Tworzenie sieci lokalnych powiązao współpracy i klastrów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tworzenie sieci lokalnych powiązao współpracy i klastrów"

Transkrypt

1 Tworzenie sieci lokalnych powiązao współpracy i klastrów mgr inż. Jan Bondaruk Katowice, r. Zakład Ochrony Wód Główny Instytut Górnictwa Sfinansowano ze środków Narodowego Sfinansowano ze Funduszu środków Ochrony Narodowego Środowiska Funduszu Ochrony i Gospodarki Środowiska Wodnej i Gospodarki Wodnej

2 Typy sieci KONKURENCYJNOŚĆ OPARTA NA PARTNERSTWIE: Klastry, Korytarze technologiczne, Lokalne grupy działania, Związki międzygminne w tym celowe, Obserwatoria regionalne, Inne partnerstwa

3 Wyzwania nowego okresu programowania Zgodnie z założeniami RPO na lata , potencjalnymi beneficjentami projektów szczególnie w działaniach związanych z rozwojem technologicznym i innowacyjnością są m.in.: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, klastry, duże przedsiębiorstwa, jednostki naukowo badawcze, uczelnie / szkoły wyższe specjalne strefy ekonomiczne, organizacje pozarządowe, podmioty działające w oparciu o umowę / porozumienie zgodne z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, porozumienia ww. podmiotów, reprezentowane przez lidera.

4 Wyzwania nowego okresu programowania Szczególnie pożądana jest formuła partnerstwa oparta na poniższych regułach: 1. Zasada równoważenia interesów i komplementarnemu wykorzystaniu posiadanego potencjału 2. Finansowanie przedsięwzięć zarówno środkami publicznymi jak i prywatnymi 3. Kształtowanie warunków do generowania przychodów-> fundusze zwrotne 4. Dystrybucja środków w ramach subregionów (tzw. PRS) z wykorzystaniem szerokiego spektrum interesariuszy 5. Projekty hybrydowe obejmujące część inwestycyjną (finansowaną z EFRR) oraz społeczną (miękką) finansowaną z EFS 6. Przedsięwzięcia innowacyjne -> budowanie przewagi konkurencyjnej 7. Inwestycje w beton vs inwestycje w szare komórki

5 Rola i znaczenie sieci relacji międzyorganizacyjnych Tworzenie sieci i kanałów przekazu ma ogromne znaczenie dla rozpowszechniania wiedzy i wymiany doświadczeń. Współpraca przez tworzenie sieci umożliwia osiągnięcie przewagi w stosunku do sztywnych zhierarchizowanych struktur. Źródło: Olesiński Z., Wpływ innowacyjności na restrukturyzację przedsiębiorstw w sieciach globalnych i lokalnych, Kraków, 2007

6 Istota sieci współpracy W praktycznym działaniu współpraca sieciowa jest możliwa pod warunkiem: korzystania z większej liczby kanałów umożliwiających uczenie się i tworzenie wiedzy uczenie się od innych jest efektywnym sposobem pozyskiwania użytecznej wiedzy niezbędnej do kreowania innowacji, osiągania korzyści skali sieci skierowane na łączenie sprzedaży i dystrybucji lub dzielenie się posiadanym zapleczem (w tym wiedzą) mogą obniżać koszty poprzez współfinansowanie np. badań, projektów demonstracyjnych, osiągania korzyści różnorodności połączona wiedza może otworzyć nowe nisze rynkowe, sieci są zatem lepiej przystosowane do radzenia sobie ze wzrastającym popytem na towary wysokiej jakości, zwiększania elastyczności i dzielenia się ryzykiem tworzenie zasobu wiedzy w elastycznej sieci zwiększa możliwości sprostania przez przedsiębiorstwo wyzwaniom rynkowym. Źródło: Cebulak J., Czynniki warunkujące tworzenie sieci współpracy w regionie Podkarpacia

7 Czynniki warunkujące powstawanie struktur sieciowych, w tym klastrów Nie ma uniwersalnego modelu polityki, który można implementować bez względu na uwarunkowania zewnętrzne. Regiony różnią się m.in: zakresem rozwoju infrastruktury, jakością instytucji okołobiznesowych, otoczeniem prawnym i administracyjnym, stopniem rozwoju systemu finansowego, źródłami pozyskiwania technologii, kwalifikacjami zasobów ludzkich, strukturą gospodarczą, społeczną i demograficzną, zakresem rozwoju i wykorzystywania w regionie technologii informatycznych i komunikacyjnych, potencjałem innowacyjnym (w tym poziomem zakumulowanej wiedzy), ugruntowanym modelem współpracy kooperacyjnej firm. Źródło: Cebulak J., Czynniki warunkujące tworzenie sieci współpracy w regionie Podkarpacia

8 Rodzaje powiązao sieciowych Wyróżnia się trojakiego rodzaju powiązania sieciowe: stałe, zmienne i ewolucyjne. Najmniej sprzyjającą tworzeniu wiedzy formą sieci jest sieć typu stałego, w którym wewnętrzny podział pracy między przedsiębiorstwami jest trwały, a specjalizacja przedsiębiorstw relatywnie niska. Sieć zmienna, charakteryzuje się tym, iż firmy w ramach tej sieci rozwijają możliwości imitującego, przystosowawczego uczenia skoncentrowanego na wprowadzaniu drobnych innowacji, chociażby w niektórych węzłach sieci. Najbardziej efektywną formą organizacyjną jest sieć ewolucyjna charakteryzująca się wysoką elastycznością, różnymi formami kreacji wiedzy oraz wzrastającymi możliwościami technologicznymi Źródło: Cebulak J., Czynniki warunkujące tworzenie sieci współpracy w regionie Podkarpacia

9 Założenia tworzenia sieci współpracy Projektując sieć współpracy wykorzystującą transfer innowacji, należy znaleźć odpowiedzi na pytania: Jaka będzie wartość wspólna podmiotów zaangażowanych w sieć? Jaki kształt relacji należy wypracować w sieci? Kto będzie funkcjonował jako animator sieci współpracy? Czy będzie istniał wyodrębniony lider sieciowy, wskazujący strategiczne kierunki współpracy innym podmiotom? Jakie działania przedsiębiorstw - kooperantów powinny mieć charakter kontraktowy? Jakie działania podmiotów współdziałających powinny opierać się na wzajemnym zaufaniu międzyorganizacyjnym zamiast na formalizowaniu przedsięwzięć biznesowych? Jaką strukturę organizacyjną będzie miała jednostka zarządzająca siecią? Jakie będą uregulowania przepływów pieniężnych w ramach sieci? Jaka będzie struktura, dostępność i treść zgromadzonych przez sieć informacji? Jak będzie skonstruowane zaplecze informatyczne sieci? Źródło:

10 Charakterystyczne cechy sieci przemysłowych współzależność aktorów i partnerstwo polegające na przekonaniu, iż wzajemne relacje są podstawą sukcesu, wzajemność świadczeń będąca warunkiem koniecznym efektywnej wymiany informacji i wiedzy, odróżniająca sieć systemów hierarchicznych, zaufanie rozumiane jako przekonanie o solidności innych podmiotów, luźne powiązania, które zapewniają duży stopień otwartości i autonomii w wyborze partnerów, możliwość szybkiej reakcji na zmiany warunków zewnętrznych oraz ułatwiające adaptację innowacji, władza i pełnomocnictwo mimo współzależności uczestników sieci i wzajemności świadczeń rozkład władzy w ramach sieci nie jest symetryczny. Źródło: Rothwell R., Successful industrial innovation: critical factors for the 1990s. R&D Management 2(3) 1992.

11 Koncepcje skupieo gospodarczych

12

13 Technology corridors Korytarz technologiczny, to umowna formacja miejsc albo miejscowości o bardzo dużym zagęszczeniu firm i biznesów technologicznych, często obejmująca parki technologiczne i parki nauki, inkubatory przedsiębiorczości oraz przedsiębiorstwa high-tech. Najczęściej korytarze technologiczne są usytuowane wzdłuż autostrad, ale mogą też być umownie wyznaczone na osi kilku blisko siebie położonych miast/gmin lub ośrodków uniwersyteckich. Budowę korytarzy technologicznych rozpoczęto w Wielkiej Brytanii, głównie dzięki funduszom unijnym. Jednym z najbardziej znanych jest korytarz w West Midlands. W tym regionie do wykorzystania funduszy unijnych powstała w 1999 r. Agencja Advantage West Midlands, będąca odpowiednikiem polskich agencji rozwoju regionalnego (ARR). Źródło:

14 Technology Corridors in the West Midlands Korytarze technologiczne są zarządzane przez partnerstwo, w skład którego wchodzą lokalne władze, uniwersytety, ośrodki badawcze i szkoleniowe oraz finansistów, pracujących razem dla opracowania obszaru (korytarzy) o najlepszych lokalizacjach dla technologii innowacyjnych, ale także produkcji i zarządzania. Rozwój przemysłu regionu West Midlands został zaplanowany w postaci 3 tzw. korytarzy technologicznych: The Central Technology Belt The Coventry, Solihull and Warwickshire High Technology Corridor The Wolverhampton to Telford Technology Corridor Korytarze wynikają ze strategii rozwoju regionu, opierającej się na następujących filarach: rozwijanie różnorodnych, dających perspektywę dynamicznego rozwoju gałęzi przemysłu; promowanie wykształcenia i wysokich kwalifikacji mieszkańców; kreowanie warunków do wzrostu gospodarczego regionu; odbudowa potencjału społecznego; działania mające na celu zapewnienie odpowiednio silnej pozycji naszemu regionowi. Źródło:

15 Stan Maryland: DNA Alley Technology corridor wzdłuż autostrady I-270, biegnącej od obwodnicy washingtońskiej, na północ do miasta Frederick, gdzie na odcinku 30km ulokowało się mnóstwo firm technologicznych, a szczególnie biotechnologicznych, m.in.: MedImmune, Human Genome Sciences, National Institutes of Health NIH, John Hopkins University (medycyna i biotechnologia), National Institute of Standards and Technology NIST (amerykański Główny Urząd Miar). Stąd popularna nazwa: Aleja DNA. To tylko jeden (i wcale nie największy) z niezliczonej rzeszy takich korytarzy na terenie całego USA. Tylko pół godziny jazdy samochodem, już w stanie Virginia, znajduje się inny, potężniejszy korytarz technologiczny, zwany Dulles Technology Corridor, będące być może największym na świecie skupiskiem informatyki. Źródło: ttp://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,998843,00.html

16 Scandria - The Scandinavian-Adriatic Corridor for Innovation and Growth Korytarz Scandria łączy stolice i obszary metropolitalne położone w pobliżu najkrótszej drogi ze Skandynawii nad Morze Adriatyckie. Projekt, realizowany w ramach programu Baltic Sea, obejmuje 19 partnerów z Niemiec, Danii, Szwecji, Francji i Norwegii zaangażowanych przyszły rozwój zielonych i innowacyjnych korytarzy transportowych. Scandria sprzyja współodpowiedzialności, transportowi kolejowemu i przyjazne dla środowiska rozwiązaniom w transporcie drogowym. Wypracowana Wspólna strategia funkcjonalności korytarza oparta została na trzech podstawowych zadaniach: aktywizacji potencjałów współpracy wzdłuż korytarza, funkcjonalność korytarza benchmarkingu, kampanii politycznej promującej założenia współpracy wzdłuż korytarza. Źródło:

17 Tennessee Valley Corridor Korytarz Tennessee Valley, Inc, jest wielokrotnie nagradzaną regionalną organizacją gospodarczego rozwoju, działającą w formule non-profit. Prowadzona jest przez radę dyrektorów, a poświęcona zjednoczeniu partnerów z całego regionu w następujących celach: 1) wspieranie i rozwój federalnych i stanowych misje i inwestycji w korytarzu, 2) wspomaganie wzrostu znaczenia nauki i zasobów technologicznych dla maksymalnego tworzenia nowych miejsc pracy w regionie, w tym dla przyszłych generacji, 3) promowanie Korytarza Tennessee Valley jako jednego z najlepszych obszarów nauki i technologii w kraju. Zakres działań wybrane przykłady : niezależność energetyczna i zrównoważony rozwój regionu (TVNEC), wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Dokształcanie w zawodach inżynierskich byłych żołnierzy zawodowych i innych oficerów służb - NEW-STEM Initiative Źródło:

18 Klastry i sieci współpracy - kilka definicji SIEĆ WSPÓŁPRACY to (wg OECD) specyficzna forma powiązań pomiędzy aktorami gospodarczymi oparta na współzależnościach, kooperacji i zaufaniu (może lecz nie musi być skoncentrowana przestrzennie). Koncepcja klastra przemysłowego została sformułowana przez amerykańskiego ekonomistę Michaela Portera, a za jej prekursora należy uznać brytyjskiego ekonomistę Alfreda Marshalla. Michael Porter definiuje KLASTRY jako przestrzennie skoncentrowaną grupę przedsiębiorstw, instytucji i organizacji powiązanych siecią pionowych i poziomych zależności, często o charakterze nieformalnym, która przez skupienie szczególnych zasobów pozwala osiągnąć tym przedsiębiorstwom trwałą przewagę konkurencyjną (przykładowo: uniwersytety, instytucje badawczo-rozwojowe, instytucje nadające standardy, stowarzyszenie handlowe oraz instytucje finansowe) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale również współpracujących.

19 Klastry podział i rodzaje Klastry dzielą się na dwie zasadnicze grupy: Klastry technologiczne powiązane łańcuchem wartości dodanej, silnie zorientowane na wysokie technologie, utrzymujące ścisłe powiązania z ośrodkami naukowo-badawczymi, często wręcz z nich wyrastające; takim klasterem jest np. Dolina Krzemowa; Klastry tradycyjne (historyczne) oparte na know-how i wiedzy wypracowanej przez wiele lat a nawet pokoleń; ich powiązania technologiczne, a także kontakty z sektorem badawczym są ograniczone; przykładem są winnice regionu Bordeaux we francji lub szwajcarski przemysł zegarmistrzowski. Powszechnie używany jest także podział wg A. Markusen: Klastry sieciowe (dystrykty przemysłowe) Klastry koncentryczne (wielkie firmy, wokół których zakotwiczona jest sieć dostawców) Klastry satelitarne (gałąź produkcji) Klastry instytucjonalne (zakotwiczone wokół instytucji) Źródło: Markusen A., Sticky places in slippery space: A typology of industrial districts, Economic Geography 72 n3 (July 1996)

20 Obszary współpracy Podmioty działające w ramach klastrów i sieci współpracy najczęściej łączą swoje siły w następnych obszarach: badania i rozwój badania podstawowe i zaawansowane produkcja łączenie produktów i usług różnych firm surowce wspólny zakup szkolenia z zakresu zarządzania oraz szkolenia specjalistyczne badania trendów technologicznych marketing i sprzedaż badania marketingowe, wspólna marka produktów, wspólne kanały dystrybucji logistyka wspólne magazyny, transport

21 Przykłady klastrów w Polsce: Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego DOLINA LOTNICZA, lokalizacja płd.-wsch. Polska, branża lotnicza - AVIA SPLOT, lokalizacja płd.-wsch. Polska, branża lotnicza - Tarnowski Klaster Przemysłowy PLASTIKOWA DOLINA S.A., Tarnów i okolice, branża chemiczna, w szczególności tworzywa sztuczne Innowacyjny KOCIOŁ Pleszewski, powiat Pleszewski - ICT POMERANIA Klaster Informatyczny, informatyka, woj. Pomorskie - Wielkopolski Klaster Meblarski, województwo wielkopolskie, branża meblarska - INFORMATYKA PODKARPACKA, województwo podkarpackie, branża informatyczna - POLSKI KLASTER MORSKI, Gdynia wraz z siecią podklastrów morskich w Polsce Północnej Sieć Transportu Szynowego, Sieć Wyrobów Medycznych, Sieć Turystyki województwo śląskie - Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych - KLASTER ŁÓDZKI, rozwój miasta Łodzi i okolic Klaster Technologiczny PIAST Plus -

22 Stowarzyszenie Śląski Klaster Wodny Utworzony na terenie województwa śląskiego z inicjatywy Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach przez przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjne, jednostki samorządowe regionu śląskiego oraz uczelnie wyższe. Od r. jako Stowarzyszenie Śląski Klaster Wodny. Cele klastra realizowane są poprzez wspólne działania promocyjne, cykliczne spotkania członkowskie, organizację kongresów, forum wodnego, warsztatów technologicznych, konferencji i szkoleń branżowych, udział w regionalnych, krajowych i zagranicznych targach branży wod-kan, organizację zagranicznych misji gospodarczych oraz spotkań face to face, a także wspólne imprezy integracyjne takie jak regaty żeglarskie, czy mistrzostwa narciarskie. Źródło:

23 Klaster budownictwa pasywnego i energooszczędnego Działalność klastra skupia się wokół następujących obszarów: Budowa energooszczędnego budynku - laboratorium Prowadzenie badań oraz analiz zapotrzebowania na energię do ogrzewania i klimatyzacji budynków Audyty energetyczne Wspieranie działań członków Klastra przygotowujących się do czynnego udziału w procesie przyznawania tzw. świadectw energetycznych poprzez organizowanie szkoleń związanych z tą tematyką. Promowanie idei budownictwa pasywnego i energooszczędnego, poprzez organizowanie konferencji, szkoleń, kursów i seminariów oraz utworzenie własnej strony internetowej jako platformy wymiany informacji. Jednostki badawcze współpracujące z klastrem: Politechnika Śląska: Katedra Ogrzewnictwa Wentylacji i Techniki Odpylania, Politechnika Krakowska: Zakład Procesów Podstawowych i Urządzeń Ochrony Środowiska, Polski Instytut Budownictwa Pasywnego z siedzibą w Gdańsku

24 Korzyści z współpracy Według M. Portera (Porter 2001) do najważniejszych korzyści funkcjonowania klastrów należy zaliczyć: wyższą efektywność funkcjonowania firm wynikającą z możliwości dostępu do wyspecjalizowanych aktywów i dostawców, którzy mogą w ramach struktur klastrowych reagować szybciej niż firmy działające oddzielnie, firmy i instytucje w strukturach klastrowych mogą osiągnąć wyższy poziom innowacyjności dzięki występowaniu tzw. knowledge spillover, czyli dyfuzji wiedzy, podnosi się poziom tzw. business formation, a w efekcie ogólny poziom przedsiębiorczości w regionie.

25 Bariery współpracy wstępnie ugruntowane przekonanie - stereotyp, głoszący, ze wzajemna współpraca potencjalnych konkurentów jest mało prawdopodobna i musi mieć charakter gry o sumie zerowej, czyli wykorzystania ograniczonego popytu rynkowego przez nielicznych kosztem innych, wyobrażenie, że tworzenie współpracy sieciowej pochłania dużo czasu i energii, jest kosztowne, a przy tym mało efektywne, pogląd o niemożliwości w warunkach polskiego rynku podejmowania działań kooperacyjnych ze względu na niedobre przeszłe doświadczenia we współpracy z innymi przedsiębiorstwami / podmiotami, niedostateczny poziom wiedzy o jednostkach, z którymi można podejmować współpracę, przeświadczenie, że w ramach współpracy sieciowej silniejsi uczestnicy kooperacji zawsze zdołają zrealizować swoje partykularne interesy, a ukształtowana struktura powiązań sieciowych będzie temu jeszcze sprzyjała, wizja instytucji naukowo-wdrożeniowych oraz ośrodków badawczych jako podmiotów oderwanych od rzeczywistości biznesowej, z którymi współpraca to przysłowiowa strata czasu i biurokratyczna mitręga.

26 Lokalne Grupy Działania Lokalną Grupę Działania (LGD) tworzą przedstawiciele sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Zadanie opracowanie i wdrożenie lokalnej strategii rozwoju (LSR) poprzez realizację zgodnych z nią przedsięwzięć. Przykłady LGD z województwa śląskiego: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo dla rozwoju Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Cieszyńska Kraina Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Pszczyńska Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Morawskie Wrota Fundacja Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy Lokalna Grupa Działania Perła Jury Lokalna Grupa Działania Bractwo Kuźnic Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury Stowarzyszenie Razem na wyżyny Stowarzyszenie LYSKOR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Związek Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania Brynica to nie granica Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj

27 Związki międzygminne Związki międzygminne specyficzne korporacje prawa publicznego tworzone przez samorządy gmin na podstawie przepisów Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w drodze porozumień zatwierdzanych następnie uchwałami rad tych gmin, w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych. Związki tworzy się w celu efektywniejszego wykonywania zadań z zakresu administracji publicznej. Procedura utworzenia związku składa się z dwóch etapów: 1) uchwały o utworzeniu przez rady zainteresowanych gmin co następuje bezwzględną większością ustawowej liczby członków, 2) przyjęcia w tym samym trybie statutu związku. Członkostwo w związku jest dobrowolne, każda gmina może swobodnie z niego wystąpić. Przykłady: Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki" - związek międzygminny zrzeszający 5 gmin miejskich (Gdynię, Sopot, Rumię, Redę, Wejherowo) oraz dwie gminy wiejskie (Kosakowo i Wejherowo) Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego - związek międzygminny zrzeszający 23 gminy z centralnej części województwa śląskiego.

28 Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Od początku swojej działalności (czerwiec 1992 r.) Związek zajmuje się przygotowywaniem dokumentacji technicznych na zagospodarowanie wód dorzecza Parsęty i rozwiązaniem problemów gospodarki wodno-ściekowej oraz opracowywaniem wniosków do różnych funduszy i fundacji o przyznanie środków finansowych na realizację swoich celów statutowych. Przykłady działania: realizacja projektu Zintegrowany system zarządzania terenami podmokłymi w dorzeczu Parsęty" (udział bierze 40 szkół położonych w dorzeczu Parsęty; konsultantami są wykładowcy z Politechniki Koszalińskiej oraz konsultanci z duńskiej firmy Water Consult); wspólna koncepcja gospodarki wodno-ściekowej dla 16 gmin związkowych powstanie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu w gminie Rąbino; udział w programie unijnym Salmon (cel: zrównoważony połów łososia umożliwiający tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach o olbrzymim potencjale środowiska),

29 Związek Komunalny Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina Związek powstał w 1998 roku. Obecnie skupia 20 miast i gmin z województwa wielkopolskiego i łódzkiego na łącznym obszarze 2 tys. km 2, zamieszkanym przez ok. 320 tys. mieszkańców. Celem działania Związku jest opracowanie i realizacja programu polegającego na kompleksowym i zgodnym z wymogami Unii Europejskiej rozwiązaniu problemu gospodarki odpadami komunalnymi w rejonie działania Związku. Kluczowym punktem programu jest stworzenie silnego centrum gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW w Prażuchach Nowych, gm. Ceków Kolonia Program ten ponadto obejmuje: zbudowanie partnerskiego poparcia mieszkańców dla działań prowadzonych przez Związek w zakresie gospodarki odpadami przez realizację programu edukacji ekologicznej, organizację spójnego systemu zbiórki i transportu odpadów wdrażanego w oparciu o Plan Gospodarki Odpadami, preferencyjna współpracę z Grupą Energa w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii cieplnej.

30 Samorządy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju - ICLEI ICLEI to międzynarodowe stowarzyszenie samorządów, a także krajowych i regionalnych organizacji samorządowych, którzy zobowiązali się do zrównoważonego rozwoju. Członkowie pochodzą z 70 różnych krajów. ICLEI zapewnia doradztwo techniczne, szkolenia i serwis informacyjny, aby budować potencjał i wspierać wymianę wiedzy, a także wsparcie samorządu lokalnego w realizacji zrównoważonego rozwoju na szczeblu lokalnym. Podstawowym założeniem jest, że lokalnie zaprojektowane inicjatywy mogą stanowić skuteczne i efektywne pod względem kosztów sposoby osiągnięcia lokalnych, krajowych i globalnych celów zrównoważonego rozwoju. ICLEI powstała w 1990 roku jako Międzynarodowa Rada Lokalnych Inicjatyw Środowiskowych.

31 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata Regionalna Strategia Innowacji będzie w pierwszej kolejności wdrażana poprzez pakiet metaprzedsięwzięć: Kooperacja inicjatyw klastrowych i środowisk innowacyjnych Realizacja działań pilotażowych w ramach specjalizacji regionalnych Regionalny fundusz proinnowacyjny Akademia Śląska Foresight rynku pracy

32 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata Koncepcja regionalnych obserwatoriów specjalistycznych Cele: Wsparcie i usprawnienie zarządzania rozwojem regionu w zakresie: regionalnego potencjału naukowo-technologicznego, pozycjonowania kluczowych obszarów technologicznych oraz oceny skuteczności działań służących kreowaniu polityki protechnologicznego rozwoju regionu, Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego regionu, regionalnego rynku usług badawczych oraz kadr regionalnych poprzez budowę relacji sektora B+R, przedsiębiorstw, IOB i władz regionu, Stworzenie zaplecza analitycznego dla powiązania wiedzy i kompetencji regionu (stworzenie podstaw do wykreowania w przyszłości regionalnego think-tanku).

33 Regionalne Obserwatorium Terytorialne (ROT) Zadania ROT: bieżące analizy i ewaluacje polityk publicznych na podstawie porównywalnych i agregowalnych danych, badania i analizy strategiczne (aktualna sytuacja, trendy rozwojowe i prognozowanie zmian społeczno gospodarczych w regionach), scenariusze dla przyszłości (wybór najlepszej ścieżki rozwoju), prace diagnostyczne na potrzeby działalności operacyjnej i planowania strategicznego, system monitorowania procesów rozwojowych w regionie i efektów prowadzonej polityki rozwoju w ujęciu terytorialnym, system monitorowania procesów rozwojowych w regionie, współpraca ze wszystkimi instytucjami systemu monitorowania polityki regionalnej w regionie. ROT stanowi fragment struktury sieciowej w skali kraju. Funkcja koordynatora ROT pełni Regionalne Centrum Analiz Strategicznych (RCAS).

34 6 koniecznych elementów strategii rozwoju struktur sieciowych poprawa otoczenia biznesowego (m.in. poprzez uwzględnienie potrzeb i oczekiwań wspomaganych struktur klastrowych), dostarczanie informacji i danych o prognozach gospodarczych w celu identyfikacji szans i zagrożeń rozwojowych i w rezultacie umożliwienia prowadzenia działań wyprzedzających, stały rozwój infrastruktury i oferty edukacyjnej oraz szkoleniowej, wdrażanie skutecznych metod sieciowania firm, finansowanie otoczenia okołobiznesowego, w tym tworzenie struktur wsparcia wspomagających tworzenie nowych firm, tworzenie lepszej jakości relacji lokalnych, m.in. budowanie wzajemnego zaufania. Źródło: Enright M., 1998, The Globalization of Competition and the Localization, Simon&Schuster, New York.

35 Narzędzia wspierania struktur sieciowych 1. monitorowanie struktury gospodarczej regionu w celu identyfikacji potencjalnych obszarów wsparcia; 2. tworzenie otoczenia instytucjonalno-organizacyjnego grona poprzez edukowanie, przekonywanie i angażowanie w proces wspierania i rozwoju struktur klastrowych instytucji okołobiznesowych, stowarzyszeń pracodawców, izb przemysłowo-handlowych, agencji rozwoju regionalnego, organizacji pracodawców; 3. przygotowanie profesjonalnej oferty usług wspierających działalność struktur sieciowych zorientowanych na rozwiązywanie problemów identyfikowalnych i zgłaszanych przez firmy lub grupy firm; 4. poprawa jakości kształcenia i działalności szkoleniowej i wspomaganie procesu pozyskiwania wyspecjalizowanych kadr, kluczowych dla funkcjonowania i rozwoju struktury sieciowej oraz regionu; 5. stymulowanie i przyciąganie inwestycji w obszary działalności struktur sieciowych w regionie; 6. stymulowanie innowacyjności i przedsiębiorczości; 7. podejmowanie działań promocyjnych i wyróżniających region. Źródło: Rosenfeld S.A., 2002, Creating Smart Systems. A. Guide to Cluster Strategies in Less Favoured Regions, Regional Technology Strategies.

36 10 kluczowych elementów skutecznej cluster-based policy: 1. Stworzenie mapy potencjalnych klastrów w danym regionie w celu określenia lokalnych zalążków klastrowych i ustalenia źródeł przewagi konkurencyjnej. 2. Wspieranie klastrów na poziomie władz lokalnych, regionalnych i centralnych w celu zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności firm. 3. Uwzględnienie istniejących i/lub potencjalnych klastrów w procesie opracowywanie i wdrażania polityki rozwoju lokalnego i regionalnego. 4. Wykorzystanie klastrów do wzmocnienia sektora MSP, tworzenia nowych miejsc pracy, podniesienia innowacyjności lokalnej gospodarki, itp. 5. Wykorzystanie idei klasteringu w narodowych strategiach dotyczących rozwoju gospodarczego, społecznego i ekonomicznego.

37 10 kluczowych elementów skutecznej cluster-based policy: 6. Uwzględnienie długoterminowej perspektywy oczekiwania na pozytywne efekty funkcjonowania klastrów. 7. Budowanie partnerstwa publiczno-prywatnego w celu rozwijania konstruktywnego dialogu dla zidentyfikowania potrzeb lokalnego rozwoju. 8. Opracowanie systemów ewaluacji: trwające inicjatywy i programy powinny być stale monitorowane. 9. Upowszechnianie wiedzy na temat klasteringu zasad organizacji, mechanizmów współpracy, rozwiązywania konkretnych problemów - tak, aby podmioty, które chcą założyć sieć współpracy, mogły korzystać z doświadczeń innych. 10.Zwiększanie innowacyjności poprzez wspólne badania i rozwój.

38 Rekomendacje 1. Kształtując cele strategiczne gminy / powiatu, identyfikuj podmioty / instytucje oraz funkcjonujące sieci jako integralne środowisko mogące stanowić zaplecze do zawiązywania partnerstw strategicznych i aliansów zorientowanych na pozyskiwanie środków zewnętrznych; 2. Współpraca w układach związków celowych może przyczynić się do ograniczenia kosztów funkcjonowania usług komunalnych (hurtowy zakup wody, energii elektrycznej, koszty gospodarki odpadami, produkcji energii ze źródeł odnawialnych; 3. Efektywne sieci powiązań powinny bazować zarówno na potencjalne sektora publicznego, jak i prywatnego, dając podstawy do wdrożenia formuły partnerstwa publiczno prywatnego; 4. Niezbędne jest przeformułowanie istniejących strategii rozwojowych zorientowanych jedynie na poprawę warunków życia w gminie / powiecie, a nie na zwiększenie konkurencyjności danego obszaru, a tym samym zapewnienie trwałych warunków wzrostu gospodarczego; 5. Niedocenianym narzędziem do budowania ponadnarodowych sieci powiązań jest współpraca partnerska miast / gmin / regionów.

39 Rekomendacje Sprawna struktura sieciowa wymaga: Strategii działania i spójnej struktury celów Przywództwa Zasobów Wartości dodanej Wiedzy Przejrzystej formuły prawno - organizacyjnej

40 Dziękuję za uwagę Sfinansowano ze środków Narodowego Sfinansowano ze Funduszu środków Ochrony Narodowego Środowiska Funduszu Ochrony i Gospodarki Środowiska Wodnej i Gospodarki Wodnej

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Cieszyn, 7 maj 2015 r.

Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Cieszyn, 7 maj 2015 r. Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cieszyn, 7 maj 2015 r. Plan prezentacji Obserwatorium medyczne -zakres i struktura działania. Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

KLASTRY PRZEMYSŁOWE. Projekt Centrum Rozwoju Klastrów Świętokrzyskich. Dr inż. Ignacy Pardyka. ŚWIĘTOKRZYSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONU S.A.

KLASTRY PRZEMYSŁOWE. Projekt Centrum Rozwoju Klastrów Świętokrzyskich. Dr inż. Ignacy Pardyka. ŚWIĘTOKRZYSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONU S.A. KLASTRY PRZEMYSŁOWE Projekt Centrum Rozwoju Klastrów Świętokrzyskich Dr inż. Ignacy Pardyka ŚWIĘTOKRZYSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONU S.A. w Kielcach I Forum Gospodarcze w Ostrowcu Świętokrzyskim 19 października

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Gliwice, 21 listopada 2013 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Gliwice, 21 listopada 2013 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Gliwice, 21 listopada 2013 r. Sieć regionalnych obserwatoriów specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy Klaster skupisko podmiotów występujących na danym terenie, ogół podmiotów w danej branży/sektorze gospodarki itd. Powiązanie kooperacyjne (PK) podstawowy, niesformalizowany

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskie Centrum Klastrowe

Wielkopolskie Centrum Klastrowe Wielkopolskie Centrum Klastrowe Platforma klastrów Założenia koncepcji Brokera Technologicznego Marek Dondelewski Poznao 10.09.2012r. LMC www.ines.org.pl Program rozwoju klasteringu Program ekspercki Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Scenariusze transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych w kontekście innowacyjności regionu. dr inż. Arkadiusz Borowiec

Scenariusze transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych w kontekście innowacyjności regionu. dr inż. Arkadiusz Borowiec Scenariusze transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych w kontekście innowacyjności regionu dr inż. Arkadiusz Borowiec 08.12.2011 r. WND POIG.01.01.01-30-014/09 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2. Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 2013 Joanna Podgórska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 Seminarium CATI Warszawa, 24 czerwca 2013 roku

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości

Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości DEFINICJE KLASTRA: Klastry to geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących

Bardziej szczegółowo

Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego

Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego Konferencja Regionalny Ekosystem Innowacji Wspólny rynek dla biznesu i nauki Chorzów, 10 października 2012 r. RSI komunikuje politykę innowacyjną

Bardziej szczegółowo

Małopolska Inteligentne specjalizacje jako niezbędne elementy architektury gospodarczej. Szczecin, 1 marca 2013 r.

Małopolska Inteligentne specjalizacje jako niezbędne elementy architektury gospodarczej. Szczecin, 1 marca 2013 r. Małopolska Inteligentne specjalizacje jako niezbędne elementy architektury gospodarczej Szczecin, 1 marca 2013 r. Perspektywa technologiczna Kraków Małopolska 2020 Punkt wyjścia raport The Global Technology

Bardziej szczegółowo

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r.

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Innowacje i Inteligentny Rozwój Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 W perspektywie 2014-2020 wsparcie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Perspektywa województwa podkarpackiego

Perspektywa województwa podkarpackiego Potencjalne tematy współpracy pomiędzy subregionem tarnowskim a ośrodkami województwa podkarpackiego: Mielcem i Dębicą Perspektywa województwa podkarpackiego Jerzy Rodzeń Dyrektor Departamentu Strategii

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Anna Dąbrowska Fundacja Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Klastry- podstawy teoretyczne

Klastry- podstawy teoretyczne Klastry- podstawy teoretyczne Dr inż. Anna Szerenos Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Program Innet Plan prezentacji Koncepcja klastra

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra...

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra... Załącznik nr 2 do ZZW Kwestionariusz dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012 A. CHARAKTERYSTYKA KLASTRA 1. Nazwa klastra... 2. Rok utworzenia klastra (podjęcia inicjatywy lub

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Działalność Obserwatorium specjalistycznego w obszarze energetyki

Działalność Obserwatorium specjalistycznego w obszarze energetyki Działalność Obserwatorium specjalistycznego w obszarze energetyki Gliwice, 22 listopada 2013 Plan prezentacji 1. Kim jesteśmy? 2. Co zrobiliśmy? 3. Co przed nami? 2 Grupa Euro-Centrum Skoncentrowana jest

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

Polityka wspierania klastrów w województwie pomorskim Karolina N. Lipińska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Polityka wspierania klastrów w województwie pomorskim Karolina N. Lipińska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Polityka wspierania klastrów w województwie pomorskim Karolina N. Lipińska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Seminarium dotyczące wyboru klastrów kluczowych krajowych Warszawa, 5 czerwca 2014

Bardziej szczegółowo

Dr Mirosław Antonowicz ALK 27.11.2013 Warszawa

Dr Mirosław Antonowicz ALK 27.11.2013 Warszawa FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH Warszawa 5.12 2013 Struktury klastrowe źródłem innowacji nowe podejście do kooperacji i konkurencji Międzynarodowe, narodowe i regionalne formy współdziałania Dr Mirosław

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Katowice, 25 kwietnia 2012r. Projekt - charakterystyka Wdrażanie Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Sieć KIGNET Sieć współpracy, którą tworzą izby

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36 Stowarzyszenie Klastering Polski platformą współpracy międzyklastrowej Ekoinnowacje w nowej perspektywie finansowej kraju i Europie: Środowisko i energia z czego finansować projekty i z kim współpracować?

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 2020 Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości Małgorzata Rudnicka Wydział Innowacyjności Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy

Bardziej szczegółowo

Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców. Starogard Gdański, 28 maja 2015 r.

Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców. Starogard Gdański, 28 maja 2015 r. www.rigp.pl Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców Starogard Gdański, 28 maja 2015 r. REGIONALNA IZBA GOSPODRACZA POMORZA Jest organizacją samorządu gospodarczego,

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych regionu Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Struktura opracowania 1. Źródła informacji, metoda oceny

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego - narzędzie wsparcia innowacji w województwie śląskim. Gliwice, 14 listopada 2012r.

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego - narzędzie wsparcia innowacji w województwie śląskim. Gliwice, 14 listopada 2012r. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego - narzędzie wsparcia innowacji w województwie śląskim Gliwice, 14 listopada 2012r. III edycja projektu systemowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA WSTĘP Dokument ten zawiera informacje na temat powołania do życia Klastra Rzecznego Mazovia. Ideą powstania takiego klastra na Mazowszu jest chęć przywrócenia transportu i turystyki na rzekach województwa

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne Pomorze. Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r.

Innowacyjne Pomorze. Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r. Innowacyjne Pomorze Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r. Nowa jakość rozwoju gospodarczego na Pomorzu Regionalny Program Strategiczny w zakresie rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Konferencja Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA projekt

STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA projekt STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA 2030 projekt Strategia Rozwoju Krakowa 2030 (projekt) wizja i misja Nowa Wizja rozwoju Krakowa Kraków nowoczesna metropolia tętniąca kulturą, otwarta, bogata, bezpieczna i przyjazna,

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego XXXVI posiedzenie Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Kluczowe zadania dla Regionu: 1. Finalizacja pakietu planowania strategicznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA OŚ PRIORYTETOWA I Innowacyjna Polska Wschodnia Priorytet Inwestycyjny 1.2 Zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie B+R. Przykładowe typy projektów: Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r.

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kadr Regionu Plan prezentacji Typy projektów. Uprawnieni wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Seminarium Regionalne systemy innowacji modele i wyzwania we wspieraniu innowacji w województwie warmińsko-mazurskim

Seminarium Regionalne systemy innowacji modele i wyzwania we wspieraniu innowacji w województwie warmińsko-mazurskim Seminarium Regionalne systemy innowacji modele i wyzwania we wspieraniu innowacji w województwie warmińsko-mazurskim miejsce: Hotel Warmiński - Olsztyn data: 28.06.2011 r. Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO

PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO Cel kierunkowy Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw branży odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Regionalne podejście do inteligentnych specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Śląskiego. Warszawa, 2 marca 2012r.

Regionalne podejście do inteligentnych specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Śląskiego. Warszawa, 2 marca 2012r. Regionalne podejście do inteligentnych specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego Warszawa, 2 marca 2012r. 1. Inteligentna specjalizacja kraj czy region? 2. Inteligenta specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 1 w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 2 Fundusze zewnętrzne 2014 2020, (projekty programów operacyjnych) 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy Bogdan Kępka Plan Prezentacji Wstęp Finansowanie w obszarze zarządzania Finansowanie w obszarze marketingu Finansowanie w obszarze

Bardziej szczegółowo

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Marek Orszewski Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego UMWZ Europa 2020 Unia Europejska wyznaczyła wizję społecznej gospodarki

Bardziej szczegółowo

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki budować sieci współpracy na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki Miasto Poznań przyjazne dla przedsiębiorców Władze Miasta Poznania podejmują szereg działań promujących i wspierających rozwój

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rostkowo 2014. Program Współpracy

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych. Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań

Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych. Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUTU Misja: Rozwijamy, promujemy i wdraŝamy w gospodarce innowacyjne rozwiązania w zakresie logistyki

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Klaster szansą dla innowacyjności w turystyce

Klaster szansą dla innowacyjności w turystyce Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Klaster szansą dla

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014 r. Cele PO IR Wspieranie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rozporządzenie ogólne PE i Rady Ukierunkowanie

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

Obszary inteligentnych specjalizacji

Obszary inteligentnych specjalizacji Obszary inteligentnych specjalizacji Województwa Lubuskiego Wprowadzenie Inteligentna specjalizacja jest narzędziem programowania polityki innowacyjności, którego celem jest realizacja Strategii na rzecz

Bardziej szczegółowo

www.medsilesia.com www.medsilesia.com Oferta usług rozwojowych dla branży medycznej KLASTER MedSilesia

www.medsilesia.com www.medsilesia.com Oferta usług rozwojowych dla branży medycznej KLASTER MedSilesia RAZEM DLA INNOWACYJNEJ MEDYCYNY Klaster MedSilesia to: potencjał technologii, wyrobów, urządzeń medycznych, wszystkie kluczowe jednostki naukowe i uczelnie ze Śląska, najważniejsze innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Konferencja pt. Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego jako kluczowe czynniki wdrażania polityki strukturalnej w latach 2007-2013 26

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy dla innowacji

Rozwijanie współpracy dla innowacji Rozwijanie współpracy dla innowacji Warsztat dr inż. Anna Sworowska na zlecenie Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. Radlin, 14 marca 2014 r. Cel spotkania Po co to wszystko? uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna w ramach EWT / INTERREG Doświadczenia i rekomendacje Małopolski

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna w ramach EWT / INTERREG Doświadczenia i rekomendacje Małopolski Współpraca transnarodowa i międzyregionalna w ramach EWT / INTERREG Doświadczenia i rekomendacje Małopolski Grzegorz First Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków ZAKRES: 1. Uwagi ogólne

Bardziej szczegółowo

Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rezultaty wdrażania funduszy europejskich na rzecz przedsiębiorstw - perspektywa 2007-2013 zakontraktowano

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata 2015-2030 Wybrane elementy 1 PROJEKTOWANIE CELÓW STRATEGICZNYCH I KIERUNKÓW ROZWOJU ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW SP. Z O.O. W GORZOWIE WLKP.

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza www.ris.mazovia.pl Projekt realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo