Praca na Konkurs. Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej. w roku szkolnym 2009/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Praca na Konkurs. Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej. w roku szkolnym 2009/2010"

Transkrypt

1 Gminny Zespół Szkół w Czerwińsku nad Wisłą Gimnazjum im. Władysława Jagiełły Praca na Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej w roku szkolnym 2009/2010 Temat projektu: Jak samorząd lokalny zmienił Ŝycie w Twojej gminie i jakie są jego najpilniejsze zadania? praca przygotowana przez Aleksandrę Łątkę z kl. III E pod kierunkiem p. Wiesławy Krucz

2 Spis treści Wstęp 1. Uzasadnienie wyboru tematu i określenie jego zakresu. 2. Charakterystyka wykorzystanych źródeł informacji. Rozdział I Ogólna charakterystyka Gminy 1. PołoŜenie powierzchnia ludność. 2. NajwaŜniejsze problemy społeczeństwa. Rozdział II Czy jesteśmy społeczeństwem obywatelskim? 1. Korzystanie z czynnego i biernego prawa wyborczego. 2. Funkcjonowanie gminnej wspólnoty samorządowej. 3. Nasze propozycje na poprawę istniejącego stanu. Rozdział III Organizacje pozarządowe i instytucje kultury i ich miejsce w środowisku. 1. Działalność organizacji społecznych: - Ochotnicza StraŜ PoŜarna - Stowarzyszenie Oratorium im. Jana Pawła II w Czerwińsku nad Wisłą - Fundacja Rozwoju Czerwińska nad Wisłą - Fundacja im. Danuty Kołodziejskiej - Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Czerwińsku - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Czerwińsk - Gminna Biblioteka Publiczna 2. Współpraca pomiędzy róŝnymi organizacjami i podmiotami zaangaŝowanymi w Ŝycie społeczne i kulturalne gminy. 3. Współpraca samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi. 4. Propozycje zmian. Zakończenie Załączniki

3 Wstęp Uzasadnienie wyboru tematu Przygotowując się do realizacji projektu: Jak samorząd lokalny zmienił Ŝycie w Twojej gminie (w 20-tą rocznicę istnienia) i jakie ma najpilniejsze zadania? wpisałam adres strony internetowej i ku mojemu zdziwieniu zobaczyłam miejscowość, która ma bogatą historię, dorodne truskawki, zaledwie jedną cykliczną imprezę wianki", a w 2009r wiele podmiotów zorganizowało ciekawy piknik historyczny jako wstęp do obchodów grunwaldzkich. Poza tym przeczytałam kilka sloganów i parę informacji zupełnie nieaktualnych np. o pręŝnie działającej sekcji kolarskiej klubu SALOS, która, z tego co mi wiadomo, nie istnieje w ogóle od ponad pięciu lat. Następnie wpisałam adres strony Fundacji Rozwoju Czerwińska i tu moje zdziwienie było jeszcze większe. Przed oczami wyłonił się obraz społeczności lokalnej, która podejmuje się wielu bardzo ciekawych inicjatyw. Niestety wcześniej w ogóle nie słyszałam o połowie z nich. Na Ŝadnej z wyŝej wymienionych stron nie znajdziemy nawet małej wzmianki o społeczno - kulturalnej działalności tutejszego Domu Salezjańskiego. W tym momencie przypomniało mi się określenie gminna wspólnota samorządowa, a następnie pojawiła się refleksja - gdyby w gminie Czerwińsk taka wspólnota istniała naprawdę a nie tylko z formalnego punktu widzenia, medialny i rzeczywisty obraz naszej małej ojczyzny byłby zupełnie inny. Określenie zakresu tematu Realizując projekt konkursowy postanowiłam dowiedzieć się dlaczego tak jest i co zrobić my młodzi aby było lepiej. Zdecydowałam, Ŝe temat mojej prezentacji będzie brzmiał: Jak samorząd lokalny zmienił Ŝycie w Twojej gminie (w 20-tą rocznicę istnienia) i jakie ma najpilniejsze zadania w szczególności w zakresie budowania wspólnoty samorządowej i społeczeństwa obywatelskiego. Charakterystyka wykorzystanych źródeł informacji Ogólne dane dotyczące lokalnej społeczności zaczerpnęłam ze Strategii rozwoju gminy Czerwińsk opracowanej przez Bałtycki Instytut Gminy w roku Niektóre dane liczbowe zweryfikowałam korzystając z Planu Rozwoju Lokalnego oraz informacji uzyskanych od pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, referatu finansowego Urzędu Gminy. Frekwencję wyborczą w naszej gminie oraz stosunek obywateli z poszczególnych grup wiekowych do aktu głosowania poznałam poprzez:

4 - stronę internetową Państwowej Komisji Wyborczej - rozmowy z pracownikami Urzędu Stanu Cywilnego i osobami, które dość często zasiadały w obwodowych komisjach wyborczych - pytania postawione w ankietach Cały nasz zespół uczniów kl. III realizujący projekty poświęcone problemom lokalnym przygotował i przeprowadził dwie ankiety (obie w załączeniu). Jedna nieco dłuŝsza miała sprawdzić ocenę prac samorządu, oczekiwania wobec władz i zaangaŝowanie społeczne ludzi dorosłych. Przede wszystkim tych, którzy obserwowali cały 20 letni okres działania samorządu gminnego. Dlatego przeprowadziliśmy ją w ostatnich dniach stycznia na zebraniu rodzicielskim Gminnego Zespołu Szkół Czerwińsku złoŝonego z jednego w całej gminie gimnazjum oraz największej w tym środowisku szkoły podstawowej. W sumie do Gminnego Zespołu Szkół uczęszcza 64% wszystkich uczniów naszej gminy, z przedziału wiekowego 7-15 lat. Ankieta nie jest reprezentatywna nie uwzględnia np. rodzin bezdzietnych. Wypełniło ją 100 respondentów. W 90% rodziców ale byli teŝ dziadkowie lub starsze rodzeństwo niektórych uczniów. Zdecydowana większość to osoby z przedziału wiekowego lat, czyli ludzie, którzy pamiętają cały wspomniany okres 20-lecia i są wiodąca grupą w Ŝyciu zawodowym i społecznym tutejszej wspólnoty. RównieŜ rozmieszczenie terytorialne respondentów nie jest reprezentatywne z powodu trudnych warunków pogodowych na zebranie dotarło niewiele rodziców ze wschodniej części gminy. Mimo tych mankamentów uwaŝam, Ŝe uwzględnione wyniki są interesujące i warte omówienia. Drugą ankietę przeprowadziłam wśród 30 maturzystów Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku mieszkających na terenie naszej gminy. Podobnie jak w przypadku osób dojrzałych chcieliśmy sprawdzić ocenę dokonań samorządu, oczekiwania na przyszłość i zaangaŝowanie społeczne osób wchodzących w Ŝycie dorosłe. Dla potrzeb mojej pracy waŝny był przede wszystkim cel 3 czyli odpowiedzi na pytania nr 7, 8, 11, 18, 19. Działalność organizacji pozarządowych i współdziałanie samorządu terytorialnego z tymi podmiotami zanalizowałam na podstawie informacji umieszczanych w Internecie, z materiałów promocyjnych, udzielonych wywiadów. Przeprowadziłam krótki sondaŝ wśród uczniów kl. II gimnazjum na temat ich oczekiwań wobec samorządu gminy i potrzeb powołania ewentualnej MłodzieŜowej Rady Gminy.

5 Wykorzystane źródła: Wywiady z: - kierownikiem Stowarzyszenia Oratorium im. Jana Pawła II w Czerwińsku, - podinspektorem ds. funduszy pomocowych i promocji gminy w Urzędzie Gminy w Czerwińsku, - Wójtem Gminy Czerwińsk nad Wisłą - panem Michałem Walerysiakiem. Rozmowy z: - Prezesem Czerwińskiego Oddziału PTH - pracownikami Urzędu Gminy: podinspektorem ds. Obrony Cywilnej i Ochrony PrzeciwpoŜarowej, GOPS-u, Urzędu Stanu Cywilnego, - Sołtysami wsi Raszewo oraz Sielec, - Przewodniczącym Rady Gminy, - Wójtem Gminy z lat Ankiety zamieszczone w załącznikach na końcu opracowania. SondaŜ wśród uczniów klas 2 gimnazjum.

6 Rozdział I 1. Ogólna charakterystyka gminy i jej struktury demograficznej PołoŜenie, powierzchnia, ludność Gmina wiejska Czerwińsk nad Wisłą połoŝona jest w północno - zachodniej części województwa mazowieckiego w powiecie płońskim. Gmina sąsiaduje: - od zachodu z gminą Wyszogród; - od północy z gminami: Naruszewo i Załuski; - od wschodu z gminą Zakroczym; - południową granicę gminy wyznacza rzeka Wisła. Powierzchnia gminy wynosi 146 km 2, gęstość zaludnienia 56,61 os. /km 2. W skład gminy wchodzi 37 sołectw, największe: Czerwińsk nad Wisłą (1099 osób), Chociszewo (426 osób), Goławin (419 osób). Najmniejsze: Łbowo (124 osoby), Parlin (113 osób),

7 Gawarzec Dolny (93 osoby), Stobiecin (62 osoby). Liczba mieszkańców systematycznie spada. Podział powierzchni gminy według rodzaju zagospodarowania terenów Lp. rodzaj uŝytku powierzchnia w ha struktura w % 1. uŝytki rolne ,5 2. lasy i grunty leśne 596 4,1 3. pozostałe ,4 Łącznie ,0 Podstawa: dane Urzędu Gminy Czerwińsk nad Wisłą Gmina Czerwińsk nad Wisłą charakteryzuje się znaczną powierzchnią gruntów rolnych 83,5% i minimalną ilością lasów 4,1%. Dane statystyczne Gminy Czerwińsk nad Wisłą w 2002r. na tle powiatu i województwa. WYSZCZEGÓLNIENIE CZERWIŃSK POWIAT* WOJEWÓDZTWO* 1. Powierzchnia w km kw. 146, Liczba sołectw Liczba miejscowości Ludność ogółem MęŜczyźni Kobiety Gęstość zaludnienia osoby/km kw

8 8. Współczynnik feminizacji Urodzenia na 1000 ludności 10,3 10,5 9,5 10. Zgony na 1000 ludności 11,1 11,1 10,3 11. Przyrost naturalny na 1000 osób -0,7-0,6-0,8 12. Ludność w wieku 24,2% 24,6% 22,7% przedprodukcyjnym 13. Ludność w wieku 57,3% 59,7% 60,8% produkcyjnym 14. Ludność w wieku 18,5% 15,7% 16,5% poprodukcyjnym 15. Saldo migracji na 1000 ludności -2,1-3,2 +1,7 16. Stopa bezrobocia w % 17,0 23,0 19,1** 17. Struktura edukacji na 10 tys. ludności: Uczniowie szkół podstawowych Gimnazjów Liceów ogólnokształcących Średnie techniczne i zawodowe b.d. 873,8 463,9 183,4 115,4 775,7 282,7 269,7 326,5 18. UŜytki rolne w % 83,5% 76,3% 23,9% a powierzchnia ogółem - ha 19. Lasy i grunty leśne w % 4,1% 13,3% 21,9% a powierzchnia ogółem - ha 20. Zarejestrowane podmioty gospodarcze na 10 tys. ludności , ,5 1026,4 21. Obiekty noclegowe turystyki

9 Podstawa: Dane Urzędu Gminy Czerwińsk nad Wisłą Wielkość populacji i zmiany w czasie Rok Liczba ludności Urodzenia Zgony Przyrost naturalny Podstawa: dane GUS 2006r. Populacja gminy w rozbiciu na grupy wiekowe z uwzględnieniem płci w 2006r. Grupa Wiekowa Ogółem MęŜczyźni Kobiety 0-4 lata lat lat lat lata lat lata lat lata lat lata lat lata lata PowyŜej Razem Podstawa: dane GUS 2006r. Obecnie cała gmina liczy 8024 mieszkańców, w tym 1099 osób mieszka w samym Czerwińsku. Istnieje pewna rozbieŝność w danych liczbowych dotyczących ilości mieszkańców gminy w 2006 roku podawanych przez róŝne źródła. Najprawdopodobniej

10 była to liczba wyŝsza niŝ ta podana w tabelach zaczerpniętych z planu rozwoju lokalnego. Gmina Czerwińsk jest gminą typowo rolniczą, większość osób utrzymuje się z pracy w rodzinnych gospodarstwach rolnych. Wyjątek stanowi sam Czerwińsk, tu istnieje zaledwie 10 gospodarstw rolnych o powierzchni powyŝej 7ha, czyli wyłącznie z rolnictwa moŝe utrzymywać się nie więcej niŝ 4% mieszkańców. W Czerwińsku znajduje się jednak aŝ 70 małych gospodarstw w przedziale od 1ha do 6 ha czyli około 1/3 mieszkańców czerpie pewne dochody z rolnictwa. Na miejscu istnieje moŝliwość pracy w kilku sklepach, w drobnych zakładach usługowych, dwóch szkołach, Urzędzie Gminy, Urzędzie Pocztowym i Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej. Pod koniec 2009 roku w Urzędzie Gminy było zarejestrowanych 128 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie całej gminy (w tym 42 w samym Czerwińsku), z czego 16 handlowych i 26 usługowych. Nowe miejsca pracy ostatnio stworzyli przede wszystkim firma "Torex" otwierając zajazd i nowy sklep oraz właściciel prywatnego sklepu sieci Lewiatan. Na terenie gminy wpis do ewidencji działalności gospodarczej w systemie REGON posiada ok. 300 osób, ale część zawiesiła działalność. NaleŜy podkreślić, Ŝe małe przedsiębiorstwa działające w oparciu o wpis do ewidencji jak i kilka średnich - to firmy rodzinne, które zatrudniają niewiele osób spoza rodziny. Profil działalności poszczególnych firm, w szczególności prowadzonych przez osoby fizyczne, jest dość zróŝnicowany. Najwięcej przedsiębiorstw zajmuje się usługami - 43,8%. Ponadto znaczna ilość przedsiębiorców zajmuje się handlem 38,3%. Około 14,5% firm zajmuje się transportem, a jedynie 3,4% firm to przedsiębiorstwa produkcyjne. Działalność gospodarczą podejmują - co moŝna zaobserwować juŝ od kilku lat - osoby w wieku powyŝej 40-ego roku Ŝycia oraz ludzie młodzi po ukończeniu edukacji w szkołach średnich i coraz więcej osób po ukończeniu studiów. Powstają więc biura rachunkowe, róŝnego rodzaju pośrednictwa, doradztwo finansowe i gospodarcze. WaŜny problem stanowi tu dość znaczący obszar biedy. Bez pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nie poradziłoby sobie aŝ 49 rodzin złoŝonych z 111 osób, co stanowi 10,1% ogółu mieszkańców Czerwińska. Dla pozostałych miejscowości z terenu gminy ten odsetek jest niŝszy i wynosi 7,74% (174 rodziny, 536 osób). Poziom bezrobocia w latach kształtował się w graniach 10-15%, natomiast w roku 2006 był nieco niŝszy - na terenie gminy zarejestrowano 469 bezrobotnych. Nie dysponujemy Ŝadnymi danymi na temat ilości osób bardzo dobrze sytuowanych materialnie, ale jeśli za miernik zamoŝności przyjmiemy posiadanie luksusowego domu

11 i kosztownego samochodu, to pod tym względem Czerwińsk równieŝ wypada nieco gorzej niŝ inne miejscowości. Szczególnie dobrze radzą sobie właściciele duŝych gospodarstw specjalistycznych nastawionych na produkcję truskawek, malin i warzyw. Z danych dostępnych w Urzędzie Gminy wynika, Ŝe na terenie gminy nie ma ani jednego gospodarstwa powyŝej 50ha, ale nie jest to prawdą, bowiem są rolnicy, którzy posiadają grunty w sąsiednich gminach. Osobiście znam np. mieszkańca Garwolewa, który jest właścicielem 100ha, a jego gospodarstwo to prawdziwe rodzinne przedsiębiorstwo. Zatrudnia dwóch pracowników stałych i całą rzeszę robotników sezonowych. Podczas zbioru truskawek ponad 100 osób. Utrzymuje kontakty handlowe z kontrahentami zagranicznymi m.in. z Holandii i Litwy, a nowoczesnego parku maszynowego mógłby mu pozazdrościć niejeden rolnik z tzw. starej unii. Obecnie w gminie jest 341 gospodarstw duŝych (powierzchnia powyŝej 10 ha), gospodarstw średnich i małych i prawie działek rolniczych. Tutejsze małe gospodarstwa próbują przetrwać dzięki stosunkowo dobrze opłacalnej produkcji owoców miękkich, ale przy małym areale ich dochody nie są wysokie. Inne kierunki produkcji rolnej (np. hodowla trzody chlewnej, uprawa buraka cukrowego) są nisko opłacalne, toteŝ podobnie jak w sąsiednich gminach ci rolnicy Ŝyją na granicy ubóstwa i coraz częściej szukają dodatkowej pracy poza rolnictwem. Podobnie jak mieszkańcy Czerwińska dojeŝdŝają do firm w aglomeracji warszawskiej. Struktura agrarna gospodarstw w gminie Czerwińsk nad Wisłą * Podstawa: Dane GUS Powszechny Spis Rolny 2002 r. Zasygnalizowane wyŝej rozwarstwianie społeczności gminnej ma wpływ na relacje międzyludzkie a przede wszystkim rzutuje na wyraźny rozdźwięk między Czerwińskiem a innymi miejscowościami. Czerwińsk utracił prawa miejskie w okresie popowstaniowym, jednak posiada cechy zabudowy miejskiej i jest centrum administracyjnym. Dominujący rodzaj zajęć to praca poza rolnictwem toteŝ w mentalności mieszkańców funkcjonuje poczucie Ŝe nie jest to wieś tylko małe miasteczko. Ten wiekowy podział na Czerwińsk i okoliczne wsie jest dostrzegalny w róŝnych miejscach, ale z powodzeniem daje się go wyeliminować głównie poprzez sport i kulturę. Nieliczne pozytywne przykłady to pręŝnie działający w latach 70 i 80- tych XX wieku Klub LZS Wiślanie - przyjaźnie z boiska przetrwały do dziś, czy teŝ Czerwiński chór parafialny - z kaŝdym występem coraz lepszy. Niestety tego typu działalność

12 szczególnie dla dorosłych była i jest w naszej gminie bardzo skromna. UwaŜam, Ŝe integrowanie lokalnej społeczności to waŝne zadanie samorządu - jak tego dokonać będę się zastanawiała w rozdziale II i III. NajwaŜniejsze problemy społeczne to: - ogromne rozwarstwienie społeczeństwa, - utajone bezrobocie w licznych gospodarstwach małych i średnich i powiększanie się tzw. obszarów biedy, - starzenie się społeczeństwa - spada odsetek dzieci w całości populacji, wzrasta odsetek ludzi w wieku poprodukcyjnym w 2009r., - marginalizowanie i zaniedbywanie Ŝycia kulturalnego i potrzeb w tym zakresie szczególnie dla młodzieŝy pozaszkolnej i dorosłych. Opracowane w 2003r dokumenty: strategia rozwoju gminy a następnie na jej podstawie Plan Rozwoju Lokalnego określają następującą wizję naszej gminy: CZERWIŃSK TO: NOWOCZESNA GMINA O PROFILU TURYSTYCZNO ROLNICZYM Z DOBRZE ROZWINIĘTYM SEKTOREM MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW, OPIERAJĄCA SWÓJ ROZWÓJ NA: KORZYSTNYM POŁOśENIU GEOGRAFICZNYM, DOBREJ SIECI DRÓG I CZYSTYM ŚRODOWISKU PRZYRODNICZYM, KREUJĄCA WYSPECJALIZOWANE ROLNICTWO ORAZ SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

13 Rozdział II 1. Korzystanie z czynnego i biernego prawa wyborczego. Frekwencja wyborcza w wyborach parlamentarnych, europejskich i samorządowych w gminie Czerwińsk jest porównywalna z frekwencją w innych gminach wiejskich z terenu naszego województwa i wynosiła: (dane Państwowej Komisji Wyborczej) Wybory parlamentarne 2001r 32,27% Referendum unijne 2004r 32,69% Wybory samorządowe 2006r 51% Za kaŝdym razem nieco wyŝsza była w obwodzie Czerwińsk, a najmniejsza we wschodniej części gminy tj. w obwodzie Goławin - np. referendum Czerwińsk - 44,57, Goławin 19,76%. Z rozmów przeprowadzonych z osobami, które parokrotnie pełniły funkcję członków komisji obwodowych wynika, Ŝe najmniejsza frekwencja jest wśród ludzi młodych z przedziału lat, wielu z nich uczy się, studiuje i nie uwaŝa udziału w wyborach za fakt na tyle waŝny aby załatwić sobie zaświadczenie o moŝliwości głosowania poza miejscem stałego zameldowania. Najbardziej zmobilizowany jest elektorat ludzi starszych powyŝej 50 roku Ŝycia. Z ankiety przeprowadzonej wśród rodziców naszych uczniów (większość to osoby z przedziału wiekowego lat) wynika, Ŝe (pyt. Nr 11. CZI) 2% - nie bierze udziału w głosowaniu 42% - bierze udział sporadycznie 39% - często tylko 17 % - zawsze Lepiej jest wśród maturzystów, poniewaŝ 82% wyraŝa wolę głosowania w najbliŝszych wyborach a ponad 57% w przyszłości chciałoby być radnymi. Istotne zmiany zachowań moŝna zdiagnozować w korzystaniu z biernego prawa wyborczego i preferencjach wyborczych podczas wyborów samorządowych - jak nam powiedział pierwszy Wójt z tego okresu, który był pierwszym niekomunistycznym wójtem gminy Czerwińsk. Dwie pierwsze rady gminy składały się przede wszystkim z osób dobrze znanych w środowiskach, tj. ze społeczników wywodzących się z Rolniczej Solidarności z rad parafialnych oraz osób wykształconych pracujących w miejscowych szkołach, Urzędach i instytucjach. Bardzo pozytywnym zjawiskiem było teŝ wybranie na radnego młodego chłopaka, który tuŝ po skończeniu SGGW wrócił na swoje gospodarstwo rodzinne. Przewodniczącymi rady gminy byli magisterskim. ludzie legitymujący się wykształceniem wyŝszym

14 Obecna rada jest wyraźnym odejściem od takich trendów. Ludzie wybierają swoich czyli takie osoby, jakich większość jest wśród wyborców. Na 15 radnych wybranych w 2006r. tylko jedna osoba - pielęgniarka miała ukończoną szkołę pomaturalną. Zdecydowana większość to rolnicy. W składzie rady nie było ani jednego urzędnika lub nauczyciela. Teraz jest jeden nauczyciel z wykształceniem wyŝszym bowiem w połowie kadencji jeden z radnych złoŝył mandat. Średnia wieku obecnej rady 46 lat, ale większość stanowią osoby tuŝ przed i po pięćdziesiątce. Przewodniczącym rady jest rolnik z wykształceniem średnim technicznym. Jakie są inne przyczyny zmian. Dwadzieścia lat temu władza była czymś bardziej obcym. Ludzie nieprzygotowani bali się podejmować takich zadań. Teraz społeczeństwo zdołało się nieco oswoić z samorządnością i odwaŝniej z tego prawa korzysta. Stopniowo wzrasta liczba osób kandydujących do rady Gminy i na wójta. W pierwszych trzech kadencjach było po dwóch kandydatów na wójtów, w czwartej kadencji nowego samorządu, podczas drugich powszechnych wyborów pojawiło się trzech kandydatów, zaś ostatnio było ich aŝ pięciu. KaŜdy zbudował swój komitet i zgromadził znaczącą liczbę swoich kandydatów na radnych, stąd w duŝych obwodach dawało to po kilka osób z tej samej miejscowości. Świadomość znaczenia wyborów samorządowych bardzo wzrosła i jest to oczywiście pozytywna zmiana jaka doskonała się w Ŝyciu naszej gminy za sprawą samorządu. ChociaŜ dla nas ludzi młodych nie do końca. Podczas ostatnich wyborów swoją kandydaturę na urząd wójta zgłosił nasz nauczyciel wychowania fizycznego, znany w środowisku zapaleniec sportu, radny poprzedniej kadencji. Przegrał juŝ w pierwszej turze. Wiele osób mówiło moŝe to i dobry kandydat na wójta, ale będzie mu zaleŝało przede wszystkim na wybudowaniu hali sportowej w Czerwińsku a nam najbardziej potrzebne są dobre drogi. Tyle juŝ wszyscy wiedzą, Ŝe w zakresie zadań gminy są szkoły i drogi i niestety na wszystko nie ma pieniędzy. ChociaŜ z tych podawanych opinii moŝna wysnuć równieŝ inny wniosek świadczący o niezbyt jeszcze wykształtowanej kulturze politycznej naszego społeczeństwa. PrzecieŜ o tym, jakie inwestycje są realizowane w gminie decyduje nie wójt, a Rada Gminy. Ponadto radni powinni słuchać głosów, opinii swoich wyborców. Czy to robią i jak to robią pokaŝę w następnej części rozdziału. Charakteryzując radę gminy warto dodać, Ŝe w jej składzie są tylko 2 panie, najmniej w całej dwudziestoletniej historii naszego samorządu. Propozycja zmian *Spróbujemy organizować młodzieŝowe prawybory w szkołach, aby następnie dzieci mobilizowały swoich rodziców i starsze rodzeństwo do wzięcia udziału w głosowaniu. *Podjęliśmy działania w kierunku powołania MłodzieŜowej Rady Gminy o czym pisałam na wstępie i jedna z moŝliwości to uczestnictwo w niektórych spotkaniach przedwyborczych,

