P L A N Y I P ROGRAMY S T U D I ÓW STACJONARNYCH I S T OPNIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P L A N Y I P ROGRAMY S T U D I ÓW STACJONARNYCH I S T OPNIA"

Transkrypt

1 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WYDZIAŁ MECHANICZNY P L A N Y I P ROGRAMY S T U D I ÓW STACJONARNYCH I S T OPNIA KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN SPECJALNOŚĆ EKSPLOATACJA OKRĘTOWYCH URZĄDZEŃ NAPĘDOWYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH Programy zatwierdzone przez Radę Wydziału Mechanicznego r. SZCZECIN 2012

2 Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Dydaktyki w składzie: Dziekan Wydziału Mechanicznego dr hab. inż. Cezary Behrendt, prof. nadzw. AM, Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych dr inż. Artur Bejger, Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Praktyk dr inż. Piotr Treichel, Prodziekan ds. Nauki dr hab. inż. Zbigniew Matuszak, prof. nadzw. AM, dr hab. inż. Andrzej Adamkiewicz, prof. nadzw. AM, dr hab. inż. Daniela Szaniawska, prof. nadzw. AM, dr inż. Zenon Grządziel, dr Janusz Chrzanowski, dr inż. Maciej Kozak, dr inż. Leszek Chybowski, mgr inż. Paweł Krause. Redakcja techniczna mgr inż. Irena Hajdasz 2

3 Spis treści Karta zmian... 5 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Mechanika i Budowa Maszyn studia pierwszego stopnia profil praktyczny na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie... 7 Lista przedmiotów programu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Akademii Morskiej w Szczecinie Język angielski * Wychowanie fizyczne Podstawy ekonomii Nauka o pracy i kierowaniu Ochrona własności intelektualnej Matematyka Fizyka Mechanika * Wytrzymałość materiałów * Grafika inżynierska * Informatyka użytkowa Podstawy konstrukcji maszyn Materiałoznawstwo okrętowe * Techniki wytwarzania I * Techniki wytwarzania II praktyka warsztatowa * Techniki wytwarzania III spawalnictwo * Technologia remontów * Termodynamika techniczna * Mechanika płynów * Podstawy elektrotechniki i elektroniki * Maszyny i napędy elektryczne * Elektrotechnika okrętowa * Podstawy automatyki i robotyki * Automatyka i miernictwo okrętowe * Chemia techniczna Chemia wody, paliw i smarów * Użytkowanie paliw i środków smarowych * Okrętowe silniki spalinowe * Kotły okrętowe * Maszyny i urządzenia okrętowe * Chłodnictwo i klimatyzacja * Siłownie okrętowe * Podstawy budowy statku i organizacji załogi * Teoria i budowa okrętu * Ochrona środowiska morskiego * Eksploatacja urządzeń siłowni okrętowej symulator *

4 37. Zarządzanie bezpieczną eksploatacją statku * Organizacja nadzoru * Podstawy nautyki Prawo i ubezpieczenia morskie * Układy automatyki okrętowej Komputerowe systemy automatyki i nadzoru Seminarium dyplomowe Praktyki 45. Praktyka zawodowa (standardy MNiSW) Praktyka pływania (standardy STCW) Praca dyplomowa * zawiera treści programowe STCW 4

5 Karta zmian Data Treść zmiany Uwagi r r r r. Aby spełnić wymagania STCW zamieniono 7 godzin wykładowych na ćwiczenia w przedmiocie 34 Teoria i budowa okrętu. Aby spełnić wymagania STCW zamieniono 5 godzin wykładowych na laboratoryjne w przedmiocie 35 Ochrona środowiska morskiego. Aby spełnić wymagania STCW dodano 1 godzinę ćwiczeń do przedmiotu 37 Zarządzanie bezpieczną eksploatacją statku. Aby program przedmiotu 37 zawierał treści kursu 1.5 Przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony statku i 2.8 Przeszkolenia dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony dodano 5 godzin wykładu i 2 godziny ćwiczeń. Aby spełnić wymagania STCW dodano 1 godzinę ćwiczeń do przedmiotu 38 Organizacja nadzoru. Strony

6 Data Treść zmiany Uwagi 6

7 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Mechanika i Budowa Maszyn studia pierwszego stopnia profil praktyczny na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych. Profile W ramach tego kierunku na studiach pierwszego stopnia zdefiniowany został profil praktyczny. 2. Kierunkowe efekty kształcenia W opisie kierunku uwzględniono wszystkie efekty kształcenia występujące w opisie efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych. Celem kształcenia jest uzyskanie przez absolwenta kwalifikacji pierwszego stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn a w szczególności przygotowanie do nadzorowania i eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych oraz przygotowanie do bezpiecznej pracy na statku w charakterze oficera mechanika okrętowego na poziomie operacyjnym i zarządzania. Absolwent studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym posiada kwalifikacje absolwenta o profilu ogólnoakademickim oraz dodatkowo jest przygotowany do: (1) realizacji procesu wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn oraz układów mechaniki okrętowej, (2) prac wspomagających projektowanie prostych zadań inżynierskich, dobór materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy maszyn oraz nadzór nad ich eksploatacją głównie w stoczniach produkcyjnych i remontowych, (3) pracy w zespole, służbach technicznych towarzystw klasyfikacyjnych, służbach dozoru technicznego armatorów, składzie członków załóg obiektów pływających jako oficer mechanik okrętowy, (4) diagnostyki stanu technicznego poszczególnych maszyn i urządzeń energetycznych oraz instalacji przemysłowych, (5) organizowania, zarządzania i wykonywania remontów urządzeń energetycznych oraz instalacji przemysłowych, (6) koordynacji prac związanych z eksploatacją, oraz (7) obsługiwania siłowni okrętowych, potwierdzone dyplomem oficera mechanika wachtowego wydanego przez odpowiedni organ administracji morskiej, (8) zarządzania obsługiwaniem siłowni okrętowej po spełnieniu dodatkowych wymagań administracji morskiej. Absolwent uzyskuje kwalifikacje pierwszego stopnia, otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera oraz uprawnienia do uzyskania dyplomu mechanika okrętowego na poziomie zarządzania. Efekty kształcenia i program nauczania dla profilu praktycznego musi spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej w sprawie programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w zakresie kwalifikacji zawodowych marynarzy. Efekty kształcenia oraz program dla profilu praktycznego musi spełniać wymagania Międzynarodowej Konwencji w Sprawie Norm Szkolenia, Wydawania Świadectw i Pełnienia Wacht dla Marynarzy (STCW 78/95) oraz wymagania Unii Europejskiej zawarte w regulacji EMSA (European Maritime Safety Agency). 7

8 Objaśnienie oznaczeń: K (przed podkreślnikiem) kierunkowe efekty kształcenia, W kategoria wiedzy, U kategoria umiejętności, K (po podkreślniku) kategoria kompetencji społecznych, T1P efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych dla studiów pierwszego stopnia profil praktyczny, 01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia. Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów Mechanika i Budowa Maszyn. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów Mechanika i Budowa Maszyn absolwent: Wiedza ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii, mechaniki technicznej, wytrzymałości materiałów i innych obszarów nauki, niezbędną do formułowania i rozwiązywania typowych, prostych zadań K_W01 z zakresu eksploatacji urządzeń okrętowych K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 ma podstawową wiedzę w zakresie spektrum dyscyplin inżynierskich powiązanych z budową i eksploatacją maszyn: z inżynierią materiałową, elektrotechniką i automatyką okrętową, chemią ma wiedzę ogólną z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn okrętowych ma szczegółową wiedzę techniczną niezbędną do prawidłowego utrzymania, obsługiwania oraz eksploatacji urządzeń i instalacji okrętowych, urządzeń elektrycznych, elektronicznych i układów sterowania automatycznego oraz do kierowania bezpieczną eksploatacją siłowni okrętowej ma szczegółową wiedzę z zakresu technologii wytwarzania, remontów maszyn i urządzeń okrętowych oraz systemów okrętowych, niezbędną do podjęcia planowych oraz incydentalnych prac z tego zakresu ma szczegółową wiedzę o własnościach i bezpiecznej obsłudze materiałów eksploatacyjnych stosowanych w okrętownictwie ma szczegółową wiedzę o cyklu życia maszyn i urządzeń siłownianych i ogólnookrętowych zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu eksploatacji siłowni i statku ma podstawową wiedzę w zakresie standardów i norm technicznych związaną z budową i eksploatacją maszyn ma podstawową wiedzę z prawa morskiego oraz zna i ma doświadczenie w korzystaniu ze standardów i norm bezpieczeństwa związanych z pracą na statku ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskich ma szczegółową wiedzę dotyczącą zarządzania bezpieczną eksploatacją statku, organizacją i zarządzaniem zasobami siłowni okrętowej Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych T1P_W01 T1P_W02 T1P_W03 T1P_W04 T1P_W04 T1P_W04 T1P_W05 T1P_W06 T1P_W07 T1P_W08 T1P_W08 T1P_W09 8

9 K_W13 K_W14 K_W15 K_W16 K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej ma uporządkowaną wiedzę z zakresu procesów analizy i zarządzania ryzykiem, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów ludzkich oraz materialnych specyficznych dla siłowni pływających obiektów komercyjnych, mających wpływ na bezpieczną ich eksploatację zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla gospodarki morskiej Umiejętności a) Umiejętności ogólne potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych (także w języku angielskim) oraz innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie potrafi porozumiewać się w języku angielskim zawodowym (Maritime English) oraz umie porozumiewać się przy użyciu różnych technik w warunkach statkowych potrafi przygotować w języku polskim i angielskim opracowanie problemu z zakresu dyscypliny budowa i eksploatacja maszyn ma umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i angielskim dotyczących zagadnień szczegółowych studiowanej dyscypliny inżynierskiej K_U05 ma umiejętności samokształcenia się K_U06 ma umiejętności językowe w zakresie studiowanej dyscypliny, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Języków oraz wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej w sprawie programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w zakresie kwalifikacji zawodowych marynarzy b) Podstawowe umiejętności inżynierskie potrafi stosować podstawowe technologie informacyjnokomunikacyjne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji K_U07 w bezpiecznej eksploatacji siłowni K_U08 K_U09 K_U10 K_U11 potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania praktycznych zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne, typowe dla siłowni okrętowej potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne ma umiejętności niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym (w szczególności morskich instalacji energetycznych) oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z wykonywaniem obowiązków zawodowych T1P_W09 T1P_W10 T1P_W09 T1P_W11 T1P_U01 T1P_U02 T1P_U03 T1P_U04 T1P_U05 T1P_U06 T1P_U07 T1P_U08 T1P_U09 T1P_U10 T1P_U11 9

10 K_U12 potrafi stosować technologie wytwarzania w celu kształtowania postaci, struktury i własności materiałów oraz posługiwać się aparaturą pomiarową, metrologią warsztatową stosowaną na statkach T1P_U11 K_U13 K_U14 K_U15 K_U16 K_U17 K_U18 K_U19 K_U20 K_U21 K_U22 K_K01 K_K02 K_K03 K_K04 potrafi stosować wiedzę do interpretacji zjawisk zachodzących w maszynach, urządzeniach i instalacjach statkowych potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich T1P_U11 T1P_U12 c) Umiejętności bezpośrednio związane z rozwiązywaniem zadań inżynierskich potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania mechanizmów i urządzeń okrętowych i ocenić istniejące rozwiązania techniczne niezbędne do prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji T1P_U13 statku potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym m.in.: przeglądy, planowanie i wykonanie remontu urządzeń i instalacji energetycznych (w szczególności okrętowych) potrafi ocenić przydatność i zastosować właściwą metodę (procedurę) i narzędzia do rozwiązania prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, związanych z eksploatacją mechanizmów i urządzeń siłowni okrętowych potrafi zgodnie z zadaną specyfikacją (używając właściwej techniki i narzędzi) zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla budowy i eksploatacji maszyn, ze szczególnym uwzględnieniem warunków statkowych. Potrafi zweryfikować poprawność realizacji zadania i określić stopień spełnienia innych wymagań projektowych ma doświadczenie, zdobyte w czasie odbywania praktyk morskich, związane z wykorzystaniem właściwych narzędzi, materiałów i procedur do rozwiązywania praktycznych zadań inżynierskich potrafi i ma doświadczenie w obsługiwaniu maszyn i urządzeń siłowni okrętowych (właściwe dla dyplomu oficera mechanika wachtowego) ma umiejętności korzystania i doświadczenie w korzystaniu z norm i standardów inżynierskich umie posługiwać się i wykorzystać informacje dotyczące: dokumentacji konstrukcyjnej i statecznościowej statku, dokumentacji techniczno-ruchowej urządzeń okrętowych, schematów instalacji okrętowych Kompetencje społeczne ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznego aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko ma świadomość znaczenia zawodowej i etycznej odpowiedzialności za podejmowaną decyzję w zakresie eksploatacji urządzeń siłowni okrętowej ma świadomość ryzyka wykonywanego zawodu, zna zasady bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role związane w szczególności ze specyficznymi morskimi warunkami pracy T1P_U14 T1P_U15 T1P_U16 T1P_U18 T1P_U17 T1P_U19 T1P_U19 T1P_K02 T1P_K02 T1P_K02 T1P_K03 10

11 K_K05 K_K06 K_K07 K_K08 K_K09 K_K10 K_K11 K_K12 ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związaną z pracą zespołową na statku potrafi kierować małym zespołem przyjmując odpowiedzialność za efekty jego pracy potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania w szczególności zarządzanie zasobami siłowni okrętowej prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu zna i potrafi stosować uwarunkowania ekonomiczno-prawne tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie świadczenia usług w specyficznych warunkach morskich, potrafi działać w sposób przedsiębiorczy ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni morskiej, a zwłaszcza rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki morskiej i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób T1P_K03 T1P_K03 T1P_K04 T1P_K05 T1P_K06 T1P_K06 T1P_K07 T1P_K01 3. Obszarowe efekty kształcenia Tabela pokrycia obszarowych efektów kształcenia przez kierunkowe efekty kształcenia Symbol Efekty kształcenia dla obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych, profil praktyczny. Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego stopnia: Wiedza ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów niezbędną do formułowania i rozwiązywania typowych, prostych zadań z zakresu T1P_W01 studiowanego kierunku studiów T1P_W02 T1P_W03 T1P_W04 T1P_W05 T1P_W06 T1P_W07 ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów ma wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów ma podstawową wiedzę w zakresie standardów i norm technicznych związanych ze studiowanym kierunkiem studiów Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn K_W01 K_W02 K_W03 K_W04, K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 11

12 T1P_W08 ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej K_W10, K_W11 T1P_W09 T1P_W10 T1P_W11 T1P_U01 T1P_U02 T1P_U03 T1P_U04 ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów Umiejętności 1) Umiejętności ogólne (niezwiązane z obszarem kształcenia inżynierskiego) potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu studiowanego kierunku studiów potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów T1P_U05 ma umiejętność samokształcenia się T1P_U06 T1P_U07 T1P_U08 T1P_U09 T1P_U10 T1P_U11 T1P_U12 ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 2) podstawowe umiejętności inżynierskie potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne ma umiejętności niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna i stosuje zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich K_W12, K_W13 K_W15 K_W14 K_W16 K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U05 K_U06 K_U07 K_U08 K_U09 K_U10 K_U11, K_U12, K_U13 K_U14 12

13 3) umiejętności bezpośrednio związane z rozwiązywaniem zadań inżynierskich potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów T1P_U13 K_U15 istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi T1P_U14 T1P_U15 T1P_U16 T1P_U17 T1P_U18 T1P_U19 potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę (procedurę) i narzędzia potrafi zgodnie z zadaną specyfikacją zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi ma doświadczenie związane z utrzymaniem urządzeń, obiektów i systemów technicznych typowych dla studiowanego kierunku studiów ma doświadczenie związane z rozwiązywaniem praktycznych zadań inżynierskich, zdobyte w środowisku zajmującym się zawodowo działalnością inżynierską ma umiejętność korzystania i doświadczenie w korzystaniu z norm i standardów związanych ze studiowanym kierunkiem studiów Kompetencje społeczne rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować T1P_K01 i organizować proces uczenia się innych osób T1P_K02 T1P_K03 T1P_K04 T1P_K05 ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu T1P_K06 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy T1P_K07 ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały K_U16 K_U17 K_U18 K_U20 K_U19 K_U21, K_U22 K_K12 K_K01, K_K02, K_K03 K_K04, K_K05, K_K06 K_K07 K_K08 K_K09, K_K10 K_K11 13

14 4. Szczególne wymagania Czas trwania studiów W przypadku studiów stacjonarnych: studia I stopnia profil praktyczny: 8 semestrów (240 punktów ECTS). Na studiach stacjonarnych każdy rok akademicki obejmuje co najmniej 30 tygodni zajęć dydaktycznych (bez sesji egzaminacyjnych). Forma realizacji zajęć dydaktycznych, liczba godzin zajęć W przypadku studiów stacjonarnych liczba godzin wykładów i innych zajęć prowadzonych w dużych grupach nie może przekraczać 50% łącznej liczby godzin zajęć prowadzonych na uczelni, związanych z realizacją programu studiów. Łączny wymiar ćwiczeń, seminariów, zajęć laboratoryjnych i zajęć projektowych realizowanych w formie wymagającej obecności studenta na uczelni i zapewniającej mu możliwość bezpośredniego kontaktu z prowadzącym nie może być niższy niż 1000 godzin na studiach I stopnia. Wymagania dotyczące umiejętności porozumiewania się w językach obcych Studia I stopnia: język angielski zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Języków oraz wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej w sprawie programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w zakresie kwalifikacji zawodowych marynarzy. Praktyki Studia I stopnia: praktyka w wymiarze 4 8 tygodni praktyki lądowej w stoczniach remontowych lub innych podobnych zakładach przemysłowych (maksymalnie 15 punktów ECTS) oraz jedno-semestralna praktyka morska (30 punktów ECTS); jest zalecane, aby była ona powiązana z tematyką projektu dyplomowego (pracy dyplomowej inżynierskiej). Praca dyplomowa Studia I stopnia projekt dyplomowy inżynierski / praca dyplomowa inżynierska w wymiarze ok. 15 punktów ECTS. Forma i zakres egzaminu dyplomowego Egzamin powinien sprawdzać wiedzę zdobytą w całym okresie studiów i powinien sprawdzać przede wszystkim umiejętność właściwego powiązania (zintegrowania) wiedzy uzyskanej na różnych przedmiotach/modułach kształcenia. Egzamin dla studiów o profilu praktycznym powinien odbywać się z udziałem obserwatora delegowanego z Urzędu Morskiego. 14

15 5. ECTS Wiedza w zakresie matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów nauki przydatna do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z kierunkiem studiów co najmniej 30 punktów ECTS; wiedza i umiejętności związane z zagadnieniami technicznymi (inżynierskimi) co najmniej 50% punktów ECTS przypisanych programowi studiów. 6. Powołanie się na wzorce międzynarodowe Efekty kształcenia oraz program dla profilu praktycznego muszą spełniać wymagania Międzynarodowej Konwencji w Sprawie Norm Szkolenia, Wydawania Świadectw i Pełnienia Wacht dla Marynarzy (STCW 78/95) oraz wymagania Unii Europejskiej zawarte w regulacji EMSA (European Maritime Safety Agency). Opis efektów kształcenia w obszarze studiów technicznych odpowiada pod względem stopnia szczegółowości standardom międzynarodowym jest pod tym względem porównywalny z EUR-ACE i IEA, bardziej szczegółowy niż ABET i JABEE, a mniej szczegółowy niż CDIO. Poziom kompetencji w opisie efektów kształcenia dla studiów I stopnia jest porównywalny z wymaganiami przyjętymi w EUR-ACE, ABET i JABEE, a niższy od wymagań przyjętych w IEA i CDIO. 15

16 16

17 NR Lista przedmiotów programu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Akademii Morskiej w Szczecinie kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn specjalność: Eksploatacja Okrętowych Urządzeń Napędowych i Elektroenergetycznych GRUPA / NAZWA PRZEDMIOTU A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO (16 ECTS) 369 godz. 1. Język angielski * 2. Wychowanie fizyczne 3. Podstawy ekonomii 4. Nauka o pracy i kierowaniu 5. Ochrona własności intelektualnej 6. Matematyka 7. Fizyka 8. Mechanika * B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE (43 ECTS) 570 godz. 9. Wytrzymałość materiałów * 10. Grafika inżynierska * 11. Informatyka użytkowa C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE (67 ECTS) 1050 godz. 12. Podstawy konstrukcji maszyn 13. Materiałoznawstwo okrętowe * 14. Techniki wytwarzania I * 15. Techniki wytwarzania II praktyka warsztatowa * 16. Techniki wytwarzania III spawalnictwo * 17. Technologia remontów * 18. Termodynamika techniczna * 19. Mechanika płynów * 20. Podstawy elektrotechniki i elektroniki * 21. Maszyny i napędy elektryczne * 22. Elektrotechnika okrętowa * 23. Podstawy automatyki i robotyki * 24. Automatyka i miernictwo okrętowe * 25. Chemia techniczna D. PRZEDMIOTY ZAWODOWE (55 ECTS) 956 godz. 26. Chemia wody, paliw i smarów * 17

18 27. Użytkowanie paliw i środków smarowych * 28. Okrętowe silniki spalinowe * 29. Kotły okrętowe * 30. Maszyny i urządzenia okrętowe * 31. Chłodnictwo i klimatyzacja * 32. Siłownie okrętowe * 33. Podstawy budowy statku i organizacji załogi * 34. Teoria i budowa okrętu * 35. Ochrona środowiska morskiego * 36. Eksploatacja urządzeń siłowni okrętowej symulator * 37. Zarządzanie bezpieczną eksploatacją statku * 38. Organizacja nadzoru * 39. Podstawy nautyki 40. Prawo i ubezpieczenia morskie * 41. Układy automatyki okrętowej 42. Komputerowe systemy automatyki i nadzoru 43. Seminarium dyplomowe F. PRAKTYKI 45. Praktyka zawodowa (standardy MNiSW) (14 ECTS) 14 tyg. 46. Praktyka pływania (standardy STCW) (30 ECTS) 19 tyg. G. PRACA DYPLOMOWA 47. Praca dyplomowa (15 ECTS) 300 godz. * zawiera treści programowe STCW 18

19 P r a k t y k a m o r s k a 30 punktów ECTS Nr Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny Nazwa przedmiotu PLAN STUDIÓW STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Eksploatacja Okrętowych Urządzeń Napędowych i Elektroenergetycznych Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego z dnia r. Rozkład zajęć w semestrze tygodniowo Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 od pierwszego roku studiów Godziny I semestr II semestr III semestr IV semestr V semestr VI VII semestr VIII semestr 15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. semestr 15 tyg. 12 tyg. W Ć L S ECTS W Ć L S E W Ć L S E W Ć L S E W Ć L S E W Ć L S E W Ć L S E W Ć L S E 1 Język angielski * E Wychowanie fizyczne Podstawy ekonomii Nauka o pracy i kierowaniu Ochrona własności intelektualnej Matematyka E E Fizyka E Mechanika * E Wytrzymałość materiałów * E Grafika inżynierska * Informatyka użytkowa Podstawy konstrukcji maszyn E Materiałoznawstwo okrętowe * E Techniki wytwarzania I * Techniki wytwarzania II praktyka warsztatowa * Techniki wytwarzania III spawalnictwo * Technologia remontów * Termodynamika techniczna * E Mechanika płynów * Podstawy elektrotechniki i elektroniki * E Maszyny i napędy elektryczne * E Elektrotechnika okrętowa * E Podstawy automatyki i robotyki * E Automatyka i miernictwo okrętowe * E Chemia techniczna Chemia wody, paliw i smarów * Użytkowanie wody, paliw i smarów * Okrętowe silniki spalinowe * E ,25E 2, Kotły okrętowe * ,5E 0,5 0, Maszyny i urządzenia okrętowe * E Chłodnictwo i klimatyzacja * ,7 0, Siłownie okrętowe * E 2 4 1E Podstawy budowy statku i organizacji załogi * , Teoria i budowa okrętu * Ochrona środowiska morskiego * Eksploatacja urządzeń siłowni okrętowej symulator * Zarządzanie bezpieczną eksploatacją statku * ,25 1, Organizacja nadzoru * Podstawy nautyki Prawo i ubezpieczenia morskie * , Układy automatyki okrętowej E 3 42 Komputerowe systemy automatyki i nadzoru Seminarium dyplomowe , Praktyka zawodowa (standardy MNiSW) Praktyka pływania (standardy STCW) Praca dyplomowa Razem: , ,25 4, ,5 0,5 14 2, ,7 2, , Obciążenie godzinowe w tygodniu: 34, ,5 32, ,5 Liczba godzin w semestrze: Obowiązkowe kursy wymagane przez STCW Kandydatka I semestr II semestr III semestr IV semestr V semestr VI semestr VII semestr VIII semestr 1 Szkolenie w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej X 2 Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej X 3 Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej X 4 Szkolenie w zakresie indywidualnych technik ratunkowych X 5 Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopień podstawowy X 6 Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopień wyższy X 7 Szkolenie na świadectwo ratownika X * zawiera treści programowe STCW 19

Program studiów 2012

Program studiów 2012 Akademia Morska w Szczecinie Program studiów 2012 Kierunek - informatyka specjalność: informatyka morska studia inżynierskie niestacjonarne Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów Nauczania na kierunku

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW 2013

PROGRAM STUDIÓW 2013 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PROGRAM STUDIÓW 2013 Kierunek Transport specjalność ET, LTZ, UT, ZSTwE, ŻŚ studia inżynierskie niestacjonarne Szczecin 2013 Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień Uzasadnienie wyboru obszarowych efektów kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna W dziedzinach nauki

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

Program studiów 2012 Kierunek - geodezja i kartografia specjalność: geoinformatyka studia inżynierskie niestacjonarne

Program studiów 2012 Kierunek - geodezja i kartografia specjalność: geoinformatyka studia inżynierskie niestacjonarne Akademia Morska w Szczecinie Program studiów 2012 Kierunek - geodezja i kartografia specjalność: geoinformatyka studia inżynierskie niestacjonarne Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów Nauczania na

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Program studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik do Uchwały Senatu nr 6/000/0 z dnia lutego 0 roku zmieniony Uchwałą Senatu nr 6/000/0 z dnia 8 czerwca 0 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. Efekty kształcenia dla kierunku BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY.

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. Efekty kształcenia dla kierunku BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. Załącznik nr 1 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla:

Efekty kształcenia dla: Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Efekty kształcenia dla: nazwa kierunku poziom kształcenia profil kształcenia inżynieria biomedyczna pierwszy ogólnoakademicki Kod efektu kształcenia (kierunek 08

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

Seminaria terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi III 30 2 IV 30 1 V 30 1 VI 30 1 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Seminaria terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi III 30 2 IV 30 1 V 30 1 VI 30 1 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.01.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty wspólne

ADMINISTRACJA. Przedmioty wspólne ADMINISTRACJA Przedmioty wspólne 1. Język obcy... 2 2. Wprowadzenie do studiowania... 9 3. Kultura pracy i etyka w administracji... 11 4. Ochrona środowiska... 14 5. Ochrona własności intelektualnej...

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji PWSZ w Sulechowie Instytut Politechniczny Kierunek studiów: energetyka Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia: praktyczny Nazwa przedmiotu WYCHOWANIE FIZYCZNE Kod przedmiotu EPO1 Rok I

Bardziej szczegółowo

Język obcy kontynuowany język angielski. Elektrotechnika przemysłowa. Jadwiga Mstowska, mgr. Lektorat. projektowe

Język obcy kontynuowany język angielski. Elektrotechnika przemysłowa. Jadwiga Mstowska, mgr. Lektorat. projektowe Załącznik nr 3 Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane. Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki nauczyciele Studium Języków Obcych UTP

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane. Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki nauczyciele Studium Języków Obcych UTP Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Język angielski. Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 5 do Zarządzenia Rektora nr 1/2012 z 11 stycznia 2012 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska NAZWA KIERUNKU: GEODEZJA I

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW 2014

PROGRAM STUDIÓW 2014 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PROGRAM STUDIÓW 2014 Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalność logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym studia magisterskie stacjonarne Szczecin

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Uchwały nr 520/06/2015 Senatu UR

Załącznik nr 5 do Uchwały nr 520/06/2015 Senatu UR EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW inżynieria bezpieczeostwa Załącznik nr 5 do Uchwały nr 520/06/2015 Senatu UR Poziom kształcenia Profil kształcenia Tytuł zawodowy absolwenta studia I stopnia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka

PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka I stopnia Profil ogólnoakademicki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Kielce, 2013 W Y D Z I A Ł M A T E M AT

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW

WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW Rodzaj studiów: studia niestacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (obowiązuje od roku akademickiego 2007/2008) Kierunek: Specjalność: Mechanika i Budowa Maszyn Inżynieria

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2014 r. Poz. 536 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 28 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2014 r. Poz. 536 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 28 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 kwietnia 2014 r. Poz. 536 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim studia licencjackie (I stopnia) profil praktyczny w ramach projektu

Bardziej szczegółowo