Informacje BIULETYN DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje BIULETYN DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ"

Transkrypt

1 BIULETYN DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ Informacje Maciej Prószyński Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP, 8 czerwca 2009 r. w Centrum Organizacji Pozarządowych we Wrocławiu odbyła się konferencja, poświęcona założeniom do reformy systemu kształcenia zawodowego, opracowanym przez Resort Edukacji. Organizatorem konferencji była Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu we współpracy z Izbą Rzemieślniczą i Małej Przedsiębiorczości w Świdnicy. W spotkaniu wzięli udział: Ewa Wolak poseł na Sejm RP, Maciej Prószyński Dyrektor Zespołu Oświaty zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP, Jan Kamiński przewodniczący Rady Konsultacyjnej do spraw kształcenia zawodowego przy Dolnośląskim Kuratorze Oświaty, prezesi i dyrektorzy Izby wrocławskiej i Izby świdnickiej oraz przedstawiciele wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy, komendy wojewódzkiej OHP, samorządów powiatowych, Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia i Wydziałów Oświaty z terenu, jak również dyrektorzy szkół zawodowych, starsi cechów i dyrektorzy lub kierownicy biur cechowych, rzemieślnicy kształcący uczniów. W czasie dyskusji nad projektem Ministerstwa Edukacji Narodowej, przedstawiciele dolnośląskiego środowiska rzemieślniczego zgłosili następujące uwagi: 1. Koncepcja trzyletniej szkoły zawodowej jest słuszna, ale wprowadzenie w pierwszym roku nauki w liceach ogólnokształcących, technikach 4-letnich i zasadniczych szkołach zawodowych takiego samego programu nauczania, bez praktycznej nauki zawodu, jest nieporozumieniem. Od lat pracodawcy zwracają uwagę na niedostateczne przygotowanie praktyczne absolwentów szkół zawodowych do wykonywania zawodu. Dlatego też środowisko rzemieślnicze konsekwentnie postuluje ograniczenie ilości godzin przeznaczonych na naukę przedmiotów ogólnych na rzecz nauki praktycznej zawodu i przedmiotów zawodowych. Tymczasem propozycje MEN idą w odwrotnym kierunku, ograniczenie bowiem kształcenia zawodowego do dwóch lat w trzyletniej szkole zawodowej oznacza w rzeczywistości zmniejszenie czasu przeznaczonego na naukę praktyczną zawodu o 1/3 w stosunku stanu obecnego. 2. Kwestią, która wzbudza poważne kontrowersje wśród rzemieślników jest umożliwienie uczniom liceum ogólnokształcącego i technikum 4 - letniego z niepowodzeniami szkolnymi w klasie pierwszej (którzy nie poradzili sobie z przedmiotami ogólnymi), kontynuowanie nauki w klasie drugiej zasadniczej szkoły zawodowej. Realizacja takiego założenia będzie utrwalała pogląd o zasadniczej szkole zawodowej, jako szkole gorszej, szkole dla najsłabszych uczniów, mających problem z nauką. Jeżeli szkoła zawodowa ma stać się według planów Resortu Edukacji szkołą pozytywnego wyboru, innowacyjnej wiedzy, umiejętności i kompetencji, to takie rozwiązanie jest nie do przyjęcia. 3. Wyrażono aprobatę odnośnie zakładanego rozwoju doradztwa zawodowego w systemie oświaty. Aktualny stan doradztwa zawodowego jest nieskuteczny i nie odpowiada potrzebom i oczekiwaniom, zarówno uczniów, jak też ich przyszłych pracodawców. Intensyfikacja działań, związanych z doradztwem edukacyjno-zawodowym powinna następować na poziomie gimnazjum, natomiast pierwsze, ogólne informacje o możliwościach szkolnictwa zawodowego uczeń powinien otrzymać już w ostatnich klasach szkoły podstawowej. Istnieje potrzeba i możliwość stosowania różnych form doradztwa, na przykład organizowanie wizyt w zakładach rzemieślniczych, upowszechnianie materiałów filmowych o poszczególnych zawodach, organizowania spotkań z ludźmi sukcesu. 4. Szczególną uwagę zwraca system potwierdzania kwalifikacji zawodowych absolwentów nauki zawodu. Należy bezwzględnie zachować system czeladniczych egzaminów dla absolwentów nauki zawodu odbywanej u rzemieślników. System ten jest egzaminem zewnętrznym i zachowuje wszelkie jego cechy, posiada też ugruntowaną tradycję, a stosowanie procedur określonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewnia prawidłowość egzaminowania oraz rzetelność i obiektywizm oceny. Jerzy Cackowski 9

2 Informacje BIULETYN DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i remontowych w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Wrocławia I Edycja, to nazwa zadania publicznego, realizowanego przez Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą. Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym Gminy Wrocław. Izba pozyskała dotację w wysokości zł na przeprowadzenie prac remontowych klatki schodowej i elewacji świetlika. Początek realizacji zadania to kwiecień bieżącego roku. Rozpoczęcie prac remontowych związane jest z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów ustawy o Prawie Zamówień Publicznych i jest zaplanowane na koniec sierpnia 2009 r. Termin zakończenia realizacji prac - koniec października br. Więcej informacji na stronie Dorota Olech Podczas walnego zebrania członków Cechu Rzemiosł Różnych nastąpiła zmiana kierownictwa cechu. Dotychczasowego Starszego Cechu, Stanisława Dackę, zastąpił Ryszard Koszelowski. Ryszard Koszelowski piastował w bieżącej kadencji funkcję Podstarszego. Nowy Starszy Cechu w Złotoryi prowadzi zakład naprawy sprzętu AGD. Ustępujący Starszy Cechu pełnił swoją funkcję przez dwie kadencje, był wyróżniającą się osobowością w środowisku złotoryjskiego rzemiosła. Skład zarządu został uzupełniony przez Wandę Brenik, której powierzono funkcję członka zarządu. Wanda Brenik jest mistrzem fryzjerskim i prowadzi w Złotoryi salon fryzjerski. Gratulujemy wybranym i życzymy wielu sukcesów w pracy. Jakub Turański Walne Zgromadzenie odbyło się 5 czerwca 2009 roku. Rozpoczęto minutą ciszy, aby uczcić pamięć Lucjana Kozakowskiego, byłego Starszego Cechu oraz seniorów Cechu - Jacka Brydaka i Stefana Jadowskiego. Na przewodniczącego prezydium Walnego Zgromadzenia został wybrany sekretarz ustępującego Zarządu, Henryk Michalski. Kolejnym punktem obrad było uhonorowanie członków Cechu odznaczeniami i wyróżnieniami. Wręczenia odznaczeń dokonał zaproszony na Zjazd Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, Zbigniew Ładziński. Listy gratulacyjne za wieloletnią działalność otrzymali: Franciszek Wasicki, Adam Antoszewski, Gustaw Kostecki, Henryk Michalski. Tytuł Rzemieślnika Roku 2008 został przyznany Henrykowi Czepułkowskiem, wyróżnienia przyznano również Andrzejowi Wronkowskiemu i Markowi Wojciechowskiemu. Na wniosek Zarządu Cechu przyznano Dolnośląskie Odznaki Rzemiosła odznaczeni to Eugeniusz Boruta, Aleksander Demków i Maciej Sroka. Głównym punktem obrad był wybór nowego zarządu. Przed przystąpieniem do głosowania Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej wyraził słowa uznania dla pracy ustępującego Zarządu i pracowników Cechu. W głosowaniu Starszym Cechu Rzemiosł Budowlanych został wybrany Marian Fornalski, który pełnił obowiązki starszego cechu w ustępującym Zarządzie. Nowy Starszy Cechu jest wieloletnim członkiem Cechu, prowadzi zakład ogólnobudowlany. W skład nowego zarządu zostali wybrani: Artur Kozakowski, Józef Białecki, Henryk Czepułkowski, Eugeniusz Boruta, Jerzy Kleszczyński, Jerzy Wojciechowski. Delegaci dokonali również wyboru Komisji Rewizyjnej (nowy przewodniczący - Kazimierz Socha), oraz Sądu Cechowego (nowy przewodniczący - Marek Wojciechowski). Kierownik Biura Cechu Rzemiosł Budowlanych Danuta Janik 10

3 BIULETYN DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ Informacje Decyzją Kapituły II Kongresu Osób Niepełnosprawnych Diecezji Legnickiej, Dolnośląska Izba Rzemieślnicza została uhonorowana tytułem Przyjaciel Osób Niepełnosprawnych Diecezji Legnickiej Akt nadania tego zaszczytnego tytułu z rąk Ordynariusza Diecezji Legnickiej, Biskupa Stefana Cichego oraz Biskupa Sufragana Marka Mendyka, odebrał Prezes Izby, Zbigniew Ładziński, w czasie uroczystości kończącej II Kongres Osób Niepełnosprawnych w Legnickim Polu w dniu 29 sierpnia b.r. Podobne wyróżnienie otrzymał również Cech Rzemiosł Różnych w Legnicy. Należy zauważyć, że nasi rzemieślnicy piekarze i cukiernicy z całego regionu bardzo praktycznie wsparli organizację Kongresu, ofiarowując ogromne ilości pieczywa na potrzeby uczestników dwudniowego spotkania (szacuje się, że było to ponad chlebów i bułek i wyrobów cukierniczych!). Z taką godną najwyższego szacunku postawą dolnośląskich rzemieślników spotykamy się nie od dziś; od 10 lat okazują oni podobną troskę o potrzeby ciała uczestników pielgrzymki osób Wyróżnienie odbiera Prezes Ładziński i Starszy Cechu w Legnicy Wojciech Butrym niepełnosprawnych do Krzeszowa. Z całego serca dziękujemy w imieniu organizatorów, a przede wszystkim uczestników tegorocznego Kongresu! Zbigniew Blumczyński W czerwcu z Izby odeszła pani Edyta Cieślak, naczelnik Działu Promocji i Współpracy z Zagranicą. W ciągu kilkunastu miesięcy pracy dała się poznać, jako pracownik bardzo kompetentny i ustawicznie podnoszący swoje kwalifikacje. Pani Edyta specjalizowała się w przygotowywaniu projektów finansowanych i współfinansowanych przez Unię Europejską. Od roku mocno zaangażowała się w tworzenie unikalnej na naszym terenie struktury klastra drzewnego, od niedawna autonomicznego podmiotu prawnego. Aktualnie pełni funkcję menedżera klastra. Od stycznia kierowała pracą całego Działu, koordynując działania związane z promocją i współpracą międzynarodową. Pani Edyta rozpoczęła nową przygodę zawodową w Dziale Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Życzymy jej rozwoju i sukcesów! Od połowy sierpnia pracę w Dziale Promocji i Współpracy z Zagranicą podjęła pani Karolina Mróz, studentka V roku Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek Historia Sztuki. Pani Karolina łączy studia z niezwykle różnorodną i wielokierunkową działalnością społeczną - od stowarzyszeń kulturalnych po administrację i zarządzanie międzynarodowymi projektami. Aktualnie pani Karolina jest (między innymi) Wiceprezesem Fundacji Dom Pokoju, realizującej szereg projektów, w tym projekt Ginące Zawody Śródmieścia, opisywany w naszym biuletynie. Pani Mróz systematycznie uczestniczy w różnego rodzaju szkoleniach, kursach i warsztatach, ustawicznie podnosząc swoje kwalifikacje i kompetencje. Liczymy, że twórcza pasja, ogromna inwencja i znaczące już doświadczenie pani Karoliny pozwolą podnieść działalność Działu na nowy, nieznany jeszcze poziom. Zbigniew Blumczyński 11

4 Informacje BIULETYN DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ Główne kierunki działania stanowią uszczegółowienie zadań, jakie zostały określone podczas IX Zjazdu Delegatów w 2006 r. i są przewidziane do realizacji do 2010 r. Plan ten jest modyfikowany przez Zarząd Izby w oparciu o analizę sytuacji gospodarczo społecznej w kraju. Za szczególnie ważne do realizacji uznano działania na rzecz poprawy konkurencyjności MSP, w tym zakładów rzemieślniczych ze szczególnym naciskiem na: wspieranie szkolnictwa zawodowego, poprzez aktywizację promocji kształcenia zawodowego wśród uczniów i rodziców; ścisłą współpracę ze szkołami zawodowymi; dbanie o jakość kształcenia i pomoc pracodawcom zatrudniającym młodocianych pracowników, systematyczne opracowywanie wniosków o dofinansowania ze środków Unii Europejskiej m.in. w celu organizacji większej ilości szkoleń; doradztwa dla przedsiębiorców, dotyczącego pozyskiwania środków UE; pomoc w wyszukiwaniu i sporządzaniu wniosków o dofinansowanie; aplikowanie na rzecz Izby i Cechów, promocję branż i organizowanie giełd kooperacyjnych, nawiązywanie nowych kontaktów oraz utrzymanie i rozwijanie podpisanych umów partnerskich w celu integracji środowiska przedsiębiorców, rozwoju i wzmacniania pozycji rynkowej firm, dostępu do różnych inicjatyw, współpracę z zagranicznymi izbami rzemieślniczymi partnerami - w zakresie wspólnego występowania o środki UE, przede wszystkim w celu finansowania wymiany młodzieży rzemieślniczej oraz pozyskiwanie nowych kontaktów, systematyczną współpracę z przedstawicielami władz rządowych i samorządowych oraz innymi organizacjami samorządu w zakresie poprawy warunków zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, aktywne reprezentowanie środowiska rzemieślniczego w komisjach i gremiach na szczeblu miast i gmin oraz województwa, utrzymywanie systematycznych kontaktów z Posłami i Senatorami RP, informowanie o trudnościach w prowadzeniu działalności gospodarczej, wspólne występowanie Izby i Cechów przy współpracy z ZRP w zakresie dążenia do zmian przepisów dotyczących zakładania i prowadzenia działalności tak, aby jak najszerzej odzwierciedlały one interesy rzemieślników oraz MSP. Wiadomości z terenu Czwartek 23 lipca od rana był upalny i nic nie zapowiadało tego co się miało zdarzyć wieczorem. Około godziny 18 nad Legnicą pojawiły się czarne chmury. W jednym momencie zerwała się wichura i zaczął padać ulewny deszcz. Ponad 30 minut szalejącej nawałnicy spowodowały nieobliczalne straty materialne. Nie ominęły one także rzemieślników zrzeszonych w Legnickim Cech Rzemiosł Różnych. Straty liczyć będziemy jeszcze kilkanaście dni - mówi Jacek Kamola, właściciel firmy KAMPOL. W pierwszej kolejności zabezpieczamy miejsca najbardziej objęte zniszczeniem. Po nawałnicy natychmiast wzięliśmy się do porządkowania całego terenu. Kilkanaście wyrwanych z korzeniami drzew zatarasowało nam wjazd na teren piekarni oraz uszkodziło w 50% ogrodzenie półhektarowej posesji. Jesteśmy największym zakładem produkcji piekarniczo-cukierniczej w Legnicy i ogrom zniszczeń zdestabilizował nam pracę. Przy porywie wiatru miejscami ponad 180km/h okna w naszym zakładzie miejscami wypadały z całymi ramami. Najbardziej ucierpiał dach ponad 30 letniej konstrukcji obiektu. Zerwane w 80% obróbki blacharskie spowodowały, że trwające kilka dni po nawałnicy deszcze dopełniły ogromu zniszczeń. Ucierpiał transport zakładowy (powalone drzewa uszkodziły samochody) oraz wewnątrzzakładowa stacja zasilania (urządzenia pomiarowe całkowicie zniszczone). Takiego nieszczęścia nigdy nie widziałam - dodaje Agnieszka Kamola. Wichura łamała drzewa, a ogromne konary wpadały do naszych firmowych sklepów w mieście przez wybite szyby w oknach. Zniszczone zostały okna, drzwi, chłodnie i reklamy. Byłam przerażona! Woda lejąca się strumieniami z dachów zalała nam biuro i sklepy. Rynny nie nadążały zbierać deszczówki, a zapchane studzienki na ulicach nie odbierały takiej ilości wody. Tak naprawdę, to był dopiero początek tragedii - wtrąca Jacek Kamola. Wkrótce nastała noc, a większość miasta została bez światła. Kłopoty komunikacyjne i wielogodzinne wyłączenie zasilania uniemożliwiły produkcję. Po siedmiu godzinach awarii włączono nam prąd i mogliśmy obejrzeć bezmiar spustoszeń wewnątrz hal produkcyjnych. To był oficjalnie nazwany front szkwałowy, ale dla nas to był prawdziwy ARMAGEDON. JACK 12

5 BIULETYN DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ Wiadomości z terenu Na sesji Rady Miasta Oleśnicy w środę, 29 kwietnia, pojawili się przedstawiciele dolnośląskiego rzemiosła prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu, Zbigniew Ładziński, starszy oleśnickiego cechu, Henryk Kruszelnicki, Dariusz Praczyk podstarszy cechu i Gerard Maczaj drugi podstarszy oraz przedstawiciele zarządu Jakub Kyrcz i Zbigniew Sikora. Rzemieślnicy przybyli do ratusza w swoich uroczystych, tradycyjnych strojach, by podziękować przedstawicielom władz samorządowych za bardzo dobrą atmosferę i otwartość na współpracę z lokalnym środowiskiem rzemieślniczym. Złotym medalem im. Jana Kilińskiego uhonorowany został burmistrz, Jan Bronś, Dolnośląskie Odznaki Rzemiosła otrzymali przewodniczący rady miasta Ryszard Zelinka, starosta Zbigniew Potyrała oraz przewodniczący rady powiatu Marian Horbacz. W imieniu wyróżnionych głos zabrał Jan Bronś, który dziękując za odznaczenia zadeklarował w imieniu władz samorządowych dalszą owocną współpracę z rzemieślnikami regionu. Za oleśnicką prasą: Gazeta Wrocławska, Panorama Oleśnicka. Wyróżnienie dla Burmistrza -Jana Bronsia Odznakę odbiera starosta Zbigniew Potyrała Wręczenie odznaczenia Przewodniczącemu Rady Miasta Ryszardowi Zelince 24 czerwca 2009 r. podczas sesji rady miejskiej w Bolesławcu w Sali Rajców miało miejsce uroczyste wręczenie odznaczeń. Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, Zbigniew Ładziński, przy udziale przedstawicieli Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bolesławcu Starszego Cechu Marzeny Kruk, Podstarszego Cechu Barbary Łaby oraz Podstarzego Cechu Odznaczenie Prezydenta Bolesławca Piotra Romana Edmunda Ostrowskiego, odznaczył Prezydenta Miasta Bolesławiec Piotra Romana Złotym Medalem Im. Jana Kilińskiego. Prezydent Bolesławca jest otwarty na problemy i nieustannie dba o dobre relacje ze środowiskiem rzemieślniczym. Uhonorowana została również Przewodnicząca Rady Miasta Janina Piestrak - Babijczuk, która od lat jest wierna środowisku rzemieślniczemu. Dzięki przychylności Rady Miasta, ale przede Podziękowania dla Janiny Piestrak Babijczuk przewodnicząej rady miasta Bolesłwca wszystkim Prezydenta udało się pozyskać środki na elewację budynku bolesławieckiego Cechu. Budynek, w którym mieści się siedziba zrzeszająca rzemieślników jeszcze nie tak dawno straszyła przechodniów, a obecnie wzbudza podziw i jest jednym z ładniejszych budynków w Bolesławcu. Kierownik Cechu Urszula Róg 13

6 Wiadomości z terenu BIULETYN DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ Dwudziestu ośmiu czeladników i czworo mistrzów z Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Jeleniej Górze przystąpiło w dniu 10 sierpnia 2009 r. do egzaminu z fryzjerstwa, który odbył się w sali Szkoły Tańca TABOR w Jeleniej Górze. Wśród 32 osób, które przystąpiły do egzaminu teoretycznego i praktycznego, są uczniowie z różnych szkół zawodowych w Jeleniej Górze, kształcący się w systemie szkolnym oraz uczniowie z OHP, którzy naukę zawodu kontynuują w systemie pozaszkolnym a praktyczna naukę zawodu odbywają w zakładach rzemieślniczych. Egzamin teoretyczny, to część pisemna i ustna. Uczniowie odpowiadali na pytania z siedmiu zagadnień: maszynoznawstwa, technologii, materiałoznawstwa, rysunku technicznego, prawa pracy, przepisów bhp. W części praktycznej musieli popisać się nie tylko wiedzą, ale i umiejętnościami w wykonywaniu m.in. nakręcania trwałej Egzamin praktyczny ondulacji, wyciskania fal na mokro, nakręcania pierścionków, uczesania fryzury wieczorowej o modnej linii, strzyżenia i modelowania przy pomocy suszarek, bez żeli i innych kosmetyków. Część praktyczna, to prawie 2,5 godziny z nożyczkami i grzebieniem w ręku. Każda wykonana czynność jest osobno oceniana przez członków komisji egzaminacyjnej. Do wykonywania zawodu fryzjera potrzebna jest nie tylko wyuczona wiedza, ale przede wszystkim predyspozycje i praktyczne umiejętności. Po ogłoszeniu wyników egzaminu młodzież tryskała radością, bowiem skrupulatnie policzyła oceny, a było aż 5 ocen bardzo dobrych i 14 dobrych. Pozostała grupa zaliczyła egzamin. Wrażenia z egzaminu fryzjerskiego pozostaną długo w pamięci uczniów. Ewa Kułakowska Dyrektor Biura Cechu Komisja egzaminacyjna W poprzednim numerze naszego biuletynu ukazał się artykuł, w którym przedstawialiśmy nowego członka naszej Izby Cech Kaletników i Rymarzy w Częstochowie. Otrzymany przez redakcję tekst był pierwotnie znacznie dłuższy, jednak za zgodą autorów władz Cechu skrócono go, dopasowując do naszych potrzeb. Na skutek szeregu nieporozumień i końcowego przeoczenia w tekście znalazł się fragment opiniujący negatywnie działania Zarządu Częstochowskiej Izby Rzemiosła w związku z wykluczeniem w roku 2007 Cechu Kaletników i Rymarzy ze struktur Izby w Częstochowie. Nie było i nie jest naszą intencją wywoływanie kontrowersji, czy angażowanie się w polemiki, dotyczące spraw minionych i pozostających w zakresie działania innych Izb Rzemieślniczych. Serdecznie przepraszamy Izbę Częstochowską za nasze niedopatrzenie, licząc, że ten niefortunny incydent nie wpłynie negatywnie na nasze przyszłe relacje. Zbigniew Blumczyński Dyrektor Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, redaktor odpowiedzialny biuletynu Nowiny Rzemieślnicze. 14

7 BIULETYN DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ Wiadomości z terenu Największa dolnośląska impreza promująca chleb i piekarzy, czyli Międzynarodowe Targi Chleba w Jaworze w tym roku przyciągnęła nie tylko tysiące odwiedzających, ale przede wszystkim liczne grono wystawców z kraju i zagranicy. Podczas targów można było spróbować zarówno rodzimych wypieków, jak i pieczywa z Litwy, Łotwy, Ukrainy i Włoch. Targi zainaugurowała konferencja Zdrowe środowisko, zdrowe żywienie, zdrowy człowiek, podczas której mówiono o podstawowych zasadach zdrowego odżywiania z uwzględnieniem roli pieczywa, o roli stresu, braku aktywności ruchowej i złego odżywiania w powstawaniu chorób cywilizacyjnych oraz o walorach żywności ekologicznej. Targi Chleba były także okazją do wręczenia nagród w zakresie rzemiosła piekarniczego. W tym roku wyjątkowym wydarzeniem było przyznanie tytułu Honorowego Piekarza Roku Andrzejowi Szydłowskiemu z Gdańska, który właśnie w Jaworze świętował czterdziestolecie swojej pracy w zawodzie piekarza. Jubilat to nie tylko mistrz w swoim zawodzie, ale również piekarz aktywnie działający na rzecz tego rzemiosła: w minionych latach sprawował funkcję prezesa Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa R. P. oraz przewodniczył Światowej Unii Piekarzy. Do konkursu Piekarz Roku zostało nominowanych czworo kandydatów: Sabina Żołnierczyk, właścicielka piekarni w Bolkowie, Piotr Rama z piekarni Kruszynka w Paszowicach, Eugeniusz Głodowski z Lęborka oraz Andrzej Danek z Nowego Sącza. Kapituła tytułu, składająca się laureatów tego konkursu z lat ubiegłych oraz zarządu Stowarzyszenia MTCH, tytuł Piekarza Roku 2009 przyznała Andrzejowi Dankowi, który kolejny raz kandydował do tego tytułu. Do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Piekarnia zgłoszono 7 piekarni z sześciu okręgowych inspektoratów pracy w Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Lublinie, Olsztynie i Wrocławie. Nagrodę Głównego Inspektora Pracy otrzymała Piekarnia PAWEŁ BEDNARCZYK z Dobrego Miasta (OIP Olsztyn). Wyróżnienia przyznano Spółdzielni Rolniczo Handlowej ROLNIK z Lubawy (OIP Olsztyn) oraz Piekarni SKALSKI z Ostrowca Świętokrzyskiego (OIP Kielce). Nagrody laureatom wręczał Tadeusz Zając, Główny Inspektor Pracy. Komisja oceniająca wyroby zgłoszone do konkursu Produkt Targowy postanowiła przyznać Złotą Bułkę Targową firmie Baker Consulting s.c. z Tarnowskich Gór za pieczywo z niedźwiedzim czosnkiem, Srebrną Bułkę Targową firmie Polmarkus Sp. z o.o. z Pyskowic za chleb lniany wykonany na bazie mieszanki Panefit Lniany, Brązową Bułkę Targową Piekarni KUBIAK Sp. z o.o. w Wrocławia za półbagietkę pietruszkowo czosnkową. Jaworską Bułką Targową wyróżniono również firmę J 4 s.r.o. (Czechy) za tunelowy przelotowy piec piekarski typu PPP, produkty lokalne z miasta Genzano di Roma (Włochy) promowane przez Adama Dobkowskiego z firmy Holstein Invest oraz firmę ASSA - PECTIN Arkadiusza Siemieniuka z Białowieży za promowanie na rynku polskim chleba na liściach tataraku AJERU z Litwy. Po raz pierwszy na MTCH swoją nagrodę przyznały Międzynarodowe Targi Poznańskie. Wyróżnieniem tym została uhonorowana Sabina Żołnierczyk, właścicielka piekarni w Bolkowie. Małgorzata Świderska 15

8 Porady prawne BIULETYN DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ ALeksandra Budniak Minimalne wynagrodzenie Od 1 stycznia 2010 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia wynosić będzie 1317 zł wynika z obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z 14 lipca zamieszczonego w Monitorze Polskim nr 48, poz 709. Zasiłki rodzinne Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 sierpnia 2009r w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się, stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych zmienia wysokość zasiłków rodzinnych. Nowe obowiązujące stawki: 68 zł na dziecko do 5 lat, do 91 zł w wieku między 5 i 18 lat i 98 zł od 16 do 24 lat. Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego do 520 zł miesięcznie. Zmiany zawarte w DzU nr 129, poz Przepisy o chorobach zawodowych Od 3 lipca 2009r. obowiązują nowe przepisy określające wykaz chorób zawodowych, procedury zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz obowiązki dokumentacyjne. Podmioty profesjonalne prowadząc działalność gospodarczą utrzymują kontakty handlowe nie tylko z innymi przedsiębiorcami, ale również z konsumentami. Zawierając umowy w obrocie konsumenckim powinny jednak pamiętać, że istnieją ograniczenia prawne odnoszące się do ich postanowień. Wynikają one z faktu, iż konsument jest stroną słabszą w stosunku do podmiotu profesjonalnego i ma zwykle znikomy wpływ na treść podpisywanej przez siebie umowy. Zagrożenie wystąpienia niedozwolonych postanowień umownych pojawia się przede wszystkim w sytuacji, gdy przedsiębiorca chce zawrzeć z konsumentem umowę na podstawie gotowego wzorca. W takim przypadku to sam przedsiębiorca decyduje o jej kształcie. Zachodzi więc obawa, że może ją sformułować w sposób korzystny dla siebie, lecz niekoniecznie korzystny dla konsumenta. W Kodeksie cywilnym wprowadzono zatem przepisy, które mają służyć ochronie słabszej strony tego stosunku. Należy podkreślić, że tego typu regulację znajdujemy nie tylko w polskim KC (art. 384 i n.), ale również w ustawodawstwie innych krajów Unii Europejskiej, na przykład w niemieckim BGB ( 305 i n.). Pojęcie i treść niedozwolonych postanowień umownych Zgodnie z treścią przepisu art i 3 KC pod pojęciem niedozwolonych postanowień umownych (zwanych również klauzulami abuzywnymi lub klauzulami szarymi) należy rozumieć regulacje, które nie zostały indywidualnie uzgodnione z konsumentem czyli takie postanowienia, na których treść nie miał on rzeczywistego wpływu. Muszą one równocześnie kształtować jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Klauzule abuzywne mogą przybierać bardzo różnorodną treść i formę. W związku z tym w art KC ustawodawca umieścił katalog niedozwolonych postanowień umownych. Zabieg ten miał przede wszystkim na celu ujednolicenie wykładni sądów w tym przedmiocie. 1 W wyniku analizy omawianego przepisu klauzule szare można podzielić na następujące kategorie: postanowienia przyznające przedsiębiorcy uprawnienia do jednostronnego kształtowania praw i obowiązków stron (np. przyznające mu prawo do jednostronnej zmiany umowy albo istotnych cech świadczenia bez ważnej przyczyny), postanowienia ograniczające prawa konsumenta lub zwiększające jego obowiązki, bez zachowania symetrii w stosunku do praw (obowiązków) przedsiębiorcy (np. wyłączające lub istotnie ograniczające uprawnienie konsumenta do potrącenia swojej wierzytelności wobec przedsiębiorcy z jego wierzytelnością wzajemną), postanowienia ograniczające odpowiedzialność przedsiębiorcy (np. wyłączające lub ograniczające jego odpowiedzialność wobec konsumenta za szkodę na osobie albo wyłączające lub istotnie ograniczające jego odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania), postanowienia wyłączające lub ograniczające rzeczywistą wolę konsumenta (np. takie, z którymi nie miał on możliwości zapoznać się przed zawarciem umowy albo takie, których celem jest zmuszenie go do zawarcia z przedsiębiorcą innej umowy lub umowy podobnego rodzaju). Wspólną cechą klauzul abuzywnych jest nierównomierne rozłożenie praw, obowiązków i ryzyka pomiędzy stronami, co w konsekwencji prowadzi do zachwiania równowagi kontraktowej. Niedozwolone postanowienia umowne charakteryzują się tym, że z góry stawiają konsumenta w gorszej (trudniejszej) sytuacji w stosunku do przedsiębiorcy. 2 Kontrola treści niedozwolonych postanowień umownych Należy podkreślić, że katalog zawarty w przepisie art KC nie jest zamknięty. Oznacza to, że za klauzulę abuzywną można uznać również postanowienie, które nie zostało wymienione w jego treści. Musi ono jednak spełniać opisane powyżej wymogi z art i 3 KC. Na zarzut klauzuli niedozwolonej narazi się w związku z tym tylko taka regulacja, 16

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY nr 2 rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY LICZY SIĘ UCZCIWOŚĆ I PRACA rozmowa z Janem Lewandowskim, kawalerem Szabli Kilińskiego BEZPIECZNA PRACA WYDAJNA

Bardziej szczegółowo

WYDARZENIA WYDARZENIA. Nominacje do odznaczenia Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego. Sylwetki nominowanych.

WYDARZENIA WYDARZENIA. Nominacje do odznaczenia Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego. Sylwetki nominowanych. WYDARZENIA Nominacje do odznaczenia Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego. Sylwetki nominowanych. BIULETYN INFORMACYJNY NR. 4 SIERPIEŃ 2008 Zarząd Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu zgłosił do

Bardziej szczegółowo

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY nr 2 2009 nakład: 650 egz. rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY NOWE MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DOROSŁYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

Pełnych miłości i refleksji Świąt Narodzenia Pańskiego oraz wszelkiej pomyślności polskim

Pełnych miłości i refleksji Świąt Narodzenia Pańskiego oraz wszelkiej pomyślności polskim Pismo Gdyńskich RzEmieślników i PrzedsięBiorców Gdynia, 15 grudnia 2014 roku www.cechgdynia.pl Numer 34 Rok XI Pełnych miłości i refleksji Świąt Narodzenia Pańskiego oraz wszelkiej pomyślności polskim

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki wodne Problemy kierownika budowy

Zbiorniki wodne Problemy kierownika budowy MIESIĘCZNIK NR 7 8 (28 29) LIPIEC SIERPIEŃ 2006 PL ISSN 1732-3428 Błędy projektanta Zbiorniki wodne Problemy kierownika budowy Prezydent RP podziękował byłemu premierowi i wskazał nowego. Zjazd Polskiej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Oddział

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Rynek Pracy

Mazowiecki Rynek Pracy Mazowiecki Rynek Pracy czerwiec 1 2007 BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 3 (17) 2007 Rok IV Złoto dla WUP w Warszawie str. 4 Wakacyjna Giełda Pracy dla Młodzieży - Lato

Bardziej szczegółowo

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 25, 24.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 08.10.2013 r. STRZEGOM Uwolnili wieś Strzegomscy rolnicy potrafią ciężko pracować, ale

Bardziej szczegółowo

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 2 Nasze adresy: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16 01-205 Warszawa tel. (22) 578-44-00 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl

Bardziej szczegółowo

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 6 (50) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 W

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej Nr 24 Październik 2014 ISSN 1505-0653 Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej GAUDEAMUS IGITUR 2014/2015 Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej 7 października

Bardziej szczegółowo

msp.krakow.pl 34 ISSN 1734-218X INFORMATOR DLA PRZEDSIĘBIORCÓW czerwiec 2008

msp.krakow.pl 34 ISSN 1734-218X INFORMATOR DLA PRZEDSIĘBIORCÓW czerwiec 2008 msp.krakow.pl 34 czerwiec 2008 ISSN 1734-218X INFORMATOR DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Wydział Podatków i Opłat Renta a prowadzenie działalności gospodarczej 34 czerwiec 2008 msp.krakow.pl SPIS TREŚCI ELEMANTARZ

Bardziej szczegółowo

Konsultacje w sprawie Kodeksu budowlanego

Konsultacje w sprawie Kodeksu budowlanego ISSN 1897-3868 Biuletyn Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa KWIECIEŃ-MAJ-CZERWIEC 2012 (Nr 22) Konsultacje w sprawie Kodeksu budowlanego XI Zjazd Sprawozdawczy LOIIB Młodzi inżynierowie w

Bardziej szczegółowo

Gdynia 25 listopada 2010 roku w w w. c e c h g d y n i a. p l Numer 25 Rok VII Adam Pstrągowski Złotnikiem Roku 2010

Gdynia 25 listopada 2010 roku w w w. c e c h g d y n i a. p l Numer 25 Rok VII Adam Pstrągowski Złotnikiem Roku 2010 Pismo Gdyńskich RzEmieślników i PrzedsięBiorców Gdynia 25 listopada 2010 roku w w w. c e c h g d y n i a. p l Numer 25 Rok VII Adam Pstrągowski Złotnikiem Roku 2010 Medal Św. Eligiusza po raz trzeci w

Bardziej szczegółowo

NR 10, kwiecień 2010 ISSN 1898-1968. Biuletyn Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej

NR 10, kwiecień 2010 ISSN 1898-1968. Biuletyn Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej ISSN 1898-1968 NR 10, kwiecień 2010 Biuletyn Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej W numerze: >> Protest wrocławskich przedsiębiorców wobec drastycznych podwyżek. >> Konferencja na temat społecznej odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla biznesu i administracji M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J

Szkolenia dla biznesu i administracji M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 5 (186) WROCŁ AW MA J 2008 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J Szkolenia dla biznesu i administracji str.

Bardziej szczegółowo

Obciążenie wiatrem. Fundamenty domu jednorodzinnego. Dodatek. specjalny. Wentylacja i klimatyzacja LUTY

Obciążenie wiatrem. Fundamenty domu jednorodzinnego. Dodatek. specjalny. Wentylacja i klimatyzacja LUTY Dodatek Wentylacja i klimatyzacja specjalny 2 2014 LUTY PL ISSN 1732-3428 MIESIĘ CZNIK POLSKIEJ IZBY INŻ YNIERÓW BUDOWNICTWA Obciążenie wiatrem Fundamenty domu jednorodzinnego Problemy z wielką płytą spis

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3 1 Spis treści Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP.............................3 Działalność Oddziału............................................7 Kalendarium Oddziału............................................7

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA RYNKOWE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW MIKROFIRMA 2012 UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI

UWARUNKOWANIA RYNKOWE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW MIKROFIRMA 2012 UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 695 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 80 UWARUNKOWANIA RYNKOWE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW MIKROFIRMA 2012 Szczecin 2012 Rada Wydawnicza Urszula

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę!

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 62; 14.04.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 28.04.2015 r. w numerze: STRZEGOM Goczałkowianka ma 100 lat!!! Mieszkanka gminy Strzegom

Bardziej szczegółowo

Raport Dobroczyńca Roku 2005 www.dobroczyncaroku.pl

Raport Dobroczyńca Roku 2005 www.dobroczyncaroku.pl Raport Dobroczyńca Roku 2005 Spis treści Wstęp 4 Niezależny audytor Konkursu firma Ernst & Young 6 Statystyki 6 Informacja o Konkursie 7 Jak dokonano wyboru laureatów 8 Darczyńcy o Konkursie 10 Laureaci

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia technika budownictwa

Uprawnienia technika budownictwa Dodatek prefabrykaty specjalny 4 2015 kwiecień PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Wzmacnianie materiałami FRP Stal budowlana Uprawnienia technika budownictwa spis treści

Bardziej szczegółowo

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Powiat SŁUPSKI Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Nowe władze powiatu Kadencja była ciekawa Polskie krzyże Zagubiony etos Czar - Pasterka Moja biblioteka Europa po europejsku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie z tradycjami

Stowarzyszenie z tradycjami BIULETYN ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ISSN 1732-1328 nr IV/2014 (45) W numerze: Stowarzyszenie z tradycjami Wywiad z Przewodniczącym PZITB oraz: Istotne zmiany w prawie Wyroby budowlane

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 1732-3428 NR 05 (84) MAJ MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Konstrukcje z drewna klejonego Eurokod 3

PL ISSN 1732-3428 NR 05 (84) MAJ MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Konstrukcje z drewna klejonego Eurokod 3 5 2011 NR 05 (84) MAJ PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA FARBY Konstrukcje z drewna klejonego Eurokod 3 SPIS TREŚCI Spis treści 5 2011 Ważne sprawy izbowe Urszula Kieller-Zawisza

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 4 (56), lipiec 2015. - str. 7

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 4 (56), lipiec 2015. - str. 7 dr Mateusz Kruk : - Podstawową rolą Instytutu, jako polskiej jednostki naukowej, jest wspieranie naukowe i eksperckie całej dziedziny budownictwa. Dlatego oferta Instytutu jest tak szeroka - str. 8-9 Prof.

Bardziej szczegółowo