Jaka podstawa prawna dla prawa rodzinnego? Dalsze działania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jaka podstawa prawna dla prawa rodzinnego? Dalsze działania"

Transkrypt

1 DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYK WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT TEMATYCZNY C: PRAWA OBYWATELSKIE I SPRAWY KONSTYTUCYJNE KWESTIE PRAWNE Jaka podstawa prawna dla prawa rodzinnego? Dalsze działania NOTA PE PL

2 Niniejszy dokument został zamówiony przez Komisję Prawną Parlamentu Europejskiego. AUTOR Aude FIORINI Dundee Law School Uniwersytet w Dundee, Nethergate, Dundee, DD1 4HN, Szkocja, Wielka Brytania WŁAŚCIWY ADMINISTRATOR Vesna NAGLIČ Departament Tematyczny C: Prawa Obywatelskie i Sprawy Konstytucyjne Parlament Europejski B-1047 Bruksela WERSJE JĘZYKOWE Oryginał: EN Tłumaczenie: BG/CS/DA/DE/EL/ES/ET/FR/IT/LV/LT/HU/MT/NL/PL/PT/RO/SK/SL/FI/SV O WYDAWCY W celu skontaktowania się z departamentem tematycznym lub zaprenumerowania jego comiesięcznego biuletynu prosimy pisać na adres: Parlament Europejski, dokument ukończono w listopadzie 2012 r. Unia Europejska, 2012 r. Niniejszy dokument jest dostępny w internecie na stronie: SPROSTOWANIE Opinie wyrażone w niniejszym dokumencie są jedynie opiniami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają oficjalne stanowisko Parlamentu Europejskiego. Powielanie i tłumaczenie do celów niehandlowych jest dozwolone pod warunkiem wskazania źródła oraz wcześniejszego poinformowania wydawcy i wysłania mu egzemplarza.

3 Jaka podstawa prawna dla prawa rodzinnego? Dalsze działania STRESZCZENIE Kontekst Dyskusja nad podstawą prawną dla działań UE w obszarze prawa rodzinnego wymaga przede wszystkim wyjaśnienia pojęcia prawo rodzinne. Biorąc pod uwagę podstawową zasadę UE, jaką jest ustalanie jurysdykcji, a także brak jakichkolwiek przepisów przekazujących UE kompetencje w dziedzinie krajowego prawa rodzinnego, jest praktycznie pewne, że materialne prawo rodzinne wchodzi w zakres wyłącznych kompetencji państw członkowskich. Kompetencje dzielone (między państwa członkowskie i UE) istnieją jednakże w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, gdzie UE ma na mocy Traktatów za zadanie rozwijać współpracę sądową w sprawach cywilnych (także dotyczących rodziny) mających skutki transgraniczne. Istnieją trzy główne formy wykonywania tych kompetencji. 1) UE może przyjmować środki o zasięgu ogólnounijnym 1 (art. 81 TFUE). 2) UE może zezwolić państwom członkowskim na ustanowienie środków z zakresu prawa rodzinnego (art. 20 TUE). 3) Dopuszczalne jest również wykonywanie tych kompetencji za pośrednictwem udziału UE w międzynarodowych instrumentach prawa rodzinnego mających zakres stosowania wykraczający poza dany region UE (art. 216 TFUE). Dotychczas wykorzystywano wszystkie trzy podejścia. Na art. 81 TFUE oparte są trzy rozporządzenia: rozporządzenie (WE) nr 2201/2003 dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej; rozporządzenie (WE) nr 4/2009 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych; rozporządzenie (WE) nr 650/2012 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego. Rozporządzenie Rady (UE) nr 1259/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. zharmonizowało prawo właściwe dla rozwodów i separacji prawnej, lecz zostało przyjęte w oparciu o wzmocnioną współpracę. Ponadto UE ratyfikowała protokół konferencji haskiej z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań alimentacyjnych, a także upoważniła państwa członkowskie do ratyfikowania konwencji haskiej z 1996 r. o ochronie dzieci lub do przystąpienia do niej. UE opracowała również procedurę, którą państwa członkowskie mogą stosować w pewnych okolicznościach, aby zawierać umowy z państwami trzecimi. 1 Dania, Irlandia i Wielka Brytania nie uczestniczą w żadnych środkach unijnych dotyczących prawa rodzinnego. Wielka Brytania i Irlandia mogą jednakże podjąć decyzję o uczestnictwie. 3

4 Departament Tematyczny C: Prawa Obywatelskie i Sprawy Konstytucyjne Cel W tym artykule ocenia się treść i ograniczenia podstaw prawnych przepisów UE w dziedzinie prawa rodzinnego, aby określić najbardziej optymalny mechanizm lub optymalne mechanizmy służące dalszym postępom ustawodawczym. W centrum działań UE jest pozycja obywateli unijnych odnoszących korzyści z prawa do swobodnego przemieszczania się. Nie powinno się jednakże pomijać sytuacji innych grup osób zostało to omówione w następnej części noty. Obywatele UE w UE W tym artykule dokonano oceny podstaw prawnych, które można zastosować do opracowania zharmonizowanych przepisów dla obywateli UE zamieszkujących w Unii lub podróżujących w jej obrębie, w oparciu o obecne cele wyznaczone w tym obszarze, zwłaszcza lepszy dostęp do wymiaru sprawiedliwości. Tego rodzaju cele można zrealizować, wykonując raczej kompetencje wewnętrzne niż zewnętrzne. Już samo przyjmowanie wewnętrznych przepisów w obszarze prawa rodzinnego odbywa się dużo wolniej niż w innych sprawach cywilnych. Częściowo jest to spowodowane faktem, że przepisy z zakresu prawa rodzinnego muszą być przyjęte w drodze specjalnej procedury ustawodawczej (jednogłośna decyzja w Radzie i konsultacje z PE). Ten ostatni etap jest związany ze szczególną drażliwością tych kwestii oraz z siłą narodowych tradycji i narodowej kultury w tym obszarze. Obowiązujące akty prawne nie obejmują wszystkich głównych obszarów prawa rodzinnego i charakteryzują się rozproszeniem oraz zróżnicowaniem, co w wielu przypadkach może wynikać z wybranej podstawy prawnej oraz z zastosowanej powiązanej z nią procedury. Rozważania dotyczą w związku z tym zakresu, do jakiego można brać pod uwagę zastosowanie klauzuli pomostowej lub odwołanie się do wzmocnionej współpracy, aby ułatwić i przyspieszyć przyjmowanie przepisów prawa rodzinnego. Klauzula pomostowa Istniejące w Traktatach klauzule pomostowe umożliwiają zmianę procedury ustawodawczej i wymogów dotyczących głosowania. Jedna z takich klauzul dotyczy środków z zakresu prawa rodzinnego. Zgodnie z art. 81 ust. 3 Rada może jednogłośnie i po zasięgnięciu opinii PE podjąć decyzję, że środek z zakresu transgranicznego prawa rodzinnego ma być przyjęty w drodze zwykłej procedury ustawodawczej. Jakakolwiek dyskusja nad klauzulą pomostową wymaga wyjaśnienia środków z zakresu prawa rodzinnego mających skutki transgraniczne. Dokładny zakres tej kategorii jest niepewny i wzbudzający dyskusje, o czym mogą świadczyć różne podstawy prawne wykorzystywane do opracowywania rozporządzeń dotyczących świadczeń alimentacyjnych i spadków. O ile nie jest kwestionowany fakt, że sprawy związane zarówno ze świadczeniami alimentacyjnymi, jak i ze spadkami mają mieszany charakter, łącząc aspekty prawa rodzinnego i prawa dotyczącego zobowiązań lub własności, o tyle ich rozpatrywanie jest bardzo różne. Mieszany charakter świadczeń alimentacyjnych został wykorzystany do uzasadnienia próby odwołania się do klauzuli pomostowej. Próba zakończyła się niepowodzeniem i rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 zostało przyjęte w trybie specjalnej procedury ustawodawczej. Natomiast z góry nie uznano mieszanego charakteru prawa spadkowego, co pozwoliło przyjąć rozporządzenie w trybie zwykłej procedury ustawodawczej. 4

5 Jaka podstawa prawna dla prawa rodzinnego? Dalsze działania Pamiętając, że stosowanie klauzuli pomostowej jest uzależnione od jednogłośności w Radzie oraz od zaakceptowania przez parlamenty narodowe, oczywisty jest fakt, że mechanizm można uruchomić tylko wtedy, gdy państwa członkowskie uznają, iż planowany środek będzie możliwy do przyjęcia. Nastąpi to w przypadku, gdy nie tylko zakres instrumentu nie wzbudzi sprzeciwów, ale także zawarte w nim zasady pozostaną neutralne. Tego rodzaju warunki wstępne niełatwo można zapewnić, biorąc pod uwagę głoszone cele działań UE w obszarze prawa rodzinnego. Wzmocniona współpraca Art. 20 TUE umożliwia wzmocnioną współpracę. Pozwala to grupie państw członkowskich na wprowadzanie pewnych środków między sobą (przy wykorzystaniu instytucji i mechanizmów UE). Biorąc pod uwagę, że rozporządzenia przyjęte w wyniku wzmocnionej współpracy z definicji nie są w stanie zrealizować celów wyznaczonych dla działań UE w obszarze prawa rodzinnego w sposób tak kompleksowy, jak w przypadku środków o zasięgu UE, czy warto popierać ten mechanizm do stanowienia prawa rodzinnego w UE? Patrząc z perspektywy potrzeby określenia ambitnych celów, użyteczne może się okazać osiągnięcie chociaż pewnego w miejsce żadnego poziomu harmonizacji między określoną liczbą uczestniczących państw. Należy jednakże rozważyć skutki, jakie wzmocniona współpraca może mieć w danym obszarze, nie tylko dla korzystających z takich środków obywateli UE, ale także dla pozostałych. Ponadto należy dokładnie zrozumieć ostateczny charakter wzmocnionej współpracy. Inne kategorie osób Jeśli chodzi o osoby, które nie są obywatelami UE i które korzystają z prawa do swobodnego przemieszczania się, stanowisko jest mniej jasne. Przede wszystkim należy przypomnieć, że przepisy przyjęte na korzyść obywateli UE zamieszkujących w UE mają być stosowane do innych kategorii osób. W istocie, w oparciu o zasadę niedyskryminacji przepisy prawa rodzinnego mają zastosowanie do wszystkich mieszkańców UE niezależnie od ich narodowości. Ponadto wybór i uruchamianie czynników łączących w kontekście sporów rodzinnych a nie osobowych zakłada, że przepisy te mogą nawet przynieść korzyści niektórym obywatelom UE zamieszkującym w państwach trzecich. Jednakże sytuacja innych obywateli UE zamieszkujących poza UE może wymagać rozważenia, jeżeli UE ma zrealizować swoje cele, łącznie z tymi, które są określone w art. 3 ust. 5 TUE. W tym kontekście można odwołać się do przepisów dotyczących kompetencji zewnętrznych (art. 216 i nast. TFUE). 5

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA 4.5.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 115/1 IV (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA PROGRAM SZTOKHOLMSKI OTWARTA I BEZPIECZNA

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE 18.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165/63 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po prawie Unii Europejskiej

Przewodnik po prawie Unii Europejskiej Przewodnik po prawie Unii Europejskiej Okładka: Praca autorstwa Wiktorii Kałwak z Państwowego Zespołu Szkół Plastycznych im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, wyróżniona w ogólnopolskim konkursie na plakat

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 20.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 351/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Zawartość I. HISTORIA I RAMY PRAWNE EUROPEJSKIEGO SYSTEMU NORMALIZACJI II. III. IV. A. Historia

Bardziej szczegółowo

Rozdział pierwszy. Unijny porządek prawny

Rozdział pierwszy. Unijny porządek prawny Rozdział pierwszy Unijny porządek prawny Unijny porządek prawny w szczególności charakteryzuje się autonomicznością oraz jednolitością jego stosowania we wszystkich państwach członkowskich 1 Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/81 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE L 348/74 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.12.2010 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniająca w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 12.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 72/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas"

KOMUNIKAT KOMISJI. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.5.2014 r. COM(2014) 355 final KOMUNIKAT KOMISJI w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas" PL PL 1. WPROWADZENIE Europejska inicjatywa obywatelska

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 767/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 767/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. 1 z 27 2014-06-09 14:20 Wydruk z 2014.06.09 Dz.U.UE.L.2008.218.60 - Wizowy System Informacyjny (VIS) oraz wymiana danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Jak działa. Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich

ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Jak działa. Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Jak działa Unia Europejska Przewodnik po instytucjach europejskich Unia Europejska ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Niniejsza publikacja jest częścią serii wyjaśniającej

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 18.11.2010 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 302/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu,

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Traktat o Unii Europejskiej

Podstawowy Traktat o Unii Europejskiej EUROPEJSKI INSTYTUT UNIWERSYTECKI Centrum Roberta Schumana Podstawowy Traktat o Unii Europejskiej - Projekt - Koordynatorzy Claus-Dieter Ehlermann Yves Mény Protokólant Hervé Bribosia Członkowie Zespołu

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego dr Magdalena Arczewska Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Warszawa, maj 2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego Krzysztof Siewicz Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 1. Wprowadzenie Informacja potrzebna jest każdemu z nas w życiu prywatnym oraz zawodowym. Dzięki informacji swoją działalność prowadzą

Bardziej szczegółowo

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE 1. Aktualny stan stosunków społecznych W ostatnich latach, w stosunkach społecznych i gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Karolina Gałązka 1 Pomoc publiczna dla przedsiębiorców Karolina Gałązka Warszawa, marzec 2012 >> POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 2 >> Karolina Gałązka Spis treści

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 15.4.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów

Bardziej szczegółowo

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje 7.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 68 E/63 Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje P7_TA(2012)0359 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. Pascal Fontaine

Unia Europejska. Pascal Fontaine Unia Europejska Pascal Fontaine Niniejsza publikacja oraz inne krótkie i przystępne informacje na temat UE są dostępne w Internecie pod adresem: ec.europa.eu/publications Komisja Europejska Dyrekcja Generalna

Bardziej szczegółowo

POMOC PRAWNA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O NADANIE STATUSU UCHODŹCY W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM I EUROPEJSKIM ORAZ W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY

POMOC PRAWNA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O NADANIE STATUSU UCHODŹCY W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM I EUROPEJSKIM ORAZ W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE AGATA FORYŚ POMOC PRAWNA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O NADANIE STATUSU UCHODŹCY W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM I EUROPEJSKIM ORAZ W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY Wprowadzenie Osoby ubiegające

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA przyjęta przez ZGROMADZENIE OGÓLNE NARODÓW ZJEDNOCZONYCH dnia 20 listopada 1989 roku

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA przyjęta przez ZGROMADZENIE OGÓLNE NARODÓW ZJEDNOCZONYCH dnia 20 listopada 1989 roku KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA przyjęta przez ZGROMADZENIE OGÓLNE NARODÓW ZJEDNOCZONYCH dnia 20 listopada 1989 roku PREAMBUŁA Państwa-Strony niniejszej Konwencji, Uważając, że zgodnie z zasadami zawartymi

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 L.p. 1 Przepis, którego dotyczy uwaga Uwaga ogólna Zgłaszający uwagę Treść uwagi Projektowana ustawa wdraża

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej w Niemczech

Prawo własności intelektualnej w Niemczech Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie Prawo własności intelektualnej w Niemczech Poradnik dla przedsiębiorców Wydanie I Berlin 2014 Wydawca: Ambasada Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW OBYWATELSKICH I POLITYCZNYCH otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. nr 38, poz.

MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW OBYWATELSKICH I POLITYCZNYCH otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. nr 38, poz. MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW OBYWATELSKICH I POLITYCZNYCH otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. nr 38, poz. 167) Państwa-Strony niniejszego Paktu, zważywszy, że zgodnie

Bardziej szczegółowo

Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry

Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry OBECNI CZŁONKOWIE: 1995: Belgia, Francja, Holandia, Niemcy Luksemburg, Hiszpania, Portugalia 1997: Austria, Włochy 2000: Grecja 2001: Dania, Finlandia, Szwecja oraz Islandia, Norwegia pozostające poza

Bardziej szczegółowo

Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych

Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych Raport Polska wersja oryginalna: Dorris de Vocht, Chapter 10 Poland [w:] Taru Spronken, Ed Cape, Zaza Namoradze, Roger Smith (red.) Effective Criminal Defence

Bardziej szczegółowo

Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym System ECVET Poznaj system ECVET lepiej pytania i odpowiedzi

Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym System ECVET Poznaj system ECVET lepiej pytania i odpowiedzi Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym System ECVET Poznaj system ECVET lepiej pytania i odpowiedzi Wersja zmieniona luty 2011 1 Dossier 2011.3115 Titre de travail: ECVET

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA W SPRAWIE OCHRONY WSZYSTKICH OSÓB PRZED WYMUSZONYM ZAGINIĘCIEM. Preambuła

MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA W SPRAWIE OCHRONY WSZYSTKICH OSÓB PRZED WYMUSZONYM ZAGINIĘCIEM. Preambuła MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA W SPRAWIE OCHRONY WSZYSTKICH OSÓB PRZED WYMUSZONYM ZAGINIĘCIEM Państwa Strony niniejszej Konwencji, Preambuła mając na względzie wynikający z Karty Narodów Zjednoczonych obowiązek

Bardziej szczegółowo