EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU"

Transkrypt

1 EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU Raport z badao jakościowych w formie FGI Sopot, czerwiec 2011 Człowiek najlepsza inwestycja

2 Spis treści UDA-POKL /10 1 Wstęp Najważniejsze wyniki Charakterystyka respondentów Proces rekrutacji Przebieg procesu Wykorzystywane metody Decydenci w sprawie rekrutacji Współpraca ze szkołami Praktyki i staże Korzyści z przyjmowania praktykantów Problemy związane z przyjmowaniem praktykantów Opinie na temat dotychczasowych praktykantów Oczekiwania wobec absolwentów Oczekiwane cechy / postawy Oczekiwane umiejętności / wiedza Braki w wykształceniu i cechach absolwentów Oczekiwania w stosunku do szkół wyższych Uczelnie wyższe w regionie Sposoby badania potrzeb pracodawców

3 1 Wstęp Badanie, którego wyniki prezentowane są w niniejszym raporcie, zostało zrealizowane w ramach projektu Ekonomia sukcesu program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdaosku. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w partnerstwie, gdzie Liderem jest Wyższa Szkoła Bankowa w Gdaosku, a Partnerami są: Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza i PBS DGA Spółka z o.o. Głównym celem całego projektu jest rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Bankowej w Gdaosku. W pierwszym etapie projektu zrealizowane zostało pogłębione badanie jakościowe w formie 10 Zogniskowanych Wywiadów Grupowych (FGI) z pracodawcami z obszaru województwa pomorskiego. Jego celem była dogłębna eksploracja zagadnienia poziomu kompetencji i umiejętności absolwentów oraz ich dopasowania do potrzeb pracodawców, a także zaprojektowanie kwestionariusza do badao ilościowych realizowanych w dalszym etapie projektu. Badanie jakościowe zrealizowano w maju i czerwcu 2011 roku. Wywiady odbyły się w Gdaosku, Gdyni oraz Redzie. Zaproszeni pracodawcy byli w zdecydowanej większości przedstawicielami firm z Trójmiasta oraz Małego Trójmiasta Kaszubskiego. -3-

4 2 Najważniejsze wyniki Najistotniejszy wynik badania jest odpowiedzią na główny cel projektu, jakim było określenie potrzeb i oczekiwao pracodawców w stosunku do absolwentów wyższych uczelni. Na podstawie dyskusji z przedsiębiorcami wnioskowad można jednoznacznie, że pracodawcy znacznie większą wagę niż do kwalifikacji zawodowych swoich obecnych i przyszłych pracowników przywiązują do ich cech. Trzeba zauważyd, że zróżnicowanie przedsiębiorstw, których przedstawiciele uczestniczyli w spotkaniach, było zbyt duże, aby koncentrowad się na specyficznej wiedzy wymaganej w danym zawodzie. Z drugiej strony spontaniczne wypowiedzi respondentów na temat kwalifikacji i wiedzy absolwentów były bardzo ograniczone. Taki wynik badania może sugerowad znikomy wpływ wyższych uczelni na jakośd pracowników wypuszczanych na runek pracy. Okazuje się jednak, że, wbrew pozorom, nie jest on bez znaczenia nawet w przypadku kształtowania cech i umiejętności miękkich, tak ważnych dla pracodawców. Wielu respondentów przyznało, że chod większy udział w tej dziedzinie kształcenia ma dom rodzinny i wczesne etapy edukacji, to szkoły wyższe również mogą mied wpływ na kształtowanie postaw i cech. Taki rodzaj edukacji wymaga specyficznego podejścia do nauczania. Pewne cechy mogą byd kształtowane poprzez formę kontaktu ze studentami, okazywanie im szacunku jako równoprawnym uczestnikom procesu edukacyjnego. Odpowiednie podejście może budowad poczucie własnej wartości, zachęcad do myślenia i odważnego rozwiązywania problemów. Z drugiej strony pracodawcy oczekują też warsztatowego podejścia do zajęd, które wpłynie na rozwijanie kreatywności, samodzielności i komunikatywności. Wiedza i kwalifikacje absolwentów zyskują na znaczeniu w momencie podejmowania kwestii praktycznego kształcenia. Pracodawcy zgodnie i bardzo jednoznacznie skarżą się na brak umiejętności praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy. Jest to problem pojawiający się w bardzo różnych branżach. Respondenci oczekiwaliby zatem większego nacisku szkół wyższych na ten element kształcenia. Proponują formę warsztatów oraz wykłady prowadzone przez praktyków na co dzieo zaangażowanych w działalnośd w prywatnych firmach. Jeśli chodzi o pozostałe umiejętności i wiedzę kandydatów do pracy, pracodawcy oczekują od nich przeważnie znajomości języka obcego oraz praktycznej obsługi komputera (głównie w zakresie pakietu Office). W niektórych branżach (np. rachunkowośd) nieodzowna okazuje się znajomośd specjalistycznego oprogramowania. Właśnie obsługa komputera i programów specjalistycznych bywa problemem absolwentów szkół wyższych. Zdarzają się jednak również zarzuty co do braków w wiedzy teoretycznej. Tutaj jednak oczekiwania pracodawców nie wydają się byd wysokie. Krytykują głównie braki w elementarnej wiedzy w zakresie ukooczonego kierunku. Pewne zastrzeżenia budzi też przestarzałośd wiedzy, którą dysponują absolwenci. Zdaniem pracodawców jest ona wynikiem nauczania przedmiotów przez wykładowcówteoretyków, którzy nie aktualizują swojej wiedzy zgodnie z bieżącą sytuacją rynkową. Jednym z istotnych zastrzeżeo, a jednocześnie oczekiwao w stosunku do szkół wyższych jest odsianie w czasie nauki tych studentów, którzy zdecydowanie nie nadają się do danego zawodu. Poważnym problemem, nie tylko dla pracodawcy, ale i samego absolwenta, jest sytuacja, gdy po pierwszych tygodniach pracy w zawodzie pracownik zdaje sobie sprawę z błędnie podjętej decyzji. Szkoły powinny uświadamiad kandydatom i studentom, na czym polega -4-

5 praca w danej dziedzinie. Dzięki temu młodzi ludzie w miarę wcześnie mogliby zweryfikowad swoje plany. Warto zwrócid uwagę, jak przydatne okazują się z punktu widzenia pracodawców praktyki i staże studenckie. Respondenci przyznają, że praktykant jest dla nich tanią siłą roboczą, przydatną szczególnie w okresie urlopowym. Zapewnia też nowe, świeże spojrzenie na problemy pojawiające się w firmie, potrafi zmotywowad do lepszej pracy dotychczasowy zespół. Jedną z istotnych zalet praktyk studenckich okazuje się (wykorzystywana w praktyce) możliwośd wyłowienia wartościowego pracownika na przyszłośd. Wiele firm traktuje praktyki studencie jako okres próbny, po którym zatrudniają jednego z praktykantów na stałe. Z drugiej strony praktyki i staże bywają dla pracodawców poważnym obciążeniem, na które nie wszystkie firmy mogą sobie pozwolid. Studenci wymagają ciągłego nadzoru i nauki nowych umiejętności. Oznacza to, że jeden ze stałych pracowników musi poświęcid im czas, który powinien przeznaczyd na wykonywanie swoich codziennych obowiązków. Zauważyd można niskie oczekiwania pracodawców w stosunku do kontaktów z przedstawicielami wyższych uczelni w zakresie praktyk studenckich. Przedstawiciele firm przyzwyczaili się, że współpraca ta ogranicza się do przekazania podstawowych informacji i podpisania umowy. Niski poziom wymagao sprawia, że pracodawcy raczej pozytywnie wypowiadają się na temat współpracy ze szkołami wyższymi. -5-

6 3 Charakterystyka respondentów Uczestnikami przeprowadzonych wywiadów grupowych byli przedstawiciele firm decydujący lub współdecydujący o zatrudnianiu pracowników lub sprawujący opiekę nad praktykantami i stażystami. W większości przypadków osoby te pełniły obie te funkcje. Przedsiębiorstwa reprezentowane przez respondentów to firmy z następujących branż: rachunkowośd: biura rachunkowe, bankowośd: oddziały banków, usługi profesjonalne: doradztwo personalne, doradztwo finansowe, doradztwo gospodarcze, R&D, projekty unijne, turystyczna: biura podróży, turystyka biznesowa, agencje eventowe, hotele, handel: dealer samochodowy, księgarnia, urządzenia do serwisu kawy, produkcyjna: produkcja mebli, grzejników, form do butelek, opakowao, sprzętu BHP, osłon słonecznych, nieruchomości: biura pośrednictwa, zarządzanie nieruchomościami, inwestycyjna, budowlana, spedycja i logistyka, elektrotechniczna, informatyczna, energetyczna, instytucje publiczne: MOPS, filharmonia, organizacje pozarządowe. -6-

