Stanowisko Programu Polityki Społecznej Instytutu Spraw Publicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stanowisko Programu Polityki Społecznej Instytutu Spraw Publicznych"

Transkrypt

1 Stanowisko Programu Polityki Społecznej Instytutu Spraw Publicznych w sprawie skierowanego do konsultacji społecznych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej projektu ustawy o zmianie Ustawy o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie I. Uwagi ogólne 1. Stanowisko zostało przygotowane przy wykorzystaniu informacji i analiz przygotowywanych przez PPS ISP w ramach projektu KOMPAS Budowanie przyjaznego środowiska społecznego i prawnego dla organizacji pozarządowych Z satysfakcją odnotowujemy, Ŝe w przygotowanym w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej projekcie nowelizacji Ustawy o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie (dalej UDPP), uwzględnione zostały m.in. propozycje formułowane w toku debaty publicznej nad funkcjonowaniem tej ustawy prowadzonej po przedstawieniu rządowego Sprawozdania z realizacji Ustawy. Tryb prac nad przygotowaniem projektu nowelizacji odpowiada więc załoŝeniom dialogu obywatelskiego. 3. ISP wziął aktywny udział we wspomnianej debacie, będąc jednym z wykonawców badań monitoringowych UDPP, które zostały wykorzystane przez MPiPS przy przygotowywaniu wspomnianego Sprawozdania. Spośród zawartych w projekcie propozycji w pierwszej kolejności popieramy te, których wprowadzenie postulowaliśmy w naszych rekomendacjach przedstawionych w raporcie 2, a takŝe w opublikowanych przez ISP ekspertyzach. NaleŜą do nich m.in.: a. Uelastycznienie trybu ( z wolnej stopy ) udzielania organizacjom pozarządowych małych dotacji na realizację zadań publicznych; b. Zmiany mające na celu przeciwdziałanie fasadowemu charakterowi programów współpracy (choć proponowaliśmy rozwaŝenie równieŝ alternatywnego wobec uchwalania programów kilkuletnich rozwiązania pozostawienia rocznych programów, ale powiązanych z uchwalaniem budŝetów samorządów. Zakładamy, Ŝe propozycja programów kilkuletnich wynika z niemoŝności wprowadzenia zasady konstruowania budŝetów zadaniowych, co zakłada rozwiązanie alternatywne. W uwagach szczegółowych proponujemy modyfikację propozycji projektodawcy jako rozwiązanie kompromisowe); c. Proponowane w projekcie zwolnienia organizacji od opłat sądowych Oprócz propozycji zmian zbieŝnych z formułowanymi w debacie publicznej, na poparcie zasługują liczne propozycje zmian o charakterze porządkującym, poprawiające systematykę UDPP (jak np. nowa legalna definicja organizacji pozarządowej, czy zmodyfikowany kształt katalogu sfer działalności poŝytku publicznego). 1 Projekt finansowany jest przez Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe oraz Fundację im. Stefana Batorego. 2 Por. Marek Rymsza, Grzegorz Makowski (red.) Współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych po wejściu w Ŝycie Ustawy o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005 (raport przygotowany przez ISP na zlecenie MPiPS). 3 Por. Ewaryst Kowalczyk, Zwolnienia organizacji pozarządowych z opłat sądowych w sprawach cywilnych, Trzeci Sektor 2006, nr 7. 1

2 5. Na krytyczną ocenę zasługuje m.in. zbyt daleko idąca kontrola organizacji poŝytku publicznego (dalej jako OPP), obejmująca kontrolę działań organizacji nie finansowanych ze źródeł publicznych oraz zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez OPP. Wraz z innymi zapisami propozycje te, w przypadku ich uchwalenia, prowadzić będą do zbyt daleko posuniętego uzaleŝnienia OPP od administracji publicznej. Chcąc przeciwdziałać komercjalizacji OPP, projektodawca popycha je w kierunku scenariusza etatyzacji stopniowego przekształcania się OPP w instytucje quasi-publiczne świadczące usługi społeczne. Ten zakres projektowanych zmian wymaga ponownego przemyślenia. 6. Postulujemy, aby projektowaną nowelizację UDPP ograniczyć do zmian porządkujących, oraz usprawniających zaproponowany w 2003 r. model międzysektorowej współpracy i tym samym wstrzymać się z uchwalaniem zmian o charakterze systemowym (por. pkt I.5) do czasu przygotowania przez rząd i przedyskutowania kolejnego sprawozdania z realizacji ustawy. II. Uwagi szczegółowe do poszczególnych propozycji zmian w UDPP Propozycja nr 1 Proponowany zapis art. 1 ust. 1 pkt 1, w myśl którego ustawa reguluje zasady prowadzenia działalności poŝytku publicznego przez organizacje pozarządowe w celu wykonywania zadań publicznych sugeruje, Ŝe celem działania organizacji pozarządowych jest wykonywanie zadań publicznych. Tymczasem wykonywanie zadań publicznych nie jest, i nie powinno być celem organizacji pozarządowych. Organizacje pozarządowe prowadzą działalność poŝytku publicznego, która pokrywa się przedmiotowo ze sferą zadań publicznych. To administracja publiczna wspiera organizacje w systemie współpracy, aby wywiązać się w ten sposób z wykonania powierzonych jej przez ustawodawcę zadań publicznych. Dotychczasowy zapis art. 1 ust. 1. pkt 1, w myśl którego to administracja publiczna korzysta z działalności organizacji pozarządowych w celu wykonywania zadań publicznych jest właściwszy. Propozycje nr 2, 12, 14, 20, 22, 23, 24 Propozycje mają charakter porządkujący i uszczegółowiający i jako takie zasługują na poparcie. Propozycja nr 3 Generalnie proponowana nowa legalna definicja organizacji pozarządowej (art. 3) jest konstrukcją lepszą, bardziej spójną niŝ dotychczas obowiązująca. W szczególności: Popieramy uznanie zasady dobrowolności za cechę konstytuującą organizację pozarządową, choć pojawiają się wątpliwości interpretacyjne odnośnie fundacji (co, zdaniem projektodawcy oznacza, Ŝe fundacja działa dobrowolnie, skoro nie jest ona organizacją o charakterze korporacyjnym?) Popieramy propozycję uznania organizacji kościelnych prowadzących działalność poŝytku publicznego za organizacje pozarządowe (obecnie traktowane są one jako organizacje zrównane z organizacjami pozarządowymi, co jednak prowadzi do wątpliwości interpretacyjnych i skutkuje m.in. uznaniowym wyłączaniem tych organizacji z niektórych konkursów dotacyjnych). Popieramy wyłączenie samorządów zawodowych z ustawy legalnej, które ani same nie uwaŝają się za organizacje pozarządowe, ani nie są za takie uwaŝane w trzecim sektorze, 2

3 a powierzone im zadania publiczne wykonują w innym trybie i na innych zasadach niŝ proponowane w UDPP. Zgodną z rekomendacją ekspertów ISP zwartą w odrębnej opinii 4 jest propozycja nieuznawania spółek prawa handlowego za organizacje pozarządowe, choć naleŝy zaznaczyć, Ŝe w środowisku organizacji pozarządowych liczne są opinie odmienne co do tego rozstrzygnięcia. Niezrozumiała jest natomiast propozycja uznania klubów sportowych będących spółkami za organizacje pozarządowe. Brak tu konsekwencji projektodawcy. Pewne wątpliwości budzi uznanie, Ŝe organizacje pozarządowe to jednostki utworzone w celu niezarobkowym (projektowany art. 3, ust. 2). Wydaje się to określeniem nieścisłym, bowiem nawet jeśli organizacje nie prowadzą działalności gospodarczej, to mogą prowadzić statutową działalność odpłatną i nieodpłatną, które przecieŝ nie wykluczają zarobkowania przez osoby współtworzące organizację i realizujące jej cele statutowe. Zdajemy jednak sobie sprawę, Ŝe analogiczne określenie zapisane jest w Ustawie Prawo o stowarzyszeniach. Propozycja nr 4 Zmiany w katalogu działalności poŝytku publicznego (art. 4) mają charakter porządkujący i nie budzą kontrowersji za wyjątkiem proponowanego zapisu pkt 16a), w którym proponujemy wykreślenie słowa innym. PoŜytkiem publicznym jest zarówno przeciwdziałanie uzaleŝnieniom, jak i patologiom społecznym, uzaleŝnienia nie naleŝy jednak traktować jako patologii społecznej (osoba uzaleŝniona moŝe nie łamać Ŝadnych norm społecznych, a być po prostu osobą chorą, wymagającą pomocy). Propozycja nr 5 Zmiana trybu współpracy z moŝe odbywać się na odbywa się jest właściwa. Uwzględnienie rad działalności poŝytku publicznego w procesie konsultacyjnym (trzecia forma współpracy wymieniona w art. 5 ust. 1) jest właściwe. Dlatego naleŝałoby uwzględnić rady takŝe w trybie konsultowania programów współpracy (art. 5 ust. 3). Wprowadzenie programów współpracy z organizacjami takŝe na poziomie centralnym jest krokiem we właściwym kierunku. Dlaczego jednak przewiduje się tryb fakultatywny? Pewne wątpliwości budzi jednak pomysł wydłuŝenia wydłuŝenie okresu programowania współpracy między organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną na czas od 2 do 5 lat (projektowany art. 5, ust. 3), oznaczający rezygnację z uchwalania programów rocznych. Proponowane rozwiązanie stanowi wyjście projektodawcy naprzeciw postulatom zgłaszanym przez organizacje pozarządowe, jednak wydaje się, Ŝe zupełna rezygnacja z moŝliwości jednorocznego programowania równieŝ nie jest dobrym rozwiązaniem. W trakcie badań poświęconych ustawie, które ISP przeprowadził na zlecenie MPiPS pod koniec 2004 r. część osób korzystających z ustawy podkreślała, Ŝe jednoroczne programy współpracy działają dyscyplinująco zarówno na stronę pozarządową, jak i samorządową, skłaniając do częstszych kontaktów i ułatwiając łączenie programów z budŝetami samorządów. Sugerujemy zmianę projektowanego przepisu, która umoŝliwiałaby przyjmowanie równieŝ rocznych programów współpracy. 4 Por. Magdalena Arczewska, Piotr Stec, Spółki prawa handlowego nie powinny mieć moŝliwości uzyskiwania statusu organizacji poŝytku publicznego, Analizy i Opinie nr 35, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, kwiecień 2005 (www.isp.org.pl) (ekspertyza przygotowana przez ISP na zlecenie MPiPS). 3

4 Martwi równieŝ, Ŝe projektodawca nie zadbał o wprowadzenie Ŝadnych zmian bądź to do przepisów UDPP, bądź do przepisów innych ustaw, które zapewniłyby lepszą integrację programów współpracy z budŝetami jednostek samorządu. Propozycja nr 7 Uznanie iŝ działalnością nieodpłatną poŝytku publicznego jest świadczenie na podstawie stosunku prawnego usług bez pobierania wynagrodzenia jest ujęciem zdecydowanie zbyt wąskim. Są równieŝ inne formy działalności nieodpłatnej poŝytku publicznego. ZauwaŜamy tu funkcjonalny redukcjonizm (obecny juŝ w zapisach wyjściowych nowelizowanej UDPP) działalnością poŝytku publicznego jest świadczenie usług w sferze zadań publicznych, innymi słowy wszystko to co moŝe być zlecone przez administrację publiczną. Tymczasem kaŝda działalność statutowa w interesie społecznym, jeśli się mieści w sferze poŝytku publicznego (katalog z art. 4), jest de facto działalnością poŝytku publicznego i powinna zawierać się w legalnej definicji działalności nieodpłatnej poŝytku publicznego. Tak więc za działalność nieodpłatną poŝytku publicznego powinna być uznana kaŝda działalność statutowa organizacji pozarządowej prowadzona w interesie społecznym w jednej ze sfer zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1, w tym świadczenie na podstawie stosunku prawnego usług, za którą organizacja prowadząca tę działalność nie pobiera wynagrodzenia. Propozycja nr 8 Propozycja nie budzi kontrowersji. Propozycja nr 9 Nieprecyzyjny zapis dodawanego w art. 9 nowego ust. 4 naleŝy go doprecyzować. Nie jest jasne co oznacza wymóg, Ŝe organizacja realizująca na zlecenie organów administracji publicznej zadań publicznych nie moŝe prowadzić działalności gospodarczej w odniesieniu do przedmiotu działalności objętego zleceniem? Zapis ten jest logiczny w przypadku powierzenia zadania publicznego i pokrycia ze środków publicznych całych kosztów. Ale jeśli administracja jedynie dofinansowuje koszt realizacji zadania? Propozycja nr 10 w powiązaniu z propozycjami 9, 11, 21 Ten zakres propozycji zmian uwaŝamy za najbardziej kontrowersyjny w projekcie. Z jednej strony projektodawca podnosi górny limit wynagrodzenia z tytułu wykonywania statutowej działalności poŝytku publicznego do wysokości 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia (z pozostawieniem 1,5 krotności w obszarze pomocy społecznej). Z drugiej równocześnie zabrania organizacji poŝytku publicznego prowadzenia działalności gospodarczej, za działalność gospodarczą uznając ponadto kaŝdą odpłatną działalność poŝytku publicznego, w którym pojawia się bilansowa nadwyŝka oraz taką, w której wynagrodzenie osób realizujących przedsięwzięcie (projekt) przekracza projektowany limit. Wydaje się, Ŝe główną intencją projektodawcy, wbrew deklaracji z Uzasadnienia projektu, jest po prostu szczelna kontrola wysokości wynagrodzeń pracowników i współpracowników OPP (takŝe w przypadku zatrudnienia niepracowniczego). Nie negujemy potrzeby kontroli wysokości płac w OPP. Zwracamy jednak uwagę, Ŝe zapis wyłączający moŝliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez OPP, choć uszczelnia ową kontrolę, to jest rozwiązaniem kontrowersyjnym z punktu widzenia systemowego. Prowadzić będzie bowiem do negatywnego w perspektywie długookresowej zjawiska uzaleŝnienia organizacji od dotacji publicznych. ZwaŜywszy na kondycję finansową sektora pozarządowego (wg badań Stowarzyszenia Klon/Jawor w 2004 r. średnie przychody organizacji pozarządowych nie 4

5 przekroczyły 13 tys. zł, a jedynie 20% miało jakiekolwiek rezerwy finansowe) i ogólne moŝliwości zdobywania środków na prowadzenie działalności, ograniczenie moŝliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe niewątpliwie spowoduje zmniejszenie atrakcyjności statusu OPP i liczby organizacji, które będą chciały go posiadać. Poza tym, Ŝe ta zmiana niewątpliwie przyczyni się do utrudnienia codziennej działalności organizacji pozarządowych trzeba mieć równieŝ na względzie jej szerszy kontekst. Organizacje, które zdecydują się na utrzymanie statusu OPP zostaną w pewien sposób ubezwłasnowolnione, poniewaŝ naleŝy się spodziewać, Ŝe ich głównym źródłem przychodów staną się środki publiczne. MoŜna się spodziewać, Ŝe w tej sytuacji część organizacji zrezygnuje ze statusu OPP. Paradoksalnie zmniejszenie atrakcyjności statusu OPP moŝe teŝ przełoŝyć się na funkcjonowanie innych rozwiązań UDPP, np. mechanizmu 1%. Działalność gospodarcza OPP prowadzona w rozsądnych granicach (zgodnie z obecnym stanem prawnym) pozwala organizacji zdobyć środki na pokrycie tych wydatków, na które trudno jest pozyskać środki publiczne oraz od prywatnych grantodawców w ramach systemu realizacji zadań po kosztach. Zamiast upowszechniać nowoczesne zarządzanie polegające m.in. na umiejętności dywersyfikacji źródeł finansowania, OPP będą zmuszone całość swoich wydatków wpisywać w projekty konkursowe. To prosta droga do przekształcania OPP w quasi-instytucje publiczne. Zjawisko takie wystąpiło w Niemczech i obecnie jest powszechnie krytykowane. Nie warto powielać cudzych błędów. Postulujemy poszukiwanie innych rozwiązań uszczelniających system kontroli wysokości wynagrodzeń. Zaznaczmy, Ŝe w Uzasadnieniu projektu podkreśla się, iŝ rozwiązanie umoŝliwiające organizacji pozarządowej prowadzenie w tym samym obszarze działalności: statutowej nieodpłatnej i odpłatnej oraz gospodarczej przy odpowiednim rachunkowym ich rozdzieleniu jest zgodne z zasadą przejrzystości i odpowiada standardom UE. Propozycja 13 Propozycja nie budzi kontrowersji. Propozycja 15 Brak argumentów na rzecz propozycji skrócenia terminu na przygotowanie oferty na konkurs z 30 do 21 dni. Popieramy nowy zapis ust. 3 sposób ogłaszania informacji o konkursie jest klarowny, zwielokrotnienie źródeł skąd potencjalni uczestnicy mogliby zdobywać informacje o konkursie z pewnością przyczyni się do zwiększenia przejrzystości przyznawania środków organizacjom. Propozycja 16 Popieramy wprowadzenie trybu zamówienia z wolnej ręki w proponowanym kształcie. Propozycja 17 Konstrukcja klarowna popieramy za wyjątkiem zapisu o niemoŝności składania wspólnych ofert pzez dwie lub więcej organizacji w obszarze pomocy społecznej. Jakie argumenty na rzecz takiego rozwiązania po pozostawieniem elementów odrębności regulacji w obszarze pomocy społecznej względem zasad ogólnych zawartych w UDPP? Propozycja 18 Ad pkt a) Zdziwienie i protest budzi zapis art. 15 ust. 1 pkt 2, w myśl którego administracja publiczna przy rozpatrywaniu ofert ocenia przedstawioną kalkulację kosztów bezpośrednich oraz uzasadnionej części kosztów pośrednich realizacji zadania. Zapis ten sugeruje, Ŝe z 5

6 zasady cześć kosztów pośrednich realizacji zadania jest nieuzasadniona. Czy to oznacza, Ŝe nawet w trybie powierzania zadania publicznego organizacja ma pokrywać cześć kosztów jego realizacji? Protest odnośnie tego zapisu jest tym większy, Ŝe projektodawca zamierza pozbawić OPP moŝliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Z czego więc OPP ma pokryć koszty pozostałej części faktycznie ponoszonych kosztów pośrednich? Taka konstrukcja to zaproszenie do szarej strefy. Czy o to chodzi projektodawcy? Ad pkt b) Popieramy powoływanie komisji konkursowych. Zwracamy jednak uwagę, Ŝe wbrew uzasadnieniu projektu jest to formuła fakultatywna (organ ogłaszający konkurs moŝe powołać komisję konkursową) a nie rozwiązanie systemowe. TakŜe proponowany w projekcie skład komisji ma charakter całkowicie fakultatywny, co kaŝe się zastanowić, czy przepis ten nie pozostanie martwy. Ponownego rozwaŝenia wymaga, być moŝe, równieŝ propozycja włączania do wspomnianych komisji przedstawicieli organu stanowiącego jednostek samorządowych. Stanowiłoby to wyjście naprzeciw problemowi sygnalizowanemu w trakcie badań oceniających funkcjonowanie UDPP, związanemu z biernością i niechęcią radnych do aktywnego włączania się w realizację zapisów ustawy 5. MoŜliwość włączenia członków rad i sejmików w skład komisji konkursowych mogłaby ich zaktywizować, jednak równocześnie naleŝy się zastanowić, czy tego typu rozwiązanie nie stawia radnych w sytuacji sprzecznych kompetencji. Opowiadamy się przede wszystkim za rozwiązaniem systemowym. Pominąwszy tryb, zapisy propozycji odnośnie prac komisji są racjonalne. Propozycja 19 Popieramy koncepcję, aby umowa o wspieranie / powierzanie zadania publicznego zawierana była na czas realizacji zadania nie dłuŝszy niŝ 5 lat. NaleŜałoby jednak w art. 16 ust. 3 dopisać słowo wykonania ; administracja powierza wykonanie zadania, a nie zadanie. Zadanie ustawowo pozostaje zadaniem administracji takŝe w sytuacji powierzenia jego wykonania organizacji pozarządowej. Racjonalna, co do ogólnej zasady, jest koncepcja limitowania wysokości dotacji w zaleŝności od poziomie przychodu organizacji z działalności statutowej w poprzednim roku kalendarzowym. Ale koncepcja, Ŝe wysokość dotacji nie moŝe przekroczyć przychodu wymaga przemyślenia. Co ma np. zrobić organizacja, która w poprzednim roku świadczyła usługi nieodpłatnie, nie uzyskując przychodów? Jak ma przejść na formułę odpłatności? Propozycja 21 Oprócz uwag przedstawionych przy ocenie propozycji nr 10 chcielibyśmy zgłosić dwie dodatkowe. Wartościowym rozwiązaniem jest uznanie iŝ kryterium działalności poŝytku publicznego jest prowadzenie działalności na rzecz interesu społecznego (choć poprawniej językowo byłoby w interesie społecznym ). Ponadto warto zauwaŝyć, ze wprowadzenie zasady bezpośredniości świadczenia usług (realizacji zadań publicznych) wskazuje na orientację projektodawcy na wzory niemieckie i wypycha z systemu międzysektorowej współpracy organizacje nie nastawione na realizację usług społecznych, a realizujących interes społeczny w inny sposób. 5 Por. Magdalena Dudkiewicz (red.), Opinie radnych o organizacjach pozarządowych i współpracy międzysektorowej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2006 (raport przygotowany przez ISP na zlecenie MPiPS). 6

7 Propozycje nr 25, 27 Publikowanie sprawozdań w Internecie jest dobrym rozwiązaniem. Na stronach ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego sprawozdania powinno zamieszczać jednak ministerstwo, bo ono jest administratorem strony. Tak więc OPP powinna dostarczyć w zakreślonym terminie sprawozdanie w wersji elektronicznej właściwemu ministrowi, a zamieszczać na stronie ministerstwa powinien administrator strony. Propozycja 28 Daleko idące w skutkach zobowiązania; bez Ŝadnego limitu co do wysokości odpowiedzialności finansowej kierujących organizacją. Czy to rozwiązanie nie kłóci się z koncepcją ustawowego limitowania wynagrodzeń? Propozycje 29, 30, 31 Zbyt daleko idące uprawnienia kontrolne ministra ds. zabezpieczenia społecznego. Powinien mieć moŝliwość kontroli legalności (zgodności z prawem) działania organizacji, spełniania warunków uprawniających do statusu OPP, wydatkowania dotacji ze środków publicznych. Ale dlaczego ma w takim samym trybie nadzorować wydatkowanie środków od prywatnych darczyńców? Uwadze projektodawcy umyka, Ŝe organizacje pozarządowe powinny być w pierwszej kolejności kontrolowane społecznie, a same kontrolować władzę publiczną (choć nie jest to, w myśl zapisów UDPP, działalność poŝytku publicznego). Dlaczego organizacja kontrolowana nie moŝe zwrócić się o uczestnictwo przedstawiciela RDPP w kontroli? Co oznacza wykreślenie organizacji z KRS (proponowany art. 33 ust. 3) utratę statusu OPP czy w ogóle odebranie osobowości prawnej organizacji? Stwierdzenie raŝącego naruszenia przepisów prawa czy to nie zbyt uznaniowe uprawnienie ministra? Ponadto projektodawca przewiduje, Ŝe minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego moŝe zarządzić kontrolę z urzędu, a takŝe na wniosek organu administracji lub organizacji pozarządowej. Przypuszczalnie zamierzeniem tej zmiany jest realizacja zasady wielu oczu, wedle której w celu zapobieŝenia moŝliwym nieprawidłowościom w danej instytucji naleŝy maksymalnie rozszerzyć moŝliwość kontroli jej działań. Zgodnie z treścią przepisu w proponowanym brzmieniu minister będzie mógł zarządzić kontrolę na bezpośredni wniosek organizacji pozarządowej. Zgadzając się co do idei z konicznością minimalizowania szans wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu OPP sugerujemy jednak, aby zrezygnować z projektowanej zmiany. KaŜdy, kto stwierdzi, Ŝe dana organizacja poŝytku publicznego działa niezgodnie z prawem lub z własnym statutem moŝe zgłosić to odpowiednim organom w oparciu o inne przepisy. Art. 29 jest instrumentem dedykowanym organom państwowym, dodatkowe wprowadzenie tam omawianego rozwiązania sprawia wraŝenie jakoby projektodawca chciał wyręczyć się w swoich obowiązkach samymi organizacjami, stwarzając im moŝliwość bezpośredniego wnioskowania o zarządzenie kontroli. Propozycje 37, 38, 39, 40 Rozszerzenie składu RDPP nie wzbudza kontrowersji. Pozbawienie diet członków RDPP wzbudza sprzeciw. Dla pozarządowej części Rady udział w jej pracach to duŝy wysiłek organizacyjny i czasowy; diety powinny być utrzymane. Bez nich poziom prac Rady moŝe się obniŝyć. MoŜliwość w pełni uznaniowa odwołania członka Rady przez ministra (art. 36 ust. 3 pkt 5) znosi korzyści z bardziej reprezentatywnego trybu powołania NGOs-owych członków Rady i właściwie delegalizuje RDPP jako instytucję dialogu obywatelskiego. To quasi-dialog. 7

8 Propozycja 42 Wprowadzenie Wojewódzkich RDPP instytucjonalizuje dialog obywatelski i warte jest poparcia. Natomiast moŝliwość powoływania rad powiatowych, a zwłaszcza gminnych idzie zbyt daleko. Warto najpierw instytucjonalizować dialog na poziomie regionalnym, wykorzystując doświadczenie WKDS-ów 6, a ewentualne zejście niŝej zostawić na później. Wprowadzanie ciał fasadowych nie instytucjonalizuje dialogu. Propozycje Dalsze cywilizowanie współpracy organizacji z wolontariuszami jest dobrym rozwiązaniem. Warto jedynie zaznaczyć, Ŝe przerzucenie na organizacje ubezpieczenia osób świadczących nieodpłatnie pracę za granicą (proponowane brzmienie art. 46 ust. 4; 5) to nie tyle rozwiązanie problemu jak stwierdza się w Uzasadnieniu projektu ile jego przerzucenie na trzeci sektor. W ten sposób administracja mogłaby rozwiązać praktycznie wszystkie problemy. Warto równieŝ zwrócić uwagę projektodawcy na drobne wady ww. zapisów. Np. projektowany art. 41a ust. 2 pkt 1) przewiduje, Ŝe do zadań Rady Wojewódzkiej będzie naleŝało wyraŝanie opinii m.in. rocznych programów współpracy jeśli w Ŝycie wejdzie zapis mówiący o dłuŝszym okresie programowania tego rodzaju programy roczne w ogóle znikną lub (postulowana pzez nas modyfikacja zmiany) mogłyby być tylko jednym z paru typów programów. Pkt. 3) tego samego ustępu przewiduje zkolei, Ŝe Rady Wojewódzkie będą udzielały pomocy i wyraŝały opinie w przypadku sporów między administracją publiczną a OPP dlaczego tylko OPP, a nie ze wszystkimi organizacjami pozarządowymi? III. uwagi do proponowanych zmian w innych ustawach Proponowane zmiany w innych ustawach w większości mają charakter porządkujący. Na poparcie zasługują przepisy wprowadzające obowiązek organizowania konkursów ofert w obszarach dotychczas wyłączonych spod regulacji UDPP to krok w kierunku systematyki międzysektorowej współpracy. Kontrowersje i zastrzeŝenia budzą jedynie: - Regulacja dotycząca ulg w systemie PIT z tytułu darowizn na cele kultu religijnego. PoniewaŜ kult religijny nie jest traktowany jako działalność poŝytku publicznego w rozumieniu UDPP, nie ma Ŝadnego uzasadnienia, aby zmieniać uregulowanie tej kwestii przy okazji nowelizacji UDPP. - Dlaczego proponowany zapis art. 96 ust. 1 pkt 12 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych obejmuje jedynie OPP realizujące zadania publiczne, a nie wszystkie organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne? Organizacje kontraktowane powinny mieć te same warunki realizacji zadań publicznych (zasada uczciwej konkurencji zapisana w UDPP). Stanowisko PPS ISP przygotowali: Marek Rymsza, Grzegorz Makowski, Kamila Hernik Warszawa, 30 października 2006 roku 6 Por. raport badawczy na temat funkcjonowania WKDS-ów: Mateusz Błaszczyk, Jacek Sroka (red.), Sieci czy struktury? Dialog społeczny na poziomie regionalnym, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Komisja Polityki Społecznej i Rodziny PSR-020-5-2015 Warszawa, 8 kwietnia 2015 r. Pan Radosław SIKORSKI Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

25 października 2013 roku.

25 października 2013 roku. Załącznik nr 3 - UWAGI do projektu Krajowego Ekonomii Społecznej Zgłaszane uwagi, postulaty, propozycje zebrane w trakcie konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych w okresie 17 września 25

Bardziej szczegółowo

celów statutowych. Zmiana definicji w tym zakresie ma na względzie precyzyjne określenie kręgu podmiotów w stopniu umożliwiającym właściwą ich

celów statutowych. Zmiana definicji w tym zakresie ma na względzie precyzyjne określenie kręgu podmiotów w stopniu umożliwiającym właściwą ich UZASADNIENIE Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw ma na celu stworzenie optymalnych możliwości efektywnego współdziałania organizacji

Bardziej szczegółowo

Trzeci sektor w Polsce - rola i zagrożenia płynące z wypełniania funkcji i zadań administracji publicznej

Trzeci sektor w Polsce - rola i zagrożenia płynące z wypełniania funkcji i zadań administracji publicznej ISSN 2082-7997 Trzeci sektor w Polsce - rola i zagrożenia płynące z wypełniania funkcji i zadań administracji publicznej Michał Grotkowski 2011 1 Istota trzeciego sektora Mianem trzeciego sektora określa

Bardziej szczegółowo

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego 3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego Partnerstwo publiczno-społeczne jest kwintesencją konstytucyjnej zasady pomocniczości, której szczególnego znaczenia

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Opracował Zespół: Magdalena Arczewska Grzegorz Całek Ewa Gliwicka Filip Pazderski Wojciech Rustecki i Kamil Bobek DPP MPiPS Warszawa, czerwiec 2011 Spis

Bardziej szczegółowo

ZAŁOśENIA NOWELIZACJI USTAWY O USŁUGACH TURYSTYCZNYCH (PROJEKT) I. WPROWADZENIE 2 II ZAGADNIENIA OGÓLNE 5 IV. OCHRONA KLIENTA 12

ZAŁOśENIA NOWELIZACJI USTAWY O USŁUGACH TURYSTYCZNYCH (PROJEKT) I. WPROWADZENIE 2 II ZAGADNIENIA OGÓLNE 5 IV. OCHRONA KLIENTA 12 Warszawa, 23 czerwca 2008 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Departament Turystyki Zespół do spraw przygotowania projektu załoŝeń ustawy zmieniającej ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych

Bardziej szczegółowo

31 października 2014 r. Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej. I. Potrzeba regulacji.

31 października 2014 r. Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej. I. Potrzeba regulacji. 31 października 2014 r. Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej I. Potrzeba regulacji. Dziesięcioletni okres stosowania ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3019 Warszawa, 15 grudnia 2014 r.

Druk nr 3019 Warszawa, 15 grudnia 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 3019 Warszawa, 15 grudnia 2014 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne)

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne) Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Uwaga ogólna RCL Treść uwagi 1. Należy przede wszystkim zauważyć, iż zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego art. 68 ust. 2 Konstytucji RP nakłada na

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI PUBLICZNYCH PROJEKTU USTAWY O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ I REASEKURACYJNEJ

RAPORT Z KONSULTACJI PUBLICZNYCH PROJEKTU USTAWY O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ I REASEKURACYJNEJ Warszawa, 01 kwietnia 2015 r. RAPORT Z KONSULTACJI PUBLICZNYCH PROJEKTU USTAWY O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ I REASEKURACYJNEJ Projekt ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej został

Bardziej szczegółowo

PRZEJRZYSTOŚĆ FINANSOWANIA KAMPANII WYBORCZYCH I PARTII POLITYCZNYCH WYBRANE PROBLEMY I REKOMENDACJE

PRZEJRZYSTOŚĆ FINANSOWANIA KAMPANII WYBORCZYCH I PARTII POLITYCZNYCH WYBRANE PROBLEMY I REKOMENDACJE BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE Fundacja Instytut Spraw Publicznych (ISP) jest jednym z wiodących polskich think tanków, niezależnym ośrodkiem badawczo-analitycznym. ISP powstał w 1995 roku. Poprzez prowadzenie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PREZYDENCKIEGO PROJEKTU USTAWY O WSPÓŁDZIAŁANIU W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM NA

ANALIZA PREZYDENCKIEGO PROJEKTU USTAWY O WSPÓŁDZIAŁANIU W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM NA dr Dawid Sześciło Zakład Nauki Administracji Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski dawid.szescilo@uw.edu.pl ANALIZA PREZYDENCKIEGO PROJEKTU USTAWY O WSPÓŁDZIAŁANIU W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE Warszawa, wrzesień 2013 r. Spis treści: Słownik najważniejszych pojęć i skrótów... 5 Wstęp... 7 Rozdział 1. Otoczenie regulacyjne systemu

Bardziej szczegółowo

I. UWAGI I PROPOZYCJE ZMIAN ZGŁASZANE DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY- PRAWO ENERGETYCZNE ORAZ O ZMIANIE INNYCH USTAW (DRUK SEJMOWY NR 2176)

I. UWAGI I PROPOZYCJE ZMIAN ZGŁASZANE DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY- PRAWO ENERGETYCZNE ORAZ O ZMIANIE INNYCH USTAW (DRUK SEJMOWY NR 2176) Warszawa, września 2009 r. ZESTAWIENIE UWAG I PROPOZYCJI ZMIAN PRZEKAZANYCH PODKOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO ROZPATRZENIA RZĄDOWEGO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY- PRAWO ENERGETYCZNE ORAZ O ZMIANIE INNYCH

Bardziej szczegółowo

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2014 WYDAWCA Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego 33-300 Nowy Sącz ul.

Bardziej szczegółowo

Opinia na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Opinia na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Opinia na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dr Joanna Tyrowicz na zlecenie Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Spis treści: 1. Wstęp... 2 2. Ramy analizy... 2 Kierunki zmian... 3 Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Załącznik: Uwagi nadesłane przez respondentów i stanowiska komórek odpowiedzialnych merytorycznie za zgłoszone akty prawne

Załącznik: Uwagi nadesłane przez respondentów i stanowiska komórek odpowiedzialnych merytorycznie za zgłoszone akty prawne Załącznik: Uwagi nadesłane przez respondentów i stanowiska komórek odpowiedzialnych merytorycznie za zgłoszone akty prawne Polski akt Ustawa o produktach biobójczych 98/8/WE o produktach biobójczych z

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. str. 1 z 112

UZASADNIENIE. str. 1 z 112 UZASADNIENIE Po korzystnych zmianach na rynku pracy obserwowanych do końca 2008 r., w 2009 r. nastąpiło załamanie pozytywnych trendów przejawiających się w dynamicznym wzroście zatrudnienia i spadku bezrobocia,

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Autor: Radosław Skiba 3w* 004, stan prawny 1.09.2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki. Akcjonariat pracowniczy Przewodnik dla przedsiębiorców i pracowników

Ministerstwo Gospodarki. Akcjonariat pracowniczy Przewodnik dla przedsiębiorców i pracowników Ministerstwo Gospodarki Akcjonariat pracowniczy Przewodnik dla przedsiębiorców i pracowników listopad 2011 1. Na czym polega akcjonariat pracowniczy?... 3 2. Jakie są zalety i wady akcjonariatu pracowniczego?...

Bardziej szczegółowo

Tabela uwag do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw

Tabela uwag do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw Tabela uwag do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw Lp. Jednostka redakcyjn a projektu Zgłaszający uwagi 1. III.2 Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 L.p. 1 Przepis, którego dotyczy uwaga Uwaga ogólna Zgłaszający uwagę Treść uwagi Projektowana ustawa wdraża

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości Barbara Grabowska Współpraca: dr Adam Bodnar, Michał Szwast 1 Warszawa, czerwiec 2014 r. 1. Wprowadzenie Od połowy 2010 r. w Helsińskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 16 kwietnia 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej

Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej 11 grudnia 2014 r. Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej I. Potrzeba regulacji... 4 II. Cel regulacji.... 4 III. Sposób regulacji... 6 IV. Zakres regulacji ustawy Prawo działalności

Bardziej szczegółowo