15 które w 2010r. będą organizować kandydaci na wójtów. Na tych spotkaniach moŝemy głośno mówić o naszych oczekiwaniach wobec przyszłej rady i wójta. *Przeprowadzić dyskusję na lekcjach WOS na temat miejsca kobiet w społeczności lokalnej, a następnie przenieść wnioski do naszych rodzin, moŝe następne mamy wyraŝą zgodę na kandydowanie albo przynajmniej popieranie w głosowaniu innych startujących kobiet. 2. Funkcjonowanie gminnej wspólnoty samorządowej. W myśl ustawy wszyscy mieszkańcy gminy tworzą wspólnotę samorządową, czyli wszyscy mają wpływ na sprawę lokalną. Podstawą uczestnictwa w rządzeniu czyli podstawą kultury politycznej obywateli jest wiedza o problemach i moŝliwościach ich rozwiązywania. Jak więc wygląda przepływ informacji pomiędzy władzą a społeczeństwem w naszej gminie? Łącznikiem Rady Gminy i Urzędu Gminy z sołectwem jest sołtys. Sołtysi są zapraszani na sesje Rad Gmin, otrzymują diety za uczestnictwo w posiedzeniach i generalnie z tego obowiązku wywiązują się dość dobrze. Następnie sołtys moŝe zorganizować zebranie, wysłać okólnik, umieścić informację na tablicy ogłoszeń. Rozmawialiśmy z dwoma sołtysami i dowiedzieliśmy się, Ŝe regularnych zebrań informacyjnych nie ma. Zwołuje się je tylko wówczas, gdy pojawia się jakiś waŝny problem np. sprawa remontu drogi. Sołtys, zbierając podatki czy spotykając się z ludźmi przy innych okazjach, odpowiada na pytania i rozmawia z ludźmi na tematy dotyczące całej wsi. Kiedy w naszej ankiecie zapytaliśmy dorosłych mieszkańców jak oceniają przepływ informacji 11,5% osób nie miała na ten temat zdania, a ponad 60% uznało Ŝe przekaz jest bardzo słaby. Tylko 6 % stwierdziło Ŝe ten proces przebiega dobrze. Nikt nie wybrał oceny bardzo wysokiej (pyt. 6 cz. III). Wiele osób dowiaduje się o tym, co waŝniejszego wydarzyło się w naszej gminie z Płońszczaka - lokalnej gazety powiatowej. Oczywiście moŝna poznać zamierzenia władz oraz informacje o planowanych i realizowanych inwestycjach czytając dane zamieszczone na stronie internetowej, to jednak wymaga nieco więcej wysiłku. Tabelki numeryczne i fachowe słownictwo to czasem bariera nie do przebycia - szczególnie dla osób starszych i mniej wykształconych. Jeszcze trudniej jest poznać wydatki gminy ukryte pod numerami działów i pozycji. Oczywiście część tych informacji mogliby wyjaśniać radni, ale oni teŝ nie organizują spotkań z wyborcami. W poprzedniej kadencji Rady Gminy wyjątkiem pod tym względem byli radni z Czerwińska, którzy raz w roku takie spotkania organizowali. Ponadto radni do części spraw podchodzą dość powierzchownie. Dwa lata temu jeden z radnych złoŝył swój mandat na znak protestu. Podczas sesji poświęconej sprawozdaniu poszczególnych referatów z wykonania budŝetu nikt z radnych nie zadał ani jednego pytania.

16 Na pytanie skierowane do obecnego p. Wójta czy organizuje się spotkania radnych z wyborcami by wyjaśnić trudne sprawy usłyszeliśmy nie jest to konieczne, bowiem mieszkańcy przychodzą tu. Osoby zainteresowane albo przychodzą na sesje Rady Gminy albo bezpośrednio do mnie. Wpływają petycje szczególnie w sprawie dróg, przystanków, dowoŝenia dzieci, budowy sali gimnastycznej w Goławinie czy remontu przedszkola." Przewodniczący Rady Gminy na to samo pytanie odpowiedział przecząco ale podał inny powód - nie organizuję takich zebrań, nie lubię się chwalić i występować przed ludźmi. Jak wynika z powyŝszego obaj najwaŝniejsi funkcjonariusze wspólnoty samorządowej traktują sprawę kontaktu ze społeczeństwem dość powierzchownie. Na sesjach Rady Gminy właściwie nie ma Ŝadnej dyskusji. Radni przegłosowują wcześniej przygotowane dokumenty. Proces podejmowania decyzji, waŝne uzgodnienia zapadają wcześniej tj. na komisjach wspólnych Rady Gminy, terminy spotkań komisji nie są podawane do powszechnej wiadomości. Chęć przyjścia na komisję trzeba wcześniej zgłaszać przewodniczącemu. Z tego prawa korzystają wyłącznie osoby, które złoŝyły podanie w waŝnej dla siebie sprawie. Przekazywanie informacji wyłącznie poprzez publikowanie oficjalnych dokumentów jest mało efektywne. W pyt. 12 cz. II ankiety dla dorosłych sprawdziliśmy znajomość strategii rozwoju gminy. Wynik nas nie zaskoczył: 50% - nie zna jej częściowo 48% - zna częściowo 2% - stwierdziło, Ŝe ją zna i były to głównie osoby z wykształceniem powyŝej średniego. Plany inwestycyjne w naszej gminie są bardzo szerokie. Która inwestycja będzie wykonana w pierwszej kolejności i dlaczego moŝna dowiedzieć się właściwie po fakcie, gdy w Internecie ogłoszą przetarg na wykonanie prac. Jak bardzo potrzebny jest dialog między społeczeństwem a władzami najlepiej świadczy sprawa sieci szkół podstawowych w gminie. W północnej części gminy, w niedalekiej odległości od siebie (około 5km), istnieją dwie szkoły podstawowe. Jedna ma około 40 uczniów, druga około 50. Do obu tych placówek samorząd w 2009r. dołoŝył ponad złotych. Taka sytuacja utrzymuje się od 10 lat. We własnym gronie radni często mówią, Ŝe coś trzeba z tym zrobić, ale jeszcze ani razu nie zorganizowano powaŝnej, rzeczowej obrady na ten temat z mieszkańcami, których ten problem równieŝ dotyczy. Na zakończenie jeszcze raz wyniki ankiety. (Pyt. 9 cz. I) Jak oceniasz swoje zaangaŝowanie w działania samorządu / udział w zebraniach,

17 pisanie petycji, organizowanie kampanii wyborczej do władz? nie angaŝuję się - 28% sporadycznie 39% umiarkowanie 27% znacząco 6% Jak dowiedzieliśmy się z rozmów z sołtysami nieco większa frekwencja na zebraniach wiejskich jest tylko podczas wyboru sołtysa. MoŜna przypuszczać, Ŝe to właśnie jest to 39% zaangaŝowanie sporadyczne. Czyli po dodaniu wyników z odp. A i B mamy ponad 60% obywateli stających na uboczu właściwie biernych. Pokłosiem wyŝej omówionej postawy najwyŝszych władz gminnych oraz wyborców jest wynik ankiety w pytaniu nr 10 w części pierwszej. Jak oceniasz realny wpływ obywateli na działania władz samorządowych? (dane zaokrąglone do pełnych liczb) Ŝaden 5% minimalny 51% umiarkowany 39% duŝy 5% Co moŝna zrobić? *Zachęcać sołtysów i radnych aby organizowali zebrania, na których będzie podawana rzeczowa wiedza na temat dochodów, wydatków i potrzeb mieszkańców. *Stworzyć gminne internetowe forum dyskusyjne, gdzie moŝna np. przeprowadzić mini sondaŝ. W wypadkach trudnych decyzji w sprawie reorganizacji szkół. *Odblokować na stronie internetowej link "pytanie do wójta" i rozszerzyć go równieŝ na pytania do przewodniczącego Rady Gminy. *Przygotowywać młodzieŝ do udziału w takich dyskusjach - szczególnie członków MRG. *Podane działania mogą oŝywić środowisko, podnieść poziom wiedzy a co za tym idzie równieŝ aktywności obywateli. Radni, czując to zainteresowanie, sami teŝ staną się bardziej dociekliwi, a to z kolei będzie motywowało urzędników do jak najbardziej efektywnej pracy. W następnym rozdziale będę analizować współdziałanie samorządu z organizacjami pozarządowymi i tam opowiem o niezadowalającej promocji gminy. Osoba odpowiedzialna za tę

