ KONTROLNA BIURA KONTROLI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ W POLICJI W 2011 ROKU I. ORGANIZACJA ORAZ DZIAŁANOŚĆ KONTROLNA BIURA KONTROLI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI PPRZEPISY REGULUJĄCE ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONTROLI.

Bardziej szczegółowo

BIURO AUDYTORSKIE OMNIA I RAPORT

BIURO AUDYTORSKIE OMNIA I RAPORT BIURO AUDYTORSKIE An independent member of: utiy ul. Sniadeckich 10 V pi^tro 00-656 Warszawa Phone (+48 22) 621 7216 (+48 22) 621 6231 OMNIA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Sportowym w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Sportowym w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Ośrodku Sportowym w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniam września 2013 r WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.45.2013.1 Pan Waldemar Wilczyński Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

Procedury, rekomendacje

Procedury, rekomendacje Podręcznik dobrych praktyk i procedur wdrażania w Dzielnicach m.st. Warszawy projektów nieinwestycyjnych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo