SPRAWOZDANIE DLA RADY MIASTA KATOWICE z działalności spółek z udziałem miasta Katowice za rok 2006 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE DLA RADY MIASTA KATOWICE z działalności spółek z udziałem miasta Katowice za rok 2006 r."

Transkrypt

1 Zał. do uchwały nr XVI/312/07 Rady Miasta Katowice z dnia 24 września 2007r. SPRAWOZDANIE DLA RADY MIASTA KATOWICE z działalności spółek z udziałem miasta Katowice za rok 2006 r. Miasto Katowice według stanu na dzień r. posiadało udziały i akcje w następujących spółkach prawa handlowego: 1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (ul. Obroki 140, Katowice) ,00 zł Miasto posiada udziały o wartości nominalnej 200 zł każdy, tj. o wartości ,00 zł, co stanowi 100% kapitału Spółki. Za 2006 r. Spółka osiągnęła zysk netto w kwocie ,76 zł. Badanie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone przez biegłego rewidenta Panią Danutę Tekielską, wpisaną na listę biegłych rewidentów pod nr 9310/6983, prowadzącą działalność gospodarczą: Biuro Audytorsko-Księgowe z siedzibą w Kłobucku (podmiot wpisany na listę uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 1941). Zarząd MPGK Sp. z o.o. przedłożył sprawozdanie z działalności, które kompleksowo przedstawia działalność Spółki za omawiany rok 2006 w zakresie: jej ogólnej sytuacji, charakterystyki działalności Wydziału Oczyszczania, Wydziału Transportu Odpadów, Wydziału Utylizacji Odpadów, Stacji Kontroli Pojazdów, Działu Obsługi Technicznej oraz działalności inwestycyjnej, socjalnej i BHP. Ponadto sprawozdanie zawiera informacje o przewidywanych kierunkach rozwoju i zagrożeniach dla Spółki. Plan Techniczno-Ekonomiczny Spółki na 2007 r. zakłada m.in.: przychody ze sprzedaży usług w kwocie ,00zł (co stanowi 105,7% przychodów z tego tytułu w 2006r.), zysk brutto w kwocie ,00zł, kontynuację wymiany wyeksploatowanego taboru na nowoczesny i bardziej wydajny (głównie sprzęt do wywozu odpadów i oczyszczania ulic), modernizację obiektów budowlanych Spółki (przede wszystkim Hali nr 4), wzrost zatrudnienia o 2 etaty, oraz dążenie do utrzymania i umocnienia pozycji firmy na rynku świadczonych usług. Wszystkie opisane kierunki inwestowania mają na celu ciągłe doskonalenie efektywności działalności Spółki, a co za tym idzie świadczenia usług spełniających wymagania klientów w sposób profesjonalny i z najwyższą jakością. Zgromadzenie Wspólników zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki. W wyniku podziału zysku netto wypłacono dywidendę dla Gminy Katowice w wysokości ,00 zł. Na dzień składania sprawozdania miasto Katowice nie przewiduje zmian w sferze własności i struktury kapitału w Spółce. 1

2 2. Przedsiębiorstwo Widowiskowo-Sportowe Spodek Sp. z o.o. (Al. Wojciecha Korfantego 35, Katowice) ,00 zł Miasto posiada udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł każdy, tj. o wartości ,00 zł, co stanowi 100% kapitału Spółki. Za 2006 r. Spółka poniosła stratę netto w kwocie ,64 zł. W stosunku do roku 2005 nastąpiła poprawa wyniku finansowego o 17,34%. Badanie sprawozdania zostało przeprowadzone przez firmę AUDITEX Sp. z o.o. w Katowicach, ul. Gliwicka 234 (nr ew. KiBR 659), a nadzorowane przez biegłego rewidenta Panią Marię Błach, wpisaną na listę biegłych rewidentów pod nr 404/4354. przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki oraz uzyskany przez nią wynik finansowy za 2006 r. Jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami umowy Spółki. Jednocześnie zwrócono uwagę na przedstawione we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego zagrożenia dla kontynuacji działalności Spółki wynikające z wysokich strat bilansowych i braku płynności finansowej. Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za 2006 r. przedstawia ogólną sytuację Spółki tj. działalność bieżącą, zatrudnienie i fundusz wynagrodzeń, sytuację finansową, modernizację majątku oraz działania podejmowane w celu pozyskania środków finansowych na realizację przedsięwzięć w 2007 r. i latach następnych. W obiektach SPODKA w roku 2006 zostało zorganizowanych 41 tytułów imprezowych, w tym: 16 artystycznych, 4 sportowe, 13 targowych i wystaw, 8 innych. Spodek podczas imprez odwiedziło łącznie ponad widzów. W stosunku do roku 2005 r. w całym 2006 r. nastąpiło stopniowe ożywienie koniunktury na rynku w którym działa Spółka. Pociągnęło to za sobą zwiększenie zapotrzebowania na organizację imprez targowych, a co za tym idzie pozwoliło na uzyskanie przez spółkę znacznego przyrostu sprzedaży. W związku z brakiem środków finansowych nie prowadzono żadnych prac modernizacyjnych. Spółka wykonała w roku 2006 jedynie drobne remonty, które wynikały ze znacznego zużycia wyeksploatowanych instalacji i urządzeń, które ulegają częstym awariom. Aby poprawić kondycję finansową Spółki podejmowane są następujące działania: wdrażanie procedury zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym obecnie usytuowany jest parking strzeżony oraz posiadanych udziałów w Bingo-Centrum Sp. z o. o. po dokonaniu wyceny i uzyskaniu zgody Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników wdrożenie procedury zbycia udziałów Międzynarodowych Targów Katowickich Sp. z o. o. posiadanych przez SPODEK, ewentualna zmiana formy organizacyjno-prawnej w takim kierunku, aby zdobyć podstawy do niezagrożonego funkcjonowania i pozyskać środki finansowe na niezbędną modernizację obiektów. 2

3 3. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. (ul. Mickiewicza 59, Katowice) ,00 zł Miasto Katowice posiada udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy, tj. o wartości ,00 zł, co stanowi 83,15% kapitału Spółki. Miasto Siemianowice Śląskie posiada udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy, tj. o wartości ,00 zł, co stanowi 11,54% kapitału Spółki. Miasto Chorzów posiada udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy, tj. o wartości ,00 zł, co stanowi 5,31% kapitału Spółki. Za 2005 r. Spółka wykazuje stratę netto w wysokości ,61 zł. Badanie sprawozdania zostało przeprowadzone przez biegłego rewidenta Pana Stanisława Bazana, wpisanego na listę biegłych rewidentów pod nr 145/3737 ze Spółki Lex-Fin Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (podmiot wpisany na listę uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 1112). W raporcie uzupełniającym opinię z badania biegłego rewidenta uwagę zwraca informacja, iż jednostka osiągnęła dodatnie przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej i finansowej, natomiast ujemne z działalności inwestycyjnej. Wskaźniki rentowności ze względu na poniesioną stratę są ujemne. Wybrane do analizy wskaźniki ekonomiczne wskazują na brak symptomów zagrożenia kontynuacji działalności Spółki w 2007 r. PKM Sp. z o. o. wykonuje zadania przewozowe na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego na podstawie zawartych umów i kontraktów. W 2005 r. wielkość pracy przewozowej wyniosła łącznie tyś. km czyli o 1% więcej niż w roku Ponadto, w celu realizacji planu odbudowy taboru dokonano zakupów inwestycyjnych w postaci 20 autobusów niskopodłogowych pojedynczych oraz 2 autobusów niskopodłogowych przegubowych. Ponadto dokonano inwestycji w postaci zakupu części do modernizacji taboru i sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń zaplecza technicznego. Wykonano prace związane z wdrożeniem aktywnego systemu informacji pasażerskiej w posiadanych autobusach komunikacji miejskiej oraz utrzymaniem, rozszerzeniem i promocją linii komercyjnej Katowice MPL Pyrzowice, która w roku 2006 zanotowała przychód. Z załączonej przez Zarząd Spółki informacji wynika, że przyjęto m.in. następujące założenia dotyczące działalności Spółki w 2007r.: planowane przychody: tys. zł. zakup 2 szt. pojedynczych i 5 szt. przegubowych używanych autobusów niskopodłogowych, zakup dalszych 5 szt. autobusowych przegubowych niskopodłogowych (ogłoszony przetarg), pozyskanie gruntu niezbędnego do wybudowania nowej bazy autobusowej w Katowicach Zawodziu (aktualnie posiadana powierzchnia pod zabudowę to m 2 ); środki na inwestycję zostaną pozyskane ze sprzedaży bazy przy ul, Mickiewicza 59. Na dzień składania sprawozdania miasto Katowice nie przewiduje zmian w sferze własności i struktury kapitału tej Spółki. 3

4 4. Międzynarodowe Targi Katowickie Sp. z o.o. (ul. Bytkowska 1B, Katowice) ,00 zł Miasto posiada 36 udziałów o wartości nominalnej 250,00 zł każdy, tj. o wartości 9 000,00 zł, co stanowi 18% kapitału Spółki. Udziałowcem większościowym pozostaje Expocentres Eastern Europe Limited z 51 % udziałów. Pozostałymi udziałowcami są: Skarb Państwa 14%, Przedsiębiorstwo Widowiskowo-Sportowe Spodek Sp. z o. o. - 10%, IBC Investments 6,5%, Regionalna Izba Gospodarcza 0,5%. Za 2006 r. Spółka osiągnęła stratę netto w kwocie ,34 zł. Na wynik finansowy w 2006 r. niewątpliwy wpływ miała katastrofa budowlana ze stycznia 2006 r., jaka miała miejsce na terenie MTK. Konsekwencją tego zdarzenia był spadek zainteresowania udziałem w imprezach organizowanych przez Spółkę. Badanie sprawozdania zostało przeprowadzone przez biegłego rewidenta Panią Teresą Choroszyńską, wpisaną na listę biegłych rewidentów pod nr 6772/6193 ( Advisor Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach - podmiot wpisany na listę uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 1780). o rachunkowości; ponadto sprawozdanie to rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową Biegły rewident zwrócił uwagę na istniejące zagrożenia w kontynuowaniu działalności Spółki (spowodowane bardzo wysoką stratą za 2006r.; ponadto istnieje możliwość, że wielkość utworzonych rezerw na odszkodowania z tytułu katastrofy będzie musiała ulec zwiększeniu). Sprawozdanie finansowe za 2006r. zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą. Jak wynika ze sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki podstawowym celem Zarządu była kontynuacja działalności targowej i pomimo niesprzyjających warunków rynkowych udało się zorganizować takie imprezy jak: Targi Budownictwa TARGBUD, Łazienka, ECODOM, AUTOSERWIS i AUTOSALON oraz HPS. Rok 2007 będzie kolejnym trudnym rokiem dla MTK, nie mniej jednak planowana jest organizacja dwóch kluczowych imprez targowych, tj.: Międzynarodowych Targów Górnictwa Energetyki i Metalurgii KATOWICE oraz Międzynarodowych Targów Spawalniczych INTERWELDING, które przyniosą Spółce blisko 50% dochodów ze sprzedaży. Prawidłowa realizacja tych przedsięwzięć pozwoliłaby na ustabilizowanie sytuacji finansowej i rynkowej Spółki. MTK w dniu r. jako fundator utworzyła fundację pod nazwą Fundusz Pamięci Ofiar Katastrofy w MTK, której celem jest zgromadzenie i wypłata środków pieniężnych na rzecz poszkodowanych w katastrofie, która miała miejsce na terenie MTK w dniu r. Głównym źródłem wsparcia finansowego Funduszu będą wpływy z działalności gospodarczej MTK. Projekt przedłożonej umowy pomiędzy MTK a Fundacją określa zasady współpracy i przekazywania środków finansowych na rzecz Funduszu. W związku z uchwałą nr XLI/847/05 Rady Miasta Katowice z dnia r. dot. wyrażenia zgody na wystąpienie Miasta Katowice ze Spółki zostaną podjęte działania w celu porozumienia sie z głównym udziałowcem Spółki w sprawie sprzedaży posiadanego przez miasto Katowice pakietu udziałów. 4

5 5. Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Krasińskiego 14, Katowice) ,00 zł Nastąpiło podwyższenie kapitału o kwotę ,00 zł, w wyniku dokapitalizowania Spółki przez miasto Katowice poprzez przekazanie aportu rzeczowego oraz wkładu gotówkowego. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Miasto Katowice posiada udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy, tj. o wartości ,00 zł, co stanowi 99,94% kapitału Spółki. Udział drugiego wspólnika czyli Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej nie uległ zmianie i wynosi 86 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy, tj. o wartości ,00 zł, co stanowi 0,06% kapitału Spółki. Za 2006 r. Spółka osiągnęła zysk netto w kwocie ,27 zł. Badanie sprawozdania zostało przeprowadzone przez biegłego rewidenta Panią Bożenę Księżopolską, wpisaną na listę biegłych rewidentów pod nr 9979/7812, prowadzącą działalność gospodarczą: Kancelaria Usług Księgowych i Doradztwa Podatkowego z siedzibą w Mysłowicach (podmiot wpisany na listę uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3122). Zarząd Spółki przedłożył wniosek o przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy. Rada Nadzorcza uchwałą nr 27/2007 z dnia r. przyjęła Sprawozdanie finansowe oraz pozytywnie oceniła wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia zysku na zwiększenie kapitału zapasowego. Zgromadzenie wspólników KTBS Sp. z o. o. uchwałą dokonało podziału zysku przeznaczając go w całości na kapitał zapasowy. Działalność Spółki w 2006 r. poza zadaniami wynikającymi z eksploatacji i utrzymania posiadanych zasobów lokalowych skoncentrowana była na realizacji i zakończeniu następujących przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych, m.in.: przygotowaniu kolejnych wniosków o kredyty bankowe wg wymagań określonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zadania inwestycyjne, tj.: Osiedle Mieszkaniowe Bulwary Rawy w Katowicach III etap zadanie nr 2 wniosek o kredyt, Osiedle Mieszkaniowe Bulwary Rawy w Katowicach IV etap zadanie nr 1A, wniosek o promesę kredytu. działaniach związanych z przygotowaniem nowych inwestycji mieszkaniowych takich jak: II etap Zespołu Mieszkaniowego przy ul. Krasińskiego zadanie nr 2, I etap osiedla Sławka zadanie nr 2 pracach związanych z przejęciem w administrowanie 29 wspólnot mieszkaniowych. Na dzień składania sprawozdania miasto Katowice nie przewiduje zmian w sferze własności Spółki. W bieżącym roku planuje się dokapitalizowanie Spółki w postaci aportu i środków pieniężnych, które są zabezpieczone w budżecie miasta Katowice na 2007 r. 5

6 6. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. (Al. Korfantego 38, Katowice) Kapitał własny na dzień r. wynosi ,02 zł ,00 zł Wzrost kapitału nastąpił w wyniku XII tej emisji akcji GTL S.A., w której miasto Katowice nie uczestniczyło. Rejestracja kapitału nastąpiła r. W związku z powyższym struktura udziałów na r. wykazywała udział miasta Katowice w wysokości 1,498%, natomiast od dnia r. struktura udziałów w Spółce przedstawia się następująco: miasto Katowice posiada akcji o wartości nominalnej 100,00 zł każdy, czyli o wartości ,00 zł, co stanowi 1,418% kapitału Spółki. Za 2006 r. Spółka osiągnęła zysk netto w kwocie ,17 zł. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GTL S.A. Podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2006 r. w następujący sposób: kwota ,29 zł, tj. 8% zysku netto zwiększenie kapitału zapasowego, kwota ,84 zł, tj. 7,5% zysku netto Fundusz Świadczeń Socjalnych, kwota ,04 zł, tj. 84,5% zysku netto zwiększenie kapitału rezerwowego. Badanie sprawozdania zostało przeprowadzone przez biegłego rewidenta Panią Bernardę Wanat, wpisaną na listę biegłych rewidentów pod nr 8016/3260 (Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek - podmiot wpisany na listę uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 1695). Sprawozdanie finansowe zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 21/2007 z dnia r. Jak wynika ze sprawozdania Rady Nadzorczej GTL S.A. w 2006 r. nastąpił znaczny wzrost liczby obsłużonych pasażerów, obsłużonych zostało bowiem osób, co stanowi 33,51% wzrostu względem 2005 r. W związku z prowadzonymi inwestycjami, w szczególności w zakresie realizowanej rozbudowy terminala pasażerskiego podjęto szereg działań zmierzających do kontroli prawidłowości prowadzonych inwestycji. Miasto Katowice zamierza powiększyć swój udział w kapitale zakładowym Spółki do 10%. 7. Katowickie Centrum Business'u Sp. z o. o. w upadłości. Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy postanowieniem z dnia r. sygn. Akt: X Gup 20/04/2 w przedmiocie ukończenia postępowania upadłościowego postanowił stwierdzić ukończenie postępowania upadłościowego Katowickiego Centrum Business'u Sp. z o. o. w Katowicach. Jednocześnie pismem z dnia r. Sąd poinformował, iż postanowienie powyższe nie jest prawomocne z uwagi na wpływ środka zaskarżenia. Przewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter 6

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu CALATRAVA CAPITAL S.A.

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu CALATRAVA CAPITAL S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu CALATRAVA CAPITAL S.A. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001 (Zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011 Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011 Katowice, 2012-03-12 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje 3 1.1. Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. 3 1.2. Informacje o Famur

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2013

Jednostkowy raport roczny za rok 2013 Jednostkowy raport roczny za rok 2013 zawierający: - Pismo Prezesa Zarządu - Wybrane jednostkowe dane finansowe przeliczone na euro - Roczne sprawozdanie finansowe Virtual Vision S.A. - Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku Lublin, 1 września 2014 roku Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003.

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. W minionym roku obrotowym Spółka po raz kolejny zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły nowy

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A.

NWAI Dom Maklerski S.A. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NWAI Dom Maklerski S.A. NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010 ROKU Zawierające: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok 2. Roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013. Mysłowice, 5 marca 2014 roku

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013. Mysłowice, 5 marca 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013 Mysłowice, 5 marca 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013 Spis treści 1. List Prezesa Zarządu Stalexport Autostrady... 5

Bardziej szczegółowo

/przyjęte przez Radę Nadzorczą INTERFERIE S.A. w dniu 20 marca 2013 r./

/przyjęte przez Radę Nadzorczą INTERFERIE S.A. w dniu 20 marca 2013 r./ ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2012 uwzględniające pracę jej Komitetu Audytu, zawierające zwięzłą ocenę sytuacji Spółki i ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W OKRESIE 01.01.2008 31.12.2008 SPIS TREŚCI: I. Stan prawny i władze Spółki 3 II. Charakterystyka działalności Grupy (produkty,

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania ELEWARR sp. z o.o.

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania ELEWARR sp. z o.o. N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KSR-4101-01-00/2010 Nr ewid. 7/2011/P10108/KSR Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 GRUPA KAPITAŁOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA NOKAUT S.A.... 5 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 21

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 01 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 01 stycznia 2013 r. a zakończony 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPA NOKAUT S.A.... 6 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...

Bardziej szczegółowo

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Wytyczne w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2014 dla Spółek Grupy PKP oraz spółek, w których PKP S.A. dysponuje bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 39A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013

GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 39A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 39A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A.

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd GRAJEWO RS Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 GRAJEWO RS Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 List Prezesa do akcjonariuszy Wyniki finansowe osiągnięte w 2005 przez Grupę Kapitałową Grajewo,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK Wrocław, 29 lutego 2012 roku Spis treści 1. Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013

MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 2 1. ZASADY SPORZĄDZANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 4 3. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

SPIS TREŚCI... 2 1. ZASADY SPORZĄDZANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 4 3. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH... SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. ZASADY SPORZĄDZANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.... 4 2. PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ OPIS SPÓŁKI... 4 3. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH....

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2013 R. 2 3 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna... 4 II Działalność inwestycyjna... 8 III Sprzedaż lokali i sprawy członkowskie...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E RADY NADZORCZEJ STALPRODUKT S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Bochnia, maj 2015 r. Spis treści: I. Działalność i decyzje Rady Nadzorczej w 2014 roku.

Bardziej szczegółowo

K2 INTERNET SA. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA w 2009 r.

K2 INTERNET SA. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA w 2009 r. K2 INTERNET SA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA w 2009 r. sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych

Bardziej szczegółowo

3. W Spółce nie wystąpiły ważne osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.

3. W Spółce nie wystąpiły ważne osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2013r. rozpoczynający się w dniu 01 stycznia 2013 i kończący się w dniu 31 grudnia 2013 roku. 1. powstała 31 grudnia 2004 roku z połączenia spółek: Lena Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo