Tworzenie sieci lokalnych powiązao współpracy i klastrów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tworzenie sieci lokalnych powiązao współpracy i klastrów"

Transkrypt

1 Tworzenie sieci lokalnych powiązao współpracy i klastrów mgr inż. Jan Bondaruk Katowice, r. Zakład Ochrony Wód Główny Instytut Górnictwa Sfinansowano ze środków Narodowego Sfinansowano ze Funduszu środków Ochrony Narodowego Środowiska Funduszu Ochrony i Gospodarki Środowiska Wodnej i Gospodarki Wodnej

2 Typy sieci KONKURENCYJNOŚĆ OPARTA NA PARTNERSTWIE: Klastry, Korytarze technologiczne, Lokalne grupy działania, Związki międzygminne w tym celowe, Obserwatoria regionalne, Inne partnerstwa

3 Wyzwania nowego okresu programowania Zgodnie z założeniami RPO na lata , potencjalnymi beneficjentami projektów szczególnie w działaniach związanych z rozwojem technologicznym i innowacyjnością są m.in.: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, klastry, duże przedsiębiorstwa, jednostki naukowo badawcze, uczelnie / szkoły wyższe specjalne strefy ekonomiczne, organizacje pozarządowe, podmioty działające w oparciu o umowę / porozumienie zgodne z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, porozumienia ww. podmiotów, reprezentowane przez lidera.

4 Wyzwania nowego okresu programowania Szczególnie pożądana jest formuła partnerstwa oparta na poniższych regułach: 1. Zasada równoważenia interesów i komplementarnemu wykorzystaniu posiadanego potencjału 2. Finansowanie przedsięwzięć zarówno środkami publicznymi jak i prywatnymi 3. Kształtowanie warunków do generowania przychodów-> fundusze zwrotne 4. Dystrybucja środków w ramach subregionów (tzw. PRS) z wykorzystaniem szerokiego spektrum interesariuszy 5. Projekty hybrydowe obejmujące część inwestycyjną (finansowaną z EFRR) oraz społeczną (miękką) finansowaną z EFS 6. Przedsięwzięcia innowacyjne -> budowanie przewagi konkurencyjnej 7. Inwestycje w beton vs inwestycje w szare komórki

5 Rola i znaczenie sieci relacji międzyorganizacyjnych Tworzenie sieci i kanałów przekazu ma ogromne znaczenie dla rozpowszechniania wiedzy i wymiany doświadczeń. Współpraca przez tworzenie sieci umożliwia osiągnięcie przewagi w stosunku do sztywnych zhierarchizowanych struktur. Źródło: Olesiński Z., Wpływ innowacyjności na restrukturyzację przedsiębiorstw w sieciach globalnych i lokalnych, Kraków, 2007

6 Istota sieci współpracy W praktycznym działaniu współpraca sieciowa jest możliwa pod warunkiem: korzystania z większej liczby kanałów umożliwiających uczenie się i tworzenie wiedzy uczenie się od innych jest efektywnym sposobem pozyskiwania użytecznej wiedzy niezbędnej do kreowania innowacji, osiągania korzyści skali sieci skierowane na łączenie sprzedaży i dystrybucji lub dzielenie się posiadanym zapleczem (w tym wiedzą) mogą obniżać koszty poprzez współfinansowanie np. badań, projektów demonstracyjnych, osiągania korzyści różnorodności połączona wiedza może otworzyć nowe nisze rynkowe, sieci są zatem lepiej przystosowane do radzenia sobie ze wzrastającym popytem na towary wysokiej jakości, zwiększania elastyczności i dzielenia się ryzykiem tworzenie zasobu wiedzy w elastycznej sieci zwiększa możliwości sprostania przez przedsiębiorstwo wyzwaniom rynkowym. Źródło: Cebulak J., Czynniki warunkujące tworzenie sieci współpracy w regionie Podkarpacia

7 Czynniki warunkujące powstawanie struktur sieciowych, w tym klastrów Nie ma uniwersalnego modelu polityki, który można implementować bez względu na uwarunkowania zewnętrzne. Regiony różnią się m.in: zakresem rozwoju infrastruktury, jakością instytucji okołobiznesowych, otoczeniem prawnym i administracyjnym, stopniem rozwoju systemu finansowego, źródłami pozyskiwania technologii, kwalifikacjami zasobów ludzkich, strukturą gospodarczą, społeczną i demograficzną, zakresem rozwoju i wykorzystywania w regionie technologii informatycznych i komunikacyjnych, potencjałem innowacyjnym (w tym poziomem zakumulowanej wiedzy), ugruntowanym modelem współpracy kooperacyjnej firm. Źródło: Cebulak J., Czynniki warunkujące tworzenie sieci współpracy w regionie Podkarpacia

