Targi Stomatologiczne Krakdent 2011 tradycja, która zobowiàzuje!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Targi Stomatologiczne Krakdent 2011 tradycja, która zobowiàzuje!"

Transkrypt

1 KRAK DENT Kra ków 3-5. mar ca 2011 Nie za le ne in for mac je dla wy staw ców i zwie dza jà cych Inside today W tegorocznym wydaniu today znajdziecie Paƒstwo przeglàd informacji o 19. Targach Stomatologicznych KRAKDENT 2011, program wykładów, kursów medycznych i konferencji, list wystawców z numerami stoisk, plan hali, a tak e informacje o nowoêciach prezentowanych podczas targów.»strona 2 Przeglàd produktów stomatologicznych 19. Targi Stomatologiczne KRAKDENT 2011 sà znakomità okazjà do poznania najnowszych produktów, technologii, trendów i rozwiàzaƒ w dziedzinie szeroko poj tej stomatologii. W today szczególnie polecamy dział produktów stomatologicznych i nowoêci.»strona 10 Dentowisco Krakdent Pobytu w Krakowie nie mo na ograniczyç do odwiedzenia wystawy. Zapraszamy na wyjàtkowà imprez : Dentowisco Krakdent Rock'n'Blues Party. Ju w piàtek 4. marca o godz w Klubie Studio. Bilety do nabycia w kasach targów. Wi cej informacji wewnàtrz numeru.»strona Tar gi Sto ma to lo gicz ne KRAK DENT 2011 Termin targów 3 5. marca 2011 Miejsce targów Hala Targów w Krakowie ul. Centralna 41A Kraków Godziny zwiedzania targów codziennie (kasy biletowe czynne ) Bilet wst pu na targi: 25 zł/osoba/dzieƒ Bezpłatny parking Centrum Handlowe M1 Kraków, Al. Pokoju 67 Bezpłatny transport na teren targów: codziennie w godz.: Patronat Honorowy Wojewoda Małopolski Marszałek Województwa Małopolskiego Prezydent Miasta Krakowa GoÊç Honorowy Prof. dr hab. med. dr hc. Zbigniew Jaƒczuk Wi cej informacji na: Targi Stomatologiczne Krakdent 2011 tradycja, która zobowiàzuje! Minàł rok od kiedy ostatnio spotykaliêmy si podczas Targów w Krakowie, a ju wielkimi krokami zbli a si jubileusz Targów Stomatologicznych Krakdent. n U nas wcià bez zmian. Po raz kolejny zadbaliêmy o to, aby mo na było odwiedziç na Targach najwa niejsze i najwi ksze firmy z Polski i zagranicy, które zaprezentujà swojà ofert w trakcie 3-dniowej wystawy. 19 lat Krakdentu Podczas Targów swojà ofert przedstawi 280 firm, które umo liwià zwiedzajàcym testowanie produktów, a same b dà miały niepowtarzalnà okazj zapoznania si z oczekiwaniami i wymaganiami swoich klientów. Tradycyjnie staraliêmy si tak dysponowaç powierzchnià wystawowà, by daç szans pokazania si na Targach nowym firmom takie działanie jest korzystne z punktu widzenia dentystów oczekujàcych na mo liwoêç zapoznania si z nowinkami w bran y. Najlepsze i najbardziej innowacyjne produkty stanà do presti owego konkursu o Medal Najwy szej JakoÊci Targów Krakdent Zwyci skie produkty zaprezentujemy ju pierwszego dnia Targów podczas uroczystego wieczornego bankietu. Wyłonimy te laureata Konkursu na Najładniejsze Stoisko Targowe, dzi ki któremu ka dego roku wzrasta poziom estetyczny stoisk. Dentopomoc Absolutnà nowoêcià podczas tegorocznego Krakdentu jest Dentopomoc. To wspólna akcja Targów w Krakowie i wystawców, dzi ki której pomo emy domom dziecka i rodzinom zast pczym z Małopolski. Wspólnie zadbamy o zdrowy uêmiech najmłodszych, przekazujàc im szczoteczki, pasty do z bów, kubeczki i podstawowe Êrodki higieniczne oraz organizujàc dla nich wizyty stomatologiczne z prelekcjami i darmowymi przeglàdami stanu uz bienia. Targi dla profesjonalistów Podczas tegorocznej edycji Targów Krakdent spodziewamy si podobnej liczby zwiedzajàcych jak w latach ubiegłych, czyli ponad osób. Przeprowadzona na szerokà skal kampania promujàca imprez i towarzyszàcy jej ciekawy program naukowy spowodowały zainteresowanie Targami wêród lekarzy dentystów z najdalszych zakàtków Polski, ale równie z Ukrainy, Litwy, otwy, Estonii, Słowacji i Niemiec. W tym roku kolejny raz b dziemy te goêciç Misj Gospodarczà ze Słowacji zorganizowanà grup słowackich profesjonalistów zainteresowanych współpracà z polskimi firmami. Oprócz cz Êci wystawowej Targi Krakdent mogà si tak e pochwaliç niezwykle bogatym programem naukowym. Serdecznie zapraszamy do udziału w licznych kursach medycznych przygotowanych we współpracy z Komisjà Stomatologicznà Okr gowej Rady Lekarskiej w Krakowie, Polskim Stowarzyszeniem Implantologicznym, Wojewódzkà Przychodnià Stomatologicznà w Krakowie, Polskim Towarzystwem Techników Dentystycznych, Polskim Towarzystwem Higienistek Dentystycznych, Katedrà Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej Instytutu Stomatologii CMUJ i innymi oêrodkami naukowymi. Poza tym, codziennie na terenie Targów odbywaç si b dà liczne prezentacje i szkolenia wystawców oraz firm stomatologicznych. Dental Spaghetti Kolejny raz odb dzie si ceniona w Êrodowisku Konferencja Mi dzynarodowa Dental Spaghetti tym razem b dzie to jej 10. jubileuszowa edycja. Na Konferencj zapraszani sà Êwiatowej sławy wykładowcy, głównie z Włoch. Ich wiedza, poparta wieloletnim doêwiadczeniem, przekazywana jest w rzetelny, prosty i inspirujàcy sposób, a wykłady i prezentacje słynà z doskonałego przygotowania. Uczestnicy Dental Spaghetti to elita lekarzy dentystów, którzy inwestujàc czas i pieniàdze we własny rozwój, stajà si najwy szej klasy specjalistami. Konferencja przyciàga tak e wielu uczestników z zagranicy. Dentowisco 2011 Krakdent to nie tylko spotkania biznesowe, mo liwoêç dokonania zakupów i uczestniczenia w programie naukowym. W drugim dniu Targów 4. marca zapraszamy na Dentowisco 2011 Krakdent Rock n Blues Party. Gwarantujemy energetycznà porcj blues-rocka, znakomità imprez z doskonałym cateringiem, klimatem, muzykà i atmosfer w najlepszym wydaniu. Dzi kujàc Paƒstwu za przybycie, yczymy przyjemnego pobytu w Krakowie, a przede wszystkim owocnych kontraktów podczas Targów. Serdecznie zapraszamy te na jubileuszowe 20.Targi Krakdent za rok, w marcu 2012 r.! Zespół organizacyjny Targów Krakdent Blend-a-med PRO-EXPERT OCHRONA DZIĄSEŁ pasta o działaniu bakteriostatycznym Redukcja płytki Ochrona dziąseł Zapobieganie i leczenie nadwrażliwości zębów NOWE SPOJRZENIE NA OCHRONĘ DZIĄSEŁ I NWRAŻLIWOŚĆ Pomaga chronić dziąsła przez działanie ograniczające rozmnażanie bakterii i uwalnianie toksyn. Pomaga w zmniejszaniu recesji dziąseł powodujących obnażanie kanalików zębinowych, które prowadzi do nadwrażliwości zębów.

2 2 nowoêci KRAKDENT Kraków 2011 Nowe produkty na Targach KRAKDENT Podczas tegorocznych Targów KRAKDENT wiele firm prezentuje nowe produkty, poni ej przedstawimy niektóre z nich. 3M UNITEK stoisko D38 VPO Variable Prescription Orthodontic System. (System Samoligaturujàcy wykorzystujàcy zmienne preskrypcje) A&T DENTAL SOLUTIONS stoisko D12 CLEAR ALIGNER innowacyjna metoda leczenia wad zgryzu za pomocà przeêroczystych nakładek AESCULAP CHIFA stoisko D5 zestaw narz dzi endodontycznych do wyciàgania złamanych instrumentów z kanału korzeniowego autorstwa dr Goƒczowskiego nowy pozycjoner z mo liwoêcià regulacji ustawienia zamka dêwignia z zàbkami do usuwania złamanych korzeni bez uszkadzania koêci ALL-DENT stoisko D39 urzàdzenie do ozonoterapii z modułem ły ki ozonowej XP*OZ piaskarka abrazyjna bezbolesnego opracowania z bów SANDMAN FU- TURA nowy aparat rentgenowski z gene - ratorem wysokiej cz stotliwoêci Owandy RX panorama cyfrowa I-Max Touch z modułem zdj ç cyfrowych ARS DENTAL stoisko C32 NV MICROLASER wyró niony wieloma nagrodami (m.in. 5 gwiazdek Reality s Choises 2010) pierwszy na Êwiecie bezprzewodowy laser do tkanek mi kkich MEGASONEX jedyna dost pna na rynku szczoteczka ultradêwi kowa pozwalajàca na rozbijanie łaƒcuchów bakterii za pomocà ultradêwi ków ART-DENTAL stoisko D2 piezoelektryczne urzàdzenie chirurgiczne SURGY STAR endometr z pulpometrem w jednym urzàdzeniu Tie-Apex urzàdzenie do dezynfekcji koƒcówek stomatologicznych i drobnych narz dzi CLEVO skalery ultradêwi kowe CLEANSE S+, CLEANSE S- polerka pneumatyczna CLEANSE P endomotory, pulpometry, endometry, lampy polimeryzacyjne ATZ FARMONT POLAND stoisko C21, D22, E1 kasy fiskalne firmy Elza BREDENT POLSKA stoisko D43 innowacyjne produkty do higieny jamy ustnej szwajcarskiej firmy edel+white pozwalajà zachowaç lêniàcy, zdrowy uêmiech ka dego dnia. Szczoteczki do z bów edel+ white dzi ki elastycznym i jednoczeênie stabilnym włóknom czyszczà skutecznie i delikatnie. Aktywna a mimo to delikatna formuła past do z bów edel+white remineralizuje z by i wzmacnia dziàsła. Helbo laser diodowy z innowacyjnymi włóknami optycznymi do antybakteryjnej terapii fotodynamicznej (apdt). Skuteczna, bezbolesna metoda zwalczania bakterii parodontitis, periimplantitis, ednodontitis. Bez antybiotyku, bez skutków ubocznych. CERKAMED stoisko B8 NICI RETRAKCYJNE dziane, 100% bawełniane nici retrakcyjne u ywane w stomatologii zachowawczej jak i w protetyce Nieimpregnowane nici dost pne sà w 6 rozmiarach. Opakowanie wyposa- one jest w praktycznà podziałk, dzi ki której mo liwe jest precyzyjne ci cie. Dodatkowo opakowanie zawiera gilotyn odcinajàcà, która jest niezwykle praktyczna i ostra. Brak koniecznoêci u ycia no yczek zmniejsza ryzyko zaka eƒ krzy owych. CHEMA-ELEKTROMET RZESZÓW stoisko A22 APEX zawiesina 100g wodna zawiesina wodorotlenku wapnia przeznaczona do płukania kanałów korzeniowych APEX pasta 2,2g pasta na bazie wodorotlenku wapnia o silnie alkalicznym odczynie, gotowa do natychmiastowego u ycia, z kontrastem rtg DENMED stoisko B20 Detektor Zmian Nowotworowych (firmy Den-Mat). Przystawka do łuku plazmowego Sapphire, urzàdzenie mogàce uratowaç ycie Instrument do Ci cia Tkanek Mi kkich (firmy Den-Mat). Przystawka do łuku plazmowego Sapphire, działa jak laser DENTOMAX stoisko D64 Master Flux urzàdzenie do sedacji Panda Ergonomic Premium doskonały unit w super cenie Multisteril wielofunkcyjne urzàdzenie do dezynfekcji, mycie, płukanie, suszenie DONAU TRING CORP. stoisko B16 cementy glasjonomerowe: RM Fill Comfort, Comfort Plus, Glass Prime Comfort Start-X koƒcówki ultradêwi kowe do skalera X-Smart Easy mikrosilnik endodontyczny malnà gruboêcià oraz elastyczno- Êcià. Skaner posiada innowacyjnà technologi odczytu PCS (Photo Collecting System) Oracam kamera charakteryzujàca si wysokà jakoêcià obrazu, doskonałym odzwierciedleniem kolorów oraz powi kszeniem 50x. Wszystkie te cechy sprawiajà, e kamera Oracam jest skutecznym narz dziem diagnostycznym FALCO-MEDIC stoisko C13 AC STERIKING testy sterylizacji parowej HX STERIKING zestaw testowy HE- LIX GAMA stoisko D51 r kawiczki medyczne Prestige Line : a) lateksowe r kawiczki diagnostyczne delikatnie pudrowane, gładkie, niesterylne, obur czne b) lateksowe r kawiczki bezpudrowe polimerowane, mikro-teksturowane, niesterylne, obur czne c) nitrylowe r kawiczki diagnostyczne bezpudrowe, teksturowane, nie zawierajàce lateksu, niesterylne, obur czne GlassBONE biomateriał do przeszczepów kostnych GlassBONE to biokompatybilny i absorbowany, w 100% syntetyczny substytut koêci z bioaktywnego szkła, łàczàcy w sobie właêciwoêci osteointegracyjne, osteokondukcyjne oraz osteostymulujàce GETWELL stoisko A16 PREMIERA VOLUX 21 3w1 tomograf wiàzki sto kowej, pantomograf, cefalostat VOLUX 9 tomograf o du ym polu obrazowania. Szerokie mo liwoêci diagnostyczne w stomatologii i laryngologii (pole obrazowania 15x15 cm) GLAMSMILE stoisko D36 licówki aparaty fotograficzne dla stomatologów HOL-DENTAL DEPOT stoisko B18 PHASER MX-2 mikrospawarka, producent Primotec (Niemcy). Umo liwia spawanie wszystkich stopów i prac spawalniczych ELZAB stoisko E6 niezawodna kasa fiskalna ELZAB MINI E, dedykowana do usług medycznych, z elektronicznà kopià drukowanych dokumentów oraz intuicyjnà obsługà z wykorzystaniem skrótów klawiszowych EQUENT stoisko D57 CLEVO urzàdzenie do szybkiej dezynfekcji za pomocà promieni UV-C BARRIER FILM adhezyjna samoprzylepna folia zapobiegajàca przenoszeniu zaka eƒ krzy owych SAFENDO ENDOMOTOR I ENDO- METR 2 w 1 TIEAPEX ENDOMETR I PULP TE- STER W JEDNYM modele stomatologiczne FACH-MED stoisko E7 VistaScan MINI cyfrowy skaner płyt obrazowych, słu àcych do diagnostyki rentgenowskiej. U ywane płyty fosforowe charakteryzujà si mini- IMPLANT DENTAL NEW WAVE stoisko C35 NAJNOWSZY model systemu znieczuleƒ QUICKSLEEPER 4 (lekka koƒcówka, bezprzewodowy pedał, itd.) oraz tradycyjne SleeperOne3 i QuickSleeper3 - tania eksploatacja i skutecznoêç znieczuleƒ Zestaw implantologiczny Essential - kompletny zestaw do zabiegu, zawiera fartuchy, maski, czepki i serwety do okrycia pola zabiegowego Najnowsze implanty IDI - ID-CAM to unikalne połàczenie: Switching Cone+ połàczenie sto kowe typu Morse-Taper 2,5 + powierzchnia SMA+TiO2 Membrany firmy Osteogenics USA INTERDENTAL stoisko C8 Fender Mate / Fender Wedge najszybsza kształtka i klin na Êwiecie; szybciej, łatwiej, bezpieczniej Calasept Plus najefektywniejszy wodorotlenek wapnia, dzi ki wyso-

3 KRAKDENT Kraków 2011 nowoêci 3 kiej koncentracji i optymalnej konsystencji; Flexi tip elastyczna kaniula Whiteness HP Blue Calcium najnowsza generacja wybielania gabinetowego 20 lub 35% z dodatkiem wapnia przeciw demineralizacji szkliwa C-Bond Self-Etch samowytrawiajàcy, jednoskładnikowy bond najnowsza generacja IZODENT stoisko D52 Piaskarka abrazyjna Aquacut Quattro Laser diodowy Colour Screen OÊwietlenie gabinetowe ZENIUM Mikroskop chirurgiczny Prima DNT konsola lekarza z 6 koƒcówkami i szklanà-dotykowà klawiaturà konsola asysty z 4 koƒcówkami i szklanà-dotykowà klawiaturà na konsoli lekarza i konsoli asysty funkcja blokowania narz dzia do dezynfekcji powierzchni panelu dotykowego wielofunkcyjny optyczny sterownik no ny bezstykowego załàczania / wyłàczania przełàcznika ON/OFF, płynna regulacja obrotów turbiny i mikrosilnika lampa CELIA LED załàczania/wyłàczanie bezdotykowe OPTIMED PRO-OFFICE stoisko C18 Endocleaner wyciàg z mydlnicy lekarskiej. Rozszerza zaroêni te i kr te kanały. Brak ryzyka perforacji poprzecznych ORIMED-DENMAX stoisko D3 miarka implantologiczna, odzie medyczna, koszulki dzieci ce ORTO TRING stoisko A24 preparat wybielajàcy fast & mild firmy Klox (do wybielania w gabinecie stomatologicznym) ORTO-FAN stoisko C41 FAC program komputerowy do analizy cefalometrycznej PIERRE FABRE MEDICAMENT POLSKA stoisko D34 Pansoral, el na zàbkowanie, 15 ml Pansoral, ortodontyczny el łagodzàcy, 15 ml PL-DENT stoisko D16 Oprogramowanie PL-Med Stomatologia zawierajàca pierwszy polski medyczny edytor tekstu oraz opcje umo liwiajàce obsług dotykowà aplikacji Oprogramowanie Fiskal-Med umo liwiajàce wydruk paragonów fiskalnych przy zastosowaniu monitorów dotykowych Komputery Slate PC nowy rodzaj komputerów łàczàcy zalety tabletów z klasycznymi komputerami klasy PC POL-DENTAX stoisko A29 VACUKLAV B Premium-Plus Class JENERIX stoisko D62 MOJO Êwiatłoutwardzalny, estetyczny system kompozytowy do cementowania licówek ceramicznych i kompozytowych FUSIO samotrawiàca płynna z bina, płynny kompozyt bazujàcy na ywicach 4-meta, zawiera nanoczàsteczki amorficznej krzemionki i wypełniacz szklany BOND-1 SF samotrawiàcy system łàczàcy bez zawartoêci rozpuszczalnika KODENT stoisko D31 Nanomateriały: Konfill N, Konfill NU ApaCare - Profilaktyka system do piel gnacji z bów firmy Cumdente - ApaCare, który składa si z 4 materiałów zawierajàcych jako pierwszy w Polsce nanohydroksyapatyt LOSER & CO stoisko E9 PRO TIP disposable Tips for a better hygiene of the Air Water Syringe FACE DRAPE a handy drape to protect Patient s face from spray and powder BITE TAB adhesive strip with red impression compound for bite forks Crystal HD Mirror the brightest mirror on the market with a wide variety of mirror styles and handles MAKROMED stoisko C51 Certus unit stomatologiczny, nowa konstrukcja, unit zintegrowany z fotelem LED series seria produktów NSK z podêwietleniem w technologii LED Twoi pacjenci to docenią. Czy wiesz, że w 2010 roku ukazało się ponad 160 publikacji nt. The Wand w najważniejszych mediach? MEDI-SEPT stoisko D33 nowa linia produktów do dezynfekcji MEDI-Line: produkty przeznaczone do dezynfekcji powierzchni, narz dzi, sprz tu System The Wand Plus może być Twój już za 1 Praca w lupach może być komfortowa. Poczuj ulgę. Zobacz różnicę. MEDILAB stoisko A32 OsteoBiol Putty (strzykawka) Mix heterologicznej koêci korowej i gàbczastej z kolagenem w ułatwiajàcej aplikacj strzykawce Helmut Zepf pełny wybór narz dzi stomatologicznych doskonałej jako- Êci, renomowanej niemieckiej firmy Anioxy Spray WS gotowy do u ycia preparat sporobójczy do dezynfekcji i mycia wyrobów medycznych oraz małych powierzchni Aniosept Activ innowacyjny preparat sporobójczy do dezynfekcji sprz tu stomatologicznego oraz innych wyrobów medycznych MICERDENT stoisko C22 THOMAS UPR uniwersalny system do usuwania wkładów koronowokorzeniowych. Gwarancja maksymalnego bezpieczeƒstwa działa w długiej osi z ba MIWO-DENT stoisko C27 pasty do z bów R.O.C.S.- nowoêç na polskim rynku prawdopodobnie najlepiej rozpoznawalne znieczulenie komputerowe wsród pacjentów KRAKDENT 2011, stoisko B25 najlepsze na świecie *, ultralekkie lupy stomatologiczne * Lupy SandyGrendel zostały uznane w 2003 r. przez studentów stomatologii New York University za najlepsze lupy na świecie. NEOMED stoisko B34 Unity stomatologiczne ARIA:

4 4 nowoêci KRAKDENT Kraków 2011 TOP Design Gabinety Stomatologiczne n Na temat II edycji konkursu prezentujàcego placówki z pi knym wn trzem i niezwykłym klimatem rozmawiamy z Małgorzatà Wasio-Malinkà, Vice President Marketing w Dental Depot Wasio. Rusza II edycja konkursu TOP Design Gabinety Stomatologiczne. Czym jest to przedsi wzi cie? Celem tego konkursu jest wyró nienie gabinetów dentystycznych, które prezentujà pi kne wn trza. Obserwujàc rynek usług stomatologicznych, doszliêmy do wniosku, e w Polsce coraz wi cej gabinetów zaczyna przypominaç ekskluzywne salony SPA albo eleganckie hotele, w których wizyta przestaje byç przykrym obowiàzkiem, a staje si bogatym prze yciem estetycznym. Pod tym wzgl dem zaczynamy przypominaç kraje Europy zachodniej, a nawet Ameryk, gdzie poza jakoêcià leczenia wa ne jest te poczucie komfortu klienta. Dlatego w autoklaw klasy B z najszybszym czasem sterylizacji. Produkt firmy MELAG POSNET stoisko D8 Temo HS EJ - Posnet Temo HS to wyjàtkowo mała, przenoêna drukarka fiskalna z elektronicznà kopià paragonu, która mieêci si w torebce, a nawet kieszeni u ytkownika. Tak małe gabaryty czynià z niej doskonałe urzàdzenie do pracy mobilnej (np. wykonywanej u klienta) lub stacjonarnej w niewielkich placówkach usługowych. Posnet Mobile HS EJ - to najmniejsza i najl ejsza na rynku przenoêna kasa fiskalna, która bez trudu zmieêci si w Twojej podr cznej torbie. Prosta obsługa oraz zastosowanie baterii Li- Poly, umo liwiajàcej długotrwałà prac bez koniecznoêci cz stego ładowania czynià jà doskonałym urzàdzeniem do pracy mobilnej. Zastosowanie kopii elektronicznej paragonu gwarantuje bezpiecznà i oszcz dnà archiwizacj danych sprzeda owych. PROFIDENT stoisko C45 Unit stomatologiczny firmy Morita Veraviewepocs 3D - dwumodułowe urzàdzenie do zdj ç panoramicznych i tomograficznych (3D) firmy Morita Auto Tac System mechaniczny aplikator stabilizujàcy membrany za pomocà pinów tytanowych firmy BioHorizons implanty z bowe firmy BioHorizons bezprzewodowy system do wypełniania kanałów termicznà gutaperkà PROMEDUS stoisko C42 MIDMARK ELEVANCE nowy innowacyjny fotel stomatologiczny. Rewolucyjnym rozwiàzaniem jest system SerenEscape podgrzewana tapicerka i trzy tryby masa u ciała. Fotel stwarza maksimum wygody dla pacjenta, unikalny wyglàd i nieograniczony dost p lekarza do pacjenta PROTO-FAN stoisko C41 TRIPLE PRESS porcelana prasowana SKAMEX stoisko D45 SDR inteligentny kompozyt odbudowujàcy z bin i ograniczajàcy skutki skurczu polimeryzacyjnego SUKCES stoisko A7 asystor stomatologiczny AM8 szafka wiszàca organizer wielu miejscach na Êwiecie gabinety stomatologiczne sà miejscami o pi knych, wyszukanych wn trzach, oferujàcymi dyskrecj i obsług na najwy szym poziomie. Stàd właênie 2 lata temu narodził si pomysł, aby pokazaç t zmian polskich gabinetów dentystycznych. Ideà konkursu TOP Design Gabinety Stomatologiczne jest pokazanie Polakom nowych mo liwoêci, z jakich mogà skorzystaç oraz co równie wa ne wyró nienie placówek, których właêciciele wło yli wiele trudu w to, aby wizyta w ich gabinecie stała si niezapomnianym prze yciem. SUVOROFF TRE stoisko E18 R.O.C.S. - kolekcja Êrodków R.O.C.S. została opracowana z uwzgl dnieniem indywidualnych cech i preferencji, aby zapewniç maksymalnie skutecznà i smacznà ochron Twojego uêmiechu. Linia R.O.C.S. obejmuje cały szereg Êrodków: pasty do z bów, szczoteczki do z bów, płyny do płukania ust, produkty interdentalne, a tak e produkty specjalistyczne. Oryginalne opatentowane formuły past do z bów R.O.C.S. dla dorosłych nie zawierajà fluoru. Strela - innowacyjna pasta do z bów Strela z opatentowanà mineralnà formułà zwi ksza odpornoêç z bów na próchnic ; przywraca blask, biel i perłowy uêmiech; nie posiada fluoru; zapewnia Êwie oêç oddechu, skutecznie dba o zdrowie dziàseł. Staino - prawidłowa higiena niemo liwa jest bez czyszczenia przestrzeni mi dzyz bowych. Ârodki do higieny interdentalnej R.O.C.S. zostały wyprodukowane z zastosowaniem potwierdzonej klinicznie technologii TSR-1010, która wykorzystuje polimerowe powłoki z polerujàcymi mikrokryształkami UAB SPORTGYM stoisko E20 Angle FlossPicks - nowej generacji cienka niç z kevlaru, odporna na rozdarcie i strz pienie si, smak mi ty, ułatwia czyszczenie z bów trzonowych, plus dwie wykałaczki z powierzchnià o specjalnej teksturze. All in one dwie ró ne funkcje czyszczàce. Wielokrotnego u ytku, ergonomiczny. Oszcz dza czas i pieniàdze. Opakowanie zawiera 30 sztuk. Comfort FlossBrush - trzy w jednym - cienka niç dentystyczna z kevlaru, odporna na rozdarcie i strz pienie si, smak mi ty, ułatwia czyszczenie z bów trzonowych, wykałaczka i szczoteczka mi dzyz bia 0,7 mm. All in one trzy ró ne funkcje czyszczàce. Wielokrotnego u ytku, ergonomiczny. Oszcz dza czas i pieniàdze. Opakowanie zawiera 6 sztuk. Easy FlossPicks - nowej generacji cienka niç z kevlaru, odporna na rozdarcie i strz pienie si, smak mi ty. Zagi ta koƒcówka wykałaczki pokryta specjalnà teksturà, która skutecznie usuwa płytk naz bnà. All in one dwie ró ne funkcje czyszczàce. Wielokrotnego u ytku, ergonomiczny. Oszcz dza czas i pieniàdze. Opakowanie zawiera - 50 sztuk. Jakie sà zasady i warunki udziału w konkursie? Naszym zało eniem jest, aby TOP Design Gabinety Stomatologiczne stał si swoistym certyfikatem doskonałej jakoêci usług stomatologicznych i obsługi klienta na najwy szym Êwiatowym poziomie. Dlatego od poczàtku zakładaliêmy, e konkurs b dzie realizowany we współpracy z partnerami w dziedzinie stomatologii i architektury wn trz. Konkurs jest organizowany wraz z magazynem Dobre Wn trza, a członkami jury sà tacy eksperci, jak: prof. zw. dr hab. Andrzej Wojtowicz, Maggie Anderson prezes firmy BIO- MET3i oraz projektanci wzornictwa i architekci Daniel Zieliƒski, Piotr Kwasieborski, Grzegorz Strzelewicz oraz Joanna Kamiƒska. Do konkursu mo e przystàpiç ka da placówka, ale szczególnie zapraszamy gabinety oferujàce usługi implantologiczne, bo zale y nam na promocji równie tej dziedziny stomatologii. Implantologia dentystyczna jest bowiem najbardziej zaawansowanà terapià uzupełniajàcà brak z bów. SpoÊród nadesłanych zgłoszeƒ jury wyłoniło 12 finalistów, którzy nast pnie prezentowani sà na łamach miesi cznika co miesiàc jeden gabinet. Na stronach specjalnie dedykowanej rozkładówki zamieszczone sà informacje o placówce wraz Interdental BrushPicks" - plastmasowa wykałaczka do z bów ze szczoteczkà do czyszczenia przestrzeni mi dzyz bowych, o łagodnym smaku mi ty. Wykałaczka z zagi tà koƒcówkà, jest pokryta specjalnà teksturà, która skutecznie usuwa płytk naz bnà.w Polsce ten produkt jest nowoêcià, lecz w całym Êwiecie jest szeroko rozpowszechniony w takich supermarketach jak Wal-Mart, Wal-Green (USA), Drogerie Markt i Muller (Niemcy), Lloyds Pharmacy (UK), tak e w sieci Schlecker, w której 15,000 sklepów, w 7- miu ró nych paƒstwach Europy. All in one dwie ró ne funkcje czyszczàce. Wielokrotnego u ytku, ergonomiczny. Oszcz dza czas i pieniàdze. Opakowanie zawiera sztuk. UNIMED stoisko D37 Unit SD-300 Touch Expert firmy Ancar w pełni innowacyjne sterowanie funkcjami umo liwiajàcymi zaprogramowanie urzàdzenia dla 4-ech lekarzy VOCO stoisko D56 GrandioSO - Uniwersalny nanohybrydowy materiał wypełnieniowy Remin Pro - Krem ochronny zawierajàcy fluor i hydroksyl apatyt Perfect Bleach Office - el wybielajàcy do zastosowania w gabinecie Profluorid Varnish - Zawierajàcy fluor lakier do desensytyzacji z bów (5% NaF) ZHERMAPOL stoisko D35 Zeta Hygiene nowa linia preparatów do dezynfekcji i sterylizacji została zaprojektowana tak, aby w pełni zagwarantowaç bezpieczeƒstwo pacjentom i lekarzom. Szeroka Gama produktów Zeta Hygiene zapewnia skutecznoêç, wygod u ycia oraz atrakcyjnà cen (prod. Zhermack SpA Włochy) ZIRKONZAHN POLAND stoisko D59 C CAM ZIRKONZAHN moduł do frezowania implantów ABUTMENT SYSTEM bloczki cyrkonu do frezarki manualnej kompatybilne z systemami implantologicznymi firm: Branemark, Straumann, Astra Cyrkon Prettau Dreibetmasse Klasse 4 ze zdj ciami wykonanymi przez profesjonalny zespół fotografów miesi cznika Dobre Wn trza. Poza wyborem dokonanym przez członków jury, zwyci zców typujà czytelnicy magazynu poprzez zgłoszenia sms-owe oraz za poêrednictwem strony internetowej konkursu (www.urzàdzamy.pl). W rezultacie, w I edycji wyłonieni b dà zwyci zcy w 2 kategoriach, a wi c przyznane b dà 2 zwyci skie tytuły nagroda czytelników i nagroda jury. W II edycji przewidujemy stworzenie nowej kategorii Eko Star dla gabinetu przyjaznego Êrodowisku. Edycja I dobiega koƒca, czy mo na ju dokonaç pierwszego podsumowania? MieliÊmy nadziej, e nasz pomysł zostanie przyj ty yczliwie, gdy konkurs słu y zmianie wizerunku polskiej stomatologii i pokazaniu, jak bardzo współczesne gabinety dentystyczne ró nià si od obrazu, z jakim wi kszoêç Polaków je kojarzy białym Êcianami, gumowà wykładzina podłogowà i specyficznym zapachem unoszàcym si w powietrzu. Nie spodziewaliêmy si jednak a tak ogromnego zainteresowania spoêród pierwszych 50 kandydatów wybraliêmy 12 finalistów, którzy stanowià prawdziwà elit na polskim rynku. Ci, którzy odpadli w eliminacjach na tym etapie od razu zapowiedzieli, e przeprowadzà odpowiednie zmiany w swoich wn trzach, aby móc przystàpiç do II edycji konkursu. Przez cały okres trwania rywalizacji napływały do nas kolejne pytania w sprawie udziału w tym przedsi wzi ciu z gabinetów z całej Polski. Bardzo cz sto były one inspirowane pytaniami ze strony samych klientów gabinetów, którzy pytali dlaczego ich placówka nie bierze udziału w konkursie. To pokazuje, na jakim etapie rozwoju jesteêmy TOP Design Gabinety Stomatologiczne wpisał si w rosnàcà potrzeb doskonałej usługi w atmosferze luksusu i komfortu, za którà klient jest gotowy dobrze zapłaciç. To bardzo dobrze wró y naszej idei na przyszłoêç oczywiêcie pod warunkiem, e kryteria konkursu b dà na tyle restrykcyjne, aby wyłaniaç rzeczywiêcie najlepsze placówki. Kiedy poznamy zwyci zców? Znamy ju wyniki głosowaƒ smsowych oraz za poêrednictwem Internetu, zaê rozstrzygni cie konkursu nastàpi w marcu na posiedzeniu jury TOP Design Gabinety Stomatologiczne. Ogłoszenie laureatów nastàpi w trakcie uroczystej gali w marcu. W marcu rozpocznie si II edycja TOP Design Gabinety Stomatologiczne. Czy coê si zmieniło? I tak, i nie. Wspomniałam ju o rozbudowaniu konkursu o nowà kategori Eko Star. O tytuł zwyci zcy b dà si w niej mogły ubiegaç gabinety stworzone równie z misjà dbałoêci o Êrodowisko. To bardzo aktualny temat i chcemy, aby znalazł swoje odzwierciedlenie tak e w naszym przedsi wzi ciu. W ogólnym zarysie konkurs b dzie przebiegał podobnie jak w roku ubiegłym, gdy ta formuła wydaje si w pełni zadowalajàca dla zało onych przez nas celów w skład jury wchodzà i tym razem eksperci z zakresu stomatologii i architektury, w tym roku wspomniany wcze- Êniej prof. zw. dr hab. Andrzej Wojtowicz oraz Maggie Anderson. Co miesiàc równie ka dy finalista b dzie mógł si zaprezentowaç na specjalnie dedykowanych stronach w magazynie Dobre Wn trza, a czytelnicy b dà oddawaç swoje głosy za pomocà sms-ów i przez Internet. Na bie àco b dzie mo na Êledziç przebieg konkursu w profilu TOP Design Gabinety Stomatologiczne 2011 na portalu społecznoêciowym Facebook. Warto jednak podkreêliç, e dziê jesteêmy bogatsi o wiedz i doêwiadczenia z poprzedniej edycji, co pozwala nam na coraz lepszà organizacj konkursu. Mo na powiedzieç, e rozwijamy si razem z nim, co bez wàtpienia pozytywnie wpływa na budowanie jakoêci i presti u tego przedsi wzi cia. Kto weêmie udział w tegorocznej edycji konkursu? SpoÊród nadesłanych zgłoszeƒ i tym razem wybraliêmy finałowà 12- tk najlepszych kandydatów. Sà to gabinety z całego kraju, zarówno z du- ych oêrodków, jak i mniejszych miast. WÊród zakwalifikowanych finalistów sà: SE+ STUDIO STOMATOLOGII ESTE- TYCZNEJ z Krakowa, IMPLANDENT i NEODENTICA z Gdaƒska, KODENT z Głogowa, DEN ARTE z Sopotu, IM- PLANT MEDICAL z Gniezna, MEDI- DENS z Cz stochowy, NOVA DENTIS z Warszawy i Gdaƒska, PANACEUM z Opola, ENEL-MED z Warszawy, DEN- TIM CLINIC z Katowic oraz DENTAL CITY z Bielska-Białej. Pragn podkreêliç, e wziàç udział i wygraç w konkursie TOP Design Gabinety Stomatologiczne mo e absolutnie ka dy gabinet. Rynek usług stomatologicznych, w tym usług implantologicznych, rozwija si obecnie w bardzo szybkim tempie, aby w mo liwie najlepszy sposób odpowiedzieç na potrzeby coraz bardziej Êwiadomego i wymagajàcego klienta. Dla niego wizyta w gabinecie nie jest ju wyłàcznie potrzebà czysto medycznà, a opieka dentystyczna na najwy szym poziomie stała si ju normà. Obecnie klient oczekuje od swojego dentysty równie szczególnego traktowania, zapewnienia komfortowych warunków i dbało- Êci o ka dy detal wizyty w gabinecie. I bez wàtpienia wybierze taki, w którym poczuje si wyjàtkowo. W tym wyborze z pewnoêcià pomocny b dzie tytuł TOP Design Gabinety Stomatologiczne.

5 KRAKDENT Kraków 2011 nowoêci 5 Procedury regeneracyjne w teorii i w praktyce klinicznej czynniki ryzyka i powikłania n Procedury regeneracyjne obejmujà obecnie głównie takie zagadnienia, jak odbudowa tkanek mi kkich, zarzàdzanie z bodołami poekstrakcyjnymi oraz leczenie w przypadkach zło onych. Czy w tej dziedzinie te pojawiły si jakieê nowe koncepcje terapeutyczne? Jakie sà najbardziej aktualne osiàgni cia w dziedzinie badaƒ nad biomateriałami? Co zrobiç, aby uwzgl dniç czynniki ryzyka i uniknàç powikłaƒ? Odpowiedzi na te pytania b dzie mo na uzyskaç podczas Mi dzynarodowego Sympozjum Osteologicznego, które odb dzie si w Cannes w dniach kwietnia br. Znani klinicyêci i naukowcy przedstawià obiecujàce wyniki zastosowania nowych metod post powania opartych na faktach naukowych, które mogà byç łatwo przeniesione do codziennej praktyki klinicznej. zachowania z bodołu to nowa strategia majàca na celu skompensowanie tej utraty obj toêci koêci. W Cannes znani eksperci b dà analizowaç przypadki kliniczne oraz techniki, w których procedura zachowania z bodołu mo e zaoferowaç istotne korzyêci kliniczne. Inne zwiàzane z regeneracjà tkanek mi kkich zagadnienia, które b dà omawiane podczas kongresu w Cannes, to strategie post powania w przypadku bardziej rozległych zabiegów augmentacji wyrostka oraz zarzàdzanie czynnikami ryzyka i powikłaniami. Forum kliniczne dokonana próby podsumowania zagadnieƒ regeneracji tkanek mi kkich łàcznie z interaktywnymi prezentacjami przypadków oraz stworzy uczestnikom konferencji mo liwoêç udziału w dyskusji ekspertów. Mi dzynarodowe Sympozjum Osteologiczne zdobyło sobie w ostatnich latach uznanie jako jedna z najwa niejszych, cyklicznych konferencji poêwi conych zagadnieniom regeneracji. Sympozjum Osteologiczne w Cannes dokona ponownie podsumowania opartej na faktach naukowych wiedzy i spróbuje wyjêç naprzeciw konkretnym potrzebom klinicznym i chirurgicznym, a wszystko to odbywaç si b dzie na wybrze u Morza Âródziemnego, w jednym z najpi kniejszych miejsc w Europie. Znaczenie procedur zwiàzanych z zarzàdzaniem tkankami mi kkimi gwałtownie si zwi kszyło w ostatnich latach. WczeÊniej w centrum uwagi działaƒ regeneracyjnych znajdowała si tkanka kostna, a dzisiaj zdajemy sobie równie spraw ze znaczenia tkanek mi kkich i zrogowaciałej Êluzówki dla jakoêci koƒcowego efektu estetycznego i czynno- Êciowego terapii. Nowe tendencje w dziedzinie augmentacji tkanek mi kkich Ró ne zespoły badawcze sprawdzajà obecnie opcje post powania w augmentacji tkanek mi kkich wokół implantów oraz mo liwoêci stosowania przeszczepów łàcznotkankowych. Równie w odniesieniu do post powania w przypadkach niedoborów tkanek mi kkich wokół z bów istnieje cały szereg nowych poglàdów dotyczàcych koncepcji klinicznych oraz oceny czynników ryzyka. Prowadzone aktualnie projekty badawcze sprawdzajà, czy trójwymiarowe macierze kolagenowe b dà mogły w przyszłoêci zastàpiç przeszczepy autologiczne w niektórych zakresach wskazaƒ. Podczas Sympozjum Osteologicznego w Cannes znani specjaliêci zaprezentujà mechanizmy biologiczne stanowiàce podstaw takich technik oraz przedstawià, w oparciu o potwierdzone fakty naukowe, obszary ich mo liwego zastosowania. Regeneracja tkanek mi kkich u pacjentów leczonych implantologicznie Obecnie regeneracja niewielkich ubytków kostnych stanowi cz Êç standardowego post powania w praktyce implantologicznej. Wraz z coraz wi kszà liczbà pojawiajàcych si ró nych materiałów koêciozast pczych oraz błon klinicyêci majà prawo postawiç sobie pytanie, które z tych materiałów dysponujà odpowiednià dokumentacjà naukowà i klinicznà. Podczas Osteologii w Cannes zostanie przedstawiony aktualny stan wiedzy na ten temat. Czy post powanie regeneracyjne jest wskazane równie w przypadku z bodołów poekstrakcyjnych? Odwi zadłowa blaszka kostna, w której swój przyczep majà wi zadła oz bnej, jest po ekstrakcji w sposób nieunikniony tracona, a wraz z nià cz Êç policzkowej blaszki kostnej. Technika

6 6 program targów KRAKDENT Kraków 2011 PROGRAM 19. Targów Stomatologicznych KRAKDENT 2011 KONFERENCJA, KURSY MEDYCZNE ORAZ SEMINARIUM Udział w konferencji, kursach medycznych oraz seminarium wymaga wcze- Êniejszej rejestracji informacja w punkcie rejestracji uczestników kursów medycznych (sektor A). 3. marca 2011 czwartek Sala nr 1 KURS MEDYCZNY DOSKONALÑCY ZARZÑDZANIE I MARKETING W GA- BINECIE STOMATOLOGICZNYM. ZA- RZÑDZANIE PERSONELEM. NASTA- WIENIE PRO-KLIENT. NARZ DZIA MARKETINGOWE W GABINECIE. SE- SJA EKSPERCKA. Organizator: Anna Szymaƒska, Esdent Kierownik naukowy: dr n. ekon. Magdalena Szumska Wykładowca: dr n. ekon. Magdalena Szumska Patronat prasowy: Twój Przeglàd Stomatologiczny Cz Êç I godz BLOK I Zarzàdzanie i marketing. Zarzàdzanie. Marketing. Granice zarzàdzania i marketingu w gabinecie stomatologicznym. Rynek konkurencyjny. Otoczenie gabinetu. Obszary zarzàdzania własnà praktykà stomatologicznà. Popyt i poda na usługi stomatologiczne. Monopol a rynek konkurencyjny. Zalety Êwiadczenia usług. Bariery w podejmowaniu decyzji o zakupie usługi przez klientów. Marketing mix. Instrumenty procesu ró nicowania oferty. Tworzenie strategii pozycjonowania Przerwa kawowa Cz Êç II godz BLOK II. Zarzàdzanie personelem. Narz dzia zarzàdzania personelem gabinetu i kliniki. Pozytywna rekrutacja personelu. Jakich bł dów lepiej nie popełniç? Jak oceniaç personel? Efektywny podział obowiàzków wêród personelu. Jak podnosiç jakoêç obsługi pacjenta poprzez rozwój pracowników? Wynagradzanie. Zatrudniaç czy współpracowaç Êcie ki do nikàd? Problem właêciciela-lekarza i właêciciela-zarzàdcy. Dyrektor sprawny i niesprawny. BLOK III. Nastawienie pro-klient. Satysfakcja pacjenta. Oczekiwania, motywacje i potrzeby pacjenta. Zagadnienie lojalnoêci klientów kliniki, gabinetu lub lekarza. Dlaczego pacjenci odchodzà? Cena jako instrument wpływania na klienta. Na co zwracajà uwag klienci? Koszyk usług w cenie wysokiej i niskiej czy to ma sens? WartoÊç dla klienta Przerwa na lunch Cz Êç III godz BLOK IV. Narz dzia marketingowe w gabinecie. Sprzeda rozwiàzaƒ długofalowych. Usługa stomatologiczna jako inwestycja. Jak myêli pacjent? Dlaczego warto i nie warto stosowaç wybrane narz dzia marketingowe? Działania społeczne w gabinecie dobre i złe rzeczy. BLOK V. Sesja ekspercka. Czas na pytania i odpowiedzi uczestników sesji. Obszar: praktyka zarzàdcza i marketingowa w gabinecie stomatologicznym. Za uczestnictwo w kursie przewidziano 7 punktów edukacyjnych zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia. Sala nr 4 SEMINARIUM WOJEWÓDZKIEJ PRZYCHODNI STOMATOLOGICZNEJ IM. DR N. MED. ZBIGNIEWA AKA W KRAKOWIE Kierownik naukowy: lek. med. lek. stom. Anna Maciàg, Dyrektor Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej im. dr n. med. Zbigniewa aka w Krakowie Zmiany demineralizacyjne szkliwa typu "białe plamy" - etiologia, leczenie, profilaktyka Wykładowca: lek. dent. Magdalena Kukurba-Setkowicz, Konsultacyjna Poradnia Stomatologii Zachowawczej, kierownik specjalizacji - lek. dent. Magdalena Goł biowska Miniimplanty jako jedna z metod leczenia chirurgiczno-protetycznego braków z bowych Wykładowca: lek. dent. Michał Bałaga, Konsultacyjna Poradnia Chirurgii Stomatologicznej, kierownik specjalizacji - lek. med. lek. stom. Jadwiga Âwiatak- Palusiƒska Za uczestnictwo w seminarium przewidziano 2 punkty edukacyjne zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia 4. marca 2011 piàtek Sala nr 1 KURS MEDYCZNY DOSKONALÑCY SESJA PROTETYCZNA Praktyczne spojrzenie na leczenie protetyczne. Planowanie prac protetycznych krok po kroku-korony na ró nych podbudowach, mosty, licówki. Od kwalifikacji pacjenta do cementowania gotowej pracy. Dobra komunikacja pomi dzy lekarzem i technikiem kluczem do efektywnej współpracy. Szkolenie przeznaczone dla lekarzy stomatologów i techników dentystycznych. Organizator:Anna Szymaƒska, Esdent Kierownik naukowy: lek. stom. Jens- Christian Katzschner Wykładowcy:lek. stom. Jens-Christian Katzschner, mistrz technik dentystycznych Marcel Unger Patronat prasowy: Stomatologia Współczesna CZ Âå I - godz Przedstawienie planu leczenia, rozmowa z pacjentem (Karta pacjenta, współpraca z technikiem, materiały informacyjne dla pacjenta) Okluzja jako istotny czynnik wpływajàcy na ostateczny efekt wykonanej odbudowy protetycznej. Zwiàzek pomi dzy okluzjà a zaburzeniami narzàdu ucia. (Krótki test przesiewowy, łatwy do zastosowania przez lekarza praktyka, pomagajàcy rozpoznaç pacjentów z zaburzeniami narzàdu ucia Przerwa kawowa CZ Âå II godz Dobór koloru Przygotowanie pacjenta do zabiegu Precyzyjny wycisk pola protetycznego Techniki szlifowania (prezentacja przypadków) Wykonanie prowizorium Przerwa obiadowa CZ Âå III godz Efektywna współpraca z laboratorium protetycznym na ka dym etapie przygotowania pracy Cementowanie gotowej pracy Za uczestnictwo w kursie przewidziano 7 punktów edukacyjnych zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia Sala nr 2 KURS MEDYCZNY DOSKONALÑCY PRAWIDŁOWA DIAGNOSTYKA KLU- CZEM DO EFEKTYWNEGO LECZENIA Organizator: Katedra Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej IS CMUJ w Krakowie Kierownik naukowy: prof. zw. dr hab. n. med. Maria Chomyszyn-Gajewska, Kierownik Katedry Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej IS CMUJ w Krakowie Patronat prasowy: portal dentystyczny.pl Problemy napotykane w diagnostyce chorób przyz bia prof. zw. dr hab. n. med. Maria Chomyszyn-Gajewska Przerwa Leczenie ortodontyczne a pacjent periodontologiczny dr n. med. Joanna Szyper-Szczurowska Dyskusja Przerwa na lunch Specyfika leczenia protetycznego pacjentów z chorobami przyz bia dr n. med. Dagmara Gałecka-Wanatowicz Przerwa Diagnostyka i ró nicowanie chorób błony Êluzowej jamy ustnej zmiany białe i czerwone dr n. med. Dagmara Darczuk Dyskusja Zakoƒczenie kursu medycznego Za uczestnictwo w kursie przewidziano 7 punktów edukacyjnych zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia. Sala nr 3 KURS MEDYCZNY DOSKONALÑCY PROFILAKTYKA WYPALENIA ZAWO- DOWEGO - INTERAKTYWNA SESJA PSYCHOEDUKACYJNA. CZY WYPALE- NIE ZAWODOWE MO E MNIE DOTY- CZYå? SYMPTOMY, PROFILAKTYKA, PRZECIWDZIAŁANIE, KONSEKWEN- CJE Organizator: Renata Kukla, Grawena Edu Kierownik naukowy: lek. dent. Robert St pieƒ, Wiceprzewodniczàcy Okr gowej Rady Lekarskiej Patronat prasowy: Art of Dentistry Przyczyny i symptomy wypalenia zawodowego lekarza dentysty W trakcie wykładu uczestnicy zapoznajà si z rodzajem stresorów wyst pujàcych w Êrodowisku pracy i zidentyfikujà te, na które sà najbardziej podatni. Analiza zagadnienia pozwoli na pogł bienie rozumienia problemu Prowadzenie: Renata Kukla, Ewa Sitko Sposoby zapobiegania i łagodzenia objawów wypalenia zawodowego studium przypadku Dà enie do równowagi mi dzy yciem zawodowym a prywatnym jest elementem filozofii yciowej i bezpoêrednio wià e si z profilaktykà zdrowia. Poznanie sposobów zapobiegania i łagodzenia objawów wypalenia zawodowego przygotowuje uczestników sesji do ich celowego praktykowania w indywidualnych sytuacjach Prowadzenie: Alina Hlawacz-Pitera, psycholog i psychoterapeuta GESTALT Przerwa na lunch Społeczne konsekwencje wypalenia zawodowego lekarza dentysty Badania American Institute of Stress podajà, e spoêród wszystkich zatrudnionych obywateli prawie połowa odczuwa dolegliwoêci zwiàzane z doêwiadczanym przez nich - bezpoêrednio lub po- Êrednio - stresem zawodowym. Oblicza si, e straty ponoszone z tego powodu przez z gospodark amerykaƒskà oscylujà w okolicy 300 bilionów dolarów rocznie. Tego rodzaju statystyk nie robi si jeszcze dla naszego kraju, ale ich rozmiar z pewnoêcià powinien wzbudziç czujnoêç ka dego czynnego pracownika, w tym tak e lekarza dentysty Prowadzenie: Ewa Sitko, Renata Kukla Dobra praktyka - doskonalenie sposobów zapobiegania wyczerpaniu. Panel z udziałem psychoterapeuty Moderator:Renata Kukla, pedagog, koordynator mi dzynarodowych programów edukacyjnych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, wykładowca w programach PharmAssist i DentAssist PaneliÊci: Alina Hlawacz-Pitera: psycholog i psychoterapeuta GESTALT Ewa Sitko: edukator, pedagog, wykładowca w programach PharmAssist i DentAssist Za uczestnictwo w kursie przewidziano 6 punktów edukacyjnych zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia. Sala Beta, hotel Park Inn, ul. Monte Cassino 2, Kraków KURS PRZEDKONFERENCYJNY "PLANOWANIE LECZENIA W IM- PLANTOLOGII - NAJCZ ÂCIEJ POPE- ŁNIANE BŁ DY I JAK ICH UNIKNÑå?" Organizator:Targi w Krakowie Sp. z o.o. POLSKIE STOWARZYSZENIE IMPLANTOLOGICZNE INTERNATIONAL CONGRESS OF ORAL IMPLANTOLOGISTS DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR ORALE IMPLANTOLOGIE WSPÓŁORGANIZATOR TARGI W KRAKOWIE SP. Z O.O. W PROGRAMIE TEMATYKA KONGRESU ï Podium Główne ï Planowanie i nawigacja 3D ï Podium ICOI ï Implantologia małoinwazyjna ï Podium PSI ï Estetyka - up to date ï Podium Aktywnych Implantologów ï Podium Aspekty Prawne ï Kurs Implantoprotetyczny dla Lekarzy i Techników Dentystycznych ï Kurs Higienistek i Asystentek Stomatologicznych ï Kurs Tkanki miękkie versus tkanki twarde Pełny program Kongresu:

7 KRAKDENT Kraków 2011 program targów 7 Komitet naukowy: prof. dr hab. Jerzy Krupiƒski, dr n. med. Maciej arow Wykładowca: prof. Andrea Ricci Sponsor: Astra Tech Patronat prasowy: Dental Tribune Polska Za uczestnictwo w kursie przewidziano 5 punktów edukacyjnych zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia. 5. marca sobota SALA WIELOFUNKCYJNA, MUZEUM SZTUKI I TECHNIKI JAPO SKIEJ MANGGHA, UL. KONOPNICKIEJ 26, KRAKÓW X JUBILEUSZOWA KONFERENCJA MI DZYNARODOWA DENTAL SPAGHETTI PLANOWANIE LECZENIA ESTE- TYCZNEGO - PUNKT WIDZENIA RÓ NYCH SPECJALIZACJI Za uczestnictwo w Konferencji przewidziano 8 punktów edukacyjnych zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia. Sala nr 1 KURS MEDYCZNY DOSKONALÑCY DLA HIGIENISTEK I ASYSTENTEK DENTYSTYCZNYCH Program jubileuszowy z okazji 36- lecia zawodu higienistki i 19-lecia zawodu asystentki dentystycznej w Polsce Organizator: Polskie Towarzystwo Higienistek Dentystycznych Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Krystyna Opalko, Kierownik Zakładu Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej PAM w Szczecinie Komitet naukowy: prof. dr hab. n. med. Krystyna Opalko, Kierownik Zakładu Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej PAM w Szczecinie; mgr Danuta Kaczmarska, Prezes Polskiego Towarzystwa Higienistek Dentystycznych; Anna Szymaƒska, Esdent Patronat honorowy: Polskie Towarzystwo Higienistek Dentystycznych Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Patronat prasowy: Asystentka i Higienistka Stomatologiczna Powitanie uczestników i rozpocz cie szkolenia powitanie goêci i uczestników spotkania podsumowanie ostatniego roku szkoleniowego Prowadzàcy: Anna Szymaƒska, mgr Danuta Kaczmarska Prezentacja aktualnych mo liwoêci kształcenia w zawodach asystentka i higienistka oraz prognozy na kolejne lata realizacja Procesu Boloƒskiego co wynika dla zawodów medycznych z Deklaracji Boloƒskiej propozycje zmian w kształceniu na najbli sze lata Prowadzàca: mgr Danuta Kaczmarska Organizacja stanowiska pracy i techniki pracy asysty (asyst) z punktu widzenia ergonomii transport instrumentów techniki pracy asysty w bezpoêrednim i poêrednim polu widzenia Prowadzàcy:dr n. med. Marek Bladowski Przerwa na kaw Relacja higienistki z lekarzem widziana oczami pacjenta komunikacja higienistka - lekarz, j zyk przekazu informacji, bł dy w relacji personelu medycznego w gabinecie widziane oczami pacjenta, minimalizacja strachu u pacjenta technikami komunikacyjnymi - wyniki badaƒ, opinie pacjentów o higienistkach Prowadzàca: dr n. ekon. Magdalena Szumska Nowe zadania dla zespołu stomatologicznego. Diagnostyka fotodynamiczna jako konieczne badanie rutynowe post p technologiczny w diagnostyce fizykalnej podział zadaƒ w zespole odnoênie diagnostyki Prowadzàca: prof. dr hab. n. med. Krystyna Opalko Przerwa na lunch Profilaktyka peri-implantitis, a wizyty kontrolne u pacjentów implantoprotetycznych z punktu widzenia higienistki stomatologicznej zadania profilaktyczne odnoênie opieki nad pacjentem po zabiegach implantacji Prowadzàca: dr n. med. Agnieszka Pawlik Wizyta higienizacyjna dla pacjentów w ró nym wieku gabinet higieny jamy ustnej w praktyce niemieckiej niemiecki standard opieki nad pacjentami w ró nym wieku Prowadzàca: hig. dent. Jola Schmidt (praktyka prywatna, Niemcy) Przerwa na kaw Urzàdzenia wspomagajàce prac w gabinecie stomatologicznym o specjalnoêci protetycznej nowe technologie i aparatura w gabinecie protetycznym Prowadzàcy: dr n. med. Edward Kijak Nowoczesna aparatura diagnostyczna oraz procedury jej u ytkowania w gabinecie stomatologicznym procedury ułatwiajàce obsług aparatury diagnostycznej podstawowa wiedza z zakresu jej wykorzystania Prowadzàca: dr n. med. Danuta Lietz- Kijak Dyskusja Zakoƒczenie spotkania i niespodzianka Sala nr 2 KURS MEDYCZNY DOSKONALÑCY SESJA IMPLANTOLOGICZNA. KLUB AKTYWNEGO IMPLANTOLOGA PSI KRAKÓW Organizator: lek. stom. Grzegorz Zi tek, Praktyka Stomatologiczno-Implantologiczna Targi w Krakowie Sp. z o.o. Kierownik naukowy: dr n. med. Mariusz Duda, Prezydent Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego Patronat honorowy: Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne Patronat prasowy: Implantologia Stomatologiczna, E-Dentico Sponsorzy: Bego Semados, Botiss, Kol- Dental, Profident Otwarcie Sesji Implantologicznej Zaawansowane techniki cyfrowe w codziennej praktyce implantologicznej lek. chir. stom. Diplomate ICOI Jerzy Zbo eƒ Podstawowe procedury implantologiczne studium przypadków własnych lek. dent. Grzegorz Zi tek Kierunki rozwoju w nowoczesnej implantologii jak rozwiàzujemy trudne przypadki Modern developments in implantology, how we resolve difficult cases dr dent. Diplomate ICOI Roland Török Podstawowe procedury implantoprotetyczne studium przypadków własnych lek. dent. Maciej Ciesielski Planowanie implantologiczne 2D w porównaniu z planowaniem i nawigacjà implantologicznà 3D dr n. med. Diplomate ICOI Mariusz Duda Przerwa na lunch Estetyka stałych i ruchomych prac protetycznych opartych o system Osteoplant lek. dent. lek. med. Fellowship ICOI Aleksander Kleszcz PrzydatnoÊç technik augmentacyjnych w implantologii lek. med. spec. chir. ogólnej i szcz kowo-twarzowej Diplomate ICOI Dariusz Pituch Plan leczenia oparty na nowoczesnych rozwiàzaniach efekt odpowiedniego ukształtowania ÊwiadomoÊci pacjenta Mariusz Oboda Dyskusja 17.00Zakoƒczenie kursu i rozdanie certyfikatów Za uczestnictwo w kursie przewidziano 6 punktów edukacyjnych zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia Sala nr 3 KURS MEDYCZNY DOSKONALÑCY POLSKIEGO TOWARZYSTWA TECHNI- KÓW DENTYSTYCZNYCH Organizator: Polskie Towarzystwo Techników Dentystycznych GoÊç honorowy: prof. dr hab. n. med. Stanisław Majewski, Krajowy Konsultant ds. Protetyki Stomatologicznej Kierownik naukowy: dr n. med. Piotr Fabjaƒski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi Prowadzenie: Bo ena Florczyk, Prezes PTTD, mgr Jan Wojciechowski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi Patron prasowy: Nowoczesny Technik Dentystyczny Otwarcie Sesji Szkoleniowej Mo liwoêci modyfikacji tworzyw polimetakrylanowych dr Zbigniew Raszewski, dr Włodzimierz Zabojszcz (Zhermapol Polska) Ceramika IPS inline w trzech odsłonach. Twój wybór kluczem do sukcesu tech. dent. Iwona Łabiƒska (Ivoclar-Vivadent Polska) Czy jednowarstwowa ceramika jest wstanie sprostaç naszym oczekiwaniom? Prezentacja praktyczna z IPS inline One (filmowanie prezentacji manualnej) tech. dent. Iwona Łabiƒska (Ivoclar-Vivadent Polska) Stopy metali szlachetnych i nieszlachetnych w zastosowaniach protetycznych mgr Tomasz Dàbrowski (Hol-Dental Depot) Przerwa na lunch Wykonanie metalowych konstrukcji koron i mostów na bazie najnowszych metod Rapid Prototyping oraz Freztechnik w systemie C/CAM. Bezwyciskowa współpraca z gabinetem stomatologicznym przy u yciu skanera wewnàtrzustnego tech. dent. Piotr Cajdler, dr n. med. dent Marcin Cajdler (Pracownia Techniki Dentystycznej NEODENT, Łódê) Kompozyty do rekonstrukcji protetycznych mgr Jan Wojciechowski (Uniwersytet Medyczny w Łodzi) Prezentacja wykonania mostu kompozytowego z zastosowaniem włókna szklanego (odcinek boczny) (Filmowanie prezentacji manualnej) lic. tech. dent. Anna LeÊkiewicz, lic. tech. dent. Joanna Kowalska (Uniwersytet Medyczny w Łodzi) Forum dyskusyjne Polskiego Towarzystwa Techników Dentystycznych Bo ena Florczyk Prezes Polskiego Towarzystwa Techników Dentystycznych Zakoƒczenie kursu

8 Niezawodny Innowacyjne rozwiązania, przemyślana konstrukcja, trwałe wykonanie: unit A-dec 500 powstał na bazie doświadczeń zdobytych w wyniku wieloletniej współpracy z dentystami na całym świecie. Jeśli zależy Ci na połączeniu innowacyjnych rozwiązań technicznych, doskonałej ergonomii oraz przemyślanej konstrukcji, z unitem A-dec możesz liczyć na niezawodną pracę. W świecie wymagającym niezawodności A-dec oferuje godne zaufania rozwiązania, w których nie ma miejsca na kompromis A-dec Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

9 KRAKDENT Kraków 2011 service 9 Dentowisco 2011 impreza, na której nie mo e Ci zabraknàç! n Je eli masz ochot na energetycznà porcj blues-rocka, znakomità imprez z doskonałym cateringiem w miejscu stworzonym do dobrej zabawy, je eli chcesz przypomnieç sobie wspaniałe studenckie czasy, klimat, muzyk i atmosfer w najlepszym wydaniu nie mo e zabraknàç Ci na Dentowiscu 2011 KRAKDENT ROCK`N`BLUES PARTY, czyli Totalnej Imprezie w krakowskim Klubie Studio, na którà zapraszamy po drugim dniu Targów Krakdent! i gitara, Artur Salwach gitara, Marcin Wróblewski bas, Ryszard Kramarczyk organy Hammonda, Wojciech Feç (z FM Dental) perkusja, Wojciech Kurtycz puzon, Dariusz Rybka saksofon, Michał Barejko tràbka. Ich najnowsza płyta pt.: Tam, gdzie koƒczy si Êwiat wydana w grudniu 2010 r. trafiła ju do kilkuset lekarzy dentystów w całym kraju. Na koncercie zaprezentowane zostanà utwory z nowej płyty wzbogacone utworami dobrze ju znanymi, ale w nowych aran acjach. Pojawi si te kilka popularnych i lubianych standardów muzyki rockowej. Gwarantujemy, e nogi b dà same wyrywaç si do taƒca, a po koncercie zapraszamy na dyskotek do upadłego zwłaszcza, e studencki Klub Studio znany jest ze Êwietnych, cotygodniowych imprez. GoÊcił ju m.in. takie zespoły, jak: Lady Pank, Interpol, UK.King Crimson, Behemoth, Kazik, Kult oraz artystów: Stanisława Soyk i Grzegorza Turnaua. Patronem prasowym imprezy jest Dental Tribune Polska, a internetowym Dentowizja. Sponsorzy to: FM Dental Produkty dla Stomatologii i Mectron. Poczàtek imprezy 4. marca 2011 r. o godz Miejsce: Klub Studio w Miasteczku Studenckim, ul. Budryka 4 Bilety w cenie 60 zł do nabycia w kasach targów. W cenie biletu: piwo (tak e grzane!) i napoje bezalkoholowe, zimne przekàski w formie szwedzkiego stołu, ciepłe napoje. Zeszłoroczna edycja Dentowisca to ponad 300 zadowolonych uczestników! Impreza organizowana przez Targi w Krakowie wspólnie z firmà FM Dental Produkty dla Stomatologii i wydawnictwem Bestom Dentonet to przede wszystkim muzyka na ywo. Wystàpi profesjonalny DJ (krajowa czołówka) i sprawdzony ju zespół BB Blues w składzie: Jacek Szul wokal Nowe propozycje od Dental Tribune Polska Dental Tribune Polska, wydawca specjalistycznych publikacji po- Êwi conych ró nym dziedzinom stomatologii (m.in.: Dental Tribune, Cosmetic Dentistry, Implants i Today) od 2010 roku rozszerzył swoja działalnoêç o szkolenia i kursy internetowe na platformie Dental Tribune Study Club. Deantal Tribune Study Club to mi dzynarodowa platforma internetowa, która stwarza mo liwoêci interakcji, oferujàc dost p do wiedzy poprzez wymian doêwiadczeƒ specjalistów i opinie ekspertów. Dental Tribune Study Club to kwintesencja idei bezpoêredniej wymiany doêwiadczeƒ dentystów z całego Êwiata w efektywnej atmosferze. Wejdê na stron i zarejestruj si na bezpłatny kurs online! Podczas targów CEDE 2011 szkolenia i prezentacje w ramach Dental Tribune Study Club b dà odbywały si na ywo, ju dziê mo esz zarezerwowaç miejsce na stoisku Dental Tribune (stoisko A27). Na stoisku Dental Tribune (A27) mo esz te zaprenumerowaç bezpłatny Newsletter, dzi ki któremu zawsze b dziesz na bie àco w newsach ze Êwiata stomatologii. Newsletter mo na te zamówiç online na stronie Zapraszamy! EMS-SWISSQUALITY.COM 1+1=3 NOWY AIR-FLOW MASTER PIEZON PIASKOWANIE LIDER W PROFILAKTYCE - PIEZON BEZ BÓLU - > AIR-FLOW NISZCZY BIOFILM > - -

10 10 business PREZENTACJE FIRM Podczas tegorocznych Targów KRAKDENT wiele firm przygotowało bardzo ciekawe prezentacje, poni ej przedstawiamy szczegółowy program. Wst p na prezentacje firm w ramach biletu wst pu na Targi KRAKDENT. Udział w prezentacjach firm nie wymaga wczeêniejszej rezerwacji w firmie Targi w Krakowie Sp. z o.o. 3. marca 2011 czwartek Sala 2 Mo liwoêci zastosowania materiałów kompozytowych w nowoczesnej stomatologii Elamed, godz Utrzymanie stanu jamy ustnej w zakresie profilaktyki ogólnostomatologicznej i periodontologicznej u pacjentów po przeprowadzeniu leczenia zachowawczego łàcznie z rozległymi odbudowami i korektà materiałem kompozytowym dr hab. Marta Tanasiewicz, dr. n. med. Małgorzata Skucha-Nowak, Elamed Przerwa kawowa Uzupełnienie braków skrzydłowych przy pomocy kompozytowych mostów adhezyjnych wzmocnionych włóknem szklanym z mo liwoêcià wykorzystania podparcia szklanego ZX- 27 lek. stom. Damian Janica, Elamed Profilaktyka zaka eƒ w gabinecie stomatologicznym zgodnie z wytycznymi UE dotyczàcymi Êrodków dezynfekcyjnych Mgr Wiesława Chorà ewska, lek. med. Waldemar Ferschke, Medi-Sept Za uczestnictwo w prezentacji przysługuje 1 punkt edukacyjny Kasy fiskalne i prawo w pigułce dla stomatologów Michał Zdyb, Taxwise, Romident Sala Tarczyca bajkalska (scutellavia baicalensis) - zastosowanie przeciwzapalnego działania roêliny leczniczej w stomatologii dr Bogdan Gulanowski, Herbapol Wrocław Periodontologia lusterko współczesnej stomatologii Dr n. med. Witold Jurczyƒski, Periopraktyk Szczegóły wykładu i rejestracja uczestników na stronie oraz pod telefonem: jak w prosty sposób rozpoznaç chorob przyz bia? jak zmotywowaç pacjenta do utrzymywania higieny prowadzenie pacjenta periodontologicznego krok po kroku we wszystkich fazach leczenia z jakimi problemami kierowaç do periodontologa, a z czym radziç sobie samodzielnie? zaburzenie szerokoêci biologicznej-przyczyny jatrogenne czy mo emy akceptowaç ubytki poddziàsłowe wydłu enie korony klinicznej z ba ostatnia deska ratunku dla z bów złamanych poddziàsłowo mo liwoêci, jakie daje sterowana regeneracja tkanek przyz bia dobrze wyglàdajàce dziàsło w okolicy prac protetycznych ortodoncja powikłania widoczne w przyz biu Bezpieczeƒstwo stosowania biocydów w profilaktyce chorób jamy ustnej Prof. dr hab. n. med. Leopold Wagner, Johnson & Johnson Poland Nowoczesna endodoncja - sprawdzone metody na sukces Lek. stom. Grzegorz Witkowski, Stomed Sala Techniki pozycjonowania RTG, RVG i 3D w rentgenodiagnostyce stomatologicznej mgr in. Piotr Malisz, mgr. in Tomasz Baczyƒski, Optident Zastosowanie chlorheksydyny w profilaktyce i leczeniu chorób przyz bia. Czy triclosan jest skuteczny w zapobieganiu chorobom przyz bia? Dr n. med. Małgorzata N dzi-góra, Colgate Palmolive Poland Materiały, narz dzia i urzàdzenia stanowiàce nowoczesne rozwiàzania usprawniajàce prac w gabinecie stomatologicznym Lek. stom. Paweł Andersz, Andersz - Dental Boutique Zapewnienie bezpieczeƒstwa pacjentowi i lekarzowi podstawowym warunkiem dobrego wizerunku gabinetu Joanna Zdankiewicz, Zhermapol 4. marca 2011 piàtek Sala Zaawansowane techniki cyfrowe w codziennej praktyce implantologicznej lek. chir. stom. Jerzy Zbo eƒ, Profident Dentocaine w implantologii Dr Pedro Peña, Inibsa Laboratories (Włochy), Kol- Dental Najnowsze materiały i technologie do bezpoêredniej rekonstrukcji tkanek z bów. Systemy C-CAM w gabinecie stomatologicznym -,,rewolucja zachodzàca na naszych oczach dr n. med. Piotr Okoƒski, Ivoclar Vivadent Polska Najnowsze materiały i technologie do bezpoêredniej rekonstrukcji tkanek z bów. Systemy C-CAM w gabinecie stomatologicznym -,,rewolucja zachodzàca na naszych oczach dr n. med. Piotr Okoƒski, Ivoclar Vivadent Polska 5. marca 2011 sobota Sala Protetyka na implantach program implantologiczny Idealna Proteza dr Bogdan Bàczkowski, Optident Clear Aligner alternatywa dla aparatów stałych w leczeniu niewielkich wad zgryzu mistrz techniki dentystycznej Tomasz Spryngacz, lek. stom. Ayham Mohsin spec. ort., A&T Dental Solutions Zarzàdzanie zwi kszonà ruchomo- Êcià z bów miejscowà i ogólnà u pacjentów z lub bez współistniejàcych chorób przyz bia lek. stom. Bła ej Szczerbaniewicz, Pierre Fabre Medicament Polska Zastosowanie chlorheksydyny w profilaktyce i leczeniu chorób przyz bia. Czy triclosan jest skuteczny w zapobieganiu chorobom przyz bia? Dr n. med. Małgorzata N dzi-góra, Colgate Palmolive Poland Ultradêwi ki w endodoncji dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk, Stomed INNOWACJA W DEZYNFEKCJI Anioxy Spray WS Jednym na rynku, innowacyjny preparat sporobójczy do dezynfekcji i mycia wyrobów medycznych oraz małych powierzchni w postaci pianki. Główne zalety produktu: wygodna i szybka aplikacja preparatu w formie delikatnej pianki eliminuje powstanie aerozolu pełne spektrum biobójcze działanie sporobójcze ju w 15 minut doskonała kompatybilnoêç materiałowa jednoczeênie myje i dezynfekuje schnie szybko, nie pozostawia smug bardzo wysoka wydajnoêç (1 litr = min. 100 m² powierzchni) Produkt znajduje si w ofercie firmy Medilab. MEDILAB Stoisko A32

11

12 12 business SLOVAK DENTAL DAYS 12 th EXHIBITION OF STOMATOLOGY AND DENTAL TECHNICS INCHEBA, a.s., Viedenská cesta 3-7, Bratislava T F E SPEEDEX Coltene SPEEDEX wykorzystuje nowà technologi DCP (Dimension Controlling Precondensate skraplanie z kontrolà wymiarowà). Dzi ki niej dostarczany jest C-silikon o jakoêci nieomal porównywalnej z A-silikonem, który mo e byç wykorzystany przy pracy w technice 2-stopniowej, jednostopniowej równoczesnej i przy podêcielaniu. Podstawowe zalety masy wyciskowej Coltene SPEEDEX to: ma bardzo du à stabilnoêç kształtu, model mo e byç odlewany w czasie do 7 dni od zdj cia wycisku, nawet w przypadku wyboru najkrótszego czasu wiàzania jest go wystarczajàco du o do prawidłowego zdj cia wycisku, a jednocze- Ênie oszcz dzany jest czas lekarza i pacjenta, jest aktywowana powierzchniowo, ma bardzo du à odpornoêç na rozrywanie, nie klei si, nie pozostawia resztek w przestrzeniach mi dzyz bowych, mo e byç dezynfekowana łagodnymi Êrodkami dezynfekujàcymi, jest biokompatybilna, oboj tna dla błony Êluzowej i skóry pacjenta oraz skóry ràk lekarza, zapewnia komfort pacjentowi (neutralny smak i zapach), nie powoduje nadmiernego wydzielania Êliny. SPEEDEX Putty jest materiałem o du ej lepkoêci, przeznaczonym do pierwszej warstwy wycisku lub na ły ki przy technice wycisku równoczesnego. SPEEDEX Light Body jest materiałem o małej lepkoêci przeznaczonym do drugiej warstwy wycisku lub do strzykawek przy technice wycisku równoczesnego. Masa SPEEDEX ma jeden uniwersalny aktywator wykorzystywany zarówno do pierwszej, jak i drugiej warstwy masy. SPEEDEX medium to materiał do protez cz Êciowych i całkowitych. Poprzez wydłu enie czasu wiàzania masy Speedex Medium, bardzo wa ne ruchy konieczne do prawidłowego wykonania cz - Êciowej lub całkowitej protezy zostajà odwzorowane bardzo precyzyjnie. Speedex Medium ma Êwietnà zwil alnoêç oraz płynnoêç. Odpowiedni kàt stycznoêci wynosi 30 st. po 30 sek. (pomiar na wilgotnym z bie in vitro). Czas wiàzania mas Speedex mo e byç zmieniany poprzez zwi kszanie lub zmniejszanie dawki aktywatora. POLDENT, Stoisko D48 NOWY SYSTEM ZNIECZULE QUICKSLEEPER S4 QuickSleeper S4 jest to nowy i wszechstronny system elektroniczny do znieczuleƒ. Umo liwia wykonanie wszystkich typów znieczuleƒ w 2 do 8 z bów, w tym dokostnych, które gwarantujà: natychmiastowy efekt bez odr twienia tkanek mi kkich oraz maksymalnà skutecznoêç w przypadku pulpitis. QuickSleeper S4 powstał w wyniku unowoczeênienia wczeêniejszego modelu QuickSleeper 3. Stwarza mo liwoêç pracy z uchwytem długopisowym i pełnej kontroli podawanego Êrodka znieczulajàcego za pomocà pedału. Urzàdzenie jest w 100% kompatybilne ze wszystkimi rodzajami ampułek 1.8 ml i igieł. Oryginalny system P.A.R. (do stałej kontroli oporno- Êci tkanek) automatycznie dostosowuje moc silnika do napotykanej opornoêci tkanek. Urzàdzenie jest wyposa one w system samoczynnie czyszczàcy igł po ka dej rotacji, co znaczàco zmniejsza mo liwoêç jej zapchania. W porównaniu z modelem wczeêniejszym zredukowano w QuickSleeper S4 wibracje oraz wag koƒcówki o 40% z zachowaniem takiej samej mocy i obrotów, co sprawia e wykonywanie znieczuleƒ jest bardziej komfortowe zarówno dla lekarza, jak i pacjenta. Zmianie uległ równie unit sterujàcy eliminacja przycisków i mniejszy rozmiar umo liwiajà monta przy fotelu. Quick- Sleeper S4 jest sterowany wyłàcznie przez bezprzewodowy pedał, ograniczajàc tym samym liczb kabli w gabinecie. Nowa podkładka pod mikrosilnik sprawia, e urzàdzenie jest łatwe w monta u i jednoczeênie bezpieczne w u yciu. Wyłàcznym przedstawicielem Dental Hi Tec w Polsce jest firma Implant Dental New Wave Sp. J. IMPLANT DENTAL NEW WAVE, Stoisko C35 MASA WYCISKOWA RAPID Podstawowe zalety mas wyciskowych Coltene RAPID to: bardzo du a łatwoêç wykonania wycisku, zmiana koloru w trakcie mieszania dajàca dodatkowà informacj o przebiegu procesu, krótki czas wiàzania, oszcz dzajàcy czas pracy lekarza, elastycznoêç materiału, ułatwiajàca wyjmowanie wycisku, du a odpornoêç na rozrywanie, perfekcyjne odwzorowanie szczegółów, mo liwoêç dezynfekcji łagodnymi Êrodkami dezynfekujàcymi. Ponadto masy RAPID: sà oboj tne dla błony Êluzowej i skóry pacjenta oraz skóry lekarza, majà neutralny smak i zapach, zwi kszajàcy komfort pacjenta, niepowodujàcy nadmiernego wydzielania Êliny, wyst pujà w bardzo praktycznym opakowaniu, tworzàcym tzw. stanowisko pracy ( work station ), wszystkie komponenty sà dobrze ustawione i mogà byç wygodnie przechowywane. Masy RAPID Putty i RAPID Putty Soft zarabiane bezpoêrednio w placach sà przeznaczone do pierwszej warstwy wycisków, masa RAPID Liner mieszana i dozowana z aplikatora przeznaczona jest do nanoszenia drugiej warstwy lub do stosowania w strzykawkach. POLDENT, Stoisko D48

13

14 14 business KRAKDENT Kraków 2011 Unit A-DEC 200 został zaprojektowany tak, aby spełniaç szczególne wymagania lekarzy i odzwierciedlaç indywidualny styl pracy ka dego z nich, a tak e zapewniç wygod pacjentowi. Wytrzymała i przemyêlana konstrukcja unitu z r kawami od dołu pozwala na bezpieczne prowadzenie praktyki i jej rozwój w przyszłoêci. UNIT A-DEC 200 PREMIERA KRAKDENT 2011 Nowatorskie, funkcjonalne i ergonomiczne rozwiàzania, nowoczesny wyglàd, doskonała jakoêç wykonania to atuty nowego modelu unitu A-DEC. Ka dy detal został tak zaprojektowany aby lekarz mógł efektywnie pracowaç zajmujàc optymalnà pozycj pracy przy pacjencie. Komfort pacjenta zapewnia mi kka, bezszwowa tapicerka i przegubowy, podwójnie łamany zagłówek fotela A-dec 200 Du a, stabilna taca sprawia, e wszystkie materiały do zabiegu sà pod r kà Lampa z głowicà ustawianà w 3-ch płaszczyznach pozwala na precyzyjne ustawianie w celu uzyskania równomiernego oêwietlenia, wła- Êciwego kontrastu i dobrej widocznoêci 4-ry programowalne poło enia fotela pozwalajà szybko i precyzyjne pozycjonowaç pacjenta Odporna na plamy, obrotowa spluwaczka, teleskopowe rami asysty, panel dotykowy sterujàcy pracà fotela, lampy i spluwaczki zapewniajà wygod pracy stomatologowi pracujàcemu równie solo Pojemna konsoleta pozwala na dodawanie lub wymian nowego osprz tu w miar rozwoju Paƒstwa praktyki Stajàc si właêcicielem unitu A- dec 200 otrzymujesz mocny, solidny sprz t przeznaczony do nieprzerwanego u ytkowania przez wiele lat. Unit A-dec 200 znajduje si w ofercie firmy Amadar. AMAR, Stoisko B22 SYSTEM S5 ENDO MOTOR Mikrosilnik endodontyczny Sendoline S5 Endo Motor jest bezprzewodowym systemem do maszynowego opracowywania kanałów korzeniowych z funkcjà kontroli momentu obrotowego i autorewersem, przeznaczonym do pracy z wi kszoêcià rotacyjnych systemów instrumentów niklowo-tytanowych. S5 Endo Motor: umo liwia bezpieczne opracowanie kanału korzeniowego, minimalizuje ryzyko złamania narz dzia w kanale dzi ki kontroli bie àcego momentu obrotowego oraz funkcji autorewesu. Cechy u ytkowe: lekkie, mobilne, bezprzewodowe urzàdzenie, z zasilaniem akumulatorowym czytelny, przyjazny, bardzo prosty i łatwy w obsłudze panel sterowania szybkoêç obrotowa 300 obr./min, zalecana dla wi kszoêci systemów instrumentów do pracy mechanicznej, 5 ró nych ustawieƒ momentu obrotowego (0,5-4 Ncm), wskaênik momentu obrotowego sygnalizujàcy osiàgni cie wartoêci 75% maksimum, funkcja autorewersu zwi kszajàca bezpieczeƒstwo pracy, mała, lekka główka kàtnicy zapewniajàca dobrà widocznoêç pola zabiegowego, do sterylizacji w autoklawie, mały i lekki mikrosilnik (tylko 120 g), akumulator Li-IO, pozwalajàcy na 2,5 godz. pracy przy pełnym naładowaniu współpraca z niemal wszystkimi systemami instrumentów rotacyjnych dost pnymi na rynku. POLDENT, Stoisko D48

15 KRAKDENT Kraków 2011 business 15 UNIT PLANMECA SOVEREIGN Planmeca Sovereign to najbardziej zaawansowany model unitu stomatologicznego, który znajduje si obecnie na rynku. Jest to jedyny unit stomatologiczny ze zmotoryzowanà podstawà i obracanym fotelem pacjenta, ze zmotoryzowanà długoêcià oparcia i dostosowaniem zagłówka do wielkoêci pacjenta. Urzàdzenie oferuje wszechstronnoêç pracy z wykorzystaniem szerokiego zakresu specjalnych funkcji i posiada bardzo atrakcyjny wyglàd. Graficzny, inteligentny panel obsługi umo liwia dostosowanie ustawieƒ i parametrów pracy dla ka dego u ytkownika, gwarantujàc funkcjonalnoêç i elastycznoêç unitu. Bezprzewodowy sterownik no ny zapewnia podwojonà kontrol pracy całego urzàdzenia oraz instrumentów na konsoli. Personalizacja ustawieƒ unitu dla ka dego lekarza nie jest skomplikowana, poniewa wszystkie ruchy unitu, fotela, konsoli sà zmechanizowane i kontrolowane przez komputer, a symetryczna budowa urzàdzenia umo liwia mechaniczne przestawienie w pozycj do pracy dla lekarzy prawo- i lewor cznych. Unit posiada własny internetowy adres IP i wyposa ony jest w specjalny interfejs, dzi ki któremu istnieje mo liwoêç zdalnego (przez łàcze internetowe) monitoringu parametrów pracy (np. przez wyspecjalizowany serwis), uaktualniania oprogramowania i integracji z systemem oprogramowania Planmeca Romexis Clinic Edition. Unit znajduje si w ofercie firmy Amadar. AMAR, Stoisko B22 SYSTEM S5 ENDO ROTARY FILES Pilniki S5 Endo Rotary Files to prosty, logiczny, łatwy w stosowaniu oraz bardzo ekonomiczny system pilników niklowo-tytanowych o zwi kszonej sto kowatoêci (Big Taper) do łatwiejszego i szybszego mechanicznego opracowania kanału. Elastyczne, efektywne pilniki z ró nà sto kowatoêcià przeznaczone sà przede wszystkim do pracy metodà crown down. Zestaw wprowadzajàcy systemu S5 Endo Rotary Files składa si z 5 narz dzi niklowo-tytanowych, ponumerowanych od 1 do 5 i oznaczonych na uchwycie paskami. Pilniki systemu S5 z bardzo bezpiecznym zakoƒczeniem łatwo dopasowujà si nawet do bardzo zakrzywionych kanałów, minimalizujàc ryzyko perforacji kanału. Pilniki systemu S5 majà kształt zmodyfikowanych pilników NiTi S z dwoma 90º kàtami ci cia, co ułatwia i przyspiesza opracowanie cz Êci wierzchołkowej kanału. Wszystkie pilniki majà płytsze naci cia, znacznie wydłu ony splot oraz bezpiecznà, zaokràglonà koƒcówk, która zmniejsza agresywnoêç instrumentu. Pilniki systemu S5 mogà pracowaç z dowolnymi kàtnicami o szybkoêci obrotowej od obrotów na minut. Sà specjalnie dopasowane do kàtnicy S5 Endo Motor, której ustawienia sà tak e ponumerowane od 1 do 5 i odpowiadajà parametrom pracy poszczególnych instrumentów. POLDENT, Stoisko D48 VISTASCAN MINI - BEZKON- KURENCYJNY SKANER PŁYT OBRAZOWYCH. Najnowszy produkt firmy Duerr Dental w zakresie obrazowania wewnàtrzustnego, VistaScan Mini i Mini Plus, to jedyne dost pne na rynku skanery obsługujàce wszystkie formaty zdj ç wewnàtrzustnych, od 2 x 3cm, a do zgryzowych 7,2 x 5,7cm. Unikatowy system odczytu płytek gwarantuje niezrównanà rozdzielczoêç 22 pl/mm, jakiej nie mo e zaoferowaç aden konkurencyjny system. Płytki sà wygodne w u yciu procedury kliniczne nie ró nià si od tych dla klisz. Dzi ki temu ucyfrowienie ka dej pracowni rtg jest maksymalnie uproszczone. Model Vistascan Mini Plus dodatkowo posiada wyêwietlacz, pozwalajàcy na uproszczonà prac w warunkach wielostanowiskowych. Skaner znajduje si w ofercie firmy Amadar. AMAR, Stoisko B22

16 Potrzebuję kompozytu, który zachowuje się jak naturalny ząb! Dr. Arne Kersting NAJBLIŻSZY NATURALNEMU ZĘBOWI SO Spośród wszystkich materiałów wypełnieniowych dostępnych na światowym rynku, właściwości fizyczne Grandio SO sprawiają, iż jest on najbliższy naturalnym zębom.* Oznacza to dla Państwa: trwałe i pewne wypełnienie, a przede wszystkim zadowolenie pacjenta. NOWY Spełnia najwyższe wymagania, uniwersalny może być stosowany zarówno w odcinku przednim, jak i tylnym Naturalna przezierność pozwala uzyskać wygląd zęba przy pomocy tylko jednego odcienia Inteligentny system kolorów z nowymi, użytecznymi odcieniami: VC A3.25 oraz VC A5 Gładka konsystencja, odporność na światło lampy zabiegowej, łatwość polerowania na wysoki połysk * Na życzenie dostarczymy informacje naukowe dotyczące prezentowanego produktu. Odwiedź nas! Kraków, marca 2011 Odwiedź nas! Kolonia, Stoisko R8/S9 + P10, Hall 10.2 VOCO GmbH P.O. Box Cuxhaven Niemcy Tel. +49 (0) Fax +49 (0)

17 KRAKDENT Kraków 2011 plan hali z numerami stoisk 17

18 18 lista wystawców KRAKDENT Kraków 2011 Nazwa firmy Nr stoiska Nazwa firmy Nr stoiska Nazwa firmy Nr stoiska Nazwa firmy Nr stoiska 3M Unitek A A&T Dental Solutions A4E Abook Acerys Adkomed Aesculap Chifa Alfa All-Dent Alpha Bio Tec (Israel) Amadar Andan Andersz AnGer G&A Anpol Apolonia Medical Ardent Arkona ARS Dental ART-Dental Artstom As Media ATZ Farmont Poland B B&L Biotech (Korea Płd.) Ballito Bellev Bentlex Polska Bestom - Dentonet.pl Beyond Bien-Air Dental (Szwajcaria) Biodent Jankowiak Biohorizons (USA) Biolux Biomedix BlanX - A.B. Berren-Handlowy Bredent Polska Breukhoven - Oddział Labomed Europe (Holandia) D38 D12 D4 C28 A6 C4 D5 A9 D39 B24 B22 C46 D29 B11 B15 B29 C59 C15 C32 D2 C49 C48 C21, D22, E1 C45 A2, C47 D13 C57 A28, D30 A25 C46 D44 C45 C17 C24 B36 D43 D52 C Car-Line Cattani (Włochy) Centrix, Inc. (USA) Cerkamed Chema-Elektromet Chirana-Dental (Słowacja) Chirmed Chiromega (Słowacja) Colgate-Palmolive Poland Corga A-Z Orto CTL - Centrum Techniki Laserowej Laserinstruments Curaden International AG (Szwajcaria) Curaprox Indent CZM Cezal Wrocław D Darma Den-Mat (USA) Denmed Denon Dental Dent-a-Medical Dental BP Dental Nanotechnology Dental Plus Dental Tribune Polska Dental-S DentalHolding Dentalline (Niemcy) Dentex Zduƒska Wola Dentico-Net.pl Dentium (Korea) Dentomax Dentsply DeTrey (Niemcy) Directa AB (Szwecja) DK Nowy Sàcz DMG Dental Material (Niemcy) DMS Dent-Med Serwis D9 D44 C39 B8 A22 C46 C19, E4 A9 C38 D53 C23 C58 C58 A31 C47 B20 B20 B37 B32a B9 D26 B24 A27 D15 B21 E13 B33 D58 A10 D64 D45 C8 C5 B35 A19 Domowe Sanatorium Donau Trading Corp. Dornwell Dream Ortho Drux GmbH - Generalny Dystrybutor Dürr Dental (Niemcy) E Ecolab Edel + White Swiss Oral Care (Szwajcaria) Ekodent-X Eldan Elsevier Urban & Partner Elzab Equadent Esdent Dental Equipment ESLT Electric System & Laser Technology Essential Dental Systems (USA) Eur-Med (Słowacja) Eur-Med Polska Exactus Exam Vision (Dania) F Fach-Med Falco-Medic Falcon FGM Dentscare (Brazylia) FM Produkty dla Stomatologii Formed Freuding Labors (Niemcy) Frezdent G Galda Gama Ruda Âl. Gamasonic (Francja) Garmed GC Europe N.V. EEO Poland General Scientific Corp. (USA) D24 B16 A21 A30 C16 C26 D40 D43 B17 D55 C12 E6 D57 C54 D18 B20 C46 C46 C53 B31 E7 C13 B26 C8 B25 A5, A15 E10 D23 E8 D51 C45 E11 B30 B20 Gent C37 Getwell A16 GlamSmile D36 Grabowski A20 GVC Tax E12 H Hager Polonia B19 Hansen-Dental Polen C33 HCS Europe B32 Hedat C56 Herbapol Wrocław C34 Hol-Dental Depot B18 I Implant Dental New Wave C35 Inlay D6 Instrumentarium Dental (Finlandia) B24 InterDental Olkusz C8 Ivoclar-Vivadent Polska B27 Izodent D52 J Jasmine International Dental Polska A8 Jenerix D62 Johnson & Johnson Poland D19 K Karl Kaps (Niemcy) B20 KaVo Polska C44 KMS Szurkowski D54 Kodak Dental Systems (Niemcy) B31 KodeNt D31 Kol-Dental C39 Kormed B28 Kwintesencja D32 L Lares Research (USA) B20 Lemix A3 Loser & Co (Niemcy) E9 Łukident C9 M M Cosmetics C Edycja jubileuszowa targi prezentacje szkolenia kursy Targi w Krakowie Sp. z o.o., Kraków ul. Centralna 41a, tel.: , fax:

19 KRAKDENT Kraków 2011 lista wystawców 19 Nazwa firmy Nr stoiska Nazwa firmy Nr stoiska Nazwa firmy Nr stoiska Nazwa firmy Nr stoiska M4B Magazyn Stomatologiczny Makromed Marek i Marianna Marku Marrodent Martex Med Tour Press International Meddent Medentica (Szwajcaria) Medi Koll Medi-Sept MediaFlor Medical Brokers Medical Tribune Polska Medident Medilab Białystok Medima-PL Medima-SK (Słowacja) Meditrans Medo-Dent Medor MegaDenta Melag (Niemcy) Merz Dental (Niemcy) Micerdent D58 B14 C51 E18 B4, E16 D47 B1 E22 C52 C31 A20 C29 D33 przy stoisku B31 MIO International Ozon (Niemcy) Miralex Miwo-Dent Molteni Farmaceutici Polska Morita Europe (Niemcy) Multidental-Med MVK-line Polska N Neobiotech Co. (Korea) Neomed, s.r.o. (Słowacja) Nerv Enterprise Nevadent Nordiska Dental (Szwecja) C14 E5 A26 A32 A11 A11 B6 A18 A3 B12, C60 C26 A20 C22 D39 D20 C27 B23 C45 C11 D54 D14 B34 A4 D63 C8 Novitus C47, D16 Nowy Gabinet Stomatologiczny - SPSmedia D27 O Obtura / Spartan (USA) C45 Olident A13 OMD Mariusz Oboda D61 OMS Polska C40 Opal Med D7 Optident B31 Optimed Pro-Office C18 Oral-B Instytut blend-a-med C43 Orimed - Denmax D3 Ortho Group D49 Ortho-Max D10 Orto Trading A24 Orto-Fan C41 OrtoDent D12 Ortolux E19 Owandy (Francja) D39 P Papuga Anna FHU C6 Pardej-Dental A12 Pierre Fabre Medicament Polska D34 PL-Dent D16 Plus Ultra B2 Pol-Dentax A29 Pol-Intech C55, E14 Polapexim AP Group C26 Poldent D48 Polfa Łódê C56 Polkard D17 Polkard Bis D21 PolKas E6 Polorto A17 Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne E3 Polskie Towarzystwo Techników Denntystycznych E17 Poradnik Stomatologiczny - Medi Press Portal Targowy - Posnet Polska Premier Dental Products Company (USA) Prod-Dent Prodentis - Infotel Profident Promedus Proto-Fan Q Quadrostom R Raiffeisen-Leasing Polska Re-Dent Redeπ Robdent Roko Romident S Salus International Sanacja Scharf Instruments Seliga Microscopes Septodont-Polska Serwmed Shop Dent Siladent dr Böhme & Schöps (Niemcy) Sirona Dental Systems (Niemcy) Skamex Soredex (Finlandia) Stern Weber Polska Stomed M. Kobierska Sukces Suvoroff Trade OÜ (Estonia) Sybron Implant Solutions (USA) SybronEndo (Holandia) Szlosek & Mazur C20 B7 D8 C45 A1 B7 C45 C42 C41 C10 A9 C46 D25 B9 C2 B29 D46 D60 B3 C7 A23 C46 E15 A20 C26 D45 D44 C50 B10 A7 E18 B31 C45 C46 T Takara Belmont Corp. (Japonia) B24 Tech-Med A14 Technetsa D41 Terradent D11 Tokuyama Dental Corp. (Japonia) A31 Top Dental B29 TPS - Elamed C3 Trachem D50 U UAB "Sportgym" (Litwa) E20 Unex B13 Unimed D37 Univet (Włochy) B31 V Valis (Łotwa) A8a Velopex (Wielka Brytania) D52 Verdent C1, E2 Vita Zahnfabrik H. Rauter (Niemcy) D42 Vitaco E21 Voco (Niemcy) D56 W W&H Poland C36 Wiedent D1 Wital Polska E13 WP Dental (Niemcy) C8 Wydawnictwo Czelej B14 Z Zakład Stolarski - Meble Frost D28 Zeni Med B5 Zenith Dental (Dania) D39 Zenium, Zac du Breuil (Francja) D52 Zhermapol D35 Zirkonzahn Poland D59 ZNAM D25 ZNAMiL C25 Zymella Pharma C30 Edycja jubileuszowa 20. Targi Stomatologiczne w Krakowie targi prezentacje szkolenia Targi w Krakowie Sp. z o.o., Kraków ul. Centralna 41a, tel.: , fax: kursy

20 Nowy wymiar estetyki z kompozytami z GC. Pełna gama wysoko estetycznych kompozytów w wersji anterior i posterior wraz z unikalnymi kompozytami płynnymi i systemem ła cza cym 7 generacji z selektywnym wytrawianiem.

Fundacja do walki z nowotworem jamy ustnej Z uśmiechem przez życie. serdecznie zaprasza. Arena CEDE 2012 20-22.09.2012

Fundacja do walki z nowotworem jamy ustnej Z uśmiechem przez życie. serdecznie zaprasza. Arena CEDE 2012 20-22.09.2012 Fundacja do walki z nowotworem jamy ustnej Z uśmiechem przez życie serdecznie zaprasza Arena CEDE 2012 20-22.09.2012 W programie: Czwartek 20.09 10:30 11:00 Przygotowanie gabinetu do procedur higienicznych.pokaz

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁORGANIZATOR TARGI W KRAKOWIE SP. Z O.O.

WSPÓŁORGANIZATOR TARGI W KRAKOWIE SP. Z O.O. WSPÓŁORGANIZATOR TARGI W KRAKOWIE SP. Z O.O. prof. (NYU) dr Ady Palti (Niemcy) prof. dr Hubertus Nentwig (Niemcy) prof. dr Joachim Zöller (Niemcy) prof. dr Marcel Wainwright (Niemcy) prof. dr Gilberto

Bardziej szczegółowo

kompozyt-expo www.kompozyty.krakow.pl Kraków,05-06 paêdziernika 2016 7. Mi dzynarodowe Targi Materiałów,Technologii i Wyrobów Kompozytowych

kompozyt-expo www.kompozyty.krakow.pl Kraków,05-06 paêdziernika 2016 7. Mi dzynarodowe Targi Materiałów,Technologii i Wyrobów Kompozytowych kompozyt-expo 7. Mi dzynarodowe Targi Materiałów,Technologii i Wyrobów Kompozytowych Kraków,05-06 paêdziernika 2016 www.kompozyty.krakow.pl Najwa niejsze wydarzenie w bran y Mi dzynarodowe Targi Materiałów,

Bardziej szczegółowo

KRAKDENT. Mi dzynarodowetargi Stomatologiczne w Krakowie. www.krakdent.pl

KRAKDENT. Mi dzynarodowetargi Stomatologiczne w Krakowie. www.krakdent.pl Mi dzynarodowetargi Stomatologiczne w Krakowie www.krakdent.pl EXPO Kraków Mi dzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe Targi w Krakowie doêwiadczenie i rzetelnoêç Targi w Krakowie Sp. z o.o., obecne od blisko

Bardziej szczegółowo

zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM 29-30 maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego

zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM 29-30 maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego Poznań 2010 zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM 29-30 maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego IMPLACORE Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 190 Poznań tel. 061 6630785, fax: 061 6630783,

Bardziej szczegółowo

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53 O MNIE Nazywam się Jacek Popiński. Jestem lekarzem dentystą, absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Uzyskałem I i II stopień specjalizacji w dziedzinie chirurgia stomatologiczna (kolejno w 1995

Bardziej szczegółowo

zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego

zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego Poznań 2010 zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM 29-30 maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego IMPLACORE Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 190 Poznań tel. 061 6630785, fax: 061 6630783,

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842 STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ESTETYCZNA ENDODONCJA STOMATOLOGIA DZIECIĘCA PROTETYKA PERIODONTOLOGIA PROFILAKTYKA I HIGIENA ORTODONCJA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA RTG CHIRURGIA SZCZĘKOWO TWARZOWA

Bardziej szczegółowo

ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE

ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE 2016 CENNIK ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE MARIA MATLOK SZANOWNY PACJENCIE Proszę zwrócić uwagę, że cennik jest informacją ogólną, nie uwzględniającą specyfikacji każdego przypadku.

Bardziej szczegółowo

o d m i k r o d o makro OD MIKRO DO MAKRO zaburzeń estetyki i funkcji kwietnia 2017 r.

o d m i k r o d o makro OD MIKRO DO MAKRO zaburzeń estetyki i funkcji kwietnia 2017 r. o d m i k r o d o makro OD MIKRO DO MAKRO zaburzeń estetyki i funkcji 20 22 kwietnia 2017 r. VII Edycja Forum Praktyków Kraków. Absolutny TOP wykładowców: najwi ksze Êwiatowe nazwiska Zweryfikowane praktykà

Bardziej szczegółowo

Stomatologia zachowawcza

Stomatologia zachowawcza Stomatologia zachowawcza Przegląd bez pisemnego planu leczenia bezpłatny Przegląd z pisemnym planem leczenia Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 5 50 zł Porada 50 zł Wydanie orzeczenia lekarskiego do

Bardziej szczegółowo

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Profilaktyka Przegląd stomatologiczny Instruktaż higieny jamy ustnej Usunięcie kamienia nazębnego /scaling/ (łuk górny i dolny) Higienizacja /scaling,

Bardziej szczegółowo

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej

Bardziej szczegółowo

Protetyka i implantologia

Protetyka i implantologia Protetyka to dział stomatologii zajmujący się przywracaniem prawidłowej funkcji żucia i mowy, estetyki naturalnego uśmiechu i rysów twarzy, dzięki uzupełnianiu braków w uzębieniu. Braki zębowe są nie tylko

Bardziej szczegółowo

Cennik. Stomatologia zachowawcza. gratis gratis 10zł 70-120 zł 250 zł 40-70 zł 50 zł 10 zł 100 zł 450 zł od 400 zł 100 zł 50 zł 600 zł 50zł zł/1ząb

Cennik. Stomatologia zachowawcza. gratis gratis 10zł 70-120 zł 250 zł 40-70 zł 50 zł 10 zł 100 zł 450 zł od 400 zł 100 zł 50 zł 600 zł 50zł zł/1ząb Cennik Stomatologia zachowawcza Porada lekarska i wizyta adaptacyjna Przegląd dla stałych pacjentów Znieczulenie miejscowe Wypełnienie światloutwardzalne (w zależności od wielkości ubytku) Odbudowa zęba

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ DOBRY PAŃSTWU. Program spotkania. - Ankiety CEDE 2012

DZIEŃ DOBRY PAŃSTWU. Program spotkania. - Ankiety CEDE 2012 DZIEŃ DOBRY PAŃSTWU Program spotkania 11,00 11,30 Zapraszamy na wycieczkę po pawilonie nr 15 11,40 12,00 Pan Prezes Przemysław Trawa CO W MIEJSCE PAWILONU 8A? 12,00 12,45 Prof. Henryk Mruk SKUTECZNY UDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Praca w zespole stomatologicznym. Zespół stomatologiczny. ...aktywny udział asysty oszczędza do 40% czasu zabiegu... PRACA W ZESPOLE STOMATOLOGICZNYM

Praca w zespole stomatologicznym. Zespół stomatologiczny. ...aktywny udział asysty oszczędza do 40% czasu zabiegu... PRACA W ZESPOLE STOMATOLOGICZNYM ...aktywny udział asysty oszczędza do 40% czasu zabiegu... PRACA W ZESPOLE STOMATOLOGICZNYM Monika Łukomska Szymańska ( Dzieniakowski, Biskupski, Mazur ) Praca w zespole stomatologicznym Skład zespołu

Bardziej szczegółowo

targi rozwiàzaƒ i technologii mobilnych 27-28 maja Kraków www.mobile-it.com.pl targi

targi rozwiàzaƒ i technologii mobilnych 27-28 maja Kraków www.mobile-it.com.pl targi targi rozwiàzaƒ i technologii mobilnych 27-28 maja 2014 Kraków www.mobile-it.com.pl targi W dniach 27-28 maja 2014r. w Krakowie odb dzie si premierowa edycja Targów Rozwiàzaƒ i Technologii Mobilnych Mobile-IT,

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna radiologia i znieczulenia komputerowe 8A.1E. Pantomograf Cefalostat Tomograf CBCT. Aparaty punktowe. Radiografia cyfrowa

Nowoczesna radiologia i znieczulenia komputerowe 8A.1E. Pantomograf Cefalostat Tomograf CBCT. Aparaty punktowe. Radiografia cyfrowa Pantomograf Cefalostat Tomograf CBCT stoisko 8A.1E Aparaty punktowe Radiografia cyfrowa Skaner płytek fosforowych Nowoczesne znieczulenie komputerowe Nowoczesna radiologia i znieczulenia komputerowe Leader

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność cywilna lekarza stomatologa. Jak odpowiednio postępować z pacjentem i jak zabezpieczyć się przed jego roszczeniami

Odpowiedzialność cywilna lekarza stomatologa. Jak odpowiednio postępować z pacjentem i jak zabezpieczyć się przed jego roszczeniami LP LOKALIZACJA WYKŁADOWCA TEMAT WYKŁADU 1 ŁÓDŹ Sesja dla lekarzy stomatologów: lek. stom. Marcin Aluchna mgr Agnieszka Królczyk 2 KATOWICE Sesja dla lekarzy stomatologów: lek. stom. Magdalena Kukurba mgr

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Badanie stomatologiczne Wypełnienie zęba ze znieczuleniem Wypełnienie MOD Ubytek klinowy przydziąsłowy Wypełnienie tymczasowe Rekonstrukcja zęba po endodoncji Znieczulenie komputerowe

Bardziej szczegółowo

Cennik. 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie

Cennik. 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej)

Bardziej szczegółowo

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych!

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Oferta dla partnerów biznesowych Historia Jesteśmy rodzicami i często szukamy sposobu na zorganizowanie czasu naszym dzieciom. Zauważyliśmy, że znalezienie

Bardziej szczegółowo

DUDA CLINIC COLLEGE OF DENTAL MEDICINE REGULAMIN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO CURRICULUM IMPLANTOLOGII MAŁOINWAZYJNEJ (CIM TI)

DUDA CLINIC COLLEGE OF DENTAL MEDICINE REGULAMIN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO CURRICULUM IMPLANTOLOGII MAŁOINWAZYJNEJ (CIM TI) DUDA CLINIC COLLEGE OF DENTAL MEDICINE REGULAMIN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO CURRICULUM IMPLANTOLOGII MAŁOINWAZYJNEJ (CIM TI) ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Definicja i dostępność szkolenia. Curriculum Implantologii

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Stomatologia zachowawcza. Endodoncja. Higiena i Profilaktyka. Ortodoncja. Protetyka. Periodontologia. Chirurgia.

Spis treści. Stomatologia zachowawcza. Endodoncja. Higiena i Profilaktyka. Ortodoncja. Protetyka. Periodontologia. Chirurgia. Cennik usług 2 Spis treści Stomatologia zachowawcza Endodoncja Higiena i Profilaktyka Ortodoncja Protetyka Periodontologia Chirurgia Implantologia 5 7 7 9 12 15 17 18 3 4 Stomatologia zachowawcza 1. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Badanie: Badanie stomatologiczne

Badanie: Badanie stomatologiczne Badanie: Badanie stomatologiczne Lek.dent. Katarzyna Zawadzka Gabinet stomatologiczny Gratis Konsultacja protetyczna (wliczona w cenę leczenia) Konsultacja implantologiczna (wliczona w cenę leczenia) 100

Bardziej szczegółowo

A.1 Spis treêci. Cz Êç A Informacje dla u ytkownika

A.1 Spis treêci. Cz Êç A Informacje dla u ytkownika Cz Êç A Informacje dla u ytkownika A Informacje dla u ytkownika A.2 S owo wst pne A.2.1 Wst p dla stomatologa A.2.2 Wst p dla pacjenta A.3 Informacja o autorach B Zdrowy narzàd ucia B.1 Spis treêci B.2

Bardziej szczegółowo

karta na zdrowie! prywatne ubezpieczenie zdrowotne

karta na zdrowie! prywatne ubezpieczenie zdrowotne karta na zdrowie! prywatne ubezpieczenie zdrowotne o nas Towarzystwo Ubezpieczeƒ INTER Polska jesteêmy ekspertami w dziedzinie ubezpieczeƒ medycznych i twórcami prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego Vision.

Bardziej szczegółowo

PRESSPACK. Dr B A R O N. Dr Baron Centrum Stomatologii Estetycznej ul. Kościuszki 30/2, 45-062 Opole tel.: 77 453 65 90 mail: rejestracja@drbaron.

PRESSPACK. Dr B A R O N. Dr Baron Centrum Stomatologii Estetycznej ul. Kościuszki 30/2, 45-062 Opole tel.: 77 453 65 90 mail: rejestracja@drbaron. Dr B A R O N CENTRUM ST OMA T O L OGII ESTET Y CZN E J PRESSPACK Dr Baron Centrum Stomatologii Estetycznej ul. Kościuszki 30/2, 45-062 Opole tel.: 77 453 65 90 mail: rejestracja@drbaron.pl www.drbaron.pl

Bardziej szczegółowo

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje du o wi cej ni obraz 3 Innowacje Obraz, który trwa Po raz pierwszy jeden produkt àczy w sobie wszystkie urzàdzenia projekcyjne niezb dne w sali konferencyjnej. 3M Wall Display tworzy zupe nie nowà kategori

Bardziej szczegółowo

Cennik na dzień 26.02.2016r. KORONY Konsultacja protetyczna Korona lana licowana ceramiką 700,00 zł. Inlay/onlay kompozytowy

Cennik na dzień 26.02.2016r. KORONY Konsultacja protetyczna Korona lana licowana ceramiką 700,00 zł. Inlay/onlay kompozytowy Cennik na dzień 26.02.2016r. KORONY Konsultacja protetyczna Korona lana licowana ceramiką 700,00 zł Korona cyrkonowa 1 300,00 zł Korona pełnoceramiczna 2 000,00 zł Korona tymczasowa 70zł + cementowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do pierwszego wydania. Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze stomatologii estetycznej 3 Ruszajcie w drogę - ku przyszłości!

Przedmowa do pierwszego wydania. Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze stomatologii estetycznej 3 Ruszajcie w drogę - ku przyszłości! Spis treści Przsdi^owd «\/ Przedmowa do pierwszego wydania Przedmowa do wydania polskiego Adresy a VII V VIII Skróty * ** * IX Rozpoczęła się nowa epoka Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze

Bardziej szczegółowo

labrida bioclean Szczoteczka została opracowana przez ekspertów klinicznych w norweskiej firmie Labrida AS, która powstała w 2012 roku.

labrida bioclean Szczoteczka została opracowana przez ekspertów klinicznych w norweskiej firmie Labrida AS, która powstała w 2012 roku. labrida bioclean CHIRURGIA I IMPLANTOLOGIA Antybakteryjna szczoteczka Labrida BioClean to nowatorskie narzędzie, które skraca czas leczenia i pomaga w delikatnym oraz skutecznym czyszczeniu mechanicznym

Bardziej szczegółowo

JakoÊç na wy àcznoêç.

JakoÊç na wy àcznoêç. . Kàtnice, prostnice, turbiny. JakoÊç na wy àcznoêç. Ekstra klasa dla prawdziwych mistrzów i ekspertów. W promocyjnej cenie tylko do 31 Marca 2010. Made in Germany Trwa oêç w konkurencyjnej cenie! Made

Bardziej szczegółowo

Promocje. jesienne 01.09-15.12.2011. nowość. Evetric. Światłoutwardzalny, nanohybrydowy, uniwersalny materiał złożony

Promocje. jesienne 01.09-15.12.2011. nowość. Evetric. Światłoutwardzalny, nanohybrydowy, uniwersalny materiał złożony Promocje jesienne 01.09-15.12.2011 Evetric Światłoutwardzalny, nanohybrydowy, uniwersalny materiał złożony Zestaw Evetric 8 x 3,5g (A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, T, A3.5 Dentin, kolornik) nowość Cena: 650

Bardziej szczegółowo

interaktywne INTERAKTYWNE SPOTKANIA STOMATOLOGICZNE wiosna 2010 Bia³ystok Olsztyn Dr Jerzy Pytko WIEDZA KONSULTACJE PRAKTYKA Nowa formu³a spotkañ

interaktywne INTERAKTYWNE SPOTKANIA STOMATOLOGICZNE wiosna 2010 Bia³ystok Olsztyn Dr Jerzy Pytko WIEDZA KONSULTACJE PRAKTYKA Nowa formu³a spotkañ Dr Jerzy Pytko WIEDZA KONSULTACJE PRAKTYKA SPOTKANIA INTERAKTYWNE STOMATOLOGICZNE Nowa formu³a spotkañ wiosna 2010 Bia³ystok Olsztyn INTERAKTYWNE SPOTKANIA STOMATOLOGICZNE Z ZAKRESU PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

ZNIECZULENIE WYPEŁNIENIE WYPEŁNIENIE MOD - odbudowa trójpowierzchniowa

ZNIECZULENIE WYPEŁNIENIE WYPEŁNIENIE MOD - odbudowa trójpowierzchniowa PROFILAKTYKA BADANIE JAMY USTNEJ, WIZYTA ADAPTACYJNA, WIZYTA KONTROLNA USUNIĘCIE KAMIENIA NAZĘBNEGO (SCALING - jedna wizyta) USUNIĘCIE OSADU NAZĘBNEGO (PIASKOWANIE - jedna wizyta) LAKOWANIE BRUZD (cena

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Przegląd - bezpłatny Porada stomatologiczna + wypisanie recepty - 50 zł Konsultacja lekarska z ustaleniem planu leczenia stomatologicznego i wykonaniem pantomogramu - 150 zł Znieczulenie

Bardziej szczegółowo

Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu

Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu TAJEMNICA PIĘKNEGO UŚMIECHU Uśmiech jest ważny w wyrażaniu uczuć oraz świadczy o naszej osobowości. Dla poczucia pewności siebie istotne jest utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Zyskaj podwójnie - kup i odbierz GRATIS. Skaler SONICflex 2008 L + hak nr 5, 6, 7. zarejestruj zakup w Kavo. odbierz.

Zyskaj podwójnie - kup i odbierz GRATIS. Skaler SONICflex 2008 L + hak nr 5, 6, 7. zarejestruj zakup w Kavo. odbierz. Zyskaj podwójnie - kup i odbierz GRATIS Quattrocare PLUS Skaler SONICflex 2008 L + hak nr 5, 6, 7 do czyszczenia i pielęgnacji instrumentów powietrzny na szybkozłączkę, ze światłem do profilaktyki Piaskarka

Bardziej szczegółowo

1. OPIS PROBLEMU ZDROWOTNEGO.

1. OPIS PROBLEMU ZDROWOTNEGO. I. Program profilaktyki próchnicy u dzieci realizowany w ramach zadań priorytetowych Dzielnic z zakresu ochrony zdrowia na terenie Dzielnicy VI Miasta Krakowa ` 1. OPIS PROBLEMU ZDROWOTNEGO. Choroba próchnicowa

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe.

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe. TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk pracy i fantomów. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne.

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Praca z wykorzystaniem lup stomatologicznych 6 godz. PROGRAM:

Warsztaty Praca z wykorzystaniem lup stomatologicznych 6 godz. PROGRAM: PROGRAMY ZAJĘĆ dla studentów IV i V roku Kierunku Lekarsko - Dentystycznego w ramach projektu pn. COMPETENTIA - Podniesienie kompetencji studentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Zajęcia,

Bardziej szczegółowo

Ryzyko próchnicy? Nadwrażliwość zębów? Choroby dziąseł? Profilaktyka u dzieci. Co może dać Ci profilaktyczne dbanie o zęby?

Ryzyko próchnicy? Nadwrażliwość zębów? Choroby dziąseł? Profilaktyka u dzieci. Co może dać Ci profilaktyczne dbanie o zęby? 3M ESPE Skuteczna ochrona jamy ustnej Ryzyko próchnicy? Choroby dziąseł? Nadwrażliwość zębów? Profilaktyka u dzieci Co może dać Ci profilaktyczne dbanie o zęby? Drogi Pacjencie, Czy odczuwasz ból podczas

Bardziej szczegółowo

VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa SALMED - LABORATORIUM 2012

VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa SALMED - LABORATORIUM 2012 VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa SALMED - LABORATORIUM 2012 Medyczne laboratorium diagnostyczne w systemie opieki zdrowotnej stan aktualny i perspektywy rozwoju ZAPROSZENIE 14-15 marca 2012 Poznań Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

WYDARZENIA 8 KONGRES PSI SPRAWOZDANIE

WYDARZENIA 8 KONGRES PSI SPRAWOZDANIE WYDARZENIA 8 KONGRES PSI SPRAWOZDANIE 9 warsztatów, Podium Główne, Podium Aktywnych Implantologów, 138 uczestników oraz 22 wykładowców oraz zaproszeni goście, 31 wystawców, 21 uzyskanych umiejętności implantologicznych,

Bardziej szczegółowo

POLSKI. Stomatologiczne aparaty rentgenowskie

POLSKI. Stomatologiczne aparaty rentgenowskie POLSKI Stomatologiczne aparaty rentgenowskie Panoramiczne standardowe Podwójne boczne stawów TMJ Wszechstronny panoramiczny aparat RTG Planmeca ProOne Przekroje poprzeczne Najnowszy, w pełni cyfrowy aparat

Bardziej szczegółowo

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna Cennik usług Protetyka stomatologiczna Przegląd jamy ustnej Konsultacje specjalistyczne Proteza akrylowa całkowita Proteza częściowa (4-8 zębów) Mikro proteza (1-3 zębów) Proteza szkieletowa Proteza szkieletowa

Bardziej szczegółowo

NAJNOWOCZEŚNIEJSZY SKANER WEWNĄTRZUSTNY NA RYNKU

NAJNOWOCZEŚNIEJSZY SKANER WEWNĄTRZUSTNY NA RYNKU Szybkie skanowanie i trójwymiarowa wizualizacja w czasie rzeczywistym Przechwycenie danych do stworzenia dokładnego modelu połowy łuku zębowego zabiera zaledwie 25 sekund, model całego łuku do 2 minut.

Bardziej szczegółowo

Premiery. i wielkie promocje CEDE 2011

Premiery. i wielkie promocje CEDE 2011 Premiery i wielkie promocje CEDE 2011 UNIT PRIMUS 1058 Gotowy do pracy: System wody destylowanej Podstawa tacki z tackami Normal - tylko do wersji S Lampa halogenowa KaVoLUX 1410 B Strzykawka 3-F OD STRONY

Bardziej szczegółowo

Hotel Mercure Kasprowy, Szymaszkowa, 34 500 Zakopane

Hotel Mercure Kasprowy, Szymaszkowa, 34 500 Zakopane INFORMACJE OGÓLNE III Konferencja Naukowo Szkoleniowa CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO U DZIECI PROBLEMY DIAGNOSTYKI I TERAPII Hotel Mercure Kasprowy, Zakopane 15 16 marca 2013 MIEJSCE OBRAD Hotel Mercure Kasprowy,

Bardziej szczegółowo

INNOFORM. Mi dzynarodowetargi Kooperacyjne Przemysłu Narz dziowo-przetwórczego 25-27kwietnia 2017, Bydgoszcz. www.innoform.pl

INNOFORM. Mi dzynarodowetargi Kooperacyjne Przemysłu Narz dziowo-przetwórczego 25-27kwietnia 2017, Bydgoszcz. www.innoform.pl INNOFORM Mi dzynarodowetargi Kooperacyjne Przemysłu Narz dziowo-przetwórczego 25-27kwietnia 2017, Bydgoszcz www.innoform.pl DoÊwiadczeni ORGANIZATORZY Bydgoski Klaster Przemysłowy oraz Targi w Krakowie

Bardziej szczegółowo

ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE

ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE 2017 CENNIK ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE MARIA MATLOK SZANOWNY PACJENCIE Proszę zwrócić uwagę, że cennik jest informacją ogólną, nie uwzględniającą specyfikacji każdego przypadku.

Bardziej szczegółowo

SMART M PRO LASER DIODOWY W CODZIENNEJ PRAKTYCE

SMART M PRO LASER DIODOWY W CODZIENNEJ PRAKTYCE SMART M PRO LASER DIODOWY W CODZIENNEJ PRAKTYCE SZKOLENIE LASEROWE 23 LISTOPADA 2017, KRAKÓW Zapraszamy do udziału w szkoleniu ze światowej sławy ekspertem w dziedzinie Stomatologii Laserowej Prof. Giovanni

Bardziej szczegółowo

8 osób na 10 cierpi na choroby przyzębia!

8 osób na 10 cierpi na choroby przyzębia! 8 osób na 10 cierpi na choroby przyzębia! Wiemy jak Państwu pomóc Jesteśmy po to, aby Państwu doradzić! Czym jest zapalenie przyzębia (periodontitis)? Przyzębie to zespół tkanek otaczających ząb i utrzymujących

Bardziej szczegółowo

2015-07-01 CENNIK. Przegląd stomatologiczny. Konsultacja lekarska. Wizyta adaptacyjna dziecka. Maseczka do podtlenku azotu

2015-07-01 CENNIK. Przegląd stomatologiczny. Konsultacja lekarska. Wizyta adaptacyjna dziecka. Maseczka do podtlenku azotu 2015-07-01 CENNIK Przegląd stomatologiczny Konsultacja lekarska Wizyta adaptacyjna dziecka Rtg zęba Podtlenek azotu Maseczka do podtlenku azotu Szyna NTi GRATIS 30 zł 120 zł / ½ godz. 4 PROFILAKTYKA I

Bardziej szczegółowo

C U K I E R N I A. K-2 02-201 Warszawa, ul. Opaczewska 85 (róg ul. Kurhan) tel.: 0-22 846 15 74, 846 39 96 fax: 0-22 846 25 34 e-mail: k-2@k-2.com.

C U K I E R N I A. K-2 02-201 Warszawa, ul. Opaczewska 85 (róg ul. Kurhan) tel.: 0-22 846 15 74, 846 39 96 fax: 0-22 846 25 34 e-mail: k-2@k-2.com. C U K I E R N I A ZAAWANSOWANE CH ODZENIE I MRO ENIE HI-TECH Od wielu lat, IRINOX jest g³ównym partnerem dla Profesjonalnych Cukierników, tworz¹c i produkuj¹c systemy ch³odzenia i mro enia uderzeniowego.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2667/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-09-16

ZARZĄDZENIE NR 2667/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-09-16 ZARZĄDZENIE NR 2667/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-09-16 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1112/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej

Bardziej szczegółowo

COLUMBIA UNIVERSITY COLLEGE OF DENTAL MEDICINE & DUDA CLINIC COLLEGE OF DENTAL MEDICINE

COLUMBIA UNIVERSITY COLLEGE OF DENTAL MEDICINE & DUDA CLINIC COLLEGE OF DENTAL MEDICINE COLUMBIA UNIVERSITY COLLEGE OF DENTAL MEDICINE & DUDA CLINIC COLLEGE OF DENTAL MEDICINE REGULAMIN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO CONTINNUM PERIO - IMPLANTOLOGII (2+2+4) ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Definicja i dostępność

Bardziej szczegółowo

CENNIK MATERNIAK. Prywatny Gabinet Stomatologiczny

CENNIK MATERNIAK. Prywatny Gabinet Stomatologiczny CENNIK MATERNIAK Prywatny Gabinet Stomatologiczny 2017 RENTGENODIAGNOSTYKA RTG punktowe RTG pantomograficzne Tomografia CBCT 1 łuk Tomografia CBCT 2 łuki Tomografia CBCT mikro 100 30 80 200 350 150 PROFILAKTYKA

Bardziej szczegółowo

Piaskowanie (wybielanie abrazyjne) duże. Scaling+piaskowanie+polerowanie (duże) Lakowanie bruzd (cena za 1 ząb) Lakierowanie (cena za 1 łuk)

Piaskowanie (wybielanie abrazyjne) duże. Scaling+piaskowanie+polerowanie (duże) Lakowanie bruzd (cena za 1 ząb) Lakierowanie (cena za 1 łuk) Badanie jamy ustnej, konsultacja, przygotowanie planu leczenia i wycena, wizyta adaptacyjna, wizyta kontrolna Usunięcie kamienia nazębnego (skaling - mały) Usunięcie kamienia nazębnego (skaling - duży)

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Stomatologia. Chirurgia szczękowa

Stomatologia. Chirurgia szczękowa WU Stomatologia. Chirurgia szczękowa WU 1-49 Wydawnictwa informacyjne i ogólne WU 50-95 Etyka. Praktyka zawodowa i personel. Dokumentacja WU 100-113.7 Anatomia. Fizjologia. Higiena WU 140-166 Choroby.

Bardziej szczegółowo

Agenda konferencji. PPPortal.pl Ul. Rolna 14 40-555 Katowice tel. 32 203 20 53 w.32, tel. kom. 502 459 334, e-mail: forum@ppportal.

Agenda konferencji. PPPortal.pl Ul. Rolna 14 40-555 Katowice tel. 32 203 20 53 w.32, tel. kom. 502 459 334, e-mail: forum@ppportal. Agenda konferencji I OGÓLNOPOLSKIE FORUM Dotychczasowe osiągnięcia, a przyszłość PPP w Polsce, składać się będzie z trzech części dwóch prelekcyjnych obejmujących łącznie 8 wystąpień oraz dyskusji panelowej,

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Stomatologia zachowawcza- zajmuje się metodami zachowania naturalnych właściwości zębów, które zostały utracone na skutek działania bodźców zewnętrznych. Najgroźniejszym z nich

Bardziej szczegółowo

Zakres i rodzaj świadczeń stomatologicznych oraz warunki realizacji świadczeń

Zakres i rodzaj świadczeń stomatologicznych oraz warunki realizacji świadczeń w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatorów programu profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów uczęszczających do placówek oświatowo-wychowawczych

Bardziej szczegółowo

TOMOGRAF CS 8100 SC 3D TWOJA PRAKTYKA ZASŁUGUJE NA NAJWYŻSZY POZIOM ODKRYJ WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI OBRAZOWANIA DZIĘKI WSZECHSTRONNEMU URZĄDZENIU 4-IN-1

TOMOGRAF CS 8100 SC 3D TWOJA PRAKTYKA ZASŁUGUJE NA NAJWYŻSZY POZIOM ODKRYJ WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI OBRAZOWANIA DZIĘKI WSZECHSTRONNEMU URZĄDZENIU 4-IN-1 TOMOGRAF CS 8100 SC 3D TWOJA PRAKTYKA ZASŁUGUJE NA NAJWYŻSZY POZIOM ODKRYJ WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI OBRAZOWANIA DZIĘKI WSZECHSTRONNEMU URZĄDZENIU 4-IN-1 MILOWY KROK W STOMATOLOGII CYFROWEJ Od dziś jedno z najdoskonalszych

Bardziej szczegółowo

Cennik Kordent ZNIECZULENIA PROFILAKTYKA

Cennik Kordent ZNIECZULENIA PROFILAKTYKA Cennik Kordent ZNIECZULENIA Znieczulenie metodą klasyczną.... bezpłatne Znieczulenie komputerowe The Wand Plus...35 zł Sedacja gazem wziewnym/rozweselającym...50-150 zł (max. 1,5 godziny leczenia) Maseczka

Bardziej szczegółowo

TRIOS Wewnątrzustne wyciski cyfrowe

TRIOS Wewnątrzustne wyciski cyfrowe TRIOS Wewnątrzustne wyciski cyfrowe 5 powodów, dla których warto wybrać TRIOS TRIOS to coś więcej niż wycisk Najbardziej zaawansowana technologia skanowania Elastyczna konfiguracja urządzenia Najszerszy

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy KONGRES: LECZENIE ZESPOŁOWE W IMPLANTOLOGII. Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia

Zapraszamy KONGRES: LECZENIE ZESPOŁOWE W IMPLANTOLOGII. Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia Zapraszamy KONGRES: LECZENIE ZESPOŁOWE W IMPLANTOLOGII Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia 1-2 Czerwiec 2012 Hotel Sofitel Wrocław ul. Św. Mikołaja 67 temat kongresu: motto przewodnie: LECZENIE ZESPOŁOWE

Bardziej szczegółowo

PROMOCJE jesień - zima 2012

PROMOCJE jesień - zima 2012 PROMOCJE IPS Empress Direct 3 x 3g + IPS Empress Direct 1 x 3g GRATIS!* IPS Empress Direct Światłoutwardzalny, nanohybrydowy materiał złożony o wyjątkowej estetyce. Dostępny jest w 32 kolorach o pięciu

Bardziej szczegółowo

Edycja geometrii w Solid Edge ST

Edycja geometrii w Solid Edge ST Edycja geometrii w Solid Edge ST Artykuł pt.: " Czym jest Technologia Synchroniczna a czym nie jest?" zwracał kilkukrotnie uwagę na fakt, że nie należy mylić pojęć modelowania bezpośredniego i edycji bezpośredniej.

Bardziej szczegółowo

Sympozjum naukowe 2012

Sympozjum naukowe 2012 Z A P R O S Z E N I E Sympozjum naukowe 2012 Szanowni Państwo! Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z.o.o. w Konstancinie jest ośrodkiem specjalizującym się w rehabilitacji neurologicznej i schorzeń

Bardziej szczegółowo

Informacje dla pacjenta. Piękny uśmiech przez całe życie.

Informacje dla pacjenta. Piękny uśmiech przez całe życie. Informacje dla pacjenta Piękny uśmiech przez całe życie. Nowoczesna profilaktyka. Piękny uśmiech przez całe życie. Profesjonalne czyszczenie zębów. Wystarczy wygodnie usiąść. Teraz możesz się szeroko uśmiechać.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta

Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta 1 Dostarczone przez Janssen Healthcare Innovation (Szczegóły na tylnej stronie okładki). Str 01 Czym zajmuje się program Care4Today? Program Care4Today został stworzony

Bardziej szczegółowo

Konsultant Krajowy w Dziedzinie Periodontologii Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawski Uniwersytet Medyczny

Konsultant Krajowy w Dziedzinie Periodontologii Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawski Uniwersytet Medyczny Konsultant Krajowy w Dziedzinie Periodontologii Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa sluzowki@wum.edu.pl ul. Miodowa 18, 00-246 tel/fax: (22) 502-20-36; e-mail:

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczeń stomatologicznych

Cennik świadczeń stomatologicznych Cennik świadczeń stomatologicznych STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA L.p. Cena jednostkowa brutto 1. Badanie stomatologiczne 0 2. Badanie z pisemnym planem leczenia/analizą zdjęć rtg 50,00 3. Konsultacja i wystawienie

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji. Nazwa zakresu: Dodatkowe warunki realizacji świadczeń zgodnie z rozporządzeniem MZ. świadczeń. świadczeń. L.p.

Warunki realizacji. Nazwa zakresu: Dodatkowe warunki realizacji świadczeń zgodnie z rozporządzeniem MZ. świadczeń. świadczeń. L.p. Załącznik nr 3a Wymagania dla świadczeniodawców oraz warunki i zasady udzielania ogólnostomatologiczne Kod zakresu: 07.0000.8.0 Kod resortowy dziedziny medycznej: 76, 77 Dodatkowe warunki zgodnie z rozporządzeniem.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 40 Poz. 1462. Wykaz świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży oraz warunki ich realizacji. Klasyfikacji

Dziennik Ustaw 40 Poz. 1462. Wykaz świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży oraz warunki ich realizacji. Klasyfikacji Dziennik Ustaw 40 Poz. 1462 Załącznik nr 6 Wykaz świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży oraz warunki ich realizacji Wykaz świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży Tabela nr 1 Kod świadczenia według

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do sklepu Producent: Waterpik 419,00 zł 369,00 zł Waga: 1.1kg. Kod QR: Irygator WP-100E ULTRA:

Zapraszamy do sklepu  Producent: Waterpik 419,00 zł 369,00 zł Waga: 1.1kg. Kod QR: Irygator WP-100E ULTRA: HAPPYDENTAL Rafał Rogula ul. Bajana 39b/a 54-29 Wrocław, PL NIP 949-89-63-28 info@happydental.pl Tel. 7-349-77-90/9 Zapraszamy do sklepu www.happydental.pl WATERPIK WP-00E2 ULTRA - stacjonarny irygator

Bardziej szczegółowo

II Konferencję Postępy w kardiologii

II Konferencję Postępy w kardiologii II Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Fundacja Dar Serca i Fundacja dla Kardiologii zaprasza na II Konferencję Postępy w kardiologii Nowoczesna diagnostyka kardiologiczna

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POBIERANIA WYCISKU ENCODE

SYSTEM POBIERANIA WYCISKU ENCODE SYSTEM POBIERANIA WYCISKU ENCODE Osiągnięcie precyzyjnej estetyki i zwiększenie wydajności przy wykorzystaniu systemu pobierania wycisku ROZWIĄZANIA Z CYRKONU I TYTANU NA PLATFORMY PROTETYCZNE OD 3,4 DO

Bardziej szczegółowo

CENNIK US UG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK US UG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK US UG STOMATOLOGICZNYCH M-DENT CENTRUM STOMATOLOGICZNE 50-325 WROC AW, UL. PESTALOZZIEGO 9 PRZYCHODNIA CZYNNA PON.-PT. 8.00-20.00 REJESTRACJA TELEFONICZNA 071 321 73 77 PROFILAKTYKA Usuniêcie kamienia

Bardziej szczegółowo

KURSY PRAKTYCZNE DLA LEKARZY i ASYSTENTEK IMPLANTOLOGIA - PROTETYKA - CHIRURGIA

KURSY PRAKTYCZNE DLA LEKARZY i ASYSTENTEK IMPLANTOLOGIA - PROTETYKA - CHIRURGIA KURSY PRAKTYCZNE DLA LEKARZY i ASYSTENTEK IMPLANTOLOGIA - PROTETYKA - CHIRURGIA Klinika CEOC jest ukoronowaniem naszej dotychczasowej drogi zawodowej, a zarazem ekscytującym początkiem nowego jej etapu;

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy dla gabinetów stomatologicznych

Oferta współpracy dla gabinetów stomatologicznych akademia aquafresh ogólnopolski program edukacji zdrowotnej dla przedszkolaków Oferta współpracy dla gabinetów stomatologicznych www.akademia-aquafresh.pl AKADEMIA AQUAFRESH Akademia Aquafresh to Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PRODUKCJI METALOWYCH KORON I MOSTÓW WYKONYWANYCH W TECHNOLOGII RAPID PROTOTYPING

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PRODUKCJI METALOWYCH KORON I MOSTÓW WYKONYWANYCH W TECHNOLOGII RAPID PROTOTYPING Strona 1 z 5 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PRODUKCJI METALOWYCH KORON I MOSTÓW WYKONYWANYCH W TECHNOLOGII RAPID PROTOTYPING Projekt współfinansowany przez Unię Europejska z

Bardziej szczegółowo

Małoinwazyjne opracowanie kanałów przy użyciu jednopilnikowego systemu. z jednoczesną irygacją

Małoinwazyjne opracowanie kanałów przy użyciu jednopilnikowego systemu. z jednoczesną irygacją Małoinwazyjne opracowanie kanałów przy użyciu jednopilnikowego systemu z jednoczesną irygacją Harmonogram szkoleń 2013 r. www.e-dental.pl HARMONOGRAM SZKOLEŃ Termin szkolenia Wykładowca Miejsce 26.01.2013

Bardziej szczegółowo

Większy zysk. Większa kontrola. Więcej zadowolonych pacjentów.

Większy zysk. Większa kontrola. Więcej zadowolonych pacjentów. Większy zysk. Większa kontrola. Więcej zadowolonych pacjentów. Dzięki Accusmile teraz wszyscy profesjonaliści zaczną się uśmiechać. von FORESTADENT Accusmile to nowe aparaty typu Aligner, które sam możesz

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BADANIA WSTĘPNE 0 zł WIZYTA KONTROLNA 0 zł WIZYTA ADAPTACYJNA DZIECKA 0 zł RTG ZĘBA 25 zł ZDJĘCIE PANTOMOGRAFICZNE 80zl ZDJĘCIE CEFALOMETRYCZNE 80 zł TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

Bardziej szczegółowo

Aby dbaç o z by Twojego dziecka

Aby dbaç o z by Twojego dziecka Dzieci rosnà i dlatego Mamy szczotk dla ka dego! Sà ró ne okresy w yciu dziecka. Na szcz Êcie dla ka dego z nich mamy innà szczoteczk. Firma OralB stworzy a kompletny zestaw szczoteczek tradycyjnych i

Bardziej szczegółowo

3M Oral Care. System RelyX Fiber Post 3D - trwałe połączenie od korzenia do korony

3M Oral Care. System RelyX Fiber Post 3D - trwałe połączenie od korzenia do korony 3M Oral Care System RelyX Fiber Post 3D - trwałe połączenie od korzenia do korony System RelyX Fiber Post 3D Dla przewidywalnych wyników - w krótszym czasie Doskonale wiemy, że procedura endodontyczna

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ Badanie/konsultacja PROFILAKTYKA Skaling szczęki Skaling żuchwy Polerowanie Piaskowanie Skaling + piaskowanie +polerowanie + fluoryzacja Fluoryzacja zęby stałe

Bardziej szczegółowo

www.ceia.pl Dr hab. n. med. Piotr Majewski

www.ceia.pl Dr hab. n. med. Piotr Majewski W tym roku organizujemy spotkanie, które ma być inspiracją dla wszystkich lekarzy, na każdym stopniu zaawansowania zajmujących się leczeniem implantoprotetycznym. Różnorodność doniesień naukowych oraz

Bardziej szczegółowo

Dofinansowane doradztwo Krajowej Sieci Innowacji dla przedsiębiorców

Dofinansowane doradztwo Krajowej Sieci Innowacji dla przedsiębiorców Dofinansowane doradztwo Krajowej Sieci Innowacji dla przedsiębiorców Jerzy Bagiński, FPE Seminarium dla MSP, Katowice 26.11.2014 2 Cele i aktualna działalność Fundacji Działa nieprzerwanie od 1992 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII. CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE

SPRAWOZDANIE. z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII. CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE SPRAWOZDANIE z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ, CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE W dniach od 10 do 12 maja 2012 roku odbył się w Warszawie

Bardziej szczegółowo