PODATKI 2011 KONGRES FUNDACJI ROZWOJU RACHUNKOWOŒCI W POLSCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODATKI 2011 KONGRES FUNDACJI ROZWOJU RACHUNKOWOŒCI W POLSCE"

Transkrypt

1 wiedza stwarza mo liwoœci wiedza stwarza mo liwoœci PODATKI 2011 KONGRES FUNDACJI ROZWOJU RACHUNKOWOŒCI W POLSCE listopada 2010, Warszawa, FUNDACJA BATOREGO, ul. Sapie yñska 10a NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA Zmiany w ustawach o podatkach dochodowych w 2011 roku Aktualne problemy CIT Bilansowe aspekty sprawozdania Koszty uzyskania przychodów bie ¹ce kontrowersje orzecznicze Abonamenty medyczne Inne zagadnienia z zakresu PIT bie ¹ce stanowisko organów podatkowych i s¹dów Zasady dokonywania korekt deklaracji,,kontrola krzy owa i obowi¹zki informacyjne po zmianach w ustawie o kontroli skarbowej Zmiany w zakresie stosowania PKWiU oraz zmiany w zakresie zwolnieñ VAT Nowe stawki VAT: 5, 8, 23% - co siê zmieni? Faktury elektroniczne i faktury przesy³ane elektronicznie co wynika z aktualnie obowi¹zuj¹cych przepisów? Planowane zmiany. Nieodp³atne przekazania towarów Odliczenie podatku zwi¹zanego z samochodami i paliwem Zmiany dotycz¹ce kas fiskalnych DO UDZIA U ZAPRASZAMY G³ównych ksiêgowych Samodzielnych ksiêgowych Dyrektorów finansowych Specjalistów ds. kadr i p³ac Biura rachunkowe Firmy doradcze Kancelarie prawne DZIEÑ SPECJALNY PODATKOWE ZAMKNIÊCIE ROKU 2010 Fundacja Rozwoju Rachunkowoœci w Polsce 17 listopada 2010 Warszawa, ul. Œwieradowska 43 Partnerzy merytoryczni Partner prawny

2 Podatki listopada 2010, Warszawa, FUNDACJA BATOREGO, ul. Sapie yñska 10a Czy wiesz co Ciê czeka w 2011roku? Ju 15 listopada rozpocznie siê organizowany przez Fundacjê Rozwoju Rachunkowoœci w Polsce Kongres, który przybli y Pañstwu zakres nadchodz¹cych zmian w podatkach. Uczestnictwo w tym przedsiêwziêciu pozwoli Pañstwu unikn¹æ pomy³ek, które powstaj¹ wskutek nieprawid³owych rozliczeñ. Zdobyta wiedza z zakresu VATu, CITu oraz PITu zapewni Pañstwu solidne wsparcie w radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami oraz pomo e efektywnie rozwi¹zaæ problemy z praktyki gospodarczej. Udzia³ w Kongresie pomo e Pañstwu unikn¹æ konsekwencji wi¹ ¹cych siê z ewentualnym niedostatkiem znajomoœci zagadnieñ przedstawionych w programie. Polecamy Pañstwu skorzystanie z mo liwoœci wzbogacenia swojej praktycznej wiedzy dziêki najlepszym ekspertom z dziedziny podatków na polskim rynku. Zapraszamy serdecznie na dwa dni, które bêd¹ nieocenion¹ inwestycj¹ zarówno dla Pañstwa jak i firmy, któr¹ Pañstwo reprezentujecie. Piotr Stefañczyk Prezes Zarz¹du

3 Podatki listopada 2010, Warszawa, FUNDACJA BATOREGO, ul. Sapie yñska 10a 15 listopada 2010 (wtorek) Przewodnicz¹cy pierwszej czêœci dnia: Rafa³ Iniewski, Przewodnicz¹cy Rady Podatkowej Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan 8.15 Rejestracja, powitalna kawa 8.45 Powitanie goœci przez Prezesa Fundacji Rozwoju Rachunkowoœci w Polsce - Piotra Stefañczyka oraz Przewodnicz¹cego Rady Podatkowej Lewiatan - Rafa³a Iniewskiego Zmiany w ustawach o podatkach dochodowych w 2011 roku Zwolnienia dla zagranicznych funduszy emerytalnych i inwestycyjnych Operacje z wykorzystaniem spó³ek osobowych Operacje przekszta³ceniowe zasada kontynuacji wyceny Wymiana udzia³ów Pracownicze programy emerytalne Inne zmiany Prelegent: Rafa³ Iniewski, Przewodnicz¹cy Rady Podatkowej Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan Zmiany w ustawie CIT w 2011 roku Zwolnienia podmiotowe dotycz¹ce zagranicznych funduszy emerytalnych i inwestycyjnych Wniesienie aktywów w postaci zorganizowanej czêœci przedsiêbiorstwa Zmiany dotycz¹ce zwolnienia z podatku u Ÿród³a wyp³acanych dywidend i nale noœci licencyjnych Inne zmiany Prelegent: Adrian Artowicz, Dyrektor Departamentu Podatków Bezpoœrednich, ECDDP Zmiany w ustawie PIT w 2011 roku Przeliczanie przychodów i kosztów w walucie obcej Pracownicze programy emerytalne definicja Zmiany dotycz¹ce transakcji wymiany udzia³ów Opodatkowanie rycza³tem drobnych zleceñ Prelegent: Jacek Bajson, Dyrektor, TPA Horwath Spó³ki osobowe zmiany od 2011 roku Opodatkowanie wk³adów do spó³ek osobowych Skutki likwidacji i wyst¹pienia wspólnika ze spó³ki Zasady dotycz¹ce amortyzacji sk³adników maj¹tkowych momencie przekszta³cenia spó³ki Bie ¹ce kontrowersje ustawa CIT i PIT Prelegent: Marcin Jamro y, Doradca Podatkowy, Rödl & Partner Przerwa kawowa PODATKI DOCHODOWE Koszty uzyskania przychodów bie ¹ce kontrowersje orzecznicze Koszty reprezentacji, w tym zagadnienie obiadów dla kontrahenta Koszty zwi¹zane z podwy szeniem kapita³u (w oczekiwaniu na uchwa³ê NSA) Koszty zwi¹zane z przedterminowym rozwi¹zaniem umowy Koszty us³ug niematerialnych Zasady rozliczania kosztów w czasie Prelegent: Ewelina Bugaj, Doradca Podatkowy, MMR Consulting Spó³ka Doradztwa Podatkowego Abonamenty medyczne Uchwa³a NSA Skutki praktyczne i sposoby ograniczenia ryzyk Prelegent: Pawe³ Jab³onowski, Doradca Podatkowy, Cha³as i Wspólnicy Kancelaria Prawna Inne zagadnienia z zakresu PIT bie ¹ce stanowisko organów podatkowych i s¹dów Œwiadczenia pracownicze (m.in. szkolenia) Zastosowanie koncepcji praw autorskich przy wynagradzaniu pracowników Podró e s³u bowe Akcje pracownicze Prywatne u ytkowanie samochodu osobowego stanowiska organów podatkowych oraz propozycje zmian do ustawy Prelegent: Jacek Bajson, Dyrektor, TPA Horwath Lunch Przewodnicz¹cy drugiej czêœci dnia: Pawe³ Jab³onowski, Doradca Podatkowy, Cha³as i Wspólnicy Kancelaria Prawna WYBRANE ZAGADNIENIA PROCEDURY PODATKOWEJ Zasady dokonywania korekt deklaracji Ograniczenia mo liwoœci korekty w zwi¹zku z kontrol¹ lub postêpowaniem (po zmianie ustawy o kontroli skarbowej) Skutki korekty Korekta a obni ona stawka odsetek za zw³okê od zaleg³oœci podatkowych Przypadek szczególny korekta dokonana przez organ podatkowy Prelegent: Hanna Filipczyk, Doradca Podatkowy, Accreo Taxand Kontrola krzy owa po zmianach w ustawie o kontroli skarbowej Istota tzw. kontroli krzy owej Zakres przedmiotowy i podmiotowy kontroli krzy owej Kontrola krzy owa a prawo do korekty deklaracji Prelegent: Dorota Œlizawska, Doradca Podatkowy, PKF TAX VAT Zmiany w zakresie stosowania PKWiU oraz zmiany w zakresie zwolnieñ VAT Zmiany w zakresie stosowania PKWiU oraz zmiany w zakresie zwolnieñ VAT Zmiany dotycz¹ce katalogu oraz zakresu zwolnieñ (m. in. us³ugi w zakresie opieki medycznej, us³ugi edukacji, us³ugi finansowe oraz ubezpieczeniowe) Prelegent: Krzysztof Komorniczak, Doradca Podatkowy, ECDDP Zakoñczenie pierwszego dnia konferencji

4 Podatki listopada 2010, Warszawa, FUNDACJA BATOREGO, ul. Sapie yñska 10a 16 listopada 2010 (œroda) Przewodnicz¹cy drugiego dnia: ukasz Jamróz, Doradca Podatkowy, Accreo Taxand 9.00 Rejestracja, powitalna kawa Nowe stawki VAT: 5, 8, 23% - co siê zmieni? Nowe stawki (w tym specyficzne zmiany: mieszkania, czasopisma) Œwiadczenia na prze³omie roku (w tym rejestry, deklaracje) Wp³yw zmian na zawarte umowy Zaliczki na poczet dostaw dokonanych w 2011 r. Prelegent: ukasz Jamróz, Doradca Podatkowy, Accreo Taxand Faktury elektroniczne i faktury przesy³ane elektronicznie co wynika z aktualnie obowi¹zuj¹cych przepisów? Jakie s¹ ich planowane zmiany? przesy³anie faktur papierowych tzw. drog¹ elektroniczn¹ (faks, mail, Internet) przechowywanie faktur papierowych w formie elektronicznej sposoby gwarantowania autentycznoœci faktur elektronicznych z uwzglêdnieniem planowanych zmiana prawa krajowego i wspólnotowego faktury koryguj¹ce i duplikaty faktur papierowych i elektronicznych Prelegent: Grzegorz Mularczyk, Doradca Podatkowy, MMR Consulting Spó³ka Doradztwa Podatkowego Przerwa kawowa VAT Nieodp³atne przekazania towarów Dotychczasowa praktyka i orzecznictwo Planowane zmiany przepisów Konsekwencje zmian Prelegent: Rados³aw Piekarz, Doradca Podatkowy, Taxperience Odliczenie podatku zwi¹zanego z samochodami i paliwem Nowe przepisy nowe ograniczenia Orzecznictwo i praktyka dotycz¹ca samochodów osobowych Prelegent: Pawe³ Jab³onowski, Doradca Podatkowy, Cha³as i Wspólnicy Kancelaria Prawna Lunch Zmiany dotycz¹ce kas fiskalnych Planowane przepisy ustawy dotycz¹ce badania i kontrolowania kas fiskalnych Zakres podmiotów zwolnionych z obowi¹zku korzystania z kas fiskalnych Problemy praktyczne zwi¹zane z ewidencjonowaniem sprzeda y przy pomocy kas fiskalnych Prelegent: Tomasz Siennicki, Doradca Podatkowy, Kolibski, Nikoñczyk, Dec i Partnerzy Inne zmiany Nowy schemat opodatkowania handlu z³omem / uprawnieniami do emisji CO2 Zmiany w zakresie obowi¹zku rozliczania podatku przez us³ugobiorcê/ nabywcê towarów Wspó³czynnik sprzeda y Zmiany dotycz¹ce importu towarów rozliczanego w deklaracji VAT-7 Inne (zawieszenie dzia³alnoœci przez podatnika VAT-UE, rozpoczêcie procedury wywozu, przedstawiciel podatkowy) Zmiana klasyfikacji statystycznych, nowe zakresy zwolnieñ od podatku, w tym: zmiana zakresu zwolnieñ edukacyjnych, opieki zdrowotnej, us³ug finansowych oraz nowe zwolnienia dotycz¹ce us³ug œwiadczonych przez tzw. niezale ne grupy osób. Prelegent: ukasz Jamróz, Doradca Podatkowy, Accreo Taxand Zakoñczenie konferencji

5 Adrian Artowicz, Dyrektor Departamentu Podatków Bezpoœrednich, ECDDP Doradca podatkowy; absolwent Wydzia³ Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukoñczy³ tak e Studia Prawa Angielskiego i Prawa Europejskiego (Uniwersytet Warszawski, University of Cambridge); autor i wspó³autor ksi¹ ek i artyku³ów z zakresu prawa podatkowego (podatku od towarów i us³ug, podatku dochodowego od osób prawnych). Specjalizuje siê w obs³udze podmiotów gospodarczych w zakresie doradztwa podatkowego oraz obs³ugi sporów podatkowych. Interesuje siê opodatkowaniem spó³ek kapita³owych oraz procedur¹ s¹dowo- administracyjn¹. Wyk³adowca problematyki podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od towarów i us³ug. Jacek Bajson, Doradca Podatkowy, Przewodnicz¹cy Zarz¹du Mazowieckiego Oddzia³u Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz wiceprzewodnicz¹cy grupy PIT i CIT Rady Podatkowej Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan W latach zwi¹zany by³ z firm¹ Ernst& Young, od 2003 jako partner w dziale podatkowym.w okresie wspó³pracowa³ z firm¹ MDDP, a nastêpnie do 2009 roku by³ dyrektorem w dziale podatkowym PricewaterhouseCoopers. Obecnie wspó³pracuje z firm¹ doradcz¹ TPA Horwath, pe³ni¹c w niej funkcjê dyrektora zespo³u ds. PIT. Specjalizuje siê w dziedzinie podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeniach spo³ecznych, szczególnie w zakresie tworzenia efektywnych podatkowo struktur zatrudnienia i wynagradzania, planowania podatkowego dla pracowników delegowanych oraz interpretacji umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Redaktor komentarza do ustawy o podatku od osób fizycznych, autor licznych publikacji i artyku³ów prasowych. Wyk³adowca na wielu szkoleniach krajowych i zagranicznych. Jacek jest absolwentem Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ewelina Bugaj, Doradca Podatkowy, MMR Consulting Spó³ka Doradztwa Podatkowego Absolwentka Uniwersytetu ódzkiego, kierunek: rachunkowoœæ i finanse. S³uchacz Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu oraz Prawa Spó³ek na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje siê w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych i rachunkowoœci podatkowej. Posiada wieloletnie doœwiadczenie w zakresie prawa podatkowego oraz rachunkowoœci podatkowej zdobywane m.in. w Ernst & Young. Klienci z którymi wspó³pracowa³a to zarówno polskie jak i zagraniczne podmioty gospodarcze z ró nych bran. Wyk³adowca na szkoleniach o tematyce z zakresu rachunkowoœci i prawa podatkowego. Hanna Filipczyk, Doradca Podatkowy, Accreo Taxand Hanna jest absolwentk¹ Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu, kierunków: prawo i filozofia., w zawodzie pracuje od 2001 r. Specjalizuje siê w zagadnieniach z zakresu kontroli podatkowych i skarbowych, postêpowañ podatkowych i s¹dowoadministracyjnych. Œwiadczy klientom pomoc w sporach z w³adzami skarbowymi. Zajmuje siê tak e problemami podatkowymi z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych. Autorka licznych artyku³ów w specjalistycznej prasie podatkowej i prasie codziennej. Rafa³ Iniewski, Doradca Zarz¹du i Przewodnicz¹cy, Rada Podatkowa Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan Radca prawny, partner w InCorpore Banach Iniewski Stradomski. Specjalista w zakresie prawa finansowego, w szczególnoœci zagadnieñ ³¹cz¹cych elementy prawa podatkowego z prawem prywatnym. Doradza równie w zakresie aspektów prawnych government affairs. Cz³onek grup eksperckich przy Komisji Europejskiej oraz w grupach roboczych BusinessEurope. Poprzednio m.in.: w latach wspó³pracownik Baker&McKenzie, w latach dyrektor Departamentu Prawnego PKPP Lewiatan; w latach konsultant w NICOM Consulting Sp. z o.o., cz³onek rad nadzorczych spó³ek portfela VI NFI Magna Polonia S.A. W 2006 r. doradca w Ministerstwie Finansów. W latach Cz³onek Rady Celno- Akcyzowej przy Ministrze Finansów. Przez wiele lat bra³ udzia³ w pracach komisji sejmowych, zespo³ów rz¹dowych oraz w opracowywaniu kilkudziesiêciu przepisów z zakresu VAT, CIT, PIT, ordynacji podatkowej oraz ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej. Pawe³ Jab³onowski, Doradca podatkowy, Szef Departamentu Podatkowego w Kancelarii Prawnej Cha³as i Wspólnicy Specjalizuje siê w analizie prawnej i doradztwie z zakresu podatku od towarów i us³ug oraz podatków dochodowych. Posiada wieloletnie doœwiadczenie w doradztwie podatkowym na rzecz zarówno polskich, jak i zagranicznych podmiotów gospodarczych. Na co dzieñ przygotowuje dla klientów kancelarii opinie prawne z zakresu ich obowi¹zków podatkowych oraz koordynuje prace zwi¹zane z przeprowadzaniem analiz podatkowych. Wystêpuje w charakterze pe³nomocnika przed organami podatkowymi I i II instancji oraz w postêpowaniach w zakresie s¹dowej kontroli decyzji administracyjnych przed wojewódzkimi s¹dami administracyjnymi i NSA. W trakcie dotychczasowej praktyki zawodowej doradza³ m.in. klientom z bran y deweloperskiej, budowlanej, energetycznej, lotniczej, FMCG oraz instytucji sektora publicznego, w tym fundacji i stowarzyszeñ. Wielokrotny prelegent na konferencjach z zakresu prawa podatkowego, organizowanych przez Informedia Polska, Business Centre Club, Polski Instytut Dyrektorów oraz Izbê Przemys³owo-Handlow¹ w Krakowie. Wyk³adowca na szkoleniach o tematyce podatkowej, organizowanych dla klientów Kancelarii Prawnej Cha³as i Wspólnicy. Na sta³e wspó³pracuje z Dziennikiem Gazet¹ Prawn¹ oraz wieloma innymi polskimi wydawnictwami. Jest wspó³autorem publikacji ksi¹ kowej Ordynacja podatkowa. Komentarz do nowelizacji Na jego opinie powo³uj¹ siê liczne stacje telewizyjne i radiowe. Marcin Jamro y, Doradca Podatkowy, Rödl & Partner Doktor nauk ekonomicznych, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiêbiorstwa Szko³y G³ównej Handlowej w Warszawie, kierownik Podyplomowych Studiów Miêdzynarodowego Prawa i Planowania Podatkowego, partner w Rödl & Partner, doradca podatkowy, radca prawny, autor lub wspó³autor kilkunastu publikacji ksi¹ kowych, w tym "Dokumentacja podatkowa cen transferowych", "Obni anie ciê arów podatkowych", "Praca cudzoziemców w Polsce". ukasz Jamróz, Doradca Podatkowy, Accreo Taxand Absolwent Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szko³y G³ównej Handlowej. Od 2007 r. wpisany na listê doradców podatkowych. ukasz zajmuje siê doradztwem podatkowym od 2004 roku. Doœwiadczenie zdobywa³ w Ernst & Young. Do Accreo do³¹czy³ w 2007 r. Jest absolwentem Szko³y G³ównej Handlowej oraz Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowa³ tak e na Uniwersytecie w Uppsali (Szwecja). Jako doradca podatkowy ukasz zajmuje siê przede wszystkim zagadnieniami zwi¹zanymi z podatkiem od towarów i us³ug. Jest autorem licznych artyku³ów o tematyce podatkowej zarówno w prasie codziennej (Rzeczpospolita, Gazeta Prawna) jak i czasopismach fachowych (Jurysdykcja podatkowa, Prawo i Podatki, Europejski Przegl¹d S¹dowy). Krzysztof Komorniczak, Prezes, ECDDP Doradca podatkowy; prawnik; przez szereg lat wspó³pracownik wielu firm doradztwa podatkowego; autor i wspó³autor ksi¹ ek i publikacji z zakresu prawa podatkowego; specjalizuje siê w zagadnieniach zwi¹zanych z podatkiem od towarów i us³ug oraz podatkiem od czynnoœci cywilnoprawnych; wspó³autor ekspertyz i opinii dotycz¹cych prawa podatkowego dla Sejmu RP; uznany wyk³adowca problematyki podatku od towarów i us³ug. Grzegorz Mularczyk, Doradca Podatkowy, MMR Consulting Spó³ka Doradztwa Podatkowego Specjalizuje siê w obs³udze podmiotów gospodarczych w zakresie podatków poœrednich, ze szczególnym uwzglêdnieniem podatku od towarów i us³ug, oraz w zakresie postêpowañ podatkowych oraz s¹dowoadministracyjnych zwi¹zanych z podatkami poœrednimi; zajmuje siê g³ównie obs³ug¹ podmiotów gospodarczych z sektorów: produkcja, handel i dystrybucja, turystyka, sektor finansów publicznych, nieruchomoœci oraz media. Rozpocz¹³ swoj¹ karierê w zakresie doradztwa podatkowego w 1996 r., w którym nawi¹za³ wspó³pracê z Instytutem Studiów Podatkowych w Warszawie; od 2000 r. pracowa³ jako konsultant podatkowy a nastêpnie jako doradca podatkowy dla miêdzynarodowych firm doradczych: Andersen ( ) oraz Ernst&Young ( ). Od 2004 r. pracuje jako doradca podatkowy w MMR Consulting Sp. z o.o. Spó³ka Doradztwa Podatkowego (obecna nazwa), w której pe³ni jednoczeœnie funkcjê Wiceprezesa Zarz¹du. Ukoñczy³ w 1998 r. Wydzia³ Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. W latach bra³ udzia³ w wielu szkoleniach krajowych, jak i miêdzynarodowych w zakresie podatków, ze szczególnym uwzglêdnieniem podatku VAT (USA, Francja, Holandia). Jest wspó³autorem wielu publikacji ksi¹ kowych, w tym m.in. czterech komentarzy do ustawy o VAT (wyd. Instytut Studiów Podatkowych 1998 r., wyd. C.H. BECK 2001, wyd. LEXIS NEXIS 2003, wyd. LEXIS NEXIS 2006), komentarza do Dyrektyw Rady UE dotycz¹cych wspólnego systemu podatku od wartoœci dodanej (wyd. C.H. Beck 2003), a tak e wielu publikacji prasowych, publikowanych m.in. w Monitorze Podatkowym, Biuletynie ISP, Gazecie Wyborczej, Rzeczpospolitej. Jest równie cenionym i uznanym wyk³adowc¹, który w czasie swojej praktyki zawodowej przeprowadzi³ kilkaset szkoleñ i wyk³adów, w których uczestnikami byli zarówno pracownicy s³u b ksiêgowych, aparatu skarbowego i administracji pañstwowej, doradcy podatkowi, jak i kadra zarz¹dzaj¹ca przedsiêbiorstw odpowiedzialna za sprawy podatkowe i finansowe. Rados³aw Piekarz, Doradca Podatkowy, Manager w Taxperience Radek posiada ponad 7-letnie doœwiadczenie w doradztwie podatkowym zdobyte podczas pracy w PricewaterhouseCoopers oraz Taxperience jako doradca podatkowy (nr wpisu ). Jego specjalizacj¹ s¹ podatki poœrednie oraz prawo celne. Radek jest autorem licznych artyku³ów z zakresu prawa podatkowego i celnego. Ponadto obszarem zainteresowañ Radka s¹ zwi¹zki pomiêdzy prawem celnym (wartoœci¹ celn¹ i wycen¹ dla potrzeb celnych) a cenami transferowymi. Radek jest wyk³adowc¹ na szkoleniach podatkowych z zakresu opodatkowania spó³ek kapita³owych. Tomasz Siennicki, Doradca Podatkowy, Kolibski, Nikoñczyk, Dec i Partnerzy Tomasz Siennicki jest prawnikiem, doradc¹ podatkowym, ponadto absolwentem podyplomowego studium z zakresu rachunkowoœci i finansów przedsiêbiorstw, autor licznych artyku³ów o tematyce podatkowej publikowanych w prasie specjalistycznej, jak równie wspó³autorem docenianych wœród fachowców komentarzy do podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, wydawanych corocznie przez wydawnictwo C.H. Beck. Tomasz Siennicki posiada 11-letnie doœwiadczenie zawodowe z zakresu podatków, które zdobywa³ pocz¹tkowo w organach podatkowych, a nastêpnie wspó³pracuj¹c z uznanymi na polskim rynku kancelariami doradztwa podatkowego: Marciniuk i Wspólnicy oraz O óg i Wspólnicy. W kancelarii O óg i Wspólnicy kierowa³ zespo³em podatków poœrednich (VAT i akcyza). Zawodowe zainteresowania Tomasza koncentruj¹ siê na zagadnieniach zwi¹zanych z podatkiem od towarów i us³ug (w tym w aspekcie miêdzynarodowym), podatkiem akcyzowym i procedur¹ podatkow¹ oraz wybranych zagadnieniach z zakresu podatków dochodowych. Dorota Œlizawska, Doradca podatkowy, PKF TAX Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukoñczy³a równie studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim dotycz¹ce zagadnieñ prawa rynku kapita³owego. W latach pracowa³a w s³u bach finansowych przedsiêbiorstw o ró nym profilu gospodarczym, dlatego zna i rozumie problemy podatników od podszewki. Prowadzi³a rozliczenia podatkowe ma³ych przedsiêbiorców, wystêpowa³a w ich imieniu przed organami podatkowymi sporz¹dzaj¹c ró ne wnioski, sk³adaj¹c wyjaœnienia. Od 2007 r. pracuje jako doradca podatkowy w PKF TAX Sp. z o.o. zajmuj¹c siê bie ¹cym doradztwem podatkowym, w szczególnoœci z zakresu podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomoœci, przegl¹dami podatkowymi w podmiotach gospodarczych a tak e analizami podatkowymi due diligence. Jest autork¹ wielu skarg do s¹dów administracyjnych w sprawach podatkowych, reprezentuje tak e podatników przed tymi s¹dami. Jak dot¹d prowadzi³a szkolenia z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych oraz kontroli skarbowej i podatkowej.

6 PODATKOWE ZAMKNIÊCIE ROKU 2010 Fundacja Rozwoju Rachunkowoœci w Polsce 17 listopada 2010, Warszawa, ul. Œwieradowska 43 NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA: Roczne sprawozdanie finansowe postawa do rozliczenia zobowi¹zania podatkowego Podatkowe zamkniêcie roku Roczne obowi¹zki podatnika jako p³atnika Wyp³ata i otrzymanie dywidendy obowi¹zki podatkowe Istotne zmiany w podatku od towarów i us³ug w 2010 DO UDZIA U ZAPRASZAMY: Specjalistów ds. kadr i p³ac Samodzielnych ksiêgowych G³ównych ksiêgowych Biura rachunkowe Firmy doradcze Kancelarie prawne PROWADZ CY DZIEÑ SPECJALNY HENRYK GRYCHTO doradca podatkowy wpisany pod Nr 815 na list¹ doradców podatkowych MF. Od 1994 roku prowadzi na Œl¹sku w³asn¹ Kancelariê Podatkow¹ i Biuro Rachunkowe. Wybitny specjalista w zakresie prawa podatkowego, rachunkowoœci i sprawozdawczoœci finansowej. Potrafi swoj¹ eksperck¹ wiedzê w zakresie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa oraz interpretacji organów skarbowych prze³o yæ na konkretne projekty i praktyczne rozwi¹zania. Od kilku lat prowadzi wyk³ady dla Centrum Szkoleniowego FRR sp. z o.o., m.in. z podatku dochodowego od osób prawnych, które otrzymuj¹ od s³uchaczy zawsze najwy sze noty. Obszary specjalizacji: Podatki, Rachunkowoœæ, Sprawozdawczoœæ finansowa Prowadz¹cy: Henryk Grychto³, Doradca Podatkowy Rejestracja uczestników, powitalna kawa ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PODSTAW DO ROZLICZENIA ZOBOWI ZANIA PODATKOWEGO Rok obrotowy, podatkowy a rok kalendarzowy dzieñ bilansowy Sk³adniki rocznego sprawozdania finansowego Rachunek zysków i strat baza do ustalenia podstawy opodatkowania Ró nice trwa³e i przejœciowe miêdzy wynikiem bilansowym a podstaw¹ opodatkowania Koszty bilansowe a koszty bêd¹ce kosztami uzyskania koszty bezpoœrednie i poœrednie koszty podatkowe okres zaliczenie w kup koszty trwale nie bêd¹ce kup Przychody bilansowe a przychody zwolnione i nie podlegaj¹ce opodatkowaniu przychody nie bêd¹ce przychodami podatkowymi i nie podlegaj¹ce opodatkowaniu moment zaliczenia przychodów w przychody podatkowe Wynik brutto a podstawa opodatkowania Roczne zobowi¹zanie w zakresie PDOP Przerwa kawowa PODATKOWE ZAMKNIÊCIE ROKU Miesiêczne zaliczki na PDOP Formy uproszczone p³acenia zaliczek Podatkowe zamkniêcie roku zeznanie roczne, terminy Zdarzenia zasz³e po zakoñczeniu roku a przed sporz¹dzeniem sprawozdania Zap³ata podatku Przerwa kawowa ROCZNE OBOWI ZKI PODATNIKA JAKO P ATNIKA Bie ¹ce rozliczanie zaliczek na PDOF jako p³atnik informacje i oœwiadczenia pracownicze Zeznanie roczne PIT-4R, terminy i zakres informacyjny Informacje dla pracowników i w³aœciwych urzêdów skarbowych PIT-11 PIT Lunch WYP ATA i OTRZYMANIE DYWIDENDY OBOWI ZKI PODATKOWE Opodatkowanie dywidend wyp³acanych przez podmioty maj¹ce siedzibê na terytorium kraju Stawki i terminy podatkowe Zwolnienia podatkowe warunki Informacje przekazywane odbiorcom dywidendy i U.S. Dywidendy wyp³acane w walucie obcej Dywidendy otrzymywane przez podmioty polskie od podmiotów maj¹cych siedzibê w krajach trzecich zasady opodatkowania i stawki podatkowe ulgi i odliczenia warunki zastosowania Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zasady stosowania Przerwa kawowa ISTOTNE ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I US UG W 2010 Import us³ug Miejsce œwiadczenia us³ug transakcje na rzecz podatników B2B transakcje na rzecz konsumentów B2C us³ugi transportowe przewóz osób przewóz towarów transport miêdzynarodowy us³ugi uszlachetniania krótkotrwa³y wynajem œrodków transportu katalog wyj¹tków Informacje podsumowuj¹ce rejestracja VAT-UE Zwrot VAT zagranicznego dla polskich podatników Ma³y podatnik rozliczanie i zap³ata podatku, terminy - zasady Zakoñczenie Dnia specjalnego

NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO

NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO Konferencja NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO Prelegenci Konferencji: 16 17 marca 2010, Hotel Polonia Palace, Warszawa Zakres nowych zadañ i kompetencji Prezesa URE w œwietle nadchodz¹cych zmian Prawa Energetycznego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE WINDYKACYJNE Case studies

STRATEGIE WINDYKACYJNE Case studies STRATEGIE WINDYKACYJNE Case studies 26-27 paÿdziernika 2011, Warszawa Hotel Jan III Sobieski II Skuteczne metody dzia³ania w postêpowaniu upad³oœciowym study Pekao Bank Hipoteczny SA Bezpieczne umowy jako

Bardziej szczegółowo

Wytrwale z najlepszymi

Wytrwale z najlepszymi Biuletyn rachunkowoœci i podatków 4 2009 Rachunkowoœæ zabezpieczeñ zabezpieczenie przep³ywów pieniê nych Obecne transakcje gospodarcze obarczone s¹ coraz wiêkszym ryzykiem, które wynika ze zmian takich

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI Konferencja Miêdzynarodowa ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI 22-23 wrzeœnia Golden Floor Plaza, Budynek Millenium Plaza, al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA:

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji:

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji: Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji Konferencja Dyrektywa IPPC, LCP, Technologie CCS Prelegenci Konferencji: 12-13 paÿdziernika 2009, Hotel Polonia Palace,

Bardziej szczegółowo

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa 8-9 czerwca r., Hotel Marriott, Warszawa WŒRÓD PRELEGENTÓW: SPOTKAJMY SIÊ JU PO RAZ 6! UNIKALNE WYDARZENIE O NAJD U SZEJ HISTORII! Bo ena Batycka Batycki S.A. Krzysztof Gradecki EKO Holding Pedro Martinho

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym

Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym Wyj¹tkowa debata! Kluczowi eksperci! W konferencji udzia³ bior¹: Wojciech Dziomdziora Kancelaria Cottyn - Lecoutre Eugeniusz Gaca KIGEiT Wojciech Ha³ka Instytut ¹cznoœci Tadeusz Jarmuziewicz Sejm RP Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych Andrzej Michalik Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych 1 Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych Copyright 2004 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Konferencja portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa. Sponsorzy Konferencji:

Konferencja portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa. Sponsorzy Konferencji: Konferencja portalu TaxFin.pl Podatki CIT i VAT - istotne zmiany w praktyce 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa Sponsorzy Konferencji: Partnerzy merytoryczni: Partnerzy: Patroni medialni: Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report

Raport Roczny Annual Report Raport Roczny Annual Report 2000 1 2 Spis treœci 3 4 Zarz¹d Banku 7 Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci Banku SPRAWOZDANIE FINANSOWE 17 Opinia bieg³ego rewidenta 19 Rachunek zysków i strat 20 Bilans 22

Bardziej szczegółowo

FORUM GAZU I ENERGII J DROWEJ 2011

FORUM GAZU I ENERGII J DROWEJ 2011 KONFERENCJA MIÊDZYNARODOWA FORUM GAZU I ENERGII J DROWEJ 2011 30-31 maja 2011 roku, Hotel Warszawianka ****, Jachranka k. Warszawy www.mostwanted.pl/konferencje dr in. Krzysztof Biernat, Tomasz Karaœ,

Bardziej szczegółowo

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa. Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.pl RAPORT ROCZNY 2013 Jesteś odpowiedzialny wyłącznie za zapłatę

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2014

Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2014 Konferencja portalu TaxFin.pl Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2014 26-27 lutego 2014 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy Merytoryczni: Prelegenci: Andrzej Paczuski, Partner Kancelarii

Bardziej szczegółowo

VI KONGRES OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH

VI KONGRES OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH Gdzie szukaæ oszczêdnoœci, jak budowaæ relacje z dostawcami VI KONGRES OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH 26-27 paÿdziernika 2010 r., Hotel Le Méridien Bristol, Warszawa W jaki sposób wejœæ na rynki wschodnioazjatyckie

Bardziej szczegółowo

CNG. Dostêpnoœæ i mo liwoœci wykorzystania w Polsce. Konferencja. Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny

CNG. Dostêpnoœæ i mo liwoœci wykorzystania w Polsce. Konferencja. Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny Zaproszeni prelegenci: Polska Izba Paliw P³ynnych Polska Izba Motoryzacji Koalicja na Rzecz Autogazu Akademia Górniczo-Hutnicza Dolnoœl¹ska Spó³ka Dolnoœl¹skie Linie

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI. Art. 1. Zakres podmiotowy... 5

Spis tre ci. Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI. Art. 1. Zakres podmiotowy... 5 Spis tre ci Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI ROZDZIA 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania... 3 Art. 1. Zakres podmiotowy... 5 Art. 1a. Podatkowa grupa kapita owa... 5 I. Uwagi ogólne... 8 II. Podmioty

Bardziej szczegółowo

Podatkowe Komentarze Tematyczne. Zatrudnianie Polaków za granic¹ i obcokrajowców w Polsce

Podatkowe Komentarze Tematyczne. Zatrudnianie Polaków za granic¹ i obcokrajowców w Polsce Podatkowe Komentarze Tematyczne Zatrudnianie Polaków za granic¹ i obcokrajowców w Polsce Polecamy nasze publikacje z zakresu prawa podatkowego: André Helin, Krzysztof G. Szymañski RACHUNKOWOŒÆ I OPODATKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

MARKETING ZINTEGROWANY

MARKETING ZINTEGROWANY II Forum NAJWIÊKSZE DOROCZNE SPOTKANIE BRAN Y MARKETINGOWEJ MARKETING ZINTEGROWANY Nowa era komunikacji z klientem 27 28 kwietnia 2010, Hotel Sofitel Victoria, Warszawa GOŒCIE SPECJALNI Alastair Tempest

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW POLSKA FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW wrzesieñ - listopad 2000 rok Konferencja jest finansowana ze œrodków Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREĝCI ROZDZIAà I. AMORTYZACJA

SPIS TREĝCI ROZDZIAà I. AMORTYZACJA SPIS TRE CI ROZDZIA I. AMORTYZACJA... 37 A. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA... 37 1. rodki trwa e i warto ci niematerialne a koszty uzyskania przychodu...37 2. Aktualizacja warto ci a koszt sprzeda y...38 3. Odpisy

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji

EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji KONGRES PRAWNIKÓW & COMPLIANCE MANAGERÓW IN-HOUSE EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji 22-23 Kwietnia 2015r. Warszawa, Hotel Sheraton

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŒCI wydanie drugie Warszawa 2012 WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń wrzesień październik 2014 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê 2.916.000 Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych CA IB Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Pro Lokata publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Niniejszy Prospekt udostêpniany

Bardziej szczegółowo

Konferencja PROMOCJA SPRZEDA Y Szerokie spojrzenie na najskuteczniejsze narzêdzia promocji sprzeda y, stosowane przez czo³owych graczy na rynku

Konferencja PROMOCJA SPRZEDA Y Szerokie spojrzenie na najskuteczniejsze narzêdzia promocji sprzeda y, stosowane przez czo³owych graczy na rynku Udana promocja: komponenty trafnej komunikacji PROMOCJA SPRZEDA Y Szerokie spojrzenie na najskuteczniejsze narzêdzia promocji, stosowane przez czo³owych graczy na rynku 14 15 wrzeœnia 2010, Hotel Le Méridien

Bardziej szczegółowo