S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015"

Transkrypt

1 1 S T A T U T Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1 (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa Opracowano i przyjęto na podstawie: Konstytucji RP z 1997 r., ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z póź. zm. i aktów wykonawczych, Konwencji o Prawach Dziecka z 20 listopada 1989 r. 1

2 Spis treści: 2 I. Postanowienia ogólne... 3 II. Cele i zadania szkoły... 3 III. Kompetencje organów szkoły i sposoby ich współdziałania... 5 IV. Organizacja szkoły V. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły VI. Uczniowie szkoły A. Prawa uczniów B. Obowiązki uczniów VII. Zasady ogólne w zakresie oceniania A. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.. 22 VIII. Współpraca z rodzicami IX. Samorządność uczniowska X. Wyróżnienia i nagrody XI. Kary XII. Postanowienia końcowe Załączniki: A. Załącznik nr 2 Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych B. Załącznik nr 3 Regulamin Rady Rodziców C. Załącznik nr 4 Regulamin Samorządu Szkolnego D. Załącznik nr 5 Regulamin Rady Pedagogicznej E. Załącznik nr 6 Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego i nagród dyrektora ZSLiE Nr 1 F. Załącznik nr 7 - Regulamin funkcjonowania funduszu socjalnego i komisji socjalnej H. Załącznik nr 8 - Regulamin Szkolnego Ośrodka Kariery przy ZSLiE Nr 1 2

3 I. Postanowienia ogólne 3 Niniejszy statut reguluje cele, zadania oraz organizację i funkcjonowanie Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie zwanego dalej w treści szkołą.. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr 1 w Warszawie. 1 2 Szkoła jest publiczną szkołą zawodową o 4 letnim cyklu kształcenia na podbudowie gimnazjum i umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego oraz, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, uzyskanie dyplomu technika ekonomisty w zakresie specjalizacji rachunkowość małych i średnich firm lub usługi finansowe lub dyplomu technika logistyka. 3 Szkoła działa na podstawie niniejszego statutu, regulaminów uchwalonych przez organy szkoły oraz na mocy ustaw i aktów wykonawczych. Organem prowadzącym szkołę jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. 4 5 Szkoła prowadzi swą działalność w ścisłym związku z zainteresowanymi stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi, uczelniami jak również innymi instytucjami wspierającymi szkołę. 6 Środki materialne i finansowe potrzebne szkole pochodzą z budżetu państwa, budżetu m. st. Warszawy, prowadzonej przez szkołę działalności usługowo-oświatowej, dotacji od instytucji wspierających szkołę i składek rodziców. O gospodarowaniu finansami szkoły decyduje dyrektor w porozumieniu z Radą Rodziców. 7 Podstawą działalności szkoły jest plan dydaktyczno-wychowawczy i arkusz organizacji szkoły opracowany w szkole i zatwierdzony przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. 3

4 4 II. Cele i zadania szkoły 8 1. Szkoła realizuje cele i zadania zgodnie z Konstytucją RP, a szczegółowo określone w ustawie o systemie oświaty z dnia r., wraz z późniejszymi zmianami, w tym przede wszystkim: a) wychowuje młodzież w duchu patriotyzmu, poszanowania tradycji narodowych, godła, barw i hymnu RP oraz przygotowuje do aktywnego udziału w życiu społecznym, zgodnie z ideą społeczeństwa obywatelskiego; b) uczy wrażliwości społecznej, emocjonalnej i estetycznej, dbałości o własny rozwój fizyczny, kształci umiejętności zachowań społecznych, komunikacji interpersonalnej i samooceny; c) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie przewidzianym planami i programami nauczania oraz poświadcza to wydając świadectwa ukończenia szkoły; d) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru w zakresie podjęcia pracy zawodowej lub dalszego kierunku kształcenia, szczególnie poprzez wdrażanie Systemu wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego ; e) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w w/w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów; f) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły; g) stwarza warunki zapewniające bezpieczeństwo społeczności szkolnej; h) umożliwia zastosowanie wiedzy teoretycznej i nabycie umiejętności interpersonalnych w pracy w czasie praktyk zawodowych i) przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 2. Szkoła realizuje zadania określone w w/w ustawie, a szczególnie w zakresie: a) umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etycznej, językowej i religijnej; b) rozpoznawania możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania oraz organizowanie uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologicznej i pedagogicznej stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami; c) organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi poprzez zajęcia korekcyjno-wyrównawcze organizowane dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój młodzieży; d) umożliwiania rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie zajęć fakultatywnych i nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych w miarę posiadanych środków. e) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznej uczniów lub poszczególnego ucznia. 3. Technikum realizuje wyznaczone statutowe cele, przede wszystkim poprzez: a) organizację zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem niezbędnych pomocy naukowych oraz wprowadzanie nowoczesnych metod nauczania,; b) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań na dodatkowych zajęciach edukacyjnych: zajęcia dodatkowe mogą mieć formę kół przedmiotowych i kół zainteresowań. Zajęcia dodatkowe organizowane są na wniosek uczniów, nauczycieli i rodziców (z uwzględnieniem możliwości finansowych i organizacyjnych); c) organizację wycieczek dydaktycznych, krajoznawczo-turystycznych, organizowanie okolicznościowych imprez szkolnych związanych z rocznicami, świętami oraz wynikających z tradycji szkoły, d) organizowanie obozów wypoczynkowych w Ustce w czasie ferii letnich 4

5 e) prowadzenie zajęć z profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy. f) organizowanie nauczania indywidualnego (w uzasadnionych przypadkach), g) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli Szkoła pełni funkcje opiekuńcze w stosunku do uczniów: a) przebywających w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych, stosując w tym celu odpowiednie środki i metody służące zapewnieniu bezpieczeństwa (m.in. identyfikatory, dyżury pracowników obsługi szkoły); b) podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę; c) dyrekcja szkoły sporządza harmonogram pełnienia dyżurów nauczycielskich szczególnie w czasie przerw lekcyjnych; d) pobyt osób spoza szkoły, w czasie zajęć lekcyjnych, na terenie obiektu jest możliwy za zgodą portiera szkolnego i po okazaniem dowodu tożsamości Szkoła realizuje swoje zadania opiekuńcze zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia r z późniejszymi zmianami, która określa formy sprawowania indywidualnej opieki nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza nad : a) uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole, szczególnie klasami pierwszymi, b) uczniami z zaburzeniami rozwoju, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku, c) uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki, jak zapomogi socjalne lub stypendia. 2. Szkoła utrzymuje stałe kontakty i współpracuje z psychologami i pedagogami z właściwej poradni wychowawczo-zawodowej., policją, strażą miejską, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu wychowawcą : a) dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca prowadził swój oddział przez cały tok nauczania w danym typie szkoły, b) Rada Pedagogiczna zatwierdza wychowawców poszczególnych klas, c) Dyrektor decyduje o odwołaniu wychowawcy po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców. III. Kompetencje organów szkoły i zasady ich współdziałania Organami szkoły są: a) Dyrektor szkoły, b) Rada Pedagogiczna, c) Rada Rodziców, d) Samorząd Uczniowski. 5

