Wydatki inwestycyjne przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydatki inwestycyjne przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego"

Transkrypt

1 Wydatki inwestycyjne przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego Iwona Sobczak, 1 Artur Piotrowicz 2 Streszczenie Niniejsze opracowanie oparto na niepublikowanych i publikowanych danych Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy oraz publikowanych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Celem opracowania jest identyfikacja i charakterystyka nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego w województwie kujawsko-pomorskim. Pod względem ponoszonych wydatków inwestycyjnych na pozyskiwanie aktywów trwałych największe znaczenie dla gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego miały podmioty zatrudniające od 10 osób i prowadzące działalność w sekcji przetwórstwa przemysłowego. W 2007 roku największe wydatki inwestycyjne (84%) ponosiły spółki z kapitałem zagranicznym skupione w sektorze II (przemysł i budownictwo). Wstęp Dokonując oceny zasobów kapitałowych przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego poddaje się analizie kapitał podstawowy stanowiący rzeczywisty wkład właściciela lub współwłaściciela, wniesiony na uruchomienie jednostki gospodarczej z chwilą jej założenia, ewentualnie później podwyższony (GUS 2008, s. 8). Kapitał podstawowy obejmuje kapitał krajowy i kapitał zagraniczny, a także kapitał rozproszony, którego nie można przyporządkować konkretnym udziałowcom. Zgodnie z metodologią przyjętą przez polskie urzędy statystyczne wydatki na pozyskanie aktywów trwałych to nakłady poniesione na wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe, długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (GUS 2008, s. 10). Rzeczowe aktywa trwałe to: środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz zaliczki na środki trwałe w budowie \ (GUS 2007, s. 8)....Nakłady na środki trwałe są to poniesione w okresie sprawozdawczym nakłady na nabycie (w tym również 1 Dr Iwona Sobczak adiunkt Katedra Zarządzania Procesami Rozwojowymi Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 2 Dr Artur Piotrowicz adiunkt Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 1

2 zakup środków trwałych niewymagających montażu lub instalacji) bądź wytworzenie dla własnych potrzeb środków trwałych, nakłady na środki trwałe w budowie (niezakończone, tj. na przyszłe środki trwałe), na ulepszenia własnych środków trwałych, na ulepszenia w obcych środkach trwałych oraz inne nakłady związane z budową środka trwałego wraz z kosztami ponoszonymi przy ich nabyciu, tj. kosztami transportu, załadunku, ubezpieczenia w drodze, ceł, itp. (GUS 2008, s. 10). Wydatki na nowe środki trwałe obejmują nakłady poniesione na budowę lub (i) zakup środków trwałych, nakłady na wytworzenie środków trwałych we własnym zakresie, koszty dostosowania środka trwałego do użytkowania oraz nakłady na ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję i modernizację) środków trwałych, w tym również na ulepszenie obcych środków trwałych (GUS 2008, s. 10). Za cel niniejszego opracowania przyjęto identyfikację i charakterystykę nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego w województwie kujawsko-pomorskim. 1. Kapitał zagraniczny i przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego w województwie kujawsko-pomorskim Województwo kujawsko-pomorskie pod względem ulokowanego kapitału zagranicznego zajmowało w 2007 roku 10 miejsce w kraju plasując się przed województwami: lubuskim, podkarpackim, warmińsko-mazurskim, opolskim, lubelskim i podlaskim. Pod względem liczby przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego województwo kujawsko-pomorskie zajmowało w 2007 roku 10 miejsce w kraju wyprzedzając w kolejności województwa: opolskie, lubelskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie i podlaskie. Wartość kapitału zagranicznego w województwie kujawsko-pomorskim na koniec 2007 roku wynosiła tys. zł, z czego kraje UE wniosły łącznie kapitał w wielkości tys. zł, co stanowiło 68,79% ogółu, a kraje OECD wniosły łącznie tys. zł, co stanowiło 99,32%. Najwięcej kapitału ulokowanego w województwie kujawsko-pomorskim pochodziło z Niderlandów (26,98%), Japonii (22,53%) oraz Niemiec (20,57%). Liczba spółek z kapitałem zagranicznym, których siedziby zostały ulokowane w województwie kujawsko-pomorskim od 2002 roku charakteryzuje się tendencją wzrostową. Liczbę spółek z udziałem kapitału zagranicznego w województwie kujawsko-pomorskim w latach przedstawia tabela 1. Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego w województwie kujawsko-pomorskim w latach Wyszczególnienie

3 Kraj Województwo Udział (w %) 2,99% 2,83% 2,61% 2,71% 2,73% 2,74% 2,71% 2,69% 2,81% Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2007 roku, GUS, Warszawa 2007, s. 28 i 36 oraz wydawnictwa wcześniejsze. W analizowanym okresie w województwie kujawsko-pomorskim powstało 425 nowych podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego (greenfield) oraz 55 przedsięwzięć z udziałem kapitału zagranicznego utworzonych w wyniku przekształceń (brownfield). Liczbę spółek z udziałem kapitału zagranicznego powstałych w województwie kujawsko-pomorskim w latach przedstawia tabela 2. Tabela 2. Spółki z udziałem kapitału zagranicznego powstałe w województwie kujawsko-pomorskim w latach Wyszczególnienie Nowe (greenfield) Powstałe w wyniku przekształceń (brownfield) Ogółem Źródło: opracowanie własne na podstawie niepublikowanych danych US w Bydgoszczy za lata Na koniec 2007 roku w 520 spółkach z udziałem kapitału zagranicznego pracowało osób. Z czego w 256 mikroprzedsiębiorstwach zatrudnionych było 766 pracowników, w 124 małych przedsiębiorstwach pracowało osób, w 94 średnich przedsiębiorstwach zatrudnionych pozostawało pracowników, w 46 dużych przedsiębiorstwach liczba zatrudnionych wynosiła osób. 3

4 2. Infrastruktura dla inwestycji w województwie kujawskopomorskim Obszar województwa kujawsko-pomorskiego objęty jest działalnością Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o. o siedzibą w Sopocie. Województwo kujawsko-pomorskie posiada udziałów w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Sp. z o. o. o wartości nominalnej ,- zł, co stanowi 6,29% (Uchwała Nr XLVI/697/06, Uchwała Nr 70/916/07). Lokalizacja terenów Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o. o. w województwie kujawsko-pomorskim (http://www.strefa.gda.pl/index.php?n=247): - Łysomice - CRYSTAL PARK (2006 rok), lokalizacja: Ostaszewo, gmina Łysomice, powiat toruński; całkowita powierzchnia: 177,61ha; inwestorzy: SHARP Manufacturing Poland Sp. z o.o.; Poland Tokai Okaya Manufacturing Sp. z o.o.; Sumika Electronic Materials Poland Sp. z o. o.; Orion Electric Poland Sp. z o.o.; Nissin Logistic Poland Sp. z o.o.; Kimoto Poland Sp. z o.o.; Tensho Poland Sp. z o.o.; Sohbi Craft Poland sp. z o.o.; U-TEC Poland Sp. z o.o.; NYK Logistics (Polska) sp. z o.o.; - Świecie (2007 rok); lokalizacja: miasto Świecie; całkowita powierzchnia: 166 ha; inwestor: MONDI Packaging Paper Świecie S.A.; - Grudziądz (2007 rok); lokalizacja: miasto Grudziądz; całkowita powierzchnia: 115,91 ha; inwestorzy: Amtek Poland Sp. z o.o.; Polpak-Papier Sp. z o.o.; - Kowalewo Pomorskie (2008 rok); lokalizacja: Frydrychowo, gmina Kowalewo-Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński, całkowita powierzchnia: 7,82 ha; inwestor: Plastica Sp. z o.o. należąca do grupy kapitałowej Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. w Toruniu; - Barcin (2008 rok); lokalizacja: gmina Barcin, powiat żniński; całkowita powierzchnia: 100 ha; inwestor: Lafarge Cement S.A.; - Bydgoszcz (2009 rok); lokalizacja: miasto Bydgoszcz; całkowita powierzchnia: 36 ha; inwestor: Arion Investment; - Rypin (2009 rok): lokalizacja: Rypin, powiat rypiński, całkowita powierzchnia: 3,6 ha; inwestor: Pol-Aqua, Burn-Pol Pomorze-kujawy. Obecnie trwają zabiegi o poszerzenie PSSE o grunty Elany w Toruniu (7 ha) wchodzącej w skład grupy Boryszew. Plany inwestycyjne na tym terenie ma przedsiębiorstwo Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina. Dopuszczalna wielkość pomocy publicznej dla inwestycji dużych przedsiębiorstw na terenach włączonych do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o. o. wynosi w województwie kujawsko-pomorskim 50% kosztów kwalifikowanych (POLSKA- krajowa mapa pomocy 4

5 regionalnej ). W przypadku przedsiębiorstw średnich można zwiększyć ten pułap pomocy o 10 punktów procentowych, a w przypadku małych przedsiębiorstw o 20 punktów procentowych. W celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej regionu utworzone zostały parki przemysłowe i technologiczne w tym: - Park Technologiczny w Toruniu (2005) - 10,3 ha; - Park Przemysłowy w Bydgoszczy (2004) ha ; - Park Przemysłowy w Świeciu Strefa Rozwoju Gospodarczego Vistula Park (Phare 2003) - łącznie 75 ha; - Park Przemysłowy w Solcu Kujawskim (PHARE 2001) - 34 ha; - Park Przemysłowy w Paterku (w budowie) - 30,15 ha. Ponadto w wykazie indykatywnych indywidualnych projektów kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego znalazły się następujące projekty do realizacji (Uchwała Nr 14/144/08): - Inowrocławski obszar gospodarczy; - Szubińska Strefa Inwestycyjna w Kowalewie; - Lipnowska Międzygminna Strefa Gospodarcza; - Mogileńska Strefa Gospodarcza; - Radziejowska Strefa Przedsiębiorczości; - Rypiński Park Przemysłowy; - Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowy; - Park technologiczny z podstrefą ekonomiczną w Lubieniu Kujawskim. Dla obsługi inwestorów utworzone zostało Centrum Obsługi inwestora, które jako partner regionalny Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. działa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. COI powołane zostało na mocy umowy partnerskiej pomiędzy Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w Warszawie (PAIiIZ) a Województwem Kujawsko-Pomorskim, w której strony zobowiązały się do współdziałania na rzecz gospodarczej promocji województwa określając cel współpracy jako promocję napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do regionu (Umowa Partnerska ). Zakres działalności COI obejmuje między innymi wspólną z PAIiIZ obsługę inwestorów zagranicznych, tworzenie i aktualizowanie bazy ofert terenów przeznaczonych do inwestowania oraz prowadzenia działań z zakresu marketingu inwestycyjnego. Jest to komórka pierwszego kontaktu dla przedsiębiorców zagranicznych zainteresowanych inwestowaniem w województwie kujawsko-pomorskim. 5

6 3. Wydatki inwestycyjne przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w województwie kujawsko-pomorskim na pozyskanie aktywów trwałych oraz nowych środków trwałych W 2007 roku wydatki inwestycyjne na pozyskanie aktywów trwałych w Polsce poniosło 58% podmiotów z kapitałem zagranicznym o wartości 75128,2 milionów zł. W układzie terytorialnym najwięcej na pozyskanie aktywów trwałych wydały podmioty z kapitałem zagranicznym z województwa mazowieckiego (51% wydatków ogółem), a następnie z województwa: dolnośląskiego (13%) i śląskiego (12%). Województwo kujawsko-pomorskie uplasowało się na 9 pozycji z udziałem wynoszącym 2% wydatków ogółem poniesionych przez podmioty z kapitałem zagranicznym w Polsce (GUS 2008, s. 54). W województwie kujawsko-pomorskim w 2007 roku 61% spółek z kapitałem zagranicznym poniosło wydatki inwestycyjne w wysokości 1504,3 miliona zł. Wydatki inwestycyjne, jak również udział spółek je ponoszących na pozyskanie aktywów trwałych w stosunku do ogólnej liczby spółek z kapitałem zagranicznym, podlegały silnym wahaniom w latach , co zaprezentowano na wykresie 1. Wykres 1. Spółki z kapitałem zagranicznym podejmujące działalność inwestycyjną oraz wartość wydatków na pozyskanie majątku trwałego w województwie kujawsko-pomorskim w latach (w tysiącach złotych) 6

7 % 63% 67% % % 66% 66% 64% 64% 61% % % 61% % 58% % w ydatki inw estycyjne ogółem udział spółek ponoszących w ydatki inw estycyjne w ogólnej liczbie spółek z kapitałem zagranicznym Źródło: opracowanie własne na podstawie: GUS, Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 1999 roku, Warszawa 2000, s. 20 i 38; GUS, Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2000 roku, Warszawa 2001, s. 22 i 40; GUS, Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2001 roku, Warszawa 2002, s. 22 i 40; GUS, Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2002 roku, Warszawa 2003, s. 22 i 40; GUS, Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2003 roku, Warszawa 2004, s. 26 i 46; GUS, Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2004 roku, Warszawa 2005, s. 26 i 44; GUS, Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2005 roku, Warszawa 2006, s. 26 i 45; GUS, Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2006 roku, Warszawa 2007, s. 32 i 52; GUS, Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2007 roku, Warszawa 2008, s. 32 i 54. Analizując dane przedstawione na wykresie 1, można zauważyć, iż do 2003 roku wartość wydatków inwestycyjnych zmieniała się zgodnie z udziałem spółek podejmujących działalność inwestycyjną na pozyskanie aktywów trwałych w stosunku do całej zbiorowości spółek kapitałem zagranicznym w województwie kujawsko-pomorskim. Jedynym wyjątkiem był rok 2000, w którym nastąpił 10% spadek wydatków inwestycyjnych, a udział spółek uległ nieznacznej poprawie. Wynikało to prawdopodobnie z niewielkiej zmiany 7

8 (1%) ogólnej liczby spółek z kapitałem zagranicznym. Można również domniemywać, iż przedsiębiorstwa te dopiero przygotowywały wydatki inwestycyjne, gdyż w kolejnym roku ta sama liczba spółek z kapitałem zagranicznym (254) poniosła znacznie większe wydatki inwestycyjne na pozyskanie aktywów trwałych, które wzrosły o 51%. Od 2004 roku tendencja zgodnych zmian wydatków i udziałów odwróciła się, gdyż wydatki wzrosły, a udział spółek wyraźnie uległ pogorszeniu. Nie oznacza to jednak, iż liczba spółek ponoszących wydatki inwestycyjne zmniejszyła się w analizowanym okresie. Możemy obserwować stały wzrost liczby tych spółek. W 2004 roku zmiana liczby inwestujących spółek w stosunku do roku poprzedniego wynosiła 10%, w 2005 roku 3%, w 2006 roku 1%, a w 2007 roku 7%. Obserwowany w latach spadek udziału spółek ponoszących wydatki inwestycyjne wynikał z obserwowanego w tym okresie czasu większego wzrostu ogólnej liczby spółek z kapitałem zagranicznym w województwie kujawsko-pomorskim, która to w 2006 roku zwiększyła się o 6%. Przyczynił się do tego również znaczący wzrost ogólnej liczby mikroprzedsiębiorstw - podmiotów, które w znacznie mniejszym stopniu podejmują działalność inwestycyjną. W 2007 roku nastąpił gwałtowny wzrost wydatków inwestycyjnych, które w stosunku do roku poprzedniego uległy podwojeniu. Natomiast udział spółek ponoszących wydatki inwestycyjne w ogólnej liczbie spółek z kapitałem zagranicznym ustabilizował się na poziomie 61%.Spółki z kapitałem zagranicznym ponoszące wydatki inwestycyjne przeznaczają je w większości na pozyskanie nowych środków trwałych. W 2007 roku przeznaczyły na ten cel 89% wydatków ogółem. Udział wydatków na pozyskanie nowych środków trwałych na tle wydatków inwestycyjnych ogółem przedstawiono na wykresie 2. Wykres 2. Udział wydatków na pozyskanie nowych środków trwałych i wartość wydatków ogółem na pozyskanie majątku trwałego w województwie kujawsko-pomorskim w latach (w tysiącach złotych) 8

9 % % 85% 86% 84% 85% 86% 81% 64% 89% 90% 80% 70% 60% % 40% 30% 20% % % w ydatki inw estycyjne ogółem udział w ydatków na zakup now ych środków trw ałych w w ydatkach inw estycyjnych ogółem Źródło: opracowanie własne na podstawie: GUS, Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 1999 roku, Warszawa 2000, s. 38; GUS, Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2000 roku, Warszawa 2001, s. 40; GUS, Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2001 roku, Warszawa 2002, s. 40; GUS, Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2002 roku, Warszawa 2003, s. 40; GUS, Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2003 roku, Warszawa 2004, s. 46; GUS, Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2004 roku, Warszawa 2005, s. 44; GUS, Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2005 roku, Warszawa 2006, s. 45; GUS, Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2006 roku, Warszawa 2007, s. 52; GUS, Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2007 roku, Warszawa 2008, s. 54. Jak wynika z wykresu 2, w latach spółki z kapitałem zagranicznym większość wydatków inwestycyjnych przeznaczały na pozyskanie nowych środków trwałych. W 2003 roku możemy zaobserwować wzrost wydatków inwestycyjnych ogółem przy jednoczesnym spadku udziału 9

10 wydatków na pozyskanie nowych środków trwałych (o 17%, wydatki na pozyskanie środków trwałych w stosunku do poprzedniego roku zmniejszyły się o 7%). Wiązało się to również z ograniczeniem wydatków na zakup używanych środków trwałych (o 11%). Wynika z tego, iż w tym okresie wzrost wydatków inwestycyjnych ogółem był rezultatem realizowania innych celów niż pozyskiwanie środków trwałych. 4. Wydatki inwestycyjne poniesione przez podmioty z kapitałem zagranicznym ze szczególnym uwzględnieniem mikroprzedsiębiorstw Można zauważyć, iż istnieje wyraźna dysproporcja w wydatkach inwestycyjnych podmiotów z kapitałem zagranicznym wyróżnionych ze względu na wielkość. Mikroprzedsiębiorstwa w 2007 roku stanowiły 49% podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie kujawsko-pomorskim, a jedynie 27% tych przedsiębiorstw poniosło wydatki inwestycyjne na pozyskanie aktywów trwałych, w tym na nowe środki trwałe przeznaczono 92,5% wydatków. Pozostałe przedsiębiorstwa były znacznie bardziej zaangażowane w działalność inwestycyjną, gdyż aż 92% z nich poniosło wydatki na pozyskanie aktywów trwałych, z czego 88% wydatków było ukierunkowanych na nowe środki trwałe. Dla porównania w skali całego kraju sytuacja przedstawiała się podobnie. Mikroprzedsiębiorstwa stanowiły dominującą grupę podmiotów z kapitałem zagranicznym (59%), a jedynie 35% tych przedsiębiorstw podejmowało wydatki inwestycyjne na pozyskanie aktywów trwałych. Jednak tylko w 58% przeznaczone one były na nowe środki trwałe (GUS 2008, s. 54). Należy zwrócić uwagę na obserwowany w 2007 roku wzrost wydatków inwestycyjnych mikroprzedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim. Udział wydatków tej grupy w wydatkach inwestycyjnych ogółem wynosił w 2007 roku 10%, w 2006 roku jedynie 2%. Wydatki na pozyskanie aktywów trwałych wzrosły o 751%. Znacząco zwiększyły się również wydatki na pozyskanie nowych środków trwałych, aż o 1730%. Szczegółowe dane odzwierciedlające wydatki inwestycyjne poniesione przez spółki z kapitałem zagranicznym według klas wielkości podmiotów w województwie kujawsko-pomorskim w latach na aktywa trwałe, nowe środki trwałe oraz liczbę przedsiębiorstw ponoszących te wydatki zaprezentowano w tabeli 3. 10

11 Tabela 3. Wydatki inwestycyjne poniesione przez podmioty z kapitałem zagranicznym na pozyskanie aktywów trwałych w województwie kujawsko-pomorskim w latach według klas wielkości podmiotów (w milionach zł) Lata Wyszczególnienie Wydatki inwestycyjne ogółem 573,4 517,9 781,6 540,2 631,6 539,6 716,8 726,9 1504,3 spółek z kapitałem mikroprzedsiębiorstwa 31,8 47,1 49,2 7,6 16,2 9,9 9,3 17,2 146,3 zagranicznym pozostałe 541,6 470,8 732,5 532,6 615,4 529,7 707,6 709,7 1357,9 Udział w wydatkach ogółem Zmiana w stosunku do roku poprzedniego mikroprzedsiębiorstwa 6% 9% 6% 1% 3% 2% 1% 2% 10% pozostałe 94% 91% 94% 99% 97% 98% 99% 98% 90% ogółem - -10% 51% -31% 17% -15% 33% 1% 107% mikroprzedsiębiorstwa - 48% 4% -85% 113% -39% -6% 85% 751% pozostałe - -13% 56% -27% 16% -14% 34% 0,3% 91,3% Źródło: opracowanie własne na podstawie: GUS, Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 1999 roku, Warszawa 2000, s. 38 i 59; GUS, Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2000 roku, Warszawa 2001, s. 40 i 61; GUS, Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2001 roku, Warszawa 2002, s. 40, 61 i 66; GUS, Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2002 roku, Warszawa 2003, s. 40, 61 i 66; GUS, Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2003 roku, Warszawa 2004, s. 46, 67 i 72; GUS, Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2004 roku, Warszawa 2005, s. 44; GUS, Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2005 roku, Warszawa 2006, s. 45; GUS, Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2006 roku, Warszawa 2007, s. 52; GUS, Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2007 roku, Warszawa 2008, s. 54.

12 5. Wydatki inwestycyjne spółek z kapitałem zagranicznym według sekcji PKD Wydatki inwestycyjne przedsiębiorstw wyróżnione według sekcji PKD pozwalają na analizę zaangażowania inwestycyjnego w odniesieniu do poszczególnych sektorów struktury gospodarki regionu. Wydatki inwestycyjne spółek z kapitałem zagranicznym w województwie kujawsko-pomorskim w 2007 roku według sekcji PKD zaprezentowano na wykresie 3. Wykres 3. Wydatki inwestycyjne spółek z kapitałem zagranicznym według sekcji PKD w 2007 roku % % % 87% 88% 89% 100% 100% % 80% 80% % % % 0 Ogółem Przetw órstw o przemysłow e Handel i napraw y Obsługa nieruchomości i firm Transport, godpodarka magazynow a i łączność Budow nictw o Rolnictw o, łow iectw o i leśnictw o Hotele i restauracje 0% w ydatki ogółem udział w ydatków na zakup now ych środków trw ałych w w ydatkach inw estycyjnych ogółem Źródło: opracowanie własne na podstawie niepublikowanych danych US w Bydgoszczy. Na podstawie danych przedstawionych na wykresie 3 można stwierdzić, iż większość wydatków inwestycyjnych przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego w województwie kujawsko-pomorskim w 2007 roku poniosły spółki z sektora przetwórstwo przemysłowe (82% wszystkich wydatków), z czego aż 90% przeznaczyły na pozyskanie nowych środków trwałych. Na

13 drugim miejscu uplasowały się spółki z sektora handel i naprawy ponoszące 9% wszystkich wydatków. Miejsce trzecie przypadło przedsiębiorstwom z sektora obsługa nieruchomości i firm, których udział w wydatkach ogółem wynosił 4,5%. Wszystkie spółki, niezależnie od sektora, w którym prowadziły działalność, większość wydatków inwestycyjnych przeznaczyły na pozyskanie nowych środków trwałych. Zakończenie Wydatki inwestycyjne podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie kujawsko-pomorskim podlegały w latach silnym wahaniom. Liczba spółek je ponoszących sukcesywnie wzrastała. Wydatki inwestycyjne w większości były przeznaczane na pozyskiwanie nowych środków trwałych. W 2007 roku na ten cel przeznaczono 89% wydatków. Zidentyfikowano niższą skłonność do wydatków inwestycyjnych w grupie mikroprzedsiębiorstw. W 2007 roku 27% tych podmiotów decydowało o ich ponoszeniu, z czego na nowe środki trwałe przeznaczono 92,5% wydatków. Pozostałe przedsiębiorstwa były bardziej zaangażowane w działalność inwestycyjną, aż 92% poniosło wydatki inwestycyjne, z czego na nowe środki trwałe przeznaczono 88% wydatków. Większość wydatków inwestycyjnych ponosiły podmioty z sekcji przetwórstwo przemysłowe, w 2007 roku 82% wszystkich wydatków, z czego 90% przeznaczono na pozyskanie nowych środków trwałych. Wynika z tego, iż pod względem ponoszonych wydatków inwestycyjnych na pozyskiwanie aktywów trwałych największe znaczenie dla gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego w analizowanym okresie miały podmioty zatrudniające od 10 osób i prowadzące działalność w sekcji przetwórstwa przemysłowego. Identyfikacja wydatków inwestycyjnych według struktury sektorowej umożliwiła ocenę znaczenia podmiotów z kapitałem zagranicznym dla gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego. W 2007 roku największe wydatki inwestycyjne (84%) ponosiły spółki z kapitałem zagranicznym skupione w sektorze II (przemysł i budownictwo). W sektorze III (usługi), który zgodnie z teorią trzech sektorów w rozwiniętej gospodarce odgrywa rolę wiodącą, w podmiotach z kapitałem zagranicznym w województwie kujawsko-pomorskim udział wydatków inwestycyjnych w 2007 roku wynosił 12,6%, przy czym najwyższy ich poziom (7,2%) skupiały tradycyjne usługi takie jak: handel i naprawy. Należy zwrócić uwagę, iż w analizowanym okresie nastąpił wzrost kapitału podstawowego w przeliczeniu na jedną spółkę i jednego zatrudnionego. Wskazywać to może na korzystanie przez spółki z kapitałem zagranicznym przy realizacji inwestycji z zasobów kapitałowych zagranicznego udziałowca. 13

14 Bibliografia 1. Główny Urząd Statystyczny (2008), Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2007 roku, Warszawa 2008, 2. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy (2007), Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie kujawskopomorskim w 2005 roku, Bydgoszcz 2007, 3. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy (2008), Rocznik statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego 2008, Bydgoszcz 2008, 4. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy - niepublikowane dane, 5. Uchwała Nr XLVI/697/06 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie: przystąpienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie i objęcia udziałów, 6. Uchwała Nr 70/916/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2007 r. w sprawie objęcia udziałów Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o. o. z siedzibą w Sopocie, POLSKA- krajowa mapa pomocy regionalnej na okres r r. zatwierdzona przez Komisję Europejską dnia r., 9. Uchwała Nr 14/144/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2008 r. z późniejszymi zmianami, 10. Umowa Partnerska zawarta w Toruniu, 5 kwietnia 2004 roku pomiędzy Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. a Województwem Kujawsko-Pomorskim. 14

15 15

EFEKTY NAPŁYWU BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW W POLSCE

EFEKTY NAPŁYWU BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW W POLSCE Prof. zw. dr hab. Jerzy Różański Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem UŁ EFEKTY NAPŁYWU BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW W POLSCE 1 Inwestycje zagraniczne

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przedsiębiorstw w województwie. pomorskim korzystających z Funduszy Europejskich na. inwestycje w latach 2004 2009

Charakterystyka przedsiębiorstw w województwie. pomorskim korzystających z Funduszy Europejskich na. inwestycje w latach 2004 2009 Charakterystyka przedsiębiorstw w województwie pomorskim korzystających z Funduszy Europejskich na inwestycje w latach 2004 2009 Raport przygotowany przez Pentor Research International Poznań Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Wielkość i struktura nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001 2008

Wielkość i struktura nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001 2008 Ekonomia Menedżerska 2009, nr 6, s. 105 117 Joanna Duda*, Anna Wolak-Tuzimek** Wielkość i struktura nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001 2008 1. Wprowadzenie Rozwój przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 [nr CCI 2014PL16M2OP002] Załącznik do Uchwały Nr 1/1/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i prognozy. makroekonomiczne dla województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy

Diagnoza i prognozy. makroekonomiczne dla województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa w ramach działania 2.1 ZPORR Diagnoza i prognozy makroekonomiczne dla województwa

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU Curriculum Vitae mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 2014 FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Badanie było współfinansowane przez Związek Polskiego Leasingu i PZU

Bardziej szczegółowo

Inteligentna specjalizacja (IS) w województwie kujawsko-pomorskim

Inteligentna specjalizacja (IS) w województwie kujawsko-pomorskim Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 5 do RSI WK-P 2014-2020 Inteligentna specjalizacja (IS) w województwie kujawsko-pomorskim Dokument opracowany w ramach procesu aktualizacji RSI WKP do roku 2020

Bardziej szczegółowo

Badanie przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu. przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim. Człowiek - najlepsza inwestycja!

Badanie przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu. przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim. Człowiek - najlepsza inwestycja! Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest spółką akcyjną, w której większościowy kapitał posiada samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Została powołana w 1995 r. do realizacji zadań związanych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARCZE WEDŁUG RODZAJÓW I MIEJSC PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W 2006 R.

PODMIOTY GOSPODARCZE WEDŁUG RODZAJÓW I MIEJSC PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W 2006 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY PODMIOTY GOSPODARCZE WEDŁUG RODZAJÓW I MIEJSC PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W 2006 R. INFORMACJE I OPRACOWANIA WARSZAWA STATYSTYCZNE 2007 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH I SKRÓTÓW UŻYWANYCH

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ 2001 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. INNOWACJE W PROGRAMACH KRAJOWYCH...4 1.2. INNOWACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Specjalne Strefy Ekonomiczne

Specjalne Strefy Ekonomiczne Pomoc publiczna Specjalne Strefy Ekonomiczne 10 lat w Polsce Kwiecień 2008 Pomoc publiczna Specjalne Strefy Ekonomiczne 10 lat w Polsce Stan prawny na kwiecień 2008 Spis treści Wstęp Rozdział 1 SSE -

Bardziej szczegółowo

Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim

Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim Branże: lotnicza, chemiczna, IT, jakość życia, OZE Opracowanie powstało w ramach realizacji projektu Tworzenie i rozwój

Bardziej szczegółowo

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Siemianowice Śląskie

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Siemianowice Śląskie R A P O R T Z B A D A Ń Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Siemianowice Śląskie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa wielkopolskiego

Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa wielkopolskiego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa wielkopolskiego Opracowanie diagnostyczne na potrzeby Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA RAZEM CIEPLEJ

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA RAZEM CIEPLEJ STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA RAZEM CIEPLEJ W Y K O N A W C A B I A Ł O S T O C K A F U N D A C J A K S Z T A Ł C E N I A K A D R U L. S P Ó Ł D Z I E L C Z A 8, 15-4 4 1 B I A Ł Y S T O K T E L. ( 0

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU LBI-4101-14-00/2010 Nr ewid. 126/2011/P10123/LBI Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów Celem raportu jest omówienie roli rynku kapitałowego w rozwoju polskich regionów oraz pokazanie, że jest jeszcze ogromna liczba przedsiębiorstw i samorządów, które mogą skorzystać z tej formy finansowania

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność polskich mikro przedsiębiorstw. Aleksander Żołnierski

Innowacyjność polskich mikro przedsiębiorstw. Aleksander Żołnierski Innowacyjność polskich mikro przedsiębiorstw Aleksander Żołnierski Warszawa, 2005 1 Autor: Aleksander Żołnierski Wydanie I Nakład XXXX egzemplarzy 2 Spis treści Wprowadzenie 1. Opis badania 1.1. Cel badania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPIS TREŚCI 1. RYNEK I PERSPEKTYWY ROZWOJU...3 1.1. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UNIBEP I PERSPEKTYWY ROZWOJU...4

Bardziej szczegółowo

RAPORT W 2012 ROKU O NAJWIĘKSZYCH INWESTORACH W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

RAPORT W 2012 ROKU O NAJWIĘKSZYCH INWESTORACH W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. LISTA FIRM PATENTUJĄCYCH W POLSCE W LATACH 2005-2009 RAPORT O NAJWIĘKSZYCH INWESTORACH W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2012 ROKU Tadeusz Baczko, Ewa Puchała-Krzywina Marek Szyl, Tomasz Paczkowski Warszawa

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa

Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa Wyciąg Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE (aktualizacja marzec 2013 r.) Aktualizacja opracowana przez Inżyniera Kontraktu na podstawie Studium Wykonalności

Bardziej szczegółowo

Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w tworzeniu miejsc pracy w Polsce w latach 2000 2009

Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w tworzeniu miejsc pracy w Polsce w latach 2000 2009 Jan Hybel Wyższa Szkoła Ekonometrii i Ekonomii w Olsztynie Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w tworzeniu miejsc pracy w Polsce w latach 2000 2009 Wstęp Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ)

Bardziej szczegółowo

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Opracował: Zespół Roboczy powołany ds. Opracowania Strategii ORSG Powiatu Sępoleńskiego w składzie: Barbara Wiśniewska, Lidia Sokulska-Tłok,

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w kontekście uwarunkowań rynku pracy na terenie byłego województwa legnickiego. Raport końcowy

Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w kontekście uwarunkowań rynku pracy na terenie byłego województwa legnickiego. Raport końcowy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy 1 Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w kontekście uwarunkowań rynku pracy na terenie byłego województwa legnickiego Raport końcowy Legnica 2010

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 2. Wnioski 3. Potencjał kapitału ludzkiego w Małopolsce 4. Sytuacja gospodarcza w Małopolsce w 2012 roku 7

Spis treści. Wstęp 2. Wnioski 3. Potencjał kapitału ludzkiego w Małopolsce 4. Sytuacja gospodarcza w Małopolsce w 2012 roku 7 Spis treści Wstęp 2 Wnioski 3 Potencjał kapitału ludzkiego w Małopolsce 4 Sytuacja gospodarcza w Małopolsce w 2012 roku 7 Wpływ sytuacji gospodarczej na regionalny rynek pracy 19 1 Wstęp Druga część opracowania

Bardziej szczegółowo