Honorowy Patronat nad Salonem Wydawców Katolickich Kardyna a Stanis awa Dziwisza Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Honorowy Patronat nad Salonem Wydawców Katolickich Kardyna a Stanis awa Dziwisza Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego"

Transkrypt

1 Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyƒskiego Honorowy Patronat nad Salonem Wydawców Katolickich Kardyna a Stanis awa Dziwisza Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego

2 wydawca: projekt ok adki: layout i DTP: Targi w Krakowie Sp. z o.o Kraków, ul. Centralna 41A tel , fax TwK Pawe Bigos Za treêç zamieszczonych reklam wydawca nie ponosi odpowiedzialnoêci

3 Spis treêci S owo patrona honorowego 5 S owo wst pne organizatora 7 Patronaty i sponsorzy 8 Konkursy 9 Nagroda im. J. D ugosza 11 Spotkania w salach seminaryjnych 17 Spotkania na stoiskach 22 Wydarzenia na scenie 52 Wystawy 53 Spotkania poza terenem Targów 54 GoÊcie na Targach 59 Plan hali i alfabetyczny spis wystawców 71 Wpisy informacyjne wystawców 83 REKLAMY 13. Targi Ksiπ ki w Krakowie,

4 4 Wydrukowano na papierze Amber Graphic 80g/m 2 firmy Arctic Paper

5 S owo wst pne Patrona Honorowego 13. Targi Ksiπ ki w Krakowie,

6 6 Wydrukowano na papierze Amber Graphic 80g/m 2 firmy Arctic Paper

7 S owo wst pne organizatora Kto czyta ksià ki, yje podwójnie. Umberto Eco Szanowni Paƒstwo, To ju 13. Targi Ksià ki w Krakowie. Czy trzynastka oka e si szcz - Êliwa? JesteÊmy przekonani, e TAK! Z wielkà radoêcià witamy Paƒstwa na Targach Ksià ki w Krakowie, które i w tym roku b dà goêciç Wydawców, Wystawców, Autorów, Przedstawicieli Êwiata kultury oraz Czytelników. Tegoroczne Targi po raz kolejny zosta y obj te Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyƒskiego, natomiast Patronat nad Salonem Wydawców Katolickich objà Arcybiskup Metropolita Krakowski Ksiàdz Kardyna Stanis aw Dziwisz. W tym roku po raz pierwszy Targi Ksià ki skorelowane zosta y z I Mi dzynarodowym Festiwalem Literatury im. J. Conrada. Program Festiwalu zosta tak u o ony, aby àczy si z Targami Ksià ki w Krakowie, tworzàc wspólnie du e wydarzenie medialno-kulturalne o ogólnopolskim znaczeniu. Mamy ÊwiadomoÊç, i Targi Ksià ki bez tak licznego grona przybywajàcych Czytelników nie cieszy yby si tak ogromnà popularnoêcià. To w aênie dla zwiedzajàcych Targi zarówno organizatorzy, jak i licznie przybyli Wystawcy podj li trud zorganizowania spotkaƒ z Autorami, paneli dyskusyjnych, wystaw, konkursów. Dzi ki profesjonalnemu przygotowaniu wszystkich Wystawców, prezentacji bogatej oferty i ogromnemu zaanga owaniu podczas wszystkich czterech dni targowych, ubieg oroczne Targi zosta y wspaniale ocenione przez odwiedzajàcych Czytelników oraz przez media. Oprócz Wydawnictw, w Targach uczestniczyç b dà równie reprezentanci bran y poligraficznej, bibliotekarze, ksi garze. Nadajà Oni Targom Ksià ki w Krakowie niepowtarzalny charakter, jakiego pró no szukaç gdziekolwiek indziej. Dla tej w aênie grupy przygotowany zosta równie bogaty program towarzyszàcy. Wszystkim Paƒstwu serdecznie dzi kujemy za przybycie i yczymy wspania ego Êwi towania! Gra yna Grabowska Katarzyna Popieluch-Kmiecik Prezes Zarzàdu 13. Targi Ksiπ ki w Krakowie, Komisarz Targów 7

8 Patronat medialny: Patronat Salonu Wydawców Katolickich Patronat Salonu Wydawców Szkół Wy szych 8 Wydrukowano na papierze Amber Graphic 80g/m 2 firmy Arctic Paper

9 Konkursy czwartek Konkurs im. Jana D ugosza Organizator: Polska Izba Ksià ki, Targi w Krakowie Sp. z o.o. Cel: wybór najbardziej znaczàcego dzie a z dziedziny szeroko poj tej humanistyki o wybitnych wartoêciach poznawczo-naukowych. Nagroda: z, statuetka d uta prof. Bronis awa Chromego dla autora i wydawcy ufundowane przez IXO CHEM Sp. z o.o. Og oszenie wyników: godz. 20:00, Opera Krakowska, ul. Lubicz 48. Wst p wy àcznie za zaproszeniami. Edycja Organizator: Wydawca, Arctic Paper Polska, PTWK, Sekcja Poligrafów SIMP, Targi w Krakowie Sp. z o.o. Cel: wyró nienie ksià ek odznaczajàcych si wysokim poziomem edytorskim. Nagroda: paleta papieru ufundowana przez Arctic Paper Polska. Og oszenie wyników: godz. 15:00, sala seminaryjna nr 3. Moje Dwudziestolecie Organizator: Stowarzyszenie Ksi garzy Polskich Cel: zebranie relacji z lat , okresu tworzenia si wolnego rynku ksià ki. Nagroda: 3 tys. z (I miejsce), 2 tys. z (II miejsce), 1 tys. z (III miejsce) ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wyró nienia ufundowane przez organizatora. Og oszenie wyników: godz. 12:00, scena. Najlepszy podr cznik i skrypt akademicki 2009 Organizator: Stowarzyszenie Wydawców Szkó Wy szych, Targi w Krakowie Sp. z o.o. Cel: wybór ksià ki uznanej za najlepszy podr cznik lub skrypt akademicki, wydanej przez wydawnictwo uczelniane. Nagroda: Puchar Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego, stoisko standardowe 3 m kw. ufundowane przez Targi w Krakowie Sp. z o.o, Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Szkó Wy szych. Og oszenie wyników: godz. 13:00, sala seminaryjna nr piàtek V edycja konkursu PIK-owy Laur Organizator: Polska Izba Ksià ki Cel: wy onienie najciekawszych prezentacji ksià ek w prasie oraz w mediach elektronicznych. Nagroda: 2 x 5000 z, statuetka PIK-owego Lauru d uta prof. Bronis awa Chromego, ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polskà Izb Ksià ki. Og oszenie wyników: godz. 19:00, Mi dzynarodowe Centrum Kultury, Rynek G ówny 25. Wst p wy àcznie za zaproszeniami. Najpi kniejsza ksià ka wydana na papierze Ecco Book Organizator: Polska Izba Ksià ki, Holmen Paper Polska Cel: wybór najlepszej ksià ki wydanej na papierze przyjaznym Êrodowisku. Nagroda: paleta / rolka papieru Ecco Book, nagrody rzeczowe. Og oszenie wyników: godz. 12:00, scena. 13. Targi Ksiπ ki w Krakowie,

10 Konkursy sobota I Ogólnopolski Konkurs na Ksià k do S uchania Roku Organizator: dosluchania.pl, audiobook.pl, ksiazkiaudio.pl, Targi w Krakowie Sp. z o.o. Cel: wybór najlepszej ksià ki do s uchania. Nagroda: sfinansowanie wydawcy nagrania przez dosluchania.pl na kwot z. Og oszenie wyników: godz. 12:00, scena. Literacki Blog Roku 2009 Organizator: Allegro, granice.pl, Wydawnictwo MG Cel: wy onienie najlepszych blogów poêwi conych literaturze i rynkowi ksi garskiemu, komentujàcych i opisujàcych nowoêci wydawnicze lub te zawierajàcych literackà twórczoêç ich autorów. Nagroda: zestaw ksià ek ufundowanych przez Wydawnictwo MG, granice.pl oraz gad ety ufundowane przez Allegro Og oszenie wyników: godz. 13:00, scena niedziela Chopin Organizator: Podkarpacki Instytut Ksià ki i Marketingu w Rzeszowie, Targi w Krakowie Sp. z o.o. Cel: wybór najciekawszego projektu graficznego na gad et (breloczek, nadruk na koszulce, kubku, d ugopisie, smyczach) zwiàzany z yciem i twórczoêcià Fryderyka Szopena. Nagroda: ksià ki ufundowane przez Podkarpacki Instytut Ksià ki i Marketingu. Og oszenie wyników: godz. 12:00. S owem malowane Organizator: Podkarpacki Instytut Ksià ki i Marketingu w Rzeszowie, Targi w Krakowie Sp. z o.o. Cel: wy onienie najlepszego projektu ok adki do jednej ze wskazanych ksià ek: Marzenia i gwiazdy; Lewiatan Królowej Bony, Kozio ek, Zajàczek i Lisek w Zakopanem; Okularnica, Legendy, Krosno i okolice. Nagroda: ksià ki ufundowane przez Podkarpacki Instytut Ksià ki i Marketingu. Og oszenie wyników: godz. 12:00. TargowoÊç Organizator: Podkarpacki Instytut Ksià ki i Marketingu w Rzeszowie, Targi w Krakowie Sp. z o.o. Cel: wybór najlepszej pracy przedstawiajàcej rzeczywistoêç i przestrzeƒ Targów Ksià ki za pomocà dowolnej formy literackiej (limeryk, wiersz, sonet, fraszka, oda itp.). Nagroda: ksià ki ufundowane przez Podkarpacki Instytut Ksià ki i Marketingu. Og oszenie wyników: godz. 12: Wydrukowano na papierze Amber Graphic 80g/m 2 firmy Arctic Paper

11 Rada Honorowa Prezes Polskiego PEN Clubu prof. dr hab. W adys aw Bartoszewski Przewodniczàcy Konferencji Rektorów Akademickich Szkó Polskich prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow Dyrektor Instytutu Ksià ki Grzegorz Gauden Jury Konkursu prof. W adys aw Stró ewski - przewodniczàcy Jury prof. Ryszard Nycz prof. Jan Ostrowski prof. Leszek Polony prof. Piotr Sztompka prof. Jerzy Wyrozumski 13. Targi Ksiπ ki w Krakowie,

12 Fundator Nagrody IXO CHEM Sp. z o. o. Organizatorzy 12 Wydrukowano na papierze Amber Graphic 80g/m 2 firmy Arctic Paper

13 Nagrodzeni 2008 Stanis aw Mossakowski Kaplica Zygmuntowska Wydawnictwo Liber Pro Arte 2007 Jerzy Strzelczyk Zapomniane Narody Europy Zak ad Narodowy im. Ossoliƒskich - Wydawnictwo 2006 Piotr Piotrowski Awangarda w cieniu Ja ty. Sztuka w Europie Ârodkowo-Wschodniej w latach Dom Wydawniczy Rebis 2005 Miros awa Marody i Anna Giza-Poleszczuk Przemiany wi zi spo ecznych Wydawnictwo Naukowe Scholar 2004 Wac aw Antoni Hryniewicz Nadzieja uczy inaczej. Medytacje eschatologiczne Verbinum - Wydawnictwo Ksi y Werbistów 2003 Teresa Kostkiewiczowa Polski wiek Êwiate. Obszary swoistoêci Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc awskiego 2002 Ê. p. Jan B oƒski Witkacy. Sztukmistrz. Filozof. Estetyk Wydawnictwo Literackie 2001 Ê. p. Stefan Swie awski Dzieje europejskiej filozofii klasycznej Wydawnictwo Naukowe PWN 2000 Eugeniusz Cezary Król Propaganda i indoktrynacja narodowo-socjalistyczna w Niemczech Oficyna Wydawnicza Rytm 1999 Mieczys aw Tomaszewski Chopin. Cz owiek, dzie o, rezonans Wydawnictwo Podsiedlik-Raniowski 1998 Ê. p. Barbara Skarga To samoêç i ró nica. Eseje metafizyczne SIW Znak 13. Targi Ksiπ ki w Krakowie,

14 Nominacje Agata Bielik-Robson, Na pustyni. Kryptoteologie póênej nowoczesnoêci Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków. 2. Dariusz Nawrot Litwa i Napoleon w 1812 roku Wydawnictwo Uniwersytetu Âlàskiego, Katowice. 3. Hanna Buczyƒska-Garewicz Prawda i z udzenie. Esej o myêleniu Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków. 4. Joanna Tokarska-Bakir Legendy o krwi. Antropologia przesàdu Wydawnictwo W.A.B., Warszawa. 5. Krzysztof Zajas Nieobecna kultura. Przypadek Inflant Polskich Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków. 6. Marcin Król Filozofia Polityczna Spo eczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków. 7. Mariusz Bryl SuwerennoÊç Dyscypliny. Polemiczna historia historii sztuki od 1970 roku Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznaƒ. 8. Romuald Kaczmarek Italianizmy. Studia nad recepcjà gotyckiej sztuki w oskiej w rzeêbie Êrodkowo-wschodniej Europy (koniec XIII - koniec XIX wieku) Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc awskiego, Wroc aw. 9. Stefan Gàsiorowski Karaimi w Koronie i na Litwie w XV- XVII wieku Wydawnictwo Austeria, Kraków Teresa Chyliƒska Karol Szymanowski i jego epoka Musica Iagellonica Sp. z o.o., Kraków. Wydrukowano na papierze Amber Graphic 80g/m 2 firmy Arctic Paper

15 Regulamin konkursu Nagrody im. Jana D ugosza I. Za o enia ogólne 1. Inicjatorem Nagrody im. Jana D ugosza sà: - Targi w Krakowie Sp. z o.o. ñ Organizator Targów Ksià ki w Krakowie - Oddzia Regionalny Polskiej Izby Ksià ki z siedzibà w Krakowie. 2. Celem Nagrody jest uhonorowanie i materialne nagrodzenie autora najbardziej znaczàcego dzie a z dziedziny szeroko poj tej humanistyki o wybitnych wartoêciach poznawczo-naukowych. Utwór musi byç napisany w j zyku polskim, przez autora posiadajàcego polskie obywatelstwo i opublikowany po raz pierwszy w roku poprzedzajàcym przyznanie nagrody (pomi dzy ) w polskim wydawnictwie. 3. Nagroda nie powinna byç dzielona i nie mo na jej równie nie przyznaç w danym roku kalendarzowym. Dopuszcza si jedynie ksià ki 3 wspó autorów, pod warunkiem, e ksià ka stanowi integralnà ca oêç. 4. Pracami zwiàzanymi z przyjmowaniem zg oszeƒ oraz przyznaniem Nagrody kieruje Komitet Zarzàdzajàcy Nagrodà, powo any na okres trzech kolejnych lat przez Prezydium Oddzia u Regionalnego Polskiej Izby Ksià ki w Krakowie. 5. Nagrod im. Jana D ugosza przyznaje Jury w sk adzie wybranym na okres trzech kolejnych lat przez Prezydium Oddzia u Regionalnego PIK w Krakowie. Dzie o, którego autorem jest cz onek Jury, nie mo e zostaç przyj te jako zg oszenie do konkursu. 6. SpoÊród otrzymanych zg oszeƒ do konkursu Komitet Zarzàdzajàcy Nagrodà wspólnie z Jury wybiera nie wi cej ni 10 publikacji nominowanych do Nagrody. Lista dzie nominowanych do Nagrody zostaje podana do publicznej wiadomoêci. 7. SpoÊród nominowanych publikacji Jury wybiera jednà, której autor otrzymuje nagrod pieni nà i Statuetk. Statuetk otrzymuje tak e wydawca nagrodzonej pracy. 8. Og oszenie wyników oraz uroczystoêç wr czenia Nagrody odbywaç si b dzie podczas Targów Ksià ki w Krakowie. II. Zg aszanie publikacji 1. Publikacje do Konkursu zg aszajà wydawnictwa w terminie do koƒca maja ka dego roku. 2. Ka dy wydawca mo e zg osiç najwy ej trzy publikacje. 3. Do zg oszenia wydawca musi za àczyç po 3 egz. ka dej ze zg oszonych publikacji oraz pisemne uzasadnienie wyboru. Zg oszenie ka dego tytu u pociàga za sobà koniecznoêç wp aty przez wydawc ustalonej w danym roku op aty zg oszeniowej. 4. Ka demu cz onkowi Jury przys uguje prawo zg oszenia do konkursu 2 pozycji. 5. Cz onek Jury musi zg osiç publikacj do konkursu w terminie do 15 czerwca ka dego roku wraz z pisemnym uzasadnieniem. 6. W przypadku zg oszenia publikacji przez cz onka Jury, Komitet Zarzàdzajàcy Nagrodà zwróci si do wydawcy tej publikacji o przes anie 3 egz. ksià ki. 13. Targi Ksiπ ki w Krakowie,

16 Regulamin konkursu Nagrody im. Jana D ugosza 7. Nieprzes anie przez wydawc egzemplarzy ksià ek mo e, decyzjà Komitetu Zarzàdzajàcego Nagrodà, spowodowaç nieuwzgl dnienie propozycji jako formalnego zg oszenia. 8. Zg oszenia publikacji przesy aç nale y na adres: Komitet Zarzàdzajàcy Nagrodà im. Jana D ugosza Targi w Krakowie Sp. z o.o Kraków, ul. Centralna 41A Op aty zg oszeniowe nale y przesy aç na konto: ING Bank Âlàski S.A. nr Wydawcy publikacji nominowanych do Nagrody, po otrzymaniu od Komitetu zawiadomienia o nominacji, zobowiàzani sà w terminie do koƒca lipca przes aç do Komitetu 7 dodatkowych egzemplarzy ka dej z nominowanych ksià ek. III. Sk ad osobowy 1. Komitet Zarzàdzajàcy Nagrodà dzia a b dzie w roku 2008 w sk adzie: Gra yna Grabowska ñ Targi w Krakowie Sp. z o.o. Zbigniew Iwaƒski ñ Polska Izba Ksià ki Sk ad Komitetu mo e zostaç rozszerzony o ewentualnych przedstawicieli sponsorów Nagrody. Rozszerzenie Komitetu nastàpiç mo e jedynie na podstawie decyzji Prezydium Oddzia u Regionalnego PIK w Krakowie. 2. Jury - prof. Ryszard Nycz - prof. Jan Ostrowski - red. Leszek Polony - prof. W adys aw Stró ewski - prof. Piotr Sztompka - prof. Jerzy Wyrozumski IV. Zobowiàzania wydawców 1. Wydawca ksià ki nagrodzonej Nagrodà im. Jana D ugosza zobowiàzany jest w terminie 30 dni od przyznania nagrody wydrukowaç opask ze znakiem Nagrody i zaopatrzyç w nià wszystkie egzemplarze ksià ki pozostajàce w jego dyspozycji. 2. Wydawcy ksià ek nominowanych do Nagrody zobowiàzani sà do umieszczenia w swoich materia ach reklamowych informacji o uzyskaniu nominacji do Nagrody im. Jana D ugosza. V. Postanowienia koƒcowe (...) 16 Wydrukowano na papierze Amber Graphic 80g/m 2 firmy Arctic Paper

17 Spotkania w salach seminaryjnych czwartek Sala 1 13:00-14:00 Stowarzyszenie WydawcÛw SzkÛ Wyøszych ñ Otwarcie VI Salonu WydawcÛw SzkÛ Wyøszych. WrÍczenie nagrûd w konkursie na Najlepszy podrícznik i skrypt akademicki 2009 roku dla uczelnianych oficyn wydawniczych. Sala 2 10:00-11:00 Portal KsiÍgarski ñ Nowe otwarcie, nowe moøliwoúci ñ prezentacja nowej wersji Portalu KsiÍgarskiego Ksiazka.net.pl. 11:00-13:00 WojewÛdzka Biblioteka Publiczna w Krakowie ñ Tropem wspû czesnego reportaøu ñ konferencja Bibliotekarzy WojewÛdztwa Ma opolskiego. 13:00-14:00 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ñ Promocja pierwszego w Polsce S ownika hebrajsko-polskiego na CD z indeksem polsko-hebrajskim. 14:00-15:00 BC Edukacja Wydawnictwo ñ Viel Neues f r DaF. Interaktive Lehrwerke prima und studio d ñ spotkanie dla germanistûw. Prow. Katarzyna yp, konsultant metodyczny wydawnictwa. 15:00-16:00 Dlaczego ksiígarze nie sprzedajπ audiobookûw?. Prow. Maciek Foks, Renek MendruÒ. 16:00-17:00 Nasza KsiÍgarnia ñ PowrÛt do Stumilowego Lasu. Nowy Kubuú Puchatek. Sala 3 11:00-13:00 Biblioteka Analiz ñ Jak wyjúç z impasu. Rozwiπzania dla rynku ksiπøki ñ dyskusja na kanwie wydania Rynku ksiπøki w Polsce 2009 po πczona z og oszeniem wynikûw rankingûw firm dystrybucyjnych i drukarni dzie owych. 13:00-15:00 Polska Izba Ksiπøki ñ Spotkanie cz onkûw Polskiej Izby Ksiπøki. 15:00-17:00 Wydawca / Arctic Paper Polska / PTWK / Sekcja PoligrafÛw SIMP ñ RozstrzygniÍcie konkursu na ksiπøkí edytorsko doskona π EDYCJA 2008/2009 oraz Rankingu Polskich DrukarÒ Dzie owych za 2008/2009 rok. Sala 4 12:00-14:00 Difin ñ Technik logistyk zawûd na topie ñ szkolenie dla nauczycieli przedmiotûw zawodowych. 13. Targi Ksiπ ki w Krakowie,

18 Spotkania w salach seminaryjnych 14:00-16:00 Wydawnictwo Edukacyjne ñ Jak przygotowaç dziecko do wyzwaò wspû czesnej szko y?. Prow. prof. dr hab. Jagoda CieszyÒska. 16:00-17:00 Versita ñ Prezentacja platformy Versita.pl s uøπcej do publikacji i dystrybucji polskojízycznych elektronicznych ksiπøek i czasopism naukowych, akademickich i fachowych piàtek Sala 1 10:00-11:00 Stowarzyszenie KsiÍgarzy Polskich ñ Dwug os w sprawie ustawy o ksiπøce. Czego chcπ, a czego nie chcπ wydawcy i ksiígarze?. 11:00-12:00 Wiadomoúci KsiÍgarskie ñ Co jest, a co nie jest nieprawid owoúciπ w branøy wydawniczo-ksiígarskiej? Co wp ywa na nasze postrzeganie rynku ksiπøki? ñ panel dyskusyjny o nieprawid owoúciach na rynku ksiπøki. 12:00-13:00 Akapit Press Wydawnictwo ñ Spotkanie z brytyjskπ autorkπ Leilπ Rasheed. RozstrzygniÍcie konkursu Jeden dzieò z pamiítnika. 13:00-14:00 Wydawnictwo Credo ñ Spotkanie z Tomaszem Pohlem, autorem zbioru wierszy Niedosyt. Prow. red. Maciej M. SzczawiÒski. 14:00-15:00 Bellona ñ Targi ksiπøki historycznej ñ nowa ods ona. 15:00-16:00 Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski ñ Spotkanie z Agnieszkπ Frπczek, autorkπ ksiπøek dla dzieci. Warsztaty z ilustratorami ksiπøek AWM (Iwona Ca a) i konkursy z nagrodami. 16:00-17:00 Legimi ñ Prezentacja innowacyjnej platformy dostarczania treúci na czytniki elektronicznego papieru. Sala :00-11:00 Portal KsiÍgarski ñ Jak Iplio.pl wspomaga sprzedaø ksiπøek? ñ prezentacja systemu katalogowania ksiπøek Iplio.pl. 11:00-13:00 Biblioteka Analiz / Lassota i Partnerzy Kancelaria Adwokacka / Patrimonium Kancelaria Prawnicza ñ Jak zgodnie z prawem reklamowaç i promowaç dzia alnoúç wydawniczπ?. Prow. adw. Joanna Hetman, adw. Joanna Lassota, adw. Marcin Lassota. Wydrukowano na papierze Amber Graphic 80g/m 2 firmy Arctic Paper

19 Spotkania w salach seminaryjnych 13:00-16:00 Izba KsiÍgarstwa Polskiego ñ Walne zgromadzenie Izby KsiÍgarstwa Polskiego. 16:00-18:00 Izba KsiÍgarstwa Polskiego ñ Problemy ksiígarstwa i propozycje ich rozwiπzywania ñ panel dyskusyjny. Sala 3 10:00-11:30 Egmont Polska ñ Teodozja i WÍøe chaosu ñ zabawa edukacyjna. 11:30-13:00 Egmont Polska ñ Wizjokrπg ñ zabawa edukacyjna. 13:00-14:00 Egmont Polska ñ Spotkanie z Nataliπ Usenko, autorkπ Niesmacznika i Opowieúci z Wierzbowej :00-16:00 Egmont Polska ñ Spotkanie z Ewπ Nowak, autorkπ Bardzo bia ej wrony. 16:00-17:00 Asseco Business Solutions ñ atwiejsze zarzπdzanie, sprawniejsza dystrybucja, prostsze rozliczenia. Sprawdzone rozwiπzania IT dla firm wydawniczych i ksiígarskich. Sala 4 10:00-12:00 Wydawca / Sekcja PoligrafÛw SIMP / ZespÛ SzkÛ Poligraficzno-KsiÍgarskich im. Z. Klemensiewicza w Krakowie ñ Poligrafia dawniej i dziú ñ prezentacja Szko y Poligraficzno-KsiÍgarskiej im. Z. Klemensiewicza w Krakowie. W programie: wykonanie linorytûw z widokiem Starego Krakowa, t oczenie loga szko y na notesach, wykonanie pieczíci lakowych i polimerowych na papierze czerpanym, drukowanie na maszynie dociskowej, wykonanie galanterii introligatorskiej, prezentacja multimedialna szko y. 12:00-13:00 OcÈ-Poland Ltd ñ Druk cyfrowy jako alternatywa dla druku tradycyjnego w czasach duøej zmiennoúci otoczenia dla wydawnictw. 13:00-14:00 Kolporter Info S.A. ñ eclicto ñ sprzedaø ksiπøek elektronicznych ñ model wspû pracy ñ konwersja, zagadnienia prawne i finansowo-ksiígowe. 14:00-17:00 Polski Zwiπzek Bibliotek ñ Walne zgromadzenie cz onkûw Polskiego Zwiπzku Bibliotek. 13. Targi Ksiπ ki w Krakowie,

20 sobota Sala 1 Spotkania w salach seminaryjnych 11:00-12:00 Instytut Francuski ñ Spotkanie z Atiqiem Rahimim, laureatem Prix Goncourt choix polonais 2008 i Prix Goncourt France :00-13:00 Oficyna Wydawnicza Branta ñ Spotkanie z Witoldem Turantem, autorem Przygody na Tylnej Mariackiej. 13:00-14:00 Wydawnictwo Homo Dei ñ Kapita Marxa ñ nowa propozycja Koúcio a. Prow. red. Marek Zajπc (TVP). Uczestnicy: dr Ma gorzata Duda (PAT), o. prof. Jan Mazur OSPPE (KUL), o. dr hab. Witold Kawecki CSsR (UKSW). 14:00-15:00 Jednoúç Wydawnictwo ñ Ekonomia dla najm odszych ñ warsztaty dla nauczycieli uczπcych w szkole podstawowej. 15:00-16:00 Edycja Êw. Paw a ñ Spotkanie z Wandπ PÛ tawskπ, autorkπ Beskidzkich rekolekcji. 16:00-17:00 Prekursor NT / Fundacja Nadwyraz ñ Ksiπøkowe SEO ñ jak byç widocznym, a nie przep acaç za pozycjonowanie serwisu internetowego. Sala 2 11:30-13:00 Wydawnictwo Szkolne PWN ñ Normalne øycie jest bez sensuö. 14:00-15:00 Charaktery / Smak S owa ñ Bliøej psychologii ñ promocja serii ksiπøek i spotkaò. PamiÍç autobiograficzna ñ debata z udzia em prof. Wies awa ukaszewskiego, prof. Dariusza DoliÒskiego, prof. Tomasza Maruszewskiego. 15:00-17:00 LIST Stowarzyszenie Ewangelizacji przez Media / MiesiÍcznik Katolicki Biblia Krok po Kroku Kain ñ Morderca czy ofiara Biblia ñ Targumy ñ Apokryfy) ñ dyskusja panelowa. Sala 3 11:00-12:00 Wydawnictwo úw. Stanis awa ñ Spotkanie z Piotrem Litkπ, autorem ksiπøki Ksiπdz Jerzy Popie uszko. Dni, ktûre wstrzπsní y Polskπ. 20 Wydrukowano na papierze Amber Graphic 80g/m 2 firmy Arctic Paper

21 12:00-13:00 Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski ñ Wyk ad dr Jadwigi GÛrnickiej na temat profilaktyki i naturalnego leczenia holistycznego. 13:00-14:00 Helion ñ Ty teø wystípujesz publicznie. Zacznij robiç to dobrze! ñ szkolenie. Prow. Agata i Jerzy RzÍdowscy. 14:00-15:00 Sendsport ñ KsiÍgarnia Kibica ñ Kompletnie, konkretnie. O tym, co jest nie tak ze wspû czesnπ pi kπ noønπ. Sala 4 Spotkania w salach seminaryjnych 11:00-12:00 Asseco Business Solutions ñ atwiejsze zarzπdzanie, sprawniejsza dystrybucja, prostsze rozliczenia. Sprawdzone rozwiπzania IT dla firm wydawniczych i ksiígarskich. 12:00-14:00 I MiÍdzynarodowy Festiwal Literatury im. J. Conrada ñ Ksiπøka: dzie o czy towar? ñ spotkanie polskich wydawcûw: Beata StasiÒska (W.A.B.), Jacek St. Buras (Kroki), Ma gorzata Szczurek (Karakter), Pawe Szwed (Åwiat Ksiπøki), Piotr Marciszuk (PIW), Rafa Skπpski (PTWK). Prow. Anna Marchewka. 14:00-16:00 I MiÍdzynarodowy Festiwal Literatury im. J. Conrada ñ Rynek publikacji naukowych za granicπ ñ dyskusja wydawcûw: Lindsay Waters (Harvard University Press), Eric Vigne (Gallimard), Eva Gilmer (Suhrkamp). Prow. Grzegorz Gauden. Prezentacja ksiπøki L. Watersa, Zmierz w adzy. Przemiany uniwersytetu a rynek publikacji naukowych (Homini Wydawnictwo). 17:00-18:00 Helion ñ Warsztaty fotograficzne z Andrzejem A. Mroczkiem niedziela Sala 1 12:00-14:00 Charaktery / GdaÒskie Wydawnictwo Psychologiczne / Jednoúç Wydawnictwo ñ Psychologia w szkole ñ warsztaty dla nauczycieli. 14:00-16:00 Figa Kawiarnia ñ Owadzie spotkania pod Figowym Drzewem ñ warsztat plastyczny oraz zabawy ruchowe dla dzieci. 13. Targi Ksiπ ki w Krakowie,

22 czwartek Spotkania na stoiskach 22 stoisko P9 10:00-12:00 czasdzieci.pl ñ Plastyczne inspiracje z portalem czasdzieci.pl. stoisko A9 10:00-12:00 Rytm Oficyna Wydawnicza ñ Barbara Wachowicz podpisuje m.in.: Dom Sienkiewicza, Marie jego øycia, Ciebie jednπ kocham. Tropami Stefana Øeromskiego w najúciúlejszej ojczyünie. stoisko D14a 10:00-17:00 Alagor ñ Krystyna Alagor podpisuje ksiπøki z zakresu medycyny chiòskiej, tybetaòskiej, klasztornej. stoisko A20 10:00-17:00 Bia y Kruk ñ Wielki konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. Fina konkursu w niedzielí o 15:45. stoisko D5 10:00-17:00 BPV Polska ñ Warsztaty plastyczne dla dzieci i doros ych. Wydawnictwo zaprasza do wspûlnego tworzenia dekoracji i rysowania z czasopismami Moje Atelier oraz Hobby. stoisko P8 10:00-17:00 Cafe Szafe ñ Sznurkowa galeria Pana Teodora ñ puzzle i kolorowanki dla najm odszych. stoisko P8 10:00-17:00 Cafe Szafe ñ Szybki kurs rysowania Bon Ton dla doros ych i dla dzieci. Pud o dobrych manier i inne zabawy plastyczne. stoisko P8 10:00-17:00 Cafe Szafe ñ Wystawa ilustracji Anny Kaszuby-DÍbskiej do ksiπøki ukasza DÍbskiego Pan Teodor Wπsik III, czyli kurs bon ton dla dzieci (Åwiat Ksiπøki Wydawnictwo). stoisko A32 10:00-17:00 Wydawnictwo Arkady ñ Promocja albumu Muzeum Narodowe w Krakowie i Kolekcja Ksiπøπt Czartoryskich. stoisko B47 11:00 Skrzat Wydawnictwo ñ Mariusz Wollny podpisuje: Jak Lolek zosta papieøem. stoisko B47 11:00 Skrzat Wydawnictwo ñ Andrzej Grabowski prezentuje i podpisuje: NiezwyciÍøony Zajπczek Edzio oraz Funia, Kicia i ca a reszta. stoisko C28 11:00 Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu ñ Spotkanie z ukaszem Zabdyrem, autorem Takie coú. stoisko A4 11:00-13:00 Prekursor NT / Fundacja Nadwyraz ñ Tworzenie i renowacja ksiígarò internetowych ñ indywidualne konsultacje dla wydawcûw, ksiígarzy, bibliotekarzy i hurtownikûw. Wydrukowano na papierze Amber Graphic 80g/m 2 firmy Arctic Paper

23 Spotkania na stoiskach stoisko B15 12:00 Bezdroøa Wydawnictwo ñ Loteria, do wygrania przewodniki i gadøety Wydawnictwa Bezdroøa. stoisko B25 12:00 Epideixis ñ Jak çwiczyç precyzjí ruchu ñ pokaz pomocy edukacyjnych dla nauczycieli i rodzicûw. stoisko C28 12:00 Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu ñ Ewa Stadtm ller podpisuje: Hallo, pogotowie? stoisko B24 12:00-12:30 Wydawnictwo Nowik ñ Zak adkowe szaleòstwo, czyli zdobπdü kolekcjí zak adek z amig Ûwkami ñ codziennie inne zadania. stoisko A20 12:00-13:00 Bia y Kruk ñ Prof. Gabriel Turowski podpisuje: Karol Wojty a, przyjaciel, kardyna, papieø, Ilustrowany leksykon polskich úwiítych, b ogos awionych i s ug Boøych, Jan Pawe II. DzieÒ po dniu. stoisko P9 12:00-15:00 czasdzieci.pl / Wydawnictwo Debit ñ Zabawy z øû wiem Franklinem i spotkanie z Domisiami. stoisko B10 12:30-15:00 Karpaty ñ Janusz Podlecki podpisuje: Collegium Maius Uniwersytetu JagielloÒskiego oraz inne albumy o tematyce krakowskiej i wielickiej. stoisko A7 13:00 Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski ñ Toast jubileuszowy z okazji 20-lecia istnienia na rynku, po πczony z prezentacjπ multimedialnπ. stoisko B15 13:00 Bezdroøa Wydawnictwo ñ Loteria, do wygrania przewodniki i gadøety Wydawnictwa Bezdroøa. stoisko B47 13:00 Skrzat Wydawnictwo ñ Katarzyna Turaj-KaliÒska prezentuje m.in.: Bracia Strach oraz Innocenty Bia e PiÛrko. stoisko B47 13:00 Skrzat Wydawnictwo ñ Wies aw Drabik prezentuje bajki oraz zbiorek Odjazdowy Zwierzyniec, a takøe Jak niegrzeczne koty wpadajπ w k opoty i K opoty z imieniem, czyli przedstawienie. stoisko B24 13:00-14:00 Wydawnictwo Nowik ñ Gry i zabawy matematyczne, czyli matma jest fajna. Prezentacja serii ñ nowoúci stoisko A20 13:00-15:00 Bia y Kruk ñ Marek Skwarnicki podpisuje: Wygnani z raju, Tajemnice Ziemi ÅwiÍtej, Requiem dla Jana Paw a II. 13. Targi Ksiπ ki w Krakowie,

24 Spotkania na stoiskach stoisko A4 13:00-15:00 Fundacja Nadwyraz ñ Fotokultura ñ literacko-filmowa mapa Polski ñ prezentacja projektu. stoisko B15 14:00 Bezdroøa Wydawnictwo ñ Loteria, do wygrania przewodniki i gadøety Wydawnictwa Bezdroøa. stoisko B25 14:00 Epideixis ñ Prezentacja pomocy dydaktycznych do nauczania poczπtkowego ñ System Edukacji PUS i PALETA. stoisko C33 14:00-15:00 Nemrod Wydawnictwo ñ O. Leon Knabit podpisuje: Kogo kochajπ kobiety? stoisko B24 14:00-16:00 Wydawnictwo Nowik / tropy.pl ñ Egzaminy 2010 z matematyki nie takie straszne jak je malujπ ñ promocja nowoúci Matura z matmy. stoisko B24 14:30-15:00 Wydawnictwo Nowik ñ Prezentacja i promocja ksiπøki Opolskie. Bliskie i piíkne. stoisko A6 15:00-16:30 Towarzystwo S owakûw w Polsce ñ Jerzy S. πtka podpisuje: Zjechana psyche. stoisko B24 15:00-16:30 Wydawnictwo Nowik ñ Jeúli lubisz matematykí ñ promocja najnowszego zbioru dla gimnazjum. stoisko A20 15:30-17:00 Bia y Kruk ñ Adam Bujak podpisuje: Ars. Dzieje øycia úw. Jana Marii Vianneya, Legenda Bia ych Braci, Jan Pawe II. Syn tej ziemi. Pielgrzymka do Ojczyzny 1979 r. stoisko D59 16:00 Wydawnictwo Edukacyjne ñ Spotkanie z prof. Jagodπ CieszyÒskπ, autorkπ publikacji logopedycznych. stoisko B24 16:00-16:15 Wydawnictwo Nowik / tropy.pl ñ Zak adkowe szaleòstwo, czyli zdobπdü kolekcjí zak adek z amig Ûwkami ñ codziennie inne zadania piàtek stoisko A7 10:00-12:00 Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski ñ Prezentacja i promocja ksiπøki Zadziw ich! Nowoúci AWM. 24 Wydrukowano na papierze Amber Graphic 80g/m 2 firmy Arctic Paper

25 Spotkania na stoiskach stoisko P9 10:00-12:00 czasdzieci.pl ñ Plastyczne inspiracje z portalem czasdzieci.pl (kartki urodzinowe, opakowania, w asnorícznie zrobione upominki). stoisko D14a 10:00-18:00 Alagor ñ Krystyna Alagor podpisuje ksiπøki z zakresu medycyny chiòskiej, tybetaòskiej, klasztornej. stoisko B71 10:00-18:00 Bernardinum Wydawnictwo ñ Wojciech Cejrowski podpisuje: Gringo wúrûd dzikich plemion. stoisko B15 10:00-18:00 Bezdroøa Wydawnictwo ñ Spotkanie z Markiem Kalmusem, autorem Tybet. Legenda i rzeczywistoúç. stoisko A20 10:00-18:00 Bia y Kruk ñ Wielki konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. Fina konkursu w niedzielí o 15:45. stoisko D5 10:00-18:00 BPV Polska ñ Warsztaty plastyczne dla dzieci i doros ych. Wydawnictwo zaprasza do wspûlnego tworzenia dekoracji i rysowania z czasopismami Moje Atelier oraz Hobby. stoisko P8 10:00-18:00 Cafe Szafe ñ Sznurkowa galeria Pana Teodora ñ puzzle i kolorowanki dla najm odszych. stoisko P8 10:00-18:00 Cafe Szafe ñ Szybki kurs rysowania Bon Ton dla doros ych i dla dzieci. Pud o dobrych manier i inne zabawy plastyczne. stoisko P8 10:00-18:00 Cafe Szafe ñ Wystawa ilustracji Anny Kaszuby-DÍbskiej do ksiπøki ukasza DÍbskiego Pan Teodor Wπsik III, czyli kurs bon ton dla dzieci (Åwiat Ksiπøki Wydawnictwo). stoisko C27 10:00-18:00 LIST Stowarzyszenie Ewangelizacji przez Media ñ Promocja ksiπøki ÅwiÍta Rita i nasze sprawy beznadziejne. Do kaødej ksiπøki rûøe poúwiícone u stûp úwiítej Rity. stoisko A32 10:00-18:00 Wydawnictwo Arkady ñ Promocja albumu Muzeum Narodowe w Krakowie i Kolekcja Ksiπøπt Czartoryskich. stoisko B47 11:00 Skrzat Wydawnictwo ñ Danuta Zawadzka podpisuje m.in.: Wyczyny Bartka Koniczyny, Gorgoú wynalazca. stoisko B47 11:00 Skrzat Wydawnictwo ñ Eløbieta Borek podpisuje: Uciekinierka. 13. Targi Ksiπ ki w Krakowie,

SZKÓ WY SZYCH 2008. Najlepsi w wyêcigu. po presti RANKING. EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y

SZKÓ WY SZYCH 2008. Najlepsi w wyêcigu. po presti RANKING. EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y MATURA STUDIA ÂWIAT RANKING www.perspektywy.pl po presti NR 05 (102) MAJ INDEKS 336149 CENA 6 z (w tym VAT 7%) Najlepsi w wyêcigu

Bardziej szczegółowo

Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny

Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny Informacje Rady Powiatu, Zarzàdu Powiatu i Komisji Sta ych Rady Powiatu w Rypinie XV Bal RadoÊci Orszak Trzech Króli Komendant Powiatowy Paƒstwowej Stra y

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317

nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317 nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317 Radosnych, pe nych ciep a i nadziei Âwiàt Bo ego Narodzenia, PomyÊlnoÊci, satysfakcji i wytrwa oêci w Nowym 2007 Roku W numerze Pracownikom i Studentom Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

XIII TARGI WYDAWCÓW KATOLICKICH pod honorowym patronatem

XIII TARGI WYDAWCÓW KATOLICKICH pod honorowym patronatem XIII Targi Wydawców Katolickich 1 XIII TARGI WYDAWCÓW KATOLICKICH pod honorowym patronatem Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jego Eminencji Księdza Józefa Kardynała Glempa, Prymasa

Bardziej szczegółowo

co, gdzie, kiedy 15 LAT SAMORZ DU W III RP w Czêstochowie www.czestochowa.pl

co, gdzie, kiedy 15 LAT SAMORZ DU W III RP w Czêstochowie www.czestochowa.pl Wersja elektroniczna Informatora CO, GDZIE, KIEDY w Czêstochowie na stronie internetowej www.czestochowa.pl Urz¹d Miasta Czêstochowy maj 2005 INFORMATOR co, gdzie, kiedy w Czêstochowie Wydawca: Wydzia³

Bardziej szczegółowo

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 Poznaƒ, lipiec-sierpieƒ 2008 nr 4/141 Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 najwa niejsze wydarzenia O Gminie i wspó pracy z Bankiem rozmowa z wójtem gminy Brzeziny 16 Sk ad

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA PRZEDSI BIORCZO CI JUNIOR ACHIEVEMENT FOUNDATION

FUNDACJA PRZEDSI BIORCZO CI JUNIOR ACHIEVEMENT FOUNDATION FUNDACJA M ODZIE OWEJ PRZEDSI BIORCZO CI JUNIOR ACHIEVEMENT FOUNDATION Sprawozdanie merytoryczne za rok 2006 stycze grudzie 2006 Dzie przedsi biorczo ci III edycja "Dnia przedsi biorczo ci" odby a si 15

Bardziej szczegółowo

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 publikacja bezp atna numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? KRONIKA SGH czerwiec 2008 r. 3 czerwca

Bardziej szczegółowo

12.Targi Edukacyjne w Krakowie 17-19. marca. www.targiedukacyjne.pl

12.Targi Edukacyjne w Krakowie 17-19. marca. www.targiedukacyjne.pl 12.Targi Edukacyjne w Krakowie 17-19 marca 2010 www.targiedukacyjne.pl wydawca: projekt ok adki: layout i DTP: Targi w Krakowie Sp. z o.o. 31-586 Kraków, ul. Centralna 41A tel. 6445932, fax 6446141 biuro@targi.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Z dr hab. prof. nadzw. Irenà J drzejczyk, kierownikiem Katedry Rynku. Ubezpieczeniowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach rozmawia Anna Arwaniti..

Z dr hab. prof. nadzw. Irenà J drzejczyk, kierownikiem Katedry Rynku. Ubezpieczeniowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach rozmawia Anna Arwaniti.. W lipcowym numerze Monitora Ubezpieczeniowego prezentujemy m.in. wyniki akcji Kobieta ubezpieczona i rozstrzygni cie jubileuszowego V Konkursu na najlepsze prace z dziedziny ubezpieczeƒ gospodarczych i

Bardziej szczegółowo

prezydent Bronis aw Komorowski wraz z aktorkà Danutà Szaflarskà ods onili rzeêb Haliny Miko ajskiej cz onkini Komitetu Obrony Robotników,

prezydent Bronis aw Komorowski wraz z aktorkà Danutà Szaflarskà ods onili rzeêb Haliny Miko ajskiej cz onkini Komitetu Obrony Robotników, b Frontem do ekonomika b Bezp atne czipowanie zwierzàt b Wiecha przy Krasiƒskiego b NASZA 8 czerwca 2012 Nr 11 (128) BEZP ATNY DWUTYGODNIK ISSN 1896-5245 Rok VIII WolnoÊç wpisana w ulice Warszawy Zamawianie

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dziennikarskie

Warsztaty dziennikarskie Warsztaty dziennikarskie Dobrych rad nigdy za wiele. Przekonali siê o tym twórcy Niecodziennika, kiedy to w pewien wtorkowy poranek mogli porozmawiaæ z Janem Pleszczyñskim. Niegdyœ dziennikarz Gazety Wyborczej,

Bardziej szczegółowo

I. Program promocji literatury i czytelnictwa w kraju

I. Program promocji literatury i czytelnictwa w kraju Sprawozdanie z działalności Instytutu Książki w pierwszych trzech kwartałach 2013 roku Promowanie i wspieranie działań z zakresu czytelnictwa, twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa 1. Dyskusyjne

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 BÑDèMY SOBIE YCZLIWI I SERDECZNI. ÂWI TA BO EGO NARODZENIA SÑ ZNAKOMITÑ OKAZJÑ, ABY ZAPOMNIEå O ALACH I URAZACH. Z Ó MY SOBIE YCZENIA,

Bardziej szczegółowo

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl Wielka Brytania Koniec wakacji Rozmowa z Grzegorzem Baszczyƒskim Rainbow Tours wchodzi na gie d za funta 5 6 Prezentacja 16 Planner 2007 Informacja Turystyczna

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Panika cenowa. Radny z promilami za kierownic s. 5. S D PRACY DO LIKWIDACJI s. 7. 5,59 z 1,99 z 3,97 z 2,29 z 1,79 z. TA CZ CY NAUCZYCIELE s.

Panika cenowa. Radny z promilami za kierownic s. 5. S D PRACY DO LIKWIDACJI s. 7. 5,59 z 1,99 z 3,97 z 2,29 z 1,79 z. TA CZ CY NAUCZYCIELE s. GMINA RAWICZ Co z budow drogi na Hazach? s. 10 Radny z promilami za kierownic s. 5 OG OSZENIE Nr 12 (536) ISSN 1641-4802 25 marca 2011 e-mail: redakcja@zycie-rawicza.pl Cena 2,80 z (w tym 8 % VAT) Panika

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo

HURTOW Y RYNEK. Wszystkim klientom, kontrahentom i przyjacio om pomyêlnoêci i sukcesów w nowym 2011 roku. POLSKIE SMAKI TRADYCJA I JAKOÂå

HURTOW Y RYNEK. Wszystkim klientom, kontrahentom i przyjacio om pomyêlnoêci i sukcesów w nowym 2011 roku. POLSKIE SMAKI TRADYCJA I JAKOÂå RYNEK HURTOW Y Nr 37 grudzieƒ 2010 r. Wszystkim klientom, kontrahentom i przyjacio om pomyêlnoêci i sukcesów w nowym 2011 roku yczy Zarzàd Praskiej Gie dy Spo ywczej W numerze: Relacja z VI Dni Produktów

Bardziej szczegółowo

inwestuj¹ca w obszary wiejskie. Projekt wspó³finansowany ze rodków Unii

inwestuj¹ca w obszary wiejskie. Projekt wspó³finansowany ze rodków Unii Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie. Projekt wspó³finansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

nr44 czerwiec 2011 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

nr44 czerwiec 2011 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI nr44 czerwiec 2011 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI 44 AKADEMICKI KURIER MORSKI SPIS TREÂCI Kronika 2 Europejski Dzieƒ Morza 5 Sieç Centrów Doskonalenia i Kszta cenia

Bardziej szczegółowo

M + U + Z + Y + K + A :

M + U + Z + Y + K + A : M U Z Y K A : Muzyka polska 2011 Raport roczny 1. Muzyka M polska 2011. Raport roczny IMIT 0009 Z Copyright by Instytut Muzyki i Taƒca, Warszawa 2013 2. Wydawca: Instytut Muzyki i Taƒca, Warszawa Andrzej

Bardziej szczegółowo

YCIE. Miêdzy cisz¹ a cisz¹ UNIWERSYTECKIE. strony 14-15. e-mail: redakcja@amu.edu.pl ISSN 1231-8825. NR 3 (174) marzec 2008

YCIE. Miêdzy cisz¹ a cisz¹ UNIWERSYTECKIE. strony 14-15. e-mail: redakcja@amu.edu.pl ISSN 1231-8825. NR 3 (174) marzec 2008 ISSN 1231-8825 YCIE UNIWERSYTECKIE e-mail: redakcja@amu.edu.pl NR 3 (174) marzec 2008 Miêdzy cisz¹ a cisz¹ strony 14-15 charytatywnie 2 FOT.DAWID STUBE 4-6 } wydarzenia Kalendarium Wspomnienie o profesorze

Bardziej szczegółowo

Salon Technologii. Piekarskich i Cukierniczych 28.09. 2.10.2014. 28 września DZIEŃ PIEKARZA I CUKIERNIKA! Najlepsi z branży! AP-LED PRO ASCOBLOC

Salon Technologii. Piekarskich i Cukierniczych 28.09. 2.10.2014. 28 września DZIEŃ PIEKARZA I CUKIERNIKA! Najlepsi z branży! AP-LED PRO ASCOBLOC Poznań Salon Technologii Piekarskich i Cukierniczych 28.09. 2.10.2014 28 września DZIEŃ PIEKARZA I CUKIERNIKA! Najlepsi z branży! AKTUALNOŚCI AMPERO AP-LED AUTOMATYKA -OPP BFM GLOBAL CEIA CHIORINO COX

Bardziej szczegółowo

ISO dla wrzesiñskiego szpitala

ISO dla wrzesiñskiego szpitala ISO dla wrzesiñskiego szpitala Szpital Powiatowy we Wrzeœni jako jeden z nielicznych w Wielkopolsce dosta³ certyfikat ISO 9001:2000. Wdro enie systemu u³atwi nie tylko zrozumienie potrzeb pacjentów, ale

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, maj-czerwiec 2004 nr 2/115 www.sgb.pl ISSN 1429-902X Toyota Yaris pojecha a do S ubic str. 12 Bank w Piotrkowie Kujawskim dobrze przygotowany do dzia ania

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe AON. wywiad z prorektorem ds. naukowych gen. bryg. prof. dr. hab. Micha em Krauze

Badania naukowe AON. wywiad z prorektorem ds. naukowych gen. bryg. prof. dr. hab. Micha em Krauze Dwumiesi cznik Nr 2 marzec-kwiecieƒ 2001 r. ISSN 1642-0128 Badania naukowe AON wywiad z prorektorem ds. naukowych gen. bryg. prof. dr. hab. Micha em Krauze OD REDAKCJI Drugi numer Biuletynu, który oddajemy

Bardziej szczegółowo

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo

Kryszta³owa Nuta do Reszla

Kryszta³owa Nuta do Reszla Numer 2 (76) 2007 r. 2,50 z³ ICH SZANSA NA SUKCES Kryszta³owa Nuta do Reszla W Lidzbarku Warmiñskim odby³ siê III Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej,,kryszta³owa Nuta. Wokaliœci prezentowali

Bardziej szczegółowo