A. STREFA GOSPODARCZA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A. STREFA GOSPODARCZA"

Transkrypt

1 III część strategii 3.1 Analiza SWOT Mając na uwadze wcześniejsze uwarunkowania LGD w ramach 2 spotkań i wymiany w formie elektronicznej wraz ze wsparciem eksperckim określiło poszczególne elementy analizy SWOT dla następujących obszarów: gospodarczego, infrastruktury i usług, środowiska przyrodniczego, społecznej. Analiza ta została przeprowadzona na 2 spotkaniach. Pierwsze spotkanie miało miejsce w dniach maja w Kołaczycach oraz drugie 4 września w Osieku Jasielskim. W trakcie spotkań korzystano ze wsparcia eksperta, który moderował toczącą się dyskusje. Pierwsze spotkanie dotyczyło obszaru trzech gmin, natomiast w trakcie drugiego spotkania zaktualizowano poszczególne strefy analizy o dwie gminy Osiek Jasielski i Dębowiec. Uczestnikami spotkania byli członkowie stowarzyszenia. Uzgodniono również, że wypracowana analiza SWOT wraz z innymi elementami strategii zostanie zweryfikowana na spotkaniach z mieszkańcami, które odbyły się w każdej gminie. Spotkania te stanowiły otwarte dyskusje na których uczestnicy mogli wnosić swoje uwagi. Materiał ten po analizie przez Zarząd i eksperta podlegał ostatecznemu zatwierdzeniu przez zebranie walne stowarzyszenia. A. STREFA GOSPODARCZA duże zasoby siły roboczej możliwość dywersyfikacji działalności rolniczej w kierunku agroturystyki, której sprzyjać może wysoka lesistość terenu, oraz liczne zabytki wysoka jakość płodów rolnych możliwość rozwoju rolnictwa ekologicznego położenie w sąsiedztwie dużych źródeł ruchu turystycznego przychylność władz dla istniejącej i powstającej przedsiębiorczości brak organizacji wspierających przedsiębiorców i rolników niskie wynagrodzenie pracowników niskie dochody mieszkańców gminy utrudniające założenie działalności gospodarczej rozproszenie podaży produktów rolnych wynikające z rozdrobnienia gospodarstw i małej skali produkcji towarowej niski poziom specjalizacji produkcji rolniczej wysokie koszty produkcji rolnej przestarzały sprzęt rolniczy, brak środków na zakup nowoczesnych maszyn słabo rozwinięta baza noclegowa oraz gastronomiczna rosnący popyt na dobra i usługi możliwość wykorzystania wsparcia finansowego UE przez firmy na inwestycje rozwojowe, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej ograniczenie tempa rozwoju gospodarczego niestabilna i skomplikowana polityka podatkowa brak efektywnej polityki państwa wspierającej sektor małych i średnich

2 możliwość wykorzystania potencjału pobliskich aglomeracji możliwość skorzystania z doradztwa rolniczego i gospodarczego dostęp do tanich i preferencyjnych kredytów rolniczych możliwość tworzenia grup producenckich pojawianie się nowych technologii w produkcji rolniczej wyższy poziom specjalizacji rolniczej wzrost zainteresowania oraz postrzegania województwa podkarpackiego jako szczególnie atrakcyjnego turystycznie rosnący popyt na zdrową żywność wzrost zainteresowania regionalnymi produktami i kulturą możliwość wypromowania produktu lokalnego rosnąca popularność agroturystyki wzrost popularności turystyki rowerowej, konnej i spacerowej wzrost zapotrzebowania na usługi okołoturystyczne nowe technologie wykorzystywania odnawialnych źródłach energii możliwość nawiązania przez władze gminy współpracy zagranicznej przedsiębiorstw ograniczona wiedza na temat zewnętrznych środków pomocowych skomplikowana procedura ubiegania się o środki z UE wysoka konkurencja ze strony firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie Jasła wysokie wymagania jakościowe narzucane przez unijne dyrektywy niestabilna polityka rolna wahające się ceny produktów rolnych wysokie ceny środków do produkcji rolniczej B STREFA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I USŁUG dobrze rozwinięta sieć dróg rozwinięta sieć energetyczna wysoki poziom gazyfikacji wsi uporządkowana gospodarka odpadami dostęp do telefonii stacjonarnej i komórkowej dobrze rozwinięta sieć placówek handlowych położenie w bliskiej odległości od miasta Jasła, zadawalający system połączeń komunikacyjnych PKS oraz prywatnych przewoźników możliwość ubiegania się o dofinansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej ze środków UE zły stan techniczny dróg niedobory w zakresie infrastruktury około drogowej słabo rozwinięta sieć kanalizacyjna i wodociągowa niedostateczna infrastruktura domów ludowych i świetlic słabo rozwinięta infrastruktura sportowo rekreacyjna słabo rozwinięta infrastruktura okołoturystyczna brak odpowiedniego zabezpieczenia przeciwpowodziowego wysokie koszty inwestycji w infrastrukturę techniczną duża konkurencja w aplikowaniu o zewnętrzne środki pomocowe niewystarczające nakłady na remonty i modernizacje dróg rosnące natężenie ruchu na drogach

3 możliwość pozyskiwania środków pieniężnych z różnych grantów i konkursów krajowych i zagranicznych bliskość centrów przemysłowych oraz turystycznych pojawianie się nowych technologii brak silnych instytucji około biznesowych C STREFA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO dobrze zachowane środowisko naturalne ograniczona liczba zakładów przemysłowych w pobliżu stosunkowo małe zanieczyszczenia środowiska naturalnego występowanie rzadkich gatunków ptaków i roślin różnorodność przyrodnicza wysoka lesistość urozmaicona rzeźba terenu piękne krajobrazy przebiegające przez teren LGD szlaki turystyczne liczne zabytki bogata historia występowanie surowców naturalnych zasoby wody czystej możliwość ograniczenia rozwoju inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska możliwość wspierania rozwoju przedsięwzięć sprzyjających poprawie środowiska naturalnego możliwość pozyskania zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska naturalnego wzrastająca świadomość ekologiczna społeczeństwa brak regulacji rzek oraz wałów ochronnych i przeciwpowodziowych przestarzałe urządzenia melioracyjne przewaga słabych gleb eternitowe pokrycie budynków brak promocji turystycznej LGD zbyt duże rozdrobnienie kompleksów leśnych słaba infrastruktura szlaków turystycznych ograniczenia wynikające z uregulowań dotyczących obszarów chronionych wzrost poziomu zanieczyszczenia środowiska zagrożenie degradacją stanu jakości wód powierzchniowych oraz wód wgłębnych z powodu nie w pełni uporządkowanej gospodarki wodno-ściekowej D. STREFA SPOŁECZNA wzrastająca liczba ludności korzystna struktura wiekowa mieszkańców obszaru niski poziom wykształcenia mieszkańców brak specjalistycznej kadry pedagogicznej

4 dobrze rozwinięta sieć placówek szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego łatwy dostęp do edukacji działalność jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Koła Gospodyń Wiejskich bliskość ośrodków kształcenia ponadgimnazjalnego oraz wyższego dostęp do większych ośrodków kultury dostęp do Internetu dostępność zewnętrznych środków pomocowych na doskonalenie lokalnych zasobów ludzkich oraz przystosowanie ich do aktualnych wymogów rynku pracy możliwość aplikowania o zewnętrzne środki pomocowe na budowę, modernizację czy też zakup wyposażenia na potrzeby infrastruktury społecznej możliwość pozyskiwania środków pieniężnych z różnych grantów i konkursów krajowych, zagranicznych pojawianie się nowych instrumentów aktywizujących osoby bezrobotne możliwość ograniczania patologii społecznych poprzez systematyczny rozwój usług kulturalnych i sportowych przy wykorzystaniu zewnętrznych środków pomocowych współpraca z partnerami zagranicznymi brak programu wyrównywania szans wśród młodzieży brak szkół o profilu technicznym wysoka stopa bezrobocia duży odsetek osób długotrwale bezrobotnych brak ofert pracy niska aktywność zawodowa i społeczna mieszkańców gminy niechęć mieszkańców do samokształcenia migracja osób młodych i wykształconych w poszukiwaniu pracy i lepszych warunków życia brak efektów działalności organizacji społecznych słabo rozwinięta oferta spędzania wolnego czasu patologie społeczne niski stopień wykorzystania istniejącej bazy kulturalnej słabo rozwinięta oferta sportowokulturalna ograniczone środki budżetów gmin na dofinansowanie placówek oświatowych i kulturalnych ograniczone środki finansowe na rozwój imprez kulturalnych i sportowych duża konkurencja przy aplikowaniu o zewnętrzne środki pomocowe na doskonalenie lokalnych zasobów ludzkich oraz rozwój lokalnej infrastruktury społecznej Wnioski Mając na uwadze poszczególne sfery w zakresie obszaru, który może zostać wsparty w ramach podejścia leader nasuwają się następujące tezy: z przeprowadzonej analizy widać, że obszar LGD jest geograficznie i przyrodniczo predysponowany do stworzenia ciekawej atrakcyjnej oferty wypoczynku dla różnych grup turystów

5 istnieje duży potencjał rozwojowy w postaci bogactwa przyrodniczego mało wykorzystywanego, a w szczególności do odkrycia na nowo jest historia i tradycja tego regionu, która nie zawsze była prosta. Stanowić to może w kontekście rozwoju turystyki ważny jej element realizacji wymaga duże wsparcie budowy infrastruktury społeczno kulturalnej, który w tym regionie z czasem długimi w niektórych miejscach tradycjami pozwoli na integrację i odbudowywanie tożsamości miejscowości LGD. Nowe kierunki w obszarze rolnictwa jak odnawialne źródła energii czy budowanie możliwości innej produkcji w tym zakresie jak chociażby winiarstwo czy produkty tradycyjne stwarza szanse na poprawę jakości życia w gospodarstwach czasami małych, rozdrobnionych, które w nowej rzeczywistości nie są w stanie sprostać produkcji takiej jaką oczekuje rynek i oczywiście na takich warunkach. Szansę dla tych ludzi może stanowić podnoszenie kwalifikacji bądź ich zamiana. Duże wyzwanie a zarazem szanse stanowi pozyskiwanie w niełatwej konkurencji środków europejskich. Zawiązanie stowarzyszenia i realizacja podejścia leader może przyczynić się do wzrostu absorpcji tych środków na obszarze LGD i polepszenia życia mieszkańców tego mikroregionu. Nie bez znaczenia jest geograficzne położenie LGD w obszarze przygranicznym w korytarzu komunikacyjnym drogowym i kolejowym.

STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA

STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA C I E S Z YŃ S K I E G O 2001-2016 STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO 2001-2016 Wydział Strategii, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/649/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2005 roku STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO DO 2020 ROKU WROCŁAW, LISTOPAD 2005 Spis treści WSTĘP...3

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska na najbliższych osiem lat. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 jasno wytycza cele i

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 1 1 S t r o n a St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 2012 MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 Autorzy opracowania: Grzegorz Humenny Paweł Grygiel Piotr Klimczak Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko obecność rzek Warty i Samy, które wraz z przyległymi dolinami stanowią dużą atrakcję turystyczną. Rzeki te są wykorzystywane jako miejsca wędkowania, a lasy są miejscem, gdzie amatorzy owoców runa leśnego

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Nowa Ruda do roku 2015. Nowa Ruda, grudzień 2007 r.

Strategia Rozwoju Gminy Nowa Ruda do roku 2015. Nowa Ruda, grudzień 2007 r. Strategia Rozwoju Gminy Nowa Ruda do roku 2015 Nowa Ruda, grudzień 2007 r. Struktura budowy: SFERA X. Priorytet X.1. Działanie SFERA GOSPODARCZA SFERA PRZESTRZENNA SFERA SPOŁECZNA 1. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2007-2015 Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XIV/ 91 /2007 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 28 września 2007 roku STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2007-2015 Jelcz-Laskowice wrzesień

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego Szanowni Państwo Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Hajnowskiego na lata 2015-2020 powstała w odpowiedzi na wyzwania stawiane rozwijającym się regionom. Wkraczamy w kolejną perspektywę wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/70/07 z dnia 10 października 2007 roku Gmina Wieprz STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Wieprz 2007 1 Spis treści Gmina Wieprz...1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęta

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r.

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r. Osoby biorące udział w opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Turawa na lata 2015-2022 Moderatorzy, opieka

Bardziej szczegółowo

WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA...

WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA... STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO GMINY SOSNÓWKA 2007-2015 WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA... 6 2.1. POŁOŻENIE,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA: DĄBROWA GÓRNICZA 2020

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA: DĄBROWA GÓRNICZA 2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA: DĄBROWA GÓRNICZA 2020 DĄBROWA GÓRNICZA, Listopad 2007 2 SPIS TREŚCI 1. AKSJOLOGICZNE PODSTAWY STRATEGII ROZWOJU 1.1. WARTOŚCI PODSTAWOWE W ROZWOJU MIASTA 1.2. WIZJA PRZYSZŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY PAŁECZNICA KIERUNKI ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO. Wykonawca:

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY PAŁECZNICA KIERUNKI ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO. Wykonawca: STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY PAŁECZNICA KIERUNKI ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO Wykonawca: EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego 25 604 Kielce, ul. Szkolna 36 A

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 16/150/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020)

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Łódź, 2007 r. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO PROJEKT ZARZĄD POWIATU WRZESIŃSKIEGO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO CZĘŚĆ II CELE I ZADANIA O CHARAKTERZE SYSTEMOWYM Autorzy opracowania: kierownik zespołu - Jarosław Sobczak Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) 24 stycznia 2014 r. 1 1 OPIS TERYTORIUM... 5 1.1 OBSZAR GEOGRAFICZNY OBJĘTY PROGRAMEM... 5 1.2

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Biecz

Strategia Rozwoju Gminy Biecz Strategia Rozwoju Gminy Biecz Uchwała Nr XI/123/99 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 września 1999 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Biecz. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2006-2013

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2006-2013 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2006-2013 Gmina Miastko i Trzebielino PARTNERSTWO PN. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WRZECIONO kwiecień 2006 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

WSTĘP...3 I RAPORT O STANIE GMINY...5 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY...5. 1.1. Położenie, powierzchnia, dane demograficzne...5

WSTĘP...3 I RAPORT O STANIE GMINY...5 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY...5. 1.1. Położenie, powierzchnia, dane demograficzne...5 STRATEGIA ROZWOJU GMINY ROKIETNICA NA LATA 2007 2015 WSTĘP...3 I RAPORT O STANIE GMINY...5 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY...5 1.1. Położenie, powierzchnia, dane demograficzne...5 1.2. Geologia i rzeźba

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz Strategia Rozwoju Powiat Pisz 1. Wstęp Zasadniczą częścią prac realizowanych w zakresie Planowania rozwoju lokalnego Etap C jest opracowanie programów operacyjnych, w których zostaną zapisane działania

Bardziej szczegółowo