REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Wakacje z MultiSport. Postanowienia Wstępne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Wakacje z MultiSport. Postanowienia Wstępne"

Transkrypt

1 REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Wakacje z MultiSport 1 Postanowienia Wstępne 1. Niniejszy regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem: (dalej jako Serwis ), prowadzonego przez Benefit Systems SA z siedzibą w Warszawie (dalej jako Operator ). 2. Każdy nieodpłatnie może zapoznać się z treścią Regulaminu. Treść Regulaminu każdy może drukować, utrwalać oraz zwielokrotniać dowolną techniką na dowolnych nośnikach. 3. Regulamin zostaje udostępniony w postaci pozwalającej na jego utrwalanie, przechowywanie i odtwarzanie (tj. w formacie dokumentu HTML). Regulamin został udostępniony na stronie internetowej Dodatkowo, na żądanie Użytkownika Serwisu, Operator prześle Użytkownikowi treść Regulaminu w postaci elektronicznej, na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. 4. Korzystanie z Serwisu jest w pełni dobrowolne. 5. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed założeniem Konta w Serwisie należy uważnie zapoznać się z treścią poniższego Regulaminu. 2 Definicje 1. Pojęcia pisane w Regulaminie od wielkiej litery będą miały następujące znaczenie: 1) Dezaktywacja Konta oznacza czynność faktyczną, do dokonania której uprawniony jest Operator w przypadkach wskazanych w treści niniejszego Regulaminu, polegającą na usunięciu danych Użytkownika Serwisu podanych podczas Rejestracji, w wyniku której określony Użytkownik traci możliwość korzystania z Serwisu. 2) Hasło oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta danego Użytkownika Serwisu. 3) Karta karta wydana przez Operatora uprawniająca do korzystania z usług określonych w Programie. Wyróżnia się następujące typy Kart: karta dla pracownika, karta dla osoby towarzyszącej, karta dla dziecka. Zasady korzystania z Karty opisane są w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 4) Klient oznacza podmiot, który na podstawie umowy z Operatorem umożliwił swoim pracownikom, zleceniobiorcom lub współpracownikom, ich osobom towarzyszącym lub ich dzieciom korzystanie z Programu. 5) Konto oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika Serwisu zbiór zasobów i uprawnień w ramach danego systemu, uruchomiony przez Operatora po dokonaniu Rejestracji, za pośrednictwem którego Użytkownik Serwisu zarządza danymi oraz może dokonywać czynności w Serwisie przy użyciu udostępnionych przez Operatora Usług. 6) Login oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika Serwisu, wymagane wraz z Hasłem do korzystania z Konta w Serwisie. Login jest indywidualną nazwą Użytkownika Serwisu, jaka została przez niego wybrana na etapie Rejestracji / Login stanowi adres mailowy. 1