6 6 2. Dyrektor szkoły zostaje powołany i może być odwołany na zasadach zgodnych z art.36 i 39 ustawy o systemie oświaty z dnia r. z późn. zm. 3. Dyrektor szkoły wykonuje obowiązki przewidziane w art. 39 w/w ustawy, a w szczególności: 1) kieruje działalnością szkoły lub placówki i reprezentuje ją na zewnątrz, 2) sprawuje nadzór pedagogiczny, 3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 4) realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących, 5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły. 4. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością szkoły poprzez wydawanie zarządzeń, których tekst wpisany do księgi zarządzeń winien być udostępniony wszystkim pracownikom. Rangę zarządzeń dyrektora szkoły mają także: a) wpisy do terminarza miesięcznego dostępnego dla wszystkich pracowników pedagogicznych (wywieszonego w pokoju nauczycielskim), b) zarządzenia wygłaszane ustnie na posiedzeniach Rady Pedagogicznej pod warunkiem umieszczenia ich w protokóle posiedzenia podpisanym przez dyrektora, c) w stosunku do uczniów rangę zarządzeń dyrektora mają polecenia wygłaszane ustnie na apelu młodzieżowym lub przez radiowęzeł szkolny, ale istotna treść tych poleceń winna być umieszczona w księdze zarządzeń w formie notatki. 5. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki, 2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły lub placówki, 3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły lub placówki. 6. Dyrektor ma prawo wydawania poleceń służbowych pracownikom w zakresie ich obowiązków służbowych, przydziału czynności lub innych przewidzianych przepisami prawnymi przypadkach: a) w sprawach szczególnie ważnych, kontrowersyjnych lub na żądanie pracownika polecenie służbowe winno być wydane na piśmie, b) w przypadkach wątpliwych o tym czy czynność zlecona pracownikowi pedagogicznemu mieści się w ramach jego obowiązków, decyduje Rada Pedagogiczna, a do chwili tego rozstrzygnięcia polecenie służbowe winno być wykonywane, c) polecenia służbowe nie mogą dotyczyć klasyfikowania poszczególnych uczniów ani mieć na nie bezpośredniego wpływu, d) rangi poleceń służbowych nie mają wskazówki, rady, zalecenia wygłaszane w związku ze sprawowaniem funkcji nadzoru pedagogicznego lub w ramach uwag pohospitacyjnych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może jednak takim zaleceniom nadać formę pisemnego polecenia służbowego. 7. Dyrektor szkoły ma prawo dokonywać zmian w toku tygodniowego rozkładu zajęć pracy lekcyjnej szkoły, a w szczególności może: 6

7 7 a) odwołać zajęcia lekcyjne w określonej klasie lub ich część w przypadku braku nauczycieli i niemożności zorganizowania zastępstw. W czasie utrzymujących się dłużej trudności w zapewnieniu toku lekcyjnego dyrektor winien poinformować o sytuacji Radę Pedagogiczną i zaproponować środki zaradcze, b) na wniosek wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu wyrazić zgodę na zmianę lekcji na inną formę pracy dydaktyczno-wychowawczej (wycieczka przedmiotowa, krajoznawcza, teatr, muzeum itp.), c) zdecydować o odwołaniu lekcji w określonych klasach lub w szkole w celu odbycia apelu, akademii, uczestniczenia w imprezie artystycznej lub sportowej na terenie szkoły, przeprowadzania badań lekarskich lub innych koniecznych działań, których nie można przeprowadzić w czasie pozalekcyjnym. Nauczyciel przedmiotu winien być powiadomiony o odwołaniu lekcji na co najmniej 3 dni wcześniej i - na jego życzenie - należy mu umożliwić odbycie zajęć w innym terminie, d) przyznać nagrodę oddziałowi w formie dnia wolnego od zajęć dydaktycznych e) zawiesić zajęcia szkolne w przypadkach szczególnych (awarie techniczne budynku, brak komunikacji itp.) do chwili ustąpienia zagrożenia, f) wyrażać zgodę na badania ankietowe wśród uczniów szkoły. 8. Dyrektor szkoły winien w szczególności zapewnić współpracę między Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. W tym celu powinien: a) przynajmniej raz w semestrze informować Radę Pedagogiczną o działaniach i zamierzeniach Rady Rodziców, a zwłaszcza o postulatach i życzeniach rodziców, b) informować Radę Rodziców o najważniejszych decyzjach Rady Pedagogicznej, c) w razie podjęcia przez w/w organa uchwał sprzecznych ze sobą dyrektor dąży do wypracowania wspólnego stanowiska poprzez powołanie komisji składającej się z przedstawicieli tych Rad lub poprzez zwołanie wspólnego posiedzenia Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. Jeśli osiągnięcie consensusu okaże się niemożliwe, dyrektor realizuje uchwałę Rady Pedagogicznej. 9. Dyrektor może na określony czas przekazać część swoich uprawnień i obowiązków. W przypadku zwolnienia lekarskiego lub oddelegowania służbowego dyrektor nie ponosi odpowiedzialności za bieżące decyzje osoby zastępującej go (v-ce dyrektor). 10. Dyrektor na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej może skreślić ucznia z listy uczniów z powodu drastycznego lub wielokrotnego naruszania zasad regulaminu uczniowskiego lub zasad współżycia społecznego w szkole, po uprzednim wykorzystaniu innych kar przewidzianych w 38 Statutu oraz uzyskania co najmniej minus 200 punktów za niewłaściwe zachowanie. 11. W przypadkach spornych, co do zastosowania właściwych środków dyscyplinarnych wobec uczniów stwarzających problemy wychowawcze, decyzje w formie uchwały podejmują nauczyciele uczący w danym typie szkoły. Ze względów organizacyjnych, na wniosek dyrektora szkoły, stosowne uchwały w innych sprawach wychowawczych, mogą również podejmować tylko nauczyciele uczący w danym typie szkoły. 12.Dyrektor szkoły zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. 12a. Dyrektor powinien: 1) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy; 2) zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń; 3) reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosować środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy; 7

8 8 4) zapewnić rozwój spójnej polityki, zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy; 5) uwzględniać ochronę zdrowia pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych, w ramach podejmowanych działań profilaktycznych; 6) zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy; 7) zapewnić wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy. 12b. 1) Dyrektor jest obowiązany umożliwić pracownikom, w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla ich życia lub zdrowia albo dla zdrowia lub życia innych osób, podjęcie działań w celu uniknięcia niebezpieczeństwa nawet bez porozumienia z przełożonym na miarę ich wiedzy i dostępnych środków technicznych. 2) Pracownicy, którzy podjęli działania o których mowa w pkt. 1) nie mogą ponosić jakichkolwiek niekorzystnych konsekwencji tych działań, pod warunkiem, że nie zaniedbali swoich obowiązków. 13. Dyrektor szkoły kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież współdziałając w tym zakresie z władzami oświatowymi oraz prowadząc ewidencję spełniania obowiązku nauki ) Dyrektor szkoły, w rozumieniu art. 5 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jest wierzycielem, uprawnionym do żądania wykonania obowiązku szkolnego w drodze egzekucji administracyjnej. W tym celu, po stwierdzeniu niespełniania przez dziecko obowiązku nauki, zgodnie z art. 15 ww. ustawy kieruje do jego rodziców (opiekunów prawnych) upomnienie zawierające stwierdzenie, że obowiązek nauki nie jest realizowany, wezwanie do posyłania dziecka do szkoły z wyznaczeniem terminu, informację, że niespełnianie obowiązku jest zagrożone skierowaniem sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. 2) Przez niespełnienie obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkole. 15. Dyrektor szkoły dopuszcza do użytku programy nauczania przedstawione przez każdego nauczyciela przedmiotu. 16. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej W szkole lub w placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej. 2. Rada Pedagogiczna lub Rada Rodziców mogą zwrócić się o odwołanie wicedyrektora. Jeśli stanowisko tych dwóch organów jest jednolite i mieści się w granicach przepisów prawnych, opinia ich jest dla dyrektora wiążąca. 3. Wicedyrektora powołuje się do końca kadencji dyrektora. 4. Tworzy się w szkole następujące stanowiska (i równorzędne): a) stanowisko wicedyrektora. Rozdział kompetencji określony jest według przydziału czynności i wg. organizacji; 8

9 9 b) stanowisko kierownika kształcenia zawodowego c) stanowisko kierownika administracji. Szczegółowe określenie kompetencji zawiera przydział czynności. 5. Dokładnego rozdziału kompetencji i obowiązków wicedyrektora dokonuje na piśmie dyrektor szkoły przed rozpoczęciem roku szkolnego i udostępnia ten dokument pracownikom szkoły. 1. Do kompetencji wicedyrektora należy: a) koordynacja i nadzór nad realizacją planu dydaktyczno-wychowawczego dla typów szkół podległych wicedyrektorom, b) kontrola dokumentacji szkolnej (dzienniki lekcyjne, arkusz ocen), c) przeprowadzanie rad pedagogicznych klasyfikacyjnych podległych szkół, d) kontrola obecności nauczycieli, koordynacja pracy oraz opracowanie zastępstw w dniach dyżurów, e) nadzór nad działalnością podległych wicedyrektorom zespołów przedmiotowych, f) sporządzanie statystyki szkolnej podległych szkół Koordynacja prac wicedyrektora odbywa się na posiedzeniach kierownictwa szkoły, w których mogą uczestniczyć także przedstawiciele rady pedagogicznej i związków zawodowych. Dyrektor szkoły może w zależności od potrzeb zaprosić na posiedzenie kierownictwa także inne osoby spośród pracowników szkoły lub rodziców. 3. Kierownictwo szkoły jest ciałem doradczym i opiniodawczym, nie jest organem decyzyjnym. Wszelkie postanowienia kierownictwa są z zasady postanowieniami dyrektora szkoły Rada Pedagogiczna szkoły działa na zasadach przewidzianych w art ustawy o systemie oświaty. 2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 1) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły, 2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców, 4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów. 3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 2) projekt planu finansowego szkoły, 3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 4. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 2, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem 9

10 10 prowadzącym szkołę lub placówkę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczny. 5. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub placówki albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia Radzie szkoły lub placówki. 6. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole lub placówce. W takim przypadku, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. 7. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. a) Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Regulamin Rady Pedagogicznej określony jest w załączniku Nr 5 do niniejszego statutu. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. b) Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej oraz nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 8. Tworzy się następujące zespoły przedmiotowe a) zespół przedmiotów humanistycznych ( język polski, historia, WOS) b) zespół przedmiotów matematyczno przyrodniczych (obejmująca matematykę, fizykę, chemię, biologię, geografię), c) zespół przedmiotów zawodowych, d) zespół przedmiotów wychowania fizycznego i przysposobienia obronnego. W razie potrzeby tworzy się zespoły doraźne. 9. Rada Pedagogiczna może także obradować w komisjach dla poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół, zaś w celu przeprowadzenia wstępnej klasyfikacji i promowania Rada Pedagogiczna może tworzyć komisje klasowe. 10. Plenarne posiedzenia Rady nie mogą trwać dłużej niż 2,5 godziny. 15 W razie nie zatwierdzenia przez Radę dokumentów przewidzianych w 15 pkt. 2 ust. 1) i ust. 3) Statutu dyrektor szkoły zobowiązany jest w terminie 2 tygodni przedstawić Radzie nową wersję tych dokumentów Rada Pedagogiczna powołuje ze swego grona rzecznika praw ucznia, do którego obowiązków należy: a) nadzór nad przestrzeganiem przez nauczycieli praw ucznia zagwarantowanych w statucie szkoły, b) na wniosek Rady lub dyrektora szkoły przedstawianie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej oceny sytuacji w szkole pod względem przestrzegania praw ucznia, c) polubowne załatwianie sytuacji konfliktowych na wniosek ucznia, samorządu uczniowskiego lub wychowawcy klasy, d) zgłoszenie dyrektorowi szkoły i Radzie Pedagogicznej wniosków dotyczących zapewnienia uczniom zadawalających warunków pobytu w szkole (wyżywienie, warunki higieniczne, bezpieczeństwo). 10

11 2. W przypadku powołania rzecznika praw ucznia przez samorząd uczniowski pełni on funkcję jego doradcy i opiekuna W szkole tworzy się Radę Rodziców. 2. W skład Rady Rodziców wchodzą delegaci wybrani na klasowych zebraniach rodzicielskich. 3. Rada Rodziców opracowuje wewnętrzny regulamin zgodny z art. 53 i 54 Ustawy. Regulamin Rady Rodziców określony jest w załączniku Nr 3 do niniejszego statutu. 4. Rada Rodziców winna być informowana systematycznie przez dyrektora szkoły o najważniejszych sprawach działalności szkoły. 5. Rada Rodziców ma prawo występować z opiniami i wnioskami we wszystkich sprawach dotyczących szkoły. 6. Rada Rodziców zajmuje się głównie działalnością w zakresie zapewnienia młodzieży zadawalających warunków pobytu w szkole, organizacją wypoczynku wakacyjnego uczniów, pomocą w zakresie utrzymania bazy materialnej W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin Samorządu określony jest w załączniku Nr 4 do niniejszego statutu. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki. 3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 4. Samorząd szkolny może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły. 5. Przedstawiciele Samorządu Szkolnego przedstawiają wnioski i opinie na spotkaniach z dyrektorem szkoły, które odbywają się raz w miesiącu. 19 Uchwały organów szkoły dotyczące społeczności szkolnej podaje się do wiadomości publicznej w wybranej formie, tj. obwieszczeń, wpisów do dzienników uczniowskich, poprzez radiowęzeł, a także za pośrednictwem nauczycieli i samorządu szkolnego. IV. Organizacja szkoły 1. Dyrektor Szkoły lub upoważniona przez niego osoba opracowuje najpóźniej do 15 maja każdego roku arkusz organizacji szkoły określający szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki. Arkusz organizacyjny szkoły zawiera: 20 11

12 - liczbę pracowników - liczbę stanowisk kierowniczych - ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych - liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych - koła zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne finansowane przez organ prowadzący szkołę Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania zgodnym z programem nauczania dla danej klasy. Liczbę uczniów w oddziale określa się w ilości osób. 3. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego. 4. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowolekcyjnym: a) godzina lekcyjna trwa 45 minut, b) zajęcia obowiązkowe pozaszkolne i praktyki zawodowe organizowane są zgodnie z planem nauczania, c) zajęcia fakultatywne są organizowane w grupach między klasowych zgodnie z planem nauczania, liczba uczniów nie może być niższa niż 15 osób, d) dyrektor w porozumieniu z nauczycielem może wyrazić zgodę na prowadzenie zajęć pozaszkolnych w formie wycieczek zawodowych, turystycznych, wycieczek do muzeów itp. 5. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. 6. Szkoła jest instytucją apolityczną i bezwyznaniową. 7. W Technikum Ekonomicznym Nr 1 w Warszawie praktyki zawodowe odbywają się zgodnie z ramowymi planami nauczania Praktyki przeprowadzane są w klasie I, II i III zgodnie z opracowanym harmonogramem na każdy rok szkolny 7.2. Miejscami praktyk, zgodnie z programem nauczania /technik ekonomista/ są banki, urzędy skarbowe, zakłady ubezpieczeń społecznych, biura rachunkowe i doradztwa podatkowego oraz inne firmy prywatne i państwowe, technik obsługi turystycznej biura turystyczne, biura podróży, technik logistyk podmioty gospodarcze, w których działają działy logistyki i spedycji Dla uczniów, którzy nie są w stanie sami zorganizować sobie miejsca odbywania praktyk, organizowane są praktyki w zakładach, z którymi szkoła ma podpisane stałe lub doraźne umowy. 1. W szkole zorganizowana jest biblioteka szkolna służąca zaspakajaniu potrzeb i zainteresowań uczniów, realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej. 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły. 3. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów określa regulamin. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne

13 4. Pomieszczenia biblioteki szkolnej służą do: - gromadzenia i opracowania materiałów bibliotecznych, - korzystania ze zbiorów w czytelni i wypożyczania ich poza bibliotekę, - prowadzenia edukacji czytelniczej i medialnej w ramach tzw. lekcji bibliotecznych Zadania nauczyciela bibliotekarza określa program pracy biblioteki szkolnej. 2. Praca pedagogiczna nauczyciela bibliotekarza polega na: - udostępnieniu zbiorów zgodnie z regulaminem biblioteki, - prowadzeniu działalności informacyjnej i poradniczej oraz różnych form upowszechniania czytelnictwa, - opiece nad czytelnią, - przeprowadzaniu lekcji bibliotecznych, - współpracy z nauczycielami w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, przygotowaniu informacji dla nauczycieli o nowo zakupionych książkach, - udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej. 3. Praca biblioteczno-techniczna nauczyciela bibliotekarza polega na: - gromadzeniu zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami - ewidencji i opracowaniu zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami - selekcji zbiorów - organizowaniu warsztatu informacyjnego ( prowadzenie katalogów, kartotek bibliograficznych, wykorzystanie internetu i multimediów) - systematyczne opracowywanie danych komputerowych związane z wprowadzeniem komputeryzacji biblioteki szkolnej. V. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, inżynieryjno-technicznych, administracyjnych i pracowników obsługi. 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1, określają odrębne przepisy Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą. Jest odpowiedzialny za wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. Zakres zadań nauczyciela zawiera w szczególności: a) zapewnienie warunków pełnego bezpieczeństwa uczniom na prowadzonych przez siebie zajęciach i w czasie dyżurów, b) przestrzegać zasad, procedur związku z bezpieczeństwem na terenie szkoły i poza nią zajęciach przedmiotowych 13

14 14 na imprezach, spotkaniach, zajęciach poza lekcyjnych w sprawie organizacji, zabezpieczenia i przebiegu wycieczek szkolnych c) prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego d) dbałość o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny, e) prowadzenie działań mających na celu: rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe; rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów. f) bezstronne i obiektywne wystawianie ocen uczniom, g) udzielanie pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb ucznia (organizowanie samopomocy koleżeńskiej, kompletów wyrównawczych) h) Doskonalenie własnych umiejętności dydaktycznych i podnoszeniu poziomu wiedzy merytorycznej i) Nauczyciel wychowawca ma obowiązek zgłoszenia pedagogowi dwutygodniowej nieobecności ucznia. 1a. Nauczyciel jest obowiązany: 1) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym; 2) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych; 3) dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy; 4) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem; 5) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich; 6) niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie; 7) współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 8) przedstawić dyrektorowi szkoły program nauczania przedmiotu w celu dopuszczenia go do użytku i włączenia do szkolnego zestawu programów nauczania; 9) uczestniczyć w pracach zespołu utworzonego w celu planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi. 2. Prawa nauczycieli: a) nauczycielowi przysługuje wyposażenie jego stanowiska pracy umożliwiające realizację dydaktycznowychowawczego programu nauczania zgodnie z art.29 ust.2 Karty Nauczyciela, b) nauczyciel w realizacji programu nauczania ma prawo do stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród zatwierdzonych do użytku szkolnego podręczników i innych pomocy naukowych (K.N. art. 12 ust. 2) oraz prawem oświatowym, c) nauczyciel ma prawo do obiektywnej i rzeczowej oceny swojej pracy oraz do odwołania gdy ocenę uważa za niesłuszną; tryb odwołania określa art. 9 i 10 K.N., d) obowiązkiem dyrekcji i kierownictwa szkoły jest zapoznanie nauczyciela z zarzutami dotyczącymi jego pracy dydaktyczno-wychowawczej, e) nauczyciel rozpoczynający pracę ma prawo do opieki i pomocy dydaktycznej i merytorycznej ze strony nauczyciela z długoletnim stażem, a w szczególności przewodniczącego komisji przedmiotowej lub wyznaczonego przez komisję opiekuna, f) uzyskania wszelkiej niezbędnej pomocy ze strony pracowników szkolnego nadzoru pedagogicznego w przypadkach młodzieży sprawiającej szczególne trudności wychowawcze, 14

15 15 g) nauczyciel ma prawo do uzyskania wyczerpujących informacji dotyczących zasad ruchu służbowego na terenie placówki, a zwłaszcza w przypadkach reorganizacji, h) nauczyciel ma prawo do uzyskania na terenie szkoły informacji o istotnych zmianach w obszarze prawa oświatowego poprzez m.in. poprzez ogłoszenia i dostęp w bibliotece szkolnej do dzienników urzędowych, prasy pedagogicznej, i) dyrekcja po zasięgnięciu opinii kierownictwa szkoły przyznaje wyróżniającym się w pracy nauczycielom premie i nagrody dyrektora szkoły wg. regulaminu przyznawania dodatku motywującego i nagród dyrektora szkoły 2, zatwierdzonego przez Radę Pedagogiczną. Dyrektor szkoły może także zgłosić ich kandydaturę do nagrody Kuratora Oświaty, Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, Prezydenta miasta stołecznego Warszawy, j) nauczyciel ma prawo do korzystania z zakładowego funduszu socjalnego na zasadach określonych w regulaminie funduszu świadczeń socjalnych ZSL i E nr 1 3, k) przed podjęciem ważnych decyzji dotyczących nauczycieli, dyrekcja ma obowiązek zasięgać opinii Rady Pedagogicznej i działających na terenie szkoły związków zawodowych. l) w sytuacjach konfliktowych nauczyciele mają prawo zwrócić się o pomoc i pośredniczenie w ich rozwiązywaniu do działających na terenie szkoły związków zawodowych. 25 Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć komisję przedmiotową, której pracą kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący. Cele i zadania zespołów przedmiotowych obejmują: - zorganizowanie współpracy nauczycieli, uzgadnianie sposobów realizacji programów nauczania; - korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgodnienie decyzji w sprawie wyboru programu nauczania; - wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania; - organizowanie wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli; - współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także uzupełnienie i uaktualnienie ich wyposażenia; - wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole innowacyjnych, eksperymentalnych czy autorskich programów nauczania. 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej, a w szczególności: 26 a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie, b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów (organizacje zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, uroczystości szkolnych itp.), c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązanie konfliktów między uczniami oraz pomiędzy uczniami i innymi członkami społeczności szkolnej. 2. Wychowawca w celu realizacji wcześniej przytoczonych zadań powinien: a) otoczyć indywidualną opieką każdego wychowanka, 2 załącznik nr 6 3 załącznik nr 7 15

16 b) organizować wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego rozwijające i integrujące zespół uczniowski, c) ustalać wraz z młodzieżą treści i formy zajęć na godzinach do dyspozycji wychowawcy, d) współdziałać z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to uczniów szczególnie uzdolnionych jak również uczniów z niepowodzeniami szkolnymi), e) utrzymywać kontakt z rodzicami uczniów w celu ustalania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, a także w celu niesienia im pomocy w działaniach wychowawczych, f) włączać rodziców w sprawy życia klasy i szkoły (dni otwarte, zebrania klasowe),współpracować z pedagogiem szkolnym, lekarzem i innymi specjalistami w celu poznania potrzeb i trudności, a także uzdolnień ucznia. 3. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy merytorycznej i metodycznej z pomocy instytucji oświatowych i naukowych Do zadań pedagoga szkolnego należy podejmowanie działań wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły, a w szczególności: a) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, b) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych, c) przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego uczniów z udziałem rodziców i nauczycieli, d) udzielanie porad rodzicom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych oraz pomocy w wyborze form terapii dla uczniów z objawami niedostosowania społecznego, e) organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i zaniedbanym, f) wnioskowanie o kierowanie uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do placówek opieki społecznej i właściwych kompetencyjnie organizacji pozarządowych, g) koordynowanie prac z zakresu profilaktyki wychowawczej, dokonywanie okresowych analiz sytuacji wychowawczej w szkole, organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, i) udzielanie uczniom pomocy w wyborze kierunku dalszego kształcenia, m) systematyczne prowadzenie dokumentacji swojej działalności Do zadań szkolnego doradcy zawodowego należy udzielanie uczniom pomocy w wyborze kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej, a w szczególności: 1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, 2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia, 3) wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących: a) rynku pracy, b) trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, c) wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy, 16

17 17 d) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym, e) alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym, f) programów edukacyjnych Unii Europejskiej, 4) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom, 5) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej, 6) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę, 7) wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowoinformacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami, 8) współpraca z radą pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizacji działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szkoły i programie profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, 9) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom. VI. Uczniowie szkoły Rekrutację do klas pierwszych określa Zarządzenie Kuratora Oświaty oraz szkolna komisja rekrutacyjna. Szczegółowe zasady rekrutacji określa szkolny regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych Do Technikum Ekonomicznego Nr 1 uczęszczają w zasadzie uczniowie od 15 roku życia, po ukończeniu szkoły gimnazjalnej, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia. 3. Dyrektor szkoły może skierować ucznia powyżej 16 roku życia, a przed ukończeniem 18 lat do szkoły dla dorosłych w następujących przypadkach: 1) długotrwała choroba lub rekonwalescencja uniemożliwiające systematyczną obecność na zajęciach, w tym na zajęciach nauczania indywidualnego; 2) konieczność sprawowania opieki przez osobę niepełnoletnią nad członkiem rodziny matka karmiąca, zagrożona ciąża; 3) nieobecność w szkole powyżej 50% w 2 kolejnych miesiącach, spowodowana innymi przyczynami, np. konieczność podjęcia pracy, a tym samym zagrożenie nieklasyfikowaniem z więcej niż 3 przedmiotów; 4) gdy uczeń klasy pierwszej w klasyfikacji rocznej otrzymał co najmniej 4 oceny niedostateczne i ocenę naganną z zachowania; 5) gdy brak poprawy mimo wcześniej zastosowanej kary porządkowej kontraktu szkolnego 4 załącznik nr 2 17

18 A. Prawa uczniów Uczeń ma prawo do: a) uzyskania wyczerpujących informacji dotyczących jego praw i obowiązków wynikających ze statutu szkoły i innych zarządzeń szkolnych, b) poszukiwań intelektualnych i rozszerzania horyzontów wiedzy z możliwością wykorzystania pomocy nauczycieli, niezależnie od ich ideologii i światopoglądu, c) zapoznania się z programem nauczania na dany rok dla swojej klasy, d) właściwie zorganizowanego procesu nauczania, e) uzyskania na lekcjach dodatkowych wyjaśnień ze strony nauczyciela jeśli zgłosi niezrozumienie określonych partii materiału nauczania, f) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej oceny i ustalonych sposobów kontroli wiedzy, g) organizowania na terenie szkoły zajęć kulturalnych, oświatowych i sportowych za wiedzą dyrektora, h) korzystanie poza godzinami lekcyjnymi z urządzeń szkolnych na zasadach określonych regulaminami pomieszczeń i za zgodą kierownika administracji oraz opiekuna pomieszczenia, i) swobodnego wyboru kół zainteresowań, zajęć fakultatywnych i innych form zajęć pozalekcyjnych; uczestniczenie w wycieczkach i imprezach, jeśli pociągają one za sobą opłaty, jest dobrowolne. Uczeń nie korzystający z wycieczki odbywającej się w czasie zajęć szkolnych uczestniczy w lekcjach we wskazanej klasie, j) zgłaszania nauczycielom, dyrekcji szkoły wszelkiego rodzaju uwag i zastrzeżeń dotyczących funkcjonowania szkoły; k)korzystać nieodpłatnie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole 2. Uczeń może: a) współuczestniczyć za pośrednictwem przedstawicieli w tworzeniu planu pracy szkoły, b) uczestniczyć w redagowaniu regulaminu samorządu klasowego i jego uchwalaniu, c) wybierać swoich przedstawicieli do klasowego, szkolnego samorządu, d) być wybieranym do przedstawicielskich organów samorządowych; e) wystąpić z inicjatywą objęcia go pomocą psychologiczno-pedagogiczną, która ma na celu rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia. Pomoc ta udzielana jest zgodnie z odrębnymi przepisami. 3. Uczeń ma prawo: a) wybierania nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu oraz rzecznika praw uczniowskich, b) należenia do organizacji społecznych działających w środowisku szkolnym i wykonywania powierzonych przez nie funkcji, c) redagowania i wydawania gazety szkolnej, d) redagowania i prezentowania programu szkolnego radiowęzła, e) korzystania ze wszystkich form pomocy materialnej i świadczeń socjalnych, jakimi dysponuje szkoła z uwzględnieniem zasady nie wspierania osób palących tytoń i niszczących mienie społeczne, f) swobodnego wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób. g) poszanowania godności własnej i dyskrecji w sprawach osobistych, a także stosunków rodzinnych, korespondencji, przyjaźni, uczuć, h) do opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii, 18

19 i) zwracania się w formie wniosku do rady samorządu uczniowskiego, wychowawcy klasy, nauczycieli, dyrektora, rzecznika praw uczniowskich we wszystkich istotnych dla niego sprawach i uzyskiwania pomocy w różnych trudnych sytuacjach życiowych. 4. Uczniowie (opiekunowie prawni) zgłaszający problemy z adaptacją i funkcjonowaniem społecznym w społeczności szkoły, w także natury porządkowo-dyscyplinarnej, zdrowotnej itp. mają prawo oczekiwać wszelkiej możliwej pomocy i doradztwa psychologicznego i medycznego Pomocy materialnej udziela się ze środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie władz lokalnych oraz w miarę posiadanych przez szkołę środków pomocy finansowej. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny. 5a) Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 1) stypendium szkolne 2) zasiłek szkolny 5b) Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są: 1) stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe 2) stypendium Prezesa Rady Ministrów 3) stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 5c) Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym i motywacyjnym. 6. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, z wyjątkiem, gdy uczeń otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych. 6a) Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie: 1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą; 2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników. 7. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. 7a) Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. 7b) Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych. 7c) O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 8. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz, co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz, co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium. 8a) O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu (semestru) nauki w danym typie szkoły. 8b) Dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną. 19

20 8c) Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły. 8d) Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w okresie (semestrze). 8e) Wysokość stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 8f) Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych na ten cel w budżecie szkoły przez organ prowadzący szkołę 9. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wyniki co najmniej dobre. 9a) Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. 9b) Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje Prezes Rady Ministrów. 10. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) 10a) W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się decyzje administracyjne. 10b) Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia. 10c) Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym zawiera w szczególności: 1) imię i nazwisko ucznia i jego rodziców 2) miejsce zamieszkania ucznia 3) dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym zaświadczenie o wysokości dochodów, 4) pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej inną niż forma pieniężna. 11. Szczegółowe zasady przyznawania różnych form pomocy i zasiłków materialnych określają przepisy ustawy o systemie oświaty oraz przepisy wykonawcze. 12. Wychowawca i pedagog szkolny są rzecznikami ucznia. 13. Uczeń ma prawo odwoływania się od podejmowanych w stosunku do niego decyzji do rady pedagogicznej, władz oświatowych, komisji rzecznictwa praw uczniowskich. 20 B. Obowiązki uczniów Uczeń ma obowiązek: Przestrzegać postanowień zawartych w Statucie szkoły, zarządzeń dyrektora oraz poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły. Jeżeli uczeń uważa, że doszło do naruszenia jego praw, może zawiadomić o powyższym - wychowawcę, rzecznika praw ucznia, dyrektora szkoły lub władze oświatowe. 20

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców.

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. Organy szkoły 11 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. 12 1. Do Dyrektora należy: 1) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników

Bardziej szczegółowo

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły 5 Organy szkoły 1. Organami szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. 1) organy szkoły działają na podstawie swoich regulaminów, które są zgodne z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zespół Szkół Salezjańskich, zwany dalej Zespołem, został utworzony przez Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoria Krakowska,

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Podstawa prawna : - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /art. 71 ust. 1 pkt 2, Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami/

Bardziej szczegółowo

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy BYDGOSZCZ 2004 ROK SPIS TREŚCI 1. Zagadnienia wstępne 2. Cele i zadania Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU 1 1. Rada Pedagogiczna, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem szkoły, w zakresie realizacji jej statutowych zadań

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców Poradnia, zwana dalej poradnią, nosi nazwę: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,,Uniwersytet dla

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE

GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. 1. Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 23 w Krakowie, zwana dalej Radą Pedagogiczną, jest kolegialnym organem realizującym zadania dotyczące kształcenia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZY ZESPOLE OŚWIATOWYM IMIENIA MARIANNY FRĄCKOWIAK W SKIBNIEWIE INFORMACJE OGÓLNE 1. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu Oświatowego im. Marianny Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie. Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie. Regulamin Rady Pedagogicznej Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie Opracowany na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r nr 67, poz. 329 ze zmianami).

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Rozdział I Postanowienia ogólne załącznik do uchwały Nr XX/223/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 czerwca 2012 1.1. W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr W42/15 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 25 czerwca 2015 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI opracowany na podstawie art. 60 ust.l w związku z art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie

S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie 1 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 zwana dalej "Poradnią" ma swoją siedzibę w Krośnie, przy ul. Parkowej 2. 2. Poradnia działa

Bardziej szczegółowo

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski;

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; III. Organy Szkoły 7 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; 8 1. Zespołem Szkół kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie I. Postanowienia ogólne 1 Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie, zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach 1. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach realizującym wynikające ze

Bardziej szczegółowo

Rozdział VI. Regulamin życia szkolnego.

Rozdział VI. Regulamin życia szkolnego. Rozdział VI Regulamin życia szkolnego. 53 Każdy członek społeczności szkolnej bez względu na wiek i funkcję ma prawo do uczestniczenia w życiu szkoły we wszystkich jej dziedzinach oraz rzetelnej i sprawiedliwej

Bardziej szczegółowo

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Podstawa prawna : - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /art. 71 ust. 1 pkt 2, Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYSZOWIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYSZOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYSZOWIE 1 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania szkoły dotyczące kształcenia, wychowania i

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Organy szkoły oraz ich zadania

Rozdział IV. Organy szkoły oraz ich zadania Rozdział IV Organy szkoły oraz ich zadania Organami szkoły są: 1. Dyrektor szkoły. 2. Rada Pedagogiczna. 3. Rada Szkoły. 4. Rada Rodziców. 5. Samorząd Uczniowski. 19 20 Uprawnienia i obowiązki dyrektora

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach

Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r.

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie Podstawa prawna 1 1.1. Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Czyżówka 2012 Strona 1 z 6 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1 1. Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów Pomoc materialna dla uczniów (DZ.U z 2004roku, Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Art. 90b. 1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Piasecznie. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Piasecznie

Szkoła Podstawowa w Piasecznie. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Piasecznie Szkoła Podstawowa w Piasecznie Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Piasecznie Szkoła Podstawowa w Piasecznie 83-123 Piaseczno 26 Szkoła Podstawowa w Piasecznie 1. Regulamin opracowano na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GDOWIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GDOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GDOWIE Rozdział I Zasady ogólne. Rozdział II Zadania Przewodniczącego i członków Rady. Rozdział III Organizacja pracy Rady. Rozdział IV Kompetencje Rady. Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Gdyni ul. Wiczlińska 93 Rozdział 1. Podstawa prawna 1 Statut opracowano na podstawie : 1) Ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania. Organami szkoły są:

Rozdział IV. Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania. Organami szkoły są: Rozdział IV Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania Organami szkoły są: 38 1. dyrektor szkoły 2. rada pedagogiczna 3. rada rodziców 4. samorząd szkolny 5. samorząd słuchaczy. 39 1. Kandydata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r., Art. 40-43 (tekst jednolity Dz. U. z 1996 roku Nr 67 poz. 39 z póź. zm.), 2. Statut

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. Dz 1991r.Nr 95, poz. 425, z 1992r.Nr 26,poz.113,Nr 54,poz.254,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1 44-100 Gliwice tel. 032 230 46 88 www.gliwice-sp16.neostrada.pl. Regulamin Rady Pedagogicznej

Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1 44-100 Gliwice tel. 032 230 46 88 www.gliwice-sp16.neostrada.pl. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1 44-100 Gliwice tel. 032 230 46 88 www.gliwice-sp16.neostrada.pl Regulamin Rady Pedagogicznej Spis treści Postanowienia ogólne 1 Podstawa prawna działania

Bardziej szczegółowo

- Regulamin Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Piasecznie -

- Regulamin Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Piasecznie - Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, ze zm.). 2. Statut Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie. 1 1. W

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego, zwany dalej Zespołem, został utworzony przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Sczanieckiej. W KONARZYCACH 1. Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U nr67

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej Załącznik nr 2 Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie Spis treści Rozdział I Zasady ogólne...3 Rozdział II Kompetencje Rady Pedagogicznej...4 Rozdział III Zadania

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rada jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

Regulamin. Rada jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Regulamin organizacji i działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej. Na podstawie Ustawy z unia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Bz.tf.Nr 95,póz.425)

Bardziej szczegółowo

Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pan/i Zatrudnionego na stanowisku nauczyciela w Szkole Podstawowej w Czerninie.

Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pan/i Zatrudnionego na stanowisku nauczyciela w Szkole Podstawowej w Czerninie. .. Czernin, 10.09.2007r Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pan/i Zatrudnionego na stanowisku nauczyciela w Szkole Podstawowej w Czerninie. Zakres obowiązków wynikających z art.100 kodeksu

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ. w Jodłówce Tuchowskiej

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ. w Jodłówce Tuchowskiej STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Jodłówce Tuchowskiej I. Nazwa Zespołu 1 1. Szkoła nosi nazwę Zespół Szkół w Jodłowce Tuchowskiej. 2. Organem prowadzącym jest Gmina Tuchów. 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W WODZISŁAWIU ŚL.

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W WODZISŁAWIU ŚL. REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W WODZISŁAWIU ŚL. Niniejszy regulamin opracowano na podstawie przepisów Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (D.U. z 2004 nr 256 poz.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W SIEDLISKACH. Spis treści:

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W SIEDLISKACH. Spis treści: Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIX/165/2008 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 23 kwietnia 2008 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W SIEDLISKACH Spis treści: Dział I. NAZWA ZESPOŁU Dział II. CELE I ZADANIA ZESPOŁU Dział

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Na podstawie art. 62 ust. 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Nazwa placówki brzmi: Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu. 2. Centrum Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Batalionów Chłopskich. w KOŁACZKOWICACH POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Batalionów Chłopskich. w KOŁACZKOWICACH POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Batalionów Chłopskich w KOŁACZKOWICACH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Pedagogiczna jest stałym organem wewnętrznym szkoły powołanym do rozwiązania, opracowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 w Opolu

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 w Opolu Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 w Opolu Na podstawie art.43 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz.329 z późn.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rady pedagogicznej Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Zgierzu

Regulamin rady pedagogicznej Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Zgierzu Załącznik do Zarządzenia nr 2/2010 Regulamin rady pedagogicznej Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Zgierzu Na podstawie art. 43 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

REGULAMIN działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach REGULAMIN działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach Na podstawie art.43 ust.2 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ustala się,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Niniejszy regulamin opracowano na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami - art. 40 i 41 oraz na podstawie jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie Załącznik do Statutu Szkoły REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie 1 Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. nr 95, poz.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU Zespół Szkół Nr 16 we Wrocławiu 53-621 Wrocław, ul. Głogowska 30 Tel. 71/798-68-83 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU 1 Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ

Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym jej statutowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM Z ODZDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ORŁA BIAŁEGO W SŁUPSKU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM Z ODZDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ORŁA BIAŁEGO W SŁUPSKU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM Z ODZDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ORŁA BIAŁEGO W SŁUPSKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ

ROZDZIAŁ IV ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ ROZDZIAŁ IV ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ 10 1. Organami Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie są: 1) Dyrektor Zespołu, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. 11 Ustala się następujące

Bardziej szczegółowo

Stypendia. ustawie z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., z 1943 ze zm.)

Stypendia. ustawie z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., z 1943 ze zm.) Stypendia ustawie z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., z 1943 ze zm.) Art. 90c. Rodzaje świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 1. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH. im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH. im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim 1 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim Każdy Pracownik Szkoły, Uczeń i jego Rodzice mają prawo do znajomości treści Statutu Szkoły oraz zarządzeń Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZAŁĄCZNIK NR 4 DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W ORZESZU - MOŚCISKACH REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Chrobrego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Nr 7 w Rzeszowie Gimnazjum Nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 18.

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Nr 7 w Rzeszowie Gimnazjum Nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 18. REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Nr 7 w Rzeszowie Gimnazjum Nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 18. I. Postanowienia ogólne 1 Rada Pedagogiczna działa na podstawie art. 40-44 Ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 1 do uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żegiestowie nr I/2009/2010 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1 Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żegiestowie jest

Bardziej szczegółowo

STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie

STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie Załącznik nr 5 do uchwały Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie 1. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o: 1) liceum należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOMLINIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOMLINIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOMLINIE 1 1. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Skomlinie zwana dalej radą, jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające ze statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU Rada Pedagogiczna działa na podstawie art. 40-43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLKOWICACH

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLKOWICACH STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLKOWICACH 1. Postanowienia ogólne 1.Nazwa placówki brzmi: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Polkowicach, zwana dalej Poradnią. 2.Organem prowadzącym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Przy Szkole Podstawowej nr 1 Janusza Korczaka Regulamin opracowana na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PISZU

RAMOWY STATUT TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PISZU RAMOWY STATUT TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PISZU 1. I. NAZWA SZKOŁY. 1. Technikum Uzupełniające przy Zespole Szkół Zawodowych w Piszu. 2. Technikum Uzupełniające jest szkołą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W LIPNIE Rok szkolny 2014/2015 Opracowały: Małgorzata Spisz Anna Ślusarczyk 1 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

Regulamin Rady Pedagogicznej REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Art.1 1. Rada Pedagogiczna zwana dalej Radą jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające ze Statutu Szkoły. 2. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi Podstawa prawna: Art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach Podstawa prawna: Ustawa o Systemie Oświaty z 7 września 1991 r. art. 40-43 Rada Pedagogiczna jest kolegialnym

Bardziej szczegółowo

Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach

Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie /tekst ujednolicony/ Stan prawny na dzień 1 września 2015r

Statut Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie /tekst ujednolicony/ Stan prawny na dzień 1 września 2015r Statut Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie /tekst ujednolicony/ Stan prawny na dzień 1 września 2015r 1 SPIS TREŚCI NAZWA ZESPOŁU SZKÓŁ, SIEDZIBA I SKŁAD ORAZ INNE INFORMACJE O ZESPOLE...

Bardziej szczegółowo

Komisja wnioskowa formułuje wnioski na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i przedstawia Radzie Pedagogicznej do przegłosowania.

Komisja wnioskowa formułuje wnioski na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i przedstawia Radzie Pedagogicznej do przegłosowania. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4./ 2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku z dnia 9 kwietnia 2013 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej ZSM Nr 1 im. Szczepana Humberta, al. Mickiewicza 5, Kraków

Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej ZSM Nr 1 im. Szczepana Humberta, al. Mickiewicza 5, Kraków Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej ZSM Nr 1 im. Szczepana Humberta, al. Mickiewicza 5, 31-120 Kraków 1 1. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 im. Szczepana Humberta (ZSM Nr 1), zwana

Bardziej szczegółowo

Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinie

Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinie Załącznik Nr 1 R E G U L A M I N RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinie 1 Niniejszy regulamin został opracowany w oparciu o obowiązujące dotychczas przepisy dotyczące systemu oświaty w Polsce:

Bardziej szczegółowo

STATUT Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle. Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4

STATUT Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle. Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4 STATUT Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle Art. 1 Szkoła nosi nazwę: Szkoły im. św. Jana de La Salle Szkoła Podstawowa im. św. Jana de La Salle Szkoła ma siedzibę w Gdańsku przy ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku Załącznik Nr 1 do Statutu Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie opracowano

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego. Zespołu Szkół im. Bohaterów Oflagu II D. w Bornem Sulinowie

Regulamin Rady Pedagogicznej. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego. Zespołu Szkół im. Bohaterów Oflagu II D. w Bornem Sulinowie Załącznik nr 2 do Statutu Regulamin Rady Pedagogicznej Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół im. Bohaterów Oflagu II D w Bornem Sulinowie 1 Rady Pedagogiczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM

S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM NAZWA SZKOŁY 1. 1. Szkoła nosi nazwę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sierakowie Śląskim zwana dalej w statucie Zespołem. 2. Zespół jest

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W MIELCU

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W MIELCU STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W MIELCU OPRACOWANY NA PODSTAWIE Art. 60 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.

Bardziej szczegółowo

STATUT Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 8 w Krakowie

STATUT Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 8 w Krakowie Załącznik do Uchwały RMK Nr z dnia.. STATUT Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 8 w Krakowie ROZDZIAŁ I NAZWA I TYP SZKOŁY 1 1. Pełna nazwa szkoły: Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony

Bardziej szczegółowo

Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.

Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki. REGULAMIN RADY RODZICÓW. Podstawa prawna : Ustawa z dnia 7 IX 1991 r. ( DZ.U.1996/67/329, 104/496, 1997/28/153, 141/943, 1998 /117/759, 162/1126, 2000 /12/136, 19 /239, 48 /550, 104 /1104, 120 /1268, 122/1320,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 listopada 2014 r. Poz. 1646 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ramowych statutów

Bardziej szczegółowo

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora załącznik 1 1. Organizuje pracę szkoły/placówki zgodnie ze statutem, arkuszem organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 3 W WOLSZTYNIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 3 W WOLSZTYNIE Załącznik nr 1 do uchwały Nr 2/2016 z dnia 27.06.2016 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 3 W WOLSZTYNIE Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty / ze zmianami/

Bardziej szczegółowo

RADY REGULAMIN PEDAGOGICZNEJ. Zespół Szkół w Paszczynie. Spis treści: ROZDZIAŁ II...2 POSTANOWIENIA OGÓLNE...2

RADY REGULAMIN PEDAGOGICZNEJ. Zespół Szkół w Paszczynie. Spis treści: ROZDZIAŁ II...2 POSTANOWIENIA OGÓLNE...2 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Spis treści: ROZDZIAŁ I...2 POSTANOWIENIA OGÓLNE...2 ROZDZIAŁ II...2 ZADANIA I KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ...2 ROZDZIAŁ III...3 OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA RADY PEDAGOGICZNEJ...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 10. w Strzelcach Opolskich

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 10. w Strzelcach Opolskich REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 10 w Strzelcach Opolskich I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa cele, zadania i organizację rady pedagogicznej w przedszkolach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Rozdział II CELE I ZADANIA ZESPOŁU

Rozdział II CELE I ZADANIA ZESPOŁU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W PUSZCZYKOWIE Rozdział I POZSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Pełna nazwa placówki brzmi: ZESPÓŁ SZKÓŁ W PUSZCZYKOWIE. 2. W skład Zespołu Szkół w Puszczykowie wchodzą następujące szkoły: 1)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 1 do Statutu Zespołu Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ 1 Uwagi ogólne 1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest jej kolegialnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkół Miejskich Nr 3. w Kędzierzynie - Koźlu

Regulamin Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkół Miejskich Nr 3. w Kędzierzynie - Koźlu Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Kędzierzynie - Koźlu Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Wodzisławiu Śląskim ul. Tysiąclecia 25

STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Wodzisławiu Śląskim ul. Tysiąclecia 25 STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 ul. Tysiąclecia 25 Na podstawie art. 60 ust. 1 w związku z art. 58 ust. 6 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004r. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ 2 1. Rada pedagogiczna zwana dalej radą

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NIEPOGLĘDZIU

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NIEPOGLĘDZIU STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NIEPOGLĘDZIU Tekst jednolity Podstawy prawne: 1. art. 60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.), 2. art. 20 ust. 2

Bardziej szczegółowo

ZAŁ. NR 1 R E G U L A M I N RADY PEDAGOGICZNEJ

ZAŁ. NR 1 R E G U L A M I N RADY PEDAGOGICZNEJ ZAŁ. NR 1 R E G U L A M I N RADY PEDAGOGICZNEJ Postanowienia ogólne 1 1. Rada Pedagogiczna działa na podstawie Art. 40-43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. Nr 95 z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 314/XLII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach. z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kaletach oraz nadania mu statutu

Uchwała Nr 314/XLII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach. z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kaletach oraz nadania mu statutu Uchwała Nr 314/XLII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kaletach oraz nadania mu statutu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie Podstawa prawna; Art.40, 41, 42, 43, 44 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.Dz. U. Nr 95 poz. 425 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo