PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 P E R S P E K T Y W A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A S. C KRAKÓW, UL. SALWATORSKA 14/102, TEL. (012) , NIP: , REGON: LISTOPAD 2008 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY TEMAT: PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI CENTRUM CYKLOTRONOWE BRONOWICE STANOWISKO GANTRY LOKALIZACJA: UL. RADZIKOWSKIEGO 152, KRAKÓW KOD ZAMÓWIENIA: Roboty zakresie instalacji budolanych: CPV Roboty ykończenioe zakresie obiektó budolanych: CPV Przygotoanie terenu pod budoę CPV ZAMAWIAJĄCY: INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK UL. RADZIKOWSKIEGO 152, KRAKÓW zany dalej: IFJ PAN AUTORZY: mgr inż. arch. Agnieszka Kołodziejska-Zarych mgr inż. arch. Dagmara Szaflarska-Słoiaczek spółpraca: dr inż. Przemysła Ruchała mgr inż. Irena Ścigalska mgr inż. Paeł Ścigalski mgr inż. Grzegorz Ianiec mgr inż. Andrzej Herod SPIS ZAWARTOŚCI: CZĘŚĆ I opisoa CZĘŚĆ II informacyjna CZĘŚĆ III planoane koszty prac projektoych i robót budolanych CZĘŚĆ IV karty planoanych pomieszczeń 1

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ I opisoa 1. Przedmiot i cel opracoania 2. Opis ogólny przedmiotu zamóienia a. Charakterystyczne parametry określające ielkość obiektu o Dotyczące zagospodaroania terenu o Dotyczące projektu architektoniczno-budolanego b. Zapotrzeboanie na media c. Aktualne uarunkoania ykonania przedmiotu zamóienia d. Ogólne łaściości funkcjonalno-użytkoe o Lokalizacja obiektu o Forma projektoanego obiektu o Głóne założenia funkcjonalno-użytkoe o Dostępność obiektu dla osób niepełnospranych o Warunki ochrony przecipożaroej e. Szczegółoe łaściości funkcjonalno-użytkoe yrażone e skaźnikach o Poierzchnie użytkoe poszczególnych pomieszczeń raz z określeniem ich funkcji o Wskaźniki poierzchnioo-kubaturoe o Inne poierzchnie o Określenie ielkości możliych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametró poierzchni i kubatur lub skaźnikó 3. Opis ymagań zamaiającego stosunku do przedmiotu zamóienia a. Przygotoanie terenu budoy b. Architektura o Roziązania architektoniczne o Roziązania budolane c. Konstrukcja o Warunki geologiczne o Opis konstrukcji o Materiały konstrukcyjne i spółczynniki zużycia stali d. Instalacje o Instalacja odna i kanalizacyjna o Instalacja grzecza o Instalacja entylacji i klimatyzacji o Instalacja elektryczna i słaboprądoa e. Wykończenie o Ściany o Posadzki o Sufity o Okna o Drzi f. Zagospodaroanie terenu g. Ogólne arunki ykonania i odbioru robót budolanych 2

3 CZĘŚĆ II informacyjna 1. Dokumenty potierdzające odność zamierzenia budolanego z ymaganiami ynikającymi z odrębnych przepisó 2. Ośiadczenie IFJ PAN stierdzające jego prao do dysponoania nieruchomością na cele budolane 3. Przepisy prane i normy ziązane z projektoaniem i ykonaniem zamierzenia budolanego 4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektoania robót budolanych o Kopia mapy zasadniczej o Dokumentacja geotechniczna o Inentaryzacja zieleni o Szkic poglądoy zagospodaroania terenu o Ośiadczenie o praie do dysponoania nieruchomością na cele budolane CZĘŚĆ III planoane koszty prac projektoych i robót budolanych CZĘŚĆ IV karty planoanych pomieszczeń 3

4 CZĘŚĆ I opisoa 1. Przedmiot i cel opracoania Przedmiotem opracoania jest program funkcjonalno - użytkoy sporządzony odnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 rześnia 2004 spraie szczegółoego zakresu i formy dokumentacji projektoej, specyfikacji technicznych ykonania i odbioru robót budolanych oraz programu funkcjonalno - użytkoego (Dz. U. Nr 202, poz z późn. zmianami), dotyczący budoy Centrum Cyklotronoe Bronoice Stanoisko Gantry. Program funkcjonalno - użytkoy stanoi podstaę określenia artości zamóienia odnie z Ustaą z dnia 10 czerca 1994 r. o zamóieniach publicznych (Dz. U. Nr 76 z 1994r. poz. 344) oraz będzie podstaą do opisu części przedmiotu zamóienia dotyczącej zakresu obejmującego roboty budolane. Program funkcjonalno - użytkoy zaiera dane określające łaściości planoanego obiektu oraz szczegółoe ytyczne opisujące parametry poszczególnych pomieszczeń odne z oboiązującymi normami oraz przepisami i niezbędne do realizacji przedmiotu zamóienia. Definicje yrażeń użytych niniejszym opracoaniu: Przedmiot opracoania: program funkcjonalno - użytkoy dla potrzeb realizacji inestycji Centrum Cyklotronoe Bronoice - Stanoisko Gantry. Przedmiot zamóienia: ykonanie projektu budolanego raz z pozoleniem na budoę, projektu ykonaczego oraz prac budolanych i odbioroych ziązanych z realizacją budoy Centrum Cyklotronoe Bronoice - Stanoisko Gantry. Inestycja: budoa Centrum Cyklotronoe Bronoice - Stanoisko Gantry. Producent: firma produkująca urządzenie Gantry oraz instalacje z nim ziązane. Wykonaca: firma realizująca przedmiot zamóienia. Zamaiający/Inestor: Instytut Fizyki Jądroej im. H. Nieodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą przy ulicy Radzikoskiego 152 Krakoie zany dalej IFJ PAN. Urządzenie Gantry: urządzenie będące przedmiotem dostay. CCB: Narodoe Centrum Radioterapii Hadronoej Faza I Centrum Cyklotronoe Bronoice, opracoaniu założono iż Inestycja będzie kontynuacją (rozbudoą) istniejącego już tedy CCB 2. Opis ogólny przedmiotu zamóienia Przedmiotem zamóienia będą roboty budolane niezbędne do ykonania dostay urządzenia Gantry raz z instalacją konieczną dla jego funkcjonoania oraz określenie ich artości dla potrzeb realizacji inestycji pod nazą Centrum Cyklotronoe Bronoice - Stanoisko Gantry. Zamóienie to należy rozumieć jako ykonanie projektu budolanego, uzyskanie pozolenia na budoę, opracoanie projektu ykonaczego, ykonanie specyfikacji technicznych ykonania i odbioru robót budolanych oraz ykonanie prac budolanych ziązanych z realizacją przedmiotoej inestycji. Realizacja ta będzie polegała na rozbudoie budynku Narodoe Centrum Radioterapii 4

5 Hadronoej Faza I Centrum Cyklotronoe Bronoice, tak aby finalnie torzyły jedną funkcjonalną i użytkoą całość. a. Charakterystyczne parametry określające ielkość obiektu o dotyczące projektu zagospodaroania terenu: POWIERZCHNIA ZABUDOWY Centrum Cyklotronoe Bronoice 860,86m 2 100% Stanoisko Gantry część planoana bunkier 345,88m 2 40,18% część medyczno - biuroa 514,98m 2 59,82% POWIERZCHNIA ZABUDOWY Narodoe Centrum Radioterapii Hadronoej Faza I Centrum Cyklotronoe Bronoice część ykonana (CCB) 1841,82m 2 100% POWIERZCHNIA TERENU PRZEZNACZONA POD INWESTYCJĘ 14448,82m 2 100% Centrum Cyklotronoe Bronoice Stanoisko Gantry oraz CCB poierzchnia zabudoy CCB - istniejąca 1841,82m 2 12,75% poierzchnia zabudoy Centrum Cyklotronoe Bronoice 860,86m 2 5,96% Stanoisko Gantry poierzchnia dróg i parkingó - istniejąca 2395,00m 2 16,57% poierzchnia dróg istniejąca - przebudoyana na etapie CCB 3395,00m 2 23,49% poierzchnia chodnikó - istniejąca 310,00m 2 2,15% poierzchnia biologicznie czynna 5646,14m 2 39,08% o dotyczące projektu architektoniczno-budolanego: POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1103,13m 2 100% poierzchnia użytkoa parteru 509,83m 2 46,22% strefa medyczna 443,96m² 40,25% strefa techniczna 65,87m² 5,97% poierzchnia użytkoa I piętra 593,30m 2 53,78% strefa medyczna 231,90m² 21,02% strefa biuroa 172,40m² 15,63% strefa techniczna 189,00m² 17,13% Kubatura całości: 12889,03m 3 Wysokość budynku: ~ 11,00m Ilość kondygnacji: 2 5

