Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e"

Transkrypt

1 Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e 7 (57) Lipiec-Sierpieƒ 2003 ISSN X Ig a w stogu siana Technologia dla ludzi Internetowe biuro rachunkowe Badania eksploracyjne Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm

2 Biuletyn euro info dla ma ych i Êrednich firm Od redakcji Spis treêci Szanowni Paƒstwo, Zapraszamy do lektury letniego wydania Biuletynu Euro Info. W prezentowanym numerze poêwi camy szczególnà uwag zagadnieniom zwiàzanym z Internetem i jego aplikacjom w dzia aniu przedsi biorstwa. Artyku zatytu owany Ig a w stogu siana b dzie rodzajem drogowskazu dla tych, którzy chcà zapewniç witrynie internetowej swojej firmy jak najwi ksza oglàdalnoêç. Ci z Paƒstwa, którzy planujà szkolenia dla pracowników mo e si gnà po e-learning zainspirowani lekturà artyku u Technologia dla ludzi. Cenne informacje przynosi te materia poêwi cony internetowym biurom rachunkowym. Zach camy do lektury opracowania omawiajàcego metody opracowania ofert eksportowych. To zagadnienie mo e staç si szczególnie interesujàce dla tych z Paƒstwa, którzy pragnà zdobyç nowe rynki dla swoich produktów i pos ugujà si ofertà w celu pozyskania potencjalnego klienta. Jak przekonuje w swoim artykule Micha Czub przy dobrym produkcie, w aêciwe skonstruowanie oferty mo e staç si kluczem do sukcesu Jak co miesiàc polecamy nasze sta e rubryki: Marketing produktów i us ug, Oferta bankowa, Wydarzenia gdzie warto zwróciç uwag na zaproszenie wystosowane do wszystkich zainteresowanych wspó pracà w ramach podwykonawstwa w bran y metalowej, maszynowej i nie tylko, AktualnoÊci, w których nie wolno przeoczyç informacji na temat internetowej gie dy kooperacyjnej E-PARTENARIAT i Oferty wspó pracy. Zach camy do kontaktowania si z redakcjà Biuletynu pod adresem: Zespó Redakcyjny IG A W STOGU SIANA TECHNOLOGIA DLA LUDZI INTERNETOWE BIURO RACHUNKOWE BADANIA EKSPLORACYJNE BANK BPH PBK Gwarancja zabezpieczeniem ryzyka transakcji handlowych z partnerem ZASADY PROWADZENIA DZIA ALNOÂCI POÂREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO W UNII EUROPEJSKIEJ DOKUMENTACJA OFERTOWA W EKSPORCIE WYROBÓW, TOWARÓW I US UG. NIEKTÓRE ZASADY KONSTRUOWANIA OFERTY HANDLOWEJ ZAK ADANIE DZIA ALNOÂCI EKSPORTOWEJ WAUSTRII AKTUALNOÂCI WYDARZENIA OFERTY WSPÓ PRACY Redaguje zespó : Anna Sarzyƒska Redaktor naczelna Zofia Witucka tel biuletyn Nak ad: egz. Micha Polaƒski tel Adres redakcji: Euro Info Centre przy Funduszu Wspó pracy ul. GórnoÊlàska 4a, Warszawa tel. (+48 22) Fax. (+48 22) produkcja: Ergo BTL s.c. Redakcja nie zwraca materia ów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich zmiany i redagowania. Uwagi i komentarze prosimy kierowaç na adres Wszystkie teksty zawarte w Biuletynie Euro Info mogà byç przedrukowywane wy àcznie po uzyskaniu zgody redakcji. Zainteresowanych subskrypcjà prosimy o kontakt z najbli szym Euro Info Centre. Ok adka: Artur Hojny 3

3 Nowe technologie Ig a w stogu siana Liczb witryn znajdujàcych si w Internecie trudno precyzyjnie okre- Êliç. Mo na przyjàç, e stron b dàcych czymê wi cej ni dwuzdaniowà wizytówkà jest kilkadziesiàt milionów i liczba ta stale roênie. Kilka lat temu wystarczy o po prostu byç w sieci, eby strona mia a mieç du à oglàdalnoêç. W dwunastym roku Êwiatowej kariery Internetu wszystkie liczàce si firmy majà swoje strony. Konkurencja w sieci jest ogromna i pytaniem na dziê jest co zrobiç aby strona przyciàga a jak najwi cej klientów a nie przypadkowych internautów. W jaki sposób klienci znajdujà stron w Internecie? Formà promocji w asnej strony www jest zamieszczanie adresu interenetowego i mailowego na wizytówkach i materia ach reklamowych firmy. Z badaƒ wynika jednak, e najcz Êciej klienci dowiadujà si o istnieniu poszukiwanej strony internetowej nie z folderów promocyjnych, lecz z samego Internetu, a konkretnie z wyszukiwarek internetowych. Ponad 99% ruchu w polskim Internecie generowanych jest przez cztery wyszukiwarki: onet.pl, google.pl, wp.pl oraz interia.pl. Tak wi c najwa niejsze dla w aêciwego promowania w asnej strony jest zapewnienie jej jak najwi kszej oglàdalnoêci w tych w aênie wyszukiwarkach. Jest to zadanie stosunkowo proste i nie wymagajàce nadmiernych nak adów finansowych. Konieczna jest pewna konsekwencja w realizacji projektu internetowego i...cierpliwoêç. adna strona www nie osiàgnie du ej oglàdalnoêci z dnia na dzieƒ. Ka da witryna musi sobie zapracowaç na dobrà pozycj, a to mo e zajàç nawet kilka miesi cy. Podstawà powodzenia jest, jak w ka dej dziedzinie, dobry produkt. Strona, która zawiera du o aktualnych informacji i spe nia kilka prostych warunków, które opisujemy poni ej, ma du e szanse na sukces w Internecie. Na co zwróciç uwag? Chcàc osiàgnàç wysokà pozycj strony w rankingu oglàdalnoêci nale y jej zapewniç: dobry adres, zgodnoêç ze standardem HTML, optymalne wykorzystanie znaczników <Title> i <Meta>, a tak- e przeprowadziç: analiz stron konkurencji oraz rejestracj w wyszukiwarkach i katalogach internetowych. Dobry adres Wybierajàc adres dla strony internetowej nale y pami taç, e wyszukiwarki wy ej indeksujà strony majàce krótsze adresy. Strona b dzie zawsze mia a lepszà oglàdalnoêç ni strona Podobnie b dzie wy ej indeksowana ni Szczególnym wypadkiem sà domeny globalne. Domena b dzie bardzo dobrze widziana w Êwiatowym Internecie, jednak e problem mo e pojawiç si w momencie rejestrowania takiej strony w polskich katalogach. Na przyk ad zyskujàca na popularnoêci polska wyszukiwarka Netsprint ignoruje domeny globalne i uniemo liwia zarejestrowanie w swoim katalogu stron z domen com, org czy biz. Mo e to byç powodem nieporozumieƒ i rozczarowaƒ dla korzystajàcych z wyszukiwarki. Na przyk ad wyszukanie has a white house powoduje wyêwietlenie przez Netsprinta stron internetowych OÊna Lubuskiego! Dylemat: domena krajowa czy globalna mo na rozwiàzaç rejestrujàc obydwie domeny dla tej samej strony internetowej. Firmy stosujà dwie strategie rejestrowania domen internetowych: 1. Je eli nazwa firmy jest powszechnie znana najlepszym rozwiàzaniem jest rejestracja domeny zawierajàcej pe nà nazw firmy np. 2. Firmy ma e, mniej znane, mogà rejestrowaç domeny zawierajàce nazwy produktów np. ma o znana hurtownia tkanin b dzie szybciej znaleziona, gdy w adresie zawarte b dzie jedno ze s ów kluczowych zwiàzanych z bran à. Nie mo- emy oczekiwaç, e internauta znajdzie w sieci firm nie znajàc jej nazwy. Dlatego nazwa produktu jest lepsza. OczywiÊcie mo na rejestrowaç dwie domeny dla tej samej strony internetowej np. i K opot z rejestrowaniem domen internetowych zawierajàcych s owa kluczowe polega na tym, e w wielu przypadkach takie domeny sà ju zarejestrowane. NASK (Naukowa i Akademicka Sieç Komputerowa instytucja odpowiedzialna za administrowanie domenà pl umo liwia samodzielne sprawdzenie, czy konkretna domena zosta a ju zarejestrowana. Przeglàdark domen mo na znaleêç pod adresem: -bin/whois.pl. ZgodnoÊç ze standardem HTML W trakcie tworzenia strony www szczególnà uwag nale y zwróciç na jej zgodnoêç ze standardem HTML. J zyk HTML jest odpowiedzialny za wyêwietlanie stron internetowych i posiada on kilka wersji. Dobrym pomys em b dzie zapewnienie zgodnoêci z wersjà 4.0, która jest prawid owo interpretowana przez wi kszoêç przeglàdarek internetowych. Za zgodnoêç ze standardem odpowiedzialna jest oczywiêcie firma realizujàca projekt internetowy, ale nale y to wyraênie zaznaczyç w umowie. ZgodnoÊç ze standardem ma znaczenie dla prawid owego wyêwietlania stron www. Strony, które wykonane sà zgodnie ze standardem wyêwietlane sà prawid owo niezale nie od tego jaka przeglàdarka jest u yta. Odst pstwa od standardu majà takie konsekwencje, e strona mo e wyglàdaç atrakcyjnie na przyk ad w Internet Explorer, a w Netscape Navigator nie otwieraç si wcale. Poniewa nie mo emy z góry wiedzieç jakiej przeglàdarki u ywajà internauci lepiej jest zbudowaç stron zgodnà ze standardem HTML. Bardzo modne jest wykorzystywanie na stronach internetowych prezentacji Flash, które stosowane sà do animacji i prezentacji multimedialnych. Efekty Flash podnoszà atrakcyjnoêç graficznà strony lecz niestety sà nieczytelne dla wyszukiwarek internetowych, co skutkuje niskà pozycjà w rankingu internetowym. Strony www w swojej pierwotnej postaci zaprojektowane zosta y jako przekaz tekstowy, stàd prezentacje Flash sà obrazem, którego nie rozumiejà wyszukiwarki. Trzeba pami taç równie o tym, e umieszczenie prezentacji multimedialnej na stronie g ównej znacznie wyd u- a czas Êciàgania strony, co ma konsekwencje finansowe dla tych, którzy àczà si z Internetem za pomocà modemów. Szanujmy czas i pieniàdze klientów odwiedzajàcych nasze strony. Strona g ówna powinna byç zaprojektowana w standardowym HTML-u, prezentacja Flash mo e byç atrakcyjnym dodatkiem do serwisu 4

4 Biuletyn euro info dla ma ych i Êrednich firm Nowe technologie www, umieszczonym raczej poza stronà g ównà. Niech prezentacj obejrzà tylko ci, którzy tego naprawd chcà. Optymalne wykorzystanie znaczników <Title> i <Meta> Najwa niejszym elementem strony www majàcym bezpo- Êredni wp yw na liczb odwiedzajàcych jest prosty i niedoceniany znacznik <Title>. Znacznik <Title> jest elementem kodu HTML odpowiedzialnym za wyêwietlanie tytu u strony. Tytu strony wyêwietla si na niebieskim pasku (przy standardowym ustawieniu kolorów) na górze przeglàdarki. Dla przyk adu strona wyêwietla w pasku tytu u tekst Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Ten niepozorny znacznik ma ogromne znaczenie dla prawid owego pozycjonowania strony, a jego treêç powinna byç starannie przemyêlana. Nale y zwróciç uwag na to, by znacznik zawiera nazw firmy i dwa, trzy s owa kluczowe. S owa kluczowe powinny byç wpisane w takiej formie, w jakiej najprawdopodobniej zostanà u yte przez internautów. Na w aêciwà struktur tytu u szczególnie wyczulona jest najpopularniejsza wyszukiwarka internetowa: Google. Prawdziwym sukcesem jest pojawienie si w Google na pierwszej stronie wyników wyszukiwania. Nie ma co marzyç o tak wysokiej pozycji bez prawid owo wype nionego znacznika <Title>. Podobnie istotne sà dwa pozosta e znaczniki <Meta Keywords> i <Meta Description>. W znaczniku <Meta Keywords> webmasterzy umieszczajà list s ów kluczowych. List takich s ów trzeba dostarczyç w trakcie realizacji strony. Najwa niejsze s owa kluczowe powinny pojawiç si na poczàtku listy. Znacznik <Meta Description> powinien zawieraç opis witryny, najwa niejsze elementy tego opisu powinny znajdowaç si na samym poczàtku. Zdarza si, e nieuczciwi webmasterzy wpisujà do znacznika <Meta Keywords> s owa nie majàce adnego zwiàzku z witrynà, ale za to popularne w Internecie np. sex, czy mp3. Wpisanie takich s ów kluczowych mo e podwy szyç oglàdalnoêç strony, ale na pewno b dà to wy àcznie internauci szukajàcy zdecydowanie czegoê innego. Innà nagannà praktykà jest wpisanie na list s ów kluczowych nazw firm b dàcych bezpoêrednià konkurencjà. Celem takiej manipulacji jest przekierowanie cz Êci internautów, którzy szukali informacji o konkurencji na nasze strony www. Analiza stron konkurencji Nie chodzi tutaj o szczegó owà analiz skomplikowanych projektów internetowych. Zanim nasza strona pojawi si w sieci spróbujmy zorientowaç si jak prezentujà si inne strony www. Sprawdzonà metoda jest zawawa w internaut, który szuka informacji o produktach w asnej firmy. Spróbujmy spisaç list s ów kluczowych i fraz, którymi mogà pos ugiwaç si nasi potencjalni klienci. Nast pnie w czterech najwa niejszych wyszukiwarkach (Onet, foto: Artur Hojny Google, Wp, Interia) sprawdêmy, jakie strony wyêwietlà si po wpisaniu kolejnych hase. Je eli jedna ze stron pojawia si stosunkowo cz sto przy wpisywaniu kolejnych s ów kluczowych z danej bran y, to znaczy, e jest ona dobrze pozycjonowana i warto przyjrzeç si jej nieco bli ej. Szczególnà uwag nale y zwróciç na tekst zawarty w tytule strony oraz tekst umieszczony w metatagach, które sà elementami kodu HTML. ZawartoÊç metatagów mo na przeczytaç po wyêwietleniu kodu êród owego strony, który jest kodem otwartym, a jego przeglàdanie jest jak najbardziej legalne. Dost p do kodu êród owego uzyskujemy po wybraniu menu widok a nast pnie klikni ciu opcji êród o. Po wyêwietleniu otrzymujemy na monitorze robaczki wyglàdajàce w ten mniej wi cej sposób: <html> <head> <meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=iso > <meta name= description content= Euro Info Centre - Program Komisji Europejskiej dla ma ych i Êrednich przedsi biorstw. > <meta name= keywords content= informacja europejska, klub eksportera, pomoc europejska, pomoc zagraniczna, wsparcie finansowe, wspó praca europejska, kooperacja, imprezy kooperacyjne, targi > <title>eic - Euro Info Centre</title> Ten przyk ad pokazuje, e nawet osoba nie majàca du ej wiedzy o programowaniu mo e zorientowaç si jakie s owa kluczowe wykorzystywane sà na stronach internetowych. Nie oznacza to, e proste skopiowanie tych samych s ów, czego nale y unikaç, b dzie drogà do sukcesu. Lepiej zastanowiç si, jakie s owa czy frazy zosta y przez konkurencj pomini te. Kolejnym elementem analizy stron konkurencji b dzie zwrócenie uwagi w jakich katalogach konkurencja zarejestrowa a swoje strony, a w jakich nie. Z obserwacji autora wynika, e du a liczba polskich stron internetowych nie jest zarejestrowana we wszystkich czterech najbardziej popularnych w Polsce katalogach (Onet, Google, Wp, Interia). 5

5 Nowe technologie Rejestracja w wyszukiwarkach i katalogach internetowych Na poczàtek krótkie wyjaênienie ró nicy mi dzy wyszukiwarkà a katalogiem. Wyszukiwarki, to programy analizujàce zawartoêç stron internetowych. Programy te nazywane pajàczkami samodzielnie przemieszczajà si po sieci, podà ajàc za linkami umieszczonymi na stronach www, a nast pnie zapisujà ca à znalezionà treêç w bazach danych. Wyszukiwarki sà robotami, które analizujà zawartoêç stron www w sposób automatyczny zgodny z regu ami narzuconymi przez programistów. Katalogi sà zbiorami adresów internetowych wraz z krótkimi opisami pogrupowanymi w kategorie. Aby znaleêç si w konkretnym katalogu trzeba si w nim r cznie zarejestrowaç. Strony nie sà dodawane do katalogu automatycznie. Redaktorzy przeglàdajà zg oszone strony, oceniajà je i podejmujà decyzj o dodaniu do katalogu. Ka dy du y portal internetowy posiada wyszukiwark i katalog. Na przyk ad Onet korzysta z wyszukiwarki Infoseek a Wirtualna Polska z Netsprint. Strony wyêwietlane sà na wy szych pozycjach, gdy niezale nie zarejestrowane sà w portalowych katalogach i sà zaindeksowane przez wyszukiwarki. Wyszukiwarki same znajdà naszà stron internetowà, ale o rejestracj w katalogach musimy zatroszczyç si sami: rejestracja w katalogu Onet (www.onet.pl). Na dole strony g ównej (www.onet.pl) znajduje si Katalog polskich stron www. Aby zarejestrowaç si w katalogu nale y kliknàç link Dodaj stron, a nast pnie Dodaj/zmieƒ stron w katalogu aby wyêwietliç formularz rejestracyjny. Formularz wymaga podania pe nego adresu strony www (tzw. url), wybrania kategorii, w której b dzie widoczna strona, podania tytu u strony wraz z opisem i kontaktem . Firmy rejestruje si w kategorii Biznes i ekonomia Firmy wg bran. Pola, tytu i opis nale y wype niç zgodnie z sugestiami w punkcie optymalne wykorzystanie znaczników Meta. Strony nie sà dodawane do katalogu automatycznie. Zaproponowana strona odwiedzana jest przez redaktora zajmujàcego si danà bran à, przeglàdana i oceniana w skali od 1 do 5. DomyÊlnie strony w katalogu Onet wyêwietlajà si niestety alfabetycznie. Zdarza si, e strony ocenione 1 punktem wyêwietlane sà przed stronami ocenionymi wy ej. Onet udost pni na szcz Êcie mo liwoêç przeglàdania stron sortowanych wed ug iloêci punktów przyznanych przez redaktorów. W adnym z katalogów nie nale y rejestrowaç stron w budowie, bo jest to najlepszy sposób, by strona zosta a oceniona bardzo nisko, lub w ogóle nie zosta a dodana do katalogu. Mankamentem katalogu Onet jest mo liwoêç dodania strony tylko do jednej kategorii. rejestracja w katalogu Wirtualnej Polski (www.wp.pl). Rejestracja w katalogu Wirtualnej Polski wyglàda analogicznie. Na dole strony g ównej znajduje si katalog stron www oraz link dodaj stron do katalogu. Po klikni ciu linku dodaj stron do katalogu pojawia si formularz zg oszeniowy. Pola formularza podobne sà do pól formularza Onet z tà ró nicà, e w Wirtualnej Polsce stron mo na przypisaç do dwóch kategorii. Dodatkowo oprócz pola tytu i opis dysponujemy polem s owa kluczowe. Podobnie, jak w katalogu Onet strona jest oceniana przez redaktora i po akceptacji dodawana do katalogu. rejestracja w katalogu Interia (www.interia.pl). Dodanie stron do katalogu Interia odbywa si dwustopniowo. Najpierw strona jest dodawana do wyszukiwarki, a nast pnie do katalogu. Na stronie g ównej pod formularzem wyszukiwarki nazwanym centrum wyszukiwania znajduje si link Zarejestruj/wyró nij stron. Po klikni ciu nale y wybraç opcj dodaj/od- Êwie stron. Nast pnie pojawia si formularz dodania adresu strony do wyszukiwarki. W kolejnym etapie otrzymujemy informacj, e dodanie strony do wyszukiwarki zosta o przyj te, a dodanie strony do katalogu wymaga wype nienia formularza zg oszeniowego. Formularz ten jest taki sam jak w poprzednich przyk adach z tà ró nicà, e w Interii istnieje mo liwoêç zarejestrowania strony w trzech wybranych kategoriach. rejestracja w katalogu Google (www.google.pl). Rejestracja w wyszukiwarce i katalogu Google jest niezwykle istotna, je eli chcemy, aby strona by a dobrze widoczna w Êwiatowym internecie. Jest to szczególnie wa ne ze wzgl du na to, e z zasobów tych korzystajà inne, równie komercyjne katalogi i wyszukiwarki (np. Netscape Search, AOL Search, Lycos, HotBot, DirectHit). Rejestracja w wyszukiwarce Google polega na wype nieniu formularza zawierajàcego jedynie pe ny adres URL. Google wymaga podania tylko adresu strony g ównej, reszt znajdzie i zaindeksuje wyszukiwarka. Formularz rejestracyjny wyszukiwarki Google znajduje si pod adresem Po dodaniu strony do wyszukiwarki nie mo na zapomnieç o rejestracji w katalogu. èród owym katalogiem Googla jest ODP (Open Directory Project), znajdujàcy si pod adresem Strony internetowe w wersji polskiej rejestruje si w kategorii world polska a strony w wersji angielskiej w kategorii Business Procedura rejestracji w katalogu jest prosta, zasadniczo podobna do rejestracji w innych katalogach. Pierwszà czynno- Êcià b dzie znalezienie w aêciwej kategorii. Na górze ekranu pojawi si link add URL, który nale y kliknàç i wype niç formularz rejestracyjny. Kategorie ogólne nie dajà mo liwoêci zarejestrowania strony. Na przyk ad nie mo na zarejestrowaç strony w kategorii Business: Construction and Maintenance. Link add URL pojawia si dopiero w kategoriach bardziej szczegó owych np. Business: Construction and Maintenance: Restoration. Kryteria stosowane przez redaktorów przy dodawaniu stron do katalogu dost pne sà pod adresem i warto zapoznaç si z nimi przed rejestracjà strony w katalogu ODP. Strony pojawià si w rezultatach wyszukiwania dopiero po kilku tygodniach, bo tyle czasu zwykle trwa procedura dodania strony do katalogu. Przed rejestracjà w katalogu Google nale y sprawdziç, czy strona jest aktualna, czy dzia ajà wszystkie linki i czy adujà si wszystkie elementy graficzne, bowiem redaktorzy ODP dodajà do katalogu wy àcznie strony, które uznajà za naprawd dobre. Mamy nadziej, e stosowanie powy szych wskazówek pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie stron internetowych do promocji firmy i lepszego dotarcia z informacja do potencjalnych klientów. Mariusz Cieszewski, EIC Warszawa 6

6 Biuletyn euro info dla ma ych i Êrednich firm Nowe technologie Technologia dla ludzi Âwiatowy rynek e-learningu czyli nauczanie poprzez Internet by wart w 2002 roku ponad 2 miliardy dolarów. Przewiduje si, e w 2005 roku wartoêç ta wzroênie szsciokrotnie. Do tego czasu 70% du ych korporacji b dzie mia o wdro ony system zarzàdzania elektronicznymi szkoleniami. Obecnie blisko po owa uniwersytetów w USA oferuje studia przez Internet. Ju dziê blisko 2 miliony osób z nich korzysta, a szacuje si, e do 2006 roku liczba ta wzroênie do 5 milionów. Co to w aêciwie jest e-learning? Termin obejmuje ró norodne programy dydaktyczne wykorzystujàce do nauczania technologie elektroniczne. Materia y pedagogiczne dostarczane sà poprzez Internet lub w sieciach lokalnych, ale równie za pomocà CD-ROMów, DVD, interaktywnej telewizji itd. Nauczanie odbywa si offline, czyli bez pod àczenia do sieci lub online, czyli w sieci. W jednym i w drugim wypadku otrzymuje si informacje zwrotne o post pach w nauce. Czasami jako e-learning okreêla si ka de dostarczanie treêci edukacyjnych przez Internet. Ale nie mo na wziàç podr cznika czy nagrania wyk adu, umieêciç go na stronie i oczekiwaç, e ktoê z niego naprawd skorzysta. Materia przygotowany na potrzeby klasycznego skryptu nie spe nia kryteriów potrzebnych do napisania dobrego interaktywnego szkolenia. Uczàcy si poprzez Internet chcà widzieç, s yszeç i dzia aç, zadawaç pytania i szybko otrzymywaç odpowiedzi. W stosunku do klasycznych metod nauczania opartych na wyk adzie trenera oraz pomocach dydaktycznych e-learning oferuje ciàg à wymian informacji z uczàcym si, co nazywamy interaktywnoêcià. E-learning pozwala na zaprezentowanie wiedzy w sposób atrakcyjny, zró nicowany foto: Artur Hojny i wzbogacony o ciekawe animacje, ilustracje itp. JednoczeÊnie szkolenie mo na atwo aktualizowaç oraz rozbudowywaç. Polubiç e-learning Nauka przy komputerze, ma wiele zalet. G ównà korzyêcià dla uczàcych si to 24 godzina dost pnoêç szkoleƒ wymagajàca tylko komputera. Wielkim atutem jest mo liwoêç dostosowania tempa nauki do w asnych mo liwoêci, Nale y te doceniç oszcz dnoêci wynikajàce z wyeliminowania problemu dojazdów na zaj cia. E-learning daje ogromne mo liwoêci je eli chodzi o sposoby pomiaru wyników. Jego istotnym atutem jest umo liwienie uczàcemu si ciàg ej weryfikacji zdobytej wiedzy i oparcie jej o system samooceny, który jest najefektywniejszym sposobem ugruntowania umiej tnoêci. E-learning jest te nowà szansà dla doros ych, którzy coraz cz - Êciej si gajà po dodatkowe szkolenia. W obliczu nowych potrzeb specjalizacji zawodowej, w warunkach ograniczonych mo liwoêci czasowych i specyficznych potrzeb, e-learning wydaje si szczególnie przystosowany do nauczania doros ych gdy : daje oszcz dnoêç czasu, pozwala dostosowaç tempo nauki do mo liwoêci intelektualnych, daje sposobnoêç do cz stych powtórek i weryfikacji osiàgni tych umiej tnoêci, umo liwia eksperymentowanie bez Êwiadków, ma ciekawà struktur, zmusza do samodzielnego wyciàgania wniosków i wspó odpowiedzialnoêci za wyniki nauczania. Jak korzystaç z e-learningu? E-learning mo e staç si alternatywnà formà szkolenia pracowników i premiowania ich wyników w pracy. Niestety niewiele firm realizuje naprawd konsekwentnie programy dokszta cania. Ciekawy i nowatorski kurs e-learningowy mo e staç si sposobem na podniesienie motywacji zawodowych i çwiczeniem w stosowaniu nowych technologii. E-learning jest odpowiedzià na potrzeby wspó czesnych ludzi zabieganych, zasypanych informacjà i jego zastosowanie z czasem stanie si powszechne równie na u ytek ma ych firm. Aneta Grzyb-Hejduk autorka jest g ównym metodykiem Instytutu Edukacji Interaktywnej estakada.pl specjalizujàcego si w tworzeniu kursów e-learningowych i w asnej platformy LMS 7

7 Ksi gowoêç dla MSP Internetowe biuro rachunkowe Dotychczas Internet s u y przedsi biorstwom jedynie jako narz dzie promocji i reklamy. Obecnie sta si nie tylko medium wymiany i obiegu informacji, ale równie wykorzystywany jest do wspomagania dzia alnoêci przedsi biorstw w operacjach, np. handlowych, logistycznych, obs udze ksi gowoêci czy zarzàdzaniu. Na rynku polskim pojawi y si nowe rozwiàzania wspomagajàce obs ug informatycznà przedsi biorstw. Jednym z takich rozwiàzaƒ jest umo liwienie im korzystania z dzier awionego oprogramowania. Us ugi te znane sà pod nazwà ASP (Application Service Provider). Idea us ug ASP polega na udost pnianiu przez Internet aplikacji biznesowych i biurowych ró nym podmiotom na zasadzie sta ej op aty abonamentowej. W ten sposób dzia ajà równie Internetowe Biura Rachunkowe (IBR), a ich klienci mogà korzystaç z wydzier awionych aplikacji do prowadzenia rachunkowoêci. Obecnie podmioty te mogà skorzystaç z oprogramowania ksi gowego wykorzystujàc w asny komputer z dost pem do Internetu, a konieczne oprogramowanie to jedynie zainstalowany system operacyjny i przeglàdarka internetowa. Ca y system jest tak skonstruowany, e u ytkownicy nie czujà adnej ró nicy w pracy z oprogramowaniem znajdujàcym si poza firmà, w stosunku do szybkoêci pracy w sieci lokalnej przedsi biorstwa. Zarówno aplikacje, jak i dane znajdujà si na serwerach, które sà zlokalizowane w profesjonalnych Centrach Danych. Dzi ki temu IBR i jego klienci nie muszà inwestowaç w drogà infrastruktur sieciowà, zatrudniaç informatyków oraz kupowaç kosztownych pakietów oprogramowania. Pe ne bezpieczeƒstwo ich danych zapewniajà m.in.: systemy uwierzytelniania u ytkownika, zaawansowane szyfrowanie przesy anych danych oraz zabezpieczenia przed dost pem osób, które nie sà do tego powo ane. Na rynku us ug ASP w zakresie ksi gowoêci internetowej dzia a ju kilka firm. Jedne z nich adresujà swe us ugi tylko do ma ych podmiotów gospodarczych, inne poszerzajà swà ofert obejmujàc nià tak e Êrednie i du e przedsi biorstwa. Oferta IBR jest skierowana do wszystkich podmiotów gospodarczych, niezale nie od sposobu opodatkowania i formy w asnoêci. Zakres us ug dotyczàcych rachunkowoêci dla ma ych firm obejmuje prowadzenie m.in.: ksià ki przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów na potrzeby podatku dochodowego zrycza towanego, ewidencji VAT, sporzàdzania deklaracji zg oszeniowych i rozliczeniowych do ZUSu oraz urz dów skarbowych, obs uga handlu, naliczanie p ac. Wi ksze firmy mogà skorzystaç zarówno z us ug informatycznego prowadzenia pe nej ksi gowoêci, jak i dokumentacji kadrowo-p acowej czy te przygotowywania analiz i prognoz. Modele funkcjonowania IBR Obecnie na rynku internetowych us ug ksi gowych funkcjonuje kilka modeli obs ugi podmiotów gospodarczych przez IBR. W zakresie rachunkowoêci mo emy wyró niç co najmniej pi ç mo liwoêci: ca oêç czynnoêci ksi gowych powierzona zostaje IBR, ksi gowoêç w trybie tylko do odczytu dla zleceniodawcy, zleceniodawca wprowadza dokumenty bufora, cz Êç prac prowadzi zleceniodawca, pogotowie ksi gowe. Ca oêç czynnoêci ksi gowych powierzona zostaje IBR IBR wykorzystuje specjalny pakiet programów (np. program obs ugujàcy ksià k przychodów i rozchodów, ksi gi handlowe np. system Finanse-Ksi gowoêç, Kadry-P ace, itp.), który jest przystosowany do prowadzenia rachunkowoêci poprzez Internet. Dokumenty ksi gowe, b dàce podstawà ewidencji, zleceniodawca przesy a w formie elektronicznej przez Internet, w formie papierowej za po- Êrednictwem firmy kurierskiej albo dostarcza w inny sposób. Pracownik IBR prowadzi ewidencj ksi gowà i ewidencj kadrowo- -p acowà w siedzibie IBR lub w siedzibie zleceniodawcy albo w dowolnym innym miejscu, w którym istnieje dost p do Internetu. Ksi gowoêç w trybie tylko do odczytu dla zleceniodawcy Zleceniodawca na bie àco przesy a dokumenty ksi gowe firmà kurierskà lub w inny sposób przekazuje je do siedziby Biura (jak w modelu 1). IBR prowadzi rachunkowoêç w swojej siedzibie. RównoczeÊnie zleceniodawca uzyskuje dost p do informacji finansowo-ksi gowych w trybie tylko do odczytu poprzez Internet. Zleceniodawca wprowadza dokumenty bufora Zleceniodawca korzystajàc przez Internet z oprogramowania, np. finansowo-ksi gowego, sam ewidencjonuje dokumenty w buforze (tj. pami ci tymczasowej). Dokumenty ksi gowe znajdujà si w buforze do momentu wydania polecenia ksi gowania przez uprawnionà osob z IBR. IBR ma dost p do operacji wprowadzonych do bufora poprzez Internet. Biuro sprawdza wszystkie zapisy i dokonuje ich ksi gowania. Nast pnie wylicza deklaracje podatkowe i sk ada je w odpowiednich terminach. Papierowe dokumenty ksi gowe zleceniodawca przechowuje w swojej siedzibie. Cz Êç prac prowadzi zleceniodawca IBR prowadzi ewidencj finansowo-ksi gowà oraz p acowà, natomiast zleceniodawca uzyskuje dost p do pe nej informacji w trybie tylko do odczytu. RównoczeÊnie zleceniodawca wykorzystuje pozosta e modu y systemu rachunkowoêci np. Faktury, Magazyn oraz Kasa/Bank. Modu y te dzi ki sieci Internet po àczone sà z modu- ami do prowadzenia ksi gowoêci obs ugiwanymi przez IBR. Raz wprowadzone dane przez Klienta np. faktury, b dà automatycznie widoczne dla IBR. Pozwala to na znaczne zautomatyzowanie przep ywu pracy i zminimalizowanie ryzyka pomy ki zwiàzanej z wprowadzaniem danych do systemu. W tym modelu przedsi biorstwo samodzielnie prowadzi np.: ewidencj faktur zakupów i sprzeda y, a tak e wystawia faktury sprzeda y; ewidencj dokumentów w module Kasa, przyjmuje wp aty do kasy, dokonuje wyp at z kasy; ewidencj dokumentów w module Bank, wystawia przelewy. JednoczeÊnie przedsi biorca na bie àco przesy a przez Internet informacje o dokonanych operacjach gospodarczych oraz wysy a dokumenty firmà kurierskà. IBR weryfikuje poprawnoêç tych danych na podstawie dokumentów êród owych i dokonuje ksi gowania do modu u finansowo-ksi gowego. 8

8 Biuletyn euro info dla ma ych i Êrednich firm Ksi gowoêç dla MSP Zleceniodawca równoczeênie mo e pracowaç w module kadrowym, gdzie prowadzi ewidencj obecnoêci pracowników, urlopy, nieobecnoêci z powodu choroby itp. Nast pnie przesy a dane do Biura przez Internet, a dokumenty papierowe firmà kurierskà. Biuro po ich sprawdzeniu dokonuje naliczenia listy p ac i sk adek ZUS, a wynikajàce z nich dokumenty polecenia ksi gowania zostajà zaksi gowane w modu ach: kadrowo-p acowym, finanse-ksi gowoêç i Kasa/Bank. Zleceniodawca z modu u Kasa/Bank, do którego ma dost p, drukuje paski z informacjà o wynagrodzeniach dla swoich pracowników i dokonuje przelewów wyp at, podatków oraz sk adek ubezpieczeniowych do ZUS. Zleceniodawca wykorzystywaç mo e tak e inne modu y, gdzie prowadzi ewidencj i wysy a te dane na bie àco przez Internet do Biura. IBR po weryfikacji danych i sprawdzeniu dokumentów êród owych, ksi guje dane do modu u finansowo-ksi gowego. Pogotowie ksi gowe Zleceniodawca sam prowadzi swojà ewidencj ksi gowà oraz kadrowo-p acowà, a Biuro czuwa nad merytorycznà poprawnoêcià prowadzonej ewidencji ksi gowej. IBR przejmuje prowadzenie ksiàg w przypadku choroby lub urlopu pracowników ksi gowoêci zleceniodawcy. Zleceniodawca i IBR wykorzystujà do tego Internet i systemy, do których równoczeênie majà dost p obie strony. Us uga ta wykorzystywana jest w przypadku firm, które, ze wzgl du na niewielkà iloêç zapisów ksi gowych, nie chcà powierzaç prowadzenia ksi gowoêci osobie trzeciej. Taki model wybiorà tak e zleceniodawcy, którzy nie chcà si nara aç na koszty zakupu oprogramowania i jego ciàg ej aktualizacji (zmiany przepisów, wzorów deklaracji itp.). Model ten daje pewnoêç, e prowadzona przez nich ksi gowoêç, jest zgodna z aktualnymi przepisami. KorzyÊci z powierzenia rachunkowoêci IBR Internetowe Biuro Rachunkowe nie musi byç po o one blisko klienta. Dzi ki mo liwoêci drukowania dokumentów (przygotowanych przez Internetowe Biuro Rachunkowe) bezpoêrednio w przedsi biorstwie, wzajemne kontakty obu stron mogà ograniczyç si do przesy ania w ustalonym okresie dokumentów drogà elektronicznà lub poprzez firm kurierskà. Zaletà dla biur rachunkowych jest mo liwoêç otrzymywania dokumentów od klientów w formie elektronicznej i tym samym unikanie mudnego przepisywania. Obie strony uzyskujà dost p do najnowszej wersji wykorzystywanego oprogramowania, poniewa systemy sà stale aktualizowane i rozwijane zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami przez dostawc dzier awionego oprogramowania. Do pracy w oprogramowaniu wynaj tym przez Internet wystarcza najprostszy sprz t dzia ajàcy w Êrodowisku Windows, posiadajàcy przeglàdark internetowà stron www. Zarówno IBR, jak i jego klient, oszcz dzajà na wydatkach, które by yby zwiàzane z zakupem nowoczesnego sprz tu komputerowego. Ponadto Internetowe Biuro Rachunkowe nie ponosi kosztów przechowywania i archiwizacji danych swoich klientów, poniewa wszystkie dane sà przechowywane i stale archiwizowane na serwerze w Centrum Danych. Obie strony pozbywajà si kosztów zwiàzanych z utrzymaniem specjalistów od obs ugi informatycznej w swoich firmach. Oszcz dnoêci wynikajàce z u ywania wynaj tego oprogramowania przez Internet w porównaniu z kosztem tradycyjnego programu foto: Artur Hojny komputerowego si gajà przeci tnie 30 procent rocznie. Klienci IBR sami sprawdzajà informacje dotyczàce ich firmy dzi ki temu pracownicy IBR czas zaoszcz dzony na rozmowach z klientami mogà poêwi ciç na prac i obs ug wi kszej iloêci firm. Z powierzenia rachunkowoêci profesjonalnemu IBR firma mo e osiàgnàç wiele korzyêci, sà to m.in.: zdalny dost p uprawnionego u ytkownika do danych i systemu z dowolnego miejsca, o dowolnej porze, efektywnoêç pracy poprzez jednokrotne wprowadzanie danych raz wprowadzone dane, np. wystawiona faktura, sà automatycznie widoczne w module finansowo-ksi gowym w IBR, pewnoêç, e prowadzona ksi gowoêç, jest zgodna z aktualnymi przepisami nadzór merytoryczny nad ksi gowoêcià sprawuje IBR, brak inwestycji w oprogramowanie, jego aktualizacj oraz w zakupy wydajniejszego sprz tu komputerowego, mo liwoêç planowania wydatków ze wzgl du na sta e op aty abonamentowe, obni enie wydatków zwiàzanych z obs ugà informatycznà wewnàtrz przedsi biorstwa, najwy szy poziom bezpieczeƒstwa przechowywanych danych w Centrach Danych, archiwizacja danych w cyklu 24-godzinnym, sta a ochrona danych przed wirusami. 9

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk Co to znaczy promowaç nauk? Co to znaczy promowaç nauk? Osiàgni ciu jakich celów mo e s u yç informowanie otoczenia

Bardziej szczegółowo

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze TELEKOMUNIKACJA PRZEDSI BIORCZOÂå EUROPA BIZNESRAPORT 37 Miesi cznik Telekomunikacji Polskiej, LUTY 2007 www.biznesraport.pl IP VPN tp jeszcze taniej Zatrudnij technologię w swoim dziale marketingu Pierwsza

Bardziej szczegółowo

MATERIA Y I STUDIA. Specyfika ryzyka bankowoêci elektronicznej. Zeszyt nr 205. Jakub Henryk Górka. Warszawa, kwiecieƒ 2006 r.

MATERIA Y I STUDIA. Specyfika ryzyka bankowoêci elektronicznej. Zeszyt nr 205. Jakub Henryk Górka. Warszawa, kwiecieƒ 2006 r. MATERIA Y I STUDIA Zeszyt nr 205 Specyfika ryzyka bankowoêci elektronicznej Jakub Henryk Górka Warszawa, kwiecieƒ 2006 r. Sk adam serdeczne podzi kowania za opiek i wnikliwe uwagi przy pisaniu niniejszej

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (66) 22007 ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t oficjalny przedstawiciel HITACHI w Polsce W numerze m.in.: 2. Sejmowa

Bardziej szczegółowo

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Nidzica 2011 Publikacja przygotowana w ramach projektu Marketing przedsi biorstw spo ecznych realizowanego przy udziale Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie finansowe projektem

Zarzàdzanie finansowe projektem Program Leonardo da Vinci Zarzàdzanie finansowe projektem Poradnik dla beneficjentów Projekty mobilnoêci 2007-2010 www.leonardo.org.pl Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

VPYTANIA I ODPOWIEDZI 12 VUbezpieczenie OC. VBIULETYNY 14 VLubelskiej izby okr gowej 15 VPomorskiej izby okr gowej. VPRAWO 24 VKalendarium

VPYTANIA I ODPOWIEDZI 12 VUbezpieczenie OC. VBIULETYNY 14 VLubelskiej izby okr gowej 15 VPomorskiej izby okr gowej. VPRAWO 24 VKalendarium V W N U M E R Z E C WCo si zdfarzy o V S P i S T R E Â C ic VSamorzàd zawodowy Przedstawiamy krótki przeglàd wa nych dla Êrodowiska wydarzeƒ i spraw. Szczegó owo omawiamy propozycj zmian przepisów do ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Warszawa, 2005 INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks 61 Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks Edyta Rudawska* Streszczenie Zasadniczym celem artyku u jest wskazanie roli rozwiàzaƒ

Bardziej szczegółowo

Pod redakcjà Justyny Wenglorz. Materia y zebra a i przygotowa a Agnieszka Sobich. Korekta Anita Rejch, Justyna Wenglorz

Pod redakcjà Justyny Wenglorz. Materia y zebra a i przygotowa a Agnieszka Sobich. Korekta Anita Rejch, Justyna Wenglorz Pod redakcjà Justyny Wenglorz Materia y zebra a i przygotowa a Agnieszka Sobich Korekta Anita Rejch, Justyna Wenglorz Projekt graficzny ok adki i strony tytu owej Bo ena Sawicka Wydawca Witold Sartorius

Bardziej szczegółowo

MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE

MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE W ARSZAWA 2011 MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE Adam Aduszkiewicz Bartosz

Bardziej szczegółowo

Z dr hab. prof. nadzw. Irenà J drzejczyk, kierownikiem Katedry Rynku. Ubezpieczeniowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach rozmawia Anna Arwaniti..

Z dr hab. prof. nadzw. Irenà J drzejczyk, kierownikiem Katedry Rynku. Ubezpieczeniowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach rozmawia Anna Arwaniti.. W lipcowym numerze Monitora Ubezpieczeniowego prezentujemy m.in. wyniki akcji Kobieta ubezpieczona i rozstrzygni cie jubileuszowego V Konkursu na najlepsze prace z dziedziny ubezpieczeƒ gospodarczych i

Bardziej szczegółowo

TOUROPERATORZY TOP 15

TOUROPERATORZY TOP 15 TOUROPERATORZY WYDANIE SPECJALNE Stawiamy na nowe technologie Thomas Cook to jeden z najwi kszych touroperatorów na Êwiecie, zajmuje drugie miejsce na rynku europejskim oraz pod wzgl dem wielkoêci jest

Bardziej szczegółowo

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci (IGO) jest niezale nà, apolitycznà organizacjà

Bardziej szczegółowo

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem chabiƒska Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem Jednà z niewidocznych, ale niezwykle wa nych, us ug internetowych jest system DNS (Domain Name System). Na ca ym Êwiecie mechanizm ten wykorzystuje si wiele

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI NR III/PAèDZIERNIK 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju 86 Systemy Finansowe Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju Marcin Kruk Wst p Niniejszy artyku jest próbà usystematyzowania wiedzy o leasingu, stosunkowo m odym narz dziu finansowym, od 2002

Bardziej szczegółowo

m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych

m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych m o d z i k u p u j à Kampania edukacyjna Moje konsumenckie ABC jest wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Kapita y w asne (mln z ) 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 Wybrane wskaêniki finansowe 0 1999 2000 2001 Zysk netto (mln z ) 0 zysk brutto 15,7 mln

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl Wprowadzajàcy: Fund.1 Pierwszy Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., Narodowy Fundusz Inwestycyjny FORTUNA

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczoêç. Pierwszy wybór profesjonalisty

Przedsi biorczoêç. Pierwszy wybór profesjonalisty Przedsi biorczoêç Jak odnieêç sukces w negocjacjach Paul Steele, John Murphy, Richard Russill Prze o y Grzegorz uczkiewicz It s a Deal. A practical negotiation handbook format B5, obj. 172 s. oprawa broszurowa,

Bardziej szczegółowo

Faktoring jako êród o finansowania dzia alnoêci gospodarczej

Faktoring jako êród o finansowania dzia alnoêci gospodarczej BANK I KREDYT listopad-grudzieƒ 2006 Miscellanea 97 Faktoring jako êród o finansowania dzia alnoêci gospodarczej Factoring as a Source of Financing Economic Activity Marek Barowicz* Streszczenie Artyku

Bardziej szczegółowo

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego

Bardziej szczegółowo

Rozprawy Ubezpieczeniowe

Rozprawy Ubezpieczeniowe Rozprawy Ubezpieczeniowe ZESZYT 1(2)/2007 RZECZNIK UBEZPIECZONYCH UNIWERSYTET KARDYNA A STEFANA WYSZY SKIEGO FUNDACJA EDUKACJI UBEZPIECZENIOWEJ Redakcja Redaktor naczelny: dr Stanis aw Rogowski Zast pcy

Bardziej szczegółowo