Szatnia w klubie fitness

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szatnia w klubie fitness"

Transkrypt

1 INNOVATIONS RAPORT BODY LIFE Szatnia w klubie fitness E rg o n o m i a i komfo rt Klub fitness to tylko sale treningowe i siłownia. Ogromną część powierzchni zajmują różnego rodzaju pomieszczenia zbędne do funkcjonowania całego ośrodka. Jednym z nich jest przebieralnia. Warto wykorzystać powierzchnię, którą mamy do dyspozycji, w stu procentach. Powinna ona być przy tym funkcjonalna czyli służyć klubowiczom. Jak to zrobić? Oto odpowiedź. 6 body LIFE 6I 007 M o emy we w asnym zakresie zaaran owaç wn trze, jednak zdecydowa lepiej skorzystaç z pomocy architekta. Tak e firmy produkujàce szafki s u à radà. Pami tajmy, e przebieralnia musi wyglàdaç podob jak reszta klubu. Nie oszcz dzamy na awkach, które zwi kszajà komfort u ytkowania. aweczka znajdujàca si tu przy szafkach spe nia do koƒca swojej funkcji. Osoba, która na j usiàdzie utrudnia pozosta ym klubowiczom dost p do szafki. Dlatego lepiej zainwestowaç w szerokie awki ustawione w pewnej odleg oêci od szafeczek. Nie mo e zabraknàç odpowiedj iloêci umywalek oraz luster obowiàzkowo z pó eczkami, na których klienci b dà mogli po o yç ko- smetyki. Lustra to zmier wa ny element. Przy nich instalujemy lampy, które ideal oêwietlà ca à twarz czyli arówki powinny znajdowaç si po bokach lub u góry i u do u lustra, a najlepiej po wszystkich jego stronach. Takie oêwietle powoduje, e na twarzy tworzà si cie, dzi ki czemu wyglàda ona du o korzystj trik ten stosuje si e w fotografii. Przestrzeƒ pomi dzy szafkami i awkami powinna zapewniaç naszym goêciom swobodne przemieszcza si. Nie ma nic gorszego ni t ok w przebieralni. Dlatego warto, by osoby wydajàce kluczyki zwraca y uwag na to, eby przydzielaç szafki znajdujàce si w pewnej odleg oêci od siebie. Unikmy tym samym t oku i przepychania w przebieralni.