6 b. Zapotrzeboanie na media L.p. 1 Energia elektryczna 220kW (z czego120kw- moc szczytoa tomografu) 2 Woda zimna 1m 3 /dobę 3 Woda ciepła 1m 3 /dobę 4 Kanalizacja sanitarna, deszczoa 2m 3 /dobę 5 Ogrzeanie c.o. i entylacja 440kW 6 Gaz dla celó laboratorium c. Aktualne uarunkoania ykonania przedmiotu zamóienia Wytyczne do przedmiotu zamóienia są ynikiem uarunkoań działki przeznaczonej pod realizację inestycji a także faktu rozbudoy budynku Narodoe Centrum Radioterapii Hadronoej Faza I Centrum Cyklotronoe Bronoice, dostępu do niezbędnych medió oraz obostrzeń samego inestora czyli IFJ PAN. Projektoany obiekt zostanie umiejscoiony na terenie zamkniętym z kontrolą dostępu, należącym do IFJ PAN, zlokalizoanym przy ulicy Radzikoskiego 152 Krakoie. Obecnie teren ten jest zabudoany obiektami postałymi latach ubiegłego stulecia, będącymi ciągłym użytkoaniu przez personel naukoo-badaczy IFJ PAN. W centralnej części tego terenu znajduje się budynek głóny, natomiast północno - zachodniej części - budynki laboratoryjne raz z arsztatami. Działka posiada dostęp do drogi publicznej, którą stanoi ulica Radzikoskiego. Z tej ulicy odbya się jazd na teren IFJ PAN. Projektoany obiekt zostanie zlokalizoany północnej części omaianego terenu, na niezabudoanej części działki, jako kontynuacja przedsięzięcia Narodoe Centrum Radioterapii Hadronoej Faza I Centrum Cyklotronoe Bronoice. Fakt, iż planoana inestycja będzie polegała na rozbudoie istniejącego już tedy budynku, determinuje pene ograniczenia i narzuca roziązania. Wszystkie spomniane inestycje poinny torzyć jedną całość zaróno pod lędem funkcji, które będą pełnić jak i yrazu architektonicznego. Dla planoanego budynku media zostaną dostarczone z infrastruktury ykonanej pierszym etapie inestycji. Infrastruktura ta postanie po rozbudoie istniejącej kotłoni, stacji energetycznej oraz sieci odnej czasie realizacji budynku CCB. Dodatkoymi uarunkoaniami przedmiotu zamóienia są ytyczne zaarte Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inestycji Celu Publicznego nr AU02/7331/1948/08. Decyzja ta określa bardzo szczegółoo ysokość projektoanego budynku (do 16m), geometrię dachu (dach płaski) oraz zraca uagę na ulędnienie projekcie kontekstu istniejącej zabudoy dla uzyskania harmonijnego yrazu architektonicznego całego kompleksu IFJ PAN. Bardzo ażnym arunkiem jest takie zaprojektoanie przedmiotoego budynku aby zmieścił sobie szystkie pomieszczenia niezbędne dla praidłoego działania zainstaloanej nim aparatury (ymagane przez producenta urządzenia Gantry) jak i te 6

7 niezbędne dla spranej działalności medyczno-naukoej (odne z oboiązującymi normami, przepisami i iedzą techniczną). Wszystkie te pomieszczenia poinny mieć zachoaną ciągłość technologiczną i funkcjonalną. UWAGA!!! Przed przystąpieniem do prac należy dokonać eryfikacji i oceny indyidualnych ymagań dotyczących możliości instalacji Gantry raz z całą niezbędną infrastrukturą odniesieniu do istniejących arunkó- na przykład lokalizacja strefie zejścia do lotniska Balice. d. Ogólne łaściości funkcjonalno-użytkoe Właściości funkcjonalno - użytkoe opisane poniżej zostały sporządzone na podstaie oboiązujących norm i przepisó (szczegółoy ich ykaz części II, punkt 3) oraz ytycznych przedstaionych przez IFJ PAN. o Lokalizacja obiektu Planoane Centrum Cyklotronoe Bronoice Stanoisko Gantry zostanie zniesione na niezabudoanym, północno-schodnim fragmencie działki nr 1019/8, obręb 34, Kroodrza, jako rozbudoa budynku CCB. Działka ta leży przy ulicy Radzikoskiego 152 i jest nieruchomością będącą ieczystym użytkoaniu IFJ PAN. o Forma projektoanego obiektu Planoana zabudoa składać się będzie z dóch części. Jedna z nich to ciężka bezokienna bryła o zmiennych ysokościach mieszcząca sobie halę stanoiska Gantry oraz korytarz proadzenia iązki protonoej. Druga bryła to budynek medyczno biuroo - techniczny o konstrukcji żelbetoo - szkieletoej z ypełnieniem ceramicznym, ze znaczą ilością przeszkleń i płaskim dachem. Według ytycznych Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inestycji Celu Publicznego należy ulędnić kontekst istniejących budynkó IFJ PAN dla uzyskania harmonijnego yrazu architektonicznego całego kompleksu po zrealizoaniu inestycji. Projektoany budynek nie poinien przekroczyć ysokości (do attyki lub gzymsu) 16m od poziomu terenu. Należy ziąć rónież pod uagę fakt, że omaiana inestycja będzie rozbudoą budynku Narodoego Centrum Radioterapii Hadronoej- Faza I Centrum Cyklotronoe Bronoice i poinna raz z nim stanoić jedną integralną całość pod lędem formy i yrazu architektonicznego. o Głóne założenia funkcjonalno-użytkoe Centrum Cyklotronoe Bronoice Stanoisko Gantry zostało pod lędem funkcjonalnym podzielone na trzy części: Część piersza (zlokalizoana częścioo bunkrze a częścioo budynku toarzyszącym) poinna mieścić sobie pomieszczenia ziązane z radioterapią. Winny się niej znaleźć pomieszczenia ziązane bezpośrednio z leczeniem pacjenta (hala Gantry, gabinety lekarskie i zabiegoe), część socjalna dla personelu oraz szereg pomieszczeń toarzyszących, niezbędnych dla praidłoego funkcjonoania zakładu opieki zdrootnej. 7

8 Część druga (zlokalizoana na piętrze budynku toarzyszącym) poinna zaierać sobie pokoje lekarzy oraz pomieszczenia biuroe, których przygotoyane będą projekty terapii. Część trzecia (zlokalizoana częścioo bunkrze a częścioo budynku toarzyszącym) będzie zaierać pomieszczenia techniczne ziązane z obsługą stanoiska Gantry. Wszystkie trzy części dla lepszego zobrazoania i przedstaienia ich funkcji zostały bardzo szczegółoo opisane poniżej. Część piersza medyczno - terapeutyczna, znajdoać się będzie na dóch poziomach budynku, na parterze i pierszym piętrze. Mając na uadze, że realizacja Centrum Cyklotronoe Bronoice Stanoisko Gantry będzie stanoiła rozbudoę Narodoego Centrum Radioterpii Hadronoej - Faza I Centrum Cyklotronoe Bronoice, ejście głóne poinno odbyać się poprzez istniejący już tedy budynek CCB, gdzie znajdoać się będzie recepcja raz z archium. Z uagi na przeidyaną dość dużą ilość przyjmoanych pacjentó należy zaprojektoać poczekalnię odpoiednich rozmiaró, przeznaczoną dla korzystających z radioterapii na Stanoisku Gantry. Z poczekalni lub z przylegającego korytarza (odnie z 27 ust. 5 Rozporządzenia ministra zdroia z dnia 10 listopada 2006 r. spraie ymagań, jakim poinny odpoiadać pod lędem fachoym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrootnej; Dz. U. nr 213 poz. 1568) poinny być dostępne die toalety z podziałem na męską i damską. Toaleta przeznaczona dla osób niepełnospranych będzie się znajdoać istniejącej już tedy części Centrum (Faza I Centrum Cyklotronoe Bronoice). Zgodnie z ymienionym paragrafem przychodni liczącej do 6 gabinetó jeden ustęp przeznaczony dla osób niepełnospranych jest ystarczający. Dodatkoo z poczekalni lub z przylegającego korytarza poinny być dostępne da gabinety lekarskie, niezbędne do ostatecznej kalifikacji pacjentó przed rozpoczęciem radioterapii. Pacjent przychodzący na pierszą izytę do Centrum Cyklotronoe Bronoice - Stanoisko Gantry, po izycie gabinecie lekarskim, będzie kieroany bezpośrednio lub przez boksy szatnioe do modelarni. W pomieszczeniu tym będzie ykonyana specjalna forma unieruchamiająca pacjenta (forma pozycjonująca), która umożlii potarzalność ułożenia pacjenta czasie zabiegu. Następnie pacjent będzie przeożony do pomieszczenia tomografu komputeroego. Tutaj zostaną ykonane pomiary i badania, będące podstaą do przygotoania planu leczenia iązką protonoą na Stanoisku Gantry. Po przeproadzeniu całej procedury potrzebnej do planoania przebiegu leczenia, forma pozycjonująca zostanie łożona do jednego z dóch magazynó. Magazyny do przechoyania form pozycjonujących poinny być dostosoane do przechoyania długich elementó (do dóch metró długości) i posiadać możliość szybkiego odszukania odpoiedniej formy. Przy pomieszczeniu modelarni poinien znaleźć się magazyn na materiały oraz sprzęt niezbędny do ytarzania form pozycjonujących. Pacjent przychodzący na łaściy zabieg bezpośrednio z boksó szatnioych poinien trafić do pomieszczenia pozycjonującego (z pominięciem modelarni), gdzie po odszukaniu odpoiedniej formy pozycjonującej magazynie, zostanie unieruchomiony. Następnie będzie przeożony do pomieszczenia tomografu komputeroego dla ostatecznego spradzenia odpoiedniej pozycji przed łaścią radioterapią. W przypadku pacjenta pediatrycznego, dla zapenienia praidłoego przebiegu naśietlania, radioterapia poinna zostać poprzedzona znieczuleniem chorego ydzielonym pomieszczeniu anestezjologii. Dopiero tedy będzie można przystąpić do procedury przygotoaczej i samej radioterapii. 8

9 W pomieszczeniu tomografu komputeroego oprócz odpoiedniego sprzętu poinna się znaleźć zabezpieczona radiologicznie steroania raz z oknem dla kontaktu zrokoego pacjenta z personelem medycznym. Po spradzeniu popraności ułożenia pacjent będzie przeożony do sali terapii hali Gantry, gdzie po ostatecznej korekcie ułożenia zostanie przeproadzona radioterapia iązką protonoą. Po zabiegu pacjenci będą trafiać z porotem do szatni. Chorzy, u których zabieg został ykonany znieczuleniu ogólnym przeożeni będą do sali ybudzeń. Sala ta oprócz odpoiedniego sprzętu medycznego poinna być yposażona kabinę higieny osobistej. Po ybudzeniu pacjent będzie przechodził bezpośrednio do szatni po soje pozostaione cześniej rzeczy osobiste. Wejście do hali terapii protonoej proadzić będzie przez labirynt ochronny. W bezpośrednim sąsiedztie ejścia do labiryntu na halę terapii znajdoać poinna się steronia urządzenia Gantry. Dodatkoo należy przeidzieć pomieszczenia stanoiące zaplecze techniczne i socjalno - szatnioe dla personelu medycznego i fizykó medycznych. Będą to: pokój socjalno - szatnioy, toaleta dostępna z komunikacji ogólnej, pomieszczenie na środki czystości i sprzęt porządkoy, pomieszczenie na odpady medyczne, magazyn do przechoyania butli z tlenem medycznym i butli z gazami medycznymi oraz pomieszczenie pompy próżnioej. Pacjent pediatryczny, jak rónież ciężko chory, poinien mieć możliość dogodnego oczekiania na zabieg a także odpoczynku po przeproadzonym zabiegu. Pokoje o takim przeznaczeniu, tak zane pokoje odpoczynku z całym zapleczem przeidziano na pierszym piętrze. W skład tego zespołu chodziłyby trzy do czterech pokoi z łazienkami, dyżurka pielęgniarek, zaplecze z pomieszczeniem na środki czystości i sprzęt porządkoy, szafy na czystą i brudną bieliznę pościeloą lub pojemniki na czystą i brudną pościel jednorazoego użytku oraz aneks kuchenny z podstaoym yposażeniem. Każdy z tych chorych po łoszeniu i rejestracji, otrzymyałby kartę dostępu do indy i klatki schodoej, aby dostać się do odpoiednich pokoi na pierszym piętrze. Część druga zaierać sobie będzie pokoje dla lekarzy oraz pomieszczenia biuroe, których przygotoyane będą projekty terapii. Część ta znajdoać się poinna na pierszym piętrze. Pod lędem funkcjonalnym niezbędne jest jej połączenie z częścią biuroą CCB, gdzie znajdą się toalety i pomieszczenie socjalne. Część trzecią stanoić będą pomieszczenia techniczne ziązane z obsługą stanoiska Gantry. Część z nich znajdoać się będzie przy samym urządzeniu (część techniczna oraz centrala elektroniczna) natomiast reszta czyli centrale klimatyzacyjne mieścić się będą na pierszym piętrze. Pozostałe pomieszczenia techniczne potrzebne do funkcjonoania Stanoiska Gantry poinny zostać przeidziane i ybudoane na etapie realizacji Narodoego Centrum Radioterapii Hadronoej Faza I Centrum Cyklotronoe Bronoice. Wszystkie trzy części budynku podzielone pod lędem funkcji i specyfiki pracy poszczególnych grup ludzi poinny być ze sobą połączone komunikacyjnie drziami z zabezpieczeniem dostępu dla osób z odpoiednimi upranieniami do ykonyanej przez nich pracy czy posiadanej funkcji. W hali Gantry poinny być zamontoane urządzenia dozymetryczne, rónież przy yjściach z labiryntó ochronnych, steroniach do poszczególnych hal i na drogach komunikacji ogólnej. Pomieszczenia ymagane przez dostacó urządzenia Gantry już po yborze ostatecznym poinny być dostosoane parametrami i usytuoaniem oraz yposażeniem i potrzebną infrastrukturą techniczną do danego urządzenia. 9

10 Wszystkie zastosoane materiały budolane, instalacyjne i ykończenioe poinny posiadać aprobaty i certyfikaty techniczne pod lędem dopuszczenia ich do stosoania budonictie. o Dostępność obiektu dla osób niepełnospranych Centrum Cyklotronoe Bronoice - Stanoisko Gantry stanoić będzie obiekt użyteczności publicznej. W ziązku z tym odnie z oboiązującymi przepisami poinno być zaprojektoane sposób umożliiający dostęp osobom niepełnospranym szczególności tym poruszającym się na ózkach inalidzkich. Poyższy ymóg dotyczy dostępności na szystkie kondygnacje przeznaczone na stały pobyt ludzi. Wejścia do budynku zaróno do części medycznej jak i naukoo- badaczej mają być zaprojektoane z poziomu terenu lub należy ziąć pod uagę inne roziązania dla zniesienia bariery architektonicznej. Strefa, której poruszać będzie się pacjent przychodzący na zabieg radioterapii, poinna znajdoać się na jednym poziomie budynku. Na tym poziomie należy usytuoać toaletę dostosoaną do potrzeb osób niepełnospranych ( części CCB). Eentualne pomieszczenia dodatkoe (takie jak pokoje przygotoania i odpoczynku po radioterapii) mogłyby się znaleźć na piętrze I ale pod arunkiem zlokalizoania ich pobliżu dźigu osoboego i zabezpieczenia ich techniczno - funkcjonalnymi pomieszczeniami ynikającymi z przepisó (dyżurka, aneks kuchenny, kącik porządkoy) Na tym samym piętrze mogłyby się rónież znaleźć pomieszczenia biuroe przeznaczone dla praconikó IFJ PAN. Pomieszczenia te także poinny być dostępne dla osób niepełnospranych to znaczy poinny być dostępne z indy oraz posiadać jedną z toalet dostosoaną dla potrzeb osób niepełnospranych. Jedynie obniżenie (pomieszczenie techniczne) przy hali samego urządzenia Gantry nie będzie dostępne dla osoby niepełnospranej różnica poziomó podłodze ze lędó technologicznych. o Warunki ochrony przecipożaroej Strefy pożaroe i kategorie zagrożenia ludzi Projektoany budynek ze lędu na sposób użytkoania inien posiadać następujące strefy pożaroe: - ZL - charakteryzoane kategorią zagrożenia ludzi - PM - produkcyjne i magazynoe. Strefa pożaroa ZL będzie posiadać die kategorie zagrożenia ludzi: ZLII i ZLIII. Pomieszczenia ziązane z radioterapią, które zaierają sobie salę do samej radioterapii, jak i rónież pomieszczenia ziązane z obsługą pacjenta, zaliczone będą do kategorii ZLII, natomiast pomieszczenia biuroe zaliczone będą do kategorii ZLIII Pomieszczenia technologiczne ziązane z obsługą i funkcjonoaniem Gantry z yłączeniem steroni zaliczone zostały do kategorii PM. Należy pamiętać aby szystkie odrębne strefy pożaroe były od siebie oddzielone przegrodami oddzielenia pożaroego odnie z oboiązującymi przepisami. Zenętrzne zabezpieczenia przecipożaroe Sposób zenętrznego zaopatrzenia odę i drogi pożaroe będą przeidziane, zaprojektoane i zrealizoane czasie prac przy pierszej części budynku to jest 10

11 Narodoym Centrum Radioterapii Hadronoej Faza I Centrum Cyklotronoe Bronoice. Dla przypomnienia na zenętrznym przyłączu ody zaprojektoane inny być da hydranty Ø80 naziemne ( odległości 5-15m od budynku), zbiornik ody zapasoej o pojemności 200m³ oraz droga pożaroa okół całego budynku ( odległości 5 10 m od budynku). Wenętrzne zabezpieczenia przecipożaroe Wenętrzna instalacja hydrantoa poinna składać się z dóch hydrantó Ø25 yposażonych ęże półsztyne długości 30mb, parametry ymagane 2dm³/s przy ciśnieniu 0,2 MPa. W budynku poinny znaleźć się cztery sztuki gaśnic proszkoych ABC GP6. Pomieszczenia z urządzeniami elektronicznymi należy yposażyć system gaszenia gazem, np. halonem. W każdym pomieszczeniu i na drogach eakuacyjnych, a przypadku zastosoania stropó podieszonych, rónież przestrzeni międzystropoej, poinien zostać zamontoany system ykryania pożaru. Nad klatką schodoą i innych ymaganych przepisami miejscach poinny znaleźć się odpoiednie systemy zabezpieczające przed zadymianiem i rozprzestrzenianiem się ognia (np klapy dymoe i inne niezbędne zabezpieczenia). Drogi eakuacyjne poinny być yposażone ośietlenie aaryjne systemie nadzoroanym. Na drogach eakuacyjnych oraz pomieszczeniach zaliczonych do kategorii ZLII i ZLIII nie poinny być stosoane materiały ykończenioe łato zapalne, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensynie dymiące. Podłogi podniesione poinny spełniać ymagania zaarte 259 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kietnia 2002 r. spraie arunkó technicznych, jakim poinny odpoiadać budynki i ich usytuoanie (Dz.U.Nr.75 z dnia 15 czerca 2003 r. Poz. 690 z późniejszymi zmianami). e. Szczegółoe łaściości funkcjonalno-użytkoe yrażone e skaźnikach o Poierzchnie użytkoe poszczególnych pomieszczeń raz z określeniem ich funkcji. L.p. NAZWA POWIERZCHNIA m 2 1 poczekalnia 42,10 2 gabinet lekarski 14,30 3 gabinet lekarski 14,30 4 c dla pacjenta 4,30 5 c dla pacjenta 4,30 6 gabinet anestezjologiczny 24,70 7 szatnia 2,60 8 szatnia 2,60 9 szatnia 2,60 10 szatnia 2,60 11 komunikacja 13,60 12 magazyn modelarni 2,10 13 kącik porządkoy 2,10 14 modelarnia 16,80 15 pokój ybudzeń i uruchamiania pacjenta 20,70 11

12 16 łazienka 6,40 17 pokój pozycjonoania 31,10 18 magazyn form pozycjonujących 3,60 19 magazyn form pozycjonujących 3,60 20 pokój tomografu komputeroego 31,10 21 steronia tomografu 10,50 22 magazyn form pozycjonujących 3,60 23 steronia gantry 13,10 24 labirynt 14,46 25 Gantry- część techniczna 84,00 25a Gantry- sala terapii 52,40 25b Gantry- centrala elektroniczna 27,50 26 korytarz proadzenia iązki 65,87 27 pomieszczenie na odpady medyczne 1,90 27a pomieszczenie pompy próżnioej 1,90 28 pokój socjalno-szatnioy 10,00 29 c dla personelu 4,70 30 klatka schodoa 26,20 31 komunikacja 21,20 32 poierzchnia podszyb indoy 6,40 33 komunikacja 72,70 34 magazyn butli z tlenem i gaz. medycznych 3,40 35 dyżurka pielęgniarska 8,00 35a zaplecze dyżurki pielęgniarek 6,60 35b kącik porządkoy 3,00 36 aneks kuchenny 8,70 37 pok. odpoczynku + łazienka 30,00 38 pok. odpoczynku + łazienka 16,00 39 pok. odpoczynku + łazienka 16,00 40 pokój biuroy 16,00 41 pokój biuroy 16,00 42 pokój biuroy 16,00 43 pokój biuroy 16,00 44 pokój biuroy 56,60 45 komunikacja 21,40 46 komunikacja 30,40 47 centrala klimatyzacyjna 189,00 48 klatka schodoa 13,70 49 magazyn na aparaturę terapeutyczną 15,00 50 magazyn 18,00 51 magazyn na materiały radioaktyne 10,00 o Wskaźniki poierzchnioo- kubaturoe Poierzchnia użytkoa pomieszczeń: 1103,13m 2 Kubatura: 12889,03m 3 12

13 o Określenie ielkości możliych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametró poierzchni i kubatur lub skaźnikó Dopuszcza się przekroczenie parametró projektoanych pomieszczeń o10%, yłączeniem części technologicznej, która inna być bardzo precyzyjnie dostosoana do ymogó producenta celu montażu sprzętu i technologii toarzyszącej. z 3. Opis ymagań zamaiającego stosunku do przedmiotu zamóienia Wykonaca (dostaca) inien zapenić ramach ykonania przedmiotu umoy zaprojektoanie i ykonanie szelkiej infrastruktury technicznej i technologicznej, niezbędnej do zapenienia praidłoej, bezpiecznej i odnej z ymaganiami producenta pracy instalacji ziązanej ze stanoiskiem Gantry. a. Przygotoanie terenu budoy Przy przekazaniu placu budoy Zamaiający przekaże Wykonacy dostęp do terenu objętego budoą. Na czas budoy należy ykonać tymczasoe zasilanie placu budoy energię elektryczną i odę porozumieniu i na arunkach ustalonych przez Zamaiającego. Do placu planoanej budoy istnieje bezpośredni dostęp z drogi enętrznej IFJ PAN. Wykonaca będzie zoboiązany do przyjęcia odpoiedzialności za eentualne spoodoanie szkód yniku: - Organizacji robót budolanych, - Zabezpieczenia interesó osób trzecich, - Ochrony środoiska, - Warunkó bezpieczeństa pracy, - Warunkó bezpieczeństa ruchu drogoego ziązanego z budoą, - Zabezpieczenie placu budoy przez dostępem osób trzecich, - Zabezpieczenie chodnikó i jezdni sąsiedztie placu budoy od następst ziązanych z budoą. Wykonaca będzie zoboiązany do takiego przygotoania terenu aby trakcie budoy umożliić transport i montaż poszczególnych części stanoiska Gantry, a przede szystkim tych o znacznej masie. b. Architektura o Roziązania architektoniczne Charakter architektoniczny projektoanego budynku poinien ukazyać złożoność typó pomieszczeń jakie sobie zaiera. Dlatego inien składać się z dóch części zróżnicoanych pod lędem ysokości, konstrukcji oraz materiałó użytych do jego ykończenia. Jedną z nich stanoić poinna ciężka bezokienna betonoa bryła o zmiennych ysokościach, mieszcząca sobie halę Gantry. Jej eleacja poinna soim yrazie odzierciedlać funkcję jaką spełnia (głónie ochronną), dlatego skazane jest ykończenie eleacji z suroego betonu lub materiałem o podobnym yrazie. 13

14 Druga bryła będzie obejmoać pomieszczenia zaierające funkcję medyczno - biuroo - techniczną. Eleacja tej części budynku poinna podkreślać lekkość tej bryły. Materiał ykończenioy podkreślający funkcję jaką obiekt spełnia, to panele eleacyjne z blachy aluminioo-cynkoej (np. firmy Kalzip), elementy klinkieru i tynku o kontrastującej barie, panele eleacyjne oraz ślusarka aluminioa na dużych płaszczyznach przeszkleń. Ważnym elementem ykończenioym jest rónież detal architektoniczny postaci daszkó nad ejściami technicznymi, balustrad zabezpieczających portfenetry, napisó informujących o nazie i funkcji obiektu ykonanych ze stali nierdzenej i szkła. Lekka konstrukcja zadaszenia nad ejściem głónym i podjazdem poinna działać jako element zapraszający i osłaniający przed złymi arunkami atmosferycznymi, ykonana ze stali nierdzenej i szkła nada całości nooczesny charakter. Ważnym elementem kształtującym ygląd eleacji jest rónież jej dobre ośietlenie. IFJ PAN dodatkoo ymaga, aby ejście stanoiło element reprezentacyjny dla całego założenia, było charakterystyczne oraz rozpoznaalne. Dla zobrazoania ymagań Inestora co do szczegółoych ymogó jakim poinny odpoiadać pomieszczenia obu części budynku opracoano karty planoanych pomieszczeń. Karty te załączono IV części niniejszego opracoania. o Roziązania budolane Przeznaczenie oraz rodzaj zastosoanych osłon poszczególnych pomieszczeń zdeterminują roziązania budolane i ykorzystane materiały. Hala Gantry raz z salą do radioterapii poinna zostać zniesiona jako masyna, monolityczna, żelbetoa konstrukcja z betonu ciężkiego typu IRON-PORTLAND. Płyta fundamentoa o grubości 120cm poinna zostać posadoiona przynajmniej na głębokości 120cm. Ściany zenętrzne i strop (rónież monolityczne, żelbetoe) poinny mieć grubość dostosoaną do stopnia ochrony radiologicznej jaką będzie chciał ostatecznie otrzymać IFJ PAN. Na tym etapie prac założono grubość omaianych ścian na poziomie od cm a stropu 250cm. Dodatkoo należy przeidzieć otory montażoe korytarzu proadzenia iązki oraz przy ejściu do labiryntu, które po instalacji urządzeń zostaną zamuroane bloczkami betonoymi. Całość zostanie pokryta dachem płaskim ze spadkami na zenątrz budynku. Budynek medyczno - biuroo - techniczny zostanie zrealizoany konstrukcji żelbetoej, słupoo - płytoej, usztynionej klatką schodoą oraz szybem indoym. Posadoienie tej części budynku będzie się odbyało za pomocą ła i stóp fundamentoych, na głębokości minimum 120cm pod poziomem terenu. Ściany zenętrzne budynku zostaną uzupełnione bloczkami ceramicznymi (porotherm) lub innymi o zbliżonych parametrach. Dach odnie z ytycznymi Decyzji o Lokalizacji Celu Publicznego poinien być płaski, pogrążony. Nad parterem poinna zostać przeidziana przestrzeń techniczna o odpoiedniej ysokości (około 200cm) dla przeproadzenia instalacji infrastruktury technicznej obu części budynku. c. Konstrukcja o Warunki geologiczne Obszar inestycji leży obrębie Zapadliska Przedkarpackiego, tektonicznego obniżenia ypełnionego osadami miocenu. Osady te są reprezentoane przez iły arst 14

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO IIA. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE: 1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 1.1 Informacje ogólne. Głównym celem utworzenia Centrum Leczenia Oparzeń jest podjęcie skutecznych działań

Bardziej szczegółowo

Wykonanie instalacji oddymiania i przewietrzania

Wykonanie instalacji oddymiania i przewietrzania PROJEKT WYKONAWCZY Firma opracoująca AP SYSTEM S.C. UL. FACIMIECH 14/9 30-667 KRAKÓW Temat: Wykonanie instalacji oddymiania i przeietrzania Inestor: Państoa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludika Solskiego

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: działki nr 169/1, 170/1, 172/1, 173/1, 174/2, 321/1 w Kolonii Kuczki INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

IIb.2 TECHNOLOGIA MEDYCZNA

IIb.2 TECHNOLOGIA MEDYCZNA IIb.2 TECHNOLOGIA MEDYCZNA faza nazwa inwestycji budynek etap 2 adres PROJEKT WYKONAWCZY część S2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: nr rysunku nazwa rysunku skala A1 Rzut piwnic 1:100 A2 Rzut parteru 1:100 A3 Rzut piętra 1:100 A4 Rzut dachu 1:100 A5 Przekrój I I 1:100 A6 Przekrój

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Pabianicach. Księga Zarządzania Jakością

Starostwo Powiatowe w Pabianicach. Księga Zarządzania Jakością Starosto Księga Zarządzania Jakością Starosto BIBLIOGRAFIA I ROZDZIELNIK Strona 2 z 25 Dokument : Tytuł : Księga Zarządzania Jakością Wydanie : F Oboiązuje od : 30 kietnia 2014 roku Zastępuje : yd. E z

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A Inwestor: Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S.A. ul. Zglenickiego 42 09-411 Płock Program Funkcjonalno - Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. Nazwa zamówienia: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ MAGAZUN NR 1 DO CELÓW AULI AMFITEATRALNEJ ORAZ MAGAZUNU NR 2 DO CELÓW GARAŻU WRAZ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY UL. MAŁACHOWSKIEGO 3/2 80-262 GDAŃSK TEL 514 456 283, FAX. 058 717 56 70 W.TYSZKIEWICZ@AREAPROJEKT.PL PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PN. REMONT PUNKTU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW OD CUDZOZIEMCÓW

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ.

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ. em box 14-200 IŁAW A, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) 648-78-11 W iesław M alec egz.nr 1 Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze, - kopia z mapy ewidencyjnej,

OPIS TECHNICZNY. - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze, - kopia z mapy ewidencyjnej, OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlano Wykonawczy modernizacji budynku Oddziału Leczniczo Rehabilitacyjnego dla Dzieci i MłodzieŜy

Bardziej szczegółowo

4. Wstępna koncepcja zagospodarowania inwestycji... 9 4.1 Układ logistyczny terminala... 9 4.2 Stacja benzynowa... 9 4.3 Nabrzeże... 9 4.

4. Wstępna koncepcja zagospodarowania inwestycji... 9 4.1 Układ logistyczny terminala... 9 4.2 Stacja benzynowa... 9 4.3 Nabrzeże... 9 4. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Informacja o terenie i planowanej inwestycji... 4 2.1 Lokalizacja i stosunki własnościowe... 4 2.2 Stan istniejący... 4 2.3 Warunki wodno-gruntowe, zanieczyszczenia... 4 2.4

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO EKONOMICZNE DO PROJEKTU MŁODZIEŻOWEGO DOMU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO O 54 MIEJSCACH

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO EKONOMICZNE DO PROJEKTU MŁODZIEŻOWEGO DOMU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO O 54 MIEJSCACH Pracownia Architektoniczna WARS Tomasz Mach 00-839 Warszawa Ul. Towarowa 22 Jupiter Centrum Tel. 625-26-50 lub 0-602-357-111/ fax 625-17-18 ZAŁOŻENIA TECHNICZNO EKONOMICZNE DO PROJEKTU MŁODZIEŻOWEGO DOMU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Zespół Budynków Centrum Produkcji Filmowo-Telewizyjnej ATM STUDIO Wał Miedzeszyński 384, Warszawa Opracował: Warszawa, maj 2011 SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo