S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015"

Transkrypt

1 1 S T A T U T Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1 (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa Opracowano i przyjęto na podstawie: Konstytucji RP z 1997 r., ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z póź. zm. i aktów wykonawczych, Konwencji o Prawach Dziecka z 20 listopada 1989 r. 1

2 Spis treści: 2 I. Postanowienia ogólne... 3 II. Cele i zadania szkoły... 3 III. Kompetencje organów szkoły i sposoby ich współdziałania... 5 IV. Organizacja szkoły V. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły VI. Uczniowie szkoły A. Prawa uczniów B. Obowiązki uczniów VII. Zasady ogólne w zakresie oceniania A. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.. 22 VIII. Współpraca z rodzicami IX. Samorządność uczniowska X. Wyróżnienia i nagrody XI. Kary XII. Postanowienia końcowe Załączniki: A. Załącznik nr 2 Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych B. Załącznik nr 3 Regulamin Rady Rodziców C. Załącznik nr 4 Regulamin Samorządu Szkolnego D. Załącznik nr 5 Regulamin Rady Pedagogicznej E. Załącznik nr 6 Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego i nagród dyrektora ZSLiE Nr 1 F. Załącznik nr 7 - Regulamin funkcjonowania funduszu socjalnego i komisji socjalnej H. Załącznik nr 8 - Regulamin Szkolnego Ośrodka Kariery przy ZSLiE Nr 1 2

3 I. Postanowienia ogólne 3 Niniejszy statut reguluje cele, zadania oraz organizację i funkcjonowanie Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie zwanego dalej w treści szkołą.. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr 1 w Warszawie. 1 2 Szkoła jest publiczną szkołą zawodową o 4 letnim cyklu kształcenia na podbudowie gimnazjum i umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego oraz, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, uzyskanie dyplomu technika ekonomisty w zakresie specjalizacji rachunkowość małych i średnich firm lub usługi finansowe lub dyplomu technika logistyka. 3 Szkoła działa na podstawie niniejszego statutu, regulaminów uchwalonych przez organy szkoły oraz na mocy ustaw i aktów wykonawczych. Organem prowadzącym szkołę jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. 4 5 Szkoła prowadzi swą działalność w ścisłym związku z zainteresowanymi stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi, uczelniami jak również innymi instytucjami wspierającymi szkołę. 6 Środki materialne i finansowe potrzebne szkole pochodzą z budżetu państwa, budżetu m. st. Warszawy, prowadzonej przez szkołę działalności usługowo-oświatowej, dotacji od instytucji wspierających szkołę i składek rodziców. O gospodarowaniu finansami szkoły decyduje dyrektor w porozumieniu z Radą Rodziców. 7 Podstawą działalności szkoły jest plan dydaktyczno-wychowawczy i arkusz organizacji szkoły opracowany w szkole i zatwierdzony przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. 3

4 4 II. Cele i zadania szkoły 8 1. Szkoła realizuje cele i zadania zgodnie z Konstytucją RP, a szczegółowo określone w ustawie o systemie oświaty z dnia r., wraz z późniejszymi zmianami, w tym przede wszystkim: a) wychowuje młodzież w duchu patriotyzmu, poszanowania tradycji narodowych, godła, barw i hymnu RP oraz przygotowuje do aktywnego udziału w życiu społecznym, zgodnie z ideą społeczeństwa obywatelskiego; b) uczy wrażliwości społecznej, emocjonalnej i estetycznej, dbałości o własny rozwój fizyczny, kształci umiejętności zachowań społecznych, komunikacji interpersonalnej i samooceny; c) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie przewidzianym planami i programami nauczania oraz poświadcza to wydając świadectwa ukończenia szkoły; d) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru w zakresie podjęcia pracy zawodowej lub dalszego kierunku kształcenia, szczególnie poprzez wdrażanie Systemu wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego ; e) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w w/w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów; f) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły; g) stwarza warunki zapewniające bezpieczeństwo społeczności szkolnej; h) umożliwia zastosowanie wiedzy teoretycznej i nabycie umiejętności interpersonalnych w pracy w czasie praktyk zawodowych i) przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 2. Szkoła realizuje zadania określone w w/w ustawie, a szczególnie w zakresie: a) umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etycznej, językowej i religijnej; b) rozpoznawania możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania oraz organizowanie uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologicznej i pedagogicznej stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami; c) organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi poprzez zajęcia korekcyjno-wyrównawcze organizowane dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój młodzieży; d) umożliwiania rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie zajęć fakultatywnych i nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych w miarę posiadanych środków. e) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznej uczniów lub poszczególnego ucznia. 3. Technikum realizuje wyznaczone statutowe cele, przede wszystkim poprzez: a) organizację zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem niezbędnych pomocy naukowych oraz wprowadzanie nowoczesnych metod nauczania,; b) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań na dodatkowych zajęciach edukacyjnych: zajęcia dodatkowe mogą mieć formę kół przedmiotowych i kół zainteresowań. Zajęcia dodatkowe organizowane są na wniosek uczniów, nauczycieli i rodziców (z uwzględnieniem możliwości finansowych i organizacyjnych); c) organizację wycieczek dydaktycznych, krajoznawczo-turystycznych, organizowanie okolicznościowych imprez szkolnych związanych z rocznicami, świętami oraz wynikających z tradycji szkoły, d) organizowanie obozów wypoczynkowych w Ustce w czasie ferii letnich 4

5 e) prowadzenie zajęć z profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy. f) organizowanie nauczania indywidualnego (w uzasadnionych przypadkach), g) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli Szkoła pełni funkcje opiekuńcze w stosunku do uczniów: a) przebywających w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych, stosując w tym celu odpowiednie środki i metody służące zapewnieniu bezpieczeństwa (m.in. identyfikatory, dyżury pracowników obsługi szkoły); b) podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę; c) dyrekcja szkoły sporządza harmonogram pełnienia dyżurów nauczycielskich szczególnie w czasie przerw lekcyjnych; d) pobyt osób spoza szkoły, w czasie zajęć lekcyjnych, na terenie obiektu jest możliwy za zgodą portiera szkolnego i po okazaniem dowodu tożsamości Szkoła realizuje swoje zadania opiekuńcze zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia r z późniejszymi zmianami, która określa formy sprawowania indywidualnej opieki nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza nad : a) uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole, szczególnie klasami pierwszymi, b) uczniami z zaburzeniami rozwoju, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku, c) uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki, jak zapomogi socjalne lub stypendia. 2. Szkoła utrzymuje stałe kontakty i współpracuje z psychologami i pedagogami z właściwej poradni wychowawczo-zawodowej., policją, strażą miejską, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu wychowawcą : a) dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca prowadził swój oddział przez cały tok nauczania w danym typie szkoły, b) Rada Pedagogiczna zatwierdza wychowawców poszczególnych klas, c) Dyrektor decyduje o odwołaniu wychowawcy po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców. III. Kompetencje organów szkoły i zasady ich współdziałania Organami szkoły są: a) Dyrektor szkoły, b) Rada Pedagogiczna, c) Rada Rodziców, d) Samorząd Uczniowski. 5