8 Rodzaje powiązao sieciowych Wyróżnia się trojakiego rodzaju powiązania sieciowe: stałe, zmienne i ewolucyjne. Najmniej sprzyjającą tworzeniu wiedzy formą sieci jest sieć typu stałego, w którym wewnętrzny podział pracy między przedsiębiorstwami jest trwały, a specjalizacja przedsiębiorstw relatywnie niska. Sieć zmienna, charakteryzuje się tym, iż firmy w ramach tej sieci rozwijają możliwości imitującego, przystosowawczego uczenia skoncentrowanego na wprowadzaniu drobnych innowacji, chociażby w niektórych węzłach sieci. Najbardziej efektywną formą organizacyjną jest sieć ewolucyjna charakteryzująca się wysoką elastycznością, różnymi formami kreacji wiedzy oraz wzrastającymi możliwościami technologicznymi Źródło: Cebulak J., Czynniki warunkujące tworzenie sieci współpracy w regionie Podkarpacia

9 Założenia tworzenia sieci współpracy Projektując sieć współpracy wykorzystującą transfer innowacji, należy znaleźć odpowiedzi na pytania: Jaka będzie wartość wspólna podmiotów zaangażowanych w sieć? Jaki kształt relacji należy wypracować w sieci? Kto będzie funkcjonował jako animator sieci współpracy? Czy będzie istniał wyodrębniony lider sieciowy, wskazujący strategiczne kierunki współpracy innym podmiotom? Jakie działania przedsiębiorstw - kooperantów powinny mieć charakter kontraktowy? Jakie działania podmiotów współdziałających powinny opierać się na wzajemnym zaufaniu międzyorganizacyjnym zamiast na formalizowaniu przedsięwzięć biznesowych? Jaką strukturę organizacyjną będzie miała jednostka zarządzająca siecią? Jakie będą uregulowania przepływów pieniężnych w ramach sieci? Jaka będzie struktura, dostępność i treść zgromadzonych przez sieć informacji? Jak będzie skonstruowane zaplecze informatyczne sieci? Źródło:

10 Charakterystyczne cechy sieci przemysłowych współzależność aktorów i partnerstwo polegające na przekonaniu, iż wzajemne relacje są podstawą sukcesu, wzajemność świadczeń będąca warunkiem koniecznym efektywnej wymiany informacji i wiedzy, odróżniająca sieć systemów hierarchicznych, zaufanie rozumiane jako przekonanie o solidności innych podmiotów, luźne powiązania, które zapewniają duży stopień otwartości i autonomii w wyborze partnerów, możliwość szybkiej reakcji na zmiany warunków zewnętrznych oraz ułatwiające adaptację innowacji, władza i pełnomocnictwo mimo współzależności uczestników sieci i wzajemności świadczeń rozkład władzy w ramach sieci nie jest symetryczny. Źródło: Rothwell R., Successful industrial innovation: critical factors for the 1990s. R&D Management 2(3) 1992.

11 Koncepcje skupieo gospodarczych

12

13 Technology corridors Korytarz technologiczny, to umowna formacja miejsc albo miejscowości o bardzo dużym zagęszczeniu firm i biznesów technologicznych, często obejmująca parki technologiczne i parki nauki, inkubatory przedsiębiorczości oraz przedsiębiorstwa high-tech. Najczęściej korytarze technologiczne są usytuowane wzdłuż autostrad, ale mogą też być umownie wyznaczone na osi kilku blisko siebie położonych miast/gmin lub ośrodków uniwersyteckich. Budowę korytarzy technologicznych rozpoczęto w Wielkiej Brytanii, głównie dzięki funduszom unijnym. Jednym z najbardziej znanych jest korytarz w West Midlands. W tym regionie do wykorzystania funduszy unijnych powstała w 1999 r. Agencja Advantage West Midlands, będąca odpowiednikiem polskich agencji rozwoju regionalnego (ARR). Źródło:

14 Technology Corridors in the West Midlands Korytarze technologiczne są zarządzane przez partnerstwo, w skład którego wchodzą lokalne władze, uniwersytety, ośrodki badawcze i szkoleniowe oraz finansistów, pracujących razem dla opracowania obszaru (korytarzy) o najlepszych lokalizacjach dla technologii innowacyjnych, ale także produkcji i zarządzania. Rozwój przemysłu regionu West Midlands został zaplanowany w postaci 3 tzw. korytarzy technologicznych: The Central Technology Belt The Coventry, Solihull and Warwickshire High Technology Corridor The Wolverhampton to Telford Technology Corridor Korytarze wynikają ze strategii rozwoju regionu, opierającej się na następujących filarach: rozwijanie różnorodnych, dających perspektywę dynamicznego rozwoju gałęzi przemysłu; promowanie wykształcenia i wysokich kwalifikacji mieszkańców; kreowanie warunków do wzrostu gospodarczego regionu; odbudowa potencjału społecznego; działania mające na celu zapewnienie odpowiednio silnej pozycji naszemu regionowi. Źródło:

15 Stan Maryland: DNA Alley Technology corridor wzdłuż autostrady I-270, biegnącej od obwodnicy washingtońskiej, na północ do miasta Frederick, gdzie na odcinku 30km ulokowało się mnóstwo firm technologicznych, a szczególnie biotechnologicznych, m.in.: MedImmune, Human Genome Sciences, National Institutes of Health NIH, John Hopkins University (medycyna i biotechnologia), National Institute of Standards and Technology NIST (amerykański Główny Urząd Miar). Stąd popularna nazwa: Aleja DNA. To tylko jeden (i wcale nie największy) z niezliczonej rzeszy takich korytarzy na terenie całego USA. Tylko pół godziny jazdy samochodem, już w stanie Virginia, znajduje się inny, potężniejszy korytarz technologiczny, zwany Dulles Technology Corridor, będące być może największym na świecie skupiskiem informatyki. Źródło: ttp://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,998843,00.html

16 Scandria - The Scandinavian-Adriatic Corridor for Innovation and Growth Korytarz Scandria łączy stolice i obszary metropolitalne położone w pobliżu najkrótszej drogi ze Skandynawii nad Morze Adriatyckie. Projekt, realizowany w ramach programu Baltic Sea, obejmuje 19 partnerów z Niemiec, Danii, Szwecji, Francji i Norwegii zaangażowanych przyszły rozwój zielonych i innowacyjnych korytarzy transportowych. Scandria sprzyja współodpowiedzialności, transportowi kolejowemu i przyjazne dla środowiska rozwiązaniom w transporcie drogowym. Wypracowana Wspólna strategia funkcjonalności korytarza oparta została na trzech podstawowych zadaniach: aktywizacji potencjałów współpracy wzdłuż korytarza, funkcjonalność korytarza benchmarkingu, kampanii politycznej promującej założenia współpracy wzdłuż korytarza. Źródło:

17 Tennessee Valley Corridor Korytarz Tennessee Valley, Inc, jest wielokrotnie nagradzaną regionalną organizacją gospodarczego rozwoju, działającą w formule non-profit. Prowadzona jest przez radę dyrektorów, a poświęcona zjednoczeniu partnerów z całego regionu w następujących celach: 1) wspieranie i rozwój federalnych i stanowych misje i inwestycji w korytarzu, 2) wspomaganie wzrostu znaczenia nauki i zasobów technologicznych dla maksymalnego tworzenia nowych miejsc pracy w regionie, w tym dla przyszłych generacji, 3) promowanie Korytarza Tennessee Valley jako jednego z najlepszych obszarów nauki i technologii w kraju. Zakres działań wybrane przykłady : niezależność energetyczna i zrównoważony rozwój regionu (TVNEC), wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Dokształcanie w zawodach inżynierskich byłych żołnierzy zawodowych i innych oficerów służb - NEW-STEM Initiative Źródło:

18 Klastry i sieci współpracy - kilka definicji SIEĆ WSPÓŁPRACY to (wg OECD) specyficzna forma powiązań pomiędzy aktorami gospodarczymi oparta na współzależnościach, kooperacji i zaufaniu (może lecz nie musi być skoncentrowana przestrzennie). Koncepcja klastra przemysłowego została sformułowana przez amerykańskiego ekonomistę Michaela Portera, a za jej prekursora należy uznać brytyjskiego ekonomistę Alfreda Marshalla. Michael Porter definiuje KLASTRY jako przestrzennie skoncentrowaną grupę przedsiębiorstw, instytucji i organizacji powiązanych siecią pionowych i poziomych zależności, często o charakterze nieformalnym, która przez skupienie szczególnych zasobów pozwala osiągnąć tym przedsiębiorstwom trwałą przewagę konkurencyjną (przykładowo: uniwersytety, instytucje badawczo-rozwojowe, instytucje nadające standardy, stowarzyszenie handlowe oraz instytucje finansowe) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale również współpracujących.

19 Klastry podział i rodzaje Klastry dzielą się na dwie zasadnicze grupy: Klastry technologiczne powiązane łańcuchem wartości dodanej, silnie zorientowane na wysokie technologie, utrzymujące ścisłe powiązania z ośrodkami naukowo-badawczymi, często wręcz z nich wyrastające; takim klasterem jest np. Dolina Krzemowa; Klastry tradycyjne (historyczne) oparte na know-how i wiedzy wypracowanej przez wiele lat a nawet pokoleń; ich powiązania technologiczne, a także kontakty z sektorem badawczym są ograniczone; przykładem są winnice regionu Bordeaux we francji lub szwajcarski przemysł zegarmistrzowski. Powszechnie używany jest także podział wg A. Markusen: Klastry sieciowe (dystrykty przemysłowe) Klastry koncentryczne (wielkie firmy, wokół których zakotwiczona jest sieć dostawców) Klastry satelitarne (gałąź produkcji) Klastry instytucjonalne (zakotwiczone wokół instytucji) Źródło: Markusen A., Sticky places in slippery space: A typology of industrial districts, Economic Geography 72 n3 (July 1996)

20 Obszary współpracy Podmioty działające w ramach klastrów i sieci współpracy najczęściej łączą swoje siły w następnych obszarach: badania i rozwój badania podstawowe i zaawansowane produkcja łączenie produktów i usług różnych firm surowce wspólny zakup szkolenia z zakresu zarządzania oraz szkolenia specjalistyczne badania trendów technologicznych marketing i sprzedaż badania marketingowe, wspólna marka produktów, wspólne kanały dystrybucji logistyka wspólne magazyny, transport

21 Przykłady klastrów w Polsce: Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego DOLINA LOTNICZA, lokalizacja płd.-wsch. Polska, branża lotnicza - AVIA SPLOT, lokalizacja płd.-wsch. Polska, branża lotnicza - Tarnowski Klaster Przemysłowy PLASTIKOWA DOLINA S.A., Tarnów i okolice, branża chemiczna, w szczególności tworzywa sztuczne Innowacyjny KOCIOŁ Pleszewski, powiat Pleszewski - ICT POMERANIA Klaster Informatyczny, informatyka, woj. Pomorskie - Wielkopolski Klaster Meblarski, województwo wielkopolskie, branża meblarska - INFORMATYKA PODKARPACKA, województwo podkarpackie, branża informatyczna - POLSKI KLASTER MORSKI, Gdynia wraz z siecią podklastrów morskich w Polsce Północnej Sieć Transportu Szynowego, Sieć Wyrobów Medycznych, Sieć Turystyki województwo śląskie - Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych - KLASTER ŁÓDZKI, rozwój miasta Łodzi i okolic Klaster Technologiczny PIAST Plus -

22 Stowarzyszenie Śląski Klaster Wodny Utworzony na terenie województwa śląskiego z inicjatywy Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach przez przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjne, jednostki samorządowe regionu śląskiego oraz uczelnie wyższe. Od r. jako Stowarzyszenie Śląski Klaster Wodny. Cele klastra realizowane są poprzez wspólne działania promocyjne, cykliczne spotkania członkowskie, organizację kongresów, forum wodnego, warsztatów technologicznych, konferencji i szkoleń branżowych, udział w regionalnych, krajowych i zagranicznych targach branży wod-kan, organizację zagranicznych misji gospodarczych oraz spotkań face to face, a także wspólne imprezy integracyjne takie jak regaty żeglarskie, czy mistrzostwa narciarskie. Źródło:

23 Klaster budownictwa pasywnego i energooszczędnego Działalność klastra skupia się wokół następujących obszarów: Budowa energooszczędnego budynku - laboratorium Prowadzenie badań oraz analiz zapotrzebowania na energię do ogrzewania i klimatyzacji budynków Audyty energetyczne Wspieranie działań członków Klastra przygotowujących się do czynnego udziału w procesie przyznawania tzw. świadectw energetycznych poprzez organizowanie szkoleń związanych z tą tematyką. Promowanie idei budownictwa pasywnego i energooszczędnego, poprzez organizowanie konferencji, szkoleń, kursów i seminariów oraz utworzenie własnej strony internetowej jako platformy wymiany informacji. Jednostki badawcze współpracujące z klastrem: Politechnika Śląska: Katedra Ogrzewnictwa Wentylacji i Techniki Odpylania, Politechnika Krakowska: Zakład Procesów Podstawowych i Urządzeń Ochrony Środowiska, Polski Instytut Budownictwa Pasywnego z siedzibą w Gdańsku

24 Korzyści z współpracy Według M. Portera (Porter 2001) do najważniejszych korzyści funkcjonowania klastrów należy zaliczyć: wyższą efektywność funkcjonowania firm wynikającą z możliwości dostępu do wyspecjalizowanych aktywów i dostawców, którzy mogą w ramach struktur klastrowych reagować szybciej niż firmy działające oddzielnie, firmy i instytucje w strukturach klastrowych mogą osiągnąć wyższy poziom innowacyjności dzięki występowaniu tzw. knowledge spillover, czyli dyfuzji wiedzy, podnosi się poziom tzw. business formation, a w efekcie ogólny poziom przedsiębiorczości w regionie.

25 Bariery współpracy wstępnie ugruntowane przekonanie - stereotyp, głoszący, ze wzajemna współpraca potencjalnych konkurentów jest mało prawdopodobna i musi mieć charakter gry o sumie zerowej, czyli wykorzystania ograniczonego popytu rynkowego przez nielicznych kosztem innych, wyobrażenie, że tworzenie współpracy sieciowej pochłania dużo czasu i energii, jest kosztowne, a przy tym mało efektywne, pogląd o niemożliwości w warunkach polskiego rynku podejmowania działań kooperacyjnych ze względu na niedobre przeszłe doświadczenia we współpracy z innymi przedsiębiorstwami / podmiotami, niedostateczny poziom wiedzy o jednostkach, z którymi można podejmować współpracę, przeświadczenie, że w ramach współpracy sieciowej silniejsi uczestnicy kooperacji zawsze zdołają zrealizować swoje partykularne interesy, a ukształtowana struktura powiązań sieciowych będzie temu jeszcze sprzyjała, wizja instytucji naukowo-wdrożeniowych oraz ośrodków badawczych jako podmiotów oderwanych od rzeczywistości biznesowej, z którymi współpraca to przysłowiowa strata czasu i biurokratyczna mitręga.

26 Lokalne Grupy Działania Lokalną Grupę Działania (LGD) tworzą przedstawiciele sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Zadanie opracowanie i wdrożenie lokalnej strategii rozwoju (LSR) poprzez realizację zgodnych z nią przedsięwzięć. Przykłady LGD z województwa śląskiego: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo dla rozwoju Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Cieszyńska Kraina Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Pszczyńska Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Morawskie Wrota Fundacja Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy Lokalna Grupa Działania Perła Jury Lokalna Grupa Działania Bractwo Kuźnic Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury Stowarzyszenie Razem na wyżyny Stowarzyszenie LYSKOR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Związek Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania Brynica to nie granica Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj

27 Związki międzygminne Związki międzygminne specyficzne korporacje prawa publicznego tworzone przez samorządy gmin na podstawie przepisów Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w drodze porozumień zatwierdzanych następnie uchwałami rad tych gmin, w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych. Związki tworzy się w celu efektywniejszego wykonywania zadań z zakresu administracji publicznej. Procedura utworzenia związku składa się z dwóch etapów: 1) uchwały o utworzeniu przez rady zainteresowanych gmin co następuje bezwzględną większością ustawowej liczby członków, 2) przyjęcia w tym samym trybie statutu związku. Członkostwo w związku jest dobrowolne, każda gmina może swobodnie z niego wystąpić. Przykłady: Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki" - związek międzygminny zrzeszający 5 gmin miejskich (Gdynię, Sopot, Rumię, Redę, Wejherowo) oraz dwie gminy wiejskie (Kosakowo i Wejherowo) Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego - związek międzygminny zrzeszający 23 gminy z centralnej części województwa śląskiego.

28 Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Od początku swojej działalności (czerwiec 1992 r.) Związek zajmuje się przygotowywaniem dokumentacji technicznych na zagospodarowanie wód dorzecza Parsęty i rozwiązaniem problemów gospodarki wodno-ściekowej oraz opracowywaniem wniosków do różnych funduszy i fundacji o przyznanie środków finansowych na realizację swoich celów statutowych. Przykłady działania: realizacja projektu Zintegrowany system zarządzania terenami podmokłymi w dorzeczu Parsęty" (udział bierze 40 szkół położonych w dorzeczu Parsęty; konsultantami są wykładowcy z Politechniki Koszalińskiej oraz konsultanci z duńskiej firmy Water Consult); wspólna koncepcja gospodarki wodno-ściekowej dla 16 gmin związkowych powstanie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu w gminie Rąbino; udział w programie unijnym Salmon (cel: zrównoważony połów łososia umożliwiający tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach o olbrzymim potencjale środowiska),

