PODATKI 2011 NOWELIZACJA USTAW PODATKOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODATKI 2011 NOWELIZACJA USTAW PODATKOWYCH"

Transkrypt

1 Konferencja w WARSZAWIE Dowiedz siê wiêcej Gdzie i kiedy Hotel Ibis al. Solidarnoœci 165, Warszawa 2-3 marca 2011 NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA Zmiany w ustawach o podatkach dochodowych w 2011 roku Zmiany w ustawie CIT w 2011 roku Zmiany w ustawie PIT w 2011 roku Koszty uzyskania przychodów bie ¹ce kontrowersje orzecznicze Spó³ki osobowe zmiany od 2011 roku Abonamenty medyczne Inne zagadnienia z zakresu PIT bie ¹ce stanowisko organów podatkowych i s¹dów Nowe stawki : 5, 8, 23% Zmiany w zakresie stosowania PKWiU oraz zmiany w zakresie zwolnieñ Faktury elektroniczne i faktury przesy³ane elektronicznie co wynika z aktualnie obowi¹zuj¹cych przepisów? Planowane zmiany Odliczenie podatku zwi¹zanego z samochodami i paliwem Nieodp³atne przekazanie towarów Metody dokumentowania wydatków stanowi¹cych koszty uzyskania przychodu. Kontrowersje w zakresie rachunków wydawanych w formie elektronicznej Przegl¹d dochodów zwolnionych Przegl¹d odliczeñ od dochodu Trudne korekty z wyniku bilansowego do podatkowego przegl¹d kosztów niestanowi¹cych kosztów uzyskania przychodów wybrane zagadnienia Rozliczenie dochodów zagranicznych Obrót z zagranic¹ roczne obowi¹zki p³atników wobec przedsiêbiorców Obowi¹zki rozliczeniowo-informacyjne wobec osób fizycznych nieposiadaj¹cych na terytorium RP miejsca zamieszkania Roczne zeznanie podatkowe obowi¹zki formalne, przegl¹d pozycji zeznania Roczna korekta podatku DO UDZIA U ZAPRASZAMY Firmy doradcze Biura rachunkowe Kancelarie prawne G³ównych ksiêgowych Dyrektorów finansowych Specjalistów ds. kadr i p³ac Samodzielnych ksiêgowych 4 marca 2011 DZIEÑ SPECJALNY PARTNER MERYTORYCZNY

2 Jakie podatki obowi¹zuj¹ Ciebie i Twoj¹ firmê w tym roku? Jakie podatki obowi¹zuj¹ Ciebie i Twoj¹ firmê w tym roku? Pocz¹tek roku 2011 jest szczególnym wyzwaniem dla osób odpowiedzialnych za prawid³owe rozliczenie podatkowe firmy. Stoj¹ Pañstwo przed obowi¹zkiem zapoznania siê z czterema nowelizacjami ustaw podatkowych oraz piêcioma nowymi rozporz¹dzeniami wykonawczymi. W odpowiedzi na to wyzwanie najlepsi eksperci z dziedziny podatków na polskim rynku podziel¹ siê swoj¹ wiedz¹ i pomog¹ Pañstwu w prosty sposób wdro yæ nowe rozwi¹zania. Jest to œwietna okazja by zaczerpn¹æ merytorycznego wsparcia przy pierwszych doœwiadczeniach, które czekaj¹ na Pañstwa w zwi¹zku z rozpoczêciem nowego roku. Organizowana przez nas konferencja stwarza równie niepowtarzaln¹ szansê dyskusji o problemach zwi¹zanych z niejasnymi interpretacjami przepisów podatkowych. Dziêki poprawnym rozliczeniom podatkowym, pozosta³a czêœæ roku przyniesie Pañstwu du o satysfakcji a Pañstwa firma nie bêdzie nara ona na przykre konsekwencje ze strony urzêdu skarbowego. Zapraszamy serdecznie do mo liwoœci wzbogacenia swojej praktycznej wiedzy. Jest to inwestycja, która pomo e zarówno Pañstwu, jak i firmie unikn¹æ negatywnych rezultatów wi¹ ¹cych siê z ewentualnym niedostatkiem znajomoœci zagadnieñ przedstawionych w programie. Piotr Stefañczyk Prezes Zarz¹du