18 sferę czując presję ze strony społeczeństwa na pewno nie pozwoliłaby sobie na podobne wpadki. *Sądzę, Ŝe dobrym pomysłem byłyby gminne plebiscyty na ludzi pozytywnie zakręconych - słyszałam np. o plebiscycie na Mławianina roku, gdzie osoby wybrane otrzymują statuetkę patrona miasta a ich portrety zdobią jedną ze ścian ratusza. W naszym Urzędzie Gminy równieŝ nie brakuje miejsc wystawienniczych i taką promocję ludzi moŝna teŝ zrobić. Myślę, Ŝe warto byłoby jakoś uhonorować człowieka Ŝyczliwego, posiadającego pasję i zaangaŝowanie w Ŝycie społeczności lokalnej. Pierwszą osobę, którą wybrałabym w takim plebiscycie jest pani sołtys a jednocześnie radna wsi Sielec. Wszyscy w gminie znają aranŝacje w jej ogródkach zarówno latem jak i zimą. Niektórzy wiedzą, Ŝe razem z męŝem przygotowują piękne i oryginalne wieńce doŝynkowe (na fotografii niŝej), ale nawet nie wszyscy mieszkańcy Sielca wiedzą, Ŝe pani Ewa przygotowuje piękną kronikę swojej wsi. śeby zebrać odpowiednie materiały poruszyła przysłowiowe niebo i ziemię, np. odwiedziła Wojewódzkie Archiwum Państwowe. W tych czasach gdy wszyscy stają się coraz bardziej roszczeniowi i widzą głównie sprawy materialne, warto szukać ludzi z pasją, angaŝujących się w działania na rzecz innych. Oczywiście nie będzie to zadanie kosztowne. Zrobienie kilku ładnych zdjęć, wydrukowanie pięknego listu motywacyjnego, duŝy bukiet kwiatów wręczony przy okazji jakiejś duŝej imprezy np. Wianki. Zgłoszenia kandydatów dokonywałyby stowarzyszenia i rady sołeckie, zaś głosowanie odbywałoby się drogą elektroniczną i poprzez SMS-y.. Rozdział III 1. Organizacje pozarządowe działające na ternie gminy Czerwińsk nad Wisłą. Ochotnicze StraŜe PoŜarne Na terenie gminy Czerwińsk mamy 4 jednostki Ochotniczej StraŜy PoŜarnej (OSP), w tym jednostka z Czerwińska, która naleŝy do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego (KSRG), która została załoŝona w 1902 roku i liczy sobie 33 członków. Pozostałe jednostki OSP to: Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Chociszewie, załoŝona w 1977, naleŝy do niej 44 członków. Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Raszewie Włościańskim, załoŝona w 1965 roku, naleŝy do niej 21 członków. Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Starym Radzikowie, załoŝona w 1924 roku, naleŝy do niej 47 członków.

19 Jednostka w Chociszewie moŝe pochwalić się orkiestrą straŝacką, w skład której wchodzą nie tylko mieszkańcy Chociszewa ale teŝ Czerwińska, Goławina. NajpręŜniej rozwija się jednostka Raszewie, która w swych szeregach ma ludzi młodych oraz dobrze zorganizowaną druŝynę młodzieŝową. StraŜe pełnią funkcje porządkowe podczas róŝnych uroczystości środowiskowych, np. dorocznych odpustów parafialnych na 15 VIII będących jednocześnie dekanalnymi doŝynkami. Doroczne imprezy to zawody straŝackie organizowane na przełomie czerwca i lipca oraz Dni straŝaka przypadające na początek maja najczęściej w dniu św. Floriana - patrona straŝaków. Imprezy mają raczej charakter wewnętrzny, nawet urzędnik samorządowy pełniący od ponad roku funkcję podinspektora do spraw OC i ochrony przeciwpoŝarowej nie potrafił opowiedzieć nam o ich przebiegu. Fundacja Rozwoju Czerwińska nad Wisłą próbuje uczynić z Dnia straŝaka w Czerwińsku imprezę o większym znaczeniu. Stowarzyszenie Oratorium im. Jana Pawła II w Czerwińsku nad Wisłą Stowarzyszenie jest organizacją istniejącą od wielu lat, prowadzoną przez miejscowy Dom Salezjański. Ks. Bosko, załoŝyciel Towarzystwa Św. Franciszka Salezego mawiał Oratorium jest: DOMEM - który przygarnia, PARAFIĄ - która ewangelizuje, SZKOŁĄ - która wychowuje i uczy, PODWÓRKIEM - które bawi. Obecnie organizacja zrzesza 28 członków dorosłych w większości nauczycieli i pracowników GZS w Czerwińsku i 75 młodocianych - dzieci głównie z Czerwińska i młodzieŝ z terenu całej gminy. Oratorium od 15 lat organizuje letni wypoczynek poza miejscem zamieszkania (nad morzem, w górach) dla grupy ok. 50 uczniów w wieku od 8 do 16 roku Ŝycia. Systematycznie stara się teŝ uatrakcyjnić dzieciom ferie zimowe poprzez zimowisko dochodzące Zima z Bogiem. Organizuje wyjazdy szkoleniowe i wypoczynkowe dla wolontariuszy tzw. animatorów (młodzieŝ klas 3 gimnazjum, licealiści oraz studenci). Przygotowuje festyny rodzinne, konkursy i inne imprezy kulturalne oraz zajęcia edukacyjne np. lekcje języków obcych, koło plastyczne, koło informatyczne, nauka gry na pianinie. Wobec zawieszenia działalności Salezjańskiej Organizacji Sportowej - SALOS oratorium prowadzi równieŝ zajęcia sportowe. Od 2006 roku przy oratorium funkcjonuje świetlica opiekuńczo - wychowawcza z elementami socjoterapii, finansowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą. Dzięki funduszom z GOPS-u i nawiązaniu przez stowarzyszenie współpracy z Bankiem śywności w Płocku, dzieci mogą korzystać z darmowych posiłków (kanapki, jogurty, owoce, warzywa). Organizacja prowadzi działania charytatywne. Jest finansowana przez prywatnych sponsorów, 1% podatku dla OPP, parafię Czerwińsk. Pozyskała niewielkie fundusze pomocowe z UE

