Rozwój handlu europejskiego na tle strategii internacjonalizacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwój handlu europejskiego na tle strategii internacjonalizacji"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe nr Akademii Ekonomicznej w Krakowie Katedra Analizy Rynku i Badaƒ Marketingowych Rozwój handlu europejskiego na tle strategii internacjonalizacji 1. Wprowadzenie Rosnàcy stopieƒ integracji i globalizacji gospodarki stanowi jednà z g ównych przyczyn nasilania si zjawiska internacjonalizacji, rozumianej jako proces umi dzynarodowienia dzia alnoêci przedsi biorstw handlowych. Powstawanie i ekspansja na rynki zagraniczne koncernów transnarodowych zwiàzana jest ÊciÊle ze zjawiskiem koncentracji handlu (zarówno kapita owej, jak i organizacyjnej) w skali globalnej. Ekspansja ta, dokonywana w ramach strategii internacjonalizacji, podyktowana jest m.in. stagnacjà sprzeda y na rodzimych rynkach przy nasilajàcej si konkurencji oraz poszukiwaniem nowych mo liwoêci rozwoju 1. Globalny rozwój na rynkach mi dzynarodowych zwiàzany jest z koniecznoêcià znalezienia kompromisu pomi dzy uniwersalnà formu à sklepu a jego swoistà modyfikacjà, majàcà na celu jak najlepsze dostosowanie do warunków lokalnych. Dzia alnoêç poza granicami macierzystego kraju wià e si bowiem mi dzy innymi z uwzgl dnianiem ró nic kulturowych oraz pokonywaniem indywidualnych barier wejêcia. Dynamika procesów internacjonalizacji handlu, du a pojemnoêç polskiego rynku wewn trznego i liberalne warunki wchodzenia na ten rynek przyczyni y si do rozwoju w naszym kraju wielkopowierzchniowych placówek handlowych. Du e placówki detaliczne, których liczba sukcesywnie wzrasta, b dà mia y istotny wp yw na to, czy polski handel b dzie zbli ony bardziej do modelu krajów po udniowoeuropejskich, gdzie sklepy wielkopowierzchniowe majà 35 40% udzia w rynku, czy do modelu skandynawskiego, gdzie si ga on 85%. 1 E. Maleszyk, B. Pokorska, Sieci handlowe w procesie koncentracji i integracji na rynku wewn trznym, IRWiK, Warszawa 2002, s. 41.

2 118 Celem niniejszego artyku u jest próba ukazania podstawowych tendencji rozwoju handlu detalicznego w krajach wysoko rozwini tych oraz procesów internacjonalizacji w handlu i wp ywu tego zjawiska na obecny i przysz y kszta t polskiego handlu detalicznego. 2. Podstawowe tendencje zmian w sk adzie podmiotowym handlu detalicznego w krajach wysoko rozwini tych W handlu detalicznym krajów wysoko rozwini tych dokona y si g bokie przeobra enia, zwiàzane z jego sukcesywnym dostosowywaniem do ciàgle zmieniajàcych si warunków otoczenia. Zakres, charakter oraz tempo tych zmian by y ró ne w poszczególnych krajach, niemniej mo na zaobserwowaç wiele wspólnych trendów, Êwiadczàcych o uniwersalizacji i standaryzacji wspó czesnego handlu. Nale à do nich mi dzy innymi: sta y wzrost znaczenia handlu detalicznego, przesuwanie si si y w uk adzie gospodarczym od producentów do detalistów i konsumentów, zmiana znaczenia ró nych form handlu detalicznego i przyêpieszenie ich cyklu ycia rynkowego, pog biajàca si segmentacja rynku, post pujàca internacjonalizacja, wykorzystywanie najnowszych technologii, g ównie elektronicznych 2. Dzisiejszy obraz europejskiego systemu dystrybucji jest efektem wieloetapowych zmian zapoczàtkowanych w latach 60. Na poczàtku przemian, jeszcze w koƒcu lat 50., wydawa o si, e dominacja producentów w kanale dystrybucji jest niczym nie zak ócona, poniewa przekszta cali si oni w wielonarodowe, pr ne koncerny (np. Unilever), skutecznie docierajàce do konsumentów za pomocà wysublimowanych narz dzi marketingowych. G ównym atutem tych przedsi biorstw by a si a marek produkowanych przez nich produktów, zaê detalistom udzielano jedynie prawa do ich sprzeda y, narzucajàc jednoczeênie ró ne ograniczenia, np. maksymalne ceny sprzeda y. Radykalna zmiana w relacjach z producentami nastàpi a w latach 70., kiedy w wielu bran ach warunki wspó pracy zacz li okreêlaç g ównie detaliêci. By- o to spowodowane mi dzy innymi tym, e: mo liwoêci produkcyjne wielu mi dzynarodowych koncernów przez lata ulega y zwi kszeniu, natomiast dystrybucja i sprzeda produktów by y ograniczone z uwagi na fakt rozdrobnienia sieci sprzeda y. W konsekwencji dosz o do zaostrzenia walki na poziomie dystrybucji, co spowodowa o wzrost znaczenia wi kszych detalistów; 2 U. Ka à na-drewiƒska, B. Iwankiewicz-Rak, Marketing w handlu, Wydawnictwo AE we Wroc awiu, Wroc aw 1999, s. 186.

3 Rozwój handlu europejskiego na tle strategii w wielu krajach zniesiono minimalnà cen sprzeda y, po jakiej detaliêci byli zobligowani sprzedawaç produkty swoich dostawców; w wyniku procesów koncentracji w sektorze detalicznym pojawi y si du- e sieci dystrybucji, posiadajàce wielkopowierzchniowe punkty sprzeda y; pojawi y si produkty sprzedawane pod w asnymi markami dystrybutorów. W rezultacie detaliêci zacz li dyktowaç warunki zakupów, zmuszajàc dostawców do obni ania swoich mar. Rewolucyjne zmiany w systemie dystrybucji zosta y spowodowane g ównie upowszechnieniem si w handlu systemu sprzeda y samoobs ugowej i koncentracji êróde zaopatrzenia sieci handlowych 3. Sytuacja ta, umo liwiajàca tworzenie nowoczesnych sieci handlowych, przynios a wymierne korzyêci europejskim sieciom supermarketów, nast pnie hipermarketom oraz sklepom dyskontowym. Ten pierwszy etap zmian mo na scharakteryzowaç jako okres konkurencji pomi dzy tradycyjnym handlem w tych krajach a nowoczesnymi etapami dystrybucji sieciowej. Drugi etap zmian (przebiegajàcy w latach 70. i 80.) polega na rozwijaniu silnej konkurencji pomi dzy ró nymi formami nowoczesnego handlu. Najcz - Êciej stosowano walk cenowà i rywalizowano o pozyskanie najlepszych lokalizacji dla nowych obiektów handlowych na rynku krajowym. Stosowana wówczas ostra konkurencja cenowa pomi dzy nowoczesnymi sieciami handlowymi doprowadzi a do rozwoju tych form detalicznych, które ho dujà zasadzie stosowania niskich cen (tj. supermarketów dyskontowych, sklepów dyskontowych tzw. mini- i maksidyskontowych, soft oraz hard discont). Trzeci etap (majàcy swe poczàtki w latach 80. i 90.) trwa obecnie i polega na globalnej konkurencji pomi dzy sieciami dystrybucji, wykorzystujàcymi podobne oraz odmienne formu y sprzeda y. W tym etapie rozwoju obserwuje si zarówno konkurencj pomi dzy hipermarketami i supermarketami, sklepami dyskontowymi, jak równie mi dzy hipermarketami (w ramach podobnej formu y sprzeda y) 4. Obserwowane wspó czeênie istotne zmiany w strukturze sieci handlowej na szczeblu handlu detalicznego w krajach Unii Europejskiej wynikajà m.in. ze wspomnianego ju procesu narastania konkurencji, z o onoêci relacji pomi dzy przedsi biorstwami handlowymi a dostawcami oraz z ewolucji czynników otoczenia. Firmy handlowe, starajàc si sprostaç istniejàcym uwarunkowaniom, zmieniajà struktur sieci sprzeda y oraz realizujà swoje strategie poprzez: wprowadzanie nowoczesnych punktów sprzeda y, rozwijanie powiàzaƒ kooperacyjnych, 3 T. Domaƒski, Strategie marketingowe du ych sieci handlowych, PWN, Warszawa ódê 2001, s Ibidem.

4 120 koncentracj kapita owà, umi dzynarodowienie dzia alnoêci 5. Firmy handlu detalicznego dzia ajàce w wysoko rozwini tych krajach europejskich mo na podzieliç na dwie grupy: 1) prowadzàce jeden typ obiektu handlowego, np. firma Aldi (Niemcy) jest postrzegana na rynku przez pryzmat sklepów dyskontowych; 2) prowadzàce wiele ró nych obiektów przyk adowo firma Promodes (Francja) eksploatuje takie placówki detaliczne, jak: hipermarkety, supermarkety, sklepy dyskontowe, convenience store, a Tengelmann (Niemcy): sklepy dyskontowe, sklepy specjalistyczne, supermarkety i hipermarkety. Majàc na uwadze zró nicowany stan rozwoju handlu detalicznego w poszczególnych krajach europejskich, celowe b dzie ich nast pujàce pogrupowanie 6 : 1. Grecja i Portugalia handel detaliczny w tych krajach cechuje ma o nowoczesne wyposa enie techniczne oraz s aba koncentracja. Dominujà niewielkie rodzinne firmy, natomiast wejêcie du ych sieci zagranicznych przyczyni o si do procesów modernizacji handlu. 2. W ochy i Hiszpania handel detaliczny w tych krajach cechujà znaczne przekszta cenia, a w strukturze w asnoêciowej przewa ajà niezale ni detaliêci. Transformacja handlu hiszpaƒskiego jest pobudzana przez du y popyt oraz liberalne przepisy prawne, zaê nowe formy handlu sà wprowadzane g ównie przez firmy francuskie. Natomiast obowiàzujàce we W oszech do 1988 r. restrykcyjne przepisy chroniàce silne lobby miejscowych detalistów utrudnia y proces unowoczeêniania handlu i dopiero ich z agodzenie przyczyni o si do rozwoju wielkopowierzchniowych placówek detalicznych. 3. Belgia, Dania, Holandia, Francja to kraje, w których obserwuje si nast pujàce tendencje rozwoju w handlu detalicznym: sta y spadek liczby firm handlowych, przy jednoczesnym wzroêcie ich wielkoêci, nasilajàcà si konkurencj w obr bie ró nych form handlu, umo liwiajàcà m.in. konsumentom lepszy wybór towarów i wy szy standard obs ugi, szerokie wykorzystywanie przez firmy handlowe nowoczesnych technologii, umo liwiajàcych stosowanie wysublimowanych strategii konkurowania na rynku, zaawansowanie procesów internacjonalizacji, umo liwiajàcych nowe szanse rozwojowe dla najlepszych firm na rynku. 4. Niemcy, Wielka Brytania w tych krajach obserwuje si najwy szà koncentracj i integracj w handlu detalicznym. Firmy handlowe w swojej dzia alnoêci wykorzystujà najbardziej zaawansowane techniki i strategie marketingowe, jak równie najnowsze technologie elektroniczne u atwiajàce automatyzacj systemów informacyjno-decyzyjnych 7. 5 A. Sznajder, Euromarketing. Uwarunkowania na rynku Unii Europejskiej, PWN, Warszawa 1999, s U. Ka à na-drewiƒska, B. Iwankiewicz-Rak, op. cit., s Ibidem.

5 Rozwój handlu europejskiego na tle strategii Rozwój poszczególnych typów placówek handlowych w krajach o najbardziej nowoczesnej strukturze sieci handlowej mo na porównaç do typowego tzw. cyklu ycia produktu, majàc w tym wypadku na uwadze cykl ycia ró nych typów punktów sprzeda y detalicznej. Jak zaprezentowano na rys. 1, tempo rozwoju ró nych typów sklepów w poszczególnych krajach jest zró nicowane. Wprowadzenie Wzrost Nasycenie Spadek UE B DK DK D F L GB ywnoêç supermarkety P GR L hipermarkety GR L sklepy P E F I dyskontowe Artyku y przemys owe domy towarowe GR P sprzeda wysy kowa wyspecjalizowane sklepy o du ej powierzchni GR P E I NL NL IRL GB E NL DK B IRL B L IRL I L E IRL D DK GB UE B DK D F F NL GB B Belgia, D Niemcy, DK Dania, E Hiszpania, F Francja, GB Wielka Brytania, GR Grecja, IRL Irlandia, I W ochy, L Luksemburg, NL Holandia, P Portugalia, UE Unia Europejska Rys. 1. Cykl ycia ró nych typów punktów sprzeda y detalicznej w poszczególnych krajach Unii Europejskiej èród o: A. Sznajder, Euromarketing..., s.152. W krajach po udniowej Europy, np. w Hiszpanii, W oszech, Grecji, Portugalii, hipermarkety rozwijajà si bardzo dynamicznie. W Hiszpanii szybki wzrost liczby tego typu placówek by stymulowany korzystnymi uregulowaniami prawnymi oraz zintensyfikowanymi inwestycjami francuskich sieci handlowych. Wydaje si, e ekspansja francuskich sieci na po udnie Europy by a spowodowana mi dzy innymi zwolnieniem tempa rozwoju hipermarketów we Francji i w Niemczech, pomimo otwierania nowych placówek we wschodnich landach. We Francji (patrzàc przez pryzmat cyklu rozwojowego) nie tylko hipermarkety znalaz y si w fazie nasycenia rynku, lecz w fazie spadku znalaz y si równie tradycyjne sklepy samoobs ugowe, tj. supermarkety i ma e sklepy detaliczne. Podobnà sytuacj obserwuje si w Niemczech i Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii

6 122 zbli ona forma placówki detalicznej, tj. superstores, równie znajduje si w fazie stagnacji cyklu rozwojowego. Natomiast je eli chodzi o rozwój tradycyjnych domów towarowych, to analizujàc ten proces, mo na zauwa yç, e pomimo ich korzystnych lokalizacji w centrach miast, nie rozwijajà si zbyt dynamicznie. Zagro one konkurencjà ze strony hipermarketów i sklepów specjalistycznych o du- ej powierzchni, sà zmuszone mi dzy innymi do: dywersyfikowania asortymentu, czyli w àczania do asortymentu wi kszej liczby produktów oraz do podwy szania jakoêci sprzedawanych towarów. W tym kierunku podà ajà znane sieci domów towarowych, np.: Galeries Lafayette we Francji, Kaufhof i Karstadt w Niemczech, Rinascente we W oszech, Bijenkof w Holandii, El Corte Ingles w Hiszpanii i Harrods w Wielkiej Brytanii, inwestowania za granicà lub do dywersyfikowania swojej dzia alnoêci poprzez wchodzenie w inne sektory, g ównie w sfer us ug. Sprzedawane w domach towarowych produkty przemys owe poddawane sà naciskom ze strony konkurencyjnych specjalistycznych sklepów, dzia ajàcych w du ej skali. Ich asortyment jest bardziej zró nicowany, a ceny ni sze. Tego typu placówki o du ych powierzchniach sprzeda owych, jak równie sklepy dyskontowe, w wi kszoêci krajów usytuowane poza centrami miast, rozwijajà si bardzo dynamicznie. Specjalistyczne sieci aƒcuchowe i Êredniej wielkoêci sklepy bran owe, sprzedajàce kosmetyki, komputery, artyku y sportowe i ksià ki, rozwijajà si g ównie w Niemczech i Holandii 8. Analizujàc formy dzia ania przedsi biorstw handlu detalicznego, nale y mieç na uwadze ró ne warunki ich funkcjonowania, wynikajàce w du ym stopniu z prawnych uregulowaƒ ich dzia alnoêci w poszczególnych krajach. Mo na sformu owaç twierdzenie, e sygnalizowane zjawiska Êwiadczà o intensyfikacji procesów konkurencyjnych na rynku mi dzynarodowym, którym z pewnoêcià w du ym stopniu sprzyja y procesy internacjonalizacji, a w aêciwie ich kolejny etap zapoczàtkowany w latach Globalizacja i internacjonalizacja oraz ich znaczenie w sferze handlu detalicznego Globalizacj mo na rozpatrywaç zarówno z punktu widzenia ca ej gospodarki, jak i sektora (bran y) lub przedsi biorstwa. W uj ciu makroekonomicznym oznacza upodabnianie si gospodarek rynkowych poszczególnych paƒstw. Jej istotà jest wykorzystanie praw rynku do zwi kszania produktywnoêci nie tylko wybranych rejonów czy krajów, lecz gospodarki Êwiatowej. Jest ona wynikiem niezwykle szybkiego post pu technologicznego, a zw aszcza rozwoju technik informatycznych i àcznoêci, jak równie stanowi efekt wspó dzia ania 8 Ibidem.

7 Rozwój handlu europejskiego na tle strategii paƒstw w ramach ró nych organizacji mi dzynarodowych (np. Âwiatowej Organizacji Handlu) 9. Wed ug J. Dietla proces globalizacji rynków jest nieuchronny i wynika z nast pujàcych przes anek: rozwoju gospodarczego i w konsekwencji wzrostu si y nabywczej ludnoêci, post pu technicznego i organizacyjnego, znajdujàcego np. wyraz w przyspieszeniu przenikania innowacji, liberalizacji, znajdujàcej wyraz w swobodnym przep ywie kapita u finansowego, intelektualnego i si y roboczej 10. Zjawisko globalizacji w handlu jest ÊciÊle zwiàzane z powstaniem koncernów handlowych i ich ekspansjà na rynki zagraniczne. Stanowi konsekwencj m.in.: otwarcia gospodarek poszczególnych krajów, upodabniania si wzorców spo ycia, powstawania wielkich, homogenicznych segmentów klientów o zbli onych oczekiwaniach co do produktów i warunków ich sprzeda y. Najwi ksze koncerny handlowe dzia ajàce w skali mi dzynarodowej wraz z liczbà prowadzonych placówek handlowych oraz wielkoêcià generowanych obrotów przedstawiono w tabelach 1 i 2. Analizujàc dane przytoczone w tabelach dotyczàce obecnoêci na rynku mi dzynarodowym Êwiatowych sieci handlowych, mo na stwierdziç, e na rynkach zagranicznych dominujàcà rol ogrywajà dystrybutorzy artyku ów ywnoêciowych. Niekwestionowanymi liderami internacjonalizacji sà firmy belgijskie i holenderskie: Delhaize-le-Lion 79% oraz Ahold 71%. WÊród przedsi biorstw wywodzàcych si z du ych rynków czo ówk stanowi grupa kapita owa Tengelmann 49% obrotów poza krajem macierzystym. Po po àczeniu z Promodes drugie miejsce zajmuje Carrefour, który poza Francjà realizuje 41% swoich obrotów. Na trzecim miejscu znajduje si Metro AG, którego wskaênik internacjonalizacji po konsolidacji z Macro Cash and Carry wynosi 35%. Wysokie wskaêniki obrotów realizowanych przez niektóre sieci poza krajami macierzystymi obrazujà ich du à aktywnoêç na bardzo wielu rynkach zagranicznych. Stanowi to szczególnie cenny kapita w procesie internacjonalizacji. Niekwestionowany lider w tej klasyfikacji Carrefour po àczony z Promodes w 1998 r. zarzàdza 3400 obiektami zlokalizowanymi w 24 krajach M. S awiƒska, Procesy globalizacji a strategie internacjonalizacji w handlu detalicznym, Marketing i Rynek 2001, nr J. Dietl, Wyzwania rynku globalnego dla konkurencyjnoêci polskiego biznesu [w:] Euromarketing. Koncepcje, strategie, metody, pod red. J.W. Wiktora, AE w Krakowie, Kraków 1999, s T. Domaƒski, op. cit., s. 79.

8 124 Tabela 1. Koncerny handlowe dzia ajàce w skali mi dzynarodowej Przedsi biorstwo Kraj pochodzenia Obrót (w mld USD) Liczba sklepów Dane za rok Wal-Mart Stores Inc. Metro AG Intermarche (JTM) Interprises Ahold Jto-Yokado Rewe-Gruppe Edeka-Gruppe Carrefour Tesco Aldi Tengelmann Promodes Spar-International The Kroger Co. J.Sainsbury Auchan Leclerc Safeway Daiei Costco Wholesale USA Niemcy Francja Holandia Japonia Niemcy Niemcy Francja Wielka Brytania Niemcy Niemcy Francja Holandia USA Wielka Brytania Francja Francja USA Japonia USA 118,00 50,08 36,89 34,56 34,15 34,10 32,28 31,76 29,68 29,50 29,15 28,48 27,75 26,60 25,82 24,39 24,06 22,50 21,65 21, / / / / èród o: M. S awiƒska, op. cit. Tabela 2. Rozk ad geograficzny obrotów wiodàcych sieci handlowych w 1998 r. Przedsi biorstwo Kraj pochodzenia Obrót w kraju macierzystym (w %) Obrót w Europie (w %) Obrót na innych rynkach (w %) Wal-Mart Carrefour oraz Promodes Metro AG Ahold Rewe Tengelmann Tesco Aldi Carrefour Sainsbury s Auchan Delhaize-le-Lion USA Francja Niemcy Holandia Niemcy Niemcy Wielka Brytania Niemcy Francja Wielka Brytania Francja Belgia ,0 23,0 34,3 26,0 19,0 30,0 7,9 32,0 14,0 11,0 33,3 21,0 6,0 18,0 0,7 45,0 0,0 19,0 0,1 4,0 29,0 2,0 0,7 58,0 èród o: T. Domaƒski, op. cit., s. 79. Cechà, która wyró nia dzia ania firm handlowych w skali globalnej, jest niezwykle du a sprawnoêç w tworzeniu warunków nabywania towarów przez konsumentów i handlowej obs ugi producentów, osiàgni ta dzi ki przezwyci - eniu ograniczeƒ, jakie stwarza skala dzia alnoêci, przestrzeƒ i czas.

9 Rozwój handlu europejskiego na tle strategii Strategie internacjonalizacji w europejskim handlu detalicznym Charakterystycznà cechà wspó czesnego rozwoju gospodarki Êwiatowej jest pog biajàcy si proces internacjonalizacji, przez który rozumie si ka dy rodzaj dzia alnoêci gospodarczej podejmowanej przez przedsi biorstwo poza granicami kraju macierzystego. Internacjonalizacja handlu, rozumiana jako podejmowanie dzia alnoêci w innym kraju, nie jest zjawiskiem nowym, bowiem ju w latach 70. wiele firm handlowych stosowa o strategie ekspansji mi dzynarodowej. Dopiero jednak prze om lat 80. i 90. ubieg ego wieku przyniós zdecydowanà ekspansj zagranicznà najwi kszych europejskich sieci handlowych. Tendencja ta jest odwróceniem trendu, który z niewielkimi wyjàtkami polega na koncentrowaniu si na rynkach krajowych i regionalnych. Jedynym wyjàtkiem by y firmy specjalistyczne, zajmujàce si handlem okreêlonà grupà produktów, np. Bata w dziedzinie handlu obuwiem 12. WyjaÊniajàc przyczyny, które powodujà, e przedsi biorstwo podejmuje dzia alnoêç poza granicami kraju, w którym ma siedzib, czyli analizujàc motywy internacjonalizacji, nale y stwierdziç, e istniejà znaczne rozbie noêci poglàdów co do rodzaju tych motywów i ich znaczenia, a zw aszcza ustalenia motywu nadrz dnego. Bogata literatura teoretyczna, dotyczàca motywów internacjonalizacji sieci detalicznych, m.in. Treadgolda i Daviesa 13, Alexandra 14 iwilliamsa 15, umo liwia opisanie g ównych motywów internacjonalizacji, dzielàc je na: motywy zorientowane na wzrost (np. sprzeda y, zysków), motywy wynikajàce z ograniczonych mo liwoêci wzrostu na rynkach krajowych (np. spowodowane jego dojrza oêcià), motywy pochodzàce z innowacyjnoêci koncepcji detalicznej, motywy wynikajàce z dzia aƒ g ównych konkurentów, motywy wynikajàce z mo liwoêci wykorzystania ekonomii skali. Wydaje si, e jednym z g ównych motywów podejmowania dzia alnoêci handlowej poza granicà kraju macierzystego jest wyczerpywanie si d ugofalowych mo liwoêci rozwojowych na rodzimych rynkach. Ponadto innymi czynnikami sà: silne dà enie firm do poszukiwania mo liwoêci osiàgania ponadprzeci tnych wskaêników wzrostu sprzeda y i rentownoêci, 12 Ibidem, s A. Treadgold, R. Davies, The Internationalization of Retailing, Longman, Harlov N. Alexander, Retailers and International Markets: Motives for Expansion, International Marketing Review, vol. 7, nr 4, s D. Williams, Motives for Retailer Internationalization: Their Impact, Structure and Implications, Journal of Marketing Management 1992, vol. 8, s

10 126 dà enie do zmniejszania ryzyka prowadzenia dzia alnoêci handlowej poprzez jej rozmieszczanie na ró nych geograficznie rynkach i pod postacià ró nych form organizacyjnych, dà enie do zwi kszania si y przetargowej wobec dzia ajàcych w skali mi dzynarodowej konkurentów, wysoki poziom nasycenia siecià handlowà rynków krajowych i w zwiàzku z tym wysokie koszty wià àce si z ewentualnym zwi kszaniem udzia u w rynku, obni enie kosztów transportu i sukcesywny rozwój nowoczesnych systemów informacji, u atwiajàcych zarzàdzanie firmami dzia ajàcymi w skali mi dzynarodowej, otwarcie granic, sprzyjajàce przep ywowi kapita u oraz nowoczesnej technologii, istnienie w skali mi dzynarodowej klientów, posiadajàcych podobne wzorce konsumpcji 16. Przyczyny sk aniajàce zagraniczne przedsi biorstwa do rozwoju poza granicami rodzimych rynków sà ró norodne. Obok wspomnianego wczeêniej wyczerpywania si szans rozwojowych w swoim kraju, obejmujà równie kwestie zwiàzane z walkà o nowe rynki zbytu i wi ksze zyski. Obecnie i w przesz oêci przedsi biorstwa decydujàce si na wejêcie na obcy rynek z regu y dysponowa y wykwalifikowanà kadrà, nadwy kà Êrodków nad przewidywanymi kosztami elementami niezb dnymi do osiàgni cia sukcesu w prowadzeniu operacji zagranicznych. Czynnikami niejednokrotnie przesàdzajàcymi o wyborze rynku do inwestycji by stan jego nasycenia, jak równie usytuowanie geograficzne. Te mi dzy innymi elementy wp yn y na fakt, e Polska poczàwszy od 1989 r. stawa a si coraz bardziej atrakcyjnym rynkiem 17. W strategii internacjonalizacji sieci i penetracji rynku polskiego wa nà rol odgrywa firma macierzysta, bowiem to ona najcz Êciej okreêla kierunki rozwoju spó ki filii polskiej, wynikajàce ze strategii globalnej koncernu. Wi kszoêç zadaƒ dotyczàcych zarzàdzania strategicznego podejmowanych jest w koncernie macierzystym, np.: zasilanie kapita owe czy transfer know-how 18. Majàc na uwadze informacje przytoczone w tabeli 3, nale y zaznaczyç, e zagraniczne przedsi biorstwa w ramach przyj tych strategii uruchamia y swojà dzia alnoêç w ró nych formach, g ównie: tworzàc przedstawicielstwa lub filie przedsi biorstw i korporacji zagranicznych, zak adajàc spó ki mieszane z kapita em polskim i zagranicznym, 16 A. Sznajder, Tendencje rozwoju dystrybucji na rynku Unii Europejskiej, Marketing i Rynek, nr B. Pokorska, Zarzàdzanie firmami franczyzowymi [w:] Raporty z badaƒ IRWiK rok 2001, IRWiK, Warszawa E. Maleszyk, B. Pokorska, op. cit., s. 90.

11 Rozwój handlu europejskiego na tle strategii budujàc nowe systemy dystrybucyjne autoryzowane przez koncerny zagraniczne, w tym systemy licencyjne i franczyzowe 19. Tabela 3. Przyk ady strategii internacjonalizacji sieci handlowych Rodzaje strategii Penetracja rynku poprzez: inwestycje i budow sieci od podstaw inwestycje i kooperacje (alians) z przedsi biorstwem rodzimym wykup sieci konkurencyjnej: rodzimej lub z kapita em zagranicznym Dywersyfikacja sieci (konglomerat) Specjalizacja sieci Modernizacja i wprowadzenie innowacji do sieci w asnej Kooperacja z innymi sieciami W tym: w ramach systemów franczyzowych Integracja w kanale rynku (z producentami) Spó ki realizujàce strategi Casino (Geant), Carrefour, Tesco, Conforama, Deichmann Obuwie, Decathlon Tesco Savia, Julius Meinl Major Auchan i Billa, Jeronimo Martins Dystrybucja i Elektromis (Biedronka), Auchan i Robert, Andre (But Hala) Casino: Geant i Leader price, Metro AG Real, Praktiker, Media Markt, Adler, Intermarche i Bricomarche Andre, Bata, Conforama, Castorama, Decathlon, Deichman Obuwie, Rossman British Petroleum, Esso Auchan i Billa, Tesco i Savia, EMPiK i Eastbridge NV Bata, Deni Cler, Julius Meinl i kreowana sieç franczyzowa Decothlon, Panasonic, Deni Cler èród o: E. Maleszyk, B. Pokorska, Sieci handlowe w procesie koncentracji i integracji na rynku wewn trznym, IRWiK, Warszawa 2002, s. 90. Inwestycje zagraniczne w handlu w 2000 r. wynios y wed ug danych Paƒstwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych 564,2 mln USD i by y o 23,8% wy sze ni w roku poprzednim. Pomimo tego wzrostu nie osiàgn y poziomu najwy szego w ca ej dekadzie lat 90., tj. w 1998 r. (1534,2 mln USD) 20. Od poczàtku lat 90. a do koƒca 2000 r. wartoêç inwestycji zagranicznych w handlu osiàgn a poziom 3962,6 mln USD, co stanowi o 8,7% nak adów inwestycyjnych ogó em z tego êród a. Zaznaczyç trzeba, e oprócz typowych wydatków na powi kszenie majàtku trwa ego, stanowiàcych istot inwestycji, zaliczyç nale y równie do nich lokaty kapita u zagranicznego w przedsi biorstwach ro- 19 Ibidem, s Raport o stanie handlu wewn trznego. Polska 2001, Wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Departament Handlu i Us ug oraz Departament Analiz i Prognoz, Warszawa 2001, s. 127.

12 128 dzimych, zwiàzane z przej ciami i fuzjami oraz wykupem cz Êci udzia ów tych przedsi biorstw 21. Tabela 4. Struktura inwestycji handlowych z kapita em zagranicznym w Polsce Grupy rodzajowe inwestycji Nak ady inwestycyjne poniesione od poczàtku lat 90. do koƒca 2000 r. (w mln USD) Udzia procentowy w nak adach ogó em G ówni inwestorzy (kraj pochodzenia) a Stacje paliw, zaplecze handlowe i us ugowe sektora motoryzacyjnego (w tym dystrybucja i monta pojazdów mechanicznych) 1572,7 33,0 BP Poland (Wielka Brytania), Shell Polska (Wielka Brytania), Aral Polska (RFN), Statoil Polska (Norwegia), Pam- Gas (Holandia), Mobil Corporation (USA), Preem Polska (Szwecja), Summit Motors Poland (Japonia), Neste Oil Poland (Finlandia), Esso Polska (USA), Man Pojazdy U ytkowe Polska (RFN), Renault Polska (Francja), Deimler- Chrysler (mi dzynarodowy), Conoco Poland (USA), Toyota Motor Poland (Japonia) i dalszych 6 inwestorów Metro AG (RFN), Jeronimo Martins Dystrybucja (Portugalia), Interkontakt (Czechy), Rewe Zentral (RFN), Otto Versand (RFN) Casino-Geant Polska (Francja), Auchan Polska (Francja), Tesco Polska i Tesco- Savia (Wielka Brytania), Foras Management Poland (Dania), Carrefour (Francja), Hit Centrala Us ugowa Polska (RFN), JAEG/WIBEBA Business Centre w Katowicach (Austria), Reform Plaza (Turcja), Plaza Centers Europe (mi dzynarodowy), King Cross (W ochy), Globe Trade Centre (Holandia), E. Leclerc (Francja), Thorkild Kristensen Polska (Dania), Ahold Polska (Holandia), Chelverton Properties (USA), Tengelmann (RFN), Portico Development (USA) i nastepnych 14 inwestorów Wielokierunkowa dzia alnoêç w handlu hurtowym i detalicznym 927,5 19,4 OÊrodki (centra) handlowe i sklepy masowej obs ugi (hipermarkety, supermarkety, sklepy dyskontowe) 1143,1 24,0 21 Ibidem.

13 Rozwój handlu europejskiego na tle strategii cd. tabeli Systemy franchisingowe i guasi-franchisingowe 90,7 1,9 Levi Strauss Polska (USA), Italian Fashionby Guazzone (W ochy), Nico Polska (W ochy), Intermarche (Francja), Xerox Polska (Wielka Brytania), Big Star Ltd (Szwajcaria), Marks and Spencer Franchise (Wielka Brytania), Kodak Foto World (Wielka Brytania), Deni Cler (USA), Rema 1000 Poland (Norwegia), Bata Poland (Kanada), Adidas Poland (RFN), Fleury Michon (Francja), Seagram Polska (Kanada), Allied Domecq Polska (Holandia) Ikea Retail (Szwecja), Obi Centrala Systemowa (RFN), EMPIK Retail Network (Holandia), Castorama (Francja), Office Depot Potamkin International Polska (USA), Bertelsman Distribution BM (RFN), Nomi-Kingfisher (Wielka Brytania), Go Sport Polska (Francja), Ce We Color-Fotojoker (RFN) i 9 nast pnych inwestorów Hays (mi dzynarodowy) Centrum Logistyczne ko o Cz stochowy, Hydro Poland (Norwegia), Europa Distribution Center (Wielka Brytania), Asobo BV (Szwecja), Therab BV-raben Holding (Holandia), FM Polska, FM Silesia, FM Mazovia, FM Jarosty (Francja), GD Poland Distribution Centre (Chiny), WiÊniowy Business Park i Chelverton Properties (USA), Raab Kärcher Polska (RFN), Highwood Partners Agros (USA) i 40 dalszych inwestorów Oriflame (Szwecja), Avon (USA) Handel detaliczny wyspecjalizowany 383,8 8,0 Handel hurtowy i zintegrowane systemy logistyczne 612,5 12,8 Marketing bezpoêredni 41,0 0,9 Ogó em 4771,3 100,0 x Uwaga: w zestawieniu podano inwestorów o najwi kszych nak adach, w kolejnoêci uwzgl dniajàcej poziom tych nak adów; àczna wartoêç nak adów przewy sza wartoêç inwestycji handlowych podanà w tekêcie (tj. 3962,6 mln USD), poniewa w àczono i uwzgl dniono inwestycje handlowo- -produkcyjno-us ugowe èród o: opracowanie w asne na podstawie: The List of Major Foreign Inwestors in Poland, Paƒstwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych, Warszawa 2001 [w:] Raport o stanie handlu wewn trznego. Polska 2001, Wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Departament Handlu i Us ug oraz Departament Analiz i Prognoz, Warszawa 2001, s

14 130 Struktur inwestycji zagranicznych w handlu wed ug g ównych kierunków inwestowania przedstawiono w tabeli Majàc na uwadze rodzaje strategii internacjonalizacji przedsi biorstw handlu detalicznego, mo na wskazaç na trzy kryteria ich podzia u: wed ug koncepcji dzia ania, wed ug sposobu konkurencji, wed ug formy wejêcia na rynek. Strategie internacjonalizacji, analizowane z punktu widzenia koncepcji dzia ania, rozciàgajà si pomi dzy: strategià globalnà polegajàcà na odtwarzaniu przez przedsi biorstwo handlowe na rynku zagranicznym formu y sprzeda y, która zosta a wczeêniej rozwini ta na rynku krajowym. Podstawowà korzyêcià stosowania tej strategii jest mo liwoêç wykorzystania doêwiadczenia zdobytego na innych rynkach oraz mo liwoêç uzyskiwania efektów dzia ania na du à skal ; strategià wielonarodowà opierajàcà si na za o eniu o zró nicowaniu przestrzennym popytu, uwarunkowanym np.: czynnikami kulturowymi, ró nymi wzorcami konsumpcji, w zwiàzku z czym oferowany asortyment jest ka dorazowo dostosowywany do oczekiwaƒ danego rynku zagranicznego. Strategia ta jest stosowana zw aszcza przez sieci hipermarketów, domów towarowych. Pomi dzy tymi dwoma skrajnymi strategiami mo e wyst powaç tak e strategia kooperacji w sferze niektórych obszarów dzia alnoêci (zw aszcza zakupu) oraz strategia udzia u lub przej cia istniejàcych ju firm na danym rynku 23. Rozpatrujàc strategie internacjonalizacji przez pryzmat sposobu uzyskania i utrzymania przewagi konkurencyjnej przez przedsi biorstwo handlowe, mo na odwo aç si do podzia u strategii konkurencji wg M. Portera, który klasyfikuje je na: strategi przywództwa kosztowego oznaczajàcà, e firma na podstawie konsekwentnego zarzàdzania kosztami mo e oferowaç asortyment po cenach niskich, strategi zró nicowania polegajàcà na odpowiednim pozycjonowaniu placówki czy firmy handlowej przez wykorzystanie wszystkich instrumentów marketingu-mix, strategi koncentracji oznaczajàcà wybór jednej kategorii towarów lub wybór okreêlonych rynków, tzw. Êwiatowej mapy luk rynkowych (global nichemanship) Nale y zaznaczyç, e prezentowana struktura dotyczy inwestycji powy ej 1 mln USD, àcznie z inwestycjami handlowo-produkcyjno-us ugowymi zwiàzanymi bezpoêrednio z systemami dystrybucji. 23 M. S awiƒska, op. cit. 24 Ph. Kotler, Analiza, planowanie, wdra anie i kontrola, Gebethner & S-ka, Warszawa 1994, s. 379.

15 Rozwój handlu europejskiego na tle strategii Tabela 5. Niektóre wskaêniki charakteryzujàce poziom koncentracji w polskim handlu detalicznym w perspektywie do 2010 r. Prognoza na koniec roku Rodzaj wskaênika Jednostka miary Stan w koƒcu 2000 r Scenariusze wynikajàce z opinii ekspertów optymistyczny pesymistyczny umiarkowany optymistyczny pesymistyczny umiarkowany Udzia w sprzeda y detalicznej ogó em: przedsi biorstw wielozak adowych i grup kapita owych, w tym: z kapita em polskim z kapita em zagranicznym grup przedsi biorstw zintegrowanych niezrzeszonych, niezale nych przedsi biorstw % % % % % 13 a 7 a 6 a 17 b 70 b Udzia sklepów wielkopowierzchniowych c : w obrotach detalicznych ogó em w powierzchni sprzeda owej sklepów ogó em % % 18 b 16 a Powierzchnia handlowa d oêrodków (centrów) handlowych przypadajàca Êrednio na 1000 mieszkaƒców m 2 70 b Udzia powierzchni sprzeda owej oêrodków (centrów) handlowych w powierzchni sklepów ogó em % 10 b a wed ug danych GUS; b dane szacunkowe; c sklepy o pow. 400 i wi cej m 2 powierzchni sprzeda owej; d powierzchnia sprzeda owa i obs ugowa sklepów i zak adów gastronomicznych oraz us ugowych èród o: E. Maleszyk, Koncentracja na rynku wewn trznym [w:] Sieci handlowe w procesach koncentracji i integracji na rynku wewn trznym, Materia y konferencji naukowej, IRWiK, Warszawa 2002, s. 32.

16 132 Strategie internacjonalizacji w odniesieniu do firm handlowych sà najcz - Êciej klasyfikowane wed ug kryterium sposobu wejêcia na rynek. Mo e si to odbywaç poprzez: utworzenie filii (oddzia u) przedsi biorstwa handlowego w innych krajach, zakup lub przej cie firm i dzi ki temu wejêcie na rynek zagraniczny, utworzenie wspólnego przedsi biorstwa na drodze umowy joint ventures z partnerami z innych krajów (np. firma Tesco wesz a na polski rynek po wykupieniu udzia ów w spó ce Savia z Bielska Bia ej), franchising jako wspólne przedsi wzi cie (np. Rema 1000). W wyniku procesów internacjonalizacji nasilajà si procesy koncentracji w handlu detalicznym, opierajàce si na ró nych formach aliansów strategicznych. W wielu krajach europejskich dochodzi do fuzji przedsi biorstw oraz do przejmowania udzia ów w rynku przez kilka wiodàcych przedsi biorstw. Przyk adowo, najwi ksze pod wzgl dem obrotów na europejskich rynkach firmy handlowe, takie jak: Carrefour, Promodes, Metro, Intermarche, Rewe, Auchan, kontrolowa y w 1998 r. 25,4% rynku europejskiego. Wed ug szacunków Instytutu M+M Eurodata, w 2005 r. udzia ten zwi kszy si do 40% 25. Porównujàc g ówne trendy procesów koncentracji na polskim rynku iwkrajach wysoko rozwini tych gospodarczo, mo na stwierdziç, e skala i zakres tych procesów sà kierunkowo zbie ne. W ostatnich latach procesy te nabra y przyspieszenia, sàdziç wi c nale y, e wkrótce nastàpi znaczne zmniejszenie dystansu dzielàcego Polsk od rozwiàzaƒ w tym zakresie wyst pujàcych wunii Europejskiej. Prognozy poziomu koncentracji w polskim handlu detalicznym do 2005 i 2010 r. przedstawiono w tabeli 5. Z danych prezentowanych w tabeli 5 wynika, e do 2005 r. najbardziej popularnymi miejscami zakupów artyku ów cz sto nabywanych b dà: supermarkety, hipermarkety, tradycyjne sklepy osiedlowe i sklepy dyskontowe, natomiast w nast pnym okresie (do 2010 r.) zwi kszy si rola super- i hipermarketów oraz sklepów dyskontowych czyli Nowoczesnych Kana ów Dystrybucji. Zwi kszaç si b dzie rola oêrodków handlowych, natomiast je eli chodzi o zakupy okresowego i trwa ego u ytku, najcz Êciej b dà one realizowane w wyspecjalizowanych domach handlowych. 5. Zakoƒczenie Globalizacja i internacjonalizacja stanowià istotny symptom wspó czesnego rozwoju gospodarki i w miar up ywu czasu b dzie mo na obserwowaç nasilanie si tych procesów. 25 M. S awiƒska, op. cit.

17 Rozwój handlu europejskiego na tle strategii Internacjonalizacja handlu, rozumiana jako podejmowanie dzia alnoêci gospodarczej poza granicami kraju macierzystego, jest powodowana ró nymi motywami i wydaje si, e jednym z g ównych jest wyczerpywanie si d ugofalowych mo liwoêci rozwoju na rodzimych rynkach. Innymi, niemniej wa nymi czynnikami determinujàcymi tego rodzaju procesy sà kwestie zwiàzane z walkà o nowe rynki zbytu i wi ksze zyski. Rozwój szeroko rozumianego handlu europejskiego jest ÊciÊle zwiàzany z przyj tymi przez globalne koncerny strategiami internacjonalizacji, gdy rodzaj przyj tej strategii najcz Êciej okre- Êla kierunki rozwoju koncernu. W wyniku internacjonalizacji nasilajà si g ównie procesy koncentracji kapita owej w handlu. RoÊnie pozycja, si a i udzia y w rynku europejskim najwi kszych koncernów jako efekt cz stych fuzji i przej ç przedsi biorstw. W Polsce, odnotowujàc sukcesywnie czynione inwestycje zagraniczne w handlu detalicznym w postaci nowo powstajàcych placówek wielkopowierzchniowych, obserwuje si równie przej cia cz Êci lub ca oêci rodzimych przedsi biorstw, jak równie fuzje na poziomie du ych koncernów. Âwiadczyç to mo e nie tylko o procesach koncentracji, lecz tak e o wyczerpywaniu si tzw. wolnej przestrzeni na dzia alnoêç handlowà w zwiàzku z post pujàcym nasyceniem rynku powierzchnià handlowà. Reasumujàc, nale y dodaç, e na rozwój handlu europejskiego, który cechuje obecnie proces umi dzynarodowienia dzia alnoêci przedsi biorstw handlowych, wp ywa niewàtpliwie rozwój technologii informacyjnych oraz nowych mediów, np. internetu. Umo liwiajà one nie tylko wymian informacji, lecz tak e zawieranie transakcji bez granic. W sektorze handlu detalicznego stwarza to nie tylko mo liwoêç wzrostu liczby potencjalnych klientów, lecz równie powoduje zwi kszanie konkurencji spoza sektora na skutek powstawania kreatywnych przedsi biorstw wirtualnych. Literatura Alexander N., Retailers and International Markets: Motives for Expansion, International Marketing Review, vol. 7, nr 4. Dietl J., Wyzwania rynku globalnego dla konkurencyjnoêci polskiego biznesu [w:] Euromarketing. Koncepcje, strategie, metody, pod red. J.W. Wiktora, AE w Krakowie, Kraków Domaƒski T., Strategie marketingowe du ych sieci handlowych, PWN, Warszawa ódê Ka à na-drewiƒska U., Iwankiewicz-Rak B., Marketing w handlu, Wydawnictwo AE we Wroc awiu, Wroc aw Kotler Ph., Analiza, planowanie, wdra anie i kontrola, Gebethner & S-ka, Warszawa Maleszyk E., Koncentracja na rynku wewn trznym [w:] Sieci handlowe w procesach koncentracji i integracji na rynku wewn trznym, Materia y konferencji naukowej, IRWiK, Warszawa Maleszyk E., Pokorska B., Sieci handlowe w procesie koncentracji i integracji na rynku wewn trznym, IRWiK, Warszawa 2002.

18 134 Pokorska B., Zarzàdzanie firmami franczyzowymi [w:] Raporty z badaƒ IRWiK rok 2001, IRWiK, Warszawa Raport o stanie handlu wewn trznego. Polska 2001, Wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Departament Handlu i Us ug oraz Departament Analiz i Prognoz, Warszawa S awiƒska M., Procesy globalizacji a strategie internacjonalizacji w handlu detalicznym, Marketing i Rynek 2001, nr 4. Sznajder A., Euromarketing. Uwarunkowania na rynku Unii Europejskiej, PWN, Warszawa Sznajder A., Tendencje rozwoju dystrybucji na rynku Unii Europejskiej, Marketing i Rynek, nr 7. The List of Major Foreign Inwestors in Poland, Paƒstwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych, Warszawa Treadgold A., Davies R., The Internationalization of Retailing, Longman, Harlov Williams D., Motives for Retailer Internationalization: Their Impact, Structure and Implications, Journal of Marketing Management 1992, vol. 8. The Development of European Commerce in View of the Strategy of Internationalisation An Outline of the Issue The increasing level of integration and globalisation of the world economy is one of the main reasons for the intensification of internationalisation, perceived as the process of internationalisation of commercial companies. Expansion into foreign markets, pursued under internationalisation strategies, is dictated mainly by stagnation of sales in domestic markets and growing competition, as well as by the search for new development opportunities. The study attempts to show the basic trends in changes in the retail trade mix in well- -developed countries. The author analyses the motives for internationalisation and presents examples of strategies for the internationalisation of trade networks. She also presents the largest corporations, including the number of their commercial outlets and generated turnover. The article evaluates the magnitude and structure of commercial investments with foreign capital participation in Poland and presents selected indices that describe the level of concentration in Polish retail trade up to 2010.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Raport o stabilnoêci systemu finansowego czerwiec 2001 grudzieƒ 2002 Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Autorzy Raportu: Tomasz

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002-2003 Warszawa, grudzieƒ 2004 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Dobies awa Tymoczko Agnieszki Gràt Zespó autorski: Miros

Bardziej szczegółowo

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Redakcja naukowa: Tadeusz Baczko Zdj cie na ok adce: www.fotolia.com Redakcja cz Êci makroekonomicznej: Ma gorzata Pieƒkowska Redakcja cz Êci mikroekonomicznej: Ewa Krzywina Redakcja: Joanna P czkowska

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl Wprowadzajàcy: Fund.1 Pierwszy Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., Narodowy Fundusz Inwestycyjny FORTUNA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Kapita y w asne (mln z ) 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 Wybrane wskaêniki finansowe 0 1999 2000 2001 Zysk netto (mln z ) 0 zysk brutto 15,7 mln

Bardziej szczegółowo

Komercjalizacja badaƒ naukowych. Wybrane zagadnienia

Komercjalizacja badaƒ naukowych. Wybrane zagadnienia Komercjalizacja badaƒ naukowych Wybrane zagadnienia GÓRNOÂLÑSKA WY SZA SZKO A HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego Komercjalizacja badaƒ naukowych Wybrane zagadnienia Redakcja naukowa Prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

TOUROPERATORZY TOP 15

TOUROPERATORZY TOP 15 TOUROPERATORZY WYDANIE SPECJALNE Stawiamy na nowe technologie Thomas Cook to jeden z najwi kszych touroperatorów na Êwiecie, zajmuje drugie miejsce na rynku europejskim oraz pod wzgl dem wielkoêci jest

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks 61 Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks Edyta Rudawska* Streszczenie Zasadniczym celem artyku u jest wskazanie roli rozwiàzaƒ

Bardziej szczegółowo

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 71 Transport 2009 Andrzej Bujak, Zdzis aw liwa Wy sza Szko a Bankowa we Wroc awiu Wydzia Finansów i Zarz dzania, Zak ad Logistyki NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Rozwój systemu finansowego w Polsce w 24 r. Warszawa, listopad 2 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Dobies awa Tymoczko Zespó autorski: Agnieszka Gràt Monika Józefowska Pawe K osiewicz Daniel

Bardziej szczegółowo

Raport. na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro

Raport. na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro Raport na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro Warszawa, luty 2004 Opracowanie pod redakcjà: Jakuba Borowskiego Zespó autorski: Jakub Borowski Micha Brzoza-Brzezina Anna Czoga a

Bardziej szczegółowo

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju 86 Systemy Finansowe Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju Marcin Kruk Wst p Niniejszy artyku jest próbà usystematyzowania wiedzy o leasingu, stosunkowo m odym narz dziu finansowym, od 2002

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

Rozprawy Ubezpieczeniowe

Rozprawy Ubezpieczeniowe Rozprawy Ubezpieczeniowe ZESZYT 1(2)/2007 RZECZNIK UBEZPIECZONYCH UNIWERSYTET KARDYNA A STEFANA WYSZY SKIEGO FUNDACJA EDUKACJI UBEZPIECZENIOWEJ Redakcja Redaktor naczelny: dr Stanis aw Rogowski Zast pcy

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 26 lipca 2001 r. o og oszeniu Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju.

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 26 lipca 2001 r. o og oszeniu Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. Monitor Polski Nr 26 502 Poz. 432 432 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 lipca 2001 r. o og oszeniu Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. Stosownie do art. 10 ust. 5 pkt

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2001. Warszawa, wrzesieƒ 2002 r.

Raport Roczny 2001. Warszawa, wrzesieƒ 2002 r. Raport Roczny 2001 Warszawa, wrzesieƒ 2002 r. Leszek Balcerowicz Prezes Narodowego Banku Polskiego Dzia alnoêç Narodowego Banku Polskiego w 2001 r. prowadzona by a pod znakiem stabilizacji i normalizacji.

Bardziej szczegółowo

Determinanty zmian zapasów w sektorze polskich przedsi biorstw niefinansowych wyniki empiryczne

Determinanty zmian zapasów w sektorze polskich przedsi biorstw niefinansowych wyniki empiryczne BANK I KREDYT styczeƒ 2007 Mikroekonomia 19 Determinanty zmian zapasów w sektorze polskich przedsi biorstw niefinansowych wyniki empiryczne Determinants of Inventory Investment in the Polish Non-Financial

Bardziej szczegółowo

Banki spó dzielcze w Polsce

Banki spó dzielcze w Polsce Banki spó dzielcze w Polsce w 2004 r. Komisja Nadzoru Bankowego Warszawa, marzec 2006 r. Opracowanie pod redakcjà: Dawida Strumiƒskiego Dariusza Twardowskiego Zespó autorski: Biuro BankowoÊci Spó dzielczej

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Kultura. 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury

Kultura. 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury W dzisiejszym Êwiecie mamy do czynienia z dwoma typami uczestnictwa w kulturze, która na wi kszoêci obszarów naszej planety pozostaje jeszcze kulturà analogowà,

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 59 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie RADA PROGRAMOWA STUDIÓW I PRAC KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW Jerzy Nowakowski (przewodniczàcy) Anna

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE KONKURENCYJNE MA YCH PRZEDSI BIORSTW

STRATEGIE KONKURENCYJNE MA YCH PRZEDSI BIORSTW Zeszyty Naukowe Wy szej Szko y Humanitas Ma gorzata Smolarek* STRATEGIE KONKURENCYJNE MA YCH PRZEDSI BIORSTW STRESZCZENIE Otoczenie, w jakim funkcjonuj ma e fi rmy, sprawia, i aby pokona konkurencj, musz

Bardziej szczegółowo

Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej

Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Honorata Howaniec Joanna Kurowska-Pysz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Publikacja wspó finansowana ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRAKTYCZNY PODR CZNIK DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH ZIELONE

Bardziej szczegółowo

Faktoring jako êród o finansowania dzia alnoêci gospodarczej

Faktoring jako êród o finansowania dzia alnoêci gospodarczej BANK I KREDYT listopad-grudzieƒ 2006 Miscellanea 97 Faktoring jako êród o finansowania dzia alnoêci gospodarczej Factoring as a Source of Financing Economic Activity Marek Barowicz* Streszczenie Artyku

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego

Bardziej szczegółowo