PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI WOLA PASIKOŃSKA W GMINIE KAMPINOS NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI WOLA PASIKOŃSKA W GMINIE KAMPINOS NA LATA 2007 2013"

Transkrypt

1 PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI WOLA PASIKOŃSKA W GMINIE KAMPINOS NA LATA Wola Pasikońska, maj 2007

2 RADA SOŁECKA, RADA GMINY I WÓJT GMINY KAMPINOS PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI WOLA PASIKOŃSKA W GMINIE KAMPINOS NA LATA Załącznik do Uchwały zebrania wiejskiego w Woli Pasikońskiej nr I / 1 / 07 z dnia Załącznik do Uchwały Rady Gminy w Kampinosie nr IX/ 38 /07. z dnia Opracował: Mariusz Malinowski Współpraca Katarzyna Kacperczyk Wola Pasikońska, maj 2007r. 2

3 Spis treści WSTĘP ANALIZA AKTUALNEJ SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ...6 WOLI PASIKOŃSKIEJ...6 ROLNICTWO...7 ZASOBY LUDZKIE, RYNEK PRACY...8 TRANSPORT...8 ŁĄCZNOŚĆ...10 INFRASTRUKTURA KOMUNALNA...10 SEKTOR PRZEDSIĘBIORSTW ANALIZA SWOT MIEJSCOWOŚCI WOLA PASIKOŃSKA...11 MOCNE STRONY:...12 SŁABE STRONY:...12 SZANSE:...12 ZAGROŻENIA: KIERUNKI ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI WOLA PASIKOŃSKA...13 CEL PLANOWANYCH INWESTYCJI...16 PRZEWIDYWANE DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH PLANU ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI WOLA PASIKOŃSKA W LATACH HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ

4 Wstęp Plan rozwoju miejscowości jest jednym z najważniejszych elementów odnowy wsi jej rozwoju oraz poprawy warunków pracy i życia mieszkańców. Sporządzenie i uchwalenie tego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki finansowe w ramach SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Wsi oraz Rozwój Obszarów Wiejskich działanie 2.3 Odnowa Wsi oraz Zachowanie dziedzictwa kulturowego jak również stanowić będzie wytyczne dla władz Gminy Kampinos przy opracowywaniu kierunków rozwoju miejscowości. W skład tego dokumentu wchodzi: - charakterystyka miejscowości, w której będzie realizowany projekt oraz planowane kierunki jej rozwoju - inwentaryzacja zasobów służąca ujęciu stanu rzeczywistego - ocena mocnych i słabych stron miejscowości - opis planowanych przedsięwzięć - szacunkowe koszty planowanych przedsięwzięć - harmonogram planowanych przedsięwzięć Celem działania 2.3 Odnowa Wsi oraz Zachowanie dziedzictwa kulturowego jest podniesienie standardów życia i pracy na wsi, podniesienie atrakcyjności turystycznej, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, zaspokojenie 4

5 potrzeb społecznych i kulturalnych, rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowanie dziedzictwa kulturowego. W ramach działania pomocą finansową zostaną objęte projekty dotyczące np.: 1. realizacji inwestycji w zakresie modernizacji i wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne, rekreacyjne i sportowe 2. odnowy obiektów zabytkowych charakterystycznych dla tradycji budownictwa wiejskiego regionu i ich adaptacji na cele publiczne 3. modernizacji przestrzeni publicznej na wsi 4. publicznej infrastruktury przyczyniającej się do rozwoju funkcji turystycznych wsi oraz działania związane z promocją regionu Istotny element tego działania stanowi pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną, kulturową i przyrodniczą. Inwestycje w infrastrukturę techniczną miejscowości Wola Pasikońska realizowane w oparciu o budżet gminy, środki WFOŚiGW w Warszawie, środki Budżetu Państwa a także środki strukturalne Unii Europejskiej będą mogły być realizowane przy poparciu i współudziale mieszkańców. Przyjęcie projektów zawartych w niniejszym opracowaniu po uzyskaniu poparcia mieszkańców i zatwierdzeniu przez Radę Gminy w Kampinosie będzie stanowiło podstawę do podjęcia nad nimi dalszych prac, oraz otworzy możliwość wprowadzania ich do Wieloletnich Planów Inwestycyjnych Gminy. Umieszczenie projektów zawartych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym otworzy z kolei możliwość ich realizacji. 5

6 Również zgoda i współudział mieszkańców w zatwierdzeniu i realizacji wybranych zadań będzie niezbędnym czynnikiem ich powodzenia. 1. Analiza aktualnej sytuacji społeczno gospodarczej Woli Pasikońskiej Obszarem realizacji Planu Rozwoju Miejscowości Wola Pasikońska jest obszar tej miejscowości, a czas jego realizacji obejmuje lata Miejscowość Wola Pasikońska położona jest w zachodniej części Gminy Kampinos. Od wschodu miejscowość ta graniczy z miejscowością Łazy. Od południa ze Skarbikowem, od południowego zachodu ze Szczytnem, od południowego wschodu ze wsią Pasikonie, z zachodu z miejscowością Strzyżew, Strojec i Rzęszyce, od północy z terenami KPN. 6

7 Obszar zajmowany przez Wolę Pasikońską wynosi 480,0388 ha, z czego grunty orne stanowią 363,2125. Pod względem powierzchni wieś ta jest jedną z większych miejscowości w gminie Kampinos. Struktura wykorzystania gruntów rolniczych w Woli Pasikońskiej prezentuje się następująco: Wyszczególnienie Grunty orne Grupa III A III B IV A IV B V VI VIR Użytki zielone Grupa III IV V VI VIP Nieużytki Inne Razem Powierzchnia w ha 363,2125 4,70 14, , , , ,8378 0,84 55,0763 5,95 18, ,8709 3,17 3,25 13, ,1803 Rolnictwo Zmieniające się uwarunkowania społeczno-gospodarcze sprawiły, że rolnictwo przestało być bazą ekonomiczną zapewniającą wystarczające warunki utrzymania dla mieszkańców i dlatego produkcja rolna pozostaje stale zmniejszającym się sektorem działalności. Również warunki klimatyczne są 7

8 dość specyficzne i nie stanowią dobrych warunków wegetacyjnych (opady roczne poniżej 550 mm, okres wegetacji trwa od 200 do 210 dni w roku, ilość dni mroźnych waha się od 30 do 50 dni, pokrywa śnieżna utrzymuje się przez dni w roku). Zasoby ludzkie, rynek pracy Wieś Wola Pasikońska obecnie zamieszkuje 260 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały. Stanowi to 6,5% ogólnej liczby mieszkańców Gminy Kampinos. Pod względem liczby mieszkańców Wola Pasikońska należy do średniej wielkości miejscowości w Gminie Kampinos. Dla całej Gminy średnia gęstość zaludnienia wynosi 47osób na 1 km2. Wolę Pasikońską zamieszkują głównie rolnicy, emeryci i renciści, osoby pracujące poza rolnictwem oraz duża grupa osób młodych. Głównym źródłem utrzymania mieszkańców poza rolnictwem oraz wszelkiego rodzaju świadczeniami socjalnymi jak renty, emerytury czy zasiłki dla bezrobotnych jest praca w innych sektorach gospodarki. Choć istnieje grupa podmiotów świadczących usługi i prowadzących działalność gospodarczą nadal dużym problemem w miejscowości Wola Pasikońska jest bezrobocie, dotyczące szczególnie ludzi młodych. Brak pracy często zmusza ich do wyjazdu z terenu wsi do dużych miast, w poszukiwaniu zatrudnienia. Transport Przez teren wsi przebiegają zarówno drogi wojewódzkie, powiatowe jak i gminne. Drogą wojewódzką jest droga nr 580 Warszawa - Leszno Kampinos Sochaczew. Odcinek drogi biegnący przez Wolę Pasikońską wynosi 1325 m. Jest to droga o nawierzchni bitumicznej. Wymaga ona natychmiastowego 8

9 remontu nawierzchni, oznakowania i zagospodarowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, przejścia dla pieszych). Drogą powiatową jest droga nr 1607, (odcinek biegnący przez tę miejscowość wynosi 900 m) Komunikację z Warszawą prowadzą: PKS Grodzisk Mazowiecki Sp. z o.o., PKS Żyrardów oraz prywatni przewoźnicy. 9

10 Wykaz dróg przebiegających przez Wolę Pasikońską przedstawiony został w poniższej tabeli: Drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie: Kategoria drogi Nr drogi Długość Szerokość Rodzaj drogi (m) drogi (m) nawierzchni Uwagi Wojew. W MB Droga wojewódzka nawierzchnia bitumiczna Powiatowa MB Nawierzchnia bitumiczna Gminna GR Droga gruntowa Gminna GŻ Żużel piecowy Gminna GR Droga gruntowa Gminna GR Droga gruntowa Gminna GR Droga gruntowa Symbolika rodzaju nawierzchni drogi (Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 28 lutego 2000r. Dz. U. 2001r w sprawie numeracji i ewidencji dróg oraz obiektów mostowych). MB Masa Bitumiczna GR Nawierzchnia gruntowa naturalna ( z gruntu rodzimego) TŁ Nawierzchnia Tłuczniowa Łączność Sieć telekomunikacyjna obsługiwana jest przez TP S.A. Zapotrzebowanie na stacjonarne odbiorniki telefoniczne jest zaspokajane przez Centralę Okręgową w Ożarowie Mazowieckim. Infrastruktura komunalna Sieć wodociągowa przebiegająca przez Wolę Pasikońską ma łączną długość 3 km. Dużym problemem do rozwiązania jest brak kanalizacji. Z powodu wysokiego poziomu wód gruntowych zwłaszcza wiosną i jesienią oraz nieszczelności szamb, ścieki przedostają się do wód gruntowych powodując 10

11 skażenie środowiska. W dokumentach planistycznych istnieje koncepcja budowy oczyszczalni ścieków i skanalizowania całej miejscowości. Sektor przedsiębiorstw Na terenie Woli Pasikońskiej nie ma dużych przedsiębiorstw przemysłowych. Ewidencja działalności gospodarczej zawiera 12 małych i średnich podmiotów gospodarczych. Przeważająca branża działalności gospodarczej to handel i usługi. Sektor przedsiębiorstw w miejscowości Wola Pasikońska reprezentowany jest następujących branżach: budowlane 2 podmioty, transportowo - handlowe 7 podmiotów, gastronomiczne 1 podmiot inne - 2 podmioty. Część mieszkańców czerpie także dochody z pracy najemnej w innych miejscowościach oraz z prac sezonowych. 2.Analiza SWOT miejscowości Wola Pasikońska. Przeprowadzona analiza SWOT ilustruje mocne i słabe strony miejscowości Wola Pasikońska, oraz jej szanse i zagrożenia stwarzane przez otoczenie. Pozwala to na określenie obecnej sytuacji w tej miejscowości oraz przyszłych kierunków jej rozwoju. Skrót SWOT pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: strenghts (mocne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse), threats (zagrożenia). 11

12 Mocne strony: - czyste powietrze; - piękne krajobrazy; - telefonia stacjonarna; - sieć energetyczna; - długie tradycje rolnicze; - bliskość Warszawy; - położenie przy trasie wojewódzkiej; - gęsta sieć dróg gminnych; Słabe strony: - niski poziom technologiczny niektórych gospodarstw; - mała aktywność ekonomiczna mieszkańców; - bezrobocie; - niski poziom wykształcenia; - zły stan techniczny dróg; - zła struktura agrarna gospodarstw; Szanse: - rozwój agroturystyki i turystyki; - czyste powietrze; - rozwój rolnictwa; - dopłaty bezpośrednie dla rolnictwa; - fundusze unijne; - rozwój edukacji; - sąsiedztwo KPN; - rozwój osadnictwa; 12

13 Zagrożenia: - bezrobocie; - ubożenie znacznej części społeczeństwa; - droga wojewódzka, duży ruch pojazdów, hałas; - niestabilność prawa; 3.Kierunki rozwoju miejscowości Wola Pasikońska Miejscowość Wola Pasikońska leży w zachodniej części gminy Kampinos. Mieszkańcy zajmują się rolnictwem lub pracują zawodowo w innych sektorach. Część mieszkańców prowadzi działalność gospodarczą. Szansą dla Woli Pasikońskiej jest możliwość rozwoju na terenie wsi agroturystyki i małego ruchu turystycznego. Wówczas mieszkańcy mogliby czerpać dochody z jego obsługi tworząc bazę noclegową. Możliwość napływu do miejscowości Wola Pasikońska turystów jest dość duża, gdyż wieś ta ma czyste powietrze i piękne krajobrazy i niedalekie położenie od Warszawy (40 km z dogodnym dojazdem), co stwarza bardzo dobre warunki zwłaszcza do rozwoju turystyki weekendowej. Ponadto mieszkańcy stolicy coraz chętniej osiedlają się na terenach, gdzie jest spokój i czyste naturalne środowisko przyrodnicze, należy, więc założyć, że w przyszłości nastąpi proces urbanizacji i rozwoju osadnictwa. Takie kierunki rozwoju miejscowości zakładają również dokumenty planistyczne gminy Kampinos. Walory turystyczne Woli Pasikońskiej to przede wszystkim bliskość Kampinoskiego Parku Narodowego, Żelazowej Woli i Niepokalanowa. Sąsiednie miejscowości takie jak Kampinos i Granica można znaleźć w każdym ogólnopolskim przewodniku turystycznym. W dokumentach planistycznych istnieje koncepcja budowy oczyszczalni ścieków oraz skanalizowania całej miejscowości. Podniesie to walory turystyczne Woli Pasikońskiej jak również zmniejszy zanieczyszczenia 13

14 środowiska powodowane nieszczelnością szamb oraz niekontrolowanym zrzutem ścieków wprost do gleby lub cieków wodnych. Podjęcie inicjatywy i chęć współpracy mieszkańców będzie ważnym i nieodzownym punktem w realizacji tego zadania. 14

15 Uzupełnienie oświetlenia we wsi Wola Pasikońska jest równie ważną inwestycją. Dzięki, której poprawi się bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców. W Woli Pasikońskiej istnieją także wyśmienite tereny z przeznaczeniem na rekreację. Olbrzymie walory tych terenów to sąsiedztwo lasów, więc świeże, czyste powietrze oraz turystyka piesza i rowerowa. Kolejnym walorem terenów przeznaczonych pod rekreację jest dobry dojazd drogami gminnymi, co znacznie ułatwia poruszanie się po miejscowości. Jednym z warunków pobudzania takich kierunków rozwoju jest modernizacja drogi gminnej nr , która łączy drogę wojewódzką nr 580 z drogą powiatową nr Ważną inwestycją dla Gminy Kampinos jest modernizacja drogi (tzw. Strzyżewskiej), oraz budowa wzdłuż niej nitki wodociągowej, która poprawi warunki życia mieszkańców oraz pozwoli otworzyć nowe tereny inwestycyjne. 15

16 Cel planowanych inwestycji. Celem planowanych inwestycji jest przede wszystkim poprawa estetyki oraz stanu bezpieczeństwa w Woli Pasikońskiej. Przyczyni się to do rozwoju kultury w Woli Pasikońskiej, podniesienia standardów życia i przyciągnie nowych mieszkańców. Zadania, które planuje się wykonać to: 1. Modernizacja drogi gminnej nr Zrealizowanie tego celu polepszy dojazd do posesji oraz pól rolników posiadających w tym rejonie swoje grunty, ułatwi poruszanie się mieszkańców, oraz znacznie poprawi układ komunikacyjny gminy. 2. Budowa nitki wodociągowej wzdłuż drogi (tzw. Strzyżewskiej). Ważną inwestycją dla Gminy Kampinos jest budowa wzdłuż nitki wodociągowej wzdłuż drogi gminne nr , która poprawi warunki życia mieszkańców oraz pozwoli otworzyć nowe tereny inwestycyjne. 3. Budowa oczyszczalni ścieków i skanalizowanie całej miejscowosci. Brak kanalizacji stanowi duży problem miejscowości. Skanalizowanie wsi Wola Pasikońska podniesie nie tylko walory turystyczne, poprawi się także standard życia i pracy na wsi i zmniejszą się zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych w bezpośrednim sąsiedztwie zamieszkania. 16

17 4. Modernizacja drogi nr (tzw. Strzyżewskiej). Zrealizowanie tego zadania ułatwi dojazd do posesji mieszkańców i komunikację nie tylko w obrębie miejscowości, ale wpłynie również na poprawę układu komunikacyjnego całej Gminy. 5. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego. Realizacja tej inwestycji poprawi nie tylko bezpieczeństwo mieszkańców wsi, lecz także ułatwi poruszanie się pieszych i rowerzystów oraz poprawi widoczność i zwiększy bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi. 6. Zagospodarowanie obiektu po mleczarni na potrzeby mieszkańców. Realizacja tego celu zaspokoi oczekiwania dzieci i młodzieży oraz podniesie walory kulturalne. Utworzenie kafejki internetowej pozwoli na zwiększenie dostępu mieszkańców do Internetu, co w konsekwencji pozwoli zagospodarować wolny czas dzieci i młodzieży szkolnej oraz przyczyni się do rozwoju intelektualnego mieszkańców. 7. Modernizacja drogi gminnej nr Zrealizowanie tego celu znacznie ułatwi połączenia komunikacyjne, poprawi dojazd do pól rolników posiadających w tym rejonie swoje grunty, oraz spowoduje otworzenie nowych terenów inwestycyjnych. 8. Modernizacja drogi gminnej nr

18 Realizacja tej inwestycji znacznie poprawi jakość życia mieszkańców, sprawi, że społeczeństwo będzie się chętniej osiedlać na tym terenie. Zwiększy się atrakcyjność miejscowości Wola Pasikońska Przewidywane do realizacji przedsięwzięcia w ramach Planu Rozwoju Miejscowości Wola Pasikońska w latach Źródła finansowania planowanych nakładów Lp. Nazwa planowanego działania Określeni e kryterium kolejności realizacji Czas realizacji działania Oczekiwane rezultaty Budżet gminy (%) poprawa stanu bezpieczeństwa - poprawa estetyki miejscowości - poprawa warunków życia i pracy - wzrost atrakcyjności inwestycyjnej 50% 1 Modernizacja drogi gminnej nr Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego 7 Inne środki finansowe Koszt w złotych % Środki Samorządu Woj. Maz. 18

19 Źródła finansowania planowanych nakładów Lp. Nazwa planowanego działania Określeni e kryterium kolejności realizacji Czas realizacji działania Oczekiwane rezultaty Budżet gminy (%) 2 Budowa nitki wodociągowej wzdłuż drogi (tzw. Strzyżewskiej) poprawa warunków życia i pracy - wzrost atrakcyjności inwestycyjnej 20% 3 Budowa oczyszczalni ścieków oraz skanalizowanie całej miejscowości poprawa warunków życia - poprawa estetyki miejscowości - zmniejszenie zanieczyszczeń 50% 4 Modernizacja drogi nr (tzw. Strzyżewskiej) poprawa stanu bezpieczeństwa - poprawa estetyki miejscowości - poprawa warunków życia i pracy - wzrost atrakcyjności inwestycyjnej 50% 5 Uzupełnienie oświetlenia ulicznego. 5 sukcesywnie - poprawa widoczności na drodze - poprawa stanu bezpieczeństwa 100% Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Inne środki finansowe Koszt w złotych 80% Samorządowy Prog. Rozwoju Maz. 50% WFOŚiGW 50% Środki samorządu Woj. Maz W miarę potrzeb 19

20 Źródła finansowania planowanych nakładów Lp. Nazwa planowanego działania Określeni e kryterium kolejności realizacji Czas realizacji działania Oczekiwane rezultaty Budżet gminy (%) Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Inne środki finansowe Koszt w złotych 6 Zagospodarowanie obiektu po mleczarni na potrzeby mieszkańców poprawa warunków życia i pracy 7 Modernizacja drogi gminnej nr poprawa stanu bezpieczeństwa -poprawa estetyki miejscowości Poprawa warunków zycia i pracy 50 % TFOGR Modernizacja drogi gminnej nr poprawa warunków życia i pracy -wzrost atrakcyjności inwestycyjnej 50 % TFOGR % % SPO Odnowa wsi 20

21 Harmonogram realizacji zadań HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ W MIEJSCOWOŚCI WOLA PASIKOŃSKA Lp. 1 Nazwa zadania Koszt Termin wykonania Modernizacja drogi gminnej nr Budowa nitki wodociągowej wzdłuż drogi (tzw. Strzyżewskiej) Budowa oczyszczalni ścieków oraz skanalizowanie całej miejscowosci Modernizacja drogi nr (tzw. Strzyżewskiej) Dobudowa oświetlenia ulicznego. W miarę potrzeb sukcesywnie 6 Zagospodarowanie obiektu po mleczarni na potrzeby mieszkańców Uwagi Po wyrażeniu zgody mieszkańców i przy ich współudziale 21

22 Lp. Nazwa zadania Koszt Termin wykonania 7 Modernizacja drogi gminnej nr Modernizacja drogi gminnej nr Uwagi 22

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KAMPINOS W GMINIE KAMPINOS NA LATA 2009 2016

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KAMPINOS W GMINIE KAMPINOS NA LATA 2009 2016 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KAMPINOS W GMINIE KAMPINOS NA LATA 2009 2016 Kampinos, luty 2009 RADA SOŁECKA, RADA GMINY I WÓJT GMINY KAMPINOS PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KAMPINOS W GMINIE KAMPINOS NA LATA 2009

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KAMPINOS W GMINIE KAMPINOS NA LATA 2010 2022

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KAMPINOS W GMINIE KAMPINOS NA LATA 2010 2022 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KAMPINOS W GMINIE KAMPINOS NA LATA 2010 2022 Kampinos, styczeń 2016 RADA SOŁECKA, RADA GMINY I WÓJT GMINY KAMPINOS PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KAMPINOS W GMINIE KAMPINOS NA LATA 2010

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa 3. Analiza SWOT Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Silne strony - Położenie w Rudawskim Parku Krajobrazowym bogata flora i fauna, walory krajobrazowo przyrodnicze - Położenie wsi - baza wypadowa

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Grabno 2008 rok RYS HISTORYCZNY Grabno towieś sołecka, obejmująca miejscowość Zimowiska, połoŝona na płaskiej morenie

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r. W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030 zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny stanu oraz potencjału Gminy Cedry Wielkie. Dla uzyskania

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne 1 ANKIETA Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości Pielgrzymowice na lata 2008-2015

Plan Odnowy Miejscowości Pielgrzymowice na lata 2008-2015 Załącznik do uchwały nr XX / 141 / 2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 października 2008 r. Gmina Michałowice Plan Odnowy Miejscowości Pielgrzymowice na lata 2008-2015 PIELGRZYMOWICE, WRZESIEŃ 2008 Spis

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

Biuro Urbanistyczne arch. Maria Czerniak

Biuro Urbanistyczne arch. Maria Czerniak Wójt Gminy Gronowo Elbląskie STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZEMU SŁUŻY STUDIUM? jest wyrazem poglądów ipostanowień związanych z rozwojem gminy, w tym poglądów władz

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT. Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów

Analiza SWOT. Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów Ewelina Szantyka Cel strategiczny: Osiągnięcie trwałego rozwoju społecznego i gospodarczego, przy utrzymaniu uzdrowiskowego charakteru Nałęczowa, poprzez wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Pytanie 3 Czy wie Pan/Pani czym zajmuje się Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła?

Pytanie 3 Czy wie Pan/Pani czym zajmuje się Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła? WYNIKI ANKIETY Ankietę przeprowadzono w dniach 15 28 lutego 2015 r. W badaniu brało udział 139 respondentów z gmin: Babimost, Kargowa, Trzciel, Siedlec, Zbąszynek, Zbąszyń. Pytanie 1 Czy słyszał(a) Pan/Pani

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 1. Organizacja konkursu: Konkurs Piękna Wieś 2012, zwany dalej Konkursem, organizowany jest w kategoriach Wieś i Zagroda i dotyczy wsi oraz zagród położonych w granicach

Bardziej szczegółowo

6. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, w tym baza gastronomiczno- noclegowa CO2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców

6. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, w tym baza gastronomiczno- noclegowa CO2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gmina Krynki Cel ogólny Cel szczegółowy Problem CO1. Poprawa infrastruktury społeczno- 1. Oczyszczone środowisko 2. Poprawa stanu dróg 3. Zwiększyć dostęp do Internetu 4. Zwiększyć dostęp komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR. na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR. na lata 2013-2020 Załącznik. do Uchwały nr / /2013 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia,,strategii Rozwoju Miejscowości Nowy Dwór STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR na lata 2013-2020

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca STRATEGII ROZWOJU GMINY BIAŁA NA LATA 2014-2020

ANKIETA dotycząca STRATEGII ROZWOJU GMINY BIAŁA NA LATA 2014-2020 ANKIETA dotycząca STRATEGII ROZWOJU GMINY BIAŁA NA LATA 2014-2020 1. Jak Pan/Pani ocenia warunki życia w Gminie Biała? (Prosimy wpisać x w odpowiednich polach) Zagadnienie Oferta inwestycyjna gminy (dzięki,

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (M07) Działanie wspiera rozwój infrastruktury wiejskiej oraz odnowę wsi, przyczyniając się tym samym do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XL/203/2010 RADY GMINY BOROWIE z dnia 10 listopada 2010 roku

UCHWAŁA Nr XL/203/2010 RADY GMINY BOROWIE z dnia 10 listopada 2010 roku UCHWAŁA Nr XL/203/2010 RADY GMINY BOROWIE z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dudka Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU:

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: Opracowanie koncepcji dla budowy nowego przebiegu DW nr 724 na odcinku od granicy m. st. Warszawy i m. Konstancin-Jeziorna do nowego przebiegu DK79 na terenie gm. Góra Kalwaria

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja. Oferta inwestycyjna Urząd Gminy w Kłodzku 57-300 Kłodzko, ul.okrzei 8a Biuro Promocji Gminy tel. (074) 867 25 55 \6 wew.

Lokalizacja. Oferta inwestycyjna Urząd Gminy w Kłodzku 57-300 Kłodzko, ul.okrzei 8a Biuro Promocji Gminy tel. (074) 867 25 55 \6 wew. Oferta inwestycyjna Urząd Gminy w Kłodzku 57300, ul.okrzei 8a Biuro Promocji Gminy tel. (074) 867 25 55 \6 wew.15 HTUwww.regionwalbrzych.org.pl./klodzkog/_UTH email:gmklod@netgate.com.pl Gmina KW Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego

III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego Warszawa, 22-23 IX 2014 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ! www.miastadlarowerow.pl

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SWOT GMINA PLEŚNA

ANALIZA SWOT GMINA PLEŚNA ANALIZA SWOT GMINA PLEŚNA Analiza SWOT stanowi jedną z najpopularniejszych metod diagnozy sytuacji, w jakiej znajduje się wspólnota samorządowa. Służy porządkowaniu i segregacji informacji, dzięki czemu

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/74/2011r. Rady Gminy w Daszynie z dnia 05 września 2011r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Drzykozy NA LATA 2011 2018 Drzykozy, wrzesień 2011 r. 2 Spis treści Wstęp... 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. Podstawa prawna przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Klonowa... 3 II. Charakterystyka miejscowości... 4 III. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości... 7 IV. Ocena mocnych i

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY

GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY Dragon Partners Sp. z o.o., kwiecień 2014 Spis treści I. Podstawowe informacje...3 A. Dane teleadresowe...3 B. Charakterystyka Emitenta...3 II. Program emisji obligacji...5

Bardziej szczegółowo

Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów, Zduny

Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów, Zduny STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIALANIA ZIEMIA ŁOWICKA ul. Jana Pawła II 173/175 99-400 Łowicz NIP: 834-188-35-65 REGON: 3619321840000 Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Odnowa i rozwój wsi

Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Odnowa i rozwój wsi Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi Strzyżów 2010 SPIS TREŚCI Cel działania... 3 Kto może być wnioskodawcą

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok Załącznik nr 1 do uchwały 12/2011 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 10.06.2011 ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD Doliną

Bardziej szczegółowo

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy.

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy. Opracowanie informacji o możliwości realizacji projektów przez beneficjentów z terenu działania LGD Między Dalinem i Gościbią w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Rozszerzone i dodatkowe przedsięwzięcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Tygiel Doliny Bugu

Rozszerzone i dodatkowe przedsięwzięcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Tygiel Doliny Bugu Rozszerzone i dodatkowe przedsięwzięcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Tygiel Doliny Bugu W miesiącu lipcu br. planowane jest ogłoszenie konkursu przez Samorządy Województw na realizację dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Opole, 20 marca 2015 r. Podział środków PROW dla kraju Tabela

Bardziej szczegółowo

do STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN NA LATA 04-00 SOŁECTWO : Breń Osuchowski CZYSZCZENIE ROWÓW MELIORACYJNYCH Zarośnięte rowy powodują podtapianie pól i duże straty w uprawach. KANALIZACJA

Bardziej szczegółowo

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r.

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. Stan i główne g wyzwania rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. 1 Cele konferencji Ocena stanu i głównych wyzwań rozwoju obszarów wiejskich w Polsce Ocena wpływu reform

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA I INFRASTRUKTURA

GOSPODARKA I INFRASTRUKTURA Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR Identyfikacja słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju została przeprowadzona metodą warsztatową i objęła przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalna Grupa Działania Bądźmy Razem 07-130 Łochów, Al. Pokoju 75 lgdbadzmyrazem@gmail.com KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Dane

Bardziej szczegółowo

Procesy Zachodzące w Agroturystyce

Procesy Zachodzące w Agroturystyce Procesy Zachodzące w Agroturystyce Agroturystyka jest to forma wypoczynku na obszarach wiejskich o charakterze rolniczym, oparta o bazę noclegową i aktywność rekreacyjną związaną z gospodarstwem rolnym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Kleczew na lata 2014-2020 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Kleczew na lata 2014-2020 - Konsultacje społeczne ANKIETA Strategia Rozwoju Gminy Kleczew na lata 2014-2020 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Kleczew na lata 2014-2020, zwracamy

Bardziej szczegółowo

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025 Szanowni Mieszkańcy Gminy Miedziana Góra! Miedziana Góra, 30 czerwca 2014r. Z dniem 19 maja 2014r. Gmina Miedziana Góra przystąpiła do prac nad dokumentem pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości Alojzów na lata 2009-2016

Plan Odnowy Miejscowości Alojzów na lata 2009-2016 1 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 4 1. Powierzchnia i położenie... 4 2. Infrastruktura techniczna... 5 3. Środowisko przyrodnicze... 5 4. Gospodarka... 6 5. Sfera społeczna...

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA C G M PROJEKT Sp. z o.o., 04-691 Warszawa, ul. Wapienna 25 Inwestor: Przedmiot opracowania: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór!

Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór! Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór! Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem rozpoczęła działania zmierzające

Bardziej szczegółowo

gminy wiejskie mogą otrzymać

gminy wiejskie mogą otrzymać Dofinansowanie na świetlice wiejskie G miny wiejskie mogą otrzymać pomoc na rozwój infrastruktury społecznej z kilku źródeł. Dofinansowanie można otrzymać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i z Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Załączniki do uchwały Nr XIII/112/08 Rady Gminy Kruklanki z dnia 25 czerwca 2008r. Plan Odnowy Miejscowości ŻYWKI.

Załączniki do uchwały Nr XIII/112/08 Rady Gminy Kruklanki z dnia 25 czerwca 2008r. Plan Odnowy Miejscowości ŻYWKI. Załączniki do uchwały Nr XIII/112/08 Rady Gminy Kruklanki z dnia 25 czerwca 2008r. Plan Odnowy Miejscowości ŻYWKI na lata 2008-2015, czerwiec 2008 Spis treści I. Wstęp...3 II. Charakterystyka miejscowości...3

Bardziej szczegółowo

Plan zadań inwestycyjnych

Plan zadań inwestycyjnych Załącznik Nr do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/85/09 w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 grudnia 009 roku w złotych Plan zadań inwestycyjnych ŹRÓDŁO dział rozdział zadanie WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 00 FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 11/08 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji CZARNOCIN

ROZPORZĄDZENIE NR 11/08 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji CZARNOCIN ROZPORZĄDZENIE NR 11/08 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji CZARNOCIN Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. X 3. Typ projektu Dochodowy

Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. X 3. Typ projektu Dochodowy Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Scalenie gruntów wsi Zaliszcze. Małgorzata Ostrowska Starostwo Powiatowe w Parczewie Parczew dnia 09.06.2015 r. 1

Scalenie gruntów wsi Zaliszcze. Małgorzata Ostrowska Starostwo Powiatowe w Parczewie Parczew dnia 09.06.2015 r. 1 Scalenie gruntów wsi Zaliszcze Małgorzata Ostrowska Starostwo Powiatowe w Parczewie Parczew dnia 09.06.2015 r. 1 Projekt scalenia gruntów wsi Zaliszcze realizowany był w ramach Programu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006

SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 Podsumowanie wdrażania ania działania ania 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu włocławskiego ANKIETA Drodzy mieszkańcy Jednym z najważniejszych założeń nowo projektowanej polityki spójności na lata 2014-2020 jest szerokie

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda", w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ U!!

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda, w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ U!! Rozpoczyna się już 20 edycja konkursu Pię kna Wieś Pomorska 2013" Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda", w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Organizatorami konkursu

Bardziej szczegółowo

GMINA WIERZCHOSŁAWICE WITAMY!

GMINA WIERZCHOSŁAWICE WITAMY! GMINA WIERZCHOSŁAWICE WITAMY! GDZIE i KIM JESTEŚMY? Gmina podmiejska w sąsiedztwie miasta Tarnowa, swoim zasięgiem obejmuje 11 miejscowości Położenie: dolina rzeki Dunajec, w południowym krańcu Kotliny

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Cel: 1 Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Poprawa efektywności gospodarstw rolnych m.in. poprzez specjalizację produkcji rolniczej, tworzenie zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Soły Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" Lokalna Grupa Działania Dolina Soły to stowarzyszenie o charakterze trójsektorowym. Członkami LGD są 72 podmioty, tym: organizacje pozarządowe stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

Kryteria merytoryczne oceny wniosków:

Kryteria merytoryczne oceny wniosków: Załącznik nr 2 do Regulaminu pracy Komisji Kryteria merytoryczne oceny wniosków: Obszar oceny wniosków I. Wpływ realizacji projektu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (w skali od 0 do 10 pkt.):

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY

MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY Witamy uczestników szkolenia: Zrównoważony rozwój turystyki a oferta turystyczna regionu BROK 17.11.2009 roku Projekt p.n. Wzorcowa sieć ekoturystyczna między Bugiem a Narwią Realizator: Społeczny Instytut

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY GMINY W BAŁTOWIE. z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY GMINY W BAŁTOWIE. z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY GMINY W BAŁTOWIE z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo