ZMIANY STRUKTURY PRZESTRZENNEJ NIERUCHOMO CI JAKO PODSTAWA PROGNOZY PRZEKSZTA CE TERENÓW WIEJSKICH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZMIANY STRUKTURY PRZESTRZENNEJ NIERUCHOMO CI JAKO PODSTAWA PROGNOZY PRZEKSZTA CE TERENÓW WIEJSKICH"

Transkrypt

1 INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Zmiany struktury przestrzennej... Nr 7/2011, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddzia w Krakowie, s Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Adam Sanek ZMIANY STRUKTURY PRZESTRZENNEJ NIERUCHOMO CI JAKO PODSTAWA PROGNOZY PRZEKSZTA CE TERENÓW WIEJSKICH CHANGES OF REAL ESTATE SPATIAL STRUCTURE AS THE BASIS FOR PROGNOSIS OF TRENDS IN RURAL LANDS TRANSFORMATIONS Streszczenie Przedmiotem opracowania by y zagadnienia zwi zane ze zmianami w strukturze w adania i u ytkowania gruntów. Podejmowanie przez polski rz d jakichkolwiek dzia a w celu zmiany sytuacji polskiej wsi i kszta towania jej nowego obrazu wed ug wzorców zachodnich nie mo e si odbywa bez gruntownej analizy istniej cego stanu struktury przestrzennej gruntów. Analiza zmian zachodz cych w strukturze przestrzennej gruntów prowadzi do wyci gni cia ciekawych wniosków badawczych z historii obszaru, jego stanu zainwestowania i wnioskowanych przemian. S owa kluczowe: ewidencja gruntów i budynków, zmiany, struktury przestrzenne gruntów Summary The subject of this scientific description was problems relating to changes in structure of ground utility and landownership. Undertaking by polish government any works in order to change situation of polish country and to form its new look according to western models should by proceeded by complete analysis of present spatial structure of grounds. 209

2 Adam Sanek Analysis of changes in spatial structure of grounds leads to draw an interesting conclusion from history of area, state of investment and concepts of transformation. WST P Polska wie, pocz wszy od swej pierwotnej postaci niewielkiej osady, uleg a w ci gu wieków licznym przeobra eniom. Zmiany, jakie w niej zachodzi y, pocz tkowo samoistne, pó niej ju kontrolowane, ustali y jej dzisiejszy kszta t. Nie jest to niestety obraz pozytywny. Op acalno produkcji rolnej stale maleje, gospodarstwa s zbyt ma e i le wyposa one, przez co nie mog sprosta wymaganiom gospodarki rynkowej [Stelmach 1990]. W Polsce od wielu lat maleje te rola rolnictwa w gospodarce narodowej. W 1946 roku udzia rolnictwa w wytwarzaniu dochodu narodowego wynosi 60%, natomiast w 1990 roku ju tylko 14,5% [Ko odziejski 1997]. W obliczu radykalnych zmian w polityce rolnej pa stwa, wynikaj cych z uzyskania cz onkostwa w Unii Europejskiej, polska wie w tej formie nie ma szans przetrwania. Przedstawiciele Generalnego Dyrektoriatu (DG) do spraw rolnictwa w UE, stwierdzili, e polscy rolnicy musz zmodernizowa swoje sposoby gospodarowania, co bez w tpienia doprowadzi do tego, e wielu z nich b dzie zmuszonych do porzucenia rolnictwa, po to, aby pozosta e gospodarstwa mog y si powi ksza. Dlatego konieczne jest poznanie i dog bna analiza m.in. istniej cego stanu struktury przestrzennej gruntów, aby polski rz d móg podj jakiekolwiek dzia ania zmierzaj ce do przeobra e w istniej cej strukturze agrarnej, w celu przybli enia jej formy do standardów europejskich. Taka analiza pozwoli, bowiem na podj cie sensownych kroków w kierunku koniecznych przeobra e [Sanek 2001]. ZAKRES I METODY BADA Badaniami obj to obszar gminy Tokarnia, jednej ze 182 gmin, utworzonych w wyniku reformy administracyjnej województwa Ma opolskiego. Ten malowniczo ukszta towany obszar znajduje si w powiecie My lenice, na po udniowy zachód od tego miasta. Le y w odleg o ci ~50 km od Krakowa (rys. 1), na zachód od drogi Kraków Zakopane, przy jej odga zieniu w stron Jordanowa. Gmina Tokarnia zajmuje obszar oko o 6864 ha i nale y do rednich wielko ciowo gmin województwa ma opolskiego. W sk ad gminy wchodzi sze jednostek wiejskich: Bogdanówka o powierzchni 860,89 ha, Krzczonów 1560,55 ha, Skomielna Czarna 1317,91 ha, Tokarnia 1907,35 ha, Wi ciórka 729,24 ha i Zawadka 487,69 ha. 210

