PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 P E R S P E K T Y W A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A S. C KRAKÓW, UL. SALWATORSKA 14/102, TEL. (012) , NIP: , REGON: LISTOPAD 2008 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY TEMAT: PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI CENTRUM CYKLOTRONOWE BRONOWICE STANOWISKO GANTRY LOKALIZACJA: UL. RADZIKOWSKIEGO 152, KRAKÓW KOD ZAMÓWIENIA: Roboty zakresie instalacji budolanych: CPV Roboty ykończenioe zakresie obiektó budolanych: CPV Przygotoanie terenu pod budoę CPV ZAMAWIAJĄCY: INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK UL. RADZIKOWSKIEGO 152, KRAKÓW zany dalej: IFJ PAN AUTORZY: mgr inż. arch. Agnieszka Kołodziejska-Zarych mgr inż. arch. Dagmara Szaflarska-Słoiaczek spółpraca: dr inż. Przemysła Ruchała mgr inż. Irena Ścigalska mgr inż. Paeł Ścigalski mgr inż. Grzegorz Ianiec mgr inż. Andrzej Herod SPIS ZAWARTOŚCI: CZĘŚĆ I opisoa CZĘŚĆ II informacyjna CZĘŚĆ III planoane koszty prac projektoych i robót budolanych CZĘŚĆ IV karty planoanych pomieszczeń 1

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ I opisoa 1. Przedmiot i cel opracoania 2. Opis ogólny przedmiotu zamóienia a. Charakterystyczne parametry określające ielkość obiektu o Dotyczące zagospodaroania terenu o Dotyczące projektu architektoniczno-budolanego b. Zapotrzeboanie na media c. Aktualne uarunkoania ykonania przedmiotu zamóienia d. Ogólne łaściości funkcjonalno-użytkoe o Lokalizacja obiektu o Forma projektoanego obiektu o Głóne założenia funkcjonalno-użytkoe o Dostępność obiektu dla osób niepełnospranych o Warunki ochrony przecipożaroej e. Szczegółoe łaściości funkcjonalno-użytkoe yrażone e skaźnikach o Poierzchnie użytkoe poszczególnych pomieszczeń raz z określeniem ich funkcji o Wskaźniki poierzchnioo-kubaturoe o Inne poierzchnie o Określenie ielkości możliych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametró poierzchni i kubatur lub skaźnikó 3. Opis ymagań zamaiającego stosunku do przedmiotu zamóienia a. Przygotoanie terenu budoy b. Architektura o Roziązania architektoniczne o Roziązania budolane c. Konstrukcja o Warunki geologiczne o Opis konstrukcji o Materiały konstrukcyjne i spółczynniki zużycia stali d. Instalacje o Instalacja odna i kanalizacyjna o Instalacja grzecza o Instalacja entylacji i klimatyzacji o Instalacja elektryczna i słaboprądoa e. Wykończenie o Ściany o Posadzki o Sufity o Okna o Drzi f. Zagospodaroanie terenu g. Ogólne arunki ykonania i odbioru robót budolanych 2

3 CZĘŚĆ II informacyjna 1. Dokumenty potierdzające odność zamierzenia budolanego z ymaganiami ynikającymi z odrębnych przepisó 2. Ośiadczenie IFJ PAN stierdzające jego prao do dysponoania nieruchomością na cele budolane 3. Przepisy prane i normy ziązane z projektoaniem i ykonaniem zamierzenia budolanego 4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektoania robót budolanych o Kopia mapy zasadniczej o Dokumentacja geotechniczna o Inentaryzacja zieleni o Szkic poglądoy zagospodaroania terenu o Ośiadczenie o praie do dysponoania nieruchomością na cele budolane CZĘŚĆ III planoane koszty prac projektoych i robót budolanych CZĘŚĆ IV karty planoanych pomieszczeń 3

4 CZĘŚĆ I opisoa 1. Przedmiot i cel opracoania Przedmiotem opracoania jest program funkcjonalno - użytkoy sporządzony odnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 rześnia 2004 spraie szczegółoego zakresu i formy dokumentacji projektoej, specyfikacji technicznych ykonania i odbioru robót budolanych oraz programu funkcjonalno - użytkoego (Dz. U. Nr 202, poz z późn. zmianami), dotyczący budoy Centrum Cyklotronoe Bronoice Stanoisko Gantry. Program funkcjonalno - użytkoy stanoi podstaę określenia artości zamóienia odnie z Ustaą z dnia 10 czerca 1994 r. o zamóieniach publicznych (Dz. U. Nr 76 z 1994r. poz. 344) oraz będzie podstaą do opisu części przedmiotu zamóienia dotyczącej zakresu obejmującego roboty budolane. Program funkcjonalno - użytkoy zaiera dane określające łaściości planoanego obiektu oraz szczegółoe ytyczne opisujące parametry poszczególnych pomieszczeń odne z oboiązującymi normami oraz przepisami i niezbędne do realizacji przedmiotu zamóienia. Definicje yrażeń użytych niniejszym opracoaniu: Przedmiot opracoania: program funkcjonalno - użytkoy dla potrzeb realizacji inestycji Centrum Cyklotronoe Bronoice - Stanoisko Gantry. Przedmiot zamóienia: ykonanie projektu budolanego raz z pozoleniem na budoę, projektu ykonaczego oraz prac budolanych i odbioroych ziązanych z realizacją budoy Centrum Cyklotronoe Bronoice - Stanoisko Gantry. Inestycja: budoa Centrum Cyklotronoe Bronoice - Stanoisko Gantry. Producent: firma produkująca urządzenie Gantry oraz instalacje z nim ziązane. Wykonaca: firma realizująca przedmiot zamóienia. Zamaiający/Inestor: Instytut Fizyki Jądroej im. H. Nieodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą przy ulicy Radzikoskiego 152 Krakoie zany dalej IFJ PAN. Urządzenie Gantry: urządzenie będące przedmiotem dostay. CCB: Narodoe Centrum Radioterapii Hadronoej Faza I Centrum Cyklotronoe Bronoice, opracoaniu założono iż Inestycja będzie kontynuacją (rozbudoą) istniejącego już tedy CCB 2. Opis ogólny przedmiotu zamóienia Przedmiotem zamóienia będą roboty budolane niezbędne do ykonania dostay urządzenia Gantry raz z instalacją konieczną dla jego funkcjonoania oraz określenie ich artości dla potrzeb realizacji inestycji pod nazą Centrum Cyklotronoe Bronoice - Stanoisko Gantry. Zamóienie to należy rozumieć jako ykonanie projektu budolanego, uzyskanie pozolenia na budoę, opracoanie projektu ykonaczego, ykonanie specyfikacji technicznych ykonania i odbioru robót budolanych oraz ykonanie prac budolanych ziązanych z realizacją przedmiotoej inestycji. Realizacja ta będzie polegała na rozbudoie budynku Narodoe Centrum Radioterapii 4

5 Hadronoej Faza I Centrum Cyklotronoe Bronoice, tak aby finalnie torzyły jedną funkcjonalną i użytkoą całość. a. Charakterystyczne parametry określające ielkość obiektu o dotyczące projektu zagospodaroania terenu: POWIERZCHNIA ZABUDOWY Centrum Cyklotronoe Bronoice 860,86m 2 100% Stanoisko Gantry część planoana bunkier 345,88m 2 40,18% część medyczno - biuroa 514,98m 2 59,82% POWIERZCHNIA ZABUDOWY Narodoe Centrum Radioterapii Hadronoej Faza I Centrum Cyklotronoe Bronoice część ykonana (CCB) 1841,82m 2 100% POWIERZCHNIA TERENU PRZEZNACZONA POD INWESTYCJĘ 14448,82m 2 100% Centrum Cyklotronoe Bronoice Stanoisko Gantry oraz CCB poierzchnia zabudoy CCB - istniejąca 1841,82m 2 12,75% poierzchnia zabudoy Centrum Cyklotronoe Bronoice 860,86m 2 5,96% Stanoisko Gantry poierzchnia dróg i parkingó - istniejąca 2395,00m 2 16,57% poierzchnia dróg istniejąca - przebudoyana na etapie CCB 3395,00m 2 23,49% poierzchnia chodnikó - istniejąca 310,00m 2 2,15% poierzchnia biologicznie czynna 5646,14m 2 39,08% o dotyczące projektu architektoniczno-budolanego: POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1103,13m 2 100% poierzchnia użytkoa parteru 509,83m 2 46,22% strefa medyczna 443,96m² 40,25% strefa techniczna 65,87m² 5,97% poierzchnia użytkoa I piętra 593,30m 2 53,78% strefa medyczna 231,90m² 21,02% strefa biuroa 172,40m² 15,63% strefa techniczna 189,00m² 17,13% Kubatura całości: 12889,03m 3 Wysokość budynku: ~ 11,00m Ilość kondygnacji: 2 5

6 b. Zapotrzeboanie na media L.p. 1 Energia elektryczna 220kW (z czego120kw- moc szczytoa tomografu) 2 Woda zimna 1m 3 /dobę 3 Woda ciepła 1m 3 /dobę 4 Kanalizacja sanitarna, deszczoa 2m 3 /dobę 5 Ogrzeanie c.o. i entylacja 440kW 6 Gaz dla celó laboratorium c. Aktualne uarunkoania ykonania przedmiotu zamóienia Wytyczne do przedmiotu zamóienia są ynikiem uarunkoań działki przeznaczonej pod realizację inestycji a także faktu rozbudoy budynku Narodoe Centrum Radioterapii Hadronoej Faza I Centrum Cyklotronoe Bronoice, dostępu do niezbędnych medió oraz obostrzeń samego inestora czyli IFJ PAN. Projektoany obiekt zostanie umiejscoiony na terenie zamkniętym z kontrolą dostępu, należącym do IFJ PAN, zlokalizoanym przy ulicy Radzikoskiego 152 Krakoie. Obecnie teren ten jest zabudoany obiektami postałymi latach ubiegłego stulecia, będącymi ciągłym użytkoaniu przez personel naukoo-badaczy IFJ PAN. W centralnej części tego terenu znajduje się budynek głóny, natomiast północno - zachodniej części - budynki laboratoryjne raz z arsztatami. Działka posiada dostęp do drogi publicznej, którą stanoi ulica Radzikoskiego. Z tej ulicy odbya się jazd na teren IFJ PAN. Projektoany obiekt zostanie zlokalizoany północnej części omaianego terenu, na niezabudoanej części działki, jako kontynuacja przedsięzięcia Narodoe Centrum Radioterapii Hadronoej Faza I Centrum Cyklotronoe Bronoice. Fakt, iż planoana inestycja będzie polegała na rozbudoie istniejącego już tedy budynku, determinuje pene ograniczenia i narzuca roziązania. Wszystkie spomniane inestycje poinny torzyć jedną całość zaróno pod lędem funkcji, które będą pełnić jak i yrazu architektonicznego. Dla planoanego budynku media zostaną dostarczone z infrastruktury ykonanej pierszym etapie inestycji. Infrastruktura ta postanie po rozbudoie istniejącej kotłoni, stacji energetycznej oraz sieci odnej czasie realizacji budynku CCB. Dodatkoymi uarunkoaniami przedmiotu zamóienia są ytyczne zaarte Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inestycji Celu Publicznego nr AU02/7331/1948/08. Decyzja ta określa bardzo szczegółoo ysokość projektoanego budynku (do 16m), geometrię dachu (dach płaski) oraz zraca uagę na ulędnienie projekcie kontekstu istniejącej zabudoy dla uzyskania harmonijnego yrazu architektonicznego całego kompleksu IFJ PAN. Bardzo ażnym arunkiem jest takie zaprojektoanie przedmiotoego budynku aby zmieścił sobie szystkie pomieszczenia niezbędne dla praidłoego działania zainstaloanej nim aparatury (ymagane przez producenta urządzenia Gantry) jak i te 6

7 niezbędne dla spranej działalności medyczno-naukoej (odne z oboiązującymi normami, przepisami i iedzą techniczną). Wszystkie te pomieszczenia poinny mieć zachoaną ciągłość technologiczną i funkcjonalną. UWAGA!!! Przed przystąpieniem do prac należy dokonać eryfikacji i oceny indyidualnych ymagań dotyczących możliości instalacji Gantry raz z całą niezbędną infrastrukturą odniesieniu do istniejących arunkó- na przykład lokalizacja strefie zejścia do lotniska Balice. d. Ogólne łaściości funkcjonalno-użytkoe Właściości funkcjonalno - użytkoe opisane poniżej zostały sporządzone na podstaie oboiązujących norm i przepisó (szczegółoy ich ykaz części II, punkt 3) oraz ytycznych przedstaionych przez IFJ PAN. o Lokalizacja obiektu Planoane Centrum Cyklotronoe Bronoice Stanoisko Gantry zostanie zniesione na niezabudoanym, północno-schodnim fragmencie działki nr 1019/8, obręb 34, Kroodrza, jako rozbudoa budynku CCB. Działka ta leży przy ulicy Radzikoskiego 152 i jest nieruchomością będącą ieczystym użytkoaniu IFJ PAN. o Forma projektoanego obiektu Planoana zabudoa składać się będzie z dóch części. Jedna z nich to ciężka bezokienna bryła o zmiennych ysokościach mieszcząca sobie halę stanoiska Gantry oraz korytarz proadzenia iązki protonoej. Druga bryła to budynek medyczno biuroo - techniczny o konstrukcji żelbetoo - szkieletoej z ypełnieniem ceramicznym, ze znaczą ilością przeszkleń i płaskim dachem. Według ytycznych Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inestycji Celu Publicznego należy ulędnić kontekst istniejących budynkó IFJ PAN dla uzyskania harmonijnego yrazu architektonicznego całego kompleksu po zrealizoaniu inestycji. Projektoany budynek nie poinien przekroczyć ysokości (do attyki lub gzymsu) 16m od poziomu terenu. Należy ziąć rónież pod uagę fakt, że omaiana inestycja będzie rozbudoą budynku Narodoego Centrum Radioterapii Hadronoej- Faza I Centrum Cyklotronoe Bronoice i poinna raz z nim stanoić jedną integralną całość pod lędem formy i yrazu architektonicznego. o Głóne założenia funkcjonalno-użytkoe Centrum Cyklotronoe Bronoice Stanoisko Gantry zostało pod lędem funkcjonalnym podzielone na trzy części: Część piersza (zlokalizoana częścioo bunkrze a częścioo budynku toarzyszącym) poinna mieścić sobie pomieszczenia ziązane z radioterapią. Winny się niej znaleźć pomieszczenia ziązane bezpośrednio z leczeniem pacjenta (hala Gantry, gabinety lekarskie i zabiegoe), część socjalna dla personelu oraz szereg pomieszczeń toarzyszących, niezbędnych dla praidłoego funkcjonoania zakładu opieki zdrootnej. 7

8 Część druga (zlokalizoana na piętrze budynku toarzyszącym) poinna zaierać sobie pokoje lekarzy oraz pomieszczenia biuroe, których przygotoyane będą projekty terapii. Część trzecia (zlokalizoana częścioo bunkrze a częścioo budynku toarzyszącym) będzie zaierać pomieszczenia techniczne ziązane z obsługą stanoiska Gantry. Wszystkie trzy części dla lepszego zobrazoania i przedstaienia ich funkcji zostały bardzo szczegółoo opisane poniżej. Część piersza medyczno - terapeutyczna, znajdoać się będzie na dóch poziomach budynku, na parterze i pierszym piętrze. Mając na uadze, że realizacja Centrum Cyklotronoe Bronoice Stanoisko Gantry będzie stanoiła rozbudoę Narodoego Centrum Radioterpii Hadronoej - Faza I Centrum Cyklotronoe Bronoice, ejście głóne poinno odbyać się poprzez istniejący już tedy budynek CCB, gdzie znajdoać się będzie recepcja raz z archium. Z uagi na przeidyaną dość dużą ilość przyjmoanych pacjentó należy zaprojektoać poczekalnię odpoiednich rozmiaró, przeznaczoną dla korzystających z radioterapii na Stanoisku Gantry. Z poczekalni lub z przylegającego korytarza (odnie z 27 ust. 5 Rozporządzenia ministra zdroia z dnia 10 listopada 2006 r. spraie ymagań, jakim poinny odpoiadać pod lędem fachoym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrootnej; Dz. U. nr 213 poz. 1568) poinny być dostępne die toalety z podziałem na męską i damską. Toaleta przeznaczona dla osób niepełnospranych będzie się znajdoać istniejącej już tedy części Centrum (Faza I Centrum Cyklotronoe Bronoice). Zgodnie z ymienionym paragrafem przychodni liczącej do 6 gabinetó jeden ustęp przeznaczony dla osób niepełnospranych jest ystarczający. Dodatkoo z poczekalni lub z przylegającego korytarza poinny być dostępne da gabinety lekarskie, niezbędne do ostatecznej kalifikacji pacjentó przed rozpoczęciem radioterapii. Pacjent przychodzący na pierszą izytę do Centrum Cyklotronoe Bronoice - Stanoisko Gantry, po izycie gabinecie lekarskim, będzie kieroany bezpośrednio lub przez boksy szatnioe do modelarni. W pomieszczeniu tym będzie ykonyana specjalna forma unieruchamiająca pacjenta (forma pozycjonująca), która umożlii potarzalność ułożenia pacjenta czasie zabiegu. Następnie pacjent będzie przeożony do pomieszczenia tomografu komputeroego. Tutaj zostaną ykonane pomiary i badania, będące podstaą do przygotoania planu leczenia iązką protonoą na Stanoisku Gantry. Po przeproadzeniu całej procedury potrzebnej do planoania przebiegu leczenia, forma pozycjonująca zostanie łożona do jednego z dóch magazynó. Magazyny do przechoyania form pozycjonujących poinny być dostosoane do przechoyania długich elementó (do dóch metró długości) i posiadać możliość szybkiego odszukania odpoiedniej formy. Przy pomieszczeniu modelarni poinien znaleźć się magazyn na materiały oraz sprzęt niezbędny do ytarzania form pozycjonujących. Pacjent przychodzący na łaściy zabieg bezpośrednio z boksó szatnioych poinien trafić do pomieszczenia pozycjonującego (z pominięciem modelarni), gdzie po odszukaniu odpoiedniej formy pozycjonującej magazynie, zostanie unieruchomiony. Następnie będzie przeożony do pomieszczenia tomografu komputeroego dla ostatecznego spradzenia odpoiedniej pozycji przed łaścią radioterapią. W przypadku pacjenta pediatrycznego, dla zapenienia praidłoego przebiegu naśietlania, radioterapia poinna zostać poprzedzona znieczuleniem chorego ydzielonym pomieszczeniu anestezjologii. Dopiero tedy będzie można przystąpić do procedury przygotoaczej i samej radioterapii. 8

9 W pomieszczeniu tomografu komputeroego oprócz odpoiedniego sprzętu poinna się znaleźć zabezpieczona radiologicznie steroania raz z oknem dla kontaktu zrokoego pacjenta z personelem medycznym. Po spradzeniu popraności ułożenia pacjent będzie przeożony do sali terapii hali Gantry, gdzie po ostatecznej korekcie ułożenia zostanie przeproadzona radioterapia iązką protonoą. Po zabiegu pacjenci będą trafiać z porotem do szatni. Chorzy, u których zabieg został ykonany znieczuleniu ogólnym przeożeni będą do sali ybudzeń. Sala ta oprócz odpoiedniego sprzętu medycznego poinna być yposażona kabinę higieny osobistej. Po ybudzeniu pacjent będzie przechodził bezpośrednio do szatni po soje pozostaione cześniej rzeczy osobiste. Wejście do hali terapii protonoej proadzić będzie przez labirynt ochronny. W bezpośrednim sąsiedztie ejścia do labiryntu na halę terapii znajdoać poinna się steronia urządzenia Gantry. Dodatkoo należy przeidzieć pomieszczenia stanoiące zaplecze techniczne i socjalno - szatnioe dla personelu medycznego i fizykó medycznych. Będą to: pokój socjalno - szatnioy, toaleta dostępna z komunikacji ogólnej, pomieszczenie na środki czystości i sprzęt porządkoy, pomieszczenie na odpady medyczne, magazyn do przechoyania butli z tlenem medycznym i butli z gazami medycznymi oraz pomieszczenie pompy próżnioej. Pacjent pediatryczny, jak rónież ciężko chory, poinien mieć możliość dogodnego oczekiania na zabieg a także odpoczynku po przeproadzonym zabiegu. Pokoje o takim przeznaczeniu, tak zane pokoje odpoczynku z całym zapleczem przeidziano na pierszym piętrze. W skład tego zespołu chodziłyby trzy do czterech pokoi z łazienkami, dyżurka pielęgniarek, zaplecze z pomieszczeniem na środki czystości i sprzęt porządkoy, szafy na czystą i brudną bieliznę pościeloą lub pojemniki na czystą i brudną pościel jednorazoego użytku oraz aneks kuchenny z podstaoym yposażeniem. Każdy z tych chorych po łoszeniu i rejestracji, otrzymyałby kartę dostępu do indy i klatki schodoej, aby dostać się do odpoiednich pokoi na pierszym piętrze. Część druga zaierać sobie będzie pokoje dla lekarzy oraz pomieszczenia biuroe, których przygotoyane będą projekty terapii. Część ta znajdoać się poinna na pierszym piętrze. Pod lędem funkcjonalnym niezbędne jest jej połączenie z częścią biuroą CCB, gdzie znajdą się toalety i pomieszczenie socjalne. Część trzecią stanoić będą pomieszczenia techniczne ziązane z obsługą stanoiska Gantry. Część z nich znajdoać się będzie przy samym urządzeniu (część techniczna oraz centrala elektroniczna) natomiast reszta czyli centrale klimatyzacyjne mieścić się będą na pierszym piętrze. Pozostałe pomieszczenia techniczne potrzebne do funkcjonoania Stanoiska Gantry poinny zostać przeidziane i ybudoane na etapie realizacji Narodoego Centrum Radioterapii Hadronoej Faza I Centrum Cyklotronoe Bronoice. Wszystkie trzy części budynku podzielone pod lędem funkcji i specyfiki pracy poszczególnych grup ludzi poinny być ze sobą połączone komunikacyjnie drziami z zabezpieczeniem dostępu dla osób z odpoiednimi upranieniami do ykonyanej przez nich pracy czy posiadanej funkcji. W hali Gantry poinny być zamontoane urządzenia dozymetryczne, rónież przy yjściach z labiryntó ochronnych, steroniach do poszczególnych hal i na drogach komunikacji ogólnej. Pomieszczenia ymagane przez dostacó urządzenia Gantry już po yborze ostatecznym poinny być dostosoane parametrami i usytuoaniem oraz yposażeniem i potrzebną infrastrukturą techniczną do danego urządzenia. 9