2 7) Operator oznacza Spółkę Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Plac Europejski 2, kod pocztowy Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: , NIP , REGON , będącą jednocześnie właścicielem Serwisu. 8) Partner podmiot świadczący Użytkownikom na podstawie umowy z Operatorem usługi sportowo-rekreacyjne w ramach Programu, z których korzystanie możliwe jest za okazaniem Karty i dokumentu tożsamości. 9) Program/Program MultiSport zestaw wyselekcjonowanych przez Operatora pod kątem potrzeb Klienta usług dostępnych dla Użytkowników zgłoszonych przez Klienta na zasadach określonych w Regulaminie, świadczonych na ich rzecz przez Operatora oraz Partnerów w okresie obowiązywania Umowy szczegółowo opisanych w Umowie. 10) Regulamin oznacza niniejszy regulamin Serwisu wraz z załącznikiem nr 1 do Regulaminu. 11) Rejestracja oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika Serwisu ze wszystkich funkcjonalności Serwisu. 12) Serwis oznacza serwis informatyczno-informacyjny po nazwą Wakacje z MultiSport znajdujący się pod adresem internetowym prowadzony przez Operatora, za pośrednictwem którego Operator świadczy usługi drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników Serwisu o tematyce rekreacyjno-sportowej. 13) Usługi usługi nieodpłatne świadczone przez Operatora drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, w tym usługa prowadzenia Konta, umożliwiające Użytkownikom Serwisu uzyskanie informacji na temat dodatkowych usług dostępnych dla Użytkowników w okresie letnim oraz zapisanie się na wybrane zajęcia sportowo-rekreacyjne. 14) Użytkownik oznacza osobę fizyczną korzystającą z Programu, zatrudnioną przez Klienta na podstawie umowy o pracę lub współpracującą z Klientem na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o współpracę, umowy o świadczenie usług lub innej umowy cywilnoprawnej o zbliżonym skutku prawnym oraz zgłoszone przez tego Użytkownika dzieci i osoby towarzyszące. 15) Użytkownik Serwisu - oznacza Użytkownika o pełnej zdolności do czynności prawnych, który posiada Konto w Serwisie poprzez uzyskanie Loginu i Hasła pozwalającego zalogować się na Konto. 3 Postanowienia Ogólne 1. W ramach niniejszego Serwisu Użytkownik Serwisu posiada możliwość: a. uzyskania dostępu do treści informacyjnych w przedmiocie Programu oraz usług świadczonych dodatkowo przez Operatora lub Partnerów na rzecz Użytkowników w okresie letnim; b. dokonania zapisów na wybrane zajęcia sportowo-rekreacyjne dostępne dla Użytkowników w ramach Programu w okresie letnim, a prezentowane w Serwisie. 2. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jej nazwy, domeny internetowej, a także do logotypów należą do Operatora lub Operator korzysta z 2

3 nich na zasadzie licencji, a korzystanie z nich przez Użytkownika Serwisu może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem. 3. Operator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie treści reklamowych towarów i usług Operatora, w formach stosowanych w sieci Internet. 4. Korzystanie przez Użytkownika Serwisu z usług dodatkowych świadczonych przez Operatora lub Partnerów na rzecz Użytkowników w okresie letnim, a prezentowanych w Serwisie, wiąże się z koniecznością zapoznania się przez Użytkownika Serwisu oraz akceptacji treści regulaminów korzystania z poszczególnych usług dostępnych na stronach Partnerów. 5. Operator zastrzega, że ilość miejsc na poszczególne zajęcia sportowo-rekreacyjne w określonych w Serwisie terminach jest ograniczona. W tym przypadku decyduje kolejność zgłoszeń Użytkowników Serwisu. 4 Korzystanie z Serwisu 1. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność Użytkownika Serwisu, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Serwisie, z zastrzeżeniem postanowień 5 Regulaminu, a także dokonanie przez Użytkownika Serwisu zapisu na wybrane zajęcia sportowo-rekreacyjne oferowane dodatkowo w ramach Programu dla Użytkowników w okresie letnim oraz prezentowane w Serwisie. 2. Korzystanie z Serwisu odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie. 3. Warunkiem korzystania z Serwisu jest posiadanie aktywnej Karty przez Użytkownika Serwisu. 4. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Stron Internetowych Serwisu: przede wszystkim włączona obsługa języka JavaScript, akceptacja plików cookies oraz korzystanie z jednej ze wskazanych przeglądarek internetowych: Internet Explorer minimum w wersji 8 lub wyższej, lub Mozila Firefox minimum w wersji 6 lub wyższej lub Google Chrome minimum w wersji 10 lub wyższej. 5. Użytkownik Serwisu korzystając z Serwisu nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę i mechanizm działania Serwisu. 6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika Serwisu treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Serwisu lub Usług, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich. 7. Operator oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników Serwisu przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy Serwisu powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności Użytkownicy Serwisu powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Operator nigdy nie zwraca się do Użytkownika Serwisu z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła. 5 Rejestracja w Serwisie 3

4 1. Założenie Konta jest dobrowolne. 2. Przy pierwszym logowaniu się do Konta przez Użytkownika Serwisu (Rejestracja): 1) podaje dane osobowe: imię i nazwisko, adres , numer Karty, 2) Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego chyba, że pole jest oznaczone jako opcjonalne, 3) informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika Serwisu i być zgodne z prawdą, 4) Użytkownik powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, 5) Użytkownik powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu w celu korzystania z Serwisu. Wyrażenie przedmiotowej zgody przez Użytkownika Serwisu upoważnia Operatora do przesyłania Użytkownikowi Serwisu na podany przez niego podczas Rejestracji adres poczty elektronicznej informacji związanych z obsługą techniczną Konta oraz informacji związanych z potwierdzeniem dokonanych zapisów na wybrane zajęcia. 6) po kliknięciu na link przesłany przez Operatora na podany przez Użytkownika Serwisu adres e- mail, Użytkownik Serwisu zobowiązany do ustalenia nowego Hasła. 3. Rejestracja w Serwisie oraz założenie Konta nie są możliwe bez spełnienia przez Użytkownika Serwisu warunków wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu. 4. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności uprawdopodobniających, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik Serwisu ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Operatora, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Użytkownik Serwisu powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach swojego Konta. 5. Operator tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych w Serwisie. Użytkownicy Serwisu zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań. 6. Pozbawienie statusu Użytkownika Serwisu jest równoznaczne z Dezaktywacją Konta i brakiem możliwości ponownego zalogowania się do Serwisu i korzystania z jego usług przy użyciu tych samych danych utworzonych dla danego Konta. 6 Reklamacje Użytkownik Serwisu może zgłosić Operatorowi reklamację w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Operatora. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres lub listownie na adres podany w 12 ust. 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik Serwisu winien zawrzeć swój Login oraz opis zaistniałego problemu. Operator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres korespondencyjny lub na adres poczty elektronicznej Użytkownika Serwisu, podany w zgłoszeniu reklamacji. 4

5 7 Usługi 1. Usługi świadczone będą przez Operatora przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 2. Operator zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do Usług, o czym poinformuje Użytkowników Serwisu w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu. 3. Usługi dostępne są po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych w 5 Regulaminu. 4. Operator jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta w przypadku działania przez Użytkownika Serwisu na szkodę Operatora lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika Serwisu przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta i Usług jest uzasadnione względami bezpieczeństwa w sytuacji przełamywania przez Użytkownika Serwisu zabezpieczeń Serwisu lub innych działań hackerskich. Zablokowanie dostępu do Konta i Usług z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta i Usług. Operator zawiadamia Użytkownika Serwisu o zablokowaniu dostępu do Konta i Usług drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika Serwisu. 8 Odpowiedzialność 1. Operator jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu Usług drogą elektroniczną, jeśli powodem jest: 1) awaria; 2) modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Operatora po uprzednim poinformowaniu Użytkowników Serwisu poprzez umieszczenie komunikatu w Serwisie; 3) siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Operatora), z którymi nie łączą Operatora żadne umowy. 2. Użytkownicy mogą korzystać z usług dostępnych w ramach Programu (w tym usług prezentowanych w Serwisie) stosownie do swojego stanu zdrowia i kondycji fizycznej. 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z braku dostosowania się przez Użytkownika Serwisu do zapisów Regulaminu oraz regulaminów usług świadczonych przez Partnerów w ramach Programu czy regulaminów usług dodatkowych dostępnych dla Użytkowników w okresie letnim i prezentowanych w Serwisie. 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników Serwisu za: 1) brak możliwości skorzystania z Karty u danego Partnera spowodowany zdarzeniami losowymi niezależnymi od Operatora; 2) brak możliwości korzystania z Programu spowodowany przyczynami leżącymi po stronie Użytkownika lub niedopełnieniem przez Użytkowników poszczególnych warunków określonych w Regulaminie lub regulaminach usług świadczonych przez Partnerów; 3) niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika Serwisu; 5

6 4) za utratę przez Użytkownika Serwisu lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Operator odpowiada jednak, jeśli utrata przez Użytkownika Serwisu lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Operatora lub przyczyn, za które Operator ponosi odpowiedzialność; 5) szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem Użytkownika Serwisu, w szczególności za korzystanie przez niego z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem. 9 Dane osobowe 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu przekazanych Operatorowi dobrowolnie w ramach Rejestracji oraz w ramach świadczenia przez Operatora usług drogą elektroniczną jest Operator. 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Operatora wyłącznie na podstawie zgody Użytkownika Serwisu na przetwarzanie danych osobowych oraz wyłącznie w celu korzystania z Serwisu. 3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta. 4. Każdy, kto przekaże Operatorowi swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania. 5. Operator zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta. Operator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik Serwisu naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika Serwisu. 6. Operator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników Serwisu traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Operatora, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. 7. Operator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników Serwisu innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu. 10 Zamknięcie Konta (rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) 1. Dezaktywacja Konta ma miejsce w przypadku dezaktywacji Karty przez Użytkownika Serwisu lub gdy Użytkownik Serwisu na podstawie decyzji Klienta nie będzie dalej uprawniony do korzystania z Programu. 2. Dezaktywacja Konta następuje również w przypadku śmierci Użytkownika Serwisu. 3. Dezaktywacja Konta następuje w terminie 14 dni od dnia wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu. 11 6

7 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Serwisu. 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z Serwisu. 3. Operator może zmienić postanowienia Regulaminu z ważnych przyczyn obejmujących: 1) uchylenie, zmianę lub wprowadzenie nowych przepisów prawa lub wydanie rozstrzygnięcia przez odpowiednie organy władzy lub instytucje państwowe mające zastosowanie do Operatora i wpływające na jego działalność; 2) wprowadzenie przez Operatora zmian organizacyjnych lub technologicznych, w tym dotyczących zasad obsługi Użytkowników, wpływających na obsługę Użytkowników Serwisu; 3) zmianę obecnych, wprowadzenie nowych lub zrezygnowanie przez Operatora z oferowania niektórych usług. 4. O treści i zakresie zmian Regulaminu każdy Użytkownik Serwisu zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Operatora na stronie głównej Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu przez okres co najmniej 14 kolejnych dni. Użytkownicy Serwisu zostaną dodatkowo powiadomieni przez Operatora poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej informacji o zmianach w Regulaminie. 5. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej, nastąpi nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie gdy Użytkownik Serwisu posiadający Konto nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty poinformowania Użytkownika o zmianie Regulaminu zawiadomić o tym fakcie Operatora. Brak akceptacji nowej treści Regulaminu przez Użytkownika skutkuje dezaktywacją Konta tego Użytkownika. 12 Sposób porozumiewania się z Użytkownikiem Serwisu 1. Użytkownik Serwisu oraz Operator porozumiewają się przy wykorzystaniu Serwisu (za pośrednictwem Internetu) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku postępowań reklamacyjnych Operator porozumiewa się z Użytkownikiem Serwisu na jeden z następujących sposobów: korespondencyjnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 2. Operator wskazuje następujące dane teleadresowe niezbędne w celu prawidłowego porozumiewania się z Użytkownikiem Serwisu w przypadkach wskazanych powyżej: korespondencyjnie: ul. Plac Europejski 2, Warszawa, telefonicznie: (22) , pocztą elektroniczną na adres: Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu r. 7

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez ND Polska sp zo.o. z siedzibą w Łodzi, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Anettę Soczewkę-Szaniawską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anetta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU SOCHACZEW.POLECA.TO 1 WSTĘP

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU SOCHACZEW.POLECA.TO 1 WSTĘP REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU SOCHACZEW.POLECA.TO 1 WSTĘP 1. Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa ogólne warunki, podstawowe zasady oraz sposób korzystania z portalu sochaczew.poleca.to

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO HFT BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. z dnia 2 listopada 2015 roku

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO HFT BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. z dnia 2 listopada 2015 roku REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO HFT BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. z dnia 2 listopada 2015 roku 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez HFT Brokers Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. REGULAMIN USŁUGI Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną. 1 Definicje Aplikacja Mobilna - oznacza program komputerowy przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STREFY UŻYTKOWNIKA BENEFIT SYSTEMS

REGULAMIN STREFY UŻYTKOWNIKA BENEFIT SYSTEMS REGULAMIN STREFY UŻYTKOWNIKA BENEFIT SYSTEMS 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO. meblewojcik.pl

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO. meblewojcik.pl REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO meblewojcik.pl Niniejszy Regulamin określa sposób i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez spółkę WÓJCIK FABRYKA MEBLI Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu, ul. Mazurska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną.

REGULAMIN USŁUGI 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną. REGULAMIN USŁUGI 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną. 1 Definicje 1. Aplikacja Mobilna - oznacza program komputerowy

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Macieja Żarowa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MACIEJ ŻAROW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin - Prymus.info

Regulamin - Prymus.info Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PRIMEON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz Użytkowników Internetowego Dziennika Lekcyjnego Prymus.info Użytkownik Internetowego Dziennika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STREFY UŻYTKOWNIKA BENEFIT SYSTEMS

REGULAMIN STREFY UŻYTKOWNIKA BENEFIT SYSTEMS REGULAMIN STREFY UŻYTKOWNIKA BENEFIT SYSTEMS 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO  1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.BISTASTANDARD 1 Postanowienia ogólne 1. Podmiotem prowadzącym Serwis Internetowy - usługodawcą świadczącym usługi drogą elektroniczną, jest Bista Standard Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez Lendero Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-085), przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O.

REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O. REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O. 1 1. Serwis - serwis internetowy w domenie www.konferencje.rp.pl do którego prawa przysługują Usługodawcy; 2. Usługodawca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD REGULAMIN PLATFORMY EMERALD Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z platformy internetowej znajdującej się pod adresem www.emeraldair.co, której administratorem i właścicielem jest Usługodawca.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Fibra Bartosz Nosiadek z siedzibą w Radlinie, za

Bardziej szczegółowo

4. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, jest jednocześnie adresem mailowym użytkownika, pod który przesyłana jest rezerwacja wstępna,

4. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, jest jednocześnie adresem mailowym użytkownika, pod który przesyłana jest rezerwacja wstępna, Piaseczno dn.04.11.2014 r. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Panelu Rezerwacje On-line przez Chris Turystyka i Rekreacja Magdalena Alchimowicz na stronie www.chris.com.pl 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez MBC Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu usług nieodpłatnych oraz usług odpłatnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego www.seizo.pl

Regulamin Serwisu Internetowego www.seizo.pl Regulamin Serwisu Internetowego www.seizo.pl 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady i sposób świadczenia nieodpłatnych usług informacyjnych za pośrednictwem serwisu internetowego www.seizo.pl

Bardziej szczegółowo

Portal mmedica - Regulamin

Portal mmedica - Regulamin Portal mmedica - Regulamin 1 Wstęp Rozwiązania proponowane przez Asseco Poland S.A. w ramach Portalu mmedica obejmują: 1. Witrynę informacyjną o oprogramowaniu mmedica: mmedica.asseco.pl 2. Centrum Serwisowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego

Regulamin serwisu internetowego Regulamin serwisu internetowego www.indexcopernicus.com 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com, b. prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA Preambuła Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z usług serwisu reklamowoogłoszeniowego MilMedia zarządzanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi rozpatrywania roszczeń z tytułu Umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną w ramach portalu WWW

Regulamin świadczenia usługi rozpatrywania roszczeń z tytułu Umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną w ramach portalu WWW Regulamin świadczenia usługi rozpatrywania roszczeń z tytułu Umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną w ramach portalu WWW Na podstawie art. 8 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 rok o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1 Cel Regulaminu 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Spółkę, za pośrednictwem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Marcina Kamińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marcin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.]

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] Witaj na Portalu Object Office Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Portalu będącego własnością Object Office. Przed skorzystaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE. 1 Definicje. Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE. 1 Definicje. Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie: REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE 1 Definicje Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie: Administrator/Usługodawca: ALD Automotive Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU PRACY

REGULAMIN PORTALU PRACY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20 z dnia 15.09.2017 r. REGULAMIN PORTALU PRACY prowadzonego przez Kielecki Park Technologiczny Definicje: Użyte w dalszej części Regulaminu określenia oznaczają: -Usługodawca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Usługi bezpłatnej poczty elektronicznej są świadczone przez Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez.net Wizards Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu usług nieodpłatnych oraz usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług internetowego portalu Rolnicza Chmura Usług świadczonych przez Usługodawców pod adresem www. rolniczachmurauslug.pl

Bardziej szczegółowo

Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PRIMEON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz Użytkowników Internetowego Dziennika Lekcyjnego Prymus.info Użytkownik Internetowego Dziennika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Definicje

REGULAMIN. I. Definicje REGULAMIN I. Definicje 1.Portal - zbiór stron internetowych dostępnych pod adresem WWW.boramed.pl, 2.Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Portalu, 3.Cel Portalu celem portalu jest umożliwienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: Portal Klienta system informatyczny służący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY evanitystyle. 1 Postanowienia Wstępne

REGULAMIN PLATFORMY evanitystyle. 1 Postanowienia Wstępne 1. Niniejszy regulamin określa: REGULAMIN PLATFORMY evanitystyle 1 Postanowienia Wstępne 1) ogólne warunki uczestnictwa w Programie FitProfit/FitSport, zasady oraz sposób zamawiania Kart lub współfinansowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN (Regulamin Świadczenia Usług Elektronicznych) wersja 07.2015 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Leszka Zasimowicza prowadzącego działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO. 1 Definicje. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO. 1 Definicje. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego. REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez AUTOKLUB POZNAŃSKI OCTAVIUS z siedzibą w Poznaniu, ul. Opłotki

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Gminę Jeziorany Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jezioranach, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W VIVUS FINANCE SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W VIVUS FINANCE SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W VIVUS FINANCE SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego UbezpieczTelefon24.pl (zwanego dalej Serwisem ) jest Justyna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu CHWILOWKOMAT.PL

Regulamin Serwisu CHWILOWKOMAT.PL Regulamin Serwisu CHWILOWKOMAT.PL 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wydany został przez Primus Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39A,

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną I. Definicje Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: a. Usługodawca AutoCentrum.pl SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Active Weather sp. z o.o. 1 Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Active Weather sp. z o.o. 1 Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Active Weather sp. z o.o. 1 Definicje 1. Usługodawca Active Weather sp. z o.o. z Siedzibą w Rzeszowie ul. Spokojna 8 35-112 Rzeszów KRS 0000442284

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. Operatorem serwisu jest Witkac sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAMÓWIENIA: PODZIEKOWANIAHARMONIJKOWE.PL

REGULAMIN ZAMÓWIENIA: PODZIEKOWANIAHARMONIJKOWE.PL REGULAMIN ZAMÓWIENIA: PODZIEKOWANIAHARMONIJKOWE.PL 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sebastiana Legenza prowadzącego działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN UŻYTKOWNIKÓW SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez J2B Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest dokonać Rejestracji.

1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest dokonać Rejestracji. 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez KSW sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego www.kswtv.com

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Czas Pracy

Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy, określany dalej jako Regulamin - definiuje podstawowe zasady udostępnienia przez dcs.pl Sp. z o.o., nazywanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Księgowi Przyszłości

Regulamin Portalu Księgowi Przyszłości Regulamin Portalu Księgowi Przyszłości 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin niniejszy, wydany zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA. Z ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA e-bok

REGULAMIN KORZYSTANIA. Z ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA e-bok REGULAMIN KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA e-bok Racibórz, lipiec 2014 REGULAMIN KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA e-bok Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT"

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT" 1.1 Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji mobilnej Elephant przeznaczonej na urządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL !1 REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania serwisu Twoja Karta. (dalej jako Regulamin )

Regulamin użytkowania serwisu Twoja Karta. (dalej jako Regulamin ) Regulamin użytkowania serwisu Twoja Karta (dalej jako Regulamin ) Edenred - Edenred Polska Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie 00-450, ul. Przemysłowa 30, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.), określa zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego Ladyspace (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin serwisu internetowego Ladyspace (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne Regulamin serwisu internetowego Ladyspace (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego Ladyspace pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o.

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o. Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o. 1 Definicje 1. Właściciel Serwisu WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o. - Broker - z siedzibą w Krakowie (30-535) przy ulicy Rękawka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1 Cel Regulaminu 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Spółkę, za pośrednictwem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Pojęcia podstawowe 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez VELUX Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH Z SERWISU INTERNETOWEGO THE SWAN SCHOOL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa "Ogólne warunki korzystania przez użytkowników

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Sławomira Grima prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.W. SLAVPOL

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Bądź jak Ewa Chodakowska

REGULAMIN Konkursu Bądź jak Ewa Chodakowska REGULAMIN Konkursu Bądź jak Ewa Chodakowska 1. Konkurs i Organizator 1. Konkurs Bądź jak Ewa Chodakowska ( Konkurs ) rozpoczyna się w dniu 9 października 2013 roku o godzinie 17:00 i trwa do 31 października

Bardziej szczegółowo

2. Zasady i warunki świadczenia przez Operatora usług drogą elektroniczną.

2. Zasady i warunki świadczenia przez Operatora usług drogą elektroniczną. REGULAMIN PLATFORMY LIMIT ZŁOTÓWEK WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UŻYTKOWNIKA Niniejszy Regulamin określa: 1. Ogólne warunki, zasady oraz sposób zamawiania Świadczeń lub współfinansowania Świadczeń w ramach Programu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. Postanowienia Ogólne. 1. Niniejszym, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG. INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA w Wodociągach i Kanalizacji Turawa Sp. z o.o. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG. INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA w Wodociągach i Kanalizacji Turawa Sp. z o.o. Postanowienia ogólne REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA w Wodociągach i Kanalizacji Turawa Sp. z o.o. Regulamin korzystania z usług Internetowego Biura Obsługi Klienta w Wodociągach i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną I (Postanowienia wstępne) 1. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Hestii 1, wpisane do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta(IBOK) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie.

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta(IBOK) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie. Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta(IBOK) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez SUPERIA Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU REZERWACJI STANOWISK

REGULAMIN SYSTEMU REZERWACJI STANOWISK REGULAMIN SYSTEMU REZERWACJI STANOWISK System Rezerwacji Stanowisk wymiany opon działający pod adresem http://oponyanwim.pl/rezerwacje.html prowadzony jest przez ANWIM Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SERWISU ŁATWA RATKA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SERWISU ŁATWA RATKA REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SERWISU ŁATWA RATKA 1 [Postanowienia wstępne] 1. Niniejszy Regulamin korzystania z serwisu internetowego Łatwa Ratka dostępnego pod domeną (http://www.latwaratka.pl),

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl Dane podmiotu prowadzącego serwis: Firma: Młynarski Rafał RAFF Adres siedziby: Krężnica Jara 442, 20-515 Lublin Podstawa

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne i odpowiedzialność

1 Postanowienia ogólne i odpowiedzialność Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA w zakresie zawierania umów ubezpieczenia kosztów odtworzenia danych 1 Postanowienia ogólne i odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin )

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) 1 Przedmiot Regulaminu 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad korzystania z Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. Dane Zakładu Ubezpieczeń: Firma: Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. zwane dalej TU INTER Polska Adres

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX Polska

Regulamin korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX Polska Warszawa 10.05.2010r. Regulamin korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX Polska 1. Postanowienia ogólne 1. Zakres. Postanowienia Regulaminu korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ TWOJA KARTA. (dalej jako Regulamin ) DEFINICJE

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ TWOJA KARTA. (dalej jako Regulamin ) DEFINICJE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ TWOJA KARTA (dalej jako Regulamin ) DEFINICJE Aplikacja Mobilna - Aplikacja Mobilna Twoja Karta, przeznaczona na urządzenia mobilne z systememi operacyjnymi ios oraz Android.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi dostępu on-line do programu ICAN Business Advisor REGULAMIN USLUGI DOSTĘPU ON-LINE DO PROGRAMU ICAN BUSINESS ADVISOR

Regulamin usługi dostępu on-line do programu ICAN Business Advisor REGULAMIN USLUGI DOSTĘPU ON-LINE DO PROGRAMU ICAN BUSINESS ADVISOR REGULAMIN USLUGI DOSTĘPU ON-LINE DO PROGRAMU ICAN BUSINESS ADVISOR ustalony w dniu 20 marca 2017 roku przez ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową z siedzibą w Warszawie, pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych I. Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora

Bardziej szczegółowo

MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT

MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT REGULAMIN MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT Spis treści: Wstęp Definicja Zasady korzystania z Portalu Odpowiedzialność WSTĘP 1 Niniejszy Regulamin, został sporządzony według przepisów prawa, w oparciu o implementację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VINDMASTER SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VINDMASTER SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VINDMASTER SP. Z O.O. V. 1.1 z dnia 25.10.2013 r. I. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/13 Prezesa Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 04 lipca 2013 roku REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W

Bardziej szczegółowo