3 Zmiany struktury przestrzennej... Rysunek 1. Podzia administracyjny powiatu My lenice Figure 1. Administrative division of My lenice district Celem opracowania jest analiza struktury w adania i u ytkowania gruntów. Badania struktury przestrzennej przeprowadzono w 6 wsiach gminy. Dla ka dej z nich zgromadzono (na podstawie wykazów i rejestrów gruntów) niezb dne dane ewidencyjne. Analiz stanu istniej cego poprzedzono badaniem dynamiki zmian omawianych struktur w celu wskazanie skali i kierunku dokonuj cych si przeobra e. Ponadto w ramach koniecznego uzupe nienia analizy struktury w adania gruntami, zgromadzono i dokonano oceny danych dotycz cych istniej cej w gminie struktury obszarowej gospodarstw. W opracowaniu zastosowano metod komparatystyczn danych zawartych w podstawowych zbiorach ewidencji gruntów i budynków, takich jak: wykazy gruntów oraz rejestry gruntów. Powy sze informacje, jak równie dane dotycz ce struktury obszarowej gospodarstw, uzyskano w Urz dzie Gminy Tokarnia. Dodatkowe informacje pozyskano ze zbioru danych G ównego Urz du Statystycznego. 211

4 Adam Sanek 212 WYNIKI I DYSKUSJA Wzajemny uk ad linii granicznych, charakteryzuj cy ró ne sposoby u ytkowania gruntów oraz odmienne prawa w adania do poszczególnych ich cz ci kszta tuje tzw. struktur przestrzenn gruntów. Inaczej mówi c, struktura terenowa okre la uk ad obiektów powierzchniowych, których granicami s linie oddzielaj ce cz ci powierzchni ziemi o odmiennym sposobie u ytkowania gruntów i linie rozgraniczaj ce w terenie odr bne prawa w adania powierzchni ziemi [Frelek 1970]. Tabela 1. Struktura w adania gruntami w/g grup rejestrowych ewidencji gruntów i budynków w gminie Tokarnia Table 1. Structure of land possession according to cadastral groups register in Tokarnia commune Nr. grupy rejestrowej Number of register group Nazwa grupy rejestrowej Name of register group Gmina Commune ha [%] 1 Skarb Pa stwa 1.2 Pa stwowe Gospodarstwa Le ne Pa stw. jednostki organizacyjne Organy administracji publicznej gospod. zasobem nieruch. SP Grunty gmin i zwi zków gminnych. 4.1 Grunty gminnego zasobu nieruchomo ci Osoby fizyczne. W a ciciele i w adaj cy gruntami wchodz cymi w sk ad gosp. Rolnych W a ciciele i w adaj cy gruntami nie wchodz cymi w sk ad gosp. Rolnych Spó dzielnie 8.3 Inne spó dzielnie Grunty ko cio ów i zwi zków wyznaniowych Wspólnoty gruntowe Grunty powiatów Grunty powiatowego zasobu nieruchomo ci ród o : opracowanie w asne Source: own s elaboration Razem: Together: Struktura w adania zosta a przedstawiona w tabeli 1. Z danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków gminy wynika, e najwi ksz powierzchni w omawianej gminie zajmuj grunty b d ce we w adaniu indywidualnym. Grunty te zajmuj 5767 ha, co stanowi 84,03% powierzchni ca ej gminy, przy czym grunty gospodarstw indywidualnych zajmuj 4167 ha (60,72%). Grunty te wyst puj na terenie wszystkich wsi, co sugeruje, e gmina Tokarnia

5 Zmiany struktury przestrzennej... jest typowo rolnicza, a g ównym ród em utrzymania wi kszej cz ci mieszka ców jest praca na roli. Jednak z powodu z ej struktury agrarnej mi dzy innymi zbytniego wyd u enia dzia ek, powoduj cego wzrost kosztów produkcji rolniczej, a w perspektywie jej nieop acalno rolnictwo na tym terenie ma niewielk szans rozwoju. Du cz gruntów gminy w ka dej wsi zajmuj grunty indywidualne nie stanowi ce gospodarstw rolnych, o powierzchni do 1 ha (grupa rejestrowa 7.2). Grunty tej grupy zajmuj powierzchni 1600 ha, co stanowi 23,31% ogólnej powierzchni gminy. S to g ównie ma e dzia ki o powierzchni nie przekraczaj cej kilku, kilkunastu arów. Gmina Tokarnia le y w pobli u du- ej aglomeracji miejskiej (Kraków), a teren gminy jest atrakcyjny krajobrazowo i ekologicznie, dlatego te ludno miejska nabywa niewielkie dzia ki w celach rekreacyjnych. Powierzchni 812 ha, co stanowi 11,8% ogólnej powierzchni gminy, zajmuj lasy pozostaj ce w administracji Pa stwowego Gospodarstwa Le nego (grupa 1.2). Pozosta e grunty le ne znajduj si w r kach prywatnych i wchodz w sk ad gospodarstw indywidualnych. Stosunkowo du a powierzchnia terenów le nych wynika nie tylko z urozmaiconej rze by terenu, s to pozosta o ci wielkich puszcz. Wspólnoty gruntowe na omawianym terenie zajmuj powierzchni 8 ha, co stanowi 0,12% powierzchni ca ej gminy. W najbli szym czasie nale y oczekiwa podzia u wspólnot i przej cie jej gruntów przez w a cicieli. Pozosta e grupy zajmuj w kolejno ci: gminny zasób nieruchomo ci o powierzchni 82 ha, co stanowi 1,2%, organy administracji publicznej gospodaruj ce zasobem nieruchomo ci Skarbu Pa stwa 27 ha, co stanowi 0,4% ogólnej powierzchni gminy, ko cio y i zwi zki wyznaniowe 14 ha (0,2%), grunty powiatów i zwi zków powiatowych z wy czeniem gruntów przekazanych w u ytkowanie 3 ha (0,04%), grunty spó dzielni 1 ha (0,01%). Zarówno u ytkowanie gruntów, jak i struktura u ytków gruntowych zale od ró nych warunków naturalnych, jak glebowych, klimatycznych, rze by terenu i stosunków wodnych oraz uwarunkowa natury spo eczno ekonomicznej. Najwi ksze wymagania pod tym wzgl dem wykazuj grunty orne. U ytkowanie gruntów na badanym terenie mo na scharakteryzowa poprzez podanie procentu powierzchni, jak zajmuj poszczególne u ytki w stosunku do powierzchni ogólnej. Za racjonalne wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej z przyrodniczego, a tak e ekonomicznego punktu widzenia, uzna nale y takie, które w maksymalnym stopniu wykorzystuje naturalne predyspozycje terenu do okre lonych form u ytkowania, a jednocze nie zapobiega jego degradacji. Drugim elementem struktury przestrzennej gruntów jest struktura ich u ytkowania. Struktur u ytkowania gruntów w gminie Tokarnia przedstawiono w tabeli

6 Adam Sanek Tabela 2. Struktura u ytkowania gruntów w gminie Tokarnia Table 2. The structure of land use in Tokarnia commune U ytki Bogdanówka Krzczonów Skomielna Razem Tokarnia Wi ciórka Zawadka gruntowe Czarna gmina Arable land Ha % ha % ha % Ha % ha % ha % ha % U ytki rolne w tym: 373,23 43,35 709,88 45,49 697,97 52, ,52 53,56 278,87 38,24 177,68 36, ,15 47,55 Grunty orne 256,16 29,76 530,39 33,99 544,54 41,32 812,21 42,58 216,73 29,72 134,38 27, ,41 36,34 Sady 0,18 0,02 8,88 0,57 1,79 0,14 7,32 0,38 1,09 0,15 1,12 20,38 20,38 0,30 ki trwa e 6,14 0,71 45,35 2,91 8,20 0,62 27,67 1,45 3,68 0,50 2,66 0,55 93,70 1,37 Pastwiska trwa e 97,01 11,27 83,69 5,36 110,33 8,37 134,30 7,04 46,47 6,37 34,55 7,08 506,35 7,38 Grunty rolne zabudowane 13,74 1,60 37,27 2,39 33,00 2,50 39,42 2,07 10,90 1,49 4,96 1,02 139,30 2,03 Rowy - - 4,29 0,27 0,11 0,01 0,60 0, ,00 0,07 U ytki le ne w tym: 459,57 53,38 768,42 49,24 563,19 42,73 801,98 42,05 431,93 59,23 299,33 61, ,40 48,44 Lasy 453,6 52,69 728,04 46,65 552,66 41,93 781,05 40,95 424,54 58,22 295,77 60, ,67 47,14 Gr. zadrz. i zakrz. 5,91 0,69 40,37 2,59 10,50 0,80 20,93 1,10 7,39 1,01 3,56 0,73 88,73 1,29 Gr. Zabudowane 0,86 0,10 3,42 0,22 3,82 0,29 6,56 0,34 1,04 0,14 0,14 0,03 15,84 0,23 i zurbanizowane Tereny mieszkalne 0,51 0,06 2,93 0,19 1,58 0,12 1,39 0,07 0,13 0,02 0,04 0,01 6,58 0,10 Zurb. Tereny Niezab ,05 0,003 0,07 0, ,12 0,00 Inne tereny zabud. 0,21 0, ,71 0,13 4,78 0,25 0,63 0,09 0,10 0,02 7,43 0,11 Tereny rekr. Wypocz. 0,14 0,02 0,49 0,03 0,53 0,04 0,34 0,02 0,21 0, ,71 0,02 Drogi 20,14 2,34 37,03 2,37 31,33 2,38 44,84 2,35 14,88 2,04 8,61 1,77 156,84 2,29 Grunty pod wodami 4,96 0,57 37,21 2,38 19,49 1,48 14,90 0,78 1,82 0,25 0,17 0,03 78,52 1,14 w tym: Pow. P yn cymi 4,93 0,57 37,19 2,38 19,49 1,48 14,90 0,78 1,82 0,25 0,17 0,03 78,50 1,14 Pow. Stoj cymi - - 0,02 0,001-0,02 0,00 Nieu ytki 2,16 0,25 4,58 0,29 2,13 0,16 17,54 0,92 0,70 0,10 1,27 0,26 28,38 0,41 Tereny ró ne ,50 0,10 0,50 0,10 Ogó em gmina 860, , , , , , , ród o: Opracowanie w asne Source: own s elaboration Analizuj c zestawione w tej tabeli dane dotycz ce u ytkowania gruntów, mo na zauwa y, i najwi ksz powierzchni 3324,40 ha zajmuj u ytki le ne obejmuj ce 48,44% ogólnej powierzchni gminy. U ytki rolne zajmuj 3259,15 ha, co stanowi 47,55% ogó u. W ród u ytków rolnych dominuj grunty orne obejmuj ce 2494,41 ha (36,34% ogó u), pastwiska trwa e: 506,35 ha (7,38%), grunty rolne zabudowane: 139,30 (2,03%), ki trwa e: 93,70 (1,37%), 214

7 Zmiany struktury przestrzennej... sady: 20,38 (0,30%). Najmniejszy udzia w powierzchni u ytków rolnych stanowi rowy o powierzchni 5 ha, co stanowi 0,07% ca ej gminy. Grunty pod wodami obejmuj 78,52 ha, co stanowi 1,14% ogólnej powierzchni gminy, s to wody p yn ce (78,50 ha) i wody stoj ce (0,02 ha). Drogi zajmuj 156,84 ha (2,29%), za tereny zabudowane 15,84 ha (0,23%). Ponadto wyró nia si równie tereny ró ne, o powierzchni 0,50 ha i nieu ytki, które stanowi 28,38 ha (0,41%). S to obszary zaliczane do powierzchni nieprodukcyjnej wsi, czyli nie wykorzystanej w procesie produkcji rolniczej. Analizuj c struktur w adania gruntami nie mo na pomin oceny struktury powierzchniowej gospodarstw, gdy te dwa poj cia s z sob ci le zwi zane. Jednym z powa niejszych problemów gminy Tokarnia jest rozdrobnienie i rozproszenie gruntów w gospodarstwach indywidualnych. Jest to zjawisko wielce niekorzystne powoduj ce zahamowanie wzrostu produkcji rolnej. Zbyt ma e gospodarstwa, najcz ciej pozbawione kapita u stwarzaj cego szans na zwi kszenie skali produkcji i jej unowocze nienie, nie s w stanie zapewni ich w a cicielom dochodów gwarantuj cych utrzymanie. Gospodarstwa na tym terenie w wi kszo ci sk adaj si z wielu dzia ek rozrzuconych w ró nych miejscach wsi. rednia wielko gospodarstwa na tym terenie wynosi oko o 2,4 ha [Studium, 1998]. Tabela 3. Struktura obszarowa gospodarstw rolnych w gminie Tokarnia Table 3. Structure of farms area in Tokarnia commune Obszar gospodarstw Size of farms Bogdanówka Krzczonów Skomielna Czarna Tokarnia Wi ciórka Zawadka Razem gmina Commune together Ilo % Ilo % Ilo % Ilo % Ilo % Ilo % Ilo % do 1, , , , , , , ,0 2,00-4, , , , , , , ,5 5,00-6, ,3 8 2,9 6 2,4 6 1,5 4 4,6 3 4,7 40 3,4 7,00-9, , , ,99 pow.15,00 Razem together ród o: WUS i obliczenia w asne Source: WUS and own s calculations W gminie Tokarnia jest 1178 gospodarstw indywidualnych (tab. 3), najwi cej w Tokarni 391, Krzczonowie 273 i Skomielnej Czarnej 249. We wsi Tokarnia znajduje si równie najwi ksze i jedyne w ca ej gminie gospodarstwo z przedzia u od 7 do 9,99 ha. Natomiast najmniej gospodarstw 64 wyst puje we wsi Zawadka, co wi e si z tym, e jest ona najmniejsz wsi na tym 215

8 Adam Sanek terenie. Natomiast wie Bogdanówka posiada 115 gospodarstw, a wie Wi ciórka 86. Bior c pod uwag wielko gospodarstw, w gminie Tokarnia znajduje si najwi cej gospodarstw w dwóch przedzia ach powierzchniowych od 2 do 4,99 ha 583 gospodarstwa i do 2 ha 554. Taki stan rzeczy nie wyró nia gminy Tokarnia, gdy na terenie po udniowej Polski przewa aj gospodarstwa niewielkie. Przyk adowo na terenie województwa ma opolskiego jest gospodarstw w tym nale y do pierwszej grupy obszarowej i gospodarstw z grupy drugiej, natomiast do pozosta ych trzech grup zaliczono tylko Zauwa y nale y, i dwie pierwsze grupy obszarowe to 86,7% ogólnej liczby gospodarstw w województwie, a pozosta e grupy obszarowe to 13,3%. Taka struktura obszarowa gospodarstw porównywalna jest do stanu w gminie Tokarnia, gdzie gospodarstwa z pierwszej i drugiej grupy stanowi 96,5%, a pozosta e 3,5%. Analizuj c powy sze dane, stwierdzi nale y, e na terenie gminy dominuj gospodarstwa ma e, które z ekonomicznego punktu widzenia charakteryzuj si niewielk op acalno ci. Jako e Tokarnia jest gmin rolnicz, a na jej terenie przewa aj ma e gospodarstwa rodzinne przypuszcza mo na, e cz mieszka ców utrzymuje si nie tylko z pracy na roli, ale te dodatkowo pracuje w innych pozarolniczych dzia- ach gospodarki. Dlatego tak istotnym problemem staje si likwidacja wielu zak adów przemys owych, a co za tym idzie wzrost bezrobocia na wsi. Te wszystkie czynniki powoduj, e ma e gospodarstwa rodzinne coraz bardziej ubo ej i staj si mniej wydajne, a przez to nierentowne. Istnieje, wi c potrzeba zmiany polityki rolnej i stworzenie szans rozwoju gospodarstwom rolnym. Podejmowanie jakiekolwiek dzia a zwi zanych ze zmian, napraw istniej cej struktury agrarnej wymaga znajomo ci rodzaju zmian wprowadzanych do operatu ewidencji gruntów i budynków [Sanek, 1995]. Wszystkie zmiany, jakie zachodz w strukturze w adania i u ytkowania gruntów znajduj swoje odbicie w operacie ewidencji gruntów [Hopfer, 1994]. Prowadzenie operatu ewidencji gruntów zmierza do utrzymania jego danych w zgodno ci ze stanem faktycznym i prawnym na gruncie, poprzez dokonywanie zmian skre lenie danych nieaktualnych i wpisanie nowych. Zmiany wprowadzane do operatu ewidencyjnego mo na podzieli na podmiotowe i przedmiotowe. Rodzaj i struktur zmian wprowadzanych w ewidencji gruntów w ci gu pi ciu lat przedstawia tabela 4. Z danych przedstawionych w tej tabeli wynika, e dokonano 1170 zmian, z czego 84,6% (990) to zmiany podmiotowe, a 15,4% (180) przedmiotowe. Równocze nie ze zmianami w strukturze w adania gruntami zachodz równie zmiany w strukturze u ytkowania gruntów. Jak wida z danych zawartych w tabelach 4 i 5 zmian przedmiotowych w latach by o 180. W tym w 2005 roku by o 29, w nast pnym roku by o 32 zmiany, w roku 2007 by o ich najmniej, bo tylko 18, w 2008 roku 50 i w 2009 roku by o ich najwi - 216

9 Zmiany struktury przestrzennej... cej, bo a 51. Zmiany te dotyczy y granic i powierzchni dzia ek, klasyfikacji gleboznawczej oraz pomy ek i poprawiania b dów. Tabela 4. Ogólna liczba zmian w poszczególnych wsiach gminy Tokarnia Table 4. General number of changes in particular village in Tokarnia commune Wie Willage Bogdanówka Krzczonów Skomielna Czarna Tokarnia Wi ciorka Zawadka Lata Years Zmiany podmiotowe Personal changes Zmiany przedmiotowe Objective changes Razem Together Razem Razem Razem Razem Razem Razem RAZEM ród o: opracowanie w asne. Source: own s elaboration. 217

10 Adam Sanek Tabela 5. Struktura zmian dokonanych w ewidencji gruntów na przyk adzie gminytokarnia Table 5. Structure of changes were made in the land registration in Tokarnia commune Rok Year Rodzaj zmiany Type of change Bogdanówka Liczba zmian w poszczególnych wsiach Quantity of changes in particular villages Krzczonów Skomielna Czarna Tokarnia Wi ciórka Zawadka Razem gmina Commune together granic i pow dzia ki klasyfikacji glebozn. Pomy ek i b dów RAZEM granic i pow dzia ki klasyfikacji glebozn. Pomy ek i b dów RAZEM granic i pow dzia ki klasyfikacji glebozn. Pomy ek i b dów RAZEM granic i pow dzia ki Klasyfik. glebozn. Pomy ek i b dów RAZEM granic i pow dzia ki Klasyfik. glebozn Pomy ek i b dów RAZEM ród o: opracowanie w asne. Source: own s elaboratio. 218

11 Zmiany struktury przestrzennej... PODSUMOWANIE Z przeprowadzonej analizy struktury w adania i u ytkowania gruntów, struktury gospodarstw rolnych i dynamiki zmian w operacie ewidencyjnym mo na wyci gn nast puj ce wnioski: do najbardziej uci liwych problemów wyst puj cych w gminie Tokarnia nale : szachownica gruntów, rozdrobnienie gospodarstw, znaczny udzia gruntów nale cych do ró niczan, pe ne wykorzystanie zasobów przyrodniczych i glebowych sprzyjaj cych rolnictwu b dzie mo liwe dopiero wówczas, gdy ulegnie poprawie struktura obszarowa gospodarstw równie ze wzgl du na zainteresowanie tym terenem ludzi z zewn trz, du y nacisk powinno si k a na rozwój turystyki, w tym równie agroturystyki. W projekcie scale nale y uwzgl dni wydzielenie zwartych kompleksów terenów przeznaczonych pod budownictwo letniskowe czy rekreacj. koncepcja rozwoju turystyki, czy agroturystyki w omawianej gminie warta jest rozwa enia i wyci gni cia wniosków, zw aszcza w obliczu rosn cego zainteresowania tymi formami wypoczynku Interesuj ce pod wzgl dem walorów przyrodniczo krajobrazowych tereny gminy Tokarnia, wsparte dodatkowo w a ciwie zorganizowanym zapleczem oraz odpowiedni reklam, mog by atrakcyjne dla inwestorów i przysz ych turystów. Szans dla turystyki wiejskiej na tym terenie jest przeci enie modnych rejonów. Proponowane rozwi zania, cho konieczne, nie mog by zrealizowane bez w a ciwej polityki rolnej pa stwa stworzenia odpowiednich przepisów prawnych chroni cych rolników i mieszka ców wsi i zapewnienia nale ytego zaplecza finansowego warunkuj cego wprowadzenie jakichkolwiek zmian. BIBLIOGRAFIA Frelek M Geodezja rolna. PPWK, Warszawa. Hopfer A Geodezja Urz dze Terenów. PWN Warszawa. Ko odziejski M Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa. Sanek A Dynamika zmian w strukturze w adania i u ytkowania gruntów na przyk adzie wsi Ko cielec, Sesja Naukowa AR w Krakowie, z. 44. Stelmach M. i in Obszary wiejskie i grunty rolnich.wyniki bada ankietowych, Wroc aw. Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennegogminy Tokarnia, cz I. Diagnoza uwarunkowa i okre leniestrategii rozwoju Praca zbiorowa. Kraków, ASTA PLAN. 219

12 Adam Sanek Dr in. Adam Sanek Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii Kraków, ul. Balicka 253A tel. (12) Recenzent: Prof. dr hab. in. Edward Preweda

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Kościerzyna, 25 września 2015 Działanie: Inwestycje w środki trwałe/ scalanie gruntów Beneficjent: Starosta Koszty

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 1 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE

III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE 1. GOSPODARSTWA DOMOWE I RODZINY W województwie łódzkim w maju 2002 r. w skład gospodarstw domowych wchodziło 2587,9 tys. osób. Stanowiły one 99,0%

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) WPŁYNĘŁO URZĄD MIEJSKI WSKWIERZYNIE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 2S, KW!. 2013...., Ilość zalącznlk6w. -+ł-_ wlijta, rliastępeyw9jta, sel{retarlja ghliby, slffirhhika ghliby, IdMftI]iMIljMt1;~.," gmilłlłą osobą

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

2 Ocena operacji w zakresie zgodno ci z dzia aniami KSOW, celami KSOW, priorytetami PROW, celami SIR.

2 Ocena operacji w zakresie zgodno ci z dzia aniami KSOW, celami KSOW, priorytetami PROW, celami SIR. 1 Ocena formalna. Prowadzona jest przez CDR/WODR i odpowiada na pytania: 1. Czy wniosek zosta z ony przez partnera SIR. Negatywna ocena tego punktu skutkuje odrzuceniem wniosku? 2. Czy wniosek zosta z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny Projekt z dnia 29 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MASTA RYBNKA w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 19 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MASTA GORZOWA WELKOPOLSKEGO z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poddebice.biuletyn.net Poddębice: Aktualizacja gleboznawcza klasyfikacji gruntów i użytków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania spółce wodnej dotacji celowej z budżetu Gminy Borki" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości?

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Obowiązki sprawozdawcze według ustawy o rachunkowości i MSR 41 Przepisy ustawy o rachunkowości w zakresie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R Y - ZASADY

P R O C E D U R Y - ZASADY ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO I GMINA POŁANIEC NA ROK SZKOLNY 2016/2017 P R O C E D U R Y

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r.

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development KORZYSTANIE Z USŁUG W GOSPODARSTWACH ROLNYCH W POLSCE (NA PODSTAWIE DANYCH FADN) *

Journal of Agribusiness and Rural Development KORZYSTANIE Z USŁUG W GOSPODARSTWACH ROLNYCH W POLSCE (NA PODSTAWIE DANYCH FADN) * www.jard.edu.pl Journal of Agribusiness and Rural Development pissn 1899-5241 eissn 1899-5772 tłumaczenie KORZYSTANIE Z USŁUG W GOSPODARSTWACH ROLNYCH W POLSCE (NA PODSTAWIE DANYCH FADN) * Małgorzata Kołodziejczak

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa:

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Przystępując do opracowania niniejszego projektu budżetu po stronie dochodów kierowano się następującymi założeniami: Dochody z: podatku rolnego - zgodnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTYCH POD DROGI GMINNE

INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTYCH POD DROGI GMINNE Warszawa, maja 2014 r. BL INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTYCH POD DROGI GMINNE Przedmiotowa informacja przygotowana została w oparciu o przedstawione przez Departament Administracji

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Mszczonowie - Skarbnik Gminy

Urząd Miejski w Mszczonowie - Skarbnik Gminy U~1;) "MIEJSKI '- 96-320 MszcMs~czOnoWie tel.:centrala(~~onow, Plac Pjls_Io'~1j( o OŚWIADCZENIE MAJĄTKO'WĘ3g~ltZ~~~,f ~a~~~ Wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownikłt~~ł. ~;ij6r,-

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW)

dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW) JAK WYGLĄDA IDEALNY ŚWIAT OCHRONY WÓD W POLSCE? I DO CZEGO POTRZEBNE MU PLANOWANIE PRZESTRZENNE? dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW) 14 STYCZNIA 2013 STAN PRAWNY STUDIUM

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku.

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. w sprawie wystąpienia, do Ministra Administracji i Cyfryzacji, z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Sosnowiec na

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy,-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, --esobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

Analizowany teren znajduje się poza obszarami stanowisk archeologicznych.

Analizowany teren znajduje się poza obszarami stanowisk archeologicznych. A N A L I Z A Uzasadniająca przystąpienie do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ożarów Mazowiecki z częścią wsi Ołtarzew - teren UG/UT i stopnia zgodności przewidywanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Powierzchnia nieruchomości Informacje dotyczące nieruchomości Nazwa lokalizacji Miasto / Gmina Powiat Województwo Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku)

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/94/2015 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/94/2015 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/94/2015 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny, rolny, od nieruchomości Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA SAMODZIELNEJ DRUŻYNY RATOWNICTWA WODNEGO

PLAN DZIAŁANIA SAMODZIELNEJ DRUŻYNY RATOWNICTWA WODNEGO ZATWIERDZAM... PLAN DZIAŁANIA SAMODZIELNEJ DRUŻYNY RATOWNICTWA WODNEGO UZGODNIONO... KOMENDANT SAMODZIELNEJ DRUŻYNY RATOWNICTWA WODNEGO... KĘDZIERZYN-KOŹLE 2011 SAMODZIELNA DRUŻYNA RATOWNICTWA WODNEGO

Bardziej szczegółowo

Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2013-2025

Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2013-2025 Załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2013-2025 1. Założenia wstępne

Bardziej szczegółowo

WZÓR OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

WZÓR OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE DzifnB*a4fflal*lNl$34 ZGIERZ 2224 Poz 282 WyUil«r.«iz.i(!rtn' 1! ; przyjmującej. WZÓR OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Załącznik nr 2 wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11. września 2006 r. Szanowna Pani LUIZA GZULA-FELISZEK Agencja Obsługi Nieruchomości ZAMEK Błonie, ul. Łąki 119,

Warszawa, dnia 11. września 2006 r. Szanowna Pani LUIZA GZULA-FELISZEK Agencja Obsługi Nieruchomości ZAMEK Błonie, ul. Łąki 119, Warszawa, dnia 11. września 2006 r. Szanowna Pani LUIZA GZULA-FELISZEK Agencja Obsługi Nieruchomości ZAMEK Błonie, ul. Łąki 119, OPINIA PRAWNA DLA AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI ZAMEK NA TEMAT PRAWA CZŁONKÓW

Bardziej szczegółowo

...Lubartów, dnia..23.04.2015 r. (miejscowość)

...Lubartów, dnia..23.04.2015 r. (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wejta, zastępey wejta, sekretarza gminy, slmrbnika gminy, kierownilm jednostld organizaeyjnej gminy, osoby zarządzająeej i ezłonlm organu zarządzająeego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. dotycząca przyjęcia planu aglomeracji Orzysz. Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych

z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/62/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/62/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/62/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości. Na

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Gmina : Lubaczów Powiat : Lubaczów Województwo: Podkarpackie PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW obręb Sieniawka 1 Wykonano: luty 2013 r. ZAKRES TREŚCI PROJEKTU I. Cel i zakres prac modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

Rok ... 6. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki,data urodzenia (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL)**

Rok ... 6. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki,data urodzenia (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL)** DR 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/151/2015 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 listopada 2015 roku na Rok... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Ochrona powierzchni ziemi w województwie śląskim. Anna Wrześniak Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Ochrona powierzchni ziemi w województwie śląskim. Anna Wrześniak Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Województwo śląskie jest jednym z najmniejszych województw w skali kraju, ale równocześnie nie terenem bardzo zaludnionym i silnie zurbanizowanym. Specyfika tego województwa związana zana jest także z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Pieczęć LGD KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW LGD

Pieczęć LGD KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW LGD Załącznik 7 do procedury wyboru Wzór karty oceny wg lokalnych kryteriów LGD.. Pieczęć LGD KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW LGD CZĘŚĆ I. Informacje o projekcie Nr ewidencyjny wniosku:..... Nr

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego miasta Lublin w roku 2013

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego miasta Lublin w roku 2013 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego miasta Lublin w roku 2013 Lublin, luty 2014 r. Przygotował: Robert Lenarcik Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego miasta Lublin

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK MASAŻYSTA przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI PODSTAWA PRAWNA 1. 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.kodeks

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/75/2015 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/75/2015 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XV/75/2015 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura techniczna. Warunki mieszkaniowe

Infrastruktura techniczna. Warunki mieszkaniowe Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Geografii, Gagarina 9, 87-100 Toruń dostępne na: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rl_charakter_obszar_wiejskich_w_2008.pdf

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

W związku z dokonanym podziałem akcji Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki, a mianowicie 8 ust. 1 Statutu otrzymuje następującą nową treść:

W związku z dokonanym podziałem akcji Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki, a mianowicie 8 ust. 1 Statutu otrzymuje następującą nową treść: w sprawie podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zwiększenie liczby akcji bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki (split) w stosunku 1 : 10 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. UWAGI ANALITYCZNE Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. spisano 76,4 tys. gospodarstw domowych z u ytkownikiem

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Działanie 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej informacja o rezultatach wdrażania w latach 2007-2009

Działanie 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej informacja o rezultatach wdrażania w latach 2007-2009 Działanie 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej informacja o rezultatach wdrażania w latach 2007-2009 Sporządzono według danych na dzień 30 września 2009 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu

Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu Realizowanego na działce numer 33/4, k.m. 4, obręb Wojnowice ul. Ogrodowa 1, 47 470 Wojnowice gmina Krzanowice powiat raciborski województwo

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. z dnia 27 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

XXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

XXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Znak:F.310.1.2013 Sobków, 17.07.2013 r. XXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Wójt Gminy Sobków działając na podstawie art. 14 j 1 i 3, w zw. z art.14 k 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/120/2015 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 1 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/120/2015 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 1 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XII/120/2015 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny i wzoru informacji o gruntach w sprawie podatku rolnego Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrkto.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrkto.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrkto.pl Kraków: Usługi hotelowe związane z realizacją projektu ULICA 26 Street Art - XXVI

Bardziej szczegółowo

Czy warto byd w sieci? Plusy i minusy nakładania się form ochrony przyrody wsparte przykładami Słowioskiego Parku Narodowego

Czy warto byd w sieci? Plusy i minusy nakładania się form ochrony przyrody wsparte przykładami Słowioskiego Parku Narodowego Czy warto byd w sieci? Plusy i minusy nakładania się form ochrony przyrody wsparte przykładami Słowioskiego Parku Narodowego Aby uzyskad odpowiedź na tak postawione pytanie należy rozważyd kilka aspektów:

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

S T A N D A R D V. 7

S T A N D A R D V. 7 S T A N D A R D V. 7 WYCENA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOśONYCH NA ZŁOśACH KOPALIN Przy określaniu wartości nieruchomości połoŝonych na złoŝach kopali rzeczoznawca majątkowy stosuje przepisy: - ustawy

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

D-01.01.01. wysokościowych

D-01.01.01. wysokościowych D-01.01.01 Odtworzenie nawierzchni i punktów wysokościowych 32 Spis treści 1. WSTĘP... 34 1.1. Przedmiot SST... 34 1.2. Zakres stosowania SST... 34 1.3. Zakres robót objętych SST... 34 1.4. Określenia

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1 Pola jasne wypełnia podatnik, pola ciemne wypełnia pracownik Urzędu Miasta Częstochowy. Wypełnić komputerowo, na maszynie lub ręcznie, dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. Przed

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

..^lęfam?*?<,dnia d3.,..qa:a?mv. (miejscowość)

..^lęfam?*?<,dnia d3.,..qa:a?mv. (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, okarbnika gminy, kierownika jednostki liny, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice J. Bargiel, H. Grzywok, M. Pyzik, A. Nowak, D. Góralski Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice Streszczenie W artykule przedstawiono główne elektroenergetyczne innowacyjne realizacje

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik dróg i mostów kolejowych 311[06]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik dróg i mostów kolejowych 311[06]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 14 Strona 2 z 14 Strona 3 z 14 Strona 4 z 14 Strona 5 z 14 Strona 6 z 14 Uwagi ogólne Egzamin praktyczny w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych zdawały wyłącznie osoby w wieku wskazującym

Bardziej szczegółowo