UCHWA A KRAJOWEJ RADY BIEG YCH REWIDENTÓW. z dnia 4 wrzeênia 2001 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWA A KRAJOWEJ RADY BIEG YCH REWIDENTÓW. z dnia 4 wrzeênia 2001 r."

Transkrypt

1 Monitor Polski Nr Poz UCHWA A KRAJOWEJ RADY BIEG YCH REWIDENTÓW z dnia 4 wrzeênia 2001 r. w sprawie publikacji listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdaƒ finansowych. Na podstawie art. 14 ust. 2 w zwiàzku z art. 25 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 13 paêdziernika 1994 r. o bieg ych rewidentach i ich samorzàdzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 31, poz. 359) uchwala si, co nast puje: 1. Przekazuje si do publikacji w Dzienniku Urz dowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski list podmiotów uprawnionych do badania sprawozdaƒ finansowych, stanowiàcà za àcznik nr 1 do niniejszej uchwa y, oraz list bieg ych rewidentów wpisanych na list podmiotów uprawnionych do badania sprawozdaƒ finansowych, stanowiàcà za àcznik nr 2 do niniejszej uchwa y. 2. Uchwa a wchodzi w ycie z dniem uchwalenia. Prezes Krajowej Rady Bieg ych Rewidentów: P. Rojek

2 Monitor Polski Nr Poz. 700 Za àczniki do uchwa y Krajowej Rady Bieg ych Rewidentów z dnia 4 wrzeênia 2001 r. (poz. 700) Za àcznik nr 1 LISTA PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO BADANIA SPRAWOZDA FINANSOWYCH Lp. Nazwa podmiotu uprawnionego do badania sprawozdaƒ finansowych skrócona nazwa Adres siedziby Województwo dolnoêlàskie 1. Halina Respondek Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza Boles awiec, ul. Daszyƒskiego Kancelaria Bieg ych Rewidentów B.Z.S. spó ka z o.o Boles awiec, ul. Jeleniogórska 3 3. Henryk Rogala Biuro Rachunkowe DEBET dzia alnoêç gospodarcza Boles awiec, ul. Mickiewicza 6 4. Józef Jasnorzewski DORFIN Biuro Rachunkowe Bieg y Rewident dzia alnoêç gospodarcza Boles awiec, ul. Miko aja Brody 11/5 5. Czes awa Sobolewska-Fau Kancelaria Bieg ego Rewidenta AUDIT dzia alnoêç gospodarcza Boles awiec, ul. Stokrotek Zespó Bieg ych Rewidentów BUCHALTER spó ka z o.o Boles awiec, ul. Tysiàclecia 10A/B 7. Piotr Dobrzaƒski Us ugi Ksi gowo-ekonomiczne Bieg y Rewident dzia alnoêç gospodarcza Borowa, Borowa 81H 8. Jadwiga WiÊniewska FORMADOR Badanie Sprawozdaƒ Finansowych dzia alnoêç gospodarcza Bystrzyca K odzka, ul. Mickiewicza Józef Harmaciej BIURO RACHUNKOWE dzia alnoêç gospodarcza Chojnów, ul. Kwiatowa Micha Klucznik dzia alnoêç gospodarcza Chojnów, ul. Piotrowicka Przedsi biorstwo Us ug Finansowo-Prawnych EDYL spó ka z o.o Dzier oniów, os.b kitne 20G/6 12. Stanis awa Zaleska dzia alnoêç gospodarcza Dzier oniów, os.kolorowe 11C/4 13. Edmund Szyszka Biuro Us ug Ksi gowych dzia alnoêç gospodarcza G ogów, ul. gen.w.sikorskiego 29/5 14. Stanis aw Niemiro Biuro Ksi gowoêci dzia alnoêç gospodarcza G ogów, ul. Portowa Barbara Maçkowiak Biuro Us ug Ksi gowych BUCHALTER dzia alnoêç gospodarcza G ogów, ul. Wojska Polskiego Kancelaria Porad Ekonomiczno-Finansowych MARIA spó ka z o.o G ogów, ul. Wojska Polskiego Przedsi biorstwo FRANKPOL spó ka cywilna Jelenia Góra, ul. Bankowa 28/ Ma gorzata Ambicka Biuro Us ug Ksi gowych i Badaƒ Bilansów dzia alnoêç gospodarcza Jelenia Góra, ul. Daszyƒskiego 25A/3 19. Alicja Adamek KANCELARIA BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza Jelenia Góra, ul. Kar owicza 2/ Kancelaria Bieg ych Rewidentów KONTYSTA spó ka z o.o Jelenia Góra, ul. Kiepury 56/ Zdzis aw Krupiƒski KANCELARIA BIEG EGO REWIDENTA BILTOP dzia alnoêç gospodarcza Jelenia Góra, ul. Letnia Marian Poremba Porfin Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza Jelenia Góra, ul. Sobieskiego 56/ Teresa Kaczmarek Biuro RachunkowoÊci i Consultingu dzia alnoêç gospodarcza Jelenia Góra, ul. Solna 1/ Marek Piàtek Audytor Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza Jelenia Góra, ul. Wi komirskiego 1/5 25. Zofia Beƒko dzia alnoêç gospodarcza Jugów, ul. Staszica Janina Krzy anowska Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza Karpacz, ul. Dolna 14/6 27. Krzysztof Kwiecieƒ Kancelaria Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza Krosnowice, ul. Fabryczna 22/3

3 Monitor Polski Nr Poz Danuta Karbowska BIURO REWIZYJNO-RACHUNKO- WE AUDIT dzia alnoêç gospodarcza Legnica, ul. A.Mickiewicza 37/38 m Henryk Chojnacki BIURO RACHUNKOWE dzia alnoêç gospodarcza Legnica, ul. Astronomiczna 10/ Cecylia Tas BIURO US UG FINANSOWO-KSI GO- WYCH REWIT dzia alnoêç gospodarcza Legnica, ul. Daktylowa Jadwiga Kamiƒska-Ma y dzia alnoêç gospodarcza Legnica, ul. D bowa Bogumi a Sondel Biuro Us ug Rachunkowych i Prawnych dzia alnoêç gospodarcza Legnica, ul. Dmowskiego 7/7 33. Danuta Karpiak KANCELARIA EKSPERTÓW CONSULTING dzia alnoêç gospodarcza Legnica, ul. Gwiezdna 11/ Przedsi biorstwo Konsultingowo-Audytingowe AUDYTOR-WROC AW spó ka z o.o Legnica, ul. Gwiezdna Biuro Ekspertyz i Badania Bilansów PIAST spó ka z o.o Legnica, ul. J. Libana Krystyna Manget Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza Legnica, ul. Kartuska Izba Doradczo-Rewizyjna IDR spó ka z o.o Legnica, ul. ks.p.âciegiennego 26/8 38. Biuro Bieg ych Rewidentów Ekspert Ksi gowy spó ka z o.o Legnica, ul. Libana Wanda Kurbiel Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza Legnica, ul. NajÊw.Marii Panny 14D/ Tadeusz KraÊnicki Biuro Ekspertyz i Badania Bilansów dzia alnoêç gospodarcza Legnica, ul. Plutona 10/3 41. Maria Sielicka Przedsi biorstwo Us ug Audytorskich i Rachunkowych BR dzia alnoêç gospodarcza Legnica, ul. Reymonta 5/2 42. Biuro Bieg ych Rewidentów BUCHALTER spó ka z o.o Lubaƒ, ul. Wàska Jan Polaƒski JANPOL Kancelaria Ekonomiczna dzia alnoêç gospodarcza Lubin, ul. Kamienna 7/7 44. ucja Kikut KANCELARIA BIEG EGO REWIDENTA BIURO RACHUNKOWE PLUS dzia alnoêç gospodarcza Lubin, ul. Odrodzenia 28/4 45. Lidia Rybacka BIURO RACHUNKOWOÂCI dzia alnoêç gospodarcza Lubin, ul. Orzeszkowej 28/1 46. Stanis aw Nowakowski Biuro Us ug Rachunkowych Lwówek Âlàski, i Doradztwa dzia alnoêç gospodarcza ul. Jana III Sobieskiego 47. Zofia Najdzionek dzia alnoêç gospodarcza Lwówek Âlàski, ul. JaÊkiewicza 35/1 48. Józef Sofiƒski US UGI REWIDENCKIE I KSI GOWO- -EKONOMICZNE dzia alnoêç gospodarcza Malczyce, ul. Traugutta 13A/4 49. Stanis awa Przyby dzia alnoêç gospodarcza Mi dzybórz, Kraszów Biuro Rachunkowe HESTA spó ka cywilna Oborniki Âlàskie, ul. M.Sk odowskiej-curie Zofia StaÊ FIRMA REWIDENCKA AUDYT dzia alnoêç gospodarcza OleÊnica, ul. Wroc awska Wanda Galacka Biuro Rachunkowe Wynik dzia alnoêç gospodarcza O awa, ul. Rynek 7/5 53. Czes aw Tompalski dzia alnoêç gospodarcza O awa, ul. Sportowa 38/3 54. Weronika Kotlicka Biuro Us ug Ksi gowych dzia alnoêç gospodarcza Strzegom, ul. Niepodleg oêci 17/4 55. Romualda Szpak BIURO US UG KSI GOWYCH dzia alnoêç gospodarcza Strzegom, ul. Rynek 2/6 56. Bronis awa Paw owska EFKA Biuro Us ug Finansowo-Ksi gowych dzia alnoêç gospodarcza Strzelin, ul. Rynek 6/6 57. Ryszard Pabis Biuro Rachunkowe Winien Ma dzia alnoêç gospodarcza Szczawno-Zdrój, ul. Graniczna 3A 58. Jadwiga Sikorska-Giec Kancelaria Bieg ych Rewidentów dzia alnoêç gospodarcza Szklarska Por ba, ul. 1 Maja 20B 59. INTERLEX AUDIT & CORPORATE FINANCE spó ka z o.o Âwidnica, Rynek 39/ Biuro Bieg ych Rewidentów AUDYT spó ka z o.o Âwidnica, ul. Bystrzycka Biuro Doradztwa i Us ug AUDYTOR spó ka z o.o Âwidnica, ul. Okulickiego 6

4 Monitor Polski Nr Poz Mieczys aw Zawi o dzia alnoêç gospodarcza Âwidnica, ul. Wieczorka El bieta Karzyƒska Kancelaria Rachunkowa dzia alnoêç gospodarcza Âwidnica, ul. eromskiego Krystyna Fràckowiak KIK Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza Âwidnica Âlàska, ul. Kanonierska 1/4 65. Biuro RachunkowoÊci i Weryfikacji Bilansów spó ka z o.o Trzebnica, ul. Daszyƒskiego 43/7 66. Czes aw Biƒkowski BIURO WERYFIKACJI SPRAWOZDA FINANSOWYCH I US UG KSI GOWYCH dzia alnoêç gospodarcza Wa brzych, ul. Basztowa 51/ Biuro Us ug Ksi gowych spó ka z o.o Wa brzych, ul. Malczewskiego 13/ Tadeusz Kowalski FIRMA DEBET-KREDYT dzia alnoêç gospodarcza Wa brzych, ul. Podmiejska Iwona Szalwa Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza Wa brzych, ul. Pomorska Zbigniew Ha asa dzia alnoêç gospodarcza Wa brzych, ul. Staszica 4/ Wiktoria Fukiet Biuro Konsultingu i Badaƒ Sprawozdaƒ Finansowych VICTORIA dzia alnoêç gospodarcza skrócona nazwa: BIURO CONSULTINGU VICTORIA Wo ów, ul. Komuny Paryskiej 15C/2 72. Franciszka Borecka Biuro Audytorskie AKTYWA dzia alnoêç gospodarcza Wo ów, ul. Wileƒska 2A/5 73. Maria Krudowska dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, al. Kasprowicza 111/2 74. Teresa Sadowska AUDYT TS dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, al.piastów Andrzej Brzozowski INFO-BILANS dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, pl.legionów 8/5 76. Zak ad Badaƒ Finansowych Kryter spó ka z o.o Wroc aw, pl.wolnoêci 9/3 77. Tadeusz Kurczak BIURO CONSULTINGOWO- -OBLICZENIOWE dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. adm. Józefa Unruga C.B.B. spó ka z o.o Wroc aw, ul. Aleksandra Zelwerowicza 18A 79. AUDYT spó ka z o.o Wroc aw, ul. Armii Krajowej 18/2 80. Edward Roczniak Buchalter Badanie Bilansów dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Asnyka 7A 81. Irena Wittek KET-TIW Biuro Us ug Finansowo- -Ksi gowych dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Barlickiego 10/1 82. Jadwiga Byra BIURO RACHUNKOWE dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Bia ostocka Zespó Bieg ych Rewidentów i Doradców Gospodarczych spó ka z o.o Wroc aw, ul. Bia owieska 11/1 84. El bieta ochowska Biuro Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Bliêniacza Zespó Bieg ych Rewidentów FINBAD spó ka cywilna Wroc aw, ul. Boya- eleƒskiego Biuro Bieg ych Rewidentów BILANS spó ka z o.o Wroc aw, ul. Braniborska 2/ Teresa Razukiewicz BIFIX BIURO dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Bulwar Ikara 14/4 88. Alfred Skibicki BIURO BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Buska 4/ Teresa Uzarska BIURO RACHUNKOWE dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Cisowa Andrzej WojtuÊ ANMA Doradztwo Finansowo- -Ksi gowe dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Damrota 37/3 91. Jadwiga Panek BIURO RACHUNKOWE dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Daszyƒskiego 70/1 92. Kancelaria Audytorska CODEX spó ka z o.o Wroc aw, ul. Drukarska 45/2 93. Alina Gredka dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Drukarska 8/ Ma gorzata Grzybowska US UGI KSI GOWE dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Dubois 39/7 95. K & K Audit spó ka z o.o. skrócona nazwa: K & K Audit spó ka z o.o Wroc aw, ul. Fabryczna 10

5 Monitor Polski Nr Poz W odzimierz So tys BILANS Biuro Us ug i Doradztwa Finansowo-Ksi gowego dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Garwoliƒska Janina Ró ycka ATUT KANCELARIA BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. gen.f.w ada Audytor Biuro Bieg ych Rewidentów spó ka z o.o Wroc aw, ul. Gnieênieƒska Anna Paciorek AUDYTOR dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Grabiszyƒska 106/ Agencja Bieg ych Rewidentów TAX-2 spó ka z o.o Wroc aw, ul. Grunwaldzka Agencja Bieg ych Rewidentów ABR spó ka z o.o Wroc aw, ul. Grunwaldzka Gra yna Kiszczak GK AUDYTOR KANCELARIA BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza skrócona nazwa: GK AUDYTOR Wroc aw, ul. Hynka 4/ Zespó Bieg ych Rewidentów BADBIL spó ka z o.o Wroc aw, ul. Jana Brzechwy Krystyna Rurarz KRYSTYNA BIURO RACHUNKOWE dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Jana D ugosza 62/ Kancelaria Bieg ych Rewidentów spó ka z o.o Wroc aw, ul. Kamienna 43/ Przedsi biorstwo Wydawniczo-Us ugowe LEX-PRESS spó ka z o.o Wroc aw, ul. Karpiƒskiego DolnoÊlàskie Zrzeszenie Spó dzielni Mleczarskich Zwiàzek Rewizyjny Wroc aw, ul. Kazimierza Wielkiego DEBET CREDIT COMPUTER spó ka z o.o Wroc aw, ul. Kobierzycka 13B/ Teresa Czarnecka Biuro Audytorskie dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Korzeniowskiego 5/ Weronika Drelichowska-Zagu a dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Kozanowska 113/ ucja Klimaszewska UCJA Badanie i Prowadzenie Ksiàg Rachunkowych dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Krynicka 13/ Janina Szarek-Majorowska MAJOROWSKA - US UGI KSI GOWE dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Lubuska 115/ Przedsi biorstwo Us ugowe Werbil Weryfikacja Bilansów spó ka z o.o Wroc aw, ul. aciarska Agencja Konsultingu i Audytingu Gospodarczego Accord ab spó ka z o.o Wroc aw, ul. Mazowiecka Stanis awa SoÊnicka S-KA Firma Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Miechowska 31/ Ewa Korczowska BILANS BIURO BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Mielczarskiego 51/ Wiktoria Lektarska VICTORIA-AUDYT dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. M odych Techników 2/ Mieczys aw Âliski dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Modliƒska 37A 119. mgr in.otton Sozaƒski Kancelaria Bieg ych Rewidentów dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Na Ostatnim Groszu KODEKS-CONSULT Kancelaria ksi gowa i audytorska spó ka z o.o Wroc aw, ul. Nabyciƒska 19/19A 121. Kancelaria audytorska Re-NOMA spó ka z o.o Wroc aw, ul. Nabyciƒska 19/19A 122. Zespó Bieg ych Rewidentów Virtus spó ka z o.o Wroc aw, ul. Odkrywców 41/ BIURO BIEG YCH REWIDENTÓW PARAGRAF spó ka cywilna Wroc aw, ul. Oksywska Szczepan Matusik KANCELARIA BIEG YCH REWIDENTÓW dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. O awska 16/ Teresa Czorniej TER Ksi gowoêç Analizy Finanse dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Orzechowa 37/ Jan Derlatka Biuro Us ug Finansowo-Ksi gowych dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Paw owa 7/ Marcin Pankowiak Biuro Audytorskie dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Piastowska 36/ Boles aw Iwaniuk EKSPERTYZY RACHUNKOWOÂå dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Pierwiosnkowa 24C 129. Janina Czajkowska Partner Bieg y Rewident dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Pi kna Zespó Bieg ych Rewidentów FABER spó ka z o.o Wroc aw, ul. Pi sudskiego 89

6 Monitor Polski Nr Poz Andrzej Wasilewski Biuro Rachunkowo-Informatyczne IMPROV dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Pocztowa 8/10 m Irena Markowska BI-POD Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Poleska 32/ El bieta Wieczerzak dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Poranna 33/ Bo ena Lewandowska Us ugi Ksi gowe i Doradztwo Wroc aw, Podatkowe dzia alnoêç gospodarcza ul. Powstaƒców Âlàskich 97/ Wac aw Slipiko OÊrodek Obs ugi Finansów i RachunkowoÊci PRZYJAZNY dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Pracka 7/8 m Halina Szade ULGA BIURO RACHUNKOWE dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Pretficza Franciszek Bag aj EKSPERT Kancelaria Us ug Rachunkowych, Ekspertyz i Doradztwa Podatkowego dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Prosta 14/ Tadeusz Grzelaczyk BIURO RACHUNKOWE I US UGI AUDYTORSKIE dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Przyjaêni 45/ Zespó Bieg ych Rewidentów Fiskar spó ka z o.o Wroc aw, ul. Pu askiego 14/ Firma Bieg ych Rewidentów AKTYWA spó ka z o.o Wroc aw, ul. Rac awicka 2/ W adys aw Knichnicki BIEG Y BIURO RACHUNKOWOÂCI dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Reja 2/ Irena Beck KANCELARIA BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Rynek 56/57 lok W adys awa Kurczych - bieg y rewident dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Samolotowa 3/ Kancelaria Bieg ego Rewidenta mgr Halina Rabczak spó ka z o.o Wroc aw, ul. Saperów 51/ Artur Lewandowski BIURO BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Sàsiedzka 5/ ELIKS Audytorska Spó ka z o.o. Stowarzyszenia Ksi gowych w Polsce GRUPA FINANS-SERVIS spó ka z o.o Wroc aw, ul. Sokolnicza Józef Masiuk BADES dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Sowia 4/ Grzegorz Siwoƒ KONTRAHENT BIURO FINANSOWO-RACHUNKOWE dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Spiska Czes awa Regulska dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Stanki 5A 150. RAL Zespó Dyplomowanych Bieg ych Ksi gowych Rewidentów spó ka cywilna Wroc aw, ul. Starzyƒskiego El bieta Pietrzyk US UGI KSI GOWE REWIDENT dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Stefki Jan Horwat dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Szarskiego 19/ Maria P anik AUDYTOR - KANCELARIA BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Szybowcowa 42/ Irena Paw owicz TEMPRO Biuro Rewidentów dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Êw.Miko aja 8/ Alina Dutkiewicz BIEG Y REWIDENT-BIURO RACHUNKOWE dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. T.KoÊciuszki 43/ Kancelaria Bieg ych Rewidentów REWID spó ka z o.o Wroc aw, ul. Truskawkowa Ewa Majewska REWMAR Kancelaria Bieg ych Rewidentów dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Trwa a Kancelaria Prawa Gospodarczego Lapis spó ka z o.o Wroc aw, ul. Uznamska Zbigniew MaÊlanka REWIDENT dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Wielka 24/ Halina Przyby owicz-ludwiczak Zak ad Us ug Ksi gowo-finansowych dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Wilanowska 1/ Przedsi biorstwo Us ug Ksi gowych EKSPERT-WÓKO spó ka z o.o Wroc aw, ul. Wilanowska 11/ W adys awa Tabor Biuro Bieg ego TAWBEK-KONTO dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Zegad owicza 39/6

7 Monitor Polski Nr Poz Biuro Us ug Ksi gowych i Badania Bilansów Biegli S i S spó ka z o.o Wroc aw, ul. Ziemowita Irena Serkowska DORA Firma Doradczo- -Audytorska dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. niwna Ludwika Bogusz REWI Firma Audytorska dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. niwna Teodor Stanis aw Pielok dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw 58, ul. Majakowskiego 10/ Czes awa Hajdasz Zak ad Weryfikacji Bilansów REWIDENT dzia alnoêç gospodarcza Zàbkowice Âlàskie, os. XX-lecia 17/ KONTEX spó ka z o.o Zi bice, ul. Gliwicka Stanis awa Âl zak Biuro Rachunkowe EPONIM dzia alnoêç gospodarcza skrócona nazwa: EPONIM Z otoryja, ul. Rynek Teresa Biskupska TESSA Biuro Us ug Ksi gowych i Badania Bilansów dzia alnoêç gospodarcza Z otoryja, ul. Sportowa 2C Województwo kujawsko-pomorskie 171. Biegli Rewidenci Spó ka z ograniczonà odpowiedzialnoêcià Brodnica spó ka z o.o Brodnica, ul. Kolejowa THM - Firma Bieg ych Rewidentów spó ka z o.o Brodnica, ul. Zawiszy Czarnego Katarzyna Chojnacka Biuro podatkowe dzia alnoêç gospodarcza BrzeÊç Kujawski, ul. Nowa Ferdynand Aleksandrowicz Biuro Us ug Ksi gowych i Doradztwa Ekonomiczno-Finansowego CONSULTOR dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Albatrosowa Marzenna Rycharska BIURO RACHUNKOWE dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Brzozowa 8/ Henryk odygowski AUDYTOR Us ugi Doradztwo Ekonomiczno-Finansowe dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Bulwary 10/ Kancelaria Bieg ych Rewidentów AUDYT spó ka z o.o Bydgoszcz, ul. Ch oniewskiego 3/ Krystyna uk Agencja Us ug Ksi gowych dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Cicha 3/ Zofia Ekert KANCELARIA BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Dunikowskiego 3/ CREDIT spó ka z o.o Bydgoszcz, ul. Fordoƒska 161/ Krystyna Kliszewska Biuro RachunkowoÊci i Badania Bilansu dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Fordoƒska W adys aw S upecki Biuro Rachunkowo-Audytorskie dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Galla Anonima 11/ Jan Ma achowski KANCELARIA BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Ga czyƒskiego 17/ El bieta Sa asiƒska FIRMA AUDYTORSKA EL-MA dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Gdaƒska UNI-RACH spó ka z o.o Bydgoszcz, ul. Gdaƒska 68/ KORPEX-AUDYTOR spó ka z o.o Bydgoszcz, ul. Glinki Halina Tabaczyƒska Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Gradowa Ma gorzata Glaser KANCELARIA BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 10A/ Kamila G uszczyƒska dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Hetmaƒska 27/ Zbigniew Zieliƒski REWIDENT Kancelaria Bieg ych Rewidentów dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Hrubieszowska Janusz Nowaczyk dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. J. Bizela 20/ Barbara Lewandowska Biuro Badania Sprawozdaƒ Finansowych i RachunkowoÊci dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Katowicka Zdzis aw Gadawski dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Ko obrzeska 19/ Czes aw Lewandowski Kancelaria Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Kossaka 56/32

8 Monitor Polski Nr Poz Zespó Bieg ych Rewidentów FK-EKSPERT spó ka z o.o Bydgoszcz, ul. Królowej Jadwigi Edward Wolnik AUDSULTING Kancelaria Audytorsko-Konsultingowa dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Libelta 12/ Przedsi biorstwo Us ugowe TOMAR spó ka z o.o Bydgoszcz, ul. ochowskiego 7/ Biuro Finansowe KORAX spó ka z o.o Bydgoszcz, ul. ochowskiego 7/ Irena Graczyk dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. M.Sk odowskiej- -Curie 25/ Genowefa Niespodziana KANCELARIA BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Mazowiecka Halina Lutkowska Biuro Obrachunkowe dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Màczna Zofia Zieliƒska Biuro Rachunkowe Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Modrakowa 74/ Zdzis aw Kaêmierczak Zak ad Us ug Rachunkowych KONTO dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Nowodworska 25/ Przedsi biorstwo Us ug RachunkowoÊci OPINIA spó ka z o.o Bydgoszcz, ul. Nowodworska 33/ Janusz Zió kowski spó ka z o.o Bydgoszcz, ul. P ocka 1A/ Jerzy Saladra AUDIT-DOR Biuro Konsultingowe Rewizji i Doradztwa Gospodarczego dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Po czyƒska 4/ Halina Forusiƒska Kancelaria Finansowo-Ksi gowa dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Przemys owa Janina Matusiak BIURO PODATKOWO- -RACHUNKOWE AWAL dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Rataja 10/ Lidia Szulakowska Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Rysia 14/ Biuro Bieg ych Rewidentów DELTA spó ka z o.o Bydgoszcz, ul. S oneczna 9/ Marianna Jendryczka KANCELARIA BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. S owackiego 5/ Miros awa Jackowska KANCELARIA BIEG EGO REWIDENTA OZYRYS dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. S owackiego 5A/ Karolina Szymaƒska Biuro Badaƒ Bilansów AUDYTOR dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Szpitalna 9/ Zespó Bieg ych Rewidentów FINANSE spó ka z o.o Bydgoszcz, ul. Ugory 27B/ Józef Lewandowski BIURO FINANSOWO- -AUDYTORSKIE dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Ugory 27B/ El bieta Zielaskowska Badanie sprawozdaƒ finansowych dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 52/ Alicja Siwak KANCELARIA BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Uznamska 12/ Janina Kruczkowska BIURO RACHUNKOWE dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Waryƒskiego 51/ Biuro Rachunkowo-Podatkowe FINANSIÂCI spó ka z o.o Bydgoszcz, ul. Wàska 3/ Buchalter spó ka z o.o Bydgoszcz, ul. Wàska 3/ Alicja Fija kowska KANCELARIA BIEG YCH REWIDENTÓW dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Witos awy Irena Szumi o Firma IRPLAN dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Wyszyƒskiego 11/ Eksperci Finansowo-Ksi gowi spó ka z o.o Bydgoszcz, ul. Zamojskiego Firma Us ugowa AUDITOR F.S.Rzodkiewicz spó ka cywilna Bydgoszcz, ul. èródlana Miros awa Fija kowska Biuro Rachunkowe BUCHALTER dzia alnoêç gospodarcza Che mno, ul. Polna 3/ Krystyna Zawadzka KANCELARIA AUDYTORSKA - BIEG Y REWIDENT dzia alnoêç gospodarcza Che mno, ul. Toruƒska Jadwiga Szmiel Biuro Us ug Rachunkowych dzia alnoêç gospodarcza Gàsawa, ul. M.Konopnickiej 2B/ Leonarda Kaszyƒska Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza Golub-Dobrzyƒ, Owieczkowo

9 Monitor Polski Nr Poz Adam Wilczewski FK. EKSPERT dzia alnoêç gospodarcza Golub-Dobrzyƒ, ul. KoÊciuszki 10/ Bo ena Jakubowska Bieg y Rewident BIURO RACHUNKOWO-AUDYTORSKIE SUBIEKT dzia alnoêç gospodarcza Grudziàdz, ul. Bora Komorowskiego 7/ Halina Suwa a BIURO BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza Grudziàdz, ul. Ikara 15/ BBR Consult spó ka z o.o. skrócona nazwa: BBR Consult Grudziàdz, ul. Sobieskiego 46/ Tadeusz Figurski Biuro Rewizyjno-Rachunkowe EKSPERT dzia alnoêç gospodarcza Grudziàdz, ul. Âniadeckich 76/ Daniela Grajewska Biuro Bieg ego Rewidenta RACHUNKOWOÂå I FINANSE dzia alnoêç gospodarcza Grudziàdz 4, Bia y Bór Kancelaria Rzeczoznawców Gospodarczych Ekspert-Kujawy spó ka z o.o Inowroc aw, ul. Dworcowa Jerzy Graczyk Kancelaria Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza Inowroc aw, ul. F.Beciƒskiego Marianna Grabowska Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza Inowroc aw, ul. Kasztanowa Jan Smoleƒ Biuro Badania Bilansów dzia alnoêç gospodarcza Inowroc aw, ul. ks.wawrzyniaka 20/ Zak ad Us ugowy REMAT spó ka z o.o Inowroc aw, ul. Stare Miasto 29B 240. Kancelaria Bieg ych Rewidentów Brzykcy i Partnerzy spó ka z o.o Inowroc aw, ul. Studzienna 12/ Jadwiga Szczutkowska Kancelaria Bieg ych Rewidentów FINANS-EKSPERT dzia alnoêç Inowroc aw, ul. Szeroka 1 gospodarcza (w budynku KSS) 242. Jadwiga Nawrot Biuro Us ug Ksi gowych Inowroc aw, EWELINA dzia alnoêç gospodarcza ul. Âwi tokrzyska 53 m. 31/ HARTWICH AUDYTOR spó ka z o.o Janikowo, ul. Ogrodowa 20/ Bogdan Micha owski Biuro Us ug Rachunkowych FINKS dzia alnoêç gospodarcza Kowalewo, ul. 23 Stycznia Bo ena Floryszak US UGOWE BIURO KSI GOWE dzia alnoêç gospodarcza Mogilno, ul. 900-lecia MÊcis aw Komakowski AURA Agencja Us ug RachunkowoÊci dzia alnoêç gospodarcza Nak o nad Notecià, os.chrobrego 1/ Halina B aszak Biuro Us ug Ksi gowych HAGA dzia alnoêç gospodarcza PakoÊç, ul. Inowroc awska Alina Baraƒska Wolny Zawód Bieg y Rewident dzia alnoêç gospodarcza Radziejów, ul. Objezdna 34/2 m Teresa Woêniakowska Kancelaria Rachunkowa i Badania Bilansów dzia alnoêç gospodarcza Rypin, ul. Nowy Rok Irena Kwieciƒska Biuro Rachunkowo-Podatkowe dzia alnoêç gospodarcza Solec Kujawski, ul. Bukowa Sabina Majdan SALDO Kancelaria Us ug Ksi gowych i Badania Bilansów dzia alnoêç gospodarcza Szubin, ul. H. Sienkiewicza Jadwiga WiÊniewska Biuro Us ugowe AUDYKS dzia alnoêç gospodarcza Toruƒ, Kozacka 42/ Bo ena Bartoszewska AUDYT-SERWIS dzia alnoêç gospodarcza Toruƒ, ul. A. Antczaka 40/ Bronis awa Wierzbicka Kancelaria Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza Toruƒ, ul. A. Boboli 3/ Kunegunda Uzarska Bieg y Rewident dzia alnoêç gospodarcza Toruƒ, ul. Bluszczowa 30/ Roman Wróblewski dzia alnoêç gospodarcza Toruƒ, ul. Bolta 6A/ Teresa Grabowska Biuro Us ug Rachunkowych i Audytorskich ABAKUS dzia alnoêç gospodarcza Toruƒ, ul. Buszczyƒskich 3D/ FINANSECO Profesjonalne Us ugi Finansowo- -Ksi gowe spó ka z o.o Toruƒ, ul. D uga 49/5

10 Monitor Polski Nr Poz Eleonora Kamma Bieg y Rewident BREK dzia alnoêç gospodarcza Toruƒ, ul. Konopnickiej 4A/ Tadeusz Markocki Biuro Ksi gowe - Magister dzia alnoêç gospodarcza Toruƒ, ul. Konstytucji 3 Maja 18A/ Czes aw G sicki BIEG Y REWIDENT dzia alnoêç gospodarcza Toruƒ, ul. Kr ta Janina Stankiewicz Bieg y Rewident dzia alnoêç gospodarcza Toruƒ, ul. Lelewela 18/ Andrzej Sitarz Audytor dzia alnoêç gospodarcza Toruƒ, ul. Lelewela 18/ Tadeusz Dukowski dzia alnoêç gospodarcza Toruƒ, ul. Matejki 56/ BOGDAN SAKS AUDIT spó ka z o.o Toruƒ, ul. Mazowiecka 72/ Stanis aw RaÊ Biuro Ekspertyz i Doradztwa Finansowego dzia alnoêç gospodarcza Toruƒ, ul. Mickiewicza 111/ Biuro Badania Sprawozdaƒ Finansowych REWIMAR spó ka z o.o Toruƒ, ul. Mickiewicza 83A/ Brygida G adkowska Biuro Badaƒ i Analiz Bieg y Rewident dzia alnoêç gospodarcza Toruƒ, ul. Mocarskiego 2A/ Rewident spó ka z o.o Toruƒ, ul. Przy Kaszowniku 35/ Maria Gawroƒska Kancelaria Bieg ego Rewidenta KBR GAWRO SKA dzia alnoêç gospodarcza Toruƒ, ul. Rakowicza 9/ Biuro Bieg ych Rewidentów i Radców Prawnych Bil-Tem spó ka z o.o Toruƒ, ul. Rybaki 28C/ Tadeusz Wiencek Biuro Badania Bilansów dzia alnoêç gospodarcza Toruƒ, ul. Rybaki 49A/ Czes aw Cywiƒski Bieg y Rewident dzia alnoêç gospodarcza Toruƒ, ul. Studzienna Lucjan Barszczewski Kancelaria Bieg ych Rewidentów dzia alnoêç gospodarcza Toruƒ, ul. Âlaskiego 6E/ Joanna Rybicka Bieg y Rewident dzia alnoêç gospodarcza Toruƒ, ul. Êw. Józefa 11/ Firma Doradców Finansowych KarG & B spó ka z o.o Toruƒ, ul. Êw. Katarzyny 4A/ Jerzy Âliwiƒski Bieg y Rewident dzia alnoêç gospodarcza Toruƒ, ul. T oczka 5B/ Regionalny Zwiàzek Rewizyjny Spó dzielni Mieszkaniowych w Toruniu Toruƒ, ul. Tuwima Aleksander Troch Bieg y Rewident dzia alnoêç gospodarcza Toruƒ, ul. Wiàzowa 11/ Roman Kr ciszewski Biuro Us ug Rachunkowych dzia alnoêç gospodarcza Toruƒ, ul. Wojska Polskiego 53/ Biuro Rachunkowo-Audytorskie REWIDENT spó ka z o.o Toruƒ, ul. Wybickiego 22D/ Firma Bieg ych Rewidentów spó ka z o.o Toruƒ, ul. Wysoka Firma Audytorska EMIT TAX-AUDYT spó ka z o.o Toruƒ, ul. ó kiewskiego 37/ mgr Zenon Zbierski Kancelaria Consultingowo- -Us ugowa Financier dzia alnoêç gospodarcza Tryszczyn Ludgier Rozanow Biuro Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza Tuchola, ul. G ówna Ryszard Gr êlikowski dzia alnoêç gospodarcza Wàbrzeêno, ul. Grudziàdzka 23A/ Henryk Stawicki HESTA-AUDYTOR dzia alnoêç gospodarcza Wi cbork, ul. Gdaƒska 30A 288. Józefa Maria Dziedzic Biuro Us ug Rachunkowych i Audytorskich AKRIBEIA dzia alnoêç gospodarcza W oc awek, ul. Borowska Kazimierz Kominek Bieg y Rewident dzia alnoêç gospodarcza W oc awek, ul. Chemików 13/ Gra yna G owacka Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza W oc awek, ul. Chmielna 2/4 m Biuro Us ug Rachunkowych i Ekspertyz Finansowo- -Ksi gowych EKSPERCI spó ka z o.o W oc awek, ul. gen.j.h. Dàbrowskiego Jacek Kuêma dzia alnoêç gospodarcza W oc awek, ul. Krecia Leonora Âmigielska Biuro Us ug Rewidenckich i Rachunkowych dzia alnoêç gospodarcza W oc awek, ul. gska 61/ Eksperci Finansowo-Ksi gowi spó ka z o.o W oc awek, ul. Miedziana 2/4

11 Monitor Polski Nr Poz Marian Szatkowski Biuro Rachunkowe MBO dzia alnoêç gospodarcza W oc awek, ul. Nowa Maria Niemczyk dzia alnoêç gospodarcza W oc awek, ul. Ostrowska 16/ Teresa Obia a US UGI W ZAKRESIE RACHUNKOWOÂCI dzia alnoêç gospodarcza W oc awek, ul. Promienna 17/ Jadwiga Be kowska Biuro RachunkowoÊci i Bilansów INWENTA Bieg y Rewident dzia alnoêç gospodarcza W oc awek, ul. Promienna 23/ Zofia Gajewska dzia alnoêç gospodarcza W oc awek, ul. Promienna 29/ Hanna Andrzejewska BIURO FINANSOWO- -PODATKOWE BIUFIN dzia alnoêç gospodarcza W oc awek, ul. Sarnia Józef Alabrudziƒski Kancelaria-Biuro Rachunkowo- -Podatkowe ALA Bieg y Rewident dzia alnoêç gospodarcza W oc awek, ul. Traugutta 24/ Kazimiera WiÊniewska BIURO RACHUNKOWE BIEG Y REWIDENT dzia alnoêç gospodarcza W oc awek, ul. Weso a 6/ ALMIRA-AUDIT spó ka cywilna W oc awek, ul. Weso a 8/ Jerzy urawski Bieg y Rewident Biuro Rachunkowe Ductus bis dzia alnoêç gospodarcza Z awieê Wielka, ul. Krucza 3, Przysiek 305. Stanis aw Kowalski bieg y rewident nr 1851 dzia alnoêç gospodarcza nin, ul. Aliantów 22A 306. Halina Pilarska Biuro Us ug Finansowo-Ksi gowych dzia alnoêç gospodarcza nin, ul. Gwardii Ludowej Zygmunt Ha as Biuro RachunkowoÊç-Finanse- -Podatki dzia alnoêç gospodarcza nin, ul. M. Kopernika 8A/22 Województwo lubelskie 308. Danuta Kamiƒska BIURO KSI GOWE dzia alnoêç gospodarcza Be yce, ul. S oneczna Stanis aw Marczuk Biuro Us ug Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza Bia a Podlaska, ul. Mickiewicza 2A/ Stanis aw Sierpieƒ Bieg y Rewident dzia alnoêç gospodarcza Bia a Podlaska, ul. Terebelska 76/ Halina Wasyluk dzia alnoêç gospodarcza Bia a Podlaska, ul. Twarda Biuro Rachunkowe Bronis aw i Genowefa Sokal spó ka cywilna Bi goraj, ul. D uga Wojciech Kru el Bieg y Rewident dzia alnoêç gospodarcza Bi goraj, ul. KoÊciuszki Edward Garbacz Bieg y Rewident dzia alnoêç gospodarcza Bi goraj, ul. Lubelska 3/ Maria Konefa Biuro Rachunkowe Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza Bi goraj, ul. T.KoÊciuszki 39/ Stefan Sawosz BILANS-SAW US UGI ORGANIZACJI RACHUNKOWOÂCI I BADANIA SPRAWOZDA FINANSOWYCH dzia alnoêç gospodarcza skrócona nazwa: BILANS-SAW Che m, ul. Ma achowskiego 1/ Stanis aw P onkowski Biuro Us ug Rachunkowych i Doradztwa Podatkowego dzia alnoêç gospodarcza Che m, ul. Przemys owa Teresa Marcyniuk T.M.AUDYTOR KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO I ORGANIZACJI RACHUNKOWOÂCI dzia alnoêç gospodarcza Che m, ul. Êw.Miko aja 9/ Stanis awa Skorupa Biuro Rachunkowe Debet dzia alnoêç gospodarcza Dzierzkowice, Dzierzkowice-Wola Przedsi biorstwo Us ugowe DORFIN spó ka z o.o Hrubieszów, ul. Partyzantów Edward Zdybel dzia alnoêç gospodarcza Janów Lubelski, ul. Ojca Jana Irena Konefa Bieg y Rewident DORADCA- -EKSPERT dzia alnoêç gospodarcza skrócona nazwa: Irena Konefa DORADCA-EKSPERT Janów Lubelski, ul. Zamoyskiego Jadwiga Zdanowicz Biuro Badaƒ Sprawozdaƒ Finansowych dzia alnoêç gospodarcza Janów Podlaski, ul. Narutowicza 13

12 Monitor Polski Nr Poz Józef Staniak dzia alnoêç gospodarcza Jastków, al. Warszawska Zbigniew Czernikiewicz BIURO BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza KraÊnik, ul. Metalowców 7/ DORADCA Zespó Doradców Finansowo- -Ksi gowych spó ka z o.o Lublin, al. J. Pi sudskiego 1A 327. Marianna Stasiak Agencja RachunkowoÊci i Analiz Ekonomicznych dzia alnoêç gospodarcza Lublin, al. Spó dzielczoêci Pracy Helena Kot BIURO RACHUNKOWE BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza Lublin, ul. Braci Wieniawskich 3/ Edward Dominko CREDIT Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza Lublin, ul. Bursztynowa 1C/ SALDO PLUS spó ka z o.o Lublin, ul. Chmielna Henryk Dàbrowski Biuro Audytorskie dzia alnoêç gospodarcza Lublin, ul. Chodêki 3/7A 332. Biuro Doradcze PROEKON spó ka z o.o Lublin, ul. Chodêki 3/7A 333. Edward Tomala Rewident-Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza Lublin, ul. Chopina Fryderyka 24/ Wojciech Sadowski dzia alnoêç gospodarcza Lublin, ul. Chopina Fryderyka 24/ Teresa Bucior BIURO RACHUNKOWOÂCI dzia alnoêç gospodarcza Lublin, ul. Ciepielewskiego Jana Biuro Badania Bilansów i RachunkowoÊci EKS-BIL spó ka z o.o Lublin, ul. Czeremchowa 18/ Tadeusz Micha owski Bieg y Rewident Doradca Podatkowy dzia alnoêç gospodarcza Lublin, ul. D uga 12/ Zespó Bieg ych Rewidentów FK-EKSPERT spó ka z o.o Lublin, ul. D uga Sabina Szewczyk ABAKUS Kancelaria Rachunkowo- -Podatkowa dzia alnoêç gospodarcza Lublin, ul. Gra yny 20/ Teresa Sawka BIURO RACHUNKOWE BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza Lublin, ul. Jana Sawy 13/ Tadeusz Telman Biuro Bieg ych Rewidentów i Doradztwa Ekonomiczno-Finansowego dzia alnoêç gospodarcza Lublin, ul. Jana Sawy 5/ Zespó Ekspertów Ekonomicznych Finansowych i Podatkowych ZEFIP spó ka z o.o Lublin, ul. Jasna Wies awa KoÊciuk BIURO AUDYTORSKIE dzia alnoêç gospodarcza Lublin, ul. Jutrzenki 12/ Jadwiga Domaƒska-Bala Audyt Biuro Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza Lublin, ul. Kaliska 3/ Jan Kozak Us ugowe Biuro RachunkowoÊci i Finansów dzia alnoêç gospodarcza Lublin, ul. Koncertowa 7/ BIURO BIEG EGO REWIDENTA spó ka z o.o Lublin, ul. Konopnicka 5/2A 347. Feliks Jezior Biuro Rachunkowo-Doradcze i Audytorskie dzia alnoêç gospodarcza Lublin, ul. Kresowa 12/ Stanis aw Gutek SKONTO Us ugi Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza Lublin, ul. Leonarda 5/ Anna Dycha BIUK Biuro Badania Bilansów i Us ug Ksi gowych dzia alnoêç gospodarcza Lublin, ul. Miernicza Jan Grzesiak RACHUNKOWOÂå dzia alnoêç gospodarcza Lublin, ul. M odzie owa 9/ Stanis awa Pieczonka PERFEKT Biuro Rachunkowo- -Podatkowe dzia alnoêç gospodarcza Lublin, ul. Nadrzeczna 125/ El bieta Pietura dzia alnoêç gospodarcza Lublin, ul. Na kowskich 120/ SOLO BIURO RACHUNKOWE ZENONA KRUPOP MARTA ZB K spó ka cywilna Lublin, ul. Niepodleg oêci 10/ mgr Tadeusz Gruszczyƒski Bieg y Rewident dzia alnoêç gospodarcza Lublin, ul. Niepodleg oêci 20/ Jan Oster Baster-Audytor dzia alnoêç gospodarcza Lublin, ul. Nowomiejska 22/ Przedsi biorstwo Us ugowe ANALOG spó ka z o.o Lublin, ul. Obywatelska Miros awa Kozdrój EMIKO Biuro Us ug Rachunkowych dzia alnoêç gospodarcza Lublin, ul. Okrzei 13/39

13 Monitor Polski Nr Poz Przedsi biorstwo Doradztwa Gospodarczego Audytor spó ka z o.o Lublin, ul. Probostwo Józef Fràk Biuro Finansowo-Ksi gowe dzia alnoêç gospodarcza Lublin, ul. Probostwo Hanna P zio Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza Lublin, ul. Przyjaêni 21/ Anna Pecio BIURO BADANIA BILANSÓW I RACHUNKOWOÂCI dzia alnoêç gospodarcza Lublin, ul. Pu awska 13/ Anna Grucho a Kancelaria Bieg ego Rewidenta AUDING dzia alnoêç gospodarcza Lublin, ul. RadoÊci 11/29C 363. Irena Klima EKSPERT Us ugi Ksi gowo-finansowe dzia alnoêç gospodarcza Lublin, ul. Rymwida 4/ Jan G àb ESTYMATOR Biuro Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza skrócona nazwa: ESTYMATOR Lublin, ul. Struga Biuro Audytorskie SMW spó ka z o.o Lublin, ul. Unicka Krystyna Uliƒska BIURO BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza Lublin, ul. W.Oczki Maria Samoƒ HORYZONT Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza Lublin, ul. Wajdeloty 10/ Janina aska Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza Lublin, ul. Wallenroda 8/ Józef Furtak dzia alnoêç gospodarcza Lublin, ul. Westerplatte EXPERT Przedsi biorstwo Wielobran owe spó ka z o.o Lublin, ul. Z. Krasiƒskiego 3/ Maria Malczewska Biuro Rachunkowe - Bieg y Rewident dzia alnoêç gospodarcza Lublin, ul. Zachodnia 1/ Regionalny Zwiàzek Rewizyjny Spó dzielni Mieszkaniowych Lublin, ul. Zana Danuta Narejko dzia alnoêç gospodarcza uków, ul. Kana owa Emilia Domaƒska dzia alnoêç gospodarcza uków, ul. Mi dzyrzecka 15B/ Biuro Badaƒ Sprawozdaƒ Finansowych TRO-KO spó ka cywilna uków, ul. Mi dzyrzecka BUCHALTER Biuro Bieg ego Rewidenta spó ka z o.o uków, ul. Nowopijarska 16/ Teresa Skwara dzia alnoêç gospodarcza - skrócona nazwa: SKWABIL uków, ul. Wspólna Andrzej Pofelski Badanie Sprawozdaƒ Finansowych Weryfikacja dzia alnoêç gospodarcza uków, ul. Zielona Zofia Kulik BIURO RACHUNKOWE dzia alnoêç gospodarcza Piaski, ul. Lubelska Zbigniew Domaƒski dzia alnoêç gospodarcza Poniatowa, ul. Kraczewicka Jadwiga S otwiƒska Biuro Rachunkowo-Podatkowe dzia alnoêç gospodarcza Pu awy, ul. 3 Maja 8/ Janusz Dargiewicz Zak ad Us ug Finansowo- -Ksi gowych BILANS dzia alnoêç gospodarcza Pu awy, ul. Ko àtaja 11/ Ryszard Karasiƒski dzia alnoêç gospodarcza Pu awy, ul. Olszewskiego 3/ Przedsi biorstwo Us ug Finansowo-Ksi gowych PORTOS spó ka z o.o Pu awy, ul. Polna 15/ Jan Chabros Badanie Bilansów dzia alnoêç gospodarcza Âwidnik, ul. Polna Waldemar Czarnecki Kancelaria Us ug Finansowo- -Ksi gowych LIBRA dzia alnoêç gospodarcza Terespol, al. Marzeƒ Teresa WoÊ Biuro Us ug Finansowo-Ksi gowych Tomaszów Lubelski, dzia alnoêç gospodarcza ul. Broniewskiego Tadeusz Gorgol Biuro Us ug Rachunkowych Tomaszów Lubelski, EKSPERT dzia alnoêç gospodarcza ul. Króla Zygmunta 4/ Irena Mielniczuk Biuro Us ug Rachunkowych dzia alnoêç gospodarcza Tomaszów Lubelski, ul. S owicza Krystyna Knicha Biuro Us ug Finansowo-Ksi gowych Tomaszów Lubelski, REWIDENT dzia alnoêç gospodarcza ul. wirki i Wigury Boles aw Chilimoniuk dzia alnoêç gospodarcza Wohyƒ, Bezwola 10

14 Monitor Polski Nr Poz Zak ad Us ug Audytorskich i Rachunkowych ZamoÊç, GROLWIKO spó ka z o.o. ul. Hetmana J. Zamoyskiego 14/ Zespó Ekspertów Finansowych TEST spó ka z o.o ZamoÊç, ul. Kiliƒskiego W adys aw Rozmus Biuro RachunkowoÊci i Finansów EKSPERT w ZamoÊciu dzia alnoêç gospodarcza ZamoÊç, ul. Milejewa Przedsi biorstwo Us ugowe RACHMISTRZ spó ka z o.o ZamoÊç, ul. Promienna Marek B aszczak Biuro Us ug Audytorskich i Finansowo-Ksi gowych dzia alnoêç gospodarcza Zemborzyce Teresz. 72A, Konopnica Województwo lubuskie 397. ucja Szafraniec Biuro Obrachunkowe dzia alnoêç gospodarcza Bogdaniec, Je e Biuro Rachunkowe DARACH spó ka cywilna skrócona nazwa: S.C.DARACH Bytom Odrzaƒski, ul. Wybickiego Franciszek Buchowiecki Zespó Us ug RachunkowoÊci FRAB dzia alnoêç gospodarcza Dobiegniew, ul. Mickiewicza 28/ Biuro Doradztwa i Badania Sprawozdaƒ Finansowych Gorzów Wielkopolski, spó ka z o.o. pl. Jana Paw a II 14/ Krystyna Mila Zak ad Us ug dzia alnoêç gospodarcza Gorzów Wielkopolski, ul. Armii Ludowej 12/ AUDIT spó ka z o.o Gorzów Wielkopolski, ul. Armii Ludowej 12/ Jolanta Golon Biuro Us ug SZAFARZ dzia alnoêç Gorzów Wielkopolski, gospodarcza ul. Boh.Westerplatte 11/ Stanis aw Zieliƒski Biuro RachunkowoÊci dzia alnoêç Gorzów Wielkopolski, gospodarcza ul. Che moƒskiego 1A/ Biuro Us ug Bieg ych Rewidentów Stowarzyszenia Ksi gowych w Polsce Spó ka z o.o. GRUPA FINANS-SERVIS spó ka z o.o Gorzów Wielkopolski, ul. Chrobrego Kancelaria Bieg ych Rewidentów CDP spó ka z o.o Gorzów Wielkopolski, ul. CzereÊniowa Ryszarda Kutereba Biuro Ksi gowoêci i Podatków Gorzów Wielkopolski, Bako dzia alnoêç gospodarcza ul. CzereÊniowa Teresa Wylega a Biuro Obrachunkowe dzia alnoêç Gorzów Wielkopolski, gospodarcza ul. Dàbroszczyƒska Kancelaria Bieg ych Rewidentów Rectus spó ka z o.o Gorzów Wielkopolski, ul. Husarska Kazimiera Wroƒska Biuro Us ug Finansowo- -Ksi gowych dzia alnoêç gospodarcza Gorzów Wielkopolski, ul. Korczaka 1C/ Janusz Mania Biuro Ekonomiczne REWIZOR dzia alnoêç gospodarcza Gorzów Wielkopolski, ul. okietka Agencja Lingwar R.G. spó ka z o.o Gorzów Wielkopolski, ul. Mieszka I Krystyna Filary Biuro Us ugowe AUDYTOR Gorzów Wielkopolski, dzia alnoêç gospodarcza ul. Ogiƒskiego 6B/ Czes awa Kita Biuro Us ug Finansowo-Ksi gowych dzia alnoêç gospodarcza Gorzów Wielkopolski, ul. Spokojna Andrzej Rymarz dzia alnoêç gospodarcza Gorzów Wielkopolski, ul. Walczaka 43A/ Jan Bakalarz Us ugi Rachunkowo-Podatkowe dzia alnoêç gospodarcza Gubin, ul. Roosevelta 1/ Józef Wojciechowicz dzia alnoêç gospodarcza Krosno Odrzaƒskie, al.1 Maja 16/ Stefan Gebuza Biuro Us ug Ksi gowych dzia alnoêç gospodarcza Mi dzyrzecz, ul. Mickiewicza 2A/ BIURO AUDYTORSKIE I RACHUNKOWE D.W spó ka z o.o. skrócona nazwa: D.W sp.z o.o Mi dzyrzecz, ul. Poznaƒska Janusz uczak Biuro Podatkowo-Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza Nowa Sól, ul. Cha ubiƒskiego 5A/ Zdzis aw Gonia ZG-KONTO dzia alnoêç gospodarcza Nowa Sól, ul. Cicha 1B/ Helena Majorczyk dzia alnoêç gospodarcza Nowa Sól, ul. Dàbrowskiego 1A/2

15 Monitor Polski Nr Poz W odzimierz Buczak BWF Zak ad Us ug Finansowych dzia alnoêç gospodarcza Nowa Sól, ul. Konstytucji 3 Maja 24/ Marcin Andrzej Marciniec Badanie Bilansów i Ekspertyzy Finansowo-Ksi gowe dzia alnoêç gospodarcza Nowa Sól, ul. Królowej Jadwigi 24/ Boles awa Bydliƒska Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza Nowa Sól, ul. Sikorskiego 1/ Józef åwirko REWIDENT dzia alnoêç gospodarcza Nowa Sól, ul. Staszica 7D/ Anna Karolewicz Biuro Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza Nowa Sól, ul. XXX-lecia PRL 5F/ Anna Waszak Biuro Us ug Ksi gowo-podatkowych SIGMA dzia alnoêç gospodarcza Rzepin, ul. Chrobrego Janina Stoliƒska dzia alnoêç gospodarcza Rzepin, ul. Kolejowa Marian Rajewski Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza Siedlisko, ul. Nowosolska Maria Pietruszczak Biuro Konsultingowe DT-CT LECH dzia alnoêç gospodarcza Sieniawa arska, Osiedle Janusz Czernicki Zak ad RachunkowoÊci i Finansów dzia alnoêç gospodarcza Strzelce Krajeƒskie, ul. Drzyma y 1B/ Stefan Juszczyk Biuro Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza Sulechów, ul. Bankowa Stefan Zemleduch Biuro Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza Sulechów, ul. Okr na 11F/ Teresa Matyszczyk Biuro RachunkowoÊci dzia alnoêç gospodarcza Sulechów, ul. Âwierczewskiego Kancelaria Bieg ych Rewidentów AUXILIUM spó ka z o.o Sulechów, ul. Âwierczewskiego Antoni Kochanek dzia alnoêç gospodarcza Âwiebodzin, os.widok 1A/ Kancelaria Konsultingowa A.M. Hata a spó ka cywilna Âwiebodzin, ul. KoÊciuszki Krystyna Lier dzia alnoêç gospodarcza Âwiebodzin, ul. Nowa Irena Dzia oszewska Kancelaria Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza Âwiebodzin, ul. Pi sudskiego 4A 441. Biuro Us ug Finansowo-Ksi gowych DEBET spó ka z o.o Zielona Góra, pl.pocztowy Biuro Ekspertyz i Konsultingu spó ka z o.o Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte Irena Maria Jasiƒska IRENA Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza Zielona Góra, ul. Chopina 11/ Firma Auditingu i RachunkowoÊci FAIR spó ka z o.o Zielona Góra, ul. Ciesielska 10/ Zbigniew Marchelewski EKSPERT-CONSULTING dzia alnoêç gospodarcza Zielona Góra, ul. Dàbrowskiego 41A 446. Centrum Us ug Finansowo-Ksi gowych spó ka z o.o Zielona Góra, ul. dr.pieni nego Zygmunt åwik Biuro Us ug Ksi gowych dzia alnoêç Zielona Góra, gospodarcza ul. M. Sk odowskiej-curie 11/ Andrzej Najdora Biuro Doradztwa i RachunkowoÊci RAFIKS dzia alnoêç gospodarcza Zielona Góra, ul. Nagietkowa Irena Go aszewska dzia alnoêç gospodarcza Zielona Góra, ul. Olchowa Danuta Ignatowicz DEKRET Biuro Us ug Finansowo-Ksi gowych dzia alnoêç gospodarcza Zielona Góra, ul. Osiedlowa 28/ Helena Nowaczyk BIURO RACHUNKOWE HELENA dzia alnoêç gospodarcza Zielona Góra, ul. Struga Krystyna Urbaniak dzia alnoêç gospodarcza Zielona Góra, ul. Strzelecka 11/ Ryszard Pietrowski KANCELARIA BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza Zielona Góra, ul. Szmaragdowa Wies awa Wróbel BIURO RACHUNKOWE WRÓBEL dzia alnoêç gospodarcza Zielona Góra, ul. Urszuli Liliana Bajda Biuro Doradztwa i Us ug Ksi gowych Zielona Góra, Zacisze, EMBIKO dzia alnoêç gospodarcza ul. Agrestowa 29/ Bronis aw Faszczowy Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza agaƒ, ul. Libelta 3/ Maria Gra yna Kuchnowska dzia alnoêç gospodarcza agaƒ, ul. Rynek 2

16 Monitor Polski Nr Poz Jacek Zembaty dzia alnoêç gospodarcza ary, ul. Paderewskiego 72/ Krzysztof Powàska Biuro Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza ary, ul. Podchorà ych 9A 460. Bogdan Franke PROFIT Zak ad RachunkowoÊci dzia alnoêç gospodarcza ary, ul. S.Okrzei 49G/ Jacek Wegner Audytor - Doradztwo Podatkowe i Finansowe Bieg y Rewident dzia alnoêç gospodarcza ary, ul. Teligi 8 Województwo ódzkie 462. Kazimiera Wolicka Kancelaria Rewidencka Re Fin dzia alnoêç gospodarcza Aleksandrów ódzki, ul. 11 Listopada Ryszard Stoszek Biuro Us ug Finansowo-Ksi gowych LEGE ARTIS dzia alnoêç gospodarcza Andrespol, ul. Urocza Regina Paw owska Biuro Rachunkowe AUDYTOR dzia alnoêç gospodarcza Be chatów, ul. Przemys owa Krystyna Âwidnicka-Mirowska Biuro SALDO dzia alnoêç gospodarcza Bia a Rawska, ul. Mickiewicza 20/ Barbara Furmaniak AUDIT Biuro Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza B aszki, ul. Pu askiego W adys aw Kubicki Biuro Bieg ego Rewidenta FK dzia alnoêç gospodarcza Brzeziny, ul. Tulipanowa Helena Bakota Biuro Rachunkowe bieg y rewident dzia alnoêç gospodarcza G owno, ul. Kiliƒskiego 1A 469. Teresa Szewczyk BIURO RACHUNKOWE DORADZTWO PODATKOWE dzia alnoêç gospodarcza G owno, ul. Kolejowa Biuro Obs ugi Finansowej i Ksi gowej spó ka cywilna Gomunice, ul. Krasiƒskiego 46/ Firma Audytorska SZUSTAK spó ka z o.o Klonowa, Lipicze Bogdan Kowalczyk Gabinet Bieg ej Rewizji PRO-FIS dzia alnoêç gospodarcza Konstantynów, ul. Pi sudskiego 16/ Anna Matuszak Biuro Us ug RachunkowoÊci dzia alnoêç gospodarcza Kutno, ul. Boles awa Chrobrego 6/ Hanna W odarczyk Zak ad Us ug Audytorsko- -Konsultingowych INTERIM MA dzia alnoêç gospodarcza Kutno, ul. Dàbrowskiego 6/ Zdzis aw Kmito Kancelaria Ksi gowa dzia alnoêç gospodarcza Kutno, ul. Konarskiego Teresa Tec aw Biuro Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza Kutno, ul. Przemys owa 11/ Irena Matuszak dzia alnoêç gospodarcza Kutno, ul. Reja 4/ Barbara Stypulska Biuro Doradztwa Finansowego REWIST dzia alnoêç gospodarcza Kutno, ul. Wojska Polskiego 8/ Wanda Kornacka BIURO FINANSOWE dzia alnoêç gospodarcza czyca, ul. Dominikaƒska Kancelaria Ksi gowa BILANS spó ka z o.o czyca, ul. M. Konopnickiej Biuro Obrachunkowe Cecylia Kuzera i Jan Kurczewski spó ka cywilna czyca, ul. Sienkiewicza Zofia Bo ena Moczulska BIZ dzia alnoêç gospodarcza owicz, ul. Stanis awskiego 25A 483. Wac aw Zygadliƒski Kancelaria Dyplomowanego Bieg ego Ksi gowego Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza ódê, al. KoÊciuszki 29/ ETL ÓDè SPÓ KA BIEG YCH REWIDENTÓW spó ka z o.o ódê, al. KoÊciuszki 80/82 lok Barbara Cwanek- asecka Kancelaria Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza ódê, al. Pi sudskiego BDB-Ltd. Biuro Us ug Finansowo-Ksi gowych spó ka z o.o ódê, pl. Zwyci stwa mgr Stanis aw Tracz Kancelaria Rewidencka dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. 11 Listopada 87/30

17 Monitor Polski Nr Poz Biuro Bieg ych Rewidentów ELMA-AUDIT spó ka z o.o ódê, ul. 28 Pu ku Strzelców Kan Kancelaria Bieg ych Rewidentów PolAudit spó ka z o.o ódê, ul. A. Struga Wies aw Lamek Bieg y Rewident Kancelaria dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Adwentowicza 1/ Barbara Kumor Kancelaria RachunkowoÊci dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Bartoka 9/ Alicja amiƒska Kancelaria Ksi gowa Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Bartoka Beli 9/ mgr Maria Wach BIURO BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Belgijska Micha Kulejowski Biuro Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Bratys awska 21/ Anna Galos-Bujnowicz MIRAN Biuro Us ug Ksi gowych dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Brukowa INTERIM ML Audytorsko-Konsultingowa spó ka cywilna ódê, ul. Chryzantem 6/ Halina Szeliga dzia alnoêç gospodarcza skrócona nazwa: REWIKS ódê, ul. Czajkowskiego 2/ Iwona Staƒczyk PROFIT Kancelaria Rachunkowa dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Demokratyczna Biuro Us ug i Porad Ksi gowych Debet spó ka z o.o ódê, ul. Drewnowska 9/ Jadwiga Machnicka CYFRA-BAD Biuro Rachunkowo-Rewizyjne dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Dywizjonu Zofia U amek BIURO RACHUNKOWE dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Eugeniusza 16A 502. Alina Folwarska-Jasiƒska Kancelaria Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Franciszkaƒska 104/ Irena Sosnowska IRSON Biuro Rachunkowe Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. G.Morcinka 4/ Firma Weryfikacyjno-Obrachunkowa WERBIL spó ka z o.o ódê, ul. Gdaƒska U-FIN Biuro Audytorskie i Rachunkowe Stowarzyszenia Ksi gowych w Polsce spó ka z o.o. GRUPA FINANS-SERVIS spó ka z o.o ódê, ul. Gdaƒska BIURO BIEG YCH REWIDENTÓW AUDYT-BIL spó ka z o.o. skrócona nazwa: AUDYT-BIL Sp. z o.o ódê, ul. Gdaƒska mgr Krystyna Piotrowska Kancelaria RachunkowoÊci Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Gdaƒska 91/ Jadwiga Kowalczyk Biuro Rachunkowo-Us ugowe dzia alnoêç gospodarcza skrócona nazwa: IGA ódê, ul. Gorkiego 19/ Leon Skóra Biuro Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Gorkiego 59/ Marek Turek REWIDENT Biuro Us ug Rachunkowych dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Guba ówka Wies awa Kabat Kancelaria Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. J. Che moƒskiego 12/ Tadeusz Jatczak Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. J. Dàbrowskiego 44/ Alina K os BBR-Biuro Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza skrócona nazwa: BBR- ódê ódê, ul. J.Popie uszki 27/ mgr Helena Wojewódzka Firma AUDYTOR dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Jana 1/ FOLIO spó ka z o.o ódê, ul. Kad ubka 21/29 m AUDITIO spó ka z o.o ódê, ul. Kolarska Jadwiga MyÊliwiec IGA Kancelaria Audytorska dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Komunardów 2C/ Jerzy Markiewicz BIURO BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Kopciƒskiego 32/ Biuro Obs ugi Przedsi biorczoêci spó ka z o.o ódê, ul. kpt.s.pogonowskiego 51

18 Monitor Polski Nr Poz Kancelaria Bieg ych Rewidentów Pruska i Wspólnicy spó ka z o.o ódê, ul. Leszczyƒskiej 4/ Leonarda Wasilewska dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Limanowskiego Tadeusz Smorawski dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Lniana 6/ Jolanta Bojanowska Kancelaria Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Lodowa 58/ Jadwiga Adamczewska WER BIURO RACHUNKOWE dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. agiewnicka 54/ Jan Jarosiƒski dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. agiewnicka 89A/ Henryk Efenberger AUDITOR dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. anowa 2/48 bl Zofia Piro OMEGA Biuro Ksi gowe dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. àczna 28/ Zdzis aw Witulski Biuro Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. àkowa Gracjan Olczak BRB Biuro Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Miedziana 13/ Wanda Chyba dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. M ynarska 45/ Anna Stelmasiak Biuro Rachunkowe Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Mochnackiego 9/13 m OÊrodek Badaƒ i Wdro eƒ Przemys owych ORGANIZATOR spó ka z o.o ódê, ul. Murarska 7/ Lucyna Szczepaniak dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Narutowicza 55/ Aleksandra Rodziewicz KANCELARIA KSI GOWA dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Nastrojowa 77/ Boles aw Malec KANCELARIA BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Norwida 8/10 m Kazimierz Szewczyk RACH-FIN Firma Audytorsko- -Konsultingowa dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Obywatelska Wanda Kierpal Buchalter Biuro Rachunkowe Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Obywatelska 69/ EKO-BILANS spó ka z o.o ódê, ul. P.O.W. 29/ mgr Anna Jatczak SALDO Biuro Rachunkowe Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Pasieczna 2/6 m INTEGRAL AUDIT & FINANCE Przedsi biorstwo Audytorskie spó ka z o.o ódê, ul. Piotrkowska 148/ Maria Olczak STORNO Kancelaria Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Piotrkowska Jerzy Dobiƒski US UGI KSI GOWE I PODATKOWE BIURO BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Piotrkowska Izabella Âwitalska Kancelaria Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Podmiejska 16A/ Janina Âwiecimska Biuro Rachunkowe Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Polesie 21/ Miros awa Ma achow-lasota ABAKUS Kancelaria Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Pomorska 70/ Teresa Walczykiewicz dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Prze ajowa 19/ PROFIN Agencja Us ug Rachunkowych, Audytingowych i Doradztwa spó ka z o.o ódê, ul. Rewolucji 1905 r Kancelaria Bieg ych Rewidentów NEO STUDIO spó ka z o.o ódê, ul. Rewolucji 1905 r Maria Koz owska BIURO RACHUNKOWE BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Rojna 56/ Eugenia Mazur Kancelaria Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Rozwojowa Zdzis awa Dàbrowska KANON Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Rzgowska CONSAUDIT spó ka z o.o ódê, ul. Rzgowska 17A 553. BAX spó ka z o.o ódê, ul. Sienkiewicza 101/ Halina Ma ecka dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Sienkiewicza 29/ PARTNER Doradztwo Finansowe spó ka z o.o ódê, ul. Sienkiewicza 47

19 Monitor Polski Nr Poz Maria Brendzel REWIDENT Biuro rachunkowo- -audytorskie dzia alnoêç gospodarcza skrócona nazwa: Biuro REWIDENT ódê, ul. Stefana 2A/ Ryszard Potargowicz KANCELARIA KSI GOWO- -PODATKOWA BIEG Y REWIDENT dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Sterlinga Seweryna 27/ Stanis aw Osiecki RACH-MAT BIURO BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Studziƒskiego 74/ Cecylia Petryniak Kancelaria Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Sztaudyngera Biuro Bieg ych Rewidentów CORIA spó ka z o.o ódê, ul. Êw.Teresy Biuro Bieg ych Rewidentów spó ka z o.o ódê, ul. Targowa 55/ Edward Indraszczyk BIURO BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Tatarakowa 15/ Grzegorz Matuszewski BIURO KSI GOWOÂCI dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Tramwajowa 19/ Wn-Ma spó ka z o.o ódê, ul. Traugutta 21/ PROVIDUM Us ugi Ksi gowe i Powiernicze spó ka akcyjna ódê, ul. Traugutta Weksel spó ka cywilna ódê, ul. Tuwima 17/ INTERKON-AUDIT Przedsi biorstwo Audytorsko- -Konsultingowe spó ka z o.o ódê, ul. Tuwima 22/ W adys aw Bartyzel BILANS-B Kancelaria Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. W. ukasiƒskiego 3/ Biuro 220 spó ka cywilna ódê, ul. Wigury Jerzy Szargot SZA-MA Kancelaria Rewidencka dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Wolborska 3/ Bogumi Kurek AUDYTORACH Us ugi Ksi gowe i Weryfikacja Bilansów dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Wyszyƒskiego Stefana 9/ Teresa Wojtalik-Mizera PROFIT Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Zak adowa 49/ CROSS spó ka z o.o ódê, ul. Z ocieniowa Kancelaria Bieg ych Rewidentów CONSILIA AUDIT POLONIA spó ka z o.o ódê, ul. eromskiego Stanis awa Rudzka Przedsi biorstwo Us ugowe Bilanser dzia alnoêç gospodarcza Opoczno, ul. Kwiatowa 40/ Józef Czy ewski US UGI RACHUNKOWE BIREW dzia alnoêç gospodarcza skrócona nazwa: Józef Czy ewski BIREW Opoczno, ul. Staromiejska Józef Miros aw Olczak Biuro Us ug Finansowo- -Ksi gowych RACH-MIR dzia alnoêç gospodarcza Ozorków, ul. gen. Sikorskiego 28/ Wies awa Wojciechowska dzia alnoêç gospodarcza Pabianice, ul. Dobra 5A 579. Miros awa Sulej Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza Pabianice, ul. Konopnickiej Barbara Wojtaszek Biuro Rachunkowe AGBA dzia alnoêç gospodarcza Pabianice, ul. Mokra 12/ REWIDENT spó ka z o.o Pabianice, ul. Partyzancka HAL-JAK Obs uga Finansowo-Ksi gowa Piotrków Trybunalski, spó ka z o.o. ul. Dàbrowskiego Irena Dziomdziora Kancelaria Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza Piotrków Trybunalski, ul. Ja owcowa 1/ Krzysztof Jab oƒski Ekspert Biuro Obrachunkowo- -Podatkowe dzia alnoêç gospodarcza Piotrków Trybunalski, ul. M ynarska Danuta Oczkowska dzia alnoêç gospodarcza Piotrków Trybunalski, ul. Szkolna 60/ AUDYTING spó ka cywilna Radomsko, ul. Komuny Paryskiej Teresa Tatara BIURO BIEG EGO REWIDENTA TAT-FIN dzia alnoêç gospodarcza Radomsko, ul. Ogrodowa Biuro Bieg ych Rewidentów RAV-FIN spó ka z o.o Rawa Mazowiecka, ul. Krakowska Leonard Matysiak Kancelaria Us ug Finansowo- -Ksi gowych dzia alnoêç gospodarcza Rawa Mazowiecka, ul. Prusa 43

20 Monitor Polski Nr Poz Maria Jasiewicz Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza Sieradz, ul. Jana Paw a 12/ Przedsi biorstwo Konsultingowo-Audytingowe MENOS spó ka z o.o Sieradz, ul. P.O.W Alicja Kazek Kancelaria Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza Sieradz, ul. POW Barbara Bartosik dzia alnoêç gospodarcza Skierniewice, Strobów nr Alicja Jaworsky BIURO US UG FINANSOWO- -KSI GOWYCH dzia alnoêç gospodarcza Skierniewice, ul. Cicha Zofia Flis-Zysiak BIURO BIEG EGO REWIDENTA WIDOK I dzia alnoêç gospodarcza Skierniewice, ul. mjr Sucharskiego 8/ Danuta Bielicka Bieg y Rewident dzia alnoêç gospodarcza Skierniewice, ul. Mszczonowska 23/ Lucyna Maria Bia ek Bieg y Rewident dzia alnoêç gospodarcza Skierniewice, ul. Mszczonowska 38/ Kazimierz Kichiƒski Biuro Us ug Finansowych DORAFIN dzia alnoêç gospodarcza Skierniewice, ul. Norwida 4/ Wanda Petrykowska dzia alnoêç gospodarcza Skierniewice, ul. Sobieskiego 13/ Biuro Bieg ych Rewidentów i Doradców Finansowych SKIERFIN spó ka z o.o Skierniewice, ul. Sobieskiego 55/69 m Zespó Bieg ych Rewidentów WIDOK-II spó ka z o.o Skierniewice, ul. Witkacego Henryka Zawadzka BIURO US UG AUDYTORSKICH I RACHUNKOWYCH WOKANDA dzia alnoêç gospodarcza Skierniewice, ul. Witkacego Halina Gajewska dzia alnoêç gospodarcza Skierniewice, ul. Wojska Polskiego Janina Zieliƒska ENDRIX Biuro Us ug Finansowo- -Ksi gowych dzia alnoêç gospodarcza Skierniewice, ul. Zielna 12A 605. Ewa Janiak dzia alnoêç gospodarcza Skierniewice, ul. Zio owa Mieczys aw Marczak Biuro Us ug Rachunkowych dzia alnoêç gospodarcza Szadek, ul. Piotrkowska Zespó Bieg ych Rewidentów WIM-EX Tomaszów Mazowiecki, spó ka cywilna pl. KoÊciuszki 2/ Wies awa Po yczka Kancelaria Bieg ego Rewidenta Tomaszów Mazowiecki, dzia alnoêç gospodarcza ul. G owackiego 35/37 m Wanda Sobór Biuro Rachunkowo-Podatkowe Tomaszów Mazowiecki, Kancelaria Rewidencka dzia alnoêç gospodarcza ul. Graniczna 19/ Marian Rogalski dzia alnoêç gospodarcza Tomaszów Mazowiecki, ul. I. MoÊcickiego Zespó Ekspertów Finansowych FIN-EX spó ka z o.o Tomaszów Mazowiecki, ul. Pi sudskiego Wies awa Boƒczyk ALMAR dzia alnoêç gospodarcza Tomaszów Mazowiecki, ul. Zielona mgr Jolanta Kapral-Józala Kancelaria rachunkowo- -podatkowa bieg ego rewidenta dzia alnoêç gospodarcza skrócona nazwa: Kancelaria rachunkowa J.Kapral-Józala Wieluƒ, os. Stare Sady 31/ Zbigniew Zalejski Biuro Konsultingu Ekonomicznego i Finansowo-Ksi gowego BILANS dzia alnoêç gospodarcza Wieluƒ, ul. Cz stochowska 59E 615. Biuro Bieg ych Rewidentów INFO-RON Z. ab dzka i Spó ka spó ka cywilna Wieluƒ, ul. ks. Jerzego Popie uszki Bo ena Trzeciakiewicz FIRMA AUDYTORSKO- -KONSULTINGOWA dzia alnoêç gospodarcza Wieluƒ, ul. Sieradzka Ma gorzata Siorek Kancelaria Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza Wieluƒ, ul. Warszawska Kazimierz Furman dzia alnoêç gospodarcza Zduƒska Wola, ul. Kobusiewicza Maria Pawlak Biuro Rachunkowe Doradztwa Finansowo-Podatkowego dzia alnoêç gospodarcza Zduƒska Wola, ul. aska 93/ Bo ena Pustelnik Kancelaria Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza Zduƒska Wola, ul. Ogrodowa 22/ Bo ena Gasik BIURO US UG FINANSOWO- -KSI GOWYCH dzia alnoêç gospodarcza Zduƒska Wola, ul. Reja 11B 622. Stanis awa Pucek dzia alnoêç gospodarcza Zgierz, ul. Bazylijska 39C

UCHWA A KRAJOWEJ RADY BIEG YCH REWIDENTÓW. z dnia 4 wrzeênia 2001 r.

UCHWA A KRAJOWEJ RADY BIEG YCH REWIDENTÓW. z dnia 4 wrzeênia 2001 r. Monitor Polski Nr 43 1076 Poz. 700 700 UCHWA A KRAJOWEJ RADY BIEG YCH REWIDENTÓW z dnia 4 wrzeênia 2001 r. w sprawie publikacji listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdaƒ finansowych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI. Warszawa, dnia 19 stycznia 2005 r. Nr 4 UCHWA A KRAJOWEJ RADY BIEG YCH REWIDENTÓW. z dnia 16 listopada 2004 r.

MONITOR POLSKI. Warszawa, dnia 19 stycznia 2005 r. Nr 4 UCHWA A KRAJOWEJ RADY BIEG YCH REWIDENTÓW. z dnia 16 listopada 2004 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZ DOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 stycznia 2005 r. Nr 4 TREÂå: Poz.: UCHWA A 36 Krajowej Rady Bieg ych Rewidentów z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie publikacji

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI. Warszawa, dnia 5 grudnia 2003 r. Nr 54 UCHWA A KRAJOWEJ RADY BIEG YCH REWIDENTÓW. z dnia 7 paêdziernika 2003 r.

MONITOR POLSKI. Warszawa, dnia 5 grudnia 2003 r. Nr 54 UCHWA A KRAJOWEJ RADY BIEG YCH REWIDENTÓW. z dnia 7 paêdziernika 2003 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZ DOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 grudnia 2003 r. Nr 54 TREÂå: Poz.: UCHWA A 851 Krajowej Rady Bieg ych Rewidentów z dnia 7 paêdziernika 2003 r. w sprawie publikacji

Bardziej szczegółowo

UCHWA A KRAJOWEJ RADY BIEG YCH REWIDENTÓW. z dnia 17 paêdziernika 2006 r.

UCHWA A KRAJOWEJ RADY BIEG YCH REWIDENTÓW. z dnia 17 paêdziernika 2006 r. 914 UCHWA A KRAJOWEJ RADY BIEG YCH REWIDENTÓW z dnia 17 paêdziernika 2006 r. w sprawie publikacji listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdaƒ finansowych Na podstawie art. 14 ust. 2 w zwiàzku z

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 adresy Wojskowych Komend Uzupełnień. WKU Biała Podlaska 21-500, ul. 1000-lecia 20. WKU Białystok 15-428, ul.

Załącznik Nr 1 adresy Wojskowych Komend Uzupełnień. WKU Biała Podlaska 21-500, ul. 1000-lecia 20. WKU Białystok 15-428, ul. Załącznik Nr 1 adresy Wojskowych Komend Uzupełnień WKU Biała Podlaska 21-500, ul. 1000-lecia 20 WKU Białystok 15-428, ul. Lipowa 35 WKU Bielsk Podlaski 17-100, ul. DubiaŜyńska 2 WKU Będzin 45-500, ul.

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski mbanku S.A.

Dom Maklerski mbanku S.A. Dom Maklerski mbanku S.A. Lp. Nazwa Miasto Kod pocztowy Ulica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 POK Białystok Białystok 15-077 ul. Warszawska 44/1 POK Bielsko-Biała Bielsko-Biała 43-304 Pl. Wolności 7 POK

Bardziej szczegółowo

(stan na dzień 22 lipca 2015r.)

(stan na dzień 22 lipca 2015r.) MEDIATORZY W SPRAWACH KARNYCH OKRĘGU SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU (stan na dzień 22 lipca 2015r.) Lp. Nazwisko i Imię 1. Adach Anna 2. Biedny Ryszard Miejsce przeprowadzania mediacji ul. K. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Rok urodzenia 1996 1. Babiarz Maciej 2. Babiarz Piotr 3. Bobak Kamil 4. Liszka Krzysztof 5. Mąka Monika 6. Petyniak Roksana 7. Sopuch Mariusz 8. Stokłosa Barbara

Bardziej szczegółowo

Lekarze uprawnieni do wykonywania badań profilaktycznych marynarzy województwo śląskie Aktualizacja z dnia 05.03.2015 r.

Lekarze uprawnieni do wykonywania badań profilaktycznych marynarzy województwo śląskie Aktualizacja z dnia 05.03.2015 r. Lekarze uprawnieni do wykonywania badań profilaktycznych marynarzy województwo śląskie Aktualizacja z dnia 05.03.2015 r. Imię i nazwisko lekarza Miejsce wykonywania badań telefon Barbara Baran-Garbulińska

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum 074 666 22 25, Wspierania Inicjatyw 0 801 906 100

Regionalne Centrum 074 666 22 25, Wspierania Inicjatyw 0 801 906 100 Regionalny Ośrodek EFS Ostrołęka Instytucja prowadząca ośrodek ulica miasto Nidzicka Fundacja Rozwoju Nida ul. Piłsudskiego 38 07-410 Ostrołęka punkt informacyjny 029 760 09 95 strona internetowa www.ostroleka.roefs.pl

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETY III WIEKU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM. OSOBA DO KONTAKTU 1. Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz.

UNIWERSYTETY III WIEKU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM. OSOBA DO KONTAKTU 1. Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz. UNIWERSYTETY III WIEKU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM LP. NAZWA MIEJSCOWOŚĆ ADRES ADRES E-MAIL/WWW NR TEL. OSOBA DO KONTAKTU 1. im. Heleny Kretz 90-113 ul. Traugutta 18, lok. 412 lutw@wp.pl http://www.3wiek.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Placówki Stefczyk Finanse - Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. S.K.A.

Placówki Stefczyk Finanse - Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. S.K.A. Placówki Stefczyk Finanse - Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. S.K.A. Lp. Makroregion Nr placówki Nazwa placówki Ulica 29.08.2015 1 Zachodni 3 KŁODZKO ŁUKASIŃSKIEGO 7 09:00-15:00 2 Zachodni 64 WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2016 PN WT ŚR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

STYCZEŃ 2016 PN WT ŚR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Borkowo + ul.przyjazna (Żukowo) 4 5 6 7 8 9 10 25 26 27 WT ŚR CZ PT SO 4 5 6 7 ND WT ŚR CZ PT 4 5 6 SO ND Babi Dół +Glincz +Rutki WT ŚR CZ PT SO 4 5 7 8 9 10 25 26 27 4 5 6 7 4 5 6 ND Żukowo Rejon 1 ŻUKOWO

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRACOWNI PSYCHOLOGICZNYCH WYKONUJĄCYCH BADANIA PSYCHOLOGICZNE W ZAKRESIE PSYCHOLOGII TRANSPORTU

WYKAZ PRACOWNI PSYCHOLOGICZNYCH WYKONUJĄCYCH BADANIA PSYCHOLOGICZNE W ZAKRESIE PSYCHOLOGII TRANSPORTU WYKAZ PSYCHOLOGICZNYCH WYKONUJĄCYCH BADANIA W ZAKRESIE PSYCHOLOGII TRANSPORTU Pracownie psychologiczne wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonych OZNACZENIE 1. Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, ul. Miedzyńska 11 Gabinet Tel.603183476, Pracownia, KRUPIŃSKA- Koronowo, ul. Rysia 6 Gabinet Tel. 602796613

Bydgoszcz, ul. Miedzyńska 11 Gabinet Tel.603183476, Pracownia, KRUPIŃSKA- Koronowo, ul. Rysia 6 Gabinet Tel. 602796613 R E J E S T R Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy p s y c h o l o g ó w upoważnionych do przeprowadzania badań osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń Lp. Data wpisu do rejestru

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE WYNIKI ZE SPRAWDZIANU WEDŁUG SZKÓŁ - KWIECIEŃ 2010 ( arkusz standardowy ) MIASTO WROCŁAW MIASTO WROCŁAW

ŚREDNIE WYNIKI ZE SPRAWDZIANU WEDŁUG SZKÓŁ - KWIECIEŃ 2010 ( arkusz standardowy ) MIASTO WROCŁAW MIASTO WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 13 DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 122 DLA UCZNIÓW NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH WE UL. KAMIENNOGÓRSKA 16 WROCŁAW 1 31,00

Bardziej szczegółowo

Urzedy. id 1. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Nazwa urzędu. Kod pocztowy 00-922. Ulica ul. Wawelska 52/54. Województwo.

Urzedy. id 1. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Nazwa urzędu. Kod pocztowy 00-922. Ulica ul. Wawelska 52/54. Województwo. Urzedy id 1 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Warszawa Kod pocztowy 00-922 Ulica ul. Wawelska 52/54 mazowieckie Telefon (22) 579 29 00 Fax (22) 579 21 27 www.gdos.gov.pl kancelaria@gdos.gov.pl id 2

Bardziej szczegółowo

SkładObwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

SkładObwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 SkładObwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 1 Renata Małgorzata Szczęch 2 Tomasz Tadeusz Kula 3 Barbara Elżbieta Dobosz 4 Stefania Szpunar

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 223/VIII/2015 Rady Miasta Lublin. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr 223/VIII/2015 Rady Miasta Lublin. z dnia 25 czerwca 2015 r. Uchwała Nr 223/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych działających na terenie miasta Lublin Na podstawie art. 12 pkt 11 i

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ GMINA MIASTO LĘBORK

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ GMINA MIASTO LĘBORK REJON I ALEJA WOLNOŚCI, ARMII KRAJOWEJ, I ARMII WOJSKA POLSKIEGO, BASZTOWA, BATALIONÓW CHŁOPSKICH, BIESZKI, CZOŁGISTÓW, DERDOWSKIEGO, DRZYMAŁY, DWORCOWA, E. PLATER, FINDERA, FRANCISZKAŃSKA, GŁOWACKIEGO,GROTTGERA,

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj odznaczenia Imię Nazwisko

Lp. Rodzaj odznaczenia Imię Nazwisko Lp. Rodzaj odznaczenia Imię Nazwisko 1 ELŻBIETA ANIOŁA 2 MAŁGORZATA BAJER 3 MARIA BANASIAK 4 GRAŻYNA BARON 5 JANUSZ BASZCZYŃSKI 6 JÓZEF BEDNARSKI 7 ELŻBIETA BEMBNOWSKA 8 JOANNA BIAŁCZAK 9 IWONA BIERCEWICZ

Bardziej szczegółowo

Rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Lp. Nr zaśw. Firma przedsiębiorcy Adres pracowni psychologicznej Imiona i nazwiska zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Zygmunta Lucjana. Lucyn

Zygmunta Lucjana. Lucyn Zamieszkiwali w majàtku odziedziczonym po ojcu, Fortunacie Edwardzie Jaworowskim we wsi o nazwie dzisiejszej Warzyn Skóry dawniej Nu ynek lub Warzynek,. Liczy on 102 hektary ziemi ornej oraz 10 hektarów

Bardziej szczegółowo

KOWALSKA JANINA 6 2.869,77 393,45 2.476,32 222,87 279,00 KOWALSKI JAN 6 4.543,93 622,98 3.920,95 352,89 441,00

KOWALSKA JANINA 6 2.869,77 393,45 2.476,32 222,87 279,00 KOWALSKI JAN 6 4.543,93 622,98 3.920,95 352,89 441,00 Strona: DZIAł ADMINISTRACYJNO-EKONOMIC KOWALSKA JANINA 6.869,77 9,5.76,,87 79,00 KOWALSKI JAN 6.5,9 6,98.90,95 5,89,00 NOWAK NATALIA 0.0,98 9,9.,9 09,0 6,00 NOWAK ZENONIM 6.65, 6,79.7,5 8,7 6,00 Ogółem

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy 4/2011/RW

Oznaczenie sprawy 4/2011/RW Oznaczenie sprawy 4/2011/RW Zestawienie otwartych w dniu 6.06.2011r. ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie ratowniczych badań archeologicznych na trasie planowanej inwestycji pn. budowa drogi

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRACOWNI PSYCHOLOGICZNYCH WYKONUJĄCYCH BADANIA PSYCHOLOGICZNE W ZAKRESIE PSYCHOLOGII TRANSPORTU

WYKAZ PRACOWNI PSYCHOLOGICZNYCH WYKONUJĄCYCH BADANIA PSYCHOLOGICZNE W ZAKRESIE PSYCHOLOGII TRANSPORTU WYKAZ PSYCHOLOGICZNYCH WYKONUJĄCYCH BADANIA W ZAKRESIE PSYCHOLOGII TRANSPORTU Pracownie psychologiczne wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonych OZNACZENIE 1. Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 1 W KOCISZEWIE siedziba: Szkoła Podstawowa w Kociszewie, Kociszew nr 32

OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 1 W KOCISZEWIE siedziba: Szkoła Podstawowa w Kociszewie, Kociszew nr 32 OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 1 W KOCISZEWIE siedziba: Szkoła Podstawowa w Kociszewie, Kociszew nr 32 przez 1. Dorota Zofia Przewodnicząca Stowarzyszenie Ojczyzna Rodzina Flantowicz Sprawiedliwość

Bardziej szczegółowo

L.p. MARKA ADRES PLACÓWKI

L.p. MARKA ADRES PLACÓWKI L.p. MARKA ADRES PLACÓWKI 1 Carrefour Express Warszawa;00-867;ul. Jana Pawła II 27 2 Carrefour Express Zurawica;37-710;ul. Rzeszowska 2 3 Carrefour Express Zurawica;37-710;ul. Bankowa 8 4 Carrefour Express

Bardziej szczegółowo

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Nagroda I Stopnia samochód osobowy Fiat 500 1. Radosław U., 502580 Nagroda II Stopnia płyta DVD z

Bardziej szczegółowo

Lista Beneficjentów ostatecznych zakwalifikowanych do projektu p.n Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Piaski etap III.

Lista Beneficjentów ostatecznych zakwalifikowanych do projektu p.n Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Piaski etap III. Załącznik Nr 1 do protokołu z dnia 20.11.2013 r. Lista Beneficjentów ostatecznych zakwalifikowanych do projektu p.n Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Piaski etap III. Lp. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

V Dzie ń Bezpłatnych Porad Adwokackich 4 czerwca

V Dzie ń Bezpłatnych Porad Adwokackich 4 czerwca Lp. Okręgowa Rada Adwokacka V Dzie ń Bezpłatnych Porad Adwokackich 4 czerwca Imi ę Nazwisko Ulica 1 Katowice Katarzyna Komoniewska Potockiego 2/2 2 Katowice Maciej Prowancki Potockiego 2/2 3 Katowice Tomasz

Bardziej szczegółowo

Szkoły podstawowe publiczne

Szkoły podstawowe publiczne Szkoły podstawowe publiczne Lp Placówka Adres, telefon, 1 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza 2 Szkoła Podstawowa nr 2 (kl. I - III) 3 Szkoła Podstawowa nr 3 im. majora Henryka Dobrzańskiego Hubala

Bardziej szczegółowo

Ewidencja mediatorów w sprawach cywilnych

Ewidencja mediatorów w sprawach cywilnych Ewidencja mediatorów w sprawach Lp. Nazwisko i imię Rekomendowana/y przez: 1. Adamus Przemysław Krajowy Sąd Arbitrażowy 2. Ceglarek Natalia Krajowy Sąd Arbitrażowy 3. Czajkowska Halina 4. Czepik Aleksiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RYDZYNIE

UCHWAŁA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RYDZYNIE UCHWAŁA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RYDZYNIE w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie art. 182 1 pkt 2 i 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112

Bardziej szczegółowo

SEKCJA MOTORYZACYJNA Andrzej Ryszka - sekcyjny Mechanika Pojazdowa 44-310 Radlin, ul. Narutowicza 177 tel. 032 4567966

SEKCJA MOTORYZACYJNA Andrzej Ryszka - sekcyjny Mechanika Pojazdowa 44-310 Radlin, ul. Narutowicza 177 tel. 032 4567966 SEKCJA MOTORYZACYJNA Andrzej Ryszka - sekcyjny 44-310 Radlin, ul. Narutowicza 177 tel. 032 4567966 Adamczyk Henryk 44-341 Gołkowice, ul. Sobieskiego 9 032 4727465608514015 AUTOMENTEL CENTRUM Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

LISTA MEDIATORÓW KRAJOWEGO SĄDU ARBITRAŻOWEGO W WARSZAWIE

LISTA MEDIATORÓW KRAJOWEGO SĄDU ARBITRAŻOWEGO W WARSZAWIE Lista mediatorów w sprawach cywilnych ewidencja na podstawie 34 pkt. 2 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych (Rozp. Min. Spr. z dnia 23.02.2007 r. Dz. U. Nr. 38. poz. 249 z 2007 r.) wg. stanu na dzień

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2014 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 listopada 2012 r. Poz. 3513 UCHWAŁA NR XLIX/1003/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 26 września 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Zestawienie podmiotów gospodarczych w branży - podbranży : 10-02 USŁUGI NIEMATERIALNE - PORADY PRAWNO-EKONOM.,TECHNICZ

Zestawienie podmiotów gospodarczych w branży - podbranży : 10-02 USŁUGI NIEMATERIALNE - PORADY PRAWNO-EKONOM.,TECHNICZ Trzebnica,dn. 02.02.2011 Urząd Miejski w Trzebnicy - Ewidencja Działalności Gospodarczej Zestawienie podmiotów gospodarczych w branży - podbranży : 10-02 USŁUGI NIEMATERIALNE - PORADY PRAWNO-EKONOM.,TECHNICZ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 1560 UCHWAŁA NR XVIII/191/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Siemiatycze ul. Kasztanowa 13 Jan Gawryluk 085 6557705. Dyrektor Zenon Żukowski

Siemiatycze ul. Kasztanowa 13 Jan Gawryluk 085 6557705. Dyrektor Zenon Żukowski NAZWA ZAKŁADU ADRES ZAKŁADU WŁAŚCICIEL TELEFON Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe Games ul. Kasztanowa 13 Jan Gawryluk 085 6557705 PPHU Mandeo PPHU Darman ul. 11 Listopada 235/237 ul. 11 Listopada 25

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 168 /2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 5 września 2015 r. w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Piastowie.

Zarządzenie Nr 168 /2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 5 września 2015 r. w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Piastowie. Zarządzenie Nr 168 /2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 5 września 2015 r. w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Piastowie. Na podstawie art. 182 1 pkt.1, 2, 2a oraz 8 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Centrum Kultury Karczew, ul. Widok 2

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Centrum Kultury Karczew, ul. Widok 2 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Centrum Kultury, ul. Widok 2 Imię i nazwisko Jolanta Pietrucik Wiesława Kamińska Edward Stanisław Grzegorek Ewelina Anna Basaj Kamil Dąbrowski Artur Psonka Dorota Bekalska

Bardziej szczegółowo

Rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Lp. Nr zaśw./ Nr wpisu do rejestru Firma przedsiębiorcy Adres pracowni psychologicznej Imiona i

Bardziej szczegółowo

ulica i nr telefon specjalista dni przyjęć godziny pracy specjalisty osoba I kontaktu Policjanci KM Policji Wrocław

ulica i nr telefon specjalista dni przyjęć godziny pracy specjalisty osoba I kontaktu Policjanci KM Policji Wrocław Miasto Miejsce świadczonej pomocy Dane teleadresowe miejsca udzielanej pomocy Godziny dyżuru specjalistów ulica i nr telefon specjalista dni przyjęć godziny pracy specjalisty osoba I kontaktu sobota 08.00-15.00

Bardziej szczegółowo

Lista sklepów Tesco w Polsce biorących udział akcji: Świąteczna Zbiórka Żywności, organizowanej przez Banki Żywności.

Lista sklepów Tesco w Polsce biorących udział akcji: Świąteczna Zbiórka Żywności, organizowanej przez Banki Żywności. Lista sklepów Tesco w Polsce biorących udział akcji: Świąteczna Zbiórka Żywności, organizowanej przez Banki Żywności. Miasto Andrychów Aleksandrów Łódzki Białystok Białystok Bielsko-Biała Biskupiec Bochnia

Bardziej szczegółowo

Lista placówek, stan na dzień 01.09.2015, dostępność asortymentu jest zależna od lokalizacji i może ulec zmianie.

Lista placówek, stan na dzień 01.09.2015, dostępność asortymentu jest zależna od lokalizacji i może ulec zmianie. Lista placówek, stan na dzień 01.09.2015, dostępność asortymentu jest zależna od lokalizacji i może ulec zmianie. Ruciane Nida ul. Gałczyńskiego 11 Pisz ul. Wołodyjowskiego Pisz ul. Olsztyńska 2 Pisz Piecki

Bardziej szczegółowo

ul. Najświętszej Marii Panny 2, 39-100 Ropczyce tel. 17 22-18-173; fax 17 22-27-569 WA.2521.2.1.2016.AK Ropczyce, 2016 02 11 O G Ł O S Z E N I E

ul. Najświętszej Marii Panny 2, 39-100 Ropczyce tel. 17 22-18-173; fax 17 22-27-569 WA.2521.2.1.2016.AK Ropczyce, 2016 02 11 O G Ł O S Z E N I E POW IIATOWY URZĄD PRACY W ROPCZYCACH ul. Najświętszej Marii Panny 2, 39-100 Ropczyce tel. 17 22-18-173; fax 17 22-27-569 rzro@praca.gov.pl www.bip.pup-ropczyce.pl WA.2521.2.1.2016.AK Ropczyce, 2016 02

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA ds. REFERENDUM Nr 1 w CZARNOWĄSACH

OBWODOWA KOMISJA ds. REFERENDUM Nr 1 w CZARNOWĄSACH Załącznik nr 1 Wójta Gminy OBWODOWA KOMISJA ds. REFERENDUM Nr 1 w CZARNOWĄSACH Imię (imiona ) i nazwisko zgłaszanego kandydata Miejsce zamieszkania Nazwa podmiotu uprawnionego, Łukasz Mateusz ULIŃSKI Sojusz

Bardziej szczegółowo

woj. mazowieckie Ośrodek Adres Telefon kontaktowy Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej-Konstancin - Jeziorna

woj. mazowieckie Ośrodek Adres Telefon kontaktowy Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej-Konstancin - Jeziorna Specjalistyczne Poradnie Rodzinne na terenie Warszawy: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo ul. Pełczyńskiego 28 E 01-471 Warszawa tel. : 22 664 13 42, 22 664 08 49 Specjalistyczna Poradnia

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy woj. podlaskie

Wykaz przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy woj. podlaskie 1 Wykaz przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy woj. podlaskie Lp. Numer w rejestrze Oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. OBWÓD GŁOSOWANIA NR 2 Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzciance, ul. Chopina 36 L.p.

Arkusz1. OBWÓD GŁOSOWANIA NR 2 Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzciance, ul. Chopina 36 L.p. OBWÓD GŁOSOWANIA NR 1 Nadleśnictwo Trzcianka, ul. Ogrodowa 2 1 ALUMINIOWA 2 AZALIOWA 3 FIOŁKOWA 4 GRUNWALDZKA 5 JAGODOWA 6 KROKUSOWA 7 KWIATOWA DROGA 8 ŁOMNICKA 9 MALINOWA 10 OGRODOWA 11 OSIEDLE LEŚNE

Bardziej szczegółowo

Telefony kontaktowe 1. Roman Walczak 01/02. 6. Bożena Kosowicz 06/02 Gabinet lekarski ul. Sportowa 16B/5 Gorzów Wlkp.

Telefony kontaktowe 1. Roman Walczak 01/02. 6. Bożena Kosowicz 06/02 Gabinet lekarski ul. Sportowa 16B/5 Gorzów Wlkp. WYKAZ LEKARZY UPOWAŻNIONYCH DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ I POSIADAJĄCYCH POZWOLENIE NA BROŃ WPISANYCH DO REJESTRU KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W GORZOWIE WLKP. Lp. Imię nazwisko lekarza

Bardziej szczegółowo

Protokół pracy jury WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU GRAFIKI KOMPUTEROWEJ I MINIATURY PLASTYCZNEJ W ODCIENIACH BIELI. Portrety zwierząt

Protokół pracy jury WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU GRAFIKI KOMPUTEROWEJ I MINIATURY PLASTYCZNEJ W ODCIENIACH BIELI. Portrety zwierząt Protokół pracy jury WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU GRAFIKI KOMPUTEROWEJ I MINIATURY PLASTYCZNEJ W ODCIENIACH BIELI Portrety zwierząt W dniu 27 kwietnia 2016r. jury w składzie: Jacek T. Marek- Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Adres instytucji data telefon 16 marca 2012. 56 474 28 24 próby: 8.00, konkurs: 10.00

Adres instytucji data telefon 16 marca 2012. 56 474 28 24 próby: 8.00, konkurs: 10.00 Adres instytucji data telefon 56 474 28 24 1. Miejskie Centrum Kultury ul. 19 Stycznia 17a 13 300 Nowe Miasto Lubawskie woj. warmińsko- mazurskie 2. Starachowickie Centrum Kultury ul. Radomska 21 27-200

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 19 lutego 2016 r. Poz. 801 INFORMACJA NR ADM-0131-21/16 SĄDU OKRĘGOWEGO W SZCZECINIE. z dnia 18 lutego 2016 r.

Szczecin, dnia 19 lutego 2016 r. Poz. 801 INFORMACJA NR ADM-0131-21/16 SĄDU OKRĘGOWEGO W SZCZECINIE. z dnia 18 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 19 lutego 2016 r. Poz. 801 INFORMACJA NR ADM-0131-21/16 SĄDU OKRĘGOWEGO W SZCZECINIE z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie listy biegłych

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

(071) 345 78 94 (071) 345 81 57

(071) 345 78 94 (071) 345 81 57 Zał. Nr 2 MIASTO WROCŁAW Adres jednostki Policji Wrocław Śródmieście ul. Grunwaldzka 6 50-355 Wrocław Wrocław Stare Miasto ul. Trzemeska 12 53-679 Wrocław Wrocław Ołbin ul. Rydygiera 46/48 50-249 Wrocław

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 1242 INFORMACJA NR ADM-0131-32/16 SĄDU OKRĘGOWEGO W SZCZECINIE. z dnia 21 marca 2016 r.

Szczecin, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 1242 INFORMACJA NR ADM-0131-32/16 SĄDU OKRĘGOWEGO W SZCZECINIE. z dnia 21 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 1242 INFORMACJA NR ADM-0131-32/16 SĄDU OKRĘGOWEGO W SZCZECINIE z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie listy biegłych z

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek edukacyjnych biorących udział w projekcie Praktyka czyni mistrza!

Wykaz jednostek edukacyjnych biorących udział w projekcie Praktyka czyni mistrza! Wykaz jednostek edukacyjnych biorących udział w projekcie Praktyka czyni mistrza! 1. nazwa jednostki ulica miasto Przedszkole nr 1 Obrońców Chorzowa 14 Chorzów 2. Przedszkole nr 13 Sobieskiego 13 Chorzów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 114 /2015 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 11 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 114 /2015 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 11 sierpnia 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 114 /2015 WÓJTA GMINY z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji ds. Referendum na terenie Gminy Łambinowice w Referendum ogólnokrajowym, zarządzonym

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Bełżycach - Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika, ul. Bychawska 4, 24-200 Bełżyce

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Bełżycach - Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika, ul. Bychawska 4, 24-200 Bełżyce Załącznik do Zarządzenia nr 37/2014 Burmistrza Bełżyc z dnia 5 maja 2014 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Bełżycach - Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika, ul. Bychawska 4, 1. Iwona Chmielewska - Bełżyce

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETY III WIEKU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM. OSOBA DO KONTAKTU 1. Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz

UNIWERSYTETY III WIEKU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM. OSOBA DO KONTAKTU 1. Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz UNIWERSYTETY III WIEKU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM LP. NAZWA MIEJSCOWOŚĆ ADRES ADRES E-MAIL/WWW NR TEL. OSOBA DO KONTAKTU 1. im. Heleny Kretz 90-113 ul. Traugutta 18, lok. 412 lutw@uni.lodz.pl http://www.3wiek.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETY III WIEKU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM. OSOBA DO KONTAKTU 1. Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz

UNIWERSYTETY III WIEKU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM. OSOBA DO KONTAKTU 1. Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz UNIWERSYTETY III WIEKU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM LP. NAZWA MIEJSCOWOŚĆ ADRES ADRES E-MAIL/WWW NR TEL. OSOBA DO KONTAKTU 1. im. Heleny Kretz 90-113 ul. Traugutta 18, lok. 412 lutw@wp.pl http://www.3wiek.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica

Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24 Białystok 15-111 Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 Białystok 15-427 ul. Lipowa 34 Białystok

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S 065-112598

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S 065-112598 1 / 16 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:112598-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S 065-112598 Centrum Usług Wspólnych IGB, Powsińska

Bardziej szczegółowo

WYKAZ pociagów Spółki "PKP Intercity" S.A. w rozkładzie jazdy 2011/12 wyznaczonych do przewozu przesyłek konduktorskich

WYKAZ pociagów Spółki PKP Intercity S.A. w rozkładzie jazdy 2011/12 wyznaczonych do przewozu przesyłek konduktorskich L.p. Nr pociągu Nazwa pociągu Godz. odj. Relacja obsługi PKP IC Godz. przyj. Terminy kursowania Przewóz przesyłek konduktorskich na odcinku 1 2 3 4 5 6 7 8 1 51 Przemyśl Gł. Medyka Mostiska II 2 52 Mostiska

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW

WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW Załącznik nr 2 WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW Lp. Dane personalne Udział 1. Andrzejewska Celina; Rodzice: Eugeniusz, Eugenia ul. Dąbrowskiej 33/15; 39-400

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji: Wyczesani zakochani w Fale Loki Koki

Regulamin Promocji: Wyczesani zakochani w Fale Loki Koki Regulamin Promocji: Wyczesani zakochani w Fale Loki Koki 1. Organizatorem promocji jest Polwell Sp. z o. o. siedzibą w Bydgoszczy. 2. Realizacja promocji ogranicza się do sieci sklepów Fale Loki Koki oraz

Bardziej szczegółowo

Zestawienie Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasta Gdyni Stan na dzień 31.07.2014 r.

Zestawienie Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasta Gdyni Stan na dzień 31.07.2014 r. 1 1 Armii Wojska Polskiego 1 6,96 ABK-3 2 1 Armii Wojska Polskiego 29 8,97 ABK-3 3 3-go Maja 22-24 9,80 ABK-3 4 3-go Maja 27-31 15,42 ARETE Zarządzanie 59/14 620-63-97 5 3-go Maja 9-13 23,28 ul.kilińskiego

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 138/07 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25września 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 138/07 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25września 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 138/07 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25września 2007 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Gorlice ze wskazaniem zajmowanych funkcji

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Gorlice ze wskazaniem zajmowanych funkcji Składy Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Gorlice ze wskazaniem zajmowanych funkcji Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Bielance Dom Pracy Twórczej Bielanka nr 5 1 Hajduk Franciszek Józef Kobylanka

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 Do Prospektu Emisyjnego

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 Do Prospektu Emisyjnego KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 Do Prospektu Emisyjnego Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, Pl. PIŁSUDSKIEGO 2, 00-073 Warszawa STRONA INTERNETOWA:

Bardziej szczegółowo

Mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, blacharz

Mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, blacharz Mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, blacharz źródło : http://paproblem.pl/obrazy/110850mechanikb.jpg Gragor Krzysztof Gorajewski ul. Tylna 15 65-413 Zielona Góra +48683272618 Auto - Brum Sebastian

Bardziej szczegółowo

SZKO Y PODSTAWOWE. 6 449 SP nr 46 Wroc aw DolnoÊlàskie 2:40.24

SZKO Y PODSTAWOWE. 6 449 SP nr 46 Wroc aw DolnoÊlàskie 2:40.24 SZKO Y PODSTAWOWE 4 x 100 m dziewczàt 1 459 ZS nr 2 Police Zachodniopomorskie 56.98 F 2 495 SP nr 79 ódê ódzkie 57.68 F 3 474 SP nr 3 Aleksandrów ódzki ódzkie 58.72 4 440 SP Drzewica ódzkie 59.33 5 435

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETY III WIEKU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM. Plac Kościuszki 12 95-050 Konstantynów Łódzki Pl. Kościuszki 10

UNIWERSYTETY III WIEKU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM. Plac Kościuszki 12 95-050 Konstantynów Łódzki Pl. Kościuszki 10 UNIWERSYTETY III WIEKU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM LP. NAZWA MIEJSCOWOŚĆ ADRES ADRES E-MAIL 1. im. Heleny Kretz 2. Fundacja II ego u 3. Politechniki ej 4. Politechniki ej-filia Wykładowa w Aleksandrowie m 5.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

POWIATY GRODZKIE Imię i nazwisko. Danuta Kosieniak. Zofia Majewska. Halina Czeczot. Paweł Konopa. Wojciech Witkowski. Wojciech Matczyński

POWIATY GRODZKIE Imię i nazwisko. Danuta Kosieniak. Zofia Majewska. Halina Czeczot. Paweł Konopa. Wojciech Witkowski. Wojciech Matczyński Urząd, Wydział POWIATY GRODZKIE Imię i nazwisko Tel. Faks e-mail, www Bydgoszcz Miejska Pracownia Geodezyjna w Bydgoszczy Dyrektor Miejskiej Pracowni Geodezyjnej Miejski ODGiK ZUD Danuta Kosieniak Zofia

Bardziej szczegółowo

Odpady biodegradowalne (zielone)

Odpady biodegradowalne (zielone) LIBIĄŻ TRASA PNIAKI Ulica: Armii Krajowej, Bociania, Chrzanowska, Drozdowa, Głogowa, Gołębia, Grzybowa, Jagodowa, Jaskółcza, Jasna, Juniorów, Kamienna, Klonowa, Kolejowa, Krucza, Lipowa, Łabędzia, Modrzewiowa,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 135 10556 Poz. 1525 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 15 paêdziernika 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 135 10556 Poz. 1525 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 15 paêdziernika 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 135 10556 Poz. 1525 1525 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 15 paêdziernika 2001 r. w sprawie wykazu szpitali klinicznych oraz paƒstwowych uczelni medycznych i paƒstwowych uczelni

Bardziej szczegółowo

6 miesięcy + spot gratis. 12 miesięcy + spot gratis. Miesiąc Kwartał

6 miesięcy + spot gratis. 12 miesięcy + spot gratis. Miesiąc Kwartał 30.06.2014 *Podane ceny są wartościami netto, do których należy doliczyć podatek VAT 6 minut 15 sekund Miasto Adres Monitory Liczba transakcji (miesiąc) Kontakty z reklamą (miesiąc) Miesiąc Kwartał 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETY III WIEKU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM. OSOBA DO KONTAKTU 1. Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz.

UNIWERSYTETY III WIEKU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM. OSOBA DO KONTAKTU 1. Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz. UNIWERSYTETY III WIEKU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM LP. NAZWA MIEJSCOWOŚĆ ADRES ADRES E-MAIL/WWW NR TEL. OSOBA DO KONTAKTU 1. im. Heleny Kretz 90-113 ul. Traugutta 18, lok. 412 lutw@uni.lodz. http://www.3wiek.uni.lodz.

Bardziej szczegółowo

LP Szkoła Kod Adres Imię i nazwisko dyrektora Telefon

LP Szkoła Kod Adres Imię i nazwisko dyrektora Telefon Szkoły Podstawowe LP Szkoła Kod Adres Imię i nazwisko dyrektora Telefon Adres e-mail 1 Szkoła Podstawowa nr 1 90-212 2 Szkoła Podstawowa nr 2 90-302 3 Szkoła Podstawowa nr 3 91-144 4 Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik 6a do protokołu z etapu rejonowego w r.szk.2012/2013

Załącznik 6a do protokołu z etapu rejonowego w r.szk.2012/2013 Wyniki uczniów biorących udział w etapie rejonowym Załącznik 6a do protokołu z etapu rejonowego w r.szk.2012/2013 Nazwa komisji rejonowej Rejonowa Komisja Konkursowa TORUŃ Nazwa konkursu i data jego przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. 1. lek. med. Wojciech Gotlibowski - Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Czerwieńsk ul. Jasna 5

O G Ł O S Z E N I E. 1. lek. med. Wojciech Gotlibowski - Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Czerwieńsk ul. Jasna 5 O G Ł O S Z E N I E Na ogłoszony w dniu 20 listopada 2012r. konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w Wielospecjalistycznym Szpitalu SP ZOZ w Nowej Soli, po przeprowadzeniu postępowania konkursowego

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 2298 INFORMACJA NR ADM 0131-102/15 SĄDU OKRĘGOWEGO W SZCZECINIE. z dnia 5 czerwca 2015 r.

Szczecin, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 2298 INFORMACJA NR ADM 0131-102/15 SĄDU OKRĘGOWEGO W SZCZECINIE. z dnia 5 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 2298 INFORMACJA NR ADM 0131-102/15 SĄDU OKRĘGOWEGO W SZCZECINIE z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie listy biegłych

Bardziej szczegółowo

Wykaz pracodawców w zawodach

Wykaz pracodawców w zawodach Wykaz pracodawców w zawodach Zawód Mechanik pojazdów samochodowych Dane pracodawcy 1.,,BODEX Sp. z o.o. Halina Ucińska ul. Tenusa 1, 97-420 Szczerców tel. (44) 631 82 81 2. Autonaprawa, pomoc drogowa,

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I. z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I. z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego [TEKST JEDNOLITY WYCIĄG] Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem Przy Fundacji Dziecko w Centrum ul. Zeylanda 9/3 Poznań

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem Przy Fundacji Dziecko w Centrum ul. Zeylanda 9/3 Poznań DYŻURY SPECJALISTÓW UDZIELAJĄCYCH BEZPŁATNYCH PORAD W RAMACH TYGODNIA POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W DNIACH 23-28 LUTEGO 2015r. WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA TCZEWA

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA TCZEWA 1 Akacjowa cała X X X I i III poniedz I wtorek II i IV wtorek 07-09-2013, 05-04-2014 i 06-09-2014 1 Al. Solidarności cała X I i III poniedz I wtorek II i IV wtorek 07-09-2013, 05-04-2014 i 06-09-2014 1

Bardziej szczegółowo

z dnia... r. w sprawie ustalenia planu sieci szkól ponadgimnazjalnych na obszarze Miasta Łodzi.

z dnia... r. w sprawie ustalenia planu sieci szkól ponadgimnazjalnych na obszarze Miasta Łodzi. DrukNr 330/20 1 W Projekt z dnia Ar;,',. ;~_" ) 'Y/'N~~~ UCHWAŁA NR.... RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia... r. w sprawie ustalenia planu sieci szkól ponadgimnazjalnych na obszarze Miasta Łodzi. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SGS 203/150W SGS 203/100W SGS 102/150W

SGS 203/150W SGS 203/100W SGS 102/150W SO.341/20(ZK)/08 ykaz sprzętu oświetlenia ulicznego i parkowego Gminy Miejskiej Kętrzyn powierzonego do konserwacji załącznik nr 2 do SIZ I. Oświetlenie uliczne zainstalowane L.p. Nazwa ulicy: 50/70 203/150

Bardziej szczegółowo

1. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wałbrzychu

1. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wałbrzychu Wykaz wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, w których w 2009 roku będą mogli odbywać STAś ADAPTACYJNY wnioskodawcy z państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Polski Seniorów 2-4.01.2015 Duszniki Zdrój

Mistrzostwa Polski Seniorów 2-4.01.2015 Duszniki Zdrój BIEG MASOWY - SENIORZY 1 32 Guzik Grzegorz 1991 114/2007 BLKS Żywiec 1 1 1 1 4 41:50,6 60 M 2 33 Szczurek Łukasz 1988 162/2007 BKS WP-Kościelisko 2 2 1 2 7 +0:51,5 55 M 3 31 Pływaczyk Krzysztof 1983 12/2007

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Miasto Adres Telefon Fax E-mail www (42) 712 16 11 (24) 282 17 50 (24) 282 14 23 (24) 282 17 64 (46) 838 26 52 (46) 829 34 70

Lp. Nazwa Miasto Adres Telefon Fax E-mail www (42) 712 16 11 (24) 282 17 50 (24) 282 14 23 (24) 282 17 64 (46) 838 26 52 (46) 829 34 70 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Lp. Nazwa Miasto Adres Telefon Fax E-mail www 1. OPS Aleksandrów Łódzki ul. Piotrkowska 4/6 95-070 Aleksandrów Łódzki (42) 712 16 11 (42) 712 17 80 (42)

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Nieruchomości zamieszkałe Iława- zabudowa jednorodzinna REJON I

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Nieruchomości zamieszkałe Iława- zabudowa jednorodzinna REJON I Nieruchomości zamieszkałe Iława- zabudowa jednorodzinna REJON I Odpady zmieszane 10, 24 7, 21 4, 18 Popiół 24 21 18 Bioodpady 10, 24 7, 21 4, 18 Papier 17 14 11 Plastik 10, 24 7, 21 4, 18 Szkło 17 14 11

Bardziej szczegółowo

2 Przedsiębiorstwo Usługowe MAG-BUD Magdalena Glapa rozłożenie na raty umorzenie rozłożenie na raty odroczenie terminu zapłaty

2 Przedsiębiorstwo Usługowe MAG-BUD Magdalena Glapa rozłożenie na raty umorzenie rozłożenie na raty odroczenie terminu zapłaty WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2015 Lp. Nazwa / Firma Imię i Nazwisko Forma udzielonej pomocy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 września 2014 r. Poz. 3711 UCHWAŁA NR LXXXIX/1156/14 RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI. z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Wrocław, dnia 8 września 2014 r. Poz. 3711 UCHWAŁA NR LXXXIX/1156/14 RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI. z dnia 27 sierpnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 września 2014 r. Poz. 3711 UCHWAŁA NR LXXXIX/1156/14 RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów

Bardziej szczegółowo