Informacje BIULETYN DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje BIULETYN DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ"

Transkrypt

1 BIULETYN DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ Informacje Maciej Prószyński Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP, 8 czerwca 2009 r. w Centrum Organizacji Pozarządowych we Wrocławiu odbyła się konferencja, poświęcona założeniom do reformy systemu kształcenia zawodowego, opracowanym przez Resort Edukacji. Organizatorem konferencji była Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu we współpracy z Izbą Rzemieślniczą i Małej Przedsiębiorczości w Świdnicy. W spotkaniu wzięli udział: Ewa Wolak poseł na Sejm RP, Maciej Prószyński Dyrektor Zespołu Oświaty zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP, Jan Kamiński przewodniczący Rady Konsultacyjnej do spraw kształcenia zawodowego przy Dolnośląskim Kuratorze Oświaty, prezesi i dyrektorzy Izby wrocławskiej i Izby świdnickiej oraz przedstawiciele wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy, komendy wojewódzkiej OHP, samorządów powiatowych, Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia i Wydziałów Oświaty z terenu, jak również dyrektorzy szkół zawodowych, starsi cechów i dyrektorzy lub kierownicy biur cechowych, rzemieślnicy kształcący uczniów. W czasie dyskusji nad projektem Ministerstwa Edukacji Narodowej, przedstawiciele dolnośląskiego środowiska rzemieślniczego zgłosili następujące uwagi: 1. Koncepcja trzyletniej szkoły zawodowej jest słuszna, ale wprowadzenie w pierwszym roku nauki w liceach ogólnokształcących, technikach 4-letnich i zasadniczych szkołach zawodowych takiego samego programu nauczania, bez praktycznej nauki zawodu, jest nieporozumieniem. Od lat pracodawcy zwracają uwagę na niedostateczne przygotowanie praktyczne absolwentów szkół zawodowych do wykonywania zawodu. Dlatego też środowisko rzemieślnicze konsekwentnie postuluje ograniczenie ilości godzin przeznaczonych na naukę przedmiotów ogólnych na rzecz nauki praktycznej zawodu i przedmiotów zawodowych. Tymczasem propozycje MEN idą w odwrotnym kierunku, ograniczenie bowiem kształcenia zawodowego do dwóch lat w trzyletniej szkole zawodowej oznacza w rzeczywistości zmniejszenie czasu przeznaczonego na naukę praktyczną zawodu o 1/3 w stosunku stanu obecnego. 2. Kwestią, która wzbudza poważne kontrowersje wśród rzemieślników jest umożliwienie uczniom liceum ogólnokształcącego i technikum 4 - letniego z niepowodzeniami szkolnymi w klasie pierwszej (którzy nie poradzili sobie z przedmiotami ogólnymi), kontynuowanie nauki w klasie drugiej zasadniczej szkoły zawodowej. Realizacja takiego założenia będzie utrwalała pogląd o zasadniczej szkole zawodowej, jako szkole gorszej, szkole dla najsłabszych uczniów, mających problem z nauką. Jeżeli szkoła zawodowa ma stać się według planów Resortu Edukacji szkołą pozytywnego wyboru, innowacyjnej wiedzy, umiejętności i kompetencji, to takie rozwiązanie jest nie do przyjęcia. 3. Wyrażono aprobatę odnośnie zakładanego rozwoju doradztwa zawodowego w systemie oświaty. Aktualny stan doradztwa zawodowego jest nieskuteczny i nie odpowiada potrzebom i oczekiwaniom, zarówno uczniów, jak też ich przyszłych pracodawców. Intensyfikacja działań, związanych z doradztwem edukacyjno-zawodowym powinna następować na poziomie gimnazjum, natomiast pierwsze, ogólne informacje o możliwościach szkolnictwa zawodowego uczeń powinien otrzymać już w ostatnich klasach szkoły podstawowej. Istnieje potrzeba i możliwość stosowania różnych form doradztwa, na przykład organizowanie wizyt w zakładach rzemieślniczych, upowszechnianie materiałów filmowych o poszczególnych zawodach, organizowania spotkań z ludźmi sukcesu. 4. Szczególną uwagę zwraca system potwierdzania kwalifikacji zawodowych absolwentów nauki zawodu. Należy bezwzględnie zachować system czeladniczych egzaminów dla absolwentów nauki zawodu odbywanej u rzemieślników. System ten jest egzaminem zewnętrznym i zachowuje wszelkie jego cechy, posiada też ugruntowaną tradycję, a stosowanie procedur określonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewnia prawidłowość egzaminowania oraz rzetelność i obiektywizm oceny. Jerzy Cackowski 9

2 Informacje BIULETYN DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i remontowych w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Wrocławia I Edycja, to nazwa zadania publicznego, realizowanego przez Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą. Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym Gminy Wrocław. Izba pozyskała dotację w wysokości zł na przeprowadzenie prac remontowych klatki schodowej i elewacji świetlika. Początek realizacji zadania to kwiecień bieżącego roku. Rozpoczęcie prac remontowych związane jest z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów ustawy o Prawie Zamówień Publicznych i jest zaplanowane na koniec sierpnia 2009 r. Termin zakończenia realizacji prac - koniec października br. Więcej informacji na stronie Dorota Olech Podczas walnego zebrania członków Cechu Rzemiosł Różnych nastąpiła zmiana kierownictwa cechu. Dotychczasowego Starszego Cechu, Stanisława Dackę, zastąpił Ryszard Koszelowski. Ryszard Koszelowski piastował w bieżącej kadencji funkcję Podstarszego. Nowy Starszy Cechu w Złotoryi prowadzi zakład naprawy sprzętu AGD. Ustępujący Starszy Cechu pełnił swoją funkcję przez dwie kadencje, był wyróżniającą się osobowością w środowisku złotoryjskiego rzemiosła. Skład zarządu został uzupełniony przez Wandę Brenik, której powierzono funkcję członka zarządu. Wanda Brenik jest mistrzem fryzjerskim i prowadzi w Złotoryi salon fryzjerski. Gratulujemy wybranym i życzymy wielu sukcesów w pracy. Jakub Turański Walne Zgromadzenie odbyło się 5 czerwca 2009 roku. Rozpoczęto minutą ciszy, aby uczcić pamięć Lucjana Kozakowskiego, byłego Starszego Cechu oraz seniorów Cechu - Jacka Brydaka i Stefana Jadowskiego. Na przewodniczącego prezydium Walnego Zgromadzenia został wybrany sekretarz ustępującego Zarządu, Henryk Michalski. Kolejnym punktem obrad było uhonorowanie członków Cechu odznaczeniami i wyróżnieniami. Wręczenia odznaczeń dokonał zaproszony na Zjazd Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, Zbigniew Ładziński. Listy gratulacyjne za wieloletnią działalność otrzymali: Franciszek Wasicki, Adam Antoszewski, Gustaw Kostecki, Henryk Michalski. Tytuł Rzemieślnika Roku 2008 został przyznany Henrykowi Czepułkowskiem, wyróżnienia przyznano również Andrzejowi Wronkowskiemu i Markowi Wojciechowskiemu. Na wniosek Zarządu Cechu przyznano Dolnośląskie Odznaki Rzemiosła odznaczeni to Eugeniusz Boruta, Aleksander Demków i Maciej Sroka. Głównym punktem obrad był wybór nowego zarządu. Przed przystąpieniem do głosowania Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej wyraził słowa uznania dla pracy ustępującego Zarządu i pracowników Cechu. W głosowaniu Starszym Cechu Rzemiosł Budowlanych został wybrany Marian Fornalski, który pełnił obowiązki starszego cechu w ustępującym Zarządzie. Nowy Starszy Cechu jest wieloletnim członkiem Cechu, prowadzi zakład ogólnobudowlany. W skład nowego zarządu zostali wybrani: Artur Kozakowski, Józef Białecki, Henryk Czepułkowski, Eugeniusz Boruta, Jerzy Kleszczyński, Jerzy Wojciechowski. Delegaci dokonali również wyboru Komisji Rewizyjnej (nowy przewodniczący - Kazimierz Socha), oraz Sądu Cechowego (nowy przewodniczący - Marek Wojciechowski). Kierownik Biura Cechu Rzemiosł Budowlanych Danuta Janik 10

3 BIULETYN DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ Informacje Decyzją Kapituły II Kongresu Osób Niepełnosprawnych Diecezji Legnickiej, Dolnośląska Izba Rzemieślnicza została uhonorowana tytułem Przyjaciel Osób Niepełnosprawnych Diecezji Legnickiej Akt nadania tego zaszczytnego tytułu z rąk Ordynariusza Diecezji Legnickiej, Biskupa Stefana Cichego oraz Biskupa Sufragana Marka Mendyka, odebrał Prezes Izby, Zbigniew Ładziński, w czasie uroczystości kończącej II Kongres Osób Niepełnosprawnych w Legnickim Polu w dniu 29 sierpnia b.r. Podobne wyróżnienie otrzymał również Cech Rzemiosł Różnych w Legnicy. Należy zauważyć, że nasi rzemieślnicy piekarze i cukiernicy z całego regionu bardzo praktycznie wsparli organizację Kongresu, ofiarowując ogromne ilości pieczywa na potrzeby uczestników dwudniowego spotkania (szacuje się, że było to ponad chlebów i bułek i wyrobów cukierniczych!). Z taką godną najwyższego szacunku postawą dolnośląskich rzemieślników spotykamy się nie od dziś; od 10 lat okazują oni podobną troskę o potrzeby ciała uczestników pielgrzymki osób Wyróżnienie odbiera Prezes Ładziński i Starszy Cechu w Legnicy Wojciech Butrym niepełnosprawnych do Krzeszowa. Z całego serca dziękujemy w imieniu organizatorów, a przede wszystkim uczestników tegorocznego Kongresu! Zbigniew Blumczyński W czerwcu z Izby odeszła pani Edyta Cieślak, naczelnik Działu Promocji i Współpracy z Zagranicą. W ciągu kilkunastu miesięcy pracy dała się poznać, jako pracownik bardzo kompetentny i ustawicznie podnoszący swoje kwalifikacje. Pani Edyta specjalizowała się w przygotowywaniu projektów finansowanych i współfinansowanych przez Unię Europejską. Od roku mocno zaangażowała się w tworzenie unikalnej na naszym terenie struktury klastra drzewnego, od niedawna autonomicznego podmiotu prawnego. Aktualnie pełni funkcję menedżera klastra. Od stycznia kierowała pracą całego Działu, koordynując działania związane z promocją i współpracą międzynarodową. Pani Edyta rozpoczęła nową przygodę zawodową w Dziale Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Życzymy jej rozwoju i sukcesów! Od połowy sierpnia pracę w Dziale Promocji i Współpracy z Zagranicą podjęła pani Karolina Mróz, studentka V roku Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek Historia Sztuki. Pani Karolina łączy studia z niezwykle różnorodną i wielokierunkową działalnością społeczną - od stowarzyszeń kulturalnych po administrację i zarządzanie międzynarodowymi projektami. Aktualnie pani Karolina jest (między innymi) Wiceprezesem Fundacji Dom Pokoju, realizującej szereg projektów, w tym projekt Ginące Zawody Śródmieścia, opisywany w naszym biuletynie. Pani Mróz systematycznie uczestniczy w różnego rodzaju szkoleniach, kursach i warsztatach, ustawicznie podnosząc swoje kwalifikacje i kompetencje. Liczymy, że twórcza pasja, ogromna inwencja i znaczące już doświadczenie pani Karoliny pozwolą podnieść działalność Działu na nowy, nieznany jeszcze poziom. Zbigniew Blumczyński 11

4 Informacje BIULETYN DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ Główne kierunki działania stanowią uszczegółowienie zadań, jakie zostały określone podczas IX Zjazdu Delegatów w 2006 r. i są przewidziane do realizacji do 2010 r. Plan ten jest modyfikowany przez Zarząd Izby w oparciu o analizę sytuacji gospodarczo społecznej w kraju. Za szczególnie ważne do realizacji uznano działania na rzecz poprawy konkurencyjności MSP, w tym zakładów rzemieślniczych ze szczególnym naciskiem na: wspieranie szkolnictwa zawodowego, poprzez aktywizację promocji kształcenia zawodowego wśród uczniów i rodziców; ścisłą współpracę ze szkołami zawodowymi; dbanie o jakość kształcenia i pomoc pracodawcom zatrudniającym młodocianych pracowników, systematyczne opracowywanie wniosków o dofinansowania ze środków Unii Europejskiej m.in. w celu organizacji większej ilości szkoleń; doradztwa dla przedsiębiorców, dotyczącego pozyskiwania środków UE; pomoc w wyszukiwaniu i sporządzaniu wniosków o dofinansowanie; aplikowanie na rzecz Izby i Cechów, promocję branż i organizowanie giełd kooperacyjnych, nawiązywanie nowych kontaktów oraz utrzymanie i rozwijanie podpisanych umów partnerskich w celu integracji środowiska przedsiębiorców, rozwoju i wzmacniania pozycji rynkowej firm, dostępu do różnych inicjatyw, współpracę z zagranicznymi izbami rzemieślniczymi partnerami - w zakresie wspólnego występowania o środki UE, przede wszystkim w celu finansowania wymiany młodzieży rzemieślniczej oraz pozyskiwanie nowych kontaktów, systematyczną współpracę z przedstawicielami władz rządowych i samorządowych oraz innymi organizacjami samorządu w zakresie poprawy warunków zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, aktywne reprezentowanie środowiska rzemieślniczego w komisjach i gremiach na szczeblu miast i gmin oraz województwa, utrzymywanie systematycznych kontaktów z Posłami i Senatorami RP, informowanie o trudnościach w prowadzeniu działalności gospodarczej, wspólne występowanie Izby i Cechów przy współpracy z ZRP w zakresie dążenia do zmian przepisów dotyczących zakładania i prowadzenia działalności tak, aby jak najszerzej odzwierciedlały one interesy rzemieślników oraz MSP. Wiadomości z terenu Czwartek 23 lipca od rana był upalny i nic nie zapowiadało tego co się miało zdarzyć wieczorem. Około godziny 18 nad Legnicą pojawiły się czarne chmury. W jednym momencie zerwała się wichura i zaczął padać ulewny deszcz. Ponad 30 minut szalejącej nawałnicy spowodowały nieobliczalne straty materialne. Nie ominęły one także rzemieślników zrzeszonych w Legnickim Cech Rzemiosł Różnych. Straty liczyć będziemy jeszcze kilkanaście dni - mówi Jacek Kamola, właściciel firmy KAMPOL. W pierwszej kolejności zabezpieczamy miejsca najbardziej objęte zniszczeniem. Po nawałnicy natychmiast wzięliśmy się do porządkowania całego terenu. Kilkanaście wyrwanych z korzeniami drzew zatarasowało nam wjazd na teren piekarni oraz uszkodziło w 50% ogrodzenie półhektarowej posesji. Jesteśmy największym zakładem produkcji piekarniczo-cukierniczej w Legnicy i ogrom zniszczeń zdestabilizował nam pracę. Przy porywie wiatru miejscami ponad 180km/h okna w naszym zakładzie miejscami wypadały z całymi ramami. Najbardziej ucierpiał dach ponad 30 letniej konstrukcji obiektu. Zerwane w 80% obróbki blacharskie spowodowały, że trwające kilka dni po nawałnicy deszcze dopełniły ogromu zniszczeń. Ucierpiał transport zakładowy (powalone drzewa uszkodziły samochody) oraz wewnątrzzakładowa stacja zasilania (urządzenia pomiarowe całkowicie zniszczone). Takiego nieszczęścia nigdy nie widziałam - dodaje Agnieszka Kamola. Wichura łamała drzewa, a ogromne konary wpadały do naszych firmowych sklepów w mieście przez wybite szyby w oknach. Zniszczone zostały okna, drzwi, chłodnie i reklamy. Byłam przerażona! Woda lejąca się strumieniami z dachów zalała nam biuro i sklepy. Rynny nie nadążały zbierać deszczówki, a zapchane studzienki na ulicach nie odbierały takiej ilości wody. Tak naprawdę, to był dopiero początek tragedii - wtrąca Jacek Kamola. Wkrótce nastała noc, a większość miasta została bez światła. Kłopoty komunikacyjne i wielogodzinne wyłączenie zasilania uniemożliwiły produkcję. Po siedmiu godzinach awarii włączono nam prąd i mogliśmy obejrzeć bezmiar spustoszeń wewnątrz hal produkcyjnych. To był oficjalnie nazwany front szkwałowy, ale dla nas to był prawdziwy ARMAGEDON. JACK 12

5 BIULETYN DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ Wiadomości z terenu Na sesji Rady Miasta Oleśnicy w środę, 29 kwietnia, pojawili się przedstawiciele dolnośląskiego rzemiosła prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu, Zbigniew Ładziński, starszy oleśnickiego cechu, Henryk Kruszelnicki, Dariusz Praczyk podstarszy cechu i Gerard Maczaj drugi podstarszy oraz przedstawiciele zarządu Jakub Kyrcz i Zbigniew Sikora. Rzemieślnicy przybyli do ratusza w swoich uroczystych, tradycyjnych strojach, by podziękować przedstawicielom władz samorządowych za bardzo dobrą atmosferę i otwartość na współpracę z lokalnym środowiskiem rzemieślniczym. Złotym medalem im. Jana Kilińskiego uhonorowany został burmistrz, Jan Bronś, Dolnośląskie Odznaki Rzemiosła otrzymali przewodniczący rady miasta Ryszard Zelinka, starosta Zbigniew Potyrała oraz przewodniczący rady powiatu Marian Horbacz. W imieniu wyróżnionych głos zabrał Jan Bronś, który dziękując za odznaczenia zadeklarował w imieniu władz samorządowych dalszą owocną współpracę z rzemieślnikami regionu. Za oleśnicką prasą: Gazeta Wrocławska, Panorama Oleśnicka. Wyróżnienie dla Burmistrza -Jana Bronsia Odznakę odbiera starosta Zbigniew Potyrała Wręczenie odznaczenia Przewodniczącemu Rady Miasta Ryszardowi Zelince 24 czerwca 2009 r. podczas sesji rady miejskiej w Bolesławcu w Sali Rajców miało miejsce uroczyste wręczenie odznaczeń. Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, Zbigniew Ładziński, przy udziale przedstawicieli Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bolesławcu Starszego Cechu Marzeny Kruk, Podstarszego Cechu Barbary Łaby oraz Podstarzego Cechu Odznaczenie Prezydenta Bolesławca Piotra Romana Edmunda Ostrowskiego, odznaczył Prezydenta Miasta Bolesławiec Piotra Romana Złotym Medalem Im. Jana Kilińskiego. Prezydent Bolesławca jest otwarty na problemy i nieustannie dba o dobre relacje ze środowiskiem rzemieślniczym. Uhonorowana została również Przewodnicząca Rady Miasta Janina Piestrak - Babijczuk, która od lat jest wierna środowisku rzemieślniczemu. Dzięki przychylności Rady Miasta, ale przede Podziękowania dla Janiny Piestrak Babijczuk przewodnicząej rady miasta Bolesłwca wszystkim Prezydenta udało się pozyskać środki na elewację budynku bolesławieckiego Cechu. Budynek, w którym mieści się siedziba zrzeszająca rzemieślników jeszcze nie tak dawno straszyła przechodniów, a obecnie wzbudza podziw i jest jednym z ładniejszych budynków w Bolesławcu. Kierownik Cechu Urszula Róg 13

6 Wiadomości z terenu BIULETYN DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ Dwudziestu ośmiu czeladników i czworo mistrzów z Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Jeleniej Górze przystąpiło w dniu 10 sierpnia 2009 r. do egzaminu z fryzjerstwa, który odbył się w sali Szkoły Tańca TABOR w Jeleniej Górze. Wśród 32 osób, które przystąpiły do egzaminu teoretycznego i praktycznego, są uczniowie z różnych szkół zawodowych w Jeleniej Górze, kształcący się w systemie szkolnym oraz uczniowie z OHP, którzy naukę zawodu kontynuują w systemie pozaszkolnym a praktyczna naukę zawodu odbywają w zakładach rzemieślniczych. Egzamin teoretyczny, to część pisemna i ustna. Uczniowie odpowiadali na pytania z siedmiu zagadnień: maszynoznawstwa, technologii, materiałoznawstwa, rysunku technicznego, prawa pracy, przepisów bhp. W części praktycznej musieli popisać się nie tylko wiedzą, ale i umiejętnościami w wykonywaniu m.in. nakręcania trwałej Egzamin praktyczny ondulacji, wyciskania fal na mokro, nakręcania pierścionków, uczesania fryzury wieczorowej o modnej linii, strzyżenia i modelowania przy pomocy suszarek, bez żeli i innych kosmetyków. Część praktyczna, to prawie 2,5 godziny z nożyczkami i grzebieniem w ręku. Każda wykonana czynność jest osobno oceniana przez członków komisji egzaminacyjnej. Do wykonywania zawodu fryzjera potrzebna jest nie tylko wyuczona wiedza, ale przede wszystkim predyspozycje i praktyczne umiejętności. Po ogłoszeniu wyników egzaminu młodzież tryskała radością, bowiem skrupulatnie policzyła oceny, a było aż 5 ocen bardzo dobrych i 14 dobrych. Pozostała grupa zaliczyła egzamin. Wrażenia z egzaminu fryzjerskiego pozostaną długo w pamięci uczniów. Ewa Kułakowska Dyrektor Biura Cechu Komisja egzaminacyjna W poprzednim numerze naszego biuletynu ukazał się artykuł, w którym przedstawialiśmy nowego członka naszej Izby Cech Kaletników i Rymarzy w Częstochowie. Otrzymany przez redakcję tekst był pierwotnie znacznie dłuższy, jednak za zgodą autorów władz Cechu skrócono go, dopasowując do naszych potrzeb. Na skutek szeregu nieporozumień i końcowego przeoczenia w tekście znalazł się fragment opiniujący negatywnie działania Zarządu Częstochowskiej Izby Rzemiosła w związku z wykluczeniem w roku 2007 Cechu Kaletników i Rymarzy ze struktur Izby w Częstochowie. Nie było i nie jest naszą intencją wywoływanie kontrowersji, czy angażowanie się w polemiki, dotyczące spraw minionych i pozostających w zakresie działania innych Izb Rzemieślniczych. Serdecznie przepraszamy Izbę Częstochowską za nasze niedopatrzenie, licząc, że ten niefortunny incydent nie wpłynie negatywnie na nasze przyszłe relacje. Zbigniew Blumczyński Dyrektor Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, redaktor odpowiedzialny biuletynu Nowiny Rzemieślnicze. 14

7 BIULETYN DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ Wiadomości z terenu Największa dolnośląska impreza promująca chleb i piekarzy, czyli Międzynarodowe Targi Chleba w Jaworze w tym roku przyciągnęła nie tylko tysiące odwiedzających, ale przede wszystkim liczne grono wystawców z kraju i zagranicy. Podczas targów można było spróbować zarówno rodzimych wypieków, jak i pieczywa z Litwy, Łotwy, Ukrainy i Włoch. Targi zainaugurowała konferencja Zdrowe środowisko, zdrowe żywienie, zdrowy człowiek, podczas której mówiono o podstawowych zasadach zdrowego odżywiania z uwzględnieniem roli pieczywa, o roli stresu, braku aktywności ruchowej i złego odżywiania w powstawaniu chorób cywilizacyjnych oraz o walorach żywności ekologicznej. Targi Chleba były także okazją do wręczenia nagród w zakresie rzemiosła piekarniczego. W tym roku wyjątkowym wydarzeniem było przyznanie tytułu Honorowego Piekarza Roku Andrzejowi Szydłowskiemu z Gdańska, który właśnie w Jaworze świętował czterdziestolecie swojej pracy w zawodzie piekarza. Jubilat to nie tylko mistrz w swoim zawodzie, ale również piekarz aktywnie działający na rzecz tego rzemiosła: w minionych latach sprawował funkcję prezesa Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa R. P. oraz przewodniczył Światowej Unii Piekarzy. Do konkursu Piekarz Roku zostało nominowanych czworo kandydatów: Sabina Żołnierczyk, właścicielka piekarni w Bolkowie, Piotr Rama z piekarni Kruszynka w Paszowicach, Eugeniusz Głodowski z Lęborka oraz Andrzej Danek z Nowego Sącza. Kapituła tytułu, składająca się laureatów tego konkursu z lat ubiegłych oraz zarządu Stowarzyszenia MTCH, tytuł Piekarza Roku 2009 przyznała Andrzejowi Dankowi, który kolejny raz kandydował do tego tytułu. Do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Piekarnia zgłoszono 7 piekarni z sześciu okręgowych inspektoratów pracy w Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Lublinie, Olsztynie i Wrocławie. Nagrodę Głównego Inspektora Pracy otrzymała Piekarnia PAWEŁ BEDNARCZYK z Dobrego Miasta (OIP Olsztyn). Wyróżnienia przyznano Spółdzielni Rolniczo Handlowej ROLNIK z Lubawy (OIP Olsztyn) oraz Piekarni SKALSKI z Ostrowca Świętokrzyskiego (OIP Kielce). Nagrody laureatom wręczał Tadeusz Zając, Główny Inspektor Pracy. Komisja oceniająca wyroby zgłoszone do konkursu Produkt Targowy postanowiła przyznać Złotą Bułkę Targową firmie Baker Consulting s.c. z Tarnowskich Gór za pieczywo z niedźwiedzim czosnkiem, Srebrną Bułkę Targową firmie Polmarkus Sp. z o.o. z Pyskowic za chleb lniany wykonany na bazie mieszanki Panefit Lniany, Brązową Bułkę Targową Piekarni KUBIAK Sp. z o.o. w Wrocławia za półbagietkę pietruszkowo czosnkową. Jaworską Bułką Targową wyróżniono również firmę J 4 s.r.o. (Czechy) za tunelowy przelotowy piec piekarski typu PPP, produkty lokalne z miasta Genzano di Roma (Włochy) promowane przez Adama Dobkowskiego z firmy Holstein Invest oraz firmę ASSA - PECTIN Arkadiusza Siemieniuka z Białowieży za promowanie na rynku polskim chleba na liściach tataraku AJERU z Litwy. Po raz pierwszy na MTCH swoją nagrodę przyznały Międzynarodowe Targi Poznańskie. Wyróżnieniem tym została uhonorowana Sabina Żołnierczyk, właścicielka piekarni w Bolkowie. Małgorzata Świderska 15

8 Porady prawne BIULETYN DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ ALeksandra Budniak Minimalne wynagrodzenie Od 1 stycznia 2010 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia wynosić będzie 1317 zł wynika z obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z 14 lipca zamieszczonego w Monitorze Polskim nr 48, poz 709. Zasiłki rodzinne Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 sierpnia 2009r w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się, stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych zmienia wysokość zasiłków rodzinnych. Nowe obowiązujące stawki: 68 zł na dziecko do 5 lat, do 91 zł w wieku między 5 i 18 lat i 98 zł od 16 do 24 lat. Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego do 520 zł miesięcznie. Zmiany zawarte w DzU nr 129, poz Przepisy o chorobach zawodowych Od 3 lipca 2009r. obowiązują nowe przepisy określające wykaz chorób zawodowych, procedury zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz obowiązki dokumentacyjne. Podmioty profesjonalne prowadząc działalność gospodarczą utrzymują kontakty handlowe nie tylko z innymi przedsiębiorcami, ale również z konsumentami. Zawierając umowy w obrocie konsumenckim powinny jednak pamiętać, że istnieją ograniczenia prawne odnoszące się do ich postanowień. Wynikają one z faktu, iż konsument jest stroną słabszą w stosunku do podmiotu profesjonalnego i ma zwykle znikomy wpływ na treść podpisywanej przez siebie umowy. Zagrożenie wystąpienia niedozwolonych postanowień umownych pojawia się przede wszystkim w sytuacji, gdy przedsiębiorca chce zawrzeć z konsumentem umowę na podstawie gotowego wzorca. W takim przypadku to sam przedsiębiorca decyduje o jej kształcie. Zachodzi więc obawa, że może ją sformułować w sposób korzystny dla siebie, lecz niekoniecznie korzystny dla konsumenta. W Kodeksie cywilnym wprowadzono zatem przepisy, które mają służyć ochronie słabszej strony tego stosunku. Należy podkreślić, że tego typu regulację znajdujemy nie tylko w polskim KC (art. 384 i n.), ale również w ustawodawstwie innych krajów Unii Europejskiej, na przykład w niemieckim BGB ( 305 i n.). Pojęcie i treść niedozwolonych postanowień umownych Zgodnie z treścią przepisu art i 3 KC pod pojęciem niedozwolonych postanowień umownych (zwanych również klauzulami abuzywnymi lub klauzulami szarymi) należy rozumieć regulacje, które nie zostały indywidualnie uzgodnione z konsumentem czyli takie postanowienia, na których treść nie miał on rzeczywistego wpływu. Muszą one równocześnie kształtować jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Klauzule abuzywne mogą przybierać bardzo różnorodną treść i formę. W związku z tym w art KC ustawodawca umieścił katalog niedozwolonych postanowień umownych. Zabieg ten miał przede wszystkim na celu ujednolicenie wykładni sądów w tym przedmiocie. 1 W wyniku analizy omawianego przepisu klauzule szare można podzielić na następujące kategorie: postanowienia przyznające przedsiębiorcy uprawnienia do jednostronnego kształtowania praw i obowiązków stron (np. przyznające mu prawo do jednostronnej zmiany umowy albo istotnych cech świadczenia bez ważnej przyczyny), postanowienia ograniczające prawa konsumenta lub zwiększające jego obowiązki, bez zachowania symetrii w stosunku do praw (obowiązków) przedsiębiorcy (np. wyłączające lub istotnie ograniczające uprawnienie konsumenta do potrącenia swojej wierzytelności wobec przedsiębiorcy z jego wierzytelnością wzajemną), postanowienia ograniczające odpowiedzialność przedsiębiorcy (np. wyłączające lub ograniczające jego odpowiedzialność wobec konsumenta za szkodę na osobie albo wyłączające lub istotnie ograniczające jego odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania), postanowienia wyłączające lub ograniczające rzeczywistą wolę konsumenta (np. takie, z którymi nie miał on możliwości zapoznać się przed zawarciem umowy albo takie, których celem jest zmuszenie go do zawarcia z przedsiębiorcą innej umowy lub umowy podobnego rodzaju). Wspólną cechą klauzul abuzywnych jest nierównomierne rozłożenie praw, obowiązków i ryzyka pomiędzy stronami, co w konsekwencji prowadzi do zachwiania równowagi kontraktowej. Niedozwolone postanowienia umowne charakteryzują się tym, że z góry stawiają konsumenta w gorszej (trudniejszej) sytuacji w stosunku do przedsiębiorcy. 2 Kontrola treści niedozwolonych postanowień umownych Należy podkreślić, że katalog zawarty w przepisie art KC nie jest zamknięty. Oznacza to, że za klauzulę abuzywną można uznać również postanowienie, które nie zostało wymienione w jego treści. Musi ono jednak spełniać opisane powyżej wymogi z art i 3 KC. Na zarzut klauzuli niedozwolonej narazi się w związku z tym tylko taka regulacja, 16

Konferencje na temat Wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach w województwie dolnośląskim, które odbyły się od 16 do 22 stycznia 2013 r.

Konferencje na temat Wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach w województwie dolnośląskim, które odbyły się od 16 do 22 stycznia 2013 r. Konferencje na temat Wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach w województwie dolnośląskim, które odbyły się od 16 do 22 stycznia 2013 r. W dniach od 16 do 22 stycznia 2013 r. odbyły się kolejne

Bardziej szczegółowo

Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej,

Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej, Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej, organizowanymi przez Dolnośląską Kurator Oświaty. 16 października

Bardziej szczegółowo

Z inicjatywy Pani Ewy Wandy Wolak - Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, członka Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Pani Beaty

Z inicjatywy Pani Ewy Wandy Wolak - Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, członka Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Pani Beaty Z inicjatywy Pani Ewy Wandy Wolak - Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, członka Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Pani Beaty Pawłowicz Dolnośląskiego Kuratora Oświaty realizowany jest

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. XIV Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla. uczniów z zakładów rzemieślniczych

R E G U L A M I N. XIV Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla. uczniów z zakładów rzemieślniczych R E G U L A M I N XIV Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU 1. Cel Konkursu Popularyzowanie wiedzy

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe w rzemiośle

Kształcenie zawodowe w rzemiośle Konferencja dla doradców zawodowych Uczenie się w formach pozaszkolnych warunkiem elastyczności kształcenia zawodowego Kształcenie zawodowe w rzemiośle Jolanta Kosakowska Związek Rzemiosła Polskiego Warszawa

Bardziej szczegółowo

System egzaminów przeprowadzanych przez Komisje Egzaminacyjne Izb Rzemieślniczych

System egzaminów przeprowadzanych przez Komisje Egzaminacyjne Izb Rzemieślniczych System egzaminów przeprowadzanych przez Komisje Egzaminacyjne Izb Rzemieślniczych Kaków, 27 stycznia 2014 Akty prawne określające powoływanie komisji, warunki dopuszczania do egzaminów oraz sposób przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej 2014 r.

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej 2014 r. Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej 2014 r. W dniu 9 i 11 grudnia 2014 r. odbyły się uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Przykłady dobrych praktyk w edukacji rzemieślniczej

Przykłady dobrych praktyk w edukacji rzemieślniczej Przykłady dobrych praktyk w edukacji rzemieślniczej na przykładzie: Zespołu u Szkół Przemysłu u Spożywczego w Łodzi oraz Zespołu u Szkół Rzemiosła a w Łodzi Prezentacja powstała a na bazie prezentacji

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT. 12 marca 2014r

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT. 12 marca 2014r GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT 12 marca 2014r 12 marca 2014 r. w sali Sejmiku Dolnośląskiego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość podsumowująca etap wojewódzki III edycji konkursu Mam

Bardziej szczegółowo

Walidacja w obszarze rzemiosła jako przykład dobrej praktyki. Związek Rzemiosła Polskiego Warszawa, 29 marca 2011 r.

Walidacja w obszarze rzemiosła jako przykład dobrej praktyki. Związek Rzemiosła Polskiego Warszawa, 29 marca 2011 r. Walidacja w obszarze rzemiosła jako przykład dobrej praktyki Związek Rzemiosła Polskiego Warszawa, 29 marca 2011 r. Egzaminy czeladnicze i mistrzowskie w rzemiośle Walidowany i unowocześniany przez stulecia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Wicepremier Minister Gospodarki Janusz Piechociński Senator RP Stanisław Hodorowicz Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin konkursu w ramach Gali

Bardziej szczegółowo

Termin: 07 luty 2014r. Miejsce: PGE Arena Gdańsk

Termin: 07 luty 2014r. Miejsce: PGE Arena Gdańsk Termin: 07 luty 2014r. Miejsce: PGE Arena Gdańsk Ponad 700 uczniów z 22 szkół średnich wzięło udział w Konkursie Wiedzy o Przedsiębiorczości organizowanym przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im.

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Cele działania Fundacji 5. 1. Fundacja w swojej działalności kieruje się zasadą nihilpriusfide. 2. Celami Fundacji są:

Rozdział II Cele działania Fundacji 5. 1. Fundacja w swojej działalności kieruje się zasadą nihilpriusfide. 2. Celami Fundacji są: Statut Fundacji Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja, ustanowiona przez Krajową Radę Notarialną aktem notarialnym, który sporządzony został przez notariusza Zenona Marmaja dnia 9 lipca 1999 roku,

Bardziej szczegółowo

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej w dniu 28 listopada 2012 r.

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej w dniu 28 listopada 2012 r. Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej w dniu 28 listopada 2012 r. Dzisiejsza uroczystość jest świętem waszych niezwykłych umiejętności i talentu,

Bardziej szczegółowo

O IZBIE STRUKTURA ORGANIZACYJNA RZEMIOSŁA 2014-06-13 PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI RZEMIEŚLNICZYCH

O IZBIE STRUKTURA ORGANIZACYJNA RZEMIOSŁA 2014-06-13 PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI RZEMIEŚLNICZYCH Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu Kształcenie zawodowe w rzemiośle Rzemiosło jako element sektora MŚP 99,8 % potencjału gospodarczego Polski to mśp sektor mśp wytwarza 47 PKB 70 % pracujących

Bardziej szczegółowo

Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Orzeł Dolnośląski.

Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Orzeł Dolnośląski. Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Orzeł Dolnośląski. W dniu 16 grudnia 2014 r. w Domu Kultury AGORA przy ul. Serbskiej we Wrocławiu odbyła się II Finałowa Gala wręczenia Nagrody Dolnośląskiego Kuratora

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA, zwane jest dalej Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie używa pieczęci

Bardziej szczegółowo

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Obchody Dnia Edukacji Narodowej Obchody Dnia Edukacji Narodowej W dniach 13 i 14 października 2014 r. odbyły się uroczystości Dnia Edukacji Narodowej zorganizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty - Panią Beatę Pawłowicz. 13 października

Bardziej szczegółowo

Statut Koła naukowego ENACTUS UE

Statut Koła naukowego ENACTUS UE Statut Koła naukowego ENACTUS UE Rozdział I Postanowienia ogólne Art.1 Koło Naukowe ENACTUS UE (zwane dalej Kołem) jest samorządną organizacją studencką reprezentującą Uniwersytet Ekonomiczny w Programie

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji Uczniów. do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14. Podstawa prawna

Zasady Rekrutacji Uczniów. do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14. Podstawa prawna Zasady Rekrutacji Uczniów do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14 Podstawa prawna Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty ST-KZ.110.1.15.2012.KS z dnia 27 grudnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2014 r. Poz. 232. obwieszczenie prezesa rady ministrów. z dnia 6 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2014 r. Poz. 232. obwieszczenie prezesa rady ministrów. z dnia 6 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2014 r. Poz. 232 obwieszczenie prezesa rady ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

NAUKA ZAWODU W RZEMIOŚLE

NAUKA ZAWODU W RZEMIOŚLE NAUKA ZAWODU W RZEMIOŚLE Struktura organizacyjna rzemiosła Związek Rzemiosła Polskiego Izby Rzemieślnicze Cechy Rzemieślnicze Zakłady Rzemieślnicze Co to jest nauka zawodu? Nauka zawodu trwa 36 miesięcy

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE DUALNE PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

SZKOLENIE DUALNE PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH SZKOLENIE DUALNE PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH 1. DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA System dualny ( inaczej podwójny, przemienny) oparty jest na równoległym kształceniu w szkole zawodowej (wiedza teoretyczna) i kształceniu

Bardziej szczegółowo

Czy mieszkańcy Euroregionu Nisa-Neisse-Nysa są przygotowani na otwarcie rynku gospodarki i pracy?

Czy mieszkańcy Euroregionu Nisa-Neisse-Nysa są przygotowani na otwarcie rynku gospodarki i pracy? 2 EUROREGIONALNA KONFERENCJA 347 DNI DO ZNIESIENIA OGRANICZEŃ SWOBODNEGO WYBORU MIEJSCA PRACY I ZAMIESZKANIA MIĘDZY POLSKĄ I NIEMCAMI Motto: Czy mieszkańcy Euroregionu Nisa-Neisse-Nysa są przygotowani

Bardziej szczegółowo

Dualny system kształcenia zawodowego młodzieży - skuteczną drogą zdobycia zawodu. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Radomsko

Dualny system kształcenia zawodowego młodzieży - skuteczną drogą zdobycia zawodu. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Radomsko Dualny system kształcenia zawodowego młodzieży - skuteczną drogą zdobycia zawodu. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Radomsko Struktura Organizacji Rzemiosła Związek Rzemiosła Polskiego Izby Rzemieślnicze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2015 RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH. w sprawie ustanowienia wyróżnienia imienia doktora Madeja Lisa

ZARZĄDZENIE NR 26/2015 RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH. w sprawie ustanowienia wyróżnienia imienia doktora Madeja Lisa ZARZĄDZENIE NR 26/2015 RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia wyróżnienia imienia doktora Madeja Lisa Na podstawie 9 statutu Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, stanowiącego

Bardziej szczegółowo

Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ

Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ 10 stycznia 2011 - Państwowe Szkoły Budownictwa - Gdańsk ul. Grunwaldzka 238 Patronat: Mieczysław Struk

Bardziej szczegółowo

SKŁAD REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

SKŁAD REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik do Uchwały RST Nr 1/2013 z dnia 22 marca 2013 r. SKŁAD REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 1. Przewodniczący Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ

Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ Plan Wykładu I. Charakterystyka przedsiębiorcy II. Podstawowe zasady obowiązujące w obrocie profesjonalnym:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 14 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 15.12. 2009 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 14 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 15.12. 2009 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 14 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 15.12. 2009 r. R E G U L A M I N przyznawania honorowej odznaki Za szkolenie uczniów w rzemiośle 1 1. Honorową odznaką Za szkolenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Dz.U.96.60.278 2002.12.12 zm. Dz.U.02.197.1663 1 2004.10.15 zm. Dz.U.04.224.2274 1 2005.05.01 zm. Dz.U.05.53.472 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015 1. Skład władz Stowarzyszenia W roku 2015 skład władz Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim RAPORT. Szkolne warunki ramowe w kontekście orientacji zawodowej i kontaktów z praktyką

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim RAPORT. Szkolne warunki ramowe w kontekście orientacji zawodowej i kontaktów z praktyką Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim RAPORT Szkolne warunki ramowe w kontekście orientacji zawodowej i kontaktów z praktyką 1 1. System kształcenia w Polsce System oświaty w Polsce obejmuje

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji. Partnerstwo Dla Wsi. Rozdział I Postanowienia Ogólne

Statut Fundacji. Partnerstwo Dla Wsi. Rozdział I Postanowienia Ogólne Statut Fundacji Partnerstwo Dla Wsi Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. Fundacja pod nazwą Partnerstwo Dla Wsi z siedzibą w Warszawie zwana dalej Fundacją została ustanowiona przez Genowefę Wiśniowską zwanego

Bardziej szczegółowo

MOBILNOŚĆ ZAWODOWA POLSKIEGO RZEMIEŚLNIKA SZANSĄ NA ROZWÓJ

MOBILNOŚĆ ZAWODOWA POLSKIEGO RZEMIEŚLNIKA SZANSĄ NA ROZWÓJ MOBILNOŚĆ ZAWODOWA POLSKIEGO RZEMIEŚLNIKA SZANSĄ NA ROZWÓJ Program Leonardo da Vinci jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme). Realizowany

Bardziej szczegółowo

Związek Rzemiosła Polskiego. Ogólnopolska Komisja Fryzjersko Kosmetyczna. 00-246 Warszawa, ul. Miodowa 14. Tel (22)504 43 97 oswiata@zrp.pl www.zrp.

Związek Rzemiosła Polskiego. Ogólnopolska Komisja Fryzjersko Kosmetyczna. 00-246 Warszawa, ul. Miodowa 14. Tel (22)504 43 97 oswiata@zrp.pl www.zrp. Związek Rzemiosła Polskiego Ogólnopolska Komisja Fryzjersko Kosmetyczna 00-246 Warszawa, ul. Miodowa 14 Tel (22)504 43 97 oswiata@zrp.pl www.zrp.pl REGULAMIN MIĘDZYNARODOWE OTWARTE MISTRZOSTWA FRYZJERSTWA

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku ul. Brzeźnicka 22 97-00 Radomsko, tel. 44 682 23 95 fax. 44 682 23 78 www.drzewniak.

Zespół Szkół drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku ul. Brzeźnicka 22 97-00 Radomsko, tel. 44 682 23 95 fax. 44 682 23 78 www.drzewniak. Zmian w szkolnictwie zawodowym Zespół Szkół drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku ul. Brzeźnicka 22 97-00 Radomsko, tel. 44 682 23 95 fax. 44 682 23 78 www.drzewniak.pl Istotne zmiany w kształceniu

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH

ŚLĄSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Regulamin ŚLĄSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Komitet Organizacyjny Konkursu: Przewodniczący: Iwona Wojsław Członkowie: Danuta Celeda-Kapela Mariusz Gałuszka Mariola Juraszek-Morawska Piotr Maciejewski

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego

Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

ABC PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU. Zgodnie ze statutem Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców do podstawowych zadań Cechu należy między innymi:

ABC PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU. Zgodnie ze statutem Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców do podstawowych zadań Cechu należy między innymi: ABC PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Zgodnie ze statutem Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców do podstawowych zadań Cechu należy między innymi: a) ochrona praw i reprezentowanie interesów swoich członków wobec

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji innych zadań. w roku szkolnym 2014/2015. Sierpień 2015 r.

Informacja o realizacji innych zadań. w roku szkolnym 2014/2015. Sierpień 2015 r. Informacja o realizacji innych zadań w roku szkolnym 2014/2015 Sierpień 2015 r. Awans zawodowy nauczycieli Do Kuratorium Oświaty w Białymstoku w okresie od 01.09.2014 do 30.06.2015 r. wpłynęło 375 wniosków

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 22 lutego 2005 r. Nr 32

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 22 lutego 2005 r. Nr 32 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 lutego 2005 r. Nr 32 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 750 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających

Bardziej szczegółowo

IV WIELKOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH

IV WIELKOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Regulamin IV WIELKOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Komitet Organizacyjny Konkursu: Przewodniczący: Paweł Małecki Członkowie: Irena Czekała Monika Wachowiec Siedziba: Wielkopolski Oddział Krajowej

Bardziej szczegółowo

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2014/2015 planuje się utworzenie następujących klas:

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2014/2015 planuje się utworzenie następujących klas: KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2014/2015 planuje się utworzenie następujących klas: Klasa prawnicza

Bardziej szczegółowo

INICJATYWA POZYTYWISTYCZNA POLSKI PRODUCENT ŻYWNOŚCI R E G U L A M I N

INICJATYWA POZYTYWISTYCZNA POLSKI PRODUCENT ŻYWNOŚCI R E G U L A M I N INICJATYWA POZYTYWISTYCZNA POLSKI PRODUCENT ŻYWNOŚCI R E G U L A M I N I. Założenia Producenci dobrej, cenionej przez klientów i taniej żywności są ciągle niedoceniani, niemal anonimowi. Polskim firmom

Bardziej szczegółowo

Organizatorem VIII Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej była Pani Beata Pawłowicz - Dolnośląski Kurator Oświaty.

Organizatorem VIII Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej była Pani Beata Pawłowicz - Dolnośląski Kurator Oświaty. VIII Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej W dniu 29 kwietnia 2014r. w Klubie 4.Regionalnej Bazy Logistycznej odbył się koncert galowy VIII Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej.

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I USTAWICZNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH ZMIAN

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I USTAWICZNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH ZMIAN KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I USTAWICZNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH ZMIAN 1 Modernizacja kształcenia zawodowego Minister Edukacji Narodowej powołał w czerwcu 2008 r. Zespół opiniodawczo-doradczy do spraw kształcenia

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Kwalifikacje na miarę europejską. Program formalnego potwierdzenia kwalifikacji rzemieślniczych. realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2013/2014 planuje się utworzenie następujących klas: Klasa europejska

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH

ŚLĄSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Regulamin ŚLĄSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Komitet Organizacyjny Konkursu: Przewodniczący: Iwona Wojsław Członkowie: Danuta Celeda-Kapela Mariusz Gałuszka Mariola Juraszek-Morawska Piotr Maciejewski

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 26 września 20 r. Nr 2 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 76 z dnia 23 sierpnia 20 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO DWÓJKA przy Publicznym Gimnazjum nr 2 Sportowym w Tarnowskich Górach

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO DWÓJKA przy Publicznym Gimnazjum nr 2 Sportowym w Tarnowskich Górach STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO DWÓJKA przy Publicznym Gimnazjum nr 2 Sportowym w Tarnowskich Górach 1. Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy Dwójka zwany

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Doradców Europejskich PLinEU. Statut Stowarzyszenia Doradców Europejskich PLinEU. Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia Doradców Europejskich PLinEU. Statut Stowarzyszenia Doradców Europejskich PLinEU. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Doradców Europejskich PLinEU Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Minister Skarbu Państwa Andrzej Czerwiński Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin XI edycji konkursu w ramach Limanowskiej Gali Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Ośrodek Współpracy Europejskiej

STATUT Stowarzyszenia Ośrodek Współpracy Europejskiej STATUT Stowarzyszenia Ośrodek Współpracy Europejskiej I. Postanowienia ogólne Art. 1 Na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach tworzy się stowarzyszenie Ośrodek Współpracy

Bardziej szczegółowo

Związek Rzemiosła Polskiego. Ogólnopolska Komisja Fryzjersko Kosmetyczna. 00-246 Warszawa, ul. Miodowa 14. Tel (22)504 43 97 oswiata@zrp.pl www.zrp.

Związek Rzemiosła Polskiego. Ogólnopolska Komisja Fryzjersko Kosmetyczna. 00-246 Warszawa, ul. Miodowa 14. Tel (22)504 43 97 oswiata@zrp.pl www.zrp. Związek Rzemiosła Polskiego Ogólnopolska Komisja Fryzjersko Kosmetyczna 00-246 Warszawa, ul. Miodowa 14 Tel (22)504 43 97 oswiata@zrp.pl www.zrp.pl REGULAMIN MIĘDZYNARODOWE OTWARTE MISTRZOSTWA FRYZJERSTWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/292/14 RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 22 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/292/14 RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 22 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/292/14 RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Powiatu Dzierżoniowskiego w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania

Bardziej szczegółowo

Opracowane na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.2.2014 z dnia 5 lutego 2014 r.

Opracowane na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.2.2014 z dnia 5 lutego 2014 r. Kryteria rekrutacji obowiązujące w Zespole Szkół Technicznych w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130 w roku szkolnym 2014/2015 w Technikum Nr 12 i Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 10. Opracowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

wyborcze oddziału u Zrzeszenia w 2013 r.

wyborcze oddziału u Zrzeszenia w 2013 r. Jak prawidłowo zorganizować, przeprowadzić i udokumentować zebranie sprawozdawczo-wyborcze wyborcze oddziału u Zrzeszenia w 2013 r. Jak należy y zwołać zebranie walne oddziału? 1. Decyzje o terminie podejmuje

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MOS-T w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii. Przygotowanie projektu i Wniosku o Dofinansowanie Przygotowanie projektu 7 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe W OSTROWI Mazowieckiej

Starostwo Powiatowe W OSTROWI Mazowieckiej Starostwo Powiatowe W OSTROWI Mazowieckiej 07-300 Ostrów Mazowiecka; ul.3 Maja 68; tel. / fax..(29) 645 71 04; e-mail: kryzysowe@powiatostrowmaz.pl ZK.4041.7.2015 ZATWIERDZAM REGULAMIN KONKURSU STRAŻAK

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenia Wesoła54

Statut. Stowarzyszenia Wesoła54 Statut Stowarzyszenia Wesoła54 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie WESOŁA54 zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie Kościelnego prawa

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji w Zespole Szkół w Lubawie na rok szkolny 2010/2011

Zasady rekrutacji w Zespole Szkół w Lubawie na rok szkolny 2010/2011 1 Zasady rekrutacji w Zespole Szkół w Lubawie na rok szkolny 2010/2011 I. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 1 W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach przeprowadza się nabór

Bardziej szczegółowo

Dyplom mistrzowski i świadectwo czeladnicze - kwalifikacje ważne dla rynku pracy i gospodarki

Dyplom mistrzowski i świadectwo czeladnicze - kwalifikacje ważne dla rynku pracy i gospodarki Dyplom mistrzowski i świadectwo czeladnicze - kwalifikacje ważne dla rynku pracy i gospodarki Franciszek Uszko Związek Rzemiosła Polskiego Polska Rama Kwalifikacji zmiana dla edukacji i rynku pracy Bochnia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 1. Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/154/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 roku

UCHWAŁA NR VI/154/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 roku UCHWAŁA NR VI/154/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie powołania Gdańskiej Rady Oświatowej Na podstawie art. 48 i 49 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

ROLA I ZNACZENIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU - ASPEKTY PRAWNE JAN GŁÓWCZEWSKI KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU

ROLA I ZNACZENIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU - ASPEKTY PRAWNE JAN GŁÓWCZEWSKI KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU ROLA I ZNACZENIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU - ASPEKTY PRAWNE JAN GŁÓWCZEWSKI KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU Problematyka podziału praktycznej nauki zawodu Formy: - zajęcia praktyczne - praktyka zawodowa Uczestnicy:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1989 Nr 35 poz. 195 USTAWA. z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych

Dz.U. 1989 Nr 35 poz. 195 USTAWA. z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych Kancelaria Sejmu s. 1/7 Dz.U. 1989 Nr 35 poz. 195 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. z 2009 r. Nr 84, poz. 710, z 2014 r. poz. 1662. z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych Art. 1. Przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2011 INFORMACJA WIODĄCA

BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2011 INFORMACJA WIODĄCA BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2011 INFORMACJA WIODĄCA Zdobywanie pracy, doświadczeń zawodowych oraz nowych kwalifikacji, to w ostatnich latach bardzo trudne zadanie dla absolwentów wszelkiego typu szkół.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA.

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka zwane dalej "Stowarzyszeniem",

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD WSPÓLNY TRAKT W dniu 11 maja 2012 roku o godz. 17 00 w Zespole Szkół w Skaryszewie odbyło się

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD WSPÓLNY TRAKT W dniu 11 maja 2012 roku o godz. 17 00 w Zespole Szkół w Skaryszewie odbyło się PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD WSPÓLNY TRAKT W dniu 11 maja 2012 roku o godz. 17 00 w Zespole Szkół w Skaryszewie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa

Bardziej szczegółowo

Związek Rzemiosła Polskiego. Ogólnopolska Komisja Fryzjersko Kosmetyczna. 00-246 Warszawa, ul. Miodowa 14. Tel (22)504 43 97 oswiata@zrp.pl www.zrp.

Związek Rzemiosła Polskiego. Ogólnopolska Komisja Fryzjersko Kosmetyczna. 00-246 Warszawa, ul. Miodowa 14. Tel (22)504 43 97 oswiata@zrp.pl www.zrp. Związek Rzemiosła Polskiego Ogólnopolska Komisja Fryzjersko Kosmetyczna 00-246 Warszawa, ul. Miodowa 14 Tel (22)504 43 97 oswiata@zrp.pl www.zrp.pl REGULAMIN MIĘDZYNARODOWE OTWARTE MISTRZOSTWA FRYZJERSTWA

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI-ZAKŁAD NARODOWY IMIENIA OSSOLIŃSKICH (tekst jednolity) Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI-ZAKŁAD NARODOWY IMIENIA OSSOLIŃSKICH (tekst jednolity) Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI-ZAKŁAD NARODOWY IMIENIA OSSOLIŃSKICH (tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Zakład Narodowy im. Ossolińskich (Ossolineum) - zwana dalej Zakładem" działa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII / 61 / 2003 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 25 kwietnia 2003r.

Uchwała Nr VII / 61 / 2003 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 25 kwietnia 2003r. Uchwała Nr VII / 61 / 2003 w sprawie : nadania tytułu laureata Złotego Wawrzynu najlepszemu absolwentowi szkoły podstawowej lub gimnazjum w Gminie Nowy Tomyśl. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi,

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi, Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi, Sekcja Szkolnictwa Specjalnego przy Zarządzie Okręgu Łódzkiego ZNP, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Rekomendacje po

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 września 2015 r. Poz. 3750 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU. z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Wrocław, dnia 14 września 2015 r. Poz. 3750 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU. z dnia 31 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 września 2015 r. Poz. 3750 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN V DOLNOŚLĄSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Postanowienia ogólne

REGULAMIN V DOLNOŚLĄSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Postanowienia ogólne REGULAMIN V DOLNOŚLĄSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Komitet Organizacyjny Konkursu: Przewodniczący: Iga Huk, Członkowie: Danuta Bącler SIEDZIBA(Adres Organizatora): Dolnośląski Oddział Krajowej Izby

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe w Polsce w dwa lata po reformie

Kształcenie zawodowe w Polsce w dwa lata po reformie SEKRETARZ STANU W MEN TADEUSZ SŁAWECKI Kształcenie zawodowe w Polsce w dwa lata po reformie Warszawa, 15 września 2014 Kontynuacja wdrażania zmian wprowadzonych we we wrześniu 2012 2012 Klasyfikacja zawodów

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH

ŚLĄSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Regulamin ŚLĄSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Komitet Organizacyjny Konkursu: Przewodniczący: Iwona Wojsław Członkowie: Sławomir Duch Mariusz Gałuszka Mariola Juraszek-Morawska Piotr Maciejewski Jan

Bardziej szczegółowo

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2015/2016 planuje się utworzenie następujących klas:

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2015/2016 planuje się utworzenie następujących klas: KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2015/2016 planuje się utworzenie następujących klas: Klasa prawniczo

Bardziej szczegółowo

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Opolski Związek Tenisowy, w skrócie OZT, zwany dalej Związkiem 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W BARTOSZYCACH NA ROK SZKOLNY 2015 /2016 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów V Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W CZĘSTOCHOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W CZĘSTOCHOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W CZĘSTOCHOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 I. Podstawa prawna Na podstawie 23 pkt. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Dualizm kształcenia zawodowego na przykładzie szkół prowadzonych przez izby rzemiosła Piotr Andrzej Krzyżaniak

Dualizm kształcenia zawodowego na przykładzie szkół prowadzonych przez izby rzemiosła Piotr Andrzej Krzyżaniak Dualizm kształcenia zawodowego na przykładzie szkół prowadzonych przez izby rzemiosła Piotr Andrzej Krzyżaniak Dyrektor Kujawsko Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy DUALNY SYSTEM

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu zwane dalej Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego

Bardziej szczegółowo

X Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej

X Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej X Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej W dniu 28 kwietnia 2016 r. w Klubie 4.Regionalnej Bazy Logistycznej odbyła się Gala Finałowa X Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej,

Bardziej szczegółowo

STATUT. STRZELECKIEGO CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU W STRZELCACH OPOLSKICH, zwanym również dalej jako Centrum lub SCOB, z dnia 31.11.2014r.

STATUT. STRZELECKIEGO CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU W STRZELCACH OPOLSKICH, zwanym również dalej jako Centrum lub SCOB, z dnia 31.11.2014r. STATUT STRZELECKIEGO CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU W STRZELCACH OPOLSKICH, zwanym również dalej jako Centrum lub SCOB, z dnia 31.11.2014r. Tekst jednolity podjęty przez właściciela firmy Marcin Rękawek, będącej

Bardziej szczegółowo

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Obchody Dnia Edukacji Narodowej Obchody Dnia Edukacji Narodowej W dniach 12 oraz 15 i 16 października 2012 r. odbyły się uroczystości Dnia Edukacji Narodowej zorganizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty - Panią Beatę Pawłowicz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NADAWANIA I POZBAWIANIA TYTUŁÓW HONOROWY OBYWATEL MIASTA PABIANIC ZASŁUŻONY DLA MIASTA PABIANIC. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN NADAWANIA I POZBAWIANIA TYTUŁÓW HONOROWY OBYWATEL MIASTA PABIANIC ZASŁUŻONY DLA MIASTA PABIANIC. Rozdział I. Postanowienia ogólne Zał Nr 1 do uchwały Nr XIV/184/07 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 26 września 2007 r. REGULAMIN NADAWANIA I POZBAWIANIA TYTUŁÓW HONOROWY OBYWATEL MIASTA PABIANIC ZASŁUŻONY DLA MIASTA PABIANIC Rozdział

Bardziej szczegółowo