6 6 2. Dyrektor szkoły zostaje powołany i może być odwołany na zasadach zgodnych z art.36 i 39 ustawy o systemie oświaty z dnia r. z późn. zm. 3. Dyrektor szkoły wykonuje obowiązki przewidziane w art. 39 w/w ustawy, a w szczególności: 1) kieruje działalnością szkoły lub placówki i reprezentuje ją na zewnątrz, 2) sprawuje nadzór pedagogiczny, 3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 4) realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących, 5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły. 4. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością szkoły poprzez wydawanie zarządzeń, których tekst wpisany do księgi zarządzeń winien być udostępniony wszystkim pracownikom. Rangę zarządzeń dyrektora szkoły mają także: a) wpisy do terminarza miesięcznego dostępnego dla wszystkich pracowników pedagogicznych (wywieszonego w pokoju nauczycielskim), b) zarządzenia wygłaszane ustnie na posiedzeniach Rady Pedagogicznej pod warunkiem umieszczenia ich w protokóle posiedzenia podpisanym przez dyrektora, c) w stosunku do uczniów rangę zarządzeń dyrektora mają polecenia wygłaszane ustnie na apelu młodzieżowym lub przez radiowęzeł szkolny, ale istotna treść tych poleceń winna być umieszczona w księdze zarządzeń w formie notatki. 5. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki, 2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły lub placówki, 3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły lub placówki. 6. Dyrektor ma prawo wydawania poleceń służbowych pracownikom w zakresie ich obowiązków służbowych, przydziału czynności lub innych przewidzianych przepisami prawnymi przypadkach: a) w sprawach szczególnie ważnych, kontrowersyjnych lub na żądanie pracownika polecenie służbowe winno być wydane na piśmie, b) w przypadkach wątpliwych o tym czy czynność zlecona pracownikowi pedagogicznemu mieści się w ramach jego obowiązków, decyduje Rada Pedagogiczna, a do chwili tego rozstrzygnięcia polecenie służbowe winno być wykonywane, c) polecenia służbowe nie mogą dotyczyć klasyfikowania poszczególnych uczniów ani mieć na nie bezpośredniego wpływu, d) rangi poleceń służbowych nie mają wskazówki, rady, zalecenia wygłaszane w związku ze sprawowaniem funkcji nadzoru pedagogicznego lub w ramach uwag pohospitacyjnych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może jednak takim zaleceniom nadać formę pisemnego polecenia służbowego. 7. Dyrektor szkoły ma prawo dokonywać zmian w toku tygodniowego rozkładu zajęć pracy lekcyjnej szkoły, a w szczególności może: 6

7 7 a) odwołać zajęcia lekcyjne w określonej klasie lub ich część w przypadku braku nauczycieli i niemożności zorganizowania zastępstw. W czasie utrzymujących się dłużej trudności w zapewnieniu toku lekcyjnego dyrektor winien poinformować o sytuacji Radę Pedagogiczną i zaproponować środki zaradcze, b) na wniosek wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu wyrazić zgodę na zmianę lekcji na inną formę pracy dydaktyczno-wychowawczej (wycieczka przedmiotowa, krajoznawcza, teatr, muzeum itp.), c) zdecydować o odwołaniu lekcji w określonych klasach lub w szkole w celu odbycia apelu, akademii, uczestniczenia w imprezie artystycznej lub sportowej na terenie szkoły, przeprowadzania badań lekarskich lub innych koniecznych działań, których nie można przeprowadzić w czasie pozalekcyjnym. Nauczyciel przedmiotu winien być powiadomiony o odwołaniu lekcji na co najmniej 3 dni wcześniej i - na jego życzenie - należy mu umożliwić odbycie zajęć w innym terminie, d) przyznać nagrodę oddziałowi w formie dnia wolnego od zajęć dydaktycznych e) zawiesić zajęcia szkolne w przypadkach szczególnych (awarie techniczne budynku, brak komunikacji itp.) do chwili ustąpienia zagrożenia, f) wyrażać zgodę na badania ankietowe wśród uczniów szkoły. 8. Dyrektor szkoły winien w szczególności zapewnić współpracę między Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. W tym celu powinien: a) przynajmniej raz w semestrze informować Radę Pedagogiczną o działaniach i zamierzeniach Rady Rodziców, a zwłaszcza o postulatach i życzeniach rodziców, b) informować Radę Rodziców o najważniejszych decyzjach Rady Pedagogicznej, c) w razie podjęcia przez w/w organa uchwał sprzecznych ze sobą dyrektor dąży do wypracowania wspólnego stanowiska poprzez powołanie komisji składającej się z przedstawicieli tych Rad lub poprzez zwołanie wspólnego posiedzenia Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. Jeśli osiągnięcie consensusu okaże się niemożliwe, dyrektor realizuje uchwałę Rady Pedagogicznej. 9. Dyrektor może na określony czas przekazać część swoich uprawnień i obowiązków. W przypadku zwolnienia lekarskiego lub oddelegowania służbowego dyrektor nie ponosi odpowiedzialności za bieżące decyzje osoby zastępującej go (v-ce dyrektor). 10. Dyrektor na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej może skreślić ucznia z listy uczniów z powodu drastycznego lub wielokrotnego naruszania zasad regulaminu uczniowskiego lub zasad współżycia społecznego w szkole, po uprzednim wykorzystaniu innych kar przewidzianych w 38 Statutu oraz uzyskania co najmniej minus 200 punktów za niewłaściwe zachowanie. 11. W przypadkach spornych, co do zastosowania właściwych środków dyscyplinarnych wobec uczniów stwarzających problemy wychowawcze, decyzje w formie uchwały podejmują nauczyciele uczący w danym typie szkoły. Ze względów organizacyjnych, na wniosek dyrektora szkoły, stosowne uchwały w innych sprawach wychowawczych, mogą również podejmować tylko nauczyciele uczący w danym typie szkoły. 12.Dyrektor szkoły zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. 12a. Dyrektor powinien: 1) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy; 2) zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń; 3) reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosować środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy; 7