2 RAPORT BODY LIFE INNOVATIONS Szafki basenowe oraz fitness DziÊ ka dy klub fitness oraz basen musi byç wyposa ony w zespó szatniowy, w którym znajdujà si szafki do przechowywania rzeczy osobistych klientów. Szafki te powinny byç zarówno estetyczne wspó graç z kolorystykà i klimatem klubu, jak i samego pomieszczenia, wspominajàc o ich praktycznym zastosowaniu, które musi gwarantowaç bezpieczeƒstwo pozostawionych w nich przedmiotów. IloÊç i wielkoêç poszczególnych szafek powinna wspó graç si z charakterem klubu. Nie ma adnych standardów dotyczàcych wymiarów, jednak producenci zalecajà szafki o nast pujàcych parametrach: wysokoêç cm + ok cm podkonstrukcja pod szafk, szerokoêç 35 cm, g bokoêç 45 cm. WysokoÊç jednej szafki powinna byç mjsza ni 40 cm. Podkonstrukcja mo e rów pe niç rol aweczki przy szafkach. W zale noêci od przeznaczenia pomieszczeƒ (w tym samym pomieszczeniu znajdujà si prysznice) szafek mo e byç wykonany z p yty wiórowej lub p yty HPL (ca kowicie wodoodporna). Wykona szafek w w pe ni wodoodpornym systemie mo e byç oparte na konstrukcji aluminiowej, malowanej proszkowo lub bezprofilowo. Natomiast wykonane z p yty HPL gwarantujà bardzo d ugi czas bezawaryjnego u ytkowania. Dodatkiem do zespo- u szafek mo e byç np. usytuowa na Êrodku awek wykonanych rów z tej samej p yty. Kolejnym rozwiàzam zas ugujàcym na uwag jest sposób zamykania i sterowania zamkni cia szafek. Od najprostszego zamkni cia na kluczyk, poprzez zamki depozytowe na monet, a skoƒczywszy na rozwiàzaniach elektronicznych. Elektronika Bardzo wygodnym, lecz stety doêç kosztownym rozwiàzam jest zakup szafek zintegrowanych z systemem ESOK (elektroniczny system obs ugi klienta). Programy te posiadajà bardzo wiele funkcji, jednà z nich jest elektroniczne przydziela szafek klubowiczom. Osoba pracujàca w recepcji mo- e przydzieliç okreêlonà szafk np. mjszà lub wi kszà, w zale noêci od wielkoêci torby, którà ma ze sobà klient. Wybór miejsca mo na powierzyç e systemowi, który przydzieli klubowiczom szafek obok siebie. Program przewiduje rów czas przebywania klienta w obiekcie, by osoba znajdujàca si przed treningiem i ta przebierajàca si po treningu wzajem sobie przeszkadza y w szatni. Oprócz tego mamy wglàd w histori szafek, co si bardzo przydaje, gdy klient twierdzi, e coê w j zostawi. W ten sposób mo emy sprawdziç, którà szafk dana osoba zajmowa a i kto ewentual by jej kolejnym u ytkownikiem. Oświetle Polskie normy (wymagania oêwietleniowe w zale noêci od pomieszczenia, zadania, dzia alnoêci na podstawie PN EN ) wymagajà, by nat e oêwietlenia w pomieszczeniu do çwiczeƒ fizycznych wynosi o mj ni 300 luxów. W celu doboru, iloêci oraz rozmieszczenia opraw wykonuje si symulacje nat enia oêwietlenia, w konkretnym pomieszczeniu. Do symulacji ich s u à programy obliczeniowe. Przy ich pomocy, mo emy ustaliç, jaka iloêç opraw oêwietleniowych powinna byç zastosowana w konkretnym przypadku, by uzyskaç nat e oêwietlenia spe niajàce okreêlone normy. Przepisy okreêlajà barwy Êwiat a, wymagajà jednak stosowania êróde Êwiat a o wspó czynniku Ra> 80 (wspó czynnik oddawania barw powy ej 80%). Barwa Êwiat a jest okreêlona normami, jednak badania prowadzone przez ów êróde Êwiat a wykazujà konkretne reakcje ludzkiego organizmu na kolor Êwiat a. Otó ciep a barwa ok K powoduje odpr e, sennoêç, dzia a uspokajajàco, barwa ok K jest barwà neutralnà. Zimne kolory ok K dzia ajà pobudzajàco i motywujàco, mogà jednak powodowaç rozdra i agresj. Mo na wi c wyciàgnàç wnioski, i w pomieszczeniach do çwiczeƒ fizycznych powinny dominowaç zimne barwy Êwiat a. Co do rodzaju opraw jest to kwestia inwestora, jego wizji pomieszczenia. Dà yç nale y do tego, by by y to jednak oprawy jak najbardziej energooszcz dne. Najcz Êciej stosuje si oprawy na Êwietlówki liniowe wyposa one w klosz lub raster antyolêniowy. Cz sto wyst pujà e oprawy typu Downlight w wariancie nastropowym lub podtynkowym. Oprawy tego typu wyposa ane sà najcz Êciej w energooszcz dne Êwietlówki kompaktowe. Podob sytuacja wyglàda w przypadku przebieralni. Tutaj normy przewidujà nat e oêwietlenia na poziomie 00 luxów. JeÊli jest to dodatkowo pomieszcze wilgotne, jak toaleta, umywalnia czy aênia nale y stosowaç oprawy o podwy szonym stopniu szczelnoêci (IP 44 lub wy szy). Projektujàc przebieral, klub fitness czy ka dy inny obiekt w pierwszej kolejno- Êci nale y dà yç do tego, by oêwietle spe nia o stawiane przepisami wymagania. Innà kwestià sà odczucia wizualne. JeÊli osiàgmy narzucone przepisami wymagania, reszta oêwietlenia jest tylko kwestià wyobraêni architekta lub inwestora. body LIFE 6I007 7

3 INNOVATIONS RAPORT BODY LIFE Główne pola wykorzystania aromamarketingu: r tworze mechanizmu: zapach emocje reakcja bezpośrednio w celu zwiększenia sprzedaży, r tworze pozytywnego wizerunku miejsca zakupów, r tworze wizerunku firmy jej pozycjonowa. Aromamarketing Szatnia mo e staç si e miejscem promocji klubu, a to za sprawà rozpylanego w pomieszczeniach zapachu. Tradycyjny marketing realizuje swoje cele oddzia ywujàc na zmys y s uchu i wzroku. W ten sposób stara si dotrzeç do klientów i wp ynàç na ich decyzje. Oddzia ywa ie, pomimo osiàgni tego ju bardzo wysokiego poziomu rozwoju (ATL, BTL, CI), ma kilka podstawowych wad, z których najwa jszà jest sposób odbioru tego rodzaju informacji przez ludzki mózg. Przekaz wzrokowy czy dêwi kowy jest odbierany przez nas Êwiadomie. Na tym poziomie mózg przeprowadza analiz i wywo ywane sà emocje. Próby pomini cia Êwiadomego odbioru w przekazie wizualnym by y czynione wielokrot i tylko w jednym wypadku odnios y sukces stosujàc mechanizm tzw. reklamy podprogowej (obec stosowa tej metody jest praw zabronione). Istje jednak sposób na oddzia ywa bezpoêrednio na podêwiadomoêç cz owieka, który mo na pe nopraw wykorzystaç w dzia aniach marketingowych. Jest nim oddzia ywa na zmys w chu. Mo na powiedzieç, e dzi ki aromamarketingowi mo liwe jest zrealizowa marzenia ka dego marketingowca skuteczne wywiera wp ywu na decyzje klientów, nawet bez ich wiedzy i ÊwiadomoÊci o istniu sugestii. Mo liwe jest wytworze u klientów schematów: zapach pozytywne emocje zakup, zapach pozytywny nastrój d u szy pobyt w danym miejscu czy zapach uczucie g odu lub pragnia. Sà to metody zwi kszajàce sprzeda czy lojalnoêç klientów, ca kiem legalne i zgodne z prawem. Je eli jednak jest to skuteczne i zawodne narz dzie, dlaczego jest powszech stosowane? Przyczyn iego stanu rzeczy nale y upatrywaç zarówno w z o onoêci i ulotnoêci samej materii zapachu, jaki i w braku fachowej wiedzy na ten temat wêród agencji reklamowych czy samych zlecajàcych. W rzeczywistoêci praktyczne wykorzysta aromamarketingu jest atwiejsze ni mog oby si wydawaç. W aromamarketingu wykorzystujemy wiedz o oddzia ywaniu zapachów na ludzkie zachowa i reakcje. Potrafimy tworzyç bardzo silne skojarzenia (w tym e emocjonalne) wià àce dany zapach z reakcjà. Zapach oddzia uje bezpoêrednio na nasze reakcje natychmiast przywo ujàc odpowiedni schemat zachowania (jak u zwierzàt, pies najpierw wàcha, a potem reaguje je, auje czy rozpoczyna poszukiwania partnerki). Stworze odpowiedgo schematu zachowania klientów jest podstawà aromamarketingu. W klubach fitness wiedz t mo na wykorzystaç w dwojaki sposób: 1. stworze skojarzenia: zapach marka jakoêç/korzyêç. wywoła konkretnej reakcji: zapach zakup (cytryna napoje, kawa bar, itp ) W pierwszym przypadku mo emy wykorzystaç zapachy ju istjàce lub ca kiem nowe. W przypadku zapachów ju istjàcych mo emy liczyç na darmowe wsparcie naszych dzia aƒ, np. kojarzàc nasz klub z zapachem wanilii, który jest najcz Êciej wybierany przez klientów. JeÊli wybierzemy ca kiem nowy zapach mo emy od poczàtku tworzyç skojarzenia i nadawaç mu wartoêç. W drugim przypadku: zapach reakcja bazujemy na podêwiadomych, ju istjàcych schematach myêlowych ludzi (i zwierzàt), gdzie natura i doêwiadcze nauczy- y reakcji na odpowiedni zapach, np. zapach cytryny automatycz nast puje wydziela Êliny (pobudze). Reakcje te mogà wp ywaç na klientów i zdecydowa podnosiç wartoêç sprzeda y w barku. Bez wzgl du na wybrany rodzaj oddzia ywania, zawsze osiàgmy dodatkowo uczucie Êwie oêci i czystoêci, co e ma ogromne znacze dla klientów. Konsultacja: Arkadiusz Jankowski, JEES Polska Sp. z o.o. firma HUB-DAR; Lucyna Stasiak, firma Jess; Dal Kolbus, firma Somir; Paweł Gołębiewski, firma SportSoft Legenda do tabelek S szafki skrytkowe L szafki w kształcie litery L V szafki w kształcie litery V płyta hpl termoutwardzalne, warstwowe tworzywo, całkowicie wodoodporne * Publikowane w przeglądzie dane pochodzą od ów lub dystrybutorów szafek w Polsce 8 body LIFE 6I007

4 RAPORT BODY LIFE INNOVATIONS max. wysokość Techmark 44 (z ławką) 0,8 1 mm metalowe, 0,8 1 mm 64 zł (4 drzwi) P.P.H.U. ABIX Sylwia Pawłowska ul. Ogrodowa 4, Łódź tel. (0-4) (z ławką) 0,8 1 mm metalowe, 0,8 1 mm 699 zł (4 drzwi) BM Serwis ul. Powązkowska 13 b, Warszawa tel. (0-) S L S L Maloww Sp. z o.o. szafki wykonane są z blachy o grubości 0,8 mm., pokryte farbą proszkową w kolorach wg palety RAL. Możliwość polakierowania drzwi w innym kolorze niż obudowa. Drzwi posiadają wywietrzniki oraz miejsce na identyfikator. W każdej komorze znajduje się drążek oraz haczyki na bocznych ścianach. Dodatkowe wyposaże: nóżki,, skośny daszek. 0 (z ławką) 5 z blachy 0,6-1 mm 1 mm zamek na chip- wysuwana lub stała 788 zł (10 drzwi) 0 (z ławką) 4 z blachy 0,6-1 mm 1 mm zamek na chip- wysuwana lub stała 456 zł ( drzwi) szafy wykonane z blachy stalowej czarnej, ocynkowanej lub kwasoodpornej, malowane proszkowo w różnej kolorystyce, zamki kluczowe, szyfrowe, na monety i chipy elektroniczne, opcjonal podstawa z ławeczką stałą lub wysuwaną max. wysokość ADEX standard, wg wymagań klienta z płyty wiórowej 18 mm ; z płyty hpl 6 mm ; z płyty hpl 13 mm ADEX ul. Damrota 5, Bielsko-Biała tel. (0-33) z płyty wiórowej 18 mm ; z płyty hpl 6 mm ; z płyty hpl 13 mm PROMAG MS sp. z o.o. 173 z blachy 0,8 mm; typ SU w komorze półka i drążek na ubrania; typ SU komora z półką, podzielona na dwie części z blachy 0,8 mm standard- zamek cylindryczny na zamówie na zamówie na zamówie 398 zł PROMAG S.A. ul. Romana Maya 11, Poznań tel. (0-61) S L S L w zależności od rodzaju i wymiarów od 75 zł 150 zł za osobo-przedział Wykona standardowe oraz na indywidualne zamówie klienta, malowa proszkowe wg palety RAL. 4 z blachy 0,8 mm - w każdej komorze drążek na ubrania z blachy 0,8 mm standard- zamek cylindryczny na zamówie na zamówie na zamówie 495 zł W ofercie szafy ubraniowe, skrytkowe, personalne i biurowe z blachy, zgrzewane. W standardzie zamykane zamkiem cylindrycznym, z kompletem kluczy, na zamówie klucz matka. Bogata kolorystyka i wyposaże dodatkowe (wieszaki, lusterka, ramki na etykiety). Na zamówie z ławkami, daszkami i na nóżkach. body LIFE 6I007 9

5 INNOVATIONS RAPORT BODY LIFE max. wysokość TT Soft Sp. z o.o. do 40 cm od 650 zł TT Soft Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 9a, Rzeszów tel. (0-17) do 40 cm od 650 zł HUB-DAR s.c. HUB-DAR s.c. ul. Zegrzyńska 8a, pawilon 10, Jabłonna tel. (0-) S L S L Szafki wykonywane na wymiar, zgod z życzem klienta, obróbka na maszynach sterowanych komputerowo, bogata kolorystyka, wielolet doświadcze i krótkie terminy realizacji z płyty wiórowej 18 mm ; z płyty hpl 6 mm ; z płyty hpl 13 mm hpl 10 mm 953 zł 35 5 z płyty wiórowej 18 mm ; z płyty hpl 6 mm ; z płyty hpl 13 mm hpl 10 mm 1150 zł szafek biały, oraz widoczne boki szafek wg kolorystyki ów płyt: Fundermax i Trespa brak zdjęcia max. wysokość Czechy Manutan Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 18, Warszawa tel. (0-) z blachy stalowej 0,7 mm z blachy stalowej 0,7 mm zamek z wkładką cylindryczną od 170 zł (w tym transport) dostępne kolory: zawsze szary RAL 7035, szare RAL 7035, bieskie RAL 501, czerwone RAL 3000, gwarancja 5 lat Zakład Produkcyjno-Usługowy MET-LAK Jerzy Suchomski ul. Kościerska 7, Skarszewy tel. (0-58) L S L V Zakład Produkcyjno-Usługowy MET-LAK Jerzy Suchomski blacha zimnowalcowana /ocynkowana 0,8 mm płyta meblowa lub laminowana 18 mm, plastikowe obrzeża zamek patentowy typu EUROLOCK, zamek bolcowy możliwość zastosowania zamka na monety lub zamka szyfrowego wys. 400 mm, szer. siedziska 300 mm, siedzisko i z tej samej płyty, na stelażu pod szafą od 66 zł 40 blacha zimnowalcowana /ocynkowana 0,8 mm płyta meblowa lub laminowana 18 mm, plastikowe obrzeża zamek patentowy typu EUROLOCK, zamek bolcowy b.d. wys. 400 mm, szer. siedziska 300 mm, siedzisko i z tej samej płyty, na stelażu pod szafą od 360 zł 40 blacha zimnowalcowana /ocynkowana 0,8 mm płyta meblowa lub laminowana 18 mm, plastikowe obrzeża zamek patentowy typu EUROLOCK, zamek bolcowy b.d. wys. 400 mm, szer. siedziska 300 mm, siedzisko i z tej samej płyty, na stelażu pod szafą od 390 zł Opcja: drzwi mogą być wykonane z blachy, y szaf i opcjonal drzwi malowane proszkowo wg palety RAL, drzwi: z płyty drewnopodobnej lub laminowanej, możliwość łączenia w jednym ie dwóch lub trzech modułów podstawowych szaf. 10 body LIFE 6I007

6

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Nidzica 2011 Publikacja przygotowana w ramach projektu Marketing przedsi biorstw spo ecznych realizowanego przy udziale Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9 SPIS TREÂCI WST P............................................................................... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE.......................................................... 9 A.1. Koordynacja i

Bardziej szczegółowo

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze TELEKOMUNIKACJA PRZEDSI BIORCZOÂå EUROPA BIZNESRAPORT 37 Miesi cznik Telekomunikacji Polskiej, LUTY 2007 www.biznesraport.pl IP VPN tp jeszcze taniej Zatrudnij technologię w swoim dziale marketingu Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wykonania i odbioru INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w praktyce

Warunki techniczne wykonania i odbioru INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w praktyce Zespó³ autorów pod redakcj¹ Rados³awa Lenartowicza Warunki techniczne wykonania i odbioru INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w praktyce Poradnik wykonawcy, u ytkownika i inspektora nadzoru Warunki techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo

Atlas wartoêci tonalnych w offsecie

Atlas wartoêci tonalnych w offsecie Atlas wartoêci tonalnych w offsecie dla grafików i drukarzy 48 tablic barw systemu CMYK z 12 096 odcieniami 12 tablic barw systemu HKS w 4 kolorach, stopniowane co 10% systemy barw w komputerowym przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Katalog Mebli Szkolnych i Przedszkolnych

Katalog Mebli Szkolnych i Przedszkolnych Katalog Mebli Szkolnych i Przedszkolnych Nr 22/2010 NowoÊç! Tablice multimedialne Ul. Janka WiÊniewskiego 26 81-335 Gdynia tel.: (58) 551 13 60 fax: (58) 551 73 48 2 Szanowni Paƒstwo, Kolejny ju raz przekazujemy

Bardziej szczegółowo

m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych

m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych m o d z i k u p u j à Kampania edukacyjna Moje konsumenckie ABC jest wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

Pod redakcjà Justyny Wenglorz. Materia y zebra a i przygotowa a Agnieszka Sobich. Korekta Anita Rejch, Justyna Wenglorz

Pod redakcjà Justyny Wenglorz. Materia y zebra a i przygotowa a Agnieszka Sobich. Korekta Anita Rejch, Justyna Wenglorz Pod redakcjà Justyny Wenglorz Materia y zebra a i przygotowa a Agnieszka Sobich Korekta Anita Rejch, Justyna Wenglorz Projekt graficzny ok adki i strony tytu owej Bo ena Sawicka Wydawca Witold Sartorius

Bardziej szczegółowo

Od jakiegoê czasu jestem zwiàzany zawodowo z reklamà. Niech si wi c Paƒstwo nie zdziwià, e spróbuj Wam coê zareklamowaç.

Od jakiegoê czasu jestem zwiàzany zawodowo z reklamà. Niech si wi c Paƒstwo nie zdziwià, e spróbuj Wam coê zareklamowaç. Od jakiegoê czasu jestem zwiàzany zawodowo z reklamà. Niech si wi c Paƒstwo nie zdziwià, e spróbuj Wam coê zareklamowaç. Trzymacie w r ku SD. Jest to wydawnictwo niewielkie ale za to pionierskie. Stanowi

Bardziej szczegółowo

Marketing relacji w bankowoêci detalicznej porównanie roli doradców klientów w Polsce i w Niemczech

Marketing relacji w bankowoêci detalicznej porównanie roli doradców klientów w Polsce i w Niemczech 86 Produkty i Techniki Bankowe BANK I KREDYT luty 2006 Marketing relacji w bankowoêci detalicznej porównanie roli doradców klientów w Polsce i w Niemczech Maciej Meder* Wprowadzenie Rynek bankowoêci detalicznej

Bardziej szczegółowo

Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj

Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj CRM w logistyce dystrybucji Pawe Zajàc SYSTEMY INFORMATYCZNE W poszukiwaniu KORZYSTNYCH rozwiàzaƒ Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj CRM si gnà ok. 20 miliardów dolarów do 2005 r. Wed ug wielu

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Miasto Sto eczne Warszawa 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 Wydanie pierwsze. Stan prawny na dzieƒ 26 sierpnia 2008 r.

Wydawca: Miasto Sto eczne Warszawa 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 Wydanie pierwsze. Stan prawny na dzieƒ 26 sierpnia 2008 r. poradnik Wydawca: Miasto Sto eczne Warszawa 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 Wydanie pierwsze. Stan prawny na dzieƒ 26 sierpnia 2008 r. Koncepcja publikacji: Centrum Komunikacji Spo ecznej Urz du m.st.

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (65) 12007 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t MRC DOLTECH WY ÑCZNY PRZEDSTAWICIEL FIRMY W numerze m.in.: 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Publikacja wspó finansowana ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRAKTYCZNY PODR CZNIK DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH ZIELONE

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Poradnik dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dzieci. nr 9

Biuletyn. Poradnik dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dzieci. nr 9 nr 9 Biuletyn Poradnik dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dzieci Serdecznie dzi kujemy wszystkim, którzy podczas tegorocznych rozliczeƒ PIT przekazali 1% podatku na rzecz Fundacji Promyk

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE

MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE W ARSZAWA 2011 MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE Adam Aduszkiewicz Bartosz

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE Kraków 2007 WYDAWCA: STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEå ENERGIE CITÉS 31-016 Kraków, ul. S awkowska 17 Tel./Fax +48

Bardziej szczegółowo

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci (IGO) jest niezale nà, apolitycznà organizacjà

Bardziej szczegółowo

MATERIA Y I STUDIA. Specyfika ryzyka bankowoêci elektronicznej. Zeszyt nr 205. Jakub Henryk Górka. Warszawa, kwiecieƒ 2006 r.

MATERIA Y I STUDIA. Specyfika ryzyka bankowoêci elektronicznej. Zeszyt nr 205. Jakub Henryk Górka. Warszawa, kwiecieƒ 2006 r. MATERIA Y I STUDIA Zeszyt nr 205 Specyfika ryzyka bankowoêci elektronicznej Jakub Henryk Górka Warszawa, kwiecieƒ 2006 r. Sk adam serdeczne podzi kowania za opiek i wnikliwe uwagi przy pisaniu niniejszej

Bardziej szczegółowo

mercor dla hoteli Systemy zabezpieczeƒ przeciwpo arowych

mercor dla hoteli Systemy zabezpieczeƒ przeciwpo arowych Mercor SA ul. Grzegorza z Sanoka 2 80-408 Gdaƒsk tel. (+48 58) 41 42 45 fax (+48 58) 41 9 85 www.mercor.com.pl e-mail: mercor@mercor.com.pl Opracowanie materiału: mgr in. arch. Marta Klimas mgr in. Ewa

Bardziej szczegółowo

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS Aplikacje Mobilnego aƒcucha Dostaw (MSCA) umo liwiajà u ytkownikom wykonywanie transakcji magazynowych i dzia aƒ w obszarze produkcyjnym poprzez zastosowanie przenoênych

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6 Na ok adce: Prezes Radmoru, A. Synowiecki, na targach MSPO 2012 prezentuje goêciom radiostacje Szanowni Paƒstwo, Witamy w kolejnym numerze biuletynu Info-Radmor. Przedstawiamy w nim nowoêci z naszej oferty

Bardziej szczegółowo

110 lat Politechniki Gdaƒskiej

110 lat Politechniki Gdaƒskiej 110 lat Politechniki Gdaƒskiej Obchodzàca w bie àcym roku jubileusz 110 lat istnienia Politechnika Gdaƒska jest jednà z najstarszych uczelni technicznych w Polsce. Uroczysta inauguracja dzia alnoêci Królewsko-Pruskiej

Bardziej szczegółowo