Fundusze unijne- pozyskaj i rozlicz. Zasady Funduszy Strukturalnych (1/3): Opis acquis communautaire art. 174 TFUE. art.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundusze unijne- pozyskaj i rozlicz. Zasady Funduszy Strukturalnych (1/3): 2011-09-26. Opis acquis communautaire art. 174 TFUE. art."

Transkrypt

1 Opis acquis communautaire art. 174 TFUE Fundusze unijne- pozyskaj i rozlicz W celu wspierania harmonijnego rozwoju całej Unii rozwija ona i prowadzi działania służące wzmocnieniu jej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. W szczególności Unia zmierza do zmniejszenia dysproporcji w poziomach rozwoju różnych regionów oraz zacofania regionów najmniej uprzywilejowanych. Cekcyn r. Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniające inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich " (PO RYBY). Opis acquis communautaire art. 174 TFUE W celu wspierania harmonijnego rozwoju całej Unii rozwija ona i prowadzi działania służące wzmocnieniu jej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. W szczególności Unia zmierza do zmniejszenia dysproporcji w poziomach rozwoju różnych regionów oraz zacofania regionów najmniej uprzywilejowanych. Zasady Funduszy Strukturalnych (1/3): koncentracji - środki są przeznaczone przede wszystkim dla obszarów znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (Cel 1, a w drugiej kolejności Cel 2) partnerstwa - współpraca układu europejskiego, krajowego, regionalnego i lokalnego (wertykalne) oraz z partnerami gospodarczymi i społecznymi (horyzontalne) 1

2 Zasady Funduszy Strukturalnych (2/3): programowania - proces organizowania, podejmowania decyzji i finansowania odbywa się w kilku szczegółowo określonych etapach koordynacji - pomiędzy poszczególnymi funduszami poprzez: dokumenty programowe, monitorowanie i ocenę pomocy, wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie polityk Wspólnoty Zasady Funduszy Strukturalnych (3/3): dodatkowości - środki europejskie muszą uzupełniać finansowanie krajowe, a nie mogą go zastępować zgodności - operacje finansowane z funduszy europejskich muszą być zgodne z innymi politykami Wspólnoty i prawodawstwem wspólnotowym C E L REGIONALNY HORYZONTALNY to taki, w którym progra-mowanie i zarządzanie programami dotyczy wyłącznie określonych regionów to taki, w odniesieniu do którego można planować działania na całym teryto-rium UE - bez ograniczeń regionalnych i krajowych Cele horyzontalne polityki strukturalnej Równość szans Zrównoważony rozwój Kwestia równości szans stanowi istotny element wszelkich realizowanych działań. Odnosi się ona w szczególności do promowania równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, do wyrównywania szans edukacyjnych i szans na rynku pracy osób narażonych na wykluczenie społeczne, osób zamieszkałych na terenach wiejskich i zaniedbanych oraz osób niepełnosprawnych. Zrównoważony rozwój oznacza rozwój społeczno - gospodarczy z poszanowaniem środowiska naturalnego z zachowaniem równowagi trzech elementów : gospodarka, środowisko naturalne, społeczeństwo 2

3 Cele horyzontalne polityki strukturalnej Rozwój społeczeństwa informacyjnego Rozwój lokalny Oznacza działania skierowane na podwyższenie poziomu technologicznego poprzez podnoszenie umiejętności korzystania z nowoczesnych technik informacyjno - komunikacyjnych, aktualizowanie wiedzy o nowoczesnych formach zarządzania i organizacji pracy oraz podwyższanie poziomu wykształcenia społeczeństwa. Podejmowane działania mają przyczynić się, między innymi, do wzmocnienia więzi wewnętrznej wspólnot lokalnych, poprawy jakości życia społeczności oraz zwiększania zaangażowania mieszkańców i władz lokalnych w rozwój społeczno gospodarczy regionu poprzez realizację działań opartych na zasadzie partnerstwa. Cele horyzontalne polityki strukturalnej Równość szans, Zrównoważony rozwój, Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Rozwój lokalny Powinien realizować każdy projekt Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich zakłada realizację celów strategicznych i podjęcie działań w następujących obszarach priorytetowych: Oś Priorytetowa 1: Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej. Oś priorytetowa 2. Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury. Oś Priorytetowa 3: Środki służące wspólnemu interesowi. Oś Priorytetowa 4: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa. Oś Priorytetowa 5: Pomoc techniczna. Oś priorytetowa 4 PO RYBY ma przyczyniać się do aktywizacji społeczności obszarów zależnych od rybactwa poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych z tego obszaru do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw na tym obszarze. PARTNERSTWO TRÓJSEKTOROWE społeczny publiczny prywatny 3