7 4 Proces rekrutacji 4.1 Przebieg procesu W większości przedsiębiorstw proces rekrutacji składa się z następujących etapów: a) zebranie bazy kandydatów poprzez ogłoszenie bądź na bieżąco tworzoną bazę (osoby, które złożyły aplikację bez konkretnego ogłoszenia w czasie poprzedzającym zapotrzebowanie na pracownika), Ludzie przychodzą się pytad o pracę, zostawiają to CV i te CV sobie tam leżą. I dopiero jak trzeba kogoś zatrudnid, to wtedy się przegląda. b) wstępna selekcja wybór kilku lub kilkunastu osób spośród uzyskanych aplikacji na podstawie spełniania podstawowych kryteriów bądź dotychczasowej wiedzy o kandydacie (np. były praktykant), c) wstępna rozmowa kwalifikacyjna nie zawsze stosowana, kolejny etap selekcji umożliwiający wybór 2-3 najlepszych osób, czasem w formie wywiadów telefonicznych, d) ostateczna rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi 2-3 osobami, e) niekiedy test umiejętności: praca na komputerze, programowanie, języki obce, f) okres próbny dla 1 bądź 2 najlepszych kandydatów, trwający od 1 dnia do 3 miesięcy. W rzadkich sytuacjach proces ten jest znacznie bardziej sformalizowany i skomplikowany. W przypadku dużych przedsiębiorstw działających zgodnie z systemem ISO opracowuje się roczny plan zatrudnienia, a rekrutacja każdego pracownika wymaga powołania komisji rekrutacyjnej. Więcej formalności i procedur wymaga również rekrutacja w jednostkach publicznych (np. koniecznośd umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, konkurs). 4.2 Wykorzystywane metody Pracodawcy bardzo chętnie stosują metodę polecenia. Jeśli jest taka możliwośd, zapraszają do współpracy osoby rekomendowane przez ich znajomych bądź obecnych pracowników. Mają do nich więcej zaufania. Najczęściej to jest poprzez polecenie, czyli pracownicy pytają znajomych. Praktyki są również jedną z podstawowych metod rekrutacji. Staż jest dobrym czasem, w którym można (bez konsekwencji finansowych i prawnych) sprawdzid, na ile dana osoba nadaje się na stanowisko. Zwykle też potencjalny pracownik po zakooczeniu praktyki ma już -7-

8 podstawową wiedzę o firmie i nie trzeba go wdrażad od początku. Pracodawcy przyznają, że praktykanci mają u nich pierwszeostwo w momencie poszukiwania nowych pracowników. Najwięcej mamy takich przypadków zatrudnienia po stażu. W sytuacjach, kiedy powyższe sposoby nie są w stanie pomóc pozyskad pracownika, pracodawcy zwykle ogłaszają się w serwisach internetowych (m.in. pracuj.pl) oraz lokalnych mediach (prasa, portal trójmiasto.pl). Częśd firm korzysta w rekrutacji z pomocy urzędów pracy. 4.3 Decydenci w sprawie rekrutacji Wstępne etapy rekrutacji zwykle przeprowadzane są wyłącznie przez osoby odpowiedzialne za kwestie kadrowe. Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadza przeważnie osoba z działu HR wraz z kierownikiem danego działu i, najczęściej, z przedstawicielem zarządu. W najmniejszych firmach tą trzecią osobą jest właściciel, w największych dyrektor pionu. -8-

9 5 Współpraca ze szkołami Częśd respondentów nie podejmowała żadnej stałej współpracy ze szkołami wyższymi. Ich kontakty ograniczały się do przyjęcia pojedynczych studentów, którzy samodzielnie aplikowali u nich o praktyki studenckie. Zdecydowana większośd respondentów współpracujących ze szkołami wyższymi ogranicza tę współpracę wyłącznie do regularnej organizacji praktyk i/lub staży. Niekiedy to szkoła prosi o możliwośd przyjęcia studentów, a czasem jest to inicjatywa firmy. Pojawiły się też pojedyncze wypowiedzi dotyczące niechęci szkół do współpracy z pracodawcami. Szkoły w ogóle nie chcą się tym zajmowad. To na zasadzie: Powieście ogłoszenie. Ogólna ocena współpracy z przedstawicielami szkół wyższych jest pozytywna. Można zauważyd, że pracodawcy mają niewielkie oczekiwania co do tych kontaktów, dlatego trudno ich rozczarowad. Jednak bardzo rzadko zdarzają się entuzjastyczne opinie na temat współpracy. Zwykle jest ona ograniczona do koniecznych kontaktów, które pozwolą studentom na odbycie praktyki. Współpraca ogranicza się do przysłania studenta i podpisania umowy. U nas jest łatwiejszy kontakt z technikami i szkołami zawodowymi. Takim szkołom bardziej zależy, bo my szkolimy ich w zawodzie. Pojawiła się sugestia, że szkoły powinny zapewnid ze swojej strony opiekuna praktykantów, który byłby w stanie dobrad odpowiednią osobę do danej branży i stanowiska. Respondenci z większych przedsiębiorstw skarżą się, że w ich przypadku szkoły są tak aktywne w przysyłaniu studentów, że często muszą odmawiad, bo nie są w stanie przyjąd tak dużej grupy. Często pojawia się także opinia, że szkoły wyższe (w odróżnieniu od szkół średnich) nie monitorują odbycia praktyk przez studentów, co czasem skutkuje praktykami fikcyjnymi bądź zlecaniem zadao na poziomie parzenia kawy. Tak naprawdę nikt tego nie sprawdza. Ich nie obchodzi, czy ktoś się czegoś nauczy na praktyce. Szkoły, z którymi respondenci współpracują to: Uniwersytet Gdaoski, Politechnika Gdaoska, Akademia Morska, Wyższa Szkoła Bankowa, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, -9-

10 Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Gdaoska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu. -10-

11 UDA-POKL /10 6 Praktyki i staże 6.1 Korzyści z przyjmowania praktykantów Chod badani wiele mówią na temat problemów związanych z przyjmowaniem studentów na staże i praktyki (pkt. 6.2.), większośd z nich dostrzega jednak istotne korzyści płynące z tego dla firmy. Są to przede wszystkim: tania siła robocza pracodawcy przyznają, chod niechętnie, że praktykanci stanowią dla nich bezpłatne bądź niskopłatne wsparcie w najbardziej gorących okresach pracy, wykorzystują ich pomoc do prostych, ale czasochłonnych i uciążliwych prac, dzięki czemu odciążają bardziej doświadczonych i wartościowych stałych pracowników, Dla mnie jest to bardzo duże wsparcie, jeśli chodzi o czas urlopowy. Nie oszukujmy się, to darmowa siła robocza. świeże spojrzenie praktykant przychodzi do firmy z otwartą głową i nowymi pomysłami, nie jest ograniczony dotychczasowymi doświadczeniami jak stali pracownicy, potrafi spojrzed na problem z innego punktu widzenia, Jest nowa krew i mnóstwo nowych pomysłów do programów, które tworzymy. element procesu rekrutacji dla wielu firm praktyki są okazją do przetestowania kandydatów do pracy; stażysta, który się sprawdzi, ma duże szanse na pozostanie w firmie na stałe i okazuje się on zwykle bardzo wartościowym pracownikiem; firma ma możliwośd ukształtowania praktykanta pod swoje potrzeby, Można sobie tego pracownika wykształcid po swojemu i potem zostawid w firmie. motywacja zespołu obecnośd nowej osoby motywuje zespół do bardziej aktywnej i kreatywnej pracy. Osoby nowe, bez doświadczenia, potrafią odświeżyd stary zespół, potrafią zmotywowad. 6.2 Problemy związane z przyjmowaniem praktykantów poświęcenie czasu i pracy w pierwszych tygodniach praktykant jest mało przydatny w firmie, natomiast wymaga wysiłku, aby go przeszkolid i wdrożyd do pracy; zwykle istnieje koniecznośd zaangażowania jednego z doświadczonych pracowników; jeśli praktyki trwają krótko (mniej niż 1 miesiąc) szkolenie praktykanta okazuje się dla pracodawcy zupełnie nieopłacalne, ponieważ student nie zdąży wykorzystad szkolenia w praktycznej pracy w firmie, -11-

12 Pierwszy miesiąc, kiedy kogoś przyjmujemy nowego, to on nas tylko kosztuje, bo ktoś doświadczony się jemu poświęca. Takiemu młodemu pracownikowi trzeba poświęcid dużo czasu, żeby on się czegoś nauczył. ( ) Co z tego, że ja sobie kogoś wezmę na staż, jak ja będę musiała przy nim siedzied, a jemu wcale nie zależy na tym, żeby tu zostad. ( ) Dla mnie jest szkoda mojego cennego czasu. koniecznośd kontroli pracodawca musi kontrolowad praktykanta, czy nie popełnia błędów. Powyższe problemy okazują się szczególnie poważne w przypadku najmniejszych firm, w których brakuje osób, które mogłyby się zająd szkoleniem praktykantów. W takich sytuacjach brakuje też często prac, które mogliby wykonywad studenci proste prace są wykonywane w formie outsourcingu. 6.3 Opinie na temat dotychczasowych praktykantów Respondenci często chwalą praktykantów i stażystów, z którymi mieli do czynienia. Zwykle zadowoleni ze współpracy są ci pracodawcy, którzy w związku z przyjęciem praktykantów przeprowadzili proces rekrutacyjny. Dzięki niemu wybrali osoby, które spełniły ich oczekiwania. Firmy częściej są zadowolone z praktykantów, którzy zgłaszają się do nich z własnej inicjatywy. Są to bowiem osoby bardziej zainteresowane praktyką, a przez to bardziej zaangażowane i przydatne. Wśród osób przysyłanych przez szkoły zdarzają się studenci niezainteresowani zdobyciem doświadczenia, a jedynie zmuszeni do odbycia obowiązkowych praktyk. Raczej wolimy studentów, którzy nam się do czegoś przydadzą, a nie tylko takich, którzy muszą zaliczyd obowiązkowe praktyki. Powody zadowolenia z praktykantów zwykle wiążą się z ich cechami i umiejętnościami miękkimi: chęcią nauki, zaangażowaniem, samodzielnością czy komunikatywnością. Pracodawcy nie odnosili się do wiedzy czy umiejętności wyniesionych z uczelni. Praktykantka sprawdziła się, ale nie dlatego, że posiadała jakieś nadzwyczajne umiejętności, ale dlatego, że była dobrze nastawiona do pracy, chciała pracowad. Dają z siebie wszystko, za wszelką cenę chcą zostad w firmie i naprawdę są oddani, dyspozycyjni. Respondenci wspominali również o brakach, które dostrzegali w absolwentach i studentach szkół wyższych, o czym piszemy w punkcie

13 7 Oczekiwania wobec absolwentów 7.1 Oczekiwane cechy / postawy Cechy i postawy prezentowane przez absolwentów okazały się w spontanicznych wypowiedziach respondentów zdecydowanie ważniejsze od wiedzy i umiejętności. Badani przyznają, że w wielu przypadkach są gotowi przeszkolid nowego pracownika, o ile ma on predyspozycje do pracy. Wśród oczekiwanych cech najczęściej pojawiały się następujące: komunikatywnośd głównie w kontekście nawiązywania kontaktów z klientami, samodzielnośd w znajdowaniu sobie zajęcia i podejmowaniu decyzji, Samodzielnie potrafi sobie zorganizowad czas i jest zorientowany na wynik. elastycznośd umiejętnośd dopasowania się do zmiennych warunków rynkowych, zmiennej sytuacji w firmie, niestandardowych obowiązków, Ja nie wiem, ilu będę miała gości. Załoga musi byd elastyczna. ( ) Ruchomy grafik. odpornośd na stres, zaangażowanie w pracę, chęd nauki zdobywania umiejętności praktycznych i dalszego dokształcania się, Po szkole jest jednak to zderzenie się z rzeczywistością. Trzeba się jednak wszystkiego nauczyd w praktyce. odpowiedzialnośd za powierzone zadania, umiejętnośd pracy w zespole, lojalnośd, Jeśli zatrudniam osobę, to nie chcę, żeby mi na własną rękę podbierała klientów. dyspozycyjnośd, Wystarczy, że jedna zachoruje, druga coś tam i musi jedna dłużej zostad. kreatywnośd, pokora, skromnośd. Rzadziej pojawiały się również takie cechy jak: rzetelnośd i sumiennośd, zainteresowanie pracą, spryt, otwartośd, ambicja, dobra organizacja pracy, umiejętnośd logicznego myślenia, -13-

14 samodyscyplina, kultura osobista, dyskrecja, aktywnośd (np. na studiach), charyzma, odwaga, wszechstronnośd, motywacja do pracy. Respondenci nie są zgodni co do tego, na ile uczelnie wyższe mogą mied wpływ na kształtowanie postaw swoich studentów. Badani są przekonani, że takie cechy wynosi się z domu. Jednak częśd pracodawców przyznała, że niektóre cechy to tak naprawdę umiejętności miękkie, w których szkolą chociażby ośrodki szkoleniowe. Jest to dowód na to, że pewne cechy mogą byd kształtowane przez szkoły. Należą do nich m.in. komunikatywnośd czy umiejętnośd pracy w zespole. Pracodawcy jako przykład sposobu na kształtowanie postaw podają projektowe podejście do zajęd. W niektórych szkołach od studentów wymaga się pracy w grupach nad rozwiązywaniem pewnych problemów oraz prezentacji przed większym gronem. Właśnie takie zadania mogą byd elementem procesu kształtowania postaw młodych ludzi. 7.2 Oczekiwane umiejętności / wiedza Rozmowa na temat absolwentów wyższych uczelni odbywała się w gronie różnych firm. Dodatkowo nawet w ramach jednej firmy występuje wiele zróżnicowanych stanowisk. Dlatego omawiane umiejętności dotyczyły przeważnie umiejętności uniwersalnych dla różnych stanowisk odpowiednich dla osób z wyższym wykształceniem. Wymieniane umiejętności zwykle pojawiały się dopiero po dłuższej spontanicznej liście cech oczekiwanych od kandydatów do pracy. Pracodawcy zwracają uwagę na następujące umiejętności: znajomośd języków obcych (angielski, niemiecki), praktyczna umiejętnośd obsługi komputera, podstawowych programów (pakiet Office), obsługa specjalistycznych programów (głównie księgowych), umiejętności praktyczne, doświadczenie, wiedza teoretyczna wyniesiona ze studiów, wiedza na temat stanowiska, o które kandydat się ubiega. Zdarza się, że osoba, która przychodzi na praktyki lub do pracy nie wie, czym będzie się zajmowad. Rzadziej wspominają także o następujących umiejętnościach: umiejętnośd czytania ze zrozumieniem (szczególnie ustaw), -14-

15 znajomośd przepisów prawa, umiejętnośd pisania pism urzędowych, prawo jazdy, umiejętnośd obsługi urządzeo biurowych (w tym nowoczesnych: kamera, projektor multimedialny), znajomośd branży, wiedza na temat bieżącej sytuacji rynkowej. 7.3 Braki w wykształceniu i cechach absolwentów Najpoważniejszym zastrzeżeniem, co do umiejętności absolwentów szkół wyższych, jest brak praktyki. Pracodawcy dostrzegają, że nawet dobrze wykształceni, wyspecjalizowani absolwenci nie potrafią swojej szerokiej wiedzy zastosowad w praktyce. To sprawia, że każdy z praktykantów / nowych pracowników musi byd przez pracodawcę dodatkowo przeszkolony. Żadna szkoła nie przygotowuje do pracy w pełni. Prawdę mówiąc, szkoła nie kształci praktyki. Taki młody człowiek, który przychodzi, trzeba mu wszystko pokazad od podstaw. On dopiero się wdraża. Szkoły coraz mniej uczą wiedzy przydatnej. Nawet jeśli jest to kierunkowe wykształcenie, to jest to nadal wykształcenie teoretyczne mające mało wspólnego z tym, co się w życiu dzieje. Są oderwani od rzeczywistości. Oni mają wiedzę książkową. Pracodawcy z biur rachunkowych na przykład skarżą się, że absolwenci znają zagadnienia związane z księgowością dużych przedsiębiorstw, podczas gdy zupełnie nie potrafią sobie poradzid z poprowadzeniem księgowości małej, kilkuosobowej firmy. Pojawiają się też, chod rzadziej, uwagi odnośnie wiedzy teoretycznej wyniesionej ze studiów. Problem ten wynika przede wszystkim z braku aktualnej wiedzy wykładowców, którzy nie mają kontaktu z firmami z danej branży. Nie wiedzą, jakie są bieżące trendy, jak wygląda praca w przedsiębiorstwach branży. Trudno zatem spodziewad się, że będą w stanie przekazywad przydatną, aktualną wiedzę swoim studentom. Poziom wiedzy wykładowców, szczególnie w branży turystycznej, jest marny. Absolwenci są bardzo sztampowo kształceni, potrzebne są jakieś kursy lub bloki, na których uczyliby się rzeczy ważnych dla potrzeb rynku. Spośród innych umiejętności, z którymi absolwenci sobie nie radzą, najczęściej pojawia się obsługa komputera. Wszystkie aplikujące osoby podają w swoich CV umiejętnośd obsługi -15-

16 programów pakietu MS Office. Pracodawcy wielokrotnie przekonali się, że w rzeczywistości absolwenci często nie potrafią stworzyd najprostszej tabeli w Excelu ani sformatowad tekstu w Wordzie. Z tego powodu częśd z nich zaczęła przeprowadzad proste testy z umiejętności obsługi programów biurowych. Przedstawiciele biur rachunkowych i działów księgowych zgłaszają ponadto problem związany z zupełną nieznajomością przez absolwentów jakiegokolwiek programu księgowego (np. Symfonia). Kolejną brakującą umiejętnością okazuje się czytanie dokumentów ze zrozumieniem. Dotyczy to przede wszystkim pism urzędowych i ustaw. Ponadto pracodawcy skarżą się na niespełnianie ich oczekiwao w kwestii umiejętności miękkich, cech i postaw. Absolwenci wyższych uczelni wykazują brak pokory (szczególnie w kontekście wymaganych zarobków), są niesamodzielni i nieodpowiedzialni, często nielojalni. Niektórych charakteryzuje brak zaangażowania. Młodzi ludzie nie potrafią też pracowad w zespole. Istotnym problemem okazuje się także ich błędne wyobrażenie na temat pracy w danej branży. Absolwent chce zarabiad 6 tysięcy brutto, nic nie wie, ale wie, że chce zarabiad. Warto jeszcze wspomnied o braku obycia i doświadczenia życiowego, które często widad u absolwentów szkół wyższych. Przykładem może byd chociażby wspomniany przez jednego z respondentów brak umiejętności wysłania listu poleconego. 7.4 Oczekiwania w stosunku do szkół wyższych Oczekiwania pracodawców w stosunku do wyższych uczelni koncentrują się wokół braków w wiedzy i predyspozycjach praktykantów lub zatrudnionych absolwentów. Najważniejsza sugestia pracodawców dotyczy kwestii wykształcania praktycznych umiejętności. Zdecydowana większośd respondentów dostrzega, że absolwenci, nawet posiadając bogatą wiedzę teoretyczną, nie potrafią jej zastosowad w praktyce. To sprawia, że pracodawcy sami muszą przeszkolid wszystkich początkujących pracowników, co wiąże się z czasem i kosztem. Nie można osoby posadzid i powiedzied: pracuj, trzeba ją doszkolid, przeszlifowad. Warto by było wprowadzid obowiązkowe praktyki tak, żeby absolwenci, którzy kooczą studia, wychodzili z bagażem doświadczeo. Pojawiają się też opinie, że program studiów jest zbyt ogólny, szeroki. Wielu pracodawców wolałoby zatrudnid osobę o konkretnych, specjalistycznych umiejętnościach. Z drugiej strony, częśd badanych ma odwrotne spostrzeżenia dotyczące absolwentów kierunków technicznych, którzy posiadają zbyt mało wiedzy i umiejętności miękkich potrzebnych na -16-

17 każdym, nawet inżynierskim stanowisku. Studia to trochę za późno na rozwijanie wiedzy ogólnej, studia powinny uczyd konkretnego kierunku. Badani pracodawcy zauważają też niewykorzystaną przez szkoły możliwośd kształtowania umiejętności miękkich. Nie wszyscy są zdania, że szkoła ma na nie wpływ. Częśd uważa, że takie umiejętności wynikają z charakteru bądź wychowania. Większośd jednak jest zdania, że skoro prywatne firmy szkoleniowe mają w swojej ofercie tak wiele kursów dotyczących umiejętności miękkich, to równie dobrze można by tego oczekiwad od szkół wyższych. Umiejętności, które mogłyby byd w ten sposób kształtowane to m.in. autoprezentacja, komunikacja, wystąpienia publiczne, perswazja, negocjacje. Częśd rzeczy można wypracowad, np. komunikatywnośd, natomiast kreatywności i logicznego myślenia bardzo ciężko nauczyd. Okazuje się, że również pewne cechy i postawy mogłyby byd nauczane przez szkołę; przy czym niekoniecznie w ramach typowego programu nauczania. Pracodawcy zauważają, że szkoła samą formułą postępowania w stosunku do studentów uczy ich bierności, braku samodzielności, niskiego poczucia własnej wartości, pracy indywidualnej. Gdyby zmienid pewne zachowania wykładowców i administracji do studentów (poświęcenie im czasu, szacunek) oraz zmienid sposoby egzekwowania wiedzy, absolwenci kooczyliby szkoły z postawami, które są cenne z punktu widzenia pracodawców. Takimi cechami mogłyby byd: pewnośd siebie, kreatywnośd, samodzielnośd, nastawienie na rozwiązywanie problemów, chęd pracy zespołowej, chęd rozwijania swoich pasji. Pojawiają się także oczekiwania pracodawców wobec wykształcania w studentach pewnych cech powszechnie uznawanych za wyniesione z domu : uczciwości, rzetelności, etyki, kultury osobistej, pokory. Zdaniem niektórych badanych szkoły wyższe również mogłyby próbowad kształtowad takie cechy. Pracodawcy zwracają uwagę także na proces rekrutacji studentów i wyboru ścieżki kształcenia. Do pewnego stopnia obarczają szkoły winą za to, że kształcą na danym kierunku osoby, które zupełnie się do tego typu pracy nie nadają. Nie uświadamiają też odpowiednio wcześnie swoim studentom, jak wygląda praca po danym kierunku, aby mogli podjąd świadomą decyzję, czy chcą się dalej w nim kształcid. To sprawia, że absolwent trafia do zawodu i zupełnie nie spełnia oczekiwao pracodawców lub bardzo szybko się w nim wypala. Bardzo wielu studentów idzie na studia dzisiaj tylko po to, żeby mied papier, natomiast tak naprawdę nie wiedzą, po co idą na ten kierunek i nie wiedzą, co mogą potem robid. Szkoły powinny pomóc określid studentowi, co chce robid, w jakim kierunku iśd. Pracodawcy proponują następujące zajęcia dla studentów: warsztaty, case studies studenci rozwiązują realne problemy firm działających na -17-

18 rynku, zbliża to ich z jednej strony do sytuacji rynkowej branży, z drugiej - uczy samodzielności i rozwiązywania problemów, wykłady prowadzone przez praktyków zapraszanie przedstawicieli firm działających na rynku, aby poprowadzili zajęcia ze studentami, pokazując im, jak wygląda rzeczywistośd w danej branży, jak wygląda praca, a nawet realne zarobki, czego pracodawcy oczekują od absolwentów, Praktyka inaczej się słucha, praktyk inaczej tłumaczy. zajęcia z autoprezentacji głównie pod kątem rozmów kwalifikacyjnych, wspieranie dodatkowych aktywności studenckich stypendia zagraniczne (Erasmus), koła naukowe, koła zainteresowao. -18-

19 8 Uczelnie wyższe w regionie Zdecydowana większośd respondentów uważa, że dostępne w regionie kierunki kształcenia są na potrzeby ich firm wystarczające. Problemem jest raczej mnogośd kierunków i szkół, która sprawia, że jakośd kształcenia pozostawia wiele do życzenia. Ja myślę, że teraz jest tyle tych prywatnych szkół, że ich jakośd jest kiepska. Pojawiły się tylko pojedyncze opinie związane z brakiem kierunku lub specjalizacji wymaganej przez pracodawców. Należał do nich zawód związany z rezerwacją lotów (wymaga drogiego szkolenia na specjalistycznym oprogramowaniu w Warszawie), grafik komputerowy, sinolog oraz coraz mniej popularny zawód księgarza. Uczelnie omawiane w kontekście przygotowania absolwentów do pracy w firmach respondentów: Uniwersytet Gdaoski pozytywne opinie, marka publicznej, poważnej uczelni, chod oceny nie są jednoznacznie dobre - pojawiają się też zastrzeżenia, głównie związane z zakresem wiedzy absolwentów, Politechnika Gdaoska bardzo pozytywne opinie dotyczące kierunków technicznych, chod pojawiają się zastrzeżenia, co do braku pokory absolwentów i wygórowanych oczekiwao finansowych; pozytywne opinie również na temat kierunków ekonomicznych, Wyższa Szkoła Bankowa raczej pozytywne opinie, chod oceniana nieco niżej niż UG i PG, Akademia Morska pozytywne opinie, respondenci zaskoczeni tak wysokim poziomem nauczania i wymaganiami szkoły wobec studentów, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu pozytywne opinie na temat kierunku turystycznego, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w większości negatywne opinie przedstawicieli branży turystycznej. Trzeba jednak zwrócid uwagę, że niezależnie od opinii na temat poszczególnych szkół respondenci w znacznie większym stopniu sugerują się predyspozycjami kandydata, jego cechami, bardziej niż poziomem zdobytej wiedzy. Niektóre stanowiska wymagają bardzo konkretnego wykształcenia (np. budownictwo) i oczywiste jest, że kandydat musi taki kierunek skooczyd. Natomiast pewne stanowiska wymagają bardziej umiejętności miękkich i otwartości na nowe doświadczenia, a ukooczona szkoła ma znaczenie drugorzędne. Szczególnie zaskakujące wydaje się byd stanowisko przedstawicieli branży finansowej. Kierownicy oddziałów banków wprost przyznają, że w przypadku ich firm ukooczona uczelnia czy kierunek studiów nie mają najmniejszego znaczenia. W ich placówkach pracowad może osoba -19-

20 po jakichkolwiek studiach, ponieważ korporacje zapewniają pełen pakiet szkoleo koniecznych do rozpoczęcia pracy. Bardzo istotne są natomiast cechy kandydata, głównie te związane z kontaktem z klientem: komunikatywnośd, łatwośd nawiązywania kontaktów, autoprezentacja. Jeżeli osoba dobrze się sprzeda na rekrutacji, wiem, że sprzeda dobrze produkt. -20-

EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU

EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU Raport z II fali badań ilościowych Sopot, lipiec 2012 r. Człowiek najlepsza inwestycja Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Najważniejsze wyniki...

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.04.01.01-00-240/10 Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. z III fali badań ilościowych

UDA-POKL.04.01.01-00-240/10 Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. z III fali badań ilościowych EKONOMIA SUKCESU PROGRAM ROZWOJU program rozwoju WYŻSZEJ WYŻSZEJ SZKOŁY SZKOŁY BANKOWEJ BANKOWEJ W GDAŃSKU W GDAŃSKU Raport Raport z VII fali badania CAWI z III fali badań ilościowych Sopot, styczeń 2015

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SUKCESU. Raport. z III fali badań ilościowych PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU. Raport z III fali badania CAWI

EKONOMIA SUKCESU. Raport. z III fali badań ilościowych PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU. Raport z III fali badania CAWI EKONOMIA SUKCESU PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU Raport Raport z III fali badania CAWI z III fali badań ilościowych Sopot, styczeń 2013 r. Człowiek najlepsza inwestycja Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Raport z III fali bada

Raport z III fali bada PBS Spółka z o.o. 81-812 Sopot, ul. Junaków 2, t: (48-58) 550 60 70, f: (48-58) 550 66 70, e: kontakt@pbs.pl, www.pbs.pl Raport z III fali bada Raport EKONOMIA SUKCESU Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SUKCESU. Raport. z III fali badań ilościowych PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU. Raport z VI fali badania CAWI

EKONOMIA SUKCESU. Raport. z III fali badań ilościowych PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU. Raport z VI fali badania CAWI EKONOMIA SUKCESU PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU Raport Raport z VI fali badania CAWI z III fali badań ilościowych Sopot, lipiec 2014 r. Człowiek najlepsza inwestycja Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Wyniki badao poziomu zadowolenia ze studiów oraz sugerowanych zmian w programie i organizacji kształcenia.

Wyniki badao poziomu zadowolenia ze studiów oraz sugerowanych zmian w programie i organizacji kształcenia. Wyniki badao poziomu zadowolenia ze studiów oraz sugerowanych zmian w programie i organizacji kształcenia. Zakres badao: Poziom zadowolenia ze studiów Oczekiwania względem Biura Karier Propozycje zmian

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012

Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012 Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012 Zakres badao: Sytuacja absolwentów na rynku pracy Poziom zadowolenia z ukooczonych studiów oraz zdobytej podczas

Bardziej szczegółowo

Czynniki decydujące o zatrudnieniu studenta lub absolwenta

Czynniki decydujące o zatrudnieniu studenta lub absolwenta Badanie pracodawców Czynniki decydujące o zatrudnieniu studenta lub absolwenta O badaniu Badanie pracodawców zostało przeprowadzone w maju 2011 roku przez AIESEC POLSKA i. Opinie pracodawców uzyskano podczas

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla pracodawców

Ankieta dla pracodawców Ankieta dla pracodawców Celem ankiety jest zasięgnięcie opinii pracodawców na temat kompetencji, jakimi odznaczają się studenci odbywający praktykę zawodową (część A) oraz oczekiwań pracodawców wobec absolwenta

Bardziej szczegółowo

Wyniki badao kariery i planów zawodowych studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej. w badaniu wzięło udział 104 studentów WSEH

Wyniki badao kariery i planów zawodowych studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej. w badaniu wzięło udział 104 studentów WSEH Wyniki badao kariery i planów zawodowych studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w badaniu wzięło udział 104 studentów WSEH Zakres badao: 1) kariera i wyobrażenie wymarzonej pracy 2) plany

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Lublin. Wydział Oświaty i Wychowania. Urzędu Miasta Lublin

Urząd Miasta Lublin. Wydział Oświaty i Wychowania. Urzędu Miasta Lublin Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin Konferencja podsumowująca realizację projektu Już wiem. Będę inżynierem Projekt Już wiem. Będę inżynierem jest wdrażany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl Oczekiwania wobec pracodawcy Oferta sprzedaży raportu 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.pl www.wskaznikihr.pl

Bardziej szczegółowo

Wyniki z ankiety pracodawców

Wyniki z ankiety pracodawców Wyniki z ankiety pracodawców Rodzaj Termin badania Liczba respondentów Wyniki wspólne 2013-12-11-2014-01-31 27 Opracował: Małgorzata Nazarkiewicz Data opracowania: 2014-07-07 Pytanie dotyczące oceny: Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2013 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3 1.2 Statystyki

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! 2 Spis Treści str. 3 4 5 6 11 12 13 18 20 22 23 24 25 rozdział Wprowadzenie Oferta

Bardziej szczegółowo

DOŁĄCZ DO NAS! pracuj w INTERIA.PL

DOŁĄCZ DO NAS! pracuj w INTERIA.PL DOŁĄCZ DO NAS! pracuj w INTERIA.PL O INTERIA.PL nasza firma O INTERIA.PL INTERIA.PL Sp. z o.o. powstała w sierpniu 1999 r. jako wspólne przedsięwzięcie lidera polskiego rynku informatycznego firmy Comarch

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW Emmerson Realty S.A. to jedna z największych i najbardziej znanych polskich firm działających na rynku nieruchomości. Podstawowe segmenty działalności grupy kapitałowej to: nieruchomości mieszkaniowe i

Bardziej szczegółowo

SPOSOBACH I METODACH REKRUTACJI ORAZ PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH

SPOSOBACH I METODACH REKRUTACJI ORAZ PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH SPOSOBACH I METODACH REKRUTACJI ORAZ PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH Rekrutacja jest procesem zbierania odpowiedniej dla potrzeb organizacji informacji o potencjalnych pracownikach, którego rezultatem

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SUKCESU. Raport. z III fali badań ilościowych. program rozwoju PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU

EKONOMIA SUKCESU. Raport. z III fali badań ilościowych. program rozwoju PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU EKONOMIA SUKCESU program rozwoju PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU Raport Raport z IV fali badania CAWI z III fali badań ilościowych Sopot, czerwiec 2013 r. Człowiek najlepsza inwestycja

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Strona1 Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Praca z rodziną i w placówkach socjalizacyjnych w Wydziale Zamiejscowym w Lublinie Wprowadzenie Ankiety

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dostosowanie systemu szkolnictwa wyższego do potrzeb rynku pracy dr Andrzej Kurkiewicz Metodologia badania (1)

Bardziej szczegółowo

CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA

CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA KROK NR 1 Uwierz w swoje możliwości Twoja kariera zawodowa zależy tylko od Ciebie! Nie trać czasu i zdobądź praktyczne umiejętności.

Bardziej szczegółowo

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Drogi studencie! Dziękujemy, że zainteresowała Cię oferta Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego!

Bardziej szczegółowo

Jakich pracowników CHCEMY rekrutowad? Tomasz Nalewajko

Jakich pracowników CHCEMY rekrutowad? Tomasz Nalewajko Jakich pracowników CHCEMY rekrutowad? Tomasz Nalewajko Podstawy podejmowania decyzji 70% 70% Według badania Bilans Kapitału Ludzkiego 70% decyzji o zatrudnieniu podejmowanych jest w oparciu o wiedzę fachową

Bardziej szczegółowo

Wyniki z Badania Pracodawców ITP 2013

Wyniki z Badania Pracodawców ITP 2013 22 października 2013 r. odbyła się IX edycja Inżynierskich Targów Pracy na Politechnice Krakowskiej. Odwiedziło nas w tym dniu 35 wystawców (w tym 26 firm z całej Polski) oraz ponad 1000 studentów i absolwentów.

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Strona1 Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Społeczno polityczne problemy wielokulturowości w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie Wprowadzenie Ankiety

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Polacy o uwarunkowaniach efektywności w pracy i podnoszeniu kompetencji w zatrudnieniu

Raport miesiąca - Polacy o uwarunkowaniach efektywności w pracy i podnoszeniu kompetencji w zatrudnieniu Raport miesiąca - Polacy o uwarunkowaniach efektywności w pracy i podnoszeniu kompetencji w zatrudnieniu Badania Zielonej Linii przeprowadzone w miesiącach wakacyjnych dotyczyły uwarunkowao efektywności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji pracodawców w roku akademickim 2015/2016

Sprawozdanie z ankietyzacji pracodawców w roku akademickim 2015/2016 Sprawozdanie z ankietyzacji pracodawców w roku akademickim 2015/2016 1. Opis przebiegu procesu ankietyzacji Proces ankietyzacji pracodawców zatrudniających absolwentów studiów wyższych ZUT w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Struktura ZDZ w Warszawie Oddział w Radzyminie Centrum Kształcenia w Ciechanowie Centrum Kształcenia w Siedlcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokołowie Podlaskim

Bardziej szczegółowo

Oferta dla III sektora

Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu 1 KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku prowadzi bada monitorowania losów absolwentów, którego głównym celem

Bardziej szczegółowo

prezentacja wyników badanie studentów edycja III

prezentacja wyników badanie studentów edycja III prezentacja wyników badanie studentów edycja III Nic nie wzbudza we mnie takiego podziwu, jak praca ludzka. Mogę się jej przyglądać godzinami. J.K.Jerome Niniejsze badanie od początku jego istnienia ma

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ANKIETA NT. OPINII I OCZEKIWAŃ PRACODAWCÓW WZGLĘDEM KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW AWF WARSZAWA Ankieta ma na celu zebranie opinii respondentów nt. opinii i oczekiwań pracodawców względem

Bardziej szczegółowo

Czy studenci i absolwenci są gotowi stawiać pierwsze kroki na wymagającym rynku pracy? Prezentacja wyników ogólnopolskiego badania

Czy studenci i absolwenci są gotowi stawiać pierwsze kroki na wymagającym rynku pracy? Prezentacja wyników ogólnopolskiego badania Czy studenci i absolwenci są gotowi stawiać pierwsze kroki na wymagającym rynku pracy? Prezentacja wyników ogólnopolskiego badania Warszawa, 19 maja 2010 2 Badanie ogólnopolskie O badaniu Współpraca Deloitte

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu EFS a gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Nauk Humanistyczno Społecznych w Olsztynie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne

Bardziej szczegółowo

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców]

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] 1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] Obligatoryjny udział pracodawców na etapie przygotowania programów studiów

Bardziej szczegółowo

Trafny wybór sukces w selekcji. Ocena kompetencji

Trafny wybór sukces w selekcji. Ocena kompetencji Trafny wybór sukces w selekcji Ocena kompetencji Rekrutacja i selekcja Assessment / Developement Centre Szkolenia Bussines Coaching Badania wskaźników HR Analiza danych Benchmarking HR Budowanie systemu

Bardziej szczegółowo

STEGMANN POLSKA SP. Z O.O. PREZENTACJA ZAWODU SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI

STEGMANN POLSKA SP. Z O.O. PREZENTACJA ZAWODU SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI MY NIE SZUKAMY. MY ZNAJDUJEMY! SPECJALISTÓW W (7) BRANŻACH STEGMANN POLSKA SP. Z O.O. PREZENTACJA ZAWODU SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI 1 I. PREZENTACJA FIRMY Doradztwo Personalne Pośrednictwo Pracy

Bardziej szczegółowo

W ankiecie ewaluacyjnej zawartych zostało jedenaście pytania dotyczących każdego z etapów

W ankiecie ewaluacyjnej zawartych zostało jedenaście pytania dotyczących każdego z etapów Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu EFS a gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Interaktywny Instytut Badań Rynkowych

Interaktywny Instytut Badań Rynkowych Interaktywny Instytut Badań Rynkowych Kim jesteśmy? 2 Istniejemy na polskim rynku badań od 2004 roku Jesteśmy częścią międzynarodowej grupy Gemius SA lidera badań internetowych zarówno w Polsce, jak i

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Anna Dudek-Janiszewska

Anna Dudek-Janiszewska Anna Dudek-Janiszewska Cechy osobowościowe absolwenta mające zasadnicze znaczenie dla prawidłowego wykonywania zadań zawodowych 1. Towarzyskość 2. Aktywność 3. Asertywność Cechy absolwenta 4. Silna potrzeba

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb rynku pracy dla kierunku KIERUNEK LEKARSKO - DENTYSTYCZNY

Analiza potrzeb rynku pracy dla kierunku KIERUNEK LEKARSKO - DENTYSTYCZNY Analiza potrzeb rynku pracy dla kierunku KIERUNEK LEKARSKO - DENTYSTYCZNY Opracowanie: Zespół ds. Rekrutacji, Oceny Jakości Kształcenia i Absolwentów Marzec 2013 1. Wprowadzenie 1 czerwca 2004r. weszła

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem, samorządem terytorialnym oraz środowiskiem naukowym Raport z badania

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem, samorządem terytorialnym oraz środowiskiem naukowym Raport z badania Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem, samorządem terytorialnym oraz środowiskiem naukowym Raport z badania przygotowany dla Thinkspire S.C. przez PBS DGA Sopot - Warszawa, marzec 2011 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Uniwersytet DZKI w w w. w z. u n i. l o d z. p l Zaproszenie do współpracy w ramach realizacji projektu pt.: PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Strona1 Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Komunikacja w biznesie w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie Wprowadzenie Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Partnerzy badania: RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Zebranie oraz opracowanie wyników: Advisory Group TEST Human Resources 50-136 ul. Wita Stwosza 15 tel. 71/ 78

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY

FORMULARZ APLIKACYJNY FORMULARZ APLIKACYJNY Informacje przedstawione w formularzu aplikacyjnym są przechowywane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).Wypełnienie i wysłanie formularza jest jednoznaczne

Bardziej szczegółowo

BADANIE MBA: JAKIE DAJE KORZYŚCI? WPŁYW STUDIÓW MBA NA KARIERĘ I ROZWÓJ ICH ABSOLWENTÓW

BADANIE MBA: JAKIE DAJE KORZYŚCI? WPŁYW STUDIÓW MBA NA KARIERĘ I ROZWÓJ ICH ABSOLWENTÓW BADANIE MBA: JAKIE DAJE KORZYŚCI? WPŁYW STUDIÓW MBA NA KARIERĘ I ROZWÓJ ICH ABSOLWENTÓW 2011 Na świecie toczy się dyskusja na temat kompetencji menedżerów oraz przydatności studiów MBA. THINKTANK Zbadał

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW?

