UCHWA A KRAJOWEJ RADY BIEG YCH REWIDENTÓW. z dnia 4 wrzeênia 2001 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWA A KRAJOWEJ RADY BIEG YCH REWIDENTÓW. z dnia 4 wrzeênia 2001 r."

Transkrypt

1 Monitor Polski Nr Poz UCHWA A KRAJOWEJ RADY BIEG YCH REWIDENTÓW z dnia 4 wrzeênia 2001 r. w sprawie publikacji listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdaƒ finansowych. Na podstawie art. 14 ust. 2 w zwiàzku z art. 25 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 13 paêdziernika 1994 r. o bieg ych rewidentach i ich samorzàdzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 31, poz. 359) uchwala si, co nast puje: 1. Przekazuje si do publikacji w Dzienniku Urz dowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski list podmiotów uprawnionych do badania sprawozdaƒ finansowych, stanowiàcà za àcznik nr 1 do niniejszej uchwa y, oraz list bieg ych rewidentów wpisanych na list podmiotów uprawnionych do badania sprawozdaƒ finansowych, stanowiàcà za àcznik nr 2 do niniejszej uchwa y. 2. Uchwa a wchodzi w ycie z dniem uchwalenia. Prezes Krajowej Rady Bieg ych Rewidentów: P. Rojek

2 Monitor Polski Nr Poz. 700 Za àczniki do uchwa y Krajowej Rady Bieg ych Rewidentów z dnia 4 wrzeênia 2001 r. (poz. 700) Za àcznik nr 1 LISTA PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO BADANIA SPRAWOZDA FINANSOWYCH Lp. Nazwa podmiotu uprawnionego do badania sprawozdaƒ finansowych skrócona nazwa Adres siedziby Województwo dolnoêlàskie 1. Halina Respondek Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza Boles awiec, ul. Daszyƒskiego Kancelaria Bieg ych Rewidentów B.Z.S. spó ka z o.o Boles awiec, ul. Jeleniogórska 3 3. Henryk Rogala Biuro Rachunkowe DEBET dzia alnoêç gospodarcza Boles awiec, ul. Mickiewicza 6 4. Józef Jasnorzewski DORFIN Biuro Rachunkowe Bieg y Rewident dzia alnoêç gospodarcza Boles awiec, ul. Miko aja Brody 11/5 5. Czes awa Sobolewska-Fau Kancelaria Bieg ego Rewidenta AUDIT dzia alnoêç gospodarcza Boles awiec, ul. Stokrotek Zespó Bieg ych Rewidentów BUCHALTER spó ka z o.o Boles awiec, ul. Tysiàclecia 10A/B 7. Piotr Dobrzaƒski Us ugi Ksi gowo-ekonomiczne Bieg y Rewident dzia alnoêç gospodarcza Borowa, Borowa 81H 8. Jadwiga WiÊniewska FORMADOR Badanie Sprawozdaƒ Finansowych dzia alnoêç gospodarcza Bystrzyca K odzka, ul. Mickiewicza Józef Harmaciej BIURO RACHUNKOWE dzia alnoêç gospodarcza Chojnów, ul. Kwiatowa Micha Klucznik dzia alnoêç gospodarcza Chojnów, ul. Piotrowicka Przedsi biorstwo Us ug Finansowo-Prawnych EDYL spó ka z o.o Dzier oniów, os.b kitne 20G/6 12. Stanis awa Zaleska dzia alnoêç gospodarcza Dzier oniów, os.kolorowe 11C/4 13. Edmund Szyszka Biuro Us ug Ksi gowych dzia alnoêç gospodarcza G ogów, ul. gen.w.sikorskiego 29/5 14. Stanis aw Niemiro Biuro Ksi gowoêci dzia alnoêç gospodarcza G ogów, ul. Portowa Barbara Maçkowiak Biuro Us ug Ksi gowych BUCHALTER dzia alnoêç gospodarcza G ogów, ul. Wojska Polskiego Kancelaria Porad Ekonomiczno-Finansowych MARIA spó ka z o.o G ogów, ul. Wojska Polskiego Przedsi biorstwo FRANKPOL spó ka cywilna Jelenia Góra, ul. Bankowa 28/ Ma gorzata Ambicka Biuro Us ug Ksi gowych i Badaƒ Bilansów dzia alnoêç gospodarcza Jelenia Góra, ul. Daszyƒskiego 25A/3 19. Alicja Adamek KANCELARIA BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza Jelenia Góra, ul. Kar owicza 2/ Kancelaria Bieg ych Rewidentów KONTYSTA spó ka z o.o Jelenia Góra, ul. Kiepury 56/ Zdzis aw Krupiƒski KANCELARIA BIEG EGO REWIDENTA BILTOP dzia alnoêç gospodarcza Jelenia Góra, ul. Letnia Marian Poremba Porfin Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza Jelenia Góra, ul. Sobieskiego 56/ Teresa Kaczmarek Biuro RachunkowoÊci i Consultingu dzia alnoêç gospodarcza Jelenia Góra, ul. Solna 1/ Marek Piàtek Audytor Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza Jelenia Góra, ul. Wi komirskiego 1/5 25. Zofia Beƒko dzia alnoêç gospodarcza Jugów, ul. Staszica Janina Krzy anowska Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza Karpacz, ul. Dolna 14/6 27. Krzysztof Kwiecieƒ Kancelaria Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza Krosnowice, ul. Fabryczna 22/3

3 Monitor Polski Nr Poz Danuta Karbowska BIURO REWIZYJNO-RACHUNKO- WE AUDIT dzia alnoêç gospodarcza Legnica, ul. A.Mickiewicza 37/38 m Henryk Chojnacki BIURO RACHUNKOWE dzia alnoêç gospodarcza Legnica, ul. Astronomiczna 10/ Cecylia Tas BIURO US UG FINANSOWO-KSI GO- WYCH REWIT dzia alnoêç gospodarcza Legnica, ul. Daktylowa Jadwiga Kamiƒska-Ma y dzia alnoêç gospodarcza Legnica, ul. D bowa Bogumi a Sondel Biuro Us ug Rachunkowych i Prawnych dzia alnoêç gospodarcza Legnica, ul. Dmowskiego 7/7 33. Danuta Karpiak KANCELARIA EKSPERTÓW CONSULTING dzia alnoêç gospodarcza Legnica, ul. Gwiezdna 11/ Przedsi biorstwo Konsultingowo-Audytingowe AUDYTOR-WROC AW spó ka z o.o Legnica, ul. Gwiezdna Biuro Ekspertyz i Badania Bilansów PIAST spó ka z o.o Legnica, ul. J. Libana Krystyna Manget Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza Legnica, ul. Kartuska Izba Doradczo-Rewizyjna IDR spó ka z o.o Legnica, ul. ks.p.âciegiennego 26/8 38. Biuro Bieg ych Rewidentów Ekspert Ksi gowy spó ka z o.o Legnica, ul. Libana Wanda Kurbiel Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza Legnica, ul. NajÊw.Marii Panny 14D/ Tadeusz KraÊnicki Biuro Ekspertyz i Badania Bilansów dzia alnoêç gospodarcza Legnica, ul. Plutona 10/3 41. Maria Sielicka Przedsi biorstwo Us ug Audytorskich i Rachunkowych BR dzia alnoêç gospodarcza Legnica, ul. Reymonta 5/2 42. Biuro Bieg ych Rewidentów BUCHALTER spó ka z o.o Lubaƒ, ul. Wàska Jan Polaƒski JANPOL Kancelaria Ekonomiczna dzia alnoêç gospodarcza Lubin, ul. Kamienna 7/7 44. ucja Kikut KANCELARIA BIEG EGO REWIDENTA BIURO RACHUNKOWE PLUS dzia alnoêç gospodarcza Lubin, ul. Odrodzenia 28/4 45. Lidia Rybacka BIURO RACHUNKOWOÂCI dzia alnoêç gospodarcza Lubin, ul. Orzeszkowej 28/1 46. Stanis aw Nowakowski Biuro Us ug Rachunkowych Lwówek Âlàski, i Doradztwa dzia alnoêç gospodarcza ul. Jana III Sobieskiego 47. Zofia Najdzionek dzia alnoêç gospodarcza Lwówek Âlàski, ul. JaÊkiewicza 35/1 48. Józef Sofiƒski US UGI REWIDENCKIE I KSI GOWO- -EKONOMICZNE dzia alnoêç gospodarcza Malczyce, ul. Traugutta 13A/4 49. Stanis awa Przyby dzia alnoêç gospodarcza Mi dzybórz, Kraszów Biuro Rachunkowe HESTA spó ka cywilna Oborniki Âlàskie, ul. M.Sk odowskiej-curie Zofia StaÊ FIRMA REWIDENCKA AUDYT dzia alnoêç gospodarcza OleÊnica, ul. Wroc awska Wanda Galacka Biuro Rachunkowe Wynik dzia alnoêç gospodarcza O awa, ul. Rynek 7/5 53. Czes aw Tompalski dzia alnoêç gospodarcza O awa, ul. Sportowa 38/3 54. Weronika Kotlicka Biuro Us ug Ksi gowych dzia alnoêç gospodarcza Strzegom, ul. Niepodleg oêci 17/4 55. Romualda Szpak BIURO US UG KSI GOWYCH dzia alnoêç gospodarcza Strzegom, ul. Rynek 2/6 56. Bronis awa Paw owska EFKA Biuro Us ug Finansowo-Ksi gowych dzia alnoêç gospodarcza Strzelin, ul. Rynek 6/6 57. Ryszard Pabis Biuro Rachunkowe Winien Ma dzia alnoêç gospodarcza Szczawno-Zdrój, ul. Graniczna 3A 58. Jadwiga Sikorska-Giec Kancelaria Bieg ych Rewidentów dzia alnoêç gospodarcza Szklarska Por ba, ul. 1 Maja 20B 59. INTERLEX AUDIT & CORPORATE FINANCE spó ka z o.o Âwidnica, Rynek 39/ Biuro Bieg ych Rewidentów AUDYT spó ka z o.o Âwidnica, ul. Bystrzycka Biuro Doradztwa i Us ug AUDYTOR spó ka z o.o Âwidnica, ul. Okulickiego 6

4 Monitor Polski Nr Poz Mieczys aw Zawi o dzia alnoêç gospodarcza Âwidnica, ul. Wieczorka El bieta Karzyƒska Kancelaria Rachunkowa dzia alnoêç gospodarcza Âwidnica, ul. eromskiego Krystyna Fràckowiak KIK Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza Âwidnica Âlàska, ul. Kanonierska 1/4 65. Biuro RachunkowoÊci i Weryfikacji Bilansów spó ka z o.o Trzebnica, ul. Daszyƒskiego 43/7 66. Czes aw Biƒkowski BIURO WERYFIKACJI SPRAWOZDA FINANSOWYCH I US UG KSI GOWYCH dzia alnoêç gospodarcza Wa brzych, ul. Basztowa 51/ Biuro Us ug Ksi gowych spó ka z o.o Wa brzych, ul. Malczewskiego 13/ Tadeusz Kowalski FIRMA DEBET-KREDYT dzia alnoêç gospodarcza Wa brzych, ul. Podmiejska Iwona Szalwa Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza Wa brzych, ul. Pomorska Zbigniew Ha asa dzia alnoêç gospodarcza Wa brzych, ul. Staszica 4/ Wiktoria Fukiet Biuro Konsultingu i Badaƒ Sprawozdaƒ Finansowych VICTORIA dzia alnoêç gospodarcza skrócona nazwa: BIURO CONSULTINGU VICTORIA Wo ów, ul. Komuny Paryskiej 15C/2 72. Franciszka Borecka Biuro Audytorskie AKTYWA dzia alnoêç gospodarcza Wo ów, ul. Wileƒska 2A/5 73. Maria Krudowska dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, al. Kasprowicza 111/2 74. Teresa Sadowska AUDYT TS dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, al.piastów Andrzej Brzozowski INFO-BILANS dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, pl.legionów 8/5 76. Zak ad Badaƒ Finansowych Kryter spó ka z o.o Wroc aw, pl.wolnoêci 9/3 77. Tadeusz Kurczak BIURO CONSULTINGOWO- -OBLICZENIOWE dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. adm. Józefa Unruga C.B.B. spó ka z o.o Wroc aw, ul. Aleksandra Zelwerowicza 18A 79. AUDYT spó ka z o.o Wroc aw, ul. Armii Krajowej 18/2 80. Edward Roczniak Buchalter Badanie Bilansów dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Asnyka 7A 81. Irena Wittek KET-TIW Biuro Us ug Finansowo- -Ksi gowych dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Barlickiego 10/1 82. Jadwiga Byra BIURO RACHUNKOWE dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Bia ostocka Zespó Bieg ych Rewidentów i Doradców Gospodarczych spó ka z o.o Wroc aw, ul. Bia owieska 11/1 84. El bieta ochowska Biuro Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Bliêniacza Zespó Bieg ych Rewidentów FINBAD spó ka cywilna Wroc aw, ul. Boya- eleƒskiego Biuro Bieg ych Rewidentów BILANS spó ka z o.o Wroc aw, ul. Braniborska 2/ Teresa Razukiewicz BIFIX BIURO dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Bulwar Ikara 14/4 88. Alfred Skibicki BIURO BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Buska 4/ Teresa Uzarska BIURO RACHUNKOWE dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Cisowa Andrzej WojtuÊ ANMA Doradztwo Finansowo- -Ksi gowe dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Damrota 37/3 91. Jadwiga Panek BIURO RACHUNKOWE dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Daszyƒskiego 70/1 92. Kancelaria Audytorska CODEX spó ka z o.o Wroc aw, ul. Drukarska 45/2 93. Alina Gredka dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Drukarska 8/ Ma gorzata Grzybowska US UGI KSI GOWE dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Dubois 39/7 95. K & K Audit spó ka z o.o. skrócona nazwa: K & K Audit spó ka z o.o Wroc aw, ul. Fabryczna 10

5 Monitor Polski Nr Poz W odzimierz So tys BILANS Biuro Us ug i Doradztwa Finansowo-Ksi gowego dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Garwoliƒska Janina Ró ycka ATUT KANCELARIA BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. gen.f.w ada Audytor Biuro Bieg ych Rewidentów spó ka z o.o Wroc aw, ul. Gnieênieƒska Anna Paciorek AUDYTOR dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Grabiszyƒska 106/ Agencja Bieg ych Rewidentów TAX-2 spó ka z o.o Wroc aw, ul. Grunwaldzka Agencja Bieg ych Rewidentów ABR spó ka z o.o Wroc aw, ul. Grunwaldzka Gra yna Kiszczak GK AUDYTOR KANCELARIA BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza skrócona nazwa: GK AUDYTOR Wroc aw, ul. Hynka 4/ Zespó Bieg ych Rewidentów BADBIL spó ka z o.o Wroc aw, ul. Jana Brzechwy Krystyna Rurarz KRYSTYNA BIURO RACHUNKOWE dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Jana D ugosza 62/ Kancelaria Bieg ych Rewidentów spó ka z o.o Wroc aw, ul. Kamienna 43/ Przedsi biorstwo Wydawniczo-Us ugowe LEX-PRESS spó ka z o.o Wroc aw, ul. Karpiƒskiego DolnoÊlàskie Zrzeszenie Spó dzielni Mleczarskich Zwiàzek Rewizyjny Wroc aw, ul. Kazimierza Wielkiego DEBET CREDIT COMPUTER spó ka z o.o Wroc aw, ul. Kobierzycka 13B/ Teresa Czarnecka Biuro Audytorskie dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Korzeniowskiego 5/ Weronika Drelichowska-Zagu a dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Kozanowska 113/ ucja Klimaszewska UCJA Badanie i Prowadzenie Ksiàg Rachunkowych dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Krynicka 13/ Janina Szarek-Majorowska MAJOROWSKA - US UGI KSI GOWE dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Lubuska 115/ Przedsi biorstwo Us ugowe Werbil Weryfikacja Bilansów spó ka z o.o Wroc aw, ul. aciarska Agencja Konsultingu i Audytingu Gospodarczego Accord ab spó ka z o.o Wroc aw, ul. Mazowiecka Stanis awa SoÊnicka S-KA Firma Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Miechowska 31/ Ewa Korczowska BILANS BIURO BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Mielczarskiego 51/ Wiktoria Lektarska VICTORIA-AUDYT dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. M odych Techników 2/ Mieczys aw Âliski dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Modliƒska 37A 119. mgr in.otton Sozaƒski Kancelaria Bieg ych Rewidentów dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Na Ostatnim Groszu KODEKS-CONSULT Kancelaria ksi gowa i audytorska spó ka z o.o Wroc aw, ul. Nabyciƒska 19/19A 121. Kancelaria audytorska Re-NOMA spó ka z o.o Wroc aw, ul. Nabyciƒska 19/19A 122. Zespó Bieg ych Rewidentów Virtus spó ka z o.o Wroc aw, ul. Odkrywców 41/ BIURO BIEG YCH REWIDENTÓW PARAGRAF spó ka cywilna Wroc aw, ul. Oksywska Szczepan Matusik KANCELARIA BIEG YCH REWIDENTÓW dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. O awska 16/ Teresa Czorniej TER Ksi gowoêç Analizy Finanse dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Orzechowa 37/ Jan Derlatka Biuro Us ug Finansowo-Ksi gowych dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Paw owa 7/ Marcin Pankowiak Biuro Audytorskie dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Piastowska 36/ Boles aw Iwaniuk EKSPERTYZY RACHUNKOWOÂå dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Pierwiosnkowa 24C 129. Janina Czajkowska Partner Bieg y Rewident dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Pi kna Zespó Bieg ych Rewidentów FABER spó ka z o.o Wroc aw, ul. Pi sudskiego 89

6 Monitor Polski Nr Poz Andrzej Wasilewski Biuro Rachunkowo-Informatyczne IMPROV dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Pocztowa 8/10 m Irena Markowska BI-POD Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Poleska 32/ El bieta Wieczerzak dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Poranna 33/ Bo ena Lewandowska Us ugi Ksi gowe i Doradztwo Wroc aw, Podatkowe dzia alnoêç gospodarcza ul. Powstaƒców Âlàskich 97/ Wac aw Slipiko OÊrodek Obs ugi Finansów i RachunkowoÊci PRZYJAZNY dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Pracka 7/8 m Halina Szade ULGA BIURO RACHUNKOWE dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Pretficza Franciszek Bag aj EKSPERT Kancelaria Us ug Rachunkowych, Ekspertyz i Doradztwa Podatkowego dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Prosta 14/ Tadeusz Grzelaczyk BIURO RACHUNKOWE I US UGI AUDYTORSKIE dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Przyjaêni 45/ Zespó Bieg ych Rewidentów Fiskar spó ka z o.o Wroc aw, ul. Pu askiego 14/ Firma Bieg ych Rewidentów AKTYWA spó ka z o.o Wroc aw, ul. Rac awicka 2/ W adys aw Knichnicki BIEG Y BIURO RACHUNKOWOÂCI dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Reja 2/ Irena Beck KANCELARIA BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Rynek 56/57 lok W adys awa Kurczych - bieg y rewident dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Samolotowa 3/ Kancelaria Bieg ego Rewidenta mgr Halina Rabczak spó ka z o.o Wroc aw, ul. Saperów 51/ Artur Lewandowski BIURO BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Sàsiedzka 5/ ELIKS Audytorska Spó ka z o.o. Stowarzyszenia Ksi gowych w Polsce GRUPA FINANS-SERVIS spó ka z o.o Wroc aw, ul. Sokolnicza Józef Masiuk BADES dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Sowia 4/ Grzegorz Siwoƒ KONTRAHENT BIURO FINANSOWO-RACHUNKOWE dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Spiska Czes awa Regulska dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Stanki 5A 150. RAL Zespó Dyplomowanych Bieg ych Ksi gowych Rewidentów spó ka cywilna Wroc aw, ul. Starzyƒskiego El bieta Pietrzyk US UGI KSI GOWE REWIDENT dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Stefki Jan Horwat dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Szarskiego 19/ Maria P anik AUDYTOR - KANCELARIA BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Szybowcowa 42/ Irena Paw owicz TEMPRO Biuro Rewidentów dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Êw.Miko aja 8/ Alina Dutkiewicz BIEG Y REWIDENT-BIURO RACHUNKOWE dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. T.KoÊciuszki 43/ Kancelaria Bieg ych Rewidentów REWID spó ka z o.o Wroc aw, ul. Truskawkowa Ewa Majewska REWMAR Kancelaria Bieg ych Rewidentów dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Trwa a Kancelaria Prawa Gospodarczego Lapis spó ka z o.o Wroc aw, ul. Uznamska Zbigniew MaÊlanka REWIDENT dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Wielka 24/ Halina Przyby owicz-ludwiczak Zak ad Us ug Ksi gowo-finansowych dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Wilanowska 1/ Przedsi biorstwo Us ug Ksi gowych EKSPERT-WÓKO spó ka z o.o Wroc aw, ul. Wilanowska 11/ W adys awa Tabor Biuro Bieg ego TAWBEK-KONTO dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. Zegad owicza 39/6

7 Monitor Polski Nr Poz Biuro Us ug Ksi gowych i Badania Bilansów Biegli S i S spó ka z o.o Wroc aw, ul. Ziemowita Irena Serkowska DORA Firma Doradczo- -Audytorska dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. niwna Ludwika Bogusz REWI Firma Audytorska dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw, ul. niwna Teodor Stanis aw Pielok dzia alnoêç gospodarcza Wroc aw 58, ul. Majakowskiego 10/ Czes awa Hajdasz Zak ad Weryfikacji Bilansów REWIDENT dzia alnoêç gospodarcza Zàbkowice Âlàskie, os. XX-lecia 17/ KONTEX spó ka z o.o Zi bice, ul. Gliwicka Stanis awa Âl zak Biuro Rachunkowe EPONIM dzia alnoêç gospodarcza skrócona nazwa: EPONIM Z otoryja, ul. Rynek Teresa Biskupska TESSA Biuro Us ug Ksi gowych i Badania Bilansów dzia alnoêç gospodarcza Z otoryja, ul. Sportowa 2C Województwo kujawsko-pomorskie 171. Biegli Rewidenci Spó ka z ograniczonà odpowiedzialnoêcià Brodnica spó ka z o.o Brodnica, ul. Kolejowa THM - Firma Bieg ych Rewidentów spó ka z o.o Brodnica, ul. Zawiszy Czarnego Katarzyna Chojnacka Biuro podatkowe dzia alnoêç gospodarcza BrzeÊç Kujawski, ul. Nowa Ferdynand Aleksandrowicz Biuro Us ug Ksi gowych i Doradztwa Ekonomiczno-Finansowego CONSULTOR dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Albatrosowa Marzenna Rycharska BIURO RACHUNKOWE dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Brzozowa 8/ Henryk odygowski AUDYTOR Us ugi Doradztwo Ekonomiczno-Finansowe dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Bulwary 10/ Kancelaria Bieg ych Rewidentów AUDYT spó ka z o.o Bydgoszcz, ul. Ch oniewskiego 3/ Krystyna uk Agencja Us ug Ksi gowych dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Cicha 3/ Zofia Ekert KANCELARIA BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Dunikowskiego 3/ CREDIT spó ka z o.o Bydgoszcz, ul. Fordoƒska 161/ Krystyna Kliszewska Biuro RachunkowoÊci i Badania Bilansu dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Fordoƒska W adys aw S upecki Biuro Rachunkowo-Audytorskie dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Galla Anonima 11/ Jan Ma achowski KANCELARIA BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Ga czyƒskiego 17/ El bieta Sa asiƒska FIRMA AUDYTORSKA EL-MA dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Gdaƒska UNI-RACH spó ka z o.o Bydgoszcz, ul. Gdaƒska 68/ KORPEX-AUDYTOR spó ka z o.o Bydgoszcz, ul. Glinki Halina Tabaczyƒska Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Gradowa Ma gorzata Glaser KANCELARIA BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 10A/ Kamila G uszczyƒska dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Hetmaƒska 27/ Zbigniew Zieliƒski REWIDENT Kancelaria Bieg ych Rewidentów dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Hrubieszowska Janusz Nowaczyk dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. J. Bizela 20/ Barbara Lewandowska Biuro Badania Sprawozdaƒ Finansowych i RachunkowoÊci dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Katowicka Zdzis aw Gadawski dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Ko obrzeska 19/ Czes aw Lewandowski Kancelaria Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Kossaka 56/32

8 Monitor Polski Nr Poz Zespó Bieg ych Rewidentów FK-EKSPERT spó ka z o.o Bydgoszcz, ul. Królowej Jadwigi Edward Wolnik AUDSULTING Kancelaria Audytorsko-Konsultingowa dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Libelta 12/ Przedsi biorstwo Us ugowe TOMAR spó ka z o.o Bydgoszcz, ul. ochowskiego 7/ Biuro Finansowe KORAX spó ka z o.o Bydgoszcz, ul. ochowskiego 7/ Irena Graczyk dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. M.Sk odowskiej- -Curie 25/ Genowefa Niespodziana KANCELARIA BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Mazowiecka Halina Lutkowska Biuro Obrachunkowe dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Màczna Zofia Zieliƒska Biuro Rachunkowe Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Modrakowa 74/ Zdzis aw Kaêmierczak Zak ad Us ug Rachunkowych KONTO dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Nowodworska 25/ Przedsi biorstwo Us ug RachunkowoÊci OPINIA spó ka z o.o Bydgoszcz, ul. Nowodworska 33/ Janusz Zió kowski spó ka z o.o Bydgoszcz, ul. P ocka 1A/ Jerzy Saladra AUDIT-DOR Biuro Konsultingowe Rewizji i Doradztwa Gospodarczego dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Po czyƒska 4/ Halina Forusiƒska Kancelaria Finansowo-Ksi gowa dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Przemys owa Janina Matusiak BIURO PODATKOWO- -RACHUNKOWE AWAL dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Rataja 10/ Lidia Szulakowska Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Rysia 14/ Biuro Bieg ych Rewidentów DELTA spó ka z o.o Bydgoszcz, ul. S oneczna 9/ Marianna Jendryczka KANCELARIA BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. S owackiego 5/ Miros awa Jackowska KANCELARIA BIEG EGO REWIDENTA OZYRYS dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. S owackiego 5A/ Karolina Szymaƒska Biuro Badaƒ Bilansów AUDYTOR dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Szpitalna 9/ Zespó Bieg ych Rewidentów FINANSE spó ka z o.o Bydgoszcz, ul. Ugory 27B/ Józef Lewandowski BIURO FINANSOWO- -AUDYTORSKIE dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Ugory 27B/ El bieta Zielaskowska Badanie sprawozdaƒ finansowych dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 52/ Alicja Siwak KANCELARIA BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Uznamska 12/ Janina Kruczkowska BIURO RACHUNKOWE dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Waryƒskiego 51/ Biuro Rachunkowo-Podatkowe FINANSIÂCI spó ka z o.o Bydgoszcz, ul. Wàska 3/ Buchalter spó ka z o.o Bydgoszcz, ul. Wàska 3/ Alicja Fija kowska KANCELARIA BIEG YCH REWIDENTÓW dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Witos awy Irena Szumi o Firma IRPLAN dzia alnoêç gospodarcza Bydgoszcz, ul. Wyszyƒskiego 11/ Eksperci Finansowo-Ksi gowi spó ka z o.o Bydgoszcz, ul. Zamojskiego Firma Us ugowa AUDITOR F.S.Rzodkiewicz spó ka cywilna Bydgoszcz, ul. èródlana Miros awa Fija kowska Biuro Rachunkowe BUCHALTER dzia alnoêç gospodarcza Che mno, ul. Polna 3/ Krystyna Zawadzka KANCELARIA AUDYTORSKA - BIEG Y REWIDENT dzia alnoêç gospodarcza Che mno, ul. Toruƒska Jadwiga Szmiel Biuro Us ug Rachunkowych dzia alnoêç gospodarcza Gàsawa, ul. M.Konopnickiej 2B/ Leonarda Kaszyƒska Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza Golub-Dobrzyƒ, Owieczkowo

9 Monitor Polski Nr Poz Adam Wilczewski FK. EKSPERT dzia alnoêç gospodarcza Golub-Dobrzyƒ, ul. KoÊciuszki 10/ Bo ena Jakubowska Bieg y Rewident BIURO RACHUNKOWO-AUDYTORSKIE SUBIEKT dzia alnoêç gospodarcza Grudziàdz, ul. Bora Komorowskiego 7/ Halina Suwa a BIURO BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza Grudziàdz, ul. Ikara 15/ BBR Consult spó ka z o.o. skrócona nazwa: BBR Consult Grudziàdz, ul. Sobieskiego 46/ Tadeusz Figurski Biuro Rewizyjno-Rachunkowe EKSPERT dzia alnoêç gospodarcza Grudziàdz, ul. Âniadeckich 76/ Daniela Grajewska Biuro Bieg ego Rewidenta RACHUNKOWOÂå I FINANSE dzia alnoêç gospodarcza Grudziàdz 4, Bia y Bór Kancelaria Rzeczoznawców Gospodarczych Ekspert-Kujawy spó ka z o.o Inowroc aw, ul. Dworcowa Jerzy Graczyk Kancelaria Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza Inowroc aw, ul. F.Beciƒskiego Marianna Grabowska Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza Inowroc aw, ul. Kasztanowa Jan Smoleƒ Biuro Badania Bilansów dzia alnoêç gospodarcza Inowroc aw, ul. ks.wawrzyniaka 20/ Zak ad Us ugowy REMAT spó ka z o.o Inowroc aw, ul. Stare Miasto 29B 240. Kancelaria Bieg ych Rewidentów Brzykcy i Partnerzy spó ka z o.o Inowroc aw, ul. Studzienna 12/ Jadwiga Szczutkowska Kancelaria Bieg ych Rewidentów FINANS-EKSPERT dzia alnoêç Inowroc aw, ul. Szeroka 1 gospodarcza (w budynku KSS) 242. Jadwiga Nawrot Biuro Us ug Ksi gowych Inowroc aw, EWELINA dzia alnoêç gospodarcza ul. Âwi tokrzyska 53 m. 31/ HARTWICH AUDYTOR spó ka z o.o Janikowo, ul. Ogrodowa 20/ Bogdan Micha owski Biuro Us ug Rachunkowych FINKS dzia alnoêç gospodarcza Kowalewo, ul. 23 Stycznia Bo ena Floryszak US UGOWE BIURO KSI GOWE dzia alnoêç gospodarcza Mogilno, ul. 900-lecia MÊcis aw Komakowski AURA Agencja Us ug RachunkowoÊci dzia alnoêç gospodarcza Nak o nad Notecià, os.chrobrego 1/ Halina B aszak Biuro Us ug Ksi gowych HAGA dzia alnoêç gospodarcza PakoÊç, ul. Inowroc awska Alina Baraƒska Wolny Zawód Bieg y Rewident dzia alnoêç gospodarcza Radziejów, ul. Objezdna 34/2 m Teresa Woêniakowska Kancelaria Rachunkowa i Badania Bilansów dzia alnoêç gospodarcza Rypin, ul. Nowy Rok Irena Kwieciƒska Biuro Rachunkowo-Podatkowe dzia alnoêç gospodarcza Solec Kujawski, ul. Bukowa Sabina Majdan SALDO Kancelaria Us ug Ksi gowych i Badania Bilansów dzia alnoêç gospodarcza Szubin, ul. H. Sienkiewicza Jadwiga WiÊniewska Biuro Us ugowe AUDYKS dzia alnoêç gospodarcza Toruƒ, Kozacka 42/ Bo ena Bartoszewska AUDYT-SERWIS dzia alnoêç gospodarcza Toruƒ, ul. A. Antczaka 40/ Bronis awa Wierzbicka Kancelaria Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza Toruƒ, ul. A. Boboli 3/ Kunegunda Uzarska Bieg y Rewident dzia alnoêç gospodarcza Toruƒ, ul. Bluszczowa 30/ Roman Wróblewski dzia alnoêç gospodarcza Toruƒ, ul. Bolta 6A/ Teresa Grabowska Biuro Us ug Rachunkowych i Audytorskich ABAKUS dzia alnoêç gospodarcza Toruƒ, ul. Buszczyƒskich 3D/ FINANSECO Profesjonalne Us ugi Finansowo- -Ksi gowe spó ka z o.o Toruƒ, ul. D uga 49/5

10 Monitor Polski Nr Poz Eleonora Kamma Bieg y Rewident BREK dzia alnoêç gospodarcza Toruƒ, ul. Konopnickiej 4A/ Tadeusz Markocki Biuro Ksi gowe - Magister dzia alnoêç gospodarcza Toruƒ, ul. Konstytucji 3 Maja 18A/ Czes aw G sicki BIEG Y REWIDENT dzia alnoêç gospodarcza Toruƒ, ul. Kr ta Janina Stankiewicz Bieg y Rewident dzia alnoêç gospodarcza Toruƒ, ul. Lelewela 18/ Andrzej Sitarz Audytor dzia alnoêç gospodarcza Toruƒ, ul. Lelewela 18/ Tadeusz Dukowski dzia alnoêç gospodarcza Toruƒ, ul. Matejki 56/ BOGDAN SAKS AUDIT spó ka z o.o Toruƒ, ul. Mazowiecka 72/ Stanis aw RaÊ Biuro Ekspertyz i Doradztwa Finansowego dzia alnoêç gospodarcza Toruƒ, ul. Mickiewicza 111/ Biuro Badania Sprawozdaƒ Finansowych REWIMAR spó ka z o.o Toruƒ, ul. Mickiewicza 83A/ Brygida G adkowska Biuro Badaƒ i Analiz Bieg y Rewident dzia alnoêç gospodarcza Toruƒ, ul. Mocarskiego 2A/ Rewident spó ka z o.o Toruƒ, ul. Przy Kaszowniku 35/ Maria Gawroƒska Kancelaria Bieg ego Rewidenta KBR GAWRO SKA dzia alnoêç gospodarcza Toruƒ, ul. Rakowicza 9/ Biuro Bieg ych Rewidentów i Radców Prawnych Bil-Tem spó ka z o.o Toruƒ, ul. Rybaki 28C/ Tadeusz Wiencek Biuro Badania Bilansów dzia alnoêç gospodarcza Toruƒ, ul. Rybaki 49A/ Czes aw Cywiƒski Bieg y Rewident dzia alnoêç gospodarcza Toruƒ, ul. Studzienna Lucjan Barszczewski Kancelaria Bieg ych Rewidentów dzia alnoêç gospodarcza Toruƒ, ul. Âlaskiego 6E/ Joanna Rybicka Bieg y Rewident dzia alnoêç gospodarcza Toruƒ, ul. Êw. Józefa 11/ Firma Doradców Finansowych KarG & B spó ka z o.o Toruƒ, ul. Êw. Katarzyny 4A/ Jerzy Âliwiƒski Bieg y Rewident dzia alnoêç gospodarcza Toruƒ, ul. T oczka 5B/ Regionalny Zwiàzek Rewizyjny Spó dzielni Mieszkaniowych w Toruniu Toruƒ, ul. Tuwima Aleksander Troch Bieg y Rewident dzia alnoêç gospodarcza Toruƒ, ul. Wiàzowa 11/ Roman Kr ciszewski Biuro Us ug Rachunkowych dzia alnoêç gospodarcza Toruƒ, ul. Wojska Polskiego 53/ Biuro Rachunkowo-Audytorskie REWIDENT spó ka z o.o Toruƒ, ul. Wybickiego 22D/ Firma Bieg ych Rewidentów spó ka z o.o Toruƒ, ul. Wysoka Firma Audytorska EMIT TAX-AUDYT spó ka z o.o Toruƒ, ul. ó kiewskiego 37/ mgr Zenon Zbierski Kancelaria Consultingowo- -Us ugowa Financier dzia alnoêç gospodarcza Tryszczyn Ludgier Rozanow Biuro Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza Tuchola, ul. G ówna Ryszard Gr êlikowski dzia alnoêç gospodarcza Wàbrzeêno, ul. Grudziàdzka 23A/ Henryk Stawicki HESTA-AUDYTOR dzia alnoêç gospodarcza Wi cbork, ul. Gdaƒska 30A 288. Józefa Maria Dziedzic Biuro Us ug Rachunkowych i Audytorskich AKRIBEIA dzia alnoêç gospodarcza W oc awek, ul. Borowska Kazimierz Kominek Bieg y Rewident dzia alnoêç gospodarcza W oc awek, ul. Chemików 13/ Gra yna G owacka Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza W oc awek, ul. Chmielna 2/4 m Biuro Us ug Rachunkowych i Ekspertyz Finansowo- -Ksi gowych EKSPERCI spó ka z o.o W oc awek, ul. gen.j.h. Dàbrowskiego Jacek Kuêma dzia alnoêç gospodarcza W oc awek, ul. Krecia Leonora Âmigielska Biuro Us ug Rewidenckich i Rachunkowych dzia alnoêç gospodarcza W oc awek, ul. gska 61/ Eksperci Finansowo-Ksi gowi spó ka z o.o W oc awek, ul. Miedziana 2/4

11 Monitor Polski Nr Poz Marian Szatkowski Biuro Rachunkowe MBO dzia alnoêç gospodarcza W oc awek, ul. Nowa Maria Niemczyk dzia alnoêç gospodarcza W oc awek, ul. Ostrowska 16/ Teresa Obia a US UGI W ZAKRESIE RACHUNKOWOÂCI dzia alnoêç gospodarcza W oc awek, ul. Promienna 17/ Jadwiga Be kowska Biuro RachunkowoÊci i Bilansów INWENTA Bieg y Rewident dzia alnoêç gospodarcza W oc awek, ul. Promienna 23/ Zofia Gajewska dzia alnoêç gospodarcza W oc awek, ul. Promienna 29/ Hanna Andrzejewska BIURO FINANSOWO- -PODATKOWE BIUFIN dzia alnoêç gospodarcza W oc awek, ul. Sarnia Józef Alabrudziƒski Kancelaria-Biuro Rachunkowo- -Podatkowe ALA Bieg y Rewident dzia alnoêç gospodarcza W oc awek, ul. Traugutta 24/ Kazimiera WiÊniewska BIURO RACHUNKOWE BIEG Y REWIDENT dzia alnoêç gospodarcza W oc awek, ul. Weso a 6/ ALMIRA-AUDIT spó ka cywilna W oc awek, ul. Weso a 8/ Jerzy urawski Bieg y Rewident Biuro Rachunkowe Ductus bis dzia alnoêç gospodarcza Z awieê Wielka, ul. Krucza 3, Przysiek 305. Stanis aw Kowalski bieg y rewident nr 1851 dzia alnoêç gospodarcza nin, ul. Aliantów 22A 306. Halina Pilarska Biuro Us ug Finansowo-Ksi gowych dzia alnoêç gospodarcza nin, ul. Gwardii Ludowej Zygmunt Ha as Biuro RachunkowoÊç-Finanse- -Podatki dzia alnoêç gospodarcza nin, ul. M. Kopernika 8A/22 Województwo lubelskie 308. Danuta Kamiƒska BIURO KSI GOWE dzia alnoêç gospodarcza Be yce, ul. S oneczna Stanis aw Marczuk Biuro Us ug Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza Bia a Podlaska, ul. Mickiewicza 2A/ Stanis aw Sierpieƒ Bieg y Rewident dzia alnoêç gospodarcza Bia a Podlaska, ul. Terebelska 76/ Halina Wasyluk dzia alnoêç gospodarcza Bia a Podlaska, ul. Twarda Biuro Rachunkowe Bronis aw i Genowefa Sokal spó ka cywilna Bi goraj, ul. D uga Wojciech Kru el Bieg y Rewident dzia alnoêç gospodarcza Bi goraj, ul. KoÊciuszki Edward Garbacz Bieg y Rewident dzia alnoêç gospodarcza Bi goraj, ul. Lubelska 3/ Maria Konefa Biuro Rachunkowe Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza Bi goraj, ul. T.KoÊciuszki 39/ Stefan Sawosz BILANS-SAW US UGI ORGANIZACJI RACHUNKOWOÂCI I BADANIA SPRAWOZDA FINANSOWYCH dzia alnoêç gospodarcza skrócona nazwa: BILANS-SAW Che m, ul. Ma achowskiego 1/ Stanis aw P onkowski Biuro Us ug Rachunkowych i Doradztwa Podatkowego dzia alnoêç gospodarcza Che m, ul. Przemys owa Teresa Marcyniuk T.M.AUDYTOR KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO I ORGANIZACJI RACHUNKOWOÂCI dzia alnoêç gospodarcza Che m, ul. Êw.Miko aja 9/ Stanis awa Skorupa Biuro Rachunkowe Debet dzia alnoêç gospodarcza Dzierzkowice, Dzierzkowice-Wola Przedsi biorstwo Us ugowe DORFIN spó ka z o.o Hrubieszów, ul. Partyzantów Edward Zdybel dzia alnoêç gospodarcza Janów Lubelski, ul. Ojca Jana Irena Konefa Bieg y Rewident DORADCA- -EKSPERT dzia alnoêç gospodarcza skrócona nazwa: Irena Konefa DORADCA-EKSPERT Janów Lubelski, ul. Zamoyskiego Jadwiga Zdanowicz Biuro Badaƒ Sprawozdaƒ Finansowych dzia alnoêç gospodarcza Janów Podlaski, ul. Narutowicza 13

12 Monitor Polski Nr Poz Józef Staniak dzia alnoêç gospodarcza Jastków, al. Warszawska Zbigniew Czernikiewicz BIURO BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza KraÊnik, ul. Metalowców 7/ DORADCA Zespó Doradców Finansowo- -Ksi gowych spó ka z o.o Lublin, al. J. Pi sudskiego 1A 327. Marianna Stasiak Agencja RachunkowoÊci i Analiz Ekonomicznych dzia alnoêç gospodarcza Lublin, al. Spó dzielczoêci Pracy Helena Kot BIURO RACHUNKOWE BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza Lublin, ul. Braci Wieniawskich 3/ Edward Dominko CREDIT Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza Lublin, ul. Bursztynowa 1C/ SALDO PLUS spó ka z o.o Lublin, ul. Chmielna Henryk Dàbrowski Biuro Audytorskie dzia alnoêç gospodarcza Lublin, ul. Chodêki 3/7A 332. Biuro Doradcze PROEKON spó ka z o.o Lublin, ul. Chodêki 3/7A 333. Edward Tomala Rewident-Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza Lublin, ul. Chopina Fryderyka 24/ Wojciech Sadowski dzia alnoêç gospodarcza Lublin, ul. Chopina Fryderyka 24/ Teresa Bucior BIURO RACHUNKOWOÂCI dzia alnoêç gospodarcza Lublin, ul. Ciepielewskiego Jana Biuro Badania Bilansów i RachunkowoÊci EKS-BIL spó ka z o.o Lublin, ul. Czeremchowa 18/ Tadeusz Micha owski Bieg y Rewident Doradca Podatkowy dzia alnoêç gospodarcza Lublin, ul. D uga 12/ Zespó Bieg ych Rewidentów FK-EKSPERT spó ka z o.o Lublin, ul. D uga Sabina Szewczyk ABAKUS Kancelaria Rachunkowo- -Podatkowa dzia alnoêç gospodarcza Lublin, ul. Gra yny 20/ Teresa Sawka BIURO RACHUNKOWE BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza Lublin, ul. Jana Sawy 13/ Tadeusz Telman Biuro Bieg ych Rewidentów i Doradztwa Ekonomiczno-Finansowego dzia alnoêç gospodarcza Lublin, ul. Jana Sawy 5/ Zespó Ekspertów Ekonomicznych Finansowych i Podatkowych ZEFIP spó ka z o.o Lublin, ul. Jasna Wies awa KoÊciuk BIURO AUDYTORSKIE dzia alnoêç gospodarcza Lublin, ul. Jutrzenki 12/ Jadwiga Domaƒska-Bala Audyt Biuro Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza Lublin, ul. Kaliska 3/ Jan Kozak Us ugowe Biuro RachunkowoÊci i Finansów dzia alnoêç gospodarcza Lublin, ul. Koncertowa 7/ BIURO BIEG EGO REWIDENTA spó ka z o.o Lublin, ul. Konopnicka 5/2A 347. Feliks Jezior Biuro Rachunkowo-Doradcze i Audytorskie dzia alnoêç gospodarcza Lublin, ul. Kresowa 12/ Stanis aw Gutek SKONTO Us ugi Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza Lublin, ul. Leonarda 5/ Anna Dycha BIUK Biuro Badania Bilansów i Us ug Ksi gowych dzia alnoêç gospodarcza Lublin, ul. Miernicza Jan Grzesiak RACHUNKOWOÂå dzia alnoêç gospodarcza Lublin, ul. M odzie owa 9/ Stanis awa Pieczonka PERFEKT Biuro Rachunkowo- -Podatkowe dzia alnoêç gospodarcza Lublin, ul. Nadrzeczna 125/ El bieta Pietura dzia alnoêç gospodarcza Lublin, ul. Na kowskich 120/ SOLO BIURO RACHUNKOWE ZENONA KRUPOP MARTA ZB K spó ka cywilna Lublin, ul. Niepodleg oêci 10/ mgr Tadeusz Gruszczyƒski Bieg y Rewident dzia alnoêç gospodarcza Lublin, ul. Niepodleg oêci 20/ Jan Oster Baster-Audytor dzia alnoêç gospodarcza Lublin, ul. Nowomiejska 22/ Przedsi biorstwo Us ugowe ANALOG spó ka z o.o Lublin, ul. Obywatelska Miros awa Kozdrój EMIKO Biuro Us ug Rachunkowych dzia alnoêç gospodarcza Lublin, ul. Okrzei 13/39

13 Monitor Polski Nr Poz Przedsi biorstwo Doradztwa Gospodarczego Audytor spó ka z o.o Lublin, ul. Probostwo Józef Fràk Biuro Finansowo-Ksi gowe dzia alnoêç gospodarcza Lublin, ul. Probostwo Hanna P zio Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza Lublin, ul. Przyjaêni 21/ Anna Pecio BIURO BADANIA BILANSÓW I RACHUNKOWOÂCI dzia alnoêç gospodarcza Lublin, ul. Pu awska 13/ Anna Grucho a Kancelaria Bieg ego Rewidenta AUDING dzia alnoêç gospodarcza Lublin, ul. RadoÊci 11/29C 363. Irena Klima EKSPERT Us ugi Ksi gowo-finansowe dzia alnoêç gospodarcza Lublin, ul. Rymwida 4/ Jan G àb ESTYMATOR Biuro Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza skrócona nazwa: ESTYMATOR Lublin, ul. Struga Biuro Audytorskie SMW spó ka z o.o Lublin, ul. Unicka Krystyna Uliƒska BIURO BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza Lublin, ul. W.Oczki Maria Samoƒ HORYZONT Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza Lublin, ul. Wajdeloty 10/ Janina aska Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza Lublin, ul. Wallenroda 8/ Józef Furtak dzia alnoêç gospodarcza Lublin, ul. Westerplatte EXPERT Przedsi biorstwo Wielobran owe spó ka z o.o Lublin, ul. Z. Krasiƒskiego 3/ Maria Malczewska Biuro Rachunkowe - Bieg y Rewident dzia alnoêç gospodarcza Lublin, ul. Zachodnia 1/ Regionalny Zwiàzek Rewizyjny Spó dzielni Mieszkaniowych Lublin, ul. Zana Danuta Narejko dzia alnoêç gospodarcza uków, ul. Kana owa Emilia Domaƒska dzia alnoêç gospodarcza uków, ul. Mi dzyrzecka 15B/ Biuro Badaƒ Sprawozdaƒ Finansowych TRO-KO spó ka cywilna uków, ul. Mi dzyrzecka BUCHALTER Biuro Bieg ego Rewidenta spó ka z o.o uków, ul. Nowopijarska 16/ Teresa Skwara dzia alnoêç gospodarcza - skrócona nazwa: SKWABIL uków, ul. Wspólna Andrzej Pofelski Badanie Sprawozdaƒ Finansowych Weryfikacja dzia alnoêç gospodarcza uków, ul. Zielona Zofia Kulik BIURO RACHUNKOWE dzia alnoêç gospodarcza Piaski, ul. Lubelska Zbigniew Domaƒski dzia alnoêç gospodarcza Poniatowa, ul. Kraczewicka Jadwiga S otwiƒska Biuro Rachunkowo-Podatkowe dzia alnoêç gospodarcza Pu awy, ul. 3 Maja 8/ Janusz Dargiewicz Zak ad Us ug Finansowo- -Ksi gowych BILANS dzia alnoêç gospodarcza Pu awy, ul. Ko àtaja 11/ Ryszard Karasiƒski dzia alnoêç gospodarcza Pu awy, ul. Olszewskiego 3/ Przedsi biorstwo Us ug Finansowo-Ksi gowych PORTOS spó ka z o.o Pu awy, ul. Polna 15/ Jan Chabros Badanie Bilansów dzia alnoêç gospodarcza Âwidnik, ul. Polna Waldemar Czarnecki Kancelaria Us ug Finansowo- -Ksi gowych LIBRA dzia alnoêç gospodarcza Terespol, al. Marzeƒ Teresa WoÊ Biuro Us ug Finansowo-Ksi gowych Tomaszów Lubelski, dzia alnoêç gospodarcza ul. Broniewskiego Tadeusz Gorgol Biuro Us ug Rachunkowych Tomaszów Lubelski, EKSPERT dzia alnoêç gospodarcza ul. Króla Zygmunta 4/ Irena Mielniczuk Biuro Us ug Rachunkowych dzia alnoêç gospodarcza Tomaszów Lubelski, ul. S owicza Krystyna Knicha Biuro Us ug Finansowo-Ksi gowych Tomaszów Lubelski, REWIDENT dzia alnoêç gospodarcza ul. wirki i Wigury Boles aw Chilimoniuk dzia alnoêç gospodarcza Wohyƒ, Bezwola 10

14 Monitor Polski Nr Poz Zak ad Us ug Audytorskich i Rachunkowych ZamoÊç, GROLWIKO spó ka z o.o. ul. Hetmana J. Zamoyskiego 14/ Zespó Ekspertów Finansowych TEST spó ka z o.o ZamoÊç, ul. Kiliƒskiego W adys aw Rozmus Biuro RachunkowoÊci i Finansów EKSPERT w ZamoÊciu dzia alnoêç gospodarcza ZamoÊç, ul. Milejewa Przedsi biorstwo Us ugowe RACHMISTRZ spó ka z o.o ZamoÊç, ul. Promienna Marek B aszczak Biuro Us ug Audytorskich i Finansowo-Ksi gowych dzia alnoêç gospodarcza Zemborzyce Teresz. 72A, Konopnica Województwo lubuskie 397. ucja Szafraniec Biuro Obrachunkowe dzia alnoêç gospodarcza Bogdaniec, Je e Biuro Rachunkowe DARACH spó ka cywilna skrócona nazwa: S.C.DARACH Bytom Odrzaƒski, ul. Wybickiego Franciszek Buchowiecki Zespó Us ug RachunkowoÊci FRAB dzia alnoêç gospodarcza Dobiegniew, ul. Mickiewicza 28/ Biuro Doradztwa i Badania Sprawozdaƒ Finansowych Gorzów Wielkopolski, spó ka z o.o. pl. Jana Paw a II 14/ Krystyna Mila Zak ad Us ug dzia alnoêç gospodarcza Gorzów Wielkopolski, ul. Armii Ludowej 12/ AUDIT spó ka z o.o Gorzów Wielkopolski, ul. Armii Ludowej 12/ Jolanta Golon Biuro Us ug SZAFARZ dzia alnoêç Gorzów Wielkopolski, gospodarcza ul. Boh.Westerplatte 11/ Stanis aw Zieliƒski Biuro RachunkowoÊci dzia alnoêç Gorzów Wielkopolski, gospodarcza ul. Che moƒskiego 1A/ Biuro Us ug Bieg ych Rewidentów Stowarzyszenia Ksi gowych w Polsce Spó ka z o.o. GRUPA FINANS-SERVIS spó ka z o.o Gorzów Wielkopolski, ul. Chrobrego Kancelaria Bieg ych Rewidentów CDP spó ka z o.o Gorzów Wielkopolski, ul. CzereÊniowa Ryszarda Kutereba Biuro Ksi gowoêci i Podatków Gorzów Wielkopolski, Bako dzia alnoêç gospodarcza ul. CzereÊniowa Teresa Wylega a Biuro Obrachunkowe dzia alnoêç Gorzów Wielkopolski, gospodarcza ul. Dàbroszczyƒska Kancelaria Bieg ych Rewidentów Rectus spó ka z o.o Gorzów Wielkopolski, ul. Husarska Kazimiera Wroƒska Biuro Us ug Finansowo- -Ksi gowych dzia alnoêç gospodarcza Gorzów Wielkopolski, ul. Korczaka 1C/ Janusz Mania Biuro Ekonomiczne REWIZOR dzia alnoêç gospodarcza Gorzów Wielkopolski, ul. okietka Agencja Lingwar R.G. spó ka z o.o Gorzów Wielkopolski, ul. Mieszka I Krystyna Filary Biuro Us ugowe AUDYTOR Gorzów Wielkopolski, dzia alnoêç gospodarcza ul. Ogiƒskiego 6B/ Czes awa Kita Biuro Us ug Finansowo-Ksi gowych dzia alnoêç gospodarcza Gorzów Wielkopolski, ul. Spokojna Andrzej Rymarz dzia alnoêç gospodarcza Gorzów Wielkopolski, ul. Walczaka 43A/ Jan Bakalarz Us ugi Rachunkowo-Podatkowe dzia alnoêç gospodarcza Gubin, ul. Roosevelta 1/ Józef Wojciechowicz dzia alnoêç gospodarcza Krosno Odrzaƒskie, al.1 Maja 16/ Stefan Gebuza Biuro Us ug Ksi gowych dzia alnoêç gospodarcza Mi dzyrzecz, ul. Mickiewicza 2A/ BIURO AUDYTORSKIE I RACHUNKOWE D.W spó ka z o.o. skrócona nazwa: D.W sp.z o.o Mi dzyrzecz, ul. Poznaƒska Janusz uczak Biuro Podatkowo-Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza Nowa Sól, ul. Cha ubiƒskiego 5A/ Zdzis aw Gonia ZG-KONTO dzia alnoêç gospodarcza Nowa Sól, ul. Cicha 1B/ Helena Majorczyk dzia alnoêç gospodarcza Nowa Sól, ul. Dàbrowskiego 1A/2

15 Monitor Polski Nr Poz W odzimierz Buczak BWF Zak ad Us ug Finansowych dzia alnoêç gospodarcza Nowa Sól, ul. Konstytucji 3 Maja 24/ Marcin Andrzej Marciniec Badanie Bilansów i Ekspertyzy Finansowo-Ksi gowe dzia alnoêç gospodarcza Nowa Sól, ul. Królowej Jadwigi 24/ Boles awa Bydliƒska Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza Nowa Sól, ul. Sikorskiego 1/ Józef åwirko REWIDENT dzia alnoêç gospodarcza Nowa Sól, ul. Staszica 7D/ Anna Karolewicz Biuro Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza Nowa Sól, ul. XXX-lecia PRL 5F/ Anna Waszak Biuro Us ug Ksi gowo-podatkowych SIGMA dzia alnoêç gospodarcza Rzepin, ul. Chrobrego Janina Stoliƒska dzia alnoêç gospodarcza Rzepin, ul. Kolejowa Marian Rajewski Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza Siedlisko, ul. Nowosolska Maria Pietruszczak Biuro Konsultingowe DT-CT LECH dzia alnoêç gospodarcza Sieniawa arska, Osiedle Janusz Czernicki Zak ad RachunkowoÊci i Finansów dzia alnoêç gospodarcza Strzelce Krajeƒskie, ul. Drzyma y 1B/ Stefan Juszczyk Biuro Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza Sulechów, ul. Bankowa Stefan Zemleduch Biuro Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza Sulechów, ul. Okr na 11F/ Teresa Matyszczyk Biuro RachunkowoÊci dzia alnoêç gospodarcza Sulechów, ul. Âwierczewskiego Kancelaria Bieg ych Rewidentów AUXILIUM spó ka z o.o Sulechów, ul. Âwierczewskiego Antoni Kochanek dzia alnoêç gospodarcza Âwiebodzin, os.widok 1A/ Kancelaria Konsultingowa A.M. Hata a spó ka cywilna Âwiebodzin, ul. KoÊciuszki Krystyna Lier dzia alnoêç gospodarcza Âwiebodzin, ul. Nowa Irena Dzia oszewska Kancelaria Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza Âwiebodzin, ul. Pi sudskiego 4A 441. Biuro Us ug Finansowo-Ksi gowych DEBET spó ka z o.o Zielona Góra, pl.pocztowy Biuro Ekspertyz i Konsultingu spó ka z o.o Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte Irena Maria Jasiƒska IRENA Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza Zielona Góra, ul. Chopina 11/ Firma Auditingu i RachunkowoÊci FAIR spó ka z o.o Zielona Góra, ul. Ciesielska 10/ Zbigniew Marchelewski EKSPERT-CONSULTING dzia alnoêç gospodarcza Zielona Góra, ul. Dàbrowskiego 41A 446. Centrum Us ug Finansowo-Ksi gowych spó ka z o.o Zielona Góra, ul. dr.pieni nego Zygmunt åwik Biuro Us ug Ksi gowych dzia alnoêç Zielona Góra, gospodarcza ul. M. Sk odowskiej-curie 11/ Andrzej Najdora Biuro Doradztwa i RachunkowoÊci RAFIKS dzia alnoêç gospodarcza Zielona Góra, ul. Nagietkowa Irena Go aszewska dzia alnoêç gospodarcza Zielona Góra, ul. Olchowa Danuta Ignatowicz DEKRET Biuro Us ug Finansowo-Ksi gowych dzia alnoêç gospodarcza Zielona Góra, ul. Osiedlowa 28/ Helena Nowaczyk BIURO RACHUNKOWE HELENA dzia alnoêç gospodarcza Zielona Góra, ul. Struga Krystyna Urbaniak dzia alnoêç gospodarcza Zielona Góra, ul. Strzelecka 11/ Ryszard Pietrowski KANCELARIA BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza Zielona Góra, ul. Szmaragdowa Wies awa Wróbel BIURO RACHUNKOWE WRÓBEL dzia alnoêç gospodarcza Zielona Góra, ul. Urszuli Liliana Bajda Biuro Doradztwa i Us ug Ksi gowych Zielona Góra, Zacisze, EMBIKO dzia alnoêç gospodarcza ul. Agrestowa 29/ Bronis aw Faszczowy Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza agaƒ, ul. Libelta 3/ Maria Gra yna Kuchnowska dzia alnoêç gospodarcza agaƒ, ul. Rynek 2

16 Monitor Polski Nr Poz Jacek Zembaty dzia alnoêç gospodarcza ary, ul. Paderewskiego 72/ Krzysztof Powàska Biuro Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza ary, ul. Podchorà ych 9A 460. Bogdan Franke PROFIT Zak ad RachunkowoÊci dzia alnoêç gospodarcza ary, ul. S.Okrzei 49G/ Jacek Wegner Audytor - Doradztwo Podatkowe i Finansowe Bieg y Rewident dzia alnoêç gospodarcza ary, ul. Teligi 8 Województwo ódzkie 462. Kazimiera Wolicka Kancelaria Rewidencka Re Fin dzia alnoêç gospodarcza Aleksandrów ódzki, ul. 11 Listopada Ryszard Stoszek Biuro Us ug Finansowo-Ksi gowych LEGE ARTIS dzia alnoêç gospodarcza Andrespol, ul. Urocza Regina Paw owska Biuro Rachunkowe AUDYTOR dzia alnoêç gospodarcza Be chatów, ul. Przemys owa Krystyna Âwidnicka-Mirowska Biuro SALDO dzia alnoêç gospodarcza Bia a Rawska, ul. Mickiewicza 20/ Barbara Furmaniak AUDIT Biuro Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza B aszki, ul. Pu askiego W adys aw Kubicki Biuro Bieg ego Rewidenta FK dzia alnoêç gospodarcza Brzeziny, ul. Tulipanowa Helena Bakota Biuro Rachunkowe bieg y rewident dzia alnoêç gospodarcza G owno, ul. Kiliƒskiego 1A 469. Teresa Szewczyk BIURO RACHUNKOWE DORADZTWO PODATKOWE dzia alnoêç gospodarcza G owno, ul. Kolejowa Biuro Obs ugi Finansowej i Ksi gowej spó ka cywilna Gomunice, ul. Krasiƒskiego 46/ Firma Audytorska SZUSTAK spó ka z o.o Klonowa, Lipicze Bogdan Kowalczyk Gabinet Bieg ej Rewizji PRO-FIS dzia alnoêç gospodarcza Konstantynów, ul. Pi sudskiego 16/ Anna Matuszak Biuro Us ug RachunkowoÊci dzia alnoêç gospodarcza Kutno, ul. Boles awa Chrobrego 6/ Hanna W odarczyk Zak ad Us ug Audytorsko- -Konsultingowych INTERIM MA dzia alnoêç gospodarcza Kutno, ul. Dàbrowskiego 6/ Zdzis aw Kmito Kancelaria Ksi gowa dzia alnoêç gospodarcza Kutno, ul. Konarskiego Teresa Tec aw Biuro Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza Kutno, ul. Przemys owa 11/ Irena Matuszak dzia alnoêç gospodarcza Kutno, ul. Reja 4/ Barbara Stypulska Biuro Doradztwa Finansowego REWIST dzia alnoêç gospodarcza Kutno, ul. Wojska Polskiego 8/ Wanda Kornacka BIURO FINANSOWE dzia alnoêç gospodarcza czyca, ul. Dominikaƒska Kancelaria Ksi gowa BILANS spó ka z o.o czyca, ul. M. Konopnickiej Biuro Obrachunkowe Cecylia Kuzera i Jan Kurczewski spó ka cywilna czyca, ul. Sienkiewicza Zofia Bo ena Moczulska BIZ dzia alnoêç gospodarcza owicz, ul. Stanis awskiego 25A 483. Wac aw Zygadliƒski Kancelaria Dyplomowanego Bieg ego Ksi gowego Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza ódê, al. KoÊciuszki 29/ ETL ÓDè SPÓ KA BIEG YCH REWIDENTÓW spó ka z o.o ódê, al. KoÊciuszki 80/82 lok Barbara Cwanek- asecka Kancelaria Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza ódê, al. Pi sudskiego BDB-Ltd. Biuro Us ug Finansowo-Ksi gowych spó ka z o.o ódê, pl. Zwyci stwa mgr Stanis aw Tracz Kancelaria Rewidencka dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. 11 Listopada 87/30

17 Monitor Polski Nr Poz Biuro Bieg ych Rewidentów ELMA-AUDIT spó ka z o.o ódê, ul. 28 Pu ku Strzelców Kan Kancelaria Bieg ych Rewidentów PolAudit spó ka z o.o ódê, ul. A. Struga Wies aw Lamek Bieg y Rewident Kancelaria dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Adwentowicza 1/ Barbara Kumor Kancelaria RachunkowoÊci dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Bartoka 9/ Alicja amiƒska Kancelaria Ksi gowa Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Bartoka Beli 9/ mgr Maria Wach BIURO BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Belgijska Micha Kulejowski Biuro Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Bratys awska 21/ Anna Galos-Bujnowicz MIRAN Biuro Us ug Ksi gowych dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Brukowa INTERIM ML Audytorsko-Konsultingowa spó ka cywilna ódê, ul. Chryzantem 6/ Halina Szeliga dzia alnoêç gospodarcza skrócona nazwa: REWIKS ódê, ul. Czajkowskiego 2/ Iwona Staƒczyk PROFIT Kancelaria Rachunkowa dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Demokratyczna Biuro Us ug i Porad Ksi gowych Debet spó ka z o.o ódê, ul. Drewnowska 9/ Jadwiga Machnicka CYFRA-BAD Biuro Rachunkowo-Rewizyjne dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Dywizjonu Zofia U amek BIURO RACHUNKOWE dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Eugeniusza 16A 502. Alina Folwarska-Jasiƒska Kancelaria Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Franciszkaƒska 104/ Irena Sosnowska IRSON Biuro Rachunkowe Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. G.Morcinka 4/ Firma Weryfikacyjno-Obrachunkowa WERBIL spó ka z o.o ódê, ul. Gdaƒska U-FIN Biuro Audytorskie i Rachunkowe Stowarzyszenia Ksi gowych w Polsce spó ka z o.o. GRUPA FINANS-SERVIS spó ka z o.o ódê, ul. Gdaƒska BIURO BIEG YCH REWIDENTÓW AUDYT-BIL spó ka z o.o. skrócona nazwa: AUDYT-BIL Sp. z o.o ódê, ul. Gdaƒska mgr Krystyna Piotrowska Kancelaria RachunkowoÊci Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Gdaƒska 91/ Jadwiga Kowalczyk Biuro Rachunkowo-Us ugowe dzia alnoêç gospodarcza skrócona nazwa: IGA ódê, ul. Gorkiego 19/ Leon Skóra Biuro Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Gorkiego 59/ Marek Turek REWIDENT Biuro Us ug Rachunkowych dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Guba ówka Wies awa Kabat Kancelaria Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. J. Che moƒskiego 12/ Tadeusz Jatczak Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. J. Dàbrowskiego 44/ Alina K os BBR-Biuro Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza skrócona nazwa: BBR- ódê ódê, ul. J.Popie uszki 27/ mgr Helena Wojewódzka Firma AUDYTOR dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Jana 1/ FOLIO spó ka z o.o ódê, ul. Kad ubka 21/29 m AUDITIO spó ka z o.o ódê, ul. Kolarska Jadwiga MyÊliwiec IGA Kancelaria Audytorska dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Komunardów 2C/ Jerzy Markiewicz BIURO BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Kopciƒskiego 32/ Biuro Obs ugi Przedsi biorczoêci spó ka z o.o ódê, ul. kpt.s.pogonowskiego 51

18 Monitor Polski Nr Poz Kancelaria Bieg ych Rewidentów Pruska i Wspólnicy spó ka z o.o ódê, ul. Leszczyƒskiej 4/ Leonarda Wasilewska dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Limanowskiego Tadeusz Smorawski dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Lniana 6/ Jolanta Bojanowska Kancelaria Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Lodowa 58/ Jadwiga Adamczewska WER BIURO RACHUNKOWE dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. agiewnicka 54/ Jan Jarosiƒski dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. agiewnicka 89A/ Henryk Efenberger AUDITOR dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. anowa 2/48 bl Zofia Piro OMEGA Biuro Ksi gowe dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. àczna 28/ Zdzis aw Witulski Biuro Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. àkowa Gracjan Olczak BRB Biuro Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Miedziana 13/ Wanda Chyba dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. M ynarska 45/ Anna Stelmasiak Biuro Rachunkowe Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Mochnackiego 9/13 m OÊrodek Badaƒ i Wdro eƒ Przemys owych ORGANIZATOR spó ka z o.o ódê, ul. Murarska 7/ Lucyna Szczepaniak dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Narutowicza 55/ Aleksandra Rodziewicz KANCELARIA KSI GOWA dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Nastrojowa 77/ Boles aw Malec KANCELARIA BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Norwida 8/10 m Kazimierz Szewczyk RACH-FIN Firma Audytorsko- -Konsultingowa dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Obywatelska Wanda Kierpal Buchalter Biuro Rachunkowe Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Obywatelska 69/ EKO-BILANS spó ka z o.o ódê, ul. P.O.W. 29/ mgr Anna Jatczak SALDO Biuro Rachunkowe Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Pasieczna 2/6 m INTEGRAL AUDIT & FINANCE Przedsi biorstwo Audytorskie spó ka z o.o ódê, ul. Piotrkowska 148/ Maria Olczak STORNO Kancelaria Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Piotrkowska Jerzy Dobiƒski US UGI KSI GOWE I PODATKOWE BIURO BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Piotrkowska Izabella Âwitalska Kancelaria Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Podmiejska 16A/ Janina Âwiecimska Biuro Rachunkowe Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Polesie 21/ Miros awa Ma achow-lasota ABAKUS Kancelaria Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Pomorska 70/ Teresa Walczykiewicz dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Prze ajowa 19/ PROFIN Agencja Us ug Rachunkowych, Audytingowych i Doradztwa spó ka z o.o ódê, ul. Rewolucji 1905 r Kancelaria Bieg ych Rewidentów NEO STUDIO spó ka z o.o ódê, ul. Rewolucji 1905 r Maria Koz owska BIURO RACHUNKOWE BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Rojna 56/ Eugenia Mazur Kancelaria Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Rozwojowa Zdzis awa Dàbrowska KANON Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Rzgowska CONSAUDIT spó ka z o.o ódê, ul. Rzgowska 17A 553. BAX spó ka z o.o ódê, ul. Sienkiewicza 101/ Halina Ma ecka dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Sienkiewicza 29/ PARTNER Doradztwo Finansowe spó ka z o.o ódê, ul. Sienkiewicza 47

19 Monitor Polski Nr Poz Maria Brendzel REWIDENT Biuro rachunkowo- -audytorskie dzia alnoêç gospodarcza skrócona nazwa: Biuro REWIDENT ódê, ul. Stefana 2A/ Ryszard Potargowicz KANCELARIA KSI GOWO- -PODATKOWA BIEG Y REWIDENT dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Sterlinga Seweryna 27/ Stanis aw Osiecki RACH-MAT BIURO BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Studziƒskiego 74/ Cecylia Petryniak Kancelaria Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Sztaudyngera Biuro Bieg ych Rewidentów CORIA spó ka z o.o ódê, ul. Êw.Teresy Biuro Bieg ych Rewidentów spó ka z o.o ódê, ul. Targowa 55/ Edward Indraszczyk BIURO BIEG EGO REWIDENTA dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Tatarakowa 15/ Grzegorz Matuszewski BIURO KSI GOWOÂCI dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Tramwajowa 19/ Wn-Ma spó ka z o.o ódê, ul. Traugutta 21/ PROVIDUM Us ugi Ksi gowe i Powiernicze spó ka akcyjna ódê, ul. Traugutta Weksel spó ka cywilna ódê, ul. Tuwima 17/ INTERKON-AUDIT Przedsi biorstwo Audytorsko- -Konsultingowe spó ka z o.o ódê, ul. Tuwima 22/ W adys aw Bartyzel BILANS-B Kancelaria Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. W. ukasiƒskiego 3/ Biuro 220 spó ka cywilna ódê, ul. Wigury Jerzy Szargot SZA-MA Kancelaria Rewidencka dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Wolborska 3/ Bogumi Kurek AUDYTORACH Us ugi Ksi gowe i Weryfikacja Bilansów dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Wyszyƒskiego Stefana 9/ Teresa Wojtalik-Mizera PROFIT Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza ódê, ul. Zak adowa 49/ CROSS spó ka z o.o ódê, ul. Z ocieniowa Kancelaria Bieg ych Rewidentów CONSILIA AUDIT POLONIA spó ka z o.o ódê, ul. eromskiego Stanis awa Rudzka Przedsi biorstwo Us ugowe Bilanser dzia alnoêç gospodarcza Opoczno, ul. Kwiatowa 40/ Józef Czy ewski US UGI RACHUNKOWE BIREW dzia alnoêç gospodarcza skrócona nazwa: Józef Czy ewski BIREW Opoczno, ul. Staromiejska Józef Miros aw Olczak Biuro Us ug Finansowo- -Ksi gowych RACH-MIR dzia alnoêç gospodarcza Ozorków, ul. gen. Sikorskiego 28/ Wies awa Wojciechowska dzia alnoêç gospodarcza Pabianice, ul. Dobra 5A 579. Miros awa Sulej Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza Pabianice, ul. Konopnickiej Barbara Wojtaszek Biuro Rachunkowe AGBA dzia alnoêç gospodarcza Pabianice, ul. Mokra 12/ REWIDENT spó ka z o.o Pabianice, ul. Partyzancka HAL-JAK Obs uga Finansowo-Ksi gowa Piotrków Trybunalski, spó ka z o.o. ul. Dàbrowskiego Irena Dziomdziora Kancelaria Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza Piotrków Trybunalski, ul. Ja owcowa 1/ Krzysztof Jab oƒski Ekspert Biuro Obrachunkowo- -Podatkowe dzia alnoêç gospodarcza Piotrków Trybunalski, ul. M ynarska Danuta Oczkowska dzia alnoêç gospodarcza Piotrków Trybunalski, ul. Szkolna 60/ AUDYTING spó ka cywilna Radomsko, ul. Komuny Paryskiej Teresa Tatara BIURO BIEG EGO REWIDENTA TAT-FIN dzia alnoêç gospodarcza Radomsko, ul. Ogrodowa Biuro Bieg ych Rewidentów RAV-FIN spó ka z o.o Rawa Mazowiecka, ul. Krakowska Leonard Matysiak Kancelaria Us ug Finansowo- -Ksi gowych dzia alnoêç gospodarcza Rawa Mazowiecka, ul. Prusa 43

20 Monitor Polski Nr Poz Maria Jasiewicz Biuro Rachunkowe dzia alnoêç gospodarcza Sieradz, ul. Jana Paw a 12/ Przedsi biorstwo Konsultingowo-Audytingowe MENOS spó ka z o.o Sieradz, ul. P.O.W Alicja Kazek Kancelaria Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza Sieradz, ul. POW Barbara Bartosik dzia alnoêç gospodarcza Skierniewice, Strobów nr Alicja Jaworsky BIURO US UG FINANSOWO- -KSI GOWYCH dzia alnoêç gospodarcza Skierniewice, ul. Cicha Zofia Flis-Zysiak BIURO BIEG EGO REWIDENTA WIDOK I dzia alnoêç gospodarcza Skierniewice, ul. mjr Sucharskiego 8/ Danuta Bielicka Bieg y Rewident dzia alnoêç gospodarcza Skierniewice, ul. Mszczonowska 23/ Lucyna Maria Bia ek Bieg y Rewident dzia alnoêç gospodarcza Skierniewice, ul. Mszczonowska 38/ Kazimierz Kichiƒski Biuro Us ug Finansowych DORAFIN dzia alnoêç gospodarcza Skierniewice, ul. Norwida 4/ Wanda Petrykowska dzia alnoêç gospodarcza Skierniewice, ul. Sobieskiego 13/ Biuro Bieg ych Rewidentów i Doradców Finansowych SKIERFIN spó ka z o.o Skierniewice, ul. Sobieskiego 55/69 m Zespó Bieg ych Rewidentów WIDOK-II spó ka z o.o Skierniewice, ul. Witkacego Henryka Zawadzka BIURO US UG AUDYTORSKICH I RACHUNKOWYCH WOKANDA dzia alnoêç gospodarcza Skierniewice, ul. Witkacego Halina Gajewska dzia alnoêç gospodarcza Skierniewice, ul. Wojska Polskiego Janina Zieliƒska ENDRIX Biuro Us ug Finansowo- -Ksi gowych dzia alnoêç gospodarcza Skierniewice, ul. Zielna 12A 605. Ewa Janiak dzia alnoêç gospodarcza Skierniewice, ul. Zio owa Mieczys aw Marczak Biuro Us ug Rachunkowych dzia alnoêç gospodarcza Szadek, ul. Piotrkowska Zespó Bieg ych Rewidentów WIM-EX Tomaszów Mazowiecki, spó ka cywilna pl. KoÊciuszki 2/ Wies awa Po yczka Kancelaria Bieg ego Rewidenta Tomaszów Mazowiecki, dzia alnoêç gospodarcza ul. G owackiego 35/37 m Wanda Sobór Biuro Rachunkowo-Podatkowe Tomaszów Mazowiecki, Kancelaria Rewidencka dzia alnoêç gospodarcza ul. Graniczna 19/ Marian Rogalski dzia alnoêç gospodarcza Tomaszów Mazowiecki, ul. I. MoÊcickiego Zespó Ekspertów Finansowych FIN-EX spó ka z o.o Tomaszów Mazowiecki, ul. Pi sudskiego Wies awa Boƒczyk ALMAR dzia alnoêç gospodarcza Tomaszów Mazowiecki, ul. Zielona mgr Jolanta Kapral-Józala Kancelaria rachunkowo- -podatkowa bieg ego rewidenta dzia alnoêç gospodarcza skrócona nazwa: Kancelaria rachunkowa J.Kapral-Józala Wieluƒ, os. Stare Sady 31/ Zbigniew Zalejski Biuro Konsultingu Ekonomicznego i Finansowo-Ksi gowego BILANS dzia alnoêç gospodarcza Wieluƒ, ul. Cz stochowska 59E 615. Biuro Bieg ych Rewidentów INFO-RON Z. ab dzka i Spó ka spó ka cywilna Wieluƒ, ul. ks. Jerzego Popie uszki Bo ena Trzeciakiewicz FIRMA AUDYTORSKO- -KONSULTINGOWA dzia alnoêç gospodarcza Wieluƒ, ul. Sieradzka Ma gorzata Siorek Kancelaria Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza Wieluƒ, ul. Warszawska Kazimierz Furman dzia alnoêç gospodarcza Zduƒska Wola, ul. Kobusiewicza Maria Pawlak Biuro Rachunkowe Doradztwa Finansowo-Podatkowego dzia alnoêç gospodarcza Zduƒska Wola, ul. aska 93/ Bo ena Pustelnik Kancelaria Bieg ego Rewidenta dzia alnoêç gospodarcza Zduƒska Wola, ul. Ogrodowa 22/ Bo ena Gasik BIURO US UG FINANSOWO- -KSI GOWYCH dzia alnoêç gospodarcza Zduƒska Wola, ul. Reja 11B 622. Stanis awa Pucek dzia alnoêç gospodarcza Zgierz, ul. Bazylijska 39C

Okladzia_sama2 8/17/06 8:32 PM Page 1 MI DZYNARODOWA LEGITYMACJA STUDENCKA ISIC

Okladzia_sama2 8/17/06 8:32 PM Page 1 MI DZYNARODOWA LEGITYMACJA STUDENCKA ISIC Okladzia_sama2 8/17/06 8:32 PM Page 1 MI DZYNARODOWA LEGITYMACJA STUDENCKA ISIC INFORMATOR 2006/2007 WWW.ISIC.PL Almatur_2006_OK_GLOWNY 8/17/06 7:38 PM Page 2 Almatur_2006_OK_GLOWNY 8/17/06 7:39 PM Page

Bardziej szczegółowo

Monitor Polski Nr 51 1680 Poz. 708 i 709 OG OSZENIE PRZEWODNICZÑCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 24 sierpnia 2005 r.

Monitor Polski Nr 51 1680 Poz. 708 i 709 OG OSZENIE PRZEWODNICZÑCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 24 sierpnia 2005 r. Monitor Polski Nr 51 1680 Poz. 708 i 709 708 OG OSZENIE PRZEWODNICZÑCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 24 sierpnia 2005 r. o mo liwoêci uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

Bardziej szczegółowo

Informacja o przedsiębiorcach i przedsiębiorcach zagranicznych, którzy przy wykonywaniu czynności na rzecz Banku BPH uzyskują dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową (zgodnie z art. 6a-6d ustawy

Bardziej szczegółowo

"AKURAT"- NIERUCHOMOŚCI Czudy Jacek 86-300 GRUDZIĄDZ, UL. GENERAŁA KUSTRONIA 11/21

AKURAT- NIERUCHOMOŚCI Czudy Jacek 86-300 GRUDZIĄDZ, UL. GENERAŁA KUSTRONIA 11/21 Lista przedsiębiorców i przedsiębiorców zagranicznych, o których mowa w art. 6a ust. 1 i 7 Prawa bankowego, którzy przy wykonywaniu czynności na rzecz Euro Bank S.A., uzyskują dostęp do informacji chronionych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2012 r. Pozycja 12

Warszawa, dnia 27 marca 2012 r. Pozycja 12 Warszawa, dnia 27 marca 2012 r. Pozycja 12 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia zmian danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A. ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa Infolinia +48 (22) 203 03 03 Fax +48 (32) 661 14 04 Internet www.noblebank.

Getin Noble Bank S.A. ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa Infolinia +48 (22) 203 03 03 Fax +48 (32) 661 14 04 Internet www.noblebank. Lista przedsiębiorców lub przedsiębiorców zagranicznych, o których mowa w art. 6a ust. 1 i 7 Prawa bankowego, którzy przy wykonywaniu czynności na rzecz Getin Noble Bank S.A., uzyskują dostęp do informacji

Bardziej szczegółowo

Informacja o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych

Informacja o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych Informacja o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych Przedsiębiorca Siedziba przedsiębiorcy NIP BRE Bank SA ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa 5260215088 BRE CENTRUM OPERACJI Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Informacja o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych. Przedsiębiorca Siedziba Przedsiębiorcy NIP

Informacja o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych. Przedsiębiorca Siedziba Przedsiębiorcy NIP Informacja o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych Przedsiębiorca Siedziba Przedsiębiorcy NIP Biuo Rachunowe MAGA Małgorzata Kuczynko Boya-Żeleńskiego 28, 15-198 Białystok 5421514733 Neo

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wykonujących czynności na rzecz Alior Bank S.A.

Wykaz przedsiębiorców wykonujących czynności na rzecz Alior Bank S.A. Wykaz przedsiębiorców wykonujących czynności na rzecz. Zgodnie z art. 111 ust. 1 Prawa Bankowego informujemy o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych wykonujących czynności na rzecz. Lp. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY. wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Zwanych dalej Partnerem, w ofercie Raty za 1% miesięcznie, zwanej dalej Ofertą.

REGULAMIN OFERTY. wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Zwanych dalej Partnerem, w ofercie Raty za 1% miesięcznie, zwanej dalej Ofertą. REGULAMIN OFERTY 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady, na jakich odbywa się udzielanie kredytu konsumenckiego przez Organizatora za pośrednictwem:

Bardziej szczegółowo

ANDRYCHÓW KRAKOWSKA 83

ANDRYCHÓW KRAKOWSKA 83 NAZWA APTEKI MIASTO ULICA E-FARM.PL SPÓŁKA CYWILNA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI RĄBIEŃ U. PAŃSKA 14 APTEKA PRZY POLOMARKECIE ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI PIŁSUDSKIEGO 2/4 APTEKA MGR FARM. B. KUNIKOWSKA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 LISTA AUTORYZOWANYCH SKLEPÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W LOTERII

ZAŁĄCZNIK NR 1 LISTA AUTORYZOWANYCH SKLEPÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W LOTERII ZAŁĄCZNIK NR 1 LISTA AUTORYZOWANYCH SKLEPÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W LOTERII LP NAZWA ULICA MIASTO KOD POCZTOWY SIECI HANDLOWE 1 CARREFOUR UL. 10 MARCA 2 BOLESŁAWIEC 59 700 2 CARREFOUR UL. FORDO]SKA 141 BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

SZKÓ WY SZYCH 2008. Najlepsi w wyêcigu. po presti RANKING. EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y

SZKÓ WY SZYCH 2008. Najlepsi w wyêcigu. po presti RANKING. EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y MATURA STUDIA ÂWIAT RANKING www.perspektywy.pl po presti NR 05 (102) MAJ INDEKS 336149 CENA 6 z (w tym VAT 7%) Najlepsi w wyêcigu

Bardziej szczegółowo

Lista uprawnionych lekarzy do przeprowadzania badań w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Lista uprawnionych lekarzy do przeprowadzania badań w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Lista uprawnionych lekarzy do przeprowadzania badań w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. L.p. nr ewidencyjny imię i nazwisko adres jednostki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

nr 04 (54) Kwiecieñ 2014

nr 04 (54) Kwiecieñ 2014 nr 04 (54) Kwiecieñ 2014 miesiêcznik bezp³atny - nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Wywiad z Prezydentem S³awomirem Pajorem Bêd¹ nowe chodniki Plac zabaw z marzeñ ju nied³ugo strona 4-5 strona 3

Bardziej szczegółowo

Bankomaty, w których klienci PLUS BANK S.A. mogą zmienić PIN swojej karty

Bankomaty, w których klienci PLUS BANK S.A. mogą zmienić PIN swojej karty województwo miasto ulica dostepność dolnośląskie Bielany Wrocławskie Wrocławska 7 24 h dolnośląskie Bielawa 1-go Maja 34 24 h dolnośląskie Bielawa Berlinga 44 24 h dolnośląskie Bielawa pl. Wolności 5 24

Bardziej szczegółowo

Earnings before interests and taxes (EBIT) Profit before income tax Financial Costs Net profit (loss) Assets Current Assets Inventories

Earnings before interests and taxes (EBIT) Profit before income tax Financial Costs Net profit (loss) Assets Current Assets Inventories year krs Revenues Other Operating Revenues financial revenues Earnings before interests and taxes (EBIT) Profit before income tax Financial Costs Net profit (loss) Assets Current Assets Inventories short-term

Bardziej szczegółowo

OIRP Bydgoszcz 24 września Kancelaria Radcy Prawnego ul. Kcyńska 45 pok.34 (budynek PUMAK) 12.00-17.00Szubin

OIRP Bydgoszcz 24 września Kancelaria Radcy Prawnego ul. Kcyńska 45 pok.34 (budynek PUMAK) 12.00-17.00Szubin Data Miejsce Ulica Godziny Miasto uwagi OIRP Białystok 22-26 września sąd rejonowy ul. Mickiewicza 10.00-15.00Białystok OIRP Białystok 22-26 września siedziba Izby ul. Przejazd 2a 14.30-18.00Białystok

Bardziej szczegółowo

Zakres powierzonych czynności. Nazwa Adres NIP Regon

Zakres powierzonych czynności. Nazwa Adres NIP Regon Lista przedsiębiorców, którzy w imieniu i na rzecz Getin Noble Bank S.A. pośredniczą w wykonywaniu niektórych czynności bankowych lub wykonują czynności faktyczne wg stanu na dzień 31.03.2013 r. Zakres

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Biuro Maklerskie Alior Banku S.A.

Enter Air S.A. Biuro Maklerskie Alior Banku S.A. Enter Air S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres Al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

LAUREACI KRAJOWI. s. 4

LAUREACI KRAJOWI. s. 4 LAUREACI KRAJOWI Jury Konkursu przyznało następujące nagrody krajowe zarówno w kategorii testu jak i prac indywidualnych we wszystkich kategoriach wiekowych. Laureaci testu: Adept: I nagroda: Justyna Wielgosz

Bardziej szczegółowo

Xxxxx - salon posiada ofertę dodatków wyposażenia wnętrz. LP Nazwa salonu Miejscowość Ulica Telefon pon-pt sobota niedziela

Xxxxx - salon posiada ofertę dodatków wyposażenia wnętrz. LP Nazwa salonu Miejscowość Ulica Telefon pon-pt sobota niedziela MEBLE bez VAT - CZERWIEC 2013 Czas trwania promocji : 2013-06-07 / 2013-06-11 Xxxxx - salon posiada ofertę dodatków wyposażenia wnętrz Godziny otwarcia salonu LP Nazwa salonu Miejscowość Ulica Telefon

Bardziej szczegółowo

Promocja ważna od 25 listopada do 24 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów. 5,99 3,99 33% taniej 189,00 149,00. - porcelana w kolorze

Promocja ważna od 25 listopada do 24 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów. 5,99 3,99 33% taniej 189,00 149,00. - porcelana w kolorze ZIMOWE obniżki cenowe Promocja ważna od listopada grudnia0 0 r. lub Promocja ważna od listopada dodogrudnia lub do dowyczerpania wyczerpaniazapasów. zapasów. 699, 9,- 9, 9,- 0 PROM OCJA do % na wybra ny

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała Śląskie ul. Sobieskiego 83 Usługi Finansowe 9.00-17.00 43-300 Bielsko-Biała Śląskie ul. Żywiecka 142a USŁUGI FINANSOWE - PART- NER BPH

Bielsko-Biała Śląskie ul. Sobieskiego 83 Usługi Finansowe 9.00-17.00 43-300 Bielsko-Biała Śląskie ul. Żywiecka 142a USŁUGI FINANSOWE - PART- NER BPH Lista POK Miejscowość Województwo Adres Nazwa Godziny otwarcia Kod pocztowy Aleksandrów Łódzki Łódzkie ul. Wojska Polskiego 3 Sztuka Stołu 95-070 Augustów Podlaskie ul. Kopernika 4 P.H.U. AKSEL 9.00-18.00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI SATYSFAKCJA GWARANTOWANA MIO 2014 1. DEFINICJE

REGULAMIN PROMOCJI SATYSFAKCJA GWARANTOWANA MIO 2014 1. DEFINICJE REGULAMIN PROMOCJI SATYSFAKCJA GWARANTOWANA MIO 2014 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje oznaczają: a. Promocja Promocja Satysfakcja gwarantowana Mio 2014, b. Organizator

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/23/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/23/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/23/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Szczecinie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ JAKOŚCI

CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ JAKOŚCI W CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ JAKOŚCI W DIAGNOSTYCE MIKROBIOLOGICZNEJ 00-725 Warszawa, ul. Chełmska 30/34, tel. (22) 841 58 34, tel./fax (22) 851-52-22 www.polmikro.edu.pl e-mail: polmicro@cls.edu.pl; e-mail:

Bardziej szczegółowo

cenie! 999,- 290,- ceny promocja super! w super super super okazja 499,- 1269,- meble wszystkich pokoleń NOWOŚĆ 789,-

cenie! 999,- 290,- ceny promocja super! w super super super okazja 499,- 1269,- meble wszystkich pokoleń NOWOŚĆ 789,- promocja oferta promocyjna ważna od 23.07.2010 do 14.08.2010 r. www.brw.com.pl www.brw.com.pl www.brw.com.pl meble wszystkich pokoleń R058/01.07.10/BRW półka podświetlana diodami LED NOWOŚĆ cenie! w super

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI zapłać BLIKIEM i odbierz prezent

REGULAMIN PROMOCJI zapłać BLIKIEM i odbierz prezent REGULAMIN PROMOCJI zapłać BLIKIEM i odbierz prezent 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w promocji prowadzonej pod nazwą zapłać BLIKIEM i odbierz prezent, której celem jest promocja płatności

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego - Lista POK Oferującego

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego - Lista POK Oferującego Wykaz Punktów SprzedaŜy Uczetników Konsorcjum przyjmujących zapisy na akcje spółki Energa od Inwestorów Indywidualnych posiadających PESEL Dom Maklerski PKO Banku Polskiego - Lista POK Oferującego Adres

Bardziej szczegółowo