10 Wszystkie zastosoane materiały budolane, instalacyjne i ykończenioe poinny posiadać aprobaty i certyfikaty techniczne pod lędem dopuszczenia ich do stosoania budonictie. o Dostępność obiektu dla osób niepełnospranych Centrum Cyklotronoe Bronoice - Stanoisko Gantry stanoić będzie obiekt użyteczności publicznej. W ziązku z tym odnie z oboiązującymi przepisami poinno być zaprojektoane sposób umożliiający dostęp osobom niepełnospranym szczególności tym poruszającym się na ózkach inalidzkich. Poyższy ymóg dotyczy dostępności na szystkie kondygnacje przeznaczone na stały pobyt ludzi. Wejścia do budynku zaróno do części medycznej jak i naukoo- badaczej mają być zaprojektoane z poziomu terenu lub należy ziąć pod uagę inne roziązania dla zniesienia bariery architektonicznej. Strefa, której poruszać będzie się pacjent przychodzący na zabieg radioterapii, poinna znajdoać się na jednym poziomie budynku. Na tym poziomie należy usytuoać toaletę dostosoaną do potrzeb osób niepełnospranych ( części CCB). Eentualne pomieszczenia dodatkoe (takie jak pokoje przygotoania i odpoczynku po radioterapii) mogłyby się znaleźć na piętrze I ale pod arunkiem zlokalizoania ich pobliżu dźigu osoboego i zabezpieczenia ich techniczno - funkcjonalnymi pomieszczeniami ynikającymi z przepisó (dyżurka, aneks kuchenny, kącik porządkoy) Na tym samym piętrze mogłyby się rónież znaleźć pomieszczenia biuroe przeznaczone dla praconikó IFJ PAN. Pomieszczenia te także poinny być dostępne dla osób niepełnospranych to znaczy poinny być dostępne z indy oraz posiadać jedną z toalet dostosoaną dla potrzeb osób niepełnospranych. Jedynie obniżenie (pomieszczenie techniczne) przy hali samego urządzenia Gantry nie będzie dostępne dla osoby niepełnospranej różnica poziomó podłodze ze lędó technologicznych. o Warunki ochrony przecipożaroej Strefy pożaroe i kategorie zagrożenia ludzi Projektoany budynek ze lędu na sposób użytkoania inien posiadać następujące strefy pożaroe: - ZL - charakteryzoane kategorią zagrożenia ludzi - PM - produkcyjne i magazynoe. Strefa pożaroa ZL będzie posiadać die kategorie zagrożenia ludzi: ZLII i ZLIII. Pomieszczenia ziązane z radioterapią, które zaierają sobie salę do samej radioterapii, jak i rónież pomieszczenia ziązane z obsługą pacjenta, zaliczone będą do kategorii ZLII, natomiast pomieszczenia biuroe zaliczone będą do kategorii ZLIII Pomieszczenia technologiczne ziązane z obsługą i funkcjonoaniem Gantry z yłączeniem steroni zaliczone zostały do kategorii PM. Należy pamiętać aby szystkie odrębne strefy pożaroe były od siebie oddzielone przegrodami oddzielenia pożaroego odnie z oboiązującymi przepisami. Zenętrzne zabezpieczenia przecipożaroe Sposób zenętrznego zaopatrzenia odę i drogi pożaroe będą przeidziane, zaprojektoane i zrealizoane czasie prac przy pierszej części budynku to jest 10

11 Narodoym Centrum Radioterapii Hadronoej Faza I Centrum Cyklotronoe Bronoice. Dla przypomnienia na zenętrznym przyłączu ody zaprojektoane inny być da hydranty Ø80 naziemne ( odległości 5-15m od budynku), zbiornik ody zapasoej o pojemności 200m³ oraz droga pożaroa okół całego budynku ( odległości 5 10 m od budynku). Wenętrzne zabezpieczenia przecipożaroe Wenętrzna instalacja hydrantoa poinna składać się z dóch hydrantó Ø25 yposażonych ęże półsztyne długości 30mb, parametry ymagane 2dm³/s przy ciśnieniu 0,2 MPa. W budynku poinny znaleźć się cztery sztuki gaśnic proszkoych ABC GP6. Pomieszczenia z urządzeniami elektronicznymi należy yposażyć system gaszenia gazem, np. halonem. W każdym pomieszczeniu i na drogach eakuacyjnych, a przypadku zastosoania stropó podieszonych, rónież przestrzeni międzystropoej, poinien zostać zamontoany system ykryania pożaru. Nad klatką schodoą i innych ymaganych przepisami miejscach poinny znaleźć się odpoiednie systemy zabezpieczające przed zadymianiem i rozprzestrzenianiem się ognia (np klapy dymoe i inne niezbędne zabezpieczenia). Drogi eakuacyjne poinny być yposażone ośietlenie aaryjne systemie nadzoroanym. Na drogach eakuacyjnych oraz pomieszczeniach zaliczonych do kategorii ZLII i ZLIII nie poinny być stosoane materiały ykończenioe łato zapalne, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensynie dymiące. Podłogi podniesione poinny spełniać ymagania zaarte 259 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kietnia 2002 r. spraie arunkó technicznych, jakim poinny odpoiadać budynki i ich usytuoanie (Dz.U.Nr.75 z dnia 15 czerca 2003 r. Poz. 690 z późniejszymi zmianami). e. Szczegółoe łaściości funkcjonalno-użytkoe yrażone e skaźnikach o Poierzchnie użytkoe poszczególnych pomieszczeń raz z określeniem ich funkcji. L.p. NAZWA POWIERZCHNIA m 2 1 poczekalnia 42,10 2 gabinet lekarski 14,30 3 gabinet lekarski 14,30 4 c dla pacjenta 4,30 5 c dla pacjenta 4,30 6 gabinet anestezjologiczny 24,70 7 szatnia 2,60 8 szatnia 2,60 9 szatnia 2,60 10 szatnia 2,60 11 komunikacja 13,60 12 magazyn modelarni 2,10 13 kącik porządkoy 2,10 14 modelarnia 16,80 15 pokój ybudzeń i uruchamiania pacjenta 20,70 11

12 16 łazienka 6,40 17 pokój pozycjonoania 31,10 18 magazyn form pozycjonujących 3,60 19 magazyn form pozycjonujących 3,60 20 pokój tomografu komputeroego 31,10 21 steronia tomografu 10,50 22 magazyn form pozycjonujących 3,60 23 steronia gantry 13,10 24 labirynt 14,46 25 Gantry- część techniczna 84,00 25a Gantry- sala terapii 52,40 25b Gantry- centrala elektroniczna 27,50 26 korytarz proadzenia iązki 65,87 27 pomieszczenie na odpady medyczne 1,90 27a pomieszczenie pompy próżnioej 1,90 28 pokój socjalno-szatnioy 10,00 29 c dla personelu 4,70 30 klatka schodoa 26,20 31 komunikacja 21,20 32 poierzchnia podszyb indoy 6,40 33 komunikacja 72,70 34 magazyn butli z tlenem i gaz. medycznych 3,40 35 dyżurka pielęgniarska 8,00 35a zaplecze dyżurki pielęgniarek 6,60 35b kącik porządkoy 3,00 36 aneks kuchenny 8,70 37 pok. odpoczynku + łazienka 30,00 38 pok. odpoczynku + łazienka 16,00 39 pok. odpoczynku + łazienka 16,00 40 pokój biuroy 16,00 41 pokój biuroy 16,00 42 pokój biuroy 16,00 43 pokój biuroy 16,00 44 pokój biuroy 56,60 45 komunikacja 21,40 46 komunikacja 30,40 47 centrala klimatyzacyjna 189,00 48 klatka schodoa 13,70 49 magazyn na aparaturę terapeutyczną 15,00 50 magazyn 18,00 51 magazyn na materiały radioaktyne 10,00 o Wskaźniki poierzchnioo- kubaturoe Poierzchnia użytkoa pomieszczeń: 1103,13m 2 Kubatura: 12889,03m 3 12

13 o Określenie ielkości możliych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametró poierzchni i kubatur lub skaźnikó Dopuszcza się przekroczenie parametró projektoanych pomieszczeń o10%, yłączeniem części technologicznej, która inna być bardzo precyzyjnie dostosoana do ymogó producenta celu montażu sprzętu i technologii toarzyszącej. z 3. Opis ymagań zamaiającego stosunku do przedmiotu zamóienia Wykonaca (dostaca) inien zapenić ramach ykonania przedmiotu umoy zaprojektoanie i ykonanie szelkiej infrastruktury technicznej i technologicznej, niezbędnej do zapenienia praidłoej, bezpiecznej i odnej z ymaganiami producenta pracy instalacji ziązanej ze stanoiskiem Gantry. a. Przygotoanie terenu budoy Przy przekazaniu placu budoy Zamaiający przekaże Wykonacy dostęp do terenu objętego budoą. Na czas budoy należy ykonać tymczasoe zasilanie placu budoy energię elektryczną i odę porozumieniu i na arunkach ustalonych przez Zamaiającego. Do placu planoanej budoy istnieje bezpośredni dostęp z drogi enętrznej IFJ PAN. Wykonaca będzie zoboiązany do przyjęcia odpoiedzialności za eentualne spoodoanie szkód yniku: - Organizacji robót budolanych, - Zabezpieczenia interesó osób trzecich, - Ochrony środoiska, - Warunkó bezpieczeństa pracy, - Warunkó bezpieczeństa ruchu drogoego ziązanego z budoą, - Zabezpieczenie placu budoy przez dostępem osób trzecich, - Zabezpieczenie chodnikó i jezdni sąsiedztie placu budoy od następst ziązanych z budoą. Wykonaca będzie zoboiązany do takiego przygotoania terenu aby trakcie budoy umożliić transport i montaż poszczególnych części stanoiska Gantry, a przede szystkim tych o znacznej masie. b. Architektura o Roziązania architektoniczne Charakter architektoniczny projektoanego budynku poinien ukazyać złożoność typó pomieszczeń jakie sobie zaiera. Dlatego inien składać się z dóch części zróżnicoanych pod lędem ysokości, konstrukcji oraz materiałó użytych do jego ykończenia. Jedną z nich stanoić poinna ciężka bezokienna betonoa bryła o zmiennych ysokościach, mieszcząca sobie halę Gantry. Jej eleacja poinna soim yrazie odzierciedlać funkcję jaką spełnia (głónie ochronną), dlatego skazane jest ykończenie eleacji z suroego betonu lub materiałem o podobnym yrazie. 13

14 Druga bryła będzie obejmoać pomieszczenia zaierające funkcję medyczno - biuroo - techniczną. Eleacja tej części budynku poinna podkreślać lekkość tej bryły. Materiał ykończenioy podkreślający funkcję jaką obiekt spełnia, to panele eleacyjne z blachy aluminioo-cynkoej (np. firmy Kalzip), elementy klinkieru i tynku o kontrastującej barie, panele eleacyjne oraz ślusarka aluminioa na dużych płaszczyznach przeszkleń. Ważnym elementem ykończenioym jest rónież detal architektoniczny postaci daszkó nad ejściami technicznymi, balustrad zabezpieczających portfenetry, napisó informujących o nazie i funkcji obiektu ykonanych ze stali nierdzenej i szkła. Lekka konstrukcja zadaszenia nad ejściem głónym i podjazdem poinna działać jako element zapraszający i osłaniający przed złymi arunkami atmosferycznymi, ykonana ze stali nierdzenej i szkła nada całości nooczesny charakter. Ważnym elementem kształtującym ygląd eleacji jest rónież jej dobre ośietlenie. IFJ PAN dodatkoo ymaga, aby ejście stanoiło element reprezentacyjny dla całego założenia, było charakterystyczne oraz rozpoznaalne. Dla zobrazoania ymagań Inestora co do szczegółoych ymogó jakim poinny odpoiadać pomieszczenia obu części budynku opracoano karty planoanych pomieszczeń. Karty te załączono IV części niniejszego opracoania. o Roziązania budolane Przeznaczenie oraz rodzaj zastosoanych osłon poszczególnych pomieszczeń zdeterminują roziązania budolane i ykorzystane materiały. Hala Gantry raz z salą do radioterapii poinna zostać zniesiona jako masyna, monolityczna, żelbetoa konstrukcja z betonu ciężkiego typu IRON-PORTLAND. Płyta fundamentoa o grubości 120cm poinna zostać posadoiona przynajmniej na głębokości 120cm. Ściany zenętrzne i strop (rónież monolityczne, żelbetoe) poinny mieć grubość dostosoaną do stopnia ochrony radiologicznej jaką będzie chciał ostatecznie otrzymać IFJ PAN. Na tym etapie prac założono grubość omaianych ścian na poziomie od cm a stropu 250cm. Dodatkoo należy przeidzieć otory montażoe korytarzu proadzenia iązki oraz przy ejściu do labiryntu, które po instalacji urządzeń zostaną zamuroane bloczkami betonoymi. Całość zostanie pokryta dachem płaskim ze spadkami na zenątrz budynku. Budynek medyczno - biuroo - techniczny zostanie zrealizoany konstrukcji żelbetoej, słupoo - płytoej, usztynionej klatką schodoą oraz szybem indoym. Posadoienie tej części budynku będzie się odbyało za pomocą ła i stóp fundamentoych, na głębokości minimum 120cm pod poziomem terenu. Ściany zenętrzne budynku zostaną uzupełnione bloczkami ceramicznymi (porotherm) lub innymi o zbliżonych parametrach. Dach odnie z ytycznymi Decyzji o Lokalizacji Celu Publicznego poinien być płaski, pogrążony. Nad parterem poinna zostać przeidziana przestrzeń techniczna o odpoiedniej ysokości (około 200cm) dla przeproadzenia instalacji infrastruktury technicznej obu części budynku. c. Konstrukcja o Warunki geologiczne Obszar inestycji leży obrębie Zapadliska Przedkarpackiego, tektonicznego obniżenia ypełnionego osadami miocenu. Osady te są reprezentoane przez iły arst 14

Wykonanie instalacji oddymiania i przewietrzania

Wykonanie instalacji oddymiania i przewietrzania PROJEKT WYKONAWCZY Firma opracoująca AP SYSTEM S.C. UL. FACIMIECH 14/9 30-667 KRAKÓW Temat: Wykonanie instalacji oddymiania i przeietrzania Inestor: Państoa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludika Solskiego

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA GEOTECHNICZNA

EKSPERTYZA GEOTECHNICZNA Ekspertyza dla ustalenia arunkó gruntoo-odnych ystępujących podłożu przebudoyanej drogi leśnej (yozoo-pożaroej) rejonie miejscoości Wielgolas (Nadleśnicto Pułtusk) GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne

Bardziej szczegółowo

W trakcie praktyki student powinien zapoznać się z następującymi zagadnieniami:

W trakcie praktyki student powinien zapoznać się z następującymi zagadnieniami: dla studentó Wydziału Nauk o Żyności Szkoły Głónej Gospodarsta Wiejskiego Warszaie odbyających praktykę zakładach przetórczych przemysłu spożyczego Celem praktyki jest zapoznanie studenta sposób kompleksoy

Bardziej szczegółowo

TABELA NR 24 LECZENIE SZPITALNE ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNE TYP NR ZAKRES* TREŚĆ LICZBA ODPOWIED WIERS. zakresy 5 2, 4, 8, 9, 10, 11

TABELA NR 24 LECZENIE SZPITALNE ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNE TYP NR ZAKRES* TREŚĆ LICZBA ODPOWIED WIERS. zakresy 5 2, 4, 8, 9, 10, 11 AGA Załącznik do zarządzenia Nr 7/0/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia 9 listopada 0 r. Załącznik nr do zarządzenia Nr /0/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia stycznia 0 r. TABELA NR LECZENIE SZPITALNE ŚIADCZENIA YSOKOSPECJALISTYCZNE

Bardziej szczegółowo

nasz znak: TA-20/12 Załącznik nr 1do SIWZ A. Zakres czynności i wymagania, które musi spełnić Wykonawca realizujący zamówienie. I.

nasz znak: TA-20/12 Załącznik nr 1do SIWZ A. Zakres czynności i wymagania, które musi spełnić Wykonawca realizujący zamówienie. I. A. Zakres czynności i ymagania, które musi spełnić Wykonaca realizujący zamóienie. I. Czynności portierskie proadzone systemie duzmianoym 1.Proadzenie całodoboego dyżuru portierskiego bramie głónej przy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY. W J A Ś L E 38-200 Jasło, Rynek 18 tel./fax: 0~13 446-50-83, e-mail: sekretariat@pup-jaslo.pl, www: pup-jaslo.

POWIATOWY URZĄD PRACY. W J A Ś L E 38-200 Jasło, Rynek 18 tel./fax: 0~13 446-50-83, e-mail: sekretariat@pup-jaslo.pl, www: pup-jaslo. POWIATOWY URZĄD PRACY W J A Ś L E 38-200 Jasło, Rynek 18 tel./fax: 0~13 446-50-83, e-mail: sekretariat@pup-jaslo.pl, : pup-jaslo.pl PLAN SZKOLEŃ realizoanych przez Poiatoy Urząd Pracy Jaśle 2015 r. Lp.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Wymiana paneli ściennych z łatwopalnych na osłony w klasie odporności ogniowej EI30 w budynku Urzędu Gminy w Zakroczymiu wraz z robotami towarzyszącymi.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna dla projektu drogi w Bochni

Dokumentacja geotechniczna dla projektu drogi w Bochni Zleceniodaca: MGGP S.A. ul. Kaczkoskiego 6 33100 Tarnó Temat: Dokumentacja geotechniczna dla projektu drogi Bochni Miejscoość: Wojeództo: Bochnia małopolski Opracoał: dr inż. Stanisła Hermański (nr upr.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

Korekty finansowe związane z naruszeniami PZP. Audyty Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Korekty finansowe związane z naruszeniami PZP. Audyty Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Korekty finansoe ziązane z naruszeniami PZP. Audyty Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkoego 1. Cel dokumentu Celem niniejszego dokumentu jest prezentacja dotychczasoych dośiadczeń

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA do projektu kanalizacji sanitarnej w m. Teodorów, gm. Skórzec powiat siedlecki

OPINIA GEOTECHNICZNA do projektu kanalizacji sanitarnej w m. Teodorów, gm. Skórzec powiat siedlecki Wykonaca: Dariusz Kisieliński, Biuro Usług Geologicznych i Geotechnicznych, 8-11 Siedlce, ul. M. Asłanoicza 2A, tel. 65 722 791. OPINIA GEOTECHNICZNA do projektu kanalizacji sanitarnej m. Teodoró, gm.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2012 r.

Warszawa, październik 2012 r. Załącznik do SIWZ nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY remontu istniejących pomieszczeń w Oddziałach Dermatologii Dorosłych i Laryngologii w budynku D oraz w Oddziale I Wewnętrznym w budynku A Międzyleskiego

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYKOŃCZEŃ POMIESZCZEŃ BLOKU A SZPITALA POWIATOWEGO W PODDĘBICACH

ZESTAWIENIE WYKOŃCZEŃ POMIESZCZEŃ BLOKU A SZPITALA POWIATOWEGO W PODDĘBICACH ZESTAWIENIE WYKOŃCZEŃ POMIESZCZEŃ BLOKU A SZPITALA POWIATOWEGO W PODDĘBICACH KONDYGNACJA NR POMIESZCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m2) WYSOKOŚĆ (m) WYKOŃCZENIE ŚCIAN +3 3 PIĘTRO 3 01 klatka schodowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Nauk o Żywności SGGW w Warszawie ZAŁĄCZNIK 3/I-1/P-n

Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Nauk o Żywności SGGW w Warszawie ZAŁĄCZNIK 3/I-1/P-n Regulamin studenckich praktyk zaodoych na Wydziale Nauk o Żyności SGGW Warszaie ZAŁĄCZNIK 3/I-1/P-n Wersja 2.0 Oboiązuje od: 24.09.2013 r. RAMOWY PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH zakładach przetórczych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji sportowo-oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Węgierka. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OPISOWA

I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OPISOWA I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. Wizja lokalna 1.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane 1.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH.

OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH. OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH. Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Cała kondygnacja, parter, centrum biurowe

Cała kondygnacja, parter, centrum biurowe Oferta nr.: 4862 PAWLIK NIERUCHOMOŚCI ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź www.pawlik.com.pl biuro@pawlik.com.pl Data wydruku: 30.12.2016 Kontakt z agentem: Gabriela Pawlik tel: 426386042 mob: 603307000 gabriela.pawlik@pawlik.com.pl

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]

I.1.1. Technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01] I.1.1. Technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 13 Przystąpiło łącznie: 4 70 przystąpiło: 4 55 przystąpiło: ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 3 330 (71,5%) zdało:

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu

Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Autorzy: Geocartis Sp. z o.o. ul. Wilczak 12H 61-623 Poznań Poznań, lipiec 2015 Spis treści Podstawa

Bardziej szczegółowo

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania. 2.2 Obecne zagospodarowanie działki. 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania. 2.2 Obecne zagospodarowanie działki. 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: - spis elementów opisu - spis rysunków technicznych - kserokopia uprawnień projektanta - zaświadczenie z branżowej izby - mapa ewidencyjna działki nr 82/3 i 55/15 w Kartuzach

Bardziej szczegółowo

P O L S K I E J A K A D E M I I N A U K. Wymagania Ofertowe (WO)

P O L S K I E J A K A D E M I I N A U K. Wymagania Ofertowe (WO) Znak sprawy: DZI-271-14/13 Załącznik nr 1 I. Opis przedmiotu zamówienia Wymagania Ofertowe (WO) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla budowy drugiego stanowiska Gantry

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY FIRMA CONSULTOR MAX Mirosław Rudzki ul. Partyzantów 71 lok. 32 10-402 Olsztyn NIP: 739-010-28-92 Biuro: tel/fax: 89 522-29-83 e-mail: miror09@op.pl UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ TECHNICZNĄ

OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ TECHNICZNĄ Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia Gminnej Przychodni w Osiu wraz z przebudową układu komunikacyjnego na działce nr 177 położonej w miejscowości Osie, gmina Osie. OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja architektoniczna budynku Aula Nova Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu

Inwentaryzacja architektoniczna budynku Aula Nova Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Inwentaryzacja architektoniczna budynku Aula Nova Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Poznań, lipiec 2015 Spis treści Podstawa opracowania... 3 Cel opracowania... 3 Opis techniczny... 3

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY ULICY KOLONIA PODLESIE - DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W SUSZCU

PROJEKT PRZEBUDOWY ULICY KOLONIA PODLESIE - DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W SUSZCU S Z O S A P R O J E K T Projetoanie dróg Michał Szosta ul. Adama Kaia 34b/6 41-806 Zabrze tel.4239996 szosa.projet@interia.pl.szosa-projet.pl NIP 6411534166 REGON 242969392 BZ BK 68 1090 2037 0000 0001

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy.

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy. Numer sprawy: ZP/12/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ INFORMACJA O MIENIU 1. Pełna nazwa: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej 2. Dokładny adres siedziby: ul. Prusicka 53-55, 55-110 Trzebnica 3. REGON: 000308761

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA GEOTECHNCZNE WARUNK POSADOWENA do projektu budolanego sieci odociągoej ulicy Przyjacielskiej i Gospodarczej Kobyłce działkach nr eid. 23, 24/1, 24/13, 26/1, 91/9, 91/10 obręb 02 i nr eid. 16 obręb 01.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAMAWIAJĄCY: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Strażacka 7, Mysłowice NAZWA ZAMÓWIENIA: Termomodernizacja dwóch

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI I DOSTOSOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO "MARIA"

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI I DOSTOSOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO MARIA 4. H A M M E R - B U D PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI I DOSTOSOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO "MARIA" dla potrzeb PRZYCHODNI REHABILITACYJNEJ a n e k s d o t. P r a c o w n i R e n t g e n a w BZLR w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/SZiSII/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/SZiSII/2012 Rzeszó 02.10.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/SZiSII/2012 ZAMAWIAJĄCY: Europejski Dom Spotkań Fundacja Noy Sta ul. M. Skłodoskiej-Curie 3, 20 029 Lublin REGON: 430308156, NIP: 946-17-71-036 Biuro realizacji

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA Naza zlecenia Projektoał Ocena stanu technicznego raz z propozycją metody napray kanalizacji deszczoej na terenie cmentarza komunalnego Elblągu Imię i nazisko Numer upranień 31/97

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Wielofunkcyjny ul. Kolejowa 6 55-002 Kamieniec Wrocławski Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica Data

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczeń Oddziału Noworodkowego w budynku Szpitala Świętej Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu.

Bardziej szczegółowo

* *.* * tel. (0-44) 7363 ł 00, fax «(44) 7363 J l NI : 768-171-75-7. Pytanie nr 1. Odpowiedź. Pytanie nr 2

* *.* * tel. (0-44) 7363 ł 00, fax «(44) 7363 J l NI : 768-171-75-7. Pytanie nr 1. Odpowiedź. Pytanie nr 2 . STRATEGIA SPÓJNOSCI "Dotacje Innoacje" "Inestujemy Waszą przyszłość" G INA OPOCZNO ul. Staromiej 6, 26-300_~..- tel. (0-44) 7363 ł 00, fax «(44) 7363 J l Opoczno, 14 maja 2014 r. NI : 768-171-75-7 OiFE.042.

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu

Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu Załącznik nr 1 Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice I. Zamówienie obejmuje:

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Projekt przebudowy Parku Techniki Wojskowej Budynek 43

Tytuł projektu: Projekt przebudowy Parku Techniki Wojskowej Budynek 43 MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O ********************************************************************************************************************************* Firma jest członkiem Izby

Bardziej szczegółowo

Budynek produkcyjny z dużym biurem

Budynek produkcyjny z dużym biurem Data wydruku: 03.07.2017 PAWLIK NIERUCHOMOŚCI ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź www.pawlik.com.pl biuro@pawlik.com.pl Kontakt z agentem: Piotr Pawlik tel: 426386041 mob: 601241761 piotr.pawlik@pawlik.com.pl

Bardziej szczegółowo

KARTY WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ

KARTY WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ KARTY WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ WYMAGANIA FUKCJONALNE BLOK OPERACYJNY BLOK OPERACYJNY SALA OPERACYJNA możliwość swobodnego wprowadzenia łóżka z pacjentem możliwość swobodnego poruszania się zepołu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ARCHITRAW sp. Z o.o. 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 28 tel. (081) 888 04 84, fax: (081) 888 04 84, NIP 716-00-15-020, Regon 0080020634 Puławy, grudzień 2014r. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Temat: Rodzaj opracowania: Gmina Niebylec 38-114 Niebylec 170 pow. strzyżowski woj. podkarpackie

Inwestor: Temat: Rodzaj opracowania: Gmina Niebylec 38-114 Niebylec 170 pow. strzyżowski woj. podkarpackie Usługi geologiczne Tadeusz Śloński 35-505 Rzeszó, ul. Kościelna 29.geologia.e.pl NIP: 813-102-68-14 Inestor: Gmina Niebylec 38-114 Niebylec 170 po. strzyżoski oj. podkarpackie Temat: Budoa zadaszenia dla

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITORINGU POWODZIOWEGO

SYSTEM MONITORINGU POWODZIOWEGO SYSTEM MONITORINGU POWODZIOWEGO Czeriec 2010 SPIS TREŚCI 1. Wproadzenie. 2. Zastosoanie 3. Opis systemu. 4. Funkcje systemu. 5. Elementy składoe systemu. 6. Schemat pracy systemu. 7. Cechy systemu. 8.

Bardziej szczegółowo

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kielce na lata 2014 2018

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kielce na lata 2014 2018 Załącznik do Uchały Nr LV/981/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 19 grudnia 2013 Wieloletni program gospodaroania mieszkanioym zasobem Miasta Kielce na lata 2014 2018 WSTĘP Wieloletni program gospodaroania

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T O W A N I E. OPRACOWANIE: Wymiana okien I piętra, klatki schodowej i poddasza. Budynek przychodni, Szczecin ul. Stołczyńska 161.

P R O J E K T O W A N I E. OPRACOWANIE: Wymiana okien I piętra, klatki schodowej i poddasza. Budynek przychodni, Szczecin ul. Stołczyńska 161. P R O J E K T O W A N I E Grażyna Sztyler 71-112 Szczecin, ul. Poniatowskiego 67/5 OPRACOWANIE: Wymiana okien I piętra, klatki schodowej i poddasza. OBIEKT: INWESTOR: Budynek przychodni, Szczecin ul. Stołczyńska

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

3.2. Budynek konferencyjny. Jest to budynek trzykondygnacyjny o wysokości H=12,80 m < 25,00 m.

3.2. Budynek konferencyjny. Jest to budynek trzykondygnacyjny o wysokości H=12,80 m < 25,00 m. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona czołowa. 2. Spis zawartości. 3. Kopia uprawnień i zaświadczenia z Izby. 4. Opis techniczny. 5. Część rysunkowa: - plan sytuacyjny 1:500 - rys. nr 1 - rzut piwnicy - stan istniejący

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa bazy noclegowej i rehabilitacyjnej w 21 WSzU-R SP ZOZ w Busku Zdroju, przebudowa i rozbudowa budynku Nr 3 Opis techniczny.

Rozbudowa bazy noclegowej i rehabilitacyjnej w 21 WSzU-R SP ZOZ w Busku Zdroju, przebudowa i rozbudowa budynku Nr 3 Opis techniczny. Spis treści: 1. Przedmiot inwestycji 2. Istniejący stan zagospodarowania działki 3. Projektowane zagospodarowanie działki 4. Podstawowe załoŝenia technologii uŝytkowania obiektu 5. Funkcja obiektu 6. Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA w BOGUCINIE OBIEKT: REMONT POSADZEK i MALOWANIE w BUDYNKU SZKOŁY ZADANIE: WYMIANA POSADZEK w BUDYNKU SZKOŁY OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE 1. Podstawa opracowania - założenia branży architektonicznej - dokumentacja geotechniczna - obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego 2. Projektowane

Bardziej szczegółowo

Dwie sąsiadujące kondygnacje kl A

Dwie sąsiadujące kondygnacje kl A Oferta nr.: 4908 PAWLIK NIERUCHOMOŚCI ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź www.pawlik.com.pl biuro@pawlik.com.pl Data wydruku: 06.01.2017 Kontakt z agentem: Gabriela Pawlik tel: 426386042 mob: 603307000 gabriela.pawlik@pawlik.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Załącznik nr 7 do specyfikacji SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa zadania: Roboty remontowe na terenie Szkoły Podstawowej nr 126 w Krakowie Obiekt: Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

U S Ł U G I T E C H N I C Z N E ELEM w zakresie elektroenergetyki

U S Ł U G I T E C H N I C Z N E ELEM w zakresie elektroenergetyki 1 U S Ł U G I T E C H N I C Z N E ELEM zakresie elektroenergetyki ul. A. Mickieicza 2/54 21-500 Biała Podlaska 509 41 012 ( 0-8 ) 42-46-02 e.mail: ut-elem@go2.pl Konto bankoe: Bank Spółdzielczy Biała Podlaska

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ 81 152 Gdynia, ul. Manganoa 20, NIP: 9580035119, REGON: 191833737 tel: 58 5550101, 604154141 mail: geokom@geokom.pl, geokom@o2.pl DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ dla projektu

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA NOWA FORMA U l. W y s z y ń s k i e g o 8 1 4 2 6 0 0 T a r n o w s k i e G ó r y n o w a. f o r m a @ w p. p l OBIEKT ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ INWESTOR SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

IV. WYTYCZNE DLA BRANŻ PROJEKTOWYCH dot. pomieszczeń piwnicy, parteru, I i II ptr. - etap 1

IV. WYTYCZNE DLA BRANŻ PROJEKTOWYCH dot. pomieszczeń piwnicy, parteru, I i II ptr. - etap 1 IV. WYTYCZNE DLA BRANŻ PROJEKTOWYCH dot. pomieszczeń piwnicy, parteru, I i II ptr. - etap 1 WYTYCZNE DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY I WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ Wymagana wysokość pomieszczeń (w świetle): - w zespole

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH Temat: Przebudowa i nadbudowa części budynku szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego z przeznaczeniem na komunikację oraz pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. SEKCJA li: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. SEKCJA li: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=sho&pozycja... Adres strony internetoej, której Zamaiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunkó Zamóienia:.poiat.krosno.pl Krosno: Przeproadzenie

Bardziej szczegółowo

Cała niezależna kondygnacja

Cała niezależna kondygnacja Data wydruku: 08.01.2017 PAWLIK NIERUCHOMOŚCI ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź www.pawlik.com.pl biuro@pawlik.com.pl Kontakt z agentem: Piotr Pawlik tel: 426386041 mob: 601241761 piotr.pawlik@pawlik.com.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP KR S T U D I O PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP 1 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Zlecenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF INWESTOR SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 01-629 WARSZAWA, ul. Słowackiego 52/54 ADRES BUDOWY 01-629 WARSZAWA, ul.

Bardziej szczegółowo

1. Kierownik kliniki weterynaryjnej spełnia wymogi określone

1. Kierownik kliniki weterynaryjnej spełnia wymogi określone Oświadczenie kierownika kliniki weterynaryjnej o spełnieniu przez klinikę weterynaryjną wymogów określonych w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r o zakładach leczniczych dla zwierząt ( Dz. U. Nr.11 z 2004

Bardziej szczegółowo

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl Karta informacyjna domu nr 17A Przykładowa aranżacja wnętrz 3 PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 3. Salon 26,6 m 2 5 6 1 2 7 4 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA FUNDAMENTY płyta żelbetowa KONSTRUKCJA żelbetowa, monolityczna murowane ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne i międzylokalowe ELEWACJE instalacja

Bardziej szczegółowo

5. OPIS BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA NIERUCHOMOŚCI

5. OPIS BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA NIERUCHOMOŚCI 23 5. OPIS BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA NIERUCHOMOŚCI Tczew, ul. 30 Stycznia 1) Budynek administracyjny (działka nr 3) Powierzchnia zabudowy 646 m² Powierzchnia użytkowa 1.164,2 m² Kubatura 3.236,62 m³

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 2 EKSPERTYZA TECHNICZNA Dane ogólne Inwestor: Projekt: Wodociągi Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

PLAN FUNKCJONALNO UŻYTKOWY CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA

PLAN FUNKCJONALNO UŻYTKOWY CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA PLAN FUNKCJONALNO UŻYTKOWY CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA Płock, marzec 2015 rok PLAN FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa instytucji: Adres obiektu: CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA Płock, ul. Otolińska 8 dz. nr ew. 14/9,1,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.05.01 POSADZKI BETONOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.05.01 POSADZKI BETONOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POSADZKI BETONOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA

OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA K.1. K.2. K.3. K.4. 1. 2. K.7. K.7.1. K.7.2. K.7.3. Spis treści Podstawa opracowania projektu konstrukcji. Dane ogólne Układ konstrukcyjny obiektu i schematy statyczne. Sposób

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a Załącznik Nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a Adres obiektu budowlanego: Ropczyce

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu

Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu `Załącznik nr 1 Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice I. Zamówienie obejmuje:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU / ZAMIENNY / CPV

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU / ZAMIENNY / CPV PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU / ZAMIENNY / CPV 45214200-2 INWESTYCJA : SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM SZKOŁA PODSTAWOWA KĄTY GM. GÓRA KALWARIA, dz. nr ewid. 123, 122/10 INWESTOR : URZĄD MIASTA I GMINY

Bardziej szczegółowo

GMINA SULMIERZYCE. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

GMINA SULMIERZYCE. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Sulmierzyce dnia 16 kwietnia 2013r. Zamawiający GMINA SULMIERZYCE Regon 590648184 Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271.1.6.2013.AS Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Prace badawcze wykonano zgodnie z życzeniem inwestora. Zakres prac obejmował roboty geodezyjne, wiertnicze i badania polowe gruntów.

Prace badawcze wykonano zgodnie z życzeniem inwestora. Zakres prac obejmował roboty geodezyjne, wiertnicze i badania polowe gruntów. 1. Dane ogólne. Badania geotechniczne ykonane zostały na zlecenie firmy: Usługi Projektoe i Nadzór Budolany Ryszard Warmiński ul. Strażakó Gierałtoice. Celem badania było ustalenie arunkó geotechnicznych

Bardziej szczegółowo

OKAZJA!: Hala produkcyjna - 5,1 mln zł

OKAZJA!: Hala produkcyjna - 5,1 mln zł Data wydruku: 18.01.2017 PAWLIK NIERUCHOMOŚCI ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź www.pawlik.com.pl biuro@pawlik.com.pl Kontakt z agentem: Piotr Pawlik tel: 426386041 mob: 601241761 piotr.pawlik@pawlik.com.pl

Bardziej szczegółowo

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY TAK PRACUJEMY STAN ZERO Wyznaczenie obrysu budynku oraz zdjęcie warstwy humusu Wyznaczenie osi konstrukcyjnych budynku przez uprawnionego geodetę Wykop pod ławy żelbetowe Protokół odbioru gruntu w wykopie

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka Oferta nieruchomości Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja:, województwo śląskie Współrzędne GPS: 49.840601, 19.051583 Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze Opracował: dr inż. Piotr Ziembicki dr inż. Jan Bernasiński

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja INWESTOR SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 01-629 WARSZAWA, ul. Słowackiego 52/54 ADRES BUDOWY 01-629 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

AB-PROJEKT F.P.H.U. 30-001 KRAKÓW UL. KAMIENNA 19A/2 PROJEKT WYKONAWCZY TECHNOLOGIA WYPOSAŻENIA, STANDARDY WYKOŃCZENIA - BUDYNEK NR 2A

AB-PROJEKT F.P.H.U. 30-001 KRAKÓW UL. KAMIENNA 19A/2 PROJEKT WYKONAWCZY TECHNOLOGIA WYPOSAŻENIA, STANDARDY WYKOŃCZENIA - BUDYNEK NR 2A AB-PROJEKT F.P.H.U. 30-001 KRAKÓW UL. KAMIENNA 19A/2 TEMAT: ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM OPIEKI NAD KOBIETĄ I DZIECKIEM - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NR 15, 16, 17 ORAZ BUDOWA BUDYNKU 2A WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

11B. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni.

11B. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. Karta informacyjna domu nr 11B Przykładowa aranżacja wnętrz PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 3. Salon 26,60 m 2 4 2 6 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia z pralnią

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NUMER 7 1. Nazwa zamówienia. Zaprojektowanie i budowa zadaszenia placu składowego osadu na Oczyszczalni Ścieków Trzy Lipy w Trzech Lipach, gmina Kętrzyn z zewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Przebudowa oddziału neurologii, oddziału chorób wewnętrznych oraz pododdziału kardiologii Szpitala MSW i A w Rzeszowie przy ul.

Przebudowa oddziału neurologii, oddziału chorób wewnętrznych oraz pododdziału kardiologii Szpitala MSW i A w Rzeszowie przy ul. TEMAT: FAZA: CZĘŚĆ: Przebudowa oddziału neurologii, oddziału chorób wewnętrznych oraz pododdziału kardiologii Szpitala MSW i A w Rzeszowie przy ul. Krakowskiej 16 Prace przedprojektowe Koncepcja funkcjonalno-programowa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. CZĘŚĆ I opisowa

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. CZĘŚĆ I opisowa P E R S P E K T Y W P R C O W N I P R O J E K T O W S. C. 30-109 KRKÓW, UL. SLWTORSK 14, TEL. (012) 426-06-16, NIP: 677-226-20-68, REGON: 120178920 EMIL: BIURO@PERSPEKTYW-KRKOW.PL WWW.PERSPEKTYW-KRKOW.PL..

Bardziej szczegółowo

Ewa Kacprzak-Szymańska, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Problematyka obszaru ograniczonego użytkowania w orzeczeniach sądów cywilnych

Ewa Kacprzak-Szymańska, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Problematyka obszaru ograniczonego użytkowania w orzeczeniach sądów cywilnych Ea Kacprzak-Szymańska, Problematyka obszaru ograniczonego użytkoania orzeczeniach sądó cyilnych, Rocznik Samorządoy 2013, tom 2, ISSN: 23002662, ss. 80-96. Ea Kacprzak-Szymańska, Instytut Nauk Pranych

Bardziej szczegółowo