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? www.nauka.gov.pl/praktyki SPIS TREŚCI 1. CZYM SĄ STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE 2. CO ZYSKUJE PRACODAWCA 3. GDZIE SZUKAĆ STUDENTÓW NA PRAKTYKI 3.1 Portal

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek zarządzanie

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek zarządzanie OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek zarządza Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku zarządza a że zbada zapotrzebowania na rynku

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA CV. Co powinno się znaleźć w CV?

ZASADY PISANIA CV. Co powinno się znaleźć w CV? ZASADY PISANIA CV CV to Twoja zawodowa wizytówka. Ma w zwięzły sposób podawać wszystkie podstawowe informacje o Tobie, które mogą być istotne dla przyszłego pracodawcy. Po zapoznaniu się z CV powinien

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier Politechniki Łódzkiej. Łódź, 2013 r.

Biuro Karier Politechniki Łódzkiej. Łódź, 2013 r. Biuro Karier Politechniki Łódzkiej Łódź, 2013 r. Usługi Biura Karier PŁ Na stronie pojawia się codziennie kilkanaście nowych ofert pracy, staży oraz praktyk. Wizyta w Biurze Karier pomoże Wam w napisaniu

Bardziej szczegółowo

Staże w opinii pracodawców. Wyniki badania

Staże w opinii pracodawców. Wyniki badania Staże w opinii pracodawców Wyniki badania Staże w opinii pracodawców Prezentacja zawiera wyniki przeprowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku (WUP) badania pracodawców, u których staż odbyły

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT BADANIA KOMPETENCJI

DEPARTAMENT BADANIA KOMPETENCJI DEPARTAMENT BADANIA KOMPETENCJI KONTAKT: Natali a Musiał s zk olen ia@akadem iar u.pl Tel. 69 7 30 1 60 8 ul. Kilińskieg o 24 50-26 4 W rocław NIP: 899-13 9-45-69 Tel. 71/ 782 82 85 CO TO JEST BADANIE

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW Emmerson S.A. to jedna z największych i najbardziej znanych polskich firm działających na rynku nieruchomości. Podstawowe segmenty działalności grupy kapitałowej Emmerson S.A. to: nieruchomości mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r.

Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r. PWSZ w Sandomierzu Procedura Zakres procedury: Podmiot odpowiedzialny: Zasady postępowania: Akty prawne związane z procedurą Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r. MONITOROWANIA KARIERY ZAWODOWEJ ABSOLWENTA

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek administracja Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku administracja a że zbada zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Informacja o badaniu CELE BADANIA

Informacja o badaniu CELE BADANIA Student a pracodawca Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Student a pracodawca, badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy i Fundacji THINK! GFK Polonia, 2017 Badanie - studenci

Bardziej szczegółowo

Podniesienie atrakcyjności studiów na kierunku Inzynieria Materiałowa

Podniesienie atrakcyjności studiów na kierunku Inzynieria Materiałowa Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa WNIOSKI PO ANALIZIE ANKIET OTRZYMANYCH OD PRACODAWCÓW DOT. REALIZACJI ZADANIA 3 Podniesienie atrakcyjności studiów na kierunku

Bardziej szczegółowo

BILANS KOMPETENCJI 2014 NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ

BILANS KOMPETENCJI 2014 NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ BILANS KOMPETENCJI 2014 NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ 1.1. Wprowadzenie do badań Cel: zestawienie oczekiwań wybranych branż w Krakowie: informatyka, w tym teleinformatyka, architektura

Bardziej szczegółowo

Dziękuję za pomoc, Prorektor ds. kształcenia UWM w Olsztynie

Dziękuję za pomoc, Prorektor ds. kształcenia UWM w Olsztynie Załącznik 2.2 do Zarządzenia Nr 51/2013 z dnia 31 maja 2013 roku Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Michała Oczapowskiego 2 10-719 Olsztyn http://www.uwm.edu.pl Szanowna Pani, Szanowny Panie,

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH W ŚWIETLE OCZEKIWAŃ PRACODAWCY

KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH W ŚWIETLE OCZEKIWAŃ PRACODAWCY KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH W ŚWIETLE OCZEKIWAŃ PRACODAWCY MONIKA TURLEJ SPECJALISTA DS. REKRUTACJI; SAGE SP. ZO.O. Wizerunek dużej firmy czy małego punktu usługowego jest bezpośrednio budowany

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. do UDZIAŁU W PROJEKCIE

ZAPROSZENIE. do UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPROSZENIE dla PRACODAWCÓW do UDZIAŁU W PROJEKCIE Studiujesz praktykuj. Program stażowy dla studentów Leśnictwa i Technologii Drewna na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu Szanowni Państwo! pozyskał

Bardziej szczegółowo

Pracownicy naukowo-dydaktyczni 1. Jak Pan/i ocenia Bielską Wyższą Szkołę im. J. Tyszkiewicza w następujących aspektach?

Pracownicy naukowo-dydaktyczni 1. Jak Pan/i ocenia Bielską Wyższą Szkołę im. J. Tyszkiewicza w następujących aspektach? Podsumowanie nr 2 (31.08.2013r.) W dniu 7 maja 2103r. wysłano link do ankiety do 80 absolwentów z roku akademickiego 2010/2011. W pierwszych 4 miesiącach na ankietę odpowiedziało 55% absolwentów (44 osoby).

Bardziej szczegółowo

Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2012/2013

Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2012/2013 Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2012/2013 Badanie ma charakter dobrowolny, podzielone zostało na dwa etapy: Ankieta wstępna (w wersji papierowej) wypełniana przez absolwentów w momencie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleniową oraz z warunkami uczestnictwa w Projekcie.

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleniową oraz z warunkami uczestnictwa w Projekcie. Szanowni Państwo, mam przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w Projekcie Innowacyjne firmy rodzinne podstawą gospodarki Pomorza. Przygotowaliśmy dla Państwa bogaty program szkoleń, uwzględniający

Bardziej szczegółowo

Analiza Potrzeb Szkoleniowych

Analiza Potrzeb Szkoleniowych Analiza Potrzeb Szkoleniowych dla XXX Kwiecieo 2011 r. Wprowadzenie Niniejszy prezentacja stanowi podsumowanie wyników analizy potrzeb szkoleniowych przeprowadzonych przez firmę Factotum w ramach bezpłatnej

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach Samorząd terytorialny realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie.

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach Samorząd terytorialny realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach Samorząd terytorialny realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone wśród słuchaczy

Bardziej szczegółowo

częściej rzadziej Zapotrzebowanie na określone zawody i kwalifikacje Oczekiwania dotyczące poziomu i kierunku wykształcenia

częściej rzadziej Zapotrzebowanie na określone zawody i kwalifikacje Oczekiwania dotyczące poziomu i kierunku wykształcenia Monika Maksim Zapotrzebowanie na określone zawody i kwalifikacje Oczekiwania dotyczące poziomu i kierunku wykształcenia Oczekiwania dotyczące określonych kompetencji zawodowych, społecznych rzadziej częściej

Bardziej szczegółowo

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomysł na przyszłość Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Studia a rynek pracy W 2011 roku kształciło się ponad 1 800 tys. studentów, Dyplom wyższej

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze wyniki z badania jakościowego wśród pracodawców i osób w wieku 50+

Najważniejsze wyniki z badania jakościowego wśród pracodawców i osób w wieku 50+ Najważniejsze wyniki z badania jakościowego wśród pracodawców i osób w wieku 50+ Badanie realizowane w ramach projektu Analiza potencjału i przeszkód aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ w województwie

Bardziej szczegółowo

4 [Q0004]4. Forma studiów * Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: studia stacjonarne studia niestacjonarne

4 [Q0004]4. Forma studiów * Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: studia stacjonarne studia niestacjonarne Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 26/2013r. Rektora PWSZ w Głogowie z dnia 17.06.2013r. w sprawie monitorowania karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie Ankieta badania

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE ŚCIEŻKĄ W BUDOWANIU KARIERY ZAWODOWEJ

DORADZTWO ZAWODOWE ŚCIEŻKĄ W BUDOWANIU KARIERY ZAWODOWEJ DORADZTWO ZAWODOWE ŚCIEŻKĄ W BUDOWANIU KARIERY ZAWODOWEJ Propozycja Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Tarnowie Tarnów 31 maja 2011 Joanna Wróbel CZYM JEST KARIERA? przebieg pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Badanie uczestników projektów Inwestycja w kadry. Warszawa, grudzień 2011 r.

Badanie uczestników projektów Inwestycja w kadry. Warszawa, grudzień 2011 r. 2011 Badanie uczestników projektów Inwestycja w kadry Warszawa, grudzień 2011 r. Spis treści Informacje o badaniu Informacje o respondentach Sytuacja zawodowa Metryczka Udział w szkoleniu motywy, źródła,

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKI KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI UMK

ŚCIEŻKI KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI UMK Kompetencje Dla Przyszłości rozwój potencjału zawodowego studentów i absolwentów UMK projekt realizowany w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki AGNIESZKA SZYMAOSKA ŚCIEŻKI KARIER

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujących opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujących opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Komunikacja w biznesie realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Celem projektu było: przygotowanie grupy przyszłych liderów społecznych (wykształconych, młodych ludzi) do wejścia na rynek pracy w ramach III sektora

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2012 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3

Bardziej szczegółowo

Gemius SA - od kuchni!

Gemius SA - od kuchni! Gemius SA - od kuchni! Marta Klepka Sofia, 26.10.2011 O firmie Firma badawcza Gemius SA istnieje na polskim rynku od 1999 roku. Kilkuletnia działalność pozwoliła nam stworzyć najwyższej jakości standardy

Bardziej szczegółowo

Badanie rynku pracy. Powiatu Kartuskiego

Badanie rynku pracy. Powiatu Kartuskiego Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Tel. (58) 68-4-52 fax (58) 68-42-9 Badanie rynku pracy Powiatu Kartuskiego Opracowała: Anna Wydmańska Kartuzy, czerwiec 2007 - - - 2 -

Bardziej szczegółowo

Informator Technik Elektryk INFORMATOR TECHNIK ELEKTRYK. www.elektryk2.i365.pl. ZSE nr. 2 w Krakowie Strona 1

Informator Technik Elektryk INFORMATOR TECHNIK ELEKTRYK. www.elektryk2.i365.pl. ZSE nr. 2 w Krakowie Strona 1 INFORMATOR Informator Technik Elektryk TECHNIK ELEKTRYK www.elektryk2.i365.pl ZSE nr. 2 w Krakowie Strona 1 1.Co każdy gimnazjalista powinien wiedzied przy wyborze szkoły? Wybór szkoły należy dokonywad

Bardziej szczegółowo

OFERTA 1. Dla koncernu naftowego poszukujemy osoby na stanowisko: Menadżer ds. Geologii/Rolnictwa/Geodezji Miejsce pracy: cała Polska.

OFERTA 1. Dla koncernu naftowego poszukujemy osoby na stanowisko: Menadżer ds. Geologii/Rolnictwa/Geodezji Miejsce pracy: cała Polska. OFERTA 1 Dla koncernu naftowego poszukujemy osoby na stanowisko: Menadżer ds. Geologii/Rolnictwa/Geodezji Miejsce pracy: cała Polska Obowiązki: nadzorowanie pracy geologów i geofizyków, realizowanie programu

Bardziej szczegółowo

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r.

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r. wmałopolsce branże IT i B&R Kraków, 18 grudnia 2008 r. CEL BADANIA: uzyskanie informacji na temat sytuacji przedsiębiorstw oraz na temat zapotrzebowania na kadry wśród podmiotów gospodarczych działających

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl Gdzie uczą zarządzad zasobami ludzkimi? Częśd pierwsza: Kraków KRAKÓW 2010 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.pl

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Rynek pracy a system edukacji w Polsce

Raport miesiąca - Rynek pracy a system edukacji w Polsce Raport miesiąca - Rynek pracy a system edukacji w Polsce W październiku konsultanci Zielonej Linii przeprowadzili badania dotyczące relacji pomiędzy systemem edukacji a rynkiem pracy w Polsce. Zapytaliśmy

Bardziej szczegółowo

Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2011/2012

Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2011/2012 Akademickie Biuro Karier Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ul. Grunwaldzka 137, pok.112, 82-300 Elbląg tel: (0-55) 629 05 48 tax: (0-55) 629 05 10 Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie nr 3 (30.11.2013r.) - końcowe

Podsumowanie nr 3 (30.11.2013r.) - końcowe Podsumowanie nr 3 (30.11.2013r.) - końcowe W dniu 7 maja 2103r. wysłano link do ankiety do 80 absolwentów z roku akademickiego 2010/2011. W pierwszych 4 miesiącach na ankietę odpowiedziało 58,75% absolwentów

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ABK po stażach i praktykach w WSP TWP. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Przewodnik ABK po stażach i praktykach w WSP TWP. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przewodnik ABK po stażach i praktykach w WSP TWP Interesują mnie staże i praktyki: SHtraining - firma szkoleniowa Praktyki w dziale rekrutacji Praktyki przy organizacji szkoleń otwartych Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Wyniki sondażu pracodawców

Wyniki sondażu pracodawców Jakiego pracownika szukają pracodawcy, czego oczekują kandydaci - wyniki sondażu przeprowadzonego w ramach trzeciej edycji Akademickich Targów Pracy Trójmiasto W środę 19 października 2016 r. na Wydziale

Bardziej szczegółowo

TESTCV.COM - INTERNETOWA PLATFORMA TESTÓW REKRUTACYJNYCH

TESTCV.COM - INTERNETOWA PLATFORMA TESTÓW REKRUTACYJNYCH TESTCV.COM - INTERNETOWA PLATFORMA TESTÓW REKRUTACYJNYCH TestCV.com to innowacyjny serwis świadczący e-usługi, których głównym celem jest usprawnienie procesu naboru i selekcji kandydatów do pracy. Portal

Bardziej szczegółowo

Jak uczą się dorośli Polacy?

Jak uczą się dorośli Polacy? Jak uczą się dorośli Polacy? W ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających trzecią turę badania (a więc przez niemal cały rok 2011 r. i w pierwszej połowie 2012 r.) łącznie 36% Polaków w wieku 18-59/64

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI rocznik 2012 1 Spis treści 1. Uczestnicy badania... 3 2. Ocena studiów przez uczestników badania... 4 2.1 Ogólny poziom zadowolenia ze studiów na Akademii

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Kariery zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach prowadzonych w ramach 27 edycji Akademii Kariery.

Akademickie Centrum Kariery zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach prowadzonych w ramach 27 edycji Akademii Kariery. Akademia Kariery - 27 edycja cyklu szkoleniowego (8-12.04.2013) Akademickie Centrum Kariery zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach prowadzonych w ramach 27 edycji Akademii Kariery. Szkolenia prowadzone

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu Gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie.

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu Gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu Gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone wśród

Bardziej szczegółowo

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych z wykształceniem średnim ogólnokształcącym lub średnim technicznym (nie wymagana MATURA)

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych z wykształceniem średnim ogólnokształcącym lub średnim technicznym (nie wymagana MATURA) 1) Technikum w zawodzie: technik rachunkowości Nazwa zawodu : Technik rachunkowości Symbol cyfrowy zawodu: [431103] Cykl kształcenia: Podbudowa programowa: Kwalifikacje do zdobycia: 2 lata (4 semestry)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE MBE STUDENT INDEX 2013: FINANSE I BANKOWOŚĆ. Audyt, Zarządzanie ryzykiem Doradztwo: Podatkowe, Transakcyjne, Biznesowe

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE MBE STUDENT INDEX 2013: FINANSE I BANKOWOŚĆ. Audyt, Zarządzanie ryzykiem Doradztwo: Podatkowe, Transakcyjne, Biznesowe OGÓLNOPOLSKIE BADANIE MBE STUDENT INDEX 2013: FINANSE I BANKOWOŚĆ Audyt, Zarządzanie ryzykiem Doradztwo: Podatkowe, Transakcyjne, Biznesowe SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. PROFIL RESPONDENTA 3. AUDYT I USŁUGI

Bardziej szczegółowo