Regulamin konkursu 50 lat golarek Panasonic

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu 50 lat golarek Panasonic"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu 50 lat golarek Panasonic 1. Warunki ogólne. 1.1 Organizatorem konkursu 50 lat golarek Panasonic, zwanego dalej Konkursem, jest Agencja Reklamowa DSK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czardasza Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 1.3 Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która spełni warunki określone w niniejszym regulaminie. 1.4 Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy organizatora oraz Panasonic Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jak również członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe. 1.5 Dokonanie przez uczestnika Konkursu zgłoszenia, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu, uważane jest za zgodę uczestnika Konkursu na postanowienia regulaminu. 1.6 Organizator zapewnia, iż zebrane przez niego w ramach Konkursu dane osobowe będą zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. 1.7 Tekst regulaminu Konkursu dostępny będzie przez cały czas jego trwania, do wglądu, w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 14 listopada 2005r. do dnia 4 lutego 2007r., zaś promocyjna sprzedaż golarek marki Panasonic trwać będzie od dnia 14 listopada 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 2.1 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: dokonanie w okresie od dnia 14 listopada 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r. zakupu dowolnej golarki marki Panasonic oraz wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej przy użyciu karty aktywacyjnej numeru telefonu komórkowego, zwanej dalej Zgłoszeniem, zawierającej informacje, o których mowa w punkcie 2.2 niniejszego regulaminu, pod numer telefonu 7238 oraz zachowanie do dnia wydania nagrody przewidzianej w niniejszym regulaminie oryginał dowodu dokonania w okresie od dnia 14 listopada 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r. zakupu dowolnej golarki marki Panasonic, o której mowa w punkcie powyżej, zwanego dalej Dowodem zakupu, w postaci oryginalnego wydruku z kasy fiskalnej bądź oryginalnej faktury VAT wystawionej na rzecz uczestnika Konkursu, któremu przyznana została nagroda. 2.2 Do udziału w Konkursie zostaną zakwalifikowane wyłącznie Zgłoszenia o treści golarka, które dotrą pod numer telefonu, o którym mowa w punkcie 2.1 powyżej, do dnia 31 grudnia 2005r. 2.3 Po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia, uczestnikowi Konkursu przesłana zostanie przez organizatora, na numer telefonu z którego przesłano Zgłoszenie, krótka wiadomość tekstowa zawierająca pytanie konkursowe o treści Czy Panasonic od 50 lat produkuje golarki?, zwane dalej Pytaniem konkursowym. 2.4 Celem wzięcia udziału w Konkursie, uczestnik Konkursu zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na Pytanie konkursowe przesłane mu przez organizatora. Przesłanie odpowiedzi powinno nastąpić za pomocą krótkiej wiadomości tekstowej, zwanej dalej SMS, na numer telefonu wskazany w punkcie 2.1 powyżej, nie później niż do dnia 31 grudnia 2005r. Nieudzielenie odpowiedzi na Pytanie konkursowe Strona 1 z (7)

2 oznacza rezygnację uczestnika z udziału w Konkursie. Odpowiedź na Pytanie konkursowe, aby zostać uznana za ważną, powinna brzmieć w następujący sposób: - golarka tak lub - golarka nie. W przypadku gdy przesłana przez uczestnika odpowiedź na Pytanie konkursowe będzie zawierała inną treść niż wskazaną w zdaniu poprzednim, odpowiedź taka nie będzie brana przez organizatora pod uwagę i nie będzie brała udziału w Konkursie. 2.5 Uczestnikowi Konkursu, który udzieli nieprawidłowej odpowiedzi na Pytanie konkursowe, o którym mowa w punkcie 2.3 powyżej, przesyłana zostanie przez organizatora, na numer telefonu z którego przesłano Zgłoszenie, informacja, iż udzielona przez uczestnika odpowiedź jest nieprawidłowa i może on ponownie wziąć udział w Konkursie. 2.6 Uczestnikowi Konkursu, który udzieli poprawnej odpowiedzi na Pytanie konkursowe, przesyłane będą przez organizatora, na numer telefonu z którego przesłano Zgłoszenie, dwie kolejne krótkie wiadomości tekstowe: pierwsza wiadomość z informacją, iż przesłana odpowiedź na Pytanie konkursowe jest prawidłowa; druga wiadomość z informacją o możliwości wzięcia przez uczestnika udziału w drugiej części Konkursu, zwanej II częścią Konkursu, poprzez przesłanie hasła mającego na celu zareklamowanie golarki Panasonic, do którego uczestnik Konkursu będzie posiadał pełnię praw autorskich, zwanego dalej Hasłem. 2.7 Hasło, aby zostało uznane za ważne, musi składać się co najmniej z czterech znaków, ale nie więcej niż ze stu pięćdziesięciu pięciu znaków, z zastrzeżeniem iż znakiem jest także spacja. 2.8 Do udziału w Konkursie zostaną zakwalifikowane wyłącznie Hasła, które zostaną przesłane zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, za pomocą krótkiej wiadomości tekstowej o treści golarka [treść Hasła], na numer telefonu wskazany w punkcie 2.1 powyżej, nie później niż do dnia 31 grudnia 2005r. Krótka wiadomość tekstowa przesłana przez uczestnika Konkursu, zawierająca Hasło składające się z mniej niż czterech znaków lub więcej niż ze stu pięćdziesięciu pięciu znaków nie bierze udziału w Konkursie i uznana jest za nieważną. 2.9 Uczestnik Konkursu nie jest zobowiązany do wzięcia udziału w II części Konkursu. Nie przesłanie przez uczestnika Konkursu Hasła w terminie wskazanym w punkcie 2.8 powyżej, oznacza rezygnację uczestnika z udziału w II części Konkursu Uczestnikowi Konkursu, który przesłał Hasło w terminie wskazanym w punkcie 2.8 powyżej, spełniające wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie, przesyłana zostanie przez organizatora, na numer telefonu z którego przesłano Zgłoszenie, krótka wiadomość tekstowa zawierająca podziękowanie za udział w II części Konkursu Weryfikacji prawidłowości udzielonych odpowiedzi na Pytanie konkursowe oraz oceny najciekawszych Haseł dokonuje specjalnie w tym celu powołana trzyosobowa komisja, zwana dalej Komisją konkursową, o której mowa w punkcie 2.12 niniejszego regulaminu Komisja konkursowa dokonuje oceny Hasła oraz odpowiedzi udzielonych na Pytania konkursowe. Komisja konkursowa ma prawo do uznania za nieważne otrzymane przez organizatora SMS zawierające nieprawidłowe odpowiedzi na Pytania konkursowe lub nie zwierających żadnej odpowiedzi Decyzja Komisji, co do nagrodzenia uczestnika Konkursu, którego Hasło uznane zostało za najlepsze jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Strona 2 z (7)

3 2.14 Zgłoszenia i/lub SMS i/lub Hasła nie zawierające informacji wskazanych w niniejszym regulaminie, wypełnione niekompletnie, nie zawierające odpowiedzi lub zawierające błędną odpowiedź na Pytanie konkursowe, a także przesłane przez osoby niespełniające warunków określonych w niniejszym regulaminie są nieważne i nie biorą udziału w przyznaniu nagród W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości, czy uczestnik Konkursu spełnił wszystkie wymogi zawarte w niniejszym regulaminie, organizator ma prawo wstrzymać się z wydaniem nagrody, do czasu wykazania przez uczestnika Konkursu, iż spełnił on wszelkie warunki Konkursu Koszt dokonania jednego Zgłoszenia, przesłania SMS oraz Hasła wynosi 2,44 (dwa złote czterdzieści cztery grosze) złotych brutto za każdą krótką wiadomość tekstową W Konkursie nie biorą udziału uczestnicy, którzy przesłali Zgłoszenie i/lub SMS i/lub Hasło za pośrednictwem Internetu lub przesłali Zgłoszenie i/lub SMS i/lub Hasło w jakikolwiek inny sposób niż z użyciem karty aktywacyjnej numeru telefonu komórkowego Uczestnikowi Konkursu nie przysługują wobec organizatora jakiekolwiek roszczenia, jeżeli : Zgłoszenie i/lub SMS i/lub Hasło wysłane przez uczestnika Konkursu, nie dotrze lub dotrze z opóźnieniem na numer telefonu wskazany w punkcie 2.1 powyżej lub krótka wiadomość tekstowa wysyłana przez organizatora Uczestnikowi, nie dotrze lub dotrze z opóźnieniem do uczestnika Konkursu. 3. Klasyfikacja uczestników W przypadku uczestników, którzy udzielili poprawnej odpowiedzi na Pytanie konkursowe, organizator rejestrował będzie czas pomiędzy wysłaniem przez niego krótkiej wiadomości tekstowej zawierającej Pytanie konkursowe a otrzymaniem przez organizatora poprawnej odpowiedzi na Pytanie konkursowe, zwany dalej Czasem odpowiedzi Uczestnikom Konkursu, na podstawie Czasu odpowiedzi, przyznane zostaną miejsca od pierwszego do ósmego, przy czym uczestnikowi, którego Czas odpowiedzi będzie najkrótszy przyznane zostanie miejsce pierwsze. Przyznanie miejsc, o których mowa w zdaniu poprzednim, następowało będzie w każdym kolejnym tygodniu trwania Konkursu, liczonym od poniedziałku do niedzieli włącznie, z zastrzeżeniem iż ostatni tydzień obejmował będzie kolejne sześć dni kalendarzowych liczonych od poniedziałku do soboty włącznie Jeżeli więcej niż jeden uczestnik Konkursu będzie miał taki sam Czas odpowiedzi, który będzie uprawniał go do zajęcia miejsca od pierwszego do ósmego, wówczas organizator będzie brał pod uwagę termin otrzymania Zgłoszenia od takich uczestników. Miejsce zajmowane jednocześnie przez więcej niż jednego uczestnika Konkursu, przyznane zostanie temu uczestnikowi, który wcześniej dokonał Zgłoszenia. Uczestnikowi, który później dokonał Zgłoszenia, przyznane zostanie miejsce kolejne po uczestniku który wcześniej dokonał Zgłoszenia Weryfikacja terminu dokonania Zgłoszeń, zgodnie z postanowieniami punktu 3.3 powyżej, powoduje przesunięcie w dół miejsc zajmowanych przez pozostałych uczestników Konkursu, zgodnie z postanowieniami punktu 3.3 niniejszego regulaminu. 4. Nagrody. Strona 3 z (7)

4 4.1. Nagrodami w Konkursie są: (czterdzieści dziewięć) nagród rzeczowych w postaci dwunastomiesięcznej prenumeraty magazynu Men s Health o wartości 88 (osiemdziesiąt osiem) złotych brutto każda nagroda, o łącznej wartości (cztery tysiące trzysta dwanaście) złotych brutto, zwane dalej Nagrodami dodatkowymi ; (siedem) nagród rzeczowych, zwanych dalej Wyróżnieniami, w postaci: aparatu fotograficznego cyfrowego marki Panasonic DMC-LS1EG- S o wartości 999 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych brutto każdy aparat, nagrody pieniężnej o wartości 111 (sto jedenaście) złotych brutto o łącznej wartości (jeden tysiąc sto dziesięć) złote brutto każde Wyróżnienie, nagroda główna, zwana dalej Nagrodą główną, obejmująca: jeden telewizor LCD marki Panasonic TX-32LX500P o wartości (siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych brutto oraz dwunastomiesięczną prenumeratę magazynu Men s Health o wartości 88 (osiemdziesiąt osiem) złotych brutto oraz nagrodę pieniężną o wartości 898,56 (osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt sześć groszy) złotych brutto; o łącznej wartości 8.985,56 (osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt sześć groszy) złote brutto każda Nagroda Główna Nagroda może zostać przyznana wyłącznie uczestnikowi Konkursu, który spełni łącznie wszystkie wymogi określone w niniejszym regulaminie Uprawnienie uczestnika Konkursu domagania się wydania nagrody jest niezbywalne Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, chyba że uczestnik Konkursu i organizator postanowią inaczej Otrzymanie przez uczestnika Nagrody dodatkowej lub Wyróżnienia nie wyłącza uprawnienia uczestnika Konkursu domagania się wydania Nagrody głównej, pod warunkiem spełnia wszelkich przesłanek wskazanych w niniejszym regulaminie W przypadku zaistnienia przewidzianego przepisami prawa obowiązku uiszczenia podatku z tytułu wygranej, nagroda zostanie wydana uczestnikowi dopiero po przekazaniu przez niego organizatorowi kwoty stanowiącej równowartość należnego podatku Organizator zastrzega sobie możliwość zastąpienia którejkolwiek z nagród wskazanych w niniejszym regulaminie w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od organizatora, dostarczenie tych nagród nie będzie możliwe (np. brak dostępności na rynku). 5. Przyznanie nagród Wyróżnienia, o których mowa w punkcie niniejszego regulaminu, przyznane zostaną tym uczestnikom Konkursu, którym przyznane zostało miejsce pierwsze w klasyfikacji sporządzonej zgodnie z postanowieniami punktu 3 niniejszego regulaminu Nagrody dodatkowe, o których mowa w punkcie niniejszego regulaminu, przyznane zostaną tym uczestnikom Konkursu, którym przyznane zostały miejsca Strona 4 z (7)

5 od drugiego do ósmego włącznie w klasyfikacji sporządzonej zgodnie z postanowieniami punktu 3 niniejszego regulaminu W każdym kolejnym tygodniu trwania Konkursu przyznanych zostanie nie więcej niż siedem Nagród dodatkowych oraz jedno Wyróżnienie Nagroda główna zostanie przyznana uczestnikowi Konkursu, który, w ocenie Komisji, prześle najlepsze Hasło. 6. Przekazanie nagród W przypadku uczestnika Konkursu, któremu przyznana została Nagroda dodatkowa bądź Wyróżnienie, organizator skontaktuje się telefonicznie z taki uczestnikiem Konkursu, informując go o przyznanej nagrodzie oraz konieczności przesłania do organizatora, na numer faxu wewnętrzny 102, w terminie do dnia 10 stycznia 2006r., fax u zawierającego: dane osobowe uczestnika Konkursu w postaci : imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora, dla celów związanych z Konkursem, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz oświadczenie uczestnika o pełnoletności i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz podpis uczestnika Konkursu oraz Dowód zakupu W przypadku uczestnika Konkursu, któremu przyznana została Nagroda główna, organizator skontaktuje się telefonicznie z taki uczestnikiem Konkursu, informując go o wygranej nagrodzie oraz konieczności przesłania na adres organizatora, wskazany w punkcie 1.1 powyżej, w terminie do dnia 12 stycznia 2006r., pisemnej informacji zawierającej: dane osobowe uczestnika Konkursu w postaci : imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora, dla celów związanych z Konkursem, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz oświadczenie uczestnika o pełnoletności i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz podpis uczestnika Konkursu oraz Dowód zakupu. Organizator oświadcza, iż otrzymany od uczestnika Dowód zakupu zostanie odesłany uczestnikowi na adres wskazany w informacji przekazanej przez uczestnika zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu, w terminie do dnia 28 stycznia 2006r Organizator zobowiązuje się skontaktować z uczestnikiem, o którym mowa w punkcie 6.1 powyżej, na numer telefonu, z którego zostało wysłane Zgłoszenie, w terminie nie późniejszym niż do dnia 3 stycznia 2006r Organizator zobowiązuje się skontaktować z uczestnikiem, o którym mowa w punkcie 6.2 powyżej, na numer telefonu, z którego zostało wysłane Zgłoszenie, w terminie nie późniejszym niż do dnia 5 stycznia 2006r W przypadku niemożliwości skontaktowania się przez organizatora z uczestnikiem Konkursu z przyczyn niezależnych od organizatora bądź w przypadku Strona 5 z (7)

6 nieprzesłania przez uczestnika Konkursu organizatorowi fax u, o którym mowa w pkt 6.1 powyżej (niezależnie od przyczyn jego nieprzesłania) w terminie wskazanym w pkt 6.1 powyżej bądź w przypadku nieprzesłania przez uczestnika Konkursu organizatorowi informacji, o której mowa w pkt 6.2 powyżej (niezależnie od przyczyn jej nieprzesłania) w terminie wskazanym w pkt 6.2 powyżej lub gdyby nie doszło do przekazania którejkolwiek z nagród, wskazanych w niniejszym regulaminie, z jakiejkolwiek innej przyczyny leżącej po stronie uczestnika Konkursu, nagroda przepada Uczestnik Konkursu, któremu przyznane zostało Wyróżnienie i który przesłał organizatorowi fax zawierający informacje, o których mowa w punkcie 6.1 powyżej, otrzyma Wyróżnienie poprzez jego jednokrotne przesłanie przez organizatora, pocztą kurierską lub przesyłką poleconą, na adres podany przez uczestnika Konkursu, w sposób określony w punkcie 6.1 niniejszego regulaminu, w terminie do dnia 24 stycznia 2006r. Uczestnik Konkursu, któremu przyznana została Nagroda dodatkowa i który przesłał organizatorowi fax zawierający informacje, o których mowa w punkcie 6.1 powyżej, nagroda ta przesyłana będzie uczestnikowi Konkursu co miesiąc w okresie od stycznia 2006r. do grudnia 2006r. W przypadku nieodebrania Nagrody dodatkowej bądź Wyróżnienia, wysłanych zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu, niezależnie od przyczyn nieodebrania, Nagroda dodatkowa bądź Wyróżnienie przepada Uczestnik Konkursu, któremu przyznana została Nagroda główna, zobowiązany jest przed wydaniem tej nagrody, do zawarcia z organizatorem i/lub Panasonic Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, umowy na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych do Hasła, w zakresie niezbędnym dla jego publikacji i/lub użycia w celach reklamowych i promocyjnych golarek Panasonic i/lub innego rozpowszechniania oraz dokonywania jego opracowania w zakresie jaki organizator uzna za stosowny. Dodatkowo uczestnik Konkursu, któremu przyznana została Nagroda główna, zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że przysługują mu wszelkie prawa autorskie do nadesłanego Hasła W celu wykonania zobowiązania wskazanego w punkcie 6.7 powyżej, organizator prześle uczestnikowi Konkursu, któremu przyznana została Nagroda główna, w terminie do dnia 19 stycznia 2006r., na adres wskazany przez uczestnika Konkursu, zgodnie z postanowieniami punktu 6.2 powyżej, projekt umowy na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych do Hasła oraz oświadczenie, iż uczestnikowi przysługują wszelkie prawa autorskie do nadesłanego Hasła Celem otrzymania Nagrody głównej, uczestnik Konkursu zobowiązany jest do odesłania, na adres organizatora wskazany w pkt 1.1 powyżej, w terminie do dnia 26 stycznia 2006r., prawidłowo podpisanej umowy na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych do Hasła oraz oświadczenia, iż uczestnikowi przysługują wszelkie prawa autorskie do nadesłanego Hasła, otrzymanych od organizatora, zgodnie z postanowieniami pkt 6.8 powyżej Uczestnik Konkursu, któremu przyznana została Nagroda główna i który przesłał organizatorowi informację, o której mowa w punkcie 6.2 powyżej oraz który podpisał i przesłał organizatorowi umowę oraz oświadczenie wskazane w punkcie 6.8 i 6.9 powyżej, otrzyma tę nagrodę poprzez jej jednokrotne przesłanie przez organizatora, pocztą kurierską lub przesyłką poleconą, na adres podany przez uczestnika Konkursu, w sposób określony w punkcie 6.2 niniejszego regulaminu, w terminie do dnia 9 lutego 2006r., z zastrzeżeniem iż w przypadku nagrody wskazanej w punkcie powyżej, nagroda ta przesyłana będzie uczestnikowi Konkursu co miesiąc w okresie od stycznia 2006r. do grudnia 2006r. W przypadku Strona 6 z (7)

7 nieodebrania Nagrody głównej, wysłanej zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu, niezależnie od przyczyny nieodebrania, Nagroda główna przepada W przypadku odmowy przez uczestnika Konkursu zawarcia umowy na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych do Hasła lub złożenia oświadczenia, że przysługują mu wszelkie prawa autorskie do Hasła, Nagroda główna przepada W przypadku nieodebrania przez uczestnika umowy oraz oświadczenia, o których mowa w punkcie 6.7 powyżej, wysłanych zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu (niezależnie od przyczyn nieodebrania) bądź w przypadku nieodesłania przez uczestnika prawidłowo podpisanej umowy i/lub oświadczenia wskazanych w punkcie 6.7, w zakreślonym powyżej terminie lub gdyby nie doszło do przekazania Nagrody głównej z jakiejkolwiek innej przyczyny leżącej po stronie uczestnika Konkursu, Nagroda główna przepada Przekazanie nagród uczestnikom Konkursu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nastąpi na koszt organizatora Przyjmuje się, iż uczestnikiem Konkursu uprawnionym do odbioru którejkolwiek z nagród wskazanych w niniejszym regulaminie jest uczestnik, którego dane zostały przekazane organizatorowi zgodnie z postanowieniami punktu 6.1 i 6.2 niniejszego regulaminu W razie utraty lub zniszczenia Dowodu zakupu, pociągającego za sobą jego nieważność, uczestnikowi Konkursu nie przysługują z tytułu tej utraty, zniszczenia lub uszkodzenia żadne roszczenia przeciwko organizatorowi. 7. Inne postanowienia regulaminu Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego Konkursu, mogą być składane na adres organizatora na piśmie, w terminie do dnia 14 stycznia 2007r Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres organizatora, wskazany w punkcie 1.1 niniejszego regulaminu Organizator, w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku W przypadku braku akceptacji przez uczestnika Konkursu stanowiska organizatora, uczestnik Konkursu może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu Wszelkie ewentualne spory związane z Konkursem Strony będą się starały rozstrzygać w sposób polubowny. W przypadku gdyby nie doszło do polubownego rozwiązania sporu sprawy rozstrzygane będą przez właściwy dla m.st. Warszawy sąd powszechny. Strona 7 z (7)

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady konkursu (zwanego dalej konkursem ), przeprowadzanego na łamach miesięcznika M jak Mieszkanie w terminie

Bardziej szczegółowo

Proszę wypełnić formularz czytelnie, dużymi, drukowanymi literami. Formularz Zgłoszeniowy: Strona 1 z 2 9. ZWROT PRACY KONKURSOWEJ: (proszę zaznaczyć puste pole znakiem X oraz złożyć podpis jeżeli praca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku.

