Wydatki inwestycyjne przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydatki inwestycyjne przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego"

Transkrypt

1 Wydatki inwestycyjne przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego Iwona Sobczak, 1 Artur Piotrowicz 2 Streszczenie Niniejsze opracowanie oparto na niepublikowanych i publikowanych danych Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy oraz publikowanych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Celem opracowania jest identyfikacja i charakterystyka nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego w województwie kujawsko-pomorskim. Pod względem ponoszonych wydatków inwestycyjnych na pozyskiwanie aktywów trwałych największe znaczenie dla gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego miały podmioty zatrudniające od 10 osób i prowadzące działalność w sekcji przetwórstwa przemysłowego. W 2007 roku największe wydatki inwestycyjne (84%) ponosiły spółki z kapitałem zagranicznym skupione w sektorze II (przemysł i budownictwo). Wstęp Dokonując oceny zasobów kapitałowych przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego poddaje się analizie kapitał podstawowy stanowiący rzeczywisty wkład właściciela lub współwłaściciela, wniesiony na uruchomienie jednostki gospodarczej z chwilą jej założenia, ewentualnie później podwyższony (GUS 2008, s. 8). Kapitał podstawowy obejmuje kapitał krajowy i kapitał zagraniczny, a także kapitał rozproszony, którego nie można przyporządkować konkretnym udziałowcom. Zgodnie z metodologią przyjętą przez polskie urzędy statystyczne wydatki na pozyskanie aktywów trwałych to nakłady poniesione na wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe, długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (GUS 2008, s. 10). Rzeczowe aktywa trwałe to: środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz zaliczki na środki trwałe w budowie \ (GUS 2007, s. 8)....Nakłady na środki trwałe są to poniesione w okresie sprawozdawczym nakłady na nabycie (w tym również 1 Dr Iwona Sobczak adiunkt Katedra Zarządzania Procesami Rozwojowymi Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 2 Dr Artur Piotrowicz adiunkt Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 1

2 zakup środków trwałych niewymagających montażu lub instalacji) bądź wytworzenie dla własnych potrzeb środków trwałych, nakłady na środki trwałe w budowie (niezakończone, tj. na przyszłe środki trwałe), na ulepszenia własnych środków trwałych, na ulepszenia w obcych środkach trwałych oraz inne nakłady związane z budową środka trwałego wraz z kosztami ponoszonymi przy ich nabyciu, tj. kosztami transportu, załadunku, ubezpieczenia w drodze, ceł, itp. (GUS 2008, s. 10). Wydatki na nowe środki trwałe obejmują nakłady poniesione na budowę lub (i) zakup środków trwałych, nakłady na wytworzenie środków trwałych we własnym zakresie, koszty dostosowania środka trwałego do użytkowania oraz nakłady na ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję i modernizację) środków trwałych, w tym również na ulepszenie obcych środków trwałych (GUS 2008, s. 10). Za cel niniejszego opracowania przyjęto identyfikację i charakterystykę nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego w województwie kujawsko-pomorskim. 1. Kapitał zagraniczny i przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego w województwie kujawsko-pomorskim Województwo kujawsko-pomorskie pod względem ulokowanego kapitału zagranicznego zajmowało w 2007 roku 10 miejsce w kraju plasując się przed województwami: lubuskim, podkarpackim, warmińsko-mazurskim, opolskim, lubelskim i podlaskim. Pod względem liczby przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego województwo kujawsko-pomorskie zajmowało w 2007 roku 10 miejsce w kraju wyprzedzając w kolejności województwa: opolskie, lubelskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie i podlaskie. Wartość kapitału zagranicznego w województwie kujawsko-pomorskim na koniec 2007 roku wynosiła tys. zł, z czego kraje UE wniosły łącznie kapitał w wielkości tys. zł, co stanowiło 68,79% ogółu, a kraje OECD wniosły łącznie tys. zł, co stanowiło 99,32%. Najwięcej kapitału ulokowanego w województwie kujawsko-pomorskim pochodziło z Niderlandów (26,98%), Japonii (22,53%) oraz Niemiec (20,57%). Liczba spółek z kapitałem zagranicznym, których siedziby zostały ulokowane w województwie kujawsko-pomorskim od 2002 roku charakteryzuje się tendencją wzrostową. Liczbę spółek z udziałem kapitału zagranicznego w województwie kujawsko-pomorskim w latach przedstawia tabela 1. Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego w województwie kujawsko-pomorskim w latach Wyszczególnienie

3 Kraj Województwo Udział (w %) 2,99% 2,83% 2,61% 2,71% 2,73% 2,74% 2,71% 2,69% 2,81% Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2007 roku, GUS, Warszawa 2007, s. 28 i 36 oraz wydawnictwa wcześniejsze. W analizowanym okresie w województwie kujawsko-pomorskim powstało 425 nowych podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego (greenfield) oraz 55 przedsięwzięć z udziałem kapitału zagranicznego utworzonych w wyniku przekształceń (brownfield). Liczbę spółek z udziałem kapitału zagranicznego powstałych w województwie kujawsko-pomorskim w latach przedstawia tabela 2. Tabela 2. Spółki z udziałem kapitału zagranicznego powstałe w województwie kujawsko-pomorskim w latach Wyszczególnienie Nowe (greenfield) Powstałe w wyniku przekształceń (brownfield) Ogółem Źródło: opracowanie własne na podstawie niepublikowanych danych US w Bydgoszczy za lata Na koniec 2007 roku w 520 spółkach z udziałem kapitału zagranicznego pracowało osób. Z czego w 256 mikroprzedsiębiorstwach zatrudnionych było 766 pracowników, w 124 małych przedsiębiorstwach pracowało osób, w 94 średnich przedsiębiorstwach zatrudnionych pozostawało pracowników, w 46 dużych przedsiębiorstwach liczba zatrudnionych wynosiła osób. 3

4 2. Infrastruktura dla inwestycji w województwie kujawskopomorskim Obszar województwa kujawsko-pomorskiego objęty jest działalnością Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o. o siedzibą w Sopocie. Województwo kujawsko-pomorskie posiada udziałów w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Sp. z o. o. o wartości nominalnej ,- zł, co stanowi 6,29% (Uchwała Nr XLVI/697/06, Uchwała Nr 70/916/07). Lokalizacja terenów Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o. o. w województwie kujawsko-pomorskim (http://www.strefa.gda.pl/index.php?n=247): - Łysomice - CRYSTAL PARK (2006 rok), lokalizacja: Ostaszewo, gmina Łysomice, powiat toruński; całkowita powierzchnia: 177,61ha; inwestorzy: SHARP Manufacturing Poland Sp. z o.o.; Poland Tokai Okaya Manufacturing Sp. z o.o.; Sumika Electronic Materials Poland Sp. z o. o.; Orion Electric Poland Sp. z o.o.; Nissin Logistic Poland Sp. z o.o.; Kimoto Poland Sp. z o.o.; Tensho Poland Sp. z o.o.; Sohbi Craft Poland sp. z o.o.; U-TEC Poland Sp. z o.o.; NYK Logistics (Polska) sp. z o.o.; - Świecie (2007 rok); lokalizacja: miasto Świecie; całkowita powierzchnia: 166 ha; inwestor: MONDI Packaging Paper Świecie S.A.; - Grudziądz (2007 rok); lokalizacja: miasto Grudziądz; całkowita powierzchnia: 115,91 ha; inwestorzy: Amtek Poland Sp. z o.o.; Polpak-Papier Sp. z o.o.; - Kowalewo Pomorskie (2008 rok); lokalizacja: Frydrychowo, gmina Kowalewo-Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński, całkowita powierzchnia: 7,82 ha; inwestor: Plastica Sp. z o.o. należąca do grupy kapitałowej Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. w Toruniu; - Barcin (2008 rok); lokalizacja: gmina Barcin, powiat żniński; całkowita powierzchnia: 100 ha; inwestor: Lafarge Cement S.A.; - Bydgoszcz (2009 rok); lokalizacja: miasto Bydgoszcz; całkowita powierzchnia: 36 ha; inwestor: Arion Investment; - Rypin (2009 rok): lokalizacja: Rypin, powiat rypiński, całkowita powierzchnia: 3,6 ha; inwestor: Pol-Aqua, Burn-Pol Pomorze-kujawy. Obecnie trwają zabiegi o poszerzenie PSSE o grunty Elany w Toruniu (7 ha) wchodzącej w skład grupy Boryszew. Plany inwestycyjne na tym terenie ma przedsiębiorstwo Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina. Dopuszczalna wielkość pomocy publicznej dla inwestycji dużych przedsiębiorstw na terenach włączonych do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o. o. wynosi w województwie kujawsko-pomorskim 50% kosztów kwalifikowanych (POLSKA- krajowa mapa pomocy 4

5 regionalnej ). W przypadku przedsiębiorstw średnich można zwiększyć ten pułap pomocy o 10 punktów procentowych, a w przypadku małych przedsiębiorstw o 20 punktów procentowych. W celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej regionu utworzone zostały parki przemysłowe i technologiczne w tym: - Park Technologiczny w Toruniu (2005) - 10,3 ha; - Park Przemysłowy w Bydgoszczy (2004) ha ; - Park Przemysłowy w Świeciu Strefa Rozwoju Gospodarczego Vistula Park (Phare 2003) - łącznie 75 ha; - Park Przemysłowy w Solcu Kujawskim (PHARE 2001) - 34 ha; - Park Przemysłowy w Paterku (w budowie) - 30,15 ha. Ponadto w wykazie indykatywnych indywidualnych projektów kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego znalazły się następujące projekty do realizacji (Uchwała Nr 14/144/08): - Inowrocławski obszar gospodarczy; - Szubińska Strefa Inwestycyjna w Kowalewie; - Lipnowska Międzygminna Strefa Gospodarcza; - Mogileńska Strefa Gospodarcza; - Radziejowska Strefa Przedsiębiorczości; - Rypiński Park Przemysłowy; - Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowy; - Park technologiczny z podstrefą ekonomiczną w Lubieniu Kujawskim. Dla obsługi inwestorów utworzone zostało Centrum Obsługi inwestora, które jako partner regionalny Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. działa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. COI powołane zostało na mocy umowy partnerskiej pomiędzy Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w Warszawie (PAIiIZ) a Województwem Kujawsko-Pomorskim, w której strony zobowiązały się do współdziałania na rzecz gospodarczej promocji województwa określając cel współpracy jako promocję napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do regionu (Umowa Partnerska ). Zakres działalności COI obejmuje między innymi wspólną z PAIiIZ obsługę inwestorów zagranicznych, tworzenie i aktualizowanie bazy ofert terenów przeznaczonych do inwestowania oraz prowadzenia działań z zakresu marketingu inwestycyjnego. Jest to komórka pierwszego kontaktu dla przedsiębiorców zagranicznych zainteresowanych inwestowaniem w województwie kujawsko-pomorskim. 5

6 3. Wydatki inwestycyjne przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w województwie kujawsko-pomorskim na pozyskanie aktywów trwałych oraz nowych środków trwałych W 2007 roku wydatki inwestycyjne na pozyskanie aktywów trwałych w Polsce poniosło 58% podmiotów z kapitałem zagranicznym o wartości 75128,2 milionów zł. W układzie terytorialnym najwięcej na pozyskanie aktywów trwałych wydały podmioty z kapitałem zagranicznym z województwa mazowieckiego (51% wydatków ogółem), a następnie z województwa: dolnośląskiego (13%) i śląskiego (12%). Województwo kujawsko-pomorskie uplasowało się na 9 pozycji z udziałem wynoszącym 2% wydatków ogółem poniesionych przez podmioty z kapitałem zagranicznym w Polsce (GUS 2008, s. 54). W województwie kujawsko-pomorskim w 2007 roku 61% spółek z kapitałem zagranicznym poniosło wydatki inwestycyjne w wysokości 1504,3 miliona zł. Wydatki inwestycyjne, jak również udział spółek je ponoszących na pozyskanie aktywów trwałych w stosunku do ogólnej liczby spółek z kapitałem zagranicznym, podlegały silnym wahaniom w latach , co zaprezentowano na wykresie 1. Wykres 1. Spółki z kapitałem zagranicznym podejmujące działalność inwestycyjną oraz wartość wydatków na pozyskanie majątku trwałego w województwie kujawsko-pomorskim w latach (w tysiącach złotych) 6

7 % 63% 67% % % 66% 66% 64% 64% 61% % % 61% % 58% % w ydatki inw estycyjne ogółem udział spółek ponoszących w ydatki inw estycyjne w ogólnej liczbie spółek z kapitałem zagranicznym Źródło: opracowanie własne na podstawie: GUS, Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 1999 roku, Warszawa 2000, s. 20 i 38; GUS, Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2000 roku, Warszawa 2001, s. 22 i 40; GUS, Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2001 roku, Warszawa 2002, s. 22 i 40; GUS, Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2002 roku, Warszawa 2003, s. 22 i 40; GUS, Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2003 roku, Warszawa 2004, s. 26 i 46; GUS, Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2004 roku, Warszawa 2005, s. 26 i 44; GUS, Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2005 roku, Warszawa 2006, s. 26 i 45; GUS, Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2006 roku, Warszawa 2007, s. 32 i 52; GUS, Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2007 roku, Warszawa 2008, s. 32 i 54. Analizując dane przedstawione na wykresie 1, można zauważyć, iż do 2003 roku wartość wydatków inwestycyjnych zmieniała się zgodnie z udziałem spółek podejmujących działalność inwestycyjną na pozyskanie aktywów trwałych w stosunku do całej zbiorowości spółek kapitałem zagranicznym w województwie kujawsko-pomorskim. Jedynym wyjątkiem był rok 2000, w którym nastąpił 10% spadek wydatków inwestycyjnych, a udział spółek uległ nieznacznej poprawie. Wynikało to prawdopodobnie z niewielkiej zmiany 7

8 (1%) ogólnej liczby spółek z kapitałem zagranicznym. Można również domniemywać, iż przedsiębiorstwa te dopiero przygotowywały wydatki inwestycyjne, gdyż w kolejnym roku ta sama liczba spółek z kapitałem zagranicznym (254) poniosła znacznie większe wydatki inwestycyjne na pozyskanie aktywów trwałych, które wzrosły o 51%. Od 2004 roku tendencja zgodnych zmian wydatków i udziałów odwróciła się, gdyż wydatki wzrosły, a udział spółek wyraźnie uległ pogorszeniu. Nie oznacza to jednak, iż liczba spółek ponoszących wydatki inwestycyjne zmniejszyła się w analizowanym okresie. Możemy obserwować stały wzrost liczby tych spółek. W 2004 roku zmiana liczby inwestujących spółek w stosunku do roku poprzedniego wynosiła 10%, w 2005 roku 3%, w 2006 roku 1%, a w 2007 roku 7%. Obserwowany w latach spadek udziału spółek ponoszących wydatki inwestycyjne wynikał z obserwowanego w tym okresie czasu większego wzrostu ogólnej liczby spółek z kapitałem zagranicznym w województwie kujawsko-pomorskim, która to w 2006 roku zwiększyła się o 6%. Przyczynił się do tego również znaczący wzrost ogólnej liczby mikroprzedsiębiorstw - podmiotów, które w znacznie mniejszym stopniu podejmują działalność inwestycyjną. W 2007 roku nastąpił gwałtowny wzrost wydatków inwestycyjnych, które w stosunku do roku poprzedniego uległy podwojeniu. Natomiast udział spółek ponoszących wydatki inwestycyjne w ogólnej liczbie spółek z kapitałem zagranicznym ustabilizował się na poziomie 61%.Spółki z kapitałem zagranicznym ponoszące wydatki inwestycyjne przeznaczają je w większości na pozyskanie nowych środków trwałych. W 2007 roku przeznaczyły na ten cel 89% wydatków ogółem. Udział wydatków na pozyskanie nowych środków trwałych na tle wydatków inwestycyjnych ogółem przedstawiono na wykresie 2. Wykres 2. Udział wydatków na pozyskanie nowych środków trwałych i wartość wydatków ogółem na pozyskanie majątku trwałego w województwie kujawsko-pomorskim w latach (w tysiącach złotych) 8

9 % % 85% 86% 84% 85% 86% 81% 64% 89% 90% 80% 70% 60% % 40% 30% 20% % % w ydatki inw estycyjne ogółem udział w ydatków na zakup now ych środków trw ałych w w ydatkach inw estycyjnych ogółem Źródło: opracowanie własne na podstawie: GUS, Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 1999 roku, Warszawa 2000, s. 38; GUS, Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2000 roku, Warszawa 2001, s. 40; GUS, Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2001 roku, Warszawa 2002, s. 40; GUS, Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2002 roku, Warszawa 2003, s. 40; GUS, Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2003 roku, Warszawa 2004, s. 46; GUS, Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2004 roku, Warszawa 2005, s. 44; GUS, Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2005 roku, Warszawa 2006, s. 45; GUS, Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2006 roku, Warszawa 2007, s. 52; GUS, Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2007 roku, Warszawa 2008, s. 54. Jak wynika z wykresu 2, w latach spółki z kapitałem zagranicznym większość wydatków inwestycyjnych przeznaczały na pozyskanie nowych środków trwałych. W 2003 roku możemy zaobserwować wzrost wydatków inwestycyjnych ogółem przy jednoczesnym spadku udziału 9

10 wydatków na pozyskanie nowych środków trwałych (o 17%, wydatki na pozyskanie środków trwałych w stosunku do poprzedniego roku zmniejszyły się o 7%). Wiązało się to również z ograniczeniem wydatków na zakup używanych środków trwałych (o 11%). Wynika z tego, iż w tym okresie wzrost wydatków inwestycyjnych ogółem był rezultatem realizowania innych celów niż pozyskiwanie środków trwałych. 4. Wydatki inwestycyjne poniesione przez podmioty z kapitałem zagranicznym ze szczególnym uwzględnieniem mikroprzedsiębiorstw Można zauważyć, iż istnieje wyraźna dysproporcja w wydatkach inwestycyjnych podmiotów z kapitałem zagranicznym wyróżnionych ze względu na wielkość. Mikroprzedsiębiorstwa w 2007 roku stanowiły 49% podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie kujawsko-pomorskim, a jedynie 27% tych przedsiębiorstw poniosło wydatki inwestycyjne na pozyskanie aktywów trwałych, w tym na nowe środki trwałe przeznaczono 92,5% wydatków. Pozostałe przedsiębiorstwa były znacznie bardziej zaangażowane w działalność inwestycyjną, gdyż aż 92% z nich poniosło wydatki na pozyskanie aktywów trwałych, z czego 88% wydatków było ukierunkowanych na nowe środki trwałe. Dla porównania w skali całego kraju sytuacja przedstawiała się podobnie. Mikroprzedsiębiorstwa stanowiły dominującą grupę podmiotów z kapitałem zagranicznym (59%), a jedynie 35% tych przedsiębiorstw podejmowało wydatki inwestycyjne na pozyskanie aktywów trwałych. Jednak tylko w 58% przeznaczone one były na nowe środki trwałe (GUS 2008, s. 54). Należy zwrócić uwagę na obserwowany w 2007 roku wzrost wydatków inwestycyjnych mikroprzedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim. Udział wydatków tej grupy w wydatkach inwestycyjnych ogółem wynosił w 2007 roku 10%, w 2006 roku jedynie 2%. Wydatki na pozyskanie aktywów trwałych wzrosły o 751%. Znacząco zwiększyły się również wydatki na pozyskanie nowych środków trwałych, aż o 1730%. Szczegółowe dane odzwierciedlające wydatki inwestycyjne poniesione przez spółki z kapitałem zagranicznym według klas wielkości podmiotów w województwie kujawsko-pomorskim w latach na aktywa trwałe, nowe środki trwałe oraz liczbę przedsiębiorstw ponoszących te wydatki zaprezentowano w tabeli 3. 10

11 Tabela 3. Wydatki inwestycyjne poniesione przez podmioty z kapitałem zagranicznym na pozyskanie aktywów trwałych w województwie kujawsko-pomorskim w latach według klas wielkości podmiotów (w milionach zł) Lata Wyszczególnienie Wydatki inwestycyjne ogółem 573,4 517,9 781,6 540,2 631,6 539,6 716,8 726,9 1504,3 spółek z kapitałem mikroprzedsiębiorstwa 31,8 47,1 49,2 7,6 16,2 9,9 9,3 17,2 146,3 zagranicznym pozostałe 541,6 470,8 732,5 532,6 615,4 529,7 707,6 709,7 1357,9 Udział w wydatkach ogółem Zmiana w stosunku do roku poprzedniego mikroprzedsiębiorstwa 6% 9% 6% 1% 3% 2% 1% 2% 10% pozostałe 94% 91% 94% 99% 97% 98% 99% 98% 90% ogółem - -10% 51% -31% 17% -15% 33% 1% 107% mikroprzedsiębiorstwa - 48% 4% -85% 113% -39% -6% 85% 751% pozostałe - -13% 56% -27% 16% -14% 34% 0,3% 91,3% Źródło: opracowanie własne na podstawie: GUS, Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 1999 roku, Warszawa 2000, s. 38 i 59; GUS, Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2000 roku, Warszawa 2001, s. 40 i 61; GUS, Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2001 roku, Warszawa 2002, s. 40, 61 i 66; GUS, Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2002 roku, Warszawa 2003, s. 40, 61 i 66; GUS, Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2003 roku, Warszawa 2004, s. 46, 67 i 72; GUS, Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2004 roku, Warszawa 2005, s. 44; GUS, Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2005 roku, Warszawa 2006, s. 45; GUS, Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2006 roku, Warszawa 2007, s. 52; GUS, Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2007 roku, Warszawa 2008, s. 54.

12 5. Wydatki inwestycyjne spółek z kapitałem zagranicznym według sekcji PKD Wydatki inwestycyjne przedsiębiorstw wyróżnione według sekcji PKD pozwalają na analizę zaangażowania inwestycyjnego w odniesieniu do poszczególnych sektorów struktury gospodarki regionu. Wydatki inwestycyjne spółek z kapitałem zagranicznym w województwie kujawsko-pomorskim w 2007 roku według sekcji PKD zaprezentowano na wykresie 3. Wykres 3. Wydatki inwestycyjne spółek z kapitałem zagranicznym według sekcji PKD w 2007 roku % % % 87% 88% 89% 100% 100% % 80% 80% % % % 0 Ogółem Przetw órstw o przemysłow e Handel i napraw y Obsługa nieruchomości i firm Transport, godpodarka magazynow a i łączność Budow nictw o Rolnictw o, łow iectw o i leśnictw o Hotele i restauracje 0% w ydatki ogółem udział w ydatków na zakup now ych środków trw ałych w w ydatkach inw estycyjnych ogółem Źródło: opracowanie własne na podstawie niepublikowanych danych US w Bydgoszczy. Na podstawie danych przedstawionych na wykresie 3 można stwierdzić, iż większość wydatków inwestycyjnych przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego w województwie kujawsko-pomorskim w 2007 roku poniosły spółki z sektora przetwórstwo przemysłowe (82% wszystkich wydatków), z czego aż 90% przeznaczyły na pozyskanie nowych środków trwałych. Na

13 drugim miejscu uplasowały się spółki z sektora handel i naprawy ponoszące 9% wszystkich wydatków. Miejsce trzecie przypadło przedsiębiorstwom z sektora obsługa nieruchomości i firm, których udział w wydatkach ogółem wynosił 4,5%. Wszystkie spółki, niezależnie od sektora, w którym prowadziły działalność, większość wydatków inwestycyjnych przeznaczyły na pozyskanie nowych środków trwałych. Zakończenie Wydatki inwestycyjne podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie kujawsko-pomorskim podlegały w latach silnym wahaniom. Liczba spółek je ponoszących sukcesywnie wzrastała. Wydatki inwestycyjne w większości były przeznaczane na pozyskiwanie nowych środków trwałych. W 2007 roku na ten cel przeznaczono 89% wydatków. Zidentyfikowano niższą skłonność do wydatków inwestycyjnych w grupie mikroprzedsiębiorstw. W 2007 roku 27% tych podmiotów decydowało o ich ponoszeniu, z czego na nowe środki trwałe przeznaczono 92,5% wydatków. Pozostałe przedsiębiorstwa były bardziej zaangażowane w działalność inwestycyjną, aż 92% poniosło wydatki inwestycyjne, z czego na nowe środki trwałe przeznaczono 88% wydatków. Większość wydatków inwestycyjnych ponosiły podmioty z sekcji przetwórstwo przemysłowe, w 2007 roku 82% wszystkich wydatków, z czego 90% przeznaczono na pozyskanie nowych środków trwałych. Wynika z tego, iż pod względem ponoszonych wydatków inwestycyjnych na pozyskiwanie aktywów trwałych największe znaczenie dla gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego w analizowanym okresie miały podmioty zatrudniające od 10 osób i prowadzące działalność w sekcji przetwórstwa przemysłowego. Identyfikacja wydatków inwestycyjnych według struktury sektorowej umożliwiła ocenę znaczenia podmiotów z kapitałem zagranicznym dla gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego. W 2007 roku największe wydatki inwestycyjne (84%) ponosiły spółki z kapitałem zagranicznym skupione w sektorze II (przemysł i budownictwo). W sektorze III (usługi), który zgodnie z teorią trzech sektorów w rozwiniętej gospodarce odgrywa rolę wiodącą, w podmiotach z kapitałem zagranicznym w województwie kujawsko-pomorskim udział wydatków inwestycyjnych w 2007 roku wynosił 12,6%, przy czym najwyższy ich poziom (7,2%) skupiały tradycyjne usługi takie jak: handel i naprawy. Należy zwrócić uwagę, iż w analizowanym okresie nastąpił wzrost kapitału podstawowego w przeliczeniu na jedną spółkę i jednego zatrudnionego. Wskazywać to może na korzystanie przez spółki z kapitałem zagranicznym przy realizacji inwestycji z zasobów kapitałowych zagranicznego udziałowca. 13

14 Bibliografia 1. Główny Urząd Statystyczny (2008), Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2007 roku, Warszawa 2008, 2. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy (2007), Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie kujawskopomorskim w 2005 roku, Bydgoszcz 2007, 3. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy (2008), Rocznik statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego 2008, Bydgoszcz 2008, 4. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy - niepublikowane dane, 5. Uchwała Nr XLVI/697/06 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie: przystąpienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie i objęcia udziałów, 6. Uchwała Nr 70/916/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2007 r. w sprawie objęcia udziałów Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o. o. z siedzibą w Sopocie, POLSKA- krajowa mapa pomocy regionalnej na okres r r. zatwierdzona przez Komisję Europejską dnia r., 9. Uchwała Nr 14/144/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2008 r. z późniejszymi zmianami, 10. Umowa Partnerska zawarta w Toruniu, 5 kwietnia 2004 roku pomiędzy Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. a Województwem Kujawsko-Pomorskim. 14

15 15

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWA Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM NA TLE PRZEDSIĘBIORSTW BEZ KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

PRZEDSIĘBIORSTWA Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM NA TLE PRZEDSIĘBIORSTW BEZ KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI EKONOMIA XLI NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE ZESZYT 397 TORUŃ 2010 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Katedra Logistyki Iwona Sobczak PRZEDSIĘBIORSTWA Z KAPITAŁEM

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne Centrum Produkcyjno-Rozwojowe Apator SA. 20 czerwca 2011 r.

Nowoczesne Centrum Produkcyjno-Rozwojowe Apator SA. 20 czerwca 2011 r. Nowoczesne Centrum Produkcyjno-Rozwojowe Apator SA 20 czerwca 2011 r. Decyzje dotyczące sprzedaŝy obecnej nieruchomości scalenie działek +1197% +10% +21% +14% +31% -94% -53% Harmonogram realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. Według stanu z końca grudnia 2007 r. w rejestrze REGON województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM (wybrane zagadnienia) Toruń,15 grudnia 2010 r. TŁO SYTUACJI W REGIONIE EUROPA KRAJ REGION PROGRAMY RYNKU PRACY STRUKTURA POPYTU TENDENCJE ZMIAN

Bardziej szczegółowo

Próba oceny umiędzynarodowienia działalności polskich i małopolskich MSP

Próba oceny umiędzynarodowienia działalności polskich i małopolskich MSP Ekonomia Menedżerska 2011, nr 10, s. 41 58 Joanna Duda * Próba oceny umiędzynarodowienia działalności polskich i małopolskich MSP 1. Wprowadzenie Istnieje bezpośredni związek między sukcesem ekonomicznym

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 27 Warszawa, maj 28 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca RSI (wstęp do aktualizacji RSI)

Ekspertyza dotycząca RSI (wstęp do aktualizacji RSI) Ekspertyza dotycząca RSI (wstęp do aktualizacji RSI) Analiza danych statystycznych dotyczących innowacyjności gospodarki województwa podkarpackiego na tle kraju Autorzy: Sylwia Dziedzic Leszek Woźniak

Bardziej szczegółowo

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2011 r.

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2011 r. Warszawa, 202.07.02 Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 20 r. Badaniem GUS zostało objętych 39 podmiotów prowadzących w 20 r. działalność faktoringową. W badanej zbiorowości było 20

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Warszawa, 31 maja 2013 Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2012 roku. 1) W 2012 r. procesem prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, listopad 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Główne wnioski Wartość nakładów wewnętrznych 1 ogółem na działalność badawczo-rozwojową

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R.

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy e-mail: SekretariatUSBDG@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/urzedy/bydgosz tel. 0 52 366 93 90; fax 052 366 93 56 Bydgoszcz, 31 maja 2006 r. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Wstęp Publikacja Głównego Urzędu Statystycznego Produkt krajowy brutto Rachunki regionalne w 2013 r., zawiera informacje statystyczne dotyczące podstawowych

Bardziej szczegółowo

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09 Inwestorzy zagraniczni w I połowie 2015 r. W I połowie 2015 r. zostało zarejestrowanych 3292 spółek z udziałem kapitału zagranicznego wśród nowo rejestrowo firm w KRS. Jeśli ta tendencja w drugiej połowie

Bardziej szczegółowo

Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Rozdział 8 Marzena Talar, Maja Wasilewska, Dorota Węcławska Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw W rozdziale przedstawiona została charakterystyka stanu sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

Województwo Kujawsko-Pomorskie Wsparcie dla samorządów Tereny inwestycyjne

Województwo Kujawsko-Pomorskie Wsparcie dla samorządów Tereny inwestycyjne Województwo Kujawsko-Pomorskie Wsparcie dla samorządów Tereny inwestycyjne DZIAŁANIE 5.6 RPO WK-P SĘPÓLNO KRAJ. PŁUŻNICA BRZEŚĆ KUJAWSKI. Fot. BPPT DZIAŁANIE 5.6 RPO WK-P Nadnotecki Park Przemysłowy w

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Łączny kapitał pożyczkowy funduszy pożyczkowych (w mln zł) oraz dynamika zmian (w %) w latach 2011 2013 Wyszczególnienie 2011 2012 2013 Kapitał pożyczkowy 1674,60 1983,10 2166,71 Dynamika zmian

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2009 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2009 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2009 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON

Bardziej szczegółowo

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2010 r.

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2010 r. Warszawa, 011.07.01 Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 010 r. Badaniem GUS w 010 r. zostały objęte 44 podmioty prowadzące działalność faktoringową. W grupie tej było 5 wyspecjalizowanych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Uwagi ogólne Od 2007 roku badanie popytu na pracę ma charakter reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku

Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku w sprawach: przystąpienia Gminy Kowalewo Pomorskie do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego Samorządowa Polska Kowalewo

Bardziej szczegółowo

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAREK MIKA Polski Związek Funduszy Pożyczkowych Dane na 31.12 2011r. LICZBA POZIOM KAPITAŁU ROZKŁAD TERYTORIALNY Pierwszy fundusz pożyczkowy powstał w 1992 roku. Obecnie w Polsce

Bardziej szczegółowo

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Plan prezentacji 1. Metody badań 2. Dynamika napływu inwestycji 3. Typy inwestycji 4. Struktura branżowa inwestycji

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R.

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. Nakłady inwestycyjne a) są to nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa,

Bardziej szczegółowo

Wpływ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Wpływ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich Wpływ Programu na lata 2007-2013 na zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich Realizacja Programu na lata 2007-2013, zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz przyszłość

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r.

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Bydgoszcz, maj 2011 r. URZ D STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Stan i struktura ludności W końcu 2010 r. województwo kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010

PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010 Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010 DEFINICJE(wg Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PolskąAgencjęRozwoju

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny

Nowy kredyt technologiczny Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Maj 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdrażania Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Lublinie

Urząd Statystyczny w Lublinie Urząd Statystyczny w Lublinie ul. Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin tel.: (81) 533 20 51 e-mail: sekretariatuslub@stat.gov.pl www.stat.gov.pl/lublin Plan konferencji prasowej 10.12.2012 r. Produkt krajowy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS BENEFICJENCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W 2013 R. Podstawowe źródło danych opracowania

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Działanie 1.5 mazowieckiego programu regionalnego Nabory dostępne w innych województwach 2. WSPARCIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH: Działanie 1.4 Programu Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycje polskie. Kwiecień 2015

Program Inwestycje polskie. Kwiecień 2015 Program Inwestycje polskie Kwiecień 2015 Program Inwestycje polskie Co Jak Za co Utrzymanie tempa wzrostu gospodarczego poprzez wsparcie wybranych inwestycji Program realizowany jest poprzez: finansowanie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w tworzeniu miejsc pracy w Polsce w latach 2000 2009

Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w tworzeniu miejsc pracy w Polsce w latach 2000 2009 Jan Hybel Wyższa Szkoła Ekonometrii i Ekonomii w Olsztynie Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w tworzeniu miejsc pracy w Polsce w latach 2000 2009 Wstęp Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ)

Bardziej szczegółowo

Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006

Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006 Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006 Spis treści SPIS WYKRESÓW... 6 SPIS TABEL... 12 WSTĘP... 25 WNIOSKI... 26 WPROWADZENIE DANE OGÓLNE... 26 RYNEK

Bardziej szczegółowo

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Atrakcyjność inwestycyjna obszarów węzłów autostradowych

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Atrakcyjność inwestycyjna obszarów węzłów autostradowych Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Atrakcyjność inwestycyjna obszarów węzłów autostradowych Specjalna Strefa Ekonomiczna Jest to wydzielona część terytorium kraju, w której działalność gospodarcza może

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.6.215 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w I kwartale 215 roku W pierwszych trzech miesiącach roku 215, w porównaniu do I kwartału

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.)

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.) Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.) Główne wnioski: W 2014 r. wzrosła skala zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, szczególnie wysoki wzrost dotyczy podejmowania

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY działań aktywizujących realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach programów na rzecz promocji, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 25 listopada 2009 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia KOSZTY PRACY W GOSPODARCE NARODOWEJ W 2008 ROKU Źródłem przedstawionych danych jest

Bardziej szczegółowo

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1 Materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa w I kwartale 212 roku

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy Instytucja

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka

PO Innowacyjna Gospodarka Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego MARZEC 2010 1 Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działania: 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników

Bardziej szczegółowo

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Spółki prawa handlowego, Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki, porozumienia

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała. 2.2. Organizacje poŝytku publicznego. 2.2.1. Profil statystyczny 1

Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała. 2.2. Organizacje poŝytku publicznego. 2.2.1. Profil statystyczny 1 Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała 2.2. Organizacje poŝytku publicznego 2.2.1. Profil statystyczny 1 Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. w rejestrze organizacji poŝytku publicznego KRS zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

10. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

10. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 10. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 10.1. Struktura podmiotów gospodarczych Na terenie Gminy Bestwina działa łącznie 827 podmiotów gospodarki narodowej 805 podmiotów należy do sektora prywatnego (97 %), 22 podmioty

Bardziej szczegółowo

Wybrane elementy pomocy społecznej i pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim

Wybrane elementy pomocy społecznej i pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim Wybrane elementy pomocy społecznej i pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2009-2011 - analiza porównawcza na tle innych województw Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r.

Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r. Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r. Projekt Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę

Bardziej szczegółowo

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r.

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. UWAGI OGÓLNE Niniejsze opracowanie zawiera informacje o dochodach, wydatkach i wynikach budżetów jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. przygotowane na podstawie sprawozdań

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

EFEKTY NAPŁYWU BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW W POLSCE

EFEKTY NAPŁYWU BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW W POLSCE Prof. zw. dr hab. Jerzy Różański Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem UŁ EFEKTY NAPŁYWU BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW W POLSCE 1 Inwestycje zagraniczne

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013!

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Dotacje Unijne Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Firma PM GROUP oferuje Państwu kompleksową usługę związaną z pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich. Proces ubiegania się o dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu Urząd Statystyczny w Szczecinie. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2008

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu Urząd Statystyczny w Szczecinie. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2008 Materiał na konferencję prasową w dniu 23 września 2009r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu Urząd Statystyczny w Szczecinie Notatka Informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy KPP Numer 4 Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Czerwiec był piątym kolejnym miesiącem, w którym mieliśmy do czynienia ze spadkiem

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Lubuska Sieć Szerokopasmowa Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 ma na celu rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa poprzez: wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2013 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 roku W badaniu uczestniczyło 125 przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r. Warszawa, 17.1.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 213 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-grudzień 213 r. oddano do użytkowania 146122 mieszkania, tj. o 4,4% mniej niż w 212 r.

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2005 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2005 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2005 r. PRZEDMOWA Oddajemy do rąk Państwa publikację, w której prezentowane są bilansowe wyniki finansowe przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r.

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r. W województwie kujawsko-pomorskim, tak jak i w całym kraju, nastąpiła w ostatnim roku poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIE I KUJAWSKO-POMORSKIE ZAPLANOWAŁY NAJWIĘCEJ INWESTYCJI BUDOWLANYCH raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIE I KUJAWSKO-POMORSKIE ZAPLANOWAŁY NAJWIĘCEJ INWESTYCJI BUDOWLANYCH raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIE I KUJAWSKO-POMORSKIE ZAPLANOWAŁY NAJWIĘCEJ INWESTYCJI BUDOWLANYCH raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej Warszawa, 9. lipca 2009 r. Telefoniczna Agencja Informacyjna Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r. Kontakt: tel. 71 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/wroc INFORMACJA SYGNALNA nr 1/2014 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

Bardziej szczegółowo

Wielkość i struktura nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001 2008

Wielkość i struktura nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001 2008 Ekonomia Menedżerska 2009, nr 6, s. 105 117 Joanna Duda*, Anna Wolak-Tuzimek** Wielkość i struktura nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001 2008 1. Wprowadzenie Rozwój przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA Warunki i korzyści inwestowania w WSSE. Kalisz 02.10.2014 r.

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA Warunki i korzyści inwestowania w WSSE. Kalisz 02.10.2014 r. WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA Warunki i korzyści inwestowania w WSSE Kalisz 02.10.2014 r. WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA INVEST-PARK 44 miejscowości w 4województwach Polski południowo-

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku W I kwartale 2011 roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 145 polskich przedsiębiorstw. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłego,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH ANALIZA DANYCH ZASTANYCH OMÓWIENIE BADAŃ I WYNIKÓW PREZENTACJA W RAMACH PROJEKTU BADANIA DLA ROZWOJU MAZOWSZA WARSZAWA, 24 września 2013 r. AUTOR: DR WIESŁAW KĄKOL Człowiek najlepsza inwestycja Projekt

Bardziej szczegółowo

W BYDGOSZCZY I TORUNIU PIOTR CAŁBECKI MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

W BYDGOSZCZY I TORUNIU PIOTR CAŁBECKI MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W BYDGOSZCZY I TORUNIU PIOTR CAŁBECKI MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Porównanie kontraktacji projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2012

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2012 CENTRUM ANALIZ REGIONALNYCH I LOKALNYCH ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2012 Województwo kujawsko-pomorskie Dr hab. Prof. SGH Hanna Godlewska-Majkowska Dr Agnieszka Komor Dr Patrycjusz Zarębski Mgr

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Kierunki realizacji polityki spójności w Polsce (stan na koniec czerwca 2006)

Kierunki realizacji polityki spójności w Polsce (stan na koniec czerwca 2006) Kierunki realizacji polityki spójności w Polsce (stan na koniec czerwca 2006) Monika Dołowiec Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 19 września 2006 Informacje

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 13.IX.2006 K(2006)4010 wersja ostateczna. Pomocy państwa N 531/2006 Polska Mapa pomocy regionalnej 2007-2013

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 13.IX.2006 K(2006)4010 wersja ostateczna. Pomocy państwa N 531/2006 Polska Mapa pomocy regionalnej 2007-2013 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.IX.2006 K(2006)4010 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa N 531/2006 Polska Mapa pomocy regionalnej 2007-2013 Szanowna Pani Minister! 1. PROCEDURA 1. Pismem z dnia

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych,

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych, W ostatnim półroczu w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w całym kraju, nastąpiła poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE JAPOŃSKIE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM

INWESTYCJE JAPOŃSKIE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM MARIA KOLA BEZKA INWESTYCJE JAPOŃSKIE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM Streszczenie: W artykule przedstawiono zmiany w strukturze kapitału zagranicznego w województwie kujawsko-pomorskim według kraju

Bardziej szczegółowo

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy Klasówka po szkole podstawowej Historia Edycja 2006/2007 Raport zbiorczy Opracowano w: Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora Informacje ogólne... 3 Raport szczegółowy... 3 Tabela 1. Podział liczby

Bardziej szczegółowo

Idealne miejsce dla inwestycji

Idealne miejsce dla inwestycji Idealne miejsce dla inwestycji Specjalna Strefa Ekonomiczna Jest to wydzielona część terytorium kraju, w której działalność gospodarcza może być prowadzona na preferencyjnych warunkach. Oznacza to, że

Bardziej szczegółowo

Wybrane elementy pomocy społecznej w województwie kujawsko- -pomorskim w latach 2009-2012

Wybrane elementy pomocy społecznej w województwie kujawsko- -pomorskim w latach 2009-2012 BIBLIOTECZKA REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W TORUNIU Wybrane elementy pomocy społecznej w województwie kujawsko- -pomorskim w latach 2009-2012 Wybrane elementy pomocy społecznej w województwie

Bardziej szczegółowo