PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI WOLA PASIKOŃSKA W GMINIE KAMPINOS NA LATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI WOLA PASIKOŃSKA W GMINIE KAMPINOS NA LATA 2007 2013"

Transkrypt

1 PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI WOLA PASIKOŃSKA W GMINIE KAMPINOS NA LATA Wola Pasikońska, maj 2007

2 RADA SOŁECKA, RADA GMINY I WÓJT GMINY KAMPINOS PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI WOLA PASIKOŃSKA W GMINIE KAMPINOS NA LATA Załącznik do Uchwały zebrania wiejskiego w Woli Pasikońskiej nr I / 1 / 07 z dnia Załącznik do Uchwały Rady Gminy w Kampinosie nr IX/ 38 /07. z dnia Opracował: Mariusz Malinowski Współpraca Katarzyna Kacperczyk Wola Pasikońska, maj 2007r. 2

3 Spis treści WSTĘP ANALIZA AKTUALNEJ SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ...6 WOLI PASIKOŃSKIEJ...6 ROLNICTWO...7 ZASOBY LUDZKIE, RYNEK PRACY...8 TRANSPORT...8 ŁĄCZNOŚĆ...10 INFRASTRUKTURA KOMUNALNA...10 SEKTOR PRZEDSIĘBIORSTW ANALIZA SWOT MIEJSCOWOŚCI WOLA PASIKOŃSKA...11 MOCNE STRONY:...12 SŁABE STRONY:...12 SZANSE:...12 ZAGROŻENIA: KIERUNKI ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI WOLA PASIKOŃSKA...13 CEL PLANOWANYCH INWESTYCJI...16 PRZEWIDYWANE DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH PLANU ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI WOLA PASIKOŃSKA W LATACH HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ

4 Wstęp Plan rozwoju miejscowości jest jednym z najważniejszych elementów odnowy wsi jej rozwoju oraz poprawy warunków pracy i życia mieszkańców. Sporządzenie i uchwalenie tego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki finansowe w ramach SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Wsi oraz Rozwój Obszarów Wiejskich działanie 2.3 Odnowa Wsi oraz Zachowanie dziedzictwa kulturowego jak również stanowić będzie wytyczne dla władz Gminy Kampinos przy opracowywaniu kierunków rozwoju miejscowości. W skład tego dokumentu wchodzi: - charakterystyka miejscowości, w której będzie realizowany projekt oraz planowane kierunki jej rozwoju - inwentaryzacja zasobów służąca ujęciu stanu rzeczywistego - ocena mocnych i słabych stron miejscowości - opis planowanych przedsięwzięć - szacunkowe koszty planowanych przedsięwzięć - harmonogram planowanych przedsięwzięć Celem działania 2.3 Odnowa Wsi oraz Zachowanie dziedzictwa kulturowego jest podniesienie standardów życia i pracy na wsi, podniesienie atrakcyjności turystycznej, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, zaspokojenie 4

5 potrzeb społecznych i kulturalnych, rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowanie dziedzictwa kulturowego. W ramach działania pomocą finansową zostaną objęte projekty dotyczące np.: 1. realizacji inwestycji w zakresie modernizacji i wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne, rekreacyjne i sportowe 2. odnowy obiektów zabytkowych charakterystycznych dla tradycji budownictwa wiejskiego regionu i ich adaptacji na cele publiczne 3. modernizacji przestrzeni publicznej na wsi 4. publicznej infrastruktury przyczyniającej się do rozwoju funkcji turystycznych wsi oraz działania związane z promocją regionu Istotny element tego działania stanowi pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną, kulturową i przyrodniczą. Inwestycje w infrastrukturę techniczną miejscowości Wola Pasikońska realizowane w oparciu o budżet gminy, środki WFOŚiGW w Warszawie, środki Budżetu Państwa a także środki strukturalne Unii Europejskiej będą mogły być realizowane przy poparciu i współudziale mieszkańców. Przyjęcie projektów zawartych w niniejszym opracowaniu po uzyskaniu poparcia mieszkańców i zatwierdzeniu przez Radę Gminy w Kampinosie będzie stanowiło podstawę do podjęcia nad nimi dalszych prac, oraz otworzy możliwość wprowadzania ich do Wieloletnich Planów Inwestycyjnych Gminy. Umieszczenie projektów zawartych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym otworzy z kolei możliwość ich realizacji. 5

6 Również zgoda i współudział mieszkańców w zatwierdzeniu i realizacji wybranych zadań będzie niezbędnym czynnikiem ich powodzenia. 1. Analiza aktualnej sytuacji społeczno gospodarczej Woli Pasikońskiej Obszarem realizacji Planu Rozwoju Miejscowości Wola Pasikońska jest obszar tej miejscowości, a czas jego realizacji obejmuje lata Miejscowość Wola Pasikońska położona jest w zachodniej części Gminy Kampinos. Od wschodu miejscowość ta graniczy z miejscowością Łazy. Od południa ze Skarbikowem, od południowego zachodu ze Szczytnem, od południowego wschodu ze wsią Pasikonie, z zachodu z miejscowością Strzyżew, Strojec i Rzęszyce, od północy z terenami KPN. 6

7 Obszar zajmowany przez Wolę Pasikońską wynosi 480,0388 ha, z czego grunty orne stanowią 363,2125. Pod względem powierzchni wieś ta jest jedną z większych miejscowości w gminie Kampinos. Struktura wykorzystania gruntów rolniczych w Woli Pasikońskiej prezentuje się następująco: Wyszczególnienie Grunty orne Grupa III A III B IV A IV B V VI VIR Użytki zielone Grupa III IV V VI VIP Nieużytki Inne Razem Powierzchnia w ha 363,2125 4,70 14, , , , ,8378 0,84 55,0763 5,95 18, ,8709 3,17 3,25 13, ,1803 Rolnictwo Zmieniające się uwarunkowania społeczno-gospodarcze sprawiły, że rolnictwo przestało być bazą ekonomiczną zapewniającą wystarczające warunki utrzymania dla mieszkańców i dlatego produkcja rolna pozostaje stale zmniejszającym się sektorem działalności. Również warunki klimatyczne są 7

8 dość specyficzne i nie stanowią dobrych warunków wegetacyjnych (opady roczne poniżej 550 mm, okres wegetacji trwa od 200 do 210 dni w roku, ilość dni mroźnych waha się od 30 do 50 dni, pokrywa śnieżna utrzymuje się przez dni w roku). Zasoby ludzkie, rynek pracy Wieś Wola Pasikońska obecnie zamieszkuje 260 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały. Stanowi to 6,5% ogólnej liczby mieszkańców Gminy Kampinos. Pod względem liczby mieszkańców Wola Pasikońska należy do średniej wielkości miejscowości w Gminie Kampinos. Dla całej Gminy średnia gęstość zaludnienia wynosi 47osób na 1 km2. Wolę Pasikońską zamieszkują głównie rolnicy, emeryci i renciści, osoby pracujące poza rolnictwem oraz duża grupa osób młodych. Głównym źródłem utrzymania mieszkańców poza rolnictwem oraz wszelkiego rodzaju świadczeniami socjalnymi jak renty, emerytury czy zasiłki dla bezrobotnych jest praca w innych sektorach gospodarki. Choć istnieje grupa podmiotów świadczących usługi i prowadzących działalność gospodarczą nadal dużym problemem w miejscowości Wola Pasikońska jest bezrobocie, dotyczące szczególnie ludzi młodych. Brak pracy często zmusza ich do wyjazdu z terenu wsi do dużych miast, w poszukiwaniu zatrudnienia. Transport Przez teren wsi przebiegają zarówno drogi wojewódzkie, powiatowe jak i gminne. Drogą wojewódzką jest droga nr 580 Warszawa - Leszno Kampinos Sochaczew. Odcinek drogi biegnący przez Wolę Pasikońską wynosi 1325 m. Jest to droga o nawierzchni bitumicznej. Wymaga ona natychmiastowego 8

9 remontu nawierzchni, oznakowania i zagospodarowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, przejścia dla pieszych). Drogą powiatową jest droga nr 1607, (odcinek biegnący przez tę miejscowość wynosi 900 m) Komunikację z Warszawą prowadzą: PKS Grodzisk Mazowiecki Sp. z o.o., PKS Żyrardów oraz prywatni przewoźnicy. 9

10 Wykaz dróg przebiegających przez Wolę Pasikońską przedstawiony został w poniższej tabeli: Drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie: Kategoria drogi Nr drogi Długość Szerokość Rodzaj drogi (m) drogi (m) nawierzchni Uwagi Wojew. W MB Droga wojewódzka nawierzchnia bitumiczna Powiatowa MB Nawierzchnia bitumiczna Gminna GR Droga gruntowa Gminna GŻ Żużel piecowy Gminna GR Droga gruntowa Gminna GR Droga gruntowa Gminna GR Droga gruntowa Symbolika rodzaju nawierzchni drogi (Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 28 lutego 2000r. Dz. U. 2001r w sprawie numeracji i ewidencji dróg oraz obiektów mostowych). MB Masa Bitumiczna GR Nawierzchnia gruntowa naturalna ( z gruntu rodzimego) TŁ Nawierzchnia Tłuczniowa Łączność Sieć telekomunikacyjna obsługiwana jest przez TP S.A. Zapotrzebowanie na stacjonarne odbiorniki telefoniczne jest zaspokajane przez Centralę Okręgową w Ożarowie Mazowieckim. Infrastruktura komunalna Sieć wodociągowa przebiegająca przez Wolę Pasikońską ma łączną długość 3 km. Dużym problemem do rozwiązania jest brak kanalizacji. Z powodu wysokiego poziomu wód gruntowych zwłaszcza wiosną i jesienią oraz nieszczelności szamb, ścieki przedostają się do wód gruntowych powodując 10

11 skażenie środowiska. W dokumentach planistycznych istnieje koncepcja budowy oczyszczalni ścieków i skanalizowania całej miejscowości. Sektor przedsiębiorstw Na terenie Woli Pasikońskiej nie ma dużych przedsiębiorstw przemysłowych. Ewidencja działalności gospodarczej zawiera 12 małych i średnich podmiotów gospodarczych. Przeważająca branża działalności gospodarczej to handel i usługi. Sektor przedsiębiorstw w miejscowości Wola Pasikońska reprezentowany jest następujących branżach: budowlane 2 podmioty, transportowo - handlowe 7 podmiotów, gastronomiczne 1 podmiot inne - 2 podmioty. Część mieszkańców czerpie także dochody z pracy najemnej w innych miejscowościach oraz z prac sezonowych. 2.Analiza SWOT miejscowości Wola Pasikońska. Przeprowadzona analiza SWOT ilustruje mocne i słabe strony miejscowości Wola Pasikońska, oraz jej szanse i zagrożenia stwarzane przez otoczenie. Pozwala to na określenie obecnej sytuacji w tej miejscowości oraz przyszłych kierunków jej rozwoju. Skrót SWOT pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: strenghts (mocne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse), threats (zagrożenia). 11

12 Mocne strony: - czyste powietrze; - piękne krajobrazy; - telefonia stacjonarna; - sieć energetyczna; - długie tradycje rolnicze; - bliskość Warszawy; - położenie przy trasie wojewódzkiej; - gęsta sieć dróg gminnych; Słabe strony: - niski poziom technologiczny niektórych gospodarstw; - mała aktywność ekonomiczna mieszkańców; - bezrobocie; - niski poziom wykształcenia; - zły stan techniczny dróg; - zła struktura agrarna gospodarstw; Szanse: - rozwój agroturystyki i turystyki; - czyste powietrze; - rozwój rolnictwa; - dopłaty bezpośrednie dla rolnictwa; - fundusze unijne; - rozwój edukacji; - sąsiedztwo KPN; - rozwój osadnictwa; 12

13 Zagrożenia: - bezrobocie; - ubożenie znacznej części społeczeństwa; - droga wojewódzka, duży ruch pojazdów, hałas; - niestabilność prawa; 3.Kierunki rozwoju miejscowości Wola Pasikońska Miejscowość Wola Pasikońska leży w zachodniej części gminy Kampinos. Mieszkańcy zajmują się rolnictwem lub pracują zawodowo w innych sektorach. Część mieszkańców prowadzi działalność gospodarczą. Szansą dla Woli Pasikońskiej jest możliwość rozwoju na terenie wsi agroturystyki i małego ruchu turystycznego. Wówczas mieszkańcy mogliby czerpać dochody z jego obsługi tworząc bazę noclegową. Możliwość napływu do miejscowości Wola Pasikońska turystów jest dość duża, gdyż wieś ta ma czyste powietrze i piękne krajobrazy i niedalekie położenie od Warszawy (40 km z dogodnym dojazdem), co stwarza bardzo dobre warunki zwłaszcza do rozwoju turystyki weekendowej. Ponadto mieszkańcy stolicy coraz chętniej osiedlają się na terenach, gdzie jest spokój i czyste naturalne środowisko przyrodnicze, należy, więc założyć, że w przyszłości nastąpi proces urbanizacji i rozwoju osadnictwa. Takie kierunki rozwoju miejscowości zakładają również dokumenty planistyczne gminy Kampinos. Walory turystyczne Woli Pasikońskiej to przede wszystkim bliskość Kampinoskiego Parku Narodowego, Żelazowej Woli i Niepokalanowa. Sąsiednie miejscowości takie jak Kampinos i Granica można znaleźć w każdym ogólnopolskim przewodniku turystycznym. W dokumentach planistycznych istnieje koncepcja budowy oczyszczalni ścieków oraz skanalizowania całej miejscowości. Podniesie to walory turystyczne Woli Pasikońskiej jak również zmniejszy zanieczyszczenia 13

14 środowiska powodowane nieszczelnością szamb oraz niekontrolowanym zrzutem ścieków wprost do gleby lub cieków wodnych. Podjęcie inicjatywy i chęć współpracy mieszkańców będzie ważnym i nieodzownym punktem w realizacji tego zadania. 14

15 Uzupełnienie oświetlenia we wsi Wola Pasikońska jest równie ważną inwestycją. Dzięki, której poprawi się bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców. W Woli Pasikońskiej istnieją także wyśmienite tereny z przeznaczeniem na rekreację. Olbrzymie walory tych terenów to sąsiedztwo lasów, więc świeże, czyste powietrze oraz turystyka piesza i rowerowa. Kolejnym walorem terenów przeznaczonych pod rekreację jest dobry dojazd drogami gminnymi, co znacznie ułatwia poruszanie się po miejscowości. Jednym z warunków pobudzania takich kierunków rozwoju jest modernizacja drogi gminnej nr , która łączy drogę wojewódzką nr 580 z drogą powiatową nr Ważną inwestycją dla Gminy Kampinos jest modernizacja drogi (tzw. Strzyżewskiej), oraz budowa wzdłuż niej nitki wodociągowej, która poprawi warunki życia mieszkańców oraz pozwoli otworzyć nowe tereny inwestycyjne. 15

16 Cel planowanych inwestycji. Celem planowanych inwestycji jest przede wszystkim poprawa estetyki oraz stanu bezpieczeństwa w Woli Pasikońskiej. Przyczyni się to do rozwoju kultury w Woli Pasikońskiej, podniesienia standardów życia i przyciągnie nowych mieszkańców. Zadania, które planuje się wykonać to: 1. Modernizacja drogi gminnej nr Zrealizowanie tego celu polepszy dojazd do posesji oraz pól rolników posiadających w tym rejonie swoje grunty, ułatwi poruszanie się mieszkańców, oraz znacznie poprawi układ komunikacyjny gminy. 2. Budowa nitki wodociągowej wzdłuż drogi (tzw. Strzyżewskiej). Ważną inwestycją dla Gminy Kampinos jest budowa wzdłuż nitki wodociągowej wzdłuż drogi gminne nr , która poprawi warunki życia mieszkańców oraz pozwoli otworzyć nowe tereny inwestycyjne. 3. Budowa oczyszczalni ścieków i skanalizowanie całej miejscowosci. Brak kanalizacji stanowi duży problem miejscowości. Skanalizowanie wsi Wola Pasikońska podniesie nie tylko walory turystyczne, poprawi się także standard życia i pracy na wsi i zmniejszą się zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych w bezpośrednim sąsiedztwie zamieszkania. 16

17 4. Modernizacja drogi nr (tzw. Strzyżewskiej). Zrealizowanie tego zadania ułatwi dojazd do posesji mieszkańców i komunikację nie tylko w obrębie miejscowości, ale wpłynie również na poprawę układu komunikacyjnego całej Gminy. 5. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego. Realizacja tej inwestycji poprawi nie tylko bezpieczeństwo mieszkańców wsi, lecz także ułatwi poruszanie się pieszych i rowerzystów oraz poprawi widoczność i zwiększy bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi. 6. Zagospodarowanie obiektu po mleczarni na potrzeby mieszkańców. Realizacja tego celu zaspokoi oczekiwania dzieci i młodzieży oraz podniesie walory kulturalne. Utworzenie kafejki internetowej pozwoli na zwiększenie dostępu mieszkańców do Internetu, co w konsekwencji pozwoli zagospodarować wolny czas dzieci i młodzieży szkolnej oraz przyczyni się do rozwoju intelektualnego mieszkańców. 7. Modernizacja drogi gminnej nr Zrealizowanie tego celu znacznie ułatwi połączenia komunikacyjne, poprawi dojazd do pól rolników posiadających w tym rejonie swoje grunty, oraz spowoduje otworzenie nowych terenów inwestycyjnych. 8. Modernizacja drogi gminnej nr

18 Realizacja tej inwestycji znacznie poprawi jakość życia mieszkańców, sprawi, że społeczeństwo będzie się chętniej osiedlać na tym terenie. Zwiększy się atrakcyjność miejscowości Wola Pasikońska Przewidywane do realizacji przedsięwzięcia w ramach Planu Rozwoju Miejscowości Wola Pasikońska w latach Źródła finansowania planowanych nakładów Lp. Nazwa planowanego działania Określeni e kryterium kolejności realizacji Czas realizacji działania Oczekiwane rezultaty Budżet gminy (%) poprawa stanu bezpieczeństwa - poprawa estetyki miejscowości - poprawa warunków życia i pracy - wzrost atrakcyjności inwestycyjnej 50% 1 Modernizacja drogi gminnej nr Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego 7 Inne środki finansowe Koszt w złotych % Środki Samorządu Woj. Maz. 18

19 Źródła finansowania planowanych nakładów Lp. Nazwa planowanego działania Określeni e kryterium kolejności realizacji Czas realizacji działania Oczekiwane rezultaty Budżet gminy (%) 2 Budowa nitki wodociągowej wzdłuż drogi (tzw. Strzyżewskiej) poprawa warunków życia i pracy - wzrost atrakcyjności inwestycyjnej 20% 3 Budowa oczyszczalni ścieków oraz skanalizowanie całej miejscowości poprawa warunków życia - poprawa estetyki miejscowości - zmniejszenie zanieczyszczeń 50% 4 Modernizacja drogi nr (tzw. Strzyżewskiej) poprawa stanu bezpieczeństwa - poprawa estetyki miejscowości - poprawa warunków życia i pracy - wzrost atrakcyjności inwestycyjnej 50% 5 Uzupełnienie oświetlenia ulicznego. 5 sukcesywnie - poprawa widoczności na drodze - poprawa stanu bezpieczeństwa 100% Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Inne środki finansowe Koszt w złotych 80% Samorządowy Prog. Rozwoju Maz. 50% WFOŚiGW 50% Środki samorządu Woj. Maz W miarę potrzeb 19

20 Źródła finansowania planowanych nakładów Lp. Nazwa planowanego działania Określeni e kryterium kolejności realizacji Czas realizacji działania Oczekiwane rezultaty Budżet gminy (%) Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Inne środki finansowe Koszt w złotych 6 Zagospodarowanie obiektu po mleczarni na potrzeby mieszkańców poprawa warunków życia i pracy 7 Modernizacja drogi gminnej nr poprawa stanu bezpieczeństwa -poprawa estetyki miejscowości Poprawa warunków zycia i pracy 50 % TFOGR Modernizacja drogi gminnej nr poprawa warunków życia i pracy -wzrost atrakcyjności inwestycyjnej 50 % TFOGR % % SPO Odnowa wsi 20

21 Harmonogram realizacji zadań HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ W MIEJSCOWOŚCI WOLA PASIKOŃSKA Lp. 1 Nazwa zadania Koszt Termin wykonania Modernizacja drogi gminnej nr Budowa nitki wodociągowej wzdłuż drogi (tzw. Strzyżewskiej) Budowa oczyszczalni ścieków oraz skanalizowanie całej miejscowosci Modernizacja drogi nr (tzw. Strzyżewskiej) Dobudowa oświetlenia ulicznego. W miarę potrzeb sukcesywnie 6 Zagospodarowanie obiektu po mleczarni na potrzeby mieszkańców Uwagi Po wyrażeniu zgody mieszkańców i przy ich współudziale 21

22 Lp. Nazwa zadania Koszt Termin wykonania 7 Modernizacja drogi gminnej nr Modernizacja drogi gminnej nr Uwagi 22

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ŁAZY W GMINIE KAMPINOS NA LATA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ŁAZY W GMINIE KAMPINOS NA LATA PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ŁAZY W GMINIE KAMPINOS NA LATA 2010 2017 Łazy, marzec 2010 RADA SOŁECKA, RADA GMINY I WÓJT GMINY KAMPINOS PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ŁAZY W GMINIE KAMPINOS NA LATA 2010 2017 Załącznik

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GNATOWICE STARE W GMINIE KAMPINOS NA LATA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GNATOWICE STARE W GMINIE KAMPINOS NA LATA PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GNATOWICE STARE W GMINIE KAMPINOS NA LATA 2010 2017 Gnatowice Stare, marzec 2010 2 Gmina Kampinos. Plan Odnowy Miejscowości Gnatowice Stare w Gminie Kampinos na lata 2010 2017

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI STARE GNATOWICE W GMINIE KAMPINOS NA LATA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI STARE GNATOWICE W GMINIE KAMPINOS NA LATA PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI STARE GNATOWICE W GMINIE KAMPINOS NA LATA 2010 2022 Stare Gnatowice, styczeń 2016 RADA SOŁECKA, RADA GMINY I WÓJT GMINY KAMPINOS PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI STARE GNATOWICE W GMINIE

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /454/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości RADWAN GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Radwan, październik

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KAMPINOS W GMINIE KAMPINOS NA LATA 2010 2022

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KAMPINOS W GMINIE KAMPINOS NA LATA 2010 2022 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KAMPINOS W GMINIE KAMPINOS NA LATA 2010 2022 Kampinos, styczeń 2016 RADA SOŁECKA, RADA GMINY I WÓJT GMINY KAMPINOS PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KAMPINOS W GMINIE KAMPINOS NA LATA 2010

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/33/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wakarowo na lata

Uchwała Nr III/33/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wakarowo na lata Uchwała Nr III/33/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wakarowo na lata 2010 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KAMPINOS W GMINIE KAMPINOS NA LATA 2009 2016

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KAMPINOS W GMINIE KAMPINOS NA LATA 2009 2016 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KAMPINOS W GMINIE KAMPINOS NA LATA 2009 2016 Kampinos, luty 2009 RADA SOŁECKA, RADA GMINY I WÓJT GMINY KAMPINOS PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KAMPINOS W GMINIE KAMPINOS NA LATA 2009

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Grabno 2008 rok RYS HISTORYCZNY Grabno towieś sołecka, obejmująca miejscowość Zimowiska, połoŝona na płaskiej morenie

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju miejscowości

Plan rozwoju miejscowości Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXXIV/257/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. z dnia 16 lipca 2009r. Plan rozwoju miejscowości KOMIERÓWKO Plan Odnowy Miejscowości Komierówko to dokument, który określa strategię

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata Konsultacje społeczne

ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata Konsultacje społeczne ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata 2015-2022 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo! W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GNATOWICE STARE W GMINIE KAMPINOS NA LATA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GNATOWICE STARE W GMINIE KAMPINOS NA LATA 1 Gmina Kampinos. Plan Odnowy Miejscowości Gnatowice Stare w Gminie Kampinos na lata 2009 2016 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GNATOWICE STARE W GMINIE KAMPINOS NA LATA 2009 2016 Gnatowice Stare, luty 2009 1

Bardziej szczegółowo

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie S t r o n a 1 ANKIETA Dotycząca konsultacji prowadzonych w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Nowa Słupia na Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa 3. Analiza SWOT Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Silne strony - Położenie w Rudawskim Parku Krajobrazowym bogata flora i fauna, walory krajobrazowo przyrodnicze - Położenie wsi - baza wypadowa

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r. W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030 zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny stanu oraz potencjału Gminy Cedry Wielkie. Dla uzyskania

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne Szanowni Państwo! W związku rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025, zwracamy się do Państwa

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI.173.2013 RADY GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Zimnik na lata 2009-2016 Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr X/53/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 21 marca 2011 r.

UCHWAŁA Nr X/53/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 21 marca 2011 r. UCHWAŁA Nr X/53/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 21 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XLI/447/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina na lata

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina na lata UCHWAŁA NR XLI/295/10 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ /2016 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU Z DNIA MARCA 2016 R.

UCHWAŁA NR XVIII/ /2016 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU Z DNIA MARCA 2016 R. UCHWAŁA NR XVIII/ /2016 PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU Z DNIA MARCA 2016 R. zmieniająca: uchwałę nr XIV/73/2011 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości NIWKI

Plan Odnowy Miejscowości NIWKI Plan Odnowy Miejscowości NIWKI na lata 008 015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: 138 ha Województwo: OPOLSKIE Powiat: NAMYSŁOWSKI Gmina: NAMYSŁÓW Odległość od Namysłowa: ok. 1km..

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/108/2008 z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jaworów

Uchwała Nr XV/108/2008 z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jaworów Uchwała Nr XV/108/2008 z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jaworów Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Miejscowości Kłopot. Gmina Inowrocław Plan Rozwoju Miejscowości Kłopot

Plan Rozwoju Miejscowości Kłopot. Gmina Inowrocław  Plan Rozwoju Miejscowości Kłopot Gmina Inowrocław www.inowroclaw.ug.pl Plan Rozwoju Miejscowości Kłopot Kłopot, 2005 1 Spis treści I. Opis stanu istniejącego i opis kierunków rozwoju 3 1. Charakterystyka wsi 3 2. Zasoby miejscowości Kłopot

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

Wypełnione ankiety należy dostarczyć do ww. kancelarii Urzędu do dnia 15 września br.

Wypełnione ankiety należy dostarczyć do ww. kancelarii Urzędu do dnia 15 września br. Szanowni Państwo, w związku z prowadzonymi pracami nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2013-2020, zachęcamy Państwa do wypełnienia niniejszej ankiety. Opracowywany dokument

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Babimost na lata Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Babimost na lata Konsultacje społeczne 1 ANKIETA Strategia Rozwoju Gminy Babimost na lata 2016-2025 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Babimost na lata 2016-2025, zwracamy

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Biuro Urbanistyczne arch. Maria Czerniak

Biuro Urbanistyczne arch. Maria Czerniak Wójt Gminy Gronowo Elbląskie STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZEMU SŁUŻY STUDIUM? jest wyrazem poglądów ipostanowień związanych z rozwojem gminy, w tym poglądów władz

Bardziej szczegółowo

Miejsce zamieszkania...

Miejsce zamieszkania... Szanowni Państwo W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Subkowy na lata 2015 2020 z prognozą do roku 2025, zwracamy się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Ankieta

Bardziej szczegółowo

Pytanie 3 Czy wie Pan/Pani czym zajmuje się Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła?

Pytanie 3 Czy wie Pan/Pani czym zajmuje się Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła? WYNIKI ANKIETY Ankietę przeprowadzono w dniach 15 28 lutego 2015 r. W badaniu brało udział 139 respondentów z gmin: Babimost, Kargowa, Trzciel, Siedlec, Zbąszynek, Zbąszyń. Pytanie 1 Czy słyszał(a) Pan/Pani

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 166/XVIII/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 07 MAJA 2012 ROKU

UCHWAŁA NR 166/XVIII/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 07 MAJA 2012 ROKU UCHWAŁA NR 166/XVIII/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 07 MAJA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Biskupie na lata 2010-2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne 1 ANKIETA Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania na terenie powiatu świeckiego

Lokalna Grupa Działania na terenie powiatu świeckiego Lokalna Grupa Działania na terenie powiatu świeckiego Koordynatorem działań zmierzających do utworzenia LGD na terenie powiatu świeckiego jest Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata

ANKIETA. do Strategii Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata ANKIETA do Strategii Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata 2016-2022 zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej Gminy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT. Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów

Analiza SWOT. Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów Ewelina Szantyka Cel strategiczny: Osiągnięcie trwałego rozwoju społecznego i gospodarczego, przy utrzymaniu uzdrowiskowego charakteru Nałęczowa, poprzez wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe.

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. CELE OGÓLNE, SZCZEGÓŁOWE I PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. PRZEDSIĘ- WZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA (2004-2015) Łaziska 2004 Autorzy opracowania: dr Witold Wołoszyn mgr Tomasz Furtak Ważniejsze skróty użyte w tekście ARiMR - Agencja Restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Analiza SWOT jest to jedna z najpopularniejszych i najskuteczniejszych metod analitycznych wykorzystywanych we wszystkich

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Nowe i Małe Drzewce

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Nowe i Małe Drzewce 1 Załącznik do Uchwały nr XLIV/359/2010 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 24 września 2010 roku Gmina Szlichtyngowa PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Nowe i Małe Drzewce na lata 2011-2017 Urząd Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GUZOWATKA W GMINIE DĄBRÓWKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GUZOWATKA W GMINIE DĄBRÓWKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/26/2011 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 3 marca 2011 r. GRUPA INICJATYWNA GUZOWATKA PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GUZOWATKA W GMINIE DĄBRÓWKA NA LATA 2010 2017 1 I. Opis miejscowości

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości Pielgrzymowice na lata 2008-2015

Plan Odnowy Miejscowości Pielgrzymowice na lata 2008-2015 Załącznik do uchwały nr XX / 141 / 2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 października 2008 r. Gmina Michałowice Plan Odnowy Miejscowości Pielgrzymowice na lata 2008-2015 PIELGRZYMOWICE, WRZESIEŃ 2008 Spis

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku

ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku PB KONSULTING Piotr Bochenko GMINA TUROŚL ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac dotyczących

Bardziej szczegółowo

Gmina Krzeszów. Krzeszów, 2014 rok

Gmina Krzeszów. Krzeszów, 2014 rok Gmina Krzeszów Krzeszów, 2014 rok Gmina Krzeszów położona jest w województwie podkarpackim, w powiecie niżańskim, nad rzeką San. Gmina liczy 4319 mieszkańców (2013). Głównym źródłem utrzymania mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo Dolnego Śląska przygotowane na przyszłość

Rolnictwo Dolnego Śląska przygotowane na przyszłość Rolnictwo Dolnego Śląska przygotowane na przyszłość Tomasz Pilawka Wydział Obszarów Wiejskich Departament Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego tomasz.pilawka@umwd.pl

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i Cel działania. Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju realizację projektów przyczyniających się do poprawy jakości życia, zachowania i wykorzystania zasobów

Bardziej szczegółowo

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r.

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. Stan i główne g wyzwania rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. 1 Cele konferencji Ocena stanu i głównych wyzwań rozwoju obszarów wiejskich w Polsce Ocena wpływu reform

Bardziej szczegółowo

Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów, Zduny

Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów, Zduny STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIALANIA ZIEMIA ŁOWICKA ul. Jana Pawła II 173/175 99-400 Łowicz NIP: 834-188-35-65 REGON: 3619321840000 Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca STRATEGII ROZWOJU GMINY BIAŁA NA LATA 2014-2020

ANKIETA dotycząca STRATEGII ROZWOJU GMINY BIAŁA NA LATA 2014-2020 ANKIETA dotycząca STRATEGII ROZWOJU GMINY BIAŁA NA LATA 2014-2020 1. Jak Pan/Pani ocenia warunki życia w Gminie Biała? (Prosimy wpisać x w odpowiednich polach) Zagadnienie Oferta inwestycyjna gminy (dzięki,

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/196/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 25 marca 2009r. Marzec 2009

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/196/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 25 marca 2009r. Marzec 2009 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ALOJZÓW NA LATA 2009-2016 Marzec 2009 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/196/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 25 marca 2009r. SPIS TREŚCI: I WSTĘP... 3 II OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz

Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi również rozwój

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalna Grupa Działania Bądźmy Razem 07-130 Łochów, Al. Pokoju 75 lgdbadzmyrazem@gmail.com KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Dane

Bardziej szczegółowo

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy.

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy. Opracowanie informacji o możliwości realizacji projektów przez beneficjentów z terenu działania LGD Między Dalinem i Gościbią w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według kryteriów wyboru

Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według kryteriów wyboru Załącznik nr 1 do Uchwały nr 33/WZC/2011 WZC Stowarzyszenia Siła w Grupie z dnia 30 maja 2012 r. Załącznik nr 4 do LSR Lokalne kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania Siła w Grupie określone

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/74/2011r. Rady Gminy w Daszynie z dnia 05 września 2011r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Drzykozy NA LATA 2011 2018 Drzykozy, wrzesień 2011 r. 2 Spis treści Wstęp... 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR. na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR. na lata 2013-2020 Załącznik. do Uchwały nr / /2013 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia,,strategii Rozwoju Miejscowości Nowy Dwór STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR na lata 2013-2020

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XL/203/2010 RADY GMINY BOROWIE z dnia 10 listopada 2010 roku

UCHWAŁA Nr XL/203/2010 RADY GMINY BOROWIE z dnia 10 listopada 2010 roku UCHWAŁA Nr XL/203/2010 RADY GMINY BOROWIE z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dudka Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

6. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, w tym baza gastronomiczno- noclegowa CO2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców

6. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, w tym baza gastronomiczno- noclegowa CO2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gmina Krynki Cel ogólny Cel szczegółowy Problem CO1. Poprawa infrastruktury społeczno- 1. Oczyszczone środowisko 2. Poprawa stanu dróg 3. Zwiększyć dostęp do Internetu 4. Zwiększyć dostęp komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/109/07 z dnia 5 września 2007 r. PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE 2007 Część I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU SOŁECTWA 1. Charakterystyka sołectwa

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Ankieta konsultacyjna

Ankieta konsultacyjna Szanowni Mieszkańcy! Ankieta konsultacyjna Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim przystąpił do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Ostrów Lubelski na lata 2015-2025. Strategia sprecyzuje i zweryfikuje najważniejsze

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NIESADNA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NIESADNA Załącznik Nr 3 do uchwały VI.32.2011 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 marca 2011r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NIESADNA ~ Niesadna~ WIEŚ NOWOCZESNA, ROZWOJOWA, ATRAKCYJNA DLA MIESZKAŃCÓW I PRZYJEZDNYCH

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja. Oferta inwestycyjna Urząd Gminy w Kłodzku 57-300 Kłodzko, ul.okrzei 8a Biuro Promocji Gminy tel. (074) 867 25 55 \6 wew.

Lokalizacja. Oferta inwestycyjna Urząd Gminy w Kłodzku 57-300 Kłodzko, ul.okrzei 8a Biuro Promocji Gminy tel. (074) 867 25 55 \6 wew. Oferta inwestycyjna Urząd Gminy w Kłodzku 57300, ul.okrzei 8a Biuro Promocji Gminy tel. (074) 867 25 55 \6 wew.15 HTUwww.regionwalbrzych.org.pl./klodzkog/_UTH email:gmklod@netgate.com.pl Gmina KW Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI WESOŁOWO GMINA WIELBARK

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI WESOŁOWO GMINA WIELBARK Załącznik do Uchwały Nr... Rady Gminy Wielbark z dnia... PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI WESOŁOWO GMINA WIELBARK Powiat szczycieński Województwo Warmińsko - Mazurskie na lata 2007-2013 Wielbark, wrzesień 2007

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SZCZENURZE

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SZCZENURZE PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SZCZENURZE 2010-2018 Czerwiec 2010 1 Spis treści I. 1.1 1.2 II. 2.1 2.2 2.3 2.4 III. IV. V. VI. 6.1 Wstęp Charakterystyka miejscowości Położenie geograficzne Rys historyczny Inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SWOT GMINA PLEŚNA

ANALIZA SWOT GMINA PLEŚNA ANALIZA SWOT GMINA PLEŚNA Analiza SWOT stanowi jedną z najpopularniejszych metod diagnozy sytuacji, w jakiej znajduje się wspólnota samorządowa. Służy porządkowaniu i segregacji informacji, dzięki czemu

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bogatynia na lata

Zintegrowany Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bogatynia na lata Zintegrowany Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bogatynia na lata 2007-2015 Ankieta do badań społecznych lokalnych liderów opinii publicznej I. Czy Pana(i) zdaniem miastu Bogatynia potrzebny jest program

Bardziej szczegółowo

Planowane do realizacji przedsięwzięcia na terenie Gminy Rogowo w okresie

Planowane do realizacji przedsięwzięcia na terenie Gminy Rogowo w okresie Planowane do realizacji przedsięwzięcia na terenie Gminy Rogowo w okresie 2008-2015 Lp Przedsięwzięcie Koszt Źródła finansowania 1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami zagrodowymi we wsi Huta-Chojno

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT: Remont drogi gminnej Długi Kąt Górniki od km 1+660,00 do km 1+940,00. Droga gminna w parametrach klasy D (dojazdowa)

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT: Remont drogi gminnej Długi Kąt Górniki od km 1+660,00 do km 1+940,00. Droga gminna w parametrach klasy D (dojazdowa) INWESTOR: Gmina Józefów ul. Kościuszki 37 23-460 Józefów PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Remont drogi gminnej Długi Kąt Górniki od km 1+660,00 do km 1+940,00 ADRES BUDOWY: działka Nr 1330 położona w obrębie Długi

Bardziej szczegółowo