8 8 4) zapewnić rozwój spójnej polityki, zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy; 5) uwzględniać ochronę zdrowia pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych, w ramach podejmowanych działań profilaktycznych; 6) zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy; 7) zapewnić wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy. 12b. 1) Dyrektor jest obowiązany umożliwić pracownikom, w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla ich życia lub zdrowia albo dla zdrowia lub życia innych osób, podjęcie działań w celu uniknięcia niebezpieczeństwa nawet bez porozumienia z przełożonym na miarę ich wiedzy i dostępnych środków technicznych. 2) Pracownicy, którzy podjęli działania o których mowa w pkt. 1) nie mogą ponosić jakichkolwiek niekorzystnych konsekwencji tych działań, pod warunkiem, że nie zaniedbali swoich obowiązków. 13. Dyrektor szkoły kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież współdziałając w tym zakresie z władzami oświatowymi oraz prowadząc ewidencję spełniania obowiązku nauki ) Dyrektor szkoły, w rozumieniu art. 5 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jest wierzycielem, uprawnionym do żądania wykonania obowiązku szkolnego w drodze egzekucji administracyjnej. W tym celu, po stwierdzeniu niespełniania przez dziecko obowiązku nauki, zgodnie z art. 15 ww. ustawy kieruje do jego rodziców (opiekunów prawnych) upomnienie zawierające stwierdzenie, że obowiązek nauki nie jest realizowany, wezwanie do posyłania dziecka do szkoły z wyznaczeniem terminu, informację, że niespełnianie obowiązku jest zagrożone skierowaniem sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. 2) Przez niespełnienie obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkole. 15. Dyrektor szkoły dopuszcza do użytku programy nauczania przedstawione przez każdego nauczyciela przedmiotu. 16. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej W szkole lub w placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej. 2. Rada Pedagogiczna lub Rada Rodziców mogą zwrócić się o odwołanie wicedyrektora. Jeśli stanowisko tych dwóch organów jest jednolite i mieści się w granicach przepisów prawnych, opinia ich jest dla dyrektora wiążąca. 3. Wicedyrektora powołuje się do końca kadencji dyrektora. 4. Tworzy się w szkole następujące stanowiska (i równorzędne): a) stanowisko wicedyrektora. Rozdział kompetencji określony jest według przydziału czynności i wg. organizacji; 8

9 9 b) stanowisko kierownika kształcenia zawodowego c) stanowisko kierownika administracji. Szczegółowe określenie kompetencji zawiera przydział czynności. 5. Dokładnego rozdziału kompetencji i obowiązków wicedyrektora dokonuje na piśmie dyrektor szkoły przed rozpoczęciem roku szkolnego i udostępnia ten dokument pracownikom szkoły. 1. Do kompetencji wicedyrektora należy: a) koordynacja i nadzór nad realizacją planu dydaktyczno-wychowawczego dla typów szkół podległych wicedyrektorom, b) kontrola dokumentacji szkolnej (dzienniki lekcyjne, arkusz ocen), c) przeprowadzanie rad pedagogicznych klasyfikacyjnych podległych szkół, d) kontrola obecności nauczycieli, koordynacja pracy oraz opracowanie zastępstw w dniach dyżurów, e) nadzór nad działalnością podległych wicedyrektorom zespołów przedmiotowych, f) sporządzanie statystyki szkolnej podległych szkół Koordynacja prac wicedyrektora odbywa się na posiedzeniach kierownictwa szkoły, w których mogą uczestniczyć także przedstawiciele rady pedagogicznej i związków zawodowych. Dyrektor szkoły może w zależności od potrzeb zaprosić na posiedzenie kierownictwa także inne osoby spośród pracowników szkoły lub rodziców. 3. Kierownictwo szkoły jest ciałem doradczym i opiniodawczym, nie jest organem decyzyjnym. Wszelkie postanowienia kierownictwa są z zasady postanowieniami dyrektora szkoły Rada Pedagogiczna szkoły działa na zasadach przewidzianych w art ustawy o systemie oświaty. 2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 1) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły, 2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców, 4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów. 3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 2) projekt planu finansowego szkoły, 3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 4. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 2, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem 9

10 10 prowadzącym szkołę lub placówkę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczny. 5. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub placówki albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia Radzie szkoły lub placówki. 6. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole lub placówce. W takim przypadku, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. 7. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. a) Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Regulamin Rady Pedagogicznej określony jest w załączniku Nr 5 do niniejszego statutu. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. b) Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej oraz nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 8. Tworzy się następujące zespoły przedmiotowe a) zespół przedmiotów humanistycznych ( język polski, historia, WOS) b) zespół przedmiotów matematyczno przyrodniczych (obejmująca matematykę, fizykę, chemię, biologię, geografię), c) zespół przedmiotów zawodowych, d) zespół przedmiotów wychowania fizycznego i przysposobienia obronnego. W razie potrzeby tworzy się zespoły doraźne. 9. Rada Pedagogiczna może także obradować w komisjach dla poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół, zaś w celu przeprowadzenia wstępnej klasyfikacji i promowania Rada Pedagogiczna może tworzyć komisje klasowe. 10. Plenarne posiedzenia Rady nie mogą trwać dłużej niż 2,5 godziny. 15 W razie nie zatwierdzenia przez Radę dokumentów przewidzianych w 15 pkt. 2 ust. 1) i ust. 3) Statutu dyrektor szkoły zobowiązany jest w terminie 2 tygodni przedstawić Radzie nową wersję tych dokumentów Rada Pedagogiczna powołuje ze swego grona rzecznika praw ucznia, do którego obowiązków należy: a) nadzór nad przestrzeganiem przez nauczycieli praw ucznia zagwarantowanych w statucie szkoły, b) na wniosek Rady lub dyrektora szkoły przedstawianie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej oceny sytuacji w szkole pod względem przestrzegania praw ucznia, c) polubowne załatwianie sytuacji konfliktowych na wniosek ucznia, samorządu uczniowskiego lub wychowawcy klasy, d) zgłoszenie dyrektorowi szkoły i Radzie Pedagogicznej wniosków dotyczących zapewnienia uczniom zadawalających warunków pobytu w szkole (wyżywienie, warunki higieniczne, bezpieczeństwo). 10

11 2. W przypadku powołania rzecznika praw ucznia przez samorząd uczniowski pełni on funkcję jego doradcy i opiekuna W szkole tworzy się Radę Rodziców. 2. W skład Rady Rodziców wchodzą delegaci wybrani na klasowych zebraniach rodzicielskich. 3. Rada Rodziców opracowuje wewnętrzny regulamin zgodny z art. 53 i 54 Ustawy. Regulamin Rady Rodziców określony jest w załączniku Nr 3 do niniejszego statutu. 4. Rada Rodziców winna być informowana systematycznie przez dyrektora szkoły o najważniejszych sprawach działalności szkoły. 5. Rada Rodziców ma prawo występować z opiniami i wnioskami we wszystkich sprawach dotyczących szkoły. 6. Rada Rodziców zajmuje się głównie działalnością w zakresie zapewnienia młodzieży zadawalających warunków pobytu w szkole, organizacją wypoczynku wakacyjnego uczniów, pomocą w zakresie utrzymania bazy materialnej W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin Samorządu określony jest w załączniku Nr 4 do niniejszego statutu. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki. 3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 4. Samorząd szkolny może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły. 5. Przedstawiciele Samorządu Szkolnego przedstawiają wnioski i opinie na spotkaniach z dyrektorem szkoły, które odbywają się raz w miesiącu. 19 Uchwały organów szkoły dotyczące społeczności szkolnej podaje się do wiadomości publicznej w wybranej formie, tj. obwieszczeń, wpisów do dzienników uczniowskich, poprzez radiowęzeł, a także za pośrednictwem nauczycieli i samorządu szkolnego. IV. Organizacja szkoły 1. Dyrektor Szkoły lub upoważniona przez niego osoba opracowuje najpóźniej do 15 maja każdego roku arkusz organizacji szkoły określający szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki. Arkusz organizacyjny szkoły zawiera: 20 11

12 - liczbę pracowników - liczbę stanowisk kierowniczych - ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych - liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych - koła zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne finansowane przez organ prowadzący szkołę Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania zgodnym z programem nauczania dla danej klasy. Liczbę uczniów w oddziale określa się w ilości osób. 3. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego. 4. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowolekcyjnym: a) godzina lekcyjna trwa 45 minut, b) zajęcia obowiązkowe pozaszkolne i praktyki zawodowe organizowane są zgodnie z planem nauczania, c) zajęcia fakultatywne są organizowane w grupach między klasowych zgodnie z planem nauczania, liczba uczniów nie może być niższa niż 15 osób, d) dyrektor w porozumieniu z nauczycielem może wyrazić zgodę na prowadzenie zajęć pozaszkolnych w formie wycieczek zawodowych, turystycznych, wycieczek do muzeów itp. 5. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. 6. Szkoła jest instytucją apolityczną i bezwyznaniową. 7. W Technikum Ekonomicznym Nr 1 w Warszawie praktyki zawodowe odbywają się zgodnie z ramowymi planami nauczania Praktyki przeprowadzane są w klasie I, II i III zgodnie z opracowanym harmonogramem na każdy rok szkolny 7.2. Miejscami praktyk, zgodnie z programem nauczania /technik ekonomista/ są banki, urzędy skarbowe, zakłady ubezpieczeń społecznych, biura rachunkowe i doradztwa podatkowego oraz inne firmy prywatne i państwowe, technik obsługi turystycznej biura turystyczne, biura podróży, technik logistyk podmioty gospodarcze, w których działają działy logistyki i spedycji Dla uczniów, którzy nie są w stanie sami zorganizować sobie miejsca odbywania praktyk, organizowane są praktyki w zakładach, z którymi szkoła ma podpisane stałe lub doraźne umowy. 1. W szkole zorganizowana jest biblioteka szkolna służąca zaspakajaniu potrzeb i zainteresowań uczniów, realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej. 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły. 3. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów określa regulamin. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne

13 4. Pomieszczenia biblioteki szkolnej służą do: - gromadzenia i opracowania materiałów bibliotecznych, - korzystania ze zbiorów w czytelni i wypożyczania ich poza bibliotekę, - prowadzenia edukacji czytelniczej i medialnej w ramach tzw. lekcji bibliotecznych Zadania nauczyciela bibliotekarza określa program pracy biblioteki szkolnej. 2. Praca pedagogiczna nauczyciela bibliotekarza polega na: - udostępnieniu zbiorów zgodnie z regulaminem biblioteki, - prowadzeniu działalności informacyjnej i poradniczej oraz różnych form upowszechniania czytelnictwa, - opiece nad czytelnią, - przeprowadzaniu lekcji bibliotecznych, - współpracy z nauczycielami w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, przygotowaniu informacji dla nauczycieli o nowo zakupionych książkach, - udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej. 3. Praca biblioteczno-techniczna nauczyciela bibliotekarza polega na: - gromadzeniu zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami - ewidencji i opracowaniu zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami - selekcji zbiorów - organizowaniu warsztatu informacyjnego ( prowadzenie katalogów, kartotek bibliograficznych, wykorzystanie internetu i multimediów) - systematyczne opracowywanie danych komputerowych związane z wprowadzeniem komputeryzacji biblioteki szkolnej. V. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, inżynieryjno-technicznych, administracyjnych i pracowników obsługi. 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1, określają odrębne przepisy Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą. Jest odpowiedzialny za wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. Zakres zadań nauczyciela zawiera w szczególności: a) zapewnienie warunków pełnego bezpieczeństwa uczniom na prowadzonych przez siebie zajęciach i w czasie dyżurów, b) przestrzegać zasad, procedur związku z bezpieczeństwem na terenie szkoły i poza nią zajęciach przedmiotowych 13

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Spis treści 1. Statut Szkoły. str. nr 3 2. Załącznik nr 1 Regulamin dyżurów nauczycieli 3. Załącznik nr 2 Wewnątrzszkolny System Oceniania

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Choroszczy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH 02.07.2010 rok zm.30.11.2010 rok[1] zm.25.08.2011 rok[2] STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 5//2009/2010 z dnia 04.05.2010 obowiązuje od 10 maja 2010 Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1//2010/2011 z dnia 29.11.2010 r. Nr 4//2012/2013 z

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi SSPPIISS TTRREE ŚŚCCII : ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... str. 2 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

STATUT. Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10

STATUT. Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10 STATUT Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10 PODSTAWA PRAWNA 1. Statut dotyczy Gimnazjum nr 1 w Częstochowie ul. Starzyńskiego 10. Statut Gimnazjum, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 Szkoła Podstawowa nr 23 w Tychach. Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły...

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 Szkoła Podstawowa nr 23 w Tychach. Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły... SPIS TREŚCI: Rozdział I Postanowienia ogólne... 4 Rozdział II Cele i zadania szkoły... 5 Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły... 7 Rozdział III Sposoby realizacji zadań szkoły...

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie

Statut Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie Zał. do Uchwały Nr 3/2007/08 Rady Pedagogicznej z dnia 30.10.2007r. w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie Statut Powiatowego Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Szkoła Podstawowa nr 7 w Oleśnicy, zwana dalej szkołą, działa na podstawie: 1.1. Ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

Statut. Szkoły Podstawowej Nr 47. im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku. Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19.01.2010r.

Statut. Szkoły Podstawowej Nr 47. im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku. Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19.01.2010r. Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19.02010r. Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1384 Nr 217/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zasad odpłatności za

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku 1 Spis treści: 1. Rozdział I Nazwa szkoły 2. Rozdział II Informacje o szkole 3. Rozdział III Cele i zadania szkoły 4. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu STATUT Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu 2012/13 1 Rozdział I Postanowienia ogólne oraz cele i zadania Ośrodka 1 1. Ośrodek

Bardziej szczegółowo

STATUT. Tekst jednolity

STATUT. Tekst jednolity STATUT OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W GDAŃSKU Tekst jednolity - opracowany na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu tekst ujednolicony z 14 października 2014r. 1 SPIS TREŚCI Rozdział I - Postanowienia ogólne.s.3 Rozdział II - Cele i zadania szkoły s.5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo