MONITOR POLSKI. Warszawa, dnia 5 grudnia 2003 r. Nr 54 UCHWA A KRAJOWEJ RADY BIEG YCH REWIDENTÓW. z dnia 7 paêdziernika 2003 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONITOR POLSKI. Warszawa, dnia 5 grudnia 2003 r. Nr 54 UCHWA A KRAJOWEJ RADY BIEG YCH REWIDENTÓW. z dnia 7 paêdziernika 2003 r."

Transkrypt

1 MONITOR POLSKI DZIENNIK URZ DOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 grudnia 2003 r. Nr 54 TREÂå: Poz.: UCHWA A 851 Krajowej Rady Bieg ych Rewidentów z dnia 7 paêdziernika 2003 r. w sprawie publikacji listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdaƒ finansowych OBWIESZCZENIE 852 Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 21 listopada 2003 r. o zwolnieniu stanowiska s dziowskiego UCHWA A KRAJOWEJ RADY BIEG YCH REWIDENTÓW z dnia 7 paêdziernika 2003 r. w sprawie publikacji listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdaƒ finansowych Na podstawie art. 14 ust. 2 w zwiàzku z art. 25 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 13 paêdziernika 1994 r. o bieg ych rewidentach i ich samorzàdzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 31, poz. 359, z 2002 r. Nr 240, poz oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1152) uchwala si, co nast puje: 1. Przekazuje si do publikacji w Dzienniku Urz dowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski list podmiotów uprawnionych do badania sprawozdaƒ finansowych, stanowiàcà za àcznik nr 1 do uchwa y, oraz list bieg ych rewidentów wpisanych na list podmiotów uprawnionych do badania sprawozdaƒ finansowych, stanowiàcà za àcznik nr 2 do uchwa y, wed ug stanu na dzieƒ 7 paêdziernika 2003 r. 2. Uchwa a wchodzi w ycie z dniem uchwalenia. Prezes Krajowej Rady Bieg ych Rewidentów: P. Rojek Za àczniki do uchwa y Krajowej Rady Bieg ych Rewidentów z dnia 7 paêdziernika 2003 r. (poz. 851) LISTA PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO BADANIA SPRAWOZDA FINANSOWYCH Za àcznik nr 1 Lp. Nazwa podmiotu uprawnionego do badania sprawozdaƒ finansowych skrócona nazwa Adres siedziby Województwo dolnoêlàskie 1 Halina Respondek Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza Boles awiec, ul. Daszyƒskiego 29 2 Kancelaria Bieg ych Rewidentów B.Z.S. spó ka z o.o Boles awiec, ul. Jeleniogórska 3 3 Henryk Rogala Biuro Rachunkowe DEBET dzia alnoêç gospodarcza Boles awiec, ul. Mickiewicza 6 4 Józef Jasnorzewski DORFIN Biuro Rachunkowe Bieg y Rewident dzia alnoêç gospodarcza Boles awiec, ul. Miko aja Brody 11/5 5 Czes awa Sobolewska-Fau Kancelaria Bieg ego Rewidenta AUDIT dzia alnoêç gospodarcza Boles awiec, ul. Stokrotek 38

2 Monitor Polski Nr Poz Zespó Bieg ych Rewidentów BUCHALTER spó ka z o.o Boles awiec, ul. Tysiàclecia 10A/B 7 Józef Harmaciej BIURO RACHUNKOWE dzia alnoêç gospodarcza Chojnów, ul. Kwiatowa 7 8 Micha Klucznik dzia alnoêç gospodarcza Chojnów, ul. Piotrowicka 2 9 Przedsi biorstwo Us ug Finansowo-Prawnych EDYL spó ka z o.o Dzier oniów, os. B kitne 20G/6 10 Stanis awa Zaleska dzia alnoêç gospodarcza Dzier oniów, os. Kolorowe 11C/4 11 GILARSKI i Wspólnicy spó ka z o.o. skrócona nazwa: GILARSKI i Wspólnicy Sp. z o.o Dzier oniów, ul. Chabrowa 1 12 Edmund Szyszka Biuro Us ug Ksi gowych dzia alnoêç gospodarcza G ogów, ul. gen. W. Sikorskiego 29/5 13 Stanis aw Niemiro Biuro Ksi gowoêci dzia alnoêç gospodarcza G ogów, ul. Mickiewicza 54A 14 Kancelaria Porad Ekonomiczno-Finansowych MARIA spó ka z o.o G ogów, ul. Wojska Polskiego 9 15 Biuro Us ug Ksi gowych Buchalter spó ka z o.o. skrócona nazwa: Buchalter G ogów, ul. Wojska Polskiego 9 16 Przedsi biorstwo FRANKPOL spó ka cywilna Jelenia Góra, ul. Bankowa 28/30 17 Ma gorzata Ambicka Biuro Us ug Ksi gowych i Badaƒ Bilansów dzia alnoêç gospodarcza Jelenia Góra, ul. Daszyƒskiego 25A/3 18 Marian Poremba Porfin Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza Jelenia Góra, ul. Dzia kowicza Alicja Adamek KANCELARIA BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza Jelenia Góra, ul. Kar owicza 2/ Audytorzy i Konsultanci Finansowi spó ka z o.o. skrócona nazwa: AKF Sp.z o.o Jelenia Góra, ul. Kasprzaka Kancelaria Bieg ych Rewidentów KONTYSTA spó ka z o.o Jelenia Góra, ul. Kiepury 56/30 22 Zdzis aw Krupiƒski KANCELARIA BIEG EGO REWIDENTA BILTOP dzia alnoêç gospodarcza Jelenia Góra, ul. Letnia 5 23 Teresa Kaczmarek Biuro RachunkowoÊci i Consultingu dzia alnoêç gospodarcza Jelenia Góra, ul. Solna 1/46 24 Marek Piàtek Audytor Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza Jelenia Góra, ul. Wi komirskiego 1/5 25 Zofia Beƒko dzia alnoêç gospodarcza Jugów, ul. Staszica 4 26 Janina Krzy anowska Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza Karpacz, ul. Dolna 14/6 27 Maria P anik AUDYTOR KANCELARIA BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza Kàty Wroc awskie, ul. Kamionna Piotr Dobrzaƒski Us ugi Ksi gowo-ekonomiczne Bieg y Rewident dzia alnoêç gospodarcza Kie czów, ul. Borowa 81H 29 Krzysztof Kwiecieƒ Kancelaria Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza Krosnowice, ul. Fabryczna 22/3 30 Danuta Karbowska BIURO REWIZYJNO-RACHUNKOWE AUDIT dzia alnoêç gospodarcza Legnica, ul. A. Mickiewicza 37/38 m Henryk Chojnacki BIURO RACHUNKOWE dzia alnoêç gospodarcza Legnica, ul. Astronomiczna 10/10 32 Cecylia Tas BIURO US UG FINANSOWO-KSI GOWYCH REWIT dzia alnoêç gospodarcza Legnica, ul. Daktylowa Jadwiga Kamiƒska-Ma y dzia alnoêç gospodarcza Legnica, ul. D bowa Bogumi a Sondel Biuro Us ug Rachunkowych i Prawnych dzia alnoêç gospodarcza Legnica, ul. Dmowskiego 7/7 35 Danuta Karpiak KANCELARIA EKSPERTÓW CONSULTING dzia alnoêç gospodarcza Legnica, ul. Gwiezdna 11/10 36 Przedsi biorstwo Konsultingowo-Audytingowe AUDYTOR-WROC AW spó ka z o.o Legnica, ul. Gwiezdna 8 37 Biuro Ekspertyz i Badania Bilansów PIAST spó ka z o.o Legnica, ul. J. Libana 5 38 Krystyna Manget Biuro Badania Bilansów i Prowadzenia Ksiàg Rachunkowych REWIDENT dzia alnoêç gospodarcza Legnica, ul. Kartuska Izba Doradczo-Rewizyjna IDR spó ka z o.o Legnica, ul. ks. P. Âciegiennego 26/8 40 Wanda Kurbiel Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza Legnica, ul. NajÊw. Marii Panny 14D/11 41 Maria Sielicka Przedsi biorstwo Us ug Audytorskich i Rachunkowych BR dzia alnoêç gospodarcza Legnica, ul. Reymonta 5/2 42 Biuro Bieg ych Rewidentów Ekspert Ksi gowy spó ka z o.o Legnica, ul. Wojska Polskiego 4/3 43 Biuro Bieg ych Rewidentów BUCHALTER spó ka z o.o Lubaƒ, ul. Wàska 6

3 Monitor Polski Nr Poz Bronis awa Dydyna Kancelaria Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza Lubin, ul. Jastrz bia 4/3 45 Jan Polaƒski JANPOL Kancelaria Ekonomiczna dzia alnoêç gospodarcza Lubin, ul. Kamienna 7/7 46 ucja Kikut KANCELARIA BIEG EGO REWIDENTA BIURO RACHUNKOWE PLUS dzia alnoêç gospodarcza Lubin, ul. Odrodzenia 28/4 47 Stanis aw Nowakowski Biuro Us ug Rachunkowych i Doradztwa dzia alnoêç gospodarcza Lwówek Âlàski, ul. Jana III Sobieskiego 48 Zofia Najdzionek dzia alnoêç gospodarcza Lwówek Âlàski, ul. JaÊkiewicza 35/1 49 Józef Sofiƒski US UGI REWIDENCKIE I KSI GOWO-EKONOMICZNE dzia alnoêç gospodarcza Malczyce, ul. Traugutta 13A/4 50 Biuro Rachunkowe HESTA spó ka cywilna Oborniki Âlàskie, ul. M. Sk odowskiej- -Curie Stanis awa Przybylska Bieg y Rewident Us ugi Ksi gowe i Doradztwo Podatkowe dzia alnoêç gospodarcza Okmiany, ul. Okmiany 3B/19 52 Beata Olszczyƒska ANA US UGI KSI GOWE, DORADZTWO PODATKOWE, BIEG Y REWIDENT dzia alnoêç gospodarcza OleÊnica, ul. Sucharskiego 4B/2 53 Zofia StaÊ FIRMA REWIDENCKA AUDYT dzia alnoêç gospodarcza OleÊnica, ul. Wroc awska Wanda Galacka Biuro Rachunkowe Wynik dzia alnoêç gospodarcza O awa, ul. Rynek 7/5 55 Czes aw Tompalski dzia alnoêç gospodarcza O awa, ul. Sportowa 38/3 56 Robert Szafraniec BIURO RACHUNKOWE dzia alnoêç gospodarcza Sobótka, ul. Âwidnicka 21B/2 57 Weronika Kotlicka Biuro Us ug Ksi gowych dzia alnoêç gospodarcza Strzegom, ul. Niepodleg oêci 17/4 58 Romualda Szpak BIURO US UG KSI GOWYCH dzia alnoêç gospodarcza Strzegom, ul. Rynek 2/6 59 Bronis awa Paw owska EFKA Biuro Us ug Finansowo-Ksi gowych dzia alnoêç gospodarcza Strzelin, ul. Rynek 6/6 60 Ryszard Pabis Biuro Rachunkowe Winien Ma dzia alnoêç gospodarcza Szczawno-Zdrój, ul. Graniczna 3A 61 Jadwiga Sikorska-Giec Kancelaria Bieg ych Rewidentów dzia alnoêç gospodarcza Szklarska Por ba, ul. 1 Maja 20B 62 Biuro Bieg ych Rewidentów AUDYT spó ka z o.o Âwidnica, ul. Bystrzycka Biuro Doradztwa i Us ug AUDYTOR spó ka z o.o Âwidnica, ul. Okulickiego 6 64 Mieczys aw Zawi o dzia alnoêç gospodarcza Âwidnica, ul. Wieczorka Teresa Kowalewska KANCELARIA RACHUNKOWA dzia alnoêç gospodarcza Âwidnica, ul. Zmorskiego 4 66 Krystyna Fràckowiak KIK Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza Âwidnica Âlàska, ul. Kanonierska 1/4 67 Biuro RachunkowoÊci i Weryfikacji Bilansów spó ka z o.o Trzebnica, ul. Daszyƒskiego 43/7 68 Biuro Us ug Ksi gowych spó ka z o.o Wa brzych, ul. Malczewskiego 13/13 69 Tadeusz Kowalski FIRMA DEBET-KREDYT dzia alnoêç gospodarcza Wa brzych, ul. Podmiejska Iwona Szalwa Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza Wa brzych, ul. Pomorska 9 71 Wiktoria Fukiet Biuro Konsultingu i Badaƒ Sprawozdaƒ Finansowych VICTORIA dzia alnoêç gospodarcza skrócona nazwa: BIURO CONSULTINGU VICTORIA Wo ów, ul. Komuny Paryskiej 15C/2 72 Franciszka Borecka Biuro Audytorskie AKTYWA dzia alnoêç gospodarcza Wo ów, ul. Wileƒska 2A/5 73 Jadwiga Panek BIURO RACHUNKOWE dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, al. Boya- eleƒskiego 28/1 74 Maria Krudowska dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, al. Kasprowicza 111/2 75 Andrzej Brzozowski INFO-BILANS dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, pl. Legionów 8/5 76 Zak ad Badaƒ Finansowych Kryter spó ka z o.o Wroc aw, pl. WolnoÊci 9/3 77 Tadeusz Kurczak BIURO CONSULTINGOWO-OBLICZENIOWE dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. adm. Józefa Unruga 11

4 Monitor Polski Nr Poz AUDYT spó ka z o.o Wroc aw, ul. Armii Krajowej 18/2 79 Halina Szade ULGA BIURO RACHUNKOWE dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Armii Krajowej 4B/5 80 Edward Roczniak Buchalter Badanie Bilansów dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Asnyka 7A 81 Irena Wittek KET-TIW Biuro Us ug Finansowo-Ksi gowych dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Barlickiego 10/1 82 Jadwiga Byra BIURO RACHUNKOWE dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Bia ostocka 6 83 El bieta ochowska Biuro Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Bliêniacza 6 84 Zespó Bieg ych Rewidentów FINBAD spó ka cywilna Wroc aw, ul. Boya- eleƒskiego 1 85 Irena Beck KANCELARIA BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Braniborska 2/10 86 Biuro Bieg ych Rewidentów BILANS spó ka z o.o Wroc aw, ul. Braniborska 2/10 p Teresa Razukiewicz BIFIX BIURO dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Bulwar Ikara 14/4 88 Alfred Skibicki BIURO BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Buska 4/13 89 Teresa Uzarska BIURO RACHUNKOWE dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Cisowa Andrzej WojtuÊ ANMA Doradztwo Finansowo-Ksi gowe dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Damrota 37/3 91 DOKSiN-AUDYT spó ka z o.o. skrócona nazwa: DOKSiN-AUDYT Sp.z o.o Wroc aw, ul. D ugosza Alina Gredka dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Drukarska 8/24 93 Ma gorzata Grzybowska US UGI KSI GOWE dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Dubois 39/7 94 K & K Audit spó ka z o.o Wroc aw, ul. Fabryczna W odzimierz So tys BILANS Biuro Us ug i Doradztwa Finansowo-Ksi gowego dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Garwoliƒska Janina Ró ycka ATUT KANCELARIA BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. gen. F. W ada 5 97 Audytor Biuro Bieg ych Rewidentów spó ka z o.o Wroc aw, ul. Gnieênieƒska Anna Paciorek AUDYTOR dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Grabiszyƒska 315/72 99 Agencja Bieg ych Rewidentów TAX-2 spó ka z o.o Wroc aw, ul. Grunwaldzka Gra yna Kiszczak GK AUDYTOR KANCELARIA BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza skrócona nazwa: GK AUDYTOR Wroc aw, ul. Hynka 4/4 101 AUDYT PLUS spó ka z o.o Wroc aw, ul. Idzikowskiego 8/4 102 Zofia Szczepaniak MAXIMUS dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Jab eczna 18/8 103 Zespó Bieg ych Rewidentów BADBIL spó ka z o.o Wroc aw, ul. Jana Brzechwy Krystyna Rurarz KRYSTYNA BIURO RACHUNKOWE dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Jana D ugosza 62/ Agencja Bieg ych Rewidentów ABR spó ka z o.o Wroc aw, ul. Jaracza 63/2 106 Kancelaria Bieg ych Rewidentów spó ka z o.o Wroc aw, ul. Kamienna 43/ Przedsi biorstwo Wydawniczo-Us ugowe LEX-PRESS spó ka z o.o Wroc aw, ul. Karpiƒskiego Kancelaria Audytorska CODEX spó ka z o.o Wroc aw, ul. Kazimierza Wielkiego 29A 109 DolnoÊlàskie Zrzeszenie Spó dzielni Mleczarskich Zwiàzek Rewizyjny Wroc aw, ul. Kazimierza Wielkiego mgr in. Otton Sozaƒski Kancelaria Bieg ych Rewidentów dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Kniaziewicza 21/ DEBET CREDIT COMPUTER spó ka z o.o Wroc aw, ul. Kobierzycka 13B/2 112 Teresa Czarnecka Biuro Audytorskie dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Korzeniowskiego 5/2 113 Weronika Drelichowska-Zagu a dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Kozanowska 113/3 114 ucja Klimaszewska UCJA Badanie i Prowadzenie Ksiàg Rachunkowych dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Krynicka 13/ Janina Szarek-Majorowska MAJOROWSKA US UGI KSI GOWE dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Lubuska 115/6

5 Monitor Polski Nr Poz Przedsi biorstwo Us ugowe Werbil Weryfikacja Bilansów spó ka z o.o Wroc aw, ul. aciarska Agencja Konsultingu i Audytingu Gospodarczego Accord ab spó ka z o.o Wroc aw, ul. Mazowiecka Stanis awa SoÊnicka S-KA Firma Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Miechowska 31/1 119 Wiktoria Lektarska VICTORIA-AUDYT dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. M odych Techników 2/ Mieczys aw Âliski dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Modliƒska 37A 121 KODEKS-CONSULT Kancelaria ksi gowa i audytorska spó ka z o.o Wroc aw, ul. Nabyciƒska 19/19A 122 Kancelaria audytorska Re-NOMA spó ka z o.o Wroc aw, ul. Nabyciƒska 19/19A 123 Zespó Bieg ych Rewidentów Virtus spó ka z o.o Wroc aw, ul. Odkrywców 41/2 124 BIURO BIEG YCH REWIDENTÓW PARAGRAF spó ka cywilna Wroc aw, ul. Oksywska Szczepan Matusik KANCELARIA BIEG YCH REWIDENTÓW dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. O awska 16/1 126 Teresa Czorniej TER Ksi gowoêç Analizy Finanse dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Orzechowa 37/ Biuro Bieg ego Rewidenta REGO spó ka z o.o. skrócona nazwa: REGO Wroc aw, ul. Ostrowskiego Stanis aw Przesada AUDYT, KSI GI dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Partyzantów 9A/3 129 Jan Derlatka Biuro Us ug Finansowo-Ksi gowych dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Paw owa 7/ Marcin Pankowiak Biuro Audytorskie dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Piastowska 36/7 131 Boles aw Iwaniuk EKSPERTYZY RACHUNKOWOÂå dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Pierwiosnkowa 24C 132 Janina Czajkowska Partner Bieg y Rewident dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Pi kna Zespó Bieg ych Rewidentów FABER spó ka z o.o Wroc aw, ul. Pi sudskiego Andrzej Wasilewski Biuro Rachunkowo-Informatyczne IMPROV dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Pocztowa 8/10 m Irena Markowska BI-POD Biuro Finansowe dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Poleska 32/ Biuro Ekspertów Ksi gowych AUDYTOR spó ka z o.o. skrócona nazwa: AUDYTOR Sp. z o.o Wroc aw, ul. Powstaƒców Âl.28/ Zdzis awa Sobociƒska BIURO RACHUNKOWE dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Poznaƒska 25/ Wac aw Slipiko OÊrodek Obs ugi Finansów i RachunkowoÊci PRZYJAZNY dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Pracka 7/8 m Franciszek Bag aj EKSPERT Kancelaria Us ug Rachunkowych, Ekspertyz i Doradztwa Podatkowego dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Prosta 14/1 140 Tadeusz Grzelaczyk BIURO RACHUNKOWE I US UGI AUDYTORSKIE dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Przyjaêni 45/4 141 Zespó Bieg ych Rewidentów Fiskar spó ka z o.o Wroc aw, ul. Pu askiego 14/3 142 Kancelaria Bieg ych Rewidentów AKTYWA spó ka z o.o Wroc aw, ul. Rac awicka 2/4 143 W adys aw Knichnicki BIEG Y BIURO RACHUNKOWOÂCI dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Reja 2/ W adys awa Kurczych bieg y rewident dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Samolotowa 3/2 145 Kancelaria Bieg ego Rewidenta mgr Halina Rabczak spó ka z o.o Wroc aw, ul. Saperów 51/8 146 Artur Lewandowski BIURO BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Sàsiedzka 5/3 147 Ma gorzata Paƒczak BIURO BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza skrócona nazwa: Paƒczak Ma gorzata BIURO BIEG EGO REWIDENTA Wroc aw, ul. Skopijska ELIKS Audytorska Spó ka z o.o. Stowarzyszenia Ksi gowych w Polsce GRUPA FINANS-SERVIS spó ka z o.o Wroc aw, ul. Sokolnicza Józef Masiuk BADES dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Sowia 4/ Grzegorz Siwoƒ KONTRAHENT BIURO FINANSOWO-RACHUNKOWE dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Spiska 54

6 Monitor Polski Nr Poz RAL Zespó Dyplomowanych Bieg ych Ksi gowych Rewidentów spó ka cywilna Wroc aw, ul. Starzyƒskiego El bieta Pietrzyk US UGI KSI GOWE REWIDENT dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Stefki Irena Paw owicz TEMPRO Biuro Rewidentów dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Êw. Miko aja 8/ Alina Dutkiewicz BIEG Y REWIDENT-BIURO RACHUNKOWE dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. T. KoÊciuszki 35A 155 Kancelaria Bieg ych Rewidentów REWID spó ka z o.o Wroc aw, ul. Truskawkowa Ewa Majewska REWMAR Kancelaria Bieg ych Rewidentów dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Trwa a 7 p Kancelaria Prawa Gospodarczego Lapis spó ka z o.o Wroc aw, ul. Uznamska Zbigniew MaÊlanka REWIDENT dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Wielka 24/ Halina Przyby owicz-ludwiczak Zak ad Us ug Ksi gowo-finansowych dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Wilanowska 1/2 160 Przedsi biorstwo Us ug Ksi gowych EKSPERT-WÓKO spó ka z o.o Wroc aw, ul. Wilanowska 11/ W adys awa Tabor Biuro Bieg ego TAWBEK-KONTO dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Zegad owicza 39/6 162 Wanda Matusik Bieg y Rewident dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Zieliƒskiego 39/9 163 Biuro Us ug Ksi gowych i Badania Bilansów Biegli S i S spó ka z o.o Wroc aw, ul. Ziemowita Irena Serkowska DORA Firma Doradczo-Audytorska dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. niwna Ludwika Bogusz REWI Firma Audytorska dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. niwna Teodor Stanis aw Pielok dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw 58, ul. Majakowskiego 10/2 167 Czes awa Hajdasz Zak ad Weryfikacji Bilansów REWIDENT dzia alnoêç gospodarcza Zàbkowice Âlàskie, os.xx-lecia 17/5 168 KONTEX spó ka z o.o Zi bice, ul. Gliwicka Stanis awa Âl zak Biuro Rachunkowe EPONIM dzia alnoêç gospodarcza skrócona nazwa: EPONIM Z otoryja, ul. Rynek 48 skr. poczt Teresa Dziewiecka TESSA Biuro Us ug Ksi gowych i Badania Bilansów dzia alnoêç gospodarcza Z otoryja, ul. Tuwima 5B/1 Województwo kujawsko-pomorskie 171 Biegli Rewidenci Spó ka z ograniczonà odpowiedzialnoêcià Brodnica spó ka z o.o Brodnica, ul. Kolejowa THM Firma Bieg ych Rewidentów spó ka z o.o Brodnica, ul. Zawiszy Czarnego Katarzyna Chojnacka Biuro podatkowe dzia alnoêç gospodarcza BrzeÊç Kujawski, ul. Nowa Ferdynand Aleksandrowicz Biuro Us ug Ksi gowych i Doradztwa Ekonomiczno-Finansowego CONSULTOR dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Albatrosowa Henryk odygowski AUDYTOR Us ugi Doradztwo Ekonomiczno-Finansowe dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Bulwary 10/5 176 Krystyna uk Agencja Us ug Ksi gowych dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Cicha 3/1 177 Zofia Ekert KANCELARIA BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Dunikowskiego 3/ CREDIT spó ka z o.o Bydgoszcz, ul. Fordoƒska 161/3 179 Ryszard Jasieniecki Bieg y Rewident Firma Audytorska dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Fordoƒska 161/3 180 Jerzy Saladra AUDIT-DOR Biuro Konsultingowe Rewizji i Doradztwa Gospodarczego dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Gajowa Jan Ma achowski KANCELARIA BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Ga czyƒskiego 17/ Kancelaria Bieg ych Rewidentów AUDYT spó ka z o.o Bydgoszcz, ul. Gawronia 11

7 Monitor Polski Nr Poz Halina Suliƒska-Kawa Bieg y Rewident Kancelaria Audyt dzia alnoêç gospodarcza skrócona nazwa: Bieg y Rewident Halina Suliƒska-Kawa Bydgoszcz, ul. Gawronia El bieta Sa asiƒska FIRMA AUDYTORSKA EL-MA dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Gdaƒska UNI-RACH spó ka z o.o Bydgoszcz, ul. Gdaƒska 65/6 186 Janina Matusiak BIURO PODATKOWO-RACHUNKOWE AWAL dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Gieryna 2/ KORPEX-AUDYTOR spó ka z o.o Bydgoszcz, ul. Glinki mgr Halina Tabaczyƒska Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Gradowa Ma gorzata Glaser KANCELARIA BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 10A/ Kamila G uszczyƒska dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Hetmaƒska 27/3 191 Zbigniew Zieliƒski REWIDENT Kancelaria Bieg ych Rewidentów dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Hrubieszowska Janusz Nowaczyk dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. J. Bizela 20/ Karolina Szymaƒska Biuro Badaƒ Bilansów AUDYTOR dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Kacza Barbara Lewandowska Biuro Badania Sprawozdaƒ Finansowych i RachunkowoÊci dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Katowicka Czes aw Lewandowski Kancelaria Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Kossaka 56/ Zespó Bieg ych Rewidentów FK-EKSPERT spó ka z o.o Bydgoszcz, ul. Królowej Jadwigi Edward Wolnik AUDSULTING Kancelaria Audytorsko- -Konsultingowa dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Libelta 12/ Przedsi biorstwo Us ugowe TOMAR spó ka z o.o Bydgoszcz, ul. ochowskiego 7/ Biuro Finansowe KORAX spó ka z o.o Bydgoszcz, ul. ochowskiego 7/ Irena Graczyk dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. M. Sk odowskiej- -Curie 25/ Genowefa Niespodziana KANCELARIA BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Mazowiecka Halina Lutkowska Biuro Obrachunkowe dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Màczna Zofia Zieliƒska Biuro Rachunkowe Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Modrakowa 74/ Zdzis aw Kaêmierczak Zak ad Us ug Rachunkowych KONTO dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Nowodworska 25/ Przedsi biorstwo Us ug RachunkowoÊci OPINIA spó ka z o.o Bydgoszcz, ul. Nowodworska 33/ Janusz Zió kowski spó ka z o.o Bydgoszcz, ul. P ocka 1A/ Halina Forusiƒska Kancelaria Finansowo-Ksi gowa dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Przemys owa Lidia Szulakowska Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Rysia 14/ Marianna Jendryczka KANCELARIA BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. S owackiego 5/ Miros awa Jackowska KANCELARIA BIEG EGO REWIDENTA OZYRYS dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. S owackiego 5A/ El bieta Zielaskowska Audytor dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Smukalska PWB AUDYT spó ka z o.o. skrócona nazwa: PWB AUDYT Bydgoszcz, ul. Sobieskiego Marzenna Rycharska Bieg y rewident Kancelaria AUDYT dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Stary Rynek 15/ Alicja Siwak KANCELARIA BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Strzelecka 32/5 215 Biuro Bieg ych Rewidentów DELTA W.Piernikowski, B.Szymanowski spó ka cywilna Bydgoszcz, ul. Traugutta 8/ Józef Lewandowski BIURO FINANSOWO-AUDYTORSKIE dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Ugory 27B/ Janina Kruczkowska BIURO RACHUNKOWE dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Waryƒskiego 51/155

8 Monitor Polski Nr Poz Biuro Rachunkowo-Podatkowe FINANSIÂCI spó ka z o.o Bydgoszcz, ul. Wàska 3/1 219 Buchalter spó ka z o.o Bydgoszcz, ul. Wàska 3/7 220 Alicja Fija kowska KANCELARIA BIEG YCH REWIDENTÓW dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Witos awy Eksperci Finansowo-Ksi gowi spó ka z o.o Bydgoszcz, ul. Zamojskiego Firma Us ugowa AUDITOR F. S. Rzodkiewicz spó ka cywilna Bydgoszcz, ul. èródlana Miros awa Fija kowska Biuro Rachunkowe BUCHALTER dzia alnoêç gospodarcza Che mno, ul. Polna 3/7 224 Krystyna Zawadzka KANCELARIA AUDYTORSKA BIEG Y REWIDENT dzia alnoêç gospodarcza Che mno, ul. Toruƒska Jadwiga Szmiel Biuro Us ug Rachunkowych dzia alnoêç gospodarcza Gàsawa, ul. M. Konopnickiej 2B/ Leonarda Kaszyƒska Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza Golub-Dobrzyƒ, Owieczkowo 227 AUDYTOR spó ka partnerska bieg ych rewidentów spó ka partnerska skrócona nazwa: AUDYTOR sp.p. bieg ych rewidentów Gr bocin, ul. Spó dzielcza Bo ena Jakubowska Bieg y Rewident BIURO RACHUNKOWO Grudziàdz, -AUDYTORSKIE SUBIEKT dzia alnoêç gospodarcza ul. Bora Komorowskiego 7/ Halina Suwa a BIURO BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza Grudziàdz, ul. Ikara 15/7 230 BBR Consult spó ka z o.o Grudziàdz, ul. Sobieskiego 46/ Tadeusz Figurski Biuro Rewizyjno-Rachunkowe EKSPERT dzia alnoêç gospodarcza Grudziàdz, ul. Âniadeckich 76/8 232 Daniela Grajewska Biuro Bieg ego Rewidenta RACHUNKOWOÂå I FINANSE dzia alnoêç gospodarcza Grudziàdz 4, ul. Bia y Bór Kancelaria Rzeczoznawców Gospodarczych Ekspert-Kujawy spó ka z o.o Inowroc aw, ul. Dworcowa Jerzy Graczyk Kancelaria Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza Inowroc aw, ul. F. Beciƒskiego Marianna Grabowska Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza Inowroc aw, ul. Kasztanowa Jan Smoleƒ Biuro Badania Bilansów dzia alnoêç gospodarcza Inowroc aw, ul. ks. Wawrzyniaka 20/ Kancelaria RachunkowoÊci Brzykcy i Wspólnicy spó ka z o.o Inowroc aw, ul. prez. Gabriela Narutowicza 100A/ Zak ad Us ugowy REMAT spó ka z o.o Inowroc aw, ul. Stare Miasto 29B 239 Jadwiga Szczutkowska Kancelaria Bieg ych Rewidentów Inowroc aw, FINANS-EKSPERT dzia alnoêç gospodarcza ul. Szeroka 1 (w budynku KSS) 240 Jadwiga Nawrot Biuro Us ug Ksi gowych EWELINA Inowroc aw, dzia alnoêç gospodarcza ul. Âwi tokrzyska 53 m. 31/ Danuta Krzewina Kancelaria Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza Inowroc aw, ul. Wojska Polskiego 21/1 242 HARTWICH AUDYTOR spó ka z o.o Janikowo, ul. Ogrodowa 20/ Bogdan Micha owski Biuro Us ug Rachunkowych FINKS dzia alnoêç gospodarcza Kowalewo, ul. 23 Stycznia Bo ena Floryszak US UGOWE BIURO KSI GOWE dzia alnoêç gospodarcza Mogilno, ul. 900-lecia MÊcis aw Komakowski AURA Agencja Us ug RachunkowoÊci dzia alnoêç gospodarcza Nak o nad Notecià, os. Chrobrego 1/ Halina B aszak Biuro Us ug Ksi gowych HAGA dzia alnoêç gospodarcza PakoÊç, ul. Inowroc awska Teresa Woêniakowska Kancelaria Rachunkowa i Badania Bilansów dzia alnoêç gospodarcza Rypin, ul. Nowy Rynek Magdalena aszczyk Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza S pólno Krajeƒskie, ul. Reymonta Irena Kwieciƒska Biuro Rachunkowo-Podatkowe dzia alnoêç gospodarcza Solec Kujawski, ul. Bukowa Teresa Czaki ZAK AD RACHUNKOWOÂCI EPD dzia alnoêç gospodarcza Solec Kujawski, ul. Cicha Jadwiga Kasperowicz DEKRET BIURO RACHUNKOWE I BADANIA BILANSÓW dzia alnoêç gospodarcza Szubin, ul. B. Prusa 1

9 Monitor Polski Nr Poz Sabina Majdan SALDO Kancelaria Us ug Ksi gowych i Badania Bilansów dzia alnoêç gospodarcza Szubin, ul. H. Sienkiewicza Bo ena Bartoszewska AUDYT-SERWIS dzia alnoêç gospodarcza Toruƒ, ul. A. Antczaka 40/6 254 Bronis awa Wierzbicka Kancelaria Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza Toruƒ, ul. A. Boboli 3/ Roman Wróblewski dzia alnoêç gospodarcza Toruƒ, ul. Bolta 6A/ Teresa Grabowska Biuro Us ug Rachunkowych i Audytorskich ABAKUS dzia alnoêç gospodarcza Toruƒ, ul. Buszczyƒskich 3D/ FINANSECO Profesjonalne Us ugi Finansowo Ksi gowe spó ka z o.o Toruƒ, ul. D uga 49/5 258 Eleonora Kamma Bieg y Rewident BREK dzia alnoêç gospodarcza Toruƒ, ul. Konopnickiej 4A/3 259 Tadeusz Markocki Biuro Ksi gowe Magister dzia alnoêç gospodarcza Toruƒ, ul. Konstytucji 3 Maja 18A/ Jadwiga WiÊniewska Biuro Us ugowe AUDYKS dzia alnoêç gospodarcza Toruƒ, ul. Kozacka 42/ Janina Stankiewicz Bieg y Rewident dzia alnoêç gospodarcza Toruƒ, ul. Lelewela 18/ Anna Ku akowska Biuro Rachunkowo-Audytorskie REWIDENT dzia alnoêç gospodarcza skrócona nazwa: Rewident Toruƒ, ul. Lelewela Leszek NieÊciur KANCELARIA VIS MAIOR dzia alnoêç gospodarcza Toruƒ, ul. ódzka 1/7 264 Tadeusz Dukowski dzia alnoêç gospodarcza Toruƒ, ul. Matejki 56/ Stanis aw RaÊ Biuro Ekspertyz i Doradztwa Finansowego dzia alnoêç gospodarcza Toruƒ, ul. Mickiewicza 111/3 266 Biuro Badania Sprawozdaƒ Finansowych REWIMAR spó ka z o.o Toruƒ, ul. Mickiewicza 83A/2 267 Brygida G adkowska Biuro Badaƒ i Analiz Bieg y Rewident dzia alnoêç gospodarcza Toruƒ, ul. Mocarskiego 2A/ El bieta Zieliƒska BIURO WERYFIKACJI SPRAWOZDA I US UG Toruƒ, FINANSOWO-KSI GOWYCH dzia alnoêç gospodarcza ul. Powstaƒców Wielkopolskich BOGDAN SAKS AUDIT spó ka z o.o Toruƒ, ul. Prusa 5 lok Rewident spó ka z o.o Toruƒ, ul. Przy Kaszowniku 35/ Maria Gawroƒska Kancelaria Bieg ego Rewidenta KBR GAWRO SKA dzia alnoêç gospodarcza Toruƒ, ul. Rakowicza 9/2 272 Zofia Jaszczuk Bil-Tem Bieg y Rewident dzia alnoêç gospodarcza Toruƒ, ul. Rybaki 28C/6 273 Tadeusz Wiencek Biuro Badania Bilansów dzia alnoêç gospodarcza Toruƒ, ul. Rybaki 49A/ Czes aw Cywiƒski Bieg y Rewident dzia alnoêç gospodarcza Toruƒ, ul. Studzienna Lucjan Barszczewski Kancelaria Bieg ych Rewidentów dzia alnoêç gospodarcza Toruƒ, ul. Âlaskiego 6E/ Firma Doradców Finansowych KarG & B spó ka z o.o Toruƒ, ul. Êw. Katarzyny 4A/2 277 Jerzy Âliwiƒski Bieg y Rewident dzia alnoêç gospodarcza Toruƒ, ul. T oczka 5B/ Regionalny Zwiàzek Rewizyjny Spó dzielni Mieszkaniowych w Toruniu Toruƒ, ul. Tuwima Aleksander Troch Bieg y Rewident dzia alnoêç gospodarcza Toruƒ, ul. Wiàzowa 11/5 280 Roman Kr ciszewski Biuro Us ug Rachunkowych dzia alnoêç gospodarcza Toruƒ, ul. Wojska Polskiego 53/ Firma Bieg ych Rewidentów spó ka z o.o Toruƒ, ul. Wysoka Firma Audytorska EMIT TAX-AUDYT spó ka z o.o Toruƒ, ul. ó kiewskiego 37/ mgr Zenon Zbierski Kancelaria Consultingowo-Us ugowa Financier dzia alnoêç gospodarcza Tryszczyn Ludgier Rozanow Biuro Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza Tuchola, ul. G ówna Ryszard Gr êlikowski dzia alnoêç gospodarcza Wàbrzeêno, ul. Grudziàdzka 23A/4 286 Henryk Stawicki HESTA-AUDYTOR dzia alnoêç gospodarcza Wi cbork, ul. Gdaƒska 30A 287 Józefa Maria Dziedzic Biuro Us ug Rachunkowych i Audytorskich AKRIBEIA dzia alnoêç gospodarcza W oc awek, ul. Borowska 25

Okladzia_sama2 8/17/06 8:32 PM Page 1 MI DZYNARODOWA LEGITYMACJA STUDENCKA ISIC

Okladzia_sama2 8/17/06 8:32 PM Page 1 MI DZYNARODOWA LEGITYMACJA STUDENCKA ISIC Okladzia_sama2 8/17/06 8:32 PM Page 1 MI DZYNARODOWA LEGITYMACJA STUDENCKA ISIC INFORMATOR 2006/2007 WWW.ISIC.PL Almatur_2006_OK_GLOWNY 8/17/06 7:38 PM Page 2 Almatur_2006_OK_GLOWNY 8/17/06 7:39 PM Page

Bardziej szczegółowo

Monitor Polski Nr 51 1680 Poz. 708 i 709 OG OSZENIE PRZEWODNICZÑCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 24 sierpnia 2005 r.

Monitor Polski Nr 51 1680 Poz. 708 i 709 OG OSZENIE PRZEWODNICZÑCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 24 sierpnia 2005 r. Monitor Polski Nr 51 1680 Poz. 708 i 709 708 OG OSZENIE PRZEWODNICZÑCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 24 sierpnia 2005 r. o mo liwoêci uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2012 r. Pozycja 12

Warszawa, dnia 27 marca 2012 r. Pozycja 12 Warszawa, dnia 27 marca 2012 r. Pozycja 12 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia zmian danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja o przedsiębiorcach i przedsiębiorcach zagranicznych, którzy przy wykonywaniu czynności na rzecz Banku BPH uzyskują dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową (zgodnie z art. 6a-6d ustawy

Bardziej szczegółowo

"AKURAT"- NIERUCHOMOŚCI Czudy Jacek 86-300 GRUDZIĄDZ, UL. GENERAŁA KUSTRONIA 11/21

AKURAT- NIERUCHOMOŚCI Czudy Jacek 86-300 GRUDZIĄDZ, UL. GENERAŁA KUSTRONIA 11/21 Lista przedsiębiorców i przedsiębiorców zagranicznych, o których mowa w art. 6a ust. 1 i 7 Prawa bankowego, którzy przy wykonywaniu czynności na rzecz Euro Bank S.A., uzyskują dostęp do informacji chronionych

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wykonujących czynności na rzecz Alior Bank S.A.

Wykaz przedsiębiorców wykonujących czynności na rzecz Alior Bank S.A. Wykaz przedsiębiorców wykonujących czynności na rzecz. Zgodnie z art. 111 ust. 1 Prawa Bankowego informujemy o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych wykonujących czynności na rzecz. Lp. 1

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A. ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa Infolinia +48 (22) 203 03 03 Fax +48 (32) 661 14 04 Internet www.noblebank.

Getin Noble Bank S.A. ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa Infolinia +48 (22) 203 03 03 Fax +48 (32) 661 14 04 Internet www.noblebank. Lista przedsiębiorców lub przedsiębiorców zagranicznych, o których mowa w art. 6a ust. 1 i 7 Prawa bankowego, którzy przy wykonywaniu czynności na rzecz Getin Noble Bank S.A., uzyskują dostęp do informacji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 LISTA AUTORYZOWANYCH SKLEPÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W LOTERII

ZAŁĄCZNIK NR 1 LISTA AUTORYZOWANYCH SKLEPÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W LOTERII ZAŁĄCZNIK NR 1 LISTA AUTORYZOWANYCH SKLEPÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W LOTERII LP NAZWA ULICA MIASTO KOD POCZTOWY SIECI HANDLOWE 1 CARREFOUR UL. 10 MARCA 2 BOLESŁAWIEC 59 700 2 CARREFOUR UL. FORDO]SKA 141 BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY. wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Zwanych dalej Partnerem, w ofercie Raty za 1% miesięcznie, zwanej dalej Ofertą.

REGULAMIN OFERTY. wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Zwanych dalej Partnerem, w ofercie Raty za 1% miesięcznie, zwanej dalej Ofertą. REGULAMIN OFERTY 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady, na jakich odbywa się udzielanie kredytu konsumenckiego przez Organizatora za pośrednictwem:

Bardziej szczegółowo

Informacja o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych

Informacja o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych Informacja o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych Przedsiębiorca Siedziba przedsiębiorcy NIP BRE Bank SA ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa 5260215088 BRE CENTRUM OPERACJI Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Informacja o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych. Przedsiębiorca Siedziba Przedsiębiorcy NIP

Informacja o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych. Przedsiębiorca Siedziba Przedsiębiorcy NIP Informacja o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych Przedsiębiorca Siedziba Przedsiębiorcy NIP Biuo Rachunowe MAGA Małgorzata Kuczynko Boya-Żeleńskiego 28, 15-198 Białystok 5421514733 Neo

Bardziej szczegółowo

ANDRYCHÓW KRAKOWSKA 83

ANDRYCHÓW KRAKOWSKA 83 NAZWA APTEKI MIASTO ULICA E-FARM.PL SPÓŁKA CYWILNA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI RĄBIEŃ U. PAŃSKA 14 APTEKA PRZY POLOMARKECIE ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI PIŁSUDSKIEGO 2/4 APTEKA MGR FARM. B. KUNIKOWSKA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI

Bardziej szczegółowo

SZKÓ WY SZYCH 2008. Najlepsi w wyêcigu. po presti RANKING. EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y

SZKÓ WY SZYCH 2008. Najlepsi w wyêcigu. po presti RANKING. EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y MATURA STUDIA ÂWIAT RANKING www.perspektywy.pl po presti NR 05 (102) MAJ INDEKS 336149 CENA 6 z (w tym VAT 7%) Najlepsi w wyêcigu

Bardziej szczegółowo

Bankomaty, w których klienci PLUS BANK S.A. mogą zmienić PIN swojej karty

Bankomaty, w których klienci PLUS BANK S.A. mogą zmienić PIN swojej karty województwo miasto ulica dostepność dolnośląskie Bielany Wrocławskie Wrocławska 7 24 h dolnośląskie Bielawa 1-go Maja 34 24 h dolnośląskie Bielawa Berlinga 44 24 h dolnośląskie Bielawa pl. Wolności 5 24

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Biuro Maklerskie Alior Banku S.A.

Enter Air S.A. Biuro Maklerskie Alior Banku S.A. Enter Air S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres Al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

nr 04 (54) Kwiecieñ 2014

nr 04 (54) Kwiecieñ 2014 nr 04 (54) Kwiecieñ 2014 miesiêcznik bezp³atny - nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Wywiad z Prezydentem S³awomirem Pajorem Bêd¹ nowe chodniki Plac zabaw z marzeñ ju nied³ugo strona 4-5 strona 3

Bardziej szczegółowo

Earnings before interests and taxes (EBIT) Profit before income tax Financial Costs Net profit (loss) Assets Current Assets Inventories

Earnings before interests and taxes (EBIT) Profit before income tax Financial Costs Net profit (loss) Assets Current Assets Inventories year krs Revenues Other Operating Revenues financial revenues Earnings before interests and taxes (EBIT) Profit before income tax Financial Costs Net profit (loss) Assets Current Assets Inventories short-term

Bardziej szczegółowo

Lista uprawnionych lekarzy do przeprowadzania badań w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Lista uprawnionych lekarzy do przeprowadzania badań w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Lista uprawnionych lekarzy do przeprowadzania badań w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. L.p. nr ewidencyjny imię i nazwisko adres jednostki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

OIRP Bydgoszcz 24 września Kancelaria Radcy Prawnego ul. Kcyńska 45 pok.34 (budynek PUMAK) 12.00-17.00Szubin

OIRP Bydgoszcz 24 września Kancelaria Radcy Prawnego ul. Kcyńska 45 pok.34 (budynek PUMAK) 12.00-17.00Szubin Data Miejsce Ulica Godziny Miasto uwagi OIRP Białystok 22-26 września sąd rejonowy ul. Mickiewicza 10.00-15.00Białystok OIRP Białystok 22-26 września siedziba Izby ul. Przejazd 2a 14.30-18.00Białystok

Bardziej szczegółowo

Zakres powierzonych czynności. Nazwa Adres NIP Regon

Zakres powierzonych czynności. Nazwa Adres NIP Regon Lista przedsiębiorców, którzy w imieniu i na rzecz Getin Noble Bank S.A. pośredniczą w wykonywaniu niektórych czynności bankowych lub wykonują czynności faktyczne wg stanu na dzień 31.03.2013 r. Zakres

Bardziej szczegółowo

LAUREACI KRAJOWI. s. 4

LAUREACI KRAJOWI. s. 4 LAUREACI KRAJOWI Jury Konkursu przyznało następujące nagrody krajowe zarówno w kategorii testu jak i prac indywidualnych we wszystkich kategoriach wiekowych. Laureaci testu: Adept: I nagroda: Justyna Wielgosz

Bardziej szczegółowo

Xxxxx - salon posiada ofertę dodatków wyposażenia wnętrz. LP Nazwa salonu Miejscowość Ulica Telefon pon-pt sobota niedziela

Xxxxx - salon posiada ofertę dodatków wyposażenia wnętrz. LP Nazwa salonu Miejscowość Ulica Telefon pon-pt sobota niedziela MEBLE bez VAT - CZERWIEC 2013 Czas trwania promocji : 2013-06-07 / 2013-06-11 Xxxxx - salon posiada ofertę dodatków wyposażenia wnętrz Godziny otwarcia salonu LP Nazwa salonu Miejscowość Ulica Telefon

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI zapłać BLIKIEM i odbierz prezent

REGULAMIN PROMOCJI zapłać BLIKIEM i odbierz prezent REGULAMIN PROMOCJI zapłać BLIKIEM i odbierz prezent 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w promocji prowadzonej pod nazwą zapłać BLIKIEM i odbierz prezent, której celem jest promocja płatności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/23/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/23/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/23/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Szczecinie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Promocja ważna od 25 listopada do 24 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów. 5,99 3,99 33% taniej 189,00 149,00. - porcelana w kolorze

Promocja ważna od 25 listopada do 24 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów. 5,99 3,99 33% taniej 189,00 149,00. - porcelana w kolorze ZIMOWE obniżki cenowe Promocja ważna od listopada grudnia0 0 r. lub Promocja ważna od listopada dodogrudnia lub do dowyczerpania wyczerpaniazapasów. zapasów. 699, 9,- 9, 9,- 0 PROM OCJA do % na wybra ny

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała Śląskie ul. Sobieskiego 83 Usługi Finansowe 9.00-17.00 43-300 Bielsko-Biała Śląskie ul. Żywiecka 142a USŁUGI FINANSOWE - PART- NER BPH

Bielsko-Biała Śląskie ul. Sobieskiego 83 Usługi Finansowe 9.00-17.00 43-300 Bielsko-Biała Śląskie ul. Żywiecka 142a USŁUGI FINANSOWE - PART- NER BPH Lista POK Miejscowość Województwo Adres Nazwa Godziny otwarcia Kod pocztowy Aleksandrów Łódzki Łódzkie ul. Wojska Polskiego 3 Sztuka Stołu 95-070 Augustów Podlaskie ul. Kopernika 4 P.H.U. AKSEL 9.00-18.00

Bardziej szczegółowo

AleksandrówŁódzki Daszyńskiego 14 POLOMARKET ANDRYCHÓW RYNEK 3 RYNEK MIASTA ANNOPOL RYNEK 51 Babimost Wolsztyńska 13 POLOMARKET

AleksandrówŁódzki Daszyńskiego 14 POLOMARKET ANDRYCHÓW RYNEK 3 RYNEK MIASTA ANNOPOL RYNEK 51 Babimost Wolsztyńska 13 POLOMARKET MIASTO ADRES LOKALIZACJA ALEKSANDRÓW KUJAWSKI SŁOWACKIEGO BIEDRONKA AleksandrówŁódzki Daszyńskiego 14 POLOMARKET ANDRYCHÓW RYNEK 3 RYNEK MIASTA ANNOPOL RYNEK 51 Babimost Wolsztyńska 13 POLOMARKET Baborów

Bardziej szczegółowo

Warszawa. Miasto dziê. Plany na przysz oêç.

Warszawa. Miasto dziê. Plany na przysz oêç. Warszawa. Miasto dziê. Plany na przysz oêç. organizator CENTRUM EDUKACYJNO-KULTURALNE OWICKA ul. owicka 21, 02-502 Warszawa tel. 845 50 62, tel./fax 845 56 75 2 Wystawa Warszawa. Miasto dziê. Plany na

Bardziej szczegółowo

CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ JAKOŚCI

CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ JAKOŚCI W CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ JAKOŚCI W DIAGNOSTYCE MIKROBIOLOGICZNEJ 00-725 Warszawa, ul. Chełmska 30/34, tel. (22) 841 58 34, tel./fax (22) 851-52-22 www.polmikro.edu.pl e-mail: polmicro@cls.edu.pl; e-mail:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI SATYSFAKCJA GWARANTOWANA MIO 2014 1. DEFINICJE

REGULAMIN PROMOCJI SATYSFAKCJA GWARANTOWANA MIO 2014 1. DEFINICJE REGULAMIN PROMOCJI SATYSFAKCJA GWARANTOWANA MIO 2014 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje oznaczają: a. Promocja Promocja Satysfakcja gwarantowana Mio 2014, b. Organizator

Bardziej szczegółowo