20 i Urzędu Marszałkowskiego. Fundacja Rozwoju Czerwińska (zarejestrowana 31 października 2007 r.) Jest organizacją pozarządową działającą non-profit. Jej celem jest poprawa jakości Ŝycia mieszkańców i wypromowanie Czerwińska jako miejsca atrakcyjnego turystycznie, wspieranie lokalnych inicjatyw o charakterze kulturalnym i proekologicznym. Na początku działalności fundacja zrzeszała 10 członków, obecnie jest ich 14, w tym tylko 6 osób z Czerwińska. Funkcję prezesa pełni p. Maria Ziemkiewicz zamieszkała w Czerwińsku, w skład zarządu weszli m.in. publicysta Rafał Ziemkiewicz i śpiewaczka operowa p. Danuta Rentz prezes Fundacji im. Danuty Kołodziejskiej. NajwaŜniejsze przedsięwzięcia zrealizowane w latach rok 2007 Początki współpracy z gminą Frosta w Norwegii. Spotkanie rolników z radcą handlowym królestwa Norwegii w szkole Agrobiznesu dotyczące produkcji zdrowej Ŝywności. rok 2008 Podpisanie listu intencyjnego o współpracy między gminą Frosta a gminą Czerwińsk nad Wisłą. ZłoŜenie prośby do Wójta Gminy Czerwińsk nad Wisłą o udostępnienie działki pod jordanowski dla dzieci z Czerwińska (w całej gminie nie ma takiego placu zabaw). Zorganizowanie koncertu dwóch orkiestr straŝackich w Bazylice w Czerwińsku. Zagrała orkiestra z Norwegii (Vinne Musikkorps), lokalna orkiestra z Chociszewa oraz zaśpiewał chór. Koncert ten został zorganizowany przy pomocy sponsorów. Zorganizowanie akcji sprzątania brzegów Wisły. Spotkanie mieszkańców Czerwińska ze specjalistą od funduszy unijnych. Organizacja pleneru malarskiego w Czerwińsku. "Rejs Księga Wisły"- organizacja konkursu plastycznego dla dzieci. Spotkanie w gminie "Przez Czerwińsk na Grunwald". Spotkanie z głównym konserwatorem zabytków z Ciechanowa w sprawie remontu rynku w Czerwińsku. Nad projektem rynku oraz architekturą zieleni pracują charytatywnie lokalni architekci i inŝynierowie. rok 2009 Spotkanie w sprawie przygotowań do obchodów 600-lecia przeprawy wojsk Jagiełły w drodze na bitwę pod Grunwaldem.

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Ewaluacji dokonał zespół w składzie: Renata Wilk przewodnicząca Magdalena Gołębiowska Izabela

Bardziej szczegółowo

Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego

Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego Raport z badania 1. Metoda i technika badania Badanie zostało metodą CAWI (za pomocą elektronicznego formularza ankiety) oraz

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY PŁUśNICA z dnia 2011 r. w sprawie powołania MłodzieŜowej Rady gminy PłuŜnica

UCHWAŁA NR RADY GMINY PŁUśNICA z dnia 2011 r. w sprawie powołania MłodzieŜowej Rady gminy PłuŜnica UCHWAŁA NR RADY GMINY PŁUśNICA z dnia 2011 r. w sprawie powołania MłodzieŜowej Rady gminy PłuŜnica Na podstawie art. 5b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/203/2013 Rady Gminy Józefów nad Wisłą z dnia 29 sierpnia 2013 roku

Uchwała Nr XXIX/203/2013 Rady Gminy Józefów nad Wisłą z dnia 29 sierpnia 2013 roku Uchwała Nr XXIX/203/2013 Rady Gminy Józefów nad Wisłą z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Józefów nad Wisłą oraz nadania jej Statutu Rada Gminy Józefów nad Wisłą pragnąc

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

Gimnazjum im ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie Gimnazjum im ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie * Uczniowie i rodzice oraz nauczyciele wspólnie planują i organizują imprezy szkolne * Dyskoteki, bal VIP-a i absolwenta, piknik rodzinny, imprezy sportowe,

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

FREKWENCJA WYBORCZA MIESZKAŃCÓW WOLI W LATACH (dane pochodzą ze strony internetowej PKW:

FREKWENCJA WYBORCZA MIESZKAŃCÓW WOLI W LATACH (dane pochodzą ze strony internetowej PKW: FREKWENCJA WYBORCZA MIESZKAŃCÓW WOLI W LATACH 2005-2010 (dane pochodzą ze strony internetowej PKW: www.pkw.gov.pl) Przedmiotem analizy w ramach projektu były m.in. dane dotyczące frekwencji wyborczej wśród

Bardziej szczegółowo

WYBORCZY PIERWSZY RAZ

WYBORCZY PIERWSZY RAZ Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród licealistów z okazji Światowego Dnia Wyborów w 21 roku WYBORCZY PIERWSZY RAZ prezentację przygotował mgr Paweł Raźny STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE PRAWA WYBORCZEGO UMK WYBORCZY

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety Ocena pracy Biblioteki w Drużbicach - Gminnej Instytucji Kultury

Wyniki ankiety Ocena pracy Biblioteki w Drużbicach - Gminnej Instytucji Kultury Wyniki ankiety Ocena pracy Biblioteki w Drużbicach - Gminnej Instytucji Kultury Ankieta dotycząca oceny pracy Biblioteki w Drużbicach Gminnego Ośrodka Kultury dostępna była na stronie. W okresie dwóch

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW załącznik nr 3 do Statutu SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W TANOWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Na podstawie art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 roku (Dz.U. z 1991 r. Nr 95 poz.425

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo

Wymaganie 10: Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Wymaganie 10: Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. Raport z ewaluacji wewnętrznej Raport z ewaluacji wewnętrznej Wymaganie 10: Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju Zespół Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie Cel: Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim.

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Program szkoły zakłada wychowanie i przygotowanie człowieka do rozumienia otaczającego go świata. Człowiek

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe

Program współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe Program współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności poŝytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia 28/13 Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 lutego 2013r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia 28/13 Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 lutego 2013r. PROTOKÓŁ z posiedzenia 28/13 Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 lutego 2013r. Rozpoczęcie godz. 14 30 Lista obecności członków Komisji w załączeniu Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

2/ uchwały Nr II/5/02 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia STATUTU MIASTA I GMINY W KOPRZYWNICY,

2/ uchwały Nr II/5/02 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia STATUTU MIASTA I GMINY W KOPRZYWNICY, S T A T U T S O Ł E C T W A K A M I E N I E C Załącznik nr 9 do Uchwały Nr V/19/03 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 17 lutego 2003 roku 1. 1. Ogół mieszkańców sołectwa Kamieniec stanowi Samorząd Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 49 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1163 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁA PODLASKA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Ankieta badawcza związana z opracowaniem strategii działania w zakresie kultury na terenie Gminy Liszki

Ankieta badawcza związana z opracowaniem strategii działania w zakresie kultury na terenie Gminy Liszki Stowarzyszenie kulturalne Dom dla Kultury 32-020 Wieliczka ul. Klaśnieńska 23 http://www.poliskultury.pl KRS: 0000496304 e-mail: kontakt@poliskultury.pl Liszki, dnia 6 listopada 2015 roku Ankieta badawcza

Bardziej szczegółowo

, , ROCZNICE I ŚWIĘTA WAŻNE DLA POLAKÓW WARSZAWA, KWIECIEŃ 96

, , ROCZNICE I ŚWIĘTA WAŻNE DLA POLAKÓW WARSZAWA, KWIECIEŃ 96 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Rok szkolny 2015/2016 Diagnoza stopnia partycypacji rodziców uczniów i ich oczekiwań we współdecydowaniu o szkole Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA FUNDACJA ROZWOJU ŚRODOWISK LOKALNYCH PODPORA WYNIKI BADANIA AKTYWNOŚC SPOŁECZNA SENIOREK W POWIECIE DĄBROWSKIM SMYKÓW 2014 Co sądzić o seniorach, a szczególnie kobietach? Jakie jest ich społeczne zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi. Załącznik Nr 2 do Statutu

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi. Załącznik Nr 2 do Statutu REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi Załącznik Nr 2 do Statutu Słowo wstępne Samorządności nie tworzą władze - nie polega ona na tym, by kilkoro wybranych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/104/2004. Gminy w Polskiej Cerekwi. z dnia 29 kwietnia 2004 roku

Uchwała Nr XIII/104/2004. Gminy w Polskiej Cerekwi. z dnia 29 kwietnia 2004 roku Uchwała Nr XIII/104/2004 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

Katalog pytań do mieszkańców

Katalog pytań do mieszkańców Dostępny samorząd podsumowanie kadencji 2010-2014 Katalog pytań do mieszkańców Pytania pogrupowane są w bloki tematyczne. Odpowiedzi na pytania z danego bloku powinny dać obraz sytuacji w danym obszarze.

Bardziej szczegółowo

Miasto JELENIA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 57,6 59,8 62,5 57,5

Miasto JELENIA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 57,6 59,8 62,5 57,5 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 109 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 745 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto JELENIA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy 1. XX FINAŁ WIELKIEJ 8 stycznia 2012r.

Bardziej szczegółowo

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2015/2016 Sezon od sierpnia/września 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Dąbrówno z organizacjami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na lata 2011-2014

Program współpracy Gminy Dąbrówno z organizacjami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na lata 2011-2014 Załącznik do Uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.12.20110 Program współpracy Gminy Dąbrówno z organizacjami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na lata 2011-2014 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r.

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r. KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY w MILANOWIE w 2015 r. Lp. Nazwa Planowanych działań Opis Organizator Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie. Współorganizator GBP w

Bardziej szczegółowo

4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa

4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa 4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa Analiza potencjału rozwojowego powinna się odnosić między innymi do porównywalnych danych z miast o zbliżonych parametrach. Dlatego też do tej części opracowania

Bardziej szczegółowo

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 931 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto KONIN LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2083 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto POZNAŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 80 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2204 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ZABRZE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Powierzchnia w km² 72 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1539 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TARNÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 56 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1800 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto LEGNICA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Powierzchnia w km² 197 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 209 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ŚWINOUJŚCIE Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE WOLONTARIAT WIELKIEGO SERCA W MASZEWIE

STOWARZYSZENIE WOLONTARIAT WIELKIEGO SERCA W MASZEWIE STOWARZYSZENIE WOLONTARIAT WIELKIEGO SERCA W MASZEWIE REGULAMIN KONKURSU DAR SERCA Pod patronatem Burmistrza Gminy Maszewo Pani Jadwigi Ferensztajn. KONKURS NA INICJATYWĘ WOLONTARIACKĄ, SKIEROWANY DO DZIECI

Bardziej szczegółowo

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 33 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 3319 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHORZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 160 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1441 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto CZĘSTOCHOWA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Powierzchnia w km² 97 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1238 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto OPOLE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Suwałki Powierzchnia w km2 w 2013 r. 66 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1058 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 69245 69404 69317 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW Lp. Aktywność Teren/miejsce 1. Występy Grupy Rytmiczno Tanecznej Mażoretek - - Teren Powiatu Łęczyckiego Młodzież w wieku 12-15 lat 5-6 razy w roku Imprezy

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1762 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDAŃSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 86 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1448 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 135 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1834 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDYNIA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto KROSNO WYBRANE DANE STATYSTYCZNE DEMOGRAFICZNEGO W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,1

Miasto KROSNO WYBRANE DANE STATYSTYCZNE DEMOGRAFICZNEGO W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,1 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 44 2015 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1075 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2013 2014 2015 Województwo 2015 Miasto KROSNO LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 116 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1756 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TORUŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ

JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ 1. Polityk roku 2003 w Polsce i na Świecie. Badanie CBOS 1. Wyjaśnij kim są poszczególne osoby wymienione w sondażu; 2. Jakie wydarzenia sprawiły,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 84 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1351 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto WŁOCŁAWEK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2005

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2005 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Węgierska Górka Nr XIX/192/2004 PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 322/2012 ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2012 roku

UCHWAŁA NR 322/2012 ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2012 roku UCHWAŁA NR 322/2012 ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

Projekt "Seniorzy na wsi"

Projekt Seniorzy na wsi Projekt "Seniorzy na wsi" Analiza ankiet przeprowadzonych wśród seniorów na terenach wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim Ankiety przeprowadzono w trzech grupach wiekowych 55-65 lat - 36 osób 66-75

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samorządu Mieszkańców Wsi Sołectwa Jurków.

STATUT. Samorządu Mieszkańców Wsi Sołectwa Jurków. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/117/04 Rady Gminy Dobra z dnia 28 kwietnia 2004 r. Opracowanie po konsultacjach na zebraniach wiejskich STATUT Samorządu Mieszkańców Wsi Sołectwa Jurków. Rozdział I NAZWA

Bardziej szczegółowo

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025 Szanowni Mieszkańcy Gminy Miedziana Góra! Miedziana Góra, 30 czerwca 2014r. Z dniem 19 maja 2014r. Gmina Miedziana Góra przystąpiła do prac nad dokumentem pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra

Bardziej szczegółowo

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7 Miasto: Leszno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2027 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 64654 64722 64589 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA

Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Ankieta monitorująca z realizacji operacji

Ankieta monitorująca z realizacji operacji Ankieta monitorująca z realizacji operacji Ankietę monitorującą z realizacji operacji beneficjent wypełnia na podstawie danych z wniosku o przyznanie pomocy, umowy przyznania pomocy oraz wniosku o płatność.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/33/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wakarowo na lata

Uchwała Nr III/33/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wakarowo na lata Uchwała Nr III/33/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wakarowo na lata 2010 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7 Miasto: Szczecin Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1358 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 410245 408913 408172 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6 Miasto: Rybnik Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 945 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 141036 140789 140173 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 5 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR V/61/2015 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 23 kwietnia 2015 roku

Kraków, dnia 5 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR V/61/2015 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 23 kwietnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 5 maja 2015 r. Poz. 2715 UCHWAŁA NR V/61/2015 RADY GMINY WIELKA WIEŚ z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/394/2014 Rady

Bardziej szczegółowo