29 Związek Komunalny Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina Związek powstał w 1998 roku. Obecnie skupia 20 miast i gmin z województwa wielkopolskiego i łódzkiego na łącznym obszarze 2 tys. km 2, zamieszkanym przez ok. 320 tys. mieszkańców. Celem działania Związku jest opracowanie i realizacja programu polegającego na kompleksowym i zgodnym z wymogami Unii Europejskiej rozwiązaniu problemu gospodarki odpadami komunalnymi w rejonie działania Związku. Kluczowym punktem programu jest stworzenie silnego centrum gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW w Prażuchach Nowych, gm. Ceków Kolonia Program ten ponadto obejmuje: zbudowanie partnerskiego poparcia mieszkańców dla działań prowadzonych przez Związek w zakresie gospodarki odpadami przez realizację programu edukacji ekologicznej, organizację spójnego systemu zbiórki i transportu odpadów wdrażanego w oparciu o Plan Gospodarki Odpadami, preferencyjna współpracę z Grupą Energa w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii cieplnej.

30 Samorządy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju - ICLEI ICLEI to międzynarodowe stowarzyszenie samorządów, a także krajowych i regionalnych organizacji samorządowych, którzy zobowiązali się do zrównoważonego rozwoju. Członkowie pochodzą z 70 różnych krajów. ICLEI zapewnia doradztwo techniczne, szkolenia i serwis informacyjny, aby budować potencjał i wspierać wymianę wiedzy, a także wsparcie samorządu lokalnego w realizacji zrównoważonego rozwoju na szczeblu lokalnym. Podstawowym założeniem jest, że lokalnie zaprojektowane inicjatywy mogą stanowić skuteczne i efektywne pod względem kosztów sposoby osiągnięcia lokalnych, krajowych i globalnych celów zrównoważonego rozwoju. ICLEI powstała w 1990 roku jako Międzynarodowa Rada Lokalnych Inicjatyw Środowiskowych.

31 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata Regionalna Strategia Innowacji będzie w pierwszej kolejności wdrażana poprzez pakiet metaprzedsięwzięć: Kooperacja inicjatyw klastrowych i środowisk innowacyjnych Realizacja działań pilotażowych w ramach specjalizacji regionalnych Regionalny fundusz proinnowacyjny Akademia Śląska Foresight rynku pracy

32 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata Koncepcja regionalnych obserwatoriów specjalistycznych Cele: Wsparcie i usprawnienie zarządzania rozwojem regionu w zakresie: regionalnego potencjału naukowo-technologicznego, pozycjonowania kluczowych obszarów technologicznych oraz oceny skuteczności działań służących kreowaniu polityki protechnologicznego rozwoju regionu, Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego regionu, regionalnego rynku usług badawczych oraz kadr regionalnych poprzez budowę relacji sektora B+R, przedsiębiorstw, IOB i władz regionu, Stworzenie zaplecza analitycznego dla powiązania wiedzy i kompetencji regionu (stworzenie podstaw do wykreowania w przyszłości regionalnego think-tanku).

33 Regionalne Obserwatorium Terytorialne (ROT) Zadania ROT: bieżące analizy i ewaluacje polityk publicznych na podstawie porównywalnych i agregowalnych danych, badania i analizy strategiczne (aktualna sytuacja, trendy rozwojowe i prognozowanie zmian społeczno gospodarczych w regionach), scenariusze dla przyszłości (wybór najlepszej ścieżki rozwoju), prace diagnostyczne na potrzeby działalności operacyjnej i planowania strategicznego, system monitorowania procesów rozwojowych w regionie i efektów prowadzonej polityki rozwoju w ujęciu terytorialnym, system monitorowania procesów rozwojowych w regionie, współpraca ze wszystkimi instytucjami systemu monitorowania polityki regionalnej w regionie. ROT stanowi fragment struktury sieciowej w skali kraju. Funkcja koordynatora ROT pełni Regionalne Centrum Analiz Strategicznych (RCAS).

34 6 koniecznych elementów strategii rozwoju struktur sieciowych poprawa otoczenia biznesowego (m.in. poprzez uwzględnienie potrzeb i oczekiwań wspomaganych struktur klastrowych), dostarczanie informacji i danych o prognozach gospodarczych w celu identyfikacji szans i zagrożeń rozwojowych i w rezultacie umożliwienia prowadzenia działań wyprzedzających, stały rozwój infrastruktury i oferty edukacyjnej oraz szkoleniowej, wdrażanie skutecznych metod sieciowania firm, finansowanie otoczenia okołobiznesowego, w tym tworzenie struktur wsparcia wspomagających tworzenie nowych firm, tworzenie lepszej jakości relacji lokalnych, m.in. budowanie wzajemnego zaufania. Źródło: Enright M., 1998, The Globalization of Competition and the Localization, Simon&Schuster, New York.

35 Narzędzia wspierania struktur sieciowych 1. monitorowanie struktury gospodarczej regionu w celu identyfikacji potencjalnych obszarów wsparcia; 2. tworzenie otoczenia instytucjonalno-organizacyjnego grona poprzez edukowanie, przekonywanie i angażowanie w proces wspierania i rozwoju struktur klastrowych instytucji okołobiznesowych, stowarzyszeń pracodawców, izb przemysłowo-handlowych, agencji rozwoju regionalnego, organizacji pracodawców; 3. przygotowanie profesjonalnej oferty usług wspierających działalność struktur sieciowych zorientowanych na rozwiązywanie problemów identyfikowalnych i zgłaszanych przez firmy lub grupy firm; 4. poprawa jakości kształcenia i działalności szkoleniowej i wspomaganie procesu pozyskiwania wyspecjalizowanych kadr, kluczowych dla funkcjonowania i rozwoju struktury sieciowej oraz regionu; 5. stymulowanie i przyciąganie inwestycji w obszary działalności struktur sieciowych w regionie; 6. stymulowanie innowacyjności i przedsiębiorczości; 7. podejmowanie działań promocyjnych i wyróżniających region. Źródło: Rosenfeld S.A., 2002, Creating Smart Systems. A. Guide to Cluster Strategies in Less Favoured Regions, Regional Technology Strategies.

36 10 kluczowych elementów skutecznej cluster-based policy: 1. Stworzenie mapy potencjalnych klastrów w danym regionie w celu określenia lokalnych zalążków klastrowych i ustalenia źródeł przewagi konkurencyjnej. 2. Wspieranie klastrów na poziomie władz lokalnych, regionalnych i centralnych w celu zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności firm. 3. Uwzględnienie istniejących i/lub potencjalnych klastrów w procesie opracowywanie i wdrażania polityki rozwoju lokalnego i regionalnego. 4. Wykorzystanie klastrów do wzmocnienia sektora MSP, tworzenia nowych miejsc pracy, podniesienia innowacyjności lokalnej gospodarki, itp. 5. Wykorzystanie idei klasteringu w narodowych strategiach dotyczących rozwoju gospodarczego, społecznego i ekonomicznego.

37 10 kluczowych elementów skutecznej cluster-based policy: 6. Uwzględnienie długoterminowej perspektywy oczekiwania na pozytywne efekty funkcjonowania klastrów. 7. Budowanie partnerstwa publiczno-prywatnego w celu rozwijania konstruktywnego dialogu dla zidentyfikowania potrzeb lokalnego rozwoju. 8. Opracowanie systemów ewaluacji: trwające inicjatywy i programy powinny być stale monitorowane. 9. Upowszechnianie wiedzy na temat klasteringu zasad organizacji, mechanizmów współpracy, rozwiązywania konkretnych problemów - tak, aby podmioty, które chcą założyć sieć współpracy, mogły korzystać z doświadczeń innych. 10.Zwiększanie innowacyjności poprzez wspólne badania i rozwój.

38 Rekomendacje 1. Kształtując cele strategiczne gminy / powiatu, identyfikuj podmioty / instytucje oraz funkcjonujące sieci jako integralne środowisko mogące stanowić zaplecze do zawiązywania partnerstw strategicznych i aliansów zorientowanych na pozyskiwanie środków zewnętrznych; 2. Współpraca w układach związków celowych może przyczynić się do ograniczenia kosztów funkcjonowania usług komunalnych (hurtowy zakup wody, energii elektrycznej, koszty gospodarki odpadami, produkcji energii ze źródeł odnawialnych; 3. Efektywne sieci powiązań powinny bazować zarówno na potencjalne sektora publicznego, jak i prywatnego, dając podstawy do wdrożenia formuły partnerstwa publiczno prywatnego; 4. Niezbędne jest przeformułowanie istniejących strategii rozwojowych zorientowanych jedynie na poprawę warunków życia w gminie / powiecie, a nie na zwiększenie konkurencyjności danego obszaru, a tym samym zapewnienie trwałych warunków wzrostu gospodarczego; 5. Niedocenianym narzędziem do budowania ponadnarodowych sieci powiązań jest współpraca partnerska miast / gmin / regionów.

39 Rekomendacje Sprawna struktura sieciowa wymaga: Strategii działania i spójnej struktury celów Przywództwa Zasobów Wartości dodanej Wiedzy Przejrzystej formuły prawno - organizacyjnej

40 Dziękuję za uwagę Sfinansowano ze środków Narodowego Sfinansowano ze Funduszu środków Ochrony Narodowego Środowiska Funduszu Ochrony i Gospodarki Środowiska Wodnej i Gospodarki Wodnej

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015

Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015 Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015 Wspólnie możemy osiągnąć więcej Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015

Bardziej szczegółowo

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Warszawa, 2006 Autorzy: Michał Górzyński CASE Doradcy Sp. z o.o. Wojciech Pander CASE Doradcy Sp. z o.o. Patryk Koć

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PRZESTRZENNA I FUNKCJONOWANIE KLASTRÓW W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

ORGANIZACJA PRZESTRZENNA I FUNKCJONOWANIE KLASTRÓW W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM ORGANIZACJA PRZESTRZENNA I FUNKCJONOWANIE KLASTRÓW W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Zespół badawczy w składzie: prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz, mgr inż. Wojciech Dyba Publikacja na podstawie ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 /Projekt/ Kraków, lipiec 2014

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Wrocław, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści Wstęp... 4 WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA Projekt Stowarzyszenie Metropolia Poznań Maj 2014 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. PODSTAWY REALIZACJI ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC WNIOSKI DLA POLSKI

WYBRANE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC WNIOSKI DLA POLSKI Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 2 (LXXIII) 2012 Natalia Gorynia Pfeffer * WYBRANE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC WNIOSKI DLA POLSKI NARODOWY SYSTEM INNOWACJI Pod koniec

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI W KONTEKŚCIE WYBRANYCH REGIONÓW POLSKI

STRATEGIA INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI W KONTEKŚCIE WYBRANYCH REGIONÓW POLSKI STRATEGIA INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI W KONTEKŚCIE WYBRANYCH REGIONÓW POLSKI Ewa Romanowska 1 Agnieszka Firgolska 2 Justyna Hrudeń 3 Streszczenie Niniejszy artykuł prezentuje założenia teoretyczne koncepcji

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE

OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Raport 2012 AUTORZY: dr Aleksander BĄKOWSKI (redakcja) Marzena MAŻEWSKA (redakcja) Elwira KOPROWSKA-SKALSKA Jacek KOTRA dr inż. Karol LITYŃSKI Marek MIKA

Bardziej szczegółowo

Strategia Innowacji Województwa Śląskiego

Strategia Innowacji Województwa Śląskiego Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 - projekt Katowice 2012 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dokument

Bardziej szczegółowo

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg Benchmarking parków technologicznych na obszarze Bałtyku Południowego RAPORT OGÓLNY maj, 2011 Zamawiający: Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 1 Definicje pojęć i

Bardziej szczegółowo

Propozycja instrumentu służącego zwiększeniu stopnia transferu wiedzy i technologii w ramach inicjatyw klastrowych

Propozycja instrumentu służącego zwiększeniu stopnia transferu wiedzy i technologii w ramach inicjatyw klastrowych Propozycja instrumentu służącego zwiększeniu stopnia transferu wiedzy i technologii w ramach inicjatyw klastrowych dr Tomasz Brodzicki dr Piotr Tamowicz Opracowanie na zlecenie Instytutu Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Transfer wiedzy i technologii z uczelni do biznesu. Przewodnik po możliwościach wsparcia i dobrych praktykach. Kamil Bromski

Transfer wiedzy i technologii z uczelni do biznesu. Przewodnik po możliwościach wsparcia i dobrych praktykach. Kamil Bromski Spis treści Artykuł wstępny...5 Transfer wiedzy i technologii z uczelni do biznesu. Przewodnik po możliwościach wsparcia i dobrych praktykach...7 Rzeka finansowania dla innowacji nie wpadła jeszcze do

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE DLA INNOWACJI

OTOCZENIE DLA INNOWACJI OTOCZENIE DLA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII 1 Anna Kaczmarek 1 opracowanie w ramach projektu Innowacyjne zachodniopomorskie konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.11.22 14:25:07 +01'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ 2001 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. INNOWACJE W PROGRAMACH KRAJOWYCH...4 1.2. INNOWACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Regionalne instrumenty wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Regionalne instrumenty wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw Marek Matejun Regionalne instrumenty wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 4.1. Wprowadzenie Istotna rola małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 23 maja 2014 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

Innowacje oczami władz publicznych innowacje bez udziału uczelni? swatanie nauki i biznesu na krecie

Innowacje oczami władz publicznych innowacje bez udziału uczelni? swatanie nauki i biznesu na krecie NR 4 (13) WRZESIEŃ 2009 Innowacje oczami władz publicznych innowacje bez udziału uczelni? swatanie nauki i biznesu na krecie KWARTALNIK INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO PPNT FUAM SPIS TREŚCI 4 12 14 16 18 20

Bardziej szczegółowo