PODATKI 2011 NOWELIZACJA USTAW PODATKOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODATKI 2011 NOWELIZACJA USTAW PODATKOWYCH"

Transkrypt

1 Konferencja w WARSZAWIE Dowiedz siê wiêcej Gdzie i kiedy Hotel Ibis al. Solidarnoœci 165, Warszawa 2-3 marca 2011 NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA Zmiany w ustawach o podatkach dochodowych w 2011 roku Zmiany w ustawie CIT w 2011 roku Zmiany w ustawie PIT w 2011 roku Koszty uzyskania przychodów bie ¹ce kontrowersje orzecznicze Spó³ki osobowe zmiany od 2011 roku Abonamenty medyczne Inne zagadnienia z zakresu PIT bie ¹ce stanowisko organów podatkowych i s¹dów Nowe stawki : 5, 8, 23% Zmiany w zakresie stosowania PKWiU oraz zmiany w zakresie zwolnieñ Faktury elektroniczne i faktury przesy³ane elektronicznie co wynika z aktualnie obowi¹zuj¹cych przepisów? Planowane zmiany Odliczenie podatku zwi¹zanego z samochodami i paliwem Nieodp³atne przekazanie towarów Metody dokumentowania wydatków stanowi¹cych koszty uzyskania przychodu. Kontrowersje w zakresie rachunków wydawanych w formie elektronicznej Przegl¹d dochodów zwolnionych Przegl¹d odliczeñ od dochodu Trudne korekty z wyniku bilansowego do podatkowego przegl¹d kosztów niestanowi¹cych kosztów uzyskania przychodów wybrane zagadnienia Rozliczenie dochodów zagranicznych Obrót z zagranic¹ roczne obowi¹zki p³atników wobec przedsiêbiorców Obowi¹zki rozliczeniowo-informacyjne wobec osób fizycznych nieposiadaj¹cych na terytorium RP miejsca zamieszkania Roczne zeznanie podatkowe obowi¹zki formalne, przegl¹d pozycji zeznania Roczna korekta podatku DO UDZIA U ZAPRASZAMY Firmy doradcze Biura rachunkowe Kancelarie prawne G³ównych ksiêgowych Dyrektorów finansowych Specjalistów ds. kadr i p³ac Samodzielnych ksiêgowych 4 marca 2011 DZIEÑ SPECJALNY PARTNER MERYTORYCZNY

2 Jakie podatki obowi¹zuj¹ Ciebie i Twoj¹ firmê w tym roku? Jakie podatki obowi¹zuj¹ Ciebie i Twoj¹ firmê w tym roku? Pocz¹tek roku 2011 jest szczególnym wyzwaniem dla osób odpowiedzialnych za prawid³owe rozliczenie podatkowe firmy. Stoj¹ Pañstwo przed obowi¹zkiem zapoznania siê z czterema nowelizacjami ustaw podatkowych oraz piêcioma nowymi rozporz¹dzeniami wykonawczymi. W odpowiedzi na to wyzwanie najlepsi eksperci z dziedziny podatków na polskim rynku podziel¹ siê swoj¹ wiedz¹ i pomog¹ Pañstwu w prosty sposób wdro yæ nowe rozwi¹zania. Jest to œwietna okazja by zaczerpn¹æ merytorycznego wsparcia przy pierwszych doœwiadczeniach, które czekaj¹ na Pañstwa w zwi¹zku z rozpoczêciem nowego roku. Organizowana przez nas konferencja stwarza równie niepowtarzaln¹ szansê dyskusji o problemach zwi¹zanych z niejasnymi interpretacjami przepisów podatkowych. Dziêki poprawnym rozliczeniom podatkowym, pozosta³a czêœæ roku przyniesie Pañstwu du o satysfakcji a Pañstwa firma nie bêdzie nara ona na przykre konsekwencje ze strony urzêdu skarbowego. Zapraszamy serdecznie do mo liwoœci wzbogacenia swojej praktycznej wiedzy. Jest to inwestycja, która pomo e zarówno Pañstwu, jak i firmie unikn¹æ negatywnych rezultatów wi¹ ¹cych siê z ewentualnym niedostatkiem znajomoœci zagadnieñ przedstawionych w programie. Piotr Stefañczyk Prezes Zarz¹du

3 Przewodnicz¹cy pierwszego dnia kongresu Podatki 2011: Jacek Bajson Doradca Podatkowy, TPA Horwath, wiceprzewodnicz¹cy grupy PIT i CIT Rady 2 marca 2011, œroda 9.00 Rejestracja, powitalna kawa Podatki dochodowe Zmiany w ustawach o podatkach dochodowych w 2011 roku Zwolnienia dla zagranicznych funduszy emerytalnych i inwestycyjnych Operacje z wykorzystaniem spó³ek osobowych Operacje przekszta³ceniowe zasada kontynuacji wyceny Wymiana udzia³ów Pracownicze programy emerytalne Inne zmiany Prelegent: Marek Kolibski Doradca Podatkowy, Partner, Kolibski, Nikoñczyk, Dec & Partnerzy Zmiany w ustawie CIT w 2011 roku Zwolnienia podmiotowe dotycz¹ce zagranicznych funduszy emerytalnych i inwestycyjnych Wniesienie aktywów w postaci zorganizowanej czêœci przedsiêbiorstwa Zmiany dotycz¹ce zwolnienia z podatku u Ÿród³a wyp³acanych dywidend i nale noœci licencyjnych Inne zmiany Prelegent: Adrian Artowicz Doradca Podatkowy, Dyrektor Departamentu Postêpowañ Podatkowych, ECDDP Zmiany w ustawie PIT w 2011 roku Przeliczanie przychodów i kosztów w walucie obcej Pracownicze programy emerytalne definicja Zmiany dotycz¹ce transakcji wymiany udzia³ów Opodatkowanie rycza³tem drobnych zleceñ Spó³ki osobowe zmiany od 2011 roku Opodatkowanie wk³adów do spó³ek osobowych Skutki likwidacji i wyst¹pienia wspólnika ze spó³ki Zasady dotycz¹ce amortyzacji sk³adników maj¹tkowych momencie przekszta³cenia spó³ki Bie ¹ce kontrowersje ustawa CIT i PIT Prelegent: Marek Kolibski Przerwa kawowa Koszty uzyskania przychodów bie ¹ce kontrowersje orzecznicze Koszty reprezentacji, w tym zagadnienie obiadów dla kontrahenta Koszty zwi¹zane z podwy szeniem kapita³u (w oczekiwaniu na uchwa³ê NSA) Koszty zwi¹zane z przedterminowym rozwi¹zaniem umowy Koszty us³ug niematerialnych Zasady rozliczania kosztów w czasie Prelegent: Pawe³ Jab³onowski Doradca Podatkowy, Szef Departamentu Podatkowego w Kancelarii Prawnej Cha³as i Wspólnicy Abonamenty medyczne Uchwa³a NSA Skutki praktyczne i sposoby ograniczenia ryzyk Abonamenty medyczne Uchwa³a NSA Skutki praktyczne i sposoby ograniczenia ryzyk Podatkowej PKPP Lewiatan Inne zagadnienia z zakresu PIT bie ¹ce stanowisko organów podatkowych i s¹dów Œwiadczenia pracownicze (m.in. szkolenia) Zastosowanie koncepcji praw autorskich przy wynagradzaniu pracowników Podró e s³u bowe Akcje pracownicze Prywatne u ytkowanie samochodu osobowego stanowiska organów podatkowych oraz propozycje zmian do ustawy Podatkowej PKPP Lewiatan Lunch Nowe stawki : 5, 8, 23% co siê zmieni? Nowe stawki (w tym specyficzne zmiany: mieszkania, czasopisma) Œwiadczenia na prze³omie roku (w tym rejestry, deklaracje) Wp³yw zmian na zawarte umowy Zaliczki na poczet dostaw dokonanych w 2011 r. Prelegent: Micha³ Piotrowski Doradca Podatkowy, PKF TAX Zmiany w zakresie stosowania PKWiU oraz zmiany w zakresie zwolnieñ Zmiany w zakresie stosowania PKWiU oraz zmiany w zakresie zwolnieñ Zmiany dotycz¹ce katalogu oraz zakresu zwolnieñ (m. in. us³ugi w zakresie opieki medycznej, us³ugi edukacji, us³ugi finansowe oraz ubezpieczeniowe) Prelegent: Krzysztof Komorniczak Doradca Podatkowy, Prezes Grupy ECDDP Faktury elektroniczne i faktury przesy³ane elektronicznie co wynika z aktualnie obowi¹zuj¹cych przepisów? Jakie s¹ ich planowane zmiany? przesy³anie faktur papierowych tzw. drog¹ elektroniczn¹ (faks, mail, Internet) przechowywanie faktur papierowych w formie elektronicznej sposoby gwarantowania autentycznoœci faktur elektronicznych z uwzglêdnieniem planowanych zmiana prawa krajowego i wspólnotowego faktury koryguj¹ce i duplikaty faktur papierowych i elektronicznych Prelegent: Krzysztof Komorniczak Doradca Podatkowy, Prezes Grupy ECDDP Odliczenie podatku zwi¹zanego z samochodami i paliwem Nowe przepisy nowe ograniczenia Orzecznictwo i praktyka dotycz¹ca samochodów osobowych Prelegent: Tomasz Siennicki Nieodp³atne przekazania towarów Dotychczasowa praktyka i orzecznictwo Planowane zmiany przepisów Konsekwencje zmian Prelegent: Tomasz Siennicki Zakoñczenie pierwszego dnia kongresu

4 Przewodnicz¹ca drugiego dnia kongresu Podatki 2011: Dorota Œlizawska, Doradca podatkowy, PKF TAX 3 marca 2011, œroda ZAMKNIÊCIE ROKU W UJÊCIU PODATKOWYM 9.00 Rejestracja, powitalna kawa Metody dokumentowania wydatków stanowi¹cych koszty uzyskania przychodu. Kontrowersje w zakresie rachunków wydawanych w formie elektronicznej Mo liwoœci wystawiania faktur w formie elektronicznej sposoby zabezpieczenia integralnoœci faktur Mo liwoœci wystawiania rachunków w formie elektronicznej a. uzasadnienie prawne b. stanowisko MF Prelegent: Pawe³ Jab³onowski Doradca Podatkowy, Szef Departamentu Podatkowego w Kancelarii Prawnej Cha³as i Wspólnicy Przegl¹d dochodów zwolnionych Dotacje subwencje Rozliczenie dochodów stowarzyszeñ i fundacji Inne dochody (klubów sportowych, organizacji po ytku publicznego, NFI) Prelegent: Dorota Œlizawska Doradca podatkowy PKF TAX Przegl¹d odliczeñ od dochodu Darowizny Nowe technologie Prelegent: Dorota Œlizawska Doradca podatkowy, PKF TAX Przerwa kawowa Trudne korekty z wyniku bilansowego do podatkowego przegl¹d kosztów nie stanowi¹cych kosztów uzyskania przychodów wybrane zagadnienia Wp³yw ujêcia rachunkowego na sposób rozliczenia kosztu podatkowego Wierzytelnoœci nieœci¹galne warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Ró nice miêdzy amortyzacj¹ bilansow¹ i podatkow¹ kiedy odpisy amortyzacyjne nie s¹ kosztem podatkowym Prelegent: Ma³gorzata Samborska Doradca Podatkowy, Senior Mened er, Grant Thornton Fr¹ckowiak Rozliczenie dochodów zagranicznych Dochody zagraniczne a nieograniczony obowi¹zek podatkowy Zastosowanie metod unikania podwójnego opodatkowania zwolnienia i odliczenia podatku zap³aconego za granic¹ Zastosowanie tzw. poœredniego kredytu podatkowego Obrót z zagranic¹ roczne obowi¹zki p³atników wobec przedsiêbiorców Nale noœci licencyjne Dywidendy Us³ugi niematerialne Prelegent: Marcin Sobieszek Doradca Podatkowy, Associate Partner w firmie Rödl & Partner Obowi¹zki rozliczeniowo-informacyjne wobec osób fizycznych nieposiadaj¹cych na terytorium RP miejsca zamieszkania Rozliczenie dochodów z pracy najemnej Inne dochody Prelegent: Marcin Sobieszek Doradca Podatkowy, Associate Partner w firmie Rödl & Partner Lunch Roczne zeznanie podatkowe obowi¹zki formalne, przegl¹d pozycji zeznania Jak prawid³owo wype³niæ formularz CIT-8 za 2010 r. Za³¹czniki do zeznania rocznego CIT-ST, CIT-8/O, CIT-D, SSE-R Obowi¹zek za³¹czenia sprawozdania finansowego wraz z opini¹ i raportem audytora Prelegent: Ma³gorzata Samborska Doradca Podatkowy, Senior Mened er, Grant Thornton Fr¹ckowiak Roczna korekta podatku Prelegent: Krzysztof Hejduk Doradca Podatkowy, Partner KPT Doradcy Podatkowi Zakoñczenie kongresu O Grupie FRR Fundacja Rozwoju Rachunkowoœci W oparciu o kapita³ intelektualny ponad 100 pracowników doœwiadczonych trenerów w Polsce, Grupa FRR zrzeszaj¹ca wyspecjalizowane spó³ki, œwiadczy us³ugi w zakresie: doradztwa podatkowego, us³ug ksiêgowych, konsultingu, e-learningu, szkoleñ oraz konferencji. Tradycje w bran y konferencyjnej Jedn¹ z g³ównych form realizacji celów statutowych jest dzia³alnoœæ konferencyjna, któr¹ osi¹gamy poprzez organizacjê szeregu wydarzeñ z bran y: finansów rachunkowoœci energetyki ochrony œrodowiska zarz¹dzania. Wypracowany wzorzec organizacji du ego spotkania bran owego, umo liwia przygotowanie wydarzenia o wysokim poziomie organizacyjnym i merytorycznym. Doœwiadczona kadra, kreatywnoœæ i rzetelnoœæ sprawiaj¹, e zaspokajane s¹ oczekiwania uczestników, kadry szczebla zarz¹dzaj¹cego, specjalistów i ekspertów w bran ach.

5 Adrian Artowicz Doradca podatkowy, Dyrektor Departamentu Podatków Bezpoœrednich Absolwent Wydzia³ Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukoñczy³ tak e Studia Prawa Angielskiego i Prawa Europejskiego (Uniwersytet Warszawski, University of Cambridge); autor i wspó³autor ksi¹ ek i artyku³ów z zakresu prawa podatkowego (podatku od towarów i us³ug, podatku dochodowego od osób prawnych). Specjalizuje siê w obs³udze podmiotów gospodarczych w zakresie doradztwa podatkowego oraz obs³ugi sporów podatkowych. Interesuje siê opodatkowaniem spó³ek kapita³owych oraz procedur¹ s¹dowo-administracyjn¹. Wyk³adowca problematyki podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od towarów i us³ug. Jacek Bajson Doradca podatkowy, Przewodnicz¹cy Zarz¹du Mazowieckiego Oddzia³u Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz wiceprzewodnicz¹cy grupy PIT i CIT Rady W latach zwi¹zany by³ z firm¹ Ernst& Young, od 2003 jako partner w dziale podatkowym. W okresie wspó³pracowa³ z firm¹ MDDP, a nastêpnie do 2009 roku by³ dyrektorem w dziale podatkowym PricewaterhouseCoopers. Obecnie wspó³pracuje z firm¹ doradcz¹ TPA Horwath, pe³ni¹c w niej funkcjê dyrektora zespo³u ds. PIT. Specjalizuje siê w dziedzinie podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeniach spo³ecznych, szczególnie w zakresie tworzenia efektywnych podatkowo struktur zatrudnienia i wynagradzania, planowania podatkowego dla pracowników delegowanych oraz interpretacji umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Redaktor komentarza do ustawy o podatku od osób fizycznych, autor licznych publikacji i artyku³ów prasowych. Wyk³adowca na wielu szkoleniach krajowych i zagranicznych. Absolwent Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Krzysztof Hejduk Doradca Podatkowy, Partner w KPT Doradcy Podatkowi Specjalizuje siê w podatkach poœrednich. Ma kilkunastoletnie doœwiadczenie w doradztwie dotycz¹cym podatku od towarów i us³ug, akcyzy oraz innych podatków transakcyjnych oraz praktyczna znajomoœæ dyrektyw Unii Europejskiej. Wyk³adowca na wielu konferencji oraz warsztatów podatkowych. Pawe³ Jab³onowski Doradca podatkowy, Szef Departamentu Podatkowego w Kancelarii Prawnej Cha³as i Wspólnicy Specjalizuje siê w analizie prawnej i doradztwie z zakresu podatku od towarów i us³ug oraz podatków dochodowych. Posiada wieloletnie doœwiadczenie w doradztwie podatkowym na rzecz zarówno polskich, jak i zagranicznych podmiotów gospodarczych. Na co dzieñ przygotowuje dla klientów kancelarii opinie prawne z zakresu ich obowi¹zków podatkowych oraz koordynuje prace zwi¹zane z przeprowadzaniem analiz podatkowych. Wystêpuje w charakterze pe³nomocnika przed organami podatkowymi I i II instancji oraz w postêpowaniach w zakresie s¹dowej kontroli decyzji administracyjnych przed wojewódzkimi s¹dami administracyjnymi i NSA. W trakcie dotychczasowej praktyki zawodowej doradza³ m.in. klientom z bran y deweloperskiej, budowlanej, energetycznej, lotniczej, FMCG oraz instytucji sektora publicznego, w tym fundacji i stowarzyszeñ. Wielokrotny prelegent na konferencjach z zakresu prawa podatkowego, organizowanych przez Informedia Polska, Business Centre Club, Polski Instytut Dyrektorów oraz Izbê Przemys³owo-Handlow¹ w Krakowie. Wyk³adowca na szkoleniach o tematyce podatkowej, organizowanych dla klientów Kancelarii Prawnej Cha³as i Wspólnicy. Na sta³e wspó³pracuje z Dziennikiem Gazet¹ Prawn¹ oraz wieloma innymi polskimi wydawnictwami. Jest wspó³autorem publikacji ksi¹ kowej Ordynacja podatkowa. Komentarz do nowelizacji Na jego opinie powo³uj¹ siê liczne stacje telewizyjne i radiowe. Absolwent Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szko³y G³ównej Handlowej. Od 2007 r. wpisany na listê doradców podatkowych. Marek Kolibski Doradca Podatkowy, Radca Prawny, Wspólnik w Kancelarii Kolibski, Nikoñczyk, Dec & Partnerzy spó³ka komandytowa Licencjonowany doradca podatkowy oraz radca prawny, wspólnik w kancelarii Kolibski, Nikoñczyk, Dec & Partnerzy. Specjalizuje siê w zagadnieniach dotycz¹cych podatków dochodowych, w tym optymalizacji, podatku od nieruchomoœci oraz podatku od czynnoœci. Jest autorem publikacji dotycz¹cych prawa podatkowego oraz wspó³autorem publikacji ksi¹ kowych w zakresie podatków dochodowych oraz podatku od nieruchomoœci. Komentuje istotne problemy praktyki prawa podatkowego na ³amach dziennej prasy podatkowej, g³ównie w dziennikach: Rzeczpospolita oraz Gazeta Prawna. Jest autorem ponad 200 wypowiedzi i artyku³ów dla tych czasopism. Od szeœciu lat prowadzi szkolenia dla dzia³ów podatkowych spó³ek z wiêkszoœci bran w Polsce. Krzysztof Komorniczak Doradca podatkowy, Prawnik, Prezes Zarz¹du ECDDP Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego; wspó³pracownik uznanych firm doradztwa podatkowego; autor ksi¹ ek i publikacji z zakresu prawa podatkowego; specjalizuje siê w zagadnieniach zwi¹zanych z podatkiem od towarów i us³ug oraz podatkiem od czynnoœci cywilnoprawnych, jak równie w zakresie postêpowañ podatkowych; wspó³autor ekspertyz i opinii dotycz¹cych prawa podatkowego dla Sejmu RP; uznany wyk³adowca problematyki podatku od towarów i us³ug. Micha³ Piotrowski Doradca podatkowy, Dyrektor Dzia³u Projektów PKF Tax. Specjalista w zakresie podatku od towarów i us³ug z wieloletnim doœwiadczeniem jako pracownik organów podatkowych oraz firm doradczych. Autor licznych publikacji z zakresu podatku od towarów i us³ug. Prowadzi³ oraz nadzorowa³ szereg projektów typu due diligence oraz audytów podatkowych, pe³nomocnik spó³ek w sporach podatkowych przez organami podatkowymi i s¹dami administracyjnymi. Posiada tak e szerokie doœwiadczenie w zagadnieniach dotycz¹cych cen transferowych oraz projektów w zakresie tzw. optymalizacji podatkowych. Ma³gorzata Samborska Doradca podatkowy, Senior Mened er, Szef biura w Warszawie Specjalizuje siê w podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególnoœci w zakresie planowania podatkowego, zarz¹dzania ryzykiem podatkowym i bie ¹cego doradztwa podatkowego. Autorka licznych publikacji dotycz¹cych zagadnieñ podatkowych w prasie fachowej oraz ksi¹ ki Optymalizacja podatkowa, czyli jak zaoszczêdziæ na podatku dochodowym od osób prawnych, wspó³autorka komentarzy do ustaw o podatkach dochodowych wydawanych przez presti owe wydawnictwo C.H. Beck (zarówno w podatku dochodowym od osób prawnych, jak i osób fizycznych) oraz ksi¹ ki Körperschaftsteuer / Podatek dochodowy od osób prawnych Doradca podatkowy. Doœwiadczenie zawodowe zdoby³a m.in. pracuj¹c przez 10 lat w kancelarii doradztwa podatkowego Marciniuk i Wspólnicy Sp. z o.o. w Warszawie. Od 2008 roku pracuje w Departamencie Doradztwa Podatkowego w Grant Thornton Fr¹ckowiak. Jest absolwentk¹ Szko³y G³ównej Handlowej w Warszawie specjalnoœæ: Finanse i Bankowoœæ, stypendystk¹ DAAD na Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium. Tomasz Siennicki Doradca podatkowy, Prawnik Absolwent podyplomowego studium z zakresu rachunkowoœci i finansów przedsiêbiorstw, autor licznych artyku³ów o tematyce podatkowej publikowanych w prasie specjalistycznej, jak równie wspó³autorem docenianych wœród fachowców komentarzy do podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, wydawanych corocznie przez wydawnictwo C.H. Beck. Posiada 11-letnie doœwiadczenie zawodowe z zakresu podatków, które zdobywa³ pocz¹tkowo w organach podatkowych, a nastêpnie wspó³pracuj¹c z uznanymi na polskim rynku kancelariami doradztwa podatkowego: Marciniuk i Wspólnicy oraz O óg i Wspólnicy. W kancelarii O óg i Wspólnicy kierowa³ zespo³em podatków poœrednich ( i akcyza). Zawodowe zainteresowania Tomasza koncentruj¹ siê na zagadnieniach zwi¹zanych z podatkiem od towarów i us³ug (w tym w aspekcie miêdzynarodowym), podatkiem akcyzowym i procedur¹ podatkow¹ oraz wybranych zagadnieniach z zakresu podatków dochodowych. Marcin Sobieszek Doradca podatkowy oraz Associate Partner w firmie Rödl & Partner w Warszawie Specjalizuje siê w zagadnieniach zwi¹zanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych ze szczególnym uwzglêdnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz instrumentów optymalizacji podatkowej. Specjalizuje siê równie w opracowywaniu projektów polityki cen transferowych dla miêdzynarodowych przedsiêbiorstw, weryfikacji transakcji oraz tworzeniu dokumentacji dotycz¹cych problematyki cen transferowych. Wspó³autor licznych publikacji w zakresie prawa podatkowego, w tym ksi¹ ek: Obni anie ciê arów podatkowych, Dokumentacja podatkowa cen transferowych. Dorota Œlizawska Doradca podatkowy Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukoñczy³a równie studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim dotycz¹ce zagadnieñ prawa rynku kapita³owego. W latach pracowa³a w s³u bach finansowych przedsiêbiorstw o ró nym profilu gospodarczym, dlatego zna i rozumie problemy podatników od podszewki. Prowadzi³a rozliczenia podatkowe ma³ych przedsiêbiorców, wystêpowa³a w ich imieniu przed organami podatkowymi sporz¹dzaj¹c ró ne wnioski, sk³adaj¹c wyjaœnienia. Od 2007 r. pracuje jako doradca podatkowy w PKF TAX Sp. z o.o. zajmuj¹c siê bie ¹cym doradztwem podatkowym, w szczególnoœci z zakresu podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomoœci, przegl¹dami podatkowymi w podmiotach gospodarczych a tak e analizami podatkowymi due diligence. Jest autork¹ wielu skarg do s¹dów administracyjnych w sprawach podatkowych, reprezentuje tak e podatników przed tymi s¹dami. Jak dot¹d prowadzi³a szkolenia z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych oraz kontroli skarbowej i podatkowej.

NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO

NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO Konferencja NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO Prelegenci Konferencji: 16 17 marca 2010, Hotel Polonia Palace, Warszawa Zakres nowych zadañ i kompetencji Prezesa URE w œwietle nadchodz¹cych zmian Prawa Energetycznego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE WINDYKACYJNE Case studies

STRATEGIE WINDYKACYJNE Case studies STRATEGIE WINDYKACYJNE Case studies 26-27 paÿdziernika 2011, Warszawa Hotel Jan III Sobieski II Skuteczne metody dzia³ania w postêpowaniu upad³oœciowym study Pekao Bank Hipoteczny SA Bezpieczne umowy jako

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym

Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym Wyj¹tkowa debata! Kluczowi eksperci! W konferencji udzia³ bior¹: Wojciech Dziomdziora Kancelaria Cottyn - Lecoutre Eugeniusz Gaca KIGEiT Wojciech Ha³ka Instytut ¹cznoœci Tadeusz Jarmuziewicz Sejm RP Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji:

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji: Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji Konferencja Dyrektywa IPPC, LCP, Technologie CCS Prelegenci Konferencji: 12-13 paÿdziernika 2009, Hotel Polonia Palace,

Bardziej szczegółowo

Wytrwale z najlepszymi

Wytrwale z najlepszymi Biuletyn rachunkowoœci i podatków 4 2009 Rachunkowoœæ zabezpieczeñ zabezpieczenie przep³ywów pieniê nych Obecne transakcje gospodarcze obarczone s¹ coraz wiêkszym ryzykiem, które wynika ze zmian takich

Bardziej szczegółowo

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa 8-9 czerwca r., Hotel Marriott, Warszawa WŒRÓD PRELEGENTÓW: SPOTKAJMY SIÊ JU PO RAZ 6! UNIKALNE WYDARZENIE O NAJD U SZEJ HISTORII! Bo ena Batycka Batycki S.A. Krzysztof Gradecki EKO Holding Pedro Martinho

Bardziej szczegółowo

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych Andrzej Michalik Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych 1 Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych Copyright 2004 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Konferencja portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa. Sponsorzy Konferencji:

Konferencja portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa. Sponsorzy Konferencji: Konferencja portalu TaxFin.pl Podatki CIT i VAT - istotne zmiany w praktyce 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa Sponsorzy Konferencji: Partnerzy merytoryczni: Partnerzy: Patroni medialni: Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI Konferencja Miêdzynarodowa ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI 22-23 wrzeœnia Golden Floor Plaza, Budynek Millenium Plaza, al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA:

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2014

Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2014 Konferencja portalu TaxFin.pl Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2014 26-27 lutego 2014 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy Merytoryczni: Prelegenci: Andrzej Paczuski, Partner Kancelarii

Bardziej szczegółowo

VI KONGRES OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH

VI KONGRES OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH Gdzie szukaæ oszczêdnoœci, jak budowaæ relacje z dostawcami VI KONGRES OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH 26-27 paÿdziernika 2010 r., Hotel Le Méridien Bristol, Warszawa W jaki sposób wejœæ na rynki wschodnioazjatyckie

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report

Raport Roczny Annual Report Raport Roczny Annual Report 2000 1 2 Spis treœci 3 4 Zarz¹d Banku 7 Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci Banku SPRAWOZDANIE FINANSOWE 17 Opinia bieg³ego rewidenta 19 Rachunek zysków i strat 20 Bilans 22

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI. Art. 1. Zakres podmiotowy... 5

Spis tre ci. Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI. Art. 1. Zakres podmiotowy... 5 Spis tre ci Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI ROZDZIA 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania... 3 Art. 1. Zakres podmiotowy... 5 Art. 1a. Podatkowa grupa kapita owa... 5 I. Uwagi ogólne... 8 II. Podmioty

Bardziej szczegółowo

MARKETING ZINTEGROWANY

MARKETING ZINTEGROWANY II Forum NAJWIÊKSZE DOROCZNE SPOTKANIE BRAN Y MARKETINGOWEJ MARKETING ZINTEGROWANY Nowa era komunikacji z klientem 27 28 kwietnia 2010, Hotel Sofitel Victoria, Warszawa GOŒCIE SPECJALNI Alastair Tempest

Bardziej szczegółowo

Podatkowe Komentarze Tematyczne. Zatrudnianie Polaków za granic¹ i obcokrajowców w Polsce

Podatkowe Komentarze Tematyczne. Zatrudnianie Polaków za granic¹ i obcokrajowców w Polsce Podatkowe Komentarze Tematyczne Zatrudnianie Polaków za granic¹ i obcokrajowców w Polsce Polecamy nasze publikacje z zakresu prawa podatkowego: André Helin, Krzysztof G. Szymañski RACHUNKOWOŒÆ I OPODATKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Konferencja PROMOCJA SPRZEDA Y Szerokie spojrzenie na najskuteczniejsze narzêdzia promocji sprzeda y, stosowane przez czo³owych graczy na rynku

Konferencja PROMOCJA SPRZEDA Y Szerokie spojrzenie na najskuteczniejsze narzêdzia promocji sprzeda y, stosowane przez czo³owych graczy na rynku Udana promocja: komponenty trafnej komunikacji PROMOCJA SPRZEDA Y Szerokie spojrzenie na najskuteczniejsze narzêdzia promocji, stosowane przez czo³owych graczy na rynku 14 15 wrzeœnia 2010, Hotel Le Méridien

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŒCI wydanie drugie Warszawa 2012 WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH

Bardziej szczegółowo

FORUM GAZU I ENERGII J DROWEJ 2011

FORUM GAZU I ENERGII J DROWEJ 2011 KONFERENCJA MIÊDZYNARODOWA FORUM GAZU I ENERGII J DROWEJ 2011 30-31 maja 2011 roku, Hotel Warszawianka ****, Jachranka k. Warszawy www.mostwanted.pl/konferencje dr in. Krzysztof Biernat, Tomasz Karaœ,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREĝCI ROZDZIAà I. AMORTYZACJA

SPIS TREĝCI ROZDZIAà I. AMORTYZACJA SPIS TRE CI ROZDZIA I. AMORTYZACJA... 37 A. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA... 37 1. rodki trwa e i warto ci niematerialne a koszty uzyskania przychodu...37 2. Aktualizacja warto ci a koszt sprzeda y...38 3. Odpisy

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY UNIBEP S.A.

PROSPEKT EMISYJNY UNIBEP S.A. PROSPEKT EMISYJNY UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 19 www.unibep.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną składającą się z oferty subskrypcji 6.700.000

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW POLSKA FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW wrzesieñ - listopad 2000 rok Konferencja jest finansowana ze œrodków Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê 2.916.000 Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru

Bardziej szczegółowo

CNG. Dostêpnoœæ i mo liwoœci wykorzystania w Polsce. Konferencja. Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny

CNG. Dostêpnoœæ i mo liwoœci wykorzystania w Polsce. Konferencja. Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny Zaproszeni prelegenci: Polska Izba Paliw P³ynnych Polska Izba Motoryzacji Koalicja na Rzecz Autogazu Akademia Górniczo-Hutnicza Dolnoœl¹ska Spó³ka Dolnoœl¹skie Linie

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń wrzesień październik 2014 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji

EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji KONGRES PRAWNIKÓW & COMPLIANCE MANAGERÓW IN-HOUSE EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji 22-23 Kwietnia 2015r. Warszawa, Hotel Sheraton

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA DATA: 9-10 wrzeœnia 2014. MIEJSCE: STADION NARODOWY Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa

KONFERENCJA DATA: 9-10 wrzeœnia 2014. MIEJSCE: STADION NARODOWY Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa KONFERENCJA Wykorzystaj swoj¹ kreatywnoœæ: " generowanie i wdra anie rozwi¹zañ innowacyjnych" II EDYCJA DATA: 9-10 wrzeœnia 2014 MIEJSCE: STADION NARODOWY Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa Projekt

Bardziej szczegółowo