POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY DLA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY DLA"

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały Nr IX/56/2003 Rady Powiatu w śninie z dnia 30 października 2003r. POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY DLA POWIATU śnińskiego śnin, październik 2003r. 2

2 Spis treści str. 1. Wstęp Krótka analiza lokalnego rynku pracy Działania finansowane ze środków Funduszu Pracy w 2003r Działania beznakładowe Powiatowego Urzędu Pracy Działania na rzecz osób niepełnosprawnych Wykorzystanie zewnętrznych w stosunku do Funduszu Pracy źródeł finansowanie Przygotowanie do akcesji z Unią Europejską Wykorzystanie technik teleinformatycznych Przygotowanie kadr Powiatowego Urzędu Pracy Podsumowanie Aktualna informacja statystyczna Program przeciwdziałania bezrobociu w ujęciu tabelarycznym

3 Wstęp Współczesna Polska jest krajem głębokich przemian gospodarczych i społecznych. Ich konsekwencją jest dotkliwy problem bezrobocia. Istotną rolę dla rynku pracy odgrywa kryzys finansów publicznych będący wypadkową wielu czynników (gospodarczych, prawnych, historycznych...). Sytuacja w kraju przekłada się bezpośrednio na nasze małe ojczyzny województwa, powiaty, gminy. Przed urzędami pracy stoją bardzo trudne zadania. W ogólnych zarysach są one podobne dla wszystkich, w szczegółach muszą być dostosowane do potrzeb lokalnego rynku, lokalnych społeczności. NajwaŜniejsze zadania stojące przed Powiatowym Urzędem Pracy w śninie to nieustanne, zgodne z potrzebami rynku, usprawnianie wszelkiego rodzaju działań, zmierzających do wspomagania zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy. W rejonie o tak wysokiej stopie bezrobocia, przy braku przemysłu, aktywna walka z bezrobociem uwarunkowana jest ilością pozyskiwanych środków zarówno z Funduszu Pracy jak i funduszy przedakcesyjnych a później strukturalnych. Niezmiernie waŝnym dla właściwej realizacji załoŝeń czynnikiem jest posiadanie kadry urzędników profesjonalnie poruszającej się po obszarze dysponującym poszczególnymi funduszami w celu przetransponowania ich części na własny teren. Ze względu na wielość niewiadomych dot. problemu bezrobocia opracowanie ma charakter mobilny i będzie podlegać aktualizacji w miarę występujących, a dziś trudnych do ścisłego określenia uwarunkowań zewnętrznych. 4

4 Krótka analiza lokalnego rynku pracy Powiat Ŝniński zamieszkuje ok osób, gęstość zaludnienia wynosi 73 osoby na km 2, 28,55 % ludności jest w wieku przedprodukcyjnym, 58,89% w wieku produkcyjnym, 12,56% w wieku poprodukcyjnym. Liczba czynnych zawodowo wynosi ok osób. Powiat Ŝniński jest powiatem typowo rolniczym. UŜytki rolne stanowią 63,25% powierzchni. Na obszarach o takiej gospodarce podstawowe wskaźniki rynku pracy, tj. stopa i poziom bezrobocia przyjmują najczęściej wartości większe od przeciętnych w kraju. Pod względem potencjału przemysłowego powiat Ŝniński zalicza się do powiatów średnio zindustrializowanych. Dominujący udział w produkcji mają: przemysł rolno- spoŝywczy i wapienniczy. Na terenie naszego powiatu nie ma duŝych zakładów pracy, które mogłyby stać się źródłem powstawania licznych miejsc pracy stałej. Dodatkowo, istniejące firmy przeŝywają powaŝne kłopoty ekonomiczne. Wiele z nich dokonało zwolnień o charakterze grupowym. Na przełomie ostatnich pięciu lat naleŝały do nich m.in. : Wytwórnia Pasz Miesz-Kom w Janowcu Wlkp., ZOZ w śninie, Spomasz w śninie, Meblarska Spółdzielnia Pracy w Janowcu Wlkp., SKR w Gąsawie, GS w Rogowie, SHR w Sobiejuchach, Bank Gdański o/śnin, Fabryka Mebli SL-BFM Stoły w Łabiszynie, Brzysko-Rol w Brzyskorzystewku, Mogileńskie Fabryki Mebli o/rogowo. Prześledźmy, jak przedstawiały się poziom i stopa bezrobocia na przełomie lat r. W 1999r. w wyniku wdroŝenia ustawy zmieniającej administracyjny podział kraju, nastąpiła zmiana obszaru działania PUP w śninie. Rynek pracy okazał się bardzo wraŝliwy na zmiany przepisów prawnych nie tylko tych związanych bezpośrednio z problematyką bezrobocia. DuŜe znaczenia odegrał fakt wdraŝania jednocześnie kilku istotnych reform: reformy administracyjnego podziału kraju, reformy emerytalnej, reformy słuŝby zdrowia i oświaty. 5

5 Poziom bezrobocia podniósł się o 1340 osób tj. o 24%, liczba bezrobotnych wyniosła 6829 osób, a stopa bezrobocia 22%. W 2000r. bezrobocie wzrosło we wszystkich jednostkach administracyjnych powiatu (7922 osoby). Stopa bezrobocia wyniosła 25,6%. Nadal zaobserwowano tendencje wzrostowe w tym względzie. Podstawowym źródłem bezrobocia był napływ osób powracających do ewidencji po zakończeniu pracy w ramach umów zawartych na czas określony tzw. bezrobocie wtórne. Rok 2001 przyniósł kolejny wzrost bezrobocia w Polsce. TakŜe w naszym powiecie sytuacja pogorszyła się. Stopa bezrobocia wynosiła 28,4%, liczba bezrobotnych 8977 osób Nastąpiło załamanie się rynku pracy. Zmalała liczba zgłaszanych, wolnych miejsc pracy w zakładach. Rok 2002 odznaczał się co prawda dalszym wzrostem rejestrowanego bezrobocia, ale tempo tego wzrostu w porównaniu do lat ubiegłych było słabsze. Stopa bezrobocia wyniosła 29,7%, liczba bezrobotnych 9135 osób. Znaczący wpływ odegrał tutaj rządowy program aktywnej walki z bezrobociem skierowany na absolwentów p.n. Pierwsza Praca. Przyniósł on zarówno efekty statystyczne, jak i praktyczne. Aktywność zawodowa młodych to niezwykle waŝny czynnik w perspektywie rozwoju gospodarczego. Na koniec maja 2003r. liczba bezrobotnych wyniosła 9184 osoby (stopa bezrobocia ok. 30%). Wśród zarejestrowanych bezrobotnych dominują następujące grupy strukturalne: długotrwale bezrobotni 52%, osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym i niŝszym 75%, osoby do 34 roku Ŝycia 58%, bezrobotni z obszarów wiejskich 58%, osoby poprzednio pracujące 71%, rejestrujące się wielokrotnie 74%. 6

6 Osoby bezrobotne długotrwale, z niskim poziomem wykształcenia, to głównie mieszkańcy wsi. Środowiska wiejskie to obszary wymagające szczególnej interwencji. Aktywizacja zawodowa moŝe być skuteczną pomocą w rozwiązywaniu licznych problemów natury społecznej. Dla wielu jedyną moŝliwą formą uzyskania jakiegokolwiek zatrudnienia są formy subsydiowane. Na tak trudną sytuację na rynku pracy składa się z jednej strony niedostatek środków Funduszu Pracy, z drugiej natomiast utrzymujące się od lat załamanie gospodarcze. Firmy, które przeszły restrukturyzację mają ustabilizowaną sytuację kadrową (np. Köhler Bovenkamp) i nie tworzą miejsc pracy w ilości znaczącej dla rynku, inne nie wytrzymały presji gospodarki rynkowej, w wyniku czego doszło do ich upadłości (np. OSM w śninie, Meblarska Spółdzielnia Pracy w Janowcu Wlkp., Mogileńskie Fabryki Mebli...), a pracownicy zasilili szeregi bezrobotnych. Ekonomika przedsiębiorstw zmusza do ograniczania zatrudnienia, którego koszty są zbyt wysokie. Typowo rolniczy charakter regionu, przy zanikającym i tak małym przemyśle, to zespół czynników degradujących lokalny rynek pracy. Postępujące uboŝenie społeczeństwa jest skutecznym hamulcem dla rozwoju drobnej przedsiębiorczości. Jedynie stworzenie pakietu udogodnień dla ewentualnych inwestorów zewnętrznych, dla powstawania i rozwoju małych firm lokalnych, wykorzystanie walorów naturalnych ( atrakcyjność turystyczna) moŝe pobudzić gospodarkę regionu i co za tym idzie zmniejszyć bezrobocie. Wymaga to jednak wsparcia finansowego m.in. właśnie na rozwój przedsiębiorczości czy partycypacji w kosztach zatrudnienia. Zasadniczym celem działania PUP jest dąŝenie do zmniejszenia poziomu bezrobocia poprzez aktywizację zawodową bezrobotnych tj.: - zdobywanie i realizację ofert w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu jak i ofert niesubsydiowanych, 7

7 - program kursów i przekwalifikowań, - wspomaganie rozwoju drobnej przedsiębiorczości, - działania kształtujące pozytywne postawy bezrobotnych (pośrednictwo, doradztwo). Cele te PUP osiągać będzie stosując takie metody jak: - określenie moŝliwie największej liczby potencjalnych partnerów na rynku pracy (w perspektywie wejścia do Unii Europejskiej takŝe partnerów zagranicznych), - gromadzenie i analizowanie informacji o tym rynku, - wybieranie odpowiednich partnerów do współpracy, - skuteczne świadczenie usług, - analizę uzyskanych efektów, - systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników. Od pewnego czasu odnotowujemy w kraju wzrost gospodarczy. Jednak wysokie, wciąŝ rosnące bezrobocie zmusza do poszukiwania coraz to nowych rozwiązań dot. walki z tym zjawiskiem. Musimy dąŝyć do zahamowania tempa likwidacji miejsc pracy, do realizacji programów zmierzających do ograniczenia długoterminowego bezrobocia jako podstawowego źródła ubóstwa. Promowanie zatrudnienia winno opierać się głównie na zasadzie prymatu dochodu z pracy nad zasiłkiem. Pomoc osobom długotrwale bezrobotnym ogranicza sferę ubóstwa, pozwala ludziom powrócić na rynek pracy. Wypchnięci na wiele miesięcy poza margines aktywnych zawodowo stają się mało atrakcyjni dla pracodawców i pomimo swoich kwalifikacji zawodowych nie są konkurencyjni dla osób, których długotrwałe bezrobocie nie dotknęło. Wsparciem PUP musi objąć absolwentów i młodzieŝ, jako nowicjuszy na rynku pracy. Działania w tym zakresie winny opierać się na doradztwie i poradnictwie zawodowym, nauce poszukiwania pracy i poruszania się 8

8 po rynku pracy, na subsydiowanym zatrudnieniu jako zapoczątkowaniu kariery zawodowej i nabywaniu przez młodych umiejętności zawodowych. Sądzimy, Ŝe zmiana sposobu zarządzania programami rynku pracy, opracowywanie nowych projektów pozwalających pozyskać dodatkowe środki spowoduje stopniowe obniŝanie się wskaźników rejestrowanego bezrobocia na terenie powiatu. Pamiętać jednak naleŝy, Ŝe nawet najlepiej zorganizowany system zarządzania rynkiem pracy nie przyniesie spodziewanych efektów bez oŝywienia gospodarczego. Działania finansowane ze środków Funduszu Pracy w 2003r. Jednym z kluczowych działań PUP jest gospodarowanie środkami Funduszu Pracy. Gospodarowanie to nie jest zadaniem łatwym. Środki finansowe muszą trafiać tam gdzie są najbardziej potrzebne, gdzie będą dawały oczekiwane rezultaty. Aby to osiągnąć potrzebni są jeszcze partnerzy na rynku pracy. Są nimi przede wszystkim samorządy lokalne i pracodawcy. Wzajemna współpraca winna odkrywać obszary, które najbardziej wymagają dofinansowania. Na rok 2003 Powiatowy Urząd Pracy otrzymał środki algorytmiczne w wysokości zł, które na posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniu r. zostały podzielone na poszczególne zadania w układzie jak niŝej: - prace interwencyjne zł - roboty publiczne zł - kursy i przekwalifikowania zł - poŝyczki zł - aktywizacja zawodowa absolwentów zł - refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych zł - pozostałe zł 9

9 Kolejnymi decyzjami Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej limit uległ zwiększeniu do kwoty zł, i tak: - decyzją z dnia r. otrzymaliśmy kwotę zł. na finansowanie programu Zielone Miejsca Pracy w ramach staŝy absolwenckich dla absolwentów szkół leśnych, - decyzją z dnia r. otrzymaliśmy kwotę zł. pozyskaną na finansowanie zatrudnienia okresowego w obszarze infrastruktury rolnej, turystyki, ochrony środowiska, - decyzją z dnia r. otrzymaliśmy kwotę zł. na finansowanie w szczególności działań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu obejmujących absolwentów zamieszkałych na terenach wiejskich oraz małych miast. W dniu r. Powiatowa Rada Zatrudnienia pozytywnie zaopiniowała podział dodatkowych środków Funduszu Pracy pozyskanych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu i obecnie przedstawia się on następująco: Limit środków ogółem zł. w tym: Kursy i przekwalifikowania zł. Prace interwencyjne zł. Roboty publiczne zł. - z tego program Okresowe Zatrudnienie zł. Aktywizacja zawodowa absolwentów zł. z tego: - Program Moja Gmina w Unii Europejskiej zł. - Środki przyznane w 2002r. z AWRSP zł. - Program Zielone Miejsca Pracy zł. PoŜyczki zł. Pozostałe zł. Refundacje wynagrodzeń pracowników młodocianych zł. Decyzją z dnia r. limit uległ kolejnemu zwiększeniu o kwotę zł. pozyskaną na finansowanie programu p.n. Roboty publiczne waŝnym czynnikiem w procesie aktywizacji osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym. 10

10 Prace interwencyjne Prace interwencyjne realizujemy tak, aby w moŝliwie maksymalny sposób stawały się źródłem stałego zatrudnienia. Niemniej jednak przy ich organizacji musimy mieć równieŝ na uwadze względy społeczne i umoŝliwiać wejście na rynek pracy m.in. długotrwale bezrobotnym, aby pobudzić ich aktywność zawodową. W ramach posiadanych środków przewidujemy w 2003r. aktywizację min. 180 osób. Roboty publiczne Rynek pracy naszego Powiatu charakteryzuje się wysoką stopą bezrobocia. Jego struktura pokazuje, Ŝe przewaŝająca część bezrobotnych to osoby z terenów wiejskich, o niskim poziomie wykształcenia, dźwigające brzemię bezrobocia długotrwałego. Wprawdzie roboty publiczne są najmniej efektywną formą w ramach działań subsydiowanych, to jednak w obecnych realiach nie moŝna od nich odejść. Dla wielu bezrobotnych jest to jedyna moŝliwa forma uzyskania jakiegokolwiek zatrudnienia. Dla wielu jest elementem przeciwdziałającym degradacji społecznej i bez wątpienia stanowi element aktywizujący. Nie moŝna pominąć faktu, Ŝe roboty publiczne są teŝ elementem wspomagającym samorządy gminne w realizacji inwestycji infrastrukturalnych, co w dalszym efekcie uznać moŝna za swego rodzaju inkubator powstawania miejsc pracy w przyszłości, jako następstwo inwestowania w gospodarkę lokalną. Przy wzajemnie dobrej współpracy na linii urząd pracy samorządy udaje się teŝ uzyskać pewien procent efektywności tych prac (np. w roku %). W ramach przeznaczonych na ten cel środków planowana jest w 2003r. aktywizacja min. 300 osób. 11

11 NiezaleŜnie od przyznanych algorytmicznie środków Funduszu Pracy Powiatowy Urząd Pracy w śninie opracował dwa dodatkowe wnioski o przyznanie środków finansowych na realizację robót publicznych. Pierwszy wniosek dotyczył aktywizacji 58 osób długotrwale bezrobotnych ( pozostających bez pracy co najmniej 12 miesięcy, których małŝonkowie w analizowanym okresie równieŝ pozostawali bez pracy) w ramach okresowego zatrudnienia w obszarze infrastruktury rolnej, ochrony środowiska. Na ten cel pozyskaliśmy środki w wysokości zł., co pozwoliło na skierowanie bezrobotnych do wykonywania robót publicznych na 5 miesięcy. Drugi wniosek dotyczył sfinansowania programu p.n. Roboty publiczne waŝnym czynnikiem w procesie aktywizacji osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym. Program zakłada aktywizację w ramach robót publicznych osób bezrobotnych objętych dozorem kuratora sądowego oraz długotrwale bezrobotnych (pozostających w ewidencji bezrobotnych co najmniej 24 miesiące). Pozyskaliśmy kwotę zł. na sfinansowanie zatrudnienia w ramach robót publicznych grupy 35 osób przez 3,5 miesiąca. Kursy i przekwalifikowania Struktura bezrobocia naszego Powiatu jest rezultatem ogólnej nierównowagi między podaŝą zasobów ludzkich a popytem na pracę. Nierównowaga ta wynika m.in. z niedostosowania poziomu i struktury kształcenia kadr do rzeczywistych potrzeb gospodarki, co skazuje część bezrobotnych na bezczynność zawodową i konieczność przekwalifikowań (technik ekonomista, technik rolnik, sprzedawca...). Bardzo istotnym elementem aktywnej walki z bezrobociem są szkolenia. Na tle niskiego poziomu wykształcenia naszych bezrobotnych są one swoistym drogowskazem w kierunku PRACA. Poprzez warsztaty, rozmowy doradcze musimy rozwijać świadomość edukacyjną bezrobotnych. 12

12 Priorytetowe w działaniach Urzędu są szkolenia w trybie indywidualnym, tj. pod uprawdopodobnienie zatrudnienia. Szczupłość środków finansowych i nade wszystko konieczność uzyskiwania moŝliwie maksymalnych efektów wymusza stosowanie najbardziej korzystnych rozwiązań. Takimi właśnie są umowy czterostronne (urząd pracy bezrobotny ośrodek szkoleniowy pracodawca). Dają one moŝliwość bardziej racjonalnego wykorzystania środków poprzez współpracę z solidnymi partnerami i w związku z tym są przez PUP stosowane przy kierowaniu bezrobotnych na szkolenia w trybie indywidualnym. Mając na uwadze bliską akcesję z Unią Europejską planowane jest zorganizowanie szkolenia dla absolwentów mające na celu przygotowanie młodych ludzi do pisania róŝnego rodzaju programów dotyczących pozyskiwania środków unijnych. Dysponując określonymi wcześniej środkami moŝemy w bieŝącym roku przeszkolić ok. 90 osób bezrobotnych. PoŜyczki Kosztowną, ale efektywną formą przeciwdziałania bezrobociu są poŝyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej i tworzenie dodatkowych miejsc pracy. Jest oczywiste, Ŝe przedsiębiorczość jest kluczowym czynnikiem w rozwoju gospodarczym społeczeństw. Musimy więc promować samozatrudnienie, wspomagać małe i średnie przedsiębiorstwa, które na bazie poŝyczek z Funduszu Pracy chcą tworzyć dodatkowe miejsca pracy. Bezrobotni rozpoczynający działalność gospodarczą stają się potencjalnymi pracodawcami. Mogą w przyszłości tworzyć miejsca pracy najemnej dla innych bezrobotnych mniej predysponowanych do prowadzenia własnej firmy. Rolą urzędu jest taka alokacja środków, aby poŝyczki na rozwój i wspomaganie przedsiębiorczości okazały się trafione w moŝliwie maksymalnym stopniu. Zdecydowanymi preferencjami naleŝy objąć wszelkiego rodzaju działalność wykorzystującą naturalne walory regionu, a więc związane z turystyką. 13

13 Rozwój turystyki wpisany jest w Strategię zrównowaŝonego rozwoju Powiatu śnińskiego i z całą pewnością moŝe przyczynić się do oŝywienia gospodarczego, a co za tym idzie tworzenia miejsc pracy. Posiadane środki finansowe pozwolą na udzielenie ok. 22 poŝyczek, co jednak nie jest adekwatne do potrzeb rynku. Aktywizacja zawodowa absolwentów Aktywizacja zawodowa absolwentów to program o złoŝonym charakterze. Oprócz kierowania absolwentów do zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i udzielania poŝyczek na działalność gospodarczą kluczowymi działaniami w tym zakresie będą: - staŝe absolwenckie, - tzw. umowy absolwenckie, - stypendia z tytułu podjęcia nauki. Zapoczątkowany w ubiegłym roku program Pierwsza Praca jest kontynuowany. Absolwenci są tą grupą bezrobotnych, których naleŝy objąć szczególną opieką. Zaczynanie bowiem kariery zawodowej od bezrobocia jest zjawiskiem wysoce niekorzystnym pod względem społeczno moralnym. Z posiadanych środków Funduszu Pracy najwyŝszą kwotę wydzielono właśnie dla absolwentów. W ramach przydzielonej kwoty aktywizacją objętych będzie: - w ramach staŝu ok. 530 osób, - w ramach tzw. umów absolwenckich ok. 25 osób. Propagując równieŝ samozatrudnienie wśród absolwentów zarezerwowano środki finansowe umoŝliwiające udzielenie 6 poŝyczek w wys zł. Przewiduje się, Ŝe ok. 40 osób skorzysta ze stypendium z tytułu podjęcia nauki w okresie 6 miesięcy od utraty statusu absolwenta. Absolwentów obejmiemy teŝ działaniami beznakładowymi, które w końcowym efekcie nierzadko skutkują zatrudnieniem. Nauka poszukiwania pracy, kontakty 14

14 z doradcą zawodowym, pośrednikiem mogą być źródłem sukcesu na rynku pracy. Aktywność własna czasem wystarcza aby znaleźć zatrudnienie na lokalnym rynku, a nierzadko poza jego granicami. Refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych W bieŝącym roku wchodzą w Ŝycie przepisy zmieniające zasady refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych. Do chwili obecnej refundacje te były obligatoryjne, od r. dokonywane będą na podstawie umów zawartych z pracodawcami. Aktualnie Urząd dokonuje refundacji za ok. 677 uczniów, co skutkuje zaangaŝowaniem środków w wysokości ca zł. Pozostała kwota zł przeznaczona będzie na realizację zawieranych umów, co pozwoli na refundację wynagrodzeń dla ok. 430 uczniów do końca br. Reasumując powyŝsze w roku 2003 w ramach posiadanych środków Funduszu Pracy Powiatowy Urząd Pracy planuje objąć aktywizacją ok osób bezrobotnych. Działania zorientowane będą na osiągnięcie moŝliwie maksymalnych efektów, aczkolwiek zachować naleŝy pewną, uzasadnioną elastyczność w działaniu. Realizacja form subsydiowanych nie moŝe być objęta planowaniem na okres dłuŝszy niŝ 1 rok z uwagi na fakt, Ŝe przyznane środki Funduszu Pracy są do wykorzystania w danym roku budŝetowym. Działania beznakładowe Powiatowego Urzędu Pracy NiezaleŜnie od działań mających na celu najbardziej efektywne wykorzystanie środków finansowych, Powiatowy Urząd Pracy co roku realizuje szereg działań aktywizujących bezrobotnych w sposób beznakładowy. Są one niezmiernie waŝne z uwagi na fakt, Ŝe u wielu grup ciągle jeszcze obserwujemy brak umiejętności przystosowania się do obecnych realiów rynku pracy. Co roku trzeba teŝ wprowadzać na rynek absolwentów. Bardzo waŝnym 15

15 elementem są rozmowy doradcze, spotkania informacyjne uświadamiające bezrobotnym ich prawa i obowiązki. Organizowane przez PUP kursy inspiracji pozwalają rozwijać szeroko pojętą aktywność własną. W roku bieŝącym planuje się zorganizować: - spotkania informacyjne dla ok. 600 osób, - rozmowy doradcze, porady dla ok. 800 osób, - kursy inspiracji dla ok. 250 osób, - zajęcia w Klubie Pracy ok. 80 osób (głównie absolwenci). W latach kolejnych powyŝsze zadania realizowane będą w zaleŝności od poziomu rejestrowanego bezrobocia i stwierdzonych analizami potrzeb. Poradnictwo, doradztwo zawodowe odgrywa bardzo waŝną rolę w procesie aktywizacji bezrobotnych. To, czy dana osoba otrzyma pracę zaleŝy od wielu czynników: od tego, czy umie dotrzeć do informacji o ofertach pracy, czy potrafi dokonać analizy swoich moŝliwości, czy potrafi zaprezentować siebie i swoje umiejętności w kontaktach z pracodawcami. Wiedzę na powyŝsze tematy zdobywać będą bezrobotni na zajęciach warsztatowych. PowyŜszymi działaniami planujemy objąć 1730 osób. W bieŝącym roku zaproponowaliśmy samorządom przeprowadzenie warsztatów dla absolwentów na terenie gmin, w których zamieszkują. Władze lokalne z aprobatą przyjęły propozycję, ze swej strony zapewnią pomieszczenia, a PUP przeprowadzi cykl zajęć. Dodatkowym argumentem przemawiającym za taką organizacją warsztatów jest fakt, Ŝe bezrobotni nie będą ponosić, jak dotychczas, kosztów dojazdu do śnina. W spotkaniach będą teŝ uczestniczyć pośrednicy pracy przekazując bieŝące informacje o sytuacji na rynku pracy i działalności PUP. W celu ułatwienia bezrobotnym dostępu do wszelkich informacji dot. działania PUP, bieŝącego dostępu do ofert pracy, poszczególne samorządy udostępniły nam tablice informacyjne w swoich siedzibach, ponadto w kaŝdej z gmin wyznaczono osobę do kontaktów z PUP, która aktualizuje umieszczane 16

16 na tych tablicach informacje i w razie potrzeby przekazywać będzie bezrobotnym niezbędne wiadomości. Jak co roku pracownicy PUP uczestniczyć będą w spotkaniach z młodzieŝą szkolną. Mają one na celu przybliŝenie zasad funkcjonowania urzędu, określenie zakresu działań zorientowanych na absolwentów, przygotowują do pierwszych kontaktów z Urzędem Pracy i potencjalnym pracodawcą. NiezaleŜnie od powyŝszego pośrednicy pracy wizytować będą zakłady funkcjonujące na terenie naszego Powiatu. Zdobywają w ten sposób moŝliwie pełne informacje o rynku pracy, niejednokrotnie pozyskując teŝ oferty zatrudnienia. Informować będą firmy o zakresie usług świadczonych przez słuŝby zatrudnienia. Wychodzenie naprzeciw spotyka się z pozytywnym odbiorem przez pracodawców. Dostrzegają oni w Urzędzie Pracy solidnego partnera wspomagającego ich funkcjonowanie. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych W Powiatowym Urzędzie Pracy w śninie zarejestrowanych jest 196 osób niepełnosprawnych z czego: jako osoby bezrobotne - 71 jako osoby poszukujące pracy. Wobec tej grupy zarejestrowanych stosowane są takie same instrumenty rynku pracy jak wobec pozostałych bezrobotnych tj. pośrednictwo, doradztwo, informacja zawodowa. W roku bieŝącym przewiduje się zorganizowanie spotkań informacyjnych dla wszystkich noworejestrujących się osób niepełnosprawnych, oraz warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dla ok. 40 osób. PUP aktywizuje równieŝ osoby niepełnosprawne w ramach środków przyznanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 17

17 W bieŝącym roku w dyspozycji PUP na zadania z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej jest kwota zł. z czego na: a) udzielanie osobom niepełnosprawnym poŝyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej zł, b) zwrot kosztów poniesionych przez pracodawców w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności zł, c) zobowiązania dotyczące zwrotu wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych i składek ZUS zł, d) finansowanie kosztów szkoleń i przekwalifikowań zł. W ramach w/w kwot PUP dokonywać będzie zwrotu wynagrodzeń za 141 osób niepełnosprawnych, ponadto zaplanowano organizację dwóch szkoleń grupowych: - minimum sanitarne dla 15 osób - sprzedawca z obsługą kas fiskalnych dla 10 osób. NiezaleŜnie od powyŝszego realizowane będą szkolenia indywidualne w trybie ustawowym, w ilości zaleŝnej od wpływających wniosków. Wykorzystanie zewnętrznych w stosunku do Funduszu Pracy źródeł finansowania NiezaleŜnie od gospodarowania środkami Funduszu Pracy działania PUP muszą być teŝ zorientowane na pozyskiwanie środków z innych, zewnętrznych w stosunku do Funduszu Pracy, źródeł finansowania. Jednym z nich jest Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich realizowany w oparciu o: - umowy zawarte w 2000r. pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju, 18

18 - porozumienie z 2000r. zawarte pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Województwem Kujawsko Pomorskim, - procedury Banku Światowego. Celem Programu jest wspieranie rozwoju gospodarczego, zwiększenie dochodów i redukcja ubóstwa w społecznościach wiejskich przez udzielanie mieszkańcom pomocy w powiększaniu i wykorzystywaniu ich potencjału zawodowego. Program obejmuje działania, które powinny skutkować wzrostem zatrudnienia. Finansowany jest z kredytu Banku Światowego (49%) i z dotacji budŝetu Państwa (51%). Usługi na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Programu świadczyć będą lokalni partnerzy na rynku pracy, tj. samorządy, instytucje szkoleniowe, z którymi PUP nawiązał współpracę w zakresie realizacji Programu. Realizatorzy wybierani są w drodze konkursu przez Wojewódzki Urząd Pracy. Jednym z elementów PAOW jest Program Reorientacji/ Przekwalifikowań, w ramach którego wykonywane będą takie usługi jak: - usługi związane z zatrudnieniem, - szkolenia, - okresowe zatrudnienie, - usługi wspierające rozwój drobnej przedsiębiorczości. Usługi związane z zatrudnieniem W ramach współpracy z Bydgoskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego uruchomione zostaną Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy. Obejmować będą poradnictwo zawodowe, zdobywanie umiejętności poszukiwania pracy, określanie predyspozycji do wykonywania określonej pracy czy teŝ konieczność przekwalifikowania. 19

19 Programem objętych będzie min. 30 osób bezrobotnych z terenu gminy śnin i Gąsawa. Planowana skuteczność działań min. 15%. Usługa ta realizowana będzie niezaleŝnie od działań PUP w tym zakresie. Szkolenia W ramach tego komponentu uczestnicy mogą zmienić lub podnieść posiadane kwalifikacje zawodowe. Ośrodek Szkolenia Spawaczy PIECHCIN i Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURS w śninie we współpracy z PUP pozyskały środki na organizację szkoleń. Planowane jest w związku z tym przeszkolenie równieŝ ok. 30 osób, które nabędą umiejętności spawalnicze, co w rezultacie moŝe ułatwić im podjęcie zatrudnienia. Efektywność nałoŝona warunkami umowy na usługodawcę kształtuje się na poziomie min. 15%. Okresowe zatrudnienie Okresowe zatrudnienie to usługa będąca waŝnym źródłem miejsc pracy, wspierająca rozwój szeroko pojętej lokalnej infrastruktury publicznej. Z inicjatywy PUP i przy naszym udziale opracowano dokumentację konkursową dla trzech spółek wodnych (śnin, Gąsawa, Janowiec Wlkp.). Wnioski zostały przyjęte do realizacji, dzięki czemu udało się pozyskać środki w wysokości zł na zatrudnienie 30 osób z terenów wiejskich na okres 3 miesięcy. 20% beneficjentów programu uzyska po jego zakończeniu dalsze zatrudnienie. Program realizowany jest w II półroczu 2003r. Usługi wspierające rozwój drobnej przedsiębiorczości Kolejną inicjatywą Powiatowego Urzędu Pracy w śninie w zakresie programów przeciwdziałania bezrobociu jest współpraca z Gdańską Akademią 20

20 Kształcenia Zawodowego, która złoŝyła na naszą prośbę wniosek o sfinansowanie utworzenia Powiatowego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Pozytywny wynik postępowania konkursowego sprawił, Ŝe z dniem 1 maja br. PCWP uruchomiło swoją działalność. Finansowanie Centrum zabezpieczone jest do końca 2003r. Pozyskano na ten cel środki w wys. ca zł. Ewentualna dalsza działalność uzaleŝniona będzie od moŝliwości samofinansowania. Praca Centrum, którego usługi są adresowane do odbiorców chcących załoŝyć własny biznes lub prowadzących od niedawna (poniŝej 12 miesięcy) działalność polega na: - organizacji działań promujących powstawanie i rozwój biznesu w rejonie istnienia Centrum oraz organizacji warsztatów psychologicznych i seminariów w zakresie zachęcania i motywowania do rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej, - szkoleniach w zakresie zasad tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorczości, - szkoleniach i podwyŝszaniu kwalifikacji pracowników oraz właścicieli małych firm, - świadczeniu usług doradczych i pomocy w zakresie ekonomicznym, księgowym, prawnym i marketingowym w pierwszym okresie prowadzenia działalności przez małe firmy. Zakłada się równieŝ, Ŝe min. 15% beneficjentów podejmie w wyniku współpracy działalność gospodarczą. Powiatowy Urząd Pracy współuczestniczyć będzie w tworzeniu planów działania PCWP. Na w/w usługi w ramach PAOW pozyskano dla naszego Powiatu kwotę ca zł, pozwalającą na aktywizację min. 200 osób. W ramach PAOW funkcjonuje teŝ Komponent A Programu MikropoŜyczki. JuŜ w marcu br. Urząd Pracy rozpropagował jego istnienie. 21

21 MikropoŜyczki mogą sfinansować krótko- i środnioterminowe inwestycje oraz kapitał obrotowy umoŝliwiający załoŝenie nowego lub rozszerzenie działalności juŝ funkcjonującego mikroprzedsiębiorstwa. Program ma tworzyć moŝliwość zatrudnienia (samozatrudnienia) poza rolnictwem. Środki na mikropoŝyczki pochodzą w 75% z linii kredytowej Banku Światowego i w 25% ze środków własnych Fundacji Wspomagania Wsi. MikropoŜyczki udzielane będą na okres 36 miesięcy, maksymalna kwota stanowi odpowiednik USD. Uczestnik moŝe ubiegać się o kilka poŝyczek, kaŝda jednak następna moŝe być udzielona po terminowej spłacie poprzedniej. Do chwili obecnej do tut. Urzędu zgłosiło się ok. 80 osób zainteresowanych tą formą pomocy. Kierowani oni są do specjalnie powołanych doradców terenowych, którzy udzielają konsultacji w zakresie ogólnym jak i szczegółów w zakresie dotyczącym formalności związanych z procedurą zaciągania mikropoŝyczek. W razie potrzeby słuŝyć teŝ będą pomocą w wypełnianiu wniosków. Program mikropoŝyczek moŝe stać się kolejnym elementem wzmacniającym moŝliwości tworzenia własnych firm. Z tworzeniem i rozwojem przedsiębiorczości nierozerwalnie związane są inwestycje finansowe. Uruchomienie działalności gospodarczej bądź rozwój juŝ istniejących firm jest moŝliwy w zdecydowanej większości przypadków jedynie na bazie kredytów. Głównymi problemami limitującymi dostęp do kredytów jest, bardzo często spotykany w małych firmach i tym bardziej u osób rozpoczynających działalność, brak historii kredytowej i wiarygodności kredytowej oznaczającej brak odpowiedniego zabezpieczenia. Dlatego celowym jest zainicjowanie stworzenia Powiatowego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Fundusze takie mają osobowość prawną, działają jako spółki kapitałowe a ich udziałowcami są samorządy lokalne. Władze lokalne powinny partycypować nie tylko w kapitale, ale i w kosztach utrzymania Funduszu. Do zadań funduszu naleŝy: 22

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU ZA 2010 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W SOKOŁOWIE PODLASKIM ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 025 787 22 04, 025 781 71 30 fax.: 025 781 71 49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU ZA 2010 ROK 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. str. 1 z 112

UZASADNIENIE. str. 1 z 112 UZASADNIENIE Po korzystnych zmianach na rynku pracy obserwowanych do końca 2008 r., w 2009 r. nastąpiło załamanie pozytywnych trendów przejawiających się w dynamicznym wzroście zatrudnienia i spadku bezrobocia,

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy na skraju Unii Europejskiej. Raport badawczy

Instrumenty rynku pracy na skraju Unii Europejskiej. Raport badawczy Projekt realizowany przez Szkołę WyŜszą im. Bogdana Jańskiego oraz Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej Triada w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet, Działanie..

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 Spis treści Wprowadzenie... 2 I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 1. Sytuacja demograficzna powiatu... 4 2. Pracodawcy na lokalnym rynku pracy... 5 3. Społeczno-ekonomiczne aspekty rynku

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2015/2016. Przyjęty przez Radę Ministrów 28 kwietnia 2015 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2015/2016. Przyjęty przez Radę Ministrów 28 kwietnia 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2015/2016 Przyjęty przez Radę Ministrów 28 kwietnia 2015 r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz makroekonomiczny... 5 3. Realizacja celów krajowych strategii Europa

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015 Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz makroekonomiczny... 6 3. Realizacja celów krajowych strategii Europa

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa 2009 1 Część podsumowująca. 1 Pierwszy rok realizacji działań

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Łódź, 2007 r. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLI/531/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 paŝdziernika 2006r. Podlaska Strategia Zatrudnienia do 2015 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLI/531/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 paŝdziernika 2006r. Podlaska Strategia Zatrudnienia do 2015 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLI/531/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 paŝdziernika 2006r. Podlaska Strategia Zatrudnienia do 2015 roku Białystok 2006 SPIS TREŚCI I. WSTĘP - PODSTAWY PROCESU

Bardziej szczegółowo

Potencjał Instytucji Rynku Pracy w powiecie skierniewickim. Raport z badań

Potencjał Instytucji Rynku Pracy w powiecie skierniewickim. Raport z badań Potencjał Instytucji Rynku Pracy w powiecie skierniewickim - Raport z badań 1 Spis treści: Spis treści:... 2 I Wstęp... 3 1.1 Cele badania i metodologia realizacji badań... 4 II Uwarunkowania społeczno

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2007 R.

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2007 R. UR ZĄD P R AC Y P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y Siedlce, ul. K. Pułaskiego 19/21 Wydział Organizacji i Administracji DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2007 R. Siedlce, marzec 2008

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz Strategia Rozwoju Powiat Pisz 1. Wstęp Zasadniczą częścią prac realizowanych w zakresie Planowania rozwoju lokalnego Etap C jest opracowanie programów operacyjnych, w których zostaną zapisane działania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA LEGNICY NA LATA 2004 2014

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA LEGNICY NA LATA 2004 2014 1. WPROWADZENIE 2 2. DIAGNOZA STANU I TENDENCJE ROZWOJU MIASTA 6 2.1. DIAGNOZA UWARUNKOWAŃ ROZWOJU 6 2.1.1. DIAGNOZA W SFERZE GOSPODARCZEJ 8 2.1.2. DIAGNOZA W SFERZE OCHRONY ŚRODOWISKA 12 2.1.3. DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w 1998 roku w wyniku przekształcenia Komitetu Regionalnego Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego i została powołana do prowadzenia działalności na rzecz wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod aktywizacyjnych ) ŚWIĘTOCHŁOWICE 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA KPS-4101-03-00/2013 Nr ewid. 176/2013/P/13/111/KPS Informacja o wynikach kontroli AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA NA LATA 2012-2014 Zespół ds. Programu Rozwoju Przedsiębiorczości 2011 rok Gmina Miejska Dzierżoniów 1 Spis treści: Wstęp... 3 1. Diagnoza społeczno - gospodarcza

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE URZĄD PRACY OR-0250-4/DS/04 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM NA DZIEŃ 31.12.2004r. (analiza roczna) Białogard luty 2005r. Informacja

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE EKSPERTYZA RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 ElŜbieta Kryńska, Łukasz Arendt Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Streszczenie W horyzoncie krótkookresowym

Bardziej szczegółowo

Opinia na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Opinia na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Opinia na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dr Joanna Tyrowicz na zlecenie Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Spis treści: 1. Wstęp... 2 2. Ramy analizy... 2 Kierunki zmian... 3 Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Vademecum bezrobotnego

Vademecum bezrobotnego URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Vademecum bezrobotnego Folder opracowany i wydany przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd 1 2012-12-02 23:32:16 Niniejszy informator

Bardziej szczegółowo