POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY DLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY DLA"

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały Nr IX/56/2003 Rady Powiatu w śninie z dnia 30 października 2003r. POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY DLA POWIATU śnińskiego śnin, październik 2003r. 2

2 Spis treści str. 1. Wstęp Krótka analiza lokalnego rynku pracy Działania finansowane ze środków Funduszu Pracy w 2003r Działania beznakładowe Powiatowego Urzędu Pracy Działania na rzecz osób niepełnosprawnych Wykorzystanie zewnętrznych w stosunku do Funduszu Pracy źródeł finansowanie Przygotowanie do akcesji z Unią Europejską Wykorzystanie technik teleinformatycznych Przygotowanie kadr Powiatowego Urzędu Pracy Podsumowanie Aktualna informacja statystyczna Program przeciwdziałania bezrobociu w ujęciu tabelarycznym

3 Wstęp Współczesna Polska jest krajem głębokich przemian gospodarczych i społecznych. Ich konsekwencją jest dotkliwy problem bezrobocia. Istotną rolę dla rynku pracy odgrywa kryzys finansów publicznych będący wypadkową wielu czynników (gospodarczych, prawnych, historycznych...). Sytuacja w kraju przekłada się bezpośrednio na nasze małe ojczyzny województwa, powiaty, gminy. Przed urzędami pracy stoją bardzo trudne zadania. W ogólnych zarysach są one podobne dla wszystkich, w szczegółach muszą być dostosowane do potrzeb lokalnego rynku, lokalnych społeczności. NajwaŜniejsze zadania stojące przed Powiatowym Urzędem Pracy w śninie to nieustanne, zgodne z potrzebami rynku, usprawnianie wszelkiego rodzaju działań, zmierzających do wspomagania zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy. W rejonie o tak wysokiej stopie bezrobocia, przy braku przemysłu, aktywna walka z bezrobociem uwarunkowana jest ilością pozyskiwanych środków zarówno z Funduszu Pracy jak i funduszy przedakcesyjnych a później strukturalnych. Niezmiernie waŝnym dla właściwej realizacji załoŝeń czynnikiem jest posiadanie kadry urzędników profesjonalnie poruszającej się po obszarze dysponującym poszczególnymi funduszami w celu przetransponowania ich części na własny teren. Ze względu na wielość niewiadomych dot. problemu bezrobocia opracowanie ma charakter mobilny i będzie podlegać aktualizacji w miarę występujących, a dziś trudnych do ścisłego określenia uwarunkowań zewnętrznych. 4

4 Krótka analiza lokalnego rynku pracy Powiat Ŝniński zamieszkuje ok osób, gęstość zaludnienia wynosi 73 osoby na km 2, 28,55 % ludności jest w wieku przedprodukcyjnym, 58,89% w wieku produkcyjnym, 12,56% w wieku poprodukcyjnym. Liczba czynnych zawodowo wynosi ok osób. Powiat Ŝniński jest powiatem typowo rolniczym. UŜytki rolne stanowią 63,25% powierzchni. Na obszarach o takiej gospodarce podstawowe wskaźniki rynku pracy, tj. stopa i poziom bezrobocia przyjmują najczęściej wartości większe od przeciętnych w kraju. Pod względem potencjału przemysłowego powiat Ŝniński zalicza się do powiatów średnio zindustrializowanych. Dominujący udział w produkcji mają: przemysł rolno- spoŝywczy i wapienniczy. Na terenie naszego powiatu nie ma duŝych zakładów pracy, które mogłyby stać się źródłem powstawania licznych miejsc pracy stałej. Dodatkowo, istniejące firmy przeŝywają powaŝne kłopoty ekonomiczne. Wiele z nich dokonało zwolnień o charakterze grupowym. Na przełomie ostatnich pięciu lat naleŝały do nich m.in. : Wytwórnia Pasz Miesz-Kom w Janowcu Wlkp., ZOZ w śninie, Spomasz w śninie, Meblarska Spółdzielnia Pracy w Janowcu Wlkp., SKR w Gąsawie, GS w Rogowie, SHR w Sobiejuchach, Bank Gdański o/śnin, Fabryka Mebli SL-BFM Stoły w Łabiszynie, Brzysko-Rol w Brzyskorzystewku, Mogileńskie Fabryki Mebli o/rogowo. Prześledźmy, jak przedstawiały się poziom i stopa bezrobocia na przełomie lat r. W 1999r. w wyniku wdroŝenia ustawy zmieniającej administracyjny podział kraju, nastąpiła zmiana obszaru działania PUP w śninie. Rynek pracy okazał się bardzo wraŝliwy na zmiany przepisów prawnych nie tylko tych związanych bezpośrednio z problematyką bezrobocia. DuŜe znaczenia odegrał fakt wdraŝania jednocześnie kilku istotnych reform: reformy administracyjnego podziału kraju, reformy emerytalnej, reformy słuŝby zdrowia i oświaty. 5

5 Poziom bezrobocia podniósł się o 1340 osób tj. o 24%, liczba bezrobotnych wyniosła 6829 osób, a stopa bezrobocia 22%. W 2000r. bezrobocie wzrosło we wszystkich jednostkach administracyjnych powiatu (7922 osoby). Stopa bezrobocia wyniosła 25,6%. Nadal zaobserwowano tendencje wzrostowe w tym względzie. Podstawowym źródłem bezrobocia był napływ osób powracających do ewidencji po zakończeniu pracy w ramach umów zawartych na czas określony tzw. bezrobocie wtórne. Rok 2001 przyniósł kolejny wzrost bezrobocia w Polsce. TakŜe w naszym powiecie sytuacja pogorszyła się. Stopa bezrobocia wynosiła 28,4%, liczba bezrobotnych 8977 osób Nastąpiło załamanie się rynku pracy. Zmalała liczba zgłaszanych, wolnych miejsc pracy w zakładach. Rok 2002 odznaczał się co prawda dalszym wzrostem rejestrowanego bezrobocia, ale tempo tego wzrostu w porównaniu do lat ubiegłych było słabsze. Stopa bezrobocia wyniosła 29,7%, liczba bezrobotnych 9135 osób. Znaczący wpływ odegrał tutaj rządowy program aktywnej walki z bezrobociem skierowany na absolwentów p.n. Pierwsza Praca. Przyniósł on zarówno efekty statystyczne, jak i praktyczne. Aktywność zawodowa młodych to niezwykle waŝny czynnik w perspektywie rozwoju gospodarczego. Na koniec maja 2003r. liczba bezrobotnych wyniosła 9184 osoby (stopa bezrobocia ok. 30%). Wśród zarejestrowanych bezrobotnych dominują następujące grupy strukturalne: długotrwale bezrobotni 52%, osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym i niŝszym 75%, osoby do 34 roku Ŝycia 58%, bezrobotni z obszarów wiejskich 58%, osoby poprzednio pracujące 71%, rejestrujące się wielokrotnie 74%. 6

6 Osoby bezrobotne długotrwale, z niskim poziomem wykształcenia, to głównie mieszkańcy wsi. Środowiska wiejskie to obszary wymagające szczególnej interwencji. Aktywizacja zawodowa moŝe być skuteczną pomocą w rozwiązywaniu licznych problemów natury społecznej. Dla wielu jedyną moŝliwą formą uzyskania jakiegokolwiek zatrudnienia są formy subsydiowane. Na tak trudną sytuację na rynku pracy składa się z jednej strony niedostatek środków Funduszu Pracy, z drugiej natomiast utrzymujące się od lat załamanie gospodarcze. Firmy, które przeszły restrukturyzację mają ustabilizowaną sytuację kadrową (np. Köhler Bovenkamp) i nie tworzą miejsc pracy w ilości znaczącej dla rynku, inne nie wytrzymały presji gospodarki rynkowej, w wyniku czego doszło do ich upadłości (np. OSM w śninie, Meblarska Spółdzielnia Pracy w Janowcu Wlkp., Mogileńskie Fabryki Mebli...), a pracownicy zasilili szeregi bezrobotnych. Ekonomika przedsiębiorstw zmusza do ograniczania zatrudnienia, którego koszty są zbyt wysokie. Typowo rolniczy charakter regionu, przy zanikającym i tak małym przemyśle, to zespół czynników degradujących lokalny rynek pracy. Postępujące uboŝenie społeczeństwa jest skutecznym hamulcem dla rozwoju drobnej przedsiębiorczości. Jedynie stworzenie pakietu udogodnień dla ewentualnych inwestorów zewnętrznych, dla powstawania i rozwoju małych firm lokalnych, wykorzystanie walorów naturalnych ( atrakcyjność turystyczna) moŝe pobudzić gospodarkę regionu i co za tym idzie zmniejszyć bezrobocie. Wymaga to jednak wsparcia finansowego m.in. właśnie na rozwój przedsiębiorczości czy partycypacji w kosztach zatrudnienia. Zasadniczym celem działania PUP jest dąŝenie do zmniejszenia poziomu bezrobocia poprzez aktywizację zawodową bezrobotnych tj.: - zdobywanie i realizację ofert w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu jak i ofert niesubsydiowanych, 7

7 - program kursów i przekwalifikowań, - wspomaganie rozwoju drobnej przedsiębiorczości, - działania kształtujące pozytywne postawy bezrobotnych (pośrednictwo, doradztwo). Cele te PUP osiągać będzie stosując takie metody jak: - określenie moŝliwie największej liczby potencjalnych partnerów na rynku pracy (w perspektywie wejścia do Unii Europejskiej takŝe partnerów zagranicznych), - gromadzenie i analizowanie informacji o tym rynku, - wybieranie odpowiednich partnerów do współpracy, - skuteczne świadczenie usług, - analizę uzyskanych efektów, - systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników. Od pewnego czasu odnotowujemy w kraju wzrost gospodarczy. Jednak wysokie, wciąŝ rosnące bezrobocie zmusza do poszukiwania coraz to nowych rozwiązań dot. walki z tym zjawiskiem. Musimy dąŝyć do zahamowania tempa likwidacji miejsc pracy, do realizacji programów zmierzających do ograniczenia długoterminowego bezrobocia jako podstawowego źródła ubóstwa. Promowanie zatrudnienia winno opierać się głównie na zasadzie prymatu dochodu z pracy nad zasiłkiem. Pomoc osobom długotrwale bezrobotnym ogranicza sferę ubóstwa, pozwala ludziom powrócić na rynek pracy. Wypchnięci na wiele miesięcy poza margines aktywnych zawodowo stają się mało atrakcyjni dla pracodawców i pomimo swoich kwalifikacji zawodowych nie są konkurencyjni dla osób, których długotrwałe bezrobocie nie dotknęło. Wsparciem PUP musi objąć absolwentów i młodzieŝ, jako nowicjuszy na rynku pracy. Działania w tym zakresie winny opierać się na doradztwie i poradnictwie zawodowym, nauce poszukiwania pracy i poruszania się 8

8 po rynku pracy, na subsydiowanym zatrudnieniu jako zapoczątkowaniu kariery zawodowej i nabywaniu przez młodych umiejętności zawodowych. Sądzimy, Ŝe zmiana sposobu zarządzania programami rynku pracy, opracowywanie nowych projektów pozwalających pozyskać dodatkowe środki spowoduje stopniowe obniŝanie się wskaźników rejestrowanego bezrobocia na terenie powiatu. Pamiętać jednak naleŝy, Ŝe nawet najlepiej zorganizowany system zarządzania rynkiem pracy nie przyniesie spodziewanych efektów bez oŝywienia gospodarczego. Działania finansowane ze środków Funduszu Pracy w 2003r. Jednym z kluczowych działań PUP jest gospodarowanie środkami Funduszu Pracy. Gospodarowanie to nie jest zadaniem łatwym. Środki finansowe muszą trafiać tam gdzie są najbardziej potrzebne, gdzie będą dawały oczekiwane rezultaty. Aby to osiągnąć potrzebni są jeszcze partnerzy na rynku pracy. Są nimi przede wszystkim samorządy lokalne i pracodawcy. Wzajemna współpraca winna odkrywać obszary, które najbardziej wymagają dofinansowania. Na rok 2003 Powiatowy Urząd Pracy otrzymał środki algorytmiczne w wysokości zł, które na posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniu r. zostały podzielone na poszczególne zadania w układzie jak niŝej: - prace interwencyjne zł - roboty publiczne zł - kursy i przekwalifikowania zł - poŝyczki zł - aktywizacja zawodowa absolwentów zł - refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych zł - pozostałe zł 9

9 Kolejnymi decyzjami Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej limit uległ zwiększeniu do kwoty zł, i tak: - decyzją z dnia r. otrzymaliśmy kwotę zł. na finansowanie programu Zielone Miejsca Pracy w ramach staŝy absolwenckich dla absolwentów szkół leśnych, - decyzją z dnia r. otrzymaliśmy kwotę zł. pozyskaną na finansowanie zatrudnienia okresowego w obszarze infrastruktury rolnej, turystyki, ochrony środowiska, - decyzją z dnia r. otrzymaliśmy kwotę zł. na finansowanie w szczególności działań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu obejmujących absolwentów zamieszkałych na terenach wiejskich oraz małych miast. W dniu r. Powiatowa Rada Zatrudnienia pozytywnie zaopiniowała podział dodatkowych środków Funduszu Pracy pozyskanych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu i obecnie przedstawia się on następująco: Limit środków ogółem zł. w tym: Kursy i przekwalifikowania zł. Prace interwencyjne zł. Roboty publiczne zł. - z tego program Okresowe Zatrudnienie zł. Aktywizacja zawodowa absolwentów zł. z tego: - Program Moja Gmina w Unii Europejskiej zł. - Środki przyznane w 2002r. z AWRSP zł. - Program Zielone Miejsca Pracy zł. PoŜyczki zł. Pozostałe zł. Refundacje wynagrodzeń pracowników młodocianych zł. Decyzją z dnia r. limit uległ kolejnemu zwiększeniu o kwotę zł. pozyskaną na finansowanie programu p.n. Roboty publiczne waŝnym czynnikiem w procesie aktywizacji osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym. 10

10 Prace interwencyjne Prace interwencyjne realizujemy tak, aby w moŝliwie maksymalny sposób stawały się źródłem stałego zatrudnienia. Niemniej jednak przy ich organizacji musimy mieć równieŝ na uwadze względy społeczne i umoŝliwiać wejście na rynek pracy m.in. długotrwale bezrobotnym, aby pobudzić ich aktywność zawodową. W ramach posiadanych środków przewidujemy w 2003r. aktywizację min. 180 osób. Roboty publiczne Rynek pracy naszego Powiatu charakteryzuje się wysoką stopą bezrobocia. Jego struktura pokazuje, Ŝe przewaŝająca część bezrobotnych to osoby z terenów wiejskich, o niskim poziomie wykształcenia, dźwigające brzemię bezrobocia długotrwałego. Wprawdzie roboty publiczne są najmniej efektywną formą w ramach działań subsydiowanych, to jednak w obecnych realiach nie moŝna od nich odejść. Dla wielu bezrobotnych jest to jedyna moŝliwa forma uzyskania jakiegokolwiek zatrudnienia. Dla wielu jest elementem przeciwdziałającym degradacji społecznej i bez wątpienia stanowi element aktywizujący. Nie moŝna pominąć faktu, Ŝe roboty publiczne są teŝ elementem wspomagającym samorządy gminne w realizacji inwestycji infrastrukturalnych, co w dalszym efekcie uznać moŝna za swego rodzaju inkubator powstawania miejsc pracy w przyszłości, jako następstwo inwestowania w gospodarkę lokalną. Przy wzajemnie dobrej współpracy na linii urząd pracy samorządy udaje się teŝ uzyskać pewien procent efektywności tych prac (np. w roku %). W ramach przeznaczonych na ten cel środków planowana jest w 2003r. aktywizacja min. 300 osób. 11

11 NiezaleŜnie od przyznanych algorytmicznie środków Funduszu Pracy Powiatowy Urząd Pracy w śninie opracował dwa dodatkowe wnioski o przyznanie środków finansowych na realizację robót publicznych. Pierwszy wniosek dotyczył aktywizacji 58 osób długotrwale bezrobotnych ( pozostających bez pracy co najmniej 12 miesięcy, których małŝonkowie w analizowanym okresie równieŝ pozostawali bez pracy) w ramach okresowego zatrudnienia w obszarze infrastruktury rolnej, ochrony środowiska. Na ten cel pozyskaliśmy środki w wysokości zł., co pozwoliło na skierowanie bezrobotnych do wykonywania robót publicznych na 5 miesięcy. Drugi wniosek dotyczył sfinansowania programu p.n. Roboty publiczne waŝnym czynnikiem w procesie aktywizacji osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym. Program zakłada aktywizację w ramach robót publicznych osób bezrobotnych objętych dozorem kuratora sądowego oraz długotrwale bezrobotnych (pozostających w ewidencji bezrobotnych co najmniej 24 miesiące). Pozyskaliśmy kwotę zł. na sfinansowanie zatrudnienia w ramach robót publicznych grupy 35 osób przez 3,5 miesiąca. Kursy i przekwalifikowania Struktura bezrobocia naszego Powiatu jest rezultatem ogólnej nierównowagi między podaŝą zasobów ludzkich a popytem na pracę. Nierównowaga ta wynika m.in. z niedostosowania poziomu i struktury kształcenia kadr do rzeczywistych potrzeb gospodarki, co skazuje część bezrobotnych na bezczynność zawodową i konieczność przekwalifikowań (technik ekonomista, technik rolnik, sprzedawca...). Bardzo istotnym elementem aktywnej walki z bezrobociem są szkolenia. Na tle niskiego poziomu wykształcenia naszych bezrobotnych są one swoistym drogowskazem w kierunku PRACA. Poprzez warsztaty, rozmowy doradcze musimy rozwijać świadomość edukacyjną bezrobotnych. 12

12 Priorytetowe w działaniach Urzędu są szkolenia w trybie indywidualnym, tj. pod uprawdopodobnienie zatrudnienia. Szczupłość środków finansowych i nade wszystko konieczność uzyskiwania moŝliwie maksymalnych efektów wymusza stosowanie najbardziej korzystnych rozwiązań. Takimi właśnie są umowy czterostronne (urząd pracy bezrobotny ośrodek szkoleniowy pracodawca). Dają one moŝliwość bardziej racjonalnego wykorzystania środków poprzez współpracę z solidnymi partnerami i w związku z tym są przez PUP stosowane przy kierowaniu bezrobotnych na szkolenia w trybie indywidualnym. Mając na uwadze bliską akcesję z Unią Europejską planowane jest zorganizowanie szkolenia dla absolwentów mające na celu przygotowanie młodych ludzi do pisania róŝnego rodzaju programów dotyczących pozyskiwania środków unijnych. Dysponując określonymi wcześniej środkami moŝemy w bieŝącym roku przeszkolić ok. 90 osób bezrobotnych. PoŜyczki Kosztowną, ale efektywną formą przeciwdziałania bezrobociu są poŝyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej i tworzenie dodatkowych miejsc pracy. Jest oczywiste, Ŝe przedsiębiorczość jest kluczowym czynnikiem w rozwoju gospodarczym społeczeństw. Musimy więc promować samozatrudnienie, wspomagać małe i średnie przedsiębiorstwa, które na bazie poŝyczek z Funduszu Pracy chcą tworzyć dodatkowe miejsca pracy. Bezrobotni rozpoczynający działalność gospodarczą stają się potencjalnymi pracodawcami. Mogą w przyszłości tworzyć miejsca pracy najemnej dla innych bezrobotnych mniej predysponowanych do prowadzenia własnej firmy. Rolą urzędu jest taka alokacja środków, aby poŝyczki na rozwój i wspomaganie przedsiębiorczości okazały się trafione w moŝliwie maksymalnym stopniu. Zdecydowanymi preferencjami naleŝy objąć wszelkiego rodzaju działalność wykorzystującą naturalne walory regionu, a więc związane z turystyką. 13

13 Rozwój turystyki wpisany jest w Strategię zrównowaŝonego rozwoju Powiatu śnińskiego i z całą pewnością moŝe przyczynić się do oŝywienia gospodarczego, a co za tym idzie tworzenia miejsc pracy. Posiadane środki finansowe pozwolą na udzielenie ok. 22 poŝyczek, co jednak nie jest adekwatne do potrzeb rynku. Aktywizacja zawodowa absolwentów Aktywizacja zawodowa absolwentów to program o złoŝonym charakterze. Oprócz kierowania absolwentów do zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i udzielania poŝyczek na działalność gospodarczą kluczowymi działaniami w tym zakresie będą: - staŝe absolwenckie, - tzw. umowy absolwenckie, - stypendia z tytułu podjęcia nauki. Zapoczątkowany w ubiegłym roku program Pierwsza Praca jest kontynuowany. Absolwenci są tą grupą bezrobotnych, których naleŝy objąć szczególną opieką. Zaczynanie bowiem kariery zawodowej od bezrobocia jest zjawiskiem wysoce niekorzystnym pod względem społeczno moralnym. Z posiadanych środków Funduszu Pracy najwyŝszą kwotę wydzielono właśnie dla absolwentów. W ramach przydzielonej kwoty aktywizacją objętych będzie: - w ramach staŝu ok. 530 osób, - w ramach tzw. umów absolwenckich ok. 25 osób. Propagując równieŝ samozatrudnienie wśród absolwentów zarezerwowano środki finansowe umoŝliwiające udzielenie 6 poŝyczek w wys zł. Przewiduje się, Ŝe ok. 40 osób skorzysta ze stypendium z tytułu podjęcia nauki w okresie 6 miesięcy od utraty statusu absolwenta. Absolwentów obejmiemy teŝ działaniami beznakładowymi, które w końcowym efekcie nierzadko skutkują zatrudnieniem. Nauka poszukiwania pracy, kontakty 14

14 z doradcą zawodowym, pośrednikiem mogą być źródłem sukcesu na rynku pracy. Aktywność własna czasem wystarcza aby znaleźć zatrudnienie na lokalnym rynku, a nierzadko poza jego granicami. Refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych W bieŝącym roku wchodzą w Ŝycie przepisy zmieniające zasady refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych. Do chwili obecnej refundacje te były obligatoryjne, od r. dokonywane będą na podstawie umów zawartych z pracodawcami. Aktualnie Urząd dokonuje refundacji za ok. 677 uczniów, co skutkuje zaangaŝowaniem środków w wysokości ca zł. Pozostała kwota zł przeznaczona będzie na realizację zawieranych umów, co pozwoli na refundację wynagrodzeń dla ok. 430 uczniów do końca br. Reasumując powyŝsze w roku 2003 w ramach posiadanych środków Funduszu Pracy Powiatowy Urząd Pracy planuje objąć aktywizacją ok osób bezrobotnych. Działania zorientowane będą na osiągnięcie moŝliwie maksymalnych efektów, aczkolwiek zachować naleŝy pewną, uzasadnioną elastyczność w działaniu. Realizacja form subsydiowanych nie moŝe być objęta planowaniem na okres dłuŝszy niŝ 1 rok z uwagi na fakt, Ŝe przyznane środki Funduszu Pracy są do wykorzystania w danym roku budŝetowym. Działania beznakładowe Powiatowego Urzędu Pracy NiezaleŜnie od działań mających na celu najbardziej efektywne wykorzystanie środków finansowych, Powiatowy Urząd Pracy co roku realizuje szereg działań aktywizujących bezrobotnych w sposób beznakładowy. Są one niezmiernie waŝne z uwagi na fakt, Ŝe u wielu grup ciągle jeszcze obserwujemy brak umiejętności przystosowania się do obecnych realiów rynku pracy. Co roku trzeba teŝ wprowadzać na rynek absolwentów. Bardzo waŝnym 15

15 elementem są rozmowy doradcze, spotkania informacyjne uświadamiające bezrobotnym ich prawa i obowiązki. Organizowane przez PUP kursy inspiracji pozwalają rozwijać szeroko pojętą aktywność własną. W roku bieŝącym planuje się zorganizować: - spotkania informacyjne dla ok. 600 osób, - rozmowy doradcze, porady dla ok. 800 osób, - kursy inspiracji dla ok. 250 osób, - zajęcia w Klubie Pracy ok. 80 osób (głównie absolwenci). W latach kolejnych powyŝsze zadania realizowane będą w zaleŝności od poziomu rejestrowanego bezrobocia i stwierdzonych analizami potrzeb. Poradnictwo, doradztwo zawodowe odgrywa bardzo waŝną rolę w procesie aktywizacji bezrobotnych. To, czy dana osoba otrzyma pracę zaleŝy od wielu czynników: od tego, czy umie dotrzeć do informacji o ofertach pracy, czy potrafi dokonać analizy swoich moŝliwości, czy potrafi zaprezentować siebie i swoje umiejętności w kontaktach z pracodawcami. Wiedzę na powyŝsze tematy zdobywać będą bezrobotni na zajęciach warsztatowych. PowyŜszymi działaniami planujemy objąć 1730 osób. W bieŝącym roku zaproponowaliśmy samorządom przeprowadzenie warsztatów dla absolwentów na terenie gmin, w których zamieszkują. Władze lokalne z aprobatą przyjęły propozycję, ze swej strony zapewnią pomieszczenia, a PUP przeprowadzi cykl zajęć. Dodatkowym argumentem przemawiającym za taką organizacją warsztatów jest fakt, Ŝe bezrobotni nie będą ponosić, jak dotychczas, kosztów dojazdu do śnina. W spotkaniach będą teŝ uczestniczyć pośrednicy pracy przekazując bieŝące informacje o sytuacji na rynku pracy i działalności PUP. W celu ułatwienia bezrobotnym dostępu do wszelkich informacji dot. działania PUP, bieŝącego dostępu do ofert pracy, poszczególne samorządy udostępniły nam tablice informacyjne w swoich siedzibach, ponadto w kaŝdej z gmin wyznaczono osobę do kontaktów z PUP, która aktualizuje umieszczane 16

16 na tych tablicach informacje i w razie potrzeby przekazywać będzie bezrobotnym niezbędne wiadomości. Jak co roku pracownicy PUP uczestniczyć będą w spotkaniach z młodzieŝą szkolną. Mają one na celu przybliŝenie zasad funkcjonowania urzędu, określenie zakresu działań zorientowanych na absolwentów, przygotowują do pierwszych kontaktów z Urzędem Pracy i potencjalnym pracodawcą. NiezaleŜnie od powyŝszego pośrednicy pracy wizytować będą zakłady funkcjonujące na terenie naszego Powiatu. Zdobywają w ten sposób moŝliwie pełne informacje o rynku pracy, niejednokrotnie pozyskując teŝ oferty zatrudnienia. Informować będą firmy o zakresie usług świadczonych przez słuŝby zatrudnienia. Wychodzenie naprzeciw spotyka się z pozytywnym odbiorem przez pracodawców. Dostrzegają oni w Urzędzie Pracy solidnego partnera wspomagającego ich funkcjonowanie. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych W Powiatowym Urzędzie Pracy w śninie zarejestrowanych jest 196 osób niepełnosprawnych z czego: jako osoby bezrobotne - 71 jako osoby poszukujące pracy. Wobec tej grupy zarejestrowanych stosowane są takie same instrumenty rynku pracy jak wobec pozostałych bezrobotnych tj. pośrednictwo, doradztwo, informacja zawodowa. W roku bieŝącym przewiduje się zorganizowanie spotkań informacyjnych dla wszystkich noworejestrujących się osób niepełnosprawnych, oraz warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dla ok. 40 osób. PUP aktywizuje równieŝ osoby niepełnosprawne w ramach środków przyznanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 17

17 W bieŝącym roku w dyspozycji PUP na zadania z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej jest kwota zł. z czego na: a) udzielanie osobom niepełnosprawnym poŝyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej zł, b) zwrot kosztów poniesionych przez pracodawców w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności zł, c) zobowiązania dotyczące zwrotu wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych i składek ZUS zł, d) finansowanie kosztów szkoleń i przekwalifikowań zł. W ramach w/w kwot PUP dokonywać będzie zwrotu wynagrodzeń za 141 osób niepełnosprawnych, ponadto zaplanowano organizację dwóch szkoleń grupowych: - minimum sanitarne dla 15 osób - sprzedawca z obsługą kas fiskalnych dla 10 osób. NiezaleŜnie od powyŝszego realizowane będą szkolenia indywidualne w trybie ustawowym, w ilości zaleŝnej od wpływających wniosków. Wykorzystanie zewnętrznych w stosunku do Funduszu Pracy źródeł finansowania NiezaleŜnie od gospodarowania środkami Funduszu Pracy działania PUP muszą być teŝ zorientowane na pozyskiwanie środków z innych, zewnętrznych w stosunku do Funduszu Pracy, źródeł finansowania. Jednym z nich jest Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich realizowany w oparciu o: - umowy zawarte w 2000r. pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju, 18

18 - porozumienie z 2000r. zawarte pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Województwem Kujawsko Pomorskim, - procedury Banku Światowego. Celem Programu jest wspieranie rozwoju gospodarczego, zwiększenie dochodów i redukcja ubóstwa w społecznościach wiejskich przez udzielanie mieszkańcom pomocy w powiększaniu i wykorzystywaniu ich potencjału zawodowego. Program obejmuje działania, które powinny skutkować wzrostem zatrudnienia. Finansowany jest z kredytu Banku Światowego (49%) i z dotacji budŝetu Państwa (51%). Usługi na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Programu świadczyć będą lokalni partnerzy na rynku pracy, tj. samorządy, instytucje szkoleniowe, z którymi PUP nawiązał współpracę w zakresie realizacji Programu. Realizatorzy wybierani są w drodze konkursu przez Wojewódzki Urząd Pracy. Jednym z elementów PAOW jest Program Reorientacji/ Przekwalifikowań, w ramach którego wykonywane będą takie usługi jak: - usługi związane z zatrudnieniem, - szkolenia, - okresowe zatrudnienie, - usługi wspierające rozwój drobnej przedsiębiorczości. Usługi związane z zatrudnieniem W ramach współpracy z Bydgoskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego uruchomione zostaną Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy. Obejmować będą poradnictwo zawodowe, zdobywanie umiejętności poszukiwania pracy, określanie predyspozycji do wykonywania określonej pracy czy teŝ konieczność przekwalifikowania. 19

19 Programem objętych będzie min. 30 osób bezrobotnych z terenu gminy śnin i Gąsawa. Planowana skuteczność działań min. 15%. Usługa ta realizowana będzie niezaleŝnie od działań PUP w tym zakresie. Szkolenia W ramach tego komponentu uczestnicy mogą zmienić lub podnieść posiadane kwalifikacje zawodowe. Ośrodek Szkolenia Spawaczy PIECHCIN i Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURS w śninie we współpracy z PUP pozyskały środki na organizację szkoleń. Planowane jest w związku z tym przeszkolenie równieŝ ok. 30 osób, które nabędą umiejętności spawalnicze, co w rezultacie moŝe ułatwić im podjęcie zatrudnienia. Efektywność nałoŝona warunkami umowy na usługodawcę kształtuje się na poziomie min. 15%. Okresowe zatrudnienie Okresowe zatrudnienie to usługa będąca waŝnym źródłem miejsc pracy, wspierająca rozwój szeroko pojętej lokalnej infrastruktury publicznej. Z inicjatywy PUP i przy naszym udziale opracowano dokumentację konkursową dla trzech spółek wodnych (śnin, Gąsawa, Janowiec Wlkp.). Wnioski zostały przyjęte do realizacji, dzięki czemu udało się pozyskać środki w wysokości zł na zatrudnienie 30 osób z terenów wiejskich na okres 3 miesięcy. 20% beneficjentów programu uzyska po jego zakończeniu dalsze zatrudnienie. Program realizowany jest w II półroczu 2003r. Usługi wspierające rozwój drobnej przedsiębiorczości Kolejną inicjatywą Powiatowego Urzędu Pracy w śninie w zakresie programów przeciwdziałania bezrobociu jest współpraca z Gdańską Akademią 20

20 Kształcenia Zawodowego, która złoŝyła na naszą prośbę wniosek o sfinansowanie utworzenia Powiatowego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Pozytywny wynik postępowania konkursowego sprawił, Ŝe z dniem 1 maja br. PCWP uruchomiło swoją działalność. Finansowanie Centrum zabezpieczone jest do końca 2003r. Pozyskano na ten cel środki w wys. ca zł. Ewentualna dalsza działalność uzaleŝniona będzie od moŝliwości samofinansowania. Praca Centrum, którego usługi są adresowane do odbiorców chcących załoŝyć własny biznes lub prowadzących od niedawna (poniŝej 12 miesięcy) działalność polega na: - organizacji działań promujących powstawanie i rozwój biznesu w rejonie istnienia Centrum oraz organizacji warsztatów psychologicznych i seminariów w zakresie zachęcania i motywowania do rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej, - szkoleniach w zakresie zasad tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorczości, - szkoleniach i podwyŝszaniu kwalifikacji pracowników oraz właścicieli małych firm, - świadczeniu usług doradczych i pomocy w zakresie ekonomicznym, księgowym, prawnym i marketingowym w pierwszym okresie prowadzenia działalności przez małe firmy. Zakłada się równieŝ, Ŝe min. 15% beneficjentów podejmie w wyniku współpracy działalność gospodarczą. Powiatowy Urząd Pracy współuczestniczyć będzie w tworzeniu planów działania PCWP. Na w/w usługi w ramach PAOW pozyskano dla naszego Powiatu kwotę ca zł, pozwalającą na aktywizację min. 200 osób. W ramach PAOW funkcjonuje teŝ Komponent A Programu MikropoŜyczki. JuŜ w marcu br. Urząd Pracy rozpropagował jego istnienie. 21

21 MikropoŜyczki mogą sfinansować krótko- i środnioterminowe inwestycje oraz kapitał obrotowy umoŝliwiający załoŝenie nowego lub rozszerzenie działalności juŝ funkcjonującego mikroprzedsiębiorstwa. Program ma tworzyć moŝliwość zatrudnienia (samozatrudnienia) poza rolnictwem. Środki na mikropoŝyczki pochodzą w 75% z linii kredytowej Banku Światowego i w 25% ze środków własnych Fundacji Wspomagania Wsi. MikropoŜyczki udzielane będą na okres 36 miesięcy, maksymalna kwota stanowi odpowiednik USD. Uczestnik moŝe ubiegać się o kilka poŝyczek, kaŝda jednak następna moŝe być udzielona po terminowej spłacie poprzedniej. Do chwili obecnej do tut. Urzędu zgłosiło się ok. 80 osób zainteresowanych tą formą pomocy. Kierowani oni są do specjalnie powołanych doradców terenowych, którzy udzielają konsultacji w zakresie ogólnym jak i szczegółów w zakresie dotyczącym formalności związanych z procedurą zaciągania mikropoŝyczek. W razie potrzeby słuŝyć teŝ będą pomocą w wypełnianiu wniosków. Program mikropoŝyczek moŝe stać się kolejnym elementem wzmacniającym moŝliwości tworzenia własnych firm. Z tworzeniem i rozwojem przedsiębiorczości nierozerwalnie związane są inwestycje finansowe. Uruchomienie działalności gospodarczej bądź rozwój juŝ istniejących firm jest moŝliwy w zdecydowanej większości przypadków jedynie na bazie kredytów. Głównymi problemami limitującymi dostęp do kredytów jest, bardzo często spotykany w małych firmach i tym bardziej u osób rozpoczynających działalność, brak historii kredytowej i wiarygodności kredytowej oznaczającej brak odpowiedniego zabezpieczenia. Dlatego celowym jest zainicjowanie stworzenia Powiatowego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Fundusze takie mają osobowość prawną, działają jako spółki kapitałowe a ich udziałowcami są samorządy lokalne. Władze lokalne powinny partycypować nie tylko w kapitale, ale i w kosztach utrzymania Funduszu. Do zadań funduszu naleŝy: 22

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁCZU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA LATA 2000-2010 1 Przy wyznaczaniu zadań i kierunków działania powiatu w zakresie zatrudnienia i zwalczania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. -

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - MIEJSKI URZĄD PRACY W LUBLINIE www.mup.lublin.pl GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - LUBLIN, MARZEC 2006 R. Gospodarowanie środkami Funduszu Pracy - sprawozdanie za 2005

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r.

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2011-2015 MAJ 2011 WSTĘP Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ZAŁĄCZNIK NR 2 Załącznik do uchwały nr XLVI/286/2002 Rady Powiatu w Olecku z dnia 18 kwietnia 2002 roku PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU w POWIECIE OLECKIM NA LATA 2002-2006 Kwiecień 2002 rok I. Cel

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym Ustawa z dnia...2009 r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym Art. 1. W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XII/145/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2007r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - spadek bezrobocia,

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MIESIĘCZNA

INFORMACJA MIESIĘCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim w okresie: styczeń 2008r. - grudzień 2008r.

Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim w okresie: styczeń 2008r. - grudzień 2008r. Zawiercie, 23.01.2009 r. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim w okresie: styczeń 2008r. - grudzień 2008r. Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu odnotowuje w ciągu kilku ostatnich lat systematyczny

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Powiatowy Urząd Pracy w Opolu OCENA RACJONALNOŚCI WYDATKOWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm

Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm Irena Muszkiewicz-Herok Gdynia, 12 marca 2009 r. MISJA FUNDACJI GOSPODARCZEJ Zapewnienie klientom moŝliwości rozwoju zawodowego

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20 -51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Marta Soboś Lublin, 25.03.2011 r. Wydziały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Wydział Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób bezrobotnych w powiecie zawierciańskim ( stan na koniec IV kw. 2007r.)

Sytuacja osób bezrobotnych w powiecie zawierciańskim ( stan na koniec IV kw. 2007r.) Sytuacja osób bezrobotnych w powiecie zawierciańskim ( stan na koniec IV kw. 2007r.) Według stanu na koniec grudnia 2007r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu zarejestrowanych było ogółem: 8491 osób

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Załącznik do UCHWAŁY Nr XXXIX/ 214 / 2010 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 3 lutego 2010 roku STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Sępólno Krajeńskie 2010 1 Statut Powiatowego

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJĄCY REALIZACJĘ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJĄCY REALIZACJĘ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJĄCY REALIZACJĘ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PIERWSZY SUKCES - DZIAŁANIE 1.2A ORAZ NOWE PERSPEKTYWY DZIAŁANIE 1.3A POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006.

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006. PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006 Powiatowy Urząd Pracy w Łasku zrealizował w latach 2004-2007 następujące projekty

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 617/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU (Tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1. Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Załącznik do Uchwały Nr X/71/2003 Rady Powiatu Polickiego z dnia 28 sierpnia 2003 roku POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Police Czerwiec 2003 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy. powiatu giżyckiego w 2006 roku.

Analiza lokalnego rynku pracy. powiatu giżyckiego w 2006 roku. Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w 2006 roku. Giżycko 2007r. 1 Na koniec roku 2006 w ewidencji PUP zarejestrowanych było 6.345 osób bezrobotnych, w latach ubiegłych odpowiednio: - w roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Małe i średnie przedsiębiorstwa Kraków, 24 kwietnia 2007 r Europejski Fundusz Społeczny w Polsce 2004-2006 2007-2013 SPO RZL ZPORR (Priorytet II) IW EQUAL PO

Bardziej szczegółowo

USŁUGI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY SKIEROWANE DO OSÓB MŁODYCH w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r.

USŁUGI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY SKIEROWANE DO OSÓB MŁODYCH w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r. USŁUGI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY SKIEROWANE DO OSÓB MŁODYCH w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r. OSOBA MŁODA - osoba do 25 roku Ŝycia lub do 27 posiadająca

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Mieszkańcy powiatu i gminy Szaflary Powiat nowotarski Gmina Szaflary Zamieszkuje 188 602 osoby,

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska Woj. opolskie Powiat Nyski Sierpień 11,6% 12,1% 17,3% Wrzesień 11,8%

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (druk nr 465) U S T A W A z dnia 20

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.)

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem I N F O R M A C J A BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) I. Poziom i struktura bezrobocia 1. Poziom bezrobocia Liczba

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r.

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r. Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK Toruń, 27.03.2015 r. Ramy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH R O M A N B I A Ł E K D Y R E K T O R P O W I A T O W E G O U R Z Ę D U P R A C Y W S K A R Ż Y S K U - K A M I E N N E J REJESTRACJA OSOBY

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1) Powiatowy Urząd Pracy zwany dalej Urzędem jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU Załącznik do uchwały nr 43/IV/ 2015 Rady Powiatu w Płocku z dnia 25 marca 2015 r. S T A T U T POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU Płock, luty 2015 roku Strona 2 z 6 Rozdział I Przedmiot i zakres działania

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice Telefon 18 353 55 20, 353 63 07,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZWALCZANIA BEZROBOCIA W GMINIE KOŚCIERZYNA NA LATA 2007 2013

PROGRAM ZWALCZANIA BEZROBOCIA W GMINIE KOŚCIERZYNA NA LATA 2007 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/70/07 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 14 września 2007 r. PROGRAM ZWALCZANIA BEZROBOCIA W GMINIE KOŚCIERZYNA NA LATA 2007 2013 W roku 2002 opracowano pierwszy Program Zwalczania

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLIV RADY POWIATU W PILE z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pile.

U C H W A Ł A Nr XLIV RADY POWIATU W PILE z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pile. U C H W A Ł A Nr XLIV.407.2014 RADY POWIATU W PILE z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pile. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

Dobra praktyka realizacji projektów z funduszy europejskich w zakresie. Katarzyna Kańczugowska Instytut Rynku Pracy - Fundacja Nowy Staw

Dobra praktyka realizacji projektów z funduszy europejskich w zakresie. Katarzyna Kańczugowska Instytut Rynku Pracy - Fundacja Nowy Staw Dobra praktyka realizacji projektów z funduszy europejskich w zakresie kształcenia dorosłych. Katarzyna Kańczugowska Instytut Rynku Pracy - Fundacja Nowy Staw Projekt Aktywizacja, Specjalizacja, Praktyka-promocja

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA ŁÓDZKIM RYNKU PRACY W III KWARTALE 2003 ROKU

SYTUACJA NA ŁÓDZKIM RYNKU PRACY W III KWARTALE 2003 ROKU SYTUACJA NA ŁÓDZKIM RYNKU PRACY W III KWARTALE 2003 ROKU 1. Bezrobocie rejestrowane Według stanu na koniec września 2003 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w łódzkich Powiatowych Urzędach Pracy wynosiła

Bardziej szczegółowo

STATUT. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu

STATUT. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu Załącznik Do uchwały nr XVI/268/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2011 r. STATUT Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Załącznik do uchwały nr 837/XLVI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.06.2009 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie

Bardziej szczegółowo

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP Oś Priorytetowa (OP) 6. Regionalny rynek pracy Cel Tematyczny 8 Priorytet Inwestycyjny 8i Podniesienie zdolności do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr XLV/342/10 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 31.03. 2010 r. STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Misja Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego jest

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec listopada 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec listopada 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec listopada 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA W chrzanowskim urzędzie pracy w końcu listopada 2010 roku liczba zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 62 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/504/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r.

UCHWAŁA NR XLI/504/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r. UCHWAŁA NR XLI/504/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr CIV/1053/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia Programu rozwoju ekonomii społecznej,

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 cel główny Długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Jasło, lipiec 2008 rok 2 Bezrobocie jest jednym z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2014r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Jarosławiu

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Jarosławiu Załącznik do uchwały nr XLVIII/519/10 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 29 października 2010 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Jarosławiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Wrocławskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych pod nazwą Bez barier na lata 2012-2014 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Projekty Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia, pracowników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie programowania 2014-2020 Podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r.

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji w latach 2004 2005 projektów: Bemowski Program Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R Wersja archiwalna SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R POWIATOWY URZĄD PRACY W WEJHEROWIE ul. I Brygady Pancernej WP 32

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju jest jednostką organizacyjną powiatu biłgorajskiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju jest jednostką organizacyjną powiatu biłgorajskiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. O Urzędzie Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju jest jednostką organizacyjną powiatu biłgorajskiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Siedzibą PUP jest miasto Biłgoraj, ul. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/483/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oświęcimiu

Uchwała Nr XLIV/483/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oświęcimiu Uchwała Nr XLIV/483/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oświęcimiu Na podstawie art. 12 pkt. 1 i 11, art. 40 ust. 1 i ust. 2

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Załącznik do Uchwały X/89/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 20 października Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Wskaźniki realizacji działao Gorlice październik 2011 I. CEL

Bardziej szczegółowo

Outplacement nowoczesny instrument rynku pracy. Usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie dla osób zwalnianych grupowo

Outplacement nowoczesny instrument rynku pracy. Usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie dla osób zwalnianych grupowo Outplacement nowoczesny instrument rynku pracy Usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie dla osób zwalnianych grupowo Co to jest outplacement? OUTPLACEMENT program zwolnień monitorowanych, którego głównym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2008 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2008 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2008 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Styczeń 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Tczew, luty 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie Skrót informacji o usługach publicznych słuŝb zatrudnienia regionu małopolskiego dla osób młodych, wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy. Publiczne słuŝby zatrudnienia nie pozostawiają bez pomocy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2013r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Źródło: dane statystyczne PUP Legnica

Źródło: dane statystyczne PUP Legnica 1.WIELKOŚĆ BEZROBOCIA LISTOPAD 2014. Na przestrzeni roku 2014 r. obserwujemy systematyczny spadek liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych. Na koniec listopada 2014 roku w ewidencji PUP Legnica figurowało

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin

Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin 29 czerwca 2015 r. Osie Priorytetowe przewidziane do realizacji

Bardziej szczegółowo

REMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises -Wspólne ropejskie zasoby dla MŚP) to mechanizm pozadotacyjnego wsparcia sektora MŚP

REMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises -Wspólne ropejskie zasoby dla MŚP) to mechanizm pozadotacyjnego wsparcia sektora MŚP Gdynia, 12 lutego 2014 r. Ewa Ropela, Agata Sowula Fundacja Gospodarcza REMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises -Wspólne ropejskie zasoby dla MŚP) to mechanizm pozadotacyjnego wsparcia

Bardziej szczegółowo

Usługi Powiatowego Urzędu Pracy skierowane do Poszukujących Pracy

Usługi Powiatowego Urzędu Pracy skierowane do Poszukujących Pracy Usługi Powiatowego Urzędu Pracy skierowane do Poszukujących Pracy Definicja Poszukujący pracy oznacza to osobę, lub cudzoziemca - członka rodziny obywatela polskiego poszukujących zatrudnienia, innej pracy

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Międzynarodowe warsztaty Zatrudnienie, równouprawnienie, bezpieczeństwo socjalne (nestor) Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Nikogo nie wolno pozostawić samemu sobie pomysły działań i

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w listopadzie 2008r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w listopadzie 2008r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax wew.51 email:gdko@praca.gov.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w listopadzie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o realizacji do 31 grudnia 2012 roku projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy pt. Więcej szans w powiecie dębickim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 198/XXXVI/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2002 roku

UCHWAŁA Nr 198/XXXVI/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2002 roku Zał 1 UCHWAŁA Nr 198/XXXVI/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie: Ramowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych dła Powiatu Bydgoskiego na rok 2002 i na lata

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim. Rozdział l Postanowienia ogólne

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim. Rozdział l Postanowienia ogólne Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim Rozdział l Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr XXXVII/283/2014 Rady Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 18 czerwca 2014 r. 1 Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program. Osób Niepełnosprawnych

Powiatowy Program. Osób Niepełnosprawnych Załącznik do uchwały Nr XIX/88/2004 Rady Powiatu w Legnicy z dnia 01 lipca 2004r. Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2003-2007 Legnica, marzec 2003r. 2 Powiatowy Program Działań

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM we wrześniu 2008 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM we wrześniu 2008 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM we wrześniu 2008 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Tendencja spadkowa w kształtowaniu się poziomu bezrobocia w powiecie chrzanowskim jest zauwaŝalna

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pozyskiwał środki na realizację

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE z realizacji zadań przez Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od stycznia do grudnia 2012r. 1. Założenia

Bardziej szczegółowo

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Dokumenty programujące wsparcie z EFS Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 marca 2014 r. Poz. 1353 Or.0007.14.2014 2014/010659 UCHWAŁA NR 652/XLIII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 26 lutego 2014 r. Na podstawie: w sprawie

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KONFERENCJA Gdańsk 29.05.2014 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2004-2013 95 435 138 PLN 109 222 205 PLN 403 287 141 PLN 607 944 484

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji na małopolskim rynku pracy w roku 2009

Ocena sytuacji na małopolskim rynku pracy w roku 2009 Ocena sytuacji na małopolskim rynku pracy w roku 2009 Gospodarka Małopolski Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw* wyniosło 407 tys. osób w Małopolsce zatrudnienie było 1,2% wyŝsze niŝ w 2008

Bardziej szczegółowo

I. Dodatki relokacyjne (mobilnościowe)

I. Dodatki relokacyjne (mobilnościowe) Zasady przyznawania dodatków relokacyjnych (mobilnościowych), dodatków motywacyjnych finansowanych ze środków EFS oraz realizacji koncepcji szkoleń zamiast zwolnień w ramach Pakietu antykryzysowego Dodatki

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim. Sytuacja na lokalnym rynku pracy

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim. Sytuacja na lokalnym rynku pracy Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim Sytuacja na lokalnym rynku pracy Alicja Turyła Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach STOPA BEZROBOCIA I

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo