Honorowy Patronat nad Salonem Wydawców Katolickich Kardyna a Stanis awa Dziwisza Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Honorowy Patronat nad Salonem Wydawców Katolickich Kardyna a Stanis awa Dziwisza Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego"

Transkrypt

1 Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyƒskiego Honorowy Patronat nad Salonem Wydawców Katolickich Kardyna a Stanis awa Dziwisza Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego

2 wydawca: projekt ok adki: layout i DTP: Targi w Krakowie Sp. z o.o Kraków, ul. Centralna 41A tel , fax TwK Pawe Bigos Za treêç zamieszczonych reklam wydawca nie ponosi odpowiedzialnoêci

3 Spis treêci S owo patrona honorowego 5 S owo wst pne organizatora 7 Patronaty i sponsorzy 8 Konkursy 9 Nagroda im. J. D ugosza 11 Spotkania w salach seminaryjnych 17 Spotkania na stoiskach 22 Wydarzenia na scenie 52 Wystawy 53 Spotkania poza terenem Targów 54 GoÊcie na Targach 59 Plan hali i alfabetyczny spis wystawców 71 Wpisy informacyjne wystawców 83 REKLAMY 13. Targi Ksiπ ki w Krakowie,

4 4 Wydrukowano na papierze Amber Graphic 80g/m 2 firmy Arctic Paper

5 S owo wst pne Patrona Honorowego 13. Targi Ksiπ ki w Krakowie,

6 6 Wydrukowano na papierze Amber Graphic 80g/m 2 firmy Arctic Paper

7 S owo wst pne organizatora Kto czyta ksià ki, yje podwójnie. Umberto Eco Szanowni Paƒstwo, To ju 13. Targi Ksià ki w Krakowie. Czy trzynastka oka e si szcz - Êliwa? JesteÊmy przekonani, e TAK! Z wielkà radoêcià witamy Paƒstwa na Targach Ksià ki w Krakowie, które i w tym roku b dà goêciç Wydawców, Wystawców, Autorów, Przedstawicieli Êwiata kultury oraz Czytelników. Tegoroczne Targi po raz kolejny zosta y obj te Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyƒskiego, natomiast Patronat nad Salonem Wydawców Katolickich objà Arcybiskup Metropolita Krakowski Ksiàdz Kardyna Stanis aw Dziwisz. W tym roku po raz pierwszy Targi Ksià ki skorelowane zosta y z I Mi dzynarodowym Festiwalem Literatury im. J. Conrada. Program Festiwalu zosta tak u o ony, aby àczy si z Targami Ksià ki w Krakowie, tworzàc wspólnie du e wydarzenie medialno-kulturalne o ogólnopolskim znaczeniu. Mamy ÊwiadomoÊç, i Targi Ksià ki bez tak licznego grona przybywajàcych Czytelników nie cieszy yby si tak ogromnà popularnoêcià. To w aênie dla zwiedzajàcych Targi zarówno organizatorzy, jak i licznie przybyli Wystawcy podj li trud zorganizowania spotkaƒ z Autorami, paneli dyskusyjnych, wystaw, konkursów. Dzi ki profesjonalnemu przygotowaniu wszystkich Wystawców, prezentacji bogatej oferty i ogromnemu zaanga owaniu podczas wszystkich czterech dni targowych, ubieg oroczne Targi zosta y wspaniale ocenione przez odwiedzajàcych Czytelników oraz przez media. Oprócz Wydawnictw, w Targach uczestniczyç b dà równie reprezentanci bran y poligraficznej, bibliotekarze, ksi garze. Nadajà Oni Targom Ksià ki w Krakowie niepowtarzalny charakter, jakiego pró no szukaç gdziekolwiek indziej. Dla tej w aênie grupy przygotowany zosta równie bogaty program towarzyszàcy. Wszystkim Paƒstwu serdecznie dzi kujemy za przybycie i yczymy wspania ego Êwi towania! Gra yna Grabowska Katarzyna Popieluch-Kmiecik Prezes Zarzàdu 13. Targi Ksiπ ki w Krakowie, Komisarz Targów 7

8 Patronat medialny: Patronat Salonu Wydawców Katolickich Patronat Salonu Wydawców Szkół Wy szych 8 Wydrukowano na papierze Amber Graphic 80g/m 2 firmy Arctic Paper

9 Konkursy czwartek Konkurs im. Jana D ugosza Organizator: Polska Izba Ksià ki, Targi w Krakowie Sp. z o.o. Cel: wybór najbardziej znaczàcego dzie a z dziedziny szeroko poj tej humanistyki o wybitnych wartoêciach poznawczo-naukowych. Nagroda: z, statuetka d uta prof. Bronis awa Chromego dla autora i wydawcy ufundowane przez IXO CHEM Sp. z o.o. Og oszenie wyników: godz. 20:00, Opera Krakowska, ul. Lubicz 48. Wst p wy àcznie za zaproszeniami. Edycja Organizator: Wydawca, Arctic Paper Polska, PTWK, Sekcja Poligrafów SIMP, Targi w Krakowie Sp. z o.o. Cel: wyró nienie ksià ek odznaczajàcych si wysokim poziomem edytorskim. Nagroda: paleta papieru ufundowana przez Arctic Paper Polska. Og oszenie wyników: godz. 15:00, sala seminaryjna nr 3. Moje Dwudziestolecie Organizator: Stowarzyszenie Ksi garzy Polskich Cel: zebranie relacji z lat , okresu tworzenia si wolnego rynku ksià ki. Nagroda: 3 tys. z (I miejsce), 2 tys. z (II miejsce), 1 tys. z (III miejsce) ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wyró nienia ufundowane przez organizatora. Og oszenie wyników: godz. 12:00, scena. Najlepszy podr cznik i skrypt akademicki 2009 Organizator: Stowarzyszenie Wydawców Szkó Wy szych, Targi w Krakowie Sp. z o.o. Cel: wybór ksià ki uznanej za najlepszy podr cznik lub skrypt akademicki, wydanej przez wydawnictwo uczelniane. Nagroda: Puchar Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego, stoisko standardowe 3 m kw. ufundowane przez Targi w Krakowie Sp. z o.o, Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Szkó Wy szych. Og oszenie wyników: godz. 13:00, sala seminaryjna nr piàtek V edycja konkursu PIK-owy Laur Organizator: Polska Izba Ksià ki Cel: wy onienie najciekawszych prezentacji ksià ek w prasie oraz w mediach elektronicznych. Nagroda: 2 x 5000 z, statuetka PIK-owego Lauru d uta prof. Bronis awa Chromego, ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polskà Izb Ksià ki. Og oszenie wyników: godz. 19:00, Mi dzynarodowe Centrum Kultury, Rynek G ówny 25. Wst p wy àcznie za zaproszeniami. Najpi kniejsza ksià ka wydana na papierze Ecco Book Organizator: Polska Izba Ksià ki, Holmen Paper Polska Cel: wybór najlepszej ksià ki wydanej na papierze przyjaznym Êrodowisku. Nagroda: paleta / rolka papieru Ecco Book, nagrody rzeczowe. Og oszenie wyników: godz. 12:00, scena. 13. Targi Ksiπ ki w Krakowie,

10 Konkursy sobota I Ogólnopolski Konkurs na Ksià k do S uchania Roku Organizator: dosluchania.pl, audiobook.pl, ksiazkiaudio.pl, Targi w Krakowie Sp. z o.o. Cel: wybór najlepszej ksià ki do s uchania. Nagroda: sfinansowanie wydawcy nagrania przez dosluchania.pl na kwot z. Og oszenie wyników: godz. 12:00, scena. Literacki Blog Roku 2009 Organizator: Allegro, granice.pl, Wydawnictwo MG Cel: wy onienie najlepszych blogów poêwi conych literaturze i rynkowi ksi garskiemu, komentujàcych i opisujàcych nowoêci wydawnicze lub te zawierajàcych literackà twórczoêç ich autorów. Nagroda: zestaw ksià ek ufundowanych przez Wydawnictwo MG, granice.pl oraz gad ety ufundowane przez Allegro Og oszenie wyników: godz. 13:00, scena niedziela Chopin Organizator: Podkarpacki Instytut Ksià ki i Marketingu w Rzeszowie, Targi w Krakowie Sp. z o.o. Cel: wybór najciekawszego projektu graficznego na gad et (breloczek, nadruk na koszulce, kubku, d ugopisie, smyczach) zwiàzany z yciem i twórczoêcià Fryderyka Szopena. Nagroda: ksià ki ufundowane przez Podkarpacki Instytut Ksià ki i Marketingu. Og oszenie wyników: godz. 12:00. S owem malowane Organizator: Podkarpacki Instytut Ksià ki i Marketingu w Rzeszowie, Targi w Krakowie Sp. z o.o. Cel: wy onienie najlepszego projektu ok adki do jednej ze wskazanych ksià ek: Marzenia i gwiazdy; Lewiatan Królowej Bony, Kozio ek, Zajàczek i Lisek w Zakopanem; Okularnica, Legendy, Krosno i okolice. Nagroda: ksià ki ufundowane przez Podkarpacki Instytut Ksià ki i Marketingu. Og oszenie wyników: godz. 12:00. TargowoÊç Organizator: Podkarpacki Instytut Ksià ki i Marketingu w Rzeszowie, Targi w Krakowie Sp. z o.o. Cel: wybór najlepszej pracy przedstawiajàcej rzeczywistoêç i przestrzeƒ Targów Ksià ki za pomocà dowolnej formy literackiej (limeryk, wiersz, sonet, fraszka, oda itp.). Nagroda: ksià ki ufundowane przez Podkarpacki Instytut Ksià ki i Marketingu. Og oszenie wyników: godz. 12: Wydrukowano na papierze Amber Graphic 80g/m 2 firmy Arctic Paper

