Wydatki inwestycyjne przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydatki inwestycyjne przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego"

Transkrypt

1 Wydatki inwestycyjne przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego Iwona Sobczak, 1 Artur Piotrowicz 2 Streszczenie Niniejsze opracowanie oparto na niepublikowanych i publikowanych danych Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy oraz publikowanych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Celem opracowania jest identyfikacja i charakterystyka nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego w województwie kujawsko-pomorskim. Pod względem ponoszonych wydatków inwestycyjnych na pozyskiwanie aktywów trwałych największe znaczenie dla gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego miały podmioty zatrudniające od 10 osób i prowadzące działalność w sekcji przetwórstwa przemysłowego. W 2007 roku największe wydatki inwestycyjne (84%) ponosiły spółki z kapitałem zagranicznym skupione w sektorze II (przemysł i budownictwo). Wstęp Dokonując oceny zasobów kapitałowych przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego poddaje się analizie kapitał podstawowy stanowiący rzeczywisty wkład właściciela lub współwłaściciela, wniesiony na uruchomienie jednostki gospodarczej z chwilą jej założenia, ewentualnie później podwyższony (GUS 2008, s. 8). Kapitał podstawowy obejmuje kapitał krajowy i kapitał zagraniczny, a także kapitał rozproszony, którego nie można przyporządkować konkretnym udziałowcom. Zgodnie z metodologią przyjętą przez polskie urzędy statystyczne wydatki na pozyskanie aktywów trwałych to nakłady poniesione na wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe, długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (GUS 2008, s. 10). Rzeczowe aktywa trwałe to: środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz zaliczki na środki trwałe w budowie \ (GUS 2007, s. 8)....Nakłady na środki trwałe są to poniesione w okresie sprawozdawczym nakłady na nabycie (w tym również 1 Dr Iwona Sobczak adiunkt Katedra Zarządzania Procesami Rozwojowymi Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 2 Dr Artur Piotrowicz adiunkt Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 1

2 zakup środków trwałych niewymagających montażu lub instalacji) bądź wytworzenie dla własnych potrzeb środków trwałych, nakłady na środki trwałe w budowie (niezakończone, tj. na przyszłe środki trwałe), na ulepszenia własnych środków trwałych, na ulepszenia w obcych środkach trwałych oraz inne nakłady związane z budową środka trwałego wraz z kosztami ponoszonymi przy ich nabyciu, tj. kosztami transportu, załadunku, ubezpieczenia w drodze, ceł, itp. (GUS 2008, s. 10). Wydatki na nowe środki trwałe obejmują nakłady poniesione na budowę lub (i) zakup środków trwałych, nakłady na wytworzenie środków trwałych we własnym zakresie, koszty dostosowania środka trwałego do użytkowania oraz nakłady na ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję i modernizację) środków trwałych, w tym również na ulepszenie obcych środków trwałych (GUS 2008, s. 10). Za cel niniejszego opracowania przyjęto identyfikację i charakterystykę nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego w województwie kujawsko-pomorskim. 1. Kapitał zagraniczny i przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego w województwie kujawsko-pomorskim Województwo kujawsko-pomorskie pod względem ulokowanego kapitału zagranicznego zajmowało w 2007 roku 10 miejsce w kraju plasując się przed województwami: lubuskim, podkarpackim, warmińsko-mazurskim, opolskim, lubelskim i podlaskim. Pod względem liczby przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego województwo kujawsko-pomorskie zajmowało w 2007 roku 10 miejsce w kraju wyprzedzając w kolejności województwa: opolskie, lubelskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie i podlaskie. Wartość kapitału zagranicznego w województwie kujawsko-pomorskim na koniec 2007 roku wynosiła tys. zł, z czego kraje UE wniosły łącznie kapitał w wielkości tys. zł, co stanowiło 68,79% ogółu, a kraje OECD wniosły łącznie tys. zł, co stanowiło 99,32%. Najwięcej kapitału ulokowanego w województwie kujawsko-pomorskim pochodziło z Niderlandów (26,98%), Japonii (22,53%) oraz Niemiec (20,57%). Liczba spółek z kapitałem zagranicznym, których siedziby zostały ulokowane w województwie kujawsko-pomorskim od 2002 roku charakteryzuje się tendencją wzrostową. Liczbę spółek z udziałem kapitału zagranicznego w województwie kujawsko-pomorskim w latach przedstawia tabela 1. Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego w województwie kujawsko-pomorskim w latach Wyszczególnienie

3 Kraj Województwo Udział (w %) 2,99% 2,83% 2,61% 2,71% 2,73% 2,74% 2,71% 2,69% 2,81% Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2007 roku, GUS, Warszawa 2007, s. 28 i 36 oraz wydawnictwa wcześniejsze. W analizowanym okresie w województwie kujawsko-pomorskim powstało 425 nowych podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego (greenfield) oraz 55 przedsięwzięć z udziałem kapitału zagranicznego utworzonych w wyniku przekształceń (brownfield). Liczbę spółek z udziałem kapitału zagranicznego powstałych w województwie kujawsko-pomorskim w latach przedstawia tabela 2. Tabela 2. Spółki z udziałem kapitału zagranicznego powstałe w województwie kujawsko-pomorskim w latach Wyszczególnienie Nowe (greenfield) Powstałe w wyniku przekształceń (brownfield) Ogółem Źródło: opracowanie własne na podstawie niepublikowanych danych US w Bydgoszczy za lata Na koniec 2007 roku w 520 spółkach z udziałem kapitału zagranicznego pracowało osób. Z czego w 256 mikroprzedsiębiorstwach zatrudnionych było 766 pracowników, w 124 małych przedsiębiorstwach pracowało osób, w 94 średnich przedsiębiorstwach zatrudnionych pozostawało pracowników, w 46 dużych przedsiębiorstwach liczba zatrudnionych wynosiła osób. 3

4 2. Infrastruktura dla inwestycji w województwie kujawskopomorskim Obszar województwa kujawsko-pomorskiego objęty jest działalnością Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o. o siedzibą w Sopocie. Województwo kujawsko-pomorskie posiada udziałów w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Sp. z o. o. o wartości nominalnej ,- zł, co stanowi 6,29% (Uchwała Nr XLVI/697/06, Uchwała Nr 70/916/07). Lokalizacja terenów Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o. o. w województwie kujawsko-pomorskim (http://www.strefa.gda.pl/index.php?n=247): - Łysomice - CRYSTAL PARK (2006 rok), lokalizacja: Ostaszewo, gmina Łysomice, powiat toruński; całkowita powierzchnia: 177,61ha; inwestorzy: SHARP Manufacturing Poland Sp. z o.o.; Poland Tokai Okaya Manufacturing Sp. z o.o.; Sumika Electronic Materials Poland Sp. z o. o.; Orion Electric Poland Sp. z o.o.; Nissin Logistic Poland Sp. z o.o.; Kimoto Poland Sp. z o.o.; Tensho Poland Sp. z o.o.; Sohbi Craft Poland sp. z o.o.; U-TEC Poland Sp. z o.o.; NYK Logistics (Polska) sp. z o.o.; - Świecie (2007 rok); lokalizacja: miasto Świecie; całkowita powierzchnia: 166 ha; inwestor: MONDI Packaging Paper Świecie S.A.; - Grudziądz (2007 rok); lokalizacja: miasto Grudziądz; całkowita powierzchnia: 115,91 ha; inwestorzy: Amtek Poland Sp. z o.o.; Polpak-Papier Sp. z o.o.; - Kowalewo Pomorskie (2008 rok); lokalizacja: Frydrychowo, gmina Kowalewo-Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński, całkowita powierzchnia: 7,82 ha; inwestor: Plastica Sp. z o.o. należąca do grupy kapitałowej Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. w Toruniu; - Barcin (2008 rok); lokalizacja: gmina Barcin, powiat żniński; całkowita powierzchnia: 100 ha; inwestor: Lafarge Cement S.A.; - Bydgoszcz (2009 rok); lokalizacja: miasto Bydgoszcz; całkowita powierzchnia: 36 ha; inwestor: Arion Investment; - Rypin (2009 rok): lokalizacja: Rypin, powiat rypiński, całkowita powierzchnia: 3,6 ha; inwestor: Pol-Aqua, Burn-Pol Pomorze-kujawy. Obecnie trwają zabiegi o poszerzenie PSSE o grunty Elany w Toruniu (7 ha) wchodzącej w skład grupy Boryszew. Plany inwestycyjne na tym terenie ma przedsiębiorstwo Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina. Dopuszczalna wielkość pomocy publicznej dla inwestycji dużych przedsiębiorstw na terenach włączonych do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o. o. wynosi w województwie kujawsko-pomorskim 50% kosztów kwalifikowanych (POLSKA- krajowa mapa pomocy 4

5 regionalnej ). W przypadku przedsiębiorstw średnich można zwiększyć ten pułap pomocy o 10 punktów procentowych, a w przypadku małych przedsiębiorstw o 20 punktów procentowych. W celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej regionu utworzone zostały parki przemysłowe i technologiczne w tym: - Park Technologiczny w Toruniu (2005) - 10,3 ha; - Park Przemysłowy w Bydgoszczy (2004) ha ; - Park Przemysłowy w Świeciu Strefa Rozwoju Gospodarczego Vistula Park (Phare 2003) - łącznie 75 ha; - Park Przemysłowy w Solcu Kujawskim (PHARE 2001) - 34 ha; - Park Przemysłowy w Paterku (w budowie) - 30,15 ha. Ponadto w wykazie indykatywnych indywidualnych projektów kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego znalazły się następujące projekty do realizacji (Uchwała Nr 14/144/08): - Inowrocławski obszar gospodarczy; - Szubińska Strefa Inwestycyjna w Kowalewie; - Lipnowska Międzygminna Strefa Gospodarcza; - Mogileńska Strefa Gospodarcza; - Radziejowska Strefa Przedsiębiorczości; - Rypiński Park Przemysłowy; - Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowy; - Park technologiczny z podstrefą ekonomiczną w Lubieniu Kujawskim. Dla obsługi inwestorów utworzone zostało Centrum Obsługi inwestora, które jako partner regionalny Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. działa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. COI powołane zostało na mocy umowy partnerskiej pomiędzy Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w Warszawie (PAIiIZ) a Województwem Kujawsko-Pomorskim, w której strony zobowiązały się do współdziałania na rzecz gospodarczej promocji województwa określając cel współpracy jako promocję napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do regionu (Umowa Partnerska ). Zakres działalności COI obejmuje między innymi wspólną z PAIiIZ obsługę inwestorów zagranicznych, tworzenie i aktualizowanie bazy ofert terenów przeznaczonych do inwestowania oraz prowadzenia działań z zakresu marketingu inwestycyjnego. Jest to komórka pierwszego kontaktu dla przedsiębiorców zagranicznych zainteresowanych inwestowaniem w województwie kujawsko-pomorskim. 5

6 3. Wydatki inwestycyjne przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w województwie kujawsko-pomorskim na pozyskanie aktywów trwałych oraz nowych środków trwałych W 2007 roku wydatki inwestycyjne na pozyskanie aktywów trwałych w Polsce poniosło 58% podmiotów z kapitałem zagranicznym o wartości 75128,2 milionów zł. W układzie terytorialnym najwięcej na pozyskanie aktywów trwałych wydały podmioty z kapitałem zagranicznym z województwa mazowieckiego (51% wydatków ogółem), a następnie z województwa: dolnośląskiego (13%) i śląskiego (12%). Województwo kujawsko-pomorskie uplasowało się na 9 pozycji z udziałem wynoszącym 2% wydatków ogółem poniesionych przez podmioty z kapitałem zagranicznym w Polsce (GUS 2008, s. 54). W województwie kujawsko-pomorskim w 2007 roku 61% spółek z kapitałem zagranicznym poniosło wydatki inwestycyjne w wysokości 1504,3 miliona zł. Wydatki inwestycyjne, jak również udział spółek je ponoszących na pozyskanie aktywów trwałych w stosunku do ogólnej liczby spółek z kapitałem zagranicznym, podlegały silnym wahaniom w latach , co zaprezentowano na wykresie 1. Wykres 1. Spółki z kapitałem zagranicznym podejmujące działalność inwestycyjną oraz wartość wydatków na pozyskanie majątku trwałego w województwie kujawsko-pomorskim w latach (w tysiącach złotych) 6

7 % 63% 67% % % 66% 66% 64% 64% 61% % % 61% % 58% % w ydatki inw estycyjne ogółem udział spółek ponoszących w ydatki inw estycyjne w ogólnej liczbie spółek z kapitałem zagranicznym Źródło: opracowanie własne na podstawie: GUS, Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 1999 roku, Warszawa 2000, s. 20 i 38; GUS, Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2000 roku, Warszawa 2001, s. 22 i 40; GUS, Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2001 roku, Warszawa 2002, s. 22 i 40; GUS, Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2002 roku, Warszawa 2003, s. 22 i 40; GUS, Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2003 roku, Warszawa 2004, s. 26 i 46; GUS, Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2004 roku, Warszawa 2005, s. 26 i 44; GUS, Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2005 roku, Warszawa 2006, s. 26 i 45; GUS, Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2006 roku, Warszawa 2007, s. 32 i 52; GUS, Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2007 roku, Warszawa 2008, s. 32 i 54. Analizując dane przedstawione na wykresie 1, można zauważyć, iż do 2003 roku wartość wydatków inwestycyjnych zmieniała się zgodnie z udziałem spółek podejmujących działalność inwestycyjną na pozyskanie aktywów trwałych w stosunku do całej zbiorowości spółek kapitałem zagranicznym w województwie kujawsko-pomorskim. Jedynym wyjątkiem był rok 2000, w którym nastąpił 10% spadek wydatków inwestycyjnych, a udział spółek uległ nieznacznej poprawie. Wynikało to prawdopodobnie z niewielkiej zmiany 7

8 (1%) ogólnej liczby spółek z kapitałem zagranicznym. Można również domniemywać, iż przedsiębiorstwa te dopiero przygotowywały wydatki inwestycyjne, gdyż w kolejnym roku ta sama liczba spółek z kapitałem zagranicznym (254) poniosła znacznie większe wydatki inwestycyjne na pozyskanie aktywów trwałych, które wzrosły o 51%. Od 2004 roku tendencja zgodnych zmian wydatków i udziałów odwróciła się, gdyż wydatki wzrosły, a udział spółek wyraźnie uległ pogorszeniu. Nie oznacza to jednak, iż liczba spółek ponoszących wydatki inwestycyjne zmniejszyła się w analizowanym okresie. Możemy obserwować stały wzrost liczby tych spółek. W 2004 roku zmiana liczby inwestujących spółek w stosunku do roku poprzedniego wynosiła 10%, w 2005 roku 3%, w 2006 roku 1%, a w 2007 roku 7%. Obserwowany w latach spadek udziału spółek ponoszących wydatki inwestycyjne wynikał z obserwowanego w tym okresie czasu większego wzrostu ogólnej liczby spółek z kapitałem zagranicznym w województwie kujawsko-pomorskim, która to w 2006 roku zwiększyła się o 6%. Przyczynił się do tego również znaczący wzrost ogólnej liczby mikroprzedsiębiorstw - podmiotów, które w znacznie mniejszym stopniu podejmują działalność inwestycyjną. W 2007 roku nastąpił gwałtowny wzrost wydatków inwestycyjnych, które w stosunku do roku poprzedniego uległy podwojeniu. Natomiast udział spółek ponoszących wydatki inwestycyjne w ogólnej liczbie spółek z kapitałem zagranicznym ustabilizował się na poziomie 61%.Spółki z kapitałem zagranicznym ponoszące wydatki inwestycyjne przeznaczają je w większości na pozyskanie nowych środków trwałych. W 2007 roku przeznaczyły na ten cel 89% wydatków ogółem. Udział wydatków na pozyskanie nowych środków trwałych na tle wydatków inwestycyjnych ogółem przedstawiono na wykresie 2. Wykres 2. Udział wydatków na pozyskanie nowych środków trwałych i wartość wydatków ogółem na pozyskanie majątku trwałego w województwie kujawsko-pomorskim w latach (w tysiącach złotych) 8

9 % % 85% 86% 84% 85% 86% 81% 64% 89% 90% 80% 70% 60% % 40% 30% 20% % % w ydatki inw estycyjne ogółem udział w ydatków na zakup now ych środków trw ałych w w ydatkach inw estycyjnych ogółem Źródło: opracowanie własne na podstawie: GUS, Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 1999 roku, Warszawa 2000, s. 38; GUS, Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2000 roku, Warszawa 2001, s. 40; GUS, Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2001 roku, Warszawa 2002, s. 40; GUS, Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2002 roku, Warszawa 2003, s. 40; GUS, Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2003 roku, Warszawa 2004, s. 46; GUS, Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2004 roku, Warszawa 2005, s. 44; GUS, Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2005 roku, Warszawa 2006, s. 45; GUS, Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2006 roku, Warszawa 2007, s. 52; GUS, Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2007 roku, Warszawa 2008, s. 54. Jak wynika z wykresu 2, w latach spółki z kapitałem zagranicznym większość wydatków inwestycyjnych przeznaczały na pozyskanie nowych środków trwałych. W 2003 roku możemy zaobserwować wzrost wydatków inwestycyjnych ogółem przy jednoczesnym spadku udziału 9

10 wydatków na pozyskanie nowych środków trwałych (o 17%, wydatki na pozyskanie środków trwałych w stosunku do poprzedniego roku zmniejszyły się o 7%). Wiązało się to również z ograniczeniem wydatków na zakup używanych środków trwałych (o 11%). Wynika z tego, iż w tym okresie wzrost wydatków inwestycyjnych ogółem był rezultatem realizowania innych celów niż pozyskiwanie środków trwałych. 4. Wydatki inwestycyjne poniesione przez podmioty z kapitałem zagranicznym ze szczególnym uwzględnieniem mikroprzedsiębiorstw Można zauważyć, iż istnieje wyraźna dysproporcja w wydatkach inwestycyjnych podmiotów z kapitałem zagranicznym wyróżnionych ze względu na wielkość. Mikroprzedsiębiorstwa w 2007 roku stanowiły 49% podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie kujawsko-pomorskim, a jedynie 27% tych przedsiębiorstw poniosło wydatki inwestycyjne na pozyskanie aktywów trwałych, w tym na nowe środki trwałe przeznaczono 92,5% wydatków. Pozostałe przedsiębiorstwa były znacznie bardziej zaangażowane w działalność inwestycyjną, gdyż aż 92% z nich poniosło wydatki na pozyskanie aktywów trwałych, z czego 88% wydatków było ukierunkowanych na nowe środki trwałe. Dla porównania w skali całego kraju sytuacja przedstawiała się podobnie. Mikroprzedsiębiorstwa stanowiły dominującą grupę podmiotów z kapitałem zagranicznym (59%), a jedynie 35% tych przedsiębiorstw podejmowało wydatki inwestycyjne na pozyskanie aktywów trwałych. Jednak tylko w 58% przeznaczone one były na nowe środki trwałe (GUS 2008, s. 54). Należy zwrócić uwagę na obserwowany w 2007 roku wzrost wydatków inwestycyjnych mikroprzedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim. Udział wydatków tej grupy w wydatkach inwestycyjnych ogółem wynosił w 2007 roku 10%, w 2006 roku jedynie 2%. Wydatki na pozyskanie aktywów trwałych wzrosły o 751%. Znacząco zwiększyły się również wydatki na pozyskanie nowych środków trwałych, aż o 1730%. Szczegółowe dane odzwierciedlające wydatki inwestycyjne poniesione przez spółki z kapitałem zagranicznym według klas wielkości podmiotów w województwie kujawsko-pomorskim w latach na aktywa trwałe, nowe środki trwałe oraz liczbę przedsiębiorstw ponoszących te wydatki zaprezentowano w tabeli 3. 10

11 Tabela 3. Wydatki inwestycyjne poniesione przez podmioty z kapitałem zagranicznym na pozyskanie aktywów trwałych w województwie kujawsko-pomorskim w latach według klas wielkości podmiotów (w milionach zł) Lata Wyszczególnienie Wydatki inwestycyjne ogółem 573,4 517,9 781,6 540,2 631,6 539,6 716,8 726,9 1504,3 spółek z kapitałem mikroprzedsiębiorstwa 31,8 47,1 49,2 7,6 16,2 9,9 9,3 17,2 146,3 zagranicznym pozostałe 541,6 470,8 732,5 532,6 615,4 529,7 707,6 709,7 1357,9 Udział w wydatkach ogółem Zmiana w stosunku do roku poprzedniego mikroprzedsiębiorstwa 6% 9% 6% 1% 3% 2% 1% 2% 10% pozostałe 94% 91% 94% 99% 97% 98% 99% 98% 90% ogółem - -10% 51% -31% 17% -15% 33% 1% 107% mikroprzedsiębiorstwa - 48% 4% -85% 113% -39% -6% 85% 751% pozostałe - -13% 56% -27% 16% -14% 34% 0,3% 91,3% Źródło: opracowanie własne na podstawie: GUS, Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 1999 roku, Warszawa 2000, s. 38 i 59; GUS, Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2000 roku, Warszawa 2001, s. 40 i 61; GUS, Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2001 roku, Warszawa 2002, s. 40, 61 i 66; GUS, Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2002 roku, Warszawa 2003, s. 40, 61 i 66; GUS, Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2003 roku, Warszawa 2004, s. 46, 67 i 72; GUS, Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2004 roku, Warszawa 2005, s. 44; GUS, Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2005 roku, Warszawa 2006, s. 45; GUS, Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2006 roku, Warszawa 2007, s. 52; GUS, Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2007 roku, Warszawa 2008, s. 54.

12 5. Wydatki inwestycyjne spółek z kapitałem zagranicznym według sekcji PKD Wydatki inwestycyjne przedsiębiorstw wyróżnione według sekcji PKD pozwalają na analizę zaangażowania inwestycyjnego w odniesieniu do poszczególnych sektorów struktury gospodarki regionu. Wydatki inwestycyjne spółek z kapitałem zagranicznym w województwie kujawsko-pomorskim w 2007 roku według sekcji PKD zaprezentowano na wykresie 3. Wykres 3. Wydatki inwestycyjne spółek z kapitałem zagranicznym według sekcji PKD w 2007 roku % % % 87% 88% 89% 100% 100% % 80% 80% % % % 0 Ogółem Przetw órstw o przemysłow e Handel i napraw y Obsługa nieruchomości i firm Transport, godpodarka magazynow a i łączność Budow nictw o Rolnictw o, łow iectw o i leśnictw o Hotele i restauracje 0% w ydatki ogółem udział w ydatków na zakup now ych środków trw ałych w w ydatkach inw estycyjnych ogółem Źródło: opracowanie własne na podstawie niepublikowanych danych US w Bydgoszczy. Na podstawie danych przedstawionych na wykresie 3 można stwierdzić, iż większość wydatków inwestycyjnych przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego w województwie kujawsko-pomorskim w 2007 roku poniosły spółki z sektora przetwórstwo przemysłowe (82% wszystkich wydatków), z czego aż 90% przeznaczyły na pozyskanie nowych środków trwałych. Na

13 drugim miejscu uplasowały się spółki z sektora handel i naprawy ponoszące 9% wszystkich wydatków. Miejsce trzecie przypadło przedsiębiorstwom z sektora obsługa nieruchomości i firm, których udział w wydatkach ogółem wynosił 4,5%. Wszystkie spółki, niezależnie od sektora, w którym prowadziły działalność, większość wydatków inwestycyjnych przeznaczyły na pozyskanie nowych środków trwałych. Zakończenie Wydatki inwestycyjne podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie kujawsko-pomorskim podlegały w latach silnym wahaniom. Liczba spółek je ponoszących sukcesywnie wzrastała. Wydatki inwestycyjne w większości były przeznaczane na pozyskiwanie nowych środków trwałych. W 2007 roku na ten cel przeznaczono 89% wydatków. Zidentyfikowano niższą skłonność do wydatków inwestycyjnych w grupie mikroprzedsiębiorstw. W 2007 roku 27% tych podmiotów decydowało o ich ponoszeniu, z czego na nowe środki trwałe przeznaczono 92,5% wydatków. Pozostałe przedsiębiorstwa były bardziej zaangażowane w działalność inwestycyjną, aż 92% poniosło wydatki inwestycyjne, z czego na nowe środki trwałe przeznaczono 88% wydatków. Większość wydatków inwestycyjnych ponosiły podmioty z sekcji przetwórstwo przemysłowe, w 2007 roku 82% wszystkich wydatków, z czego 90% przeznaczono na pozyskanie nowych środków trwałych. Wynika z tego, iż pod względem ponoszonych wydatków inwestycyjnych na pozyskiwanie aktywów trwałych największe znaczenie dla gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego w analizowanym okresie miały podmioty zatrudniające od 10 osób i prowadzące działalność w sekcji przetwórstwa przemysłowego. Identyfikacja wydatków inwestycyjnych według struktury sektorowej umożliwiła ocenę znaczenia podmiotów z kapitałem zagranicznym dla gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego. W 2007 roku największe wydatki inwestycyjne (84%) ponosiły spółki z kapitałem zagranicznym skupione w sektorze II (przemysł i budownictwo). W sektorze III (usługi), który zgodnie z teorią trzech sektorów w rozwiniętej gospodarce odgrywa rolę wiodącą, w podmiotach z kapitałem zagranicznym w województwie kujawsko-pomorskim udział wydatków inwestycyjnych w 2007 roku wynosił 12,6%, przy czym najwyższy ich poziom (7,2%) skupiały tradycyjne usługi takie jak: handel i naprawy. Należy zwrócić uwagę, iż w analizowanym okresie nastąpił wzrost kapitału podstawowego w przeliczeniu na jedną spółkę i jednego zatrudnionego. Wskazywać to może na korzystanie przez spółki z kapitałem zagranicznym przy realizacji inwestycji z zasobów kapitałowych zagranicznego udziałowca. 13

14 Bibliografia 1. Główny Urząd Statystyczny (2008), Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2007 roku, Warszawa 2008, 2. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy (2007), Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie kujawskopomorskim w 2005 roku, Bydgoszcz 2007, 3. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy (2008), Rocznik statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego 2008, Bydgoszcz 2008, 4. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy - niepublikowane dane, 5. Uchwała Nr XLVI/697/06 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie: przystąpienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie i objęcia udziałów, 6. Uchwała Nr 70/916/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2007 r. w sprawie objęcia udziałów Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o. o. z siedzibą w Sopocie, POLSKA- krajowa mapa pomocy regionalnej na okres r r. zatwierdzona przez Komisję Europejską dnia r., 9. Uchwała Nr 14/144/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2008 r. z późniejszymi zmianami, 10. Umowa Partnerska zawarta w Toruniu, 5 kwietnia 2004 roku pomiędzy Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. a Województwem Kujawsko-Pomorskim. 14

15 15

Rozdział i Spółki z kapitałem zagranicznym a spółki polskie w latach na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego Streszczenie Wstęp

Rozdział i Spółki z kapitałem zagranicznym a spółki polskie w latach na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego Streszczenie Wstęp Rozdział i Spółki a spółki polskie w latach 1999-2007 na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego Iwona Sobczak 1 Streszczenie Określenie znaczenia spółek dla gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednie inwestycje

Bezpośrednie inwestycje Toruńskie Studia Międzynarodowe MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI EKONOMICZNE NR 1 (3) 2010 Artur Piotrowicz Iwona Sobczak Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskiem Streszczenie Napływ

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWA Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM NA TLE PRZEDSIĘBIORSTW BEZ KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

PRZEDSIĘBIORSTWA Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM NA TLE PRZEDSIĘBIORSTW BEZ KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI EKONOMIA XLI NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE ZESZYT 397 TORUŃ 2010 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Katedra Logistyki Iwona Sobczak PRZEDSIĘBIORSTWA Z KAPITAŁEM

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2008 R. 1 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2008 roku wartość wytworzonego produktu krajowego

Bardziej szczegółowo

OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO

OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO Powiat radziejowski na tle podziału administracyjnego województwa kujawsko-pomorskiego 2 Powiat radziejowski aleksandrowski wąbrzeski chełmiński rypiński radziejowski

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne Centrum Produkcyjno-Rozwojowe Apator SA. 20 czerwca 2011 r.

Nowoczesne Centrum Produkcyjno-Rozwojowe Apator SA. 20 czerwca 2011 r. Nowoczesne Centrum Produkcyjno-Rozwojowe Apator SA 20 czerwca 2011 r. Decyzje dotyczące sprzedaŝy obecnej nieruchomości scalenie działek +1197% +10% +21% +14% +31% -94% -53% Harmonogram realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. Według stanu z końca grudnia 2007 r. w rejestrze REGON województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 30 marca 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

Próba oceny umiędzynarodowienia działalności polskich i małopolskich MSP

Próba oceny umiędzynarodowienia działalności polskich i małopolskich MSP Ekonomia Menedżerska 2011, nr 10, s. 41 58 Joanna Duda * Próba oceny umiędzynarodowienia działalności polskich i małopolskich MSP 1. Wprowadzenie Istnieje bezpośredni związek między sukcesem ekonomicznym

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM (wybrane zagadnienia) Toruń,15 grudnia 2010 r. TŁO SYTUACJI W REGIONIE EUROPA KRAJ REGION PROGRAMY RYNKU PRACY STRUKTURA POPYTU TENDENCJE ZMIAN

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 27 Warszawa, maj 28 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwa i kapitał zagraniczny w województwie kujawsko-pomorskim w latach

Przedsiębiorstwa i kapitał zagraniczny w województwie kujawsko-pomorskim w latach R o z d z i a ł I I Przedsiębiorstwa i kapitał zagraniczny w województwie kujawsko-pomorskim w latach 1999 2010 (Małgorzata Jaworek, Marcin Kuzel) Kapitał zagraniczny w postaci bezpośrednich inwestycji

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Warszawa, 31 maja 2013 Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2012 roku. 1) W 2012 r. procesem prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2011 r.

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2011 r. Warszawa, 202.07.02 Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 20 r. Badaniem GUS zostało objętych 39 podmiotów prowadzących w 20 r. działalność faktoringową. W badanej zbiorowości było 20

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca RSI (wstęp do aktualizacji RSI)

Ekspertyza dotycząca RSI (wstęp do aktualizacji RSI) Ekspertyza dotycząca RSI (wstęp do aktualizacji RSI) Analiza danych statystycznych dotyczących innowacyjności gospodarki województwa podkarpackiego na tle kraju Autorzy: Sylwia Dziedzic Leszek Woźniak

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w 2016 r. W 2016 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS działalność rozpoczęły 7122 spółki z udziałem kapitału zagranicznego. Jest to najlepszy wynik w historii i wzrost o 6,2 %

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, listopad 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Główne wnioski Wartość nakładów wewnętrznych 1 ogółem na działalność badawczo-rozwojową

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne Dział 1 DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tablice wynikowe opracowane w latach 1999 2011 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 1 Wstęp Celem niniejszego raportu jest przedstawienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO)

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Dagmara K. Zuzek ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Wstęp Funkcjonowanie każdej gospodarki rynkowej oparte jest

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2010 r.

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2010 r. Warszawa, 011.07.01 Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 010 r. Badaniem GUS w 010 r. zostały objęte 44 podmioty prowadzące działalność faktoringową. W grupie tej było 5 wyspecjalizowanych

Bardziej szczegółowo

Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Rozdział 8 Marzena Talar, Maja Wasilewska, Dorota Węcławska Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw W rozdziale przedstawiona została charakterystyka stanu sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2009 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2009 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2009 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Łączny kapitał pożyczkowy funduszy pożyczkowych (w mln zł) oraz dynamika zmian (w %) w latach 2011 2013 Wyszczególnienie 2011 2012 2013 Kapitał pożyczkowy 1674,60 1983,10 2166,71 Dynamika zmian

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Uwagi ogólne Od 2007 roku badanie popytu na pracę ma charakter reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Wstęp Publikacja Głównego Urzędu Statystycznego Produkt krajowy brutto Rachunki regionalne w 2013 r., zawiera informacje statystyczne dotyczące podstawowych

Bardziej szczegółowo

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAREK MIKA Polski Związek Funduszy Pożyczkowych Dane na 31.12 2011r. LICZBA POZIOM KAPITAŁU ROZKŁAD TERYTORIALNY Pierwszy fundusz pożyczkowy powstał w 1992 roku. Obecnie w Polsce

Bardziej szczegółowo

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09 Inwestorzy zagraniczni w I połowie 2015 r. W I połowie 2015 r. zostało zarejestrowanych 3292 spółek z udziałem kapitału zagranicznego wśród nowo rejestrowo firm w KRS. Jeśli ta tendencja w drugiej połowie

Bardziej szczegółowo

Wpływ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Wpływ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich Wpływ Programu na lata 2007-2013 na zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich Realizacja Programu na lata 2007-2013, zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz przyszłość

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R.

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy e-mail: SekretariatUSBDG@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/urzedy/bydgosz tel. 0 52 366 93 90; fax 052 366 93 56 Bydgoszcz, 31 maja 2006 r. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku

Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku w sprawach: przystąpienia Gminy Kowalewo Pomorskie do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego Samorządowa Polska Kowalewo

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA GOSPODARCZA REGIONU LUBELSKIEGO

SYTUACJA GOSPODARCZA REGIONU LUBELSKIEGO SYTUACJA GOSPODARCZA REGIONU LUBELSKIEGO Krzysztof Markowski Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Urząd Statystyczny w Lublinie makkos@kul.lublin.pl Plan prezentacji Lubelskie firmy na tle Polski

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

3.5. Stan sektora MSP w regionach

3.5. Stan sektora MSP w regionach wartość wyniosła 57,4 tys. na podmiot. W Transporcie przeciętna wartość eksportu w średnich firmach wyniosła 49 tys. euro na podmiot, natomiast wartość importu 53 tys. euro. W Pośrednictwie finansowym

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku Opracowanie: Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Województwo Kujawsko-Pomorskie Wsparcie dla samorządów Tereny inwestycyjne

Województwo Kujawsko-Pomorskie Wsparcie dla samorządów Tereny inwestycyjne Województwo Kujawsko-Pomorskie Wsparcie dla samorządów Tereny inwestycyjne DZIAŁANIE 5.6 RPO WK-P SĘPÓLNO KRAJ. PŁUŻNICA BRZEŚĆ KUJAWSKI. Fot. BPPT DZIAŁANIE 5.6 RPO WK-P Nadnotecki Park Przemysłowy w

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R.

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. Nakłady inwestycyjne a) są to nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa,

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w 2016 r. Po 9 miesiącach 2016 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS rozpoczęło działalność 5349 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. W całym 2016 r. powinno być ich nie mniej

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Konińska Izba Gospodarcza Maj 212 Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie W subregionach województwa Wielkopolskiego średnio ok. 97%

Bardziej szczegółowo

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynek pracy w Polsce w latach

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynek pracy w Polsce w latach Jan Hybel Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynek pracy w Polsce w latach 2000 2007 Wstęp Skutki napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE

URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW W 1997 R. GRUDZIEŃ 1998 ZNAKI UMOWNE: Zero (0) - zjawisko istnieje, jednakże w ilościach mniejszych od liczb

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Materiał na konferencję prasową w dniu 30 listopada 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2010 R. 1 PRODUKT

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010

PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010 Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010 DEFINICJE(wg Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PolskąAgencjęRozwoju

Bardziej szczegółowo

INWESTORZY ZAGRANICZNI W MAŁOPOLSCE W 2009 ROKU Streszczenie

INWESTORZY ZAGRANICZNI W MAŁOPOLSCE W 2009 ROKU Streszczenie INWESTORZY ZAGRANICZNI W MAŁOPOLSCE W 2009 ROKU Streszczenie Głównym celem badania Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2009 roku było zidentyfikowanie inwestorów z kapitałem zagranicznym w Małopolsce.

Bardziej szczegółowo

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Plan prezentacji 1. Metody badań 2. Dynamika napływu inwestycji 3. Typy inwestycji 4. Struktura branżowa inwestycji

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2009 ROKU

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2009 ROKU WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2009 ROKU DOCHODY Wykonanie dochodów w 2009 roku w mln zł Plan 379,0 166,5 673,4 1 218,9 Wykonanie 398,8 162,8 618,1 1 179,7 tj. 96,8 % planu Dochody własne

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Lublinie

Urząd Statystyczny w Lublinie Urząd Statystyczny w Lublinie ul. Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin tel.: (81) 533 20 51 e-mail: sekretariatuslub@stat.gov.pl www.stat.gov.pl/lublin Plan konferencji prasowej 10.12.2012 r. Produkt krajowy

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, data 24.10.2016 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów 1 na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne Dział 1 DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tablice wynikowe opracowane w latach 1999 2010 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Bardziej szczegółowo

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zatrudnienie i produktywność pracy

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zatrudnienie i produktywność pracy Jan Hybel Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zatrudnienie i produktywność pracy Wstęp Skutki realizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny

Nowy kredyt technologiczny Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Maj 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdrażania Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKIE NA TLE POLSKIEJ GOSPODARKI

ZACHODNIOPOMORSKIE NA TLE POLSKIEJ GOSPODARKI ZACHODNIOPOMORSKIE EJ GOSPODARKI W prezentacji wykorzystane zostały dane GUS oraz wyniki badania Monitoring kondycji sektora w latach 21-212 przygotowanego przez PKPP Lewiatan w ramach projektu współ finansowanego

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE INWESTORA

ZGŁOSZENIE INWESTORA Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC ul. Partyzantów 25, 9-00 Mielec tel. 17 788 72 6, fax. 17 788 77 69, europark@arp.pl ZGŁOSZENIE INWESTORA ZAINTERESOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Wykonanie budżetów przez lubuskie gminy w 215 roku Finansowanie oświaty i wydatki ponoszone na realizację zadań oświatowych przez lubuskie gminy Prezes RIO

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Opracowanie przygotowane przez Radę Konińskiej Izby Gospodarczej na spotkanie przedstawicieli Władz Izby z Prezydentem Miasta Konina Józefem Nowickim

Bardziej szczegółowo

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r.

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Bydgoszcz, maj 2011 r. URZ D STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Stan i struktura ludności W końcu 2010 r. województwo kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - II kwartał 2017 w liczbach Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 4% w porównaniu do II kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

5.2.2 WSPARCIE INWESTYCJI PRZEDSIĘBIORSTW

5.2.2 WSPARCIE INWESTYCJI PRZEDSIĘBIORSTW 5.2.2 WSPARCIE INWESTYCJI PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH ZE SZKOŁAMI ZAWODOWYMI Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. Po raz pierwszy od ośmiu miesięcy nastąpił wzrost stopy bezrobocia zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu. Bardziej optymistyczna informacja dotyczy zatrudnienia w

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH. Napływ inwestycji w 2016 roku oraz perspektywy na rok Warszawa, 17 stycznia 2017 r.

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH. Napływ inwestycji w 2016 roku oraz perspektywy na rok Warszawa, 17 stycznia 2017 r. POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Napływ inwestycji w 2016 roku oraz perspektywy na rok 2017 w statystykach PAIiIZ Warszawa, 17 stycznia 2017 r. Światowe przepływy Bezpośrednich Inwestycji

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/9 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa nabór dla MŚP posiadających Pieczęć

Bardziej szczegółowo

6. Wynagrodzenia jako element sytuacji społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych

6. Wynagrodzenia jako element sytuacji społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych 6. Wynagrodzenia jako element sytuacji społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych Wielkość i regularność otrzymywanych wynagrodzeń pełni niezwykłą rolę społeczną. Pozwala na realizację potrzeb, kształtując

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka

PO Innowacyjna Gospodarka Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego MARZEC 2010 1 Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działania: 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.6.215 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w I kwartale 215 roku W pierwszych trzech miesiącach roku 215, w porównaniu do I kwartału

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstw w województwie podkarpackim. Barbara Błachut Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstw w województwie podkarpackim. Barbara Błachut Urząd Statystyczny w Rzeszowie Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstw w województwie podkarpackim Barbara Błachut Urząd Statystyczny w Rzeszowie Analiza finansowoekonomiczna Struktura majątkowo-kapitałowa podmiotów gospodarczych;

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu marca 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS BENEFICJENCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W 2013 R. Podstawowe źródło danych opracowania

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycje polskie. Kwiecień 2015

Program Inwestycje polskie. Kwiecień 2015 Program Inwestycje polskie Kwiecień 2015 Program Inwestycje polskie Co Jak Za co Utrzymanie tempa wzrostu gospodarczego poprzez wsparcie wybranych inwestycji Program realizowany jest poprzez: finansowanie

Bardziej szczegółowo

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku Opracowanie przygotowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Warszawa

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne 1. DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tabulogramy opracowane w latach 1999 2005 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII

PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII Instrument realizacji idei otwartych innowacji PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII Katowice, 11 lutego 2016 r. ARP biznes, rozwój, innowacje Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) Wiarygodny partner biznesowy

Bardziej szczegółowo

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1 Materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa w I kwartale 212 roku

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wstępnych danych Raportu z działalności funduszy pożyczkowych w 2015 r. Walne Zebranie Członków PZFP, 17 marca 2016 r.

Prezentacja wstępnych danych Raportu z działalności funduszy pożyczkowych w 2015 r. Walne Zebranie Członków PZFP, 17 marca 2016 r. Prezentacja wstępnych danych Raportu z działalności funduszy pożyczkowych w 2015 r. Walne Zebranie Członków PZFP, 17 marca 2016 r., Mszczonów Podsumowanie oraz porównanie do 2014 r. Dane za 2015 rok (71

Bardziej szczegółowo

Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w tworzeniu miejsc pracy w Polsce w latach 2000 2009

Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w tworzeniu miejsc pracy w Polsce w latach 2000 2009 Jan Hybel Wyższa Szkoła Ekonometrii i Ekonomii w Olsztynie Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w tworzeniu miejsc pracy w Polsce w latach 2000 2009 Wstęp Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ)

Bardziej szczegółowo

EFEKTY NAPŁYWU BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW W POLSCE

EFEKTY NAPŁYWU BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW W POLSCE Prof. zw. dr hab. Jerzy Różański Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem UŁ EFEKTY NAPŁYWU BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW W POLSCE 1 Inwestycje zagraniczne

Bardziej szczegółowo