Protokół spotkania Komisji Dialogu Społecznego ds. Dzieci, Młodzieży i Rodziny w dniu 27 listopada 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół spotkania Komisji Dialogu Społecznego ds. Dzieci, Młodzieży i Rodziny w dniu 27 listopada 2012"

Transkrypt

1 Protokół spotkania Komisji Dialogu Społecznego ds. Dzieci, Młodzieży i Rodziny w dniu 27 listopada 2012 Spotkanie miało miejsce w Urzędzie m. st. Warszawy przy ul Canaletta 2 sala 202 udział wzięli: przedstawiciele BPiPS i CKS: Edyta Jóźwiak Robert Kadej Martyna Leciak przedstawiciele stowarzyszeń Teresa Kapela ZDR3+ Monika Ciechomska Stowarzyszenie Rezerwat Kultury -klub mam Ewa Opach Funfacja wspierania i aktywizacji rodzin mamy moc Magdalena Szczepańska Stowarzyszenie Spotkania Małżeńskie Anna Zielińska Stowarzyszenie dla Rodzin Marzena Kąkała Bielańskie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Irena Bylicka KIK Sekcja Rodzin Ewa Nitecka Stowarzyszenie na rzecz Naturalnego Rodzenia i Karmienia Lilianna i Zbigniew Bednarczuk Fundacja Domino Magdalena Skorupka Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci ''Szansa'' Spotkanie skupiło się na omówieniu nowych punktów Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i ogłoszonych konkursów. Najważniejsze ustalenia: zadania NGO opierają się o wszystkie strategie miasta stołecznego Warszawy, dostępne i aktualizowane w BIP. Całość realizacji zadań podlega negocjacjom, również zagadnienia finansowania. Dotychczasowo przyjęta zasada przez Biuro Polityki Społecznej wliczania pracy wolontariatu na poziomie 1% w całości kosztów zadania może podlegać renegocjacji. Zostało zapowiedziane spotkanie robocze w sprawie konkursów 4 grudnia godz. 10 ulica Niecała 2 Dziękuję za szczegółowe sprawozdanie opracowane przez p. Marzenę Kąkałę - Bielańskie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Dialogu Społecznego ds. Dzieci, Młodzieży i Rodziny. W dniu 27 listopada 2012r. w Urzędzie m. st. Warszawy przy ul. Canaletta 2 odbyło się posiedzenie Komisji Dialogu Społecznego ds. Dzieci, Młodzieży i Rodziny. W spotkaniu po za przedstawicielami organizacji pozarządowych, uczestniczyli Pani Edyta Jóźwiak i Pan Robert Kadej z Wydziału Pomocy Dziecku i Rodzinie oraz Pani Martyna Leciak z Centrum Komunikacji Społecznej Miasta St. Warszawa. Zebraniu przewodniczyła Pani Teresa Kapela wiceprezes Związku Dużych Rodzin Trzy Plus. Celem spotkania było omówienie programu Współpracy m. st. Warszawy na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi.

2 Pani Martyna Leciak zabrała głos w sprawie zmian jakie zostały wprowadzone w programie na 2013rok. Dotychczas priorytetowe zadania publiczne znajdowały się na końcu programu. Teraz są określone są w dokumentach strategicznych, o czym mowa jest w paragrafie 6 (Priorytetowe zadania publiczne w zakresie współpracy Miasta w 2013 roku z organizacjami określone są w dokumentach strategicznych) W programie współpracy na 2013 jest wykaz dokumentów strategicznych na stronie Warto wiedzieć jakie programy i jakie strategie obowiązują w mieście i w jakich obszarach możemy się poruszać. Nie wszystkie dokumenty strategiczne są umieszczone w paragrafie 6, tylko te które były aktualne na dzień przyjmowania programu współpracy. Między czasie mogą być jakieś dokumenty przyjmowane, dlatego też w tym paragrafie jest zapisane w tym w szczególności więc wszystkie inne dokumenty strategiczne, też tutaj priorytetowe zadania publiczne też do nich się odnoszą. Współpraca miasta to nie jest tylko współpraca finansowa: otwarte konkursy OPE lub dotacje, ale również współpraca pozafinansowa i ta cała współpraca mieści się w sferze zadań publicznych, a więc określonych w artykule 4 ustęp 1 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego o Wolontariacie. W paragrafie 4 mamy zawarte definicje zasad współpracy.tych zasad współpracy, które są wymienione w Ustawie o Działalności Pożytku Publicznego o Wolontariacie, czyli zasada pomocniczości, suwerenności partnerstwa, uczciwej konkurencyjności i jawności, efektywności, zostały dodane jeszcze dwie zasady: zrównoważonego rozwoju i równości szans. Jak należy rozumieć te zasady? Każdy z nas ma jakąś definicję tych zasad. Dlatego też w programie współpracy te zasady zostały przytoczone. Żeby każdy wiedział co się kryje pod zasadą pomocniczości. W niektórych dzielnicach były kłopoty dotyczące zakupu usług od organizacji pozarządowych. Oprócz zlecenia zadań w formie otwartych konkursów, ofert i małych grantów organizacji można zlecić takie zadanie w formie zakupu usług. Tzn. można kupić usługę od organizacji pozarządowych. Natomiast w niektórych dzielnicach urzędnicy twierdzili, że nie mają prawa żeby coś takiego zrobić. I dlatego wprost w programie współpracy zostały one zapisane w paragrafie 7 ustęp 4, że dopuszcza się zakupu usług od organizacji pozarządowych i tu jest napisane od jakich, tzn. od tych które prowadzą odpłatną działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarczą. Oczywiście Miasto nie ma obowiązku zakupu usługi, ale można posługiwać się tym paragrafem,gdyby były trudności od strony urzędników. Kolejną nowością, która może przynieść wymierne korzyści dla organizacji, a mianowicie to, że przy zakupie usług miasto powinno rozważyć zastosowanie klauzul społecznych lub innych kryteriów społecznych. W Warszawie nie mamy jeszcze szczegółowych wytycznych w tym względzie, w Biurze Pomocy Projektów Społecznych te klauzule będą opracowywane. Terminy konkursów dla organizacji pozarządowych: do 23 listopada na ogłoszenie konkursów na rok 2013 te konkursy które dotyczą zadań realizowanych w pierwszej połowie przyszłego roku albo w całym roku. do 31 marca mają być ogłoszone konkursy, które będą realizowane w drugiej połowie roku. Został wprowadzony trzeci termin i to na wniosek organizacji pozarządowych, że do 28 lutego mają być ogłoszone konkursy na zadania dotyczące letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Biuro Pomocy Projektów Społecznych przed ogłoszeniem każdego konkursu powinno z organizacjami konsultować tematy oraz szczegółowe warunki realizacji zadania i te tematy powinny być przedstawione organizacjom z uzasadnieniem.organizacje pozarządowe na skonsultowanie mają (i to jest określone w Programie Współpracy) co najmniej 21 dni. Przy czym zapisane jest co do zasady czyli naprawdę konsultacje powinny tyle trwać, ale oczywiście są szczegółowe sytuacje,kiedy może okazać się tak,

3 że w Biurze są dodatkowe środki, szybko należy ogłosić konkurs i organizacje nie będą składać przeciwwskazań żeby konsultacje trwały krócej, żeby konkursy ogłosić szybciej. Organizacje pozarządowe mają prawo do tego aby wskazywać swoich przedstawicieli do komisji konkursowych. Komisja konkursowa może działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych. Jeżeli Biuro poprosi o wskazanie przedstawicieli, a organizacje nie zrobią tego w ciągu 14 dni to wtedy komisja konkursowa może działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych. Komisja konkursowa może być powołana na cały rok ( stała ), ale może być tylko do konkretnego zadania. W dzielnicach nie ma komisji branżowych, dzielnica skupia wszystkie organizacje pozarządowe. Czyli w danej dzielnicy jest tylko jedna komisja. W komisji powinno być ( po równo ) co najmniej 2 urzędników i 2 przedstawicieli z organizacji pozarządowych, w zależności ile ofert konkursowych zostało złożonych. Zespoły oceniające nadal funkcjonują dwie formy oceniania ofert w mieście. Jedna opiera się na ocenie punktowej każdego eksperta i w tym rozumieniu każdy ekspert czyta każdą ofertę. Drugi system opiera się na przeanalizowaniu wspólnie na jednym spotkaniu ofert i na zasadzie głosowania i dyskusji.nowością jest zapis, że rozstrzygnięcie konkursu nie może nastąpić później niż w ciągu 60 dni od terminu zakończenia przyjmowania ofert, ale nie wcześniej takie rozstrzygnięcie niż 2 stycznia przyszłego roku. Niedługo zostanie ogłoszona 3 edycja konkursu na najlepszą inicjatywę w roku 2012 Warszawie, jest teraz czas na zgłaszanie najlepszych inicjatyw. Biuro księgowości nie chciało wydać zgody żebyśmy przyznali nagrodę finansową dla inicjatywy która została nagrodzona nagrodą finansową ponieważ nie było podstawy prawnej. Wobec tego udało się wprowadzić taki zapis do programu współpracy w paragrafie 21,gdzie jest napisane, że wyróżnienia które przyznaje prezydent organizacjom pozarządowym albo przedstawicielom tych organizacji mogą być przyznane w formie finansowej. Na dzień dzisiejszy jest już w mieście 30 komisji dialogu społecznego, natomiast dzielnicowych jest 14. W sumie takich ciał doradczo konsultacyjnych jest 44. W programie współpracy pojawił się zapis w paragrafie 25 ustęp 4, że jeżeli są organizacje które chcą powołać nową komisję, w przypadku komisji dialogu społecznego musi to być co najmniej 10 organizacji, które wystąpią z chęcią powołania takiej komisji, a na przykład dyrektor biura nie zgadza się na to, to wówczas te organizacje mogą prosić tutaj o mediacje do pełnomocnika, żeby ta komisja jednak powstała. W obecnej chwili funkcję Pełnomocnika Prezydenta do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi pełni Marcin Wojdat. Organizacje pozarządowe wskazywały na potrzebę osoby do której można się odwołać od decyzji dyrektora. W programie współpracy wynikiem tego że jest zarządzenie w sprawie procedury mało grantowej i w tym zarządzeniu są określone zespoły do spraw oceny realizacji zadania publicznego więc też jest mowa tutaj w programie współpracy w paragrafie 26 ustęp 7 na ten temat. Organizacje takich przedstawicieli delegują nie tylko do komisji konkursowych w ramach otwartych konkursów ofert,ale również do zespołów mało grantowych. Tzn. jeżeli dane biuro czy dzielnica ma wyodrębnione środki na małe granty i zostaną zgłoszone jakieś oferty. Kiedy rozwiązaniu ulega Komisja Dialogu Społecznego? Kiedy przez 3 miesiące się nie spotyka oraz można podjąć uchwałę o samorozwiązaniu. Planowany budżet dotacyjny na rok 2013 jest niższy w stosunku do tegorocznego, w ogóle wysokość budżetu miasta jest niższa i jeżeli chodzi o budżet dotacyjny jest niższy o ponad 7 procent w skali ogólnej.w dniu jutrzejszym będzie opublikowane sprawozdanie z ostatniego spotkania Warszawskiej Rady, załącznikiem będą szczegółowe tabelki. Pani Teresa Kapela nawiązując do tematu poprzedniego posiedzenia dotyczącego rozliczeń konkursowych zapytała, dlaczego tyko 10 procent wkładu stanowi praca wolontariacka, biorąc pod uwagę, że są stowarzyszenia, opierają się głównie na wolontariacie. Odpowiedzi

4 udzieliła Pani Martyna Leciak. Stwierdziła, że wynika to z ogłoszenia konkursowego i jeżeli przedstawiciele organizacji pozarządowych uważają, że coś jest nie tak mogą dyskutować z biurami. Na etapie konsultowania danego ogłoszenia konkursowego mogą zwrócić na to uwagę i dać jakieś argumenty, żeby procent został podniesiony. Ewentualnie prosić o pomoc Pełnomocnika organizacji pozarządowych Marcina Wojdata. Właśnie dużą rolę mogą odgrywać organizacje. Zakończyły się drugie konsultacje projektu uchwały w sprawie warszawskiej działalności Rady Pożytku Publicznego, w której KDS nie brała udziału, a miała takie prawo. W lutym kończy się kadencja warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (ona trwa zgodnie z ustawą 2 lata).jest to strategiczne grono, które decyduje o kierunkach, w jakim idzie współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi. W skład tej rady wchodzi 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 7 urzędników i 3 radnych ( przedstawiciele ciała uchwałodawczego). Pani Martyna zachęcała obecnych do tego że jak będzie możliwość wybierać i oddawać głos na kandydatury,(albo jako pojedyncza organizacja albo jako komisja) brać w tym udział. Bo jeśli organizacje nie będą brały udziału, nie będą miały wpływu i ktoś inny za nich zdecyduje. Jest nadzieja, że nie długo będzie uchwała i zarządzenie w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami. Ale też jest uchwała w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi takich szczegółowych dokumentów jak aktów prawa miejscowego. Jakiś czas temu organizacje proszone były o uwagi do uchwały w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi. Natomiast w tym momencie członkowie organizacji jako mieszkańcy Warszawy, dobrze by było, gdyby wzięli udział w tych konsultacjach uchwały dotyczącej konsultacji z mieszkańcami. Można przysyłać swoje uwagi za pomocą Internetu lub w formie papierowej. Odbywają się też spotkania konsultacyjne, warsztaty. Strona internetowa na której znajdziemy wszystkie informacje o konsultacjach które są prowadzone w Warszawie to Tu również są zamieszczone konsultacje dokumentów dotyczących organizacji pozarządowych. Program współpracy jest takim dokumentem nad którym pracują organizacje pozarządowe i urzędnicy. Projekt tworzy zespół roboczy składający się w większości z organizacji pozarządowych, potem ten dokument jest uzgadniany z urzędnikami jak i konsultowany z organizacjami pozarządowymi. Program współpracy jest dokumentem najważniejszym,który reguluje tą współpracę. W razie uwag Pani Martyna Leciak podała do siebie kontakt Następna zabrała głos Pani Edyta Jóźwiak. Stwierdziła, ze udało się dotrzymać terminu z programu współpracy. Biuro Polityki Społecznej ogłosiło dwa konkursy w piątek. Komisję Dialogu Społecznego ds. Dzieci, Młodzieży i Rodziny dotyczy konkurs z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2013r. Zadaniem jest organizowanie różnych form wsparcia dla rodzin poprzez rozwijanie zróżnicowanych form wsparcia rodziców. Wspieranie integracji dla rodzin czyli klubów rodzin, organizowanie szkoleń warsztatów i prowadzenie działań informacyjno edukacyjnych. Środki na to zadanie wynoszą 660 tys. na 2013r. Jeżeli chodzi o kwoty dofinansowania przez miasto, one się nie zmieniły, jest 80 % całkowitych kosztów realizacji zadania. Kluby tutaj pojawiają się na pierwszym miejscu. Jeżeli chodzi o konkurs to jeden podmiot może składać jedną ofertę i trzeba pamiętać, że oferent może otrzymać dotację z jednego urzędu miasta lub urzędu dzielnicy. Pani Edyta odniosła się do problemu na jaki zwróciła uwagę Pani Teresa Kapela, mówiąc że wkład własny stanowi 20 %, tak jak było do tej pory, z czego 10% finansowych środków własnych stanowi wkład osobowy. Pan Robert Kadej p. o. Naczelnika tłumaczył, że organizacje mszą wykazać 90% jako wkład finansowy środków własnych. Np. jeśli wkład własny deklarujemy w wysokości zł (to jest 20% - wkład własny), to 9000 musimy wykazać jako wkład własny finansowy

5 a 1000 jako pracy jako wolontariat (tak naprawdę to jest 1 procent całości realizacji zadania). Zasady obowiązujące przy konkursach przy Biurze Projektów Społecznych są kontynuowane od kilku lat. Jeżeli zachodzi potrzeba w zakresie określenia szczegółowych warunków realizacji zadań to według tego organizacje powinny wystąpić z własną inicjatywą. Ale to na etapie projektu konkursu był sygnał o tym, że przygotowujemy się do ogłoszenia konkursu ofert. Jest wtedy dobry czas na to, ale właściwie czas jest zawsze dobry, bo jeśli jest taki problem dla komisji to dyskutujemy i swoje stanowisko przekazujemy i nad tym pracujemy. Techniczna strona wypełniania i przygotowania oferty w sposób prawidłowy będzie 4 grudnia o sala 27 ul. Niecała 2. W dalszej części spotkania Pani Teresa Kapela prosiła Pana Roberta Kadeja o wytłumaczenie, dlaczego jest tak mały wkład pracy wolontariatu w konkursach. Naczelnik tłumaczył, że wynika to pośrednio z ustawy, bo w tej formie został ogłoszony konkurs i zwyczajowo w tej formie współpracujemy. Zgodnie z ustawą są możliwe dwie formy, albo powierzenie, wtedy 100% sfinansowania zadania albo wspieranie, dodanie wartości dotacji do środków własnych organizacji i w biurze zostało to przyjęte, że wkład jest ustabilizowany w stosunku 80% do 20%. Wkład środków własnych finansowych organizacji jest sztywny. Wyżej jest oceniany projekt, który ma wyższy wkład własny i wtedy jest on wyżej oceniany. Wkład własny finansowy organizacji to oznacza środki finansowe i po za finansowe zgromadzone przez organizację z różnych źródeł czyli nie tylko składki członkowskie i darowizny, ale również pozyskane inne dotacje, inne granty z zastrzeżeniem, że muszą to być inne źródła niż budżet m. st. Warszawy ( środki Ministerstw Polityki i Pracy, środki unijne, środki które organizacja przeznacza na realizację tego projektu). Argumenty Naczelnika nie przekonały Pani Teresy Kapeli i za przykład podała koncepcję stowarzyszeń pozarządowych z jaką się spotykamy w całej Europie jako działalność bez finansową, społeczną i bez przepływu finansów. Stowarzyszenia rodzinne, które w wielu krajach są głównymi organizacjami pozarządowymi dostają np. we Francji w 30 % subwencję państwową. I to co się uda finansowo uzyskać z zewnętrznych źródeł jest czymś In plus do działalności jaką podejmuje organizacja. Tak działa od 6 lat z ZDR Trzy Plus, gdzie żaden przepływ finansowy nie następuje, wkład własny jest to praca intelektualna i współpraca z różnymi agendami, głównie z Ministerstwem Pracy i Sejmem, i nie da się jej wycenić. I cała praca jest pracą wolontariacką.takie założenie przyjęte przy ogłaszaniu konkursów dla organizacji pozarządowych, które nie są instytucjami biznesowymi podejmującymi pewne zadania, tylko stowarzyszeniami organizującymi się na rzecz rozwiązywania pewnych problemów, w ogóle jest niezrozumiałe i w momencie kiedy jest to interpretacja, że w tych 20 % te 10% to jest tylko 1%.Ten problem był wielokrotnie poruszany. Naczelnik odniósł się do słów Pani Teresy, podkreślając, że tutaj mówimy o dotacji w wysokości przy całkowitym budżecie projektu zł. Bo wtedy oferta całkowita musiałaby być na zł czyli reasumując można stwierdzić, że tego typu projekty żadne miasto w Polsce nie pociągnęłoby. Trzeba brać pod uwagę,jeżeli mówimy o współpracy z organizacjami i o tym, że strona pozarządowa jest bardziej elastyczna, zadanie jest przez nią wykonywane efektywniej pod względem budżetu, to dla strony samorządowej ważne jest żeby pozyskać wkład organizacji w tym zakresie. Samorząd mógłby też zrealizować to zadanie np. realizując sam. In plus dla nas przy współpracy z organizacjami w kategoriach ekonomicznych jest organizacja, która jest w stanie pozyskać wkład z różnych innych źródeł wpływając tym na atrakcyjność oferty. Przedstawicielka jednej z organizacji pozarządowych zwróciła uwagę na fakt, że miasto chciałoby wykluczyć ze współpracy organizacje które nie umieją pozyskać środków finansowych z innych źródeł. Stwierdziła, że jej stowarzyszenie umie pozyskać wolontariuszy

6 nawet bardzo wysoko kwalifikowanych, ale jeśli nie umie do tego dołożyć środków finansowych to jest wykluczenie z możliwości podjęcia współpracy. Dotyczy to również organizacji na początku jej drogi, kiedy rozpoczyna swoją działalność. Naczelnik, wyjaśniał, że konkurs nie jest inkubatorem organizacji pozarządowych. Miasto poszukuje sprawnych programów, nie wspiera organizacji pozarządowych i ich rozwoju tylko kupuje usługę program, to jest różnica. Wkład własny, a wspieranie to są dwie różne rzeczy. Wkład własny należy wykazać w kosztorysie, a fizycznie można go zbierać w trakcie realizacji zadania,wkład jest określony w ofercie, a konsekwencją tego będzie w umowie wpisany. Oferta mówi, o czymś co jest zaplanowane na przyszły rok, a przy umowie jest jeszcze weryfikacja, negocjacje, są zmiany kosztorysu i zakresu realizacji zadań już w określonych środkach finansowych. I dopiero umowa tak naprawdę zobowiązuje do realizacji zadania na określonych warunkach. Pani Teresa Kapela zwróciła uwagę na to,że mówi się,że polityka prorodzinna we Włoszech jest podobna do tej w Polsce. Natomiast działalność Klubów Mam funkcjonują we wszystkich włoskich miastach na tej zasadzie,że są powoływane przez miasto. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 3 godziny z małymi dziećmi. Te osoby są zatrudniane przez miasto, pracują w parkach zajmują się dziećmi. Jest tam zupełnie odwrócony układ, miasto zatrudnia,organizuje lokale. A u nas każde stowarzyszenie musi się zorganizować pozyskać środki, przejść przez całą biurokrację. Pani Teresa Kapela zaprosiła zebranych do Senatu RP na konferencję o barierach ograniczających dzietność która ma się odbyć 5 grudnia 2012r. Termin kolejnego spotkania KDS został wyznaczony na 24 stycznia 2013 roku.

Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi

Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) 0 Spis treści Dane podstawowe... 2 Jak czytać ten dokument?... 3 Założenia... 4 Wstęp... 6 Cele Programu... 7 Cel

Bardziej szczegółowo

Procedury PRAWA i ŻYCIOWE ich rozwiązania, czyli Zeszyt Dobrych Praktyk współpracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego

Procedury PRAWA i ŻYCIOWE ich rozwiązania, czyli Zeszyt Dobrych Praktyk współpracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego Procedury PRAWA i ŻYCIOWE ich rozwiązania, czyli Zeszyt Dobrych Praktyk współpracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego Poradnik rekomendowany do stosowania przez organizacje pozarządowe oraz

Bardziej szczegółowo

Projekt: Wysokie standardy współpracy z NGO s w Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy Raport z badania jakościowego

Projekt: Wysokie standardy współpracy z NGO s w Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy Raport z badania jakościowego 1 Projekt: Wysokie standardy współpracy z NGO s w Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy Raport z badania jakościowego Warszawa, 2014 2 GŁOS ORGANIZACJI 1. Nota metodologiczna Badanie zostało

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia

RAPORT. Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia RAPORT Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia 31 sierpnia 2004 r. Raport sporządziła: Lidia Kuczmierowska Raport Organizacje pozarządowe w

Bardziej szczegółowo

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Poradnik Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Projekt Mój Samorząd współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Autor: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA JORDANOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA JORDANOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/159/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 03 grudnia 2012 r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA JORDANOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART.

Bardziej szczegółowo

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SAMORZĄD TERYTORIALNY DLA POLSKI Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych NUMER 33 MAJ 2014 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

Głos Łodzian się liczy

Głos Łodzian się liczy ŁUKASZ PRYKOWSKI Głos Łodzian się liczy czyli doświadczenia z budżetem obywatelskim w radach osiedli Łódź 2012 Głos Łodzian się liczy ŁUKASZ PRYKOWSKI Głos Łodzian się liczy czyli doświadczenia z budżetem

Bardziej szczegółowo

Realizacja budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej Raport z monitoringu

Realizacja budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej Raport z monitoringu Realizacja budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej Raport z monitoringu Opracowanie: Grzegorz Wójkowski Katowice, luty 2015 r. Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides 1 Stowarzyszenie Aktywności

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Wrocław 2012 Badanie Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza...

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza... BIULETYN Nr 3 (12)/2014 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 2 Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem,

Bardziej szczegółowo

JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT?

JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT? JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT? Autor: Marcin Dadel (Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku) 3w* 001, 2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne

Bardziej szczegółowo

Ewa Kolankiewicz Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Urzędu m.st. Warszawy

Ewa Kolankiewicz Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Urzędu m.st. Warszawy Ewa Kolankiewicz Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Urzędu m.st. Warszawy Projekt Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej 2010-2012 jest realizowany, dzięki dofinansowaniu

Bardziej szczegółowo

NOWE WIEŚCI DLA MŁAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Newsletter pozarządowy. Wiadomości lokalne. Wiadomości ze świata. Wiadomości lokalne

NOWE WIEŚCI DLA MŁAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Newsletter pozarządowy. Wiadomości lokalne. Wiadomości ze świata. Wiadomości lokalne Nr 5/2014 z dnia 11 lutego 2014 r. Wiadomości lokalne Wiadomości lokalne ROK 2014 - ROKIEM ANNY TOMASZEWICZ DOBRSKIEJ Na ostatniej Sesji Rady Miasta Mława została podjęta Uchwała Nr XXXVII/363/2014 w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. ze spotkania zespołu roboczego

PROTOKÓŁ. ze spotkania zespołu roboczego PROTOKÓŁ ze spotkania zespołu roboczego ds. monitoringu w ramach zleconego zadania publicznego pn. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości (Promocja gospodarcza miasta

Bardziej szczegółowo

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego 3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego Partnerstwo publiczno-społeczne jest kwintesencją konstytucyjnej zasady pomocniczości, której szczególnego znaczenia

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010 2 Wydawca: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Opracowanie: Zespół Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Redakcja: Małgorzata Szewczyk Profesjonalnie działać, skutecznie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/323/14 RADY GMINY WIŚNIOWA. z dnia 6 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/323/14 RADY GMINY WIŚNIOWA. z dnia 6 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIX/323/14 RADY GMINY WIŚNIOWA z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu systemu przyznawania lokali komunalnych organizacjom pozarządowym w trybie pozakonkursowym

Raport z monitoringu systemu przyznawania lokali komunalnych organizacjom pozarządowym w trybie pozakonkursowym Raport z monitoringu systemu przyznawania lokali komunalnych organizacjom pozarządowym w trybie pozakonkursowym Opracowanie raportu: Katarzyna Sadło Karolina Walkiewicz Krzysztof Izdebski Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII / 11

Protokół nr VIII / 11 BRM. 0002.3.2011 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr

Bardziej szczegółowo

l u d z i e s e k t o r a 1 wolne słowo

l u d z i e s e k t o r a 1 wolne słowo l u d z i e s e k t o r a 1 wolne słowo Legenda konspiracji Mirosław Chojecki. Do dziś nie opowiada o tym, co robi, dopóki tego nie zrobi. Ciągle walczy o wolne słowo i daje wyraz rozczarowaniu, że w Polsce

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ 1 Spis treści Wstęp........................................... 3 Informacje ogólne................................ 4 Procedury zakładania spółdzielni socjalnej..........

Bardziej szczegółowo