3 Przewodnicz¹cy pierwszego dnia kongresu Podatki 2011: Jacek Bajson Doradca Podatkowy, TPA Horwath, wiceprzewodnicz¹cy grupy PIT i CIT Rady 2 marca 2011, œroda 9.00 Rejestracja, powitalna kawa Podatki dochodowe Zmiany w ustawach o podatkach dochodowych w 2011 roku Zwolnienia dla zagranicznych funduszy emerytalnych i inwestycyjnych Operacje z wykorzystaniem spó³ek osobowych Operacje przekszta³ceniowe zasada kontynuacji wyceny Wymiana udzia³ów Pracownicze programy emerytalne Inne zmiany Prelegent: Marek Kolibski Doradca Podatkowy, Partner, Kolibski, Nikoñczyk, Dec & Partnerzy Zmiany w ustawie CIT w 2011 roku Zwolnienia podmiotowe dotycz¹ce zagranicznych funduszy emerytalnych i inwestycyjnych Wniesienie aktywów w postaci zorganizowanej czêœci przedsiêbiorstwa Zmiany dotycz¹ce zwolnienia z podatku u Ÿród³a wyp³acanych dywidend i nale noœci licencyjnych Inne zmiany Prelegent: Adrian Artowicz Doradca Podatkowy, Dyrektor Departamentu Postêpowañ Podatkowych, ECDDP Zmiany w ustawie PIT w 2011 roku Przeliczanie przychodów i kosztów w walucie obcej Pracownicze programy emerytalne definicja Zmiany dotycz¹ce transakcji wymiany udzia³ów Opodatkowanie rycza³tem drobnych zleceñ Spó³ki osobowe zmiany od 2011 roku Opodatkowanie wk³adów do spó³ek osobowych Skutki likwidacji i wyst¹pienia wspólnika ze spó³ki Zasady dotycz¹ce amortyzacji sk³adników maj¹tkowych momencie przekszta³cenia spó³ki Bie ¹ce kontrowersje ustawa CIT i PIT Prelegent: Marek Kolibski Przerwa kawowa Koszty uzyskania przychodów bie ¹ce kontrowersje orzecznicze Koszty reprezentacji, w tym zagadnienie obiadów dla kontrahenta Koszty zwi¹zane z podwy szeniem kapita³u (w oczekiwaniu na uchwa³ê NSA) Koszty zwi¹zane z przedterminowym rozwi¹zaniem umowy Koszty us³ug niematerialnych Zasady rozliczania kosztów w czasie Prelegent: Pawe³ Jab³onowski Doradca Podatkowy, Szef Departamentu Podatkowego w Kancelarii Prawnej Cha³as i Wspólnicy Abonamenty medyczne Uchwa³a NSA Skutki praktyczne i sposoby ograniczenia ryzyk Abonamenty medyczne Uchwa³a NSA Skutki praktyczne i sposoby ograniczenia ryzyk Podatkowej PKPP Lewiatan Inne zagadnienia z zakresu PIT bie ¹ce stanowisko organów podatkowych i s¹dów Œwiadczenia pracownicze (m.in. szkolenia) Zastosowanie koncepcji praw autorskich przy wynagradzaniu pracowników Podró e s³u bowe Akcje pracownicze Prywatne u ytkowanie samochodu osobowego stanowiska organów podatkowych oraz propozycje zmian do ustawy Podatkowej PKPP Lewiatan Lunch Nowe stawki : 5, 8, 23% co siê zmieni? Nowe stawki (w tym specyficzne zmiany: mieszkania, czasopisma) Œwiadczenia na prze³omie roku (w tym rejestry, deklaracje) Wp³yw zmian na zawarte umowy Zaliczki na poczet dostaw dokonanych w 2011 r. Prelegent: Micha³ Piotrowski Doradca Podatkowy, PKF TAX Zmiany w zakresie stosowania PKWiU oraz zmiany w zakresie zwolnieñ Zmiany w zakresie stosowania PKWiU oraz zmiany w zakresie zwolnieñ Zmiany dotycz¹ce katalogu oraz zakresu zwolnieñ (m. in. us³ugi w zakresie opieki medycznej, us³ugi edukacji, us³ugi finansowe oraz ubezpieczeniowe) Prelegent: Krzysztof Komorniczak Doradca Podatkowy, Prezes Grupy ECDDP Faktury elektroniczne i faktury przesy³ane elektronicznie co wynika z aktualnie obowi¹zuj¹cych przepisów? Jakie s¹ ich planowane zmiany? przesy³anie faktur papierowych tzw. drog¹ elektroniczn¹ (faks, mail, Internet) przechowywanie faktur papierowych w formie elektronicznej sposoby gwarantowania autentycznoœci faktur elektronicznych z uwzglêdnieniem planowanych zmiana prawa krajowego i wspólnotowego faktury koryguj¹ce i duplikaty faktur papierowych i elektronicznych Prelegent: Krzysztof Komorniczak Doradca Podatkowy, Prezes Grupy ECDDP Odliczenie podatku zwi¹zanego z samochodami i paliwem Nowe przepisy nowe ograniczenia Orzecznictwo i praktyka dotycz¹ca samochodów osobowych Prelegent: Tomasz Siennicki Nieodp³atne przekazania towarów Dotychczasowa praktyka i orzecznictwo Planowane zmiany przepisów Konsekwencje zmian Prelegent: Tomasz Siennicki Zakoñczenie pierwszego dnia kongresu

4 Przewodnicz¹ca drugiego dnia kongresu Podatki 2011: Dorota Œlizawska, Doradca podatkowy, PKF TAX 3 marca 2011, œroda ZAMKNIÊCIE ROKU W UJÊCIU PODATKOWYM 9.00 Rejestracja, powitalna kawa Metody dokumentowania wydatków stanowi¹cych koszty uzyskania przychodu. Kontrowersje w zakresie rachunków wydawanych w formie elektronicznej Mo liwoœci wystawiania faktur w formie elektronicznej sposoby zabezpieczenia integralnoœci faktur Mo liwoœci wystawiania rachunków w formie elektronicznej a. uzasadnienie prawne b. stanowisko MF Prelegent: Pawe³ Jab³onowski Doradca Podatkowy, Szef Departamentu Podatkowego w Kancelarii Prawnej Cha³as i Wspólnicy Przegl¹d dochodów zwolnionych Dotacje subwencje Rozliczenie dochodów stowarzyszeñ i fundacji Inne dochody (klubów sportowych, organizacji po ytku publicznego, NFI) Prelegent: Dorota Œlizawska Doradca podatkowy PKF TAX Przegl¹d odliczeñ od dochodu Darowizny Nowe technologie Prelegent: Dorota Œlizawska Doradca podatkowy, PKF TAX Przerwa kawowa Trudne korekty z wyniku bilansowego do podatkowego przegl¹d kosztów nie stanowi¹cych kosztów uzyskania przychodów wybrane zagadnienia Wp³yw ujêcia rachunkowego na sposób rozliczenia kosztu podatkowego Wierzytelnoœci nieœci¹galne warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Ró nice miêdzy amortyzacj¹ bilansow¹ i podatkow¹ kiedy odpisy amortyzacyjne nie s¹ kosztem podatkowym Prelegent: Ma³gorzata Samborska Doradca Podatkowy, Senior Mened er, Grant Thornton Fr¹ckowiak Rozliczenie dochodów zagranicznych Dochody zagraniczne a nieograniczony obowi¹zek podatkowy Zastosowanie metod unikania podwójnego opodatkowania zwolnienia i odliczenia podatku zap³aconego za granic¹ Zastosowanie tzw. poœredniego kredytu podatkowego Obrót z zagranic¹ roczne obowi¹zki p³atników wobec przedsiêbiorców Nale noœci licencyjne Dywidendy Us³ugi niematerialne Prelegent: Marcin Sobieszek Doradca Podatkowy, Associate Partner w firmie Rödl & Partner Obowi¹zki rozliczeniowo-informacyjne wobec osób fizycznych nieposiadaj¹cych na terytorium RP miejsca zamieszkania Rozliczenie dochodów z pracy najemnej Inne dochody Prelegent: Marcin Sobieszek Doradca Podatkowy, Associate Partner w firmie Rödl & Partner Lunch Roczne zeznanie podatkowe obowi¹zki formalne, przegl¹d pozycji zeznania Jak prawid³owo wype³niæ formularz CIT-8 za 2010 r. Za³¹czniki do zeznania rocznego CIT-ST, CIT-8/O, CIT-D, SSE-R Obowi¹zek za³¹czenia sprawozdania finansowego wraz z opini¹ i raportem audytora Prelegent: Ma³gorzata Samborska Doradca Podatkowy, Senior Mened er, Grant Thornton Fr¹ckowiak Roczna korekta podatku Prelegent: Krzysztof Hejduk Doradca Podatkowy, Partner KPT Doradcy Podatkowi Zakoñczenie kongresu O Grupie FRR Fundacja Rozwoju Rachunkowoœci W oparciu o kapita³ intelektualny ponad 100 pracowników doœwiadczonych trenerów w Polsce, Grupa FRR zrzeszaj¹ca wyspecjalizowane spó³ki, œwiadczy us³ugi w zakresie: doradztwa podatkowego, us³ug ksiêgowych, konsultingu, e-learningu, szkoleñ oraz konferencji. Tradycje w bran y konferencyjnej Jedn¹ z g³ównych form realizacji celów statutowych jest dzia³alnoœæ konferencyjna, któr¹ osi¹gamy poprzez organizacjê szeregu wydarzeñ z bran y: finansów rachunkowoœci energetyki ochrony œrodowiska zarz¹dzania. Wypracowany wzorzec organizacji du ego spotkania bran owego, umo liwia przygotowanie wydarzenia o wysokim poziomie organizacyjnym i merytorycznym. Doœwiadczona kadra, kreatywnoœæ i rzetelnoœæ sprawiaj¹, e zaspokajane s¹ oczekiwania uczestników, kadry szczebla zarz¹dzaj¹cego, specjalistów i ekspertów w bran ach.

5 Adrian Artowicz Doradca podatkowy, Dyrektor Departamentu Podatków Bezpoœrednich Absolwent Wydzia³ Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukoñczy³ tak e Studia Prawa Angielskiego i Prawa Europejskiego (Uniwersytet Warszawski, University of Cambridge); autor i wspó³autor ksi¹ ek i artyku³ów z zakresu prawa podatkowego (podatku od towarów i us³ug, podatku dochodowego od osób prawnych). Specjalizuje siê w obs³udze podmiotów gospodarczych w zakresie doradztwa podatkowego oraz obs³ugi sporów podatkowych. Interesuje siê opodatkowaniem spó³ek kapita³owych oraz procedur¹ s¹dowo-administracyjn¹. Wyk³adowca problematyki podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od towarów i us³ug. Jacek Bajson Doradca podatkowy, Przewodnicz¹cy Zarz¹du Mazowieckiego Oddzia³u Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz wiceprzewodnicz¹cy grupy PIT i CIT Rady W latach zwi¹zany by³ z firm¹ Ernst& Young, od 2003 jako partner w dziale podatkowym. W okresie wspó³pracowa³ z firm¹ MDDP, a nastêpnie do 2009 roku by³ dyrektorem w dziale podatkowym PricewaterhouseCoopers. Obecnie wspó³pracuje z firm¹ doradcz¹ TPA Horwath, pe³ni¹c w niej funkcjê dyrektora zespo³u ds. PIT. Specjalizuje siê w dziedzinie podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeniach spo³ecznych, szczególnie w zakresie tworzenia efektywnych podatkowo struktur zatrudnienia i wynagradzania, planowania podatkowego dla pracowników delegowanych oraz interpretacji umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Redaktor komentarza do ustawy o podatku od osób fizycznych, autor licznych publikacji i artyku³ów prasowych. Wyk³adowca na wielu szkoleniach krajowych i zagranicznych. Absolwent Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Krzysztof Hejduk Doradca Podatkowy, Partner w KPT Doradcy Podatkowi Specjalizuje siê w podatkach poœrednich. Ma kilkunastoletnie doœwiadczenie w doradztwie dotycz¹cym podatku od towarów i us³ug, akcyzy oraz innych podatków transakcyjnych oraz praktyczna znajomoœæ dyrektyw Unii Europejskiej. Wyk³adowca na wielu konferencji oraz warsztatów podatkowych. Pawe³ Jab³onowski Doradca podatkowy, Szef Departamentu Podatkowego w Kancelarii Prawnej Cha³as i Wspólnicy Specjalizuje siê w analizie prawnej i doradztwie z zakresu podatku od towarów i us³ug oraz podatków dochodowych. Posiada wieloletnie doœwiadczenie w doradztwie podatkowym na rzecz zarówno polskich, jak i zagranicznych podmiotów gospodarczych. Na co dzieñ przygotowuje dla klientów kancelarii opinie prawne z zakresu ich obowi¹zków podatkowych oraz koordynuje prace zwi¹zane z przeprowadzaniem analiz podatkowych. Wystêpuje w charakterze pe³nomocnika przed organami podatkowymi I i II instancji oraz w postêpowaniach w zakresie s¹dowej kontroli decyzji administracyjnych przed wojewódzkimi s¹dami administracyjnymi i NSA. W trakcie dotychczasowej praktyki zawodowej doradza³ m.in. klientom z bran y deweloperskiej, budowlanej, energetycznej, lotniczej, FMCG oraz instytucji sektora publicznego, w tym fundacji i stowarzyszeñ. Wielokrotny prelegent na konferencjach z zakresu prawa podatkowego, organizowanych przez Informedia Polska, Business Centre Club, Polski Instytut Dyrektorów oraz Izbê Przemys³owo-Handlow¹ w Krakowie. Wyk³adowca na szkoleniach o tematyce podatkowej, organizowanych dla klientów Kancelarii Prawnej Cha³as i Wspólnicy. Na sta³e wspó³pracuje z Dziennikiem Gazet¹ Prawn¹ oraz wieloma innymi polskimi wydawnictwami. Jest wspó³autorem publikacji ksi¹ kowej Ordynacja podatkowa. Komentarz do nowelizacji Na jego opinie powo³uj¹ siê liczne stacje telewizyjne i radiowe. Absolwent Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szko³y G³ównej Handlowej. Od 2007 r. wpisany na listê doradców podatkowych. Marek Kolibski Doradca Podatkowy, Radca Prawny, Wspólnik w Kancelarii Kolibski, Nikoñczyk, Dec & Partnerzy spó³ka komandytowa Licencjonowany doradca podatkowy oraz radca prawny, wspólnik w kancelarii Kolibski, Nikoñczyk, Dec & Partnerzy. Specjalizuje siê w zagadnieniach dotycz¹cych podatków dochodowych, w tym optymalizacji, podatku od nieruchomoœci oraz podatku od czynnoœci. Jest autorem publikacji dotycz¹cych prawa podatkowego oraz wspó³autorem publikacji ksi¹ kowych w zakresie podatków dochodowych oraz podatku od nieruchomoœci. Komentuje istotne problemy praktyki prawa podatkowego na ³amach dziennej prasy podatkowej, g³ównie w dziennikach: Rzeczpospolita oraz Gazeta Prawna. Jest autorem ponad 200 wypowiedzi i artyku³ów dla tych czasopism. Od szeœciu lat prowadzi szkolenia dla dzia³ów podatkowych spó³ek z wiêkszoœci bran w Polsce. Krzysztof Komorniczak Doradca podatkowy, Prawnik, Prezes Zarz¹du ECDDP Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego; wspó³pracownik uznanych firm doradztwa podatkowego; autor ksi¹ ek i publikacji z zakresu prawa podatkowego; specjalizuje siê w zagadnieniach zwi¹zanych z podatkiem od towarów i us³ug oraz podatkiem od czynnoœci cywilnoprawnych, jak równie w zakresie postêpowañ podatkowych; wspó³autor ekspertyz i opinii dotycz¹cych prawa podatkowego dla Sejmu RP; uznany wyk³adowca problematyki podatku od towarów i us³ug. Micha³ Piotrowski Doradca podatkowy, Dyrektor Dzia³u Projektów PKF Tax. Specjalista w zakresie podatku od towarów i us³ug z wieloletnim doœwiadczeniem jako pracownik organów podatkowych oraz firm doradczych. Autor licznych publikacji z zakresu podatku od towarów i us³ug. Prowadzi³ oraz nadzorowa³ szereg projektów typu due diligence oraz audytów podatkowych, pe³nomocnik spó³ek w sporach podatkowych przez organami podatkowymi i s¹dami administracyjnymi. Posiada tak e szerokie doœwiadczenie w zagadnieniach dotycz¹cych cen transferowych oraz projektów w zakresie tzw. optymalizacji podatkowych. Ma³gorzata Samborska Doradca podatkowy, Senior Mened er, Szef biura w Warszawie Specjalizuje siê w podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególnoœci w zakresie planowania podatkowego, zarz¹dzania ryzykiem podatkowym i bie ¹cego doradztwa podatkowego. Autorka licznych publikacji dotycz¹cych zagadnieñ podatkowych w prasie fachowej oraz ksi¹ ki Optymalizacja podatkowa, czyli jak zaoszczêdziæ na podatku dochodowym od osób prawnych, wspó³autorka komentarzy do ustaw o podatkach dochodowych wydawanych przez presti owe wydawnictwo C.H. Beck (zarówno w podatku dochodowym od osób prawnych, jak i osób fizycznych) oraz ksi¹ ki Körperschaftsteuer / Podatek dochodowy od osób prawnych Doradca podatkowy. Doœwiadczenie zawodowe zdoby³a m.in. pracuj¹c przez 10 lat w kancelarii doradztwa podatkowego Marciniuk i Wspólnicy Sp. z o.o. w Warszawie. Od 2008 roku pracuje w Departamencie Doradztwa Podatkowego w Grant Thornton Fr¹ckowiak. Jest absolwentk¹ Szko³y G³ównej Handlowej w Warszawie specjalnoœæ: Finanse i Bankowoœæ, stypendystk¹ DAAD na Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium. Tomasz Siennicki Doradca podatkowy, Prawnik Absolwent podyplomowego studium z zakresu rachunkowoœci i finansów przedsiêbiorstw, autor licznych artyku³ów o tematyce podatkowej publikowanych w prasie specjalistycznej, jak równie wspó³autorem docenianych wœród fachowców komentarzy do podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, wydawanych corocznie przez wydawnictwo C.H. Beck. Posiada 11-letnie doœwiadczenie zawodowe z zakresu podatków, które zdobywa³ pocz¹tkowo w organach podatkowych, a nastêpnie wspó³pracuj¹c z uznanymi na polskim rynku kancelariami doradztwa podatkowego: Marciniuk i Wspólnicy oraz O óg i Wspólnicy. W kancelarii O óg i Wspólnicy kierowa³ zespo³em podatków poœrednich ( i akcyza). Zawodowe zainteresowania Tomasza koncentruj¹ siê na zagadnieniach zwi¹zanych z podatkiem od towarów i us³ug (w tym w aspekcie miêdzynarodowym), podatkiem akcyzowym i procedur¹ podatkow¹ oraz wybranych zagadnieniach z zakresu podatków dochodowych. Marcin Sobieszek Doradca podatkowy oraz Associate Partner w firmie Rödl & Partner w Warszawie Specjalizuje siê w zagadnieniach zwi¹zanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych ze szczególnym uwzglêdnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz instrumentów optymalizacji podatkowej. Specjalizuje siê równie w opracowywaniu projektów polityki cen transferowych dla miêdzynarodowych przedsiêbiorstw, weryfikacji transakcji oraz tworzeniu dokumentacji dotycz¹cych problematyki cen transferowych. Wspó³autor licznych publikacji w zakresie prawa podatkowego, w tym ksi¹ ek: Obni anie ciê arów podatkowych, Dokumentacja podatkowa cen transferowych. Dorota Œlizawska Doradca podatkowy Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukoñczy³a równie studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim dotycz¹ce zagadnieñ prawa rynku kapita³owego. W latach pracowa³a w s³u bach finansowych przedsiêbiorstw o ró nym profilu gospodarczym, dlatego zna i rozumie problemy podatników od podszewki. Prowadzi³a rozliczenia podatkowe ma³ych przedsiêbiorców, wystêpowa³a w ich imieniu przed organami podatkowymi sporz¹dzaj¹c ró ne wnioski, sk³adaj¹c wyjaœnienia. Od 2007 r. pracuje jako doradca podatkowy w PKF TAX Sp. z o.o. zajmuj¹c siê bie ¹cym doradztwem podatkowym, w szczególnoœci z zakresu podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomoœci, przegl¹dami podatkowymi w podmiotach gospodarczych a tak e analizami podatkowymi due diligence. Jest autork¹ wielu skarg do s¹dów administracyjnych w sprawach podatkowych, reprezentuje tak e podatników przed tymi s¹dami. Jak dot¹d prowadzi³a szkolenia z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych oraz kontroli skarbowej i podatkowej.

PODATKI 2011 - NOWELIZACJA USTAW PODATKOWYCH 26.01.2011.

PODATKI 2011 - NOWELIZACJA USTAW PODATKOWYCH 26.01.2011. PODATKI 2011 - NOWELIZACJA USTAW PODATKOWYCH 26.01.2011. KONGRES FUNDACJI ROZWOJU RACHUNKOWOŚCI W POLSCE 28lutego i 1marca, Katowice Quality Hotel, ul. Szybowcowa 1A Najważniejsze zagadnienia: - Zmiany

Bardziej szczegółowo

PODATKI 2011 NOWELIZACJA USTAW PODATKOWYCH

PODATKI 2011 NOWELIZACJA USTAW PODATKOWYCH Konferencja w KATOWICACH Dowiedz siê wiêcej Gdzie i kiedy Quality Hotel, ul. Szybowcowa 1A, Katowice 28 lutego i 1 marca 2011 NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA Zmiany w ustawach o podatkach dochodowych w 2011

Bardziej szczegółowo

PODATKI 2011 KONGRES FUNDACJI ROZWOJU RACHUNKOWOŒCI W POLSCE

PODATKI 2011 KONGRES FUNDACJI ROZWOJU RACHUNKOWOŒCI W POLSCE wiedza stwarza mo liwoœci wiedza stwarza mo liwoœci PODATKI 2011 KONGRES FUNDACJI ROZWOJU RACHUNKOWOŒCI W POLSCE NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA Zmiany w ustawach o podatkach dochodowych w 2011 roku Aktualne

Bardziej szczegółowo

PODATKI 2011 KONGRES FUNDACJI ROZWOJU RACHUNKOWOŒCI W POLSCE

PODATKI 2011 KONGRES FUNDACJI ROZWOJU RACHUNKOWOŒCI W POLSCE wiedza stwarza mo liwoœci wiedza stwarza mo liwoœci PODATKI 2011 KONGRES FUNDACJI ROZWOJU RACHUNKOWOŒCI W POLSCE 15-16 listopada 2010, Warszawa, FUNDACJA BATOREGO, ul. Sapie yñska 10a NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo

PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/12/8058/7959 Cena netto 990,00 zł Cena brutto 990,00 zł Cena netto za godzinę 66,00 zł Cena brutto za godzinę 66,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Faktura i E-faktura aspekty prawne oraz podatkowe

Faktura i E-faktura aspekty prawne oraz podatkowe Seminarium portalu TaxFin.pl Faktura i E-faktura aspekty prawne oraz podatkowe 5 października 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa Partner: Cel warsztatów: Celem seminarium jest przedstawienie aspektów prawno-podatkowych

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT w transakcjach zagranicznych

Podatek VAT w transakcjach zagranicznych Seminarium portalu TaxFin.pl Podatek VAT w transakcjach zagranicznych 27 czerwca 2013 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy merytoryczni: Opis spotkania: Przedmiotem niniejszego seminarium będzie omówienie

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2016 r.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2016 r. Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2016 r. aktualny stan prawny 25 kwietnia 2016 r., Warszawa EKSPERT: Paweł

Bardziej szczegółowo

E-faktura pierwszy rok funkcjonowania po nowelizacji

E-faktura pierwszy rok funkcjonowania po nowelizacji Seminarium portalu TaxFin.pl E-faktura pierwszy rok funkcjonowania po nowelizacji 12 grudnia 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa Partner: Cel warsztatów: Celem seminarium jest przedstawienie aspektów prawno-podatkowych

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT

ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/25/8058/2080 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 99,83 zł Cena brutto za godzinę 99,83 Możliwe

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ROCZNA, ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA BILANSOWEGO I PODATKOWEGO

INWENTARYZACJA ROCZNA, ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA BILANSOWEGO I PODATKOWEGO INWENTARYZACJA ROCZNA, ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA BILANSOWEGO I PODATKOWEGO Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/15/8058/1154 Cena netto 1 299,00

Bardziej szczegółowo

29.10.2014 - Podatkowe zamknięcie roku - przegląd wybranych zagadnień podatkowych: podatek dochodowy, podatek od towarów i usług:

29.10.2014 - Podatkowe zamknięcie roku - przegląd wybranych zagadnień podatkowych: podatek dochodowy, podatek od towarów i usług: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 427714 Temat: Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2014 29-30 Październik Gdańsk, Centrum miasta, Kod szkolenia: 427714 Koszt szkolenia: 950.00

Bardziej szczegółowo

Podatki VAT, PIT, CIT w świetle planowanej nowelizacji ustawy

Podatki VAT, PIT, CIT w świetle planowanej nowelizacji ustawy Szkolenie portalu TaxFin.pl Podatki VAT, PIT, CIT w świetle planowanej nowelizacji ustawy 30-31 stycznia 2017 r., ADN Centrum Konferencyjne, Warszawa Prelegenci: Marek Kolibski, Partner, Doradca podatkowy,

Bardziej szczegółowo

Różnice kursowe. - rozliczanie podatkowych różnic kursowych. Warsztaty portalu TaxFin.pl. 4 październik 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa.

Różnice kursowe. - rozliczanie podatkowych różnic kursowych. Warsztaty portalu TaxFin.pl. 4 październik 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa. Warsztaty portalu TaxFin.pl Różnice kursowe - rozliczanie podatkowych różnic kursowych 4 październik 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Katarzyna Klimkiewicz, partner kancelarii TPA

Bardziej szczegółowo

zki podatnika w zakresie dokumentowania w 2011r.

zki podatnika w zakresie dokumentowania w 2011r. Prawa i obowią zki podatnika w zakresie dokumentowania w świetle nowelizacji ustawy o VAT obowiązują cych od stycznia 2011r. Cele szkolenia Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważ niejszymi

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Warsztaty portalu TaxFin.pl. Podatek VAT. - bieżące zmiany w praktyce. 28 lutego 2012 r., hotel Mercure, Poznań. Partnerzy: www.taxfin.

Warsztaty portalu TaxFin.pl. Podatek VAT. - bieżące zmiany w praktyce. 28 lutego 2012 r., hotel Mercure, Poznań. Partnerzy: www.taxfin. Warsztaty portalu TaxFin.pl Podatek VAT - bieżące zmiany w praktyce 28 lutego 2012 r., hotel Mercure, Poznań Partnerzy: Prowadzący: Maciej Guzek, doradca podatkowy, menadżer TPA Horwath W 2001 roku Maciej

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 198013 Temat: Przegląd podatkowy 2013 - VAT i CIT - nowelizacja ustaw i konsekwencje ich wprowadzenia 23-24 Maj Gdańsk, Centrum miasta, Kod szkolenia: 198013

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

18 marca 2016 C e n t r u m K o n f e r e n c y j n e G o l d e n F l o o r, W a r s z a w a

18 marca 2016 C e n t r u m K o n f e r e n c y j n e G o l d e n F l o o r, W a r s z a w a ZAGADNIENIA GŁÓWNE PROWADZĄCY Odpowiedzialność i sposoby postępowania w przypadku kontroli Analiza porównawcza cen transferowych Nowe wymogi i zmiany ws. sporządzania dokumentacji cen transferowych 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Kalendarz podatkowy CIT 2013

Kalendarz podatkowy CIT 2013 1 Kalendarz podatkowy CIT 2013 Zaliczki miesięczne Zaliczki kwartalne W terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni; Zaliczkę za ostatni miesiąc roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej Russell Oferta usług BranżA energetycznej Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany 1. Omówienie proponowanych zmian przepisów dot. SKA; jak efektywnie przygotować się na zmiany, 2. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Podatki VAT i CIT w praktyce po rewolucyjnych zmianach

Podatki VAT i CIT w praktyce po rewolucyjnych zmianach Szkolenie portalu TaxFin.pl Podatki VAT i CIT w praktyce po rewolucyjnych zmianach 29-30 września 2014 r., Warszawa, Hotel Marriott Partnerzy merytoryczni: Cel szkolenia: W 2014 r. doszło do licznych zmian

Bardziej szczegółowo

PODATEK VAT OD PODSTAW

PODATEK VAT OD PODSTAW PODATEK VAT OD PODSTAW Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/02/8058/10134 Cena netto 934,15 zł Cena brutto 934,15 zł Cena netto za godzinę 66,72 zł Cena brutto za godzinę 66,72 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Faktura VAT w 2012 r. wystawianie faktur, w tym faktur elektronicznych po nowelizacji przepisów

Faktura VAT w 2012 r. wystawianie faktur, w tym faktur elektronicznych po nowelizacji przepisów Seminarium portalu TaxFin.pl Faktura VAT w 2012 r. wystawianie faktur, w tym faktur elektronicznych po nowelizacji przepisów 27 lutego 2012 r., Hotel Mercure, Poznań Partner: Prowadzący: Paweł Hulewicz,

Bardziej szczegółowo

Podatki VAT CIT i PIT w 2016 roku

Podatki VAT CIT i PIT w 2016 roku Konferencja portalu TaxFin.pl Podatki VAT CIT i PIT w 2016 roku 31 maja 1 czerwca 2016, Warszawa Partnerzy: Prowadzący Przemysław Skorupa, starszy menedżer w zespole Podatków Pośrednich Deloitte Przemysław

Bardziej szczegółowo

Porównanie prawa polskiego i niemieckiego aspekty prawne, podatkowe i bilansowe

Porównanie prawa polskiego i niemieckiego aspekty prawne, podatkowe i bilansowe Szkolenie portalu TaxFin.pl Porównanie prawa polskiego i niemieckiego aspekty prawne, podatkowe i bilansowe 21 marca 2013 r., Hotel Mercure Panorama, Wrocław Partner: Prowadzący: Tomasz Piekielnik doradca

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA HOTELARSKA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/25/8058/2113 Cena netto 1 299,00 zł Cena brutto 1 299,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Konferencja portalu TaxFin.pl. Podatki 2014-2015. 27-28 stycznia 2015 r., Warszawa, Hotel Marriott

Konferencja portalu TaxFin.pl. Podatki 2014-2015. 27-28 stycznia 2015 r., Warszawa, Hotel Marriott Konferencja portalu TaxFin.pl Podatki 2014-2015 27-28 stycznia 2015 r., Warszawa, Hotel Marriott Partnerzy merytoryczni: Prelegenci: Marta Szafarowska, doradca podatkowy MDDP, członek Rady Podatkowej PKPP

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2015/2016

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2015/2016 Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2015/2016 I. 1. Pojęcie prawa finansowego i finansów publicznych. 2. Finanse publiczne a finanse prywatne.

Bardziej szczegółowo

-bezzasadne przedłużanie prowadzonych postępowań podatkowych,

-bezzasadne przedłużanie prowadzonych postępowań podatkowych, Katowice,2011-01-1 NU/0120-000 /11/2206 Pan Michał Kasprzak Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji-rzecznik Prasowy w miejscu Wydział Nadzoru nad Urzędami Skarbowymi przedkłada informację o kontrolach

Bardziej szczegółowo

VAT bieżące problemy i projekty zmian

VAT bieżące problemy i projekty zmian Seminarium portalu TaxFin.pl VAT bieżące problemy i projekty zmian 15 czerwca 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa Sponsorzy Konferencji: Partnerzy merytoryczni: Prowadzący: Aleksandra Kozłowska, Menedżer

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe 2014/2015

Ceny transferowe 2014/2015 Witamy na konferencji portalu TaxFin.pl Ceny transferowe 2014/2015 3 grudnia 2014 r. Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Jacek Bajger partner w firmie doradczej KPMG, doradca podatkowy, kieruje

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 526216 Temat: Przegląd podatkowy 2016 - VAT i CIT. Problemy praktyczne oraz planowane kierunki zmian. 30-31 Maj Katowice, Centrum miasta, Kod szkolenia: 526216

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń wyjazdowych Russell Bedford. www.russellbedford.pl

Oferta szkoleń wyjazdowych Russell Bedford. www.russellbedford.pl Oferta szkoleń wyjazdowych Russell dla kluczowych Klientów specjalne ceny na wszystkie szkolenia wyjazdowe z naszej oferty Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell

Bardziej szczegółowo

Działalność w SSE aspekty rachunkowe, podatkowe i pomoc publiczna

Działalność w SSE aspekty rachunkowe, podatkowe i pomoc publiczna Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. oraz firma audytorsko - doradcza KPMG w Polsce mają przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie: Działalność w SSE aspekty rachunkowe, podatkowe i pomoc

Bardziej szczegółowo

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe po nowelizacji przepisów

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe po nowelizacji przepisów Szkolenie portalu TaxFin.pl Krajowe i zagraniczne podróże służbowe po nowelizacji przepisów 14 maja 2013 r., Hotel Marriott, Warszawa Partner merytoryczny: Opis spotkania: Z dniem 1 marca 2013 r. wchodzą

Bardziej szczegółowo

Podatki CIT i VAT - aktualne zagadnienia i istotne zmiany w praktyce

Podatki CIT i VAT - aktualne zagadnienia i istotne zmiany w praktyce Konferencja portalu TaxFin.pl Podatki CIT i VAT - aktualne zagadnienia i istotne zmiany w praktyce 26-27 marca 2013 r., Mercure Panorama Wrocław Partnerzy Merytoryczni: Prelegenci: Tomasz Piekielnik doradca

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

VAT i CIT zmiany i projekty zmian na 2012 r.

VAT i CIT zmiany i projekty zmian na 2012 r. Seminarium portalu TaxFin.pl VAT i CIT zmiany i projekty zmian na 2012 r. 26 stycznia 2011 r. Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Przemek Skorupa, starszy menedżer w zespole Podatków Pośrednich

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług Podatek od towarów i usług. Red.: Aneta Kaźmierczyk Wykaz skrótów Słowo wstępne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług 1.1. Cechy charakterystyczne podatku VAT 1.2. Prounijna wykładnia

Bardziej szczegółowo

FAKTURA VAT 2016 - NOWE ZASADY WYSTAWIANIA

FAKTURA VAT 2016 - NOWE ZASADY WYSTAWIANIA FAKTURA VAT 2016 - NOWE ZASADY WYSTAWIANIA Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/25/8058/2081 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 74,88 zł Cena brutto za godzinę 74,88

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

Podatki VAT i CIT w praktyce po rewolucyjnych zmianach

Podatki VAT i CIT w praktyce po rewolucyjnych zmianach Szkolenie portalu TaxFin.pl Podatki VAT i CIT w praktyce po rewolucyjnych zmianach 25-26 czerwca 2014 r., Warszawa, Hotel Marriott Partnerzy merytoryczni: Cel szkolenia: W 2014 r. doszło do licznych zmian

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47 Spis tre ci Rozdzia 1. Rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej...11 1. Uwagi ogólne...11 2. Poj cie przedsi biorstwa, przedsi biorcy i firmy przedsi biorcy...11 3. Poj cie przedsi biorstwa...12 4. Wpis do

Bardziej szczegółowo

Spis treğci Rozdziaá 1. RozpoczĊcie dziaáalnoğci gospodarczej Rozdziaá 2. Prowadzenie ksiċgi. Uwagi wstċpne

Spis treğci Rozdziaá 1. RozpoczĊcie dziaáalnoğci gospodarczej Rozdziaá 2. Prowadzenie ksiċgi. Uwagi wstċpne Spis tre ci Rozdzia 1. Rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej...11 1. Uwagi ogólne...11 2. Poj cie przedsi biorstwa, przedsi biorcy i firmy przedsi biorcy...11 3. Poj cie przedsi biorstwa...12 4. Wpis do

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2013/2014

Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2013/2014 Konferencja portalu TaxFin.pl Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2013/2014 17-18 grudnia 2013 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy Merytoryczni: Patron Medialny: Prelegenci: Andrzej

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2014

Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2014 Konferencja portalu TaxFin.pl Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2014 26-27 lutego 2014 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy Merytoryczni: Prelegenci: Andrzej Paczuski, Partner Kancelarii

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 551016 Temat: Jednolity Plik Kontrolny. Prawne i informatyczne aspekty wdrożenia w firmie. 27-28 Czerwiec Katowice, Centrum miasta, Kod szkolenia: 551016

Bardziej szczegółowo

PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE

PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/15/8058/1165 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA usług doradztwa podatkowego

PREZENTACJA usług doradztwa podatkowego PREZENTACJA usług doradztwa podatkowego O Firmie Spółka INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w zakresie świadczenia usług doradztwa podatkowego w lutym 2004 roku.

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa Konferencja portalu TaxFin.pl Optymalizacja podatkowa 9 czerwca 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Paweł Mazurkiewicz, doradca podatkowy, partner MDDP. Przed podjęciem współpracy

Bardziej szczegółowo

Spis treœci ezdmowa Wykaz skrótów Komentarz Ustawa o podatku od towarów i us³ug Dzia³ I. Przepisy ogólne Dzia³ II. Zakres opodatkowania

Spis treœci ezdmowa Wykaz skrótów Komentarz Ustawa o podatku od towarów i us³ug Dzia³ I. Przepisy ogólne Dzia³ II. Zakres opodatkowania Prezdmowa. Spis treœci... XIII Wykaz skrótów... XV Komentarz... 1 Ustawa o podatku od towarów i us³ug z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535) Dzia³ I. Przepisy ogólne... 5 Art. 1. Przedmiot ustawy...

Bardziej szczegółowo

VAT bez tajemnic. Program szkolenia. Zmiany w podatku VAT w 2013 roku

VAT bez tajemnic. Program szkolenia. Zmiany w podatku VAT w 2013 roku VAT bez tajemnic Program szkolenia Zmiany w podatku VAT w 2013 roku 4 grudnia 2012 Informacje ogólne Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do pracowników działów finansowych, działów controllingu,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 20 lipca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Podatki CIT i VAT - aktualne zagadnienia i istotne zmiany w praktyce

Podatki CIT i VAT - aktualne zagadnienia i istotne zmiany w praktyce Konferencja portalu TaxFin.pl Podatki CIT i VAT - aktualne zagadnienia i istotne zmiany w praktyce 23-24 kwietnia 2013 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy Merytoryczni: Prelegenci: Tomasz Piekielnik,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2015 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Podatki VAT i CIT - aktualne zagadnienia i istotne zmiany w praktyce

Podatki VAT i CIT - aktualne zagadnienia i istotne zmiany w praktyce Konferencja portalu TaxFin.pl Podatki VAT i CIT - aktualne zagadnienia i istotne zmiany w praktyce 27-28 maja 2013 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy Merytoryczni: Patron medialny Prelegenci: Przemysław

Bardziej szczegółowo

Szkolenie portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 17-18 grudnia 2012 r., hotel Marriott, Warszawa

Szkolenie portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 17-18 grudnia 2012 r., hotel Marriott, Warszawa Szkolenie portalu TaxFin.pl Podatki CIT i VAT - istotne zmiany w praktyce 17-18 grudnia 2012 r., hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Dzień 1: CIT Andrzej Paczuski, Partner Kancelarii Paczuski,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w systemie podatkowym wchodzące w życie od stycznia 2016 r. oraz zmiany projektowane (podatek VAT)

Zmiany w systemie podatkowym wchodzące w życie od stycznia 2016 r. oraz zmiany projektowane (podatek VAT) Zmiany w systemie podatkowym wchodzące w życie od stycznia 2016 r. oraz zmiany projektowane (podatek VAT) 20 maja 2016 r. Miejsce realizacji Szkolenia: Centrum Konferencyjne WPP, Wrocław, ul. Fabryczna

Bardziej szczegółowo

Podatki CIT i VAT - aktualne zagadnienia i istotne zmiany w praktyce

Podatki CIT i VAT - aktualne zagadnienia i istotne zmiany w praktyce Konferencja portalu TaxFin.pl Podatki CIT i VAT - aktualne zagadnienia i istotne zmiany w praktyce 17-18 kwietnia 2013 r., Hotel Mercure, Poznań Partnerzy Merytoryczni: Prelegenci: Przemysław Powierza,

Bardziej szczegółowo

Ilość zmian ustawy o VAT 2004-2011 (dot. waŝniejszych artykułów)

Ilość zmian ustawy o VAT 2004-2011 (dot. waŝniejszych artykułów) Dynamika zmian ustaw podatkowych w Polsce przypomina kardiogram chorej osoby mówił Lech Janicki, ekspert podatkowy, na konferencji prasowej ECDDP, która odbyła się 6 października w Warszawie. Podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

Podatki CIT i VAT - aktualne zagadnienia i istotne zmiany w praktyce

Podatki CIT i VAT - aktualne zagadnienia i istotne zmiany w praktyce Konferencja portalu TaxFin.pl Podatki CIT i VAT - aktualne zagadnienia i istotne zmiany w praktyce 25-26 czerwca 2013 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy Merytoryczni: Prelegenci: Andrzej Paczuski,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Kontrowersyjne zagadnienia podatkowe oraz zasady fakturowania

Kontrowersyjne zagadnienia podatkowe oraz zasady fakturowania Szkolenie portalu TaxFin.pl Kontrowersyjne zagadnienia podatkowe oraz zasady fakturowania 30-31 lipca 2013 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy Merytoryczni: Cel szkolenia: Prawo podatkowe pełne jest

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. Stow. Fundusz Stypen. Dla Młodz. Wiejsk. im. Al.B. w Gołotczyźnie Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie inwestycje długoterminowe - obligacje Przyjęte

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 9915 Temat: Podatek u źródła - kompendium wiedzy 13 Luty Kraków, Centrum miasta, Kod szkolenia: 9915 Koszt szkolenia: 430.00 + 23% VAT Program Celem szkolenia

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 50711 Temat: Planowanie podatkowe polskie i transgraniczne - nowe podejście w 2011 roku 12-13 Kwiecień Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia: 50711 Koszt

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 24 sierpnia 2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Katowice, dnia 24 sierpnia 2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE Katowice, dnia 24 sierpnia 2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach realizuje projekt pt. Bezpieczeństwo informacji i systemów informatycznych współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie BANK ŻYWNOŚCI w Słupsku Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie zapasy Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT, CIT, PIT w 2015 i 2016 r.

Podatek VAT, CIT, PIT w 2015 i 2016 r. Konferencja portalu TaxFin.pl Podatek VAT, CIT, PIT w 2015 i 2016 r. nowelizacja przepisów, bieżące problemy oraz aktualne orzecznictwo 29-30 września 2015 r., Warszawa, Hotel Marriott Partnerzy merytoryczni:

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa Konferencja portalu TaxFin.pl Optymalizacja podatkowa 13 września 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Justyna Bauta-Szostak - radca prawny i doradca podatkowy w MDDP. W latach 1999-2002

Bardziej szczegółowo

CIT-8 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH za rok podatkowy

CIT-8 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH za rok podatkowy 1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika 2. Nr dokumentu 3. Status 7 2 5 1 9 9 5 423326561529844179ac48f948c CIT-8 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU

Bardziej szczegółowo

Wyzwania przed jakimi muszą stanąć przedsiębiorcy w konfrontacji z rzeczywistością prawno - podatkową w biznesie w 2016 r.

Wyzwania przed jakimi muszą stanąć przedsiębiorcy w konfrontacji z rzeczywistością prawno - podatkową w biznesie w 2016 r. Cykl konferencji Instytutu Studiów Podatkowych: Wyzwania przed jakimi muszą stanąć przedsiębiorcy w konfrontacji z rzeczywistością prawno - podatkową w biznesie w 2016 r. Serdecznie zapraszam na konferencję

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 543114 Temat: Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych - kurs weekendowy 28 Marzec - 27 Czerwiec Katowice, BDO Katowice, Kod szkolenia: 543114 Koszt

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 9 13 17 Wprowadzenie Wykaz skrótów Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 22 1. Podstawowe pojêcia... 1 23 2. Zasady ogólne... 21 25 3. Zasady podlegania ubezpieczeniom spo³ecznym... 26 96 4. Zbieg

Bardziej szczegółowo

FORUM PODATKOWE ECDDP ZAMKNIĘCIE ROKU 2010

FORUM PODATKOWE ECDDP ZAMKNIĘCIE ROKU 2010 w partnerstwie z Wydawnictwem C.H. Beck FORUM PODATKOWE ECDDP ZAMKNIĘCIE ROKU 2010 zapraszamy na bezpłatne szkolenia/ konsultacje z zakresu BILANSOWEGO I PODATKOWEGO ZAMKNIĘCIA ROKU 2010 Warszawa, 23 listopada

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A. 1.PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PLN 000 PLN 000 Sprzedaż towarów i materiałów 1 071 3 157 Sprzedaż produktów 8 512 13 590 Przychody z tytułu świadczonych

Bardziej szczegółowo

PLAN BUD ETU NA ROK 2009

PLAN BUD ETU NA ROK 2009 Za³¹cznik nr 3 do zarz¹dzenia Nr 110/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27.02.2009 r. BUD ET POWIATU 020 600 700 02001 02002 60015 70005 LEŒNICTWO 8 20 0920 0970 4140 4390 4400 4480 4610 6050 0470 2360

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów zawiera Wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące integralny element sprawozdania finansowego za 2013 rok. Żadne

Bardziej szczegółowo

Konferencja portalu TaxFin.pl VAT 2011. 25-26 stycznia 2010 r. Hotel Marriott, Warszawa. Partnerzy: www.taxfin.pl

Konferencja portalu TaxFin.pl VAT 2011. 25-26 stycznia 2010 r. Hotel Marriott, Warszawa. Partnerzy: www.taxfin.pl Konferencja portalu TaxFin.pl VAT 2011 25-26 stycznia 2010 r. Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Roman Namysłowski, menedżer zespołu VAT Ernst & Young, kierownik Zespołu Zarządzania Wiedzą

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 280815 Temat: odw-kompendium podatkowe - VAT I CIT. Omówienie problematyki oraz zmian na 2015 rok 27 Sierpień Częstochowa, Hotel Mercure, Kod szkolenia: 280815

Bardziej szczegółowo

Nasze wartoœci, czyli co jest dla nas najwa niejsze: Najwy sza jakoœæ Kompleksowa obs³uga Profesjonalizm Przywództwo

Nasze wartoœci, czyli co jest dla nas najwa niejsze: Najwy sza jakoœæ Kompleksowa obs³uga Profesjonalizm Przywództwo Bielewicz & Szychowski Doradcy Podatkowi Spó³ka partnerska jest podmiotem, którego celem jest kompleksowe zaspokajanie potrzeb Klientów w zakresie us³ug doradztwa podatkowego. Swoj¹ misjê realizujemy nie

Bardziej szczegółowo