4 Główne cele osi 4 Schemat realizacji osi 4 Aktywizacja lokalnych społeczności Zahamowanie zmniejszającego się znaczenia sektora rybackiego; Rekonwersja obszarów dotkniętych zmianami w sektorze; Poprawa jakości życia społeczności rybackich; Utrzymanie dobrobytu gospodarczego i społecznego oraz podniesienie wartości dodanej produktów rybołówstwa i akwakultury. Powstają zmodyfikowane stowarzyszenia, oparte na partnerstwie trójsektorowym Stowarzyszenia przygotowują LSROR Konkurs na wybór LGR przeprowadzony przez instytucję zarządzającą w którym oceniane są stowarzyszenia i ich LSROR LGR podpisują z instytucją zarządzającą umowę na realizację LSROR Instytucja zarządzająca nadaje status LGR stowarzyszeniom, które w konkursie uzyskały najwyższą liczbę punktów LGR wdrażają LSROR 4

5 Opis obszarów zależnych od rybactwa w Polsce LOKALNE GRUPY RYBACKIE. Lokalna grupa rybacka jest podmiotem, który opracuje i będzie realizował LSROR. LGR posiadać będzie osobowość prawną - będzie działać na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach Beneficjenci osi priorytetowej 4 2 pkt 2 rozporządzenia regulującego tryb i warunki przyznawania pomocy w ramach osi 4 - pomoc finansowa jest przyznawana wnioskodawcy, o którym mowa w art. 9 pkt 1 ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego jeżeli spełni warunki podane w rozporządzeniu. Zatem, jeśli rozporządzenie nie zawiera innych regulacji, należy skupić się na interpretacji przepisów ustawy Rozporządzenie tylko w jednym przypadku zawęża katalog beneficjentów (pomijając funkcjonowanie LGR i współpracę międzynarodową i międzyregionalną, gdzie beneficjentem jest wyłącznie LGR) Wyjątek: Beneficjenci osi priorytetowej 4 operacje polegające na restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w tym przypadku pomoc przeznaczona jest tylko dla rybaków (dokładnie określa to rozporządzenie) 5

6 Beneficjenci osi priorytetowej 4 W pozostałych przypadkach odwołujemy się do przepisów ustawy, która mówi, że pomoc może być przyznana beneficjentowi, który jest: 1) osobą fizyczną, 2) osobą prawną, 3) jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, 4) podmiotem organizacyjnie wyodrębnionym na podstawie dokumentów statutowych lub założycielskich w strukturze jednostki, o której mowa w punktach 2 i 3. Beneficjenci osi priorytetowej 4 Osoby fizyczne człowiek od urodzenia do śmierci Także dziecko poczęte, jeżeli urodzi się żywe (naciturus) Niezależnie od wieku, zdolności do czynności prawnej (co najwyżej należy pamiętać o konieczności działania przez przedstawiciela ustawowego) Osoby prawne: Skarb Państwa i inne jednostki organizacyjne, którym ustawa przyznaje osobowość prawną ustawa poprzez jasne sformułowanie musi wyraźnie nadawać osobowość prawną danej jednostce organizacyjnej Beneficjenci osi priorytetowej 4 Osoby prawne cd.: Przykłady sformułowań: art. 17 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach: stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego ; art. 12 Kodeksu spółek handlowych: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji albo spółka akcyjna w organizacji z chwilą wpisu do rejestru staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółką akcyjną i uzyskuje osobowość prawną Przykłady: fundacje, stowarzyszenia (zarejestrowane w KRS, a nie tzw. stowarzyszenia zwykłe), spółki kapitałowe (z o.o. i SA), spółdzielnie, JST. Beneficjenci osi priorytetowej 4 Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną Czasem zwane w literaturze prawnej ułomnymi osobami prawnymi (prof. A. Wolter) Nie posiadają osobowości prawnej, ale ich sytuacja jest bardzo zbliżona do osób prawnych Z reguły nie działają za pośrednictwem swoich organów (są wyjątki) a osoby zrzeszone w takich jednostkach odpowiadają również swoim majątkiem za zobowiązania tej jednostki Odpowiednia ustawa musi zawierać sformułowanie nadające takiej jednostce organizacyjnej zdolność prawną, czyli zdolność bycia podmiotem praw i obowiązków, stroną umowy itp. 6

7 Beneficjenci osi priorytetowej 4 Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną cd. Przykłady sformułowań: art. 8 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych: spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. art. 11 Kodeksu spółek handlowych dotyczący spółek kapitałowych w organizacji (po zawarciu umowy a przed wpisem do KRS-u) spółki z o.o. w organizacji oraz spółki akcyjne w organizacji mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Beneficjenci osi priorytetowej 4 Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną cd. Przykłady sformułowań cd.: Art.6 ustawy o własności lokali: wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana Przykłady ułomnych osób prawnych: a) Spółki osobowe: jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowoakcyjne (ale nie spółka cywilna!) b) wspólnota mieszkaniowa, c) spółki kapitałowe w organizacji, d) europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych NIE!: stowarzyszenie zwykłe (orzeczenie SA w Warszawie I OZ 519/09) Beneficjenci osi priorytetowej 4 Podmioty organizacyjnie wyodrębnione na podstawie dokumentów statutowych lub założycielskich w strukturze osoby prawnej lub ułomnej osoby prawnej nie mają ani osobowości prawnej ani zdolności prawnej (nie mogą we własnym imieniu zawierać umów), dokument statutowy osoby prawnej albo ułomnej osoby prawnej przewiduje istnienie w strukturze tego podmiotu określonej jednostki organizacyjnej, nie musi zostać wyraźnie określona z nazwy w dokumencie statutowym lub założycielskim, ale musi być określone jakiego typu jednostki mogą być tworzone (np. podanie informacji, że są to zakłady, gospodarstwa, oddziały itp.), wyodrębnienie może nastąpić na podstawie uchwały lub decyzji odpowiedniego organu, zgodnie z przepisami regulującymi funkcjonowanie osoby prawnej lub ułomnej osoby prawnej. Beneficjenci osi priorytetowej 4 Podmioty organizacyjnie wyodrębnione na podstawie dokumentów statutowych lub założycielskich w strukturze osoby prawnej lub ułomnej osoby prawnej dokumenty, do których należy się odwołać: statut stowarzyszenia, statut gminy, umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, umowy osobowych spółek prawa handlowego, statut spółki akcyjnej jeżeli określony akt prawa, który reguluje funkcjonowanie danej grupy podmiotów (np. gmin) przewiduje, że dany podmiot może wyodrębnić jednostki organizacyjne i jednostki takie zostały później wyodrębnione, to również mogą być one beneficjentem operacji (np. sołectwa) 7

8 Beneficjenci osi priorytetowej 4 Podmioty organizacyjnie wyodrębnione na podstawie dokumentów statutowych lub założycielskich w strukturze osoby prawnej lub ułomnej osoby prawnej dokumenty, do których należy się odwołać: statut stowarzyszenia, statut gminy, umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, umowy osobowych spółek prawa handlowego, statut spółki akcyjnej jeżeli określony akt prawa, który reguluje funkcjonowanie danej grupy podmiotów (np. gmin) przewiduje, że dany podmiot może w wyodrębnić jednostki organizacyjne i jednostki takie zostały później przez dany podmiot wyodrębnione, to również mogą być one beneficjentem operacji (np. sołectwa) Beneficjenci osi priorytetowej 4 Podmioty organizacyjnie wyodrębnione na podstawie dokumentów statutowych lub założycielskich w strukturze osoby prawnej lub ułomnej osoby prawnej Przykłady: muzea, instytucje kultury, szkoły, sołectwa które zostały wyodrębnione w strukturze organizacyjnej danej osoby prawnej (na przykład w strukturze JST) oddziały przedsiębiorcy niezależnie w jakiej formie prawnej on działa, okręgi, koła stowarzyszeń, Lasy Państwowe, nadleśnictwa, regionalne dyrekcje lasów państwowych (zostały wyodrębnione w ramach osobowości prawnej Skarbu Państwa) Zasady przypisywania podmiotów do poszczególnych sektorów 1 pkt 6 rozporządzenia o wyborze LGR: członkami lokalnej grupy rybackiej są podmioty sektora publicznego, społecznego i gospodarczego. sektor publiczny: w szczególności gminy, powiaty, uczelnie publiczne, jednostki badawczo-rozwojowe, państwowe lub samorządowe instytucje kultury oraz państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych przepisów w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorców. sektor społeczny: w szczególności osoby fizyczne działające na rzecz rozwoju obszaru objętego LSROR, związki zawodowe, stowarzyszenia oraz fundacje działające na obszarze objętym LSROR, w tym organizacje zrzeszające rybaków. sektor gospodarczy: w szczególności przedsiębiorcy i osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie rybactwa śródlądowego. Zasady przypisywania podmiotów do poszczególnych sektorów wymieniając przedstawicieli każdego sektora, rozporządzenie używa wyrażenia w szczególności katalog otwarty gdy podmiot nie został wprost wymieniony jako reprezentant danego sektora, należy go zakwalifikować do tego sektora, z którego przedstawicielami dzieli najwięcej wspólnych cech (np. spółka wodna) 8

9 Zasady przypisywania podmiotów do poszczególnych sektorów Cechy przedstawicieli sektorów: PUBLICZNY: - publiczny charakter zadań realizowanych przez podmiot (określony w ustawie, np. ośrodki pomocy społecznej, zakłady opieki zdrowotnej) - własność publiczna (wykorzystuje środki należące do JST albo Skarbu Państwa) - powołany w drodze ustawy albo innego aktu władzy publicznej Zasady przypisywania podmiotów do poszczególnych sektorów Cechy przedstawicieli sektorów: SPOŁECZNY: własność prywatna dobrowolność uczestnictwa cele społeczne, promowanie określonych zachowań, miejsc, produktów, nie jest nastawiona na zysk podział korzyści z działania nie ogranicza się do uczestników nie angażują się w produkcję, budownictwo, usługi, działalność gospodarczą itp. Zasady przypisywania podmiotów do poszczególnych sektorów Cechy przedstawicieli sektorów: GOSPODARCZY: działalność ukierunkowana na zysk, odpowiada definicji działalności gospodarczej (prywatne placówki oświaty); działalność ma przynieść korzyść przede wszystkim uczestnikom danego przedsięwzięcia; podstawowy cel to wytwarzanie dóbr, świadczenie usług, działalność budowlana) UWAGA: jeśli stowarzyszenie ma również wpis do rejestru przedsiębiorców w KRS należałoby zaliczyć je raczej do sektora gospodarczego. Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej 9

10 1) adaptację i wyposażenie miejsc, w których będą świadczone usługi dostępu do sieci Internet 2) Poprawę funkcjonowania transportu publicznego przez budowę, przebudowę, remont lub odbudowę obiektów małej architektury służących wykonywaniu działalności związanej z tym transportem Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa 3) rewitalizację miejscowości przez realizację zintegrowanego projektu polegającego w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe, rekreacyjne lub ich wyposażeniu Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa 4) remont, odbudowę lub przebudowę obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych 10

11 5) organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży 6) budowę, remont lub przebudowę małej infrastruktury turystycznej, w szczególności przystani, kąpielisk, punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras turystycznych, łowisk dla wędkarzy i punktów informacji turystycznej, wraz ze ścieżkami i drogami dojazdowymi do miejsc objętych inwestycją 7) dostosowanie obiektów turystycznych i rekreacyjnosportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych 8) tworzenie muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub skansenów mających na celu prezentowanie lokalnego rzemiosła, sztuki i obyczajów, w szczególności związanych z tradycjami rybackimi 11

12 9) promocję obszaru objętego LSROR DOFINANSOWANIE: Refundacja do 85% kosztów kwalifikowanych operacji ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA ZALICZKI W WYSOKOŚCI 100% WNIOSKOWANEJ KWOTY DOFINANSOWANIA. LIMIT POMOCY: Pomoc na jedną operację nie może przekroczyć ,00 zł, przy czym limit pomocy na jednego beneficjenta w okresie realizacji programu wynosi ,00 zł PRZYKŁADOWE OPERACJE Zorganizowanie dni kuchni regionalnej (rybackiej) Wspólna strona internetowa małych organizacji regionalnych Zorganizowanie koła wędkarskiego dla dzieci i młodzieży Zorganizowanie warsztatów przyrodniczych i ekologicznych Budowa placu zabaw na terenie osiedla Budowa parku rekreacji i wypoczynku. Remont dachu i zakup 20 krzeseł dla świetlicy wiejskiej. Ogrodzenie boiska oraz zakup miejsc siedzących dla kibiców PRZYKŁADOWE OPERACJE Oznakowanie dojazdu do zespołu zbiorników wodnych wraz z wytyczeniem ścieżek dojazdowych do nich i postawieniem drewnianych miejsc odpoczynku dla turystów. Zakup ławeczek i ich montaż oraz remont chodników przy rzece Budowa przystani wodnej pomostów pływających przy jeziorze Budowa domu turysty oraz remont schroniska młodzieżowego. Remont domków letniskowych 12

13 1. Uprawnieni do rybactwa w rozumieniu zapisów ustawy z dnia o rybactwie śródlądowym 2. Podmioty prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa, obrotu produktami rybołówstwa i akwakultury lub unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych lub powstałych w sektorze rybactwa. 3. Osoby fizyczne, które utraciły pracę w wyniku zaprzestania działalności przez podmioty opisane w pkt 1-2 1) budowa, przebudowa lub rozbiórka obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, lub unieszkodliwianie odpadów pochodzących z rozbiórki 2) zagospodarowanie terenu, na którym ma być prowadzona działalność gospodarcza 3) wyposażenie obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, w zakresie niezbędnym do jej prowadzenia 13

14 4) remont i adaptację statku rybackiego do prowadzenia działalności gospodarczej 5) udział w kursach, szkoleniach, studiach, stażach i innych formach kształcenia mającego na celu zmianę kwalifikacji zawodowych DOFINANSOWANIE: Refundacja do 60% kosztów kwalifikowanych operacji ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA ZALICZKI W WYSOKOŚCI 100% WNIOSKOWANEJ KWOTY DOFINANSOWANIA. LIMIT POMOCY: Pomoc na jedną operację nie może przekroczyć ,00 zł, przy czym limit pomocy na jednego beneficjenta w okresie realizacji programu wynosi ,00 zł PRZYKŁADOWE OPERACJE Rozwój systemu dystrybucji produktów rybnych poprzez zakup samochodu-chłodni do przewozu ryb oraz przystosowanie i wyposażenie punktu sprzedażowego. Rozwój systemu dystrybucji produktów rybnych poprzez zakup samochodu z ladą. Zakup komputerów oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia sprzedaży internetowej produktów rybnych. Budowa pola kempingowego przy jeziorze. Rozbudowa budynku gospodarczego na cele agroturystyki pow. 5 miejsc noclegowych. Budowa łowiska typu złów i wypuść, wyposażenie go w niezbędny sprzęt i urządzenia. Rozbudowa infrastruktury wypożyczalni sprzętu służącego do turystyki wodnej oraz zakup łodzi, rowerów wodnych, 14

15 : 1) tworzenie i rozwój systemów sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa 2) podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie: - konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - naprawy i konserwacji statków i łodzi - handlu detalicznego, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi 2) podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie c.d.: działalności usługowej związanej z wyżywieniem 2) podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie c.d.: działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalności powiązanej 15

16 2) podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie c.d.: - działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego 2) podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie c.d.: - działalności w zakresie architektury i inżynierii, badań i analiz technicznych 2) podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie c.d.: - opieki zdrowotnej 2) podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie c.d.: działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej 16

17 2) podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie c.d.: naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego 2) podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie c.d.: Wykonywania robót budowlanych wykończeniowych DOFINANSOWANIE: Refundacja do 60% kosztów kwalifikowanych operacji LIMIT POMOCY: Pomoc na jedną operację nie może przekroczyć ,00 zł, przy czym limit pomocy na jednego beneficjenta w okresie realizacji programu wynosi ,00 zł PRZYKŁADOWE OPERACJE Zagospodarowanie terenu pod pole golfowe i jego wyposażenie. Budowa i wyposażenie punktu gastronomicznego posiłki z produktów rybnych. Rozbudowa ośrodka oraz zakup specjalistycznego sprzętu do nurkowania jako rozwój szkoły nurkowania i wypożyczanie sprzętu. Zagospodarowanie terenu pod utworzenie parku linowego oraz zakup niezbędnego sprzętu. 17

18 1) Inwestycje melioracyjne Melioracje w szerokim rozumieniu: działania techniczne, biologiczne, organizacyjne i gospodarcze podejmowane w środowisku przyrodniczym w celu ulepszenia stosunków wodnych w dorzeczach 1) inwestycje melioracyjne związane z: a) rekultywacją, w tym renaturyzacją i utrzymanie zbiorników wodnych w oparciu o ustawę Prawo Wodne - obejmują melioracje podstawową i szczegółową 1) inwestycje melioracyjne związane z: b) ochroną przeciwpowodziową c) regulacją możliwości retencyjnych wód przez realizację programu małej retencji d) racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi e) ukształtowaniem trasy regulacyjnej linii brzegowej Z wyłączeniem inwestycji melioracyjnych dotyczących obiektów chowu i hodowli. 2) budowa, odbudowa lub zabezpieczenie szlaków wodnych 18

19 3) zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych organizmów wodnych 4) zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody, w tym Natura ) renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk 6) zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody 19

20 7) remont lub odbudowa budynków lub budowli, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, związanych z prowadzeniem działalności rybackiej, uszkodzonych albo zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej lub ich wyposażenie w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności rybackiej, 8) zabiegi związane z usuwaniem szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych w wodach śródlądowych i morskich oraz odtworzenie pierwotnego stanu środowiska tych obszarów. DOFINANSOWANIE: Refundacja do 100% kosztów kwalifikowanych operacji LIMIT POMOCY: Pomoc na jedną operację nie może przekroczyć ,00 zł, przy czym limit pomocy na jednego beneficjenta w okresie realizacji programu wynosi ,00 zł PRZYKŁADOWE OPERACJE Modernizacja dawnego kąpieliska i remont pomostu nad jeziorem Oznakowanie drzew i stworzenie ścieżki przyrodniczej Projekt składany do LGR musi dodatkowo wykazywać spójność z celami zawartymi w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich 20

21 Koszty kwalifikowane dotyczą wszystkich kosztów projektu o ile: są niezbędne dla realizacji projektu (bezpośredni związek z realizacją operacji zostaną uwzględnione w budżecie projektu, spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami (wysoka jakość za daną cenę), zostały faktycznie poniesione i wykazane w dokumentacji finansowej projektodawcy, są poparte stosownymi dokumentami. Zasada obliczania kosztu kwalifikowanego gruntu, budynków, budowli koszty kwalifikowane wyłączając grunt = PLN koszt zakupu gruntu PLN łączne koszty kwalifikowane = x PLN + 0,1x = x PLN = 0,9x (x-0,1x) x = PLN /0,9 = ,222 PLN Koszt kwalifikowany gruntu = , 222 * 10% = , (22) PLN Zasada obliczania kosztu kwalifikowanego gruntu, budynków, budowli koszty kwalifikowane wyłączając budynek = PLN koszt zakupu budynku = PLN łączne koszty kwalifikowane = x PLN + 0,1x = x PLN = 0,9x x = PLN /0,9 = ,333 PLN Koszt kwalifikowany gruntu = ,33 PLN 21

22 Czy projektodawca ma status podatnika VAT? NIE VAT jest kosztem kwalifikowalnym NIE TAK Czy zakup ma bezpośredni związek z czynnościami opodatkowanymi? TAK TAK Czy działalność projektodawcy jest zwolniona z VAT-u? NIE Czy projektodawca jest objęty ograniczeniami odliczalności VAT na podst. art. 88 ustawy o VAT? TAK NIE VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym 22

23 Informacje o konkursie cd.: Wskazanie terminu składania wniosków, Wskazanie miejsca składania wniosków, Wskazanie wzoru wniosku, Określenie kryteriów wyboru operacji, Wykaz załączników, Określenie limitu dostępnych środków. Wniosek o dofinansowanie zawiera: Nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy, Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy ( w przypadku pełnomocnictwa), Numer identyfikacji podatkowej wnioskodawcy NIP, Opis planowanej operacji, Zestawienie rzeczowo finansowe operacji, Oświadczenie lub zobowiązanie wnioskodawcy związane z pomocą, Informacja o dołączonych załącznikach. Wniosek o dofinansowanie aspekty praktyczne: Cz. I 1-3 wniosku wypełnia LGR. Należy podać informacje dot. decyzji LGR podjętej w spr. wyboru operacji do dofinansowania. Pozostałe części wniosku wypełnia wnioskodawca. Osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie zalicza się do sektora gospodarczego. Wniosek jest składany w związku z realizacją operacji określonej w rozporządzeniu. Wniosek o dofinansowanie: Cz. II wniosku dot. identyfikacji wnioskodawcy. Cz. II wypełnia się tylko w przypadku realizacji operacji w ramach restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej. Wskazanie osób upoważnionych do reprezentowania wszystkich osób zgodnie z KRS Pełnomocnictwo forma pisemna. Pkt 5 - Wskazanie kategorii operacji, której wniosek dotyczy czy możliwe jest dopuszczalne wskazanie więcej niż jednej kategorii? Jest ale tylko w obrębie działania 23

24 Wniosek o dofinansowanie: Cz. III wniosku charakterystyka prowadzonej działalności. główne kierunki działalności, określenie PKD, nie dot. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Cz. IV wniosku wskaźniki wyniku operacji. Należy opisać wpływ operacji na stan zatrudnienia. Wskaźniki wyniku operacji monitoring osiągnięcia wskaźników określonych w Programie Operacyjnym. Wnioski podlegają ocenie według kryteriów wyboru operacji. Bardzo ważne jest prawidłowe wypełnienie załączników opracowanych przez LGR, ponieważ umożliwi ocenę osiągnięcia wskaźników operacji. Wniosek o dofinansowanie: Cz. V wniosku opis operacji. Tytuł operacji powinien być jednobrzmiący we wszystkich dokumentach. Cel operacji wnioskodawca określa cel przystępując do realizacji operacji. Rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa - rozwój działalności gospodarczej w zakresie działalności usługowej związanej z wyżywieniem [cel ogólny] poprzez budowę i wyposażenie restauracji [cel mierzalny]. Zakres operacji opis należy sporządzić w sposób syntetyczny i musi on obejmować wszystkie główne elementy operacji. Zakres musi być spójny z zestawieniem rzeczowo finansowym i uzasadniać potrzebę realizacji poszczególnych zadań Wniosek o dofinansowanie: Cz. VI Harmonogram finansowy operacji Wniosek o dofinansowanie: Cz. VII Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji Zaliczka Numer Planowan transzy a data otrzymani a zaliczki Kwota transzy zaliczki Wnioski o płatność (w tym rozliczające zaliczkę) Numer etapu Planowany termin zakończenia etapu (miesiąc / rok) Wnioskowana W tym kwota kwota dofinansowani rozliczając a a zaliczkę I 07/ ,00 I 09/ , ,00 II 03/ ,00 II 04/ , ,00 Razem (Suma) ,00 Razem (Suma) , ,00 VII. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI Wnioskowany poziom dofinansowania: do 60% X do 85% do 100% Terminy realizacji operacji: W tym Etap I: IX/2011 Etap II: IV/2012 Data rozpoczęcia (miesiąc/rok) 07/2011 data zakończenia (miesiąc/rok) 09/2011 Data rozpoczęcia (miesiąc/rok) 03/2011, data zakończenia (miesiąc/rok) 04/

25 Wniosek o dofinansowanie: Cz. VII Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji Lp. Wyszczególnienie zakresu rzeczowego Całkowity koszt operacji w zł (z VAT) Etap I Koszty kwalifikowalne operacji (w zł) Ogółem W tym VAT Koszty niekwalifikowal ne w zł Budowa restauracji 200 m , , ,00 Razem Etap I , , ,00 Załączniki, które dołącza się do wniosku o dofinansowanie: 1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli ubiegający się o dofinansowanie ma obowiązek takiego wpisu: 2. Pełnomocnictwo w przypadku gdy zostało udzielone; Etap II 2 Wyposażenie restauracji , , ,00 Razem Etap II , , ,00 Razem Etap I, Etap II , , ,00 3. Kopia dokumentu tożsamości w przypadku gdy ubiegający się o dofinansowanie jest osoba fizyczną; Załączniki, które dołącza się do wniosku o dofinansowanie: Załączniki, które dołącza się do wniosku o dofinansowanie: 4. Kopia dokumentu stwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cel związany z realizacją operacji - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji odpis z księgi wieczystej umowa dzierżawy zgoda właściciela na dysponowanie nieruchomością w zakresie objętym operacją 5. Dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji, w tym kosztorys inwestorski, albo otrzymane przez ubiegającego się o dofinansowanie oferty związane z realizacją operacji w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji Według interpretacji MRiRW z 04/05/2011 wystarczy jedna oferta, która musi zawierać cenę netto i brutto, nie musi być podpisana przez oferenta. Dobrą praktyką byłoby gdyby wnioskodawca wykazał, że zapytania zostały skierowane do min. 3 wykonawców i min. na 1 uzyskał odpowiedź stanowisko SWW. Oferty są szczególnie ważne w przypadku zakupu środków o znacznej wartości lub takich, których ceny są trudne do odnalezienia w powszechnie dostępnych źródłach. 25

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie realizowane w ramach operacji:

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim WYTYCZNE DLA NASTĘPUJACYCH TYPÓW WNIOSKODAWCÓW: A. Funkcjonujących przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI ISO 9001:2008

INFORMATOR. dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI ISO 9001:2008 INFORMATOR dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI 2009 ISO 9001:2008 Spis treści: strona Słowo wstępne 5 Schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim WYTYCZNE DLA NASTĘPUJACYCH TYPÓW WNIOSKODAWCÓW: A. Funkcjonujących przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20 IW-1_4.1/413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie Wypełnia pracownik LGR Sektor, którego przedstawicielem jest Wnioskodawca Należy wstawić znak X w jedno z pól 4.1. 4.3., w zależności od sektora, którego przedstawicielem jest

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY 1 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013

Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 Załącznik nr 3 Do Regulaminu konkursu RPLD.03.02.00-1/08 Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Słowniczek

Załącznik nr 10. Słowniczek Załącznik nr 10 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, październik 2014 r. LISTA POJĘĆ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USZCZEGÓŁOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Rozdział 4 str. 1 ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Spis treści: 4.1. Finansowanie ochrony środowiska w gminie i w powiecie... 3

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej. Regulamin konkursu na realizację zadania Pomoc humanitarna 2014

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej. Regulamin konkursu na realizację zadania Pomoc humanitarna 2014 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Regulamin konkursu na realizację zadania Pomoc humanitarna 2014 1. Postanowienia wstępne 1.1. Konkurs jest ogłaszany przez Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich MIINIISTERSTWO GOSPODARKII DEPARTAMENT TURYSTYKII MATERIAŁY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU TURYSTYKI WIEJSKIEJ Dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich WARSZAWA 23 25 listopad

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PROJEKT Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich WARSZAWA, WRZESIEŃ 2005 ROK 1 Spis treści: 1. Diagnoza sytuacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE EDYCJA 2015

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE EDYCJA 2015 FUNDACJA BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH, STOWARZYSZENIE FORUM OŚWIATOWE KLUCZE, FUNDACJA SZTUKI, PRZYGODY I PRZYJEMNOŚCI ARTS, BABIOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE ZIELONA LINIA OGŁASZAJĄ KONKURS GRANTOWY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Małe projekty zasady przygotowania dokumentacji aplikacyjnej. Karniowice, 14 marca 2013 r.

Małe projekty zasady przygotowania dokumentacji aplikacyjnej. Karniowice, 14 marca 2013 r. Małe projekty zasady przygotowania dokumentacji aplikacyjnej Karniowice, 14 marca 2013 r. Zakres prezentacji: - wniosek i Instrukcja w wersji PROW_413_MP/7/z - wybrane sekcje wniosku (cel operacji, opis

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Samorządzie

Przewodnik po Samorządzie Przewodnik po Samorządzie Przewodnik po Samorządzie Projekt Równi wobec prawa gdyński program poradnictwa obywatelskiego i prawnego Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.3 1.1Przedmiot ST..3 1.2 Zakres stosowania ST 3 1.3 Zakres robót objętych ST...3

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA Ochrona zabytków polega przede wszystkim na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań, których celem jest zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2011. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Czerwiec 2011. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Benchmarking instytucji i struktur wspierających działalność małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach naturalnych Czerwiec 2011 Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Projekt

Bardziej szczegółowo