Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Dolnośląskie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Dolnośląskie"

Transkrypt

1 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Dolnośląskie METODY KSIĘGOWOŚCI SAMODZIELNE PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYZNANYCH PRZEZ POWIAT DOTACJI 12 grudnia 2008 Barbara Leśna

2 Organizacja pozarządowa - definicje To organizacja obywatelska (załoŝona przez obywateli lub ich organizacje) działająca z inicjatywy własnej na rzecz wybranego interesu publicznego Niebędąca jednostką sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałająca w celu osiągnięcia zysku, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, utworzona na podstawie przepisów ustawy, w tym fundacja i stowarzyszenie źródło ustawa o działalności poŝytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. nr 96, poz.873 z późn. zm

3 Działalność statutowa nieodpłatna Działalność statutowa, to działalność organizacji w części obejmującej działalność poŝytku publicznego, za którą organizacja nie pobiera opłat (wynagrodzenia).

4 Działalność statutowa odpłatna Działalność organizacji pozarządowej, mieszcząca się w zestawie zadań publicznych, opisanych w ustawie o poŝytku, za którą organizacja pobiera wynagrodzenie. Przy czym nie moŝe ono być wyŝsze od wynikającego z kalkulacji kosztów bezpośrednich tej działalności. W przypadku braku takiej kalkulacji, uwzględnienia w kalkulacji kosztów pośrednich lub marŝy zysku lub przekroczenia przez osoby fizyczne wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, przy statutowej działalności odpłatnej i nieodpłatnej, 1,5-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez GUS za rok poprzedni (dla 2008r. jest to kwota 4.332,30 zł. brutto) działalność taka będzie uwaŝana za działalność gospodarczą z wszystkimi tego konsekwencjami.

5 Działalność gospodarcza Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóŝ, a takŝe działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły (źródło: art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095).

6 RACHUNKOWOŚĆ A KSIĘGOWOŚĆ ewidencja księgowa; zasady wyceny bilansowej i ustalania wyniku finansowego; zasady sporządzania sprawozdań finansowych, ich badania i ogłaszania. ewidencja księgowa, której celem jest rejestracja operacji gospodarczych

7 RACHUNKOWOŚĆ Pomiar rzeczywistości gospodarczej jednostki Pomiar rzeczywistości gospodarczej jednostki Zakres przedmiotowy REJESTRACJA (księgowość) KLASYFIKACJA AGREGACJA OPERACJI GOSPODARCZYCH Sporządzanie sprawozdania finansowego KSIĘGI RACHUNKOWE (księgowość, ewidencja) ZASADY RACHUNKOWOŚCI (polityka rachunkowości)

8 PODSTAWOWE REGULACJE PRAWNE RACHUNKOWOŚCI Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) Krajowe Standardy Rachunkowości: Nr 1 Rachunek przepływów pienięŝnych Nr 2 Podatek dochodowy Nr 3 Nie zakończone usługi budowlane Nr 4 Utrata wartości aktywów Nr 5 Leasing, najem, dzierŝawa Nr 6 Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej. (Dz. U. Nr137, poz.1539 ze zm.)

9 Nadrzędne zasady rachunkowości Zasada kontynuacji działania art. 5 ust. 2 u o r Zasada memoriałowa art. 6 ust. 1 u o r Zasada jasnego i rzetelnego obrazu art. 4 ust. 1 u o r Zasada treści ekonomicznej (zasada wyŝszości treści nad formą) art. 4 ust. 2 uor Zasada ostroŝności art. 7 ust. 1 u o r Zasada współmierności kosztów i przychodów art. 6 ust. 2 u o r Zasada ciągłości metod art. 5 ust. 1 u o r Zasada istotności Zasada zakazu kompensat art.. 7 ust. 3 u o r Zasada indywidualnej wyceny

10 Elementy polityki rachunkowości organizacji 1) Określenie roku obrotowego i jego okresów sprawozdawczych 2) Podział kosztów na działalność statutową i administracyjną 3) Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych (ZPK) 4) Zasady amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (metoda i sposób ustalania stawek) 5) Metody prowadzenia ewidencji zapasów 6) Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego (cena nabycia, koszt wytworzenia, wartość godziwa, cena sprzedaŝy netto) 7) Dokumentowanie operacji dowodami zastępczymi i księgowymi 8) Sposób inwentaryzacji 9) Opis systemu przetwarzania danych oraz systemu zabezpieczania dokumentów 10) Archiwizację dokumentów i okres ich przechowywania; udostępnianie danych osobom trzecim.

11 Wykaz zespołów planu kont Zespół 0 Zespół 1 Zespół 2 Zespół 3 Zespół 4 Zespół 5 Zespół 6 Zespół 7 Zespół 8 Aktywa trwałe Aktywa i zobowiązania finansowe Rozrachunki i roszczenia Materiały i towary Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie Koszty wg typów działalności i ich rodzaje Produkty i rozliczenia m/o kosztów Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem Kapitały, fundusze specjalne, rezerwy

12 POWIĄZANIE PLANU KONT Z PODSTAWOWYMI SPRAWOZDANIAMI FINANSOWYMI KONTA BILANSOWE Majątek Kasa Rozrachunki Zapasy RMK Kapitał trwały Bank Rezerwy Bilans AKTYWA PASYWA Aktywa trwałe Kapitał własny Aktywa obrotowe RMK Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe sytuacja finansowa jednostki

13 POWIĄZANIE PLANU KONT Z PODSTAWOWYMI SPRAWOZDANIAMI FINANSOWYMI KONTA WYNIKOWE Koszty Koszty Przychody rodzajowe wg typów i koszty współmierne Rachunek zysków i strat (rachunek wyników) Przychody Koszty wariant kalkulacyjny wariant porównawczy rentowność jednostki

14 PRZYKŁADOWY WYKAZ KONT KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ORGANIZACJI Symbol grupy kont Symbol konta syntetyczne-go Analityka - poziom I Analityka - poziom II Nazwa konta ZESPÓŁ 5 KOSZTY WEDŁUG TYPÓW DZIAŁALNOŚCI 50 Koszty działalności statutowej 501 Działalność statutowa koszty programu Teatr, kino, muzeum dla dzieci 03 - koszty Ministerstwo Kultury 32 - koszty biletów

15 PRZYKŁADOWY WYKAZ KONT KOSZTÓW ADMINISTRACYJNYCH ORGANIZACJI Symbol grupy kont Symbol konta syntetyczn ego Analityka - poziom I Analityka - poziom II Analityka - poziom III Nazwa konta ZESPÓŁ 5 KOSZTY WEDŁUG TYPÓW DZIAŁALNOŚCI 55 Koszty administracyjne 550 Koszty administracyjne 02 - usługi obce 02 - koszty administracyjne organizacji lub np. Ministerstwa Kultury 01 - czynsz

16 Zgodnie z definicją Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR nr 16 i nr 38) amortyzacja to koszt obrazujący rozłoŝenie amortyzowanej wartości składnika aktywów na cały okres jego wykorzystania w jednostce. Umorzenie obrazuje natomiast zmniejszenie wartości środka trwałego. W rachunkowości, aby aktywa podlegały amortyzacji muszą być spełnione następujące warunki: 1) Okres przebywania w jednostce dłuŝszy niŝ 1 rok 2) Posiadanie ograniczonego okresu uŝywania 3) Przeznaczone na potrzeby jednostki

17 METODY AMORTYZACJI LINIOWA DEGRESYWNA PROGRESYWNA NATURALNA

18 Księgi rachunkowe organizacji prowadzone są wyłącznie na terytorium Polski i w jej siedzibie. Zapisów dokonuje się w języku polskim, a operacje gospodarcze wykazuje się w walucie polskiej. O miejscu prowadzenia ksiąg rachunkowych powiadamia się urząd skarbowy w terminie 15 dni, natomiast o przejęciu prowadzenia ksiąg przez biuro rachunkowe w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.

19 TERMINY WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI Data wpływu pierwszych środków do kasy lub na rachunek bankowy, nie wcześniej niŝ na dzień zarejestrowania Uruchomienie rachunkowości i otwarcie ksiąg rachunkowych

20 TERMINY WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI Na dzień 1 stycznia nowego roku obrotowego Otwarcie ksiąg rachunkowych następnego roku obrotowego w terminie do 15 dnia nowego roku

21 TERMINY WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI Do dnia obowiązku sporządzenia deklaracji, sprawozdania itp. (najczęściej do 15 dnia następnego miesiąca) Zakończenie księgowania dokumentów za miesiące styczeń listopad (przy roku obrotowym zgodnym z kalendarzowym) i sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej

22 TERMINY WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI Do 85 dnia po dniu bilansowym Zakończenie księgowania dokumentów za grudzień poprzedniego roku i sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej i kont ksiąg pomocniczych

23 TERMINY WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI Od 1 października do 15 stycznia roku następnego Przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji aktywów i pasywów np. materiałów, środków trwałych, naleŝności i zobowiązań

24 TERMINY WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI 31 grudnia lub wcześniej po dokonaniu ostatniej operacji kasowej w roku obrotowym Przeprowadzenie inwentaryzacji środków pienięŝnych w kasie organizacji

25 TERMINY WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI Do 90 dnia po dniu bilansowym Sporządzenie sprawozdania finansowego

26 TERMINY WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI W ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty

27 TERMINY WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI Do 15 dnia od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zamknięcie ostateczne ksiąg rachunkowych starego roku i przeniesienie bilansu zamknięcia/otwarcia do ksiąg nowego roku

28 TERMINY WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI Do 15 dnia od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZłoŜenie sprawozdania finansowego wraz z uchwałą zatwierdzającą do urzędu skarbowego i KRS

29 Sprawozdania finansowe organizacji Bilans Rachunek zysków i strat Dodatkowe informacje i wyjaśnienia Wprowadzenie do sprawozdania Sprawozdanie z działalności

30 Art. 64 u o r obowiązek badania i ogłaszania sprawozdań (spełnienie dwóch z trzech warunków) Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty co najmniej 50 osób Suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego równowartość w walucie polskiej co najmniej euro Przychody netto o równowartości w walucie polskiej co najmniej euro Przeliczone wg kursu średniego NBP na dzień bilansowy.

31 Organizacja poŝytku publicznego obowiązek badania i ogłaszania sprawozdań (spełnienie wszystkich warunków) Realizacja zadania publicznego zleconego jako powierzone do wykonywania lub wspierania zadania publicznego Otrzymanie w roku obrotowym łącznej kwoty dotacji na realizację w. w. zadań co najmniej ,00 zł. Przychody netto o równowartości w wysokości co najmniej zł.

32 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) Grupa 0 - Grunty Grupa 1 - Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego Grupa 2 - Obiekty inŝynierii lądowej i wodnej Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Grupa 5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty Grupa 6 - Urządzenia techniczne Grupa 7 - Środki transportu Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposaŝenie Grupa 9 - Inwentarz Ŝywy

33 Ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych Zwolnienie przedmiotowe działalności statutowej organizacji non-profit, organizacji poŝytku publicznego oraz uzyskiwanych środków pomocowych (bezzwrotnej pomocy zagranicznej).

34 Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług Zwolnienie przedmiotowe usług świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej niesklasyfikowane (wyłącznie statutowe (PKWiU 91) bez względu na wielkość obrotów Zwolnienie podmiotowe przy prowadzeniu innej działalności niŝ wyŝej wymieniona - roczny obrót nie przekraczający równowartości w PLN euro (na rok 2008 jest to kwota ,00 zł.)

35 Przychody statutowe organizacji Darowizny jeŝeli wartość jednorazowej darowizny przekracza zł. lub wartość wszystkich darowizn otrzymanych od jednego darczyńcy w danym roku przekracza zł. naleŝy złoŝyć roczną deklarację CIT- D (chyba, Ŝe dochód organizacji za dany rok nie przekroczył ,00 zł.) Sponsoring 1% naleŝnego podatku dla OPP Przychody z tytułu składek członkowskich Zbiórki publiczne (z wył. sprzedaŝy przedmiotów z darowizn) Dotacje, subwencje

36 Dotacje Dotacje podmiotowe umoŝliwiające funkcjonowanie organizacji zwolnione z VAT Dotacje przedmiotowe bezpośrednio związane z ceną dostarczanych towarów lub usług opodatkowana VAT wg stawki, jaką objęte są dostarczane towary lub usługi W podatku dochodowym od osób prawnych dotacje z budŝetu państwa lub budŝetów jednostek samorządu terytorialnego są zwolnione z podatku

37 Wykaz typowych księgowań na kontach księgi głównej w organizacji pozarządowej prowadzącej nieodpłatną działalność statutową nie będącej podatnikiem VAT czynnym

38 Zakup i przyjęcie środka trwałego (nie wymagającego montaŝu) lub wartości niematerialnej i prawnej - dowód zakupu (faktura, umowa) i OT Konto rozrachunków 2 Konto środków trwałych 010 Dt. Ct. lub Wartości niem.i prawnych 020 Dt. Ct. Dowód zakupu + OT

39 Przyjęcie środka trwałego otrzymanego w formie darowizny - dowód przyjęcia OT Środki trwałe 010 Rozl. m/o przychodów 840 Dt. Ct. Dt. Ct. OT

40 Naliczenie odpisu umorzeniowo/amortyzacyjnego od środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej - dowód księgowy PK, sporządzony na podstawie tabeli amortyzacyjnej Koszty statutowe 510 Umorzenie środków trwałych lub lub Koszty administracyjne 550 Umorzenie WNiP 070 Dt. Ct. PK Dt. Ct.

41 Równorzędny do odpisu amortyzacyjnego odpis aktywowanej wartości darowanego środka trwałego Dt. Pozostałe przychody operacyjne 76 Ct. PK Rozliczenia m/o przychodów 840 Dt. Ct.

42 Zapłata zobowiązań - dowód przelew bankowy (wyciąg) zastępcza asygnata kasowa KW kasa wypłaci Dt. Kasa 100 lub Rachunek bankowy 130 Ct. KW lub przelew Rozrachunki z dostawcami 2 Dt. Ct.

43 Księgowanie wynagrodzeń - dowód PK na podstawie listy płac i deklaracji Dt. Rozrachunki z pracownikami z tyt. wynagrodzeń 23 Ct. Koszty statutowe 510 lub Koszty administracyjne 550 Dt. Ct. PK Rozrachunki publicznoprawne z ZUS i US 22 Dt. Ct. Zaliczka pdof i składki ZUS potrącone pracownikowi Składki ZUS płacone przez organizację od wypłat wynagrodzeń

44 Wpływ przychodów statutowych (zgodnych ze statutem organizacji) - dowód zastępcza asygnata kasowa KP- kasa przyjmie lub wyciąg bankowy albo PK na podstawie umowy dotacyjnej Przychody statutowe 710 lub Pozostałe przychody operacyjne 760 Kasa 101 lub Rachunek bankowy 131 lub Rozrachunki z tytułu dotacji 225 Dt. Ct. Dt. Ct.

45 Zarachowanie podatków i opłat lokalnych (tzw. podatków kosztowych: od nieruchomości, od środków transportowych itp.) w koszty organizacji pozarządowej Dt. RóŜne konta zespołów: 1, 2, 3 Ct. Koszty statutowe 510 lub Koszty administracyjne 550 Dt. Dowód poniesienia kosztu lub PK na podstawie deklaracji Ct.

46 Zarachowanie kosztów rodzajowych organizacji pozarządowej z przypisaniem ich do poszczególnych miejsc powstawania Dt. RóŜne konta zespołów: 1, 2, 3 Ct. Koszty statutowe 510 lub Koszty administracyjne 550 Dt. Ct.

47 Zarachowanie przychodów i kosztów finansowych (np. odsetki, róŝnice kursowe, prowizje od kredytów bankowych) w księgach organizacji pozarządowej Przychody finansowe 750 Dt. Ct. Dt. Koszty finansowe 751 Ct. Konta zespołów: 1 i 2 Dt. Ct.

48 Przeksięgowanie roczne (na dzień bilansowy) sald kont wynikowych na konto Wynik finansowy wycena wyniku finansowego organizacji pozarządowej za rok obrotowy Koszty działalności statutowej 510 Koszty administracyjne 550 Pozostałe koszty operacyjne 761 Koszty finansowe 751 Straty nadzwyczajne 771 Dt. Ct. PK Wynik finansowy 860 Dt. Ct. PK Przychody z działalności statutowej 710 Pozostałe przychody operacyjne 760 Przychody finansowe 750 Zyski nadzwyczajne 770 Dt. Ct. Uwaga! Saldo konta 860 za dany rok obrotowy musi być zgodne z rachunkiem wyników, stanowiącym składnik sprawozdania finansowego organizacji za ten rok obrotowy.

49 Otwarcie ksiąg roku następnego i przeksięgowanie wyniku finansowego przed zatwierdzeniem sprawozdania i po powzięciu uchwały zatwierdzającej roczne sprawozdanie organizacji pozarządowej - róŝnica zwiększająca przychody roku następnego (zysk) Rozliczenie wyniku finansowego 820 lub Rozliczenie m/o przychodów 840 Dt. Ct. Wynik finansowy 860 Dt. Ct. B.O. -ZYSK Przychody z działalności statutowej 710 PK przed zatwierdzeniem Dt. Ct. PK po zatwierdzeniu Uwaga! JeŜeli statut dopuszcza to moŝna taki zysk przeznaczyć na zwiększenie funduszu statutowego - Ct Fundusz Statutowy

50 Otwarcie ksiąg roku następnego i przeksięgowanie wyniku finansowego przed zatwierdzeniem sprawozdania i po powzięciu uchwały zatwierdzającej roczne sprawozdanie organizacji pozarządowej - róŝnica zwiększająca koszty roku następnego (strata) Rozliczenie wyniku finansowego 820 lub Rozliczenie m/o kosztów 641 Dt. Ct. PK Dt. Wynik finansowy 860 B.O. -STRATA przed zatwierdzeniem Ct. Dt. Koszty działalności statutowej 510 Ct. PK po zatwierdzeniu

51 Literatura Meritum Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o., Warszawa 2008r. Rachunkowość i podatki organizacji pozarządowych Andrzej Michalik, Warszawa 2004r., Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji poŝytku publicznego Jacek Paluch, Warszawa 2007r., Rachunkowość organizacji pozarządowej w praktyce poradnik, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Warszawa

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Księgowość w organizacji pozarządowej

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Księgowość w organizacji pozarządowej Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Księgowość w organizacji pozarządowej Dokumentacja księgowa organizacji pozarządowych podstawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 27 kwietnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 27 kwietnia 2007 roku Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych,

Bardziej szczegółowo

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Marian Jankowski Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego 7/2008 Spis treści 1. WSTĘP 4 2. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń 6 Dualny

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ

Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu państwa w ramach

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego. Jacek Paluch

Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego. Jacek Paluch Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego 1 Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego Jacek Paluch 2 JACEK PALUCH Jak przygotować sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2009

SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2009 Numer identyfikacyjny REGON (ID) SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2009 Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I 1. Informacje ogólne Fundacja Pomocy na rzecz Żołnierzy Armii Krajowej im. gen. bryg. Leopolda Okulickiego ps. "Niedźwiadek", używająca

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie. Polski Komitet Narodowy. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

Stowarzyszenie. Polski Komitet Narodowy. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF z siedzibą w Warszawie, Al. Wilanowska 317, 02-665 Warszawa Sprawozdanie finansowe za okres: 01 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A.

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2009 31 GRUDNIA 2009 Wrocław, marzec 2010 Wprowadzenie do jednostkowego raportu rocznego SA-R/2009 1/17 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

Raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Stowarzyszenia Polski Rynek Oprogramowania PRO ul. Nowogrodzka 31 lok. 213 00-511 Warszawa SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 00-666 WARSZAWA NOAKOWSKIEGO 4 0000154454 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe 1,664,419.88 1,975,107.41

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro 1. Uwagi ogólne Jednostki zobowiązane do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, co

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 XII 2012 r. Warszawa, marzec 2013 r. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. informacje ogólne Fundacja Projekt: Polska jest organizacją działającą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Stowarzyszenie Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia im. Jana Pawła II

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Stowarzyszenie Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia im. Jana Pawła II SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia im. Jana Pawła II ZA ROK OBROTOWY 2010 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok Stowarzyszenia Franciszkańskie Centrum

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak zaksięgować wypłacony zasiłek chorobowy ZA TYDZIEŃ: Jakie są zasady ewidencjonowania na kasie rejestrującej UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 39

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych

Spis treści. Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych Spis treści Wstęp Maria Hass-Symotiuk... 11 Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych Maria Hass-Symotiuk... 17 Rozdział 1. Zakładowy plan kont jako element polityki rachunkowości

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest najprostszą formą spółki. Aby ją zawrzeć wystarczy umowa pomiędzy wspólnikami. Dla celów dowodowych umowa

Bardziej szczegółowo

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Pracownia rachunkowości Część 2. Moja firma NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA A.36 Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Publikacja Pracownia rachunkowości. Część 1. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych kooperatywa.org.pl Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydawcy: Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" z siedzibą w : 02-681, Al. Wyścigowa 14/402 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31.12.2012 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012 R., 2. RACHUNEK ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe Sprawozdanie Finansowe OPINIA NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MONNARI TRADE S.A. w Łodzi, ul. Radwańska 6 Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo