Stanowisko Programu Polityki Społecznej Instytutu Spraw Publicznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stanowisko Programu Polityki Społecznej Instytutu Spraw Publicznych"

Transkrypt

1 Stanowisko Programu Polityki Społecznej Instytutu Spraw Publicznych w sprawie skierowanego do konsultacji społecznych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej projektu ustawy o zmianie Ustawy o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie I. Uwagi ogólne 1. Stanowisko zostało przygotowane przy wykorzystaniu informacji i analiz przygotowywanych przez PPS ISP w ramach projektu KOMPAS Budowanie przyjaznego środowiska społecznego i prawnego dla organizacji pozarządowych Z satysfakcją odnotowujemy, Ŝe w przygotowanym w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej projekcie nowelizacji Ustawy o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie (dalej UDPP), uwzględnione zostały m.in. propozycje formułowane w toku debaty publicznej nad funkcjonowaniem tej ustawy prowadzonej po przedstawieniu rządowego Sprawozdania z realizacji Ustawy. Tryb prac nad przygotowaniem projektu nowelizacji odpowiada więc załoŝeniom dialogu obywatelskiego. 3. ISP wziął aktywny udział we wspomnianej debacie, będąc jednym z wykonawców badań monitoringowych UDPP, które zostały wykorzystane przez MPiPS przy przygotowywaniu wspomnianego Sprawozdania. Spośród zawartych w projekcie propozycji w pierwszej kolejności popieramy te, których wprowadzenie postulowaliśmy w naszych rekomendacjach przedstawionych w raporcie 2, a takŝe w opublikowanych przez ISP ekspertyzach. NaleŜą do nich m.in.: a. Uelastycznienie trybu ( z wolnej stopy ) udzielania organizacjom pozarządowych małych dotacji na realizację zadań publicznych; b. Zmiany mające na celu przeciwdziałanie fasadowemu charakterowi programów współpracy (choć proponowaliśmy rozwaŝenie równieŝ alternatywnego wobec uchwalania programów kilkuletnich rozwiązania pozostawienia rocznych programów, ale powiązanych z uchwalaniem budŝetów samorządów. Zakładamy, Ŝe propozycja programów kilkuletnich wynika z niemoŝności wprowadzenia zasady konstruowania budŝetów zadaniowych, co zakłada rozwiązanie alternatywne. W uwagach szczegółowych proponujemy modyfikację propozycji projektodawcy jako rozwiązanie kompromisowe); c. Proponowane w projekcie zwolnienia organizacji od opłat sądowych Oprócz propozycji zmian zbieŝnych z formułowanymi w debacie publicznej, na poparcie zasługują liczne propozycje zmian o charakterze porządkującym, poprawiające systematykę UDPP (jak np. nowa legalna definicja organizacji pozarządowej, czy zmodyfikowany kształt katalogu sfer działalności poŝytku publicznego). 1 Projekt finansowany jest przez Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe oraz Fundację im. Stefana Batorego. 2 Por. Marek Rymsza, Grzegorz Makowski (red.) Współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych po wejściu w Ŝycie Ustawy o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005 (raport przygotowany przez ISP na zlecenie MPiPS). 3 Por. Ewaryst Kowalczyk, Zwolnienia organizacji pozarządowych z opłat sądowych w sprawach cywilnych, Trzeci Sektor 2006, nr 7. 1

2 5. Na krytyczną ocenę zasługuje m.in. zbyt daleko idąca kontrola organizacji poŝytku publicznego (dalej jako OPP), obejmująca kontrolę działań organizacji nie finansowanych ze źródeł publicznych oraz zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez OPP. Wraz z innymi zapisami propozycje te, w przypadku ich uchwalenia, prowadzić będą do zbyt daleko posuniętego uzaleŝnienia OPP od administracji publicznej. Chcąc przeciwdziałać komercjalizacji OPP, projektodawca popycha je w kierunku scenariusza etatyzacji stopniowego przekształcania się OPP w instytucje quasi-publiczne świadczące usługi społeczne. Ten zakres projektowanych zmian wymaga ponownego przemyślenia. 6. Postulujemy, aby projektowaną nowelizację UDPP ograniczyć do zmian porządkujących, oraz usprawniających zaproponowany w 2003 r. model międzysektorowej współpracy i tym samym wstrzymać się z uchwalaniem zmian o charakterze systemowym (por. pkt I.5) do czasu przygotowania przez rząd i przedyskutowania kolejnego sprawozdania z realizacji ustawy. II. Uwagi szczegółowe do poszczególnych propozycji zmian w UDPP Propozycja nr 1 Proponowany zapis art. 1 ust. 1 pkt 1, w myśl którego ustawa reguluje zasady prowadzenia działalności poŝytku publicznego przez organizacje pozarządowe w celu wykonywania zadań publicznych sugeruje, Ŝe celem działania organizacji pozarządowych jest wykonywanie zadań publicznych. Tymczasem wykonywanie zadań publicznych nie jest, i nie powinno być celem organizacji pozarządowych. Organizacje pozarządowe prowadzą działalność poŝytku publicznego, która pokrywa się przedmiotowo ze sferą zadań publicznych. To administracja publiczna wspiera organizacje w systemie współpracy, aby wywiązać się w ten sposób z wykonania powierzonych jej przez ustawodawcę zadań publicznych. Dotychczasowy zapis art. 1 ust. 1. pkt 1, w myśl którego to administracja publiczna korzysta z działalności organizacji pozarządowych w celu wykonywania zadań publicznych jest właściwszy. Propozycje nr 2, 12, 14, 20, 22, 23, 24 Propozycje mają charakter porządkujący i uszczegółowiający i jako takie zasługują na poparcie. Propozycja nr 3 Generalnie proponowana nowa legalna definicja organizacji pozarządowej (art. 3) jest konstrukcją lepszą, bardziej spójną niŝ dotychczas obowiązująca. W szczególności: Popieramy uznanie zasady dobrowolności za cechę konstytuującą organizację pozarządową, choć pojawiają się wątpliwości interpretacyjne odnośnie fundacji (co, zdaniem projektodawcy oznacza, Ŝe fundacja działa dobrowolnie, skoro nie jest ona organizacją o charakterze korporacyjnym?) Popieramy propozycję uznania organizacji kościelnych prowadzących działalność poŝytku publicznego za organizacje pozarządowe (obecnie traktowane są one jako organizacje zrównane z organizacjami pozarządowymi, co jednak prowadzi do wątpliwości interpretacyjnych i skutkuje m.in. uznaniowym wyłączaniem tych organizacji z niektórych konkursów dotacyjnych). Popieramy wyłączenie samorządów zawodowych z ustawy legalnej, które ani same nie uwaŝają się za organizacje pozarządowe, ani nie są za takie uwaŝane w trzecim sektorze, 2

3 a powierzone im zadania publiczne wykonują w innym trybie i na innych zasadach niŝ proponowane w UDPP. Zgodną z rekomendacją ekspertów ISP zwartą w odrębnej opinii 4 jest propozycja nieuznawania spółek prawa handlowego za organizacje pozarządowe, choć naleŝy zaznaczyć, Ŝe w środowisku organizacji pozarządowych liczne są opinie odmienne co do tego rozstrzygnięcia. Niezrozumiała jest natomiast propozycja uznania klubów sportowych będących spółkami za organizacje pozarządowe. Brak tu konsekwencji projektodawcy. Pewne wątpliwości budzi uznanie, Ŝe organizacje pozarządowe to jednostki utworzone w celu niezarobkowym (projektowany art. 3, ust. 2). Wydaje się to określeniem nieścisłym, bowiem nawet jeśli organizacje nie prowadzą działalności gospodarczej, to mogą prowadzić statutową działalność odpłatną i nieodpłatną, które przecieŝ nie wykluczają zarobkowania przez osoby współtworzące organizację i realizujące jej cele statutowe. Zdajemy jednak sobie sprawę, Ŝe analogiczne określenie zapisane jest w Ustawie Prawo o stowarzyszeniach. Propozycja nr 4 Zmiany w katalogu działalności poŝytku publicznego (art. 4) mają charakter porządkujący i nie budzą kontrowersji za wyjątkiem proponowanego zapisu pkt 16a), w którym proponujemy wykreślenie słowa innym. PoŜytkiem publicznym jest zarówno przeciwdziałanie uzaleŝnieniom, jak i patologiom społecznym, uzaleŝnienia nie naleŝy jednak traktować jako patologii społecznej (osoba uzaleŝniona moŝe nie łamać Ŝadnych norm społecznych, a być po prostu osobą chorą, wymagającą pomocy). Propozycja nr 5 Zmiana trybu współpracy z moŝe odbywać się na odbywa się jest właściwa. Uwzględnienie rad działalności poŝytku publicznego w procesie konsultacyjnym (trzecia forma współpracy wymieniona w art. 5 ust. 1) jest właściwe. Dlatego naleŝałoby uwzględnić rady takŝe w trybie konsultowania programów współpracy (art. 5 ust. 3). Wprowadzenie programów współpracy z organizacjami takŝe na poziomie centralnym jest krokiem we właściwym kierunku. Dlaczego jednak przewiduje się tryb fakultatywny? Pewne wątpliwości budzi jednak pomysł wydłuŝenia wydłuŝenie okresu programowania współpracy między organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną na czas od 2 do 5 lat (projektowany art. 5, ust. 3), oznaczający rezygnację z uchwalania programów rocznych. Proponowane rozwiązanie stanowi wyjście projektodawcy naprzeciw postulatom zgłaszanym przez organizacje pozarządowe, jednak wydaje się, Ŝe zupełna rezygnacja z moŝliwości jednorocznego programowania równieŝ nie jest dobrym rozwiązaniem. W trakcie badań poświęconych ustawie, które ISP przeprowadził na zlecenie MPiPS pod koniec 2004 r. część osób korzystających z ustawy podkreślała, Ŝe jednoroczne programy współpracy działają dyscyplinująco zarówno na stronę pozarządową, jak i samorządową, skłaniając do częstszych kontaktów i ułatwiając łączenie programów z budŝetami samorządów. Sugerujemy zmianę projektowanego przepisu, która umoŝliwiałaby przyjmowanie równieŝ rocznych programów współpracy. 4 Por. Magdalena Arczewska, Piotr Stec, Spółki prawa handlowego nie powinny mieć moŝliwości uzyskiwania statusu organizacji poŝytku publicznego, Analizy i Opinie nr 35, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, kwiecień 2005 (www.isp.org.pl) (ekspertyza przygotowana przez ISP na zlecenie MPiPS). 3

4 Martwi równieŝ, Ŝe projektodawca nie zadbał o wprowadzenie Ŝadnych zmian bądź to do przepisów UDPP, bądź do przepisów innych ustaw, które zapewniłyby lepszą integrację programów współpracy z budŝetami jednostek samorządu. Propozycja nr 7 Uznanie iŝ działalnością nieodpłatną poŝytku publicznego jest świadczenie na podstawie stosunku prawnego usług bez pobierania wynagrodzenia jest ujęciem zdecydowanie zbyt wąskim. Są równieŝ inne formy działalności nieodpłatnej poŝytku publicznego. ZauwaŜamy tu funkcjonalny redukcjonizm (obecny juŝ w zapisach wyjściowych nowelizowanej UDPP) działalnością poŝytku publicznego jest świadczenie usług w sferze zadań publicznych, innymi słowy wszystko to co moŝe być zlecone przez administrację publiczną. Tymczasem kaŝda działalność statutowa w interesie społecznym, jeśli się mieści w sferze poŝytku publicznego (katalog z art. 4), jest de facto działalnością poŝytku publicznego i powinna zawierać się w legalnej definicji działalności nieodpłatnej poŝytku publicznego. Tak więc za działalność nieodpłatną poŝytku publicznego powinna być uznana kaŝda działalność statutowa organizacji pozarządowej prowadzona w interesie społecznym w jednej ze sfer zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1, w tym świadczenie na podstawie stosunku prawnego usług, za którą organizacja prowadząca tę działalność nie pobiera wynagrodzenia. Propozycja nr 8 Propozycja nie budzi kontrowersji. Propozycja nr 9 Nieprecyzyjny zapis dodawanego w art. 9 nowego ust. 4 naleŝy go doprecyzować. Nie jest jasne co oznacza wymóg, Ŝe organizacja realizująca na zlecenie organów administracji publicznej zadań publicznych nie moŝe prowadzić działalności gospodarczej w odniesieniu do przedmiotu działalności objętego zleceniem? Zapis ten jest logiczny w przypadku powierzenia zadania publicznego i pokrycia ze środków publicznych całych kosztów. Ale jeśli administracja jedynie dofinansowuje koszt realizacji zadania? Propozycja nr 10 w powiązaniu z propozycjami 9, 11, 21 Ten zakres propozycji zmian uwaŝamy za najbardziej kontrowersyjny w projekcie. Z jednej strony projektodawca podnosi górny limit wynagrodzenia z tytułu wykonywania statutowej działalności poŝytku publicznego do wysokości 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia (z pozostawieniem 1,5 krotności w obszarze pomocy społecznej). Z drugiej równocześnie zabrania organizacji poŝytku publicznego prowadzenia działalności gospodarczej, za działalność gospodarczą uznając ponadto kaŝdą odpłatną działalność poŝytku publicznego, w którym pojawia się bilansowa nadwyŝka oraz taką, w której wynagrodzenie osób realizujących przedsięwzięcie (projekt) przekracza projektowany limit. Wydaje się, Ŝe główną intencją projektodawcy, wbrew deklaracji z Uzasadnienia projektu, jest po prostu szczelna kontrola wysokości wynagrodzeń pracowników i współpracowników OPP (takŝe w przypadku zatrudnienia niepracowniczego). Nie negujemy potrzeby kontroli wysokości płac w OPP. Zwracamy jednak uwagę, Ŝe zapis wyłączający moŝliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez OPP, choć uszczelnia ową kontrolę, to jest rozwiązaniem kontrowersyjnym z punktu widzenia systemowego. Prowadzić będzie bowiem do negatywnego w perspektywie długookresowej zjawiska uzaleŝnienia organizacji od dotacji publicznych. ZwaŜywszy na kondycję finansową sektora pozarządowego (wg badań Stowarzyszenia Klon/Jawor w 2004 r. średnie przychody organizacji pozarządowych nie 4