11 Rada Honorowa Prezes Polskiego PEN Clubu prof. dr hab. W adys aw Bartoszewski Przewodniczàcy Konferencji Rektorów Akademickich Szkó Polskich prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow Dyrektor Instytutu Ksià ki Grzegorz Gauden Jury Konkursu prof. W adys aw Stró ewski - przewodniczàcy Jury prof. Ryszard Nycz prof. Jan Ostrowski prof. Leszek Polony prof. Piotr Sztompka prof. Jerzy Wyrozumski 13. Targi Ksiπ ki w Krakowie,

12 Fundator Nagrody IXO CHEM Sp. z o. o. Organizatorzy 12 Wydrukowano na papierze Amber Graphic 80g/m 2 firmy Arctic Paper

13 Nagrodzeni 2008 Stanis aw Mossakowski Kaplica Zygmuntowska Wydawnictwo Liber Pro Arte 2007 Jerzy Strzelczyk Zapomniane Narody Europy Zak ad Narodowy im. Ossoliƒskich - Wydawnictwo 2006 Piotr Piotrowski Awangarda w cieniu Ja ty. Sztuka w Europie Ârodkowo-Wschodniej w latach Dom Wydawniczy Rebis 2005 Miros awa Marody i Anna Giza-Poleszczuk Przemiany wi zi spo ecznych Wydawnictwo Naukowe Scholar 2004 Wac aw Antoni Hryniewicz Nadzieja uczy inaczej. Medytacje eschatologiczne Verbinum - Wydawnictwo Ksi y Werbistów 2003 Teresa Kostkiewiczowa Polski wiek Êwiate. Obszary swoistoêci Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc awskiego 2002 Ê. p. Jan B oƒski Witkacy. Sztukmistrz. Filozof. Estetyk Wydawnictwo Literackie 2001 Ê. p. Stefan Swie awski Dzieje europejskiej filozofii klasycznej Wydawnictwo Naukowe PWN 2000 Eugeniusz Cezary Król Propaganda i indoktrynacja narodowo-socjalistyczna w Niemczech Oficyna Wydawnicza Rytm 1999 Mieczys aw Tomaszewski Chopin. Cz owiek, dzie o, rezonans Wydawnictwo Podsiedlik-Raniowski 1998 Ê. p. Barbara Skarga To samoêç i ró nica. Eseje metafizyczne SIW Znak 13. Targi Ksiπ ki w Krakowie,

14 Nominacje Agata Bielik-Robson, Na pustyni. Kryptoteologie póênej nowoczesnoêci Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków. 2. Dariusz Nawrot Litwa i Napoleon w 1812 roku Wydawnictwo Uniwersytetu Âlàskiego, Katowice. 3. Hanna Buczyƒska-Garewicz Prawda i z udzenie. Esej o myêleniu Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków. 4. Joanna Tokarska-Bakir Legendy o krwi. Antropologia przesàdu Wydawnictwo W.A.B., Warszawa. 5. Krzysztof Zajas Nieobecna kultura. Przypadek Inflant Polskich Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków. 6. Marcin Król Filozofia Polityczna Spo eczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków. 7. Mariusz Bryl SuwerennoÊç Dyscypliny. Polemiczna historia historii sztuki od 1970 roku Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznaƒ. 8. Romuald Kaczmarek Italianizmy. Studia nad recepcjà gotyckiej sztuki w oskiej w rzeêbie Êrodkowo-wschodniej Europy (koniec XIII - koniec XIX wieku) Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc awskiego, Wroc aw. 9. Stefan Gàsiorowski Karaimi w Koronie i na Litwie w XV- XVII wieku Wydawnictwo Austeria, Kraków Teresa Chyliƒska Karol Szymanowski i jego epoka Musica Iagellonica Sp. z o.o., Kraków. Wydrukowano na papierze Amber Graphic 80g/m 2 firmy Arctic Paper

15 Regulamin konkursu Nagrody im. Jana D ugosza I. Za o enia ogólne 1. Inicjatorem Nagrody im. Jana D ugosza sà: - Targi w Krakowie Sp. z o.o. ñ Organizator Targów Ksià ki w Krakowie - Oddzia Regionalny Polskiej Izby Ksià ki z siedzibà w Krakowie. 2. Celem Nagrody jest uhonorowanie i materialne nagrodzenie autora najbardziej znaczàcego dzie a z dziedziny szeroko poj tej humanistyki o wybitnych wartoêciach poznawczo-naukowych. Utwór musi byç napisany w j zyku polskim, przez autora posiadajàcego polskie obywatelstwo i opublikowany po raz pierwszy w roku poprzedzajàcym przyznanie nagrody (pomi dzy ) w polskim wydawnictwie. 3. Nagroda nie powinna byç dzielona i nie mo na jej równie nie przyznaç w danym roku kalendarzowym. Dopuszcza si jedynie ksià ki 3 wspó autorów, pod warunkiem, e ksià ka stanowi integralnà ca oêç. 4. Pracami zwiàzanymi z przyjmowaniem zg oszeƒ oraz przyznaniem Nagrody kieruje Komitet Zarzàdzajàcy Nagrodà, powo any na okres trzech kolejnych lat przez Prezydium Oddzia u Regionalnego Polskiej Izby Ksià ki w Krakowie. 5. Nagrod im. Jana D ugosza przyznaje Jury w sk adzie wybranym na okres trzech kolejnych lat przez Prezydium Oddzia u Regionalnego PIK w Krakowie. Dzie o, którego autorem jest cz onek Jury, nie mo e zostaç przyj te jako zg oszenie do konkursu. 6. SpoÊród otrzymanych zg oszeƒ do konkursu Komitet Zarzàdzajàcy Nagrodà wspólnie z Jury wybiera nie wi cej ni 10 publikacji nominowanych do Nagrody. Lista dzie nominowanych do Nagrody zostaje podana do publicznej wiadomoêci. 7. SpoÊród nominowanych publikacji Jury wybiera jednà, której autor otrzymuje nagrod pieni nà i Statuetk. Statuetk otrzymuje tak e wydawca nagrodzonej pracy. 8. Og oszenie wyników oraz uroczystoêç wr czenia Nagrody odbywaç si b dzie podczas Targów Ksià ki w Krakowie. II. Zg aszanie publikacji 1. Publikacje do Konkursu zg aszajà wydawnictwa w terminie do koƒca maja ka dego roku. 2. Ka dy wydawca mo e zg osiç najwy ej trzy publikacje. 3. Do zg oszenia wydawca musi za àczyç po 3 egz. ka dej ze zg oszonych publikacji oraz pisemne uzasadnienie wyboru. Zg oszenie ka dego tytu u pociàga za sobà koniecznoêç wp aty przez wydawc ustalonej w danym roku op aty zg oszeniowej. 4. Ka demu cz onkowi Jury przys uguje prawo zg oszenia do konkursu 2 pozycji. 5. Cz onek Jury musi zg osiç publikacj do konkursu w terminie do 15 czerwca ka dego roku wraz z pisemnym uzasadnieniem. 6. W przypadku zg oszenia publikacji przez cz onka Jury, Komitet Zarzàdzajàcy Nagrodà zwróci si do wydawcy tej publikacji o przes anie 3 egz. ksià ki. 13. Targi Ksiπ ki w Krakowie,

16 Regulamin konkursu Nagrody im. Jana D ugosza 7. Nieprzes anie przez wydawc egzemplarzy ksià ek mo e, decyzjà Komitetu Zarzàdzajàcego Nagrodà, spowodowaç nieuwzgl dnienie propozycji jako formalnego zg oszenia. 8. Zg oszenia publikacji przesy aç nale y na adres: Komitet Zarzàdzajàcy Nagrodà im. Jana D ugosza Targi w Krakowie Sp. z o.o Kraków, ul. Centralna 41A Op aty zg oszeniowe nale y przesy aç na konto: ING Bank Âlàski S.A. nr Wydawcy publikacji nominowanych do Nagrody, po otrzymaniu od Komitetu zawiadomienia o nominacji, zobowiàzani sà w terminie do koƒca lipca przes aç do Komitetu 7 dodatkowych egzemplarzy ka dej z nominowanych ksià ek. III. Sk ad osobowy 1. Komitet Zarzàdzajàcy Nagrodà dzia a b dzie w roku 2008 w sk adzie: Gra yna Grabowska ñ Targi w Krakowie Sp. z o.o. Zbigniew Iwaƒski ñ Polska Izba Ksià ki Sk ad Komitetu mo e zostaç rozszerzony o ewentualnych przedstawicieli sponsorów Nagrody. Rozszerzenie Komitetu nastàpiç mo e jedynie na podstawie decyzji Prezydium Oddzia u Regionalnego PIK w Krakowie. 2. Jury - prof. Ryszard Nycz - prof. Jan Ostrowski - red. Leszek Polony - prof. W adys aw Stró ewski - prof. Piotr Sztompka - prof. Jerzy Wyrozumski IV. Zobowiàzania wydawców 1. Wydawca ksià ki nagrodzonej Nagrodà im. Jana D ugosza zobowiàzany jest w terminie 30 dni od przyznania nagrody wydrukowaç opask ze znakiem Nagrody i zaopatrzyç w nià wszystkie egzemplarze ksià ki pozostajàce w jego dyspozycji. 2. Wydawcy ksià ek nominowanych do Nagrody zobowiàzani sà do umieszczenia w swoich materia ach reklamowych informacji o uzyskaniu nominacji do Nagrody im. Jana D ugosza. V. Postanowienia koƒcowe (...) 16 Wydrukowano na papierze Amber Graphic 80g/m 2 firmy Arctic Paper

17 Spotkania w salach seminaryjnych czwartek Sala 1 13:00-14:00 Stowarzyszenie WydawcÛw SzkÛ Wyøszych ñ Otwarcie VI Salonu WydawcÛw SzkÛ Wyøszych. WrÍczenie nagrûd w konkursie na Najlepszy podrícznik i skrypt akademicki 2009 roku dla uczelnianych oficyn wydawniczych. Sala 2 10:00-11:00 Portal KsiÍgarski ñ Nowe otwarcie, nowe moøliwoúci ñ prezentacja nowej wersji Portalu KsiÍgarskiego Ksiazka.net.pl. 11:00-13:00 WojewÛdzka Biblioteka Publiczna w Krakowie ñ Tropem wspû czesnego reportaøu ñ konferencja Bibliotekarzy WojewÛdztwa Ma opolskiego. 13:00-14:00 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ñ Promocja pierwszego w Polsce S ownika hebrajsko-polskiego na CD z indeksem polsko-hebrajskim. 14:00-15:00 BC Edukacja Wydawnictwo ñ Viel Neues f r DaF. Interaktive Lehrwerke prima und studio d ñ spotkanie dla germanistûw. Prow. Katarzyna yp, konsultant metodyczny wydawnictwa. 15:00-16:00 Dlaczego ksiígarze nie sprzedajπ audiobookûw?. Prow. Maciek Foks, Renek MendruÒ. 16:00-17:00 Nasza KsiÍgarnia ñ PowrÛt do Stumilowego Lasu. Nowy Kubuú Puchatek. Sala 3 11:00-13:00 Biblioteka Analiz ñ Jak wyjúç z impasu. Rozwiπzania dla rynku ksiπøki ñ dyskusja na kanwie wydania Rynku ksiπøki w Polsce 2009 po πczona z og oszeniem wynikûw rankingûw firm dystrybucyjnych i drukarni dzie owych. 13:00-15:00 Polska Izba Ksiπøki ñ Spotkanie cz onkûw Polskiej Izby Ksiπøki. 15:00-17:00 Wydawca / Arctic Paper Polska / PTWK / Sekcja PoligrafÛw SIMP ñ RozstrzygniÍcie konkursu na ksiπøkí edytorsko doskona π EDYCJA 2008/2009 oraz Rankingu Polskich DrukarÒ Dzie owych za 2008/2009 rok. Sala 4 12:00-14:00 Difin ñ Technik logistyk zawûd na topie ñ szkolenie dla nauczycieli przedmiotûw zawodowych. 13. Targi Ksiπ ki w Krakowie,

18 Spotkania w salach seminaryjnych 14:00-16:00 Wydawnictwo Edukacyjne ñ Jak przygotowaç dziecko do wyzwaò wspû czesnej szko y?. Prow. prof. dr hab. Jagoda CieszyÒska. 16:00-17:00 Versita ñ Prezentacja platformy Versita.pl s uøπcej do publikacji i dystrybucji polskojízycznych elektronicznych ksiπøek i czasopism naukowych, akademickich i fachowych piàtek Sala 1 10:00-11:00 Stowarzyszenie KsiÍgarzy Polskich ñ Dwug os w sprawie ustawy o ksiπøce. Czego chcπ, a czego nie chcπ wydawcy i ksiígarze?. 11:00-12:00 Wiadomoúci KsiÍgarskie ñ Co jest, a co nie jest nieprawid owoúciπ w branøy wydawniczo-ksiígarskiej? Co wp ywa na nasze postrzeganie rynku ksiπøki? ñ panel dyskusyjny o nieprawid owoúciach na rynku ksiπøki. 12:00-13:00 Akapit Press Wydawnictwo ñ Spotkanie z brytyjskπ autorkπ Leilπ Rasheed. RozstrzygniÍcie konkursu Jeden dzieò z pamiítnika. 13:00-14:00 Wydawnictwo Credo ñ Spotkanie z Tomaszem Pohlem, autorem zbioru wierszy Niedosyt. Prow. red. Maciej M. SzczawiÒski. 14:00-15:00 Bellona ñ Targi ksiπøki historycznej ñ nowa ods ona. 15:00-16:00 Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski ñ Spotkanie z Agnieszkπ Frπczek, autorkπ ksiπøek dla dzieci. Warsztaty z ilustratorami ksiπøek AWM (Iwona Ca a) i konkursy z nagrodami. 16:00-17:00 Legimi ñ Prezentacja innowacyjnej platformy dostarczania treúci na czytniki elektronicznego papieru. Sala :00-11:00 Portal KsiÍgarski ñ Jak Iplio.pl wspomaga sprzedaø ksiπøek? ñ prezentacja systemu katalogowania ksiπøek Iplio.pl. 11:00-13:00 Biblioteka Analiz / Lassota i Partnerzy Kancelaria Adwokacka / Patrimonium Kancelaria Prawnicza ñ Jak zgodnie z prawem reklamowaç i promowaç dzia alnoúç wydawniczπ?. Prow. adw. Joanna Hetman, adw. Joanna Lassota, adw. Marcin Lassota. Wydrukowano na papierze Amber Graphic 80g/m 2 firmy Arctic Paper

19 Spotkania w salach seminaryjnych 13:00-16:00 Izba KsiÍgarstwa Polskiego ñ Walne zgromadzenie Izby KsiÍgarstwa Polskiego. 16:00-18:00 Izba KsiÍgarstwa Polskiego ñ Problemy ksiígarstwa i propozycje ich rozwiπzywania ñ panel dyskusyjny. Sala 3 10:00-11:30 Egmont Polska ñ Teodozja i WÍøe chaosu ñ zabawa edukacyjna. 11:30-13:00 Egmont Polska ñ Wizjokrπg ñ zabawa edukacyjna. 13:00-14:00 Egmont Polska ñ Spotkanie z Nataliπ Usenko, autorkπ Niesmacznika i Opowieúci z Wierzbowej :00-16:00 Egmont Polska ñ Spotkanie z Ewπ Nowak, autorkπ Bardzo bia ej wrony. 16:00-17:00 Asseco Business Solutions ñ atwiejsze zarzπdzanie, sprawniejsza dystrybucja, prostsze rozliczenia. Sprawdzone rozwiπzania IT dla firm wydawniczych i ksiígarskich. Sala 4 10:00-12:00 Wydawca / Sekcja PoligrafÛw SIMP / ZespÛ SzkÛ Poligraficzno-KsiÍgarskich im. Z. Klemensiewicza w Krakowie ñ Poligrafia dawniej i dziú ñ prezentacja Szko y Poligraficzno-KsiÍgarskiej im. Z. Klemensiewicza w Krakowie. W programie: wykonanie linorytûw z widokiem Starego Krakowa, t oczenie loga szko y na notesach, wykonanie pieczíci lakowych i polimerowych na papierze czerpanym, drukowanie na maszynie dociskowej, wykonanie galanterii introligatorskiej, prezentacja multimedialna szko y. 12:00-13:00 OcÈ-Poland Ltd ñ Druk cyfrowy jako alternatywa dla druku tradycyjnego w czasach duøej zmiennoúci otoczenia dla wydawnictw. 13:00-14:00 Kolporter Info S.A. ñ eclicto ñ sprzedaø ksiπøek elektronicznych ñ model wspû pracy ñ konwersja, zagadnienia prawne i finansowo-ksiígowe. 14:00-17:00 Polski Zwiπzek Bibliotek ñ Walne zgromadzenie cz onkûw Polskiego Zwiπzku Bibliotek. 13. Targi Ksiπ ki w Krakowie,

20 sobota Sala 1 Spotkania w salach seminaryjnych 11:00-12:00 Instytut Francuski ñ Spotkanie z Atiqiem Rahimim, laureatem Prix Goncourt choix polonais 2008 i Prix Goncourt France :00-13:00 Oficyna Wydawnicza Branta ñ Spotkanie z Witoldem Turantem, autorem Przygody na Tylnej Mariackiej. 13:00-14:00 Wydawnictwo Homo Dei ñ Kapita Marxa ñ nowa propozycja Koúcio a. Prow. red. Marek Zajπc (TVP). Uczestnicy: dr Ma gorzata Duda (PAT), o. prof. Jan Mazur OSPPE (KUL), o. dr hab. Witold Kawecki CSsR (UKSW). 14:00-15:00 Jednoúç Wydawnictwo ñ Ekonomia dla najm odszych ñ warsztaty dla nauczycieli uczπcych w szkole podstawowej. 15:00-16:00 Edycja Êw. Paw a ñ Spotkanie z Wandπ PÛ tawskπ, autorkπ Beskidzkich rekolekcji. 16:00-17:00 Prekursor NT / Fundacja Nadwyraz ñ Ksiπøkowe SEO ñ jak byç widocznym, a nie przep acaç za pozycjonowanie serwisu internetowego. Sala 2 11:30-13:00 Wydawnictwo Szkolne PWN ñ Normalne øycie jest bez sensuö. 14:00-15:00 Charaktery / Smak S owa ñ Bliøej psychologii ñ promocja serii ksiπøek i spotkaò. PamiÍç autobiograficzna ñ debata z udzia em prof. Wies awa ukaszewskiego, prof. Dariusza DoliÒskiego, prof. Tomasza Maruszewskiego. 15:00-17:00 LIST Stowarzyszenie Ewangelizacji przez Media / MiesiÍcznik Katolicki Biblia Krok po Kroku Kain ñ Morderca czy ofiara Biblia ñ Targumy ñ Apokryfy) ñ dyskusja panelowa. Sala 3 11:00-12:00 Wydawnictwo úw. Stanis awa ñ Spotkanie z Piotrem Litkπ, autorem ksiπøki Ksiπdz Jerzy Popie uszko. Dni, ktûre wstrzπsní y Polskπ. 20 Wydrukowano na papierze Amber Graphic 80g/m 2 firmy Arctic Paper

21 12:00-13:00 Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski ñ Wyk ad dr Jadwigi GÛrnickiej na temat profilaktyki i naturalnego leczenia holistycznego. 13:00-14:00 Helion ñ Ty teø wystípujesz publicznie. Zacznij robiç to dobrze! ñ szkolenie. Prow. Agata i Jerzy RzÍdowscy. 14:00-15:00 Sendsport ñ KsiÍgarnia Kibica ñ Kompletnie, konkretnie. O tym, co jest nie tak ze wspû czesnπ pi kπ noønπ. Sala 4 Spotkania w salach seminaryjnych 11:00-12:00 Asseco Business Solutions ñ atwiejsze zarzπdzanie, sprawniejsza dystrybucja, prostsze rozliczenia. Sprawdzone rozwiπzania IT dla firm wydawniczych i ksiígarskich. 12:00-14:00 I MiÍdzynarodowy Festiwal Literatury im. J. Conrada ñ Ksiπøka: dzie o czy towar? ñ spotkanie polskich wydawcûw: Beata StasiÒska (W.A.B.), Jacek St. Buras (Kroki), Ma gorzata Szczurek (Karakter), Pawe Szwed (Åwiat Ksiπøki), Piotr Marciszuk (PIW), Rafa Skπpski (PTWK). Prow. Anna Marchewka. 14:00-16:00 I MiÍdzynarodowy Festiwal Literatury im. J. Conrada ñ Rynek publikacji naukowych za granicπ ñ dyskusja wydawcûw: Lindsay Waters (Harvard University Press), Eric Vigne (Gallimard), Eva Gilmer (Suhrkamp). Prow. Grzegorz Gauden. Prezentacja ksiπøki L. Watersa, Zmierz w adzy. Przemiany uniwersytetu a rynek publikacji naukowych (Homini Wydawnictwo). 17:00-18:00 Helion ñ Warsztaty fotograficzne z Andrzejem A. Mroczkiem niedziela Sala 1 12:00-14:00 Charaktery / GdaÒskie Wydawnictwo Psychologiczne / Jednoúç Wydawnictwo ñ Psychologia w szkole ñ warsztaty dla nauczycieli. 14:00-16:00 Figa Kawiarnia ñ Owadzie spotkania pod Figowym Drzewem ñ warsztat plastyczny oraz zabawy ruchowe dla dzieci. 13. Targi Ksiπ ki w Krakowie,

22 czwartek Spotkania na stoiskach 22 stoisko P9 10:00-12:00 czasdzieci.pl ñ Plastyczne inspiracje z portalem czasdzieci.pl. stoisko A9 10:00-12:00 Rytm Oficyna Wydawnicza ñ Barbara Wachowicz podpisuje m.in.: Dom Sienkiewicza, Marie jego øycia, Ciebie jednπ kocham. Tropami Stefana Øeromskiego w najúciúlejszej ojczyünie. stoisko D14a 10:00-17:00 Alagor ñ Krystyna Alagor podpisuje ksiπøki z zakresu medycyny chiòskiej, tybetaòskiej, klasztornej. stoisko A20 10:00-17:00 Bia y Kruk ñ Wielki konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. Fina konkursu w niedzielí o 15:45. stoisko D5 10:00-17:00 BPV Polska ñ Warsztaty plastyczne dla dzieci i doros ych. Wydawnictwo zaprasza do wspûlnego tworzenia dekoracji i rysowania z czasopismami Moje Atelier oraz Hobby. stoisko P8 10:00-17:00 Cafe Szafe ñ Sznurkowa galeria Pana Teodora ñ puzzle i kolorowanki dla najm odszych. stoisko P8 10:00-17:00 Cafe Szafe ñ Szybki kurs rysowania Bon Ton dla doros ych i dla dzieci. Pud o dobrych manier i inne zabawy plastyczne. stoisko P8 10:00-17:00 Cafe Szafe ñ Wystawa ilustracji Anny Kaszuby-DÍbskiej do ksiπøki ukasza DÍbskiego Pan Teodor Wπsik III, czyli kurs bon ton dla dzieci (Åwiat Ksiπøki Wydawnictwo). stoisko A32 10:00-17:00 Wydawnictwo Arkady ñ Promocja albumu Muzeum Narodowe w Krakowie i Kolekcja Ksiπøπt Czartoryskich. stoisko B47 11:00 Skrzat Wydawnictwo ñ Mariusz Wollny podpisuje: Jak Lolek zosta papieøem. stoisko B47 11:00 Skrzat Wydawnictwo ñ Andrzej Grabowski prezentuje i podpisuje: NiezwyciÍøony Zajπczek Edzio oraz Funia, Kicia i ca a reszta. stoisko C28 11:00 Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu ñ Spotkanie z ukaszem Zabdyrem, autorem Takie coú. stoisko A4 11:00-13:00 Prekursor NT / Fundacja Nadwyraz ñ Tworzenie i renowacja ksiígarò internetowych ñ indywidualne konsultacje dla wydawcûw, ksiígarzy, bibliotekarzy i hurtownikûw. Wydrukowano na papierze Amber Graphic 80g/m 2 firmy Arctic Paper

23 Spotkania na stoiskach stoisko B15 12:00 Bezdroøa Wydawnictwo ñ Loteria, do wygrania przewodniki i gadøety Wydawnictwa Bezdroøa. stoisko B25 12:00 Epideixis ñ Jak çwiczyç precyzjí ruchu ñ pokaz pomocy edukacyjnych dla nauczycieli i rodzicûw. stoisko C28 12:00 Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu ñ Ewa Stadtm ller podpisuje: Hallo, pogotowie? stoisko B24 12:00-12:30 Wydawnictwo Nowik ñ Zak adkowe szaleòstwo, czyli zdobπdü kolekcjí zak adek z amig Ûwkami ñ codziennie inne zadania. stoisko A20 12:00-13:00 Bia y Kruk ñ Prof. Gabriel Turowski podpisuje: Karol Wojty a, przyjaciel, kardyna, papieø, Ilustrowany leksykon polskich úwiítych, b ogos awionych i s ug Boøych, Jan Pawe II. DzieÒ po dniu. stoisko P9 12:00-15:00 czasdzieci.pl / Wydawnictwo Debit ñ Zabawy z øû wiem Franklinem i spotkanie z Domisiami. stoisko B10 12:30-15:00 Karpaty ñ Janusz Podlecki podpisuje: Collegium Maius Uniwersytetu JagielloÒskiego oraz inne albumy o tematyce krakowskiej i wielickiej. stoisko A7 13:00 Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski ñ Toast jubileuszowy z okazji 20-lecia istnienia na rynku, po πczony z prezentacjπ multimedialnπ. stoisko B15 13:00 Bezdroøa Wydawnictwo ñ Loteria, do wygrania przewodniki i gadøety Wydawnictwa Bezdroøa. stoisko B47 13:00 Skrzat Wydawnictwo ñ Katarzyna Turaj-KaliÒska prezentuje m.in.: Bracia Strach oraz Innocenty Bia e PiÛrko. stoisko B47 13:00 Skrzat Wydawnictwo ñ Wies aw Drabik prezentuje bajki oraz zbiorek Odjazdowy Zwierzyniec, a takøe Jak niegrzeczne koty wpadajπ w k opoty i K opoty z imieniem, czyli przedstawienie. stoisko B24 13:00-14:00 Wydawnictwo Nowik ñ Gry i zabawy matematyczne, czyli matma jest fajna. Prezentacja serii ñ nowoúci stoisko A20 13:00-15:00 Bia y Kruk ñ Marek Skwarnicki podpisuje: Wygnani z raju, Tajemnice Ziemi ÅwiÍtej, Requiem dla Jana Paw a II. 13. Targi Ksiπ ki w Krakowie,

24 Spotkania na stoiskach stoisko A4 13:00-15:00 Fundacja Nadwyraz ñ Fotokultura ñ literacko-filmowa mapa Polski ñ prezentacja projektu. stoisko B15 14:00 Bezdroøa Wydawnictwo ñ Loteria, do wygrania przewodniki i gadøety Wydawnictwa Bezdroøa. stoisko B25 14:00 Epideixis ñ Prezentacja pomocy dydaktycznych do nauczania poczπtkowego ñ System Edukacji PUS i PALETA. stoisko C33 14:00-15:00 Nemrod Wydawnictwo ñ O. Leon Knabit podpisuje: Kogo kochajπ kobiety? stoisko B24 14:00-16:00 Wydawnictwo Nowik / tropy.pl ñ Egzaminy 2010 z matematyki nie takie straszne jak je malujπ ñ promocja nowoúci Matura z matmy. stoisko B24 14:30-15:00 Wydawnictwo Nowik ñ Prezentacja i promocja ksiπøki Opolskie. Bliskie i piíkne. stoisko A6 15:00-16:30 Towarzystwo S owakûw w Polsce ñ Jerzy S. πtka podpisuje: Zjechana psyche. stoisko B24 15:00-16:30 Wydawnictwo Nowik ñ Jeúli lubisz matematykí ñ promocja najnowszego zbioru dla gimnazjum. stoisko A20 15:30-17:00 Bia y Kruk ñ Adam Bujak podpisuje: Ars. Dzieje øycia úw. Jana Marii Vianneya, Legenda Bia ych Braci, Jan Pawe II. Syn tej ziemi. Pielgrzymka do Ojczyzny 1979 r. stoisko D59 16:00 Wydawnictwo Edukacyjne ñ Spotkanie z prof. Jagodπ CieszyÒskπ, autorkπ publikacji logopedycznych. stoisko B24 16:00-16:15 Wydawnictwo Nowik / tropy.pl ñ Zak adkowe szaleòstwo, czyli zdobπdü kolekcjí zak adek z amig Ûwkami ñ codziennie inne zadania piàtek stoisko A7 10:00-12:00 Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski ñ Prezentacja i promocja ksiπøki Zadziw ich! Nowoúci AWM. 24 Wydrukowano na papierze Amber Graphic 80g/m 2 firmy Arctic Paper

25 Spotkania na stoiskach stoisko P9 10:00-12:00 czasdzieci.pl ñ Plastyczne inspiracje z portalem czasdzieci.pl (kartki urodzinowe, opakowania, w asnorícznie zrobione upominki). stoisko D14a 10:00-18:00 Alagor ñ Krystyna Alagor podpisuje ksiπøki z zakresu medycyny chiòskiej, tybetaòskiej, klasztornej. stoisko B71 10:00-18:00 Bernardinum Wydawnictwo ñ Wojciech Cejrowski podpisuje: Gringo wúrûd dzikich plemion. stoisko B15 10:00-18:00 Bezdroøa Wydawnictwo ñ Spotkanie z Markiem Kalmusem, autorem Tybet. Legenda i rzeczywistoúç. stoisko A20 10:00-18:00 Bia y Kruk ñ Wielki konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. Fina konkursu w niedzielí o 15:45. stoisko D5 10:00-18:00 BPV Polska ñ Warsztaty plastyczne dla dzieci i doros ych. Wydawnictwo zaprasza do wspûlnego tworzenia dekoracji i rysowania z czasopismami Moje Atelier oraz Hobby. stoisko P8 10:00-18:00 Cafe Szafe ñ Sznurkowa galeria Pana Teodora ñ puzzle i kolorowanki dla najm odszych. stoisko P8 10:00-18:00 Cafe Szafe ñ Szybki kurs rysowania Bon Ton dla doros ych i dla dzieci. Pud o dobrych manier i inne zabawy plastyczne. stoisko P8 10:00-18:00 Cafe Szafe ñ Wystawa ilustracji Anny Kaszuby-DÍbskiej do ksiπøki ukasza DÍbskiego Pan Teodor Wπsik III, czyli kurs bon ton dla dzieci (Åwiat Ksiπøki Wydawnictwo). stoisko C27 10:00-18:00 LIST Stowarzyszenie Ewangelizacji przez Media ñ Promocja ksiπøki ÅwiÍta Rita i nasze sprawy beznadziejne. Do kaødej ksiπøki rûøe poúwiícone u stûp úwiítej Rity. stoisko A32 10:00-18:00 Wydawnictwo Arkady ñ Promocja albumu Muzeum Narodowe w Krakowie i Kolekcja Ksiπøπt Czartoryskich. stoisko B47 11:00 Skrzat Wydawnictwo ñ Danuta Zawadzka podpisuje m.in.: Wyczyny Bartka Koniczyny, Gorgoú wynalazca. stoisko B47 11:00 Skrzat Wydawnictwo ñ Eløbieta Borek podpisuje: Uciekinierka. 13. Targi Ksiπ ki w Krakowie,

Alfabetyczny indeks wystawców

Alfabetyczny indeks wystawców Alfabetyczny indeks wystawców 312 Accelerated Learning Systems Polska Sp.z o.o. 75 329 Agencja Edytorska Ezop 109 108 Agencja W ydawnicza Aga Press Sp.z o.o. 25 112 Agencja W ydawnicza Gawa Sp.j.W.Gajewski,E.Wachowiak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Władysława Zamoyskiego w Brzegach. Głównym patronem i sponsorem konkursu jest Wójt i Rada Gminy Bukowina

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Rok urodzenia 1996 1. Babiarz Maciej 2. Babiarz Piotr 3. Bobak Kamil 4. Liszka Krzysztof 5. Mąka Monika 6. Petyniak Roksana 7. Sopuch Mariusz 8. Stokłosa Barbara

Bardziej szczegółowo

12. Targi Książki w Krakowie Dla dzieci aktualizacja 08.10.2008

12. Targi Książki w Krakowie Dla dzieci aktualizacja 08.10.2008 12. Targi Książki w Krakowie Dla dzieci aktualizacja 08.10.2008 23.10. czwartek Stoisko A5 10.00 Cafe Szafe Otwarcie wystawy lepionych ilustracji A. Kaszuby-Dębskiej do książek Ł. Dębskiego Krówki i mrówki

Bardziej szczegółowo

Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski

Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski WYDAWNICTWO POKONFERENCYJNE pod redakcjà prof. dr hab. Hanny Kóčki-Krenz Konferencja popularnonaukowa towarzyszàca Dniom Grodu Przemys

Bardziej szczegółowo

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Nagroda I Stopnia samochód osobowy Fiat 500 1. Radosław U., 502580 Nagroda II Stopnia płyta DVD z

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Załącznik nr 2 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Klasa I Podręczniki bezpłatne (dostawa do szkoły w sierpniu 2014r.) PRZEDSZKOLE 0b 1. 2. Oddział przedszkolny Beata Gawrońska, Emilia Raczek Tropiciele.

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH I KSIĄŻEK POMOCNICZYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH I KSIĄŻEK POMOCNICZYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH I KSIĄŻEK POMOCNICZYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PUNKT PRZEDSZKOLNY KSIĄŻKI POMOCNICZE Lp. przedmiot tytuł numer 1. Wychowanie Kolekcja przedszkolaka przedszkolne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 I. Postanowienia ogólne 1. Organizator konkursu Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Krakowa, cztery miejskie biblioteki publiczne Krakowa: Krowoderska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

SkładObwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

SkładObwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 SkładObwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 1 Renata Małgorzata Szczęch 2 Tomasz Tadeusz Kula 3 Barbara Elżbieta Dobosz 4 Stefania Szpunar

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników obowiązujących. w Oddziale Przedszkolnym. i Szkole Podstawowej. w Nowym Belęcinie w roku szkolnym 2014/2015

Wykaz podręczników obowiązujących. w Oddziale Przedszkolnym. i Szkole Podstawowej. w Nowym Belęcinie w roku szkolnym 2014/2015 Wykaz podręczników obowiązujących w Oddziale Przedszkolnym i Szkole Podstawowej w Nowym Belęcinie w roku szkolnym 2014/2015 1 Oddział przedszkolny dla trzy i czterolatków L. p. Autor Tytuł 1 Wiesława Żaba-Żabińska

Bardziej szczegółowo

I Międzynarodową konferencję

I Międzynarodową konferencję Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów zapraszają na I Międzynarodową

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA WYŻSZA STUDENCI MIĘDZY REFORMĄ A TRADYCJĄ

SZKOŁA WYŻSZA STUDENCI MIĘDZY REFORMĄ A TRADYCJĄ Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu Filia w Gorlicach Oprac. Małgorzata Janusz SZKOŁA WYŻSZA STUDENCI MIĘDZY REFORMĄ A TRADYCJĄ 1. Jabłooska, Izabela : Studenci wobec wyzwao współczesnej rzeczywistości

Bardziej szczegółowo

Spotkania na stoiskach czwartek 05.11. Stoisko godz. Organizator Temat P9 10:00-12:00 czasdzieci.pl Plastyczne inspiracje z portalem czasdzieci.pl.

Spotkania na stoiskach czwartek 05.11. Stoisko godz. Organizator Temat P9 10:00-12:00 czasdzieci.pl Plastyczne inspiracje z portalem czasdzieci.pl. Czwartek 05.11. Spotkania na stoiskach czwartek 05.11. Stoisko godz. Organizator Temat P9 10:00-12:00 czasdzieci.pl Plastyczne inspiracje z portalem czasdzieci.pl. A9 10:00-12:00 D14a A20 D5 P8 P8 P8 Rytm

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Organizator Konkursu: XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs Na ścieŝkach Ŝycia Tischnerowskie drogowskazy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR MROŻEK (1930-2013) życie i twórczość

SŁAWOMIR MROŻEK (1930-2013) życie i twórczość CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE SŁAWOMIR MROŻEK (1930-2013) życie i twórczość Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zofia Stasicka, Wstęp... 11

Spis treści. Zofia Stasicka, Wstęp... 11 Wstęp........................................ 11 Wyróżnienia Prezesa PAU oraz rekomendacje Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych udzielone od września 2008 do marca 2010 roku............ 15 Sekcja

Bardziej szczegółowo

SPIS PODRĘCZNIKÓW ROK SZKOLNY 2016/2017

SPIS PODRĘCZNIKÓW ROK SZKOLNY 2016/2017 SPIS PODRĘCZNIKÓW ROK SZKOLNY 2016/2017 KLASY PIERWSZE Rodzice klas pierwszych nie kupują podręczników i ćwiczeń do edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego, są one objęte programem rządowym. Edukacja

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Fundacja Edukacyjna Perspektywy Organizatorzy Fundacja Edukacyjna Perspektywy jest niezale nà organizacjà non-profit promujàcà szkolnictwo wy sze i wspierajàcà proces internacjonalizacji polskich uczelni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MAŁY MATEMATYK ROK SZKOLNY 2015/2016

REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MAŁY MATEMATYK ROK SZKOLNY 2015/2016 Miasto Piła REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MAŁY MATEMATYK ROK SZKOLNY 2015/2016 Wydział Oświaty w Pile przy współpracy Zespołu Szkół nr 2 w Pile ogłasza

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCY W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM ORAZ W KLASACH I VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHARNOWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCY W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM ORAZ W KLASACH I VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHARNOWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCY W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM ORAZ W KLASACH I VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHARNOWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Numer Przedmiot Tytuł a/ nazwa serii Autorzy 1-OP Oddział

Bardziej szczegółowo

Komunikat końcowy imprezy sportowo-rekreacyjnej p.n. Otwarty Integracyjny Turniej w Bowlingu przeprowadzonej w dniu 14.05.2016 r.

Komunikat końcowy imprezy sportowo-rekreacyjnej p.n. Otwarty Integracyjny Turniej w Bowlingu przeprowadzonej w dniu 14.05.2016 r. Suwałki dn. 14.05.2016 r. Komunikat końcowy imprezy sportowo-rekreacyjnej p.n. Otwarty Integracyjny Turniej w Bowlingu przeprowadzonej w dniu 14.05.2016 r. w Suwałkach Klub Sportowy Jaćwing Suwałki w dniu

Bardziej szczegółowo

12. Targi Książki w Krakowie Dla dzieci

12. Targi Książki w Krakowie Dla dzieci 12. Targi Książki w Krakowie Dla dzieci 24.10. czwartek Stoisko A5 10.00 Cafe Szafe Otwarcie wystawy lepionych ilustracji A. Kaszuby-Dębskiej do książek Ł. Dębskiego Krówki i mrówki i inne bajki Stoisko

Bardziej szczegółowo

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE MARZEC-KWIECIEŃ 2016 1 Regulamin 1 Organizatorzy: Warsztaty Robotów- Nowoczesny Wymiar Edukacji Społeczno- Kulturalne Towarzystwo Sądeczanin Fundacja Sądecka 2 Patronat

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Projekt elementów identyfikacji wystawy i giełdy minerałów w Krakowie

Projekt elementów identyfikacji wystawy i giełdy minerałów w Krakowie Harmonogram obron prac licencjackich studia stacjonarne i niestacjonarne 2016 Wydział Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie S 3 lutego 2016, środa 1 Paulina TOPOLSKA 2

Bardziej szczegółowo

Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych. Akademii Finansów i Biznesu Vistula. oraz

Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych. Akademii Finansów i Biznesu Vistula. oraz Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych oraz Wydział Zamiejscowy w Krakowie serdecznie zapraszają na konferencję naukową skierowana do dyrektorów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych EDUKACJA W XXI

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 4 W ŚWIDNICY

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 4 W ŚWIDNICY WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 4 W ŚWIDNICY rok szkolny 2013 / 2014 W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Zaczarniu Szkolny Zestaw Podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego na rok szkolny 2014/2015

Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Zaczarniu Szkolny Zestaw Podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego na rok szkolny 2014/2015 Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Zaczarniu Szkolny Zestaw Podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego na rok szkolny 2014/2015 Lp Przedmiot Tytuł serii Pozycja serii Tytuł Autor Wydawca Data dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY I Uwaga: do klasy I rodzice kupują tylko podręcznik do religii. Edukacja wczesnoszkolna Uczniowie pierwszej klasy otrzymają darmowy podręcznik Nasz Elementarz - przygotowany

Bardziej szczegółowo

IV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS

IV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS IV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS M A T E M A T Y C Z N Y Pod Patronatem Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego POLUBIĆ MATEMATYKĘ im. Marzanny Pietrzykowskiej Rok szkolny 2012/2013 ,,Matematyka ma to do siebie, kto

Bardziej szczegółowo

Lp. Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Numer dopuszczenia 1. Wychowanie przedszkolne. Beata Gawrońska Emilia Raczek

Lp. Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Numer dopuszczenia 1. Wychowanie przedszkolne. Beata Gawrońska Emilia Raczek Zestaw podręczników obowiązujących w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Lp. Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Numer 1. Wychowanie przedszkolne TROPICIELE - roczne przygotowanie Beata Gawrońska

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw podręczników dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Leonida Teligi w Pyrzycach obowiązujący od 1 września 2011 r. Klasa I

Szkolny zestaw podręczników dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Leonida Teligi w Pyrzycach obowiązujący od 1 września 2011 r. Klasa I Szkolny zestaw podręczników dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Leonida Teligi w Pyrzycach obowiązujący od 1 września 2011 r. Klasa I Przedmiot Autor podręcznika Tytuł podręcznika Religia J. Czerkawski Jezus

Bardziej szczegółowo

Zygmunta Lucjana. Lucyn

Zygmunta Lucjana. Lucyn Zamieszkiwali w majàtku odziedziczonym po ojcu, Fortunacie Edwardzie Jaworowskim we wsi o nazwie dzisiejszej Warzyn Skóry dawniej Nu ynek lub Warzynek,. Liczy on 102 hektary ziemi ornej oraz 10 hektarów

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁORGANIZATORZY SPONSORZY GŁÓWNI

WSPÓŁORGANIZATORZY SPONSORZY GŁÓWNI SPONSORZY GŁÓWNI WSPÓŁORGANIZATORZY 1. TERMIN ZAWODÓW: 6-7.05.2011 (piątek i sobota) Piątek I Blok (popołudniowy), godz. 16.00 Sobota II Blok (poranny), godz. 9.00 III Blok (popołudniowy), godz. 15.00

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKRZYSZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKRZYSZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Elementarz XXI wieku klasa 2. Pakiet podręczników. Ćwiczenia zintegrowane cz. 1-4. cz. 1-4 Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna Winiecka Nowak, Monika Gromek, Grażyna Kilbach, Maria 404/3/2013 Edukacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego Portret Pogodziaka

Regulamin Konkursu Plastycznego Portret Pogodziaka Regulamin Konkursu Plastycznego Portret Pogodziaka I. Postanowienia wstępne. 1. Organizatorem Konkursu Plastycznego Portret Pogodziaka (dalej Konkurs ) jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY I GIMNAZJUM IM. 21. PUŁKU PIECHOTY DZIECI WARSZAWY W CZERNICACH BOROWYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DOTOWANYCH PRZEZ MEN

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY I GIMNAZJUM IM. 21. PUŁKU PIECHOTY DZIECI WARSZAWY W CZERNICACH BOROWYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DOTOWANYCH PRZEZ MEN WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DOTOWANYCH PRZEZ MEN (bezpłatne dla uczniów) 1 Język polski Słowa na czasie Słowa na czasie. Podręcznik do języka polskiego 2 Język angielski English

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 168 /2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 5 września 2015 r. w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Piastowie.

Zarządzenie Nr 168 /2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 5 września 2015 r. w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Piastowie. Zarządzenie Nr 168 /2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 5 września 2015 r. w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Piastowie. Na podstawie art. 182 1 pkt.1, 2, 2a oraz 8 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Festiwal Nauki w Krakowie 2016. Stan przygotowań i plany

Festiwal Nauki w Krakowie 2016. Stan przygotowań i plany Festiwal Nauki w Krakowie 2016 Stan przygotowań i plany Nowi członkowie Rady Programowej i Komitetu Organizacyjnego XVI Festiwalu Nauki w Krakowie Grzegorz Baran, Kuratorium Oświaty w Krakowie mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba:

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba: Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Siedziba: Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych Ul. Targowa 3/313 35-064 Rzeszów R Z E S Z Ó W Postanowienia ogólne 1. Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W SAMOKLĘSKACH ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2016/2017

ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W SAMOKLĘSKACH ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W SAMOKLĘSKACH ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Lp Typ szkoły 1 Przedszkole Wychowanie przedszkolne Przedmiot Tytuł Autor Wydawca Przedszkole - grupa młodsza (3

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! I EDYCJA KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO MISTRZ PIÓRA I PĘDZLA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Z POWIATU LEGIONOWSKIEGO

UWAGA!!! I EDYCJA KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO MISTRZ PIÓRA I PĘDZLA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Z POWIATU LEGIONOWSKIEGO UWAGA!!! I EDYCJA KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO MISTRZ PIÓRA I PĘDZLA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Z POWIATU LEGIONOWSKIEGO DYREKTORZY, NAUCZYCIELE, RODZICE, UCZNIOWIE SZKÓŁ Z POWIATU LEGIONOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 767-PR.182/2012 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ. z dnia 10 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 767-PR.182/2012 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ. z dnia 10 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 767-PR.182/2012 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawiew sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzeniu inwentaryzacji okresoworocznej środków trwałych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA ZSP w ASINIE SZKO A PODSTAWOWA na rok szkolny 2015/2016

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA ZSP w ASINIE SZKO A PODSTAWOWA na rok szkolny 2015/2016 SZKO A PODSTAWOWA na rok szkolny 20/2016 Nr dopuszcze nia programu wg SZPN SP/01/14 SP/01/14 Przedmiot Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Nr dopuszczenia programu wg MEN Nazwa programu/ autor

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Integracyjne Warsztaty Artystyczne

Integracyjne Warsztaty Artystyczne I Przykład Integracyjne Warsztaty Artystyczne IWA pod taką skróconą nazwą kryje się organizacja Integracyjnych Warsztatów Artystycznych Już pięć razy zorganizowaliśmy cykl warsztatów artystycznych dla

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty.

- o zmianie ustawy o systemie oświaty. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 150 Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA ds. REFERENDUM Nr 1 w CZARNOWĄSACH

OBWODOWA KOMISJA ds. REFERENDUM Nr 1 w CZARNOWĄSACH Załącznik nr 1 Wójta Gminy OBWODOWA KOMISJA ds. REFERENDUM Nr 1 w CZARNOWĄSACH Imię (imiona ) i nazwisko zgłaszanego kandydata Miejsce zamieszkania Nazwa podmiotu uprawnionego, Łukasz Mateusz ULIŃSKI Sojusz

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego W ROKU SZKOLNYM 2015\2016 W ZESPOLE SZKÓŁ W PODGRODZIU

Wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego W ROKU SZKOLNYM 2015\2016 W ZESPOLE SZKÓŁ W PODGRODZIU Publiczne Przedszkole Lp. Tytuł serii Tytuł podręcznika Autor podręcznika Wydawca 1. Przedszkole Kraina przedszkolaka. Roczne przygotowanie przedszkolne Praca zbiorowa MAC Edukacja karty pracy cz. 1, 2,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja (dawny program stypendialny SOLIDARNI) wrzesień 2014 1 Niniejsza prezentacja w założeniu ma stanowićpomoc dla Państwa przy organizacji

Bardziej szczegółowo

10-23 53 4-5 50 33-36 55-56. XV Jubileuszowe Poznańskie Dni Książki Naukowej plan ekspozycji [5] Informacja. Biuro Targów

10-23 53 4-5 50 33-36 55-56. XV Jubileuszowe Poznańskie Dni Książki Naukowej plan ekspozycji [5] Informacja. Biuro Targów Wykaz wystawców ALMAMER Szkoła Wyższa stoisko 53 BELLONA SA stoisko 45 Biblioteka Analiz Sp. z o.o. Magazyn Literacki Książki Biblioteka Uniwersytecka stoisko 41 Bogucki Wydawnictwo Naukowe stoisko 9 Notes

Bardziej szczegółowo

Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa" : Ełk, 13 listopada 2012

Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa : Ełk, 13 listopada 2012 Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa" : Ełk, 13 listopada 2012 Studia Ecologiae et Bioethicae 10/4, 157-160 2012 Studia

Bardziej szczegółowo

ELIMINACJE DO FINAŁU. Podsumowanie drugiej edycji konkursu malarstwa airbrush. Ucho van Gogha.

ELIMINACJE DO FINAŁU. Podsumowanie drugiej edycji konkursu malarstwa airbrush. Ucho van Gogha. ELIMINACJE DO FINAŁU Podsumowanie drugiej edycji konkursu malarstwa airbrush Ucho van Gogha. Druga edycja Ucha van Gogha powoli dobiega końca. Niedawno zakończyliśmy przyjmowanie prac. W konkursie wzięło

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RYDZYNIE

UCHWAŁA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RYDZYNIE UCHWAŁA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RYDZYNIE w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie art. 182 1 pkt 2 i 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

Informacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2012/2013

Informacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2012/2013 Informacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2012/2013 Konkursy przedmiotowe i tematyczne ogłoszone przez Małopolskiego Kuratora Oświaty: nazwa konkursu

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników na rok szkolny 2013/2014

Wykaz podręczników na rok szkolny 2013/2014 Wykaz podręczników na rok szkolny 2013/2014 KLASA I Oto ja pakiet Wydawnictwo MAC EDUKACJA Język niemiecki Hallo Anna podręcznik+ćwiczenia Olga Swerlowa Wyd. Lektorklett Język angielski Treetops 1 podręcznik+ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPONSORSKA IV EDYCJA KAJAKÓW

OFERTA SPONSORSKA IV EDYCJA KAJAKÓW OFERTA SPONSORSKA IV EDYCJA KAJAKÓW 2 0 1 6 6-7 sierpnia Spływ 500 KAJAKÓW w skrócie: wyjątkowe wydarzenie sportowo-rekreacyjne o bardzo rozwojowym charakterze dotychczas 3 edycje spływu; stale rosnąca

Bardziej szczegółowo

Zestaw podręczników Szkoły Podstawowej w Wiewcu na rok szkolny 2013/2014

Zestaw podręczników Szkoły Podstawowej w Wiewcu na rok szkolny 2013/2014 Zestaw podręczników Szkoły Podstawowej w Wiewcu na rok szkolny 2013/2014 Przedszkole - rok szkolny 2013/2014 5 6 latki - zestaw TROPICIELE wyd. 1. Skład pakietu Tropiciele dla dziecka: Tropiciele. Roczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

J. Wasilewska 492/1/2012 492/2/2012 492/1/2012 492/2/2012. ---- pod red. Stanisława Łabendowicza

J. Wasilewska 492/1/2012 492/2/2012 492/1/2012 492/2/2012. ---- pod red. Stanisława Łabendowicza SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW ZATWIERDZONY NA POSIEDZENIU RADY PEDAGOGICZNEJ W DNIU 21.05.2013r DOPUSZCZONY DO UŻYTKU NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Nr Nazwa podręcznika zestawu 1 Razem w przedszkolu program wychowania

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw podręczników. w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubsku

Szkolny zestaw podręczników. w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubsku Szkolny zestaw podręczników w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubsku na rok szkolny 2015-2016 Uwaga! Klasy I, II, IV otrzymują podręczniki w szkole; muszą zakupić religię, i w klasie

Bardziej szczegółowo

Otwórzmy drzwi do fantazji

Otwórzmy drzwi do fantazji XIII Mały Powiatowy Konkurs Recytatorski Otwórzmy drzwi do fantazji Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju zaprasza uczniów klas 0, I, II, III oraz nauczycieli i opiekunów

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW na rok szkolny 2013/2014 Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Kusocińskiego w Inowrocławiu

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW na rok szkolny 2013/2014 Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Kusocińskiego w Inowrocławiu SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW na rok szkolny 2013/2014 Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Kusocińskiego w Inowrocławiu Podstawa Prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r

Bardziej szczegółowo

VI Podlaskie Targi Turystyczne 18-20 marca 2011 w Białymstoku

VI Podlaskie Targi Turystyczne 18-20 marca 2011 w Białymstoku VI Podlaskie Targi Turystyczne 18-20 marca 2011 w Białymstoku PROGRAM 18 marca 2011 (piątek) 10:00 17:00 targi otwarte dla zwiedzających 10:15 10:30 Prezentacja sygnałów myśliwskich w wykonaniu uczniów

Bardziej szczegółowo

Lp. Przedmiot Klasa Autor Tytuł Wydawnictwo Nr dopuszczenia 1. Edukacja wczesnoszkolna I

Lp. Przedmiot Klasa Autor Tytuł Wydawnictwo Nr dopuszczenia 1. Edukacja wczesnoszkolna I SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W JAWORZNIKU Etap kształcenia: I etap edukacyjny. Klasy I-III Lp. Przedmiot Klasa Autor Tytuł Wydawnictwo Nr dopuszczenia 1. Edukacja wczesnoszkolna I Maria Lorek, Lidia

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH POD AUSPICJAMI DEKADY KOŚCI I STAWÓW WHO KOMUNIKAT 2 Warszawa- luty 2012 PATRONAT HONOROWY JM REKTOR WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO PROF. DR HAB. MED. MAREK KRAWCZYK PATRONAT NAUKOWY POLSKIE TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE (KLASA 0 ) L.P. PRZEDMIOT TYTUŁ PODRĘCZNIKA AUTORZY WYDAWNICTWO

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE (KLASA 0 ) L.P. PRZEDMIOT TYTUŁ PODRĘCZNIKA AUTORZY WYDAWNICTWO ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE (KLASA 0 ) wychowanie przedszkolne Przygoda z uśmiechem. Roczne przygotowanie przedszkolne. Pakiet. 2. religia Kocham dobrego Boga Anna Łada- Grodzicka, Barbara Nawolska, Kinga Łapot-

Bardziej szczegółowo

LUTY 2 0 1 3. w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Zakretki.info Pomagamy nie tylko przyrodzie

LUTY 2 0 1 3. w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Zakretki.info Pomagamy nie tylko przyrodzie LUTY 2 0 1 3 w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Data realizacji Tytuł przedsięwzięcia Organizator kontynuacja kontynuacja (wg ustalonego harmonogramu) H A R M O N O G R A M Zakretki.info Pomagamy

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RUDNIKU SZLACHECKIM NA ROK SZKOLNY 2015/ 2016 KLASY V-VI

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RUDNIKU SZLACHECKIM NA ROK SZKOLNY 2015/ 2016 KLASY V-VI ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RUDNIKU SZLACHECKIM NA ROK SZKOLNY 2015/ 2016 KLASY V-VI Przedmiot Klasa Autor Tytuł Wydawca Ćwiczenia Język polski V Marlena Derlukiewicz Słowa na start! Podręcznik

Bardziej szczegółowo

OTWARTE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH

OTWARTE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH OTWARTE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH Ciechocinek, 17.11.2014r. AGENDA SPOTKANIA Stan członkowski SHP Działania SHP w 2014r. Sytuacja finansowa SHP Plan działań

Bardziej szczegółowo

Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej

Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej 25 lipca 2015 roku na lotnisku w Kruszynie odbył się I Międzynarodowy Zjazd Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej działającej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Gwara Warszawska (zwana dalej Organizatorem).

REGULAMIN KONKURSU 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Gwara Warszawska (zwana dalej Organizatorem). REGULAMIN KONKURSU 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Konkursu na najładniejszy strój w stylu warszawskim i jest zwany dalej: "Konkursem". 2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OGŁOSZENIE O KONKURSIE Konkurs prowadzony jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Konferencja ekologiczna Ziemia dla wszystkich

Konferencja ekologiczna Ziemia dla wszystkich Konferencja ekologiczna Ziemia dla wszystkich Dnia 08.06.2010r. o godz. 10.30 w hotelu Jana Pawła II we Wrocławiu odbyła się konferencja ekologiczna Ziemia dla wszystkich. Jej organizatorem była Pani Beata

Bardziej szczegółowo

2. J. polski a,b Podręczniki zakupuje szkoła z dotacji udzielonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i wypożycza je uczniom

2. J. polski a,b Podręczniki zakupuje szkoła z dotacji udzielonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i wypożycza je uczniom Zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych do klasy - klasa I - 2015/2016 Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku Podręczniki dopuszczone

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wawrzeńczycach

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wawrzeńczycach Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wawrzeńczycach Szkolny zestaw podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego na rok szkolny 2014/2015 ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY Wychowanie przedszkolne Edukacja

Bardziej szczegółowo

INTERDYSCYPLINARNĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

INTERDYSCYPLINARNĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ ZAKŁAD SOCJOLOGII Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie we współpracy z ZAKŁADEM FILOZOFII Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zapraszają na I INTERDYSCYPLINARNĄ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IV POWIATOWEGO KONKURSU - OBLICZA EKONOMII HASŁO IV EDYCJI

REGULAMIN IV POWIATOWEGO KONKURSU - OBLICZA EKONOMII HASŁO IV EDYCJI REGULAMIN IV POWIATOWEGO KONKURSU - OBLICZA EKONOMII HASŁO IV EDYCJI Ubezpieczenia Rozdział 1 Cele konkursu 1. Edukacja ekonomiczna młodzieży. 2. Inspirowanie twórczych postaw uczniów wobec zagadnień informatyczno-ekonomicznych.

Bardziej szczegółowo

Agresja u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym przyczyny, przejawy i przeciwdziałanie

Agresja u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym przyczyny, przejawy i przeciwdziałanie Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Filia w Dąbrowie Górniczej Agresja u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym przyczyny, przejawy i przeciwdziałanie Zestawienie tematyczne

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Szkoła Podstawowa w Młochowie

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Szkoła Podstawowa w Młochowie WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Szkoła Podstawowa w Młochowie WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 KL. 0 Kształcenie zintegrowane J. angielski Pakiet "Przygoda z uśmiechem" Cheeky Monkey

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NAUCZANIA

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NAUCZANIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OPATOWCU SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NAUCZANIA na rok szkolny 2011/2012 Zatwierdzam: Opatowiec, dn. 15 czerwca 2011 r. Klasa edukacyjne Podręcznik Autor podręcznika, wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Agenda konferencji. PPPortal.pl Ul. Rolna 14 40-555 Katowice tel. 32 203 20 53 w.32, tel. kom. 502 459 334, e-mail: forum@ppportal.

Agenda konferencji. PPPortal.pl Ul. Rolna 14 40-555 Katowice tel. 32 203 20 53 w.32, tel. kom. 502 459 334, e-mail: forum@ppportal. Agenda konferencji I OGÓLNOPOLSKIE FORUM Dotychczasowe osiągnięcia, a przyszłość PPP w Polsce, składać się będzie z trzech części dwóch prelekcyjnych obejmujących łącznie 8 wystąpień oraz dyskusji panelowej,

Bardziej szczegółowo

RAPORT OSTRZEŻEŃ W PROTOKOLE GŁOSOWANIA W OBWODZIE [SR0012] Liczba kart wyjętych z urny powinna być równa liczbie osób, którym wydano karty.

RAPORT OSTRZEŻEŃ W PROTOKOLE GŁOSOWANIA W OBWODZIE [SR0012] Liczba kart wyjętych z urny powinna być równa liczbie osób, którym wydano karty. WYBORY DO RADY POWIATU Załącznik do Protokołu Głosowania w obwodzie Kod terytorialny gminy 2 4 1 3 0 8 Nr obwodu głosowania * * * 2 Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Szkoła Podstawowa, Tworóg,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt.,,świat

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2013/2014 KLASA I

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2013/2014 KLASA I SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2013/2014 KLASA I 1. Edukacja wczesnoszkolna J. Dymarska, M. Kołaczyńska, B. Nadarzyńska - Tropiciele. NOWY BOX ZAWIERA: Książeczka na dobry początek, Podręczniki

Bardziej szczegółowo

Targi Książka dla Dzieci i Młodzieży Program spotkań z autorami na stoiskach wystawców w pawilonie 8 stan na 18.03.2015

Targi Książka dla Dzieci i Młodzieży Program spotkań z autorami na stoiskach wystawców w pawilonie 8 stan na 18.03.2015 Piątek, 20.03. Targi Książka dla Dzieci i Młodzieży Program spotkań z autorami na stoiskach wystawców w pawilonie 8 stan na 18.03.2015 Książki podpisuje Katarzyna Bajerowicz 12.30-13.30 Bohdan Butenko.

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

/materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej/

/materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej/ BIBLIOTERAPIA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2008 /materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej/ WYDAWNICTWA ZWARTE Borecka I., Biblioterapia : teoria i praktyka

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Klasy I-VI

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Klasy I-VI WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Klasy I-VI WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 kl. Ia, Ib, Ic LP. PRZEDMIOT KLASA TYTUŁ AUTOR WYDAWNICTWO NR DOPUSZCZENIA MEN UWAGI 1. kształcenie zintegrowane

Bardziej szczegółowo

3. MIEJSCE ZAWODÓW: Pływalnia MOSiR w Dębicy, ul. Piłsudskiego 19

3. MIEJSCE ZAWODÓW: Pływalnia MOSiR w Dębicy, ul. Piłsudskiego 19 1. TERMIN ZAWODÓW: 4-5.05.2012 (piątek i sobota) Piątek I Blok (popołudniowy), godz. 15.30 Sobota II Blok (poranny), godz. 8.30 III Blok (popołudniowy), godz. 15.00 Uroczyste otwarcie zawodów: piątek godz.

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku

Publiczne Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku Publiczne Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku W ŚWIECIE KSIĄŻEK III GMINNY KONKURS BIBLIOTECZNY Szanowni Państwo Biblioteka Publicznego Gimnazjum w Jaworniku oraz Burmistrz Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo