RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK"

Transkrypt

1 RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK DNB Bank Polska S.A.

2 Informacje o Banku i Grupie DNB DNB NA ŚWIECIE Spis treści Informacje o Banku i grupie DNB 3 Wyniki fianansowe Banku 4 Działalność Banku w roku Planowany rozwój Banku 7 Bank DNB ekspercki bank korporacyjny 8 Wybrane dane finansowe 10 Opinia niezależnego biegłego rewidenta 13 DNB Bank Polska S.A. jest obecny w Polsce od 2002 roku. Jego jedynym akcjonariuszem jest największy bank i grupa finansowa Norwegii DNB Bank ASA. Obsługuje ona ponad połowę mieszkańców tego kraju, jest liderem w bankowości korporacyjnej, ubezpieczeniach, zarządzaniu aktywami. DNB prowadzi działalność w 19 krajach na 3 kontynentach, ma przedstawicielstwa w najważniejszych centrach finansowych świata (m.in. w Londynie, Nowym Jorku czy Singapurze), a jego akcje notowane są na giełdach w Oslo i Londynie. DNB jest też jednym z największych na świecie banków finansujących międzynarodowe firmy żeglugowe oraz sektor energetyczny. DNB może się też pochwalić wysokimi długoterminowymi ratingami (A+ wg Standard & Poor s oraz A1 wg Moody s), a jednocześnie najwyższym (wśród skandynawskich konkurentów) indeksem satysfakcji Klientów (Greenwich customer satisfaction index). Koncentrując się na obsłudze wybranych sektorów, Grupa DNB stawia na rozwój kompetencji branżowych w ramach międzynarodowych zespołów ekspertów, analizujących na bieżąco sytuację w sektorach strategicznych na poziomie globalnym. Ma to swoje przełożenie na rynki lokalne Grupa jest w stanie zaoferować nie tylko rozwiązania finansowe dostosowane do danej branży, ale też fachowe doradztwo na wszystkich rynkach, na których jest obecna. DNB Bank Polska S.A. to specjalistyczny bank korporacyjny obsługujący duże przedsiębiorstwa i sektor publiczny. Bank skupia się na obsłudze i finansowaniu firm z wybranych sektorów takich jak energetyka, w tym odnawialne źródła energii, TMT, handel, motoryzacja, opakowania, żywność, usługi czy sektor publiczny. W ramach Grupy DNB Polska zaliczana jest do rynków strategicznych, dlatego polscy Klienci mają dostęp do najlepszych rozwiązań. Oprócz bieżącej obsługi przedsiębiorstw, DNB Bank Polska oferuje finansowanie projektów inwestycyjnych i kredytowanie działalności firm, w szczególności finansowanie krótko- i średnioterminowe, a także długoterminowe finansowanie strukturyzowane. Bank jest także organizatorem i uczestnikiem konsorcjów kredytowych. Zapewnia kompleksową ofertę z zakresu finansowania handlu, a także faktoringu i instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem walutowym i stóp procentowych, a także ryzykiem zmian cen surowców. Jako część skandynawskiej grupy finansowej proponuje wspólną platformę obsługi norweskich Klientów Korporacyjnych w obszarze Centralnej i Wschodniej Europy. 3

3 Wyniki finansowe Banku Największy spadek odnotowano na kosztach lokalowych (spadek o 48%) i był on spowodowany głównie wynikającą z założeń strategii sprzedażą zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład której wchodziły oddziały Banku. Rok 2014 był kolejnym okresem realizacji strategii na lata Jest to zarazem pierwszy pełny okres, którym Bank funkcjonował w ramach docelowej struktury organizacyjnej. Po sprzedaży w roku 2013 zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład którego wchodziły obszary działalności znajdujące się poza strategią Banku (bankowość detaliczna, MSP, wspólnoty mieszkaniowe) oraz zakończeniu procesu restrukturyzacji, Bank w roku 2014 mógł w całości skoncentrować się na obszarze bankowości korporacyjnej. Działania te znalazły odzwierciedlenie w wynikach finansowych rok 2014 Bank zamknął zyskiem netto w wysokości 40,68 mln zł i sumą bilansową na poziomie 9,73 mld zł. Co prawda całkowite przychody Banku z działalności operacyjnej w 2014 roku spadły o 17% w stosunku do roku 2013, jednak w głównej mierze było to pochodną zmian wynikających z wdrażania nowej strategii, której elementem wpływającym na obniżenie przychodów była wspomniana sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Największą pozycję w przychodach Banku w roku 2014 stanowił wynik z tytułu odsetek (63% wszystkich przychodów). W dalszej kolejności na przychody składały się wynik z działalności handlowej (16%) oraz wynik z tytułu opłat i prowizji (14%). Wszystkie te trzy pozycje stanowiły łącznie ok. 93% przychodów z działalności operacyjnej uzyskanych przez Bank. W wyniku z działalności handlowej znaczący udział miały transakcje biznesowe z klientami oraz transakcje FX SWAP, które jako składnik zarządzania Aktywami i Pasywami Banku były wykorzystywane do konwersji zgromadzonych nadwyżek depozytów w walucie PLN na walutę EUR. Należy jednocześnie podkreślić, że spadkowi przychodów towarzyszyło odpowiednie pomniejszenie bazy kosztowej - w roku 2014 koszty działalności operacyjnej spadły o 29% w stosunku do roku Największą pozycję w obszarze kosztów stanowiły koszty świadczeń pracowniczych (38% wszystkich kosztów Banku), jednak w 2014 roku nastąpił znaczący spadek tej pozycji w stosunku do roku 2013 (rzędu 33%), co jest efektem procesu restrukturyzacji i związanej z nim redukcji zatrudnienia do poziomu odpowiedniego do wymagań wynikających z realizacji nowej strategii Banku. Kolejne pozycje w strukturze kosztów zajmują odpowiednio: koszty informatyczne i koszty usług (odpowiednio 13% i 11%) oraz amortyzacja i koszty ponoszone na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (odpowiednio 9% i 8%). Na wszystkich pozycjach poza składkami i wpłatami na Bankowy Fundusz Gwarancyjny odnotowano spadek kosztów w porównaniu do roku ubiegłego. Wzrost kosztów ponoszonych na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego spowodowany był głównie wprowadzeniem opłaty ostrożnościowej. Konsekwentnie redukowany poziom kosztów znalazł odzwierciedlenie w poprawiającym się w stosunku do roku 2013 wskaźniku kosztów do dochodów (C/I), który na koniec roku 2014 wyniósł 65,13% (78,38% rok wcześniej). STRUKTURA PRZYCHODÓW BANKU UZYSKANYCH W 2014 ROKU ORAZ DYNAMIKA ICH PRZYROSTU W STOSUNKU DO WYNIKÓW UZYSKANYCH W ROKU UDZIAŁ PRZYROST 2014/2013 % % Wynik z tytułu odsetek % % Wynik z tytułu opłat i prowizji % % Wynik na działalności handlowej % % Pozostałe przychody operacyjne % % Przychody z działalności operacyjnej % % STRUKTURA KOSZTÓW BANKU W 2014 ROKU ORAZ DYNAMIKA ICH ZMIAN W STOSUNKU DO KOSZTÓW PONIESIONYCH W ROKU UDZIAŁ PRZYROST 2014/2013 % % Koszty świadczeń pracowniczych % % Amortyzacja % % Koszty rzeczowe % % Podatki i opłaty % % Składka i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych % % 337 0% % Koszty informatyczne % % Koszty telekomunikacyjne % % Koszty marketingu % % Koszty usług % % Koszty lokalowe % % Pozostałe koszty administracyjne % % Wynik na lokacyjnych papierach wartościowych 372 0% 372 0% Pozostałe koszty operacyjne % % Koszty działalności operacyjnej % % 4 5

4 Działalność Banku w roku 2014 Planowany rozwój Banku Pozytywny wynik finansowy Banku w roku 2014 został osiągnięty w głównej mierze dzięki dobrym wynikom linii biznesowych oraz niskim poziomom odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych dzięki selektywnemu podejściu do popytu i dokładnemu przeglądowi portfela kredytowego, który przeprowadzony został jeszcze w drugiej połowie 2013 roku. Zgodnie z realizowaną strategią w obszarze bankowości korporacyjnej w roku 2015 Bank będzie się skupiał na poniższych działaniach: Koncentracja na branżach strategicznych, na najlepszych Klientach o niskim profilu ryzyka: aktywne pozyskiwanie Klientów z branż strategicznych, wzmacnianie długoterminowych relacji z istniejącymi Klientami, rozwój strategicznych kompetencji branżowych we wszystkich obszarach działania Banku, wzmocnienie zespołu mającego bezpośredni kontakt z Klientami (pozyskanie ekspertów branżowych z rynku). Wzmacnianie pozycji i promocja Banku jako partnera merytorycznego w obszarze branż strategicznych: organizacja merytorycznych konferencji branżowych, aktywne uczestnictwo w konferencjach i wydarzeniach zewnętrznych, dalsze zwiększenie obecności Banku w kluczowych mediach. Dalszy rozwój produktów rozliczeniowych, pozwalający na zwiększenie przychodów prowizyjnych, zwiększenie stabilnej bazy depozytowej oraz lepsze wykorzystanie kapitałów własnych, m.in.: rozszerzenie funkcjonalności w obszarze płatności zagranicznych, wdrożenie funkcjonalności limitów intraday, możliwość wykorzystania technologii XML do komunikacji z systemami bankowymi, dalszy rozwój polecenia zapłaty. Dalsza integracja z grupą DNB: rozbudowa relacji z Klientami grupowymi, dalsze pozyskiwanie wiedzy i wymiana doświadczeń z ekspertami branżowymi, kontynuacja programu wymiany kadr, wykorzystanie istniejących rozwiązań dostępnych w ramach grupy DNB (w obszarze produktowym, procesowym i organizacyjnym). W roku 2014 Bank - po przeorganizowaniu rok wcześniej modelu biznesowego, którego efektem była koncentracja na jednym obszarze, tj. bankowości korporacyjnej mógł skupić się na rozwoju swojej podstawowej kompetencji i budowaniu pozycji specjalistycznego banku korporacyjnego, wyspecjalizowanego w obsłudze przedsiębiorstw z określonych branż, takich jak energetyka i paliwa, TMT, handel hurtowy i detaliczny, usługi, przemysł motoryzacyjny i spożywczy, opakowania, ochrona zdrowia czy sektor publiczny (jednostki samorządowe czy szpitale). Aby jak najlepiej obsługiwać tak zdefiniowane segmenty klientów Bank utworzył specjalne deski sektorowe biura mające kompetencje i ukierunkowane na obsługę klientów z poszczególnych branż. Działalność Banku w obszarze Bankowości Detalicznej i MSP nie będzie rozwijana. Jednocześnie Bank, pomimo zmiany strategii i skupienia działalności na Klientach korporacyjnych, zapewni obsługę pozostającym w portfelu Banku Klientom z segmentu detalicznego i MSP, będzie wypełniał wszelkie zobowiązania wynikające z zawartych z tymi Klientami umów, będzie brał pod uwagę ich interesy podczas podejmowania kluczowych decyzji. W obszarze produktowym, oprócz szeroko rozumianego finansowania, Bank zapewniał swoim Klientom produkty bankowości transakcyjnej, a także produkty skarbowe transakcje walutowe czy instrumenty zabezpieczające ryzyko zmian kursów walutowych, stóp procentowych czy ryzyko zmian cen surowców. W roku 2014 Bank, w wyniku zakończonego procesu restrukturyzacji, obniżył bazę kosztową, miedzy innymi dostosowując zatrudnienie do nowego modelu biznesowego. Na koniec 2014 roku w Banku było zatrudnionych 300 osób. Oprócz działalności stricte bankowej, DNB jako specjalistyczny bank korporacyjny był w roku 2014 animatorem branżowych spotkań i wydarzeń, podczas których dyskutowane były kwestie istotne dla danej branży, prezentowane analizy dotyczące trendów, możliwości rozwoju czy modeli finansowania projektów. Bank uczestniczył też w prestiżowych konferencjach branżowych organizowanych przez najważniejsze organizacje gospodarcze i samorządowe. 6 7

5 Bank DNB ekspercki bank korporacyjny Ambicją DNB Bank Polska jest nie tylko dostarczanie odpowiednich rozwiązań finansowych, ale budowa z Klientami długotrwałych, partnerskich relacji biznesowych. Służą temu między innymi inicjatywy podejmowane przez Bank, które pozycjonują go jako eksperta, ale też animatora wydarzeń poświęconych istotnym zagadnieniom gospodarczym, mającym wpływ na funkcjonowanie firm w poszczególnych branżach. Przykładem takiego działania jest inicjatywa Kierunki. Obejmuje ona opracowanie, we współpracy z firmą doradczą Deloitte, szczegółowych raportów gospodarczych, analizujących czynniki które kształtować mogą sytuację polskiej gospodarki, a co za tym idzie mieć realny wpływ na działalność przedsiębiorstw w poszczególnych sektorach. Raporty stają się następnie przedmiotem szerokiej debaty ze środowiskami gospodarczymi i menedżerami najwyższego szczebla działających w Polsce firm, a także czołowymi mediami gospodarczymi. Tematy, które w roku 2014 były przedmiotem Kierunków to m.in. konkurencyjność polskiego przemysłu, czynniki determinujące handel, sytuacja w sektorze motoryzacyjnym i energetycznym. Inna bankowa inicjatywa to organizacja Spotkań liderów. Są to cykliczne wydarzenia, w których uczestniczą przedstawiciele najważniejszych firm z poszczególnych branż, w których specjalizuje się Bank (np. TMT, handel, sektor spożywczy, motoryzacja), na których prezentowane i dyskutowane są kwestie istotne dla danej branży, prezentowane analizy dotyczące trendów, możliwości rozwoju czy modeli finansowania projektów. Bank bierze też aktywny udział w najważniejszych konferencjach branżowych, występując w roli partnera merytorycznego, a eksperci bankowi zapraszani są do paneli dyskusyjnych i indywidualnych wystąpień. Bankowość korporacyjna dla wybranych sektorów i branż tak w skrócie określić można specjalizację DNB Bank Polska. Z jednej strony korzysta on z wiedzy, doświadczenia, siły kapitałowej i specjalizacji branżowej swojego właściciela największego banku norweskiego DNB Bank ASA, zaś z drugiej zatrudnia wysoko wykwalifikowanych specjalistów, rozumiejących specyfikę poszczególnych branż i firm w nich działających, posiadających doświadczenie w realizacji i finansowaniu nawet najbardziej złożonych projektów. W ten sposób budowany jest bank ekspercki, rozwijający w Polsce kompetencje w takich segmentach jak TMT (telekomunikacja, media, technologie), sektor energetyczny i paliwowy (w tym odnawialne źródła energii i paliwa), handel hurtowy i detaliczny, sektor publiczny, sektor motoryzacyjny, żywność, usługi, opakowania, ochrona zdrowia. DNB branże, w których specjalizuje się Bank TMT (technologia, media, telekomunikacja) Liczący się bank w finansowaniu sektora energii (przede wszystkim ropa naftowa i gaz) Wspieranie odnawialnych źródeł energii - finansowanie farm wiatrowych o łącznej mocy 180 MW i wartości 250 mln EUR (na całym świecie Grupa DNB sfinansowała budowę farm wiatrowych o łącznej wartości 4,1 mld EUR oraz mocy 2400 MW) Udział w finansowaniu największych transakcji w branży TMT przeprowadzonych w ostatnich latach w Polsce głównie fuzje i przejęcia Znacząca pozycja w obsłudze firm z sektora motoryzacyjnego; aktualnie współpraca z 18 dużymi Klientami Jeden z liderów rynkowych w obszarze finansowania samorządów lokalnych; ponad 1500 zrealizowanych projektów dla samorządów lokalnych Sektor energetyczny i paliwowy (w tym ropa, gaz, energia odnawialna, infrastruktura energetyczna) Wiodąca pozycja wśród banków emitentów obligacji komunalnych; Handel (hurtowy i detaliczny, w tym sieci handlowe) 270 programów emisji obligacji komunalnych Sektor publiczny (jednostki samorządu terytorialnego, szpitale, spółki komunalne i NGO) Sektor motoryzacyjny (producenci pojazdów dostawczych i autobusów, komponentów i części) Finansowanie publicznej służby zdrowia jako jeden z pierwszych banków komercyjnych w Polsce Żywność (spółki produkcyjne i przetwórcze, w szczególności seafood ) Usługi (transportowe, logistyczne, ochrony, sprzątania, obsługi obiektów komercyjnych) Opakowania (spółki produkcyjne) Sektor ochrony zdrowia (producenci farmaceutyków oraz firmy z branży med- tech) 8 9

6 Wybrane dane finansowe RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Przychody z tytułu odsetek Aktywa Kasa i środki w Banku Centralnym Należności od banków Pochodne instrumenty finansowe Kredyty i należności od klientów Lokacyjne papiery wartościowe: dostępne do sprzedaży utrzymywane do terminu zapadłości Inwestycje w jednostki zależne Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Aktywa z tytułu bieżącego podatku dochodowego Aktywa z tytułu odrocazonego podatku dochodowego Inne aktywa Aktywa razem Zaobowiązania Zobowiązanie wobec banków Pochodne instrumenty finansowe Zobowiązanie wobec klientów Pozostałe zobowiązania Rezerwy Zobowiązania razem Kapitał własny Kapitał przypadający na akcjonariuszy Banku: Kapitał akcyjny Pozostałe kapitały Rezerwy (87 576) Kapitał własny RAZEM Zobowiązania i kapitały własne razem Koszty z tytułu odsetek ( ) ( ) Wynik z tytułu odsetek Przychody z tytułu opłat i prowizji Koszty z tytułu opłat i prowizji (9 357) (26 114) Wynik z tytułu opłat i prowizji Przychody z tytułu dywidend Wynik na działalności handlowej Wynik na lokacyjnych papierach wartościowych (372) (372) Odpisy na utratę wartości aktywów finansowych i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe (18 066) ( ) Ogólne koszty administracyjne ( ) ( ) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne (5 350) (6 959) Wynik na działalności operacyjnej (95 756) Zysk/strata brutto (95 756) Podatek dochodowy (13 426) Zysk/strata netto (87 576) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk/strata na jedną akcję zwykłą (PLN) 0,03-0,07 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM KAPITAŁ AKCYJNY NIEPODZIELONY WYNIK FINANSOWY POZOSTAŁE KAPITAŁY RAZEM Stan na dzień 1 stycznia (87 756) Całkowite dochody za okres Podział wyniku poprzedniego roku oraz lat ubiegłych (87 576) 0 Stan na dzień 31 grudnia Stan na dzień 1 stycznia (16 627) Całkowite dochody za okres 0 (87 576) 802 (86 774) Podział wyniku poprzedniego roku oraz lat ubiegłych (16 627) 0 Stan na dzień 31 grudnia (87 576)

7 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Opinia niezależnego biegłego rewidenta DNIA DNIA Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk/strata brutto (95 756) Korekty razem: Zapłacony podatek dochodowy (6 491) (26 526) Amortyzacja Wynik na działalności inwestycyjnej (3 300) Zmiana należności od banków Zmiana pochodnych instrumentów finansowych oraz aktywów przeznaczonych do obrotu (10 171) Zmiana stanu kredytów i należności od klientów ( ) Zmiana stanu lokacyjnych papierów wartościowych (28 786) (41 304) Zmiana stanu innych aktywów Zmiana stanu depozytów od banków ( ) Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów ( ) Zmiana stanu rezerw (4 021) (15 633) Zmiana stanu pozostałych zobowiązań (8 242) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy z działalności inwestycyjnej Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie i wykup lokacyjnych papierów wartościowych ,504 Zbycie aktywów zakwalifikowanych jako przeznaczone do sprzedaży Zbicie nieruchomości inwestycyjnej Zbycie wierzytelności Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej ( ) ( ) Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (11 523) (13 308) Nabycie lokacyjnych papierów wartościowych ( ) ( ) Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej (88 628) ( ) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy z działalności finansowej 0 0 Wydatki z działalności finansowej (18 420) (62 291) Spłaty kredytów i pożyczek otrzymanych od innych niż banki podmiotów sektora finansowego (17 105) (57 650) Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 (2 236) Inne wydatki finansowe (1 315) (2 405) Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej (18 420) (62 291) Przepływy pieniężne netto razem (44 455) ( ) Środki pieniężne na początek roku obrotowego Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania

8 14

9

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S..A.. W I PÓŁROCZU 2007 ROKU WRZESIEŃ 2007 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W I POŁOWIE 2007 ROKU... 3 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A. W 2013 R.... 4 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 WSTĘP... 5 OTOCZENIE GOSPODARCZE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE F w tys. EUR*** I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco narastająco narastająco narastająco okres od 01/01/15 do 31/03/15 okres od 01/01/14 do 31/03/14 okres od 01/01/15

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r.

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. 1 1 Wstęp... 3 2 Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wyniki Banku... 4 2.1 Sytuacja makroekonomiczna... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK

Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK Warszawa, 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku S.A. w 2014 roku... 3 1.1. Czynniki istotne dla wyników

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2012 roku SPRAWOZDANIIE Z DZIIAŁALNOŚCII GRUPY KAPIITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIIE S..A.. W 2012 ROKU MARZEC 2013 2 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W 2012 ROKU... 5 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...5

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2013 rok Warszawa, marzec 2014 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe i wskaźniki Banku Pekao S.A.... 3 2. Podsumowanie wyników... 4 3. Zewnętrzne warunki działania... 6 4. Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia...

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: Aleja Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa, sierpień 2014 roku SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A.... 4 I. CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku Data publikacji raportu: 1 września 2014 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

1. Spis treści. Strona 2 z 49

1. Spis treści. Strona 2 z 49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008 1. Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki finansowe... 9 C. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012 1 Spis treści Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku w 2013 roku...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2015 roku Data publikacji raportu: 10 sierpnia 2015 SPIS TREŚCI 1. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r.

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. za okres od 1 stycznia 2009 do 31 marca 2010 roku Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. Do Akcjonariuszy, Partnerów handlowych, Klientów i Pracowników Komputronik

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł. 2005 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2013 ROK Wrocław, 18 marca 2014 Spis treści 1. Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KREDYT BANKU S.A. za rok 2011 2011 1 SPIS TREŚCI 1. CZYNNIKI ISTOTNE DLA WYNIKÓW GRUPY KREDYT BANKU S.A. W 2011 ROKU... 3 2. SYTUACJA GOSPODARCZA POLSKI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Banku BGŻ 2012

Raport roczny Banku BGŻ 2012 Raport roczny Banku BGŻ 2012 Spis treści Strategia rozwoju Banku BGŻ na lata 2011 2014...3 List prezesa Zarządu...4 Warunki zewnętrzne funkcjonowania Grupy Kapitałowej Banku BGŻ...5 SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA...5

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wizja, misja, wartości 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7. List od Prezesa Zarządu 9

Spis treści. Wizja, misja, wartości 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7. List od Prezesa Zarządu 9 Raport Roczny 2010 Spis treści Spis treści Wizja, misja, wartości 5 Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7 List od Prezesa Zarządu 9 Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. 11 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo