PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI WOLA PASIKOŃSKA W GMINIE KAMPINOS NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI WOLA PASIKOŃSKA W GMINIE KAMPINOS NA LATA 2007 2013"

Transkrypt

1 PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI WOLA PASIKOŃSKA W GMINIE KAMPINOS NA LATA Wola Pasikońska, maj 2007

2 RADA SOŁECKA, RADA GMINY I WÓJT GMINY KAMPINOS PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI WOLA PASIKOŃSKA W GMINIE KAMPINOS NA LATA Załącznik do Uchwały zebrania wiejskiego w Woli Pasikońskiej nr I / 1 / 07 z dnia Załącznik do Uchwały Rady Gminy w Kampinosie nr IX/ 38 /07. z dnia Opracował: Mariusz Malinowski Współpraca Katarzyna Kacperczyk Wola Pasikońska, maj 2007r. 2

3 Spis treści WSTĘP ANALIZA AKTUALNEJ SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ...6 WOLI PASIKOŃSKIEJ...6 ROLNICTWO...7 ZASOBY LUDZKIE, RYNEK PRACY...8 TRANSPORT...8 ŁĄCZNOŚĆ...10 INFRASTRUKTURA KOMUNALNA...10 SEKTOR PRZEDSIĘBIORSTW ANALIZA SWOT MIEJSCOWOŚCI WOLA PASIKOŃSKA...11 MOCNE STRONY:...12 SŁABE STRONY:...12 SZANSE:...12 ZAGROŻENIA: KIERUNKI ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI WOLA PASIKOŃSKA...13 CEL PLANOWANYCH INWESTYCJI...16 PRZEWIDYWANE DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH PLANU ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI WOLA PASIKOŃSKA W LATACH HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ

4 Wstęp Plan rozwoju miejscowości jest jednym z najważniejszych elementów odnowy wsi jej rozwoju oraz poprawy warunków pracy i życia mieszkańców. Sporządzenie i uchwalenie tego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki finansowe w ramach SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Wsi oraz Rozwój Obszarów Wiejskich działanie 2.3 Odnowa Wsi oraz Zachowanie dziedzictwa kulturowego jak również stanowić będzie wytyczne dla władz Gminy Kampinos przy opracowywaniu kierunków rozwoju miejscowości. W skład tego dokumentu wchodzi: - charakterystyka miejscowości, w której będzie realizowany projekt oraz planowane kierunki jej rozwoju - inwentaryzacja zasobów służąca ujęciu stanu rzeczywistego - ocena mocnych i słabych stron miejscowości - opis planowanych przedsięwzięć - szacunkowe koszty planowanych przedsięwzięć - harmonogram planowanych przedsięwzięć Celem działania 2.3 Odnowa Wsi oraz Zachowanie dziedzictwa kulturowego jest podniesienie standardów życia i pracy na wsi, podniesienie atrakcyjności turystycznej, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, zaspokojenie 4

5 potrzeb społecznych i kulturalnych, rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowanie dziedzictwa kulturowego. W ramach działania pomocą finansową zostaną objęte projekty dotyczące np.: 1. realizacji inwestycji w zakresie modernizacji i wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne, rekreacyjne i sportowe 2. odnowy obiektów zabytkowych charakterystycznych dla tradycji budownictwa wiejskiego regionu i ich adaptacji na cele publiczne 3. modernizacji przestrzeni publicznej na wsi 4. publicznej infrastruktury przyczyniającej się do rozwoju funkcji turystycznych wsi oraz działania związane z promocją regionu Istotny element tego działania stanowi pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną, kulturową i przyrodniczą. Inwestycje w infrastrukturę techniczną miejscowości Wola Pasikońska realizowane w oparciu o budżet gminy, środki WFOŚiGW w Warszawie, środki Budżetu Państwa a także środki strukturalne Unii Europejskiej będą mogły być realizowane przy poparciu i współudziale mieszkańców. Przyjęcie projektów zawartych w niniejszym opracowaniu po uzyskaniu poparcia mieszkańców i zatwierdzeniu przez Radę Gminy w Kampinosie będzie stanowiło podstawę do podjęcia nad nimi dalszych prac, oraz otworzy możliwość wprowadzania ich do Wieloletnich Planów Inwestycyjnych Gminy. Umieszczenie projektów zawartych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym otworzy z kolei możliwość ich realizacji. 5

6 Również zgoda i współudział mieszkańców w zatwierdzeniu i realizacji wybranych zadań będzie niezbędnym czynnikiem ich powodzenia. 1. Analiza aktualnej sytuacji społeczno gospodarczej Woli Pasikońskiej Obszarem realizacji Planu Rozwoju Miejscowości Wola Pasikońska jest obszar tej miejscowości, a czas jego realizacji obejmuje lata Miejscowość Wola Pasikońska położona jest w zachodniej części Gminy Kampinos. Od wschodu miejscowość ta graniczy z miejscowością Łazy. Od południa ze Skarbikowem, od południowego zachodu ze Szczytnem, od południowego wschodu ze wsią Pasikonie, z zachodu z miejscowością Strzyżew, Strojec i Rzęszyce, od północy z terenami KPN. 6

7 Obszar zajmowany przez Wolę Pasikońską wynosi 480,0388 ha, z czego grunty orne stanowią 363,2125. Pod względem powierzchni wieś ta jest jedną z większych miejscowości w gminie Kampinos. Struktura wykorzystania gruntów rolniczych w Woli Pasikońskiej prezentuje się następująco: Wyszczególnienie Grunty orne Grupa III A III B IV A IV B V VI VIR Użytki zielone Grupa III IV V VI VIP Nieużytki Inne Razem Powierzchnia w ha 363,2125 4,70 14, , , , ,8378 0,84 55,0763 5,95 18, ,8709 3,17 3,25 13, ,1803 Rolnictwo Zmieniające się uwarunkowania społeczno-gospodarcze sprawiły, że rolnictwo przestało być bazą ekonomiczną zapewniającą wystarczające warunki utrzymania dla mieszkańców i dlatego produkcja rolna pozostaje stale zmniejszającym się sektorem działalności. Również warunki klimatyczne są 7

8 dość specyficzne i nie stanowią dobrych warunków wegetacyjnych (opady roczne poniżej 550 mm, okres wegetacji trwa od 200 do 210 dni w roku, ilość dni mroźnych waha się od 30 do 50 dni, pokrywa śnieżna utrzymuje się przez dni w roku). Zasoby ludzkie, rynek pracy Wieś Wola Pasikońska obecnie zamieszkuje 260 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały. Stanowi to 6,5% ogólnej liczby mieszkańców Gminy Kampinos. Pod względem liczby mieszkańców Wola Pasikońska należy do średniej wielkości miejscowości w Gminie Kampinos. Dla całej Gminy średnia gęstość zaludnienia wynosi 47osób na 1 km2. Wolę Pasikońską zamieszkują głównie rolnicy, emeryci i renciści, osoby pracujące poza rolnictwem oraz duża grupa osób młodych. Głównym źródłem utrzymania mieszkańców poza rolnictwem oraz wszelkiego rodzaju świadczeniami socjalnymi jak renty, emerytury czy zasiłki dla bezrobotnych jest praca w innych sektorach gospodarki. Choć istnieje grupa podmiotów świadczących usługi i prowadzących działalność gospodarczą nadal dużym problemem w miejscowości Wola Pasikońska jest bezrobocie, dotyczące szczególnie ludzi młodych. Brak pracy często zmusza ich do wyjazdu z terenu wsi do dużych miast, w poszukiwaniu zatrudnienia. Transport Przez teren wsi przebiegają zarówno drogi wojewódzkie, powiatowe jak i gminne. Drogą wojewódzką jest droga nr 580 Warszawa - Leszno Kampinos Sochaczew. Odcinek drogi biegnący przez Wolę Pasikońską wynosi 1325 m. Jest to droga o nawierzchni bitumicznej. Wymaga ona natychmiastowego 8

9 remontu nawierzchni, oznakowania i zagospodarowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, przejścia dla pieszych). Drogą powiatową jest droga nr 1607, (odcinek biegnący przez tę miejscowość wynosi 900 m) Komunikację z Warszawą prowadzą: PKS Grodzisk Mazowiecki Sp. z o.o., PKS Żyrardów oraz prywatni przewoźnicy. 9

10 Wykaz dróg przebiegających przez Wolę Pasikońską przedstawiony został w poniższej tabeli: Drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie: Kategoria drogi Nr drogi Długość Szerokość Rodzaj drogi (m) drogi (m) nawierzchni Uwagi Wojew. W MB Droga wojewódzka nawierzchnia bitumiczna Powiatowa MB Nawierzchnia bitumiczna Gminna GR Droga gruntowa Gminna GŻ Żużel piecowy Gminna GR Droga gruntowa Gminna GR Droga gruntowa Gminna GR Droga gruntowa Symbolika rodzaju nawierzchni drogi (Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 28 lutego 2000r. Dz. U. 2001r w sprawie numeracji i ewidencji dróg oraz obiektów mostowych). MB Masa Bitumiczna GR Nawierzchnia gruntowa naturalna ( z gruntu rodzimego) TŁ Nawierzchnia Tłuczniowa Łączność Sieć telekomunikacyjna obsługiwana jest przez TP S.A. Zapotrzebowanie na stacjonarne odbiorniki telefoniczne jest zaspokajane przez Centralę Okręgową w Ożarowie Mazowieckim. Infrastruktura komunalna Sieć wodociągowa przebiegająca przez Wolę Pasikońską ma łączną długość 3 km. Dużym problemem do rozwiązania jest brak kanalizacji. Z powodu wysokiego poziomu wód gruntowych zwłaszcza wiosną i jesienią oraz nieszczelności szamb, ścieki przedostają się do wód gruntowych powodując 10

11 skażenie środowiska. W dokumentach planistycznych istnieje koncepcja budowy oczyszczalni ścieków i skanalizowania całej miejscowości. Sektor przedsiębiorstw Na terenie Woli Pasikońskiej nie ma dużych przedsiębiorstw przemysłowych. Ewidencja działalności gospodarczej zawiera 12 małych i średnich podmiotów gospodarczych. Przeważająca branża działalności gospodarczej to handel i usługi. Sektor przedsiębiorstw w miejscowości Wola Pasikońska reprezentowany jest następujących branżach: budowlane 2 podmioty, transportowo - handlowe 7 podmiotów, gastronomiczne 1 podmiot inne - 2 podmioty. Część mieszkańców czerpie także dochody z pracy najemnej w innych miejscowościach oraz z prac sezonowych. 2.Analiza SWOT miejscowości Wola Pasikońska. Przeprowadzona analiza SWOT ilustruje mocne i słabe strony miejscowości Wola Pasikońska, oraz jej szanse i zagrożenia stwarzane przez otoczenie. Pozwala to na określenie obecnej sytuacji w tej miejscowości oraz przyszłych kierunków jej rozwoju. Skrót SWOT pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: strenghts (mocne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse), threats (zagrożenia). 11

12 Mocne strony: - czyste powietrze; - piękne krajobrazy; - telefonia stacjonarna; - sieć energetyczna; - długie tradycje rolnicze; - bliskość Warszawy; - położenie przy trasie wojewódzkiej; - gęsta sieć dróg gminnych; Słabe strony: - niski poziom technologiczny niektórych gospodarstw; - mała aktywność ekonomiczna mieszkańców; - bezrobocie; - niski poziom wykształcenia; - zły stan techniczny dróg; - zła struktura agrarna gospodarstw; Szanse: - rozwój agroturystyki i turystyki; - czyste powietrze; - rozwój rolnictwa; - dopłaty bezpośrednie dla rolnictwa; - fundusze unijne; - rozwój edukacji; - sąsiedztwo KPN; - rozwój osadnictwa; 12

13 Zagrożenia: - bezrobocie; - ubożenie znacznej części społeczeństwa; - droga wojewódzka, duży ruch pojazdów, hałas; - niestabilność prawa; 3.Kierunki rozwoju miejscowości Wola Pasikońska Miejscowość Wola Pasikońska leży w zachodniej części gminy Kampinos. Mieszkańcy zajmują się rolnictwem lub pracują zawodowo w innych sektorach. Część mieszkańców prowadzi działalność gospodarczą. Szansą dla Woli Pasikońskiej jest możliwość rozwoju na terenie wsi agroturystyki i małego ruchu turystycznego. Wówczas mieszkańcy mogliby czerpać dochody z jego obsługi tworząc bazę noclegową. Możliwość napływu do miejscowości Wola Pasikońska turystów jest dość duża, gdyż wieś ta ma czyste powietrze i piękne krajobrazy i niedalekie położenie od Warszawy (40 km z dogodnym dojazdem), co stwarza bardzo dobre warunki zwłaszcza do rozwoju turystyki weekendowej. Ponadto mieszkańcy stolicy coraz chętniej osiedlają się na terenach, gdzie jest spokój i czyste naturalne środowisko przyrodnicze, należy, więc założyć, że w przyszłości nastąpi proces urbanizacji i rozwoju osadnictwa. Takie kierunki rozwoju miejscowości zakładają również dokumenty planistyczne gminy Kampinos. Walory turystyczne Woli Pasikońskiej to przede wszystkim bliskość Kampinoskiego Parku Narodowego, Żelazowej Woli i Niepokalanowa. Sąsiednie miejscowości takie jak Kampinos i Granica można znaleźć w każdym ogólnopolskim przewodniku turystycznym. W dokumentach planistycznych istnieje koncepcja budowy oczyszczalni ścieków oraz skanalizowania całej miejscowości. Podniesie to walory turystyczne Woli Pasikońskiej jak również zmniejszy zanieczyszczenia 13

14 środowiska powodowane nieszczelnością szamb oraz niekontrolowanym zrzutem ścieków wprost do gleby lub cieków wodnych. Podjęcie inicjatywy i chęć współpracy mieszkańców będzie ważnym i nieodzownym punktem w realizacji tego zadania. 14

15 Uzupełnienie oświetlenia we wsi Wola Pasikońska jest równie ważną inwestycją. Dzięki, której poprawi się bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców. W Woli Pasikońskiej istnieją także wyśmienite tereny z przeznaczeniem na rekreację. Olbrzymie walory tych terenów to sąsiedztwo lasów, więc świeże, czyste powietrze oraz turystyka piesza i rowerowa. Kolejnym walorem terenów przeznaczonych pod rekreację jest dobry dojazd drogami gminnymi, co znacznie ułatwia poruszanie się po miejscowości. Jednym z warunków pobudzania takich kierunków rozwoju jest modernizacja drogi gminnej nr , która łączy drogę wojewódzką nr 580 z drogą powiatową nr Ważną inwestycją dla Gminy Kampinos jest modernizacja drogi (tzw. Strzyżewskiej), oraz budowa wzdłuż niej nitki wodociągowej, która poprawi warunki życia mieszkańców oraz pozwoli otworzyć nowe tereny inwestycyjne. 15

16 Cel planowanych inwestycji. Celem planowanych inwestycji jest przede wszystkim poprawa estetyki oraz stanu bezpieczeństwa w Woli Pasikońskiej. Przyczyni się to do rozwoju kultury w Woli Pasikońskiej, podniesienia standardów życia i przyciągnie nowych mieszkańców. Zadania, które planuje się wykonać to: 1. Modernizacja drogi gminnej nr Zrealizowanie tego celu polepszy dojazd do posesji oraz pól rolników posiadających w tym rejonie swoje grunty, ułatwi poruszanie się mieszkańców, oraz znacznie poprawi układ komunikacyjny gminy. 2. Budowa nitki wodociągowej wzdłuż drogi (tzw. Strzyżewskiej). Ważną inwestycją dla Gminy Kampinos jest budowa wzdłuż nitki wodociągowej wzdłuż drogi gminne nr , która poprawi warunki życia mieszkańców oraz pozwoli otworzyć nowe tereny inwestycyjne. 3. Budowa oczyszczalni ścieków i skanalizowanie całej miejscowosci. Brak kanalizacji stanowi duży problem miejscowości. Skanalizowanie wsi Wola Pasikońska podniesie nie tylko walory turystyczne, poprawi się także standard życia i pracy na wsi i zmniejszą się zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych w bezpośrednim sąsiedztwie zamieszkania. 16

17 4. Modernizacja drogi nr (tzw. Strzyżewskiej). Zrealizowanie tego zadania ułatwi dojazd do posesji mieszkańców i komunikację nie tylko w obrębie miejscowości, ale wpłynie również na poprawę układu komunikacyjnego całej Gminy. 5. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego. Realizacja tej inwestycji poprawi nie tylko bezpieczeństwo mieszkańców wsi, lecz także ułatwi poruszanie się pieszych i rowerzystów oraz poprawi widoczność i zwiększy bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi. 6. Zagospodarowanie obiektu po mleczarni na potrzeby mieszkańców. Realizacja tego celu zaspokoi oczekiwania dzieci i młodzieży oraz podniesie walory kulturalne. Utworzenie kafejki internetowej pozwoli na zwiększenie dostępu mieszkańców do Internetu, co w konsekwencji pozwoli zagospodarować wolny czas dzieci i młodzieży szkolnej oraz przyczyni się do rozwoju intelektualnego mieszkańców. 7. Modernizacja drogi gminnej nr Zrealizowanie tego celu znacznie ułatwi połączenia komunikacyjne, poprawi dojazd do pól rolników posiadających w tym rejonie swoje grunty, oraz spowoduje otworzenie nowych terenów inwestycyjnych. 8. Modernizacja drogi gminnej nr

18 Realizacja tej inwestycji znacznie poprawi jakość życia mieszkańców, sprawi, że społeczeństwo będzie się chętniej osiedlać na tym terenie. Zwiększy się atrakcyjność miejscowości Wola Pasikońska Przewidywane do realizacji przedsięwzięcia w ramach Planu Rozwoju Miejscowości Wola Pasikońska w latach Źródła finansowania planowanych nakładów Lp. Nazwa planowanego działania Określeni e kryterium kolejności realizacji Czas realizacji działania Oczekiwane rezultaty Budżet gminy (%) poprawa stanu bezpieczeństwa - poprawa estetyki miejscowości - poprawa warunków życia i pracy - wzrost atrakcyjności inwestycyjnej 50% 1 Modernizacja drogi gminnej nr Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego 7 Inne środki finansowe Koszt w złotych % Środki Samorządu Woj. Maz. 18

19 Źródła finansowania planowanych nakładów Lp. Nazwa planowanego działania Określeni e kryterium kolejności realizacji Czas realizacji działania Oczekiwane rezultaty Budżet gminy (%) 2 Budowa nitki wodociągowej wzdłuż drogi (tzw. Strzyżewskiej) poprawa warunków życia i pracy - wzrost atrakcyjności inwestycyjnej 20% 3 Budowa oczyszczalni ścieków oraz skanalizowanie całej miejscowości poprawa warunków życia - poprawa estetyki miejscowości - zmniejszenie zanieczyszczeń 50% 4 Modernizacja drogi nr (tzw. Strzyżewskiej) poprawa stanu bezpieczeństwa - poprawa estetyki miejscowości - poprawa warunków życia i pracy - wzrost atrakcyjności inwestycyjnej 50% 5 Uzupełnienie oświetlenia ulicznego. 5 sukcesywnie - poprawa widoczności na drodze - poprawa stanu bezpieczeństwa 100% Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Inne środki finansowe Koszt w złotych 80% Samorządowy Prog. Rozwoju Maz. 50% WFOŚiGW 50% Środki samorządu Woj. Maz W miarę potrzeb 19

20 Źródła finansowania planowanych nakładów Lp. Nazwa planowanego działania Określeni e kryterium kolejności realizacji Czas realizacji działania Oczekiwane rezultaty Budżet gminy (%) Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Inne środki finansowe Koszt w złotych 6 Zagospodarowanie obiektu po mleczarni na potrzeby mieszkańców poprawa warunków życia i pracy 7 Modernizacja drogi gminnej nr poprawa stanu bezpieczeństwa -poprawa estetyki miejscowości Poprawa warunków zycia i pracy 50 % TFOGR Modernizacja drogi gminnej nr poprawa warunków życia i pracy -wzrost atrakcyjności inwestycyjnej 50 % TFOGR % % SPO Odnowa wsi 20

21 Harmonogram realizacji zadań HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ W MIEJSCOWOŚCI WOLA PASIKOŃSKA Lp. 1 Nazwa zadania Koszt Termin wykonania Modernizacja drogi gminnej nr Budowa nitki wodociągowej wzdłuż drogi (tzw. Strzyżewskiej) Budowa oczyszczalni ścieków oraz skanalizowanie całej miejscowosci Modernizacja drogi nr (tzw. Strzyżewskiej) Dobudowa oświetlenia ulicznego. W miarę potrzeb sukcesywnie 6 Zagospodarowanie obiektu po mleczarni na potrzeby mieszkańców Uwagi Po wyrażeniu zgody mieszkańców i przy ich współudziale 21

22 Lp. Nazwa zadania Koszt Termin wykonania 7 Modernizacja drogi gminnej nr Modernizacja drogi gminnej nr Uwagi 22

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KOBIERZYCE

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KOBIERZYCE PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KOBIERZYCE JST Gmina Kobierzyce DATA Listopad 2004 OPRACOWAŁA mgr Jolanta Kryszczuk Kobierzyce 2004 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KOBIERZYCE JST Gmina Kobierzyce DATA Listopad

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NOWE GOŁUSZOWICE NA LATA 2014-2020

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NOWE GOŁUSZOWICE NA LATA 2014-2020 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NOWE GOŁUSZOWICE NA LATA 2014-2020 PRZYGOTOWAŁA: GRUPA ODNOWY WSI NOWE GOŁUSZOWICE Nowe Gołuszowice 2013 Spis treści do strategii rozwoju wsi Nowe Gołuszowice 1.Wstęp. 2.Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2007-2015 Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XIV/ 91 /2007 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 28 września 2007 roku STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2007-2015 Jelcz-Laskowice wrzesień

Bardziej szczegółowo

WSTĘP...3 I RAPORT O STANIE GMINY...5 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY...5. 1.1. Położenie, powierzchnia, dane demograficzne...5

WSTĘP...3 I RAPORT O STANIE GMINY...5 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY...5. 1.1. Położenie, powierzchnia, dane demograficzne...5 STRATEGIA ROZWOJU GMINY ROKIETNICA NA LATA 2007 2015 WSTĘP...3 I RAPORT O STANIE GMINY...5 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY...5 1.1. Położenie, powierzchnia, dane demograficzne...5 1.2. Geologia i rzeźba

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Szanowni Państwo Oddajemy do rąk Państwa Strategię Rozwoju Gminy na lata 2007-2015, przyjętą przez Radę Miasta Wieliczki w dniu 29 listopada 2007 r.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA GMINY CZOSNÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU DO 2020 ROKU. Rada Gminy Czosnów. Wójt Gminy Czosnów. powiat nowodworski. województwo mazowieckie

STRATEGIA GMINY CZOSNÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU DO 2020 ROKU. Rada Gminy Czosnów. Wójt Gminy Czosnów. powiat nowodworski. województwo mazowieckie Rada Gminy Czosnów Wójt Gminy Czosnów Załącznik do uchwały Nr 93/XV/08 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Czosnów do 2020 roku STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy w Gdowie OFERTA INWESTYCYJNA GMINY GDÓW

Urząd Gminy w Gdowie OFERTA INWESTYCYJNA GMINY GDÓW Urząd Gminy w Gdowie ul. Rynek 40, 32 420 Gdów Tel. (12) 251 41 66, 251 42 66, Fax. 251 40-05 mail: urzad@gdow.pl, www.gdow.pl OFERTA INWESTYCYJNA GMINY GDÓW Październik 2013 Urząd Gminy w Gdowie 32-420

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r.

Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r. Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kiełczygłów na lata 2006-2013 Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt 6, ustawy

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNO

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNO KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO ZMIANY REDAKCYJNE, MODYFIKACJE I UZUPEŁNIENIA BĘDĄCE PRZEDMIOTEM WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNO

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS OSTROWĄS 2008 Spis treści Wstęp...3 1. Inwentaryzacja zasobów...4 1.1 Położenie...4 1.2.Ludność...4 1.3 Historia...5 2. Inwentaryzacja zasobów...7 2.1 Zasoby przyrodnicze...7

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 24 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 24 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gródek nad Dunajcem na lata 2008-2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15

Bardziej szczegółowo

WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA...

WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA... STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO GMINY SOSNÓWKA 2007-2015 WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA... 6 2.1. POŁOŻENIE,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020 + STRATEGIA ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020 Urząd Gminy Bestwina ul. Krakowska 111 43-512 Bestwina tel. /032/ 215 77 00 fax. /032/ 215 77 12 www.bestwina.pl info@bestwina.pl IR CONSULTING S.C.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Łódź, 2007 r. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Charakterystyka Gminy

ROZDZIAŁ I Charakterystyka Gminy Strategia Rozwoju GMINY DZIWNÓW wrzesień 2007 GMINY DZIWNÓW ROZDZIAŁ I Charakterystyka Gminy 1.1 WPROWADZENIE I DEFINICJE Niniejsze opracowanie zostało przygotowane na zlecenie Gminy Dziwnów. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW NA LATA 2009-2015

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW NA LATA 2009-2015 Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW NA LATA 2009-2015 Czchów 2009 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r.

Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LUBASZ NA LATA 2008-2015 Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r. Styczeń, 2008 SPIS TREŚCI: Wstęp...3 1. Charakterystyka miejscowości...4

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/649/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2005 roku STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO DO 2020 ROKU WROCŁAW, LISTOPAD 2005 Spis treści WSTĘP...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXVI/245/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2004 r. Lokalny Program Rewitalizacji centrum Zgierza

Załącznik do uchwały Nr XXVI/245/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2004 r. Lokalny Program Rewitalizacji centrum Zgierza Załącznik do uchwały Nr XXVI/245/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2004 r. Lokalny Program Rewitalizacji centrum Zgierza październik 2004 2 I. CELE STRATEGICZNE REWITALIZACJI Istnieje powszechna

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/144/09 Rady Gminy Dorohusk z dnia 24 marca 2009 r. Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Dorohusk.

Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/144/09 Rady Gminy Dorohusk z dnia 24 marca 2009 r. Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Dorohusk. Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/144/09 Rady Gminy Dorohusk z dnia 24 marca 2009 r. Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Dorohusk na lata 2009 2015 Dorohusk, kwiecień 2012 1 SPIS TREŚCI WSTĘP 3 1. OBSZAR I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/509/2014 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 8 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LVII/509/2014 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 8 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR LVII/509/2014 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jasin na lata 2014-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/165/08 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 20 czerwca 2008 r. zmieniony uchwałą Nr XXXIX/399/10 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 24 września 2010r. zmieniony uchwałą NR VII/70/11

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

STRATEGIA OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO 1 Strategia ORSG Powiatu Inowrocławskiego Projekt STRATEGIA OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO Inowrocław, lipiec 2015 r. 2 Strategia ORSG Powiatu Inowrocławskiego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII/194/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2010r.

Uchwała Nr XLIII/194/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2010r. Uchwała Nr LIII/194/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rokietnica Na podstawie art.7 i art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/70/07 z dnia 10 października 2007 roku Gmina Wieprz STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Wieprz 2007 1 Spis treści Gmina Wieprz...1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęta

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Pszów na lata 2011 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Pszów na lata 2011 2020 Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Pszów na lata 2011 2020 Zamawiający Autorzy Opracowanie Data opracowania Gmina Miasto Pszów Mgr inż. Marta Gwiżdż Mgr

Bardziej szczegółowo