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku. REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL 1 Organizatorem Promocji pod nazwą 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu Promocją,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FIRST CLASS TV POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU FIRST CLASS TV POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU FIRST CLASS TV POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu First Class TV jest Senise Sp. z o.o, z siedzibą w Warszawie, 00-535, ul. Plac Trzech Krzyży 3, KRS 0000445535, NIP: 679-308-78-77

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. na hasło promujące życie wolne od uzależnień, w szczególności od dopalaczy. Termin składania prac: 24 sierpnia 2015 roku

REGULAMIN KONKURSU. na hasło promujące życie wolne od uzależnień, w szczególności od dopalaczy. Termin składania prac: 24 sierpnia 2015 roku REGULAMIN KONKURSU na hasło promujące życie wolne od uzależnień, w szczególności od dopalaczy Termin składania prac: 24 sierpnia 2015 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilet na konferencję Search Marketing Day 2014

REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilet na konferencję Search Marketing Day 2014 REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilet na konferencję Search Marketing Day 2014 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu promocyjnego Wygraj bilet na Search Marketing Day 2014, zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU Wygraj komplety biżuterii oraz zestawy kosmetyków L Oreal Paris

R E G U L A M I N KONKURSU Wygraj komplety biżuterii oraz zestawy kosmetyków L Oreal Paris R E G U L A M I N KONKURSU Wygraj komplety biżuterii oraz zestawy kosmetyków L Oreal Paris 1. Zasady ogólne 1.1. Organizatorem konkursu ( Konkurs ) jest Blueberry Group Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów No Frost świeżość na dłużej

Regulamin promocji dla konsumentów No Frost świeżość na dłużej Regulamin promocji dla konsumentów No Frost świeżość na dłużej 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu lodówek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu pod nazwą Dove wymarzony efekt"

Regulamin Konkursu pod nazwą Dove wymarzony efekt Regulamin Konkursu pod nazwą Dove wymarzony efekt" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą Dove wymarzony efekt (dalej: Konkurs) jest spółka Edipresse - Wizaż Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE PROJEKTU KOSZULKI. Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2014

REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE PROJEKTU KOSZULKI. Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2014 I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE PROJEKTU KOSZULKI Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2014 1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu na stworzenie elementu graficznego, który

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM Regulamin PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM 1. Organizatorem Programu Partnerskiego BERG SYSTEM" jest KONEKT Sp. z o.o. z siedzibą w: 15-532 Białystok, ul. Wiewiórcza 111; NIP 966 210 20 23; REGON 363632084;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO PRASOWANIA MARKI TEFAL

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO PRASOWANIA MARKI TEFAL REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO PRASOWANIA MARKI TEFAL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej promocji urządzeń do prasowania Tefal ( Promocja ) oraz fundatorem nagród jest spółka Groupe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII Loteria Whiskas pyszność powraca

REGULAMIN LOTERII Loteria Whiskas pyszność powraca REGULAMIN LOTERII Loteria Whiskas pyszność powraca 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA LOTERII 1.1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią") prowadzona jest pod nazwą Loteria Whiskas pyszność powraca. 1.2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Ja i McDonald s

REGULAMIN KONKURSU Ja i McDonald s REGULAMIN KONKURSU Ja i McDonald s 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady przeprowadzania konkursu pod nazwą Ja i McDonald s (Konkurs). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wielka Akcja dla Kamilka

Regulamin Konkursu Wielka Akcja dla Kamilka Regulamin Konkursu Wielka Akcja dla Kamilka 1. Postanowienia ogólne. z siedzibą w Jaśle, ul. Przemysłowa 1, 38-200 Jasło, o kapitale zakładowym 10 750 000 PLN wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Weekend z Subaru Forester"

Regulamin Konkursu Weekend z Subaru Forester Regulamin Konkursu "Weekend z Subaru Forester" 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie "Weekend z Subaru Forester" (zwanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble

Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

1.3.Fundatorem wszystkich nagród w Konkursie jest P.H. Rolendt Karol Arendt ul. Galaktyczna 37, 80-298 Gdańsk.

1.3.Fundatorem wszystkich nagród w Konkursie jest P.H. Rolendt Karol Arendt ul. Galaktyczna 37, 80-298 Gdańsk. REGULAMIN KONKURSU pt HAPPY CHALLENGE Postanowienia ogólne: 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą HAPPY CHALLENGE, zwanym dalej Konkursem. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. KONKURSU pod nazwą Urodzinowe Liczenie (dalej Konkurs )

REGULAMIN. KONKURSU pod nazwą Urodzinowe Liczenie (dalej Konkurs ) REGULAMIN KONKURSU pod nazwą Urodzinowe Liczenie (dalej Konkurs ) 1 Organizator i czas trwania Konkursu 1. Organizatorem Konkursu jest Monika Ledóchowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Qra

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Dobre Praktyki BHP 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin konkursu. Dobre Praktyki BHP 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin konkursu Dobre Praktyki BHP 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pod nazwą Dobre Praktyki BHP, zwany dalej Konkursem jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. W trakcie trwania

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Poznań, październik 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII Żniwa Piwa 2014. 1.1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią") prowadzona jest pod nazwą Żniwa Piwa 2014

REGULAMIN LOTERII Żniwa Piwa 2014. 1.1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią) prowadzona jest pod nazwą Żniwa Piwa 2014 REGULAMIN LOTERII Żniwa Piwa 2014 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA LOTERII 1.1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią") prowadzona jest pod nazwą Żniwa Piwa 2014 1.2. Organizatorem Loterii jest: Carlsberg

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Wygraj z Play tablet Prestigio"

Regulamin Konkursu Wygraj z Play tablet Prestigio Regulamin Konkursu "Wygraj z Play tablet Prestigio" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem opisanego w niniejszym regulaminie konkursu "Wygraj z Play tablet Prestigio" (dalej Konkurs ) jest firma FMS

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Odwiedziny Mlecznych Bohaterów w Twojej szkole 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Odwiedziny Mlecznych Bohaterów w Twojej szkole 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Odwiedziny Mlecznych Bohaterów w Twojej szkole 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą Odwiedziny Mlecznych Bohaterów

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pod patronatem Marszałka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu pt.: em jak Mokotów

Regulamin Konkursu pt.: em jak Mokotów Regulamin Konkursu pt.: em jak Mokotów I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Organizator Centrum Łowicka Dom Kultury w dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (02-502), przy ul. Łowickiej 21, wypisany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPORT MEETS ELEGANCE

REGULAMIN SPORT MEETS ELEGANCE REGULAMIN SPORT MEETS ELEGANCE Postanowienia ogólne 1. Wyzwanie Sport meets elegance ( wyzwanie ) jest organizowane przez Holmes Place Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wielkanoc w Galerii Warmińskiej

REGULAMIN KONKURSU Wielkanoc w Galerii Warmińskiej REGULAMIN KONKURSU Wielkanoc w Galerii Warmińskiej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wielkanoc w Galerii Warmińskiej jest Racing Logistics sp. Z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul Borowa 14/1,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POWIEDZ TO Z NUTELLA (dalej: Regulamin )

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POWIEDZ TO Z NUTELLA (dalej: Regulamin ) REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POWIEDZ TO Z NUTELLA (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji konsumenckiej pod nazwą Powiedz to z Nutella (dalej: Promocja ) jest Ferrero

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin konkursu Mistrzostwo na drodze z Ghostcar (dalej zwany Regulaminem ) 1. Organizatorami konkursu jest: 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Legia Warszawa Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1.2. Regulamin, określa warunki i zasady uczestniczenia w Konkursie.

REGULAMIN. 1.2. Regulamin, określa warunki i zasady uczestniczenia w Konkursie. REGULAMIN warszawskiego konkursu literacko-plastycznego poświęconego pamięci żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego, zwanego szerzej jako Żołnierze Wyklęci 1. WARUNKI OGÓLNE 1.1. Warszawski

Bardziej szczegółowo

- 3 komplety mebli ogrodowych ALU 150/010 BROWN o wartości 1 500 zł brutto

- 3 komplety mebli ogrodowych ALU 150/010 BROWN o wartości 1 500 zł brutto Regulamin konkursu pod nazwą "ŁYK end GRILL" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą "ŁYK end GRILL ( zwanego: Konkursem ) jest P.H.U.TOPAZ Zbigniew Paczóski z siedzibą w Sokołowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Walentynki w Veronie

Regulamin akcji promocyjnej Walentynki w Veronie Regulamin akcji promocyjnej Walentynki w Veronie I. Postanowienia ogólne 1. Akcja promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Walentynki w Veronie (dalej Akcja promocyjna ). 2. Organizatorem Akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland 1. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest: Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa 2. Przedmiot konkursu Przedmiotem konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce

Regulamin Konkursu na cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce Regulamin Konkursu na cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Rzecznik Praw Dziecka, zwany dalej Organizatorem, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel 1 Organizator Konkursu 1. Organizatorem konkursu plastycznego pt. Mój niepełnosprawny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Czas trwania konkursu 6.05.16 od godz. 11:00 do 16.05.16 do godz. 23:59

REGULAMIN KONKURSU. Czas trwania konkursu 6.05.16 od godz. 11:00 do 16.05.16 do godz. 23:59 REGULAMIN KONKURSU Nazwa konkursu Zadanie konkursowe enter the CHILL ROOM Opublikowanie zdjęcia w dowolnej formie na otwartym profilu na portalu Instagram przedstawiającego miejsce, w którym można odnaleźć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wybierz swojego asystenta, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Drożdże Babuni Sekret udanych wypieków

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Drożdże Babuni Sekret udanych wypieków REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Drożdże Babuni Sekret udanych wypieków POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Drożdże Babuni Sekret udanych wypieków (zwany dalej Konkursem ), na terenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

Grójec, 9 września 2015 Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka Novum ul. Zdrojowa 16E, 05-600 Grójec woj. Mazowieckie

Grójec, 9 września 2015 Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka Novum ul. Zdrojowa 16E, 05-600 Grójec woj. Mazowieckie Grójec, Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka Novum ul. Zdrojowa 16E, 05-600 Grójec woj. Mazowieckie Regulamin konkursu fotograficznego Ziemia Grójecka w Obiektywie 2 Grójec, dnia SPIS TREŚCI: Opis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PROMOCJI

REGULAMIN PROGRAMU PROMOCJI REGULAMIN PROGRAMU PROMOCJI Matador w Puchovie z dnia 24.03.2016 r. 1. Postanowienia ogólne: 1.1. Program promocji Matador w Puchovie (dalej jako: Program ) jest programem sprzedaży premiowej. Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

1.2. Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej "Regulaminem" oraz przepisami prawa polskiego.

1.2. Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej Regulaminem oraz przepisami prawa polskiego. Regulamin konkursu "Bosman związany z regionem" - konkurs plastyczny 1. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą " Bosman związany z regionem", zwanego dalej "konkursem", jest Carlsberg

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Zarejestruj się na platformie sygmadirect.pl, zbieraj punkty i płać kartą Sygma Bank. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Zarejestruj się na platformie sygmadirect.pl, zbieraj punkty i płać kartą Sygma Bank. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Zarejestruj się na platformie sygmadirect.pl, zbieraj punkty i płać kartą Sygma Bank 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Na małe i duże wyzwania

Regulamin promocji Na małe i duże wyzwania Regulamin promocji Na małe i duże wyzwania I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem promocji Na małe i duże wyzwania, zwanej dalej Promocją, jest Electrolux Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Nr sprawy: PZP1/2016 Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GMINA PELPLIN TU MIESZKAM, TU PŁACĘ PODATKI, TU INWESTUJĘ!

REGULAMIN KONKURSU GMINA PELPLIN TU MIESZKAM, TU PŁACĘ PODATKI, TU INWESTUJĘ! REGULAMIN KONKURSU GMINA PELPLIN TU MIESZKAM, TU PŁACĘ PODATKI, TU INWESTUJĘ! Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem Konkursu Gmina Pelplin tu mieszkam, tu płacę podatki, tu inwestuję!, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Wielki Test Z Historii

REGULAMIN KONKURSU Wielki Test Z Historii REGULAMIN KONKURSU "Wielki Test Z Historii I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs "Wielki Test z Historii", zwany dalej "Konkursem", organizowany jest przez GRUPA INTERIA.PL sp. z o. o. sp. k. w Krakowie z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO CENTRUM KULTURY I SZTUKI W TCZEWIE. Organizator konkursu

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO CENTRUM KULTURY I SZTUKI W TCZEWIE. Organizator konkursu REGULAMIN KONKURSU NA LOGO CENTRUM KULTURY I SZTUKI W TCZEWIE 1 Organizator konkursu Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie Krystian Nehrebecki, zwany dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na projekt

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami).

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami). WZÓR UMOWY ANALOGICZNY dla CZĘŚCI 1-10 UMOWA o wykonanie zamówienia publicznego zawarta w dniu.. w Krakowie pomiędzy: Polskim Wydawnictwem Muzycznym z siedzibą w Krakowie 31-111, al. Krasińskiego 11a wpisanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO I. Założenia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Nadleśnictwo Międzychód oraz Powiat Międzychodzki. 2. Celem konkursu jest: a) Podniesienie wiedzy na temat przyrody na terenie Puszczy Noteckiej i Pojezierza

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Hasło dla SKP!

REGULAMIN KONKURSU Hasło dla SKP! REGULAMIN KONKURSU Hasło dla SKP! 1. Organizatorem konkursu są: CRH Żagiel Auto Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Roztocze 4 (20-722 Lublin), zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Lublinie VI Wydział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. Regulamin udostępniania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. elektronicznego kanału dystrybucji umożliwiającego Klientom Banku przystępowanie do Umowy grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Bitwa na Smaki 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu Bitwa na Smaki 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Bitwa na Smaki 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Bitwa na Smaki, jest zwany dalej Konkurs. 2. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Bardziej szczegółowo

Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się: Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IABC/Poland Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów ds. Komunikacji w Biznesie Polska Przez następujące określenia użyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT 2.. 1... 2...

PROJEKT 2.. 1... 2... Wzór - Umowa ramowa dla cz. 3-5 nr zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Polo tv Bilety na wielką galę disco polo i dance Łódź Disco Fest w Atlas Arena

Regulamin Konkursu Polo tv Bilety na wielką galę disco polo i dance Łódź Disco Fest w Atlas Arena Regulamin Konkursu Polo tv Bilety na wielką galę disco polo i dance Łódź Disco Fest w Atlas Arena 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa warunki konkursu: Bilety na wielką galę disco polo i dance

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO KTO? NGO! POZARZĄDOWY SZCZECIN

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO KTO? NGO! POZARZĄDOWY SZCZECIN REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO KTO? NGO! POZARZĄDOWY SZCZECIN 1 Fundacja Sektor3, z siedzibą w Szczecinie (zwana dalej Organizatorem) ogłasza Konkurs na zaprojektowanie znaku identyfikacji wizualnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Region Dolnośląski Region Wielkopolski Region Górnośląski Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej z dnia 9 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA MASKOTKĘ MIASTA MIELCA

REGULAMIN KONKURSU NA MASKOTKĘ MIASTA MIELCA REGULAMIN KONKURSU NA MASKOTKĘ MIASTA MIELCA Cele konkursu: Głównym celem konkursu jest pozyskanie materiału do przygotowania innowacyjnej Maskotki Miasta Mielca kojarzącej się z regionem i promującej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Karta Stałego Klienta Lovely Look

Regulamin Programu Karta Stałego Klienta Lovely Look Regulamin Programu Karta Stałego Klienta Lovely Look 1. Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Karta Stałego Klienta Lovely Look, zwanego dalej "Programem". 2. Organizatorem Programu jest Provalliance

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu,,stwórz Boarding Music na pokłady samolotów Eurolot.com! DEFINICJE POJĘĆ Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady

Regulamin konkursu,,stwórz Boarding Music na pokłady samolotów Eurolot.com! DEFINICJE POJĘĆ Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady Regulamin konkursu,,stwórz Boarding Music na pokłady samolotów Eurolot.com! DEFINICJE POJĘĆ Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady udziału w Konkursie, dostępny jest w siedzibie Organizatora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TESTU. Klub Recenzentki NIVEA Creme Care

REGULAMIN TESTU. Klub Recenzentki NIVEA Creme Care REGULAMIN TESTU Klub Recenzentki NIVEA Creme Care 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem testu pod nazwą Klub Recenzentki NIVEA Cream Care (dalej zwanego Testem ) jest Edipresse Polska S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU NADRUK NA KOSZULKĘ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą NADRUK NA KOSZULKĘ i jest zwany dalej: Konkursem. 2. Organizatorem Konkursu jest klub Akademicki Związek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na wykonanie sondy Dlaczego warto segregować odpady?

Regulamin Konkursu na wykonanie sondy Dlaczego warto segregować odpady? Regulamin Konkursu na wykonanie sondy Dlaczego warto segregować odpady? 1 Organizator i czas trwania konkursu 1. Organizatorem Konkursu jest Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU,

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetu XI Działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego Portret Pogodziaka

Regulamin Konkursu Plastycznego Portret Pogodziaka Regulamin Konkursu Plastycznego Portret Pogodziaka I. Postanowienia wstępne. 1. Organizatorem Konkursu Plastycznego Portret Pogodziaka (dalej Konkurs ) jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Konkurs elmex

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Konkurs elmex REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Konkurs elmex POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Konkurs elmex (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich sklepach sieci Carrefour

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 15 lat razem na Śląsku 01.09.2015-30.09.2015

REGULAMIN KONKURSU. 15 lat razem na Śląsku 01.09.2015-30.09.2015 REGULAMIN KONKURSU 15 lat razem na Śląsku 01.09.2015-30.09.2015 1. Postanowienia ogólne: 1.1 Nazwa konkursu: 15 lat razem na Śląsku. 1.2 Organizatorem Konkursu jest IKEA Retail Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić Umowa nr.. /. zawarta dnia w, pomiędzy: Piotr Kubala prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Piotr Kubala JSK Edukacja, 41-219 Sosnowiec, ul. Kielecka 31/6, wpisanym do CEIDG, NIP: 644 273 13 18,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wierny kibic. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Wierny kibic. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wierny kibic 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Wierny kibic (dalej: Konkurs) jest Umbrella MarkeFng Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-797 Warszawa, ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 2 x WIĘCEJ ZA SCHNEIDER ELECTRIC

REGULAMIN PROMOCJI 2 x WIĘCEJ ZA SCHNEIDER ELECTRIC REGULAMIN PROMOCJI 2 x WIĘCEJ ZA SCHNEIDER ELECTRIC I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej 2 x więcej za Schneider Electric (zwanej dalej Promocją ) jest i360 Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WŁĄCZ MAX UŚMIECH I WALCZ O FESTIWAL

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WŁĄCZ MAX UŚMIECH I WALCZ O FESTIWAL REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WŁĄCZ MAX UŚMIECH I WALCZ O FESTIWAL POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą WŁĄCZ MAX UŚMIECH I WALCZ O FESTIWAL (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej

Bardziej szczegółowo

2. Organizatorem Konkursu jest WebTalk Sp. z o.o. (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w

2. Organizatorem Konkursu jest WebTalk Sp. z o.o. (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w REGULAMIN KONKURSU Pojedź z Kia na UEFA EURO 2016! z dnia 25.05.2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin") określa zasady udziału w Konkursie Pojedź z Kia na UEFA EURO 2016

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki

Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie Świąteczne wypieki (zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Regulamin Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Podstawę prawną regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Mikołajki z Samsung

Regulamin konkursu Mikołajki z Samsung Regulamin konkursu Mikołajki z Samsung 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) Konkurs konkurs dla konsumentów dokonujących zakupu cyfrowych aparatów fotograficznych oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu dla uczestników Programu Partnerskiego partnerleasing ( Regulamin )

Regulamin konkursu dla uczestników Programu Partnerskiego partnerleasing ( Regulamin ) Regulamin konkursu dla uczestników Programu Partnerskiego partnerleasing ( Regulamin ) Obowiązuje od 01.02.2013 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu dla uczestników Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu The Magical Countdown to Christmas

Regulamin Konkursu The Magical Countdown to Christmas Regulamin Konkursu The Magical Countdown to Christmas 1 Informacje podstawowe 1. Organizatorem Konkursu The Magical Countdown to Christmas (zwanego dalej Konkursem) jest firma Oriflame Poland Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zrób zdjęcie w stylu LifeStyle. 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Zrób zdjęcie w stylu LifeStyle.

REGULAMIN KONKURSU. Zrób zdjęcie w stylu LifeStyle. 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Zrób zdjęcie w stylu LifeStyle. REGULAMIN KONKURSU Zrób zdjęcie w stylu LifeStyle I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Zrób zdjęcie w stylu LifeStyle. 2. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Sprzedaż Premiowa

REGULAMIN PROMOCJI Sprzedaż Premiowa REGULAMIN PROMOCJI Sprzedaż Premiowa I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem akcji Sprzedaż premiowa zwanej dalej Promocją, jest DERFORM SPÓŁKA JAWNA DERĘGOWSCY, Tarnowo Podgórne kod: 62-080, Sady,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNETOWEJ OBSŁUGI KLIENTA

REGULAMIN INTERNETOWEJ OBSŁUGI KLIENTA REGULAMIN INTERNETOWEJ OBSŁUGI KLIENTA Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi Internetowej Obsługi Klienta (ebok). Rejestrując się, Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu

Bardziej szczegółowo

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu na Prezentację Multimedialną dla uczniów szkól gimnazjalnych pt. Moje Miejsce w Europie Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OGŁOSZENIE O KONKURSIE Konkurs prowadzony jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) zwanej dalej

Bardziej szczegółowo