5 przekroczyły 13 tys. zł, a jedynie 20% miało jakiekolwiek rezerwy finansowe) i ogólne moŝliwości zdobywania środków na prowadzenie działalności, ograniczenie moŝliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe niewątpliwie spowoduje zmniejszenie atrakcyjności statusu OPP i liczby organizacji, które będą chciały go posiadać. Poza tym, Ŝe ta zmiana niewątpliwie przyczyni się do utrudnienia codziennej działalności organizacji pozarządowych trzeba mieć równieŝ na względzie jej szerszy kontekst. Organizacje, które zdecydują się na utrzymanie statusu OPP zostaną w pewien sposób ubezwłasnowolnione, poniewaŝ naleŝy się spodziewać, Ŝe ich głównym źródłem przychodów staną się środki publiczne. MoŜna się spodziewać, Ŝe w tej sytuacji część organizacji zrezygnuje ze statusu OPP. Paradoksalnie zmniejszenie atrakcyjności statusu OPP moŝe teŝ przełoŝyć się na funkcjonowanie innych rozwiązań UDPP, np. mechanizmu 1%. Działalność gospodarcza OPP prowadzona w rozsądnych granicach (zgodnie z obecnym stanem prawnym) pozwala organizacji zdobyć środki na pokrycie tych wydatków, na które trudno jest pozyskać środki publiczne oraz od prywatnych grantodawców w ramach systemu realizacji zadań po kosztach. Zamiast upowszechniać nowoczesne zarządzanie polegające m.in. na umiejętności dywersyfikacji źródeł finansowania, OPP będą zmuszone całość swoich wydatków wpisywać w projekty konkursowe. To prosta droga do przekształcania OPP w quasi-instytucje publiczne. Zjawisko takie wystąpiło w Niemczech i obecnie jest powszechnie krytykowane. Nie warto powielać cudzych błędów. Postulujemy poszukiwanie innych rozwiązań uszczelniających system kontroli wysokości wynagrodzeń. Zaznaczmy, Ŝe w Uzasadnieniu projektu podkreśla się, iŝ rozwiązanie umoŝliwiające organizacji pozarządowej prowadzenie w tym samym obszarze działalności: statutowej nieodpłatnej i odpłatnej oraz gospodarczej przy odpowiednim rachunkowym ich rozdzieleniu jest zgodne z zasadą przejrzystości i odpowiada standardom UE. Propozycja 13 Propozycja nie budzi kontrowersji. Propozycja 15 Brak argumentów na rzecz propozycji skrócenia terminu na przygotowanie oferty na konkurs z 30 do 21 dni. Popieramy nowy zapis ust. 3 sposób ogłaszania informacji o konkursie jest klarowny, zwielokrotnienie źródeł skąd potencjalni uczestnicy mogliby zdobywać informacje o konkursie z pewnością przyczyni się do zwiększenia przejrzystości przyznawania środków organizacjom. Propozycja 16 Popieramy wprowadzenie trybu zamówienia z wolnej ręki w proponowanym kształcie. Propozycja 17 Konstrukcja klarowna popieramy za wyjątkiem zapisu o niemoŝności składania wspólnych ofert pzez dwie lub więcej organizacji w obszarze pomocy społecznej. Jakie argumenty na rzecz takiego rozwiązania po pozostawieniem elementów odrębności regulacji w obszarze pomocy społecznej względem zasad ogólnych zawartych w UDPP? Propozycja 18 Ad pkt a) Zdziwienie i protest budzi zapis art. 15 ust. 1 pkt 2, w myśl którego administracja publiczna przy rozpatrywaniu ofert ocenia przedstawioną kalkulację kosztów bezpośrednich oraz uzasadnionej części kosztów pośrednich realizacji zadania. Zapis ten sugeruje, Ŝe z 5

6 zasady cześć kosztów pośrednich realizacji zadania jest nieuzasadniona. Czy to oznacza, Ŝe nawet w trybie powierzania zadania publicznego organizacja ma pokrywać cześć kosztów jego realizacji? Protest odnośnie tego zapisu jest tym większy, Ŝe projektodawca zamierza pozbawić OPP moŝliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Z czego więc OPP ma pokryć koszty pozostałej części faktycznie ponoszonych kosztów pośrednich? Taka konstrukcja to zaproszenie do szarej strefy. Czy o to chodzi projektodawcy? Ad pkt b) Popieramy powoływanie komisji konkursowych. Zwracamy jednak uwagę, Ŝe wbrew uzasadnieniu projektu jest to formuła fakultatywna (organ ogłaszający konkurs moŝe powołać komisję konkursową) a nie rozwiązanie systemowe. TakŜe proponowany w projekcie skład komisji ma charakter całkowicie fakultatywny, co kaŝe się zastanowić, czy przepis ten nie pozostanie martwy. Ponownego rozwaŝenia wymaga, być moŝe, równieŝ propozycja włączania do wspomnianych komisji przedstawicieli organu stanowiącego jednostek samorządowych. Stanowiłoby to wyjście naprzeciw problemowi sygnalizowanemu w trakcie badań oceniających funkcjonowanie UDPP, związanemu z biernością i niechęcią radnych do aktywnego włączania się w realizację zapisów ustawy 5. MoŜliwość włączenia członków rad i sejmików w skład komisji konkursowych mogłaby ich zaktywizować, jednak równocześnie naleŝy się zastanowić, czy tego typu rozwiązanie nie stawia radnych w sytuacji sprzecznych kompetencji. Opowiadamy się przede wszystkim za rozwiązaniem systemowym. Pominąwszy tryb, zapisy propozycji odnośnie prac komisji są racjonalne. Propozycja 19 Popieramy koncepcję, aby umowa o wspieranie / powierzanie zadania publicznego zawierana była na czas realizacji zadania nie dłuŝszy niŝ 5 lat. NaleŜałoby jednak w art. 16 ust. 3 dopisać słowo wykonania ; administracja powierza wykonanie zadania, a nie zadanie. Zadanie ustawowo pozostaje zadaniem administracji takŝe w sytuacji powierzenia jego wykonania organizacji pozarządowej. Racjonalna, co do ogólnej zasady, jest koncepcja limitowania wysokości dotacji w zaleŝności od poziomie przychodu organizacji z działalności statutowej w poprzednim roku kalendarzowym. Ale koncepcja, Ŝe wysokość dotacji nie moŝe przekroczyć przychodu wymaga przemyślenia. Co ma np. zrobić organizacja, która w poprzednim roku świadczyła usługi nieodpłatnie, nie uzyskując przychodów? Jak ma przejść na formułę odpłatności? Propozycja 21 Oprócz uwag przedstawionych przy ocenie propozycji nr 10 chcielibyśmy zgłosić dwie dodatkowe. Wartościowym rozwiązaniem jest uznanie iŝ kryterium działalności poŝytku publicznego jest prowadzenie działalności na rzecz interesu społecznego (choć poprawniej językowo byłoby w interesie społecznym ). Ponadto warto zauwaŝyć, ze wprowadzenie zasady bezpośredniości świadczenia usług (realizacji zadań publicznych) wskazuje na orientację projektodawcy na wzory niemieckie i wypycha z systemu międzysektorowej współpracy organizacje nie nastawione na realizację usług społecznych, a realizujących interes społeczny w inny sposób. 5 Por. Magdalena Dudkiewicz (red.), Opinie radnych o organizacjach pozarządowych i współpracy międzysektorowej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2006 (raport przygotowany przez ISP na zlecenie MPiPS). 6

7 Propozycje nr 25, 27 Publikowanie sprawozdań w Internecie jest dobrym rozwiązaniem. Na stronach ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego sprawozdania powinno zamieszczać jednak ministerstwo, bo ono jest administratorem strony. Tak więc OPP powinna dostarczyć w zakreślonym terminie sprawozdanie w wersji elektronicznej właściwemu ministrowi, a zamieszczać na stronie ministerstwa powinien administrator strony. Propozycja 28 Daleko idące w skutkach zobowiązania; bez Ŝadnego limitu co do wysokości odpowiedzialności finansowej kierujących organizacją. Czy to rozwiązanie nie kłóci się z koncepcją ustawowego limitowania wynagrodzeń? Propozycje 29, 30, 31 Zbyt daleko idące uprawnienia kontrolne ministra ds. zabezpieczenia społecznego. Powinien mieć moŝliwość kontroli legalności (zgodności z prawem) działania organizacji, spełniania warunków uprawniających do statusu OPP, wydatkowania dotacji ze środków publicznych. Ale dlaczego ma w takim samym trybie nadzorować wydatkowanie środków od prywatnych darczyńców? Uwadze projektodawcy umyka, Ŝe organizacje pozarządowe powinny być w pierwszej kolejności kontrolowane społecznie, a same kontrolować władzę publiczną (choć nie jest to, w myśl zapisów UDPP, działalność poŝytku publicznego). Dlaczego organizacja kontrolowana nie moŝe zwrócić się o uczestnictwo przedstawiciela RDPP w kontroli? Co oznacza wykreślenie organizacji z KRS (proponowany art. 33 ust. 3) utratę statusu OPP czy w ogóle odebranie osobowości prawnej organizacji? Stwierdzenie raŝącego naruszenia przepisów prawa czy to nie zbyt uznaniowe uprawnienie ministra? Ponadto projektodawca przewiduje, Ŝe minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego moŝe zarządzić kontrolę z urzędu, a takŝe na wniosek organu administracji lub organizacji pozarządowej. Przypuszczalnie zamierzeniem tej zmiany jest realizacja zasady wielu oczu, wedle której w celu zapobieŝenia moŝliwym nieprawidłowościom w danej instytucji naleŝy maksymalnie rozszerzyć moŝliwość kontroli jej działań. Zgodnie z treścią przepisu w proponowanym brzmieniu minister będzie mógł zarządzić kontrolę na bezpośredni wniosek organizacji pozarządowej. Zgadzając się co do idei z konicznością minimalizowania szans wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu OPP sugerujemy jednak, aby zrezygnować z projektowanej zmiany. KaŜdy, kto stwierdzi, Ŝe dana organizacja poŝytku publicznego działa niezgodnie z prawem lub z własnym statutem moŝe zgłosić to odpowiednim organom w oparciu o inne przepisy. Art. 29 jest instrumentem dedykowanym organom państwowym, dodatkowe wprowadzenie tam omawianego rozwiązania sprawia wraŝenie jakoby projektodawca chciał wyręczyć się w swoich obowiązkach samymi organizacjami, stwarzając im moŝliwość bezpośredniego wnioskowania o zarządzenie kontroli. Propozycje 37, 38, 39, 40 Rozszerzenie składu RDPP nie wzbudza kontrowersji. Pozbawienie diet członków RDPP wzbudza sprzeciw. Dla pozarządowej części Rady udział w jej pracach to duŝy wysiłek organizacyjny i czasowy; diety powinny być utrzymane. Bez nich poziom prac Rady moŝe się obniŝyć. MoŜliwość w pełni uznaniowa odwołania członka Rady przez ministra (art. 36 ust. 3 pkt 5) znosi korzyści z bardziej reprezentatywnego trybu powołania NGOs-owych członków Rady i właściwie delegalizuje RDPP jako instytucję dialogu obywatelskiego. To quasi-dialog. 7

8 Propozycja 42 Wprowadzenie Wojewódzkich RDPP instytucjonalizuje dialog obywatelski i warte jest poparcia. Natomiast moŝliwość powoływania rad powiatowych, a zwłaszcza gminnych idzie zbyt daleko. Warto najpierw instytucjonalizować dialog na poziomie regionalnym, wykorzystując doświadczenie WKDS-ów 6, a ewentualne zejście niŝej zostawić na później. Wprowadzanie ciał fasadowych nie instytucjonalizuje dialogu. Propozycje Dalsze cywilizowanie współpracy organizacji z wolontariuszami jest dobrym rozwiązaniem. Warto jedynie zaznaczyć, Ŝe przerzucenie na organizacje ubezpieczenia osób świadczących nieodpłatnie pracę za granicą (proponowane brzmienie art. 46 ust. 4; 5) to nie tyle rozwiązanie problemu jak stwierdza się w Uzasadnieniu projektu ile jego przerzucenie na trzeci sektor. W ten sposób administracja mogłaby rozwiązać praktycznie wszystkie problemy. Warto równieŝ zwrócić uwagę projektodawcy na drobne wady ww. zapisów. Np. projektowany art. 41a ust. 2 pkt 1) przewiduje, Ŝe do zadań Rady Wojewódzkiej będzie naleŝało wyraŝanie opinii m.in. rocznych programów współpracy jeśli w Ŝycie wejdzie zapis mówiący o dłuŝszym okresie programowania tego rodzaju programy roczne w ogóle znikną lub (postulowana pzez nas modyfikacja zmiany) mogłyby być tylko jednym z paru typów programów. Pkt. 3) tego samego ustępu przewiduje zkolei, Ŝe Rady Wojewódzkie będą udzielały pomocy i wyraŝały opinie w przypadku sporów między administracją publiczną a OPP dlaczego tylko OPP, a nie ze wszystkimi organizacjami pozarządowymi? III. uwagi do proponowanych zmian w innych ustawach Proponowane zmiany w innych ustawach w większości mają charakter porządkujący. Na poparcie zasługują przepisy wprowadzające obowiązek organizowania konkursów ofert w obszarach dotychczas wyłączonych spod regulacji UDPP to krok w kierunku systematyki międzysektorowej współpracy. Kontrowersje i zastrzeŝenia budzą jedynie: - Regulacja dotycząca ulg w systemie PIT z tytułu darowizn na cele kultu religijnego. PoniewaŜ kult religijny nie jest traktowany jako działalność poŝytku publicznego w rozumieniu UDPP, nie ma Ŝadnego uzasadnienia, aby zmieniać uregulowanie tej kwestii przy okazji nowelizacji UDPP. - Dlaczego proponowany zapis art. 96 ust. 1 pkt 12 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych obejmuje jedynie OPP realizujące zadania publiczne, a nie wszystkie organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne? Organizacje kontraktowane powinny mieć te same warunki realizacji zadań publicznych (zasada uczciwej konkurencji zapisana w UDPP). Stanowisko PPS ISP przygotowali: Marek Rymsza, Grzegorz Makowski, Kamila Hernik Warszawa, 30 października 2006 roku 6 Por. raport badawczy na temat funkcjonowania WKDS-ów: Mateusz Błaszczyk, Jacek Sroka (red.), Sieci czy struktury? Dialog społeczny na poziomie regionalnym, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa

Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia

Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 88/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 12 października 2016r. - projekt- Uchwała Nr / /16 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia.. 2016 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Dąbrówno z organizacjami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na lata 2011-2014

Program współpracy Gminy Dąbrówno z organizacjami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na lata 2011-2014 Załącznik do Uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.12.20110 Program współpracy Gminy Dąbrówno z organizacjami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na lata 2011-2014 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zmiany w przepisach Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zmiany w przepisach Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie NAJISTOTNIEJSZE ZMIANY NOWELIZACJI USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE Sfery pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Prawo trzeciego sektora w świetle nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prawo trzeciego sektora w świetle nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Prawo trzeciego sektora w świetle nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 1 Podstawowe akty prawne: -Konstytucja RP -Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach -Ustawa

Bardziej szczegółowo

PRAWNE UWARUNKOWANIA WSPÓŁRACY URZĘDÓW GMINY I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

PRAWNE UWARUNKOWANIA WSPÓŁRACY URZĘDÓW GMINY I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH PRAWNE UWARUNKOWANIA WSPÓŁRACY URZĘDÓW GMINY I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - nowelizacja (12 marca 2010r.) ORGANIZACJE POZARZĄDOWE NIE DZIAŁAJĄ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12 sierpnia 2014 r.

Warszawa, 12 sierpnia 2014 r. Warszawa, 12 sierpnia 2014 r. Stanowisko Platformy Współpracy Organizacji Poradniczych oraz Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Rady Radców Prawnych wobec propozycji dotyczących zwolnienia z podatku

Bardziej szczegółowo

Ustawa o działalności pożytku publicznego

Ustawa o działalności pożytku publicznego Ustawa o działalności pożytku publicznego Komentarz najnowsze wydanie! uwzględnia nowelizację ustawy o pożytku z sierpnia 2015 r. MARCIN DADEL ZESPÓŁ REDAKCYJNY STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR STAN PRAWNY: 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/168/12 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MŁP. z dnia 15 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/168/12 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MŁP. z dnia 15 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/168/12 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MŁP. z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Sędziszów Młp. z organizacjami pozarządowymi na 2013 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym Ustawa z dnia...2009 r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym Art. 1. W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej

Bardziej szczegółowo

/PROJEKT/ Uchwała Nr. Rady Gminy Sadowne z dnia..

/PROJEKT/ Uchwała Nr. Rady Gminy Sadowne z dnia.. /PROJEKT/ Uchwała Nr. Rady Gminy Sadowne z dnia.. w sprawie programu współpracy Gminy Sadowne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na rok 2014

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów. Uchwała Nr.2013 Rady Gminy Murów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY NASIELSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY NASIELSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr LVIII/407/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 października 2014 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY NASIELSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA ADWOKACKA Adw. Ignacy Chwesiuk ul. Krakowskie Przedmieście 70/7, 20-076 Lublin Telefon: 691 439 559

KANCELARIA ADWOKACKA Adw. Ignacy Chwesiuk ul. Krakowskie Przedmieście 70/7, 20-076 Lublin Telefon: 691 439 559 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katedra Prawa Konstytucyjnego Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin Telefon 81 4453751 KANCELARIA ADWOKACKA Adw.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVI/152/09 RADY GMINY Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr XXVI/152/09 RADY GMINY Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2009 roku UCHWAŁA Nr XXVI/152/09 RADY GMINY Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi na rok 2010.

Bardziej szczegółowo

Tomasz Schimanek. Najważniejsze wnioski z paneli ekspertów organizowanych w ramach cyklu seminariów "Rola i modele fundacji w Polsce i w Europie"

Tomasz Schimanek. Najważniejsze wnioski z paneli ekspertów organizowanych w ramach cyklu seminariów Rola i modele fundacji w Polsce i w Europie Tomasz Schimanek Najważniejsze wnioski z paneli ekspertów organizowanych w ramach cyklu seminariów "Rola i modele fundacji w Polsce i w Europie" Zakładanie fundacji i likwidacja Rozwiązania prawne, które

Bardziej szczegółowo

Projekt zatwierdził:.. Druk nr

Projekt zatwierdził:.. Druk nr Projekt wykonał: Kornel Klefas Projekt zatwierdził:.. Druk nr UCHWAŁA NR... RADY... z dnia... w sprawie: Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi w roku 2012. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach. (druk nr 970)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach. (druk nr 970) Warszawa, dnia 20 lipca 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach (druk nr 970) I. Cel i przedmiot ustawy Zasadniczym celem

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Cele programu

Rozdział II Cele programu Program współpracy Gminy Mirzec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na rok 2006. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Program określa zasady,

Bardziej szczegółowo

USTAWA O DZIAŁALNOSCI POZYTKU PUBLICZNEGO 10 WOLONTARIACIE,

USTAWA O DZIAŁALNOSCI POZYTKU PUBLICZNEGO 10 WOLONTARIACIE, , USTAWA O DZIAŁALNOSCI POZYTKU PUBLICZNEGO 10 WOLONTARIACIE, USTAWA O SPOŁDZIELNIACH SOCJALNYCH KOMENTARZ Jolanta Blicharz.LEX a WoLters KLuwer business Warszawa 2012 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.................................

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /./2014 RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY z dnia.. 2014r.

UCHWAŁA NR /./2014 RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY z dnia.. 2014r. Druk Nr. UCHWAŁA NR /./2014 RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY z dnia.. 2014r. w sprawie: Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia W maja 2013 r. DRP-VIII-02100-3-3/15 -IS/12 Pani Anna Potocka-Domin Wiceprezes Business Centre Club Dziękując za przekazaną przy piśmie z dnia 12 kwietnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/159/12 RADY GMINY W IWKOWEJ z dnia 26 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVI/159/12 RADY GMINY W IWKOWEJ z dnia 26 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXVI/159/12 RADY GMINY W IWKOWEJ z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Iwkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim listopada 2010 roku

Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim listopada 2010 roku Projekt UCHWAŁA Nr // Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia listopada 2010 roku w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw 1) Dz.U.11.209.1244 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 3 października 2011 r.) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY RADOMSKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2008 ROK.

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY RADOMSKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2008 ROK. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Radomsko Nr XIII / 90 / 2008 z dnia 29 lutego 2008 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY RADOMSKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2008 ROK. WSTĘP Od 1 stycznia 2004 r. weszły

Bardziej szczegółowo

Co to jest odpłatna działalność pożytku publicznego?

Co to jest odpłatna działalność pożytku publicznego? 1 z 6 2017-04-21 12:20 Odpłatna działalność pożytku publicznego Wszystkie najważniejsze informacje o odpłatnej działalności pożytku publicznego prowadzonej przez organizacje pozarządowe. Co to jest odpłatna

Bardziej szczegółowo

Tomasz Schimanek. Działalność statutowa pożytku publicznego i działalność gospodarcza organizacji pozarządowej

Tomasz Schimanek. Działalność statutowa pożytku publicznego i działalność gospodarcza organizacji pozarządowej Tomasz Schimanek Działalność statutowa pożytku publicznego i działalność gospodarcza organizacji pozarządowej Maróz 2016 Organizacja pozarządowa Działalność statutowa Działalność gospodarcza Nieodpłatna

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr./ /2016 (Projekt) Rady Gminy Kadzidło z dnia 2016 r.

Uchwała nr./ /2016 (Projekt) Rady Gminy Kadzidło z dnia 2016 r. Uchwała nr./ /2016 (Projekt) Rady Gminy Kadzidło z dnia 2016 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 125/2015 BURMISTRZA TYSZOWIEC z dnia 02 listopada 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 125/2015 BURMISTRZA TYSZOWIEC z dnia 02 listopada 2015 roku ZARZĄDZENIE Nr 125/2015 BURMISTRZA TYSZOWIEC z dnia 02 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Poczta Polska jest państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej powołanym na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r.

Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r. Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Krasnystaw z Organizacjami Pozarządowymi w 2006 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Regulaminu

1 Przedmiot Regulaminu Wyciąg z Regulaminu Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JEREMIE 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zasady działania Rady Inwestycyjnej, w tym w szczególności: a) kompetencje i zadania Rady

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 ze zm.)

Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 ze zm.) Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 ze zm.) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego 1 Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LESZNA. z dnia... stanowisko w sprawie powołania Centrum Usług Wspólnych

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LESZNA. z dnia... stanowisko w sprawie powołania Centrum Usług Wspólnych PROJEKT DRUK NR 166 UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia... stanowisko w sprawie powołania Centrum Usług Wspólnych Na podstawie art. 18 ust.1 w związku z ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE PO ZMIANACH Z KOMENTARZEM BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH I POZARZĄDOWYCH Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Po zmianach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 - projekt PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 SPIS TREŚCI Rozdział I Rozdział II Rozdział III

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (projekt ustawy z dn r.)

Uwagi do projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (projekt ustawy z dn r.) Uwagi do projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (projekt ustawy z dn. 13.12.2016 r.) Informacje o zgłaszającym: imię i nazwisko/ nazwa organizacji status prawny organizacji

Bardziej szczegółowo

projekt UCHWAŁA Nr XXI/148/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 października 2016r.

projekt UCHWAŁA Nr XXI/148/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 października 2016r. projekt UCHWAŁA Nr XXI/148/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 października 2016r. w sprawie : przyjęcia Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2017r.

Bardziej szczegółowo

Julia Jarnicka. aplikant radcowski PIERÓG & Partnerzy

Julia Jarnicka. aplikant radcowski PIERÓG & Partnerzy NGO JAKO ZAMAWIAJĄCY Julia Jarnicka aplikant radcowski PIERÓG & Partnerzy Mimo że organizacje pozarządowe nie zostały ujęte w pzp jako podmioty zobowiązane do stosowania ustawy, to jednak w pewnych sytuacjach

Bardziej szczegółowo

I. Przepisy ogólne PROJEKT

I. Przepisy ogólne PROJEKT PROJEKT Program Współpracy Gminy Lądek-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój w roku 2015 (załącznik

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W TARCZYNIE

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W TARCZYNIE Załacznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/302/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 18 listopada 2013 r. STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W TARCZYNIE 1 1 1. Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 7 lipca 2015 r.

Projekt z dnia 7 lipca 2015 r. Projekt z dnia 7 lipca 2015 r. Stanowisko Rady Ministrów do komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3386)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/77/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 listopada 2015 r.

Uchwała Nr X/77/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 listopada 2015 r. Uchwała Nr X/77/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Sochocin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa

Bardziej szczegółowo

I. Cel główny i cele szczegółowe programu.

I. Cel główny i cele szczegółowe programu. Roczny Program Współpracy Gminy Łambinowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o poŝytku publicznym i o wolontariacie na rok 2015. I. Cel główny i cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Ankieta współpracy organów samorządów z sektorem pozarządowym

Ankieta współpracy organów samorządów z sektorem pozarządowym Ankieta współpracy organów samorządów z sektorem pozarządowym DANE ADRESOWE URZĘDU A. Zlecanie zadań w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. I. Proszę podać dane odnośnie zlecania zadań w

Bardziej szczegółowo

z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach

z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GIśYCKU. z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GIśYCKU. z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GIśYCKU z dnia... w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta GiŜycka Na podstawie art. 5a ust. 2 i art. 40 ust. l ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 24 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 24 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowa Ruda z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Ustawa. z dnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Projekt z dnia 1 czerwca 2009 r. Ustawa z dnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

1. Definicja działalności pożytku publicznego, 2. Rodzaje działalności pożytku publicznego, 3. Jednostki realizujące działalność pożytku publicznego,

1. Definicja działalności pożytku publicznego, 2. Rodzaje działalności pożytku publicznego, 3. Jednostki realizujące działalność pożytku publicznego, 1. Definicja działalności pożytku publicznego, 2. Rodzaje działalności pożytku publicznego, 3. Jednostki realizujące działalność pożytku publicznego, 4. Przedmiot działalności pożytku publicznego, 5. Procedury,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / / RADY GMINY OSIE. z dnia. 2015 r.

UCHWAŁA Nr / / RADY GMINY OSIE. z dnia. 2015 r. Projekt UCHWAŁA Nr / / RADY GMINY OSIE z dnia. 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 522)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 522) Warszawa, dnia 15 kwietnia 2009 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 522) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 04 grudnia 2007 r.

Gdańsk, dnia 04 grudnia 2007 r. 1 Gdańsk, dnia 04 grudnia 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w GDAŃSKU ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk tel. (058) 301-82-11 fax (058) 301-13-14 NIP 583-25-68-765 Regon 000000081 P/07/001

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG RADY GMINY KOBIÓR. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR RG RADY GMINY KOBIÓR. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR RG.0007.13.2014 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku 1 Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2005. Na podstawie art. 5 ust.

Bardziej szczegółowo

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Data wydania Akty prawne powołane w orzeczeniu TEZY

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Data wydania Akty prawne powołane w orzeczeniu TEZY Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Sygnatura II SA/Wr 1234/03 Data wydania 2003-09-11 Akty prawne powołane w orzeczeniu Przedmiot Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1591 ze zm. art. 7 Dz.U. 2000 nr 80 poz. 903

Bardziej szczegółowo

4. Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi może mieć charakter finansowy i pozafinansowy.

4. Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi może mieć charakter finansowy i pozafinansowy. Załącznik do uchwały Nr LVIII/769/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 7 lipca 2009 r. Roczny Program Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/104/2004. Gminy w Polskiej Cerekwi. z dnia 29 kwietnia 2004 roku

Uchwała Nr XIII/104/2004. Gminy w Polskiej Cerekwi. z dnia 29 kwietnia 2004 roku Uchwała Nr XIII/104/2004 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ... Data i miejsce złoŝenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK OGŁOSZENIE Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 15 października 2014 roku w sprawie konsultacji społecznych projektu: Rocznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/2014 Rady Miejskiej w Alwerni

Uchwała Nr X/71/2014 Rady Miejskiej w Alwerni Uchwała Nr X/71/2014 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 31 października 2014 roku w sprawie: programu współpracy Gminy Alwernia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY DOBROSZYCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 R.

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY DOBROSZYCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 R. Załącznik do Uchwały Nr XII-../2015 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 26 listopada 2015 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY DOBROSZYCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../ /2013 Rady Gminy Milanów z dnia... listopada 2013 r.

Uchwała Nr../ /2013 Rady Gminy Milanów z dnia... listopada 2013 r. PROJEKT Uchwała Nr../ /2013 Rady Gminy Milanów z dnia... listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Milanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie LexPolonica nr 27335. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2010.234.1536 (U) Działalność pożytku publicznego i wolontariat zmiany: 2011-07-01 Dz.U.2011.112.654 art. 166 2011-10-30 Dz.U.2011.205.1211 art. 2 2011-11-03

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Roczny Program Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2014

PROJEKT Roczny Program Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 PROJEKT Roczny Program Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Roczny program współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi na 2014

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz wzorów... Wstęp...

Wykaz skrótów... Wykaz wzorów... Wstęp... Wykaz skrótów... Wykaz wzorów... Wstęp... XI XV XVII Rozdział I. Status prawno-finansowy dotacji udzielanych z budżetu JST organizacjom pozarządowym... 1 1. Budżet JST jako plan finansowy... 1 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz wzorów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz wzorów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wykaz wzorów Wstęp Rozdział I. Status prawno-finansowy dotacji udzielanych z budżetu JST organizacjom pozarządowym 1. Budżet JST jako plan finansowy 2. Charakterystyka zadań JST

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe

Program współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe Program współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności poŝytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk 488)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk 488) WZÓR URZĘDOWEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIA ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM USTAWY ZGŁOSZENIE ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM USTAWY/ZGŁOSZENIE ZMIANY DANYCH Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie

Bardziej szczegółowo

Organizacje pożytku publicznego Uzyskanie statusu OPP, przywileje, obowiązki, kontrola

Organizacje pożytku publicznego Uzyskanie statusu OPP, przywileje, obowiązki, kontrola Organizacje pożytku publicznego Uzyskanie statusu OPP, przywileje, obowiązki, kontrola najnowsze wydanie! uwzględnia nowelizację ustawy o pożytku z sierpnia 2015 r. MONIKA CHRZCZONOWICZ STAN PRAWNY: 2015

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 2010 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Ustawa. z dnia 2010 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Projekt z dnia 16 lutego 2010 r. Ustawa z dnia 2010 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 marca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 80 4911 Poz. 434 434 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI NA LATA 2016-2020

PROJEKT UCHWAŁY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI NA LATA 2016-2020 PROJEKT UCHWAŁY z dnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na lata 2016-2020. Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 93 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 7 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 93 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 7 października 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 93 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 7 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok z organizacjami

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA BEZPIECZNE MIASTO ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA BEZPIECZNE MIASTO ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA BEZPIECZNE MIASTO ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Bezpieczne Miasto" i zwane jest w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem. 2 1. Stowarzyszenie działa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2012 ZARZĄDU POWIATU RADOMSKIEGO z dnia 11 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr./2012 ZARZĄDU POWIATU RADOMSKIEGO z dnia 11 grudnia 2012 r. UCHWAŁA Nr./2012 ZARZĄDU POWIATU RADOMSKIEGO z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2013 r. Na podstawie art. 32 ust.

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku Wersja nr 1 z 13 października 2015 r. Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia na rok 2016 programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia... 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Łask z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/115/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/115/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/115/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 27 stycznia 2015 r. Warszawa, dnia 27 stycznia 2015 r. Opinia do ustawy o przekształcaniu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w państwowe instytucje kultury (druk nr

Bardziej szczegółowo

Roczny Program Współpracy Gminy Oświęcim z organizacjami pozarządowymi

Roczny Program Współpracy Gminy Oświęcim z organizacjami pozarządowymi Roczny Program Współpracy Gminy Oświęcim z organizacjami pozarządowymi w tym podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

Projekt POSTANOWIENIA OGÓLNE

Projekt POSTANOWIENIA OGÓLNE Projekt Programu Współpracy Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa Warszawa, dnia 16 marca 2009 r. Rada Związków Zawodowych Polskiej Grupy Energetycznej ul. Łucka 15/2101 00-842 Warszawa Do Prokuratora Rejonowego w Lublinie ul. Chmielna 10 20-950 Lublin Zawiadomienie

Bardziej szczegółowo

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r.

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r. Sprawozdanie z realizacji przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN ORAZ WARUNKI REALIZACJI ZADANIA. 45.000,00 zł. KOSZTY KWALIFIKOWANE:

I. TERMIN ORAZ WARUNKI REALIZACJI ZADANIA. 45.000,00 zł. KOSZTY KWALIFIKOWANE: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gniezna z dnia 2 kwietnia 2015 roku Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku. 2015 rok

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku. 2015 rok KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku 2015 rok Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w bieŝący roku dysponuje kwotą 552 000 zł Priorytet

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE ROZDZIAŁ II CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

- PROJEKT ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE ROZDZIAŁ II CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU - PROJEKT ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KOZŁÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przekazanie 1% podatku naleŝnego na rzecz organizacji poŝytku publicznego (OPP) pola Nazwa OPP, zmianie ulega podstawa prawna przesyłania

Wniosek o przekazanie 1% podatku naleŝnego na rzecz organizacji poŝytku publicznego (OPP) pola Nazwa OPP, zmianie ulega podstawa prawna przesyłania UZASADNIENIE Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), zwana dalej ustawą,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Brodach Nr VII/39/15 z dnia 29.06.2015 P R O G R A M W S P Ó Ł P R A C Y Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

1. Czy u podatników, którzy zlikwidowali działalność gospodarczą, dopuszczalna jest kontrola podatkowa?

1. Czy u podatników, którzy zlikwidowali działalność gospodarczą, dopuszczalna jest kontrola podatkowa? 13 czerwca 11 (nr 113) SIEDEM PYTAŃ DO Karoliny Brzozowskiej, konsultanta podatkowego w ECDDP Czy moŝna kontrolować podatnika po zamknięciu firmy 1. Czy u podatników, którzy zlikwidowali działalność gospodarczą,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO Projekt z dnia 23 listopada 2011 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Pszczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych Warszawa, dnia 21 lutego 2007 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament PoŜytku Publicznego DPP-0212/26/MS/06 Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych W odpowiedzi na Stanowisko Ogólnopolskiej

Bardziej szczegółowo

Uwagi do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej

Uwagi do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej Czerwiec 2015 22 Uwagi do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej Związek Firm Pożyczkowych Opinia prawna w ramach konsultacji publicznych zorganizowanych przez Ministerstwo Gospodarki w toku procesu

Bardziej szczegółowo

Arbiter krajowego Sądu Polubownego jako podatnik podatku od towarów i usług wybrane aspekty

Arbiter krajowego Sądu Polubownego jako podatnik podatku od towarów i usług wybrane aspekty Czynności arbitrów działających na podstawie zleceń sądów polubownych są w większości realizowane na rzecz podmiotów gospodarczych - także czynnych podatników VAT. Przedmiotem poniższej analizy jest weryfikacja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2007 r. Projekt z dnia 15 czerwca 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGDANIEC. z dnia... 2014r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGDANIEC. z dnia... 2014r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGDANIEC z dnia... 2014r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności poŝytku publicznego w Gminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IX/66/07 Rady Gminy Trzciana z dnia 20 grudnia 2007r.

UCHWAŁA Nr IX/66/07 Rady Gminy Trzciana z dnia 20 grudnia 2007r. UCHWAŁA Nr IX/66/07 Rady Gminy Trzciana z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie: Programu współpracy Gminy Trzciana z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 75/2015 WÓJTA GMINY KARCZMISKA. z dnia 30 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 75/2015 WÓJTA GMINY KARCZMISKA. z dnia 30 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 75/2015 WÓJTA GMINY KARCZMISKA z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały rocznego programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. (tekst jednolity)

USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. (tekst jednolity) Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 84 poz. 710 USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (tekst jednolity) Art. 1. Przedsiębiorcy mogą zrzeszać się w izby gospodarcze działające na podstawie niniejszej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SŁAWNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI NA 2015 ROK

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SŁAWNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI NA 2015 ROK PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SŁAWNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI NA 2015 ROK Rozdział I Informacje ogólne 1 Ilekroć w Programie współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo