ProNGO standardy III sektora Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. średnie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ProNGO standardy III sektora Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. średnie."

Transkrypt

1 Standardy prowadzenia placówki edukacyjnej 1 przez organizacje pozarządowe, wypracowane przez przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego w Wielkopolsce i Śląsku przy wsparciu sieci SPLOT. 1 Placówki edukacyjne w niniejszym opracowaniu oznaczają przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne i średnie. 1

2 Spis treści: 1. Standard likwidacji/przekazywania placówki Standard współpracy ze społecznością lokalną Standard organizacyjny Standard relacji jednostka samorządu terytorialnego organizacja pozarządowa placówka Standard przekazywania, wydatkowania i rozliczania dotacji Standard finansowania placówki ze źródeł innych niż dotacja oświatowa...17 Spis załączników: 1. Instrukcja dotycząca gospodarki kasowej Instrukcja inwentaryzacyjna. Zasady ogólne Zasady przeprowadzania inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych środków pieniężnych Zasady przeprowadzania innych inwentaryzacji Instrukcja obiegu dokumentów i kontroli dokumentów finansowo księgowych Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Uchwała Rady Miejskiej w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola Wykaz ksiąg rachunkowych Zakładowy plan kont Zasady wyceny aktywów i pasywów Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Bilans Rachunek zysków i strat

3 1. Standard likwidacji/przekazywania placówki 1.1 Definicja filozofia - wartości Bez względu na to, czy placówka edukacyjna funkcjonuje na wsi, czy w dzielnicy któregoś z większych miast jest miejscem edukacji, wychowania i kultury. Mała szkoła/przedszkole (publiczna lub niepubliczna) oznacza lepszy kontakt nauczyciela z dzieckiem, minimalizuje anonimowość i poprawia bezpieczeństwo. Likwidacja szkoły/przedszkola oznacza głęboko idące zmiany dla społeczności. Najważniejszą z nich jest depopulacja czyli spadek liczby ludności danej dzielnicy czy sołectwa. Brak placówki w pobliżu powoduje, że młodzi rodzice nie osiedlają się w danym miejscu, lub poszukują innego miejsca zamieszkania, które poprawi ich komfort życia. Likwidacja szkoły oznacza także utratę miejsc pracy, konieczność dowożenia dzieci do odległych szkół a więc ograniczenie czasu, kiedy dziecko przebywa z najbliższymi. Oświata jest kosztochłonna. Dobrym rozwiązaniem w obliczu wyzwań gospodarczych demograficznych jest prowadzenie placówki edukacyjnej przez organizację pozarządową zamiast jej likwidacji przekazanie placówki. Jest to rozwiązanie opłacalne dla każdej zainteresowanej strony. Dzieci i rodzice zachowają szkołę/przedszkole, nauczyciele pracę, a jednostka samorządu terytorialnego ograniczy koszty i zapewni sobie stabilizację liczby mieszkańców (a więc także wpływy podatkowe) w przyszłości. Polska jest krajem o bardzo niskim poziomie zaufania społecznego. Tym bardziej więc rzetelna komunikacja jest niezbędna. Mniejsza wiedza uczestników procesu może skutkować podejrzliwością złych intencji ze strony poszczególnych grup zaangażowanych w powoływanie placówki, a w dalszej kolejności może być przyczynkiem do manipulacji przez różne grupy interesu (np. opozycyjnych radnych, nauczycieli obawiających się utraty pracy). Warto pokazywać także, że poszczególne grupy zwykle działają w dobrych intencjach. Na etapie planowania należy mieć świadomość, że konflikt w grupie jest procesem naturalnym i z całą pewnością wystąpi. Warto tak kierować oporem i konfliktem, żeby doprowadził do nowych, lepszych rozwiązań a nie pogarszał sytuację. 1.2 Cel obszaru Celem standardu likwidacji/przekazania placówki jest zachowanie kontynuacji nauki w placówce zagrożonej likwidacją i doprowadzenie do jej przekazania, lub opcjonalnie sprawne zamknięcie placówki i powołanie w jej miejsce nowej (z organem prowadzącym w postaci organizacji pozarządowej - najczęściej stowarzyszenie). Tak określony cel wiąże się z określeniem interesów grup zaangażowanych w proces, zapewnieniem przejrzystej i precyzyjnej informacji, konsultacji społecznych oraz sprawnym zarządzaniu konfliktem, który jest naturalnym zjawiskiem w przypadku likwidacji/przejmowania placówki. Celem pośrednim jest uniknięcie chaosu, wynikającego z braku wiedzy i utraty kontroli nad procesem związanym ze zmianą organu prowadzącego. 3

4 1.3 Uczestnicy Bezpośrednimi uczestnikami są: przedstawiciele jednostki samorządu terytorialnego (zarówno władza wykonawcza jak i uchwałodawcza), dyrekcja i nauczyciele placówki przewidzianej do likwidacji oraz rodzice Pośrednio odbiorcami standardu są dzieci i młodzież (ze względu na ograniczone prawa do czynności prawnych) oraz społeczność lokalna danego sołectwa/dzielnicy/miasta 1.4 Zakres merytoryczny Upublicznienie informacji o zamiarach likwidacji placówki publicznej oraz propozycji w tym zakresie. Stworzenie planu komunikacji społecznej oraz konsultacji społecznych nt. likwidacji/ przejęcia placówki. Warto w tym zakresie skorzystać ze wzorców dostępnych np. na W przypadku braku doświadczenia w tym zakresie warto rozważyć zlecenie tego podmiotowi zewnętrznemu, np. wyspecjalizowanej organizacji pozarządowej. Wyszukanie grupy inicjatywnej, zainteresowanej poprowadzeniem placówki - spośród rodziców, nauczycieli związanych z dotychczas istniejącą szkołą. Może się okazać, że w społeczności brak jest osób gotowych podjąć się tego zadania. Warto wtedy skorzystać z pomocy Federacji Inicjatyw Oświatowych (www.fio.org.pl) lub Fundacji Elementarz (www.elementarz.edu.pl) które pomogą w znalezieniu otwartej na lokalną społeczność organizacji pozarządowej, zainteresowanej prowadzeniem szkoły. Docelowo należy doprowadzić do trójstronnego porozumienia pomiędzy rodzicami nauczycielami i jednostką samorządu terytorialnego. Na tym etapie warto przeprowadzić szkolenia dla grupy inicjatywnej i urzędników, radnych dotyczące powoływania szkoły prowadzonej przez organizację pozarządową. Grupa inicjatywna dokonuje wyboru formy prawnej w jakiej będzie działać i rejestruje organizację pozarządową. Rejestracja stowarzyszenia /fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym trwa ok. 3 miesięcy. Placówkę można tworzyć z chwilą zarejestrowania organizacji pozarządowej w Krajowym Rejestrze Sądowym. W polskim prawie nie funkcjonuje pojęcie organizacji w rejestracji, do momentu dokonania wpisu przez sąd nie można podejmować żadnych zobowiązań prawnych. W zakresie zakładania organizacji, doboru formy organizacyjnej (stowarzyszenie/fundacja), pisania statutu, pozyskiwana środków na jej działanie pomagają ośrodki Sieci SPLOT Wybór procedury (przejęcie czy likwidacja) przez jednostkę samorządu terytorialnego w porozumieniu z organizacją pozarządową, która ma prowadzić szkołę wymaga podjęcia uchwały. Przykłady uchwał znajdują się w załączniku Zawarcie umowy pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego i organizacją pozarządową, zainteresowaną prowadzeniem placówki. Umowa określa wzajemne relacje (równy dostęp do konkursów dla szkół publicznych itp.), w tym przekazanie do użytkowania budynku wraz z określeniem zasad prowadzenia działań adaptacyjnych i utrzymaniem budynku w stanie pozwalającym na realizację zadań placówki (por. art. 5 ust. O systemie oświaty). 4

5 Skompletowanie personelu, modernizacja budynku do potrzeb placówki, zapewnienie mediów itp. Określenie kompetencji - podział obowiązków i określenie relacji pomiędzy zarządem organizacji pozarządowej a dyrektorem placówki. Co najmniej jeden z członków zarządu powinien posiadać doświadczenie w kierowaniu placówką oświatową. Organizacja pozarządowa prowadzącą placówkę uzyskuje numerów NIP, REGON, zgłasza placówkę do rejestru: Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz rejestru placówek oświatowych w jednostce samorządu terytorialnego i kuratorium. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji niepublicznej/ publicznej do 30. września roku poprzedzającego uruchomienie szkoły. Wpis szkoły do ewidencji jednostki samorządu terytorialnego dokonuje się do 1. sierpnia poprzedzającego rok szkolny. Do końca sierpnia poprzedzającego rok szkolny należy przygotować stosowne umowy z pracownikami oraz regulaminy (więcej w Standardzie organizacyjnym). a. Umowa dotycząca praw do nieruchomości i zarządzania nieruchomością 1.5 Weryfikacja i wskaźniki Funkcjonowanie placówki w sposób ciągły burmistrz/wójt/prezydent miasta Finansowanie placówki w sposób ciągły - burmistrz/wójt/prezydent miasta Dochowanie wszystkich terminów określonych prawem burmistrz/wójt/prezydent miasta, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego W przypadku szkoły, zachowanie min. 90% uczniów, którzy dotychczas się uczyli w danej placówce przed przejęciem dyrektor placówki, zarząd organizacji pozarządowej 1.6 Osoby odpowiedzialne burmistrz/wójt/prezydent miasta dyrektor/kierownik właściwy ds. edukacji w jednostce samorządu terytorialnego prezes/przewodniczący zarządu w organizacji pozarządowej przewodniczący Komisji stanowiącej jednostki samorządu terytorialnego, właściwej ds. edukacji dyrektor placówki rodzice społeczność lokalna 5

6 2. Standard współpracy ze społecznością lokalną 2.1 Definicja filozofia - wartości Placówka edukacyjna (szkoła, przedszkole) prowadzona przez organizację pozarządową jest wartością dla społeczności lokalnej. Rzeczywistość pokazuje nam jednak, że często jest to pusty frazes a placówkę i społeczność lokalną oddziela niewidzialna bariera. Rolą organizacji pozarządowej, a tym bardziej prowadzącej placówkę edukacyjną, jest budowanie więzi społecznych i wzmacnianie społeczeństwa. Społeczność lokalna to rezerwuar aktywności i zasobów, które mogą służyć rozwojowi, także placówki edukacyjnej, działającej na jej terenie. Społeczeństwo nie zapuka jednak do szkoły samo. To szkoła czy przedszkole, to organizacja prowadząca placówkę musi o to zadbać. 2.2 Cel obszaru Celem głównym dla standardu współpracy ze społecznością lokalną jest zapewnienie placówce co roku odpowiedniej ilości uczniów (naboru), czyli takiej liczby która pozwoli na finansowanie placówki i świadczenie jak najwyższej jakości nauczania. Cele pośrednie, to: stworzenie więzi placówki ze społecznością lokalną, zainteresowania placówką mieszkańców, a nie tylko rodziców posyłających dzieci do szkoły oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa uczniów. Ważnym zagadnieniem jest przełamanie stereotypów dotyczących jakości kształcenia, funkcjonujących na temat szkół i przedszkoli prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Tak sformułowane cele pośrednio ułatwią funkcjonowanie placówki poprzez łatwiejsze pozyskiwanie sponsorów, wolontariuszy, wsparcia w postaci rzecznictwa. 2.3 Uczestnicy Standard jest skierowany przede wszystkim do dyrekcji i pracowników placówki, oraz zarządu i pozostałych członków organizacji (w przypadku stowarzyszeń). Odbiorcami pośrednimi działań jest szeroko rozumiane otoczenie placówki: uczniowie i pozostałe dzieci i młodzież z terenu działania szkoły/przedszkola, rodzice, mieszkańcy, inne organizacje pozarządowe, firmy, media lokalne, instytucje publiczne 2.4 Zakres merytoryczny Współpraca powinna mieć charakter projektowy a wiec mieć zaplanowane nie tylko działania, ale także rezultaty przedstawiciele placówki powinni wiedzieć co zamierzają osiągnąć podejmując poszczególne działania. Związana z tym komunikacja zewnętrzna placówki powinna bazować na języku korzyści, czyli posługiwać się przede wszystkim argumentami, pokazującymi co udało się uzyskać dzięki jej działaniu, ile zaoszczędzić, co ciekawego wnosi ona do życia społeczności lokalnej. a) Placówka corocznie planuje harmonogram działań na rzecz społeczności lokalnej 6

7 b) Placówka podejmuje systematycznie minimum dwie inicjatywy na rzecz współpracy ze społecznością lokalną, przykładowo: Kampania informacyjna, reklamowa (ulotki, plakaty, kampanie radiowe, gazetki, spoty, drzwi otwarte placówki itp.) Opracowywanie i zamieszczanie sprawozdania finansowego i merytorycznego na stronie internetowej organizacji pozarządowej (bez uwzględniania danych osobowych) Spotkania, rozmowy z przedstawicielami środowiska lokalnego. Organizowanie imprez adresowanych do społeczności lokalnych (pikniki, rajdy, kursy, zabawy, wycieczki, turnieje itp.) Utrzymanie i rozwój życia kulturalnego w danej miejscowości (spotkania z ciekawymi ludźmi, seanse filmowe, plenery artystyczne, wystawy fotograficzne, warsztaty zainteresowań itp.) Badanie potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnych i rynku edukacyjnego Udział w konsultacjach społecznych (przed powołaniem szkoły, w procesie przekazywania placówki) oraz zabieranie głosu w konsultacjach na tematy związane z edukacją w gminie, konsultowanie programu współpracy jednostki samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi Współpraca z rodzicami: spotkania informacyjne np. raz na 2 miesiące; komunikowanie np. przez prasę lokalną, stronę internetową, gazetki drukowane; zapraszanie rodziców do współdziałania w tworzeniu życia szkoły (dni otwarte, święta, wycieczki, pikniki itp.) Współpraca z jednostką samorządu terytorialnego: zapraszanie do udziału w uroczystościach, spotkaniach, forach, przekazywanie informacji wynikających z obowiązującego prawa, ale też dotyczących bieżącego życia szkoły, osiągnięć, wyników, podejmowanych przedsięwzięć, ustawianie się w pozycji partnera współrealizującego z nią obowiązki, a nie tylko jako podmiot pobierający dotację Współpraca z mediami: informowanie o ważniejszych wydarzeniach z życia placówki i organizacji pozarządowej, współorganizowanie imprez Współpraca z uczniami: organizowanie dni otwartych, wspólne ustalanie zasad, promowanie sukcesów i talentów, wspieranie poprzez prowadzenie świetlicy środowiskowej, organizację półkolonii, obozów, rozwijających wyrównujących zajęć pozalekcyjnych Współpraca z innymi szkołami i przedszkolami z danego terenu, wspólne wydarzenia, wymiana doświadczeń c) Przedstawianie społeczności lokalnej korzyści wynikających z powołania i współpracy z placówką w obszarach: Wyników w nauce i sukcesów uczniów Promocji konkretnej miejscowości/gminy Pozyskiwanie dodatkowych środków np. finansowanych nie tylko na działalność placówki, ale też na rzecz środowiska lokalnego 7

8 Odciążenie budżetu gminy (utrzymanie placówki) 2.5 Weryfikacja, wskaźniki Wskaźniki weryfikowane są z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety z uwzględnieniem: Liczba dzieci uczęszczających do szkoły w zestawieniu rok do roku Poziomu zadowolenia uczniów powyżej 60% Ilość wydarzeń zorganizowanych dla społeczności lokalnej Ilość informacji w mediach na temat szkoły Wzrost frekwencji rodziców na zebraniach Ilość spotkań z przedstawicielami jednostki samorządu terytorialnego Liczba imprez zorganizowanych z innymi podmiotami Za weryfikację wskaźników odpowiada dyrektor placówki wraz z radą pedagogiczną. 2.6 Osoby odpowiedzialne Koordynator ds. promocji ze strony organizacji pozarządowej Zarząd organizacji Dyrektor szkoły Nauczyciele 8

9 3. Standard organizacyjny 3.1 Definicja filozofia - wartości Placówki edukacyjne prowadzone przez organizacje pozarządowe prowadzą działalność w oparciu o ustawę o systemie oświaty (Dz.U. z 2004, nr 256, poz z późn. zm.). Uspójnienie kwestii organizacyjnych prowadzenia placówki edukacyjnej pozwoli na sprawne, adekwatne, terminowe i rzetelne realizowanie założonych zadań przez organizację pozarządową oraz jednostkę samorządu terytorialnego. Standard organizacyjny pozwala także na uspójnienie kierunków działania placówki, określa kolejność działań, zapewnia komfort pracy, ogranicza błędy oraz buduje efektywną współpracę. 3.2 Cel obszaru Celem standaryzowanego obszaru jest wypracowanie kompletnego i niezbędnego (kompleksowego) zestawu procedur i dokumentów wg obowiązujących norm i zasad prawnych w procesie zakładania i prawidłowego prowadzenia placówki oświatowej, prowadzonej przez organizację pozarządową. Zestaw dokumentów i procedur ma pozwolić na przejrzyste, efektywne i skuteczne realizowanie zadań przez placówkę, możliwość weryfikacji zasad i realizacji celów placówki oraz spełniania wymaganych norm i przepisów prawa a także usprawniać współpracę pomiędzy placówką a jednostką samorządu terytorialnego. Celem szczegółowym jest usystematyzowanie procedur i dokumentów wymaganych w placówce oraz określenie wzorcowych procedur i dokumentów wraz z ich zawartością. 3.3 Uczestnicy Bezpośrednimi uczestnikami są osoby i instytucje (jednostka samorządu terytorialnego i organizacja pozarządowa) odpowiedzialne za przekazywanie, likwidowanie, zakładanie, przejmowanie, prowadzenie placówki oświatowej, w tym w szczególności kontrolujący placówki oświatowe, stanowiący prawo (rekomendacje) oraz przedstawiciele organu prowadzącego organizacji pozarządowej i dyrekcja i pracownicy placówki. Pośrednio odbiorcami Standardu są dzieci i młodzież, rodzice, nauczyciele, społeczność lokalna. 3.4 Zakres merytoryczny Stosowane dokumenty: a. Statut organizacji (w tym jasny podział kompetencji i obowiązków walnego zebrania członków w przypadku stowarzyszenia, zarządu organizacji pozarządowej, dyrekcji placówki) wzór statutu organizacji znajduje się na: b. Statut placówki (w tym jasny podział kompetencji i obowiązków dyrekcji placówki, nauczycieli i innych pracowników organizacji pozarządowej; prawa i obowiązki uczniów i 9

10 inne) określone w rozporządzeniu MEN w sprawie ramowych statutów, wzór statutu znajduje się na: wraz z wewnątrzszkolnym system oceniania c. Arkusz organizacyjny placówki oraz szkolny plan nauczania zgodny z rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania d. Regulaminy: Zatrudniania Wynagradzania Premiowania Pracy Dokształcania Rady pedagogicznej Rady rodziców/ szkoły Archiwizacji dokumentów Zamówień publicznych do euro Regulamin pracowni; Regulamin dyżurów nauczycieli na przerwach, Regulamin korzystania z urządzeń placówki e. Instrukcje: Bezpieczeństwa i higieny pracy, Przeciwpożarowe f. Zakresy czynności (karty stanowiskowe) g. Karty WPR (wskaźnik ryzyka zawodowego) h. Wewnętrzny obieg informacji i. Polityka rachunkowości i zakładowy plan kont (wzór stanowi załącznik do Standardu) j. Polityka bezpieczeństwa (ochrony danych osobowych) k. Książka obiektu budowlanego + protokoły przeglądów (elektryczne, kominiarski, innych instalacji jeżeli występują) l. Zestawy: Szkolny Zestaw Programów Nauczania w tym programy profilaktyki, wychowawcze Szkolny Zestaw Podręczników m. Plan pracy placówki n. Plan nadzoru pedagogicznego o. Dokumentacja przebiegu nauczania (arkusze ocen, dzienniki, protokoły egzaminacyjne itp.) Przykłady zapisów oraz wzory dokumentów stanowią załączniki do Standardu, można je również pozyskać m.in. z: Kuratorium oświaty, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Federacji Inicjatyw Oświatowych. Na etapie ustaleń z jednostką samorządu terytorialnego należy ustalić zasady dowożenia uczniów (jeżeli zachodzi taka potrzeba). 10

11 3.5 Weryfikacja, wskaźniki Wdrożenie i coroczna aktualizacja poszczególnych dokumentów dyrektor placówki we współpracy z radą pedagogiczną Wyniki kontroli/ spadek liczby uchybień dyrektor placówki 3.6 Osoby odpowiedzialne dyrektor placówki prezes zarządu organizacji pozarządowej 4. Standard relacji jednostka samorządu terytorialnego - organizacja pozarządowa placówka 4.1 Definicja filozofia wartości Prowadzenie placówki edukacyjnej przez organizację pozarządową nierozerwalnie wiąże się ze współpracą z jednostką samorządu terytorialnego, czyli w przypadku przedszkoli i szkół podstawowych i gimnazjalnych - gminą. To ona otrzymuje z państwa subwencję, przekazywaną następnie jako dotację szkole. Jednostka samorządu terytorialnego prowadzi rejestr placówek i zobligowana jest do zapewnienia dzieciom warunków do nauki. Dobra współpraca stron przynosi wielkie korzyści instytucjom, które się jej podejmują. Pozwala oszczędzać czas i energię, minimalizuje koszty. Służy wreszcie odbiorcom działań - dzieciom uczęszczającym do placówki. Wartości, którymi powinno kierować się w tej relacji określone są przez Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - to pomocniczość, jawność, uczciwa konkurencja, partnerstwo, suwerenność stron i efektywność. Więcej na ten temat można znaleźć w oficjalnym Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych dostępnym na stornie 4.2 Cel obszaru Celem Standardu relacji jednostka samorządu terytorialnego - organizacja pozarządowa jest stworzenie warunków do funkcjonowania szkół prowadzonych przez organizacje pozarządowe oraz zrównanie ich praw (w granicach dopuszczalnych przez prawo) ze szkołami prowadzonymi przez jednostkę samorządu terytorialnego. Standard ma służyć temu, żeby minimalizować konflikty interesów, które mogą wystąpić. Standard wskazuje zatem na istotę relacji i zasady współpracy między jednostką samorządu terytorialnego a organem prowadzącym oraz odnosi się również do relacji pomiędzy organem prowadzącym a samą placówką. 4.3 Uczestnicy 11

12 Bezpośrednio uczestnikami są: jednostka samorządu terytorialnego, w szczególności burmistrz/wójt/prezydent miasta i wydział odpowiedzialny za edukację; organizacja pozarządowa prowadząca placówkę, w szczególności zarząd oraz placówka, w szczególności dyrektor i nauczyciele Pośrednio odbiorcami standardu są dzieci i ich rodzice. 4.4 Zakres merytoryczny Standard w zakresie wszystkich stron współpracy obejmuje: 1. Opracowanie systemu i wzorów dokumentów niezbędnych do prawidłowego przepływu informacji, w szczególności system informatyczny i uchwała 2. Stworzenie kalendarza działań na dany rok budżetowy 3. Merytoryczne przygotowanie pracowników każdej z instytucji odpowiedzialnych za przepływ informacji i współpracę 4. Wyposażenie w odpowiednie narzędzia techniczne: sprzęt i systemy Zakres standardu dotyczący jednostki samorządu terytorialnego: Uwzględnienie w rocznym programie współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi obszaru edukacja, w zakresie spójnym z oczekiwaniami o potrzebami wszystkich stron oraz wyzwań dotyczących edukacji w jednostce samorządu terytorialnego Zapraszanie placówek niepublicznych do udziału w konkursach, uroczystościach organizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego Przekazywanie placówce informacji o możliwościach korzystania z preferencyjnych ofert, kierowanych dotychczas do uczniów szkół prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego Podnoszenie poziomu wiedzy radnych, w szczególności z komisji oświatowej na temat placówek prowadzonych przez organizacje pozarządowe Zakres standardu dotyczący organizacji pozarządowej prowadzącej placówkę: Powołanie dyrektora placówki - zatrudniającego pracowników szkoły Konsultacje zakresu działań edukacyjnych w ramach programu współpracy jednostki samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi Przygotowywanie i przedkładanie sprawozdań z działalności placówki do jednostki samorządu terytorialnego Zatwierdzenie arkusza organizacyjnego placówki Zatwierdzenie planu budżetowego placówki (płace, inwestycje, bieżące wydatki) Przekazywanie informacji placówce o planie pracy Opracowanie polityki kadrowej, w tym zapobieganie konfliktom interesów (np. bazujących na wykluczeniach personalnych, dotyczących organizacji o statusie pożytku publicznego) Opracowanie polityki finansowej budującej niezależność placówki Stworzenie strategii rozwoju zarówno organizacji pozarządowej prowadzącej placówkę jak i placówki Zakres standardu dotyczący placówki: 12

13 Propozycje (w zakresie kompetencji) do programu współpracy jednostki samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi Przygotowanie propozycji dyrektora do planu budżetowego Przygotowanie arkusza organizacyjnego i szkolnego planu nauczania Informowanie dyrektora szkoły obwodowej o spełnianiu obowiązku szkolnego przez dzieci/młodzież uczęszczające do placówki oraz informowanie jednostkę samorządu terytorialnego o spełnianiu obowiązku nauki (uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych) Składanie do jednostki samorządu terytorialnego miesięcznych sprawozdań w szczególności nt. liczby uczniów, finansów Zapraszanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych na uroczystości związane z funkcjonowaniem placówki 4.5 Weryfikacja, wskaźniki Coroczny monitoring stopnia realizacji programu współpracy jednostki samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi - udział organizacji pozarządowej, prowadzącej placówkę w konsultacjach; korzystanie z dotacji pełnomocnik w jednostce samorządu terytorialnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Udział przedstawiciela organizacji pozarządowej w co najmniej jednym posiedzeniu Komisji stanowiącej jednostki samorządu terytorialnego, właściwej ds. edukacji w skali roku zarząd organizacji pozarządowej Coroczna weryfikacja istnienia i stopnia wdrażania uwzględnionych w standardzie dokumentów, w szczególności spójności z programem współpracy jednostki samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi i rocznym harmonogramem pracy zarząd organizacji pozarządowej, burmistrz/wójt/prezydent miasta, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego Minimalizacja ilości uchybień, wykazywanych w ramach kontroli dyrektor placówki, kontroler z ramienia jednostki samorządu terytorialnego 4.6 Osoby odpowiedzialne dyrektor/kierownik właściwy ds. edukacji w jednostce samorządu terytorialnego zarząd organizacji pozarządowej przewodniczący Komisji stanowiącej jednostki samorządu terytorialnego, właściwej ds. edukacji dyrektor placówki burmistrz/wójt/prezydent miasta 13

14 5. Standard przekazywania, wydatkowania i rozliczania dotacji 5.1 Definicja filozofia wartości Placówki edukacyjne prowadzone przez organizacje pozarządowe otrzymują dotację i wydatkują ją, zgodnie z obowiązującym prawem (ustawa o systemie oświaty Dz.U. z 2004, nr 256, poz z późn. zm.). Terminowe i rzetelne przekazywanie zakładanych przepisami prawa środków przez jednostkę samorządu terytorialnego pozwala na realizację zadań placówki zgodnie z planem pracy oraz zapewnienie stabilności finansowej i możliwość planowania działań placówki w okresie kilku miesięcy. Z uwagi na odpowiedzialność organów administracji publicznej (szkoła obwodowa ) za realizację obowiązku edukacji dzieci i młodzieży do 18. roku życia oraz zgodne z prawem wydatkowania dotacji, niezwykle istotne jest prawidłowe i rzetelne wykorzystywanie środków oraz terminowe rozliczenie wydatków przez placówkę. 5.2 Cel obszaru Celem Standardu przekazywania i wydatkowania dotacji jest stworzenie jawnych i precyzyjnych dla obu stron zasad naliczania, przekazywania, wydatkowania i rozliczania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w celu zapewnienia funkcjonowania placówki i realizacji jej celów edukacyjnych zgodnie z obowiązującym prawem. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, po konsultacji z władzami organizacji pozarządowej prowadzącej placówkę powinien uchwalić wiążące dla obu stron kalendarium przekazywania i rozliczania dotacji oraz tryb jej kontrolowania. 5.3 Uczestnicy Bezpośrednimi uczestnikami są przedstawiciele jednostki samorządu terytorialnego, członkowie jego organu stanowiącego oraz przedstawiciele organu prowadzącego organizacji pozarządowej i dyrekcja placówki. Pośrednio odbiorcami standardu są dzieci i młodzież oraz rodzice. 5.4 Zakres merytoryczny Zachowanie rzetelności i przejrzystości informacji nt. wysokości subwencji z uwzględnieniem naliczania środków dla dzieci z niepełnosprawnością oraz innych wag dotyczących placówki np. na uczniów szkoły na wsi (P1), na uczniów mniejszości narodowych (P9 i P10) i innych dotyczących szkoły Jednolite wzory dokumentów, aktualizowane w razie konieczności, tj. a. tryb naliczania dotacji, przyjmowany w drodze uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego b. tryb przekazywania dotacji, przyjmowany w drodze uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego 14

15 c. tryb wydatkowania dotacji, przyjmowany w drodze uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego d. tryb rozliczania dotacji, przyjmowany w drodze uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego e. tryb kontroli dotacji, przyjmowany w drodze uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego f. zasady informacji o liczbie uczniów/przedszkolaków objętych procesem edukacji w placówce, przyjmowany w drodze uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego g. wzór wniosku o dotację, przyjmowany w drodze uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego h. wzór sprawozdania z wydatkowania dotacji, przyjmowany w drodze uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego i. wzór informacji o liczbie uczniów/przedszkolaków objętych procesem edukacji w placówce, przyjmowany w drodze uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego Jednolity system informatyczny do obsługi dotacji zapewniany przez jednostkę samorządu terytorialnego. Dostarczanie informacji oraz organizacja szkoleń z zakresu obsługi systemu zapewniane są organizacji pozarządowej w okresie do miesiąca od momentu rozpoczęcia funkcjonowania placówki. Wyznaczenie w wydziale merytorycznym jednostki samorządu terytorialnego (gminy/miasta) urzędnika odpowiedzialnego za obsługę placówek prowadzonych przez inne podmioty, który monitoruje wszystkie ich sprawy, od procesu rejestracji, przez cały czas prowadzenia placówki, po jej ewentualną likwidację. Uchwała organu stanowiącego jednostkę samorządu terytorialnego powinna zawierać: a. Sposób naliczania dotacji, w tym precyzyjny wzór wyliczania dotacji z uwzględnieniem wag na: uczniów niepełnosprawnych (P3 P6), uczniów szkół na wsi (P1), uczniów mniejszości narodowych (P9, P10) i innych dotyczących danej placówki, (wzory dokumentów, terminy) oraz zasady przekazywania informacji na temat dotacji na kolejny rok kalendarzowy b. Terminy przekazywania dotacji c. Sposób wprowadzania korekt d. Sposób zgłaszania zastrzeżeń e. Sposób przeprowadzania kontroli (organy uprawnione, zakres merytoryczny) f. Informacja o podstępowaniu w przypadku niewykorzystania dotacji w terminie g. Zasady postępowania w przypadku nienależycie pobranej lub niewłaściwie wykorzystanej dotacji h. Informacja na temat ogólnych zasad dotyczących kwalifikowalności kosztów dotacji obejmująca wytyczne w zakresie wykonywania remontów wypracowana wspólnie przez przedstawicieli wszystkich stron. 15

16 Opracowanie przez wydział ds. edukacji jednostki samorządu terytorialnego zakresu metryczki i przekazanie informacji o metryczce oraz o sposobie naliczania dotacji dla przedszkoli. Zarząd organizacji pozarządowej posiada harmonogram sporządzania wymaganych dokumentów oraz terminarz podejmowanych działań. Placówka dysponuje: a. Harmonogramem z terminami poszczególnych działań b. Wzorami dokumentów, wynikającymi z uchwały c. Dostępem do systemu informatycznego przeznaczonego do obsługi dotacji placówek niepublicznych 5.5 Weryfikacja, wskaźniki Bieżący monitoring stopnia realizacji uchwały, w tym terminowości dyrektor/kierownik właściwy ds. edukacji w jednostce samorządu terytorialnego, osoba odpowiedzialna za kontrolę w jednostce samorządu terytorialnego. Coroczne opracowanie wzoru wyliczania dotacji w danej jednostce samorządu terytorialnego dyrektor/kierownik właściwy ds. edukacji w jednostce samorządu terytorialnego. Wysokość corocznej dotacji w odniesieniu do liczby uczniów, w tym niepełnosprawnych dyrektor/kierownik właściwy ds. edukacji w jednostce samorządu terytorialnego. Wydatkowanie środków dotacji zgodnie z obowiązującym prawem, w tym lokalnym oraz regulaminami wewnątrz organizacji pozarządowej dyrektor/kierownik właściwy ds. edukacji w jednostce samorządu terytorialnego, prezes/przewodniczący organizacji pozarządowej. 5.6 Osoby odpowiedzialne dyrektor/kierownik właściwy ds. edukacji w jednostce samorządu terytorialnego prezes/przewodniczący zarządu w organizacji pozarządowej dyrektor placówki 16

17 6. Standard finansowania placówki ze źródeł innych niż dotacja oświatowa 6.1 Definicja filozofia wartości Podstawowym źródłem finansowania placówek edukacyjnych, prowadzonych przez organizacje pozarządowe są dotacje przekazywane z właściwej terytorialnie jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004, nr 256, poz z późn. zm.). Biorąc pod uwagę, że organem prowadzącym placówkę jest organizacja pozarządowa, środki na działalność edukacyjną, rekreacyjną, turystyczną i inną, zgodną ze statutem tej organizacji, może ona czerpać z licznych dostępnych źródeł finansowania. Pozyskiwanie dodatkowych środków, poza subwencją z jednostki samorządu terytorialnego, powinno być naturalnym elementem funkcjonowania placówek. 6.2 Cel obszaru Celem standardu finansowania placówki ze źródeł innych niż dotacja oświatowa jest zwiększenie świadomości i wykorzystania przez organy prowadzące placówki edukacyjne (organizacje pozarządowe) oraz dyrektorów szkół możliwości pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania działań na rzecz uczniów i otoczenia placówki, poza środkami z dotacji oświatowej. Celem szczegółowym jest zbudowanie w każdej placówce strategii fundraisingowej (pozyskiwania środków) oraz wydelegowanie minimum 1 osoby odpowiedzialnej za pozyskiwanie środków na dodatkowe działania placówki. 6.3 Uczestnicy Bezpośrednimi uczestnikami są przedstawiciele organu prowadzącego zarząd organizacji pozarządowej oraz członkowie (w przypadku stowarzyszenia), dyrekcja placówki i pracownicy placówki oraz osoba odpowiedzialna za pozyskiwanie środków. Pośrednio odbiorcami Standardu są dzieci i młodzież, rodzice, nauczyciele, społeczność lokalna. 6.4 Zakres merytoryczny Placówka buduje corocznie strategię fundraisingową (pozyskiwania środków), zakładającą wykorzystanie minimum 2 dodatkowych źródeł finansowania Placówka dysponuje zespołem, minimum 1 osobą, odpowiedzialnym za pozyskiwanie środków poza dotacją oświatową, realizację projektów i ich rozliczanie Placówka posiada system motywacyjny związany z pozyskiwaniem dodatkowych środków na funkcjonowanie placówki Osoba odpowiedzialna za pozyskiwanie środków w sposób ciągły podnosi kwalifikacje w zakresie pozyskiwania środków, planowania i realizacji projektów poprzez uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach Placówka regularnie przygotowuje i upowszechnia sprawozdania z pozyskiwanych dodatkowych środków 17

18 Placówka wykorzystuje wybrane z poniższych źródła finansowania działań poza dotacją oświatową: a. Osoby prywatne (m.in. darowizny, zbiórki publiczne, loterie, spadki, zapisy, 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku posiadania statusu pożytku publicznego prze organizację); b. Małe firmy (do 250 pracowników) oraz lokalni rzemieślnicy (m.in. darowizny, barter, wolontariat pracowniczy); c. Średnie firmy ( pracowników) (m.in. darowizny, barter, wolontariat pracowniczy); d. Duże firmy (powyżej 500 pracowników) (m.in. programy grantowe, darowizny, barter, wolontariat pracowniczy); e. Krajowe i zagraniczne fundacje kapitałowe (m.in. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi); f. Sądy (tzw. nawiązki sądowe); g. Internet (m.in., crowdfunding, darowizny) h. Działalność odpłatna organizacji pozarządowej (m.in. sprzedaż przedmiotów wytwarzanych przez dzieci podczas warsztatów, prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, prowadzenie odpłatnych zajęć np. językowych, informatycznych, przygotowywanie do egzaminów, festyny, zabawy, grille, dożynki); i. Działalność gospodarcza organizacji pozarządowej (m.in. sprzedaż przedmiotów wytwarzanych przez dzieci podczas warsztatów, prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, wynajmowanie sal lekcyjnych, sal gimnastycznych, boisk i sprzętu, prowadzenie odpłatnych zajęć np. językowych, informatycznych, przygotowywanie do egzaminów, festyny, zabawy, grille, dożynki); j. Administracja rządowa: administracja rządowa szczebla centralnego (m.in. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego); agendy rządowe szczebla centralnego (m.in. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych); administracja rządowa szczebla wojewódzkiego (m.in. Urząd Wojewódzki, Pełnomocnik Wojewody ds. uzależnień, alkoholizmu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Wojewódzki Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych); Kuratorium Oświaty; k. Administracja samorządowa: Urząd Marszałkowski (m.in. Wydział Edukacji, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej); Starostwo Powiatowe (m.in. Wydział Edukacji, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie); Urząd miasta, urząd gminy (m.in. Wydział Edukacji, Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Fundusz Alkoholowy z przeznaczeniem na np. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, organizowanie półkolonii, kolonii, obozów itp.) l. Fundusze Unii Europejskiej (m.in. Program Młodzież w Działaniu, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich); 18

19 m. Fundusze europejskie (m.in. Fundusze Norweskie i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Fundusze Szwajcarskie) Organizacja pozarządowa corocznie podejmuje decyzję nt. prowadzenia poza oświatowej działalności w celu pozyskania dodatkowych środków na prowadzenie placówki lub działalność wychowawczą 6.5 Weryfikacja, wskaźniki Ustalony przez władze organizacji pozarządowej oraz dyrektora placówki procent pozyskanych środków zewnętrznych dyrektor placówki Co najmniej 2 dodatkowe źródła finansowania działań rocznie prezes zarządu organizacji pozarządowej Minimum 1 osoba odpowiedzialna w placówce za pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania tzw. koordynator ds. pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania 6.6 Osoby odpowiedzialne dyrektor placówki koordynator w placówce za pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania prezes zarządu w organizacji pozarządowej 19

UCHWAŁA NR X RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY. z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Łęknica

UCHWAŁA NR X RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY. z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Łęknica UCHWAŁA NR X.68.2011 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz. 5101 UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie: uchylenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Aleksandrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bestwinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 sierpnia 2013 r. Poz. 5371 UCHWAŁA NR XXXI/393/2013 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/323/2000

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nasielsku oraz nadania statutu.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 2714 UCHWAŁA NR 119/XV/16 RADY GMINY ŚWIERKLANY z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Obsługi Placówek

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY GÓRZYCA

UCHWAŁA NR. RADY GMINY GÓRZYCA UCHWAŁA NR. RADY GMINY GÓRZYCA z dnia.. 2015 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Górzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 marca 2016 r. Poz. 1667 UCHWAŁA NR 101/XX/2016 RADY GMINY KAMIENICA POLSKA z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Ekonomiczno

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW SPOŁECZNYCH RIPOSTA STATUT PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W FORMIE PRACY PODWÓRKOWEJ. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW SPOŁECZNYCH RIPOSTA STATUT PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W FORMIE PRACY PODWÓRKOWEJ. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW SPOŁECZNYCH RIPOSTA STATUT PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W FORMIE PRACY PODWÓRKOWEJ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Placówka Wsparcia Dziennego prowadzona w formie Pracy Podwórkowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/198/2016 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 17 października 2016 r.

Warszawa, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/198/2016 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 17 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz. 10834 UCHWAŁA NR XVII/198/2016 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 17 października 2016 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 10 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 10 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 4 sierpnia 2015 r.

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 4 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010

Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlce z dnia 26 listopada 2009 roku Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 9902 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY GMINY ŁĄCK. z dnia 10 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 9902 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY GMINY ŁĄCK. z dnia 10 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 9902 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY GMINY ŁĄCK w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Cel główny i cele szczegółowe programu

Postanowienia ogólne. Cel główny i cele szczegółowe programu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr.. z dnia ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STAROGARD GDAŃSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/244/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Rada Rodziców jest społecznym organem szkoły, powołanym ustawowo w celu reprezentowania ogółu rodziców uczniów i wpływania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2891 UCHWAŁA NR XXI/367/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 30 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/108/2015 RADY MIEJSKIEJ W OKONKU. z dnia 25 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 30 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/108/2015 RADY MIEJSKIEJ W OKONKU. z dnia 25 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 7369 UCHWAŁA NR XVII/108/2015 RADY MIEJSKIEJ W OKONKU z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ MIASTA I GMINY KONIECPOL

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ MIASTA I GMINY KONIECPOL Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/75/11 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 10 listopada 2011 r. STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ MIASTA I GMINY KONIECPOL Rozdział I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Sposób uzyskiwania środków finansowych i płacenia składek członkowskich Zasady wprowadzania zmian w statucie Sposób rozwiązania się stowarzyszenia

Sposób uzyskiwania środków finansowych i płacenia składek członkowskich Zasady wprowadzania zmian w statucie Sposób rozwiązania się stowarzyszenia SPIS TREŚCI WSTĘP 7 CZĘŚCI Fundacje i stowarzyszenia - prawne i podatkowe aspekty funkcjonowania 9 ROZDZIALI Prawne aspekty funkcjonowania fundacji 10 1. Ogólna definicja, cele i tryb powoływania fundacji

Bardziej szczegółowo

Gminny Zespół Ekonomiczno -Administracyjny Szkół w Jedlińsku zwany dalej GZEAS działa na podstawie:

Gminny Zespół Ekonomiczno -Administracyjny Szkół w Jedlińsku zwany dalej GZEAS działa na podstawie: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/37/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 września 2012 r. Statut Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Jedlińsku Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Gminny

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Kobylanka z dnia 26 lutego 2015 r. Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 3849. UCHWAŁA Nr II/5/14 RADY GMINY RYPIN. z dnia 17 grudnia 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 3849. UCHWAŁA Nr II/5/14 RADY GMINY RYPIN. z dnia 17 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 3849 UCHWAŁA Nr II/5/14 RADY GMINY RYPIN z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 15 listopada 2016 roku

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 15 listopada 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz. 6682 UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie nadania Statutu Samorządowemu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY NEKLA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY NEKLA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY NEKLA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

Ogólny spis treści: Rozdział I. Oświata niepubliczna

Ogólny spis treści: Rozdział I. Oświata niepubliczna Ogólny spis treści: Rozdział I. Oświata niepubliczna 2. Ewidencja szkół i placówek niepublicznych 2.1. Osoba prowadząca szkołę i placówkę 2.2. Zasady wpisu do ewidencji przed 1.9.2017 r. 2.3. Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach

Statut Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach załącznik do uchwały nr LIII/355/2014 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 25.09. 2014r. Statut Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1) Gminne Centrum Edukacji i Sportu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 października 2015 r. Poz. 3773 UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 25 września 2015 r. w sprawie określenia trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/104/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 29 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/104/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 29 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XI/104/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego kryteria, zasady oraz tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI NA LATA 2016-2020

PROJEKT UCHWAŁY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI NA LATA 2016-2020 PROJEKT UCHWAŁY z dnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na lata 2016-2020. Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia r. Projekt z dnia 19 października 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia... 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/169/2015 RADY MIEJSKIEJ LESZNA. z dnia 26 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/169/2015 RADY MIEJSKIEJ LESZNA. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8212 UCHWAŁA NR XIV/169/2015 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM. z dnia 11 grudnia 2015 roku

Kraków, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM. z dnia 11 grudnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 8161 UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie utworzenia centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ZBLEWIE

S T A T U T ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ZBLEWIE S T A T U T ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ZBLEWIE I. CELE I ZADANIA 1 Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Placówek Oświatowo Wychowawczych w Zblewie zwany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM współpracy Gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

PROGRAM współpracy Gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok. PROJEKT Załącznik nr 1 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Wisznia Mała z dnia.. PROGRAM współpracy Gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Szkoły Muzycznej. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Podpis dyrektora szkoły

2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Szkoły Muzycznej. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Podpis dyrektora szkoły Zarządzenie Nr 1 KZ/2010 Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach Z dnia 30 października 2010 r. w sprawie kontroli zarządczej oraz standardów kontroli w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK z dnia. roku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUBOMIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUBOMIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK PROJEKT ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUBOMIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK Wstęp Celem głównym Rocznego Programu Współpracy,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 stycznia 2017 r. Poz. 28 UCHWAŁA NR XXX/259/16 RADY MIASTA ZIELONKA. z dnia 22 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 2 stycznia 2017 r. Poz. 28 UCHWAŁA NR XXX/259/16 RADY MIASTA ZIELONKA. z dnia 22 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 stycznia 2017 r. Poz. 28 UCHWAŁA NR XXX/259/16 RADY MIASTA ZIELONKA z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/565/2010 RADY MIASTA GNIEZNA. z dnia 26 maja 2010 r.

UCHWAŁA NR L/565/2010 RADY MIASTA GNIEZNA. z dnia 26 maja 2010 r. Województwa Wielkopolskiego Nr 148 16495 Poz. 2847 2847 UCHWAŁA NR L/565/2010 RADY MIASTA GNIEZNA z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 216 UCHWAŁA NR XXII/161/2016 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 216 UCHWAŁA NR XXII/161/2016 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA. z dnia 29 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 216 UCHWAŁA NR XXII/161/2016 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Przysuskiej

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 31 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/151/16 RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH. z dnia 24 października 2016 roku

Kraków, dnia 31 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/151/16 RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH. z dnia 24 października 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 31 października 2016 r. Poz. 6061 UCHWAŁA NR XXIX/151/16 RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH z dnia 24 października 2016 roku w sprawie dostosowania prawno-organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 7683 UCHWAŁA NR PR.0007.263.2015 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY OBRAZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY OBRAZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK Projekt Załącznik nr 1 do Uchwały Nr. Rady Gminy Obrazów z dnia listopada 2015 PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY OBRAZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 listopada 2015 r. Poz. 3813 UCHWAŁA NR X/60/15 RADY GMINY KRYPNO. z dnia 13 listopada 2015 r.

Białystok, dnia 27 listopada 2015 r. Poz. 3813 UCHWAŁA NR X/60/15 RADY GMINY KRYPNO. z dnia 13 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 listopada 2015 r. Poz. 3813 UCHWAŁA NR X/60/15 RADY GMINY KRYPNO z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY NASIELSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY NASIELSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr LVIII/407/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 października 2014 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY NASIELSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 181 UCHWAŁA NR XXV/365/16 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE. z dnia 28 grudnia 2016 roku

Kraków, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 181 UCHWAŁA NR XXV/365/16 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE. z dnia 28 grudnia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 181 UCHWAŁA NR XXV/365/16 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia r. Projekt z dnia 24 listopada 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia... 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Rzepinie.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr. Rady Gminy Brody z dnia.2015 r.

U C H W A Ł A Nr. Rady Gminy Brody z dnia.2015 r. Projekt U C H W A Ł A Nr. Rady Gminy Brody z dnia.2015 r. w sprawie: uchwalenie rocznego programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA WISŁA

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA WISŁA Projekt z dnia 15 września 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA WISŁA z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/79/95 Rady Miasta Wisła z dnia 29 listopada 1995 r. w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Czerwonaku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU I. CELE PROGRAMU WSPÓŁAPRACY 1. Cel główny Głównym

Bardziej szczegółowo

Statut Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni

Statut Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni Statut Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni S T A T U T Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni jest samorządową instytucją kultury, zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 6033 UCHWAŁA NR LIX/874/14 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ W PCIMIU

STATUT ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ W PCIMIU Załącznik do uchwały Nr XXII/163/08 Rady Gminy Pcim z dnia 31.07.2008 r. STATUT ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ W PCIMIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakład Obsługi Szkół zwany dalej Zakładem jest gminną jednostką

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia r. Projekt z dnia 20 października 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA z dnia... 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Szkół w Piątnicy oraz utworzenia Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY DOBROSZYCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 R.

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY DOBROSZYCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 R. Załącznik do Uchwały Nr XII-../2015 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 26 listopada 2015 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY DOBROSZYCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2010 WSTĘP

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2010 WSTĘP Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2010 WSTĘP W Polsce

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2753/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 4 CZERWCA 2014 R.

UCHWAŁA NR 2753/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 4 CZERWCA 2014 R. UCHWAŁA NR 2753/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 4 CZERWCA 2014 R. w sprawie powołania likwidatora Nauczycielskiego Języków Obcych w Sandomierzu i określenia czynności likwidacyjnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Koncepcja pracy uwzględnia cele i zadania funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Błoniu,wnioski sformułowane przez Radę Pedagogiczną, wnioski

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku Wersja nr 1 z 13 października 2015 r. Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia na rok 2016 programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/242/16 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 14 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/242/16 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 kwietnia 2016 r. Poz. 2017 UCHWAŁA NR XVII/242/16 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 120/2015 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 października 2015 r. Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4426 UCHWAŁA NR XIII/157/2015 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 30 listopada 2015 r.

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4426 UCHWAŁA NR XIII/157/2015 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4426 UCHWAŁA NR XIII/157/2015 RADY GMINY SŁUPSK z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/183/2015 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 26 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/183/2015 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 26 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz. 7892 UCHWAŁA NR XVIII/183/2015 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/84/2015 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/84/2015 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/84/2015 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 24 sierpnia 2012 r. Poz. 3538 UCHWAŁA NR XXI/162/12 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 49/XXIII/16 RADY GMINY WISKITKI. z dnia 5 października 2016 r.

Warszawa, dnia 8 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 49/XXIII/16 RADY GMINY WISKITKI. z dnia 5 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 listopada 2016 r. Poz. 9428 UCHWAŁA NR 49/XXIII/16 RADY GMINY WISKITKI z dnia 5 października 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz. 5470 UCHWAŁA NR XXVI/149/16 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego, uchwala, co następuje:

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego, uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia.... w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez szkoły, przedszkola

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia PROJEKT DRUK Nr 562 UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 25 lutego 2013 r. Poz. 1829 UCHWAŁA NR 537/XXXII/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RYKACH

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RYKACH Projekt z dnia 23 października 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RYKACH z dnia 21 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ryki z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 83/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 28 października 2015 r. P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia OPIS STANOWISK Dyrektor Biura 1/1 etatu - umowa o pracę Zarządowi Stowarzyszenia Do Dyrektora Biura należy w szczególności realizacja następujących zadań: 1) wykonywanie uchwał organów Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA 1 Na podstawie Statutu utworzone zostało Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Przemyska. 2 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ U C H W A Ł A N R. PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ Z DNIA.2014 R. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/206/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 3 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/206/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 3 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/206/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 30 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 30 czerwca 2014 r. Projekt z dnia... Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Gminy Czerwonak z dnia. 2016 roku STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Samorządowa Administracja Placówek

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 219 UCHWAŁA NR XVIII/210/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 29 grudnia 2015 r.

Poznań, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 219 UCHWAŁA NR XVIII/210/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 29 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 219 UCHWAŁA NR XVIII/210/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 Wrzesień 2005 ROZDZIAŁ I Definicje i określenia 1. Definicje: - działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/598/2010 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 14 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA NR XLIV/598/2010 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 14 stycznia 2010 r. UCHWAŁA NR XLIV/598/2010 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 81 W WARSZAWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 81 W WARSZAWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 81 W WARSZAWIE Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI /7 WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Stanisława Szołtysek Marek Fryźlewicz Data: 26 września 2007r. Data: 26 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Rozdział I Postanowienia ogólne Projekt REGULAMIN Załącznik do Uchwały NR. Rady Gminy Leszno z dnia Ustalający tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz dla osób prawnych i osób fizycznych prowadzących

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XVI /92/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2015 roku

Załącznik do uchwały Nr XVI /92/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2015 roku Załącznik do uchwały Nr XVI /92/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2015 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV.86.15 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV.86.15 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV.86.15 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 30 grudnia 2015 r. sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli pobrania i wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI / 145 / 2016 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 30 maja 2016 r.

Gdańsk, dnia 23 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI / 145 / 2016 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 30 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 czerwca 2016 r. Poz. 2270 UCHWAŁA NR XXI / 145 / 2016 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej Zespół

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/67/2015 RADY GMINY JASTRZĘBIA. z dnia 11 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/67/2015 RADY GMINY JASTRZĘBIA. z dnia 11 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/67/2015 RADY GMINY JASTRZĘBIA z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OSTRÓDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OSTRÓDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OSTRÓDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015 OSTRÓDA 2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/591/14 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 20 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIX/591/14 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 20 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLIX/591/14 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Trzebnica przez osoby fizyczne lub

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY ZEBRZYDOWICE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY ZEBRZYDOWICE. z dnia... 2015 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY ZEBRZYDOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie: programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Gminy w Łącku z dnia.

UCHWAŁA Nr... Rady Gminy w Łącku z dnia. PROJEKT UCHWAŁA Nr... Rady Gminy w Łącku z dnia. w sprawie: uchwalenia "Programu współpracy Gminy Łącko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo