STATUT. AMP ACTIVE Fundacja wspierająca rozwój osób niepełnosprawnych. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT. AMP ACTIVE Fundacja wspierająca rozwój osób niepełnosprawnych. Rozdział I. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 STATUT AMP ACTIVE Fundacja wspierająca rozwój osób niepełnosprawnych Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą AMP ACTIVE Fundacja wspierająca rozwój osób niepełnosprawnych zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Patrycję Plewka, zwaną dalej Fundatorką, aktem notarialnym sporządzonym w dniu r. przez notariusza Jerzego Horbana z Kancelarii Notarialnej w Warszawie, ul. Zimnej nr 2 lok. 1; za numerem repertorium A Nr 5367/2014 i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach ( Dz.U. z 1991 r. nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu. 2 Fundacja posiada osobowość prawną. 3 Beneficjentami Fundacji są: 1. dzieci i osoby dorosłe z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, wadami wrodzonymi kończyn oraz po amputacjach 2. członkowie rodzin bezpośrednio dotknięci problemami wynikającymi z zaburzeń rozwoju ich dziecka. Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa Terenem działania Fundacji jest Rzeczpospolita Polska. 2. Dla właściwej realizacji swoich celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. 3. Fundacja może tworzyć stałe lub czasowe oddziały, zakłady, filie, być fundatorem dla innych fundacji jak również tworzyć i przystępować do innych osób prawnych. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony Fundacja może używać pieczęci z nazwą i adresem Fundacji.

2 9 Dla sprawowania nadzoru nad Fundacją ze względu na jej cele, jest Minister ds. Pracy i Polityki Społecznej. Rozdział II Cele, zasady, formy i zakres działalności Fundacji 10 Celami Fundacji są: 1. popieranie i promocja aktywności społecznej osób niepełnosprawnych z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, wadami wrodzonymi kończyn oraz po amputacjach. 2. popieranie i promocja zdrowego stylu życia osób niepełnosprawnych z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, wadami wrodzonymi kończyn oraz po amputacjach. 3. integracja społeczna osób niepełnosprawnych z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, wadami wrodzonymi kończyn oraz po amputacjach. 4. skupianie wokół idei AMP ACTIVE Fundacji wspierającej rozwój osób niepełnosprawnych, przedstawicieli organizacji pokrewnych w kraju i za granicą Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez: 1. organizowanie i finansowanie kampanii społecznych promujących wizerunek osób niepełnosprawnych, kierujących uwagę społeczeństwa na obecność osób niepełnosprawnych w aktywnościach społecznych, sportowych i wizerunkowych. 2 organizowanie i finansowanie klubów sportowych 3. prowadzenie instytucji doradczych, profilaktycznych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych oraz oświatowych dla dzieci i dorosłych w tym dla osób niepełnosprawnych 4. organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów, warsztatów, targów sztuki i prezentacji. imprez i konkursów w kraju i za granicą służących popularyzacji idei i wiedzy istotnych ze względu na cele Fundacji 5. organizowanie i finansowanie terapii/porad, konsultacji i coachingu w zakresie zaburzenia zasadniczego, całościowych zaburzeń rozwoju oraz zaburzeń i chorób współistniejących, a) (opracowywanie dla każdego dziecka lub osoby dorosłej) indywidualnych programów aktywizacyjnych i terapeutycznych, okresowe oceny stanu zdrowia dziecka lub osoby dorosłej i efektów aktywizacji i terapii oraz dostosowywanie programu do ich potrzeb i możliwości, b) pracę indywidualną (terapię, konsultacje, coaching) z dzieckiem i rodzicami lub osobą dorosłą i jej opiekunami, c) grupowe zajęcia terapeutyczne dla rodzin, d) grupowe zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne dla dzieci i osób dorosłych, e) wizyty domowe i nadzór merytoryczny nad prowadzeniem rehabilitacji w rodzinie, f) konsultacje podczas wizyt domowych w zakresie dostosowania do potrzeb dziecka lub osoby dorosłej otoczenia (mieszkania), rozkładu dnia, odpowiedniej diety, programów aktywizacyjnych itp., 2

3 g) szkolenia rodziców i opiekunów do prowadzenia postępowania usprawniającego w domu, h) szkolenia pracowników merytorycznych z innych zakładów opieki zdrowotnej dla dzieci i osób dorosłych z wadami rozwojowymi i po amputacjach. i) sprawowanie całościowej opieki nad rodzinami, w których dziecko lub osoba dorosła dotknięta jest wadami rozwoju. 6. inicjowanie, prowadzenie i wspieranie programów badawczych mających dostarczyć wiedzy istotnej ze względu na cele Fundacji 7. organizowanie i finansowanie akcji społecznych służących popularyzacji idei i wiedzy istotnych ze względu na cele Fundacji 8. inicjowanie, przeprowadzanie, promowanie i wspieranie programów edukacyjnych i informacyjnych, służących popularyzacji idei i krzewieniu wiedzy istotnej ze względu na cele Fundacji 9. wydawanie książek, publikacji służących popularyzacji idei i wiedzy istotnych ze względu na cele Fundacji 10. przygotowywanie i wydawanie katalogów, plakatów i folderów, służących popularyzacji idei i wiedzy istotnych ze względu na cele Fundacji 11. organizowanie i finansowanie prac nad katalogowaniem i archiwizacją dorobku artystycznego kinematografii polskiej 12. współpracę z instytucjami publicznymi, osobami prawnymi, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi oraz osobami indywidualnymi 13. inicjowanie i wspieranie działań służących realizacji celów Fundacji 14. wspieranie finansowe osób fizycznych, zespołów, organizacji, i instytucji prowadzących działania zgodne z celami Fundacji, w tym udzielanie dotacji, stypendiów i ustanawianie nagród 2. Fundacja realizuje swoje cele w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez: 1) organizowanie obozów 2) organizowanie zlotów 3) powadzenie zajęć i imprez 3 Rozdział III Majątek i dochody Fundacji 12 Majątek Fundacji składa się z Funduszu Założycielskiego w wysokości zł oraz z nieruchomości i ruchomości uzyskanych przez Fundację w toku jej działania, 13 Fundacja może pozyskiwać środki finansowe z: 1. darowizn, spadków, zapisów oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego 2. dotacji, subwencji i grantów osób prawnych 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych

4 4. dochodów z majątku Fundacji 5. dochodów z odsetek od środków posiadanych na rachunkach bankowych i inwestycyjnych Fundacji 6. udziałów i lokat 7. funduszy Unii Europejskiej 8. funduszy uzyskanych od jednostek administracji państwowej lub samorządowych 9. środków przekazanych Fundacji przez inne organizacje 10. przychodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 2. Działalność gospodarczą Fundacja prowadzi w zakresie: 1) wydawania książek i poradników 2) sprzedaży i obrotu książkami i poradnikami 3) wydawania materiałów audiowizualnych 4) sprzedaży i obrotu materiałami audiowizualnymi 5) organizowania szkoleń 6) organizowanie konferencji 7) promocji i reklamy 3. Określenie przedmiotu działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności: 1. Produkcja papieru i wyrobów z papieru (Dział 17), 2. Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (Dział 18), 3. Pozostała produkcja wyrobów (Dział 32), 4. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (Dział 47), 5. Działalność wydawnicza (Dział 58), 6. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (Dział 62), 7. Działalność usługowa w zakresie informacji (Dział 63), 8. Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (Dział 70), 9. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (Dział 73), 10. Wynajem i dzierżawa (Dział 77), 11. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (Dział 82), 12. Edukacja (Dział 85), 13. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (Dział 74), 14. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (Dział 59), 15. Badania naukowe i prace rozwojowe (Dział 72), 4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub przez wyodrębnione zakłady. 4

5 Rozdział IV Organy Fundacji 15 Organami Fundacji są: 1) Rada Fundacji 2) Zarząd Rada Fundacji Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych, nadzorczych. 2. Organem kontrolnym jest Rada Fundacji. 3. Członkowie Rady Fundacji: a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni 4. Rada Fundacji składa się z od trzech do pięciu osób. 5. Rada Fundacji powoływana jest na czas nieokreślony. 6. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołują Fundatorzy. 7. Następnych członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady Fundacji, powołuje swą decyzją Rada Fundacji. 8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji. 9. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa wskutek: a) śmierci, b) złożenia rezygnacji c) wskutek odwołania przez Radę Fundacji, przy czym odwołanie nie dotyczy Fundatora 10. Odwołanie członka Rady Fundacji następuje w drodze uchwały Rady Fundacji w przypadkach: a) działania na szkodę Fundacji, b) utraty praw publicznych, c) skazania prawomocnym wyrokiem sądu, d) trwałej niezdolności do pełnienia funkcji, e) utraty zaufania Rady Fundacji. 11. Rezygnacja wszystkich członków Rady Fundacji może nastąpić po powołaniu jej nowego składu. 12. Przewodniczący Rady Fundacji przewodniczy obradom Rady Fundacji, reprezentuje Radę Fundacji. 5

6 17 Do zadań Rady Fundacji w szczególności należy: 1) powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji, 2) kontrolowanie działań Zarządu Fundacji 3) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji 4) opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji 5) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd 6) zatwierdzanie sprawozdań Fundacji 7) coroczne kontrolowanie bilansów Fundacji 8) propagowanie na zewnątrz celów Fundacji i programów jej działania 9) podejmowanie uchwał w sprawach określonych w 27 ust.2, 28 ust 2 i 3 10) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach niezastrzeżonych dla Zarządu Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy bądź na wniosek Zarządu. 3. W posiedzeniach Rady uczestniczy Prezes Zarządu Fundacji. 4. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, Sponsorzy Fundacji lub ich przedstawiciele. 5. Uchwały Rady Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych, z tym że wymagana jest obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji. 6. Uchwała o odwołaniu członka Rady Fundacji jest podejmowana w wyniku tajnego głosowania pozostałych jej członków. Zarząd Fundacji Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Zarząd jest jednoosobowy w osobie Prezesa Zarządu. 3. Zarząd jest powoływany na czas nieoznaczony przez Fundatora. Fundator może wyznaczyć, co wymaga formy pisemnej, osobę fizyczną lub prawną, która przejmie wykonywanie powyższego uprawnienia. 4. Fundator może zostać członkiem Zarządu. 5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji. 6. Funkcje w Zarządzie mogą być sprawowane za wynagrodzeniem lub honorowo i bezpłatnie. W każdy przypadku Przewodniczący Rady Fundacji lub osoba przez niego w formie pisemnej wyznaczona może przyznać zwrot koniecznych wydatków poczynionych przez członków Zarządu przy wykonywaniu działalności na rzecz Fundacji. 7. Zarząd może pozostawać z Fundacją w stosunku pracy, lub stosunku cywilnoprawnym, a zasady wynagradzania Zarządu określa Przewodniczący Rady Fundacji lub osoba przez niego w formie pisemnej wyznaczona 6

7 20 1. Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa w przypadku odwołania przez Fundatora, złożenia rezygnacji albo śmierci. 2. Fundatorowi przysługuje prawo odwołania Zarządu Fundacji, w każdym czasie. Postanowienie 20 ust. 3 stosuje się odpowiednio Zarząd Fundacji reprezentuje Fundację wobec osób trzecich i podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji. 2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Zarząd Do zadań Zarządu należy: a) pozyskiwanie środków na działalność Fundacji, b) zarządzanie środkami Fundacji, c) przygotowywanie projektów programu działania Fundacji, d) realizacja programu Fundacji, e) przygotowywanie projektów rocznych planów finansowych Fundacji, f) przygotowywanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji i przedstawianie ich Radzie Fundacji oraz właściwym organom, a także udostępniane ich do publicznej wiadomości, g) tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji, h) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad i wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji, a także osób współpracujących z Fundacją, i) podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji j) coroczne składanie ministrowi właściwemu ds., sprawozdania z działalności Fundacji. 2. Sprawozdania z działalności Fundacji w danym roku kalendarzowym oraz z wykonania planu za dany rok kalendarzowy, Zarząd Fundacji przedstawia Radzie Fundacji w terminie nie późniejszym niż koniec marca następnego roku kalendarzowego. 23 Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego. 7

STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą: FUNDACJA POMOCY KOBIETOM EUROHELP, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Joannę Kmiecik zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Inicjatyw Menedżerskich" ustanowiona przez Pawła Prokopa zamieszkałego w Lublinie, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas

STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA GŁÓWNE 1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas" ustanowiona przez

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Nowoczesna RP. I. Postanowienia Ogólne

Statut Fundacji Nowoczesna RP. I. Postanowienia Ogólne Statut Fundacji Nowoczesna RP I. Postanowienia Ogólne 1 1. FUNDACJA Nowoczesna RP, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Ryszarda Petru, zwanego dalej Fundatorem, na mocy oświadczenia sporządzonego

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Class Ladies tekst jednolity z dnia 26.03.2015 Strona 1

Statut Fundacji Class Ladies tekst jednolity z dnia 26.03.2015 Strona 1 STATUT FUNDACJI CLASS LADIES /tekst jednolity/ ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Class Ladies, zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest przez: a) Darię Domaradzką-Guzik, b)

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi

Statut Fundacji Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi TEKST JEDNOLITY Statut Fundacji Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi Fundacja, której nadano statut, została ustanowiona przez Naše Finančné Družstvo zwaną dalej także Fundatorem,

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z domu, zwana dalej Fundacją, działa

Bardziej szczegółowo

Fundacja "Centrum Rozwoju Medycyny"

Fundacja Centrum Rozwoju Medycyny STATUT FUNDACJI CENTRUM ROZWOJU MEDYCYNY Rozdział l Postanowienia ogólne 1 Fundacja CENTRUM ROZWOJU MEDYCYNY (dalej: Fundacja) powołana została Aktem Ustanowienia Fundacji sporządzonym w formie aktu notarialnego

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Lepszy Świat zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

4. Właściwym ministrem jest Minister zgodny z aktualnymi przepisami prawa polskiego 5.

4. Właściwym ministrem jest Minister zgodny z aktualnymi przepisami prawa polskiego 5. STATUT FUNDACJI KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Komunikacji Społecznej, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Jarosław Bajdowski, Rafał Bartlet, Wojtek Cieślak,

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie KOPEX GROUP Chcemy pomóc (w dalszych postanowieniach statutu zwane jest

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Czas Lokalny. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Czas Lokalny. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Czas Lokalny Postanowienia ogólne 1. Fundacja Czas Lokalny, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Skorpion Polkowice. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej nosi nazwę Skorpion Polkowice zwane dalej Klubem.

S T A T U T. Skorpion Polkowice. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej nosi nazwę Skorpion Polkowice zwane dalej Klubem. S T A T U T Skorpion Polkowice Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej nosi nazwę Skorpion Polkowice zwane dalej Klubem. 2 1. Klub jest rejestrowym stowarzyszeniem kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA INTEGRACYJNO REHABILITACYJNEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SIRON W Biłgoraju. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA INTEGRACYJNO REHABILITACYJNEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SIRON W Biłgoraju. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA INTEGRACYJNO REHABILITACYJNEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SIRON W Biłgoraju Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE l. 1. Stowarzyszenie nazwane STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNO REHABILITACYJNE OSÓB

Bardziej szczegółowo

2) edukacja, oświata i wychowanie w zakresie obejmującym cele statutowe Inicjatywy

2) edukacja, oświata i wychowanie w zakresie obejmującym cele statutowe Inicjatywy STATUT WROCŁAWSKIEJ INICJATYWY ROWEROWEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Wrocławska Inicjatywa Rowerowa Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, zwana dalej Inicjatywą, jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Re:Akcji Artystycznych FREA-art

STATUT Fundacji Re:Akcji Artystycznych FREA-art STATUT Fundacji Re:Akcji Artystycznych FREA-art Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Fundacja Re:Akcji Artystycznych FREA-art, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Annę Kobielę zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. "Wspólny 'Dom" w Wildze

S T A T U T. Wspólny 'Dom w Wildze 1 S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego "Wspólny 'Dom" w Wildze Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę; Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU PODHALAN

STATUT ZWIĄZKU PODHALAN STATUT ZWIĄZKU PODHALAN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Związek Podhalan w Polsce, zwany w dalszym ciągu Związkiem jest Stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Bardziej szczegółowo

S t a t u t F u n d a c j i. Rozdział I

S t a t u t F u n d a c j i. Rozdział I F u n d a c j a R o z w o j u I n f o r m a t y k i S t a t u t F u n d a c j i Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Fundacja Rozwoju Informatyki zwana dalej Fundacją, zostaje utworzona przez osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych KONICZYNKA

STATUT Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych KONICZYNKA STATUT Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych KONICZYNKA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Radomsko i powiat Radomszczański. 2.Terenem działania

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI WSPOMAGANIA WSI

STATUT FUNDACJI WSPOMAGANIA WSI Tekst jednolity STATUT FUNDACJI WSPOMAGANIA WSI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Paragraf 1 Fundacja ustanowiona przez Prymasa Polski aktem notarialnym sporządzonym przed Anną Brzozowską notariuszem w Warszawie

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Działamy Razem, będąca związkiem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA na rzecz KLASTRA PRZEMYSŁOWEGO dawnych terenów CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMSYŁOWEGO im. premiera EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO

STATUT STOWARZYSZENIA na rzecz KLASTRA PRZEMYSŁOWEGO dawnych terenów CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMSYŁOWEGO im. premiera EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO STATUT STOWARZYSZENIA na rzecz KLASTRA PRZEMYSŁOWEGO dawnych terenów CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMSYŁOWEGO im. premiera EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne:

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiego Związku Jeździeckiego

Statut Polskiego Związku Jeździeckiego Statut Polskiego Związku Jeździeckiego Tekst jednolity Statutu Polskiego Związku Jeździeckiego, uwzględniający zmiany uchwalone 3 marca 2012 r. przez Walny Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI

STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Kobiet Kraskowianki działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. Ustaw

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

STATUT KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

STATUT KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ STATUT KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne: 1. Krajowa Izba Gospodarcza Efektywności Energetycznej zwana dalej Izbą jest organizacją samorządu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

STATUT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO c Członek Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego CEFIC STATUT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne Art. 1. Polska Izba Przemysłu Chemicznego zwana w dalszej części Izbą

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ŻYĆ INACZEJ" Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ŻYĆ INACZEJ Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ŻYĆ INACZEJ" Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE * 1 Stowarzyszenie ŻYĆ INACZEJ na rzecz ogółu społeczności, rodzin w sytuacji kryzysowej, a w szczególności kobiet i dzieci, zwane dalej

Bardziej szczegółowo