im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu na lata 2014-2020"

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu nr 12/2014 z dnia 25 marca 2014 roku Strategia rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu na lata Tarnobrzeg

2 Wstęp Strategia Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu na lata nawiązuje do dwóch strategii, które wyznaczały założenia i cele strategiczne rozwoju Uczelni: Strategii Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu na lata i Strategii Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na lata Reforma szkolnictwa wyższego, unijny wymóg wdrażania zasad Procesu Bolońskiego oraz Krajowych Ram Kwalifikacji wpłynęły na zmianę koncepcji kształcenia na rzecz nowej idei uczenia się przez całe życie (ang. Life Long Learning). Rodzi to z kolei wyzwania, przed którymi stoi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Koniecznością jest zatem podjęcie prac nad udoskonaleniem i przebudową obowiązującej strategii oraz dostosowaniem jej zarówno do zmian prawnych, jak i zmian zachodzących w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Nowa strategia nawiązuje do nowych kierunków rozwoju uczelni w Polsce i regionu, które zasadniczo wpłyną na jej potencjał dydaktyczny, naukowo-badawczy i rozwojowy. Zostaną tu ujęte czynniki mające wpływ na funkcjonowanie Uczelni. Są to czynniki wewnętrzne, a także zewnętrzne, ekonomiczne, gospodarcze czy demograficzne. W strategii zostaną zaprezentowane wizja, misja, cele strategiczne i operacyjne oraz analiza SWOT. Prezentowana strategia uwzględnia znowelizowaną ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym. Wizja i misja Uczelni nawiązują do założeń społeczeństwa opartego na wiedzy oraz inteligentnej specjalizacji zasobów regionu. Dokument ten powstał w oparciu o liczne raporty, akty prawne, strategie rozwoju powiatów, liczne dokumenty dedykowane problemom szkolnictwa wyższego. Analizy umieszczone w strategii zostały oparte o dane statystyczne następujących powiatów: Tarnobrzeski, Mielecki, Kolbuszowski, Niżański, Stalowowolski, Janowsko-Lubelski, Sandomierski, Opatowski i Staszowski. Wybór powiatów podyktowany jest tym, że większość studentów Uczelni jest ich mieszkańcami. W strategii zostały uwzględnione informacje oraz postulaty pochodzące ze strategii wyżej wymienionych powiatów, a także inne wymagania zamieszczone w następujących źródłach: 1. Strategia Rozwoju Kraju Dokument przyjęty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 września 2012 roku. 2

3 2. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku Aktualizacja, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Ministerstwo Pracy Polityki Społecznej, Warszawa Strategia Rozwoju Szkolnictwa Wyższego do 2020 roku. Raport cząstkowy przygotowany przez konsorcjum: Ernst& Young Business Advisory. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, luty Uwarunkowania przyszłego rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce: globalizacja, demografia i zmiany społeczno-gospodarcze w Polsce. Raport cząstkowy przygotowany przez konsorcjum: Ernst& Young Business Advisory. Instytut badań nad Gospodarką Rynkową, luty Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego w Polsce, Warszawa Raport OECD na temat szkolnictwa wyższego Polska, O.Fulton,P.Santiago, Ch. Edquist, E. El-Khawas, E. Hacki, OECD Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 Nr 164, poz. 1365). 9. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 164, poz. 1365) w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2011 r. 10. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011, w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. nr 253, poz. 1520). 11. Strategia rozwoju województwa - PODKARPACKIE 2020, Samorząd Województwa Podkarpackiego, Rzeszów Prognoza oddziaływania na środowisko projektu strategii rozwoju województwa - PODKARPACKIE 2020, Rzeszów Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego projektu strategii rozwoju województwa - PODKARPACKIE 2020, Rzeszów Strategia Rozwoju Powiatu Tarnobrzeskiego na lata , Tarnobrzeg Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzeg na lata , Tarnobrzeg

4 16. Strategia oraz zmodyfikowany plan rozwoju lokalnego powiatu mieleckiego na rok 2006 oraz lata 2007 do 2013, Mielec Strategia Rozwoju Powiatu kolbuszowskiego na lata , Kolbuszowa Strategia Rozwoju Powiatu Niżańskiego, Nisko Strategia Rozwoju Powiatu Stalowowolskiego, Stary Sącz Strategia Rozwoju Powiatu Janowskiego na lata , Lublin Strategia Rozwoju Powiatu Sandomierskiego. Plan rozwoju lokalnego powiatu sandomierskiego na lata , Sandomierz Strategia Rozwoju Powiatu Opatowskiego, Opatów Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Staszowskiego na lata , Staszów Ogólna charakterystyka Uczelni Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego jest jedną z 18 uczelni podkarpackich. 11 z nich to uczelnie niepaństwowe, a pozostałe reprezentują publiczny segment rynku edukacyjnego. Uczelnia jest jedną z 36 wyższych szkół zawodowych współtworzących grupę 131 państwowych uczelni. Utworzona została 1 czerwca 2001 roku z inicjatywy władz samorządowych i była odpowiedzią na potrzeby społeczno-gospodarcze mieszkańców byłego województwa tarnobrzeskiego oraz próbą przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom gospodarczym subregionu tarnobrzeskiego. Dwa lata później, Minister Edukacji Narodowej i Sportu, na wniosek władz Uczelni, dokonał zmiany jej nazwy na Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. prof. Stanisława Tarnowskiego. Przybrała ona za patrona Profesora Stanisława Tarnowskiego, wpisując się tym samym w dziedzictwo naukowe Akademii Miechocińskiej 1. 1 Stanisław Tarnowski ( ), historyk literatury polskiej, krytyk literacki, publicysta, przywódca konserwatystów krakowskich, poseł na Sejm Krajowy, członek austriackiej Izby Panów, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezes Akademii Umiejętności w Krakowie, podróżnik znakomity mówca i wpływowy polityk. 4

5 Ze względu na zwiększającą się liczbę studentów, władze Uczelni podjęły starania o rozbudowę bazy dydaktycznej, których efektem jest oddany do użytku w 2006 roku nowoczesny budynek przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10. Zajęcia realizowane są w salach dydaktycznych oraz aulach wyposażonych w nowoczesny sprzęt audiowizualny i klimatyzację. Uczelnia dysponuje także szeregiem udogodnień informatycznych dla studentów. W pierwszych latach funkcjonowania Uczelni młodzież kształciła się na dwóch specjalnościach zawodowych: pedagogika ogólna oraz przedsiębiorczość i zarządzanie, które 2003 roku zostały przyporządkowane do kierunków pedagogika oraz zarządzanie. Od roku akademickiego 2004/2005 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu poszerzyła swoją ofertę dydaktyczną o kierunek socjologia. W kolejnych latach nastąpiło poszerzenie oferty dydaktycznej o nowe kierunki studiów: europeistyka, polityka społeczna, turystyka i rekreacja oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. Oprócz powyższych kierunków studiów oferowane są studentom różnego rodzaju zajęcia ogólnouczelniane, pozwalające uzupełnić wiedzę. Uczelnia stwarza, między innymi możliwość bezpłatnego studiowania jednocześnie czterech języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego. Ponadto prowadzone są: wykłady otwarte, kursy, szkolenia, seminaria, konwersatoria. Po to, aby zapewnić wysoki poziom kształcenia na wszystkich proponowanych formach kształcenia w Uczelni zatrudnieni są profesorowie z renomowanych ośrodków akademickich. Natomiast młoda kadra dydaktyczna Uczelni doskonali swoje umiejętności dydaktyczne uzyskując coraz to wyższe stopnie naukowe. W Uczelni organizowane są również cyklicznie konferencje naukowe, w których biorą udział wybitni przedstawiciele środowiska naukowego z Polski i z zagranicy, a także praktycy lokalnego środowiska gospodarczego. Materiały pokonferencyjne, a także wyniki badań projektów badawczych oraz prace naukowe nauczycieli akademickich, publikowane są w uczelnianym Wydawnictwie. Do chwili obecnej, nakładem Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, wydanych zostało 60 pozycji książkowych. Działalność naukowo-badawcza pracowników Uczelni stała się podstawą przyznania w 2010 roku przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategoryzacji jednostki naukowej wszystkim jednostkom organizacyjnym Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Wydział Przedsiębiorczości i Zarządzania (obecnie Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych) otrzymał kategorię 2, a Wydziały Socjologii i Pedagogiki (obecnie Wydział Nauk 5

6 Społecznych i Humanistycznych) odpowiednio kategorie 4 i 5. Uczelnia otrzymała także środki na finansowanie działalności statutowej utrzymanie potencjału badawczego. Istotnym aspektem funkcjonowania Uczelni jest działalność kulturalna oraz życie społeczności studenckiej. Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu działają w Samorządzie Studenckim, który reprezentuje ich wszystkich. Najważniejszą misją Samorządu Studenckiego jest troska o dobro studentów i reprezentowanie społeczności akademickiej. Członkowie Samorządu i przedstawiciele studentów uczestniczą w obradach Senatu Uczelni, Radach Wydziałów, a także biorą udział w obradach Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Samorząd Studencki wraz z Kołami Naukowymi angażuje się w projekty pomocy dzieciom z Domu Dziecka w pobliskim Skopaniu. Chętnie wspomaga i realizuje wszelkie inicjatywy studenckie, a współpracując z lokalnymi podmiotami gospodarczymi ułatwia studentom udział w licznych akcjach promujących Uczelnię. Ważnym przejawem aktywności studenckiej jest działalność Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego. Składa się on z sekcji futsalu, koszykówki, siatkówki i tenisa stołowego. Wraz z Samorządem Studenckim jest współorganizatorem Mistrzostw Sportowych o Puchar Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Członkowie Klubu godnie reprezentują Uczelnię w zawodach sportowych. Z inicjatywy studentów uruchomiona została także siłownia. Studenci prężnie działają także w Kołach Naukowych rozwijając swoje zainteresowania i pasje. Również ważnym obszarem działalności Uczelni jest umożliwienie nie tylko studentom, ale także i młodzieży ponadgimnazjalnej, rozwoju naukowego, badawczego i kulturalnego. W tym celu Uczelnia organizuje ogólnopolskie sesje kół naukowych, które cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony studentów. Udział w tych sesjach umożliwia studentom jak i młodzieży ponadgimnazjalnej pogłębienie wiedzy, wymianę doświadczeń, rozwijanie pasji, odkrywanie swoich talentów. Otwartość Uczelni na współpracę ze studentami i młodzieżą daje możliwość poznania ich oczekiwań, poglądów, zainteresowań, a tym samym stworzenie klimatu zrozumienia i partnerstwa. Tego typu działania stanowią istotny aspekt oddziaływania wychowawczego na młodzież, kształtując u niej postawy szacunku dla powszechnie akceptowanych wartości, tolerancji oraz odpowiedzialności za siebie i innych. Dopełnieniem tej działalności jest prężnie funkcjonujące w Uczelni Biuro Karier i Spraw Studenckich. 6

7 Od 2007 roku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu funkcjonuje Uniwersytet Trzeciego Wieku. Celem jego działalności jest umożliwienie słuchaczom udziału w: wykładach z różnych dziedzin wiedzy, realizacji osobistych zainteresowań, pracach sekcji działających w ramach tego Uniwersytetu. Jego program koncentruje się wokół interdyscyplinarnych wykładów oraz pracy w kołach zainteresowań. Uniwersytet ten jest otwarty dla każdego, kto pragnie poszerzać swoje zainteresowania i wiedzę, czynnie spędzać czas wolny i aktywnie uczestniczyć w działaniach podejmowanych w środowisku. Od 2013 roku nowym przedsięwzięciem Uczelni o charakterze non profit skierowanym do bliskiego otoczenia i popularyzującym w nowoczesny sposób specjalistyczną wiedzę wśród młodych tarnobrzeżan i uczniów szkół podstawowych z Podkarpacia jest Wyższa Akademia Dziecięca. Koncentruje się ona na wielu zagadnieniach edukacyjnych, naukowych, zawodowych, psychospołecznych, które będą skierowane do uczniów szkół podstawowych i posłużą na kanwie warsztatów, laboratoriów akademickich rozwijać ich osobowości oraz wrażliwości na współczesne osiągnięcia naukowe, które mogą być przydatne w poszukiwaniu indywidualnej ścieżki edukacyjnej, a w dalszej perspektywie kariery zawodowej. Ważnym elementem działalności Uczelni jest więc integracja z regionalnym środowiskiem gospodarczym i otoczeniem społecznym. Nauczyciele akademiccy, a także studenci, podejmują szereg badań na rzecz lokalnego, społecznego i gospodarczego środowiska. W Uczelni opracowano już około 140 projektów badawczych na rzecz tego środowiska. 2. Misja Misją Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu jest wszechstronne przygotowanie studentów do skutecznego konkurowania na lokalnym, krajowym i międzynarodowym rynku pracy poprzez realizowanie wysokiej jakości kształcenia i badań naukowych, odpowiadających wyzwaniom współczesności. 3. Wizja Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu do roku 2020 stanie się uczelnią konkurującą z jednostkami wiodącymi 7

8 w regionie, głównie dzięki wysokiej jakości kształcenia i odpowiedniej ofercie dydaktycznej. Ta oferta kształcenia będzie korespondowała z potrzebami społeczno-gospodarczymi rynku pracy. Programy nauczania, w ramach poszczególnych kierunków studiów, będą modyfikowane i tworzone we współpracy z przedsiębiorcami, praktykami i lokalnym biznesem oraz ukierunkowywane na doprecyzowanie i doskonalenie efektów kształcenia. Z tego powodu kontynuowane będzie stałe doskonalenie jakości nauczania i poszukiwanie optymalnych metod dydaktycznych dostosowanych do poziomu percepcji studiujących i uczących się. Ponadto ciągłe będzie doskonalony wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia. Prowadzony też będzie ciągły monitoring losów absolwentów, co przyczyni się do zdobywania informacji wykorzystywanych do dalszego rozwoju Uczelni i dostosowywaniu programów nauczania do potrzeb rynku pracy. Z kolei rozwój infrastruktury naukowej dostosowany będzie do wymagań kierunków kształcenia. Uczelnia będzie także wykorzystywać - w procesie edukacji - nowoczesne środki techniczne, a także stosować metody e-learningu. Działania te będą podejmowane przy jednoczesnym staraniu się o rozwój własnej kadry naukowej zatrudnionej na podstawowym miejscu pracy. Ponadto nastąpi pogłębienie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz z poszerzanie zakresu współpracy międzynarodowej. 4. Charakterystyka otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelnia funkcjonuje w zmiennym, globalnym otoczeniu, które jest determinowane przez wiele czynników. Biorąc pod uwagę zaprezentowaną misję i wizję Uczelni należy zwrócić uwagę na kilka z nich. Należą do nich czynniki społeczno-gospodarcze, czynnik demograficzny, charakter regionu (na który składają się powiaty: Tarnobrzeski, Mielecki, Kolbuszowski, Niżański, Stalowo-Wolski, Janowsko-Lubelski, Sandomierski, Opatowski i Staszowski) i środowisko szkolnictwa wyższego na Podkarpaciu. Wśród czynników społeczno-gospodarczych należy wskazać przede wszystkim na zjawisko zagrożenia ubóstwem oraz bezrobocie. Rejon podkarpacki jest środowiskiem, w którym wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym jest najwyższy spośród wszystkich regionów kraju (wynosi 32,7%) i zagrożony jest ubóstwem skrajnym 2. 2 Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Europejskie Badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2011 r., materiał przygotowany na konferencje prasową w dniu 21 grudnia 2012 r.; Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Społecznych 8

9 Województwo podkarpackie charakteryzuje się jednym z najniższych w kraju PKB (15-16 miejsce na zmianę z graniczącym województwem lubelskim) 3. Zauważa się również, zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym, spadek zatrudnienia 4. W listopadzie 2012 r. w województwie podkarpackim zarejestrowanych było 156 tys. osób bezrobotnych, co zwiększyło bezrobocie o 12,9% w stosunku do roku poprzedniego, a na jedną ofertę pracy przypadało 96 bezrobotnych 5. Cechą charakterystyczną Podkarpacia jest sąsiedztwo z równie biednymi województwami: świętokrzyskim i lubelskim. Pod względem ogólnego wskaźnika wykluczenia województwo podkarpackie znajduje się w grupie regionów najbardziej zagrożonych. Województwo podkarpackie jest także najmniej zurbanizowanym województwem w kraju. Jest w nim większy, niż przeciętnie w kraju, udział dużych (czteroosobowych i większych) gospodarstw domowych, a mniejszy: jedno-, dwui trzyosobowych. Dochody mieszkańców Podkarpacia - zarówno osobiste jak i na osobę w gospodarstwie domowym są wyraźnie niższe od przeciętnych w kraju 6. Podobne tendencje występują w powiecie tarnobrzeskim. Powiat ten, wraz z miastem Tarnobrzeg, leży w województwie podkarpackim, które w swoim rozwoju regionalnym odbiega od innych województw na mapie Polski. Jest to tak zwana ściana wschodnia. Tutaj ubóstwo ma wyraźny wydźwięk zmian systemowych, ponieważ Tarnobrzeg jest miastem poprzemysłowym, które jako lider w wydobyciu siarki straciło pozycję na rynkach światowych, co spowodowało masowe bezrobocie i pauperyzację rodzin całego powiatu oraz regionu. Liczna jest też grupa ludzi, w wieku od 25 do 34 lat oraz od 45 do 54 lat, bez kwalifikacji lub z niskimi kwalifikacjami, nie mogących i nie umiejących się przekwalifikować 7. Część tej grupy, czyli ludzie w wieku od 45 do 54 lat, jest głównie ofiarą zwolnień po upadku przemysłu siarkowego. Sam region wykazuje niski poziom atrakcyjności dla dużych inwestycji i kapitału zagranicznego. Brak też stanowisk pracy dla: absolwentów szkół wyższych, ludzi z wykształceniem specjalistycznym, ekspertów. i Warunków Życia, Ubóstwo w Polsce w 2011 roku, materiał przygotowany na konferencje prasową w dniu 31 grudnia 2012 r.; 3 Założenia do aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata , Projekt, Rzeszów, marzec 2012 r., 4 Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego w listopadzie 2012 r., Urząd Statystyczny w Rzeszowie, 5 Założenia do aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata , op. cit. 6 M. Strzeszewski, Jak się żyje w województwie podkarpackim? Opinie i diagnozy nr 11 (9), Warszawa 2008, s Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Tarnobrzeskiego Rynku Pracy na lata 2008, Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu. 9

10 Aby zobrazować sytuację rynku pracy w analizowanym regionie należy przedstawić dynamikę liczby osób pracujących (tabela nr 1) oraz dynamikę liczbę bezrobotnych (tabela nr 2). Tabela nr 1. Pracujący w latach ogółem Jednostka terytorialna ogółem osoba osoba osoba osoba osoba Powiat janowski Powiat kolbuszowski Powiat mielecki Powiat niżański Powiat stalowowolski Powiat tarnobrzeski Powiat m.tarnobrzeg Powiat opatowski Powiat sandomierski Powiat staszowski Razem Źródło: GUS Tabela nr 2. Bezrobotni w regionie. ogółem Jednostka terytorialna ogółem osoba osoba osoba osoba osoba Powiat janowski Powiat kolbuszowski Powiat mielecki Powiat niżański Powiat stalowowolski Powiat tarnobrzeski Powiat m.tarnobrzeg Powiat opatowski Powiat sandomierski Powiat staszowski Razem Źródło: GUS Z porównania danych z tabeli nr 1 i tabeli nr 2 wynika, że w latach wzrosła liczba bezrobotnych o około 25%, a także wzrosła liczba pracujących o około 9%. Istnieje zatem 16% różnica pomiędzy bezrobotnymi a pracującymi. Oznacza to, że problem bezrobocia istnieje dalej, a lokalny rynek pracy nie jest w stanie wygenerować kolejnych 10

11 miejsc pracy. Istnieje brak miejsc pracy dla osób z wykształceniem policealnym, średnim zawodowym i ogólnokształcącym, co prezentuje tabela nr 3. Tabela nr 3. Bezrobotni według wykształcenia. Jednostka terytorialna policealne, średnie zawodowe średnie ogólnokształcące ogółem ogółem osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba Powiat janowski Powiat kolbuszowski Powiat mielecki Powiat niżański Powiat stalowowolski Powiat tarnobrzeski Powiat m.tarnobrzeg Powiat opatowski Powiat sandomierski Powiat staszowski Razem Źródło: GUS Z tabeli nr 3 wynika, że we wszystkich analizowanych powiatach bezrobocie wzrosło od o około 22,5% wśród osób z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym. Natomiast wśród osób z wykształceniem ogólnokształcącym bezrobocie wzrosło o około 24%. Z kolei tabela nr 4 przedstawia bezrobocie wśród osób z wyższym wykształceniem w analizowanych powiatach. Tabela nr 4. Bezrobocie wśród osób z wykształceniem wyższym. wyższe Jednostka terytorialna ogółem osoba osoba osoba osoba osoba Powiat janowski Powiat kolbuszowski Powiat mielecki Powiat niżański Powiat stalowowolski Powiat tarnobrzeski Powiat m.tarnobrzeg Powiat opatowski Powiat sandomierski

12 Powiat staszowski Razem Źródło: GUS Z powyższej tabeli wynika, że w latach wzrosła liczba osób bezrobotnych z wyższym wykształceniem o około 60,8%. Wskazuje to na brak miejsc pracy dla tych osób. Z analizy dotychczasowych danych wynika, że istnieją dwie tendencje. Pierwszą jest wzrost bezrobocia, zwłaszcza wśród osób z wyższym wykształceniem. Druga tendencja wskazuje na to, że rynek pracy nie jest w stanie wygenerować odpowiedniej liczby miejsc pracy, zwłaszcza dla osób z wyższym wykształceniem. Obydwie tendencje razem wzięte oznaczają wzrost ubóstwa, który skutkuje patologiami społecznymi. Taka sytuacja wymaga intensyfikacji działań socjalnych, a dalsze ubożenie społeczeństwa w regionie podkarpackim pociągać będzie za sobą negatywne zjawiska, zagrażające nie tylko jednostce, ale i bezpieczeństwu publicznemu. Wzrastać będzie liczba osób i rodzin wymagających pomocy i wsparcia socjalnego, poradnictwa psychologicznego, socjalnego, wychowawczego. Z tego powodu konieczna jest i będzie pomoc głównie rodzinie, asystowanie jej w codziennych problemach oraz aktywizacja ludzi na rzecz poprawy własnej sytuacji materialnej i ogólnie życiowej. Ponadto konieczne jest tworzenie miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem, a zadanie Uczelni polega na dostosowywaniu kierunków studiów do wymogów rynku pracy. Kolejnym czynnikiem, na który należy zwrócić uwagę, jest czynnik demograficzny. Coraz większym problemem w skali kraju są niekorzystne zmiany, przejawiające się w niskim wskaźniku przyrostu naturalnego, pogorszenie struktury zasobów pracy i wzrost migracji oraz starzenie się społeczeństwa. Problemy te dotycząc również województwa podkarpackiego, aczkolwiek - na tle innych regionów kraju - zauważa się bardziej korzystny wskaźnik przyrostu naturalnego 8. Nie zaprzecza to jednocześnie faktowi, że wzrasta liczba osób w wieku emerytalnym, wymagających specyficznych form pomocy i wsparcia. Na skutek poprawy warunków życia wydłuża się średnia długość życia Polaków. Według prognozy demograficznej Głównego Urzędu Statystycznego do 2035 r. przeciętne trwanie życia wzrośnie odpowiednio o około 8 lat dla mężczyzn (80 lat) oraz o około 3 lata dla kobiet (do 83 lat), co pociągnie za sobą konieczność podejmowania działań wychodzących naprzeciw potrzebom tej grupy osób 9. W województwie podkarpackim zauważalne jest 8 Ibid. 9 Rządowy Program na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata Załącznik do uchwały nr 137 Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2012 r., 12

13 wydłużenie czasu trwania życia, zarówno wśród mieszkańców wsi jak i miast. W regionie podkarpackim w roku 2011 żyło 341,99 tys. osób w wieku 60 lat i więcej, w tym w powiecie tarnobrzeskim 9,794 tys. 10. Nie od dziś wiadomo, że ze starością wiążą się takie problemy jak choroby i niepełnosprawność 11, samotność i osamotnienie. Starzejące się społeczeństwo Podkarpacia wymagać będzie świadczeń społecznych, opiekuńczych, działań aktywizujących, zagospodarowania czasu wolnego, świadczeń medycznych i rehabilitacyjnych, zarówno w instytucjach jak i w domu. Potrzebni zatem będą profesjonalni pracownicy, podejmujący działania między innymi w domach pomocy społecznej, domach dziennego pobytu, ośrodkach wsparcia, warsztatach terapii zajęciowej dla osób starszych, a także w obszarze poradnictwa psychologicznego i terapii, opieki i readaptacji (dla osób powyżej 60 roku życia z zaburzeniami zdrowia psychicznego i pamięci), realizujących programy interwencyjnowspierające oraz świadczących usługi opieki pielęgniarskiej doraźnej jak i długoterminowej, i opiekuńczo-pielęgnacyjnej w domu chorego. Z kolei ogólną liczbę ludności w regionie wyraża tabela nr 5. Tabela nr 5. Ludność regionu w latach ogółem faktyczne miejsce zamieszkania Jednostka terytorialna stan na 31 XII ogółem osoba osoba osoba osoba osoba Powiat janowski Powiat kolbuszowski Powiat mielecki Powiat niżański Powiat stalowowolski Powiat tarnobrzeski Powiat m.tarnobrzeg Powiat opatowski Powiat sandomierski Powiat staszowski Razem Źródło: GUS W analizowanych powiatach w latach nastąpił nieznaczny wzrost liczby ludności, ale w powiatach tarnobrzeskim, mieście Tarnobrzeg, powiecie opatowskim, i sandomierskim nastąpił regres liczby urodzeń, co może świadczyć o niskim wskaźniku 10 Główny Urząd Statystyczny, Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu , Warszawa 2012, 11 Diagnoza systemu pomocy i wsparcia osób starszych a potrzeby seniorów w województwie podkarpackim, Obserwatorium Integracji Społecznej w Rzeszowie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, Rzeszów 2012, 13

14 liczby urodzeń. Na tle innych województw Podkarpacie wykazuje relatywnie korzystną strukturę demograficzną. Oprócz czynników społeczno-gospodarczych i demograficznych należy uwzględnić charakter regionu, w którym funkcjonuje Uczelnia. Analiza jej otoczenia opiera się o zasoby wyżej wymienionych powiatów. 1) Powiat tarnobrzeski ma charakter rolniczo-przemysłowy. Zmniejsza się w nim znaczenie rolnictwa jako podstawy utrzymania mieszkańców. Od 1999 roku rozpoczął się proces likwidacji zakładów przemysłowych, w tym zakładów siarkowych. 2) Powiat mielecki ma charakter rolniczo-przemysłowy. Miasto Mielec i okoliczne gminy przez wiele lat były zapleczem kadrowym i mieszkaniowym dla przemysłu lotniczego, zlokalizowanego w Mielcu, a zatrudniającego w szczycie 20 tys. ludzi. Nieznane było pojęcie bezrobocia. Upadek tego przemysłu spowodował strukturalne i technologiczne bezrobocie, które w 1992 roku osiągnęło poziom przekraczający 20 %. Skutki odczuwane są do dzisiaj. 3) Powiat kolbuszowski leży w Puszczy Sandomierskiej, co stanowi 34,56% lesistości. Głównym bogactwem są lasy dawnej Puszczy. Ten powiat ma wyraźnie charakter rolniczy. 4) Powiat niżański ma charakter rolniczy. Gospodarka ma charakter rolniczo-produkcyjnousługowy. Ponad 50% ogólnej powierzchni powiatu stanowią użytki rolne. Przeważają gleby piaszczyste nadające się do upraw roślin. W niektórych gminach powiatu niżańskiego uprawiana jest wiklina jako surowiec do produkcji wyrobów koszykarskich. 5) Powiat stalowowolski, a zwłaszcza miasto Stalowa Wola, ma charakter przemysłowo usługowo-rolniczy. Natomiast pozostałe gminy mają charakter rolniczy. Obecnie w powiecie słabnie produkcja rolna, a w gospodarce dominuje przemysł: hutniczy, zbrojeniowy, elektromaszynowy i energetyczny. Z tego względu powiat jest najbardziej uprzemysłowionym powiatem w województwie podkarpackim. 6) Powiat janowsko-lubelski ma charakter wiejski i rolniczy. 40% powierzchni powiatu stanowią lasy, a 50% to grunty orne. Powiat posiada potencjał naturalny Lasów Janowskich z Parkiem Krajobrazowym, rezerwatami przyrody oraz Zalewem Janowskim. To jeden z najlepiej zachowanych regionów etnograficznych na terenie południowo-zachodniej Lubelszczyzny. Obecnie charakteryzuje go niedostateczne wykorzystanie zasobów 14

15 naturalnych i brak nowoczesnych dziedzin przemysłu i usług w zakresie wysokich technologii, co skutkuje niską jakością życia mieszkańców powiatu. 7) Powiat sandomierski posiada sprzyjające warunki glebowe i klimatyczne do produkcji roślinnej i sadowniczej. Ma możliwości rozwoju w turystyce, agroturystyce i produkcji roślinno-sadowniczej. Starówka miasta Sandomierz wpisana jest na listę zabytków UNESCO. 8) Powiat opatowski ma charakter rolniczy. Dynamizuje się rozwój sadownictwa i warzywnictwa oraz związana z nimi infrastruktura techniczna. Powiat posiada liczne kopaliny mineralne: wapienie, dolomity, margle, kwarcyty, piaskowce, kruszywo naturalne. 9) Powiat staszowski ma charakter rolniczy z drobnym przemysłem. Główne ośrodki przemysłowe występują na terenie 3 gmin: Połaniec, Osiek, Staszów. Przemysł siarkowy na tych terenach w latach 70 i 80 reprezentował pokaźny potencjał gospodarczy, który w latach 90. XX wieku został poważnie ograniczony, co skutkuje redukcją miejsc pracy i ubożeniem społeczności do dnia dzisiejszego. Z analizy charakteru wymienionych powiatów wynika, że teren ten ma przede wszystkim charakter rolniczy, ale występują tu niektóre gałęzie przemysłu (porównaj tabela nr 6). Tabela nr 6. Kluczowe podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie wyżej wymienionych powiatów. LP. Powiat Nazwa Zakres działalności 1 Tarnobrzeski Tarnobrzeska, specjalna Przetwórstwo aluminiowe, produkcja i obróbka metali Strefa Ekonomiczna produkcja środków farmaceutycznych, produkcja EURO-PARK Wisłosan urządzeń medycznych, produkcja szkła gospodarczego, skupia około 109 produkcja sprzętu elektronicznego, produkcja materiałów przedsiębiorstw budowlanych, wyroby z tworzyw sztucznych, przemysł poligraficzny, produkcja dla przemysłu maszynowego i obronnego oraz wojskowego. Fabryka Firanek Wisan 2 Mielecki Specjalna Strefa Ekonomiczna SSE EURO- PARK Mielec. działalność gospodarczą prowadzi tu około 120 firm Produkcja firanek Produkcja mebli, produkcja tłoczonych części i zespołów aluminiowych dla przemysłu motoryzacyjnego, przemysł lotniczy, produkcja produktów do meblarstwa, produkcja siedzeń i systemów elektrycznych i elektronicznych dla branży motoryzacyjnej 3 Kolbuszowski KFM Furniture Sp. z o.o.; Branża meblarska Solbet - Kolbuszowa S.A. Produkcja betonów Zakłady Przetwórstwa Produkcja i przetwórstwo spożywcze Owocowo Warzywnego "Orzech" Sp. z o.o. 5 Niżański Zakłady Metalowe Tora Produkcja felg aluminiowych Polimex Mostostal S.A. Producent lekkich hal przemysłowych, wiat i pawilonów 15

16 MOLTER Delta, Mirmaro, Olko, Wnuk, Wilimex Ceramika Harasiuki Sp. Z o.o. Elektrownia Stalowa Wola handlowych oraz krat pomostowych Produkcja mas bitumicznych Zakłady i producenci wyrobów wikliniarskich Ceramika budowlana Przemysł energetyczny 6 Stalowowlski Huta Stalowa Wola Przemysł hutniczy, zbrojeniowy, przemysł metalurgiczny i metalowy elektromaszynowy, motoryzacyjny, recycling metali, przetwórstwo aluminium 7 Janowsko lubelski ARMATOORA S.A. Swedwood Sp. z. o. o. Caterpillar Poland Sp. z o.o. Fortaco Produkcja armatury łazienkowej. Produkcja elementów do mebli. produkcji maszyn budowlanych i kopalnianych, silników wysokoprężnych i zasilanych gazem ziemnym, przemysłowych turbin gazowych i lokomotyw elektryczno-spalinowych. Producent w branży inżynierii mechanicznej 8 Sandomierski Giełda Rolna Produkcja rolna,przetwórstwo owocowo-warzywne, Huta szkła Pilkington Automotiv Poland Cementownia Ożarów Zakład Ćmielów 9 Staszowski Elektrownia im. T. Kościuszki w Połańcu Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol w Grzybowie Kopalnia Siarki w Osieku Specjalna Strefa ekonomiczna EURO- PARK Wisłosan. Podstrefa Staszów PPHU Thermostyr Intelster- Strefa Sp. z.o.o. Produkcja szyb samochodowych i szkła przemysłowego. Logistyka, transport. Produkcja cementu. Produkcja porcelany. Produkcja energii energetycznej. Produkcja,granulacja siarki. produkcja dwusiarczku węgla Wydobycie siarki Produkcja szkła gospodarczego, wyrobów styropianowych, sprzętu oświetleniowego. Produkcja styropianu. Produkcja sprzętu oświetleniowego. Źródło: opracowanie własne Z powyższych danych wynika, że przemysł w omawianych powiatach jest rozdrobniony i zróżnicowany. Zasadniczo na tym terenie nie istnieją duże, silne i strategiczne dla kraju zakłady pracy, które oferowałyby liczne miejsca pracy. Uzupełnieniem powyższych analiz, dotyczących charakteru przedstawianego terenu, jest ogólna liczba podmiotów gospodarczych, które funkcjonują w omawianych powiatach (por. tabela nr 7). 16

17 Tabela nr 7. Ogólna liczba podmiotów gospodarczych. ogółem Jednostka terytorialna jed.gosp. jed.gosp. jed.gosp. jed.gosp. Powiat janowski Powiat kolbuszowski Powiat mielecki Powiat niżański Powiat stalowowolski Powiat tarnobrzeski Powiat m.tarnobrzeg Powiat opatowski Powiat sandomierski Powiat staszowski Razem Źródło: GUS Z powyższej tabeli wynika, że w latach nastąpił wzrost liczby podmiotów gospodarczych o około 4,5%. Jednak około 96% podmiotów gospodarczych to małe firmy, które zatrudniają po kilka osób. Ze względu na tę strukturę firm szansą rozwoju dla osób z wyższym wykształceniem jest zakładanie małych firm głównie o charakterze usługowym lub podkooperacyjnym. Z dotychczasowych analiz wynika, że dominującą rolę w gospodarce analizowanych powiatów odgrywa rolnictwo i usługi. Przyszłością tego regionu może być turystyka i przemysł (na bazie dawnego Centralnego Okręgu Przemysłowego). Kolejnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, jest analiza środowiska szkolnictwa wyższego na Podkarpaciu. W tym aspekcie, w układzie przestrzennym, najwięcej samodzielnych uczelni ma siedzibę w Rzeszowie 6, w Przemyślu 5 uczelni, a pozostałe mają siedzibę w Stalowej Woli, Jaśle, Krośnie, Tarnobrzegu, Jarosławiu, Przeworsku i Sanoku. Trzeba pamiętać, że 11 z nich są uczelniami niepaństwowymi, pobierającymi opłaty za studia. Natomiast na terenie analizowanych powiatów funkcjonują następujące uczelnie: 1) Werynia: Zamiejscowy Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, funkcjonujący od 2007 roku, 2) Stalowa Wola: a) Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, b) Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 17

18 c) Zamiejscowy Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie, 3) Nisko: Zamiejscowy Wydział Transportu Politechniki Radomskiej 4) Sandomierz : a) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa b) Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza 5) Mielec: Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania, 6) Tarnobrzeg: a) Wyższa Szkoła Handlowa - Zamiejscowy Wydział Nauk Ekonomicznych, b) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego. Funkcjonowanie uczelni determinowane jest nie tylko niżem demograficznym, który daje się także odczuć w skali całej Polski, choć Podkarpacie wykazuje relatywnie korzystną strukturę demograficzną, ale również zmianą struktury kształcenia, co wyraża diagram nr 1. Diagram nr 1. Zmiana struktury kształcenia w Polsce. Źródło: GUS 18

19 Zmiana struktury kształcenia od 2002/2003 roku wskazuje na większe zainteresowanie naukami medycznymi, ścisłymi i technicznymi, a mniejsze naukami społecznymi i humanistycznymi. Natomiast niż demograficzny zagrozi w dalszej perspektywie podkarpackim uczelniom. W ciągu siedmiu lat liczba studentów w regionie zmaleje aż o 1/3. Skutki niżu już w tym momencie odczuwa większość podkarpackich uczelni. Prognoza liczby studentów do 2020 roku na Podkarpaciu wskazuje, że do tego czasu około 26% w stosunku do 2012 roku zmniejszy się liczba studentów, co wyraża diagram nr 2. Diagram nr 2. Prognoza liczby studentów na Podkarpaciu do 2020 roku. Źródło: Rzeszowski Urząd Statystyczny Podobna tendencja będzie dotyczyć Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Według analiz liczba maturzystów z powiatów, z których Uczelnia ma studentów, już się zmniejszyła o 19 %, co wyraża tabela nr 8. Tabela nr 8. Liczba absolwentów, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości w latach absolwenci, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości Jednostka terytorialna ogółem osoba osoba osoba osoba osoba Powiat janowski Powiat kolbuszowski Powiat mielecki Powiat niżański Powiat stalowowolski

20 Powiat tarnobrzeski Powiat m.tarnobrzeg Powiat opatowski Powiat sandomierski Powiat staszowski Razem Źródło: GUS Z analizy charakterystyki regionu wynikają następujące tendencje: 1) Nieznaczny wzrost liczby mieszkańców regionu. 2) Nieznaczny wzrost osób w wieku powyżej 60 lat. 3) Zmniejszenie się liczby absolwentów szkół średnich. 4) Rynek pracy niedostosowany do liczby osób z wykształceniem wyższym. 5) Zmiana struktury kształcenia w kierunku nauk medycznych, ścisłych i technicznych na niekorzyść nauk społecznych i humanistycznych. 6) Analizowany region ma głównie charakter rolniczy. 7) Region ma niski wskaźnik uprzemysłowienia. 8) Szansa regionu tkwi między innymi w rolnictwie, turystyce, agroturystyce, usługach oraz takich gałęziach przemysłu jak: produkcja i obróbka metali, lotnictwo, produkcja materiałów budowlanych i tworzyw sztucznych, energetyka, produkcja cementu, metali oraz systemów elektrycznych i elektronicznych dla branży motoryzacyjnej. W świetle powyższych danych i ich analizy wydaje się być zasadne przyjęcie niżej przedstawionych celów strategicznych i operacyjnych. 5. Cele strategiczne i operacyjne 1. Cel strategiczny: Rozwój oferty dydaktycznej Celem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu jest stworzenie konkurencyjnej na rynku pracy i rynku edukacyjnym oferty dydaktycznej dla studentów polskich i zagranicznych w oparciu o starannie dobraną i stale doskonalącą się kadrę dydaktyczną, która wzmocni jej konkurencyjność. Ponadto programy nauczania już istniejących i nowopowstających kierunków kształcenia będą stale 20

MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022

MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022 MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022 WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE I. MISJA 1. Wydział Zarządzania WSEiZ w Warszawie kieruje ofertę kształcenia do osób, pragnących

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU 4.1.1. Cel operacyjny: Przygotowanie i wdrożenie programów nauczania opartych

Bardziej szczegółowo

www.forumrynkupracy.com.pl.

www.forumrynkupracy.com.pl. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.forumrynkupracy.com.pl. Konferencja 22.09.11, Wrocław imię, nazwisko prelegenta: Zenon Matuszko

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ Spis treści I. Podstawy prawne wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia 3 II. III. IV. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 80 875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, tel. (58) 306 54 78 w. 17, e mail: biurokarier@gwsh.gda.

Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 80 875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, tel. (58) 306 54 78 w. 17, e mail: biurokarier@gwsh.gda. Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej wspiera pracodawców z obszaru północnej Polski w pozyskiwaniu wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Pracodawcom oraz instytucjom rynku pracy współpracującym

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r.

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Wejherowo, 9 październik 2013 r. Strategia 6 RPS RPO 2014-2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (wrzesień 2012)

Bardziej szczegółowo

Praktyczny profil kształcenia oferta dydaktyczna Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Sulechowie. Sulechów, 2015.03.31

Praktyczny profil kształcenia oferta dydaktyczna Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Sulechowie. Sulechów, 2015.03.31 Praktyczny profil kształcenia oferta dydaktyczna Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Sulechowie Sulechów, 2015.03.31 Kierunki 1. Administracja 2. Energetyka 3. Ogrodnictwo 4. Technologia żywności i żywienie

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: profilu kształcenia: poziomu kształcenia:..

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ Andrzej MICHALSKI, Tomasz BLAR Jarosław STANILEWICZ. AKADEMICKIE BIURO KARIER

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Senatu UKSW z dnia 19 maja 2016 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PODNOSZENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH W PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Rozwój szkolnictwa wyższego w powiecie wałbrzyskim stan aktualny i perspektywy na lata 2014-2020. dr Andrzej Węgrzyn PWSZ w Wałbrzychu

Rozwój szkolnictwa wyższego w powiecie wałbrzyskim stan aktualny i perspektywy na lata 2014-2020. dr Andrzej Węgrzyn PWSZ w Wałbrzychu Rozwój szkolnictwa wyższego w powiecie wałbrzyskim stan aktualny i perspektywy na lata 2014-2020 dr Andrzej Węgrzyn PWSZ w Wałbrzychu 1 Plan prezentacji 1. Szkoły wyższe w Wałbrzychu - stan obecny 2. Perspektywy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012-2020

STRATEGIA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012-2020 1 STRATEGIA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012-2020 2 Gliwice, listopad 2012 Wprowadzenie Strategia Kolegium Języków Obcych Politechniki Śląskiej na lata 2012-2020 została opracowana

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK CEL STRATEGICZNY 1 PODNIESIENIE POZIOMU PROWADZONYCH BADAŃ NAUKOWYCH W STOPNIU POZWALAJĄCYM NA UTRZYMANIE W OCENIE PARAMETRYCZNEJ JEDNOSTEK NAUKOWYCH KATEGORI B ORAZ UZYSKANIE PEŁNI PRAW AKADEMICKICH W

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

Strategia. rozwoju Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UR. na lata 2013-2016

Strategia. rozwoju Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UR. na lata 2013-2016 Strategia rozwoju Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UR na lata 2013-2016 Misja Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego odzwierciedla zasadnicze elementy misji Uniwersytetu Rzeszowskiego takie jak tworzenie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy placówki

Koncepcja pracy placówki Koncepcja pracy placówki Edukacja jest podstawowym prawem człowieka oraz uniwersalną wartością. [ ] powinna organizować się wokół czterech aspektów kształcenia, [...] uczyć się, aby wiedzieć, tzn. aby

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Uczelniany system zapewnienia jakości kształcenia powinien stanowić jeden z elementów kompleksowego systemu zarządzania jakością, obejmującego wszystkie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Priorytety Jaka jest struktura na poziomie szkolnictwa centralnym zawodowego (PO WER) 1. Strategiczna współpraca z partnerami

Bardziej szczegółowo

Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie. nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016.

Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie. nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016. Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016. 1. Podstawa prawna: a) Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA. Informacja o prowadzonych w jednostce kierunkach studiów i ocenach, jakie zostały sformułowane przez PKA:

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA. Informacja o prowadzonych w jednostce kierunkach studiów i ocenach, jakie zostały sformułowane przez PKA: WZÓR RAPORT SAMOOCENY Nazwa szkoły wyższej: OCENA INSTYTUCJONALNA założona przez 1... w roku... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej podlegającej ocenie instytucjonalnej: Informacja o prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego w obszarze edukacji i zatrudnienia Strategia Pomorskie 2020 Departament Edukacji i Sportu

Zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego w obszarze edukacji i zatrudnienia Strategia Pomorskie 2020 Departament Edukacji i Sportu Zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego w obszarze edukacji i zatrudnienia Strategia Pomorskie 2020 Departament Edukacji i Sportu Gdańsk, 7 marca 2013 r. Strategia Pomorskie 2020 STRATEGIA POMORSKIE

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

www.wlodkowic.pl sport.wlodkowic.pl

www.wlodkowic.pl sport.wlodkowic.pl Projekt pn. Ogólnopolski Program Kształcenia Kadr Sportowych powstał w celu dostosowania kształcenia do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy. W szczególności uwzględniono potrzeby środowiska sportowego,

Bardziej szczegółowo

Regionalne forum na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego

Regionalne forum na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego Regionalne forum na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego Materiał informacyjny Samorządowego Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza Działanie 4.1 Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Jasło, lipiec 2008 rok 2 Bezrobocie jest jednym z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Uchwała Nr 23/2012/13 Rady Wydziału Edukacyjno Filozoficznego Akademii Pomorskiej w Słupsku Z dnia 03 lipca 2013 r. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb

www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu jest niepaństwową uczelnią zawodową utworzoną na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU maj-czerwiec, 2013 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 1 w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 2 Fundusze zewnętrzne 2014 2020, (projekty programów operacyjnych) 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka PROGRAM WYBORCZY Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka MIJAJĄCA KADENCJA 2008-2012 2/38 MIJAJĄCA KADENCJA LICZBA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW [tys.] STUDENCI RAZEM: 46,8 RAZEM: 48,4 DOKTORANCI

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków europejskich - kształcenie zawodowe i ustawiczne

Wykorzystanie środków europejskich - kształcenie zawodowe i ustawiczne Wykorzystanie środków europejskich - kształcenie zawodowe i ustawiczne Priorytety Jaka jest struktura na poziomie szkolnictwa centralnym zawodowego (PO WER) 1. Strategiczna współpraca z partnerami społecznymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ (KOD 234104) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ (KOD 234104) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ (KOD 234104) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY Zawód nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej to jeden z 2360

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 84 Senatu UZ z dn. 27.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany System

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

Magnificencje, Szanowni Rektorzy,

Magnificencje, Szanowni Rektorzy, DSW.ZLS.6031.2.2014 Warszawa, 13 listopada 2014 r. Magnificencje, Szanowni Rektorzy, od dnia 1 października br. obowiązuje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 3 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

Druk nr 495 Warszawa, 13 czerwca 2012 r.

Druk nr 495 Warszawa, 13 czerwca 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-47-12 Druk nr 495 Warszawa, 13 czerwca 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Działania wdrażane przez Wydział

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r.

Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r. Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r. W latach 2009-2014 w funkcjonowało Obserwatorium Integracji Społecznej: projekt ogólnopolski w ramach

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

ZIT PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS

ZIT PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS ZIT PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS REGIONALNY RYNEK PRACY 8i - dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych

Bardziej szczegółowo

Przedmiot i cel raportu

Przedmiot i cel raportu Analiza sytuacji w wybranych grupach zawodów na kujawsko-pomorskim rynku pracy w latach 2010-2013 Diana Turek 17.12.2013, Toruń 1 PRZEDMIOT I CEL RAPORTU 2 Przedmiot i cel raportu Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów ANKIETA Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Urzędów i ma na celu właściwe

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2010 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU Wydziału Nauk o Zdrowiu na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU Wydziału Nauk o Zdrowiu na lata 2013-2020 STRATEGIA ROZWOJU Wydziału Nauk o Zdrowiu na lata 2013-2020 Strategia przyjęta przez Radę Wydziału Nauk o Zdrowiu /Uchwała nr 318/2012/2013 z dnia 15 stycznia 2013r./ Bielsko-Biała 2013 1 Spis treści 1.UWAGI

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Plan doskonalenia zawodowego na lata 2013-2018 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego Miasta Szczecina Wykaz programów realizacyjnych wraz z ogólnym harmonogramem działań Przewidywany Kod progra mu Nazwa programu Cele

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców 2011 Anna Tarnawa Kierownik Sekcji Badań i Analiz Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców Warszawa, 22 listopada 2011 r. Działalność

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku na lata 2013 2018. I.

Wieloletni Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku na lata 2013 2018. I. Wieloletni Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku na lata 2013 2018 I. Wstęp Szkoła XXI wieku musi być prężnym ośrodkiem wspomagającym rozwój

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2016 Mierniki określające

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO (KOD 233011) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY Zawód Nauczyciel języka niemieckiego to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2013 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 2 PREZENTACJA UCZELNI. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 2.1 Historia uczelni

KSIĘGA JAKOŚCI 2 PREZENTACJA UCZELNI. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 2.1 Historia uczelni /5 Obowiązuje od grudnia 006 r. PREZENTACJA UCZELNI. Historia uczelni W 953 roku Stowarzyszenie InŜynierów i Techników Polskich oraz Zakład Budowy Maszyn i Turbin (późniejsze Zakłady Mechaniczne Zamech

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE. na lata 2014-2020

PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE. na lata 2014-2020 PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE na lata 2014-2020 Zatwierdzony przez Radę Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r.

Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r. Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie: określenia zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ WE WŁOCŁAWKU NA LATA 2012-2020

STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ WE WŁOCŁAWKU NA LATA 2012-2020 Załącznik do Uchwały Nr 106/12 Senatu PWSZ we Włocławku z dnia 26.06.2012r. STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ WE WŁOCŁAWKU NA LATA 2012-2020 1 Wizja Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Bardziej szczegółowo

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które:

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które: Załącznik nr do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia M Mężczyźni, K Kobiety wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu

Bardziej szczegółowo

Perspektywa województwa podkarpackiego

Perspektywa województwa podkarpackiego Potencjalne tematy współpracy pomiędzy subregionem tarnowskim a ośrodkami województwa podkarpackiego: Mielcem i Dębicą Perspektywa województwa podkarpackiego Jerzy Rodzeń Dyrektor Departamentu Strategii

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGIA MAGISTERSKIE, JEDNOLITE

PSYCHOLOGIA MAGISTERSKIE, JEDNOLITE Załącznik nr 3 do Uchwały nr 2 Rady WFCh z dnia 11.06.2015 1 PSYCHOLOGIA MAGISTERSKIE, JEDNOLITE Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku PSYCHOLOGIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 235 /2013 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 maja 2013 r.

Uchwała Nr 235 /2013 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 maja 2013 r. Uchwała Nr 235 /2013 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie oceny programowej na kierunku fizjoterapia prowadzonym na Wydziale Turystyki i Administracji Beskidzkiej

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

3. zawierają określone cele, rezultaty i działania już na etapie aplikowania

3. zawierają określone cele, rezultaty i działania już na etapie aplikowania Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowane w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE POZOSTALI SPECJALIŚCI DS. ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI (242390) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY Zawód Pozostali specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi to jeden z 2360

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011

Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011 Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011 Dane statystyczne zebrała Jadwiga Zarębska Opracowanie raportu: Zespół Wydziału Informacji i Promocji ORE SPIS TREŚCI UWAGI OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 1.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 e-mail: wrka@praca.gov.pl www.pupkamiennagora.pl Styczeń 2011 r.

tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 e-mail: wrka@praca.gov.pl www.pupkamiennagora.pl Styczeń 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 e-mail: wrka@praca.gov.pl www.pupkamiennagora.pl Działania podejmowane

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT dla rozwoju AKO

Strategia ZIT dla rozwoju AKO Strategia ZIT dla rozwoju AKO Konferencja 21 lipca 2015 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wizja, cel główny Aglomeracja Kalisko-Ostrowska

Bardziej szczegółowo

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Mielec, 6 września 2013 r. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2009 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

Deklaracja polityki w programie

Deklaracja polityki w programie Deklaracja polityki w programie Uczelnia, przypisując programowi Erasmus trudną do przecenienia rolę w umiędzynarodowieniu, modernizacji i indywidualizacji procesu kształcenia, pragnie w dalszym ciągu

Bardziej szczegółowo

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie Załącznik Nr 5 do Uchwały KRASzPiP 4/IV/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. 1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH, KTÓRE ROZPOCZYNAJĄ

Bardziej szczegółowo