Zdaniem SWP tak, pamiętać jednak należy o zachowaniu operacji przez okres 5 lat.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zdaniem SWP tak, pamiętać jednak należy o zachowaniu operacji przez okres 5 lat."

Transkrypt

1 Pytanie 1 Czy Beneficjent, który ma zarejestrowaną działalność pod numerami Europejskiej Klasyfikacji Działalności oraz Krajowej Klasyfikacji Narodowej może ubiegać się o dofinansowanie w ramach PO RYBY, czy też konieczna jest zmiana numerów na Polską Klasyfikację Działalności? Zdaniem SWP po zmianie rozporządzenia nie ma takiej konieczności, gdyż katalog jest otwarty. Pytanie 2 Beneficjent zamierza otworzyć działalność polegającą na dystrybucji paliw do mieszkańców AGR i w tym celu chce kupić cysternę. Czy taka działalność mieści się w zakresie 3: Przedsięwzięcia polegające na podnoszeniu wartości produktów rybactwa lub rozwoju usług na rzecz społeczności obszaru? Co to jest AGR? Zdaniem SWP tak pod warunkiem, że operacja będzie związana z rozwojem usług na rzecz społeczności lokalnej. Pytanie 3 Planuję otwarcie salonu mebli kuchennych. Dysponuję odpowiednim pomieszczeniem, które należy zaadaptować do tego celu. Należy wykonać ocieplenie i obłożyć ścianę i sufit płytą gipsowo-kartonową. Powyższy salon wyposażę w ekspozycję stałą, na którą będą składać się cztery aranżacje mebli kuchennych. Chcąc pozyskać środki z zakresu trzeciego o nazwie Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary niezależne od rybactwa proszę o udzielenie informacji, czy koszty wynikające z powyższych zadań, tj. z adaptacją pomieszczenia i wyposażenie salonu w ekspozycję stałą, będzie uznane, jako koszty kwalifikowalne. Zdaniem SWP tak, pamiętać jednak należy o zachowaniu operacji przez okres 5 lat. Pytanie 4 Czy na planowane przedsięwzięcie: budowa magazynu płodów rolnych, będący zapleczem magazynowym półproduktów, komponentów (zboża, śruty, otręby itp.) do produkcji paszy dla zwierząt gospodarskich oraz ryb? Przeważającą paszą produkowaną w przedsiębiorstwie jest mączka rybna na nośniku roślinnym głównym składnikiem pasz dla zwierząt gospodarskich oraz zanęt wędkarskich, karm akwarystycznych. Mączka rybna powstaje z produktów ubocznych wytwarzanych lub powstałych w sektorze rybactwa na bazie dodatków roślinnych. Na tą chwilę posiadamy, jako jedna z dwóch firm w woj. pomorskim pozwolenia na unieszkodliwianie tj. odzysk w/w odpadów. ( Pozwolenie ze Starostwa w Kościerzynie od 2005 roku, otrzymaliśmy zgodę Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz nadano nam numer weter. na prowadzenie działalności polegającej na przetwarzaniu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii 3 odpadów rybnych z udziałem materiału paszowego roślinnego.)główną dziedziną naszej działalności jest produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich PKD Z Podmiot może starać się o wsparcie z Osi 4 operacji II polegającej na restrukturyzacji lub reorientacji podmiot prowadzący działalność gospodarczą na obszarze gmin objętych LSROR w zakresie: - chów, hodowla ryb w wodzie na obszarze nie mniejszym niż 1ha, jako właściciel albo posiadacz gruntów pod wodami stojącymi...

2 c) w zakresie... unieszkodliwianiu odpadów wytwarzanych lub powstałych w sektorze rybactwa. Zdaniem SWP tak. Pytanie 5 Czy wnioskodawcą w ramach operacji nr 2 (par. 4 Rozp - Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem) PO Ryby oś 4 mogą być wspólnicy spółki cywilnej, z których tylko jeden jest armatorem jednostki rybackiej natomiast drugi nie ma nic wspólnego z rybactwem? Czy byłyby dopuszczalne, aby armator złożył obecnie wniosek o dofinansowanie samodzielnie (spółka jeszcze nie została założona) i dopiero po jego rozliczeniu założyłby spółkę cywilną z osobą, która nie spełnia kryterium określonego w par 4 ust. 2? Projekt dotyczy uruchomienia zakładu produkcji skrzyniopalet. Zdaniem SWP nie, należy mieć na uwadze załączniki, które wnioskodawca musi dołączyć do wniosku o dofinansowanie np. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli ubiegający się o dofinansowanie ma obowiązek takiego wpisu. Pytanie 6 Pozwalam sobie zadać pytania dotyczące kwalifikowalności kosztów w działaniu Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej. Nasze Stowarzyszenie przygotowuje projekt dotyczący przygotowania i udostępnienia bazy dotyczącej pomników przyrody i użytków ekologicznych. Z naszych rozmów z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku (RDOŚ) wynika, że wiedza na temat tych form ochrony przyrody jest szczątkowa i rozproszona. W przypadku wielu użytków ekologicznych nie wiadomo, jaki jest cel ochrony i jakie działania powinny być podejmowane w celu jego utrzymania. Projekt został podzielony na 3 fazy: Faza I Zebranie wszystkich dostępnych danych na temat pomników przyrody i użytków ekologicznych rozproszonych w różnych instytucjach (urzędy gmin, nadleśnictwa, RDOŚ). Jakie są tutaj koszty? Faza II Weryfikacja w terenie zgromadzonych informacji, geolokacja obiektów chronionych i opracowanie planu działań ochronnych. Jakie tutaj koszty? Faza III Udostępnienie zgromadzonych danych w formie strony www i realizacja działań ochronnych. W przypadku pomników przyrody, chodzi przede wszystkim o oznakowanie i zabezpieczenie. W przypadku użytków ekologicznych o działania służące ochronie siedlisk (wykaszanie, wypas zwierząt, budowa zastawek itp.) Koszty związane z realizacją projektu dzielą się na 2 grupy:

3 Grupa I Zakup sprzętu biurowego (komputer, oprogramowanie GIS, podkłady mapowe) i terenowego (GPS, wykaszarki spalinowe oraz inny sprzęt i materiały niezbędne do realizacji działań ochronnych). Grupa II Koszty osobowe związane z realizacją działań terenowych. Proszę o informację czy w/w koszty zostaną uznane za kwalifikowane z ramach działania Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej? Zdaniem SWP projekt w swych założeniach i celach może podlegać dofinansowaniu, Jednak kwalifikowalność poszczególnych kosztów nie jest możliwa do oceny bez tła całej operacji Pytanie 7 Proszę o informację, jak postąpić w opisanej niżej sytuacji: Wnioskodawcą jest osoba fizyczna. Przepisy zobowiązują ja do zachowania płynności finansowej w okresie eksploatacji inwestycji. Interpretacja Ministerstwa dopuszcza pobieranie opłat, jednak musza one w całości zostać przeznaczone na utrzymanie inwestycji. Jako że osoba fizyczna nie może pobierać takowych opłat, czy płynność finansową może wiec zapewnić angażując prywatne środki na ten cel? Co ma być przedmiotem projektu? Pytanie 8 Mam pytanie odnośnie kwalifikowalności kosztów:, jeśli beneficjent zamierza rozszerzyć prowadzoną dotychczas działalność gospodarczą (wypożyczalnie sprzętu rekreacyjnego - w tym kajaki i rowery) - w ramach priorytetu 3 - o nowy kod PKD, związany z prowadzeniem pola biwakowego. W ramach tej operacji beneficjent stara się m.in. o zakup 4 małych wiat narożnych oraz jednej dużej (ok. 5x15 m), czy będzie to traktowane, jako zakup budynków i budowli, a co za tym idzie tylko w 10% będzie kosztem kwalifikowanym, czy będzie w całości kosztem kwalifikowanym? Dodam tylko, że wiaty nie będą wmurowane w podłoże, a wnioskodawca zamierza kupić gotowe wiaty (firma, która będzie je sprzedawała wykona je z gotowych elementów). Wiaty mają służyć integracji osób biwakujących na tym polu oraz stanowić miejsce, z którego osoby te mogłyby korzystać spędzając w nich swój czas wolny. Proszę także o informację, co w przypadku, gdy zlecamy jakiejś osobie wykonanie takiej wiaty. Czy wówczas sytuacja wygląda inaczej oraz czy w przypadku takich elementów wymagane jest pozwolenie na budowę czy zgłoszenie zamiaru wykonania robót nawet, jeśli nie są one trwale związane z gruntem? Zdaniem SWP, jeżeli z pozwolenia budowlanego będzie wynikało, że jest to budowla to zgodnie z rozporządzeniem zakup całej gotowej budowli będzie kwalifikowany w 10%. Pytanie 9 Jestem właścicielką stawów o powierzchni 14 ha, rozdzielonych płynącą rzeczką. Niszczycielska działalność bobrów spowodowała uszkodzenie grobli stawowych i niekontrolowany wypływ wody ze zbiorników do cieku wodnego, wraz z rybostanem.

4 Drastyczne obniżenie poziomu wody w stawach zagraża życiu biologicznemu wielu roślin, ptaków i ryb. Uniemożliwia ponadto dotychczasowe rekreacyjne wykorzystanie zbiorników, jako miejsc wędkowania. Czy pomoc na realizację operacji polegającej na ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności może być wykorzystana na usunięcie szkód spowodowanych przez bobry i skuteczne zabezpieczenie grobli stawowych przed ich dalszą dewastacją, - skoro w tym działaniu przeznacza się dotacje na zabiegi związane z usuwaniem szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych w wodach śródlądowych i morskich oraz odtworzenie pierwotnego stanu środowiska tych obszarów ( a masowe występowanie chronionych szkodników jest przecież uznawane za katastrofę naturalną) Pytanie 10 Zakres 1: Wykaz przedsięwzięć możliwych do sfinansowania w ramach osi 4 programu Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Beneficjentem jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, które w ramach osi 4 PO RYBY chciałoby zakupić dwa skutery i 2 kłady, służące patrolowaniu plaży, transporcie poszkodowanych i sprzętu ratunkowego. Swoją działalność wnioskodawca prowadziłby na kąpieliskach w gminach nadmorskich należących do SGR. a. Czy operacja jest kwalifikowalna w ramach zakresu 1 środka: budowa, remont lub przebudowa małej infrastruktury turystycznej, w szczególności przystani, kąpielisk, punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych, tras turystycznych, łowisk dla wędkarzy, punktów informacji turystycznej, łącznie ze ścieżkami i drogami dojazdowymi do miejsc objętych inwestycją, jako niezbędne wyposażenie kąpielisk? b. Czy operacja jest kwalifikowalna w ramach zakresu 4 środka: renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk? Planowany zakup sprzętu służyłby zabezpieczeniu kąpielisk, na których obecność ratowników jest konieczna. Zdaniem SWP w ramach żadnej. Pytanie 11 Przedsięwzięcia polegające na restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem Wątpliwość dotyczy możliwości wnioskowania przez beneficjenta z zakresu 2: restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem. Beneficjent prowadzi własną działalność gospodarczą w ramach PKD: Z Rybołówstwo w wodach morskich, jednak nie posiada ani nie jest armatorem żadnej jednostki. Poławia on ryby na statkach rybackich na zasadzie umowy między armatorami a jego własną firmą (nie jest, zatem ich pracownikiem, jedynie obsługuje ich jednostki, jako rybak pokładowy). Beneficjent posiada własny sprzęt połowowy oraz nawigacyjny, który jest wykorzystywany zarówno przez niego jak i przez załogę statków, na

5 których pływa. Czy można uznać, że Wnioskodawca obsługuje sektor rybacki i w związku z tym może być beneficjentem zakresu 2? W nowelizacji rozporządzenia do kosztów kwalifikowalnych zalicza się zakup lub budowę nowej jednostki pływającej na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej. Beneficjent zamierza kupić nowo wybudowaną jednostkę, jednak niektóre jej części będą stanowiły elementy wcześniej eksploatowane. Czy w związku z tym jednostkę nadal możemy uznać za nową i czy jej zakup będzie podlegał pomocy z PO RYBY? Zdaniem SWP tak.. Pytanie Przedsięwzięcia polegające na podnoszeniu wartości produktów rybactwa lub rozwoju usług na rzecz społeczności obszaru 1.Czy w ramach zakresu trzeciego osi 4 PO RYBY kwalifikowalny jest koszt studiów podyplomowych dotyczących architektury krajobrazu? Studia będą elementem projektu mającego na celu rozwój usług na rzecz społeczności obszaru polegającego na utworzeniu firmy zajmującej się projektowaniem ogrodów, a odpowiednie kwalifikacje właściciela są niezbędne do prowadzenia ww. działalności. 2. Wnioskodawca zamierza otworzyć studio kuchenne, w którym będzie prezentował meble kuchenne w zaproponowanym przez siebie układzie beneficjent zajmuje się wystrojem wnętrz. Czy w związku ze specyfiką operacji za kwalifikowalny można uznać zakup elementów zestawu meblowego, z których beneficjent stworzy ekspozycję obrazującą ofertę firmy? Ekspozycja będzie miała charakter stały, a żaden z jej elementów nie zostanie sprzedany. Pytanie powiela się. 3. Czy w ramach rozwoju prowadzonej działalności kwalifikowalny będzie koszt zamontowania przez firmę świadczącą usługi noclegowe oszczędnego źródła energii (np. solarów, pieca na gaz ziemny)? Działalnie to byłoby związane ze zmniejszeniem kosztów prowadzenia ośrodka wczasowego, co przełożyłoby się na zwiększenie opłacalności prowadzonej działalności, a w rezultacie doprowadziło do stworzenia możliwości dla dalszego prosperowania i rozwijania się firmy. Zdaniem SWP projekt powinien przyczynić się do rozwoju usług na rzecz lokalnej społeczności a nie wzmocnienia konkurencyjności firmy. 4. Czy w ramach rozwoju usług związanych z prowadzeniem pola biwakowego kwalifikowalna jest budowa zaplecza sanitarnego odpowiadającego współczesnym standardom podobnych obiektów? Obecny stan sanitariów nie pozwala na przyjmowanie turystów, nie są one też przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nowe zaplecze stworzyłoby możliwość podejmowania dużej ilości gości oraz przyczyniłoby się do poszerzenia oferty firmy dla osób niepełnosprawnych czy dzieci. Jak wyżej

6 Pytanie 13 Przedsięwzięcia polegające na ochronie środowiska i dziedzictwa przyrodniczego w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej 1. Czy w ramach zakresu 4 kwalifikowalny jest zakup specjalistycznego samochodu i sprzętu służącego do usuwania, zbierania i transportowania substancji szkodliwych powstałych wskutek klęsk żywiołowych z wód śródlądowych i morskich oraz do podczyszczania terenów pod wodą z tych zanieczyszczeń? Beneficjent posiada uprawnienia do przewozu takich substancji. Jednocześnie proszę o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących Państwa odpowiedzi na wcześniej zadane przez nas pytania. 1. Pierwsze pytanie odnosiło się do możliwości otrzymania dofinansowania operacji realizowanych w ramach zakresu 3 polegających na działalności związanej z rejsami na morzu: Czy w ramach zakresu 3: Przedsięwzięcia polegające na podnoszeniu wartości produktów rybactwa lub rozwoju usług na rzecz społeczności obszaru kwalifikowalne są koszty związane z prowadzeniem turystyki i rejsów wędkarskich na morzu: zaadoptowanie jednostek, zakup sprzętu, zakup jednostki na statkach morskich oraz innych łodziach, których port znajduje się na terenie SGR? Pierwsza część Państwa interpretacji brzmiała następująco: Zgodnie z 20 ust. 1 do kosztów kwalifikowanych operacji nie zalicza się kosztów poniesionych poza obszarem LSROR, w związku z tym, że prawodawca wskazał w 20 ust. 2 operacje, do których nie ma zastosowanie zapis ust. 1 należy przyjąć, że operacje z zakresu podnoszenia wartości produktów rybactwa lub rozwoju usług na rzecz społeczności obszaru nie zostały zwolnione z tego obowiązku. Z zapisu tego wynika, że opisana operacja musi być realizowana na terenie SGR, do którego nie należą wody morskie, a więc nie może uzyskać pomocy w ramach zakresu 3 osi 4 PO RYBY. Natomiast dalsza część odpowiedzi: Miejsce realizacji tego rodzaju operacji odnosi się do portu macierzystego jednostki, wskazuje, że istnieje możliwość realizacji ww. operacji, ponieważ zakupiona w jej ramach jednostka będzie miała port macierzysty na terenie SGR. Prosimy o konkretną odpowiedź na pytanie, czy przedstawiony projekt może otrzymać pomoc w ramach zakresu 3 osi 4 PO RYBY. To jest chyba kumulacja dwóch różnych odpowiedzi 2. Kolejne pytanie dotyczyło możliwości wnioskowania w ramach zakresu 1 przez spółkę należącą do gminy, ale prowadzącą własną działalność gospodarczą: Czy w ramach zakresu 1: Przedsięwzięcia polegające na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszaru: organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży kwalifikowalna będzie operacja Zakładu

7 Gospodarki Komunalnej sp. z o. o., czyli spółki, która jest własnością gminy, ale posiada osobowość prawną i prowadzi działalność gospodarczą, a więc należy do sektora gospodarczego? Projekt polegałby na zorganizowaniu koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży związanego z tzw. zieloną energią. Wyjaśniamy, że powyższe pytanie ma odniesienie do rozmów prowadzonych przez nas z Urzędem Marszałkowskim dotyczących realizowania operacji niekomercyjnych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w których wyrazili Państwo obawę, iż ze względu na charakter Wnioskodawcy może powstać zagrożenie czerpania przez niego korzyści w związku z realizacją projektu. Proszę odpowiedzieć, czy w tej sytuacji ww. podmiot może wnioskować o pomoc na operacje niekomercyjne. Opisany problem będzie przedmiotem rozmowy z MRiRW na najbliższym spotkaniu, po którym miejmy nadzieję będzie możliwe udzielenie odpowiedzi na pytanie

Wniosek o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie Wypełnia pracownik LGR Sektor, którego przedstawicielem jest Wnioskodawca Należy wstawić znak X w jedno z pól 4.1. 4.3., w zależności od sektora, którego przedstawicielem jest

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 4. 4 6.07.2008 Chałupy

Szkolenie 4. 4 6.07.2008 Chałupy Szkolenie 4 4 6.07.2008 Chałupy Rozwój zrównoważony w sektorze rybołówstwa morskiego integracja korzyści ekonomicznych, społecznych i przyrodniczych. Racjonalna gospodarka i poprawa efektywności sektora

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Pomoc dla małych gospodarstw rolnych w Polsce w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, sierpień 2013 rok. 1 I. Wstęp W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie realizowane w ramach operacji:

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rybactwo i Morze (PO RYBY 2014-2020)

Program Operacyjny Rybactwo i Morze (PO RYBY 2014-2020) Departament Rybołówstwa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi PROJEKT Program Operacyjny Rybactwo i Morze (PO RYBY 2014-2020) współfinansowany ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Bardziej szczegółowo

funkcjonowania Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich

funkcjonowania Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Instytut Badań i Analiz Smart Research Grzegorz Ogonowski Ewaluacja funkcjonowania Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Mielno 2013 ul. Pimpickiego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Rozdział 4 str. 1 ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Spis treści: 4.1. Finansowanie ochrony środowiska w gminie i w powiecie... 3

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PROJEKT Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich WARSZAWA, WRZESIEŃ 2005 ROK 1 Spis treści: 1. Diagnoza sytuacji

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Krok po kroku. - jak zostać rybakiem?

Krok po kroku. - jak zostać rybakiem? Krok po kroku jak zostać rybakiem? Krok po kroku jak zostać rybakiem? Sulęcin 2011 Krok po kroku jak zostać rybakiem? Część I Krok po kroku jak zostać rybakiem? tekst i zdjęcia: Wojciech Zieleniewski Część

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik 2010 Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Warszawa 2010 Autor: Hanna Teodorowicz Publikacja została współfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Maszoperia Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich

Maszoperia Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich Maszoperia Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich Słowo wstępne Szanowni Państwo, Chcielibyśmy przedstawić Państwu publikację poświęconą działalności Lokalnych Grup Rybackich na terenie województwa pomorskiego.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE FUNDUSZE DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU OCHRONY I ROZWOJU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI Monika Kaczmaryk

WYBRANE FUNDUSZE DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU OCHRONY I ROZWOJU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI Monika Kaczmaryk WYBRANE FUNDUSZE DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU OCHRONY I ROZWOJU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI Monika Kaczmaryk Niniejsza lista możliwych źródeł finansowania projektów nie jest wyczerpująca. W rozdziale tym chcemy

Bardziej szczegółowo

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA Ochrona zabytków polega przede wszystkim na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań, których celem jest zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

POWIAT KOŁOBRZESKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA LATA 2014 2017 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2018 2021 AKTUALIZACJA II

POWIAT KOŁOBRZESKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA LATA 2014 2017 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2018 2021 AKTUALIZACJA II POWIAT KOŁOBRZESKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA LATA 2014 2017 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2018 2021 AKTUALIZACJA II Sierpień 2014 r. - 2 - Zamawiający Powiat Kołobrzeski Plac Ratuszowy

Bardziej szczegółowo

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich MIINIISTERSTWO GOSPODARKII DEPARTAMENT TURYSTYKII MATERIAŁY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU TURYSTYKI WIEJSKIEJ Dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich WARSZAWA 23 25 listopad

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi dotyczące działania Grupy producentów rolnych

Pytania i odpowiedzi dotyczące działania Grupy producentów rolnych Pytania i odpowiedzi dotyczące działania Grupy producentów rolnych 1. Czy w wyniku zmian w Kodeksie Spółek Handlowych warto wybrać spółkę jako formę prawną dla grupy producentów rolnych? W styczniu 2009

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych.

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Modelowe studia wykonalności inwestycji ograniczających Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Zamawiający Gmina X Przeznaczenie Regionalny

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Słowniczek

Załącznik nr 10. Słowniczek Załącznik nr 10 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, październik 2014 r. LISTA POJĘĆ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USZCZEGÓŁOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Specjalne Strefy Ekonomiczne

Specjalne Strefy Ekonomiczne Pomoc publiczna Specjalne Strefy Ekonomiczne 10 lat w Polsce Kwiecień 2008 Pomoc publiczna Specjalne Strefy Ekonomiczne 10 lat w Polsce Stan prawny na kwiecień 2008 Spis treści Wstęp Rozdział 1 SSE -

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 10 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...5 2. Beneficjenci pomocy publicznej..7 3.

Bardziej szczegółowo

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności.

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności. Publikacja wydana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Bardziej szczegółowo

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający:

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający: Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4 Raport Końcowy Zamawiający: MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wspólna 30 00-930 Warszawa KONSORCJUM PROJEKTOWE: Instytut

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo