Podatki Podatkowa księga przychodów i rozchodów w 2005 roku. Najważniejsze zagadnienia poruszane w opracowaniu:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podatki 2005. Podatkowa księga przychodów i rozchodów w 2005 roku. Najważniejsze zagadnienia poruszane w opracowaniu:"

Transkrypt

1 Podatkowa księga przychodów i rozchodów w 2005 roku Podatkowa księga przychodów i rozchodów w 2005 roku Jan Porowski, Leszek Porowski Format A5, cena 40 zł Najważniejsze zagadnienia poruszane w opracowaniu: na czym polega opodatkowanie na zasadach ogólnych w 2005 roku podatkowa księga przychodów i rozchodów a nowy VAT, dowody księgowe omówienie i wzory, umowy i inne dokumenty niezbędne w prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów, emecum Poda omówienie poszczególnych kolumn księgi. Obecne wydanie zostało poszerzone o nowe zasady opodatkowania w 2005 roku. Niniejsza książka przeznaczona jest dla podatników, którzy muszą z mocy prawa lub sami zdecydowali się na opodatkowanie osiąganych dochodów na zasadach ogólnych i dokumentowanie zaistniałych zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. W opracowaniu autorzy wskazują czytelnikowi sposoby ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zakupu towarów handlowych i materiałów do produkcji i do świadczenia usług, sprzedaży towarów handlowych oraz usług i ponoszonych kosztów uzasadnionych celem, jakim jest osiągnięcie przychodów. Systematyka zagadnień celowo odbiega od systematyki przyjętej przez Ministra Finansów w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, aby pokazać czytelnikowi krok po kroku czynności, które musi wykonać jako podatnik, aby poprawnie prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów.

2 2 Karta podatkowa w 2005 roku Karta podatkowa w 2005 roku Małgorzata Fila Format A5, cena 35 zł To kolejna książka znanej serii Vademecum Podatnika, tym razem zawierająca wszystkie zmiany podatkowe w 2005 roku, a dotyczące tych, którzy korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej. Książka ma formę praktycznego poradnika, popartego wieloma przykładami i doświadczeniami autorki, która jest doradcą podatkowym i prowadzi kancelarię podatkową. V Wszyscy, którzy prowadzą działalność usługową i wytwórczą, działalność w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami działalność w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi, działalność gastronomiczną, usługi transportowe otrzymają wyczerpującą informację dotyczącą: przesłanek pozwalających na opodatkowanie działalności gospodarczej w formie karty podatkowej, roli organów podatkowych w ustalaniu karty podatkowej, możliwości obniżenia podatku płaconego w formie karty podatkowej, ecum P charakterystyki poszczególnych rodzajów działalności objętych opodatkowaniem w formie karty podatkowej, zasad ustalania miesięcznych stawek ryczałtu, opodatkowania w formie karty podatkowej a podatku VAT, przesłanek utraty prawa do karty podatkowej. Duże doświadczenie i znajomość problemu przez autorkę, gwarantuje czytelnikom jej przydatność i rzetelność merytoryczną.

3 ademecum Podatki Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2005 roku Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2005 roku z uwzględnieniem procedur unijnych Teresa Martyniuk Format A5, cena 26 zł Do tej pory podatnicy opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych obowiązani byli prowadzić ewidencję przychodów za każdy rok podatkowy, wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję wyposażenia. Od tego roku nałożone są nowe obowiązki. odatnik W poradniku uwzględniono procedury unijne, a szczegółowo zostały przedstawione zagadnienia: obowiązki rejestracyjne przedsiębiorców dokumentacja zapisów zasady ewidencji przychodów nowe dodatkowe ewidencje podatnika uproszczona forma rozliczania bieżące i roczne rozliczenie z ryczałtu.

4 4 Amotyzacja podatkowa w 2005 roku Amortyzacja podatkowa to określenie szczególnych zasad dokonywania odpisów z tytułu zuży- Vademecu cia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, unormowanych w prawie podatkowym, które warunkują możliwość zaliczenia odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów. Niniejszy poradnik przybliża czytelnikom podatnikom podatków dochodowych i innym osobom zainteresowanym tą tematyką złożonych zagadnień amortyzacji dla celów podatkowych. Amotyzacja podatkowa w 2005 roku Marzena Majewicz Format A5, cena 35 zł W książce przedstawiono m.in. takie zagadnienia jak: pojęcie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, metody ustalania wartości początkowej, metody amortyzacji (amortyzacja liniowa oraz amortyzacja degresywna), szczególne zasady amortyzacji, np. samochodów osobowych, preferencyjne zasady amortyzacji środków trwałych na terenie objętych powodzią, wartość początkowa jako podstawa wymiaru podatku od nieruchomości. Vademe Zagadnienia te omówiono zarówno w ujęciu obowiązującym podatników podatku dochodowego od osób prawnych, jak i od osób fizycznych. Szczegółowo omówiono: Nowelizację zasad prowadzenia wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych. Amortyzację przyspieszoną zasady określania podstawy dokonywania odpisów.

5 5 Samochód w działalności gospodarczej w 2005 roku m Podatnika Poradnik zawiera najważniejsze zagadnienia związane z podatkiem dochodowym między innymi: zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów i wydatków ponoszonych przez użytkowników pojazdów, w tym także użytkujących je na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu. Autor szczegółowo opisuje skutki sprzedaży samochodu, a także zagadnienia odnoszące się do VAT i podatku akcyzowego, między innymi ograniczenia w prawie do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Kolejne rozdziały dotyczą zasad zwolnienia z VAT (np. przy sprzedaży samochodu używanego), zasady i wysokość opodatkowania sprzeda- Samochód w działalności gospodarczej w 2005 roku Aleksander Twardowski ży. Poradnik wzbogacono wyciągami Format A5, cena 25 zł z aktów prawnych mających zastosowanie przy używaniu samochodu w działalności gospodarczej. cum Po

6 odatnik Podatki Zmiany w podatku VAT na 2005 rok Poradnik zawiera najważniejsze zmiany w podatku VAT w 2005 roku. 1. Zmiany do rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku VAT. 2. Kasy rejestrujące w 2005 roku. 3. Wysokość kwoty uprawniającej do wyłączenia od podatku VAT i usług wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. 4. Wysokość sprzedaży uprawniającej w 2005 r., do zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług. Vadem 5. Projekt zmian do ustawy o podatku od towarów i usług. Zmiany w podatku VAT na 2005 rok Marta Sulich Format A5, cena 25 zł

7 Dochody z kapitałów i ich opodatkowanie w 2005 roku 7 a Dochody z kapitałów i ich opodatkowanie w 2005 roku Andrzej Bień, Witold Bień Format A5, cena 38 zł Niniejsze kolejne wydanie publikacji uwzględnia dość istotne zmiany opodatkowania dochodów z kapitałów, jakie nastąpiły w 2005 roku. Poza syntetyczną charakterystyką dochodów z kapitałów pieniężnych, ich rodzajami oraz ogólnymi zasadami ich opodatkowania omówiono zasady opodatkowania dochodów z tytułu: ecum Pod odsetek osiąganych z udzielanych pożyczek, lokat bankowych oraz lokat w obligacjach i bonach pieniężnych, dywidend oraz innych udziałów w zyskach osób prawnych i w funduszach powierniczych, obrotów papierami wartościowymi i pochodnymi prawami majątkowymi, opodatkowanie odsetek, opodatkowanie dywidend i innych udziałów w zyskach osób prawnych, opodatkowanie dochodów z tytułu obrotu papierami wartościowymi i udziałami, tryb uiszczania podatku od dochodów z kapitałów pieniężnych.

8 8 Opodatkowanie dochodów (przychodów) osób fizycznych z najmu budynków oraz lokali w 2005 roku Poradnik dla każdego wynajmującego własną nieruchomość budynek, lokal mieszkalny lub ademecum użytkowy Dzięki zawartym poradom wynajmujący może dokonać wyboru najkorzystniejszej formy opodatkowania i prawidłowo rozliczyć się z fiskusem. Opracowanie wyjaśnia: kiedy można płacić ryczałt, a kiedy podatek według skali, czy od umowy najmu należy zapłacić podatek VAT, jak ustalić przychody z najmu i co zaliczyć do kosztów ich uzyskania, jak naliczyć amortyzację. Opodatkowanie dochodów (przychodów) osób fizycznych z najmu budynków oraz lokali w 2005 roku Zofia Lis Format A5, cena 28 zł Autorka podaje nie tylko informacje o podatkach, ale także o podstawowych prawach i wzajemnych obowiązkach stron umowy najmu. Książka uzupełniona jest wyciągami atnika z aktów prawnych (kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie praw lokatorów), wzorami wypełnionych deklaracji i umów najmu.

9 Reprezentacja, reklama i promocja. Zagadnienia podatkowe 9 Publikacja poświęcona podatkowym aspektom działań podatników w zakresie reprezentacji, reklamy i promocji sprzedaży. Wydanie drugie, uaktualnione z uwzględnieniem nowej ustawy o VAT. Podatki 20 Reprezentacja, reklama i promocja. Zagadnienia podatkowe Karolina Stawowska, Katarzyna Szafrańska-Blank, Dorota Walerjan Format B5, cena 58 zł W opracowaniu między innymi: Omówienie skutków prowadzonych działań marketingowych w zakresie trzech podstawowych podatków, tj. podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Zaprezentowanie możliwych do zastosowania technik optymalizacji podatkowej działań marketingowych. Omówienie teorii prawa podatkowego oraz praktyki w tym zakresie zarówno z punktu widzenia organów podatkowych jak i podatników, stosujących prawo podatkowe na co dzień, z uwzględnieniem różnorodności prowadzonych działań marketingowych, sklasyfikowanych na podstawie wieloletniego doświadczenia autorek.

10 10 Pochodne instrumenty finansowe. Aspekty prawnopodatkowe Pochodne instrumenty finansowe. Aspekty prawnopodatkowe Tomasz Nieborak Format B5, cena 80 zł Pochodne instrumenty finansowe należą obecnie do jednych z najbardziej zaawansowanych zarówno pod względem budowy jak i wielkości obrotu nimi. Po raz pierwszy w polskiej nauce prawno-fianansowej w sposób kompleksowy ujęta została problematyka instrumentów pochodnych, rozpatrywanych przez pryzmat zagadnień prawno-ekonomicznych. Niniejsza publikacja opiera się na wszechstronnej analizie literatury przedmiotu, zarówno polsko-, jak i anglo-, oraz niemieckojęzycznej, która stanowi niezmiernie ważne źródło wiedzy. Kolejne rozdziały zawierają: Instytucje i instrumenty finansowe w dobie globalizacji. Historia i ogólna charakterystyka pochodnych instrumentów finansowych oraz możliwości ich wykorzystania w procesie zarządzania ryzykiem. Podatk Charakterystyka prawno-ekonomiczna pochodnych instrumentów finansowych. Opodatkowanie instrumentów pochodnych. Regulacja pochodnych instrumentów finansowych aspekt teoretyczno-prawny. Instrumenty pochodne w prawodawstwie wybranych państw i Unii Europejskiej.

11 Akcje promocyjne i reklamowe. Konsekwencje w podatku dochodowym od osób fizycznych. 11 Książka dotyczy podatkowego trakto- Podatki 200 wania wydatków reklamowych i promocyjnych i jest próbą odpowiedzi na najczęstsze pytania i wątpliwości podatników i płatników. Znaczna część opracowania dotyczy praktyki rynkowej oraz interpretacji prawa podatkowego dokonywanej przez władze skarbowe, a także sądy w zakresie orzeczeń powstających na tle omawianego zagadnienia. Akcje promocyjne i reklamowe. Konsekwencje w podatku dochodowym od osób fizycznych. Karolina Stawowska, Dorota Walerjan Format B5, cena 55 zł Książka jest doskonałym poradnikiem dotyczącym zasad opodatkowania świadczeń przekazywanych w ramach wybranych typów działań marketingowych najczęściej podejmowanych przez przedsiębiorców. W szczególności na omówieniu konsekwencji w pdof, takich działań jak akcje konsumenckie, promocje dla kontrahentów, promocje dla pracowników punktów sprzedaży, świadczenia rzeczowe, wybrane metody motywowania agentów. i 2005 Oddzielny blok to zestawienie przykładowych wzorów dokumentów wykorzystywanych w praktyce przy organizacji poszczególnych typów akcji promocyjnych i reklamowych oraz innych dokumentów niezbędnych w związku z wymogami prawnymi dotyczącymi prowadzenia akcji.

12 12 Podatek od czynności cywilnoprawnych w 2005 roku. Komentarz Podatek od czynności cywilnoprawnych w 2005 roku. Komentarz Krystyna Chustecka Format B5, cena 55 zł Przedmiotem niniejszej publikacji jest Podat przedstawienie regulacji prawnych, dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2005 r, jak również regulacji prawnych, które wejdą w życie, po zakończeniu prac legislacyjnych, w ciągu roku w terminach określonych w przepisach końcowych. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest określany jako podatek od przemieszczeń majątkowych, dokonywanych w obrocie nieprofesjonalnym, nieobjętym regulacją ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Odnosząc obowiązek podatkowy do określonych czynności o charakterze cywilnoprawnym, ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych nie definiuje tych czynności, odsyłając tym samym do innych przepisów, w tym do prawa cywilnego, które również zostały omówione. Komentarz, jak i przywołane przez autorkę orzecznictwo oraz pisma Ministerstwa Finansów wyjaśniają zasady określania oraz zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, którym datki od dnia 1 stycznia 2000 r. zastąpiono opłatę skarbową w 2005 części dotyczącej opodatkowania niektórych czynności cywilnoprawnych.

13 13 Podatek od spadków i darowizn w 2005 roku. Komentarz W opracowaniu: Przedmiot opodatkowania Obowiązek podatkowy Podstawa opodatkowania ki 2005 Wysokość podatku Płatnicy Przepisy przejściowe i końcowe Podatek od spadków i darowizn w 2005 roku. Komentarz Krystyna Chustecka Format B5, cena 50 zł W niniejszym opracowaniu autorka omawiając poszczególne przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn, według stanu prawnego obowiązującego na dzień 1 stycznia 2005 roku, powołuje się na orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego, jak również zamieszcza wyjaśnienia Ministra Finansów, wskazujące na sposób praktycznego stosowania ustawy przez organy podatkowe naczelnika urzędu skarbowego i dyrektora izby skarbowej. Książka przeznaczona jest dla szerokiego kręgu odbiorców przedstawione w niej zasady ustalania i poboru tego podatku dotyczą osób fizycznych nabywających nieodpłatnie majątek z tytułu spadku, darowizny, zachowku, zasiedzenia. Publikacja zawiera również omówienie regulacji wynikających z prawa cywilnego i innych dziedzin prawa, dotyczących form nabycia podlegającego opodatkowaniu majątku, wzory testamentów i umów darowizny, a także przykłady obliczenia podatku

14 14 Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o. ul. Kostrzewskiego 1, Warszawa; tel.: /22/ , /22/ ; fax: /22/ ;

15 CZASOPISMA 15 Cena rocznej prenumeraty 240 zł W Vademecum Podatkowo-Księgowym staramy się przedstawić wszystko to, co jest ważne dla osób zajmujących się podatkami i działalnością gospodarczą, podejmujących w tym zakresie decyzje, potrzebujących informacji z pierwszej ręki aktualnych i pewnych, odnoszących się również do konkretnych, szczegółowych sytuacji. W tym ostatnim przypadku prezentujemy artykuły na konkretne zamówienia, reagując na Państwa pytania i wyjaśniając wątpliwości. Obok dominującej tematyki podatkowej w Vademecum Podatkowo-Księgowym przedstawiamy informacje z zakresu księgowości, finansów, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i gospodarczych, ceł, prawa cywilnego i handlowego, a także rozporządzenia i urzędowe wyjaśnienia Ministerstwa Finansów. Podstawowym kryterium doboru tematyki jest walor praktycznej przydatności dla kierujących przedsiębiorstwami i firmami, księgowych, doradców podatkowych oraz osób prowadzących biura rachunkowe. Kwartalnik jest czasopismem na najwyższym poziomie merytorycznym, skierowany dla fachowców praktyków i specjalistów najwyższej klasy. Dostarcza informacji z zakresu rachunkowości, zarządzania finansami, controllingu, informatyzacji rachunkowości. Cena rocznej prenumeraty 88 zł Porusza najistotniejsze zagadnienia rachunkowości zwłaszcza w kontekście standaryzacji zasad rachunkowości, dylematów związanych z wejściem Polski do UE i adaptacji obowiązujących na świecie zasad do praktyki rachunkowości w Polsce.

16 16 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Komentarz Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Komentarz Adam Bartosiewicz, Ryszard Kubacki Format B5, cena 160 zł Jednym z najważniejszych aktów prawnych, którego przepisy stosowane są powszechnie jest ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Niniejszy komentarz ma pomóc w codziennym stosowaniu jej przepisów. Duży nacisk położono na jego kompletność czego efektem jest najbardziej obszerna merytorycznie publikacja na rynku. Komentarz w szerokim zakresie odnosi się do dorobku orzecznictwa i piśmiennictwa. W szerokim zakresie uwzględnia zmiany wprowadzone do ustawy z dniem 1 stycznia 2005 r., w tym dotyczące opodatkowania zagranicznych dochodów kapitałowych oraz giełdowych, zmian w katalogu kosztów uzyskania przychodów, skutków corocznych korekt VAT w podatku dochodowym. Duży nacisk położono na omówienie kontrowersji związanych ze spóźnionym opublikowaniem ustawy nowelizującej PIT na 2005 r. Analizie pod tym kątem poddano zgodność z Konstytucją wprowadzenia 50% stawki podatkowej a także inne nowe rozwiązania ustawy. Kompleksowo odniesiono się także do zmian systemowych, jakie związane były z wejściem w życie nowej ustawy VAT. Komentarz ma przede wszystkim wymiar praktyczny, kierowany jest zarówno do osób profesjonalnie zajmujących się prawem podatkowym (adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, właścicieli biur rachunkowych, osób zatrudnionych w komórkach obsługi prawno-księgowej, pracowników skarbowych), jak również do przedsiębiorców oraz wszelkich osób zainteresowanych szeroko pojętą problematyką podatkową.

Oferta. wydawnicza VAT PIT CIT. 801 01 12 12 www.unimex.pl

Oferta. wydawnicza VAT PIT CIT. 801 01 12 12 www.unimex.pl Oferta wydawnicza VAT PIT CIT 801 01 12 12 www.unimex.pl LEKSYKONY LEKSYKON VAT 2013 wydanie dwutomowe OFICYNA WYDAWNICZA UNIMEX ul. Skarbowców 85 b 53-025 Wrocław Telefony: dział sprzedaży: 801 01 12

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń wrzesień październik 2014 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje

Bardziej szczegółowo

Na naszej stronie www.oddk.pl

Na naszej stronie www.oddk.pl Więcej produktów na stronie: Na naszej stronie ponad 2000 poradników, komentarzy, dokumentacji, instruktaży Codziennie inna książka 50% taniej ZAPOWIEDZI NOWOŚCI PROMOCJE ZAMÓWIENIA PRZYJMUJEMY: telefonicznie/faksem:

Bardziej szczegółowo

Nowość e-booki SYMBOL NAZWA PRODUKTU CENA ILOŚĆ WARTOŚĆ

Nowość e-booki SYMBOL NAZWA PRODUKTU CENA ILOŚĆ WARTOŚĆ Nowość e-booki PRAWO KADRY RACHUNKOWOŚĆ BHP Szybki dostęp do profesjonalnej wiedzy: po zapłacie otrzymujesz link do pobrania e-booka Pliki w formacie PDF Regularnie zwiększamy liczbę tytułów odwiedzaj

Bardziej szczegółowo

Kalendarze z indywidualnym nadrukiem Podaruj pracownikom i klientom coś naprawdę osobistego!

Kalendarze z indywidualnym nadrukiem Podaruj pracownikom i klientom coś naprawdę osobistego! Kalendarze z indywidualnym nadrukiem Podaruj pracownikom i klientom coś naprawdę osobistego! Kalendarz Szefa (21 x 26 cm) oprawa BRĄZOWA KSb15 oprawa GRANATOWA KSg15 objętość: 160 str. tydzień na stronach

Bardziej szczegółowo

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22 spis treści Rachunkowość Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych. Wydanie II 4 Rachunkowość podatkowa. Wydanie 8 4 Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych Wydanie II rozszerzone

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Koszty. podatkowe. w praktyce. Koszty podatkowe w praktyce. Marek Kutarba BIBLIOTEKA

Koszty. podatkowe. w praktyce. Koszty podatkowe w praktyce. Marek Kutarba BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Koszty podatkowe w praktyce Koszty podatkowe w praktyce dokumentacja ewidencja rozliczanie księgowanie orzecznictwo przykłady Marek Kutarba Autor Marek Kutarba Redaktor prowadzący Renata Krasowska-Kłos

Bardziej szczegółowo

Wielka ENCYKLOPEDIA. Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY

Wielka ENCYKLOPEDIA. Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY Wielka ENCYKLOPEDIA MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY 8 Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów Wydatki przedsiębiorców Jak ustalić, co jest kosztem podatkowym, dokumentować wydatki i wpisywać je do podatkowej księgi

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PYTAŃ I ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH DO EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO

WYKAZ PYTAŃ I ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH DO EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO Załącznik do Uchwały Nr 13/V/2013 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 25 marca 2013 r. zmieniającej uchwałę Nr 12/V/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu pytań

Bardziej szczegółowo

Podatki dla e-commerce

Podatki dla e-commerce Podatki dla e-commerce Jak rozliczać? Jak optymalizować? 2015 Advicero Tax Sp. z o.o. All rights reserved. 1 Spis treści Przedmowa... 4 O Advicero... 5 Autorzy / eksperci... 8 Jak zacząć formy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Koszty 2015 w praktyce

Koszty 2015 w praktyce NR 1 (863) STYCZEŃ 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Koszty 2015 w praktyce Jakie zmiany wprowadzono w zasadach rozliczania kosztów Kiedy straty można zaliczyć do

Bardziej szczegółowo

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. ul. Głogowska 100/6; 60-263 Poznań kancelaria@kdadp.pl; www.kdadp.pl,

Bardziej szczegółowo

podatkową księgę przychodów i rozchodów

podatkową księgę przychodów i rozchodów BIBLIOTEKA Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów Forma opodatkowania Obowiązkowe prowadzenie dodatkowych ewidencji Niezbędna dokumentacja Remanent i zamknięcie księgi Prowadzenie księgi

Bardziej szczegółowo

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Które wydatki można zaliczyć do kosztów PODATKI UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl,

Bardziej szczegółowo

50 nietypowych problemów podatkowych

50 nietypowych problemów podatkowych Biblioteka Inforlex Praca zbiorowa 50 nietypowych problemów podatkowych 50 nietypowych problemów podatkowych wyślij pytanie pgp@infor.pl Stan prawny na 2 lipca 2012 r. Praca zbiorowa Opracował Tomasz Kowalski

Bardziej szczegółowo

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Marian Jankowski Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego 7/2008 Spis treści 1. WSTĘP 4 2. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń 6 Dualny

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo

1 stycznia 2014 nr 1(199)

1 stycznia 2014 nr 1(199) 1 stycznia 2014 nr 1(199) dwutygodnik BIULETYN VAT www.bv.infor.pl VAT I AKCYZA: PORADY DOKUMENTACJA ORZECZNICTWO INTERPRETACJE dodatki: Przewodnik po zmianach w VAT i akcyzie 2013/2014 VAT 2014 ujednolicony

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych

Spis treści. Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych Spis treści Wstęp Maria Hass-Symotiuk... 11 Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych Maria Hass-Symotiuk... 17 Rozdział 1. Zakładowy plan kont jako element polityki rachunkowości

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w Polsce w roku 2014

Inwestowanie w Polsce w roku 2014 TAX SERVICES Business Services & Consulting Accounting & Payroll IT Sales & Services Tax & Legal PL Inwestowanie w Polsce w roku 2014 Formy prawne i podatki (ze zmianami od dnia 1 stycznia, 3 marca i 1

Bardziej szczegółowo

Bogdan Nogalski, Henryk Zalewski

Bogdan Nogalski, Henryk Zalewski Bogdan Nogalski, Henryk Zalewski Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni Gdynia 1998 POSZCZEGÓLNE ROZDZIAŁY I PODROZDZIAŁY OPRACOWALI: Bogdan Nogalski Bogdan Nogalski, Adam Bańczyk Bogdan Nogalski,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Rachunkowość i podatki

Biuletyn Rachunkowość i podatki Biuletyn Rachunkowość i podatki Rachunkowość: Sprawozdanie finansowe sporządzone przy braku założenia kontynuacji działalności 2 Rozpoznanie przychodu według Ustawy o Rachunkowości oraz Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Program szkolenia ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 09:45 10:00 Rejestracja uczestników (kawa, herbata, woda, soki, słodki poczęstunek). 10:00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych kooperatywa.org.pl Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydawcy: Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo